DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni)"

Transkript

1 Posláním Domu Jonáš je pomoc ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni. Poskytuje sociální služby těm klientkám, které se ocitly v těžké životní situaci a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami. Nabízí placené azylové ubytování na dobu max. jednoho roku, okamžité a bezplatné základní sociálně právní poradenství a podporu při řešení aktuální situace. Klientkami Domu Jonáš jsou: Matky s dětmi, které ztratily bydlení a zároveň nemají možnost zajištění jiného než azylového bydlení Matka nebo děti jsou ohroženy domácím násilím Matka s dětmi žije v nevyhovujících podmínkách z hlediska oddělení sociálně právní ochrany dětí Klientkou našeho zařízení nemůţe být klientka, která ţádá o jiný druh sluţeb, neţ poskytuje DJ. Hlavním cílem poskytované sluţby je samostatná klientka, směřující k integraci do společnosti, tzn. k zpětnému začlenění. Klientka odchází do jiného než azylového bydlení a má zajištěné vyhovující podmínky pro výchovu dětí. Klientka je zaměstnaná nebo činí aktivní kroky k získání zaměstnání (pokud nejde o klientku na rodičovské dovolené nebo plně invalidní). Klientka má vyřízeny všechny dostupné finanční prostředky z hlediska sociálních dávek. Matka si zvyšuje své kompetence v péči o děti. Zásady poskytované naší sluţby spočívají v: individuálním přístupu ke každé klientce. S každou klientkou se pracuje dle jejích potřeb a současné situace. zachování (respektování) osobní svobody klientky (na základě zakázky svých potřeb, si klientka zvolí služby, které povedou ke změně jejich těžké situace). zachování lidské důstojnosti klientky (pracovník jedná s klientkou s úctou, jako rovný s rovným) 1

2 v aktivizaci klientky (klientka je motivována a vedena k řešení svého problému za pomoci služeb, které si sama vybere). Klientkám je nabídnuta psychologická, právnická a duchovní pomoc. Dále mohou být klientky individuálně podporovány ještě v dalších oblastech: hospodaření a vedení domácnosti, práce na PC, ruční práce, výchova a péče o děti, vaření Všechny naše sluţby jsou poskytovány v duchu zásad křesťanské pomoci. PŘIJETÍ DO DOMU JONÁŠ Do DJ mohou být přijaty klientky z výše zmíněné cílové skupiny a to dle metodiky zařízení. Je nutno zdůraznit, že za své děti jakéhokoli věku v zařízení zodpovídá matka. Pokud vzniknou s dítětem problémy (výchovné či jiné), které zasahují do domácího řádu zařízení, a matka nepracuje na nápravě těchto problémů, bude s ní smlouva o poskytování služeb ukončena. Klientka je do DJ přijímána na vlastní žádost a v souladu s metodikou DJ. Smlouvu o poskytování služeb uzavírá dobrovolně a může ji kdykoli vypovědět. Před nástupem do DJ je klientka seznámena s pravidly pobytu v DJ, je seznámena se svými povinnostmi i právy. Srozumění s těmito informacemi klientka písemně stvrzuje svým podpisem ve smlouvě. Smlouva s klientkou je uzavírána na dobu jednoho měsíce. Po té o prodloužení pobytu klientky jedná tým DJ, na základě její žádosti o další poskytování služeb. Toto je vysvětleno klientce sociálním pracovníkem průvodcem. Při ubytování na DJ předloží klientka sociálnímu pracovníkovi občanský průkaz, případně náhradní doklad. Jsou s ní sepsány základní údaje (viz. formulář základní údaje), je seznámena s používáním elektrických přístrojů a s krizovými situacemi. Je jí předán pokoj, náhradní klíč je pak zapečetěn v obálce. Klientka potvrdí převzetí klíčů a inventáře dle seznamu. Je seznámena s domácím řádem, provedena po DJ a seznámena s ostatními klientkami dle jejího zájmu. Do tří dnů je seznámena se svým průvodcem, který jí vysvětlí systém individuálního plánování a domluví se na první schůzce za účelem řešení nejaktuálnějších problémů. 2

3 PRAVIDLA DOMU JONÁŠ, POVINNOSTI KLIENTEK Návštěvy Návštěvy na Domě Jonáš jsou omezeny z důvodu bezpečnosti a zachování soukromí klientek. Podporujeme také vytváření přirozených vazeb mimo azylový dům, aby nedošlo k sociálnímu vyloučení klientky. Návštěvy jsou povoleny pro jednotlivou klientku obvykle 2x měsíčně, kdy je tato návštěva předem nahlášena pracovníkovi ve službě a bude proveden zápis do listu návštěv, který je ve složce klientky. Návštěvy probíhají dle návštěvního řádu, kdy mohou být s klientkou dohodnuty návštěvy i jinak. Návštěvní řád je klientce k dispozici na nástěnce v mezipatře a případně vysvětlen pracovníkem ve službě. Alkohol, drogy Pro všechny osoby v Domě platí zákaz vnášení a požívání alkoholických nápojů a drog. Pokud při příchodu klientky do DJ vznikne podezření na požití alkoholu nebo jiné návykové látky, je situace řešena sankčně. Klientce je nabídnuta možnost testování, pokud chce své jednání a svůj stav obhájit. U alkoholu je tolerováno 0,3 promile. Zbraně Pro všechny osoby v Domě Jonáš platí absolutní zákaz vnášení zbraní. Pokud zbraň klientka legálně vlastní, uloží ji na dobu pobytu k vedoucí DJ a po ukončení pobytu jí bude vydána. Neodevzdání zbraně je důvodem k nepodepsání Smlouvy nebo k okamžitému ukončení již podepsané Smlouvy. Kouření V celém areálu DJ je přísný zákaz kouření mimo vyhrazené prostory. Kouření je povoleno pouze na kuřárně ve vyhrazených prostorech na zahradě. Klientky musí dodržovat čistotu a zajišťovat pravidelný úklid nedopalků. Pokud klientka stanovené podmínky nedodržuje, je jí uložena pokuta ve výši 10,00 Kč, kterou je povinna uhradit okamžitě. Opakované porušení zákazu můţe vést aţ k vypovězení smlouvy. Pokud klientka kouří ve vnitřních prostorech DJ, bude jí udělena upomínka. POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z POBYTU NA DJ Klientka na počátku pobytu složí vratnou kauci 500 korun. Pokud nemá tyto finanční prostředky, postupně je naspoří. Tato kauce je vratná. Při předávání pokoje při odchodu klientky je stálou službou pokoj zkontrolován. Pokud je vše v pořádku, klientce je kauce vrácena, případně jsou dokoupeny chybějící věci. Ubytovaní musí po celou dobu pobytu dbát na to, aby nebylo poškozeno vybavení obytné jednotky ani společných prostor. Dle metodiky zařízení klientka ručí za svěřené věci. Jestliže dojde k závadě či poškození na vnitřním vybavení či zařizovacích předmětech, je klientka povinna bez zbytečného odkladu toto oznámit pracovníkovi DJ, a pokud k poškození došlo zaviněním jejím nebo jejích dětí, je povinna opravu zaplatit, nebo je oprava uhrazena z kauce. Kontrolu zařízení a čistoty pokoje provádějí pracovníci DJ průběžně jednou týdně. Klientka umožní vstup do svého pokoje v domluveném čase. Za úklid je odměněna. 3

4 DOMÁCÍ ŘÁD Z hygienických důvodů probíhá na DJ poslední pátek v měsíci sanitární úklid. Praní je zdarma, aby si klientka mohla vyprat ložní prádlo, dále odmrazí lednici, vytře dezinfekcí atd. Čisticí prostředky si může zapůjčit na nonstop službě. V době od 22:00 do 6:00 je nutné zachovávat v celém DJ noční klid, v době od 12:00 do 14:00 je polední klid. Návraty do Domu Jonáš pro matky s dětmi do 1 roku, jsou do hodin. Matky s dětmi staršími přicházejí do 20.00, aby byla zajištěna řádná péče o děti. Matky si mohou domluvit vzájemné hlídání dětí při opuštění areálu DJ, které obě podepíšou v příslušném archu u sluţbu konajícího pracovníka. Dohoda zahrnuje i čas návratu, který je závazný. Matka nebude nechávat předškolní děti bez dozoru, s výjimkou zajištění osobních potřeb klientky. V případě delší nepřítomnosti má zajištěnou pečující osobu. Ubytovaní nesmějí nechat klíče v zamčeném zámku zevnitř bytu. Důvodem je přístup do bytu v případě havárie nebo v krizových situacích. V areálu Domu Jonáš je zakázáno chovat a držet jakákoli zvířata. Klientky nesmějí stěhovat nábytek z pokoje na pokoj, pokud to není dovoleno pracovníky. Nepřítomnost na DJ delší než 1 den je nutné hlásit pracovníkovi DJ. Pokud se klientka nevrátí do 3 dnů od plánovaného návratu a neoznámí prodloužení pobytu mimo DJ, bude jí ukončena ubytovací smlouva. Všichni obyvatelé DJ jsou povinni hlásit pracovníkovi konajícímu službu odchod z objektu a příchod zpět z důvodu přehledu přítomných osob při havarijní situaci. Před odchodem z pokoje je třeba uzavřít okna a vypnout elektrické a plynové spotřebiče. Klientky se podílejí na úklidu společných prostor. Mohou se podílet také na údržbě pozemků areálu a na odklízení sněhu. Za to jsou odměňovány. Klientka se ve smlouvě o poskytování služeb zavazuje ke spolupráci se sociální pracovnicí formou individuálního plánování v rozsahu 1 hodiny/14 dní. V případě individuální potřeby klientky může být dohodnuta širší spolupráce. Účast na konzultacích je však povinná. Nespolupráce může být řešena upomínkou, případně ukončením smlouvy. Klientka má povinnost chovat se při pobytu tak, aby nedošlo k ohrožení vlastního bezpečí ani bezpečí klientek. Klientka má povinnost uhradit platby za služby v termínu (viz úhrada služeb) Neplnění těchto povinností či nedodrţení pravidel je povaţováno za porušení domácího řádu. Za porušování domácího řádu je klientce dle metodiky DJ udělena upomínka, při udělení 3 upomínek je klientce vypovězena smlouva ze strany poskytovatele. Při hrubém porušení můţe být klientce smlouva vypovězena okamţitě nebo jí můţe být uděleno podmínečné vyloučení. 4

5 PRÁVA KLIENTEK Právo na osobní svobodu: klientky mohou volit mezi nabízenými službami dle svých potřeb, i rozsah služeb. Právo na bezpečí: zaměstnanci i klientky DJ jsou povinni dodržovat bezpečný provoz DJ a zamezit přístupu nepovolaným osobám! Právo na soukromí: zaměstnanci DJ vstupují do pokoje po vyzvání klientky, osobní a citlivé údaje se uchovávají dle zákona 101/2000 Sb. Náhradního klíče smí být použito jen v případě nouze a toto musí být zaznamenáno. Právo na ochranu osobních údajů: pracovníci jsou seznámeni s ochranou osobních údajů klientek a nakládají s nimi dle instrukcí. Podepisují mlčenlivost. Právo na ochranu před diskriminací: Pracovníci DJ dbají na to, aby nevznikaly konflikty na základě diskriminace a pokud vzniknou, aby byly okamžitě řešeny. Právo na riziko: Klientka DJ má právo se rozhodnout dle svého uvážení, i když pracovníci její rozhodnutí považují za rizikové. Toto riziko rozhodnutí však nese klientka. Právo na stíţnost: viz stížnostní řád. Právo na uţívání společných prostor a zařízení DJ. Klientky mohou podle stanovených pravidel užívat společné prostory a zařízení v celém areálu DJ, stejně tak i předměty a přístroje, které si mohou v DJ vypůjčit (kuchyňské náčiní, žehličku, zařízení prádelny, sušáky apod.). Ze společných prostor není dovoleno odnášet žádné věci ani tyto přemisťovat. Právo na nahlíţení do své osobní sloţky a právo na informace: Klientka může nahlížet do své osobní složky a podle zvoleného rozsahu služby též požadovat potřebné informace. Právo na vyuţití sluţeb Klubu Velryba. Klient má právo využívat služby dětského Klubu Velryba (za stanovených podmínek uvedených v provozním řádu klubu ) KOMUNITNÍ SETKÁNÍ Pravidelně 1x týdně se koná v herně komunitní setkání klientek a pracovníků Domu Jonáš, kteří jsou zastoupeni vedoucí DJ a pracovníkem ve službě. Účast na komunitním setkání není povinná, ale pro všechny zúčastněné důležitá. Setkání probíhá podle dané struktury - informace, nejasnosti, kritiky, pochvaly a přání. Klientky mají možnost se dozvědět veškeré důležité informace, společně ovlivnit dění v DJ a mají možnost sdělit kritiku, podněty a připomínky k sociální službě. Veškeré podněty z komunitního setkání jsou evidovány a řešeny dle stížnostního řádu. 5

6 V případě, že se klientka nezúčastní komunitního setkání, je povinna přečíst si zápis z komunitního setkání a podepsat na stálé službě, že se seznámila s informacemi z komunitního setkání. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE Klientka se zavazuje k aktivnímu řešení své tíţivé situace. Pravidelně dochází na konzultace se sociální pracovnicí, zaměřené na individuální plánování. Pobyt je rozdělen do čtyř fází První fáze trvající 1 měsíc je zaměřena na adaptaci a stabilizaci klientky, zajišťují se základní potřeby, sepíše se sociální anamnéza a započne individuální plánování (kroky k vyřešení tíživé situace) V druhé fázi trvající 3 měsíce se řeší dlouhodobější problémy (např. rozvod, exekuce, vyřízení právních a sociálních potřeb klientky, hledání zaměstnání). Také je klientka podporována v oblastech, které individuálně zvolí (viz poslání). Ve třetí fázi trvající 6 měsíců klientka spoří a je nadále podporována ve zvolených oblastech. Začíná hledat samostatné bydlení. Ve čtvrté fázi trvající 2 měsíce, klientka intenzivně hledá samostatné bydlení a připravuje se na odchod ze zařízení. ÚHRADA SLUŢEB Úhrada služeb je uvedena ve Smlouvě o poskytování služeb. Nejpozději do 23. dne každého kalendářního měsíce klientka uhradí ubytování a ostatní poplatky (TV, elektrospotřebiče, praní). Pokud klientka nemá vyřízené dávky nebo jí chodí po termínu, je nutné, aby se na platbách dohodla se svým průvodcem. Pokud toto neučiní, je nezaplacení služeb posuzováno jako hrubé porušení domácího řádu a tedy řešeno sankčně upomínkou, popř. ukončením smlouvy. Ceník ubytování a poplatků: Žena, ubytovaná bez dětí Matka a jedno dítě Matka a dvě děti Matka, tři a více dětí 90,- Kč/ den 90,- Kč/ den 120,- Kč/ den 150,- Kč /den 6

7 Poplatek TV Praní Vlastní elektrospotřebiče 135,- Kč /měsíc (zákonný poplatek) 20,- Kč / jedno praní 30,- Kč / jeden spotřebič / měsíc DÉLKA POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB Klientce jsou služby poskytovány po dobu maximálně jednoho roku. Klientka však nemusí vyčerpat celou maximální dobu poskytování služeb. Smlouva je uzavírána nejdříve na dobu jednoho měsíce. Před uplynutím doby klientka musí zažádat o smlouvu novou, která je uzavřena dle spolupráce s klientkou na dobu až tří měsíců. Klientka je směrována ve spolupráci s pracovníky DJ k vyvíjení maximálního úsilí, které povede k řešení její tíživé situace. OPAKOVANÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB V případě, že žadatelka již v minulosti využila služeb DJ a smlouva byla ukončena ze strany poskytovatele za hrubé porušení domácího řádu, může zažádat o další pobyt po šesti měsících. Další pobyt je na dobu maximálně 6 měsíců. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY Klientka může Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Poskytovatel může vypovědět Smlouvu z těchto důvodů: Hrubé porušení domácího řádu klientkou Opakované porušení domácího řádu klientkou V případě vypovězení Smlouvy poskytovatelem z důvodu porušení domácího řádu klientkou činí výpovědní lhůta sedm kalendářních dnů od ukončení Smlouvy o poskytování služeb. Pokud i během této výpovědní lhůty klientka i nadále hrubě porušuje domácí řád, odchází z DJ okamžitě. Při podezření na spáchání trestného činu, který přímo ohrožuje ostatní klientky, je smlouva vypovězena okamžitě bez výpovědní lhůty. Při vypovězení smlouvy nese klientka i nadále odpovědnost za případné nedoplatky za úhradu služeb, za poškození či nevrácení inventáře apod. Klientka je povinna tyto dluhy vyrovnat okamžitě či podepsat dlužní úpis a dohodnout se na splátkách. 7

8 Při ukončení pobytu je klientka povinna předat uklizený pokoj, vyklidí své osobních věci, předá inventář pověřenému pracovníkovi, klíče a všechny věci vypůjčené z majetku DJ. SYSTÉM NAPOMENUTÍ A UPOMÍNEK V případě porušování pravidel je klientka nejprve ústně informována o nevhodnosti určitého chování či konání. O tomto jednání je sepsán zápis s uvedením konkrétních přestupků. Pokud klientka opakovaně tyto uvedené skutečnosti nevezme na vědomí a nadále jedná bez ohledu na napomenutí, bude jí v dané záležitosti uděleno písemné napomenutí, případně upomínka. Napomenutí je vždy udělováno sociálním pracovníkem průvodcem či vedoucím DJ. O udělení sankce jedná vždy přítomný tým pracovníků DJ. Po udělení druhé upomínky je informována sociální pracovnice OSPOD dané klientky. Po udělení třetí upomínky je klientce ukončena Smlouva o poskytování služeb. Klientka musí opustit zařízení do 7 dnů od doručení třetí upomínky, v případě spáchání trestného činu či ohrožování ostatních klientek Domu Jonáš, je smlouva ukončena s okamžitou platností. Klientka se musí hned vystěhovat. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBYVATELE DOMU JONÁŠ Tyto bezpečnostní pokyny jsou zpracovány pro bezpečný provoz Domu Jonáš v České Lípě, Dubické ulici čp Pro obyvatele platí ve všech ustanoveních Domácí řád. Jsou povinni chovat se ukázněně a ohleduplně k ostatním obyvatelům a pracovníkům. Za nezletilé osoby odpovídají rodiče. Při používání společných el. spotřebičů je každý povinen používat je dle návodu. Klientka je při příchodu na DJ seznámena pracovníkem konající službu s elektrickými přístroji na DJ a jejich používáním. Jestliže klientka používá vlastní elektrické spotřebiče, musí mít na ně revizi, pokud nejsou v záruce. Prostory DJ musí být udržovány v čistotě a v nezávadném stavu. Při zjištění jakékoliv závady je obyvatel povinen informovat pracovníka DJ. Vstup do kotelny není obyvatelům dovolen! Opravy a údržbu majetku DJ smí provádět pouze údržbář. Všechny osoby přítomné v areálu DJ jsou povinny zachovávat veškerá bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo k požáru, k poškození majetku či k ohrožení zdraví. 8

9 Ubytovaní nesmějí do areálu DJ vnášet, skladovat zde či používat jakékoli nebezpečné látky, např. hořlavé kapaliny, nádoby s tekutým či stlačeným plynem, jedy, zbraně, látky a předměty, k jejichž výrobě, držení a užívání je třeba zvláštních opatření. Klientka při nástupu do Domu Jonáš potvrdí svým podpisem, ţe se seznámila s tímto Domácím řádem a zavazuje se k jeho dodrţování ve Smlouvě o poskytování sluţeb. Dne: Datum účinnosti:

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY Kynšperk nad Ohří a Nebanice Napomáhá k vytvoření lepších podmínek při poskytování služby Dům na půl cesty. Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: trvalé bydliště: datum narození: v textu této smlouvy dále jen Uživatel a Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 2) Česká společnost

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne, paní/panem.trvalé bydliště zástupcem členem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech,

Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI TAJEMNÍK Příloha nařízení tajemníka č. 6/2013 Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech V návaznosti na rozhodnutí Rady městské části

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova 1. Základní údaje o poskytování služby 1.1. Zařízení poskytuje na dobu určitou pobytovou službu osobám v dlouhodobě

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ OBECNÁ USTANOVENÍ Směrnice stanovuje základní pravidla pro pobyt matky a dítěte v Pokoji pro matku a dítě v Krajském dětském domově pro děti do 3 let, Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy

Více

SMLOUVA o poskytnutí pobytové sociální služby chráněné bydlení

SMLOUVA o poskytnutí pobytové sociální služby chráněné bydlení SMLOUVA o poskytnutí pobytové sociální služby chráněné bydlení č 1) Uživatel sociálních služeb.. trvalé bydliště:.. nar.:.. v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Poskytovatel: Diecézní charita České

Více

Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384

Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384 Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384 VNITŘNÍ ŘÁD Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost v době mimo

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1. 1. 2012 1 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE (DM) Ředitelka Střední průmyslové školy strojnické Vsetín (dále jen školy) vydává v souladu

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. S t ř e d n í 5 9, 6 0 2 0 0 B r n o DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Brno, 1. září 2013 Základní ustanovení I. Domov mládeže

Více

společenských jevů. 1. Poslání Domu Agapé II

společenských jevů. 1. Poslání Domu Agapé II DOMOVNÍ ŘÁD DOMU SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU PRO RODINY S DĚTMI - AGAPÉ II ( použité zkratky: US uživatel sociální služby, DA II. - Dům Agapé II., OCH Teplice Oblastní charita Teplice ) 1. Poslání Domu Agapé II

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno: %KLIENT Datum narození: %DATNAR Bydliště: %TBYDULICE, %TBYDPSC, %TBYDOBEC rodné číslo: %RC dále v textu

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE telefonní číslo: druh mobilního přístroje: xxxxxxx xxxxxxxx Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Agentura domácí péče LADARA o.p.s. se sídlem:

Více

Žádost o přijetí do Služby následné péče Jméno a příjmení:...

Žádost o přijetí do Služby následné péče Jméno a příjmení:... Žádost o přijetí do Služby následné péče Jméno a příjmení:... Trvalé bydliště:... Rodné číslo:..... Zdravotní pojišťovna:... Adresa, na které jsem nyní k zastižení (vč. telefonu):...... Adresa na osoby

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň,, K Nábřeží 14, 350 02 Cheb, Tel: 354 422 262, IČO: 4977403, zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou Samuelovou,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

II. Platební podmínky

II. Platební podmínky Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb APARTMÁNY HALENKOV www.apartmanyhalenkov.cz Firma: ANEBAR s.r.o., zastoupená Evou Jochecovou Sídlo: Blatnická 2, 628 00 Brno Místo ubytování: 756 03 Halenkov 790

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE noclehárna 5606908 ambulantní Dům Naděje Praha-Žižkov

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smlouva o ubytování. jméno a příjmení: datum narození: bytem: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný )

Smlouva o ubytování. jméno a příjmení: datum narození: bytem: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný ) Smlouva o ubytování jméno a příjmení: datum narození: bytem: telefonní spojení: e-mailová adresa: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný ) a Prní brněnská strojírna Holding,

Více

Smlouva o poskytování služby

Smlouva o poskytování služby Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1) Pan (paní): Bydliště: Zastoupen(a) opatrovníkem: v textu této smlouvy dále jen uživatel služby a 2) Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Londýnská

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1 Podmínky ubytování 1. Domov mládeže je určen k ubytování žáků přijatých ke studiu na středních školách. Ubytování je poskytováno na základě přihlášky do DM. 2. Ubytován může

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň, Azylový dům Cheb, Koželužská 19, 350 02 Cheb, Tel: 731433079, IČO: 4977403, zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Domácí řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni upravuje základní podmínky soužití obyvatelek domova a je závazný pro všechny obyvatelky,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz STANDARD č. 2 OCHRANA

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více