DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni)"

Transkript

1 Posláním Domu Jonáš je pomoc ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni. Poskytuje sociální služby těm klientkám, které se ocitly v těžké životní situaci a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami. Nabízí placené azylové ubytování na dobu max. jednoho roku, okamžité a bezplatné základní sociálně právní poradenství a podporu při řešení aktuální situace. Klientkami Domu Jonáš jsou: Matky s dětmi, které ztratily bydlení a zároveň nemají možnost zajištění jiného než azylového bydlení Matka nebo děti jsou ohroženy domácím násilím Matka s dětmi žije v nevyhovujících podmínkách z hlediska oddělení sociálně právní ochrany dětí Klientkou našeho zařízení nemůţe být klientka, která ţádá o jiný druh sluţeb, neţ poskytuje DJ. Hlavním cílem poskytované sluţby je samostatná klientka, směřující k integraci do společnosti, tzn. k zpětnému začlenění. Klientka odchází do jiného než azylového bydlení a má zajištěné vyhovující podmínky pro výchovu dětí. Klientka je zaměstnaná nebo činí aktivní kroky k získání zaměstnání (pokud nejde o klientku na rodičovské dovolené nebo plně invalidní). Klientka má vyřízeny všechny dostupné finanční prostředky z hlediska sociálních dávek. Matka si zvyšuje své kompetence v péči o děti. Zásady poskytované naší sluţby spočívají v: individuálním přístupu ke každé klientce. S každou klientkou se pracuje dle jejích potřeb a současné situace. zachování (respektování) osobní svobody klientky (na základě zakázky svých potřeb, si klientka zvolí služby, které povedou ke změně jejich těžké situace). zachování lidské důstojnosti klientky (pracovník jedná s klientkou s úctou, jako rovný s rovným) 1

2 v aktivizaci klientky (klientka je motivována a vedena k řešení svého problému za pomoci služeb, které si sama vybere). Klientkám je nabídnuta psychologická, právnická a duchovní pomoc. Dále mohou být klientky individuálně podporovány ještě v dalších oblastech: hospodaření a vedení domácnosti, práce na PC, ruční práce, výchova a péče o děti, vaření Všechny naše sluţby jsou poskytovány v duchu zásad křesťanské pomoci. PŘIJETÍ DO DOMU JONÁŠ Do DJ mohou být přijaty klientky z výše zmíněné cílové skupiny a to dle metodiky zařízení. Je nutno zdůraznit, že za své děti jakéhokoli věku v zařízení zodpovídá matka. Pokud vzniknou s dítětem problémy (výchovné či jiné), které zasahují do domácího řádu zařízení, a matka nepracuje na nápravě těchto problémů, bude s ní smlouva o poskytování služeb ukončena. Klientka je do DJ přijímána na vlastní žádost a v souladu s metodikou DJ. Smlouvu o poskytování služeb uzavírá dobrovolně a může ji kdykoli vypovědět. Před nástupem do DJ je klientka seznámena s pravidly pobytu v DJ, je seznámena se svými povinnostmi i právy. Srozumění s těmito informacemi klientka písemně stvrzuje svým podpisem ve smlouvě. Smlouva s klientkou je uzavírána na dobu jednoho měsíce. Po té o prodloužení pobytu klientky jedná tým DJ, na základě její žádosti o další poskytování služeb. Toto je vysvětleno klientce sociálním pracovníkem průvodcem. Při ubytování na DJ předloží klientka sociálnímu pracovníkovi občanský průkaz, případně náhradní doklad. Jsou s ní sepsány základní údaje (viz. formulář základní údaje), je seznámena s používáním elektrických přístrojů a s krizovými situacemi. Je jí předán pokoj, náhradní klíč je pak zapečetěn v obálce. Klientka potvrdí převzetí klíčů a inventáře dle seznamu. Je seznámena s domácím řádem, provedena po DJ a seznámena s ostatními klientkami dle jejího zájmu. Do tří dnů je seznámena se svým průvodcem, který jí vysvětlí systém individuálního plánování a domluví se na první schůzce za účelem řešení nejaktuálnějších problémů. 2

3 PRAVIDLA DOMU JONÁŠ, POVINNOSTI KLIENTEK Návštěvy Návštěvy na Domě Jonáš jsou omezeny z důvodu bezpečnosti a zachování soukromí klientek. Podporujeme také vytváření přirozených vazeb mimo azylový dům, aby nedošlo k sociálnímu vyloučení klientky. Návštěvy jsou povoleny pro jednotlivou klientku obvykle 2x měsíčně, kdy je tato návštěva předem nahlášena pracovníkovi ve službě a bude proveden zápis do listu návštěv, který je ve složce klientky. Návštěvy probíhají dle návštěvního řádu, kdy mohou být s klientkou dohodnuty návštěvy i jinak. Návštěvní řád je klientce k dispozici na nástěnce v mezipatře a případně vysvětlen pracovníkem ve službě. Alkohol, drogy Pro všechny osoby v Domě platí zákaz vnášení a požívání alkoholických nápojů a drog. Pokud při příchodu klientky do DJ vznikne podezření na požití alkoholu nebo jiné návykové látky, je situace řešena sankčně. Klientce je nabídnuta možnost testování, pokud chce své jednání a svůj stav obhájit. U alkoholu je tolerováno 0,3 promile. Zbraně Pro všechny osoby v Domě Jonáš platí absolutní zákaz vnášení zbraní. Pokud zbraň klientka legálně vlastní, uloží ji na dobu pobytu k vedoucí DJ a po ukončení pobytu jí bude vydána. Neodevzdání zbraně je důvodem k nepodepsání Smlouvy nebo k okamžitému ukončení již podepsané Smlouvy. Kouření V celém areálu DJ je přísný zákaz kouření mimo vyhrazené prostory. Kouření je povoleno pouze na kuřárně ve vyhrazených prostorech na zahradě. Klientky musí dodržovat čistotu a zajišťovat pravidelný úklid nedopalků. Pokud klientka stanovené podmínky nedodržuje, je jí uložena pokuta ve výši 10,00 Kč, kterou je povinna uhradit okamžitě. Opakované porušení zákazu můţe vést aţ k vypovězení smlouvy. Pokud klientka kouří ve vnitřních prostorech DJ, bude jí udělena upomínka. POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z POBYTU NA DJ Klientka na počátku pobytu složí vratnou kauci 500 korun. Pokud nemá tyto finanční prostředky, postupně je naspoří. Tato kauce je vratná. Při předávání pokoje při odchodu klientky je stálou službou pokoj zkontrolován. Pokud je vše v pořádku, klientce je kauce vrácena, případně jsou dokoupeny chybějící věci. Ubytovaní musí po celou dobu pobytu dbát na to, aby nebylo poškozeno vybavení obytné jednotky ani společných prostor. Dle metodiky zařízení klientka ručí za svěřené věci. Jestliže dojde k závadě či poškození na vnitřním vybavení či zařizovacích předmětech, je klientka povinna bez zbytečného odkladu toto oznámit pracovníkovi DJ, a pokud k poškození došlo zaviněním jejím nebo jejích dětí, je povinna opravu zaplatit, nebo je oprava uhrazena z kauce. Kontrolu zařízení a čistoty pokoje provádějí pracovníci DJ průběžně jednou týdně. Klientka umožní vstup do svého pokoje v domluveném čase. Za úklid je odměněna. 3

4 DOMÁCÍ ŘÁD Z hygienických důvodů probíhá na DJ poslední pátek v měsíci sanitární úklid. Praní je zdarma, aby si klientka mohla vyprat ložní prádlo, dále odmrazí lednici, vytře dezinfekcí atd. Čisticí prostředky si může zapůjčit na nonstop službě. V době od 22:00 do 6:00 je nutné zachovávat v celém DJ noční klid, v době od 12:00 do 14:00 je polední klid. Návraty do Domu Jonáš pro matky s dětmi do 1 roku, jsou do hodin. Matky s dětmi staršími přicházejí do 20.00, aby byla zajištěna řádná péče o děti. Matky si mohou domluvit vzájemné hlídání dětí při opuštění areálu DJ, které obě podepíšou v příslušném archu u sluţbu konajícího pracovníka. Dohoda zahrnuje i čas návratu, který je závazný. Matka nebude nechávat předškolní děti bez dozoru, s výjimkou zajištění osobních potřeb klientky. V případě delší nepřítomnosti má zajištěnou pečující osobu. Ubytovaní nesmějí nechat klíče v zamčeném zámku zevnitř bytu. Důvodem je přístup do bytu v případě havárie nebo v krizových situacích. V areálu Domu Jonáš je zakázáno chovat a držet jakákoli zvířata. Klientky nesmějí stěhovat nábytek z pokoje na pokoj, pokud to není dovoleno pracovníky. Nepřítomnost na DJ delší než 1 den je nutné hlásit pracovníkovi DJ. Pokud se klientka nevrátí do 3 dnů od plánovaného návratu a neoznámí prodloužení pobytu mimo DJ, bude jí ukončena ubytovací smlouva. Všichni obyvatelé DJ jsou povinni hlásit pracovníkovi konajícímu službu odchod z objektu a příchod zpět z důvodu přehledu přítomných osob při havarijní situaci. Před odchodem z pokoje je třeba uzavřít okna a vypnout elektrické a plynové spotřebiče. Klientky se podílejí na úklidu společných prostor. Mohou se podílet také na údržbě pozemků areálu a na odklízení sněhu. Za to jsou odměňovány. Klientka se ve smlouvě o poskytování služeb zavazuje ke spolupráci se sociální pracovnicí formou individuálního plánování v rozsahu 1 hodiny/14 dní. V případě individuální potřeby klientky může být dohodnuta širší spolupráce. Účast na konzultacích je však povinná. Nespolupráce může být řešena upomínkou, případně ukončením smlouvy. Klientka má povinnost chovat se při pobytu tak, aby nedošlo k ohrožení vlastního bezpečí ani bezpečí klientek. Klientka má povinnost uhradit platby za služby v termínu (viz úhrada služeb) Neplnění těchto povinností či nedodrţení pravidel je povaţováno za porušení domácího řádu. Za porušování domácího řádu je klientce dle metodiky DJ udělena upomínka, při udělení 3 upomínek je klientce vypovězena smlouva ze strany poskytovatele. Při hrubém porušení můţe být klientce smlouva vypovězena okamţitě nebo jí můţe být uděleno podmínečné vyloučení. 4

5 PRÁVA KLIENTEK Právo na osobní svobodu: klientky mohou volit mezi nabízenými službami dle svých potřeb, i rozsah služeb. Právo na bezpečí: zaměstnanci i klientky DJ jsou povinni dodržovat bezpečný provoz DJ a zamezit přístupu nepovolaným osobám! Právo na soukromí: zaměstnanci DJ vstupují do pokoje po vyzvání klientky, osobní a citlivé údaje se uchovávají dle zákona 101/2000 Sb. Náhradního klíče smí být použito jen v případě nouze a toto musí být zaznamenáno. Právo na ochranu osobních údajů: pracovníci jsou seznámeni s ochranou osobních údajů klientek a nakládají s nimi dle instrukcí. Podepisují mlčenlivost. Právo na ochranu před diskriminací: Pracovníci DJ dbají na to, aby nevznikaly konflikty na základě diskriminace a pokud vzniknou, aby byly okamžitě řešeny. Právo na riziko: Klientka DJ má právo se rozhodnout dle svého uvážení, i když pracovníci její rozhodnutí považují za rizikové. Toto riziko rozhodnutí však nese klientka. Právo na stíţnost: viz stížnostní řád. Právo na uţívání společných prostor a zařízení DJ. Klientky mohou podle stanovených pravidel užívat společné prostory a zařízení v celém areálu DJ, stejně tak i předměty a přístroje, které si mohou v DJ vypůjčit (kuchyňské náčiní, žehličku, zařízení prádelny, sušáky apod.). Ze společných prostor není dovoleno odnášet žádné věci ani tyto přemisťovat. Právo na nahlíţení do své osobní sloţky a právo na informace: Klientka může nahlížet do své osobní složky a podle zvoleného rozsahu služby též požadovat potřebné informace. Právo na vyuţití sluţeb Klubu Velryba. Klient má právo využívat služby dětského Klubu Velryba (za stanovených podmínek uvedených v provozním řádu klubu ) KOMUNITNÍ SETKÁNÍ Pravidelně 1x týdně se koná v herně komunitní setkání klientek a pracovníků Domu Jonáš, kteří jsou zastoupeni vedoucí DJ a pracovníkem ve službě. Účast na komunitním setkání není povinná, ale pro všechny zúčastněné důležitá. Setkání probíhá podle dané struktury - informace, nejasnosti, kritiky, pochvaly a přání. Klientky mají možnost se dozvědět veškeré důležité informace, společně ovlivnit dění v DJ a mají možnost sdělit kritiku, podněty a připomínky k sociální službě. Veškeré podněty z komunitního setkání jsou evidovány a řešeny dle stížnostního řádu. 5

6 V případě, že se klientka nezúčastní komunitního setkání, je povinna přečíst si zápis z komunitního setkání a podepsat na stálé službě, že se seznámila s informacemi z komunitního setkání. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE Klientka se zavazuje k aktivnímu řešení své tíţivé situace. Pravidelně dochází na konzultace se sociální pracovnicí, zaměřené na individuální plánování. Pobyt je rozdělen do čtyř fází První fáze trvající 1 měsíc je zaměřena na adaptaci a stabilizaci klientky, zajišťují se základní potřeby, sepíše se sociální anamnéza a započne individuální plánování (kroky k vyřešení tíživé situace) V druhé fázi trvající 3 měsíce se řeší dlouhodobější problémy (např. rozvod, exekuce, vyřízení právních a sociálních potřeb klientky, hledání zaměstnání). Také je klientka podporována v oblastech, které individuálně zvolí (viz poslání). Ve třetí fázi trvající 6 měsíců klientka spoří a je nadále podporována ve zvolených oblastech. Začíná hledat samostatné bydlení. Ve čtvrté fázi trvající 2 měsíce, klientka intenzivně hledá samostatné bydlení a připravuje se na odchod ze zařízení. ÚHRADA SLUŢEB Úhrada služeb je uvedena ve Smlouvě o poskytování služeb. Nejpozději do 23. dne každého kalendářního měsíce klientka uhradí ubytování a ostatní poplatky (TV, elektrospotřebiče, praní). Pokud klientka nemá vyřízené dávky nebo jí chodí po termínu, je nutné, aby se na platbách dohodla se svým průvodcem. Pokud toto neučiní, je nezaplacení služeb posuzováno jako hrubé porušení domácího řádu a tedy řešeno sankčně upomínkou, popř. ukončením smlouvy. Ceník ubytování a poplatků: Žena, ubytovaná bez dětí Matka a jedno dítě Matka a dvě děti Matka, tři a více dětí 90,- Kč/ den 90,- Kč/ den 120,- Kč/ den 150,- Kč /den 6

7 Poplatek TV Praní Vlastní elektrospotřebiče 135,- Kč /měsíc (zákonný poplatek) 20,- Kč / jedno praní 30,- Kč / jeden spotřebič / měsíc DÉLKA POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB Klientce jsou služby poskytovány po dobu maximálně jednoho roku. Klientka však nemusí vyčerpat celou maximální dobu poskytování služeb. Smlouva je uzavírána nejdříve na dobu jednoho měsíce. Před uplynutím doby klientka musí zažádat o smlouvu novou, která je uzavřena dle spolupráce s klientkou na dobu až tří měsíců. Klientka je směrována ve spolupráci s pracovníky DJ k vyvíjení maximálního úsilí, které povede k řešení její tíživé situace. OPAKOVANÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB V případě, že žadatelka již v minulosti využila služeb DJ a smlouva byla ukončena ze strany poskytovatele za hrubé porušení domácího řádu, může zažádat o další pobyt po šesti měsících. Další pobyt je na dobu maximálně 6 měsíců. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY Klientka může Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Poskytovatel může vypovědět Smlouvu z těchto důvodů: Hrubé porušení domácího řádu klientkou Opakované porušení domácího řádu klientkou V případě vypovězení Smlouvy poskytovatelem z důvodu porušení domácího řádu klientkou činí výpovědní lhůta sedm kalendářních dnů od ukončení Smlouvy o poskytování služeb. Pokud i během této výpovědní lhůty klientka i nadále hrubě porušuje domácí řád, odchází z DJ okamžitě. Při podezření na spáchání trestného činu, který přímo ohrožuje ostatní klientky, je smlouva vypovězena okamžitě bez výpovědní lhůty. Při vypovězení smlouvy nese klientka i nadále odpovědnost za případné nedoplatky za úhradu služeb, za poškození či nevrácení inventáře apod. Klientka je povinna tyto dluhy vyrovnat okamžitě či podepsat dlužní úpis a dohodnout se na splátkách. 7

8 Při ukončení pobytu je klientka povinna předat uklizený pokoj, vyklidí své osobních věci, předá inventář pověřenému pracovníkovi, klíče a všechny věci vypůjčené z majetku DJ. SYSTÉM NAPOMENUTÍ A UPOMÍNEK V případě porušování pravidel je klientka nejprve ústně informována o nevhodnosti určitého chování či konání. O tomto jednání je sepsán zápis s uvedením konkrétních přestupků. Pokud klientka opakovaně tyto uvedené skutečnosti nevezme na vědomí a nadále jedná bez ohledu na napomenutí, bude jí v dané záležitosti uděleno písemné napomenutí, případně upomínka. Napomenutí je vždy udělováno sociálním pracovníkem průvodcem či vedoucím DJ. O udělení sankce jedná vždy přítomný tým pracovníků DJ. Po udělení druhé upomínky je informována sociální pracovnice OSPOD dané klientky. Po udělení třetí upomínky je klientce ukončena Smlouva o poskytování služeb. Klientka musí opustit zařízení do 7 dnů od doručení třetí upomínky, v případě spáchání trestného činu či ohrožování ostatních klientek Domu Jonáš, je smlouva ukončena s okamžitou platností. Klientka se musí hned vystěhovat. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBYVATELE DOMU JONÁŠ Tyto bezpečnostní pokyny jsou zpracovány pro bezpečný provoz Domu Jonáš v České Lípě, Dubické ulici čp Pro obyvatele platí ve všech ustanoveních Domácí řád. Jsou povinni chovat se ukázněně a ohleduplně k ostatním obyvatelům a pracovníkům. Za nezletilé osoby odpovídají rodiče. Při používání společných el. spotřebičů je každý povinen používat je dle návodu. Klientka je při příchodu na DJ seznámena pracovníkem konající službu s elektrickými přístroji na DJ a jejich používáním. Jestliže klientka používá vlastní elektrické spotřebiče, musí mít na ně revizi, pokud nejsou v záruce. Prostory DJ musí být udržovány v čistotě a v nezávadném stavu. Při zjištění jakékoliv závady je obyvatel povinen informovat pracovníka DJ. Vstup do kotelny není obyvatelům dovolen! Opravy a údržbu majetku DJ smí provádět pouze údržbář. Všechny osoby přítomné v areálu DJ jsou povinny zachovávat veškerá bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo k požáru, k poškození majetku či k ohrožení zdraví. 8

9 Ubytovaní nesmějí do areálu DJ vnášet, skladovat zde či používat jakékoli nebezpečné látky, např. hořlavé kapaliny, nádoby s tekutým či stlačeným plynem, jedy, zbraně, látky a předměty, k jejichž výrobě, držení a užívání je třeba zvláštních opatření. Klientka při nástupu do Domu Jonáš potvrdí svým podpisem, ţe se seznámila s tímto Domácím řádem a zavazuje se k jeho dodrţování ve Smlouvě o poskytování sluţeb. Dne: Datum účinnosti:

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY Kynšperk nad Ohří a Nebanice Napomáhá k vytvoření lepších podmínek při poskytování služby Dům na půl cesty. Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Astras, o. p. s. Azylový dům pro muže, Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Poskytovatel sociální služby: Astras, o.p.s. Purkyňova 702/3 767 01 Kroměříž

Více

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz Smlouva o poskytování sociální služby smlouva č. S 1/2015 Rybka, o.p.s. Nuzice 24 375

Více

D O M Á C Í A P R O V O Z N Í Ř Á D AZYLOVÉHO DOMU PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ZLÍN (dále AD )

D O M Á C Í A P R O V O Z N Í Ř Á D AZYLOVÉHO DOMU PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ZLÍN (dále AD ) Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín Hornomlýnská ul. 3712, Zlín telefon: 577 430 011 D O M Á C Í A P R O V O Z N Í Ř Á D

Více

VZOR. Smlouva o poskytnutí sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi č. / rok. Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

VZOR. Smlouva o poskytnutí sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi č. / rok. Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: VZOR Smlouva o poskytnutí sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi č. / rok Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Lánovská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32,

Více

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, Studená, tel ,

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, Studená, tel , Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz Smlouva o poskytování sociální služby smlouva č. S /2016 Rybka, o.p.s. Nuzice 24 375

Více

Domovní řád Domova svaté Agáty Břeclav

Domovní řád Domova svaté Agáty Břeclav Domovní řád Domova svaté Agáty Břeclav V azylovém domě jsou s uživateli ubytovány děti různých věkových skupin. Je nutné, aby uživatelé respektovali specifické potřeby dětí. 1. Bydlení uživatele 1. Uživatel

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce

DOMOVNÍ ŘÁD. Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce 1 DOMOVNÍ ŘÁD Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce Poslání Azylového domu: 1. Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené srdce (dále jen Azylový dům) poskytuje matkám (otcům) s dětmi, které se nacházejí

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-013-16 ze dne 22.8.2016 Provozní a ubytovací řád ubytovacího zařízení v budově na adrese Modřanská 1061, Praha 4 - Modřany Rada městské části

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: Evidenční číslo smlouvy:. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: (v textu dále jen Uživatel ) Ledax o.p.s. se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ:

Více

(Varianta pro ženu) (2) S Klientkou nejsou v azylovém domě ubytovány žádné další osoby.

(Varianta pro ženu) (2) S Klientkou nejsou v azylovém domě ubytovány žádné další osoby. Smlouva o poskytnutí služby v azylovém domě číslo: ččč/rrrr Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Paní... Datum narození: Trvalé bydliště: (v textu této Smlouvy dále jen Klientka) a Diakonie ČCE SSP

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Ubytovací podmínky Chalupy Žernovka

Ubytovací podmínky Chalupy Žernovka Ubytovací podmínky Chalupy Žernovka Vážení a milí hosté, vítáme Vás v naší chalupě a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu: * Po příjezdu host předloží svůj platný občanský průkaz nebo cestovní

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče. v Azylové ubytovně pro muže

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče. v Azylové ubytovně pro muže Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Azylové ubytovně pro muže Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan.... nar. bydliště v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) Sociální služby

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. I. Smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Poskytovatel služeb: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého č.p. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: trvalé bydliště: datum narození: v textu této smlouvy dále jen Uživatel a Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 2) Česká společnost

Více

Smlouva číslo o poskytování sociální služby

Smlouva číslo o poskytování sociální služby Smlouva číslo o poskytování sociální služby kterou podle ustanovení 91 a násl. zákona č. 108/2006 Sb. uzavřely tyto smluvní strany Charita sv. Anežky Otrokovice se sídlem v Otrokovicích, Na Uličce 1617,

Více

Domácí řád Snílkova Domu na půl cesty v Jablonném v Podještědí

Domácí řád Snílkova Domu na půl cesty v Jablonném v Podještědí Domácí řád Snílkova Domu na půl cesty v Jablonném v Podještědí Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Snílkův dům na půl cesty v Jablonném v Podještědí (dále jen DNPC) je zařízení sociální péče, zřízené podle 58

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU Místo poskytování sociální služby Azylový dům SÁRA Třinec se nachází na ulici Hraniční č. 280, 739 61 Třinec- Kanada v budově Slezské diakonie. Je dostupný z autobusové

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ č.../2016

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ č.../2016 Obec Voděrady jako zřizovatel a provozovatel Dětské skupiny Voděrady, Voděrady 76, 769 01 Skalice nad Svitavou; jednající Luboš Lepka, starosta; zastoupena kontaktní osobou Mgr. Radkou Horákovou; tel.

Více

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem

Více

Armáda spásy v České republice,z.s. Centrum sociálních služeb Samaritán Nákladní 24, 746 01 Opava

Armáda spásy v České republice,z.s. Centrum sociálních služeb Samaritán Nákladní 24, 746 01 Opava Armáda spásy v České republice,z.s. Centrum sociálních služeb Samaritán Nákladní 24, 746 01 Opava DOMOVNÍ ŘÁD PRO AZYLOVÝ DŮM PRO MUŢE 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 1.1. Tento domovní řád je určen

Více

Režim hotelového provozu

Režim hotelového provozu Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E pro hosty VŠE Zpracoval: Ing. Drahoslav Zerzáň Ing. Jana Guregová Správa účelových zařízení VŠE 3.12.2009 Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E Provozovatel:

Více

Smlouva o poskytování služby

Smlouva o poskytování služby Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1) Pan (paní): Bydliště: Zastoupen(a) opatrovníkem: v textu této smlouvy dále jen uživatel služby a 2) Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Londýnská

Více

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Evidenční číslo smlouvy... Dle 40 zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. o poskytování pečovatelské služby Pan/paní Narozen/a Trvalé bydliště zastoupený/ná

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení

Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení Pan/paní: Jméno: Rodné číslo: Číslo OP: Opatrovník: Jméno: Rodné číslo: IČO: Číslo OP: Adresa: dále jen Příjemce služby a Poskytovatel: FOKUS Mladá

Více

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Evidenční číslo smlouvy... Pan/paní Narozen/a Trvalé bydliště zastoupený/ná opatrovníkem panem/paní "[Doplnit jméno a příjmení]" ustaveným rozhodnutím "[Doplnit

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby CHARITA MALENICE Archiváře Teplého 102 387 06 Malenice tel.: 736 767 920, 723 888 539 Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby 1) uživatel: Jméno a příjmení:...dat.narození:... Adresa:...Telefon:... Zastoupený(á)

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY ( č. ) (č.j. DMD 197/2011 od 1.5.2011) Poskytovatel sociální sluţby:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY ( č. ) (č.j. DMD 197/2011 od 1.5.2011) Poskytovatel sociální sluţby: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY ( č. ) (č.j. DMD 197/2011 od 1.5.2011) Poskytovatel sociální sluţby: Farní charita Aš IČO: 64839991 držitel registrace podle 79 zák. č. 108/2006 Sb., č. j. 1125/SZ/07

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob PROVOZ BUDOVY - otevřeno v NE od 18.00 do 22.00 hod. - PO ČT od 6.30 do 21.30 hod. - PÁ ve 14.00 hod uzavření budovy

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ Domov mládeže (dále jen domov ) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

Žádost o krátkodobý pronájem

Žádost o krátkodobý pronájem Žádost o krátkodobý pronájem Pořadatel odpovědná osoba : Příjmení : Adresa: Jméno: E-mail Název a adresa právnické osoby : IČ: DIČ: E-mail: Požadovaný termín : Datum : Od do hod. Požadavaná místnost k

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran Poskytovatel sociální služby: Duševní zdraví, o. p. s., zastoupená sociální pracovnicí nám. Přerovského povstání

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny. s dětmi - STONOŽKA

Sociálně aktivizační služby pro rodiny. s dětmi - STONOŽKA Příloha č.1 Vnitřní směrnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA Aktualizace ke dni 1.4.2015 Vnitřní směrnice BILICULUM, z.ú. stanovuje základní pravidla poskytování sociální služby

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Níže uvedeného dne, měsíce a roku pan (paní): nar. bydliště: v textu této smlouvy dále jen klient Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, 266

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j...

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Kroměříž, Riegrovo nám. 159, 767 01 Zastoupeny: Mgr. Ivo Vojtkem, ředitelem IČ 711 93430 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby / v textu této smlouvy dále jen smlouva /:

Smlouvu o poskytování sociální služby / v textu této smlouvy dále jen smlouva /: Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov IČO 00 150 100 Pečovatelská služba tel. / fax ředitelství: 582 345 683 tel. Pečovatelská služba: 582 342 624 mail: reditel.socsluzbypv@volny.cz mail: pecovatelska.sluzba@centrum.cz

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více