DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni)"

Transkript

1 Posláním Domu Jonáš je pomoc ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni. Poskytuje sociální služby těm klientkám, které se ocitly v těžké životní situaci a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami. Nabízí placené azylové ubytování na dobu max. jednoho roku, okamžité a bezplatné základní sociálně právní poradenství a podporu při řešení aktuální situace. Klientkami Domu Jonáš jsou: Matky s dětmi, které ztratily bydlení a zároveň nemají možnost zajištění jiného než azylového bydlení Matka nebo děti jsou ohroženy domácím násilím Matka s dětmi žije v nevyhovujících podmínkách z hlediska oddělení sociálně právní ochrany dětí Klientkou našeho zařízení nemůţe být klientka, která ţádá o jiný druh sluţeb, neţ poskytuje DJ. Hlavním cílem poskytované sluţby je samostatná klientka, směřující k integraci do společnosti, tzn. k zpětnému začlenění. Klientka odchází do jiného než azylového bydlení a má zajištěné vyhovující podmínky pro výchovu dětí. Klientka je zaměstnaná nebo činí aktivní kroky k získání zaměstnání (pokud nejde o klientku na rodičovské dovolené nebo plně invalidní). Klientka má vyřízeny všechny dostupné finanční prostředky z hlediska sociálních dávek. Matka si zvyšuje své kompetence v péči o děti. Zásady poskytované naší sluţby spočívají v: individuálním přístupu ke každé klientce. S každou klientkou se pracuje dle jejích potřeb a současné situace. zachování (respektování) osobní svobody klientky (na základě zakázky svých potřeb, si klientka zvolí služby, které povedou ke změně jejich těžké situace). zachování lidské důstojnosti klientky (pracovník jedná s klientkou s úctou, jako rovný s rovným) 1

2 v aktivizaci klientky (klientka je motivována a vedena k řešení svého problému za pomoci služeb, které si sama vybere). Klientkám je nabídnuta psychologická, právnická a duchovní pomoc. Dále mohou být klientky individuálně podporovány ještě v dalších oblastech: hospodaření a vedení domácnosti, práce na PC, ruční práce, výchova a péče o děti, vaření Všechny naše sluţby jsou poskytovány v duchu zásad křesťanské pomoci. PŘIJETÍ DO DOMU JONÁŠ Do DJ mohou být přijaty klientky z výše zmíněné cílové skupiny a to dle metodiky zařízení. Je nutno zdůraznit, že za své děti jakéhokoli věku v zařízení zodpovídá matka. Pokud vzniknou s dítětem problémy (výchovné či jiné), které zasahují do domácího řádu zařízení, a matka nepracuje na nápravě těchto problémů, bude s ní smlouva o poskytování služeb ukončena. Klientka je do DJ přijímána na vlastní žádost a v souladu s metodikou DJ. Smlouvu o poskytování služeb uzavírá dobrovolně a může ji kdykoli vypovědět. Před nástupem do DJ je klientka seznámena s pravidly pobytu v DJ, je seznámena se svými povinnostmi i právy. Srozumění s těmito informacemi klientka písemně stvrzuje svým podpisem ve smlouvě. Smlouva s klientkou je uzavírána na dobu jednoho měsíce. Po té o prodloužení pobytu klientky jedná tým DJ, na základě její žádosti o další poskytování služeb. Toto je vysvětleno klientce sociálním pracovníkem průvodcem. Při ubytování na DJ předloží klientka sociálnímu pracovníkovi občanský průkaz, případně náhradní doklad. Jsou s ní sepsány základní údaje (viz. formulář základní údaje), je seznámena s používáním elektrických přístrojů a s krizovými situacemi. Je jí předán pokoj, náhradní klíč je pak zapečetěn v obálce. Klientka potvrdí převzetí klíčů a inventáře dle seznamu. Je seznámena s domácím řádem, provedena po DJ a seznámena s ostatními klientkami dle jejího zájmu. Do tří dnů je seznámena se svým průvodcem, který jí vysvětlí systém individuálního plánování a domluví se na první schůzce za účelem řešení nejaktuálnějších problémů. 2

3 PRAVIDLA DOMU JONÁŠ, POVINNOSTI KLIENTEK Návštěvy Návštěvy na Domě Jonáš jsou omezeny z důvodu bezpečnosti a zachování soukromí klientek. Podporujeme také vytváření přirozených vazeb mimo azylový dům, aby nedošlo k sociálnímu vyloučení klientky. Návštěvy jsou povoleny pro jednotlivou klientku obvykle 2x měsíčně, kdy je tato návštěva předem nahlášena pracovníkovi ve službě a bude proveden zápis do listu návštěv, který je ve složce klientky. Návštěvy probíhají dle návštěvního řádu, kdy mohou být s klientkou dohodnuty návštěvy i jinak. Návštěvní řád je klientce k dispozici na nástěnce v mezipatře a případně vysvětlen pracovníkem ve službě. Alkohol, drogy Pro všechny osoby v Domě platí zákaz vnášení a požívání alkoholických nápojů a drog. Pokud při příchodu klientky do DJ vznikne podezření na požití alkoholu nebo jiné návykové látky, je situace řešena sankčně. Klientce je nabídnuta možnost testování, pokud chce své jednání a svůj stav obhájit. U alkoholu je tolerováno 0,3 promile. Zbraně Pro všechny osoby v Domě Jonáš platí absolutní zákaz vnášení zbraní. Pokud zbraň klientka legálně vlastní, uloží ji na dobu pobytu k vedoucí DJ a po ukončení pobytu jí bude vydána. Neodevzdání zbraně je důvodem k nepodepsání Smlouvy nebo k okamžitému ukončení již podepsané Smlouvy. Kouření V celém areálu DJ je přísný zákaz kouření mimo vyhrazené prostory. Kouření je povoleno pouze na kuřárně ve vyhrazených prostorech na zahradě. Klientky musí dodržovat čistotu a zajišťovat pravidelný úklid nedopalků. Pokud klientka stanovené podmínky nedodržuje, je jí uložena pokuta ve výši 10,00 Kč, kterou je povinna uhradit okamžitě. Opakované porušení zákazu můţe vést aţ k vypovězení smlouvy. Pokud klientka kouří ve vnitřních prostorech DJ, bude jí udělena upomínka. POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z POBYTU NA DJ Klientka na počátku pobytu složí vratnou kauci 500 korun. Pokud nemá tyto finanční prostředky, postupně je naspoří. Tato kauce je vratná. Při předávání pokoje při odchodu klientky je stálou službou pokoj zkontrolován. Pokud je vše v pořádku, klientce je kauce vrácena, případně jsou dokoupeny chybějící věci. Ubytovaní musí po celou dobu pobytu dbát na to, aby nebylo poškozeno vybavení obytné jednotky ani společných prostor. Dle metodiky zařízení klientka ručí za svěřené věci. Jestliže dojde k závadě či poškození na vnitřním vybavení či zařizovacích předmětech, je klientka povinna bez zbytečného odkladu toto oznámit pracovníkovi DJ, a pokud k poškození došlo zaviněním jejím nebo jejích dětí, je povinna opravu zaplatit, nebo je oprava uhrazena z kauce. Kontrolu zařízení a čistoty pokoje provádějí pracovníci DJ průběžně jednou týdně. Klientka umožní vstup do svého pokoje v domluveném čase. Za úklid je odměněna. 3

4 DOMÁCÍ ŘÁD Z hygienických důvodů probíhá na DJ poslední pátek v měsíci sanitární úklid. Praní je zdarma, aby si klientka mohla vyprat ložní prádlo, dále odmrazí lednici, vytře dezinfekcí atd. Čisticí prostředky si může zapůjčit na nonstop službě. V době od 22:00 do 6:00 je nutné zachovávat v celém DJ noční klid, v době od 12:00 do 14:00 je polední klid. Návraty do Domu Jonáš pro matky s dětmi do 1 roku, jsou do hodin. Matky s dětmi staršími přicházejí do 20.00, aby byla zajištěna řádná péče o děti. Matky si mohou domluvit vzájemné hlídání dětí při opuštění areálu DJ, které obě podepíšou v příslušném archu u sluţbu konajícího pracovníka. Dohoda zahrnuje i čas návratu, který je závazný. Matka nebude nechávat předškolní děti bez dozoru, s výjimkou zajištění osobních potřeb klientky. V případě delší nepřítomnosti má zajištěnou pečující osobu. Ubytovaní nesmějí nechat klíče v zamčeném zámku zevnitř bytu. Důvodem je přístup do bytu v případě havárie nebo v krizových situacích. V areálu Domu Jonáš je zakázáno chovat a držet jakákoli zvířata. Klientky nesmějí stěhovat nábytek z pokoje na pokoj, pokud to není dovoleno pracovníky. Nepřítomnost na DJ delší než 1 den je nutné hlásit pracovníkovi DJ. Pokud se klientka nevrátí do 3 dnů od plánovaného návratu a neoznámí prodloužení pobytu mimo DJ, bude jí ukončena ubytovací smlouva. Všichni obyvatelé DJ jsou povinni hlásit pracovníkovi konajícímu službu odchod z objektu a příchod zpět z důvodu přehledu přítomných osob při havarijní situaci. Před odchodem z pokoje je třeba uzavřít okna a vypnout elektrické a plynové spotřebiče. Klientky se podílejí na úklidu společných prostor. Mohou se podílet také na údržbě pozemků areálu a na odklízení sněhu. Za to jsou odměňovány. Klientka se ve smlouvě o poskytování služeb zavazuje ke spolupráci se sociální pracovnicí formou individuálního plánování v rozsahu 1 hodiny/14 dní. V případě individuální potřeby klientky může být dohodnuta širší spolupráce. Účast na konzultacích je však povinná. Nespolupráce může být řešena upomínkou, případně ukončením smlouvy. Klientka má povinnost chovat se při pobytu tak, aby nedošlo k ohrožení vlastního bezpečí ani bezpečí klientek. Klientka má povinnost uhradit platby za služby v termínu (viz úhrada služeb) Neplnění těchto povinností či nedodrţení pravidel je povaţováno za porušení domácího řádu. Za porušování domácího řádu je klientce dle metodiky DJ udělena upomínka, při udělení 3 upomínek je klientce vypovězena smlouva ze strany poskytovatele. Při hrubém porušení můţe být klientce smlouva vypovězena okamţitě nebo jí můţe být uděleno podmínečné vyloučení. 4

5 PRÁVA KLIENTEK Právo na osobní svobodu: klientky mohou volit mezi nabízenými službami dle svých potřeb, i rozsah služeb. Právo na bezpečí: zaměstnanci i klientky DJ jsou povinni dodržovat bezpečný provoz DJ a zamezit přístupu nepovolaným osobám! Právo na soukromí: zaměstnanci DJ vstupují do pokoje po vyzvání klientky, osobní a citlivé údaje se uchovávají dle zákona 101/2000 Sb. Náhradního klíče smí být použito jen v případě nouze a toto musí být zaznamenáno. Právo na ochranu osobních údajů: pracovníci jsou seznámeni s ochranou osobních údajů klientek a nakládají s nimi dle instrukcí. Podepisují mlčenlivost. Právo na ochranu před diskriminací: Pracovníci DJ dbají na to, aby nevznikaly konflikty na základě diskriminace a pokud vzniknou, aby byly okamžitě řešeny. Právo na riziko: Klientka DJ má právo se rozhodnout dle svého uvážení, i když pracovníci její rozhodnutí považují za rizikové. Toto riziko rozhodnutí však nese klientka. Právo na stíţnost: viz stížnostní řád. Právo na uţívání společných prostor a zařízení DJ. Klientky mohou podle stanovených pravidel užívat společné prostory a zařízení v celém areálu DJ, stejně tak i předměty a přístroje, které si mohou v DJ vypůjčit (kuchyňské náčiní, žehličku, zařízení prádelny, sušáky apod.). Ze společných prostor není dovoleno odnášet žádné věci ani tyto přemisťovat. Právo na nahlíţení do své osobní sloţky a právo na informace: Klientka může nahlížet do své osobní složky a podle zvoleného rozsahu služby též požadovat potřebné informace. Právo na vyuţití sluţeb Klubu Velryba. Klient má právo využívat služby dětského Klubu Velryba (za stanovených podmínek uvedených v provozním řádu klubu ) KOMUNITNÍ SETKÁNÍ Pravidelně 1x týdně se koná v herně komunitní setkání klientek a pracovníků Domu Jonáš, kteří jsou zastoupeni vedoucí DJ a pracovníkem ve službě. Účast na komunitním setkání není povinná, ale pro všechny zúčastněné důležitá. Setkání probíhá podle dané struktury - informace, nejasnosti, kritiky, pochvaly a přání. Klientky mají možnost se dozvědět veškeré důležité informace, společně ovlivnit dění v DJ a mají možnost sdělit kritiku, podněty a připomínky k sociální službě. Veškeré podněty z komunitního setkání jsou evidovány a řešeny dle stížnostního řádu. 5

6 V případě, že se klientka nezúčastní komunitního setkání, je povinna přečíst si zápis z komunitního setkání a podepsat na stálé službě, že se seznámila s informacemi z komunitního setkání. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE Klientka se zavazuje k aktivnímu řešení své tíţivé situace. Pravidelně dochází na konzultace se sociální pracovnicí, zaměřené na individuální plánování. Pobyt je rozdělen do čtyř fází První fáze trvající 1 měsíc je zaměřena na adaptaci a stabilizaci klientky, zajišťují se základní potřeby, sepíše se sociální anamnéza a započne individuální plánování (kroky k vyřešení tíživé situace) V druhé fázi trvající 3 měsíce se řeší dlouhodobější problémy (např. rozvod, exekuce, vyřízení právních a sociálních potřeb klientky, hledání zaměstnání). Také je klientka podporována v oblastech, které individuálně zvolí (viz poslání). Ve třetí fázi trvající 6 měsíců klientka spoří a je nadále podporována ve zvolených oblastech. Začíná hledat samostatné bydlení. Ve čtvrté fázi trvající 2 měsíce, klientka intenzivně hledá samostatné bydlení a připravuje se na odchod ze zařízení. ÚHRADA SLUŢEB Úhrada služeb je uvedena ve Smlouvě o poskytování služeb. Nejpozději do 23. dne každého kalendářního měsíce klientka uhradí ubytování a ostatní poplatky (TV, elektrospotřebiče, praní). Pokud klientka nemá vyřízené dávky nebo jí chodí po termínu, je nutné, aby se na platbách dohodla se svým průvodcem. Pokud toto neučiní, je nezaplacení služeb posuzováno jako hrubé porušení domácího řádu a tedy řešeno sankčně upomínkou, popř. ukončením smlouvy. Ceník ubytování a poplatků: Žena, ubytovaná bez dětí Matka a jedno dítě Matka a dvě děti Matka, tři a více dětí 90,- Kč/ den 90,- Kč/ den 120,- Kč/ den 150,- Kč /den 6

7 Poplatek TV Praní Vlastní elektrospotřebiče 135,- Kč /měsíc (zákonný poplatek) 20,- Kč / jedno praní 30,- Kč / jeden spotřebič / měsíc DÉLKA POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB Klientce jsou služby poskytovány po dobu maximálně jednoho roku. Klientka však nemusí vyčerpat celou maximální dobu poskytování služeb. Smlouva je uzavírána nejdříve na dobu jednoho měsíce. Před uplynutím doby klientka musí zažádat o smlouvu novou, která je uzavřena dle spolupráce s klientkou na dobu až tří měsíců. Klientka je směrována ve spolupráci s pracovníky DJ k vyvíjení maximálního úsilí, které povede k řešení její tíživé situace. OPAKOVANÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB V případě, že žadatelka již v minulosti využila služeb DJ a smlouva byla ukončena ze strany poskytovatele za hrubé porušení domácího řádu, může zažádat o další pobyt po šesti měsících. Další pobyt je na dobu maximálně 6 měsíců. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY Klientka může Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Poskytovatel může vypovědět Smlouvu z těchto důvodů: Hrubé porušení domácího řádu klientkou Opakované porušení domácího řádu klientkou V případě vypovězení Smlouvy poskytovatelem z důvodu porušení domácího řádu klientkou činí výpovědní lhůta sedm kalendářních dnů od ukončení Smlouvy o poskytování služeb. Pokud i během této výpovědní lhůty klientka i nadále hrubě porušuje domácí řád, odchází z DJ okamžitě. Při podezření na spáchání trestného činu, který přímo ohrožuje ostatní klientky, je smlouva vypovězena okamžitě bez výpovědní lhůty. Při vypovězení smlouvy nese klientka i nadále odpovědnost za případné nedoplatky za úhradu služeb, za poškození či nevrácení inventáře apod. Klientka je povinna tyto dluhy vyrovnat okamžitě či podepsat dlužní úpis a dohodnout se na splátkách. 7

8 Při ukončení pobytu je klientka povinna předat uklizený pokoj, vyklidí své osobních věci, předá inventář pověřenému pracovníkovi, klíče a všechny věci vypůjčené z majetku DJ. SYSTÉM NAPOMENUTÍ A UPOMÍNEK V případě porušování pravidel je klientka nejprve ústně informována o nevhodnosti určitého chování či konání. O tomto jednání je sepsán zápis s uvedením konkrétních přestupků. Pokud klientka opakovaně tyto uvedené skutečnosti nevezme na vědomí a nadále jedná bez ohledu na napomenutí, bude jí v dané záležitosti uděleno písemné napomenutí, případně upomínka. Napomenutí je vždy udělováno sociálním pracovníkem průvodcem či vedoucím DJ. O udělení sankce jedná vždy přítomný tým pracovníků DJ. Po udělení druhé upomínky je informována sociální pracovnice OSPOD dané klientky. Po udělení třetí upomínky je klientce ukončena Smlouva o poskytování služeb. Klientka musí opustit zařízení do 7 dnů od doručení třetí upomínky, v případě spáchání trestného činu či ohrožování ostatních klientek Domu Jonáš, je smlouva ukončena s okamžitou platností. Klientka se musí hned vystěhovat. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBYVATELE DOMU JONÁŠ Tyto bezpečnostní pokyny jsou zpracovány pro bezpečný provoz Domu Jonáš v České Lípě, Dubické ulici čp Pro obyvatele platí ve všech ustanoveních Domácí řád. Jsou povinni chovat se ukázněně a ohleduplně k ostatním obyvatelům a pracovníkům. Za nezletilé osoby odpovídají rodiče. Při používání společných el. spotřebičů je každý povinen používat je dle návodu. Klientka je při příchodu na DJ seznámena pracovníkem konající službu s elektrickými přístroji na DJ a jejich používáním. Jestliže klientka používá vlastní elektrické spotřebiče, musí mít na ně revizi, pokud nejsou v záruce. Prostory DJ musí být udržovány v čistotě a v nezávadném stavu. Při zjištění jakékoliv závady je obyvatel povinen informovat pracovníka DJ. Vstup do kotelny není obyvatelům dovolen! Opravy a údržbu majetku DJ smí provádět pouze údržbář. Všechny osoby přítomné v areálu DJ jsou povinny zachovávat veškerá bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo k požáru, k poškození majetku či k ohrožení zdraví. 8

9 Ubytovaní nesmějí do areálu DJ vnášet, skladovat zde či používat jakékoli nebezpečné látky, např. hořlavé kapaliny, nádoby s tekutým či stlačeným plynem, jedy, zbraně, látky a předměty, k jejichž výrobě, držení a užívání je třeba zvláštních opatření. Klientka při nástupu do Domu Jonáš potvrdí svým podpisem, ţe se seznámila s tímto Domácím řádem a zavazuje se k jeho dodrţování ve Smlouvě o poskytování sluţeb. Dne: Datum účinnosti:

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno: %KLIENT Datum narození: %DATNAR Bydliště: %TBYDULICE, %TBYDPSC, %TBYDOBEC rodné číslo: %RC dále v textu

Více

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ OBECNÁ USTANOVENÍ Směrnice stanovuje základní pravidla pro pobyt matky a dítěte v Pokoji pro matku a dítě v Krajském dětském domově pro děti do 3 let, Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění

UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění Centrum sociálních služeb Praha AZYLOVÝ DŮM SKLONĚNÁ Malá Skloněná 521, Praha 9 Vysočany, tel.: 284 825 240-1 UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Kontakt: Doléčovací centrum, P-centrum, spolek Lafayettova 47/9 779 00, Olomouc T) +420 585 221 983 http://www.p-centrum.cz info@p-centrum.cz DC P-centrum,

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vydal: Mgr.Marie Dostálová Schváleno školskou radou: 26. srpna 2011 Účinnost ode dne: 1. září 2011 Počet stran (příloh) 29 Změny v řádu budou prováděny

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více