Současný fenomén baby-boxů v České republice a v německy mluvících zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současný fenomén baby-boxů v České republice a v německy mluvících zemích"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Současný fenomén baby-boxů v České republice a v německy mluvících zemích Bakalářská diplomová práce Zpracovala: Daniela Kröhnová Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Brno 2006

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a to na základě literatury uvedené v seznamu použité literatury. 2

3 . Děkuji PhDr. Daně Knotové, Ph.D. za ochotu, s níž přistupovala k odbornému vedení práce a za její cenné podněty a návrhy. 3

4 1 ČÁST TEORETICKÁ... 5 ÚVOD TYP SOCIÁLNÍHO HANDICAPU OPUŠTĚNÉ ČI ODLOŽENÉ DĚTI, NALEZENCI Úvodní poznámka k fenoménu nalezenec Stručný historický vývoj péče o opuštěné děti Významné instituce péče o opuštěné děti u nás DĚTSTVÍ V BĚHU ČASU CHARAKTERISTIKA A POPIS BABY SCHRÁNKY Právní ochrana ČÁST APLIKAČNÍ ZVOLENÁ METODA VÝZKUMU DŮVODY PRO ZŘIZOVÁNÍ DĚTSKÝCH SCHRÁNEK A MÍSTA, KDE JIŽ BABY-BOXY EXISTUJÍ Česká republika Spolková republika Německo ODPŮRCI BABY-SCHRÁNEK V České republice Odpůrci baby-boxů v Německu SROVNÁNÍ PRÁVNÍCH OTÁZEK U ANONYMNÍCH A UTAJENÝCH PORODŮ U NÁS A V NĚMECKU Právní základ a protiprávnost utajených a anonymních porodů v Německu Protiprávnost baby-boxů v České republice Srovnání trestního práva vztahujícímu se k odkládání dětí a zanedbání péče o dítě v Německu a u nás POHLED NA DĚTSKÉ SCHRÁNKY A ANONYMNÍ PORODY V OSTATNÍCH ZEMÍCH FRANCII, RAKOUSKU A ŠVÝCARSKU Francie Rakousko Švýcarsko SHRNUTÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY KNIŽNÍ PUBLIKACE INTERNETOVÉ ZDROJE PŘÍLOHY PŘÍLOHA

5 1ČÁST TEORETICKÁ Úvod Jak již sám název prozrazuje, ústředním tématem mé bakalářské práce bude zařízení baby-box, které se stalo současným fenoménem doby. S informacemi o těchto schránkách pro odložené děti jakoby se v poslední době roztrhnul pytel a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Stále častěji zveřejňované diskuse ohledně nich nechají málokoho, kdo má s odloženými dětmi alespoň trochu soucitu a zájmu přiklonit se k pomoci řešit jejich nelehký životní úděl, v klidu. Také mne se dotkla zpravodajství přicházející z různých stran, která baby-boxy komentují kladným a také záporným způsobem. Popravdě jsem si zkraje jejich existence u nás nedokázala o nich utvořit téměř žádnou konkrétní vizi, která by mi pomohla zařadit se na stranu buď jejich přímluvců nebo naopak odpůrců. Důvodem mé postojové nejasnosti byl nedostatek zdrojů informací, které by se daly považovat za relevantní pro tuto problematiku. Podnětem k napsání mé práce byla tedy snaha a touha dozvědět se co nejvíce o tak často zmiňovaných baby-schránkách a především nalézt jejich předchozí kořeny co nejblíže za našimi hranicemi. A protože sousední velmocí používající baby-schránky je Německo, ke kterému chovám navíc pozitivní osobní vztah, rozhodla jsem se jít hlouběji do dějin babyboxů právě zde, kde mají schránky pro nalezence své náležité místo jíž sedmým rokem. O dalších německy mluvících zemích Rakousku a Švýcarsku se zmíním také, ale jen krátce, protože v těchto zemích si nepotrpí na příliš podrobné zveřejňování věcí týkajících se babyboxů a také jim nepřikládají tak značný důraz jako v sousedním Německu. Jelikož u nás oproti německým sousedům nebyla na téma dětských schránek prozatím vydána žádná publikace, musela jsem pracovat především s literaturou německou. Navíc zejména s podklady z internetových stránek, které nesou nejobsáhlejší komplex zdrojů k práci potřebných. S množstvím podkladů na webových stránkách je to obdobné jako s publikacemi, opět je většina k nalezení na stránkách německých sousedů. Tento fakt mi velmi znesnadňoval můj postup práce a musela jsem se proto zaměřit jen na skutečná fakta, která jsou v obou zmíněných zemích vzájemně propojena a která bude možno uvést v podobném kontextu. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda existují objektivní shodnosti, podobnosti, vztahy a spojitosti charakteristické pro baby-boxy v Německu a u nás. Dalším předpokladem 5

6 pro dobré uskutečnění zpracování této tematiky je nalézt podklady k tomu, jak a zda babyschránky plní svůj účel zachraňovat životy novorozenců a pak především slib snížit počty nalezených a mrtvých dětí. Nelze vynechat objasnění jejich právního zakotvení a nalézt odpověď na to, jestli není jejich zřizování nedokonale právně podloženo nebo jej lze dokonce považovat protiprávní. 1.1Typ sociálního handicapu opuštěné či odložené děti, nalezenci Jak rozumět pojmu nalezenci? Tyto děti jsou: svými vlastními rodiči odloženy nebo anonymně odevzdány, opuštěny a poté nalezeny. velmi často jsou to malé děti a novorozeňata. Těžištěm charakteristiky nalezenců je fakt, že jsou jejich rodiče neznámí. Dalším znakem pro přiblížení tohoto pojmu je, že rodiče dítě aktivně odložili či odevzdali krátce po narození. Nemohou nebo nechtějí si děti nechat a zůstanou ukrytí. U osiřelých jsou jejich rodiče dobře známí, avšak jeden z nich anebo oba zemřeli. V literatuře, která pojednává o životních situacích nalezenců, často není zřejmé, jestli se jedná o nalezené děti v pravém slova smyslu, to je ty, které byly odloženy svou matkou nebo rodiči, anebo se jedná o sirotky. Hranice mezi těmito dvěma skupinami často není autory striktně vymezena. Tyto dva pojmy by neměly být zaměňovány, neboť při předání dítěte k adopci či do pěstounské péče je jejich odlišnost z právního hlediska podstatná Úvodní poznámka k fenoménu nalezenec Odkládání nelegitimních ale také legitimních dětí bylo v historii Evropy rozšířenou praktikou a stále je jak ukazuje aktuální diskuse o dětských schránkách přetrvává až do dneška. Také v literatuře, v pověstech a pohádkách má odkládání dětí svou dlouhou tradici a je velmi častým motivem. V dramatu je to postava Oidipa, v pohádkách všem známý Jeníček s Mařenkou, kteří byli odloženi svými rodiči. Děti bývají ve vyprávěních odkládány v nouzi, anebo z nenávisti nepřátel, poté ale nalezeny a zaopatřeny soucitnými lidmi anebo dokonce 6

7 zvířaty jako například Romulus a Remus, kteří byli nalezeni vlčicí. Většinou se ale později setkají díky nečekanému zvratu svého smutného osudu se svými vlastními rodiči. Osud nalezených dětí byl však šťastně vylíčen pouze v pohádkách. Ve skutečnosti na ně čekaly buď nalezince, nebo sirotčince. Život, který má k romantice velmi daleko. Nalezenci navíc pro města představovali určitou zátěž, museli být patřičně zaopatřeni. Tato povinnost byla ale často splňována jen nedbale. Kromě toho se jim lidé častokrát raději vyhýbali, neboť až do dvacátého století jim bylo přiřknuto poskvrnění narození v nesezdaném partnerství. Jedním z nejznámějších nalezeneckých dětí byl Mojžíš, který byl svou matkou v Egyptě položen ve vrbovém košíku do Nilu, protože všichni chlapci židovského původu měli být na příkaz faraóna zavražděni. Dítě bylo nalezeno a vychováno egyptskou princeznou. Později se mu podařilo jako vůdci izraelských kmenů získat velkou prestiž, když osvobodil Izraelity z egyptského zajetí (asi ve 14. nebo 13. století před Kristem) Stručný historický vývoj péče o opuštěné děti Když nahlédneme do minulosti, kdy již začínají zmínky o odkládání dětí jako trestném či protiprávním činu, narazíme na antický Řím. Pro tento účel sloužívaly tržnice. Jako největší hnutí odporu proti odkládání dětí v lidských dějinách se jeví křesťanství. Kořeny jeho záporného stanoviska jsou patrné již od 4. století. Církev dále byla iniciátorem výchovy odložených dětí v křesťanských rodinách a také ji uskutečňovala. Existují doklady, že již v 5. století byly u vchodů do chrámu mísy z mramoru, které umožňovaly dítě odložit. 2 První zmínky v péči o opuštěné či odložené nalezené děti nacházíme již v roce 787, kdy byl založen první nalezinec v italském Miláně. Postupem času byly zakládány další a to zejména v dalších italských městech a Francii. 3 Nejznámější nalezinec, založený papežem Innocentem III. Ve 13. století, byl v Římě. Papež nechal tehdy na konci 12. století zařídit, aby u bran nalezinců, běžných především v románských zemích, byla umístěna tzv. otočná ložiska. Ta se dají považovat za předchůdce dnešních baby-boxů. Díky těmto zařízením mělo být umožněno utajené odložení dítěte a zamezeno vraždění nemanželsky narozených dětí. 1 Viz.: Bible, písmo svaté.2. kniha Mojžíšova (Exodus), 1.vyd. Brno: Česká katolická charita, 1987, s Viz.:Odložené děti (úvod do problematiky).[online].[cit ]. Dostupný z: <http://www.statim.cz/uvod.php> 3 Viz.: NOVOTNÁ, Věra. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.náhradní rodinná péče, Česko-slovenský časopis. Č.1/2000, Ročník III., Praha: Portál, 2000, ISSN

8 Nalezinec podporovaný cechem tkalců hedvábí ve 14. století Ospedale degli Innocenti ve Florencii, vlastnil otočný dřevěný válec namontovaný do brány ( Ruota), do kterého až do roku 1875 mohli být anonymně odkládáni kojenci. Matka mohla při odložení dítěte upozornit personál zabudovaným zvonkem.. Co se Německa týče, historie zařízení pro nalezence začíná ve 14. století a jedny z prvních institucí byly v Ulmu a Kolíně, dále v Hamburku. 4 Nalezince se ale potýkaly s mnoha problémy, jako bylo např. krytí financování téměř jen z milodarů a dobročinných akcí, tak i vysoká úmrtnost dětí, a proto byly často rušeny. Dvě známé osobnosti, a to Antonio Vivaldi a Georg Friedrich Händel, se zapsaly pozitivně do dějin péče o odložené děti. Vivaldi převzal v roce 1709 direkci ženského pěveckého sboru tvořeného nalezeneckými děvčátky. Dalším zajímavým příkladem zařízení pro opuštěné děti je londýnský nalezinec z roku Tento dům byl jedním z center tehdejšího hudebního světa. Komponista Georg Friedrich Händel zde uváděl svá díla (např. zvláštní verzi svého Mesiáše ) a své příjmy věnoval nalezinecké nemocnici Foundling Hospital. 5 Velmi významnou osobností evropského měřítka byl v 18. století J. H. Pestalozzi ( ). Ten se jako první zasloužil o zásadní reformu v péči o opuštěné děti. Dosavadní systém péče o nalezence ve velkých ústavech zavrhnul a zdůraznil význam rodinné výchovy a nutnost svěřovat děti do náhradních rodin. 6 Jeho učení se stalo vzorem především pro Francii, kde se podle něj začal zavádět systém na principech rodinné výchovy zde bylo zavedeno osvojení (Code civil) a pěstounská péče. Opuštěné děti byly tedy jen na krátkou dobu umísťovány do ústavů a poté přidělovány do náhradních rodin. Jak ale vypadal skutečný život pro mnoho dalších nalezených dětí? Jejich životní poměry byly určitě úzce spjaty s historickými a společenskými událostmi. Sociální situace se samozřejmě během staletí proměňovala a dnes je nahlíženo na tematiku sociálně znevýhodněných odložených dětí s mnohem větší tolerancí a pochopením. 4 Viz.: Situace nalezeneckých dětí. (Zustand der Findelkinder). [online].[cit ]. Dostupný z: 5 Viz.: Situace nalezeneckých dětí. (Zustand der Findelkinder). [online].[cit ]. Dostupný z: 6 Citováno podle: NOVOTNÁ, Věra

9 Velkou oporu a pomoc pro sirotky představovalo v minulosti a také dnes tvoří křesťanství a mnohé církevní instituce, organizace, kláštery, nemocnice Významné instituce péče o opuštěné děti u nás V českých zemích se objevují první nalezince a sirotčince po třicetileté válce v důsledku nárůstu počtu opuštěných dětí. Zde je nutno zmínit Vlašský špitál, založený v Praze usedlými Vlachy v roce Chudým a opuštěným dětem byl útočištěm po dobu 200 let. V 19. století stanovoval Říšský obecní zákon základní nařízení obcím starat se o osoby, které potřebovaly pomoc z důvodů osiření či odložení, chudoby a nemohoucnosti..roku 1902 byl v Čechách zřízen Zemským výborem Zemský sirotčí fond. Ten poskytoval pečovatelským rodinám, které si osvojily opuštěné dítě, finance. Kolem roku 1904 vznikající Okresní komise pro péči o mládež, jež byly zaměřeny na poskytování finančních prostředků ohroženým a opuštěným dětem, se staly oficiálním základem péče o ohrožené děti u nás. Koncem 20. let 20. století je zřejmý již výrazný krok kupředu v péči o osiřelé a opuštěné děti, a to v jejím odborném řízení. Tvořily ji tři kategorie institucí instituce veřejnoprávní, instituce polooficiální a instituce soukromoprávní. Instituce veřejnoprávní majetkem veřejnoprávních svazků, nebo státu, okresů či obcí. Osiřelým a opuštěným dětem v Čechách poskytovaly pomoc Okresní péče o mládež. Instituce povahy polooficiální dobrovolné spolky ve spolupráci s veřejnými institucemi se specializací na sociální péči o děti a mladistvé. Tyto instituce u nás byly na prvním místě v systému péče o opuštěné děti. Instituce povahy soukromoprávní zejména dobrovolná práce různých spolků. V období 1. republiky se objevuje významný typ péče o ohrožené děti, a to dětské domovy, které však plnily pouze místo přechodného zařízení, jež mělo krátce sloužit hlavně k vylepšení tělesného a duševního zdraví dětí. Odborníci v této sféře si byli vědomi toho, že nejvhodnějším prostředím pro dítě není ústav, ale náhradní rodinné prostředí. Pěstounská péče a adopce byly v tomto období považovány za dítěti nejbližší a nejpřirozenější. 7 Situace po druhé světové válce v oblasti náhradní výchovné péče se změnila v neprospěch nalezených dětí. Veškerá péče o ohrožené děti přešla do rukou státních orgánů, 7 Viz.: NOVOTNÁ, Věra

10 čili ministerstev a sociálních odborů při okresních národních výborech Došlo k jejímu celkovému zestátnění a ke zrušení charitativní péče a samostatnosti územních orgánů. Přijetí sovětského systému vedlo k tendencím vychovávat početné skupiny dětí ke kolektivnímu cítění ve velkých ústavech, k tomu uzpůsobených, pod státním dohledem. Až v 60. letech začal být tento systém péče o opuštěné děti kritizován pediatry, odborníky z řad psychologů a pracovníků sociálních zařízení. Tato péče přinášela jednoznačně negativní důsledky, které byly dokázány příchodem nových informací v oblasti psychické deprivace a dětského vývoje. Objevily se návrhy změn, které sklidily úspěch již v roce 1957 zavedením Zákona o osvojení a poté v roce 1963 přijetím Zákona o rodině. Jimi byla poskytnuta právní ochrana dětem a prosazen rozmanitější systém náhradní rodinné péče. Avšak i přes zdárné legislativní úpravy a obnovení řízení náhradní rodinné péče se dodnes vyskytovala řada problémů. 8 Pro dnešek je stěžejní Zákon o sociálně právní ochraně dětí, jenž je uveřejněný ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 359 a který byl přijat v prosinci roku Účinnosti nabyl k Byl novelizován Zákonem č. 272/2001 Sb., k byla rozhodovací pravomoc k vydávání pověření z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) přenesena na krajské úřady Dětství v běhu času Dětská práva nebyla v minulosti zdaleka totožná s těmi dnešními. Děti byly mnohem více využívány svými či nevlastními rodiči, sirotci a nemanželské děti měli své postavení v životě ještě obtížnější. Pracovali tvrdě jak v domácnostech a statcích, tak na polích či v továrnách a přispívali k rodinnému rozpočtu. Dnes bychom se jen stěží ve vyspělých zemích s podobnými okolnostmi setkali. Právě naopak teprve až když dítě dosáhne 18let a tudíž dospělosti a jeho rodiče již z jakéhokoli důvodu svého potomka finančně dál nezabezpečí, je povinen si na sebe vydělávat, nebo aspoň rodičům peněžně vypomáhat. A o manuální práci to platí obdobně, od malých dětí málokterá rodina očekává, že budou pracovat stejně jako ti starší, vyspělejší, dospělí. Jedním z prvních, kteří se zasloužili o vytvoření vlastních práv pro děti, byl Jean Jacques Rousseau ( ). Ve svém románě Emil čili o výchově vidí svého Emila ne 8 Viz.: NOVOTNÁ, Věra Viz.: NĚMEČEK, Jaroslav. Metodické doporučení k přípravě budoucích osvojitelů a pěstounů, Náhradní rodinná péče, Česko.slovenský časopis, Č.1/2002, Ročník 5., Praha: Portál, ISSN

11 jako zmenšeného dospělého, který by se měl co nejrychleji přizpůsobit společenskému životu, nýbrž popisuje dítě jako samostatně uvažující osobnost a zabývá se fázemi jeho přirozeného vývoje. Autor vyzdvihuje do popředí, že dítě se nejdřív učí zkušeností a poté výchovou. Výchovu matkou a otcem považuje za nejpřednější oproti výchově veřejné. 10 Autor byl ve své době na jedné straně uznáván, převážně se ale našla spousta odpůrců jeho myšlenek a konkrétně Emila. Dílo totiž kritizovalo tehdejší společenský pohled na rodinu a výchovu. Přesto se Rousseau významně zapsal do dějin svými nadčasovými reformními myšlenkami v oblasti pedagogiky a v akceptování přirozených, vrozených dispozic dětí. I když byl Rousseau již průkopníkem současného náhledu na rodinnou výchovu, pojem dětství ve smyslu, ve kterém jej známe dnes, byl chápán zřejmě až někdy od poloviny 19. století. V tomto století totiž vládl vzor buržoazní rodiny, která se vyznačovala citovým naplněním vztahů uvnitř rodiny. Tento rodinný model se postupně rozšířil ve všech vrstvách obyvatel až v polovině minulého století. Rodina konečně začala být místem, kde převládají city a ne pouhý názor o důležitosti rodiny ve smyslu produkce a finančního přínosu ze strany dospělých a dětí. O výchově dětí v citovém zázemí se tedy nedalo hovořit dříve než se vznikem měšťáckých rodin. Z toho vyplývá, že tedy horší podmínky nalezeneckých dětí nebyly dány pouze jejich sociálním statusem jako nalezenci, ale také skutečností, že byly jenom dětmi. 1.3Charakteristika a popis baby schránky Jak jsem již popisovala výše, existence nalezených a odložených dětí a novorozeňat se pojí s dějinami lidstva po dlouhá staletí. Způsoby, jak o ně instituce pečovaly či zprostředkovávaly jejich příjem do náhradních rodin, se v běhu času výrazně odlišují. Stejně jako náhled na celou problematiku odložených nalezenců. Jedno je ale společné minulosti, současnosti i do budoucna. Instance lidského života je to nejvyšší, která nám byla udělena Bohem z pohledu náboženského, či přírodou, jak tvrdí lidé ateističtí. Života by si měl prioritně každý jedinec vážit a na druhou stranu žádný další život by neměl zatracovat či dokonce ničit. Nebudu se zde vyjadřovat k tématu přerušení těhotenství, které by samozřejmě s faktem zachráněného či zamítnutého života také velmi úzce souviselo a jež je rovněž předmětem rozporuplných diskusí. 10 Viz.: WEBER-KELLERMANN, Ingeborg. Rodina.(Die Familie), 2.vyd.,Frankfurt am Main: nakladatelství Insel., 1990, 225 s. ISBN , s

12 Budu se snažit nastínit a přiblížit zařízení nesoucí název baby-box, baby schránka či Babyklappe, Babynest, Babyfenster, jak je známe z Německa. Baby-box neboli baby schránka, jak již sám název prozrazuje, bude určité zařízení sloužící dětem, přesněji nalezeným odloženým, nebo dětem, které do schránky mohou být anonymně odevzdány svou vlastní matkou. Schránky pro odložení dětí nabízejí matkám, a mnohdy také i otcům, v těch nejtěžších a pro ně subjektivně bezvýchodných podmínkách, vyřešení krajní životní situace. Přesněji jsou baby schránky uzpůsobeny pro odevzdání těch nejmenších, novorozeňat, kojenců. Jsou zabudovány většinou ve zdech nemocnic či soukromých zařízení velmi často pod záštitou některé církevní organizace. Oproti podobě svých průkopníků ve formě otočných válcovitých zařízení dnes vypadají baby boxy naprosto odlišně. Ať už se vyskytují v různých zemích světa s odlišnou četností, jsou vystavěny obdobně a měly by také srovnatelně fungovat. Matka vloží přes dvířka dítě dovnitř, kde je nachystaná vyhřátá dětská postýlka, a po zavření schránky se spustí upozorňovací systém, který okamžitě přivolá personál, nesoucí plnou zodpovědnost za naprosto bezpečné převzetí dítěte. Matka má po státem určenou dobu právo se ještě k dítěti přihlásit a vzít si je k sobě zpět, pokud si uvědomí, že se nerozhodla správně. Zamyslím se nad tím, jaké mohou být důvody matek pro odkládání novorozeňat. Lze je striktně považovat za krkavčí matky, či jim dát šanci a snažit se o pochopení jejich mnohdy svízelných situací, ve kterých se nedopatřením osudu ocitají, a tudíž jiné východisko, než se svého dítěte zbavit a jedno jak, za reálné nepovažují? Důvodů pro tento jejich neuvážený čin je mnoho, budu se jimi zabývat až dále při srovnávání situace u nás a v Německu, ve kterém jsou baby-schránky funkční o pár let dříve. Rovněž tam zařadím detailnější popis celého zařízení. Avšak přece jen upřesnění, jak je u nás pečováno o děti bezprostředně po vložení do baby schránky, považuji za smysluplné doplnit již do této kapitoly. Neboť pokládám za důležité ještě před vlastní komparací situace v České republice a v jiných zemích osvětlit alespoň okrajově, kdo má v naší zemi vlastně na starosti bezprostřední péči o vložené novorozeně. 12

13 Považuji za důležité se pro začátek okrajově na tento zákon zaměřit, abych tak 1.3.1Právní ochrana Baby-boxy jsou u nás zcela novým zařízením, pro něž musela být stanovena rovněž nová pravidla k nim příslušná. S těmi přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí v metodickém pokynu. Ten může být podle potřeby ještě dále upravován či měněn. Jakmile je dítě odloženo do baby-boxu, musí být okamžitě zajištěn převoz do zdravotnického zařízení a zde mu musí být poskytnuto odpovídající zdravotní ošetření a péče. Zdravotnické zařízení kontaktuje co nejdříve místně zodpovědný orgán sociálně právní ochrany dětí. 11 Metodický pokyn dále uvádí, jak bude zacházeno s dítětem, pokud jeho totožnost není známá. Zde se již zapojuje místní obecní úřad obce, v jehož obvodu baby/box je. Orgán sociálně právní ochrany dětí se zaměří na zjištění konkrétního stavu dítěte, zejména zdravotního, a dále zprostředkovává převzetí dítěte do pěstounské péče, kojeneckého ústavu atd. Dítě musí podstoupit mnohá zdravotní vyšetření a rovněž mu musí být soudně přidělen poručník. Další úkony jako zprostředkování adopce dítěte vybráním vhodných zájemců o jeho přijetí za vlastní či nalezení pěstounů pro dítě má na starosti příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí. Sociálně právní ochrana dětí je ustanovena v Zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, který reguluje vesměs vše, co se týká náhradní rodinné péče. V prosinci roku 1999 byl tento nový zákon přijat a nabyl platnosti Je uveřejněný ve Sbírce zákonů 111 pod číslem později, pokud z něj budu citovat a zpětně se k němu vracet,nemusela vyjasňovat jeho základní teze a mohla dále souvisle navázat. Vedle ostatních právních předpisů pečujících o ochranu dítěte, jako je Zákon o rodině, Občanský zákoník, Trestní zákon apod., plní Zákon o sociálně právní ochraně dětí svou bez pochyb jedinečnou roli. Zmíněná ochrana dítěte zde navazuje na jiné dokumenty, jako je mezinárodní smlouva vztahující se k tomuto opatření, Úmluva o právech dítěte, a na ustanovení daná Listinou základních práv a svobod. jednotlivých právnických osob a orgánů 11 Babyboxy existují v České republice od loňského roku. [online]. [cit ]. Dostupný z:<http://www.noviny-mpsv.cz/clanek.php?id=1054.>. 12 Viz.: NOVOTNÁ, Věra

14 ve vzájemné návaznosti tak, aby se doplňovaly. Ochranu dětí mají ve své kompetenci okresní úřady a obce a také Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zákon také řídí evidenci dětí a žadatelů o osvojení a péči pěstounskou a s nimi spojený celkový proces zapojených institucí. 13 2ČÁST APLIKAČNÍ 2.1Zvolená metoda výzkumu Tato bakalářská práce je jak ve své teoretické části, tak v následující praktické aplikační - části - zaměřena na analýzu a shrnutí informací získaných z knih, dokumentů, internetových stránek a článků zde nalezených a v neposlední řadě z právních spisů, zákonů a časopisů souvisejících s daným tématem baby-boxy u nás a v Německu. Pro mou aplikační část je nejvhodnější metodou popis a komparace. Nepoužiji složitý srovnávací výzkum, který je popsán např. takto: Řekne-li se srovnávací výzkum,vytane nám na mysli pravděpodobně rozsáhlá výzkumná akce, pokrývající řadu zemí a někdy i kontinentů. Většina publikovaných výzkumů má opravdu tenhle charakter, i výzkum v jedné vesnici může odrážet mnohé z problémů srovnávacího výzkumu, 14 Zaměřím se na použití takových údajů, které dopomohou nalézt odpověď na otázky, které jsem si stanovila v úvodu své bakalářské práce. Uvedu ke srovnání nalezená fakta na základě vytyčení si určitých bodů, podtémat, jež budou vybrána kritériem územním a minimálně také historickým. To znamená, že se budu snažit zaznamenat možné či existující zákonitosti, podobnosti, souvislosti atp. ve fungování, zřizování a právních ustanoveních, společenském přínosu dětských stránek na jedné straně na území České republiky a na straně druhé na území Spolkové republiky Německo, která nás jednoznačně v zakládání těchto institucí předběhla. Největší pozornost zaměřím na náhled odborníků a organizací, které se staví striktně do opozice k dětským schránkám a k anonymním nebo utajeným porodům. Historické hledisko zde zahrnu také, přestože uplynulo jen několik let od zřízení první Babyklappe v Německu a teprve nedávno se objevily první schránky také u nás. K dalším německy mluvícím zemím Rakousku a Švýcarsku jsem neměla možnost získat 13 Viz.: NOVOTNÁ, Věra Citováno z: DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalos.univerzita Karlova v Praze, Praha: Karolinum, 2002, ISBN , s

15 dostatečné množství použitelných informací, týkajících se jak právního základu, tak mnoha jiných okolností potřebných ke komparaci pro mou práci. Zaměřím se tedy na tyto dva státy jen okrajově, tj. uvedu o jejich provozu všeobecné informace. Jelikož základ vzniku dnešní podoby baby-boxů a anonymních porodů byl položen ve Francii, zařadila jsem tuto zemi do podkapitoly, ve které pojednávám dále právě o Rakousku a Švýcarsku. 2.2Důvody pro zřizování dětských schránek a místa, kde již baby-boxy existují 2.2.1Česká republika Baby-boxy u nás začaly být zřizovány až roku 2005 a jak lze předpokládat, podnětem k jejich vzniku byly stále častější hrozivé nálezy odložených a mrtvých dětí na ulicích a v kontejnerech. Většinu kriminalisté nejsou schopni nalézt. Ročně se u nás najde pět takových dětí, ale to je jen část těch, které skončí v popelnicích a na skládkách. Zřizovatelé dále dodávají, že ke zvyšování počtu odkládaných dětí by díky baby-schránkám docházet nemělo. Zvýšený počet odložených dětí by měl být na úkor těch, které se nikdy nenajdou. Baby-schránky zajišťují anonymní odložení dětí To by mělo být ale východiskem pouze pro matky v krajních situacích, které se nedokáží z mnoha různých důvodů o dítě postarat. Základní myšlenkou a příslibem zřizovatelů těchto schránek je, že se díky nim sníží počet odložených a smrtí ohrožených dětí. Největší výhodou oproti všem dosavadně nabízeným zařízením či institucím je absolutní anonymita. Baby-boxy u nás prozatím existují v Praze v GynCentru v Hloubětíně a v gynekologickém centru v Brně v Nemocnici Milosrdných bratří. Další baby-boxy by se měly objevit v Kadani a Olomouci. 15 Nestátní neziskové organizace v České republice Zřízení schránek má na starost Nadační fond pro ohrožené děti STATIM spolu s dalšími organizacemi, mezi dárce patří mezi dalšími Roche, s.r.o., IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Novartis, s.r.o a RWE Transgas, a.s.. 16 Na otázku, zda se pro baby-boxy v české republice stalo vzorem Německo, odpovídá ředitel sdružení STATIM Ludvík Hess, že zahraničními vzory inspirován nebyl a nevěděl, že 15 Babyboxy se objeví v dalších městech. [online]. [cit ]. Dostupný z: <http: //www.aktualne.cz> 16 Dárci. [online]. [cit ]. Dostupný z: <http://www.statim.cz/darci.php>. 15

16 v době, kdy schránky vymyslel, jich bylo v Německu již 67. Celý projekt tak prý vychází z jeho osobního vztahu k dětem Spolková republika Německo Proč jsou v Německu zřizovány dětské schránky? Média stále více referují o hrozných případech odložených dětí. Některé byly nalezeny živé a zdravé, jiné zemřou na následky odložení, většinou na podchlazení a také jsou někteří kojenci zabiti ještě před odložením. Podnětem k založení hamburského projektu Findelkind bylo nalezení dvou mrtvých dětí krátce po sobě v roce Podle výpovědi v německém SPIEGLU v roce 1998 bylo svými matkami usmrceno 20 novorozeňat, 20 až 40 kojenců je v Německu přenecháno svému vlastnímu osudu. Mnoho jich zemře především v zimních měsících na podchlazení. Odložení dítěte často ukončuje jeho životní cestu utrpení. Poměrně mladé matky žijící ve velkoměstech často v prostředí drogově závislých utajují či potlačují své těhotenství, a proto také rodí na veřejně neviditelných místech, kde se nemusejí legitimovat, často dokonce na veřejných toaletách. Poté své dítě odloží a často usmrtí. Kriminální policie musí tento zločin vyšetřit. Usvědčeným pachatelům hrozí až dva roky vězení. Kdo položí dítě do dětské schránky, zůstává beztrestný, protože dítě uchránil před zákonem pojmenovaným nebezpečím smrti či poškození na zdraví. 18 Okolnosti, které matkám dají podnět k tomu, aby odložily, popřípadě anonymně odevzdaly své dítě, jsou založeny často na dramatických a problematických partnerských či rodinných vztazích. Ženy chtějí zůstat neodhaleny kvůli studu a také kvůli strachu ze stižení trestem. V Německu informuje projekt Mojžíš o tom, že ženy, jichž se tyto obavy týkají, raději odbornou pomoc, jako poradny pro těhotné a pro přípravu na porod, nevyhledávají. Chtějí ochránit, jak to jde, svou anonymitu a často své dítě přivedou na svět samy tajně. Dětské schránky jsou a byly koncipovány pro ženy, které se nacházejí z jejich subjektivního hlediska v bezvýchodných nouzových situacích. Své těhotenství skrývají a popírají, nemohou uměle přerušit těhotenství z důvodů pozdního zjištění a rovněž z důvodů morálních. Takové ženy se mnohdy cítí svým těhotenstvím jakoby přetíženy, nezjišťují si možnosti existující pomoci, mají strach se někomu svěřit a nechtějí být odhaleny. 17 Viz.: Boj za další babyboxy pokračuje. [online]. [cit ]. Dostupný z: <http://www.radio.cz/cz/clanek/69427> 18 Viz.: Konec cesty utrpení. (Das Ende eines Leidenweges). [online]. [cit ]. Dostupný z: 16

17 Typickými klientkami dětských schránek podle očekávání a pohledu iniciátorů dětských schránek jsou nezletilé a mladé ženy, které mají strach z reakce svých rodičů, dále ženy cizinky, které se zdržují v Německu ilegálně, anebo ženy islámského vyznání, které se obávají odvety ze strany své rodiny. Samozřejmě jsou sem počítány také ženy samoživitelky, které nemají dostatek materiálních prostředků k výchově dítěte. Dále pak prostitutky a ženy, jež byly znásilněny a dítě si nechtějí ponechat. Dále se v Německu uvádí, že matky, které popírají a potlačují své těhotenství, se nejen stydí za své otěhotnění, otěhotněly navíc také velmi často díky své nezkušenosti a nepoučenosti. Jde především o dívky mladého věku, často o nezletilé. Ženy pak samozřejmě nejsou schopny se s těhotenstvím snadno vypořádat a stěží naleznou dostačující pomoc a podporu ve svém okolí a rodině. Není se ani čemu divit, že takové dítě je nechtěné. Jde ale také o ženy, které žijí v Německu ilegálně a nemají jak potřebné doklady, tak trvalé bydliště (často ženy z východní Evropy). Také ženy, které očekávají své čtvrté či páté dítě a nemají dostatek finančních prostředků k obživě dalšího dítěte a mnohé jsou vystaveny nátlaku svého partnera, který si dítě absolutně nepřeje. 19 Většina dětských schránek je zajedno v názoru, že jejich pravděpodobně nejpočetnějšími klientkami jsou a budou matky ještě v dospívajícím věku, které nemohou své dítě obstarat z finančních důvodů. To jsem již uvedla výše. Anebo nemohou z náboženských důvodů provozovat před uzavřením manželského svazku pohlavní styk a strach z odhalení je vede k tomu, že odloží novorozeně do kontejnerů s odpadem, v lese anebo na ulici, kde umírá na podvýživu a podchlazení. Kriminální policie v Německu počítá rok co rok s hrůzným číslem až kolem 1000 dětí, které umírají, neboť jejich matky nevědí, kam je dát. Jsou to ženy různých sociálních vrstev a věkových skupin, které jsou ale většinou ještě velmi mladé. Příčinami zabití nebo odložení dětí jsou často stydlivost, ale také špatná informovanost a nedostatečné povědomí matek o možnostech nabídnuté státní pomoci krátce po odložení dítěte. Aby se v Německu mohlo zabránit provinění se odkládáním či usmrcováním dětí, jsou již od července 1999 v mnoha německých městech zřizovány tzv. Dětské klapky neboli dětské schránky ( také jsou pojmenovány mnohými dalšími názvy jako např. dětská 19 Viz.: Kuhn, Sonja. Baby-schránky a anonymní porod. Sociální úprava a potřeba jednat(babyklappen und anonyme Geburt. Sozialregulation und sozialpädagogischer Handllungsbedarf), Maroverlag,,Augsburg,,2005, s ISBN:

18 okna, dětské košíky, dětské kolébky, dětská hnízda atd.). Tato zařízení matkám umožňují, aby své kojence anonymně odevzdaly do schránky. Průkopníky v této oblasti byly projekty Moses-Projekt (Projekt Mojžíš) sociálních služeb katolických žen evangelické organizace sv Ambergu (počátek roku 1999) a Projekt Findelbaby (Projekt nalezenec) soukromého spolku SterniPark v Hamburku (Otevření první Dětské schránky ). Dle vzoru těchto počátečních dětských schránek pracují i další dětské schránky. V dnešní době jsou v Německu dětské schránky umístěny v následujících městech: Altötting, Augsburg, Berlin, Bochum, Braunschweig, Dresden, Duisburg, Erfurt, Essen, Halle, Hamburg, Hanau, Hannover, Hüllhorst, Karlsruhe, Kelheim, Köln, Lübeck, Magdeburg, Mainburg, Minden, Moers, München, Münster (Westfalen), Nordhorn, Osnabrück, Pforzheim, Potsdam, Recklinghausen, Regensburg, Rostock, Schwerin, Stuttgart, Sulzbach-Rosenberg, Trier aworms. Dohromady se jedná o více jak 80 zařízení (2005). Dalšími plánovanými městy pro umístění dětských schránek jsou např. Brandenburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Homburg (Saar), Ingolstadt, Kassel, Koblenz, Krefeld, München-Schwabing, Paderborn, Passau Nestátní a neziskové organizace v Německu Moses Projekt Amberský projekt Mojžíš - vznikl na bázi poradny pro těhotné a přednostně slouží k ochraně života dítěte. Tento projekt má anonymně sloužit jako poradna pro ženy, která je má ochránit před zkratovitým jednáním jako zabití svého dítěte či jeho odložení. Tento projekt ale nemá dětskou schránku, ale sociální služby zde zaměstnaných katolických žen jsou k dispozici v každou denní dobu. Předání dítěte je zde domlouváno bezprostředně telefonicky. Dítě nejdříve přichází do pěstounské rodiny, matka má k promyšlení, aby si vzala své dítě zpět, časový horizont osmi týdnů, jinak hledá sociální služba rodinu, do které je dítě adoptováno. Tomuto projektu jsou podle smlouvy přenechány kompetence Úřadu péče o mladistvé. Zařízení se tedy místo Úřadu péče o mladistvé stávají zákonným zástupcem odloženého dítěte. Srovnej Frankfurter Allgemeine Zeitung z Viz.: Babyklappen indeutschland. [online]. [cit ]. Dostupný z: <http://www.babyklappe.info/alle_babyklappen/>. 18

19 Úkolem projektu je, aby poskytoval rady ženám už během těhotenství. Chce pomoci všem již těhotným ženám, které se nacházejí v subjektivně bezvýchodných a tím extrémně zátěžových situacích. Dotyčným ženám je učiněna nabídka anonymního poskytnutí lékařských služeb při porodu. Také může své právě narozené dítě anonymně odevzdat, pokud ještě porod neproběhl oficiálně v porodnici. Tímto způsobem je nabídnuta ženám v extrémně obtížně řešitelných situacích regulérní a legální pomoc, která se snaží při každém jednotlivém případu najít vyhovující řešení. Der SterniPark Soukromý spolek SterniPark je veřejnou institucí pro péči o děti a mládež v Hamburku. Nabízí péči v denních dětských jeslích, pomoc při výchově dětí a mládeže, stejně jako zařízení pro matku a dítě s poskytnutím vychovatelky. Sdružení SterniPark vytvořilo v Hamburku první dětskou schránku. Ta je totiž důležitou součástí projektu Findelbaby Nalezenec. Tento projekt je tvořen dětskou schránkou a linkou nouzového volání, která je funkční nepřetržitě 24 hodin denně. Volání na linku je zdarma. Neplacené spolupracovnice SterniParku zde dávají rady těhotným ženám a matkám v konfliktních situacích. Záměrem těchto spolupracovnic SterniParku je, aby dodaly volajícím ženám odvahu obrátit se na příslušnou poradenskou instituci v jejich regionu, aby zde získaly pomoc a radu k řešení jejich současných obtíží. Může být ovšem také sjednáno anonymní předání kojence spolupracovnici. Začátkem roku 2001 náhle oznámila jedna matka SterniParku, že zde chce ponechat dítě, a krátce poté si pracovnice převzaly dítě na jednom parkovišti: První dítě projektu Findelbaby dostalo jméno Anna. O dalším osudu matky dítěte není nic známo. Další součástí projektu Findelbaby je možnost pro matky ještě před narozením dítěte, aby zde bezpečně žily v oddělení pro matky a děti, aniž by musely uveřejnit svou identitu. Kolínské Mosesfenster Mojžíšovo okno (sociální služby katolických žen) poznamenává, že každé dítě je očekáváno, a když ne svými rodiči, tak jimi, tedy dětskou schránkou. Tento projekt navazuje na středověké tradice ženských klášterů, které se staraly o nalezence Viz.: Mojžíšovo okno (Mosesfenster). [online]. [cit ]. Dostupný z:: <www.learnline.nrw.de/angebote/zeus/woche01_11/baby1.htm>. 19

20 Provozovatelé dětských schránek považují za obzvlášť důležité, aby si veřejnost uvědomila problematické životní podmínky matek, které odkládají své děti. K tomu říká Heidi Kaiser z pedagogického vedení SterniParku: Je dobré, když povede veřejná diskuse k tomu, že každá těhotná žena nalezne alespoň jednoho člověka, kterému se může svěřit a který jí pomůže. Fatální by ale ovšem bylo, kdyby přitom bylo na každou těhotnou ženu nahlíženo s podezřením a z toho vyvozovány špatné závěry, pokud někdo dotyčnou těhotnou potká po určité době bez vnějších známek těhotenství a rovněž bez dítěte. Bylo by optimální, kdyby mělo každé dítě své vlastní, láskyplné rodiče. Každá matka, která nám předá své dítě, si může být jista, že hned v momentě, kdy se zde dítě objeví, obdrží nejen pomoc, ale také dostatečnou péči a dostane se mu náležitého zájmu a že to tak zůstane, když bude později adoptováno. 22 Dnes je tedy jak ve větších, tak v menších městech Německa nabízena pomoc zoufalým matkám anonymně odložit své dítě. Od zřízení první dětské schránky ve SterniParku v Hamburku ( ) je k dispozici asi 67 takovýchto zařízení. Činiteli jsou přednostně křesťanská zařízení katolického i evangelického vyznání, nemocnice a soukromý spolek SterniPark 23 Funkční popis Dětské schránky v Německu ve SterniParku V Hamburku jsou zřízeny pod vedením SterniParku dětské schránky dvě, druhá je vylepšena automatickým systémem zavření dvířek oproti té první na Goethestraβe. Je to pro případ, že by matka zapomněla zavřít dvířka sama. Dětská schránka ve SterniParku je ocelová přepážka, vysoká 30 cm a 72 cm široká, je vestavěna do vchodových dveří dětské nemocnice na Goethestraβe 27. Z vnějšku jde velice lehce otevřít. Pokud už je ale jednou zavřena, není možné ji nikdy znovu otevřít. Za těmi dvířky je umístěna vyhřívaná postýlka, ve které je udržována konstantní teplota 37 stupňů. Matky, jež zde odevzdají své dítě, zde najdou informační list a razítkovací polštářek, aby si mohly udělat otisk nožičky a ručky svého dítěte a vzít je s sebou, aby později eventuelně mohly sloužit jako důkaz jejich mateřství při žádosti o návrat dítěte. Matka pokládající dítě do dětské schránky zůstává zcela anonymní. Pouze otevře schránku, položí své dítě, zavře schránku a jde pryč. Otevření schránky způsobí, že je 22 Citováno podle: SterniPark: Díky, Hamburg!, Projekt Nalezenec. První rok Viz.: SterniPark: Díky, Hamburg! Projekt Nalezenec. První rok.,

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Anna Koudelová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Anna Koudelová Studijní obor: Všeobecná

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

Pěstounská péče v České republice a v Anglii

Pěstounská péče v České republice a v Anglii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pěstounská péče v České republice a v Anglii Anna Eiflerová Katedra pastorační a sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Postavení žen na trhu práce... 4 3. Situace opuštěných dětí... 8 4. Práva seniorů...

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracovala: Adéla Jílková Konzultant diplomové práce:

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Jana Mikšánková 2012/2013 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zařízení

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lada Neradová Sociální práce 2009-2012 Vedoucí bakalářské

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Téma práce: Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Martina Pluskalová Vedoucí

Více

Otvíráme. Příští úkol: odstranit nejednotnost a roztříštěnost. (z rozhovoru s ministryní Marksovou Tominovou)

Otvíráme. Příští úkol: odstranit nejednotnost a roztříštěnost. (z rozhovoru s ministryní Marksovou Tominovou) Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2014 Příští úkol: odstranit nejednotnost a roztříštěnost (z rozhovoru s ministryní Marksovou Tominovou) Obsah TeNTO ČaSOPiS je TišTěN Na ekologickém

Více

Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Filip Vyskočil, Pavla Pokorná. Základní informace o osvojení (adopci)

Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Filip Vyskočil, Pavla Pokorná. Základní informace o osvojení (adopci) Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Filip Vyskočil, Pavla Pokorná Základní informace o osvojení (adopci) Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2013 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ

PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra občanského práva Rigorózní práce PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ Mgr. Milan Pečenka 2007 Tímto prohlašuji, že jsem rigorózní práci na téma Právní aspekty osvojení

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Dětský domov rodinného typu v Uherském Hradišti. Kristýna Šoustková

Dětský domov rodinného typu v Uherském Hradišti. Kristýna Šoustková Dětský domov rodinného typu v Uherském Hradišti Kristýna Šoustková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část: Charakteristika systému náhradní rodinné péče v ČR. Charakteristika, popis, organizace

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více