Současný fenomén baby-boxů v České republice a v německy mluvících zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současný fenomén baby-boxů v České republice a v německy mluvících zemích"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Současný fenomén baby-boxů v České republice a v německy mluvících zemích Bakalářská diplomová práce Zpracovala: Daniela Kröhnová Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Brno 2006

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a to na základě literatury uvedené v seznamu použité literatury. 2

3 . Děkuji PhDr. Daně Knotové, Ph.D. za ochotu, s níž přistupovala k odbornému vedení práce a za její cenné podněty a návrhy. 3

4 1 ČÁST TEORETICKÁ... 5 ÚVOD TYP SOCIÁLNÍHO HANDICAPU OPUŠTĚNÉ ČI ODLOŽENÉ DĚTI, NALEZENCI Úvodní poznámka k fenoménu nalezenec Stručný historický vývoj péče o opuštěné děti Významné instituce péče o opuštěné děti u nás DĚTSTVÍ V BĚHU ČASU CHARAKTERISTIKA A POPIS BABY SCHRÁNKY Právní ochrana ČÁST APLIKAČNÍ ZVOLENÁ METODA VÝZKUMU DŮVODY PRO ZŘIZOVÁNÍ DĚTSKÝCH SCHRÁNEK A MÍSTA, KDE JIŽ BABY-BOXY EXISTUJÍ Česká republika Spolková republika Německo ODPŮRCI BABY-SCHRÁNEK V České republice Odpůrci baby-boxů v Německu SROVNÁNÍ PRÁVNÍCH OTÁZEK U ANONYMNÍCH A UTAJENÝCH PORODŮ U NÁS A V NĚMECKU Právní základ a protiprávnost utajených a anonymních porodů v Německu Protiprávnost baby-boxů v České republice Srovnání trestního práva vztahujícímu se k odkládání dětí a zanedbání péče o dítě v Německu a u nás POHLED NA DĚTSKÉ SCHRÁNKY A ANONYMNÍ PORODY V OSTATNÍCH ZEMÍCH FRANCII, RAKOUSKU A ŠVÝCARSKU Francie Rakousko Švýcarsko SHRNUTÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY KNIŽNÍ PUBLIKACE INTERNETOVÉ ZDROJE PŘÍLOHY PŘÍLOHA

5 1ČÁST TEORETICKÁ Úvod Jak již sám název prozrazuje, ústředním tématem mé bakalářské práce bude zařízení baby-box, které se stalo současným fenoménem doby. S informacemi o těchto schránkách pro odložené děti jakoby se v poslední době roztrhnul pytel a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Stále častěji zveřejňované diskuse ohledně nich nechají málokoho, kdo má s odloženými dětmi alespoň trochu soucitu a zájmu přiklonit se k pomoci řešit jejich nelehký životní úděl, v klidu. Také mne se dotkla zpravodajství přicházející z různých stran, která baby-boxy komentují kladným a také záporným způsobem. Popravdě jsem si zkraje jejich existence u nás nedokázala o nich utvořit téměř žádnou konkrétní vizi, která by mi pomohla zařadit se na stranu buď jejich přímluvců nebo naopak odpůrců. Důvodem mé postojové nejasnosti byl nedostatek zdrojů informací, které by se daly považovat za relevantní pro tuto problematiku. Podnětem k napsání mé práce byla tedy snaha a touha dozvědět se co nejvíce o tak často zmiňovaných baby-schránkách a především nalézt jejich předchozí kořeny co nejblíže za našimi hranicemi. A protože sousední velmocí používající baby-schránky je Německo, ke kterému chovám navíc pozitivní osobní vztah, rozhodla jsem se jít hlouběji do dějin babyboxů právě zde, kde mají schránky pro nalezence své náležité místo jíž sedmým rokem. O dalších německy mluvících zemích Rakousku a Švýcarsku se zmíním také, ale jen krátce, protože v těchto zemích si nepotrpí na příliš podrobné zveřejňování věcí týkajících se babyboxů a také jim nepřikládají tak značný důraz jako v sousedním Německu. Jelikož u nás oproti německým sousedům nebyla na téma dětských schránek prozatím vydána žádná publikace, musela jsem pracovat především s literaturou německou. Navíc zejména s podklady z internetových stránek, které nesou nejobsáhlejší komplex zdrojů k práci potřebných. S množstvím podkladů na webových stránkách je to obdobné jako s publikacemi, opět je většina k nalezení na stránkách německých sousedů. Tento fakt mi velmi znesnadňoval můj postup práce a musela jsem se proto zaměřit jen na skutečná fakta, která jsou v obou zmíněných zemích vzájemně propojena a která bude možno uvést v podobném kontextu. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda existují objektivní shodnosti, podobnosti, vztahy a spojitosti charakteristické pro baby-boxy v Německu a u nás. Dalším předpokladem 5

6 pro dobré uskutečnění zpracování této tematiky je nalézt podklady k tomu, jak a zda babyschránky plní svůj účel zachraňovat životy novorozenců a pak především slib snížit počty nalezených a mrtvých dětí. Nelze vynechat objasnění jejich právního zakotvení a nalézt odpověď na to, jestli není jejich zřizování nedokonale právně podloženo nebo jej lze dokonce považovat protiprávní. 1.1Typ sociálního handicapu opuštěné či odložené děti, nalezenci Jak rozumět pojmu nalezenci? Tyto děti jsou: svými vlastními rodiči odloženy nebo anonymně odevzdány, opuštěny a poté nalezeny. velmi často jsou to malé děti a novorozeňata. Těžištěm charakteristiky nalezenců je fakt, že jsou jejich rodiče neznámí. Dalším znakem pro přiblížení tohoto pojmu je, že rodiče dítě aktivně odložili či odevzdali krátce po narození. Nemohou nebo nechtějí si děti nechat a zůstanou ukrytí. U osiřelých jsou jejich rodiče dobře známí, avšak jeden z nich anebo oba zemřeli. V literatuře, která pojednává o životních situacích nalezenců, často není zřejmé, jestli se jedná o nalezené děti v pravém slova smyslu, to je ty, které byly odloženy svou matkou nebo rodiči, anebo se jedná o sirotky. Hranice mezi těmito dvěma skupinami často není autory striktně vymezena. Tyto dva pojmy by neměly být zaměňovány, neboť při předání dítěte k adopci či do pěstounské péče je jejich odlišnost z právního hlediska podstatná Úvodní poznámka k fenoménu nalezenec Odkládání nelegitimních ale také legitimních dětí bylo v historii Evropy rozšířenou praktikou a stále je jak ukazuje aktuální diskuse o dětských schránkách přetrvává až do dneška. Také v literatuře, v pověstech a pohádkách má odkládání dětí svou dlouhou tradici a je velmi častým motivem. V dramatu je to postava Oidipa, v pohádkách všem známý Jeníček s Mařenkou, kteří byli odloženi svými rodiči. Děti bývají ve vyprávěních odkládány v nouzi, anebo z nenávisti nepřátel, poté ale nalezeny a zaopatřeny soucitnými lidmi anebo dokonce 6

7 zvířaty jako například Romulus a Remus, kteří byli nalezeni vlčicí. Většinou se ale později setkají díky nečekanému zvratu svého smutného osudu se svými vlastními rodiči. Osud nalezených dětí byl však šťastně vylíčen pouze v pohádkách. Ve skutečnosti na ně čekaly buď nalezince, nebo sirotčince. Život, který má k romantice velmi daleko. Nalezenci navíc pro města představovali určitou zátěž, museli být patřičně zaopatřeni. Tato povinnost byla ale často splňována jen nedbale. Kromě toho se jim lidé častokrát raději vyhýbali, neboť až do dvacátého století jim bylo přiřknuto poskvrnění narození v nesezdaném partnerství. Jedním z nejznámějších nalezeneckých dětí byl Mojžíš, který byl svou matkou v Egyptě položen ve vrbovém košíku do Nilu, protože všichni chlapci židovského původu měli být na příkaz faraóna zavražděni. Dítě bylo nalezeno a vychováno egyptskou princeznou. Později se mu podařilo jako vůdci izraelských kmenů získat velkou prestiž, když osvobodil Izraelity z egyptského zajetí (asi ve 14. nebo 13. století před Kristem) Stručný historický vývoj péče o opuštěné děti Když nahlédneme do minulosti, kdy již začínají zmínky o odkládání dětí jako trestném či protiprávním činu, narazíme na antický Řím. Pro tento účel sloužívaly tržnice. Jako největší hnutí odporu proti odkládání dětí v lidských dějinách se jeví křesťanství. Kořeny jeho záporného stanoviska jsou patrné již od 4. století. Církev dále byla iniciátorem výchovy odložených dětí v křesťanských rodinách a také ji uskutečňovala. Existují doklady, že již v 5. století byly u vchodů do chrámu mísy z mramoru, které umožňovaly dítě odložit. 2 První zmínky v péči o opuštěné či odložené nalezené děti nacházíme již v roce 787, kdy byl založen první nalezinec v italském Miláně. Postupem času byly zakládány další a to zejména v dalších italských městech a Francii. 3 Nejznámější nalezinec, založený papežem Innocentem III. Ve 13. století, byl v Římě. Papež nechal tehdy na konci 12. století zařídit, aby u bran nalezinců, běžných především v románských zemích, byla umístěna tzv. otočná ložiska. Ta se dají považovat za předchůdce dnešních baby-boxů. Díky těmto zařízením mělo být umožněno utajené odložení dítěte a zamezeno vraždění nemanželsky narozených dětí. 1 Viz.: Bible, písmo svaté.2. kniha Mojžíšova (Exodus), 1.vyd. Brno: Česká katolická charita, 1987, s Viz.:Odložené děti (úvod do problematiky).[online].[cit ]. Dostupný z: <http://www.statim.cz/uvod.php> 3 Viz.: NOVOTNÁ, Věra. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.náhradní rodinná péče, Česko-slovenský časopis. Č.1/2000, Ročník III., Praha: Portál, 2000, ISSN

8 Nalezinec podporovaný cechem tkalců hedvábí ve 14. století Ospedale degli Innocenti ve Florencii, vlastnil otočný dřevěný válec namontovaný do brány ( Ruota), do kterého až do roku 1875 mohli být anonymně odkládáni kojenci. Matka mohla při odložení dítěte upozornit personál zabudovaným zvonkem.. Co se Německa týče, historie zařízení pro nalezence začíná ve 14. století a jedny z prvních institucí byly v Ulmu a Kolíně, dále v Hamburku. 4 Nalezince se ale potýkaly s mnoha problémy, jako bylo např. krytí financování téměř jen z milodarů a dobročinných akcí, tak i vysoká úmrtnost dětí, a proto byly často rušeny. Dvě známé osobnosti, a to Antonio Vivaldi a Georg Friedrich Händel, se zapsaly pozitivně do dějin péče o odložené děti. Vivaldi převzal v roce 1709 direkci ženského pěveckého sboru tvořeného nalezeneckými děvčátky. Dalším zajímavým příkladem zařízení pro opuštěné děti je londýnský nalezinec z roku Tento dům byl jedním z center tehdejšího hudebního světa. Komponista Georg Friedrich Händel zde uváděl svá díla (např. zvláštní verzi svého Mesiáše ) a své příjmy věnoval nalezinecké nemocnici Foundling Hospital. 5 Velmi významnou osobností evropského měřítka byl v 18. století J. H. Pestalozzi ( ). Ten se jako první zasloužil o zásadní reformu v péči o opuštěné děti. Dosavadní systém péče o nalezence ve velkých ústavech zavrhnul a zdůraznil význam rodinné výchovy a nutnost svěřovat děti do náhradních rodin. 6 Jeho učení se stalo vzorem především pro Francii, kde se podle něj začal zavádět systém na principech rodinné výchovy zde bylo zavedeno osvojení (Code civil) a pěstounská péče. Opuštěné děti byly tedy jen na krátkou dobu umísťovány do ústavů a poté přidělovány do náhradních rodin. Jak ale vypadal skutečný život pro mnoho dalších nalezených dětí? Jejich životní poměry byly určitě úzce spjaty s historickými a společenskými událostmi. Sociální situace se samozřejmě během staletí proměňovala a dnes je nahlíženo na tematiku sociálně znevýhodněných odložených dětí s mnohem větší tolerancí a pochopením. 4 Viz.: Situace nalezeneckých dětí. (Zustand der Findelkinder). [online].[cit ]. Dostupný z: 5 Viz.: Situace nalezeneckých dětí. (Zustand der Findelkinder). [online].[cit ]. Dostupný z: 6 Citováno podle: NOVOTNÁ, Věra

9 Velkou oporu a pomoc pro sirotky představovalo v minulosti a také dnes tvoří křesťanství a mnohé církevní instituce, organizace, kláštery, nemocnice Významné instituce péče o opuštěné děti u nás V českých zemích se objevují první nalezince a sirotčince po třicetileté válce v důsledku nárůstu počtu opuštěných dětí. Zde je nutno zmínit Vlašský špitál, založený v Praze usedlými Vlachy v roce Chudým a opuštěným dětem byl útočištěm po dobu 200 let. V 19. století stanovoval Říšský obecní zákon základní nařízení obcím starat se o osoby, které potřebovaly pomoc z důvodů osiření či odložení, chudoby a nemohoucnosti..roku 1902 byl v Čechách zřízen Zemským výborem Zemský sirotčí fond. Ten poskytoval pečovatelským rodinám, které si osvojily opuštěné dítě, finance. Kolem roku 1904 vznikající Okresní komise pro péči o mládež, jež byly zaměřeny na poskytování finančních prostředků ohroženým a opuštěným dětem, se staly oficiálním základem péče o ohrožené děti u nás. Koncem 20. let 20. století je zřejmý již výrazný krok kupředu v péči o osiřelé a opuštěné děti, a to v jejím odborném řízení. Tvořily ji tři kategorie institucí instituce veřejnoprávní, instituce polooficiální a instituce soukromoprávní. Instituce veřejnoprávní majetkem veřejnoprávních svazků, nebo státu, okresů či obcí. Osiřelým a opuštěným dětem v Čechách poskytovaly pomoc Okresní péče o mládež. Instituce povahy polooficiální dobrovolné spolky ve spolupráci s veřejnými institucemi se specializací na sociální péči o děti a mladistvé. Tyto instituce u nás byly na prvním místě v systému péče o opuštěné děti. Instituce povahy soukromoprávní zejména dobrovolná práce různých spolků. V období 1. republiky se objevuje významný typ péče o ohrožené děti, a to dětské domovy, které však plnily pouze místo přechodného zařízení, jež mělo krátce sloužit hlavně k vylepšení tělesného a duševního zdraví dětí. Odborníci v této sféře si byli vědomi toho, že nejvhodnějším prostředím pro dítě není ústav, ale náhradní rodinné prostředí. Pěstounská péče a adopce byly v tomto období považovány za dítěti nejbližší a nejpřirozenější. 7 Situace po druhé světové válce v oblasti náhradní výchovné péče se změnila v neprospěch nalezených dětí. Veškerá péče o ohrožené děti přešla do rukou státních orgánů, 7 Viz.: NOVOTNÁ, Věra

10 čili ministerstev a sociálních odborů při okresních národních výborech Došlo k jejímu celkovému zestátnění a ke zrušení charitativní péče a samostatnosti územních orgánů. Přijetí sovětského systému vedlo k tendencím vychovávat početné skupiny dětí ke kolektivnímu cítění ve velkých ústavech, k tomu uzpůsobených, pod státním dohledem. Až v 60. letech začal být tento systém péče o opuštěné děti kritizován pediatry, odborníky z řad psychologů a pracovníků sociálních zařízení. Tato péče přinášela jednoznačně negativní důsledky, které byly dokázány příchodem nových informací v oblasti psychické deprivace a dětského vývoje. Objevily se návrhy změn, které sklidily úspěch již v roce 1957 zavedením Zákona o osvojení a poté v roce 1963 přijetím Zákona o rodině. Jimi byla poskytnuta právní ochrana dětem a prosazen rozmanitější systém náhradní rodinné péče. Avšak i přes zdárné legislativní úpravy a obnovení řízení náhradní rodinné péče se dodnes vyskytovala řada problémů. 8 Pro dnešek je stěžejní Zákon o sociálně právní ochraně dětí, jenž je uveřejněný ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 359 a který byl přijat v prosinci roku Účinnosti nabyl k Byl novelizován Zákonem č. 272/2001 Sb., k byla rozhodovací pravomoc k vydávání pověření z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) přenesena na krajské úřady Dětství v běhu času Dětská práva nebyla v minulosti zdaleka totožná s těmi dnešními. Děti byly mnohem více využívány svými či nevlastními rodiči, sirotci a nemanželské děti měli své postavení v životě ještě obtížnější. Pracovali tvrdě jak v domácnostech a statcích, tak na polích či v továrnách a přispívali k rodinnému rozpočtu. Dnes bychom se jen stěží ve vyspělých zemích s podobnými okolnostmi setkali. Právě naopak teprve až když dítě dosáhne 18let a tudíž dospělosti a jeho rodiče již z jakéhokoli důvodu svého potomka finančně dál nezabezpečí, je povinen si na sebe vydělávat, nebo aspoň rodičům peněžně vypomáhat. A o manuální práci to platí obdobně, od malých dětí málokterá rodina očekává, že budou pracovat stejně jako ti starší, vyspělejší, dospělí. Jedním z prvních, kteří se zasloužili o vytvoření vlastních práv pro děti, byl Jean Jacques Rousseau ( ). Ve svém románě Emil čili o výchově vidí svého Emila ne 8 Viz.: NOVOTNÁ, Věra Viz.: NĚMEČEK, Jaroslav. Metodické doporučení k přípravě budoucích osvojitelů a pěstounů, Náhradní rodinná péče, Česko.slovenský časopis, Č.1/2002, Ročník 5., Praha: Portál, ISSN

11 jako zmenšeného dospělého, který by se měl co nejrychleji přizpůsobit společenskému životu, nýbrž popisuje dítě jako samostatně uvažující osobnost a zabývá se fázemi jeho přirozeného vývoje. Autor vyzdvihuje do popředí, že dítě se nejdřív učí zkušeností a poté výchovou. Výchovu matkou a otcem považuje za nejpřednější oproti výchově veřejné. 10 Autor byl ve své době na jedné straně uznáván, převážně se ale našla spousta odpůrců jeho myšlenek a konkrétně Emila. Dílo totiž kritizovalo tehdejší společenský pohled na rodinu a výchovu. Přesto se Rousseau významně zapsal do dějin svými nadčasovými reformními myšlenkami v oblasti pedagogiky a v akceptování přirozených, vrozených dispozic dětí. I když byl Rousseau již průkopníkem současného náhledu na rodinnou výchovu, pojem dětství ve smyslu, ve kterém jej známe dnes, byl chápán zřejmě až někdy od poloviny 19. století. V tomto století totiž vládl vzor buržoazní rodiny, která se vyznačovala citovým naplněním vztahů uvnitř rodiny. Tento rodinný model se postupně rozšířil ve všech vrstvách obyvatel až v polovině minulého století. Rodina konečně začala být místem, kde převládají city a ne pouhý názor o důležitosti rodiny ve smyslu produkce a finančního přínosu ze strany dospělých a dětí. O výchově dětí v citovém zázemí se tedy nedalo hovořit dříve než se vznikem měšťáckých rodin. Z toho vyplývá, že tedy horší podmínky nalezeneckých dětí nebyly dány pouze jejich sociálním statusem jako nalezenci, ale také skutečností, že byly jenom dětmi. 1.3Charakteristika a popis baby schránky Jak jsem již popisovala výše, existence nalezených a odložených dětí a novorozeňat se pojí s dějinami lidstva po dlouhá staletí. Způsoby, jak o ně instituce pečovaly či zprostředkovávaly jejich příjem do náhradních rodin, se v běhu času výrazně odlišují. Stejně jako náhled na celou problematiku odložených nalezenců. Jedno je ale společné minulosti, současnosti i do budoucna. Instance lidského života je to nejvyšší, která nám byla udělena Bohem z pohledu náboženského, či přírodou, jak tvrdí lidé ateističtí. Života by si měl prioritně každý jedinec vážit a na druhou stranu žádný další život by neměl zatracovat či dokonce ničit. Nebudu se zde vyjadřovat k tématu přerušení těhotenství, které by samozřejmě s faktem zachráněného či zamítnutého života také velmi úzce souviselo a jež je rovněž předmětem rozporuplných diskusí. 10 Viz.: WEBER-KELLERMANN, Ingeborg. Rodina.(Die Familie), 2.vyd.,Frankfurt am Main: nakladatelství Insel., 1990, 225 s. ISBN , s

12 Budu se snažit nastínit a přiblížit zařízení nesoucí název baby-box, baby schránka či Babyklappe, Babynest, Babyfenster, jak je známe z Německa. Baby-box neboli baby schránka, jak již sám název prozrazuje, bude určité zařízení sloužící dětem, přesněji nalezeným odloženým, nebo dětem, které do schránky mohou být anonymně odevzdány svou vlastní matkou. Schránky pro odložení dětí nabízejí matkám, a mnohdy také i otcům, v těch nejtěžších a pro ně subjektivně bezvýchodných podmínkách, vyřešení krajní životní situace. Přesněji jsou baby schránky uzpůsobeny pro odevzdání těch nejmenších, novorozeňat, kojenců. Jsou zabudovány většinou ve zdech nemocnic či soukromých zařízení velmi často pod záštitou některé církevní organizace. Oproti podobě svých průkopníků ve formě otočných válcovitých zařízení dnes vypadají baby boxy naprosto odlišně. Ať už se vyskytují v různých zemích světa s odlišnou četností, jsou vystavěny obdobně a měly by také srovnatelně fungovat. Matka vloží přes dvířka dítě dovnitř, kde je nachystaná vyhřátá dětská postýlka, a po zavření schránky se spustí upozorňovací systém, který okamžitě přivolá personál, nesoucí plnou zodpovědnost za naprosto bezpečné převzetí dítěte. Matka má po státem určenou dobu právo se ještě k dítěti přihlásit a vzít si je k sobě zpět, pokud si uvědomí, že se nerozhodla správně. Zamyslím se nad tím, jaké mohou být důvody matek pro odkládání novorozeňat. Lze je striktně považovat za krkavčí matky, či jim dát šanci a snažit se o pochopení jejich mnohdy svízelných situací, ve kterých se nedopatřením osudu ocitají, a tudíž jiné východisko, než se svého dítěte zbavit a jedno jak, za reálné nepovažují? Důvodů pro tento jejich neuvážený čin je mnoho, budu se jimi zabývat až dále při srovnávání situace u nás a v Německu, ve kterém jsou baby-schránky funkční o pár let dříve. Rovněž tam zařadím detailnější popis celého zařízení. Avšak přece jen upřesnění, jak je u nás pečováno o děti bezprostředně po vložení do baby schránky, považuji za smysluplné doplnit již do této kapitoly. Neboť pokládám za důležité ještě před vlastní komparací situace v České republice a v jiných zemích osvětlit alespoň okrajově, kdo má v naší zemi vlastně na starosti bezprostřední péči o vložené novorozeně. 12

13 Považuji za důležité se pro začátek okrajově na tento zákon zaměřit, abych tak 1.3.1Právní ochrana Baby-boxy jsou u nás zcela novým zařízením, pro něž musela být stanovena rovněž nová pravidla k nim příslušná. S těmi přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí v metodickém pokynu. Ten může být podle potřeby ještě dále upravován či měněn. Jakmile je dítě odloženo do baby-boxu, musí být okamžitě zajištěn převoz do zdravotnického zařízení a zde mu musí být poskytnuto odpovídající zdravotní ošetření a péče. Zdravotnické zařízení kontaktuje co nejdříve místně zodpovědný orgán sociálně právní ochrany dětí. 11 Metodický pokyn dále uvádí, jak bude zacházeno s dítětem, pokud jeho totožnost není známá. Zde se již zapojuje místní obecní úřad obce, v jehož obvodu baby/box je. Orgán sociálně právní ochrany dětí se zaměří na zjištění konkrétního stavu dítěte, zejména zdravotního, a dále zprostředkovává převzetí dítěte do pěstounské péče, kojeneckého ústavu atd. Dítě musí podstoupit mnohá zdravotní vyšetření a rovněž mu musí být soudně přidělen poručník. Další úkony jako zprostředkování adopce dítěte vybráním vhodných zájemců o jeho přijetí za vlastní či nalezení pěstounů pro dítě má na starosti příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí. Sociálně právní ochrana dětí je ustanovena v Zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, který reguluje vesměs vše, co se týká náhradní rodinné péče. V prosinci roku 1999 byl tento nový zákon přijat a nabyl platnosti Je uveřejněný ve Sbírce zákonů 111 pod číslem později, pokud z něj budu citovat a zpětně se k němu vracet,nemusela vyjasňovat jeho základní teze a mohla dále souvisle navázat. Vedle ostatních právních předpisů pečujících o ochranu dítěte, jako je Zákon o rodině, Občanský zákoník, Trestní zákon apod., plní Zákon o sociálně právní ochraně dětí svou bez pochyb jedinečnou roli. Zmíněná ochrana dítěte zde navazuje na jiné dokumenty, jako je mezinárodní smlouva vztahující se k tomuto opatření, Úmluva o právech dítěte, a na ustanovení daná Listinou základních práv a svobod. jednotlivých právnických osob a orgánů 11 Babyboxy existují v České republice od loňského roku. [online]. [cit ]. Dostupný z:<http://www.noviny-mpsv.cz/clanek.php?id=1054.>. 12 Viz.: NOVOTNÁ, Věra

14 ve vzájemné návaznosti tak, aby se doplňovaly. Ochranu dětí mají ve své kompetenci okresní úřady a obce a také Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zákon také řídí evidenci dětí a žadatelů o osvojení a péči pěstounskou a s nimi spojený celkový proces zapojených institucí. 13 2ČÁST APLIKAČNÍ 2.1Zvolená metoda výzkumu Tato bakalářská práce je jak ve své teoretické části, tak v následující praktické aplikační - části - zaměřena na analýzu a shrnutí informací získaných z knih, dokumentů, internetových stránek a článků zde nalezených a v neposlední řadě z právních spisů, zákonů a časopisů souvisejících s daným tématem baby-boxy u nás a v Německu. Pro mou aplikační část je nejvhodnější metodou popis a komparace. Nepoužiji složitý srovnávací výzkum, který je popsán např. takto: Řekne-li se srovnávací výzkum,vytane nám na mysli pravděpodobně rozsáhlá výzkumná akce, pokrývající řadu zemí a někdy i kontinentů. Většina publikovaných výzkumů má opravdu tenhle charakter, i výzkum v jedné vesnici může odrážet mnohé z problémů srovnávacího výzkumu, 14 Zaměřím se na použití takových údajů, které dopomohou nalézt odpověď na otázky, které jsem si stanovila v úvodu své bakalářské práce. Uvedu ke srovnání nalezená fakta na základě vytyčení si určitých bodů, podtémat, jež budou vybrána kritériem územním a minimálně také historickým. To znamená, že se budu snažit zaznamenat možné či existující zákonitosti, podobnosti, souvislosti atp. ve fungování, zřizování a právních ustanoveních, společenském přínosu dětských stránek na jedné straně na území České republiky a na straně druhé na území Spolkové republiky Německo, která nás jednoznačně v zakládání těchto institucí předběhla. Největší pozornost zaměřím na náhled odborníků a organizací, které se staví striktně do opozice k dětským schránkám a k anonymním nebo utajeným porodům. Historické hledisko zde zahrnu také, přestože uplynulo jen několik let od zřízení první Babyklappe v Německu a teprve nedávno se objevily první schránky také u nás. K dalším německy mluvícím zemím Rakousku a Švýcarsku jsem neměla možnost získat 13 Viz.: NOVOTNÁ, Věra Citováno z: DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalos.univerzita Karlova v Praze, Praha: Karolinum, 2002, ISBN , s

15 dostatečné množství použitelných informací, týkajících se jak právního základu, tak mnoha jiných okolností potřebných ke komparaci pro mou práci. Zaměřím se tedy na tyto dva státy jen okrajově, tj. uvedu o jejich provozu všeobecné informace. Jelikož základ vzniku dnešní podoby baby-boxů a anonymních porodů byl položen ve Francii, zařadila jsem tuto zemi do podkapitoly, ve které pojednávám dále právě o Rakousku a Švýcarsku. 2.2Důvody pro zřizování dětských schránek a místa, kde již baby-boxy existují 2.2.1Česká republika Baby-boxy u nás začaly být zřizovány až roku 2005 a jak lze předpokládat, podnětem k jejich vzniku byly stále častější hrozivé nálezy odložených a mrtvých dětí na ulicích a v kontejnerech. Většinu kriminalisté nejsou schopni nalézt. Ročně se u nás najde pět takových dětí, ale to je jen část těch, které skončí v popelnicích a na skládkách. Zřizovatelé dále dodávají, že ke zvyšování počtu odkládaných dětí by díky baby-schránkám docházet nemělo. Zvýšený počet odložených dětí by měl být na úkor těch, které se nikdy nenajdou. Baby-schránky zajišťují anonymní odložení dětí To by mělo být ale východiskem pouze pro matky v krajních situacích, které se nedokáží z mnoha různých důvodů o dítě postarat. Základní myšlenkou a příslibem zřizovatelů těchto schránek je, že se díky nim sníží počet odložených a smrtí ohrožených dětí. Největší výhodou oproti všem dosavadně nabízeným zařízením či institucím je absolutní anonymita. Baby-boxy u nás prozatím existují v Praze v GynCentru v Hloubětíně a v gynekologickém centru v Brně v Nemocnici Milosrdných bratří. Další baby-boxy by se měly objevit v Kadani a Olomouci. 15 Nestátní neziskové organizace v České republice Zřízení schránek má na starost Nadační fond pro ohrožené děti STATIM spolu s dalšími organizacemi, mezi dárce patří mezi dalšími Roche, s.r.o., IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Novartis, s.r.o a RWE Transgas, a.s.. 16 Na otázku, zda se pro baby-boxy v české republice stalo vzorem Německo, odpovídá ředitel sdružení STATIM Ludvík Hess, že zahraničními vzory inspirován nebyl a nevěděl, že 15 Babyboxy se objeví v dalších městech. [online]. [cit ]. Dostupný z: <http: //www.aktualne.cz> 16 Dárci. [online]. [cit ]. Dostupný z: <http://www.statim.cz/darci.php>. 15

16 v době, kdy schránky vymyslel, jich bylo v Německu již 67. Celý projekt tak prý vychází z jeho osobního vztahu k dětem Spolková republika Německo Proč jsou v Německu zřizovány dětské schránky? Média stále více referují o hrozných případech odložených dětí. Některé byly nalezeny živé a zdravé, jiné zemřou na následky odložení, většinou na podchlazení a také jsou někteří kojenci zabiti ještě před odložením. Podnětem k založení hamburského projektu Findelkind bylo nalezení dvou mrtvých dětí krátce po sobě v roce Podle výpovědi v německém SPIEGLU v roce 1998 bylo svými matkami usmrceno 20 novorozeňat, 20 až 40 kojenců je v Německu přenecháno svému vlastnímu osudu. Mnoho jich zemře především v zimních měsících na podchlazení. Odložení dítěte často ukončuje jeho životní cestu utrpení. Poměrně mladé matky žijící ve velkoměstech často v prostředí drogově závislých utajují či potlačují své těhotenství, a proto také rodí na veřejně neviditelných místech, kde se nemusejí legitimovat, často dokonce na veřejných toaletách. Poté své dítě odloží a často usmrtí. Kriminální policie musí tento zločin vyšetřit. Usvědčeným pachatelům hrozí až dva roky vězení. Kdo položí dítě do dětské schránky, zůstává beztrestný, protože dítě uchránil před zákonem pojmenovaným nebezpečím smrti či poškození na zdraví. 18 Okolnosti, které matkám dají podnět k tomu, aby odložily, popřípadě anonymně odevzdaly své dítě, jsou založeny často na dramatických a problematických partnerských či rodinných vztazích. Ženy chtějí zůstat neodhaleny kvůli studu a také kvůli strachu ze stižení trestem. V Německu informuje projekt Mojžíš o tom, že ženy, jichž se tyto obavy týkají, raději odbornou pomoc, jako poradny pro těhotné a pro přípravu na porod, nevyhledávají. Chtějí ochránit, jak to jde, svou anonymitu a často své dítě přivedou na svět samy tajně. Dětské schránky jsou a byly koncipovány pro ženy, které se nacházejí z jejich subjektivního hlediska v bezvýchodných nouzových situacích. Své těhotenství skrývají a popírají, nemohou uměle přerušit těhotenství z důvodů pozdního zjištění a rovněž z důvodů morálních. Takové ženy se mnohdy cítí svým těhotenstvím jakoby přetíženy, nezjišťují si možnosti existující pomoci, mají strach se někomu svěřit a nechtějí být odhaleny. 17 Viz.: Boj za další babyboxy pokračuje. [online]. [cit ]. Dostupný z: <http://www.radio.cz/cz/clanek/69427> 18 Viz.: Konec cesty utrpení. (Das Ende eines Leidenweges). [online]. [cit ]. Dostupný z: 16

17 Typickými klientkami dětských schránek podle očekávání a pohledu iniciátorů dětských schránek jsou nezletilé a mladé ženy, které mají strach z reakce svých rodičů, dále ženy cizinky, které se zdržují v Německu ilegálně, anebo ženy islámského vyznání, které se obávají odvety ze strany své rodiny. Samozřejmě jsou sem počítány také ženy samoživitelky, které nemají dostatek materiálních prostředků k výchově dítěte. Dále pak prostitutky a ženy, jež byly znásilněny a dítě si nechtějí ponechat. Dále se v Německu uvádí, že matky, které popírají a potlačují své těhotenství, se nejen stydí za své otěhotnění, otěhotněly navíc také velmi často díky své nezkušenosti a nepoučenosti. Jde především o dívky mladého věku, často o nezletilé. Ženy pak samozřejmě nejsou schopny se s těhotenstvím snadno vypořádat a stěží naleznou dostačující pomoc a podporu ve svém okolí a rodině. Není se ani čemu divit, že takové dítě je nechtěné. Jde ale také o ženy, které žijí v Německu ilegálně a nemají jak potřebné doklady, tak trvalé bydliště (často ženy z východní Evropy). Také ženy, které očekávají své čtvrté či páté dítě a nemají dostatek finančních prostředků k obživě dalšího dítěte a mnohé jsou vystaveny nátlaku svého partnera, který si dítě absolutně nepřeje. 19 Většina dětských schránek je zajedno v názoru, že jejich pravděpodobně nejpočetnějšími klientkami jsou a budou matky ještě v dospívajícím věku, které nemohou své dítě obstarat z finančních důvodů. To jsem již uvedla výše. Anebo nemohou z náboženských důvodů provozovat před uzavřením manželského svazku pohlavní styk a strach z odhalení je vede k tomu, že odloží novorozeně do kontejnerů s odpadem, v lese anebo na ulici, kde umírá na podvýživu a podchlazení. Kriminální policie v Německu počítá rok co rok s hrůzným číslem až kolem 1000 dětí, které umírají, neboť jejich matky nevědí, kam je dát. Jsou to ženy různých sociálních vrstev a věkových skupin, které jsou ale většinou ještě velmi mladé. Příčinami zabití nebo odložení dětí jsou často stydlivost, ale také špatná informovanost a nedostatečné povědomí matek o možnostech nabídnuté státní pomoci krátce po odložení dítěte. Aby se v Německu mohlo zabránit provinění se odkládáním či usmrcováním dětí, jsou již od července 1999 v mnoha německých městech zřizovány tzv. Dětské klapky neboli dětské schránky ( také jsou pojmenovány mnohými dalšími názvy jako např. dětská 19 Viz.: Kuhn, Sonja. Baby-schránky a anonymní porod. Sociální úprava a potřeba jednat(babyklappen und anonyme Geburt. Sozialregulation und sozialpädagogischer Handllungsbedarf), Maroverlag,,Augsburg,,2005, s ISBN:

18 okna, dětské košíky, dětské kolébky, dětská hnízda atd.). Tato zařízení matkám umožňují, aby své kojence anonymně odevzdaly do schránky. Průkopníky v této oblasti byly projekty Moses-Projekt (Projekt Mojžíš) sociálních služeb katolických žen evangelické organizace sv Ambergu (počátek roku 1999) a Projekt Findelbaby (Projekt nalezenec) soukromého spolku SterniPark v Hamburku (Otevření první Dětské schránky ). Dle vzoru těchto počátečních dětských schránek pracují i další dětské schránky. V dnešní době jsou v Německu dětské schránky umístěny v následujících městech: Altötting, Augsburg, Berlin, Bochum, Braunschweig, Dresden, Duisburg, Erfurt, Essen, Halle, Hamburg, Hanau, Hannover, Hüllhorst, Karlsruhe, Kelheim, Köln, Lübeck, Magdeburg, Mainburg, Minden, Moers, München, Münster (Westfalen), Nordhorn, Osnabrück, Pforzheim, Potsdam, Recklinghausen, Regensburg, Rostock, Schwerin, Stuttgart, Sulzbach-Rosenberg, Trier aworms. Dohromady se jedná o více jak 80 zařízení (2005). Dalšími plánovanými městy pro umístění dětských schránek jsou např. Brandenburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Homburg (Saar), Ingolstadt, Kassel, Koblenz, Krefeld, München-Schwabing, Paderborn, Passau Nestátní a neziskové organizace v Německu Moses Projekt Amberský projekt Mojžíš - vznikl na bázi poradny pro těhotné a přednostně slouží k ochraně života dítěte. Tento projekt má anonymně sloužit jako poradna pro ženy, která je má ochránit před zkratovitým jednáním jako zabití svého dítěte či jeho odložení. Tento projekt ale nemá dětskou schránku, ale sociální služby zde zaměstnaných katolických žen jsou k dispozici v každou denní dobu. Předání dítěte je zde domlouváno bezprostředně telefonicky. Dítě nejdříve přichází do pěstounské rodiny, matka má k promyšlení, aby si vzala své dítě zpět, časový horizont osmi týdnů, jinak hledá sociální služba rodinu, do které je dítě adoptováno. Tomuto projektu jsou podle smlouvy přenechány kompetence Úřadu péče o mladistvé. Zařízení se tedy místo Úřadu péče o mladistvé stávají zákonným zástupcem odloženého dítěte. Srovnej Frankfurter Allgemeine Zeitung z Viz.: Babyklappen indeutschland. [online]. [cit ]. Dostupný z: <http://www.babyklappe.info/alle_babyklappen/>. 18

19 Úkolem projektu je, aby poskytoval rady ženám už během těhotenství. Chce pomoci všem již těhotným ženám, které se nacházejí v subjektivně bezvýchodných a tím extrémně zátěžových situacích. Dotyčným ženám je učiněna nabídka anonymního poskytnutí lékařských služeb při porodu. Také může své právě narozené dítě anonymně odevzdat, pokud ještě porod neproběhl oficiálně v porodnici. Tímto způsobem je nabídnuta ženám v extrémně obtížně řešitelných situacích regulérní a legální pomoc, která se snaží při každém jednotlivém případu najít vyhovující řešení. Der SterniPark Soukromý spolek SterniPark je veřejnou institucí pro péči o děti a mládež v Hamburku. Nabízí péči v denních dětských jeslích, pomoc při výchově dětí a mládeže, stejně jako zařízení pro matku a dítě s poskytnutím vychovatelky. Sdružení SterniPark vytvořilo v Hamburku první dětskou schránku. Ta je totiž důležitou součástí projektu Findelbaby Nalezenec. Tento projekt je tvořen dětskou schránkou a linkou nouzového volání, která je funkční nepřetržitě 24 hodin denně. Volání na linku je zdarma. Neplacené spolupracovnice SterniParku zde dávají rady těhotným ženám a matkám v konfliktních situacích. Záměrem těchto spolupracovnic SterniParku je, aby dodaly volajícím ženám odvahu obrátit se na příslušnou poradenskou instituci v jejich regionu, aby zde získaly pomoc a radu k řešení jejich současných obtíží. Může být ovšem také sjednáno anonymní předání kojence spolupracovnici. Začátkem roku 2001 náhle oznámila jedna matka SterniParku, že zde chce ponechat dítě, a krátce poté si pracovnice převzaly dítě na jednom parkovišti: První dítě projektu Findelbaby dostalo jméno Anna. O dalším osudu matky dítěte není nic známo. Další součástí projektu Findelbaby je možnost pro matky ještě před narozením dítěte, aby zde bezpečně žily v oddělení pro matky a děti, aniž by musely uveřejnit svou identitu. Kolínské Mosesfenster Mojžíšovo okno (sociální služby katolických žen) poznamenává, že každé dítě je očekáváno, a když ne svými rodiči, tak jimi, tedy dětskou schránkou. Tento projekt navazuje na středověké tradice ženských klášterů, které se staraly o nalezence Viz.: Mojžíšovo okno (Mosesfenster). [online]. [cit ]. Dostupný z:: <www.learnline.nrw.de/angebote/zeus/woche01_11/baby1.htm>. 19

20 Provozovatelé dětských schránek považují za obzvlášť důležité, aby si veřejnost uvědomila problematické životní podmínky matek, které odkládají své děti. K tomu říká Heidi Kaiser z pedagogického vedení SterniParku: Je dobré, když povede veřejná diskuse k tomu, že každá těhotná žena nalezne alespoň jednoho člověka, kterému se může svěřit a který jí pomůže. Fatální by ale ovšem bylo, kdyby přitom bylo na každou těhotnou ženu nahlíženo s podezřením a z toho vyvozovány špatné závěry, pokud někdo dotyčnou těhotnou potká po určité době bez vnějších známek těhotenství a rovněž bez dítěte. Bylo by optimální, kdyby mělo každé dítě své vlastní, láskyplné rodiče. Každá matka, která nám předá své dítě, si může být jista, že hned v momentě, kdy se zde dítě objeví, obdrží nejen pomoc, ale také dostatečnou péči a dostane se mu náležitého zájmu a že to tak zůstane, když bude později adoptováno. 22 Dnes je tedy jak ve větších, tak v menších městech Německa nabízena pomoc zoufalým matkám anonymně odložit své dítě. Od zřízení první dětské schránky ve SterniParku v Hamburku ( ) je k dispozici asi 67 takovýchto zařízení. Činiteli jsou přednostně křesťanská zařízení katolického i evangelického vyznání, nemocnice a soukromý spolek SterniPark 23 Funkční popis Dětské schránky v Německu ve SterniParku V Hamburku jsou zřízeny pod vedením SterniParku dětské schránky dvě, druhá je vylepšena automatickým systémem zavření dvířek oproti té první na Goethestraβe. Je to pro případ, že by matka zapomněla zavřít dvířka sama. Dětská schránka ve SterniParku je ocelová přepážka, vysoká 30 cm a 72 cm široká, je vestavěna do vchodových dveří dětské nemocnice na Goethestraβe 27. Z vnějšku jde velice lehce otevřít. Pokud už je ale jednou zavřena, není možné ji nikdy znovu otevřít. Za těmi dvířky je umístěna vyhřívaná postýlka, ve které je udržována konstantní teplota 37 stupňů. Matky, jež zde odevzdají své dítě, zde najdou informační list a razítkovací polštářek, aby si mohly udělat otisk nožičky a ručky svého dítěte a vzít je s sebou, aby později eventuelně mohly sloužit jako důkaz jejich mateřství při žádosti o návrat dítěte. Matka pokládající dítě do dětské schránky zůstává zcela anonymní. Pouze otevře schránku, položí své dítě, zavře schránku a jde pryč. Otevření schránky způsobí, že je 22 Citováno podle: SterniPark: Díky, Hamburg!, Projekt Nalezenec. První rok Viz.: SterniPark: Díky, Hamburg! Projekt Nalezenec. První rok.,

MATEŘSTVÍ ZÁKLADNÍ RODINNĚPRÁVNÍ STATUS. Zdeňka Králíčková, 2012

MATEŘSTVÍ ZÁKLADNÍ RODINNĚPRÁVNÍ STATUS. Zdeňka Králíčková, 2012 MATEŘSTVÍ ZÁKLADNÍ RODINNĚPRÁVNÍ STATUS Zdeňka Králíčková, 2012 PRAMENY - hmotněprávní LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

KRITICKÉ ZAMYŠLENÍ NAD PRÁVNÍ PROBLEMATIKOU PROVOZU BABYBOXU

KRITICKÉ ZAMYŠLENÍ NAD PRÁVNÍ PROBLEMATIKOU PROVOZU BABYBOXU D i s k u s e KRITICKÉ ZAMYŠLENÍ NAD PRÁVNÍ PROBLEMATIKOU PROVOZU BABYBOXU Miroslav Mitlöhner Anotace: Zařízení, označované jako babybox, by mělo sloužit jako prevence vražd novorozených dětí a nebo jejich

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Článek I. Legislativní rámec Tato směrnice nahrazuje směrnici č. j. 3/2012 ze dne 25. 01. 2012. Směrnice byla vypracována

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Základní škola, Praha 4, Jižní IV 1750/10

Základní škola, Praha 4, Jižní IV 1750/10 Základní škola, Praha 4, Jižní IV 1750/10 Č.j.: 1856 2014 O2 Kai V 5 1/3 Přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Jižní pro školní rok 2015/2016 1. Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními zákona

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol dětí a žáků z našich mateřských a základních škol Deklarované změny začínají již od mateřské školy. Tato kapitola je sice nezáživná, ale zájem Vás rodičů o tuto problematiku nás jako autory zavázal ji

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Výzkumné otázky I. Co profesionálům z oblasti náhradní péče o dítě přinesly

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0113.docx Autor Ing.

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb.

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela školského zákona zejména upravuje: Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami Přijímání do přípravných tříd základní školy

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 20.09.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1990 do: 26.05.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 152 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více