2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny M M« : Messer Technogas

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny M M« : Messer Technogas"

Transkript

1 Strana : 1 Problém při překladu ón 2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny Nebezpečí M M«1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název : Č. BL : Použití : Průmyslové a profesionální. Provádět hodnocení rizik před použitím Identifikace firmy : Messer Technogas Zelený pruh Praha 4 Ceská Republika Telefonní číslo pro naléhavé situace : Messer Technogas Identifikace nebezpečnosti Klasifikace látky nebo směsi Třída a kategorie nebezpečnosti nařízení EU 1272/2008 (CLP) FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST : Plyn pod tlakem - Stlačený plyn - Varování (H280) NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ : Toxicita pro reprodukci - těle matky - kategorie 1A - Nebezpečí (H360D) Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice kategorie 2 - Varování ( H373) Klasifikace EC 67/548 nebo EC 1999/ : Repr. Cat. 1; R61 45 T; R23-R48/23 Prvky označení Nálepky podle nařízení EU 1272/2008 ( CLP) Výstražné symboly Výstražné symboly Signální slovo Standardní věta o nebezpečnosti M M«: Nebezpečí : H360 : Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H373 : Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H280 : Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

2 Strana : 2 2 Identifikace nebezpečnosti (pokračování) Pokyn pro bezpečné zacházení - Prevence : P202 : Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P260 : Nevdechujte prach, dým, plyn, mlhu, páry, aerosoly. - Reakce : P308+P313 : PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. - Skladování : P405 : Skladujte uzamčené. P403 : Skladujte na dobře větraném místě. Nálepky podleec 67/548 nebo EC 1999/45 Symbol/symboly R-věta/R-věty S-věta/S-věty Jiná rizika êt : T : Toxický : R23 : Toxický při vdechování. R48/23 : Toxický : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R61 : Může poškodit plod v těle matky. : S9 : Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S36 : Používejte vhodný ochranný oděv. S45 : V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). S53 : Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. Jiná rizika : Bez význačných příznaků. 3 Složení / informace o složkách Látka / Příprava : Příprava. Název látky Obsah Č. CAS Č. EC Č. rejstříku Klasifikace Oxic uhelnatý : Mezi 5 a 6.6 % NOTE 2 F+; R12 Repr. Cat. 1; R61 T; R23-48/ Flam. Gas 1 (H220) Repr. 1A (H360U) Acute Tox. 3 (H331) STOT RE 1 (H372) Press. Gas (H280) Úplné znění R-vět - viz kapitola 16 Úplné znění prohlášení H - viz kapitola 16 * 1: Uvedeny v příloze IV/VREACH, vyňaty z registrace * 2: Registrační lhůta neuplynula 4 Pokyny pro první pomoc Pokyny pro první pomoc - Nadýchání : Při vysokých koncentracích může způsobit dušení. Symptomy mohou zahrnovat i ztrátu mobility anebo vědomí. Postižený si vůbec nemusí uvědomit, že se dusí. Postiženou osobu přesuňte do oblasti bez kontaminace a nasaďte jí automatický dýchací přístroj. Udržujte postiženého v teple a klidu. Přivolejte lékaře a při zástavě dechu okamžitě zaveďte umělé dýchání. - Požití : Požití se nepovažuje za možný způsob, jak se vystavit působení látky

3 Strana : 3 5 Opatření pro hašení požáru Zvláštní rizika Rizikové produkty hoření : Vystavení otevřenému ohni může mít za následek prasknutí anebo výbuch kontejnerů. : Oxid uhelnatý Hasiva - Vhodné hasicí prostředky : Je možno použít všech známých hasicích prostředků. Specifické metody : Pokud je to možné, zastavte průtok produktu. Odstraňte z kontejneru a z bezpečné vzdálenosti ochlaďte vodou. Zvláštní ochranné vybavení pro : V uzavřených prostorech používejte samostatně pracující dýchací přístroj hasiče 6 Opatření v případě náhodného úniku Osobní opatření Opatření na ochranu životního prostředí Metody čištění : Evakuujte celou oblast Zajistěte dostatečné větrání! Pokud se neprokáže, že atmosféra je bezpečná, používejte při každém vstupu do příslušného prostoru samočinný dýchací přístroj! : Pokuste se zastavit uvolňování. : Zajistěte větrání prostoru! 7 Zacházení a skladování Manipulace Skladování : Ventil otevírejte pomalu, abyste zabránili tlakovému rázu. Je třeba zabránit zpětnému nasávání vody do kontejneru. Zabraňte zpětnému přístupu do kontejneru! Používejte pouze řádně vyspecifikovaného zařízení, které je vhodné pro tento produkt a pro teplotu a tlak, při kterém se dodává. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, poraďte se se svým dodavatelem plynu. S kontejnerem manipulujte podle pokynů jeho výrobce. : Kontejner udržujte na teplotě pod 50 C na dob ře větraném místě. 8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky Ochrana osob : Zajistěte dostatečné větrání! Pracovní expoziční limity : Oxic uhelnatý : Value 8h (CZ) [mg/m3] : 30 Oxic uhelnatý : Value 15min. (CZ) [mg/m3] : 150 Oxic uhelnatý : MAC [ppm] : 30 Oxic uhelnatý : Value 8h (CZ) [mg/m3] : 30 Oxic uhelnatý : Value 15min. (CZ) [mg/m3] : 150 Oxic uhelnatý : MAC [ppm] : 30 Oxid uhličitý : Value 15min. (CZ) [mg/m3] : Oxid uhličitý : Value 8h (CZ) [mg/m3] : 9000 Oxid uhličitý : ILV (EU) - 8 H - [mg/m3] : 9000 Oxid uhličitý : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 5000 Oxid uhličitý : TLV(c) -TWA [ppm] : 5000 Oxid uhličitý : TLV(c) -TWA [ppm] : 5000 Oxid uhličitý : TLV(c) -STEL [ppm] : Oxid uhličitý : TLV(c) -STEL [ppm] : 30000

4 Strana : 4 9 Fyzikální a chemické vlastnosti Fyzikální stav při 20 C : Stlačený plyn Barva : Bezbarvý plyn Zápach : bez zápachu Kritická teplota [ C] : Relativní hustota, plyn (vzduch=1) : Světlejší nebo podobný vzduchu Rozpustnost ve vodě [mg/l] : Bližší údaje nejsou známy, ale má se za to, že jeho rozpustnost je nízká. 10 Stálost a reaktivita Stabilita a reaktivita : Za normálních okolností je stabilní. 11 Toxikologické informace Toxikologické informace : U tohoto produktu nebylo toxické působení zjištěno. Může nepříznivě ovlivnit plodnost a působit teratogenně (tj.poškodit plod v době těhotenství). LC50 potkan při vdechování [ppm/4h] : Oxic uhelnatý : 1880 Toxický pro reprodukci: nenarozené : ********************* dítě 12 Ekologické informace Účinek na ozónovou vrstvu : Bez význačných příznaků. Faktor globálního oteplování [CO2=1] : Obsahuje skleníkové plyny neobsažené v 842/2006/EC 13 Pokyny pro odstraňování Obecné Metoda likvidace : Nevypouštějte v jakémkoliv místě, kde by akumulace plynu mohla být nebezpečná. Pokud potřebujete instrukce, spojte se s dodavatelem : Konzultujte s dodavatelem specifická doporučení 14 Informace pro přepravu Číslo OSN : 1956 Značení ADR, IMDG, IATA ón : 2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny Pozemní přeprava ADR/RID Č. H.I. : 20 Náležitý název OSN pro zásilku : Plyn, stlačený, J.N. (Helium, Oxic uhelnatý) Třída/třídy nebezpečnosti pro : 2 přepravu - Klasifikační kód ADR/RID : 1 A - Packing Instruction(s) - General : P200

5 Strana : 5 14 Informace pro přepravu (pokračování) - Tunnel Restriction : E: Průjezd zakázán tunely kategorie E. Námořní přeprava - kód IMO-IMDG Expediční název : Plyn, stlačený, J.N. (Helium, Oxic uhelnatý) Třída : Skupina obalů IMO : P200 - IMDG - Znečištění moře : NO - Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C - Emergency Schedule (EmS) - : S-V Spillage - Instructions - Packing : P200 Vzdušná přeprava - ICAO/IATA - Správný expediční název : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Helium, Carbon monoxide) Třída : 2.2 IATA-Passenger and Cargo Aircraft : Allowed. - Packing instruction : 200 Cargo Aircraft only : Allowed. - Packing instruction : 200 Nedopravujte plyn na vozidlech, jejichž ložná plocha není oddělena od kabiny řidiče. Zajistěte informovanost řidiče vozidla o rizikovosti nákladu a o postupu při nehodách a nouzovém stavu. Před dopravou kontejnerů s produktem Zajistěte, aby byly kontejnery bezpečně zajištěny proti pohybu. Zajistěte, aby ventily láhví byly uzavřeny a těsné.! Zajistěte, aby byl ventil opatřen správně nasazenou a dotaženou uzavírací maticí anebo zátkou (pokud se jí používá). Zajistěte, aby byla byl ventil opatřen správně nasazeným bezpečnostním zařízením (pokud se takovéhoto zařízení používá). Zajistěte dostatečné větrání! Nutnost shody s platnými předpisy. 15 Informace o předpisech Omezení Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi : Pouze pro profesionální uživatele : Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů. 16 Další informace Při vysokých koncentracích působí dusivě. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný vý raz specifikuje vý robce). Často je přehlíženo reálné nebezpečí udušení a při školení pracovníků je třeba je zdůraznit Nádoba pod tlakem Seznam úplného znění R-vět v části 3 : R12 : Extrémně hořlavý. R23 : Toxický při vdechování. R48/23 : Toxický : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R61 : Může poškodit plod v těle matky.

6 Strana : 6 16 Další informace (pokračování) Seznam úplného znění ustanovení H v části 3 : H220 : Extrémně hořlavý plyn. H280 : Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H331 : Toxický při vdechování. H360 : Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H372 : Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Tento bezpečnostní list byl sestaven podle platných směrnic EU a platí pro všechny státy, které tyto směrnice převzaly do své národní legislativy. POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI : Před použitím tohoto produktu v jakémkoliv novém procesu anebo před zahájením pokusů s ním je nutno si podrobně prostudovat jeho kompatibilitu s materiály a bezpečnost! Podrobnosti, uvedené v tomto dokumentu, se v době jeho předání do tisku považovaly za správné. I přesto, že přípravě tohoto dokumentu se věnovala maximální možná péče, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost za úrazy, škody na zdraví ani věcné škody, způsobené jeho používáním. Konec dokumentu

2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny. Zodpovědný za distribuci

2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny. Zodpovědný za distribuci Strana : 1 ón 2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny Varování M«Výrobce Zodpovědný za distribuci Messer Technogas Industriestraße 5 Zelený pruh 99 2352 Gumpoldskirchen Austria 140 02 Praha 4 Česká Republika

Více

SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - MENTHOLOVÁ 33639410 VŮNĚ

SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - MENTHOLOVÁ 33639410 VŮNĚ Strana : 1 / 10 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - MENTHOLOVÁ Výrobku kód : 33639410 1.2. Příslušná určená použití

Více

SANYTOL dezinfekce - vzduch a povrchy 33639410

SANYTOL dezinfekce - vzduch a povrchy 33639410 Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : SANYTOL dezinfekce - vzduch a povrchy Výrobku kód : 33639410 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č.

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RTUŤ Datum vydání: 3.10.2011 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Rtuť Indexové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2 Strana : 1 / 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace výrobku : Aerosol. ( Pohonná hmota Plyn. ) Obchodní název : TOKO LEATHER & TEXTILE PROOF 250ml Použití : Impregnační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tvrdidlo. 1.3

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

: SP2198 MS Hardener Medium. Uvedená použití. Call: +31 (0)320 292200 (during daytime)

: SP2198 MS Hardener Medium. Uvedená použití. Call: +31 (0)320 292200 (during daytime) Odpovídá nařízení (ES) č. 19072006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST SP2198 MS Hardener Medium ODDÍL 1 Identifikace látkysměsi a společnostipodniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Datum vydání/ Datum revize : 12.06.2015 Datum předchozího vydání : 03.06.2013 Verze : 0.0 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Číslo indexu : Není uvedeno. Číslo EC : Není uvedeno Registrační číslo podle REACH Číslo CAS : 112-07-2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp. BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaFast -3141Comp. A ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list Datum vydání: 11/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Název přípravku : 4296 - OUTBOARD ENGINE

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více