LAVAMAT Ekologická automatická praèka. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití"

Transkript

1 LAVAMAT Ekologická automatická praèka Návod k použití

2 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel být prodán èi prìstìhován k jiné osobì, ujistìte se, že spotøebiè doprovází návod k použití. Nový uživatel tedy bude moci použít zde uvedené informace o fungování spotøebièe a o upozornìních, která se k nìmu vztahují. Bezpeènostní upozornìní 1. Popis postupu krok za krokem Rady a doporuèení Informace související s ochranou životního prostøedí 2 Vytištìno na papíøe, který nepoškozuje životní prostøedí. Ekologicky myslet, to nestaèí. Je tøeba také tak jednat...

3 Obsah OBSAH Návod k použití... 5 Dùležitá upozornìní... 5 Pøed prvním uvedením do provozu... 5 Použití... 5 Instalace... 6 Bezpeènost... 7 Ochrana životního prostøedí... 8 Popis spotøebièe... 9 Pohled zepøedu... 9 Zásuvka na prací prostøedky... 9 Použití praèky...10 Ovládací panel Voliè programù Pøídavná tlaèítka a jejich funkce Termostat Voliè otáèek odstøeïování Spotøeba a doba trvání programù...13 Praktické rady...14 Pøípravky...18 Mezinárodní symboly pro ošetøování textilií...20 Praní...21 Tabulka programù...24 Èištìní a údržba...26 Odstranìní drobných poruch

4 Obsah Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpeènostní upozornìní k instalaci...30 Rozmìry spotøebièe...31 Instalace spotøebièe...32 Umístìní...34 Vodorovné vyrovnání a pøemístìní spotøebièe...34 Elektrické pøipojení...35 Zapojení vody...36 Technický popis...38 Záruka, servis a náhradní díly From the Electrolux Group. The world's No.1 choice. Skupina Electrolux je nejvìtším svìtovým výrobcem spotøebièù pro kuchyò, èistotu a venkovní použití. Více než 55 milionù výrobkù Skupiny Electrolux (jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe, øetìzové pily a travní sekaèky) v celkové hodnotì až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve vice než 150 zemich svìta. 4

5 NÁVOD K POUŽITÍ Dùležitá upozornìní Tato upozornìní slouží k zajištìní Vaší bezpeènosti a bezpeènosti Vašich bližních. Pøed prvním uvedením do provozu Dodržujte "Pokyny pro instalaci a zapojení" uvedené dále. Použití Tento spotøebiè je urèen pro používání dospìlými osobami. Dbejte, aby se jej nedotýkaly dìti, a aby jej nepoužívaly jako hraèku. Po pøevzetí spotøebiè ihned rozbalte. Ovìøte jeho celkový vzhled. Pøípadné nedostatky uveïte písemnì na dodací list, jehož jedno vyhotovení si ponecháte. Spotøebiè je urèen pro bìžné použití v domácnosti. Nepoužívejte jej za úèelem komerèního èi prùmyslového využití nebo za jiným úèelem, než ke kterému byl vyroben. Nemìòte ani se nepokoušejte mìnit nastavení spotøebièe. Zásah tohoto druhu je nebezpeèný. Po použití spotøebiè vždy odpojte z elektrické sítì a zavøete kohoutek pro pøívod vody. Drobné kusy prádla, jako ponožky, pásky, atd., vložte do plátìného sáèku nebo malého povlaku na lùžkoviny. Zajistíte tím, že se drobné prádlo nedostane mezi buben a nádrž. Jestliže spotøebiè právì není používán, ponechejte víko a buben otevøené, aby nedocházelo k vytváøení plísní a zápachu. V praèce perte pouze prádlo, jež snáší tento zpùsob ošetøení. Øiïte se pokyny uvedenými na štítku, jímž je každý odìv èi jiný pøedmìt opatøen. V praèce neperte prádlo, jež obsahuje výztuže (kostice - napø. podprsenky), prádlo neobroubené èi roztržené. 5

6 Pøed každým praním peèlivì odstraòte mince, zavírací špendlíky, sponky, šroubky, atd. Jestliže tyto drobné pøedmìty zùstanou mezi prádlem, mùže dojít k závažným poškozením. Do praèky nedávejte prádlo, na nìmž bylo k odstranìní skvrn použito benzínu, lihu, trichlóretylénu, atd. Pøi použití tìchto pøípravkù k odstranìní skvrn pøed uložením do bubnu praèky vyèkejte, až se chemikálie odpaøí. Pøed èištìním a údržbou praèku vždy odpojte z elektrické sítì. Používejte výhradnì prací prostøedky urèené k praní v praèce. Dodržujte pokyny uvedené výrobcem pøípravkù. Je-li praèka umístìná v prostorách vystavených mrazu, vypus te veškerou vodu ze spotøebièe, odšroubujte pøívodní hadici od kohoutku a položte ji na podlahu. Obalové materiály, ve kterých byl spotøebiè zabalen (napø. plastová fólie a polystyrénové souèásti) mohou být nebezpeèné pro dìti. Uchovávejte obaly mimo dosah dìtí. Zajistìte, aby do bubnu praèky nevnikla domácí zvíøata. Praèku nikdy nepoužívejte, došlo-li k poškození elektrické pøívodní šòùry, ovládacího panelu, horní desky èi podstavce s dùsledkem, že je volný pøístup k vnitøním komponentùm praèky. 6 Instalace Pokud instalace elektrické sítì ve vaší domácnosti vyžaduje pro zapojení spotøebièe nìjaké úpravy, pøivolejte kvalifikovaného elektrikáøe. Pøed zapojením spotøebièe do elektrické sítì si peèlivì pøeètìte pokyny uvedené v kapitole Elektrické pøipojení. Nezbytné úpravy týkající se pøívodu vody do spotøebièe svìøte výhradnì kvalifikovanému instalatérovi. Po instalaci spotøebièe se pøesvìdèete, že spotøebiè nespoèívá na elektrické pøívodní šòùøe. Tento spotøebiè je tìžký. Pokud jej pøemis ujete, dbejte na bezpeènost.

7 Pøed použitím musí být ze spotøebièe odstranìny veškeré dopravní pojistky. Neodstraníte-li dùslednì veškerá zaøízení urèená pro ochranu bìhem dopravy spotøebièe, mùže dojít k poškození spotøebièe nebo okolních pøedmìtù. Pøi odstraòování ochranných zaøízení musí být spotøebiè odpojen z elektrické sítì. Veškeré opravy praèky musí být provedeny kvalifikovaným odborníkem. Bezpeènost Víko: praèka je vybavena bezpeènostní pojistkou, jež zabraòuje zavøení víka, jsou li dvíøka bubnu otevøená. Praèku tedy nelze uvést do chodu. Elektromechanická pojistka zabraòuje otevøení víka bìhem celé doby chodu spotøebièe a asi 2 minuty po ukonèení programu. Hnací motor: tepelná pojistka chrání motor proti riziku mechanického pøetížení, elektrického pøepìtí èi podpìtí. Ohøívání: k ohøívání mùže dojít, je-li prací vana naplnìná vodou v množství nezbytném pro praní. Tato pojistka zabrání ohøívání, pokud je pøerušena dodávka vody nebo jestliže kohoutek pøívodu vody nebyl otevøen. Pojistka proti nadmìrnému pìnìní: Cyklus elektronického odstøeïování po hlavním praní a po 3 cyklech máchání pro bílé a barevné prádlo zajiš ují velmi nízkou spotøebu vody. Po dokonèení cyklu praní zùstává cyklus odstøeïování pod kontrolou systému detekce pìny. Pokud je to nutné, cyklus odstøeïování se pøeruší, dokud se pìna nevyèerpá. Vyvažovací systém: Toto bezpeènostní zaøízení zajiš uje stabilitu spotøebièe bìhem všech cyklù odstøeïování, a rozeznává tedy, pokud je prádlo v bubnu nerovnomìrnì rozložené (malé množství prádla nebo zamotané prádlo). V takovém pøípadì zasáhne elektronická kontrola vyvažovacího systému. Systém samopolohování bubnu: Tento elektronický systém, zaruèuje, že po skonèení programu budou dvíøka bubnu v horní poloze a usnadní se tak vkládání a vyjímání prádla z bubnu. Jestliže prádlo zùstane nerovnomìrnì rozloženo a buben se nezastaví s dvíøky v horní poloze, natoète buben do této polohy ruènì. 7

8 8 Ochrana životního prostøedí Veškeré materiály oznaèené symbolem je možno recyklovat. Odevzdejte je ve sbìrnì urèené k tomuto úèelu (informujte se u správy vaší obce), aby mohly být rekuperovány èi recyklovány. Plastické hmoty jsou oznaèeny následovnì: >PE< pro polyetylén, napø. ochranný povlak obalu a sáèky, v nichž je zabalena dokumentace; >PS< pro pìnový polystyrén, napø. vycpávací souèásti výslovnì vyjma HCFC. Lepenkové krabice a kartónové souèásti jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a musí být odevzdány do sbìrny papíru. Za úèelem úspory vody a elektrické energie pro ochranu životního prostøedí doporuèujeme dodržovat následující pokyny: - Spotøebiè používejte pokud možno naplnìný maximálním množstvím prádla spíše, než jen èásteènì zaplnìný (dbejte však, abyste buben nepøetìžovali). - Programy s pøedpírkou používejte výhradnì pro silnì zneèištìné prádlo. - Množství pracího prášku pøizpùsobte tvrdosti vody, množství prádla a stupni zneèištìní prádla. Likvidujete-li starý spotøebiè, odstraòte vše, co by mohlo pøedstavovat jakékoliv nebezpeèí: odøíznìte elektrickou pøívodní šòùru tìsnì u spotøebièe a znemožnìte zavírání dvíøek. Automatické nastavení spotøeby vody Automatický systém regulace pøizpùsobuje spotøebu vody množství a povaze prádla. V pøípadì poruchy spotøebièe si pøeètìte kapitolu ODSTRANÌNÍ DROBNÝCH PORUCH. Jestliže pøes veškerá ovìøení je nutno zavolat servisního technika, musí být zásah proveden od autorizovaného servisního støediska. V pøípadì zásahu do vašeho spotøebièe požadujte od servisu, který opravu provádí, originální náhradní díly doporuèené výrobcem.

9 Popis spotøebièe Pohled zepøedu Víko Návod k použití Ovládací panel Držadlo pro otevøení víka Dvíøka pro pøístup k filtru Nastavitelné nožièky Zásuvka na prací prostøedky Ovládací páka pro uložení spotøebièe na koleèka Prací prášek pro programy s pøedprírkou (1. pøihrádka). Tekutý prací prostøedek èi prášek na praní pro hlavní praní (2. pøihrádka) Bìleni (3. pøihrádka). 5 5 Pøídavné tekuté pøípravky: zmìkèovací pøípravek, pøípravek pro nemaèkavou úpravu, škrob, atd. (4.pøihrádka). Pøíliš mnoho zmìkèovacího pøípravku. 9

10 Návod k použití Použití praèky Ovládací panel Kontrolka Tlaèítka Voliè programù s ukazatelem prùbìhu programu Termostat Voliè otáèek odstøeïování Voliè programù Volièem programù lze nastavit teplotu vody, jakož i zpùsob praní (napø. úroveò vody, pohyb bubnu, poèet máchání) podle druhu prádla a stupnì zneèištìní prádla. Upozornìní: Volièem pro výbìr programù nikdy neotáèejte proti smìru hodinových ruèièek. Programy,, a zaèínají krátkým vypouštìním, po kterém následuje automatický krok programátoru až do polohy plnìní. - BÍLÉ PRÁDLO S PØEDPÍRKOU Pøedpírání na 40 C - hlavní praní pro bílé/barevné prádlo na 60 C až 95 C. - BÍLÉ PRÁDLO BEZ PØEDPÍRKY Hlavní praní pro bílé/barevné prádlo na 60 C až 95 C. - ODOLNÉ BAREVNE PRÁDLO Praní odolneho barevneho pradla od studene " " az 60 C. - CHOULOSTIVÉ BAREVNE PRÁDLO Praní choulostiveho barevneho pradla od studene " 10 " az 40 C.

11 - SMÌSNÉ TKANINY MÍRNÌ ZNEÈIŠTÌNÉ - S PØEDPÍRKOU Pøedpírka na 40 C. Hlavní praní snadno udržovatelných tkanin na " " až 60 C. - ODOLNÉ SYNTETICKÉ PRÁDLO Hlavní praní snadno udržovatelných tkanin na " - CHOULOSTIVÉ SYNTETICKÉ PRÁDLO Hlavní praní snadno udržovatelných tkanin na " - VLNA Hlavní praní (za studena " možno prát v praèce. - JEMNÉ PRÁDLO Hlavní praní jemného prádla (za studena " " až 60 C. " až 40 C. " až do 40 C) vlnìných tkanin, které je " až do 40 C). - MÁCHÁNÍ (3 máchání) - ŠETRNÉ MÁCHÁNÍ (1 máchání) Samostatné máchání, napøíklad pro máchání tkanin praných v ruce, provede se cyklus máchání a šetrného odstøeïování. - ODSTØEÏOVÁNÍ - KRÁTKÉ ODSTØEÏOVÁNÍ Vypuštìní vody po zastavení pøi plné nádrži a odstøeïování nebo samostatné odstøeïování bílého/barevného prádla praného v ruce. - VYPUŠTÌNÍ VODY Vypuštìní vody po zastavení pøi plné nádrži (bez následného odstøeïování). Pøídavná tlaèítka a jejich funkce Pøídavná tlaèítka umožòují pøizpùsobit program praní stupni zneèištìní prádla. Pro praní bìžnì zneèištìného prádla není nutno použít pøídavná tlaèítka. Jednotlivé funkce mohou být kombinovány podle typu programu. ZAPNUTO/VYPNUTO Jestliže chcete spotøebiè uvést do chodu, stisknìte toto tlaèítko: kontrolka spuštìní se rozsvítí. Pro vypnutí spotøebièe tlaèítko opìt zmáèknìte. 11

12 KRÁTKÝ PROGRAM Tímto tlaèítkem zredukujete dobu praní pøi malé náplni málo špinavého prádla u programù pro bavlnu a syntetiku. Tlaèítko nelze použít u programù na jemné prádlo a vlnu. DODATEÈNÉ MÁCHÁNÍ Toto tlaèítko zvýší hladinu vody pøi máchání u programù s bavlnou. Prùbìh programu Voliè programù se postupnì otáèí a udává, ve které fázi programu se praèka nachází. Termostat Umožòuje vybrat si teplotu prací láznì z teplot mezi teplotou ZA STUDENA " " až do 95 C. Teploty uvedené v tabulce programù (strana 24) mají pouze informativní charakter. Lze je mìnit pomocí knoflíku termostatu, kterým je praèka vybavena. Dbejte peèlivì na dodržování teploty uvedené na štítku pro ošetøování, kterým je každý odìv èi jiný pøedmìt opatøen. Voliè otáèek odstøeïování Umožòuje vám volit otáèky odstøeïování: od 300 do 1000 ot./min. u programù pro bavlnu, od 300 do 850 ot./min. u programù pro syntetiku a vlnu, od 300 do 650 ot./min. v programech pro choulostivé tkaniny. Umožòuje také volby následujících možností: vypouštìní v poloze " ", pøi které se ruší odstøeïování; stop máchání v poloze " ", aby nedocházelo k vytváøení záhybù. 12

13 Spotøeba a doba trvání programù Program/Teplota Množství prádla v kg Spotøeba vody v litrech Spotøeba el. energie v kwh Doba trvání v minutách BÍLÉ/BAREVNÉ PRÁDLO 95 4,5 55 1, BÍLÉ/BAREVNÉ PRÁDLO ,5 49 0, BAREVNÉ PRÁDLO 40 4,5 49 0, SYNTETICKÁ VLÁKNA 60 2,0 46 0,60 70 JEMNÉ PRÁDLO 40 2,0 41 0,40 43 VLNA 40 1,0 43 0, Doporuèený program pro porovnání dle obsahu normy CEI 456. Doba trvání pøedpírání bavlnìného prádla stejnì jako syntetických vláken je pøibližnì 25 minut. Doba trvání programù uvedených výše v tabulce jsou informativní údaje, mohou se mìnit podle teploty a tlaku vody, jakož i podle napìtí ve Vaší elektrické síti. 13

14 Praktické rady Tøídìní prádla podle druhu Za úèelem dosažení nejlepších výsledkù pøi praní Vám doporuèujeme prádlo tøídit podle druhu: zvláš perte prádlo odolné, jež vydrží energické praní a odstøeïování, jiným zpùsobem perte jemné prádlo, jež je tøeba ošetøovat opatrnì a šetrnì. Pøi praní smìsi rùzných textilií v jedné prací várce vyberte program, který je vhodný pro praní nejjemnìjších vláken v dané prací várce. Teploty a symboly Pøi výbìru vhodného programu praní se øiïte podle symbolù pro ošetøování tkanin uvedených na etiketách. Doporuèujeme prádlo podle symbolù roztøídit. Teplota uvedená na štítku je maximální povolená teplota. Prádlo k vyvaøování Odìvy z bavlny a lnu oznaèené tímto symbolem nejsou jemné. Odolávají vysokým teplotám a mechanickému namáhání. Pro tento druh prádla je urèen program BÍLÉ PRÁDLO. Barevné prádlo Odìvy z bavlny a lnu oznaèené tímto symbolem nejsou jemné. Odolávají mechanickému namáhání. Pro tento druh prádla je urèen program BAREVNÉ PRÁDLO. Snadno udržovatelné tkaniny Odìvy z látek typu apretovaná bavlna, ze smìsných vláken s obsahem bavlny a syntetické tkaniny, oznaèené tímto symbolem vyžadují šetrnìjší mechanické ošetøení. Pro tento druh prádla je urèen program SMÌSNÉ TKANINY. 14

15 Jemné prádlo Odìvy z látek typu vrstvené textilie, mikrovlákna, syntetická vlákna, záclony, oznaèené tímto symbolem vyžadují obzvláštì šetrnou údržbu. Pro tento druh prádla je urèen program JEMNÉ PRÁDLO. Vlna a obzvláštì jemné prádlo Tkaniny z vlny, smìsi vlny a nebo z hedvábí oznaèené tímto symbolem jsou obzvláštì citlivé na mechanické namáhání. Pro tento druh prádla je urèen program VLNA. Odìvy z vlny oznaèené (štítek vlna) nelze prát v praèce, pokud nejsou výslovnì oznaèené poznámkou nedochází ke zplstnatìní, neplstnatí, je možno prát v praèce. Tkaniny oznaèené symbolem (ruèní praní) nebo (neprat!) není možno prát v praèce! Dbejte na doporuèení pro ošetøování perte oddìlenì a perte vícekrát oddìlenì! Praní barevného prádla Pøi prvním praní barevného prádla mùže prádlo pustit barvu a zabarvit ostatní prádlo. Aby nedošlo k uvolnìní barvy z barevného prádla, doporuèujeme provést následující jednoduchou zkoušku: Použijte skrytou èást odìvu. Pokud prádlo pouští barvu, perte jej ruènì. Jestliže prádlo nebarví, mùžete jej prát v praèce. Pøiložte ji na bílou látku. Navlhèete ji teplou vodou. Likvidace skvrn Velice odolné skvrny, zvláštì pokud jsou staré a které nelze vyprat v praèce, odstraòte ruènì tak, že postupujete od okrajù skvrny smìrem ke støedu, aby nevznikly mapy. Skvrny od trávy peèlivì namydlete a ošetøete rozøedìným bìlícím pøípravkem. U vlnìných látek mùžete dosáhnout dobrých výsledkù použitím 90% lihu. 15

16 Skvrny od kulièkového pera - popisovaèe ošetøete pomocí èistého hadøíku namoèeného do 90% lihu. Dbejte, aby nedošlo k rozetøení skvrny. Skvrny od rzi. Použijte nìkterý z pøípravkù pro odstraòování rzi, peèlivì dodržujte doporuèení výrobce. Pøipálená vlákna. Pokud jde o lehké pøipálení, jemuž barvy odolaly, namoète tkaninu do vody s pøídavkem bìliciho pøípravku, jinak ponoøte do vody s obsahem peroxidu vodíku v pomìru 10:1, a nechejte úèinkovat 10 až 15 minut. Žvýkací guma. Ošetøete odlakovaèem na nehty a setøete èistým hadøíkem. Ovìøte, že tkanina je odolná proti odlakovaèi. Dehet. Naneste trochu èerstvého másla na skvrnu, nechejte pùsobit a poté otøete terpentýnovým olejem. Rtìnka. Pøiložte zneèištìnou èást odìvu na savý papír a poté z rubu tkaninu potírejte odlakovaèem na nehty. Dbejte na èastou výmìnu papíru, který je pod skvrnou. Ovìøte, že jde o typ tkaniny odolný proti odlakovaèi. Barva. Skvrny od barvy nenechejte zaschnout. Ihned je odstraòte s použitím øedidla uvedeného na obalu barvy (voda, terpentýn, atd.). Namydlete a poté opláchnìte. Svíèka. Vosk seškrábejte pomocí tupé èepelky, aby bylo odstranìno maximální množství, poté skvrnu na tkaninì pøežehlete teplou žehlièkou pøes hedvábný papír. Kontrola prádla Vyprázdnìte kapsy. Zapnìte zdrhovadla a zapínání. Sejmìte háèky ze záclon nebo vložte záclony do obalu. Odstraòte knoflíky, jež nedrží pevnì, špendlíky a spony. Záclony vložte napøíklad do povlaku na polštáø, aby byly chránìny. Odtrhnìte èi jinak odstraòte knoflíky, jež drží jen na jedné niti. 16

17 Maximální náplò praèky podle typu vláken Množství prádla vloženého do bubnu nesmí pøesáhnout maximální kapacitu spotøebièe. Tato kapacita je ovlivnìna typem vláken. Pokud je prádlo velmi zneèištìné nebo nasákne velké množství vody, použijte menší množství. Maximální náplò Každý typ textilie jinak zatìžuje praèku a jinak vstøebává vodu. Proto musí být buben obecnì naplnìn: - prádlem z bavlny, lnu a smíšených vláken plnì, avšak bez pøílišného stlaèování, - prádlem z bavlny s úpravou a syntetických vláken z poloviny, - velmi jemným prádlem, jako jsou záclony a vlnìné odìvy podle objemu cca do tøetiny. Pøi praní smíšeného prádla naplòte buben vhodným množstvím prádla s ohledem na nejjemnìjší tkaniny. Pro informaci pøikládáme pøehled prùmìrné hmotnosti nejbìžnìjších kusù prádla. koupací pláš g ruèník g velké prostìradlo g malé prostìradlo g povlak na polštáø g noèní košile g pánské pyžamo g dìtské pyžamo g pánská košile g košilová halenka g utìrka g pracovní odìv až 600 g 17

18 Pøípravky Výbìr prášku na praní Výrobci práškù na praní uvádìjí na obalech maximální množství prášku na praní podle naplnìní praèky prádlem. Dbejte oznaèení na zásobníku a instrukcí pro dávkování uvedených na obalech. Dávkování Tvrdost vody v mmol/l Stupeò tvrdosti Množství prášku na praní je (milimolech na litr) závislé na naplnìní praèky prádlem, na tvrdosti vody a na stupni zneèištìní prádla. Jestliže je voda mìkká, mùžete dávkování prášku lehce snížit. Je-li voda vápenitá nebo je prádlo velmi zneèištìné nebo jsou na nìm skvrny, zvyšte dávkování. I - mìkká II - støední III - tvrdá IV - velmi tvrdá do 1,3 1,3-2,5 2,5-3,8 více než 3,8 Informaci o stupni tvrdosti vody obdržíte na požádání u vodohospodáøské spoleènosti vaší oblasti nebo jiné pøíslušné služby. Poznámka: Používejte výhradnì prášky na praní s nízkou pìnivostí urèené speciálnì pro praní v praèkách, které zakoupíte v obchodní síti. Pro praní vlnìných odìvù používejte neutrální pøípravky. Používáte-li tekuté prací prostøedky, vložte dávkovaè pøímo do bubnu a zvolte program bez pøedpírání. Jestliže prádlo poté sušíte v sušièce, nezapomeòte dávkovaè z prádla vyjmout. Rovnìž je možno nalít pøípravek do zásobníku - do pøihrádky pro praní za podmínek, že uvedete ihned praèku do chodu a nezvolíte program s pøedpíráním. Tekuté prací prostøedky jsou urèeny pro praní pøi nízkých teplotách, tzn. 30 C a 40 C. Pro praní na vyšších teplotách, tzn C je doporuèeno používat prací prostøedky v prášku. 18

19 Zmìkèovací pøípravek Dávkovaè umožòuje automaticky pøidat do vody pøi posledním máchání tekutý zmìkèovací pøípravek. Dodržujte dávkování uvedené na obalu podle toho, jestli používáte normální nebo koncentrovaný pøípravek. Nepøekraèujte maximální množství (80 ml) zmìkèovacího pøípravku uvedené na zásobníku. Použití pøíliš velkého množství pøípravku signalizuje zaplnìní otvoru indikátoru umístìného pod displejem. Používání zmìkèovacího pøípravku pøi praní je doporuèeno za úèelem zjemnìní prádla a usnadnìní sušení. Zmìkèovací pøípravek rovnìž umožòuje snížit tvorbu statické elektøiny. Bìlení Bìlicí prostøedek mùžete použít ve všech pracích programech. Ujistìte se však, že tkanina takové ošetøení vydrží. Bìlicí prostøedek se automaticky spláchne do bubnu. Nalijte 1/4 až 1 sklenici 12 chlorového bìlicího prostøedku do oddílu " " pøed zapnutím praèky. Zajistìte, aby hladina nalitého prostøedku nepøesáhla znaèku MAX. 19

20 Mezinárodní symboly pro údržbu textilií Bìžné praní Šetrné praní Praní na 95 C Praní na 60 C Praní na 40 C Praní na 30 C Šetrné ruèní praní Nelze prát Lze bìlit chlórem (Savo) BÌLENÍ Nelze bìlit chlórem (Savo) (pouze za studena zøedìným roztokem) ŽEHLENÍ Vysoká teplota (max. 200 C) Støední teplota (max. 150 C) Nízká teplota (max. 100 C) Nelze žehlit CHEMICKÉ ÈIŠTÌNÍ Chemické èištìní (veškeré bìžné èisticí prostøedky) Chemické èištìní (veškeré èisticí prostøedky kromì trichlóretylénu) Chemické èištìní (pouze petrolejové èisticí prostøedky a R113) Nelze chemicky èistit Pøi vysoké teplotì SUŠENÍ Lze sušit rozložené Lze sušit zavìšené na šòùøe Lze sušit na ramínku Pøi snížené teplotì Lze sušit v bubnové sušièce Nelze sušit v bubnové sušièce 20

21 Praní Pøed prvním praním v praèce doporuèujeme spustit praèku jednou bez prádla, aby došlo k odstranìní pøípadných neèistot uvnitø bubnu, nádrže a zásuvky na prací prostøedky. 1. Do pøihrádky pro hlavní praní zásobníku nasypte jednu dávku pracího prášku. 2. Zvolte program Barevné prádlo na 95 C. 3. Stisknìte tlaèítko Zapnuto/Vypnuto. 1. Naplnìní praèky prádlem Zvednìte poklop praèky. Otevøete buben stlaèením tlaèítka A: obì chlopnì dvíøek se automaticky otevøou. Vložte do bubnu prádlo, zavøete buben a poklop praèky. Výstraha: Pøed zavøením poklopu praèky se ujistìte, zda jsou dvíøka praèky správnì zavøena: obì chlopnì dvíøek jsou uzavøeny; uzamykací tlaèítko A je vysunuto ven. A Elektronický systém umožòuje, aby se buben po skonèení cyklu zastavil s dvíøky v horní poloze. Tento systém usnadní vkládání a vyjímání prádla z bubnu. Jestliže hmotnost nevývahy prádla v bubnu tuto funkci ovlivní, natoète buben do této polohy ruènì. Maximální množství suchého prádla Prádlo bílé / barevné støednì zneèištìné... 4,5 kg Syntetická vlákna... 2,0 kg Jemné prádlo... 2,0 kg Záclony... 2,0 kg Vlna... 1,0 kg 21

22 2. Dávkování pracího prášku Nasypte množství pracího prášku vždy do pøihrádky ( ) a do pøihrádky ( ) pouze tehdy, jestliže jste zvolili program s pøedepráním nebo pokud jste pøípadnì pøidali pøípravek pro odstranìní vodního kamene. Používáte-li tekutý prací prostøedek, informujte se v kapitole Výbìr pracího prostøedku návodu k obsluze. 3. Dávkování pøídavných pøípravkù Když je to nutné, nalijte do oddílu dávkovaèe ( ) aviváž a do misky ( ). Tato praèka byla vyvinuta pro praní se sníženou spotøebou vody a pracích prostøedkù. Dodržujte tedy, aby množství pøípravkù (prášek na praní, zmìkèovací pøípravek) nepøesahovalo rysku MAX umístìnou u indikátoru, kde se zobrazuje dávkování pøípravku. 4. Podle potøeby stisknìte tlaèítko DODATEÈNÉ MÁCHÁNÍ " " a/nebo KRÁTKÝ PROGRAM " ". 5. Výbìr teploty Zvolte teplotu odpovídající vybranému programu, øiïte se informacemi uvedenými v tabulce programù. 6. Výbìr rychlosti odstøeïování Zvolte rychlost odstøeïování odpovídající druhu prádla a stupni požadované vlhkosti prádla po vyprání podle Vašich možností sušení. Rychlost odstøeïování lze mìnit podle níže uvedené tabulky: Bavlna Syntetika/Vlna Jemné prádlo Výbìr programu Vyberte program praní podle druhu prádla a stupnì zneèištìní prádla. Voliè otoète ve smìru hodinových ruèièek až na vybraný program.

23 8. Spuštìní programu Ovìøte, že je vodovodní kohoutek otevøený. Tlaèítko ZAPNUTO/VYPNUTO " " umožòuje uvést praèku do chodu. Stisknutím tohoto tlaèítka se rozsvítí kontrolka chodu a program se spustí. 9. Po ukonèení programu Když zvolený program skonèí, praèka se automaticky zastaví. Jednotlivé programy konèí takto: odstøeïováním u všech programù, ve kterých zvolíte nìjaké otáèky odstøeïování; vypouštìním u všech programù, jestliže na volièi otáèek odstøeïování nastavíte polohu vypouštìní " "; stop máchání u všech programù, jestliže na volièi otáèek odstøeïování nastavíte polohu stop máchání " ". Tyto programy mùžete dokonèit odstøeïováním (volbou nìjakých otáèek odstøeïování), nebo vypouštìním (volbou polohy vypouštìní na volièi otáèek odstøeïování). Na konci cyklu uvolnìte tlaèítko ZAPNUTO/VYPNUTO " ", abyste uvedli praèku mimo napìtí. Kontrolka zhasne. Podle potøeby uvolnìte další tlaèítka. Odpojte provoz zástrèku ze zásuvky elektrického proudu a zavøete kohoutek pro pøívod vody. Ovìøte, že buben je zcela prázdný: textilie, jež by zùstaly uvnitø praèky, by se mohly pøi dalším praní znehodnotit (mohly by se srazit) nebo by mohly obarvit jiné kusy prádla. UPOZORNÌNÍ: VÍKO JE MOŽNO OTEVØÍT AŽ PØIBLIŽNÌ PO 2 MINUTÁCH PO ZASTAVENÍ SPOTØEBIÈE. Jestliže prádlo není na konci cyklu odstøedìno, ovìøte pøed opìtovným spuštìním cyklu odstøeïování, že prádlo je v bubnu rovnomìrnì rozloženo (viz odstavec Vyvažovací systém ). Poznámka: Víko a buben doporuèujeme po použití nechat otevøené, aby se buben i vana mohly vyvìtrat. 23

24 Tabulka programù Praní Zde níže nejsou vyjmenovány všechny možnosti, jsou uvedená pouze obvyklá a úèelná nastavení podle praktických zkušeností. Druh prádla, etiketa pro ošetøení Maximální množství prádla (hmotnost suchého prádla) Ovladaè programù Teplota Možnost použití pøídavných tlaèítek Bílé prádlo k 4,5 kg BÍLÉ PRÁDLO S PØEDPÍRKOU vyváøce BÍLÉ PRÁDLO (1) Barevné prádlo 4,5 kg - BAREVNÉ PRÁDLO BAREVNÉ PRÁDLO - 40 Snadno udržovatelné SMÌSNÉ TKANINY S PØEDPÍRKOU - 60 tkaniny 2,0 kg ODOLNÉ SYNTETICKÉ PRÁDLO - 60 CHOULOSTIVÉ SYNTETICKÉ PRÁDLO - 40 Vlna 1 kg VLNA - 40 Jemné prádlo 2,0 kg (nebo m 2 záclon) JEMNÉ PRÁDLO (1) Doporuèený program pro porovnání podle obsahu normy CEI 456. Termostat na 60 C.

25 Samostatná aviváž/škrobení Programù Druh prádla Maximální množství prádla (hmotnost suchého prádla) Ovladaè programù Bílé prádlo Barevné prádlo Snadno udržovatelné tkaniny Jemné prádlo Vlna 4,5 kg 4,5 kg 2,0 kg 2,0 kg 1,0 kg Samostatné máchání (celý cyklus) Programù Druh prádla Maximální množství prádla (hmotnost suchého prádla) Ovladaè programù Bílé prádlo Barevné prádlo 4,5 kg 4,5 kg Snadno udržovatelné tkaniny 2,0 kg Jemné prádlo Vlna 2,0 kg 1,0 kg Samostatné odstøeïování Programù Druh prádla Maximální množství prádla (hmotnost suchého prádla) Ovladaè programù Bílé prádlo Barevné prádlo Snadno udržovatelné tkaniny Jemné prádlo Vlna 4,5 kg 4,5 kg 2,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 25

26 Èištìní a údržba Èištìní provádìjte výhradnì po odpojení spotøebièe z elektrické sítì. Odstranìní vodního kamene Jestliže je kvalitní prací prášek správnì dávkován, není obecnì nutno odstraòovat ze spotøebièe vodní kámen. Je-li odstranìní vodního kamene nutné, použijte speciální pøípravek, který nezpùsobuje korozi. Pøípravky vyvinuté speciálnì pro praèky jsou k dostání v obchodní síti. Dodržujte èasový odstup a dávkování pøípravku uvedené na obalu. Po ukonèení každého cyklu praní Po ukonèení každého cyklu praní doporuèujeme nechat víko a buben otevøené, aby se vyvìtraly buben i vana praèky a aby nedocházelo k vytváøení plísní a zápachu. Vnitøní èást víka a obložení vstupu do nádržky otøete jemnou houbièkou navlhèenou vodou. Kryt Kryt praèky omyjte vlažnou vodou s obsahem jemného èisticího prostøedku. Poté kryt opláchnìte a peèlivì osušte. Dùležité upozornìní: Nikdy nepoužívejte líh, rozpouštìdla a podobné pøípravky ani abrazívní prostøedky èi houbièky s drsným povrchem. Ovládací panel Ovládací panel omyjte houbièkou navlhèenou vlažnou vodou. 26

27 Zásuvka na prací prostøedky obr.1 obr.2 obr.3 obr.4 obr.5 Vyjmutí: Stisknìte klapky umístìné na každé stranì zásobníku a vytáhnìte zásobník smìrem nahoru. (obr. 1 a 2). Zásobník lze omýt pod proudem vody s použitím kartáèku nebo smotku tkaniny (obr. 3). Ovìøte, že hadièky umístìné ze zadní strany zásobníku pøípravkù nejsou ucpané (obr. 4). Vložení: Zásobník pøípravkù zasuòte zpìt do drážek, až dojde k zaklapnutí (obr. 5). Filtr pro vyprázdnìní Filtr umístìný v dolní èásti spotøebièe je tøeba pravidelnì èistit. Perete-li prádlo, jež pouští vlákna ve velkém množství, vyèistìte filtr po každém praní. Hadici pro vypuštìní vody sklopte do velké nádoby položené na podlaze, aby bylo možno z praèky vypustit zbytkovou vodu, poté: za úèelem vypuštìní zbytkové vody: a. Otevøete dvíøka (obr. 1). b. Pod otvor umístìte dostateènì hlubokou nádobu. Za úèelem vypuštìní vody otoète ovladaè filtru pro vyprázdnìní, aby se dostal do svislé polohy, a došlo k vypuštìní zbytkové vody (obr. 2). za úèelem èištìní filtru: a. Otoète filtr ve smìru proti chodu hodinových ruèièek a vyjmìte jej (obr. 3). b. Peèlivì jej opláchnìte pod tekoucí vodou. c. Umístìte filtr zpìt a zašroubujte jej zpìt ve smìru pohybu hodinových ruèièek. d. Zavøete dvíøka. obr.1 obr.2 obr.3 27

28 Odstranìní drobných poruch Pøi výrobì tohoto spotøebièe bylo provedeno nìkolik kontrol. V pøípadì, že pøesto zaznamenáte nìjakou drobnou poruchu, døíve, než se obrátíte na servis, který zajiš uje opravy, informujte se v níže uvedených odstavcích. Servisní technik vám bude úètovat zásahy, které budou vyvolány nesprávnou instalací nebo obsluhou. Závady Øešení V praèce není voda. Do praèky se nenapouští voda. Výsledky praní nejsou uspokojivé. Cyklus praní trvá pøíliš dlouho. Spotøebiè se bìhem cyklu praní zastaví. Ovìøte, že: -kohoutek pro pøívod vody je zcela otevøený, -filtr není ucpaný. Ovìøte, že: -kohoutek pro pøívod vody je otevøený, a že tlak je dostateèný, -víko praèky je správnì uzavøeno, -nedošlo k výpadku elektrického proudu. Ovìøte, že: - prášek na praní, který používáte, je vhodný pro praní v praèce a je správnì dávkován, - v praèce není pøíliš mnoho prádla, - program praní je vhodný. Ovìøte, že: - tlak vody je dostateèný, - filtr pro pøívod vody není ucpaný, - nedošlo k výpadku elektrického proudu. Ovìøte, že: - tlak vody je dostateèný, - filtr pro pøívod vody není ucpaný, - pojistky jsou v poøádku, a že nedošlo k jejich výpadku, - nebylo zvoleno tlaèítko pro zastavení pøi plné nádrži. 28

29 Závady Øešení Do praèky se napustí voda, avšak ihned se vypustí. Program praèky se nespustí. Praèka neždímá nebo nevypouští vodu. Do spotøebièe se nenapouští voda. Ovìøte, že: - konec hadice pro vypouštìní vody není zavìšený pøíliš nízko. Ovìøte, že: - pojistky jsou v poøádku, - spotøebiè je správnì zapojen, - víko praèky je správnì uzavøené, - vybraný program byl skuteènì zvolen, - spuštìní programu bylo skuteènì nastaveno (stisk tlaèítka ZAPNUTO/ VYPNUTO), - nedošlo k výpadku elektrického proudu, - kohoutek pøívodu vody je zcela otevøený, - filtr pro pøívod vody není ucpaný. Ovìøte, že: - hadice pro vypouštìní vody není ucpaná nebo zkroucená, - filtr èerpadla pro vypouštìní vody není ucpaný, - prádlo je v bubnu rovnomìrnì rozložené, - nebyl zvolen program Vyprázdnìní nebo funkce Zastavení pøi plné nádrži. Ovìøte, že: - kohoutek pøívodu vody je otevøený, a že tlak je dostateèný, - víko praèky je správnì uzavøeno, - nedošlo k výpadku elektrického proudu. 29

30 Pokyny k instalaci a zapojení Závady Øešení Praèka je velmi hluèná a chvìje se. Na podlaze kolem praèky je voda. Zmìkèovací pøípravek vytéká z otvoru, který udává úroveò naplnìní. Ovìøte, že: - ze spotøebièe byla dùslednì odstranìna veškerá zaøízení urèená pro ochranu bìhem dopravy spotøebièe, - spotøebiè byl vodorovnì vyrovnán a dobøe usazen, - spotøebiè není umístìn pøíliš blízko stìn nebo nábytku, - prádlo je v bubnu rovnomìrnì rozložené, - v praèce je dostateèné množství prádla. Ovìøte, že: - jste nepoužili pøíliš mnoho prášku na praní, - prášek na praní je vhodný pro praní v praèce (pøíliš pìnivý pøípravek), - konec hadice pro vypouštìní vody je správnì zavìšený, - flitr pro vypuštìní vody je po vyèištìní správnì umístìný, - hadice pro pøívod vody je vodotìsná. Ovìøte, že: - jste dodrželi doporuèené množství dávkování, - hadièky umístìné ze zadní strany zásobníku pøípravkù nejsou ucpané. POKYNY K INSTALACI A ZAPOJENÍ Bezpeènostní opatøení pøi instalaci Praèku nepøeklápìjte dopøedu a doleva (pohled na praèku zepøedu). Elektrické souèásti by mohly být namoèeny. Pøed zapojením spotøebièe do elektrické sítì si pozornì pøeètìte pokyny uvedené v kapitole Elektrické pøipojení. 30

31 Pokyny k instalaci a zapojení Rozmìry spotøebièe Pohled zepøedu a z boku Pohled zezadu 31

32 Pokyny k instalaci a zapojení Instalace spotøebièe Odstranìní ochranných souèástí Upozornìní! Souèásti, jež jsou urèeny pro ochranu vnitøních mechanismù praèky bìhem dopravy, musí být dùslednì odstranìny pøed prvním uvedením praèky do chodu. Tyto souèásti a jejich spojovací èlánky musí být uschovány pro pøípad další pøepravy. 1. Ze spotøebièe odstraòte obal. Praèku nakloòte dozadu a pootoète ji o 90 na jednom z jejích zadních rohù, abyste mohli odstranit pøepravní podložku. Praèka z podložky lehce sklouzne. 2. Odklopte plnící dvíøka spotøebièe a odstraòte polystyrénové èásti a èervené plastové klíny zajišt'ující buben. Pøiklopte plnící dvíøka spotøebièe. 3. Klíèem povolte a odstraòte dvì èervené distanèní vložky na zadní stranì praèky (A). A C45Q001 B 4. Veškeré nyní viditelné otvory musí být zaslepeny pomocí chránièù (B), jež jsou v pouzdru dodaném se spotøebièem. Nezapomeòte, že do chránièù je tøeba zasunout støední víèko. 32

33 Pokyny k instalaci a zapojení 5. Pøesvìdèete se, že jste ze spotøebièe odstranili veškeré ochranné souèásti. Tyto souèásti je tøeba uschovat pro pøípad další potøeby (napøíklad stìhování). 6. Chcete-li praèku zarovnat s okolním nábytkem, mùžete pøeøíznout držák, jež pøidržuje hadice na zadní stranì spotøebièe. Tím získáte 2 až 3 cm do hloubky. Postranní tìsnìní ponechejte na místì. 33

34 Pokyny k instalaci a zapojení Umístìní K instalaci spotøebièe je potøeba zajistit: Elektrické napájení (viz elektrické pøipojení). Pøívod vody s pøípojkou 20 x 27 mm. Odvod vody. Dobøe vìtrané místo. Spotøebiè umístìte na rovnou a pevnou podlahu. Dbejte, aby se praèka nedotýkala zdí ani kuchyòského nábytku. Upozornìní: jestliže je praèka umístìna na podlaze s kobercem, je tøeba zajistit, aby koberec nezakrýval otvory na spodní èásti spotøebièe, jež jsou urèeny k ventilaci. Vodovodní kohoutek, odpad a zásuvka elektrického proudu musí být umístìny v blízkosti hadic spotøebièe a elektrické pøívodní šòùry. Praèka nesmí být umístìna v prostorách, kde by mohlo docházet k zámrazu. Vodorovné vyrovnání a pøemístìní spotøebièe Spotøebiè vyrovnejte, aby stál vodorovnì, šroubováním nožièek. Pøesné umístìní zaruèí, že se praèka nebude chvìt, nebude hluèná, a nebude se za chodu posunovat. Po vyvážení zablokujte nožièky utažením kroužkù rukou nebo šroubovákem. K pøemístìní praèku postaèí uložit na koleèka zatažením za páku, která je umístìná na spodní stranì spotøebièe, smìrem zprava doleva. Po umístìní spotøebièe na požadované místo páku vra te do pùvodní polohy. 34

35 Elektrické pøipojení Pokyny k instalaci a zapojení Informace o napìtí v elektrické síti, druhu proudu a typu pojistek jsou uvedené na signálním štítku spotøebièe. Štítek je umístìn na zadní stranì spotøebièe. V pøípadì, že spotøebiè je urèen k pøímému zapojení do elektrické sítì (pevné pøipojení), vložte dvoupólový pøepínaè s minimální rozteèí kontaktù 3 mm. Tato praèka mùže být zapojena výhradnì do elektrické sítì s jednofázovým proudem 230 V. Ovìøte, že mìøiè elektøiny a pojistky jsou schopny snášet intenzitu spotøebovanou zároveò praèkou a ostatními elektrickými spotøebièi, jež jsou zapojeny do sítì. Hodnota elektrických pojistek (1 na fázi): 10 A pøi jednofázovém proudu 230 V. Dùležité upozornìní Instalace musí být provedena v souladu s pøedpisy a podle platných èeských norem. Použijte zásuvku s uzemnìním, jež musí být zapojena podle platných èeských norem. Prùøez elektrického vedení od rozvodné skøínì nesmí být nižší než 1,5 mm 2 pro každý vodiè. Výmìna elektrické pøívodní šòùry musí být z bezpeènostních dùvodù provedena výhradnì prostøednictvím autorizovaného servisu, který zajiš uje opravy. Ovìøte, že uzemnìní odpovídá platným pøedpisùm. V pøípadì vzniku škod zpùsobených nehodou z dùvodu chybného nebo chybìjícího uzemnìní výrobce nenese jakoukoli zodpovìdnost. 35

36 Pokyny k instalaci a zapojení Zapojení vody Praèka je vybavena bezpeènostním zaøízením, které umožòuje, aby se zneèištìná voda nedostávala do pitné vody v souladu s pøedpisy státního vodohospodáøství. Použití jakéhokoli jiného zaøízení dodateèné ochrany pøi instalaci je tedy zbyteèné. Upozornìní! Spotøebièe urèené pro pøipojení na studenou vodu nesmìjí být pøipojeny na vodu teplou! Tlak pøívodu vody Tlak vody musí být roven nejménì 0,5 bar (= 0,05 MPa), a nejvíce 8 barù (=0,8 MPa). Jestliže tlak vody je vyšší než 8 bar, nainstalujte redukèní ventil. Pokud je tlak vody nižší než 0,5 bar, odšroubujte potrubí pro pøívod vody umístìné nad uzávìrem magnetického pøívodu na spotøebièi a sejmìte regulátor prùtoku (za tímto úèelem vyjmìte špièatou pinzetou støední filtr a pryžovou podložku umístìnou pod flitrem). Poté filtr umístìte zpìt. Tento zásah mùže být proveden výhradnì prostøednictvím kvalifikovaného instalatéra. Pøívod vody Hadice pro pøívod v délce 1,5 m je dodávána se spotøebièem. Je-li nutno použít hadici delší, použijte výhradnì soupravu hadic vybavených sestavenými objímkami pro sešroubování, jež lze zakoupit v servisních støediscích, které provádìjí opravy. Upozornìní! V žádném pøípadì nepoužívejte jakékoliv èásti hadic k prodloužení hadice! Tìsnicí kroužky jsou dodávány se spotøebièem, naleznete je v pøíslušenství nebo jako souèást plastových matic. Jiné tìsnicí kroužky nepoužívejte! 36

37 Pokyny k instalaci a zapojení Instalace: 1. Vyšroubujte koncovku pøívodní hadice z pøední závitové èásti kohoutku pro pøívod vody (20 x 27 mm). 2. Druhý konec hadice pro pøívod vody - ze strany spotøebièe - mùže být otoèený jakýmkoli smìrem. Vyšroubujte èásteènì tìsnicí prstenec, otoète konec hadice a prstenec znovu pevnì utáhnìte. Odtékání vody Hadici pro vypouštìní vody je doporuèeno zapojit do sifónu. V každém pøípadì je však možno hadici umístit pøímo do umyvadla, výlevky nebo vany. Používejte výhradnì originální hadice a spojení (umístìné na podlahu, v délce nejvíce 0,70 m a ve výšce nepøesahující 1 m). Odtékání vody do sifónu Koncovka, jíž je opatøen konec hadice, mùže být nasazena na odboèku na jakýkoliv typ bìžného sifónu. Spoj mezi koncem hadice a odboèkou sifónu upevnìte s použitím tìsnicího prstence. Odtékání vody do výlevky Jestliže jste umístili konec hadice do výlevky nebo umyvadla, použijte zahnutou koncovku dodanou se spotøebièem, aby nedošlo ke sklouznutí hadice. Je možné, že zpìtný tlak vody hadici vytlaèí nad výlevku. Výlevky malých rozmìrù nejsou vhodné! Zahnutou koncovku upevnìte na otvor urèený k tomuto úèelu na vodovodním kohoutku èi na zeï. 37

38 Pokyny k instalaci a zapojení Technický popis Rozmìry výska vèetnì ovládacího panelu 895 mm výska bez ovládacího panelu 850 mm šíøka 397 mm hloubka 600 mm Napìtí / frekvence Celkový pøíkon Výkon topení Minimální hodnota pojistky 230 V / 50 Hz 2300 W 1950 W 10 A Tlak vody minimum 0,05 MPa (0,5 bar) maximum 0,8 MPa (8 bar) Rychlost bavlna od 300 do 1000 ot/min odstøeïování syntetická vlákna/vlna od 300 do 850 ot/min jemné prádlo od 300 do 650 ot/min Hluènost 70,50 db Tento spotøebiè vyhovuje smìrnici CEE o tlumení rádioelektrických rušení a smìrnici CEE o bezpeènosti pøi používání elektrického proudu. ZÁRUKA, SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY Pøeètìte si tento návod k obsluze a dodržujte v nìm uvedené rady a pokyny. V mnoha pøípadech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbyteèným voláním do servisu. Pøedchozí èásti nazvané Co dìlat, když... a Servis obsahuje doporuèení, co by se mìlo zkontrolovat døíve, než zavoláte servisního technika. Jestliže po tìchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte Vaše nejbližší autorizované servisní støedisko. Ujistìte se, že mùžete sdìlit model a seriové èíslo spotøebièe. Tyto informace naleznete na datovém štítku pøístroje. Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných støedisek servisu AEG

39 Záruèní podmínky / Servis Podmínky záruky My, výrobce, zaruèujeme, že jestliže bìhem 12 mìsícù od data zakoupení tohoto spotøebièe AEG se tento spotøebiè nebo jakákoli jeho èást ukážou jako vadné pouze z dùvodu vadného zpracování, nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buï opravu nebo výmìnu téhož bez placení za práci, materiál nebo pøepravu za pøedpokladu, že - spotøebiè byl správnì instalován a používán pouze na napìtí uvedené na štítku jmenovitých hodnot. - spotøebiè byl používán pouze pro normální domácí úèely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu. - na spotøebièi neprovádìla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba - všechny servisní práce podle této záruky musí provádìt servis AEG nebo jím autorizované støedisko - každý vymìnìný spotøebiè nebo vymìnìná vadná souèást se stanou jeho vlastnictvím. - tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právnì podložených práv. Výjimky - tato záruka se nevztahuje na: - poškození nebo požadavky vzniklé v dùsledku pøepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výmìny žárovek a snímatelých èástí ze skla nebo plastických hmot. - náklady spojené s požadavky na odstranìní závad spotøebièe, který je nesprávnì instalován. - spotøebièe, které jsou používány v komerèním prostøedí vèetnì pronajímaných. - zemì Evropského spoleèenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištìní, že spotøebiè splòuje normy platné v pøíslušné zemi, kam byl spotøebiè dopraven, je na zodpovìdnosti a na náklady vlastníka. Mùže být vyžadován doklad o koupi. Model... Èíslo výrobku (Prod. No.)... Seriové èíslo (Serial. No.)... eventuelnì KD /... Bezpeènost Pøeètìte si tento návod a varovná upozornìní na zaèátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady zpùsobené nesprávnì používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné úèely než jsou úèely specifikované v tomto návodu. V pøípadì technických problémù vám bude náš znaèkový servis kdykoliv k dispozici: Servisní støedisko AEG Hanusova ulice Praha 4 Tel.: 02/ Fax: 02/ Technické zmìny výrobku vyhraženy. V pøípadì problému volejte zdarma 0800/

40 AEG Domácí spotøebièe Budìjovická Praha 4 Copyright by AEG /02

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 GK5001 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud chcete, aby Vám Vaše váha

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE HCK Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ PŘEDVÁŽKA HCK Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY A PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

Technická specifikace AIROASIS

Technická specifikace AIROASIS Technická specifikace AIROASIS Revision DD 280113-CZ AIROASIS D125 Str. 2 AIROASIS D165 Str. 4 POZNÁMKY Str. 6 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. CZ 18200 Praha 8, Davídkova

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C

Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC 820S, ATTAC 826C. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Skartovací stroj ATTAC 860S ATTAC 860C

Skartovací stroj ATTAC 860S ATTAC 860C Skartovací stroj ATTAC 860S ATTAC 860C Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC 860S a ATTAC 860C. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Návod k údržbě oděvů a informace

Návod k údržbě oděvů a informace Návod k údržbě oděvů a informace o službách zákazníkům www.orsay.com Rady k údržbě Vašich oděvů ORSAY navrhuje módní a cenově atraktivní outfity, které ženám pomáhají vyjádřit jejich osobnost. V tomto

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Návod k obsluze GBC 3500

Návod k obsluze GBC 3500 Návod k obsluze GBC 3500 Strana 1 GBC 3500 Obsah Ovládací prvky a indikátory... 4 Spuštění přístroje... 5 Laminování za studena s laminovací fólií... 5-6 s laminovací kapsou... 6-7 Tepelné laminování...

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY termo Q-termo: OBSAH Malé elektrické zásobníkové ohřívače vody...4 Elektrické zásobníkové ohřívače vody vertikální...5 Elektrické zásobníkové ohřívače vody horizontální...5 Kombinované

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959 Návod k použití KÁVOVAR R-959 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Skartovací stroj C103-D

Skartovací stroj C103-D Skartovací stroj ATTAC C103-D Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC C130-D. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou vhodné do malých

Více

WHIRLPOOL. VOLNĚ STOJÍCÍ Pračky

WHIRLPOOL. VOLNĚ STOJÍCÍ Pračky WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ Pračky PRAČKY Nejlepší péče o vaše prádlo Inovativní volba Colours 15 a speciální programy 6. smysl ochraňují barvy před vyblednutím, pečují o tkaniny a zároveň šetří zdroje. NEJLEPŠÍ

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více