LAVAMAT Ekologická automatická praèka. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití"

Transkript

1 LAVAMAT Ekologická automatická praèka Návod k použití

2 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel být prodán èi prìstìhován k jiné osobì, ujistìte se, že spotøebiè doprovází návod k použití. Nový uživatel tedy bude moci použít zde uvedené informace o fungování spotøebièe a o upozornìních, která se k nìmu vztahují. Bezpeènostní upozornìní 1. Popis postupu krok za krokem Rady a doporuèení Informace související s ochranou životního prostøedí 2 Vytištìno na papíøe, který nepoškozuje životní prostøedí. Ekologicky myslet, to nestaèí. Je tøeba také tak jednat...

3 Obsah OBSAH Návod k použití... 5 Dùležitá upozornìní... 5 Pøed prvním uvedením do provozu... 5 Použití... 5 Instalace... 6 Bezpeènost... 7 Ochrana životního prostøedí... 8 Popis spotøebièe... 9 Pohled zepøedu... 9 Zásuvka na prací prostøedky... 9 Použití praèky...10 Ovládací panel Voliè programù Pøídavná tlaèítka a jejich funkce Termostat Voliè otáèek odstøeïování Spotøeba a doba trvání programù...13 Praktické rady...14 Pøípravky...18 Mezinárodní symboly pro ošetøování textilií...20 Praní...21 Tabulka programù...24 Èištìní a údržba...26 Odstranìní drobných poruch

4 Obsah Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpeènostní upozornìní k instalaci...30 Rozmìry spotøebièe...31 Instalace spotøebièe...32 Umístìní...34 Vodorovné vyrovnání a pøemístìní spotøebièe...34 Elektrické pøipojení...35 Zapojení vody...36 Technický popis...38 Záruka, servis a náhradní díly From the Electrolux Group. The world's No.1 choice. Skupina Electrolux je nejvìtším svìtovým výrobcem spotøebièù pro kuchyò, èistotu a venkovní použití. Více než 55 milionù výrobkù Skupiny Electrolux (jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe, øetìzové pily a travní sekaèky) v celkové hodnotì až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve vice než 150 zemich svìta. 4

5 NÁVOD K POUŽITÍ Dùležitá upozornìní Tato upozornìní slouží k zajištìní Vaší bezpeènosti a bezpeènosti Vašich bližních. Pøed prvním uvedením do provozu Dodržujte "Pokyny pro instalaci a zapojení" uvedené dále. Použití Tento spotøebiè je urèen pro používání dospìlými osobami. Dbejte, aby se jej nedotýkaly dìti, a aby jej nepoužívaly jako hraèku. Po pøevzetí spotøebiè ihned rozbalte. Ovìøte jeho celkový vzhled. Pøípadné nedostatky uveïte písemnì na dodací list, jehož jedno vyhotovení si ponecháte. Spotøebiè je urèen pro bìžné použití v domácnosti. Nepoužívejte jej za úèelem komerèního èi prùmyslového využití nebo za jiným úèelem, než ke kterému byl vyroben. Nemìòte ani se nepokoušejte mìnit nastavení spotøebièe. Zásah tohoto druhu je nebezpeèný. Po použití spotøebiè vždy odpojte z elektrické sítì a zavøete kohoutek pro pøívod vody. Drobné kusy prádla, jako ponožky, pásky, atd., vložte do plátìného sáèku nebo malého povlaku na lùžkoviny. Zajistíte tím, že se drobné prádlo nedostane mezi buben a nádrž. Jestliže spotøebiè právì není používán, ponechejte víko a buben otevøené, aby nedocházelo k vytváøení plísní a zápachu. V praèce perte pouze prádlo, jež snáší tento zpùsob ošetøení. Øiïte se pokyny uvedenými na štítku, jímž je každý odìv èi jiný pøedmìt opatøen. V praèce neperte prádlo, jež obsahuje výztuže (kostice - napø. podprsenky), prádlo neobroubené èi roztržené. 5

6 Pøed každým praním peèlivì odstraòte mince, zavírací špendlíky, sponky, šroubky, atd. Jestliže tyto drobné pøedmìty zùstanou mezi prádlem, mùže dojít k závažným poškozením. Do praèky nedávejte prádlo, na nìmž bylo k odstranìní skvrn použito benzínu, lihu, trichlóretylénu, atd. Pøi použití tìchto pøípravkù k odstranìní skvrn pøed uložením do bubnu praèky vyèkejte, až se chemikálie odpaøí. Pøed èištìním a údržbou praèku vždy odpojte z elektrické sítì. Používejte výhradnì prací prostøedky urèené k praní v praèce. Dodržujte pokyny uvedené výrobcem pøípravkù. Je-li praèka umístìná v prostorách vystavených mrazu, vypus te veškerou vodu ze spotøebièe, odšroubujte pøívodní hadici od kohoutku a položte ji na podlahu. Obalové materiály, ve kterých byl spotøebiè zabalen (napø. plastová fólie a polystyrénové souèásti) mohou být nebezpeèné pro dìti. Uchovávejte obaly mimo dosah dìtí. Zajistìte, aby do bubnu praèky nevnikla domácí zvíøata. Praèku nikdy nepoužívejte, došlo-li k poškození elektrické pøívodní šòùry, ovládacího panelu, horní desky èi podstavce s dùsledkem, že je volný pøístup k vnitøním komponentùm praèky. 6 Instalace Pokud instalace elektrické sítì ve vaší domácnosti vyžaduje pro zapojení spotøebièe nìjaké úpravy, pøivolejte kvalifikovaného elektrikáøe. Pøed zapojením spotøebièe do elektrické sítì si peèlivì pøeètìte pokyny uvedené v kapitole Elektrické pøipojení. Nezbytné úpravy týkající se pøívodu vody do spotøebièe svìøte výhradnì kvalifikovanému instalatérovi. Po instalaci spotøebièe se pøesvìdèete, že spotøebiè nespoèívá na elektrické pøívodní šòùøe. Tento spotøebiè je tìžký. Pokud jej pøemis ujete, dbejte na bezpeènost.

7 Pøed použitím musí být ze spotøebièe odstranìny veškeré dopravní pojistky. Neodstraníte-li dùslednì veškerá zaøízení urèená pro ochranu bìhem dopravy spotøebièe, mùže dojít k poškození spotøebièe nebo okolních pøedmìtù. Pøi odstraòování ochranných zaøízení musí být spotøebiè odpojen z elektrické sítì. Veškeré opravy praèky musí být provedeny kvalifikovaným odborníkem. Bezpeènost Víko: praèka je vybavena bezpeènostní pojistkou, jež zabraòuje zavøení víka, jsou li dvíøka bubnu otevøená. Praèku tedy nelze uvést do chodu. Elektromechanická pojistka zabraòuje otevøení víka bìhem celé doby chodu spotøebièe a asi 2 minuty po ukonèení programu. Hnací motor: tepelná pojistka chrání motor proti riziku mechanického pøetížení, elektrického pøepìtí èi podpìtí. Ohøívání: k ohøívání mùže dojít, je-li prací vana naplnìná vodou v množství nezbytném pro praní. Tato pojistka zabrání ohøívání, pokud je pøerušena dodávka vody nebo jestliže kohoutek pøívodu vody nebyl otevøen. Pojistka proti nadmìrnému pìnìní: Cyklus elektronického odstøeïování po hlavním praní a po 3 cyklech máchání pro bílé a barevné prádlo zajiš ují velmi nízkou spotøebu vody. Po dokonèení cyklu praní zùstává cyklus odstøeïování pod kontrolou systému detekce pìny. Pokud je to nutné, cyklus odstøeïování se pøeruší, dokud se pìna nevyèerpá. Vyvažovací systém: Toto bezpeènostní zaøízení zajiš uje stabilitu spotøebièe bìhem všech cyklù odstøeïování, a rozeznává tedy, pokud je prádlo v bubnu nerovnomìrnì rozložené (malé množství prádla nebo zamotané prádlo). V takovém pøípadì zasáhne elektronická kontrola vyvažovacího systému. Systém samopolohování bubnu: Tento elektronický systém, zaruèuje, že po skonèení programu budou dvíøka bubnu v horní poloze a usnadní se tak vkládání a vyjímání prádla z bubnu. Jestliže prádlo zùstane nerovnomìrnì rozloženo a buben se nezastaví s dvíøky v horní poloze, natoète buben do této polohy ruènì. 7

8 8 Ochrana životního prostøedí Veškeré materiály oznaèené symbolem je možno recyklovat. Odevzdejte je ve sbìrnì urèené k tomuto úèelu (informujte se u správy vaší obce), aby mohly být rekuperovány èi recyklovány. Plastické hmoty jsou oznaèeny následovnì: >PE< pro polyetylén, napø. ochranný povlak obalu a sáèky, v nichž je zabalena dokumentace; >PS< pro pìnový polystyrén, napø. vycpávací souèásti výslovnì vyjma HCFC. Lepenkové krabice a kartónové souèásti jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a musí být odevzdány do sbìrny papíru. Za úèelem úspory vody a elektrické energie pro ochranu životního prostøedí doporuèujeme dodržovat následující pokyny: - Spotøebiè používejte pokud možno naplnìný maximálním množstvím prádla spíše, než jen èásteènì zaplnìný (dbejte však, abyste buben nepøetìžovali). - Programy s pøedpírkou používejte výhradnì pro silnì zneèištìné prádlo. - Množství pracího prášku pøizpùsobte tvrdosti vody, množství prádla a stupni zneèištìní prádla. Likvidujete-li starý spotøebiè, odstraòte vše, co by mohlo pøedstavovat jakékoliv nebezpeèí: odøíznìte elektrickou pøívodní šòùru tìsnì u spotøebièe a znemožnìte zavírání dvíøek. Automatické nastavení spotøeby vody Automatický systém regulace pøizpùsobuje spotøebu vody množství a povaze prádla. V pøípadì poruchy spotøebièe si pøeètìte kapitolu ODSTRANÌNÍ DROBNÝCH PORUCH. Jestliže pøes veškerá ovìøení je nutno zavolat servisního technika, musí být zásah proveden od autorizovaného servisního støediska. V pøípadì zásahu do vašeho spotøebièe požadujte od servisu, který opravu provádí, originální náhradní díly doporuèené výrobcem.

9 Popis spotøebièe Pohled zepøedu Víko Návod k použití Ovládací panel Držadlo pro otevøení víka Dvíøka pro pøístup k filtru Nastavitelné nožièky Zásuvka na prací prostøedky Ovládací páka pro uložení spotøebièe na koleèka Prací prášek pro programy s pøedprírkou (1. pøihrádka). Tekutý prací prostøedek èi prášek na praní pro hlavní praní (2. pøihrádka) Bìleni (3. pøihrádka). 5 5 Pøídavné tekuté pøípravky: zmìkèovací pøípravek, pøípravek pro nemaèkavou úpravu, škrob, atd. (4.pøihrádka). Pøíliš mnoho zmìkèovacího pøípravku. 9

10 Návod k použití Použití praèky Ovládací panel Kontrolka Tlaèítka Voliè programù s ukazatelem prùbìhu programu Termostat Voliè otáèek odstøeïování Voliè programù Volièem programù lze nastavit teplotu vody, jakož i zpùsob praní (napø. úroveò vody, pohyb bubnu, poèet máchání) podle druhu prádla a stupnì zneèištìní prádla. Upozornìní: Volièem pro výbìr programù nikdy neotáèejte proti smìru hodinových ruèièek. Programy,, a zaèínají krátkým vypouštìním, po kterém následuje automatický krok programátoru až do polohy plnìní. - BÍLÉ PRÁDLO S PØEDPÍRKOU Pøedpírání na 40 C - hlavní praní pro bílé/barevné prádlo na 60 C až 95 C. - BÍLÉ PRÁDLO BEZ PØEDPÍRKY Hlavní praní pro bílé/barevné prádlo na 60 C až 95 C. - ODOLNÉ BAREVNE PRÁDLO Praní odolneho barevneho pradla od studene " " az 60 C. - CHOULOSTIVÉ BAREVNE PRÁDLO Praní choulostiveho barevneho pradla od studene " 10 " az 40 C.

11 - SMÌSNÉ TKANINY MÍRNÌ ZNEÈIŠTÌNÉ - S PØEDPÍRKOU Pøedpírka na 40 C. Hlavní praní snadno udržovatelných tkanin na " " až 60 C. - ODOLNÉ SYNTETICKÉ PRÁDLO Hlavní praní snadno udržovatelných tkanin na " - CHOULOSTIVÉ SYNTETICKÉ PRÁDLO Hlavní praní snadno udržovatelných tkanin na " - VLNA Hlavní praní (za studena " možno prát v praèce. - JEMNÉ PRÁDLO Hlavní praní jemného prádla (za studena " " až 60 C. " až 40 C. " až do 40 C) vlnìných tkanin, které je " až do 40 C). - MÁCHÁNÍ (3 máchání) - ŠETRNÉ MÁCHÁNÍ (1 máchání) Samostatné máchání, napøíklad pro máchání tkanin praných v ruce, provede se cyklus máchání a šetrného odstøeïování. - ODSTØEÏOVÁNÍ - KRÁTKÉ ODSTØEÏOVÁNÍ Vypuštìní vody po zastavení pøi plné nádrži a odstøeïování nebo samostatné odstøeïování bílého/barevného prádla praného v ruce. - VYPUŠTÌNÍ VODY Vypuštìní vody po zastavení pøi plné nádrži (bez následného odstøeïování). Pøídavná tlaèítka a jejich funkce Pøídavná tlaèítka umožòují pøizpùsobit program praní stupni zneèištìní prádla. Pro praní bìžnì zneèištìného prádla není nutno použít pøídavná tlaèítka. Jednotlivé funkce mohou být kombinovány podle typu programu. ZAPNUTO/VYPNUTO Jestliže chcete spotøebiè uvést do chodu, stisknìte toto tlaèítko: kontrolka spuštìní se rozsvítí. Pro vypnutí spotøebièe tlaèítko opìt zmáèknìte. 11

12 KRÁTKÝ PROGRAM Tímto tlaèítkem zredukujete dobu praní pøi malé náplni málo špinavého prádla u programù pro bavlnu a syntetiku. Tlaèítko nelze použít u programù na jemné prádlo a vlnu. DODATEÈNÉ MÁCHÁNÍ Toto tlaèítko zvýší hladinu vody pøi máchání u programù s bavlnou. Prùbìh programu Voliè programù se postupnì otáèí a udává, ve které fázi programu se praèka nachází. Termostat Umožòuje vybrat si teplotu prací láznì z teplot mezi teplotou ZA STUDENA " " až do 95 C. Teploty uvedené v tabulce programù (strana 24) mají pouze informativní charakter. Lze je mìnit pomocí knoflíku termostatu, kterým je praèka vybavena. Dbejte peèlivì na dodržování teploty uvedené na štítku pro ošetøování, kterým je každý odìv èi jiný pøedmìt opatøen. Voliè otáèek odstøeïování Umožòuje vám volit otáèky odstøeïování: od 300 do 1000 ot./min. u programù pro bavlnu, od 300 do 850 ot./min. u programù pro syntetiku a vlnu, od 300 do 650 ot./min. v programech pro choulostivé tkaniny. Umožòuje také volby následujících možností: vypouštìní v poloze " ", pøi které se ruší odstøeïování; stop máchání v poloze " ", aby nedocházelo k vytváøení záhybù. 12

13 Spotøeba a doba trvání programù Program/Teplota Množství prádla v kg Spotøeba vody v litrech Spotøeba el. energie v kwh Doba trvání v minutách BÍLÉ/BAREVNÉ PRÁDLO 95 4,5 55 1, BÍLÉ/BAREVNÉ PRÁDLO ,5 49 0, BAREVNÉ PRÁDLO 40 4,5 49 0, SYNTETICKÁ VLÁKNA 60 2,0 46 0,60 70 JEMNÉ PRÁDLO 40 2,0 41 0,40 43 VLNA 40 1,0 43 0, Doporuèený program pro porovnání dle obsahu normy CEI 456. Doba trvání pøedpírání bavlnìného prádla stejnì jako syntetických vláken je pøibližnì 25 minut. Doba trvání programù uvedených výše v tabulce jsou informativní údaje, mohou se mìnit podle teploty a tlaku vody, jakož i podle napìtí ve Vaší elektrické síti. 13

14 Praktické rady Tøídìní prádla podle druhu Za úèelem dosažení nejlepších výsledkù pøi praní Vám doporuèujeme prádlo tøídit podle druhu: zvláš perte prádlo odolné, jež vydrží energické praní a odstøeïování, jiným zpùsobem perte jemné prádlo, jež je tøeba ošetøovat opatrnì a šetrnì. Pøi praní smìsi rùzných textilií v jedné prací várce vyberte program, který je vhodný pro praní nejjemnìjších vláken v dané prací várce. Teploty a symboly Pøi výbìru vhodného programu praní se øiïte podle symbolù pro ošetøování tkanin uvedených na etiketách. Doporuèujeme prádlo podle symbolù roztøídit. Teplota uvedená na štítku je maximální povolená teplota. Prádlo k vyvaøování Odìvy z bavlny a lnu oznaèené tímto symbolem nejsou jemné. Odolávají vysokým teplotám a mechanickému namáhání. Pro tento druh prádla je urèen program BÍLÉ PRÁDLO. Barevné prádlo Odìvy z bavlny a lnu oznaèené tímto symbolem nejsou jemné. Odolávají mechanickému namáhání. Pro tento druh prádla je urèen program BAREVNÉ PRÁDLO. Snadno udržovatelné tkaniny Odìvy z látek typu apretovaná bavlna, ze smìsných vláken s obsahem bavlny a syntetické tkaniny, oznaèené tímto symbolem vyžadují šetrnìjší mechanické ošetøení. Pro tento druh prádla je urèen program SMÌSNÉ TKANINY. 14

15 Jemné prádlo Odìvy z látek typu vrstvené textilie, mikrovlákna, syntetická vlákna, záclony, oznaèené tímto symbolem vyžadují obzvláštì šetrnou údržbu. Pro tento druh prádla je urèen program JEMNÉ PRÁDLO. Vlna a obzvláštì jemné prádlo Tkaniny z vlny, smìsi vlny a nebo z hedvábí oznaèené tímto symbolem jsou obzvláštì citlivé na mechanické namáhání. Pro tento druh prádla je urèen program VLNA. Odìvy z vlny oznaèené (štítek vlna) nelze prát v praèce, pokud nejsou výslovnì oznaèené poznámkou nedochází ke zplstnatìní, neplstnatí, je možno prát v praèce. Tkaniny oznaèené symbolem (ruèní praní) nebo (neprat!) není možno prát v praèce! Dbejte na doporuèení pro ošetøování perte oddìlenì a perte vícekrát oddìlenì! Praní barevného prádla Pøi prvním praní barevného prádla mùže prádlo pustit barvu a zabarvit ostatní prádlo. Aby nedošlo k uvolnìní barvy z barevného prádla, doporuèujeme provést následující jednoduchou zkoušku: Použijte skrytou èást odìvu. Pokud prádlo pouští barvu, perte jej ruènì. Jestliže prádlo nebarví, mùžete jej prát v praèce. Pøiložte ji na bílou látku. Navlhèete ji teplou vodou. Likvidace skvrn Velice odolné skvrny, zvláštì pokud jsou staré a které nelze vyprat v praèce, odstraòte ruènì tak, že postupujete od okrajù skvrny smìrem ke støedu, aby nevznikly mapy. Skvrny od trávy peèlivì namydlete a ošetøete rozøedìným bìlícím pøípravkem. U vlnìných látek mùžete dosáhnout dobrých výsledkù použitím 90% lihu. 15

16 Skvrny od kulièkového pera - popisovaèe ošetøete pomocí èistého hadøíku namoèeného do 90% lihu. Dbejte, aby nedošlo k rozetøení skvrny. Skvrny od rzi. Použijte nìkterý z pøípravkù pro odstraòování rzi, peèlivì dodržujte doporuèení výrobce. Pøipálená vlákna. Pokud jde o lehké pøipálení, jemuž barvy odolaly, namoète tkaninu do vody s pøídavkem bìliciho pøípravku, jinak ponoøte do vody s obsahem peroxidu vodíku v pomìru 10:1, a nechejte úèinkovat 10 až 15 minut. Žvýkací guma. Ošetøete odlakovaèem na nehty a setøete èistým hadøíkem. Ovìøte, že tkanina je odolná proti odlakovaèi. Dehet. Naneste trochu èerstvého másla na skvrnu, nechejte pùsobit a poté otøete terpentýnovým olejem. Rtìnka. Pøiložte zneèištìnou èást odìvu na savý papír a poté z rubu tkaninu potírejte odlakovaèem na nehty. Dbejte na èastou výmìnu papíru, který je pod skvrnou. Ovìøte, že jde o typ tkaniny odolný proti odlakovaèi. Barva. Skvrny od barvy nenechejte zaschnout. Ihned je odstraòte s použitím øedidla uvedeného na obalu barvy (voda, terpentýn, atd.). Namydlete a poté opláchnìte. Svíèka. Vosk seškrábejte pomocí tupé èepelky, aby bylo odstranìno maximální množství, poté skvrnu na tkaninì pøežehlete teplou žehlièkou pøes hedvábný papír. Kontrola prádla Vyprázdnìte kapsy. Zapnìte zdrhovadla a zapínání. Sejmìte háèky ze záclon nebo vložte záclony do obalu. Odstraòte knoflíky, jež nedrží pevnì, špendlíky a spony. Záclony vložte napøíklad do povlaku na polštáø, aby byly chránìny. Odtrhnìte èi jinak odstraòte knoflíky, jež drží jen na jedné niti. 16

17 Maximální náplò praèky podle typu vláken Množství prádla vloženého do bubnu nesmí pøesáhnout maximální kapacitu spotøebièe. Tato kapacita je ovlivnìna typem vláken. Pokud je prádlo velmi zneèištìné nebo nasákne velké množství vody, použijte menší množství. Maximální náplò Každý typ textilie jinak zatìžuje praèku a jinak vstøebává vodu. Proto musí být buben obecnì naplnìn: - prádlem z bavlny, lnu a smíšených vláken plnì, avšak bez pøílišného stlaèování, - prádlem z bavlny s úpravou a syntetických vláken z poloviny, - velmi jemným prádlem, jako jsou záclony a vlnìné odìvy podle objemu cca do tøetiny. Pøi praní smíšeného prádla naplòte buben vhodným množstvím prádla s ohledem na nejjemnìjší tkaniny. Pro informaci pøikládáme pøehled prùmìrné hmotnosti nejbìžnìjších kusù prádla. koupací pláš g ruèník g velké prostìradlo g malé prostìradlo g povlak na polštáø g noèní košile g pánské pyžamo g dìtské pyžamo g pánská košile g košilová halenka g utìrka g pracovní odìv až 600 g 17

18 Pøípravky Výbìr prášku na praní Výrobci práškù na praní uvádìjí na obalech maximální množství prášku na praní podle naplnìní praèky prádlem. Dbejte oznaèení na zásobníku a instrukcí pro dávkování uvedených na obalech. Dávkování Tvrdost vody v mmol/l Stupeò tvrdosti Množství prášku na praní je (milimolech na litr) závislé na naplnìní praèky prádlem, na tvrdosti vody a na stupni zneèištìní prádla. Jestliže je voda mìkká, mùžete dávkování prášku lehce snížit. Je-li voda vápenitá nebo je prádlo velmi zneèištìné nebo jsou na nìm skvrny, zvyšte dávkování. I - mìkká II - støední III - tvrdá IV - velmi tvrdá do 1,3 1,3-2,5 2,5-3,8 více než 3,8 Informaci o stupni tvrdosti vody obdržíte na požádání u vodohospodáøské spoleènosti vaší oblasti nebo jiné pøíslušné služby. Poznámka: Používejte výhradnì prášky na praní s nízkou pìnivostí urèené speciálnì pro praní v praèkách, které zakoupíte v obchodní síti. Pro praní vlnìných odìvù používejte neutrální pøípravky. Používáte-li tekuté prací prostøedky, vložte dávkovaè pøímo do bubnu a zvolte program bez pøedpírání. Jestliže prádlo poté sušíte v sušièce, nezapomeòte dávkovaè z prádla vyjmout. Rovnìž je možno nalít pøípravek do zásobníku - do pøihrádky pro praní za podmínek, že uvedete ihned praèku do chodu a nezvolíte program s pøedpíráním. Tekuté prací prostøedky jsou urèeny pro praní pøi nízkých teplotách, tzn. 30 C a 40 C. Pro praní na vyšších teplotách, tzn C je doporuèeno používat prací prostøedky v prášku. 18

19 Zmìkèovací pøípravek Dávkovaè umožòuje automaticky pøidat do vody pøi posledním máchání tekutý zmìkèovací pøípravek. Dodržujte dávkování uvedené na obalu podle toho, jestli používáte normální nebo koncentrovaný pøípravek. Nepøekraèujte maximální množství (80 ml) zmìkèovacího pøípravku uvedené na zásobníku. Použití pøíliš velkého množství pøípravku signalizuje zaplnìní otvoru indikátoru umístìného pod displejem. Používání zmìkèovacího pøípravku pøi praní je doporuèeno za úèelem zjemnìní prádla a usnadnìní sušení. Zmìkèovací pøípravek rovnìž umožòuje snížit tvorbu statické elektøiny. Bìlení Bìlicí prostøedek mùžete použít ve všech pracích programech. Ujistìte se však, že tkanina takové ošetøení vydrží. Bìlicí prostøedek se automaticky spláchne do bubnu. Nalijte 1/4 až 1 sklenici 12 chlorového bìlicího prostøedku do oddílu " " pøed zapnutím praèky. Zajistìte, aby hladina nalitého prostøedku nepøesáhla znaèku MAX. 19

20 Mezinárodní symboly pro údržbu textilií Bìžné praní Šetrné praní Praní na 95 C Praní na 60 C Praní na 40 C Praní na 30 C Šetrné ruèní praní Nelze prát Lze bìlit chlórem (Savo) BÌLENÍ Nelze bìlit chlórem (Savo) (pouze za studena zøedìným roztokem) ŽEHLENÍ Vysoká teplota (max. 200 C) Støední teplota (max. 150 C) Nízká teplota (max. 100 C) Nelze žehlit CHEMICKÉ ÈIŠTÌNÍ Chemické èištìní (veškeré bìžné èisticí prostøedky) Chemické èištìní (veškeré èisticí prostøedky kromì trichlóretylénu) Chemické èištìní (pouze petrolejové èisticí prostøedky a R113) Nelze chemicky èistit Pøi vysoké teplotì SUŠENÍ Lze sušit rozložené Lze sušit zavìšené na šòùøe Lze sušit na ramínku Pøi snížené teplotì Lze sušit v bubnové sušièce Nelze sušit v bubnové sušièce 20

21 Praní Pøed prvním praním v praèce doporuèujeme spustit praèku jednou bez prádla, aby došlo k odstranìní pøípadných neèistot uvnitø bubnu, nádrže a zásuvky na prací prostøedky. 1. Do pøihrádky pro hlavní praní zásobníku nasypte jednu dávku pracího prášku. 2. Zvolte program Barevné prádlo na 95 C. 3. Stisknìte tlaèítko Zapnuto/Vypnuto. 1. Naplnìní praèky prádlem Zvednìte poklop praèky. Otevøete buben stlaèením tlaèítka A: obì chlopnì dvíøek se automaticky otevøou. Vložte do bubnu prádlo, zavøete buben a poklop praèky. Výstraha: Pøed zavøením poklopu praèky se ujistìte, zda jsou dvíøka praèky správnì zavøena: obì chlopnì dvíøek jsou uzavøeny; uzamykací tlaèítko A je vysunuto ven. A Elektronický systém umožòuje, aby se buben po skonèení cyklu zastavil s dvíøky v horní poloze. Tento systém usnadní vkládání a vyjímání prádla z bubnu. Jestliže hmotnost nevývahy prádla v bubnu tuto funkci ovlivní, natoète buben do této polohy ruènì. Maximální množství suchého prádla Prádlo bílé / barevné støednì zneèištìné... 4,5 kg Syntetická vlákna... 2,0 kg Jemné prádlo... 2,0 kg Záclony... 2,0 kg Vlna... 1,0 kg 21

22 2. Dávkování pracího prášku Nasypte množství pracího prášku vždy do pøihrádky ( ) a do pøihrádky ( ) pouze tehdy, jestliže jste zvolili program s pøedepráním nebo pokud jste pøípadnì pøidali pøípravek pro odstranìní vodního kamene. Používáte-li tekutý prací prostøedek, informujte se v kapitole Výbìr pracího prostøedku návodu k obsluze. 3. Dávkování pøídavných pøípravkù Když je to nutné, nalijte do oddílu dávkovaèe ( ) aviváž a do misky ( ). Tato praèka byla vyvinuta pro praní se sníženou spotøebou vody a pracích prostøedkù. Dodržujte tedy, aby množství pøípravkù (prášek na praní, zmìkèovací pøípravek) nepøesahovalo rysku MAX umístìnou u indikátoru, kde se zobrazuje dávkování pøípravku. 4. Podle potøeby stisknìte tlaèítko DODATEÈNÉ MÁCHÁNÍ " " a/nebo KRÁTKÝ PROGRAM " ". 5. Výbìr teploty Zvolte teplotu odpovídající vybranému programu, øiïte se informacemi uvedenými v tabulce programù. 6. Výbìr rychlosti odstøeïování Zvolte rychlost odstøeïování odpovídající druhu prádla a stupni požadované vlhkosti prádla po vyprání podle Vašich možností sušení. Rychlost odstøeïování lze mìnit podle níže uvedené tabulky: Bavlna Syntetika/Vlna Jemné prádlo Výbìr programu Vyberte program praní podle druhu prádla a stupnì zneèištìní prádla. Voliè otoète ve smìru hodinových ruèièek až na vybraný program.

23 8. Spuštìní programu Ovìøte, že je vodovodní kohoutek otevøený. Tlaèítko ZAPNUTO/VYPNUTO " " umožòuje uvést praèku do chodu. Stisknutím tohoto tlaèítka se rozsvítí kontrolka chodu a program se spustí. 9. Po ukonèení programu Když zvolený program skonèí, praèka se automaticky zastaví. Jednotlivé programy konèí takto: odstøeïováním u všech programù, ve kterých zvolíte nìjaké otáèky odstøeïování; vypouštìním u všech programù, jestliže na volièi otáèek odstøeïování nastavíte polohu vypouštìní " "; stop máchání u všech programù, jestliže na volièi otáèek odstøeïování nastavíte polohu stop máchání " ". Tyto programy mùžete dokonèit odstøeïováním (volbou nìjakých otáèek odstøeïování), nebo vypouštìním (volbou polohy vypouštìní na volièi otáèek odstøeïování). Na konci cyklu uvolnìte tlaèítko ZAPNUTO/VYPNUTO " ", abyste uvedli praèku mimo napìtí. Kontrolka zhasne. Podle potøeby uvolnìte další tlaèítka. Odpojte provoz zástrèku ze zásuvky elektrického proudu a zavøete kohoutek pro pøívod vody. Ovìøte, že buben je zcela prázdný: textilie, jež by zùstaly uvnitø praèky, by se mohly pøi dalším praní znehodnotit (mohly by se srazit) nebo by mohly obarvit jiné kusy prádla. UPOZORNÌNÍ: VÍKO JE MOŽNO OTEVØÍT AŽ PØIBLIŽNÌ PO 2 MINUTÁCH PO ZASTAVENÍ SPOTØEBIÈE. Jestliže prádlo není na konci cyklu odstøedìno, ovìøte pøed opìtovným spuštìním cyklu odstøeïování, že prádlo je v bubnu rovnomìrnì rozloženo (viz odstavec Vyvažovací systém ). Poznámka: Víko a buben doporuèujeme po použití nechat otevøené, aby se buben i vana mohly vyvìtrat. 23

24 Tabulka programù Praní Zde níže nejsou vyjmenovány všechny možnosti, jsou uvedená pouze obvyklá a úèelná nastavení podle praktických zkušeností. Druh prádla, etiketa pro ošetøení Maximální množství prádla (hmotnost suchého prádla) Ovladaè programù Teplota Možnost použití pøídavných tlaèítek Bílé prádlo k 4,5 kg BÍLÉ PRÁDLO S PØEDPÍRKOU vyváøce BÍLÉ PRÁDLO (1) Barevné prádlo 4,5 kg - BAREVNÉ PRÁDLO BAREVNÉ PRÁDLO - 40 Snadno udržovatelné SMÌSNÉ TKANINY S PØEDPÍRKOU - 60 tkaniny 2,0 kg ODOLNÉ SYNTETICKÉ PRÁDLO - 60 CHOULOSTIVÉ SYNTETICKÉ PRÁDLO - 40 Vlna 1 kg VLNA - 40 Jemné prádlo 2,0 kg (nebo m 2 záclon) JEMNÉ PRÁDLO (1) Doporuèený program pro porovnání podle obsahu normy CEI 456. Termostat na 60 C.

25 Samostatná aviváž/škrobení Programù Druh prádla Maximální množství prádla (hmotnost suchého prádla) Ovladaè programù Bílé prádlo Barevné prádlo Snadno udržovatelné tkaniny Jemné prádlo Vlna 4,5 kg 4,5 kg 2,0 kg 2,0 kg 1,0 kg Samostatné máchání (celý cyklus) Programù Druh prádla Maximální množství prádla (hmotnost suchého prádla) Ovladaè programù Bílé prádlo Barevné prádlo 4,5 kg 4,5 kg Snadno udržovatelné tkaniny 2,0 kg Jemné prádlo Vlna 2,0 kg 1,0 kg Samostatné odstøeïování Programù Druh prádla Maximální množství prádla (hmotnost suchého prádla) Ovladaè programù Bílé prádlo Barevné prádlo Snadno udržovatelné tkaniny Jemné prádlo Vlna 4,5 kg 4,5 kg 2,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 25

26 Èištìní a údržba Èištìní provádìjte výhradnì po odpojení spotøebièe z elektrické sítì. Odstranìní vodního kamene Jestliže je kvalitní prací prášek správnì dávkován, není obecnì nutno odstraòovat ze spotøebièe vodní kámen. Je-li odstranìní vodního kamene nutné, použijte speciální pøípravek, který nezpùsobuje korozi. Pøípravky vyvinuté speciálnì pro praèky jsou k dostání v obchodní síti. Dodržujte èasový odstup a dávkování pøípravku uvedené na obalu. Po ukonèení každého cyklu praní Po ukonèení každého cyklu praní doporuèujeme nechat víko a buben otevøené, aby se vyvìtraly buben i vana praèky a aby nedocházelo k vytváøení plísní a zápachu. Vnitøní èást víka a obložení vstupu do nádržky otøete jemnou houbièkou navlhèenou vodou. Kryt Kryt praèky omyjte vlažnou vodou s obsahem jemného èisticího prostøedku. Poté kryt opláchnìte a peèlivì osušte. Dùležité upozornìní: Nikdy nepoužívejte líh, rozpouštìdla a podobné pøípravky ani abrazívní prostøedky èi houbièky s drsným povrchem. Ovládací panel Ovládací panel omyjte houbièkou navlhèenou vlažnou vodou. 26

27 Zásuvka na prací prostøedky obr.1 obr.2 obr.3 obr.4 obr.5 Vyjmutí: Stisknìte klapky umístìné na každé stranì zásobníku a vytáhnìte zásobník smìrem nahoru. (obr. 1 a 2). Zásobník lze omýt pod proudem vody s použitím kartáèku nebo smotku tkaniny (obr. 3). Ovìøte, že hadièky umístìné ze zadní strany zásobníku pøípravkù nejsou ucpané (obr. 4). Vložení: Zásobník pøípravkù zasuòte zpìt do drážek, až dojde k zaklapnutí (obr. 5). Filtr pro vyprázdnìní Filtr umístìný v dolní èásti spotøebièe je tøeba pravidelnì èistit. Perete-li prádlo, jež pouští vlákna ve velkém množství, vyèistìte filtr po každém praní. Hadici pro vypuštìní vody sklopte do velké nádoby položené na podlaze, aby bylo možno z praèky vypustit zbytkovou vodu, poté: za úèelem vypuštìní zbytkové vody: a. Otevøete dvíøka (obr. 1). b. Pod otvor umístìte dostateènì hlubokou nádobu. Za úèelem vypuštìní vody otoète ovladaè filtru pro vyprázdnìní, aby se dostal do svislé polohy, a došlo k vypuštìní zbytkové vody (obr. 2). za úèelem èištìní filtru: a. Otoète filtr ve smìru proti chodu hodinových ruèièek a vyjmìte jej (obr. 3). b. Peèlivì jej opláchnìte pod tekoucí vodou. c. Umístìte filtr zpìt a zašroubujte jej zpìt ve smìru pohybu hodinových ruèièek. d. Zavøete dvíøka. obr.1 obr.2 obr.3 27

28 Odstranìní drobných poruch Pøi výrobì tohoto spotøebièe bylo provedeno nìkolik kontrol. V pøípadì, že pøesto zaznamenáte nìjakou drobnou poruchu, døíve, než se obrátíte na servis, který zajiš uje opravy, informujte se v níže uvedených odstavcích. Servisní technik vám bude úètovat zásahy, které budou vyvolány nesprávnou instalací nebo obsluhou. Závady Øešení V praèce není voda. Do praèky se nenapouští voda. Výsledky praní nejsou uspokojivé. Cyklus praní trvá pøíliš dlouho. Spotøebiè se bìhem cyklu praní zastaví. Ovìøte, že: -kohoutek pro pøívod vody je zcela otevøený, -filtr není ucpaný. Ovìøte, že: -kohoutek pro pøívod vody je otevøený, a že tlak je dostateèný, -víko praèky je správnì uzavøeno, -nedošlo k výpadku elektrického proudu. Ovìøte, že: - prášek na praní, který používáte, je vhodný pro praní v praèce a je správnì dávkován, - v praèce není pøíliš mnoho prádla, - program praní je vhodný. Ovìøte, že: - tlak vody je dostateèný, - filtr pro pøívod vody není ucpaný, - nedošlo k výpadku elektrického proudu. Ovìøte, že: - tlak vody je dostateèný, - filtr pro pøívod vody není ucpaný, - pojistky jsou v poøádku, a že nedošlo k jejich výpadku, - nebylo zvoleno tlaèítko pro zastavení pøi plné nádrži. 28

29 Závady Øešení Do praèky se napustí voda, avšak ihned se vypustí. Program praèky se nespustí. Praèka neždímá nebo nevypouští vodu. Do spotøebièe se nenapouští voda. Ovìøte, že: - konec hadice pro vypouštìní vody není zavìšený pøíliš nízko. Ovìøte, že: - pojistky jsou v poøádku, - spotøebiè je správnì zapojen, - víko praèky je správnì uzavøené, - vybraný program byl skuteènì zvolen, - spuštìní programu bylo skuteènì nastaveno (stisk tlaèítka ZAPNUTO/ VYPNUTO), - nedošlo k výpadku elektrického proudu, - kohoutek pøívodu vody je zcela otevøený, - filtr pro pøívod vody není ucpaný. Ovìøte, že: - hadice pro vypouštìní vody není ucpaná nebo zkroucená, - filtr èerpadla pro vypouštìní vody není ucpaný, - prádlo je v bubnu rovnomìrnì rozložené, - nebyl zvolen program Vyprázdnìní nebo funkce Zastavení pøi plné nádrži. Ovìøte, že: - kohoutek pøívodu vody je otevøený, a že tlak je dostateèný, - víko praèky je správnì uzavøeno, - nedošlo k výpadku elektrického proudu. 29

30 Pokyny k instalaci a zapojení Závady Øešení Praèka je velmi hluèná a chvìje se. Na podlaze kolem praèky je voda. Zmìkèovací pøípravek vytéká z otvoru, který udává úroveò naplnìní. Ovìøte, že: - ze spotøebièe byla dùslednì odstranìna veškerá zaøízení urèená pro ochranu bìhem dopravy spotøebièe, - spotøebiè byl vodorovnì vyrovnán a dobøe usazen, - spotøebiè není umístìn pøíliš blízko stìn nebo nábytku, - prádlo je v bubnu rovnomìrnì rozložené, - v praèce je dostateèné množství prádla. Ovìøte, že: - jste nepoužili pøíliš mnoho prášku na praní, - prášek na praní je vhodný pro praní v praèce (pøíliš pìnivý pøípravek), - konec hadice pro vypouštìní vody je správnì zavìšený, - flitr pro vypuštìní vody je po vyèištìní správnì umístìný, - hadice pro pøívod vody je vodotìsná. Ovìøte, že: - jste dodrželi doporuèené množství dávkování, - hadièky umístìné ze zadní strany zásobníku pøípravkù nejsou ucpané. POKYNY K INSTALACI A ZAPOJENÍ Bezpeènostní opatøení pøi instalaci Praèku nepøeklápìjte dopøedu a doleva (pohled na praèku zepøedu). Elektrické souèásti by mohly být namoèeny. Pøed zapojením spotøebièe do elektrické sítì si pozornì pøeètìte pokyny uvedené v kapitole Elektrické pøipojení. 30

31 Pokyny k instalaci a zapojení Rozmìry spotøebièe Pohled zepøedu a z boku Pohled zezadu 31

32 Pokyny k instalaci a zapojení Instalace spotøebièe Odstranìní ochranných souèástí Upozornìní! Souèásti, jež jsou urèeny pro ochranu vnitøních mechanismù praèky bìhem dopravy, musí být dùslednì odstranìny pøed prvním uvedením praèky do chodu. Tyto souèásti a jejich spojovací èlánky musí být uschovány pro pøípad další pøepravy. 1. Ze spotøebièe odstraòte obal. Praèku nakloòte dozadu a pootoète ji o 90 na jednom z jejích zadních rohù, abyste mohli odstranit pøepravní podložku. Praèka z podložky lehce sklouzne. 2. Odklopte plnící dvíøka spotøebièe a odstraòte polystyrénové èásti a èervené plastové klíny zajišt'ující buben. Pøiklopte plnící dvíøka spotøebièe. 3. Klíèem povolte a odstraòte dvì èervené distanèní vložky na zadní stranì praèky (A). A C45Q001 B 4. Veškeré nyní viditelné otvory musí být zaslepeny pomocí chránièù (B), jež jsou v pouzdru dodaném se spotøebièem. Nezapomeòte, že do chránièù je tøeba zasunout støední víèko. 32

33 Pokyny k instalaci a zapojení 5. Pøesvìdèete se, že jste ze spotøebièe odstranili veškeré ochranné souèásti. Tyto souèásti je tøeba uschovat pro pøípad další potøeby (napøíklad stìhování). 6. Chcete-li praèku zarovnat s okolním nábytkem, mùžete pøeøíznout držák, jež pøidržuje hadice na zadní stranì spotøebièe. Tím získáte 2 až 3 cm do hloubky. Postranní tìsnìní ponechejte na místì. 33

34 Pokyny k instalaci a zapojení Umístìní K instalaci spotøebièe je potøeba zajistit: Elektrické napájení (viz elektrické pøipojení). Pøívod vody s pøípojkou 20 x 27 mm. Odvod vody. Dobøe vìtrané místo. Spotøebiè umístìte na rovnou a pevnou podlahu. Dbejte, aby se praèka nedotýkala zdí ani kuchyòského nábytku. Upozornìní: jestliže je praèka umístìna na podlaze s kobercem, je tøeba zajistit, aby koberec nezakrýval otvory na spodní èásti spotøebièe, jež jsou urèeny k ventilaci. Vodovodní kohoutek, odpad a zásuvka elektrického proudu musí být umístìny v blízkosti hadic spotøebièe a elektrické pøívodní šòùry. Praèka nesmí být umístìna v prostorách, kde by mohlo docházet k zámrazu. Vodorovné vyrovnání a pøemístìní spotøebièe Spotøebiè vyrovnejte, aby stál vodorovnì, šroubováním nožièek. Pøesné umístìní zaruèí, že se praèka nebude chvìt, nebude hluèná, a nebude se za chodu posunovat. Po vyvážení zablokujte nožièky utažením kroužkù rukou nebo šroubovákem. K pøemístìní praèku postaèí uložit na koleèka zatažením za páku, která je umístìná na spodní stranì spotøebièe, smìrem zprava doleva. Po umístìní spotøebièe na požadované místo páku vra te do pùvodní polohy. 34

35 Elektrické pøipojení Pokyny k instalaci a zapojení Informace o napìtí v elektrické síti, druhu proudu a typu pojistek jsou uvedené na signálním štítku spotøebièe. Štítek je umístìn na zadní stranì spotøebièe. V pøípadì, že spotøebiè je urèen k pøímému zapojení do elektrické sítì (pevné pøipojení), vložte dvoupólový pøepínaè s minimální rozteèí kontaktù 3 mm. Tato praèka mùže být zapojena výhradnì do elektrické sítì s jednofázovým proudem 230 V. Ovìøte, že mìøiè elektøiny a pojistky jsou schopny snášet intenzitu spotøebovanou zároveò praèkou a ostatními elektrickými spotøebièi, jež jsou zapojeny do sítì. Hodnota elektrických pojistek (1 na fázi): 10 A pøi jednofázovém proudu 230 V. Dùležité upozornìní Instalace musí být provedena v souladu s pøedpisy a podle platných èeských norem. Použijte zásuvku s uzemnìním, jež musí být zapojena podle platných èeských norem. Prùøez elektrického vedení od rozvodné skøínì nesmí být nižší než 1,5 mm 2 pro každý vodiè. Výmìna elektrické pøívodní šòùry musí být z bezpeènostních dùvodù provedena výhradnì prostøednictvím autorizovaného servisu, který zajiš uje opravy. Ovìøte, že uzemnìní odpovídá platným pøedpisùm. V pøípadì vzniku škod zpùsobených nehodou z dùvodu chybného nebo chybìjícího uzemnìní výrobce nenese jakoukoli zodpovìdnost. 35

36 Pokyny k instalaci a zapojení Zapojení vody Praèka je vybavena bezpeènostním zaøízením, které umožòuje, aby se zneèištìná voda nedostávala do pitné vody v souladu s pøedpisy státního vodohospodáøství. Použití jakéhokoli jiného zaøízení dodateèné ochrany pøi instalaci je tedy zbyteèné. Upozornìní! Spotøebièe urèené pro pøipojení na studenou vodu nesmìjí být pøipojeny na vodu teplou! Tlak pøívodu vody Tlak vody musí být roven nejménì 0,5 bar (= 0,05 MPa), a nejvíce 8 barù (=0,8 MPa). Jestliže tlak vody je vyšší než 8 bar, nainstalujte redukèní ventil. Pokud je tlak vody nižší než 0,5 bar, odšroubujte potrubí pro pøívod vody umístìné nad uzávìrem magnetického pøívodu na spotøebièi a sejmìte regulátor prùtoku (za tímto úèelem vyjmìte špièatou pinzetou støední filtr a pryžovou podložku umístìnou pod flitrem). Poté filtr umístìte zpìt. Tento zásah mùže být proveden výhradnì prostøednictvím kvalifikovaného instalatéra. Pøívod vody Hadice pro pøívod v délce 1,5 m je dodávána se spotøebièem. Je-li nutno použít hadici delší, použijte výhradnì soupravu hadic vybavených sestavenými objímkami pro sešroubování, jež lze zakoupit v servisních støediscích, které provádìjí opravy. Upozornìní! V žádném pøípadì nepoužívejte jakékoliv èásti hadic k prodloužení hadice! Tìsnicí kroužky jsou dodávány se spotøebièem, naleznete je v pøíslušenství nebo jako souèást plastových matic. Jiné tìsnicí kroužky nepoužívejte! 36

37 Pokyny k instalaci a zapojení Instalace: 1. Vyšroubujte koncovku pøívodní hadice z pøední závitové èásti kohoutku pro pøívod vody (20 x 27 mm). 2. Druhý konec hadice pro pøívod vody - ze strany spotøebièe - mùže být otoèený jakýmkoli smìrem. Vyšroubujte èásteènì tìsnicí prstenec, otoète konec hadice a prstenec znovu pevnì utáhnìte. Odtékání vody Hadici pro vypouštìní vody je doporuèeno zapojit do sifónu. V každém pøípadì je však možno hadici umístit pøímo do umyvadla, výlevky nebo vany. Používejte výhradnì originální hadice a spojení (umístìné na podlahu, v délce nejvíce 0,70 m a ve výšce nepøesahující 1 m). Odtékání vody do sifónu Koncovka, jíž je opatøen konec hadice, mùže být nasazena na odboèku na jakýkoliv typ bìžného sifónu. Spoj mezi koncem hadice a odboèkou sifónu upevnìte s použitím tìsnicího prstence. Odtékání vody do výlevky Jestliže jste umístili konec hadice do výlevky nebo umyvadla, použijte zahnutou koncovku dodanou se spotøebièem, aby nedošlo ke sklouznutí hadice. Je možné, že zpìtný tlak vody hadici vytlaèí nad výlevku. Výlevky malých rozmìrù nejsou vhodné! Zahnutou koncovku upevnìte na otvor urèený k tomuto úèelu na vodovodním kohoutku èi na zeï. 37

38 Pokyny k instalaci a zapojení Technický popis Rozmìry výska vèetnì ovládacího panelu 895 mm výska bez ovládacího panelu 850 mm šíøka 397 mm hloubka 600 mm Napìtí / frekvence Celkový pøíkon Výkon topení Minimální hodnota pojistky 230 V / 50 Hz 2300 W 1950 W 10 A Tlak vody minimum 0,05 MPa (0,5 bar) maximum 0,8 MPa (8 bar) Rychlost bavlna od 300 do 1000 ot/min odstøeïování syntetická vlákna/vlna od 300 do 850 ot/min jemné prádlo od 300 do 650 ot/min Hluènost 70,50 db Tento spotøebiè vyhovuje smìrnici CEE o tlumení rádioelektrických rušení a smìrnici CEE o bezpeènosti pøi používání elektrického proudu. ZÁRUKA, SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY Pøeètìte si tento návod k obsluze a dodržujte v nìm uvedené rady a pokyny. V mnoha pøípadech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbyteèným voláním do servisu. Pøedchozí èásti nazvané Co dìlat, když... a Servis obsahuje doporuèení, co by se mìlo zkontrolovat døíve, než zavoláte servisního technika. Jestliže po tìchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte Vaše nejbližší autorizované servisní støedisko. Ujistìte se, že mùžete sdìlit model a seriové èíslo spotøebièe. Tyto informace naleznete na datovém štítku pøístroje. Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných støedisek servisu AEG

39 Záruèní podmínky / Servis Podmínky záruky My, výrobce, zaruèujeme, že jestliže bìhem 12 mìsícù od data zakoupení tohoto spotøebièe AEG se tento spotøebiè nebo jakákoli jeho èást ukážou jako vadné pouze z dùvodu vadného zpracování, nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buï opravu nebo výmìnu téhož bez placení za práci, materiál nebo pøepravu za pøedpokladu, že - spotøebiè byl správnì instalován a používán pouze na napìtí uvedené na štítku jmenovitých hodnot. - spotøebiè byl používán pouze pro normální domácí úèely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu. - na spotøebièi neprovádìla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba - všechny servisní práce podle této záruky musí provádìt servis AEG nebo jím autorizované støedisko - každý vymìnìný spotøebiè nebo vymìnìná vadná souèást se stanou jeho vlastnictvím. - tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právnì podložených práv. Výjimky - tato záruka se nevztahuje na: - poškození nebo požadavky vzniklé v dùsledku pøepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výmìny žárovek a snímatelých èástí ze skla nebo plastických hmot. - náklady spojené s požadavky na odstranìní závad spotøebièe, který je nesprávnì instalován. - spotøebièe, které jsou používány v komerèním prostøedí vèetnì pronajímaných. - zemì Evropského spoleèenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištìní, že spotøebiè splòuje normy platné v pøíslušné zemi, kam byl spotøebiè dopraven, je na zodpovìdnosti a na náklady vlastníka. Mùže být vyžadován doklad o koupi. Model... Èíslo výrobku (Prod. No.)... Seriové èíslo (Serial. No.)... eventuelnì KD /... Bezpeènost Pøeètìte si tento návod a varovná upozornìní na zaèátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady zpùsobené nesprávnì používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné úèely než jsou úèely specifikované v tomto návodu. V pøípadì technických problémù vám bude náš znaèkový servis kdykoliv k dispozici: Servisní støedisko AEG Hanusova ulice Praha 4 Tel.: 02/ Fax: 02/ Technické zmìny výrobku vyhraženy. V pøípadì problému volejte zdarma 0800/

40 AEG Domácí spotøebièe Budìjovická Praha 4 Copyright by AEG /02

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV41250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití LAVAMAT 72850 M Návod k použití Pračka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100 Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép ZWQ 5101 ZWQ 5100 Obsah Upozornění...28 Popis spotřebiče...30 Tabulka programů...32 Jak prát?...33

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 CZ Návod k použití 2 Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel _ 5 Při prvním použití _ 8 Vlastní nastavení _ 8 Denní používání 8 Užitečné rady a tipy

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01

Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01 Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01 Obsah Vaše pračka Bosch.......................... 5 Všeobecné bezpečnostní pokyny.............. 6 Pokyny k likvidaci odpadu.................... 7 Likvidace

Více

Bubnová sušička Sušička

Bubnová sušička Sušička Návod k použití Návod na používanie Bubnová sušička Sušička PDC7E 2 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Instalace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Před prvním použitím 7 Sušicí

Více

Návod k obsluze. Automatická pračka W 1949 WPS. cs - CZ

Návod k obsluze. Automatická pračka W 1949 WPS. cs - CZ Návod k obsluze Automatická pračka W 1949 WPS Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1366 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Q4ACMZ2262 1 Obsah Vaše nová pračka...4 Vysvětlivky symbolů... 4 Použití k určenému účelu...5 Bezpečnostní pokyny...6 Ochrana životního prostředí...8 Obal/starý

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se praní

Více

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 64070 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace. www.whirlpool.eu/register

Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace. www.whirlpool.eu/register Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace www.whirlpool.eu/register ČESKY...s. 3 2 ČESKY PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST, POUŽITÍ A PÉČE a INSTALACE CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE. Pračka Práčka

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE. Pračka Práčka SK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE Pračka Práčka Vážený zákazníku, právě jste získal(a) pračku FAGOR a my Vám za to děkujeme. Do výroby tohoto přístroje jsme vložili veškeré

Více

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M CS Návod k použití 2 Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Prací programy 7-8 Užitečné rady a tipy 9 Při prvním použití 10 Vlastní

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

Řiďte se následujícími pokyny:

Řiďte se následujícími pokyny: UŽIVATELSKÝ MANUÁL BWT361 2E CS - ČESKY Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce. - Maximální kapacita

Více

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS... EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLX2448KBY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567298

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLX2448KBY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567298 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 21 Likvidace 22 Va e nová automatická praãka 22 Popis praãky 23-25 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LSV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LSV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W AUTOMATICKÁ PRAČKA Tento návod je platný pro model BFW1000W OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje,

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

ELEKTRONICKÁ PRAČKA GODDESS WFE1015M8

ELEKTRONICKÁ PRAČKA GODDESS WFE1015M8 ELEKTRONICKÁ PRAČKA GODDESS WFE1015M8 NÁVOD K POUŽÍTÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY SI PŘEČTĚTE INFORMACE V NÁVODU K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Doporučení... 3 ČÁST 2:

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWFE BWFE BWFE BWFE I 0 a b c d e I II. a b c...... d e.. a c...................... III. a b c d e. a b c.................... d e. a b d e c..... a d.. c............ IV.............

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M. - N r. 1 0

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 09 844

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX EWM126410W http://ru.yourpdfguides.com/dref/3901251

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX EWM126410W http://ru.yourpdfguides.com/dref/3901251 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Kávovar s časovačem, provedení nerez Model Síťové napětí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Jmenovitý výkon Elektr. třída ochrany Užitečný objem Velikost kávového filtru 4 Čistá hmotnost CM2030ST 220-240V ~ 50/60 Hz

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více