technický riaditeľ Vilová 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "technický riaditeľ Vilová 2"

Transkript

1 Oprávnené merania hodnôt emisných veličín, odborné stanoviská a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia. Kalibrácie kontinuálnych emisných meracích systémov a overovanie pracovných charakteristík kontinuálnych analyzátorov. Ing. Martin Motaj MM Team Langsfeldova Bratislava Tel.: Fax: ; IČO: IČO DPH: SK INTECH Slovakia s.r.o. Ing. Peter ŠVOLÍK technický riaditeľ Vilová Bratislava V Bratislave, dňa vybavuje Ing. Peter Marko Vec: Informácia o výsledkoch oprávneného merania Na základe objednávky zo dňa , bolo vykonané dňa fi Ing. Martin MOTAJ MM Team oprávnené meranie emisných hodnôt CO, NO X ako NO 2, TOC a TZL v odpadových plynoch z kotla na drevný odpad VESKO-B 3 s inštalovaným výkonom 3 MW na prevádzke Hriňovská Energetická, s.r.o.. Centrálna kotolňa, Okružná 42/9 v Revúcej. Touto formou Vám predbežne zasielam výsledky z tohto oprávneného merania, ktoré potrebujete pre účely konania voči investorovi a OOOv. Správa o oprávnenom meraní s č. 04/1303/08-ME Vám bude doručená dodatočne, najneskôr v priebehu budúceho kalendárneho týždňa. S pozdravom ostáva Ing. Peter Marko zodpovedná osoba v oblasti výkonu oprávnených meraní Príloha: výsledky z opraveného merania Strana 1 z 2

2 Príloha Prehľad výsledkov z oprávneného merania Prevádzkovateľ: Hriňovská Energetická, s.r.o., Partizánska cesta 1465, Hriňová, IČO: Názov zdroja: prevádzka Centrálnej kotolne, Okružná 42/9 v Revúcej Dátum merania: Zariadenie (označenie) kotol na drevný odpad VESKO B 3 MW Zariadenie (členenie) príloha č. 4, časť I, bod k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z.z. JH Perióda merania 1) O 2 CO NO X - NO 2 TOC Perióda odberu TZL od do [obj. %] [kg.h -1 ] [mg.m -3 ] 1 ) od do [mg.m -3 ] 1 ) 1. 12:18 12:47 9,6 4, ,1 12:29 12:59 18, :33 13:02 9,7 5, ,1 13:01 13:31 19, :48 13:17 9,7 5, ,5 13:35 14:05 10, :03 13:32 9,1 5, , :18 13:47 8,3 4, , :33 14:02 8,8 5, , :48 14:12 9,6 6, ,7 Neistota 3) 0,3 0,564 33,1 14,1 9,8 Neistota 3) 1,8 1) 2) 3) Výsledky jednotlivých meraní za 30 minút sú vypočítané ako plávajúci priemer z dvoch po sebe nasledujúcich čiastkových výsledkov meraní v trvaní 15 minút. Hodnoty hmotnostných koncentrácií sú vyjadrené pri štandardných stavových podmienkach (101,325 kpa, 0 C) v suchom plyne a prepočítané na referenčný podiel kyslíka v spalinách 11 % obj. Uvádzaná rozšírená neistota vychádza zo štandardnej neistoty, ktorá je vynásobená faktorom pokrytia k = 2, ktorý v prípade normálneho rozdelenia poskytuje úroveň spoľahlivosti približne 95%. Prehľad dodržania určených emisných limitov Prevádzkovateľ: Hriňovská Energetická, s.r.o., Partizánska cesta 1465, Hriňová, IČO: Názov zdroja: Zariadenie (označenie) Zariadenie (členenie) prevádzka Centrálnej kotolne, Okružná 42/9 v Revúcej kotol na drevný odpad VESKO B 3 MW podľa prílohy č. 4 k V 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov Výrobno prevádzkový režim ustálený prevádzkový stav, na úrovni Q men (požadovaný odber) Požiadavky na LHT 2) EL 2) Porovnávaná hodnota Slovné ZL dodržania EL 1) [g.h -1 ] [mg.m -3 ] 3) [g.h -1 ] 4) [mg.m -3 ] 3) upozornenie TZL SÚLAD NO X NO SÚLAD každá EH EL CO > SÚLAD 1) 2) 3) 4) TOC SÚLAD Požiadavka na dodržanie EL: 5 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 410/2003 Z.z. Hodnota emisného limitu: TZL: Príloha č.4 I. časť bod k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v ZNP NO X NO 2: Príloha č.4 I. časť bod k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v ZNP CO: Príloha č.4 I. časť bod k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v ZNP TOC: Príloha č.4 I. časť bod k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v ZNP Vyjadrenie emisného limitu a porovnávaných hodnôt: hmotnostná koncentrácia v mg.m -3 pri štandardných stavových podmienkach (p=101,325 kpa, t = 0 C), suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 11 % obj. Najvyšší hmotnostný tok podľa 5 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. zistený diskontinuálnym meraním Strana 2 z 2

3 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno tel./fax: , mobil: , Člen Asociace autorizovaných Laboratoří pro Měření Emisí PROTOKOL o akreditované zkoušce a autorizovaném měření emisí číslo: 2647/02 Stanovení koncentrací znečišťujících látek za kotlem VESKO S5000 č.1 s tkaninovým filtrem v Teplárně Jih Zadavatel měření EKOBIOENERGO o.s. Vedoucí technik akce Ing. Robert Semotam Schválil RNDr. Jan Březina, vedoucí ZL Počet výtisků 4 Zakázka číslo Z Počet stran 11 Počet příloh 4 Datum měření Datum vydání Výtisk číslo 4

4 OBSAH 1. ÚVOD ÚČEL POPIS ZAŘÍZENÍ ZPŮSOB MĚŘENÍ Popis měřicího místa Vzduchotechnické parametry Kontinuální stanovení plynných látek a O Odběr a úprava vzorku Analyzátorová sestava Rozsahové možnosti a použité rozsahy Použité kalibrační plyny Snímání výstupních proudových signálů Obsah tuhých znečišťujících látek PRŮBĚH MĚŘENÍ PŘEHLED VÝSLEDKŮ POROVNÁNÍ S EMISNÍMI LIMITY VELIČINY A ZNAČKY LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Hodnoty koncentrací a hmotnostních toků plynných znečišťujících látek Hodnoty koncentrací a hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek Průměrné hodnoty vzduchotechnických parametrů Grafy průběhu koncentrací plynných znečišťujících látek Protokol č.: 2647/02 Strana 2

5 1. ÚVOD Protokol o akreditované zkoušce a autorizovaném měření obsahuje naměřená data a výsledky měření koncentrací znečišťujících látek za kotlem na spalování slámy. Měřený zdroj: Rozsah měření: Provozovatel zdroje: Teplárna Jih, Kubišova ulice, Třebíč kotel VESKO S 5000 č.1 koncentrace, hmotnostní toky a měrné výrobní emise: - oxid siřičitý (SO 2 ) - oxidy dusíku (NO x ) - oxid uhelnatý (CO) - tuhé znečišťující látky (TZL) koncentrace kyslíku (O 2 ) koncentrace oxidu uhličitého (CO 2 ) vzduchotechnické parametry EKOBIOENERGO o.s. Průmyslová 163, Třebíč Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Požár ( ) Datum měření: Měření provedla zkušební laboratoř TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO spol. s r.o. na základě objednávky zadavatele měření. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek je oprávněna k provádění autorizovaného měření emisí rozhodnutím MŽP, odbor ochrany ovzduší. 2. ÚČEL Účelem měření bylo stanovit výstupní koncentrace, hmotnostní toky a měrné výrobní emise znečišťujících látek ve spalinách vznikajících spalováním biomasy (sláma). Výsledky měření jsou podkladem pro posouzení zařízení z hlediska plnění emisních limitů a dále mohou sloužit pro stanovení poplatků za znečišťování ovzduší. Měření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcím předpisem. Výsledky lze aplikovat pouze na měřenou technologii a za stejných podmínek jako v průběhu prováděného měření. Bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře měření znečišťujících látek se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. 3. POPIS ZAŘÍZENÍ zařízení teplovodní kotel na spalování slámy typ VESKO S 5000 výrobce TTS eko s.r.o. rok výroby / výrobní číslo 2007 / TTS-5006 výstupní / vstupní teplota vody 80 / 110 C tepelný výkon 5000 kw Protokol č.: 2647/02 Strana 3

6 Schéma zařízení zařízení odlučovače TZL 1. stupeň multicyklon (výrobce TTS) 2. stupeň tkaninový filtr typ TTS , výrobce TTS, dodavatel firma Outulný rok výroby / výrobní číslo 2011 / TTS-0711 provozní teplota spalin C filtrační materiál tribotex new 1668, dodavatel ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto Popis tkaninového filtru Filtr sestává z hlavní komory o půdorysném rozměru 6900 x 2300 mm a výšce 2700 mm. Ze stropu hlavní skříně je zavěšeno 432 ks filtračních hadic o průměru 120 mm a délce 2700 mm. Hadice jsou navlečeny na drátěných podpěrných koších. Pod hlavní komorou je umístěna žlabová výsypka opatřená šnekovým dopravníkem pro kontinuální odvod popílku. Na hlavní komoru navazuje čistá komora, ve které jsou umístěny trubky rozvodu regeneračního vzduchu. Čistá komora je shora opatřena demontovatelnými víky, kterými se provádí výměna filtračních hadic. Pro zamezení kondenzace je filtr vytápěn topnou vodou (90 o C) a opatřen izolací tl. 200 mm, krytou trapezovým plechem. Filtr je určen do vnějšího prostředí. Surové spaliny vstupují do výsypky, kde se zpomalí a změní směr - dojde k prvotnímu odloučení popílku, dále spaliny stoupají vzhůru, procházejí tkaninou filtračních hadic, přitom dochází k zachycení popílku na vnějším povrchu filtračních hadic a spaliny zbavené popílku odcházejí do čisté komory, odkud jsou odváděny do komína. Tkaninový filtr je vybaven pulzní regenerací tlakovým vzduchem. Při nadměrném nánosu popílku na vnějším povrchu filtračních hadic je postupně po řadách do hadic rázem vstřikován tlakový vzduch dojde ke změně tlakových poměrů na tkanině a mechanickému otřesu povrchu hadic. Nános popílku se uvolní a spadne do výsypky, odkud je šnekovým dopravníkem, přes rotační podavač, kontinuálně odváděn. Protokol č.: 2647/02 Strana 4

7 4. ZPŮSOB MĚŘENÍ 4.1. Popis měřicího místa Měřicí místo je instalováno na vodorovném úseku potrubí za bypassovou klapkou. Místo je přístupné ze stropu filtru, za použití zabezpečovacích pomůcek. Nejsou komplexně splněna doporučení norem pro rovné úseky potrubí. Měřicí místo (M) kotel VESKO S 5000 č.1 Směr proudění - Tvar potrubí - 0,885 m Doporučená / skutečná délka rovného úseku potrubí 6,2 / 3,5 m Doporučená / skutečná délka rovného úseku před M 4,4 / 2,4 m Hydraulický průměr Měřicí přímky a body pro stanovení rychlosti v potrubí Počet měřicích os / bodů požadavek ČSN ISO /8 Počet měřicích os / bodů skutečnost při měření 2 / 12 Měřicí přímky a body pro odběr vzorků TZL Počet měřicích os / bodů požadavek ČSN EN /4 Počet měřicích os / bodů skutečnost při měření 2/ Vzduchotechnické parametry Stanovení rychlosti proudění spalin bylo provedeno sondáží pole dynamických tlaků v měřicím řezu potrubí pomocí Prandtlovy sondy. Měřená veličina Použitá technika Metoda Rychlostní profil Prandtlova sonda typ L SOP1 (ČSN ISO 10780) Teplota termočlánek typ K, zobrazovací jednotka SOP1 (ČSN ISO 10780) Diferenční a statický tlak elektronický tlakový snímač SOP1 (ČSN ISO 10780) Vlhkost vlhkoměr SOP2 (ČSN EN 14790) Atmosférický tlak elektronický barometr SOP1 (ČSN ISO 10780) 4.3. Kontinuální stanovení plynných látek a O2 V rámci autorizovaného měření emisí byl proveden šestihodinový snímek koncentrací plynných znečišťujících látek pomocí kontinuálního analyzátoru Horiba Odběr a úprava vzorku Metoda SOP 4 odběrová sonda s topeným keramickým filtrem topený teflonový svod chladič plynu JCP-S + HB netopený PE svod úprava vzorku plynu (součást analyzátoru) vstupní filtr, dopravní čerpadlo vzorku, konvertor NO2 na NO, průtokoměr vzorku Protokol č.: 2647/02 Strana 5

8 Analyzátorová sestava Měřená veličina Použitý přístroj Princip Metoda Oxid siřičitý PG 250 (Horiba) IR spektrofotometrie SOP4 (ČSN ISO 7935) Oxidy dusíku PG 250 (Horiba) chemiluminiscenční SOP4 (ČSN EN 14792) Oxid uhelnatý PG 250 (Horiba) IR spektrofotometrie SOP4 (ČSN EN 15058) Kyslík PG 250 (Horiba) paramagnetický princip SOP4 (ČSN EN 14789) Oxid uhličitý PG 250 (Horiba) IR spektrofotometrie SOP Použité rozsahy Složka rozsah Jednotky Nejistota [% rozsahu] SO NOx CO 1) (0 1000) 1) ppm 2 ppm 2 ppm 2 O % 2 CO % 2 na rozsah ppm se akreditace nevztahuje Použité kalibrační plyny Složka nulovací plyn kalibrační plyn jednotky SO2 upravený vzduch 391 ppm v N2 NO upravený vzduch 400 ppm v N2 CO upravený vzduch 399 ppm v N2 O2 N2 upravený vzduch % CO2 N2 15,03 % Snímání výstupních proudových signálů Proudové signály byly snímány ústřednou TESO TRM-16J, spojenou sériovou linkou s počítačem. Počítač měřená data snímá každou sekundu a ukládá jako střední hodnotu ze šedesáti měření (průměrné minutové hodnoty) na hard disk Obsah tuhých znečišťujících látek V rámci měření byly provedeny tři dílčí krátkodobé odběry vzorků gravimetrickou odběrovou soupravou. Odběrová aparatura TESO GTE 12 SOP7 (ČSN EN ) Topená odběrová sonda s interním zachycovačem TZL s výměnnou hubicí Náprstkovitý filtr, garant. účinnost zachycení 99,997 % (pro částice 0,5-0,3 µm) Zdroj sání suchá lamelová vývěva Becker s řízením výkonu, rotametr, plynoměr G4 BK Gravimetrické stanovení TESO Brno Protokol č.: 2647/02 Strana 6

9 5. PRŮBĚH MĚŘENÍ Měření proběhlo na kotli VESKO S 5000 č.1 v Teplárně Jih v Třebíči na Kubišově ulici. Kotel byl provozován s tkaninovým filtrem při běžných provozních podmínkách. Za provoz zařízení v průběhu měření a poskytnuté technické informace odpovídá zadavatel měření. V následující tabulce jsou uvedeny provozní parametry, charakterizující provoz kotle v průběhu měření. Spotřeba paliva byla stanovena bilancí z naměřeného objemového průtoku spalin, měřeného obsahu kyslíku ve spalinách a známého složení paliva. Celková doba měření 6 hodin :15 13:15 Palivo biomasa (sláma), vlhkost cca 8,5 % Střední spotřeba paliva cca 1,7 t.h -1 Střední tepelný příkon palivem 7,4 MW (při výhřevnosti 15,7 MJ.kg -1 ) Účinnost kotle (orientačně) komínová ztráta 9,4 % (výpočet) ztráta sáláním, vedením 1,5 % (odhad) ostatní ztráty 1,2 % (odhad) účinnost 87,9 % 6. PŘEHLED VÝSLEDKŮ Poznámky k tabulkám výsledků: 1) Oxidy dusíku jsou vyjádřeny jako oxid dusičitý. 2) Všechny výpočty byly prováděny s nezaokrouhlenými čísly. Zaokrouhlování hodnot v tabulkách výsledků bylo provedeno podle statistických pravidel. 3) Výsledky měření jsou platné pro podmínky uvedené v kapitolách 3 a 5. 4) Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k=2. 5) Měrná výrobní emise je vztažena na tunu paliva. Zdroj Datum Místo měření EKOBIOENERGO o.s Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000, č.1 Znečišťující látka Oxid siřičitý - SO 2 Emisní limit 2500 mg m -3 suchý plyn, normální podmínky, 11 % ref. O2 Koncentrace - přepočtené Třicetiminutové střední hodnoty [mg m -3 ] suchý plyn, normální podmínky teplota 0 C, tlak Pa Průměrná hodnota [mg m -3 ] referenční kyslík 11 % 77 ± 29 Koncentrace - naměřené Třicetiminutové střední hodnoty [ppm] suchý plyn Průměrná hodnota [ppm] 28 ± 10 Hmotnostní tok Měrná výrobní emise [kg h -1 ] [kg t -1 ] 1,089 ± 0,438 0,643 ± 0,259 Protokol č.: 2647/02 Strana 7

10 Znečišťující látka Oxidy dusíku - NO x (jako oxid dusičitý NO 2 ) Emisní limit 650 mg m -3 suchý plyn, normální podmínky, 11 % ref. O2 Koncentrace - přepočtené Třicetiminutové střední hodnoty [mg m -3 ] suchý plyn, normální podmínky teplota 0 C, tlak Pa Průměrná hodnota [mg m -3 ] referenční kyslík 11 % Koncentrace - naměřené 212 ± 23 Třicetiminutové střední hodnoty [ppm] suchý plyn Průměrná hodnota [ppm] Hmotnostní tok [kg h -1 ] 104 ± 10 2,950 ± 0,581 Měrná výrobní emise [kg t -1 ] 1,743 ± 0,344 Znečišťující látka Oxid uhelnatý - CO Emisní limit 650 mg m -3 suchý plyn, normální podmínky, 11 % ref. O2 Koncentrace - přepočtené Třicetiminutové střední hodnoty [mg m -3 ] suchý plyn, normální podmínky teplota 0 C, tlak Pa Průměrná hodnota [mg m -3 ] referenční kyslík 11 % 589 ± 38 Koncentrace - naměřené Třicetiminutové střední hodnoty [ppm] suchý plyn Průměrná hodnota [ppm] 465 ± 20 Hmotnostní tok Měrná výrobní emise [kg h -1 ] [kg t -1 ] 8,048 ± 1,426 4,756 ± 0,843 Hodnoty stavových veličin použitých pro přepočet koncentrací PZL Teplota plynu v potrubí Absolutní tlak v potrubí Fiktivní vlhkost Průměrná koncentrace t s [ C] p s [Pa] f N [kg m -3 ] c O2 [%] 140 ± ± 400 0,069 ± 0,006 10,9 ± 0,5 O 2 v suchém plynu 10,6 11,5 11,6 11,1 11,1 10,6 10,7 11,0 11,3 10,8 10,1 10,3 Protokol č.: 2647/02 Strana 8

11 Znečišťující látka Emisní limit Koncentrace - přepočtené suchý plyn, normální podmínky referenční kyslík 11 % teplota 0 C, tlak Pa Koncentrace - naměřené suchý plyn, normální podmínky teplota 0 C, tlak Pa Hmotnostní tok Měrná výrobní emise [kg h -1 ] [kg t -1 ] Tuhé znečišťující látky - TZL 250 mg m -3 suchý plyn, normální podm., 11 % O2 Jednotlivá měření [mg m -3 ] 18,0 ± 1,1 18,4 ± 1,0 18,2 ± 1,0 Průměrná hodnota [mg m -3 ] 18,2 ± 1,0 Jednotlivá měření [mg m -3 ] 17,3 ± 0,5 19,0 ± 0,5 18,4 ± 0,5 Průměrná hodnota [mg m -3 ] 18,2 ± 0,5 0,252 ± 0,044 0,149 ± 0,026 Hodnoty stavových veličin použitých pro přepočet koncentrací TZL Teplota plynu v potrubí Absolutní tlak v potrubí [ C] [Pa] 140 ± ± ± ± 400 Fiktivní vlhkost Obsah kyslíku v such. plynu [kg m -3 ] [% obj. ] 0,069 ± 0,006 11,4 ± 0,5 0,069 ± 0,006 10,7 ± 0,5 140 ± ± 400 0,069 ± 0,006 10,9 ± 0,5 7. POROVNÁNÍ S EMISNÍMI LIMITY Emisní limity vyhláška 415/2012 Sb., Příloha 2, část II, tabulka 1.2 Znečišťující látka TZL SO 2 NO x CO Vztažné podmínky mg.m -3 (suchý plyn, normální podmínky, 11 % O 2 ) Emisní limit Maximum 120 % EL Zařízení Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000 č.1 Měřená hodnota průměr 18, Měřená hodnota maximum 18, Protokol č.: 2647/02 Strana 9

12 8. VELIČINY A ZNAČKY značka Veličina jednotka C ppm střední měřená objemová koncentrace v suchém plynu ppm C SN střední hmotnostní koncentrace znečišťujících látek v nosném plynu mg. m -3 přepočtená na suchý plyn a normální podmínky C rsn střední hmotnostní koncentrace znečišťujících látek v nosném plynu mg. m -3 přepočtená na suchý plyn, normální podmínky a obsah kyslíku C ro2 C O2 střední obsah kyslíku v suchém plynu % C CO2 střední obsah oxidu uhličitého v suchém plynu % P statický tlak nosného plynu uvnitř vzduchovodu v průřezu měření Pa p tlakový rozdíl Pa p a atmosferický tlak Pa t střední teplota plynu v potrubí v době měření o C t R teplota rosného bodu nosného plynu o C f N fiktivní vlhkost nosného plynu při normálních stavových podmínkách kg. m -3 ρ měrná hmotnost nosného plynu kg. m -3 ρ N měrná hmotnost nosného plynu přepočtená na normální stavové kg. m -3 podmínky D průměr potrubí m S průřez potrubí m 2 V střední rychlost proudění nosného plynu v průřezu měření m. s -1 V objemový průtok nosného plynu za provozních podmínek m 3. s -1 m 3. h -1 V N objemový průtok nosného plynu přepočtený na vlhký plyn a normální stavové podmínky m 3. s -1 m 3. h -1 V SN objemový průtok nosného plynu přepočtený na suchý plyn a normální stavové podmínky m 3. s -1 m 3. h -1 V csn objem vzorku nosného plynu přepočtený na suchý plyn a normální dm 3 stavové podmínky τ doba vzorkování v jednom bodě min. τ c celková doba vzorkování min. m hmotnost odloučených látek mg M střední hmotnostní tok znečišťujících látek kg. h -1 E měrné výrobní emise (vztažené na t spáleného paliva) kg.t -1 Protokol č.: 2647/02 Strana 10

13 9. LITERATURA 1 ČSN ISO ( ) Stacionární zdroje emisí - Měření rychlosti a objemového průtoku plynů v potrubí ČSN ISO 7935 ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatizovaných měřicích metod ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku (NOx)- Referenční chemiluminiscenční metoda ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého (CO) - Referenční metoda Nedisperzní infračervená spektrometrie ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku (O2) - Referenční metoda Paramagnetická metoda 6 ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí ČSN EN ( ) 7 Stacionární zdroje emisí Stanovení nízkých hodnot koncentrací prachu Manuální gravimetrická metoda 8 Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 9 Vyhláška 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Protokol č.: 2647/02 Strana 11

14 Zdroj Příloha 1 Hodnoty koncentrací a hmotnostních toků plynných znečišťujících látek Datum Čas 7:16-7:45 7:46-8:15 8:16-8:45 8:46-9:15 9:16-9:45 9:46-10:15 10:16-10:45 10:46-11:15 11:16-11:45 11:46-12:15 12:16-12:45 12:46-13:15 Střední koncentrace SO 2 Střední koncentrace NO x Střední koncentrace CO Střední koncentrace O 2 Střední koncentrace CO 2 Hmotnostní tok NO x Hmotnostní tok CO EKOBIOENERGO o.s. Místo měření Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000, č.1 Přehled naměřených středních půlhodinových koncentrací SO 2 NO x CO [ppm] [ppm] [ppm] [%] ,6 8, ,5 8, ,6 7, , , , , , , , , ,3 Průměrné hodnoty koncentrací a hmotnostních toků plynných znečišťujících látek Střední koncentrace SO 2 Střední koncentrace NO x Střední koncentrace CO Objemový průtok suchého plynu za normálních podmínek Hmotnostní tok SO 2 c ppm c ppm c ppm 28 ± ± 10 O 2 CO 2 [%] 8,2 8,1 8,6 8,6 7,6 7,9 8,3 9,0 8,7 ppm ppm c O2 c CO2 465 ± 20 10,9 ± 0,3 8,3 ± 0,2 ppm % % C SN 79 ± 29 mg m -3 C SN 213 ± 21 mg m -3 C SN 581 ± 25 mg m -3 V SN 3,845 ± 0,661 m 3 s ± m 3 h -1 M 1,089 ± 0,438 kg h -1 M 2,950 ± 0,581 M 8,048 ± 1,426 kg h -1 kg h -1 Protokol č.: 2647/02 Přílohová část

15 Zdroj Datum Místo měření Technické parametry Příloha 2 Hodnoty koncentrací a hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek Doba odběru vzorku v 1 bodě Počet bodů měření celkem Průměr hubice odběrové sondy Čas odběru vzorku Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 EKOBIOENERGO o.s Celková doba odběru vzorku Hmotnost TZL ve vzorku Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Slepý vzorek * Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000, č.1 * navážka slepého vzorku má význam pouze jako statistický údaj, nemá vliv na jednotlivá gravimetrická stanovení TZL τ τ c 80 n d H m 1 m 2 Vzorek 1 Objem vzorku suchého plynu za normálních stavových podmínek Vzorek 1 m :00 9:30 11:00 Vzorek ,7 43,2 42,1 Vzorek 3 9:22 10:53 12: minut minut - mm mg mg mg m blank 0,2 mg V CSN 2,295 ± 0,048 m 3 Vzorek 2 V CSN 2,278 ± 0,048 m 3 Vzorek 3 V CSN 2,283 ± 0,048 Koncentrace TZL v suchém plynu za normálních stavových podmínek Vzorek 1 C SN 17,3 ± 0,5 mg m -3 Vzorek 2 C SN 19,0 ± 0,5 mg m -3 Vzorek 3 C SN 18,4 ± 0,5 mg m -3 Střední koncentrace C SN 18,2 ± 0,5 mg m -3 Střední objemový průtok suchého plynu 3,845 ± 0,661 m 3 s -1 V SN za normálních stavových podmínek ± m 3 h -1 Střední hmotnostní tok TZL M 0,252 ± 0,044 kg h -1 m 3 Protokol č.: 2647/02 Přílohová část

16 Příloha 3 Průměrné hodnoty vzduchotechnických parametrů Zdroj Datum Místo měření Průměr potrubí Plocha měřicího profilu Atmosférický tlak Teplota plynu v potrubí Statický tlak v potrubí Absolutní tlak v potrubí Hustota plynu v potrubí Hustota plynu za norm. podm. Fiktivní vlhkost Obsah vodní páry Rosný bod EKOBIOENERGO o.s Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000, č.1 d 0,885 m S 0,615 ± 0,025 m 2 p a ± 400 Pa t s 140 ± 2 C p s -70 ± 8 Pa p s ± 400 Pa ρ 0,813 ± 0,008 ρ N 1,293 ± 0,010 f N 0,069 ± 0,006 c H2O 7,95 ± 0,65 t R 40 ± 2 kg m -3 kg m -3 kg m -3 % C Průměrná rychlost plynu v 10,8 ± 1,8 m s -1 Objemový průtok vlhkého plynu za podmínek v potrubí Objemový průtok vlhkého plynu za normálních podm. Objemový průtok suchého plynu za normálních podm. 6,638 ± 1,139 m 3 s -1 V ± m 3 h -1 4,177 ± 0,717 m 3 s -1 V N ± m 3 h -1 V SN 3,845 ± 0,661 m 3 s ± m 3 h -1 Protokol č.: 2647/02 Přílohová část

17 Příloha 4 Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000, č.1 Koncentrace SO 2 [ppm] SO2 O :15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 Koncentrace O 2 [%] Koncentrace NO x [ppm] NOx O Koncentrace O 2 [%] 0 0 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 Koncentrace CO [ppm] CO O :15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 Koncentrace O 2 [%] Protokol č.: 2647/02 Přílohová část

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ Ing. Pavel Študent inpas - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Trojanovice 302, 744 01 TROJANOVICE zkušební laboratoř č. 1576 akreditovaná ČIA PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. A003/0693/14 Provozovatel:

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č. 1568 akreditovaná ČIA Zeleného 50, 616 00 Brno tel./fax: 541 241 939, mobil: 603 254 236, e-mail: tesobrno@tesobrno.cz

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí ONIVON a.s., Chrudim 1 / 14 EMPLA AG spol. s r.o. EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Oddělení externích měření a odběru vzorků EMPLA

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 131/15 Název zdroje: Teplárna České Budějovice, a.s. Výtopna

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. 092B/2013 Měření emisí tuhých znečišťujících látek z technologie pásového zavážení VP 3 na Závodě 12 - Vysoké pece společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (zdroj č. 233)

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 274/15 Název zdroje: TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. Kotel K4,

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Lafarge Cement a.s., výstup z EO rotační pec pro výpal slínku strana číslo:1 1. MĚŘENÍ EMISÍ TZL A PZL DLE VYHL. 205/2009 A NAŘÍZENÍ VLÁDY 354/2002.

Více

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr 1. Úvod Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 29 na prašné trati a jejich další směr Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Zdeněk Kysučan VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Vysoká škola báňská

Více

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č.

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: ,    List č: 1. tel: 417 535 683, e-mail: port@port-teplice.cz, www.port-teplice.cz List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NOx č. 23/2013 Zákazník: XAVERgen, a.s. Farma Astra Žatec Na Astře 1472

Více

Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun

Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun Způsob provádění Emise jako předmět měření Pro účely zákona o ovzduší č. 201/2012

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 276/15 Název zdroje: Teplárna Strakonice, a.s. Zařízení

Více

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ RNDr. Jana Habalová jana.habalova@zuova.cz Seminář Azbest praxe krok za krokem Hradec Králové 22.10.2013 OVZDUŠÍ 1) pracovní

Více

List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:...

List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:... List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:... 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele (obchodní jméno nebo jméno a příjmení): IČO 1) Ulice číslo popisné číslo organizační

Více

Kapitola III. Emise rtuti stacionárních zdrojů

Kapitola III. Emise rtuti stacionárních zdrojů Kapitola III řešitel Ing. Jan Velíšek Obsah 1. ÚVOD... 4 2. MĚŘENÍ KONCENTRACÍ RTUTI V EMISÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ... 4 3. INFORMACE O ZDROJÍCH... 5 3.1 ENERGETIKA... 5 3.2 SPALOVNY... 6 3.3 TECHNOLOGIE...

Více

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 Automatický parní středotlaký kotel THS na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech jako standardní výrobek. Palivo Zemní plyn, svítiplyn,

Více

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , ,   Počet listů: 7. Ke Starce 179, Roudné 370 07 List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO X č. 23/2015 Provozovatel zdroje: Impregnace Soběslav s.r.o. Na Pískách 420/II Soběslav PSČ:392 01 Zdroj: plynová

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

Protokol č. 33/10. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, zkouška přetížení krbová vložka KV 025G/TV

Protokol č. 33/10. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, zkouška přetížení krbová vložka KV 025G/TV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř č.1166.3 akreditovaná ČIA 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Protokol č. 33/10 Zkouška tepelného

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Cíle studie Provést emisní bilanci vybrané obce Analyzovat dopad

Více

Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí

Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí 3. úloha EZ1 Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí Cíl úlohy Orientační stanovení účinnosti tepelného zdroje na biomasu pomocí elektrochemické analýzy kouřových plynů respektive pomocí zjednodušeného

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 8. část ZÁVĚR Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. A. Technologie - klasická koncepce (použitá jako zadání pro dodavatele) B.

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

Instrumentace měření emisí

Instrumentace měření emisí "Zpracováno podle Skácel, F. - Tekáč, V.: Podklady pro Ministerstvo životního prostředí k provádění Protokolu o PRTR - přehled metod měření a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 2 Přednášející: Ing. Marek Staf, Ph.D. tel. 220 444 458; e-mail marek.staf@vscht.cz budova A, ústav 216, č. dveří 162 Snímek 1. Osnova přednášky Původ prachových

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ. ZKOUŠCE č. AM Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel:

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ. ZKOUŠCE č. AM Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel: PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ ZKOUŠCE č. AM 1581506 Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel: Masokombinát Polička a.s. Předmět měření: Datum měření: Technologický výduch

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: Investor: Místo stavby: ZEVO Závod na energetické využití odpadu TEREA CHEB s.r.o., Májová

Více

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů Příloha 4 Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů 1. ZPŮSOB MĚŘENÍ Popis měřicího místa. Označení měřicího místa komín Rozměry měřicího místa D 0,14 m Plocha měřicího profilu 0,0154 m 2 Délka

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Řešení regulace spalování na kotlích elektrárny Počerady

Řešení regulace spalování na kotlích elektrárny Počerady Řešení regulace spalování na kotlích elektrárny Počerady Josef Sýkora, Alstom, s.r.o.; Pavel Tyrpekl, ČEZ, a.s. Elektrárna Počerady Anotace V článku je popsáno řešení primárních opatření pro sníţení NOx

Více

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

Více

Nová technologie měření pro kontrolu emisí v průmyslu Větší spolehlivost a větší komfort

Nová technologie měření pro kontrolu emisí v průmyslu Větší spolehlivost a větší komfort testo 335 Nová technologie měření pro kontrolu emisí v průmyslu Větší spolehlivost a větší komfort NOVINKA C O 2 CO/H 2 CO low /H 2 NO NO low NO 2 SO 2 hpa m 3 /s kg/h qa λ Nová generace přístrojů pro

Více

Spalovací zdroje a paliva

Spalovací zdroje a paliva Užitečné semináře Hradec Králové, 21.2.2013 Spalovací zdroje a paliva Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého příkonu Obecně sčítají se zdroje

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

GENUS PREMIUM FS SOLAR

GENUS PREMIUM FS SOLAR GENUS PREMIUM FS SOLAR 12-25-35 STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TUV O OBJEMU 180 LITRŮ PRO INTEGRACI DO SOLÁRNÍHO SYSTÉMU FUNKCE AUTO EXTRA ÚSPORNÝ ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ INFO

Více

Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky

Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky Zkušenosti s bypassy pecních linek v cementárně Radotín Miroslav Novák, inženýr výpalu, Českomoravský cement, a.s., Cementárna Radotín

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DQP51* Čj: MSK 137975/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2. V kontejneru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2. V kontejneru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN V kontejneru OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor Řídící systém Bilance

Více

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt.

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt. Přípravna písku, přípravna formovací směsi (zdroj č. 101, výduch 1) Formovací linka DISA 2 (chladící trasy) + pásové dopravníky svozu formovací směsi, vytloukací buben DIDION DM 100 (zdroj č. 102, výduch

Více

Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření

Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1998 ČÍSLO 6 Zbyněk Hejlík Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření klíčová slova: analýza spalin,tepelná účinnost kotle, komínová ztráta, emisní limit, kontrolní

Více

Změřit. Vytisknout. Hotovo.

Změřit. Vytisknout. Hotovo. Změřit. Vytisknout. Hotovo. testo 310. Jednoduchý způsob analýzy spalin. testo 310 Tak snadná je analýza spalin. Úspěchem je volba správného nástroje. Seznamte se s novým analyzátorem spalin testo 310.

Více

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Semestrální projekt

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888

Teplo pro váš domov od roku 1888 PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva ze vstupních měření na testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 Místo

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Odborný posudek č. 134/14

Odborný posudek č. 134/14 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 471 Odborný posudek č. 134/14 Zákazník: Josef Chmela Velký Ořechov 156 763 07 Název zdroje: Stavební úpravy a změna užívání zámečnické dílny na výrobnu laminátových

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 168/11 Název zdroje: Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3802 Pořizování zařízení elektráren ČSN EN 45510-1 (38 0210), kat. č. 53977 Pořizování zařízení elektráren Vydána: 1998-11 ČSN EN 45510-2-2 (38 0210), kat. č. 64855 2-2:

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

SF15 / 150L SF15 / 240L SF15 / 470L SF22 / 150L SF22 / 240L SF22 / 470L

SF15 / 150L SF15 / 240L SF15 / 470L SF22 / 150L SF22 / 240L SF22 / 470L SF5,, (0//0/PL/V.0), SF, ( 6/0/0/PL/V.0), SF69,8 (7//0/PL/ITGS) SF5,SF rozměr Typ kotle SF5 / 50L SF5 / 0L SF5 / 70L SF / 50L SF / 0L SF / 70L A: 0 0 0 0 0 0 B: 5 605 885 5 605 885 C: 50 50 50 50 50 50

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ekotech ochrana ovzduší s. r. o.

Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Zkušební laboratoř č. 1527 akreditovaná ČIA, akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 Oddělení pracovního a vnitřního prostředí PROTOKOL O MĚŘENÍ č. P 26 / 2013 zakázka

Více

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných

Více

AKY 034 AKY 050 AKY 070

AKY 034 AKY 050 AKY 070 Energie v kapce vody ZÁVÌSNÉ KONDENZAÈNÍ KOTLE PRO NÁROÈNÉ INSTALACE Předností kotlů Aquakond AKY je stabilní vysoký výkon, odolnost vůči vnějším vlivům a integrace protokolu MODBUS. Díky vynikající účinnosti

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

Vícepalivový tepelný zdroj. s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči

Vícepalivový tepelný zdroj. s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/100 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem

Více

NABÍDKA KOMERČNÍHO TESTOVÁNÍ FILTRAČNÍCH VLASTNOSTÍ

NABÍDKA KOMERČNÍHO TESTOVÁNÍ FILTRAČNÍCH VLASTNOSTÍ NABÍDKA KOMERČNÍHO TESTOVÁNÍ FILTRAČNÍCH VLASTNOSTÍ Laboratoř: Technická Univerzita v Liberci (TUL), Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Oddělení informatiky a nanotechnologií (INTEC)

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Komfortní větrání obytných prostorů

Komfortní větrání obytných prostorů Stručná technická informace Komfortní větrání obytných prostorů CWL Excellent CWL-T Excellent CWL-F Excellent 2 Stručný přehled jednotek CWL Excellent Typ CWL-F-150 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-180

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE

NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE PŘESTAVBOVÁ Hercules SADA U26 KOTLE VIADRUS HERCULES Návod k obsluze U 26 NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009.

Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009. List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště 1: Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., Jenečská 146/44, 161 00 Praha Pracoviště 3: organizačná zložka Letná 27, 040 01, Košice, Slovensko

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 9. 5. Odchylka od TPM... 9 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 11 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 11

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 9. 5. Odchylka od TPM... 9 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 11 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 11 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí připojovacích skříní v ekonomickém provedení, které lze použít k čelním deskám VVM, VVPM, ALCM a ALKM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

Parogenerátory a spalovací zařízení

Parogenerátory a spalovací zařízení Parogenerátory a spalovací zařízení Základní rozdělení a charakteristické vlastnosti parních kotlů, používaných v energetice parogenerátor bubnového kotle s přirozenou cirkulací parogenerátor průtočného

Více

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY Obsah 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza a návrh podpory

Více

Měřicí přístroj pro klima

Měřicí přístroj pro klima Měřicí přístroj pro klima testo 445 servisní přístroj pro klimatizační a ventilační zařízení C Vytváření bodové a časové průměrné hodnoty Přímé zobrazení objemového průtoku Automatické přiřazení průřezu

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny

Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny Budoucnost zavazuje testo 327-1/-2 Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny O 2 CO 2 C hpa CO O 2 EN 50379-2 a 1. BImSchV zkoušeno TÜV O 2, C, hpa Nová generace měřicích přístrojů

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více