Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy."

Transkript

1 Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání poskytovaných na území MČ Praha 10

2

3 Úvodní slovo vedoucí sociálního odboru Mgr. Alice Pajerové Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing Vážení a milí spoluobčané, nyní se Vám dostává do rukou katalog, který pro Vás připravili (zkompletovali) pracovníci sociálního odboru ÚMČ P 10 ve spolupráci s poskytovateli sociálních a návazných služeb. Cílem našeho-vašeho katalogu je poskytnout přehled organizací, jehož posláním je pomáhat občanům, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Důsledek případných zdravotních, sociálních či ekonomických dopadů může neodmyslitelně ovlivňovat zdraví a kvalitu života celé společnosti. Jednou z významných předností vedení městské části P 10 je zabezpečit občanům potřebnou pomoc nejen svými organizacemi, avšak i podporou poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Text katalogu je věnován problematice neočekávaných situací, které mohou potkat každého z nás. Je určen všem občanům Prahy 10, zejména však seniorům, osobám se zdravotním handicapem, ale i samozřejmě rodinám s dětmi. Pro přehlednost a orientaci jsme údaje o organizacích rozčlenili na straně dle životních situací, ve kterých se během života může ocitnout každý z nás. Činnost každé organizace je Vám abecedně stručně představena na jednotlivých stránkách katalogu. V závěru katalog obsahuje základní kontaktní údaje na zdravotnické zařízení a další nezbytné kontakty, jako jsou např., zubní pohotovost, policie, hasiči, probační a mediační služba. Jelikož je naším cílem údaje v katalogu pravidelně aktualizovat k Vašim potřebám, přivítáme veškeré připomínky či náměty. V případě nejasností můžete kontaktovat pracovníky sociálního odboru městské části Praha 10. Kontakty naleznete na straně 6 a 7. Velký dík je věnován pracovnicím Centra pro komunitní práci střední Čechy (CpKP střední Čechy), které výrazně svojí odbornou a metodickou činností přispěly ke vzniku našeho-vašeho katalogu. Děkuji za Vaši přízeň Mgr. Alice Pajerová vedoucí odboru sociálního 3

4 ÚMČ Praha 10 z hlediska poskytování sociálních a návazných služeb Městská část Praha 10 dlouhodobě podporuje rozvoj sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10. Cílem všech činností je, aby se Praha 10 stala klidným, bezpečným a příjemným místem pro život. O její aktivitě vypovídají jednotlivé projekty, které realizuje zejména prostřednictvím sociálního odboru ÚMČ Praha 10. Co si představit pod pojmem sociální služby? Zjednodušeně řečeno, patří sem jednak tzv. služby sociální péče (to jsou např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence aj.) a dále služby, které pomáhají předcházet různým krizovým situacím či řešit krizové stavy, včetně služeb, které zabezpečují podmínky pro přežití (např. noclehárny, azylová bydlení, terapeutické komunity, různé poradny a řada dalších služeb). Důležitou úlohu v rozvoji městské části představují i tzv. návazné služby, které vhodným způsobem zpříjemňují a zjednodušují život občanů Prahy 10. Důležitým krokem vedoucím k rozvoji sociálních a návazných služeb bylo rozhodnutí vedení městské části v roce 2004, že se zapojí do procesu Komunitního plánování sociálních služeb, jehož základem je spolupráce všech zúčastněných stran. Jedná se o zástupce městské části Praha 10, uživatele a poskytovatele služeb. Jedním ze základních úkolů v rámci zvýšení informovanosti o sociálních a návazných službách je vydání tohoto katalogu. Představení činnosti sociálního odboru ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68, Praha 10 V přenesené působnosti plní odbor zejména tyto úkoly: Vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoc v hmotné nouzi, když poskytuje pomoc k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi, kterými jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení. Přiznává mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany. Zajišťuje agendu sociálních pohřbů. Ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. 4

5 Vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, když podle tohoto zákona upravenými podmínkami poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Zprostředkovává žádosti o osvojení a pěstounskou péči. Vykonává sociálně právní ochranu dětí a funkci kolizního opatrovníka. Poskytuje poradenskou pomoc starším a zdravotně postiženým občanům, nezaměstnaným, rodinám s dětmi a občanům ohroženým sociálním vyloučením. Provádí terénní sociální šetření a depistáže. Řeší obtížné sociální případy. Zastupuje nezletilé u soudů všech stupňů. Projednává stížnosti a podněty občanů v působnosti odboru. Vyhledává osoby, které potřebují sociální pomoc z důvodů různých sociálně patologických jevů. Koordinuje sociálně preventivní činnost MČ a podílí se na organizování preventivních opatření a projektů. Poskytuje dávky sociální péče občanům se zdravotním postižením dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V oblasti samostatné působnosti odbor vykonává zejména tyto činnosti: Poskytuje příspěvek na integraci dětí z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením po dobu povinné školní docházky. Koordinuje a realizuje komunitní plánování sociálních služeb na území MČ Praha 10. Zajišťuje činnost protidrogového koordinátora. Doporučuje Azylovému domu pro matky s dětmi v Praze 10 přijetí matek s dětmi. Koordinuje romskou problematiku pro oblast Prahy 10. Umožňuje studentům odborných a vysokých škol se zaměřením na sociální práci odbornou praxi na odboru. Provádí prevenci kriminality pro Městskou část Praha 10. Zajišťuje odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením Realizuje dopravu osob s těžkým zdravotním postižením Zajišťuje agendu umisťování žadatelů do domu s pečovatelskou službou v souladu s usnesením RMČ č.396 ze dne , včetně provádění terénní práce Vykonává zřizovatelskou funkci pro zřízené organizace (CSOP a LDN) 5

6 Zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí studentů z dětských domovů a pěstounské péče, kteří studují na VŠFS (poskytování školného v rámci projektu Studentský dům ). Zabezpečuje výkon veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi. Vedoucí odboru Mgr. Alice Pajerová I. patro, budova A, kancelář A107 tel.: fax: kontakt právníka odboru Mgr. Jan Jeglík I. patro, Budova A, kancelář A 108b tel.: , asistentka vedoucí sociálního odboru I. patro, Budova A, kancelář A105 tel.: Oddělení zřízených organizací a sekretariátu Zajišťuje organizační chod celého odboru, poskytuje informace o činnosti a projektech celého sociálního odboru, mimo jiné poradenskou činnost v oblasti agendy žádostí o přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou, podílí se na všech realizovaných projektech vedoucí oddělení Mgr. Petra Jonášová I. patro, budova A, kancelář A106 tel.: Oddělení sociálně právní ochrany dětí Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství a k upevňování rodinných vztahů. Součástí sociální péče o tuto skupinu osob je i sociálně-právní ochrana dětí. vedoucí oddělení Bc. Pavel Petřík I. patro, budova A, kancelář A104 Tel.: Fax: Oddělení sociálních služeb Rozhoduje o poskytování dávek sociální péče a příspěvků starým a potřebným občanům, zdravotně postiženým občanům. Poskytuje občanům poradenskou péči při řešení jejich sociálních problémů, aplikuje 6

7 zákon č.108/2006sb., o sociálních službách v praxi, posuzuje žádosti a poskytuje příspěvky na péči a vybraných dávek sociální péče. vedoucí oddělení Mgr. Blanka Boháčková I. patro, budova B, kancelář B127 tel.: fax: Oddělení sociální prevence Komplexně řeší problematiku sociální prevence na území městské části Praha 10 a ve spolupráci s příslušnými orgány utváří podmínky nezbytné pro tvorbu a realizaci specifi cky zaměřených a vnitřně provázaných preventivních programů MČ Praha 10. Zajišťuje rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi a koordinaci Komunitního plánování sociálních služeb. Kurátoři pro mládež pracují s rodinami a dětmi a sociální kurátor pro dospělé poskytuje potřebnou pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. vedoucí oddělení Bc. Linda Zákorová I. patro, budova B, kancelář B134 Tel.: Fax: protidrogový koordinátor Mgr. Helena Průchová I. patro, budova B, kancelář B136 tel.: Oddělení projektu EU Realizuje bezplatnou službu rozvozu zdravotně znevýhodněných osob a seniorů. Zlepšuje přístup osob se zdravotním postižením a osob o ně pečujících na trh práce a k sociálním službám. Vytváří podmínky pro integraci znevýhodněných skupin obyvatelstva na trh práce a zlepšuje možnost jejich integrace do běžného života. Rozšiřuje a zkvalitňuje existující síť sociálních služeb na území Prahy 10. Oddělení realizuje projekty z oblasti prevence kriminality a projekty fi nancované z prostředků Evropské unie. vedoucí oddělení Bc. Michal Kočí tel.: Detašované pracoviště sociálního odboru na adrese: Jasmínová 35, Praha 10 Zahradní Město I. patro, třetí kancelář zleva 7

8 Projekty sociálního odboru Do práce po rodičovské dovolené s Desítkou Městská část Praha 10 využila 2. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita, kterou v květnu roku 2009 vyhlásil Magistrát hl. m. Prahy. Tímto radnice reagovala na průzkum sociálního odboru, který mapoval potřeby cílové skupiny rodičů na rodičovské dovolené. Průzkum probíhal na přelomu let 2007 a Ke zpracování projektového záměru využila radnice i studie Národního ústavu odborného vzdělávání a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Realizace projektového záměru byla zahájena 1. února Projekt je určen rodičům na rodičovské dovolené a rodičům, kteří jsou krátce po jejím skončení, jsou registrováni na Úřadu práce, mají trvalé bydliště na území městské části Praha 10 a věk jejich děti se nachází ve věkovém rozmezí 1,5 až 3 roky. Cílem záměru je usnadnit rodičům jejich návrat na trh práce. V rámci projektu se rodiče účastní bezplatných kurzů: jazykové znalosti (anglický a německý jazyk), PC dovednosti, sociální dovednosti a rekvalifi kačních kurzů. První etapa projektu (duben - červen 2010) byla zahájena 6. dubna Druhá (navazující) etapa byla zahájena v měsíci září Projekt potrvá do června roku Významnou službou pro rodiče je hlídání dětí v nově Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti vybavené herně. Rozvoz občanů Městská část Praha 10 realizuje bezplatnou službu rozvozu zdravotně znevýhodněných osob. Rozvoz probíhá za přítomnosti sociálních asistentek (jedna asistentka v každém voze) dvěma mikrobusy. Jeden vůz je vybaven výsuvnou plošinou pro nástup osob na vozíku. Osoby žádající o službu musí být držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a mít trvalé bydliště na území MČ Prahy 10. Služba je poskytována za účelem návštěvy lékaře, 8

9 lékařské rehabilitace nebo ÚMČ Praha 10, a to v aktuálně zveřejněných (a v okamžiku objednávky volných) časových rozmezích. Rozvozy městská část zajišťuje každý všední den od 7.00 hod do hod. a to především na území MČ Praha 10, a jí přilehlých lokalitách. Služba zahrnuje jednorázovou službu rozvozu (tj. neobsahuje doprovod od vozu na místo určení, donášku, čekání na zpětný odvoz apod.). Služba zahrnuje asistenci při nástupu do vozu a výstupu z něj. Každý poslední pracovní den v týdnu jsou na www stránce: odbor sociální, oddělení projektu EU, rozvozy občanů zveřejňovány volné termíny rozvozů pro následující týden. Zcela aktuální (během týdne) volné termíny Vám ochotně sdělí každý všední den od 7.30 hod do hod na telefonním čísle: Azylový dům pro matky s dětmi Toto zařízení poskytuje účinnou pomoc matkám a dětem, které se nacházejí v těžké sociální nebo životní situaci, kterou nemohou řešit samy. V Azylovém domě je poskytována pobytová sociální služba matkám z Prahy 10, z dalších městských částí hl. m. Prahy, ale také z celé ČR a ostatních členských zemí EU. Podmínkou poskytování sociální služby v zařízení je snaha matek řešit svoji nepříznivou situaci, dodržování domovního řádu a úhrada za pobyt. Těžiště celého projektu spočívá ve spolupráci MČ Praha 10 a Centra komunitní práce P 10, obecně prospěšné společnosti, která provoz Azylového domu zajišťuje. Obě instituce usilují tímto projektem o vytvoření klidového zázemí a podpory pro matky s dětmi v krizové nebo náročné životní situaci, která ohrožuje fungování rodiny. V azylovém domě je pro žadatelky k dispozici devět ubytovacích jednotek určených k překlenutí krizového období. Délka pobytu je obvykle jeden až šest měsíců, ve výjimečných a odůvodněných případech až dvanáct měsíců. Celý objekt je nepřetržitě střežen ostrahou. Kontaktní osoba, která eviduje a shromažďuje žádosti o pobyt: Bc. Zuzana Stupáková 1. patro budovy B, kancelář č. 138 tel.:

10 10 Studentský dům Záběhlická Dalším projektem Městské části Praha 10 směřujícím do sociální oblasti je Studentský dům Záběhlická. Jedná o nabídku pomoci dětem, které odcházejí z dětského domova nebo obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí (pěstounskou nebo poručenskou péčí). Cílem projektu je umožnit těmto mladým lidem vysokoškolské studium. Lze přepokládat, že většina nemá za běžných podmínek možnost získat vysokoškolské vzdělání a to zejména z důvodu nedostatečného rodinného zázemí a z důvodů fi nančních. S ohledem na často složitou situaci těchto mladých lidí jim nabízí městská část možnost vysokoškolského studia na Vysoké škole fi nančně správní, která má své sídlo na Praze 10. Studium městská část těmto studentům fi nancuje a zároveň jim zajišťuje bydlení ve Studentském domě Záběhlická, který byl za tímto účelem zrekonstruován. Projektem získávají studenti příležitost posilovat svoji samostatnost, rozvíjet své schopnosti a podporu v začleňování do běžného každodenního života. V objektu Studentského domu je studentům poskytováno nejen ubytování (kapacita zařízení je 36 míst), ale i další doprovodné služby. Pracovníci Studentského domu připravují studenty na samostatný život. Tito pracovníci současně aktivně spolupracují se zaměstnanci Vysoké školy při řešení konkrétních problémů studentů, při vyhodnocování jejich úspěšnosti a na motivaci k dalšímu studiu. Projekt realizuje Městská část Praha 10, Centrum komunitní práce P10, obecně prospěšná společnost a Vysoká škola fi nanční a správní. Z prostředků městské části mají studenti hrazeno školné i ubytování a získávají každoročně příspěvek na zakoupení učebních pomůcek. Na Vysoké škole fi nanční a správní mají studenti možnost požádat při splnění podmínek o prospěchové a sociální stipendium. V případě úspěšného ukončení bakalářského studia se bude Městská část Praha 10 snažit nabídnout studentům pracovní uplatnění v rámci Úřadu městské části, případně v jí zřizovaných organizacích. První studenti byli do projektu přijati pro akademický rok 2008/2009.

11 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice (LDN) 1.prosince 2008 zahájila Léčebna Vršovice provoz v nově zrekonstruovaných prostorách. Obnova a vybavení byly hrazeny z prostředků městské části Praha 10. Kromě dlouhodobé ošetřovatelské péče o chronicky nemocné pacienty nabízí také rehabilitace zaměřené na včasnou mobilizaci a aktivizaci pacientů s kardiovaskulárními onemocněními nebo po úrazech či operacích. Rehabilitační oddělení je určeno pro hospitalizované, ale i pro ambulantní klienty a poskytuje širokou nabídku léčebných postupů, elektroléčbu a vodoléčbu. Léčebna Vršovice je v současné době jednou z nejmodernějších v Praze. Každé oddělení je vybaveno hygienickými, rehabilitačními i manipulačními pomůckami pojízdnými vanami, hygienickými sprchovacími křesly, zvedáky, stavěcími pomůckami. Součástí je ultrazvukový diagnostický přístroj pro celkové vyšetření i no EKG přístroje, vše s možností napojení na počítačovou síť a ukládáním výsledků přímo do digitálního chorobopisu pacienta. Vršovická léčebna v tuto chvíli nabízí celkem 49 standardních lůžek a šedesát lůžek s nadstandardním vybavením, zde mají pacienti k dispozici vlastní sociální zázemí, ledničku TABULKA CENÍK NADSTANDARD 1 den 30 dnů 2-lůžkový pokoj 600,-Kč ,-Kč 1-lůžkový pokoj 800,-Kč ,-Kč STANDARD 1 den 30 dnů Standardní pokoj 200, - Kč 6 000,- Kč Pojízdný úřad V rámci standardizace poskytovaných služeb ve veřejné správě a přiblížení se občanům Prahy 10, jako jedna z prvních v ČR, zřídila městská část službu tzv. Pojízdného úřadu. Služba je určena především obča- 11

12 nům nad 80 let věku, kteří nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla ani na individuální dopravu. V rámci této služby navštíví úředník občana v místě jeho bydliště a občan v pohodlí svého domova může vyřídit běžné agendy (např. žádost o vyřízení OP, výpis z RT). Více informací Vám sdělí na telefonních číslech: Odbor občanskoprávní ověřování občanské průkazy odbor sociální odbor školství a kultury CzechPoint Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci se sídlem Sámova 7, Praha 10 (dále jen CSOP) je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 10. Hlavním posláním a účelem zřízení je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Sociální služby jsou poskytovány formou pobytovou, ambulantní i terénní. CSOP tak nabízí v MČ Praha 10 zejména seniorům a jejich rodinám pomoc při vytváření důstojných podmínek pro život v jejich přirozeném prostředí a pomáhá jim překonávat osamění. CSOP zejména poskytuje pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči, tísňovou péči a nouzovou signalizaci. Zajišťuje provoz domu s pečovatelskou službou v Sámově ulici (145 bytů) a dvě sociálně ošetřovatelská zařízení DOMOVY SENIORŮ ve Zvonkové ulici a Gercenově ulici. Seniorům jsou k dispozici 3 dietní jídelny, 4 kluby seniorů, 2 střediska hygieny, 2 prádelny, půjčovna kompenzačních pomůcek. CSOP mimo jiné provozuje Středisko služeb pro děti a rodiče. Příspěvek na osobní asistenci pro děti z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením. Tento příspěvek je určen dětem, které mají trvalé bydliště v naší městské části, mají přiznány mimořádné výhody III. stupně ( průkaz ZTP/P) a plní povinnou školní docházku denní formou. Příspěvek je poskytován vždy za každé školní pololetí. Jeho výše činí za jedno pololetí 22500,- Kč v případě, že dítě dochází do běžné školy a 9000,- Kč v případě docházky do školy speciální. Příjemce příspěvku je rodič dítěte nebo jiný zákonný zástupce. Takto vyplacený fi nanční 12

13 příspěvek je určen na zajištění osobní asistence, kterou dítě potřebuje v souvislosti se školní docházkou ( např. v době vyučování, přestávek, dopravě do a ze školy). Osobní asistenci mohou zajišťovat sami rodiče, mohou také využívat pomoci poskytovatelů sociálních služeb. Pro poskytnutí příspěvku schválila RMČ Praha 10 zásady v říjnu 2004 usnesením č Poprvé byl příspěvek poskytnut za první pololetí školního roku 2004/2005. Dům zubní péče Toto zdravotnické zařízení začalo fungovat od 4. září Je určeno především dětským pacientům.v objektu jsou čtyři zubní ordinace, které mj. poskytují stomatologickou pohotovost dětským pacientům. Dům zubní péče vznikl za významné podpory Městské části Praha 10 v budově bývalé lékařské pohotovosti v ulici Nad Olšinami poblíž stanice metra Strašnická. Nachází se zde moderně vybavené zdravotnické zařízení s přívětivým prostředím pro malé děti. MČ Praha 10 významně přispěla na opravu Domu zubní péče. Od je v tomto zdravotnickém zařízení provozována dětská zubní pohotovost, která je hrazena z fi nančních prostředků Městské části Praha 10. Tato pohotovost je určena pro dětské pacienty do 18 let. Toto zdravotnické zařízení též poskytuje preventivní programy, které se počátkem 90. let 20. st. rozpadly (pravidelné školní prohlídky). Prevence kriminality Městská část se aktivně zapojila do prevence kriminality, která se zabývá příčinami trestné činnosti i dalšími sociálně patologickými jevy a omezováním příležitostí k jejich rozvoji zejména nerepresivními prostředky. Ve spolupráci s ostatními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty vyvíjí aktivity, které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek, na potencionální pachatele a na potencionální i faktické oběti trestné činnosti. Cílem preventivní politiky je snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Tato oblast úzce souvisí s komunitním plánováním sociálních služeb. Kvalitní prevence zmírňuje negativní důsledky trestné činnosti. Základním nástrojem prevence kriminality je zprostředkování informací 13

14 o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a způsobech ochrany před ní. Obsahově se jedná o široké spektrum informací, které se týkají stavu, vývoje a typů kriminality v lokalitách, rizikových způsobů chování, vysvětlování smyslu a výhod zabezpečování majetku apod. Cílem je zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu k zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku. Od roku 2007 byly realizovány projekty spolufi nancované MHMP, a to Stáří bez obav, Život bez rizik, Bezpečný domov a Na Desítce v bezpečí. Jedná se o preventivní projekty zaměřené na zprostředkování informací o nebezpečí ohrožení různými formami trestné činnosti a možnostech a způsobech ochrany. Akcí se účastní zástupci z řad Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru. V rámci předávání informací občanům městská část realizovala tzv. Senior akademii. Jedná se o vzdělávací akci, která je pořádána ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy. Cílem daného projektu je seznámení seniorů s tím, jak předcházet trestné činnosti či naučit se správnému chování v krizových situacích. Výše uvedený vzdělávací cyklus probíhá formou jednotlivých přednášek na dané téma z oblasti prevence kriminality (téma mj.: jak poznat a řešit domácí násilí, jak chránit svůj majetek či zdraví, jaké povinnosti mají majitelé psů). 14

15 1. Přehled poskytovatelů dle cílových skupin Životní situace, ve kterých se můžete nacházet a kdo Vám s nimi může pomoci: Bydlení Nevíte kudy kam a řešíte problémy s bydlením? Přišli jste o byt nebo dům, nemáte z čeho platit nájem? A nabalují se další problémy? Bezplatně a ochotně Vám pomůže nebo poradí: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Asistence, o.s Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s Centrum sociálních služeb Praha Diakonie ČCE Dům naděje Praha Vršovice Dům naděje Praha - Záběhlice Gaudia proti rakovině, o.s Kolumbus, o.s Společnost DUHA Integrace osob s mentálním postižením

16 Rodina s dětmi, děti a mládež Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v situaci, kterou neumíte vyřešit? Máte pocit, že bez cizí pomoci nedokážete překonat těžké období? Řešíte problémy se svými malými či dospívajícími dětmi a už si nevíte rady? Pomoci Vám můžeme my nebo Vám poradíme kam jinam se obrátit: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Centrum pro rodinu, DROP IN, o.p.s Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s Centrum sociálních služeb Praha Člověk člověku, o.s Diakonie ČCE Elio, o.s Hestia, o.s HoSt Home-Start ČR Lačhe Čhave, o.s Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha -Vršovice Dluhy 16 Hrozí Vám exekuce, ztráta bydlení, nemůžete vystačit s rodinným rozpočtem nebo jen nedokážete hospodařit s penězi? Co vlastně budete dál dělat, jak se dostanete z bludného kruhu? Obraťte se na: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s Centrum sociálních služeb Praha Diakonie ČCE Elio, o.s Kolumbus, o.s

17 Domácí násilí Ubližuje Vám někdo? Máte pocit, že se někoho z Vašich blízkých týká domácí násilí? Nečekejte na zázrak, nevěřte, že se něco změní. Pokud jste se Vy nebo někdo, koho znáte, našel v některé z popsaných situací, vyhledejte pomoc. Můžete se obrátit na: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha Centrum pro rodinu, DROP IN, o.p.s Diakonie ČCE Elio, o.s Kolumbus, o.s Lačhe Čhave, o.s ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Drogy a alkohol Myslíte si, že Vaše dítě nebo blízká osoba užívá drogy? Experimentujete s drogami nebo je užíváte a uvažujete o změně nebo abstinenci? Máte problémy s alkoholem a chcete je řešit? str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Centrum pro rodinu, DROP IN, o.p.s Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Elio, o.s Lačhe Čhave, o.s Rodiče, o.s

18 Odchod z vězení a vazby Vracíte se z výkonu trestu nebo vazby a nevíte, co vlastně budete dělat? Jak začít? Nemáte kde bydlet, nemáte zaměstnání nebo máte problémy s rodinou? Bezplatně a ochotně Vám pomůže: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Dům naděje Praha Vršovice Dům naděje Praha Záběhlice Centrum sociálních služeb Praha Osamocení Trápíte se? Nemáte se komu svěřit? Nezoufejte, nejste na to sami! Obraťte se na: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Arcidiecézní charita Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha Člověk člověku, o.s Diakonie ČCE Elio, o.s Elpida plus, o.p.s Gaudia proti rakovině, o.s Hewer občanské sdružení Kolumbus, o.s Point 50+, o.p.s Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha -Vršovice

19 Stáří Cítíte, že stáří se již dotklo i Vás, již nezvládáte to, co jste byli zvyklí zvládat? Pomohla by Vám pomoc někoho druhého? Rádi byste zůstali doma, ale jak to zařídit, když nákup je těžký, úklid vyčerpávající a děti daleko? Chcete znát své možnosti? Rádi pomůžeme: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Arcidiecézní charita Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha Diakonie ČCE Domov pro seniory Malešice Domov pro seniory Zahradní Město Elpida plus, o.p.s Gaudia proti rakovině, o.s Hewer občanské sdružení Pohoda Point 50+, o.p.s Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha Židovská obec v Praze Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha -Vršovice

20 Úmrtí Postihla Vás velmi bolestná a náhlá ztráta blízké osoby? Nevíte, co dělat a koho požádat o pomoc? Je důležité, aby člověk nebyl v obtížné životní situaci sám! Bezplatně a ochotně Vám pomůže a poradí: str. Arcidiecézní charita Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha Elpida plus, o.p.s Gaudia proti rakovině, o.s Hewer občanské sdružení Point 50+, o.p.s Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha -Vršovice Zdravotní postižení Zdravotní postižení může být různé - tělesné, mentální, smyslové, duševní. Může se týkat Vás, Vašich dětí nebo Vašich blízkých. Situací, které řešíte, je nekonečně mnoho. Obraťte se na nás, poradíme, případně doporučíme, kdo jiný Vám může pomoci. Vždy lze najít důstojné řešení, které bude vycházet z toho, co si přejete: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Arcidiecézní charita Asistence, o.s Asociace pomáhající lidem s autismem Praha, Střední Čechy, o.s Centrum Paraple Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha

21 Česká unie neslyšících Diakonie ČCE Fokus Praha, o.s Formika, o.s Gaudia proti rakovině, o.s Hewer občanské sdružení Kolumbus, o.s Máme otevřeno?, o.s Podpora samostatnosti OSA, o.s Point 50+, o.p.s POHODA Společnost DICRE, o.s Společnost DUHA Integrace osob s mentálním postižením, o.s Středisko rané péče SPRP Praha Svaz tělesně postižených v ČR, o.s Tyfloservis, o.p.s WS Handicap s.r.o Židovská obec v Praze Ztráta zaměstnání Přišli jste nečekaně o práci? Už několik týdnů, měsíců se snažíte najít bezúspěšně práci? Začínáte se cítit izolovaní, méněcenní, převládá ve Vás pocit Práci již nikdy nenajdu? Nevzdávejte to, obraťte se na nás a budeme hledat řešení společně? str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Asistence, o.s Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s Centrum sociálních služeb Praha Diakonie ČCE Elio, o.s Gaudia proti rakovině, o.s Kolumbus, o.s Lačhe Čhave, o.s Point 50+, o.p.s Společnost DUHA Integrace osob s mentálním postižením, o.s

22 2. Rejstřík APLA Praha, Střední Čechy, o. s...24 APPN, o.s...24 Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelská služba...25 ASISTENCE o.s Centrum Sámovka O.S. Vhled...26 Centrum komunitní práce Praha 10, o. p. s...26 Centrum Paraple, o.p.s Centrum pro rodinu - Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha...28 Česká unie neslyšících...29 Člověk člověku, o. s. - Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů...29 Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze Domov pro seniory Malešice...30 Domov pro seniory Zahradní Město...31 Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením...31 Dům Naděje Praha-Vršovice - azylový dům...32 Dům Naděje Praha-Záběhlice - azylový dům...32 Elio, o.s...33 Elpida plus, o.p.s Fokus Praha, o. s FORMIKA, o. s Gaudia proti rakovině, o.s HESTIA, o.s...35 Hewer - občanské sdružení...36 HoSt Home Start Česká republika...36 Mateřské a otcovské centrum pohody JABLIČKOV...37 Klub K KOLUMBUS o.s o.s. Lačhe Čhave...38 Máme otevřeno?, o.s...39 Podpora samostatnosti Osa, o.s POHODA společnost pro normální život lidí s postižením...40 Point 50+, o.p.s Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č.

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. 1 SENIOŘI Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy srpen

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2011 / 2012. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2011 / 2012. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Městská část Praha 10 Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Stáří Katalog sociálních a návazných služeb 2011 / 2012 Zdravotní

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice DALŠÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Dům zubní péče pro děti i dospělé Lékařská služba první pomoci pro děti i dospělé

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol

Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol Bydlení Rodina s dětmi Děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Stáří Katalog sociálních a návazných služeb 2012 / 2013 Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více