Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy."

Transkript

1 Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání poskytovaných na území MČ Praha 10

2

3 Úvodní slovo vedoucí sociálního odboru Mgr. Alice Pajerové Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing Vážení a milí spoluobčané, nyní se Vám dostává do rukou katalog, který pro Vás připravili (zkompletovali) pracovníci sociálního odboru ÚMČ P 10 ve spolupráci s poskytovateli sociálních a návazných služeb. Cílem našeho-vašeho katalogu je poskytnout přehled organizací, jehož posláním je pomáhat občanům, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Důsledek případných zdravotních, sociálních či ekonomických dopadů může neodmyslitelně ovlivňovat zdraví a kvalitu života celé společnosti. Jednou z významných předností vedení městské části P 10 je zabezpečit občanům potřebnou pomoc nejen svými organizacemi, avšak i podporou poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Text katalogu je věnován problematice neočekávaných situací, které mohou potkat každého z nás. Je určen všem občanům Prahy 10, zejména však seniorům, osobám se zdravotním handicapem, ale i samozřejmě rodinám s dětmi. Pro přehlednost a orientaci jsme údaje o organizacích rozčlenili na straně dle životních situací, ve kterých se během života může ocitnout každý z nás. Činnost každé organizace je Vám abecedně stručně představena na jednotlivých stránkách katalogu. V závěru katalog obsahuje základní kontaktní údaje na zdravotnické zařízení a další nezbytné kontakty, jako jsou např., zubní pohotovost, policie, hasiči, probační a mediační služba. Jelikož je naším cílem údaje v katalogu pravidelně aktualizovat k Vašim potřebám, přivítáme veškeré připomínky či náměty. V případě nejasností můžete kontaktovat pracovníky sociálního odboru městské části Praha 10. Kontakty naleznete na straně 6 a 7. Velký dík je věnován pracovnicím Centra pro komunitní práci střední Čechy (CpKP střední Čechy), které výrazně svojí odbornou a metodickou činností přispěly ke vzniku našeho-vašeho katalogu. Děkuji za Vaši přízeň Mgr. Alice Pajerová vedoucí odboru sociálního 3

4 ÚMČ Praha 10 z hlediska poskytování sociálních a návazných služeb Městská část Praha 10 dlouhodobě podporuje rozvoj sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10. Cílem všech činností je, aby se Praha 10 stala klidným, bezpečným a příjemným místem pro život. O její aktivitě vypovídají jednotlivé projekty, které realizuje zejména prostřednictvím sociálního odboru ÚMČ Praha 10. Co si představit pod pojmem sociální služby? Zjednodušeně řečeno, patří sem jednak tzv. služby sociální péče (to jsou např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence aj.) a dále služby, které pomáhají předcházet různým krizovým situacím či řešit krizové stavy, včetně služeb, které zabezpečují podmínky pro přežití (např. noclehárny, azylová bydlení, terapeutické komunity, různé poradny a řada dalších služeb). Důležitou úlohu v rozvoji městské části představují i tzv. návazné služby, které vhodným způsobem zpříjemňují a zjednodušují život občanů Prahy 10. Důležitým krokem vedoucím k rozvoji sociálních a návazných služeb bylo rozhodnutí vedení městské části v roce 2004, že se zapojí do procesu Komunitního plánování sociálních služeb, jehož základem je spolupráce všech zúčastněných stran. Jedná se o zástupce městské části Praha 10, uživatele a poskytovatele služeb. Jedním ze základních úkolů v rámci zvýšení informovanosti o sociálních a návazných službách je vydání tohoto katalogu. Představení činnosti sociálního odboru ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68, Praha 10 V přenesené působnosti plní odbor zejména tyto úkoly: Vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoc v hmotné nouzi, když poskytuje pomoc k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi, kterými jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení. Přiznává mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany. Zajišťuje agendu sociálních pohřbů. Ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. 4

5 Vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, když podle tohoto zákona upravenými podmínkami poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Zprostředkovává žádosti o osvojení a pěstounskou péči. Vykonává sociálně právní ochranu dětí a funkci kolizního opatrovníka. Poskytuje poradenskou pomoc starším a zdravotně postiženým občanům, nezaměstnaným, rodinám s dětmi a občanům ohroženým sociálním vyloučením. Provádí terénní sociální šetření a depistáže. Řeší obtížné sociální případy. Zastupuje nezletilé u soudů všech stupňů. Projednává stížnosti a podněty občanů v působnosti odboru. Vyhledává osoby, které potřebují sociální pomoc z důvodů různých sociálně patologických jevů. Koordinuje sociálně preventivní činnost MČ a podílí se na organizování preventivních opatření a projektů. Poskytuje dávky sociální péče občanům se zdravotním postižením dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V oblasti samostatné působnosti odbor vykonává zejména tyto činnosti: Poskytuje příspěvek na integraci dětí z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením po dobu povinné školní docházky. Koordinuje a realizuje komunitní plánování sociálních služeb na území MČ Praha 10. Zajišťuje činnost protidrogového koordinátora. Doporučuje Azylovému domu pro matky s dětmi v Praze 10 přijetí matek s dětmi. Koordinuje romskou problematiku pro oblast Prahy 10. Umožňuje studentům odborných a vysokých škol se zaměřením na sociální práci odbornou praxi na odboru. Provádí prevenci kriminality pro Městskou část Praha 10. Zajišťuje odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením Realizuje dopravu osob s těžkým zdravotním postižením Zajišťuje agendu umisťování žadatelů do domu s pečovatelskou službou v souladu s usnesením RMČ č.396 ze dne , včetně provádění terénní práce Vykonává zřizovatelskou funkci pro zřízené organizace (CSOP a LDN) 5

6 Zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí studentů z dětských domovů a pěstounské péče, kteří studují na VŠFS (poskytování školného v rámci projektu Studentský dům ). Zabezpečuje výkon veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi. Vedoucí odboru Mgr. Alice Pajerová I. patro, budova A, kancelář A107 tel.: fax: kontakt právníka odboru Mgr. Jan Jeglík I. patro, Budova A, kancelář A 108b tel.: , asistentka vedoucí sociálního odboru I. patro, Budova A, kancelář A105 tel.: Oddělení zřízených organizací a sekretariátu Zajišťuje organizační chod celého odboru, poskytuje informace o činnosti a projektech celého sociálního odboru, mimo jiné poradenskou činnost v oblasti agendy žádostí o přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou, podílí se na všech realizovaných projektech vedoucí oddělení Mgr. Petra Jonášová I. patro, budova A, kancelář A106 tel.: Oddělení sociálně právní ochrany dětí Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství a k upevňování rodinných vztahů. Součástí sociální péče o tuto skupinu osob je i sociálně-právní ochrana dětí. vedoucí oddělení Bc. Pavel Petřík I. patro, budova A, kancelář A104 Tel.: Fax: Oddělení sociálních služeb Rozhoduje o poskytování dávek sociální péče a příspěvků starým a potřebným občanům, zdravotně postiženým občanům. Poskytuje občanům poradenskou péči při řešení jejich sociálních problémů, aplikuje 6

7 zákon č.108/2006sb., o sociálních službách v praxi, posuzuje žádosti a poskytuje příspěvky na péči a vybraných dávek sociální péče. vedoucí oddělení Mgr. Blanka Boháčková I. patro, budova B, kancelář B127 tel.: fax: Oddělení sociální prevence Komplexně řeší problematiku sociální prevence na území městské části Praha 10 a ve spolupráci s příslušnými orgány utváří podmínky nezbytné pro tvorbu a realizaci specifi cky zaměřených a vnitřně provázaných preventivních programů MČ Praha 10. Zajišťuje rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi a koordinaci Komunitního plánování sociálních služeb. Kurátoři pro mládež pracují s rodinami a dětmi a sociální kurátor pro dospělé poskytuje potřebnou pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. vedoucí oddělení Bc. Linda Zákorová I. patro, budova B, kancelář B134 Tel.: Fax: protidrogový koordinátor Mgr. Helena Průchová I. patro, budova B, kancelář B136 tel.: Oddělení projektu EU Realizuje bezplatnou službu rozvozu zdravotně znevýhodněných osob a seniorů. Zlepšuje přístup osob se zdravotním postižením a osob o ně pečujících na trh práce a k sociálním službám. Vytváří podmínky pro integraci znevýhodněných skupin obyvatelstva na trh práce a zlepšuje možnost jejich integrace do běžného života. Rozšiřuje a zkvalitňuje existující síť sociálních služeb na území Prahy 10. Oddělení realizuje projekty z oblasti prevence kriminality a projekty fi nancované z prostředků Evropské unie. vedoucí oddělení Bc. Michal Kočí tel.: Detašované pracoviště sociálního odboru na adrese: Jasmínová 35, Praha 10 Zahradní Město I. patro, třetí kancelář zleva 7

8 Projekty sociálního odboru Do práce po rodičovské dovolené s Desítkou Městská část Praha 10 využila 2. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita, kterou v květnu roku 2009 vyhlásil Magistrát hl. m. Prahy. Tímto radnice reagovala na průzkum sociálního odboru, který mapoval potřeby cílové skupiny rodičů na rodičovské dovolené. Průzkum probíhal na přelomu let 2007 a Ke zpracování projektového záměru využila radnice i studie Národního ústavu odborného vzdělávání a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Realizace projektového záměru byla zahájena 1. února Projekt je určen rodičům na rodičovské dovolené a rodičům, kteří jsou krátce po jejím skončení, jsou registrováni na Úřadu práce, mají trvalé bydliště na území městské části Praha 10 a věk jejich děti se nachází ve věkovém rozmezí 1,5 až 3 roky. Cílem záměru je usnadnit rodičům jejich návrat na trh práce. V rámci projektu se rodiče účastní bezplatných kurzů: jazykové znalosti (anglický a německý jazyk), PC dovednosti, sociální dovednosti a rekvalifi kačních kurzů. První etapa projektu (duben - červen 2010) byla zahájena 6. dubna Druhá (navazující) etapa byla zahájena v měsíci září Projekt potrvá do června roku Významnou službou pro rodiče je hlídání dětí v nově Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti vybavené herně. Rozvoz občanů Městská část Praha 10 realizuje bezplatnou službu rozvozu zdravotně znevýhodněných osob. Rozvoz probíhá za přítomnosti sociálních asistentek (jedna asistentka v každém voze) dvěma mikrobusy. Jeden vůz je vybaven výsuvnou plošinou pro nástup osob na vozíku. Osoby žádající o službu musí být držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a mít trvalé bydliště na území MČ Prahy 10. Služba je poskytována za účelem návštěvy lékaře, 8

9 lékařské rehabilitace nebo ÚMČ Praha 10, a to v aktuálně zveřejněných (a v okamžiku objednávky volných) časových rozmezích. Rozvozy městská část zajišťuje každý všední den od 7.00 hod do hod. a to především na území MČ Praha 10, a jí přilehlých lokalitách. Služba zahrnuje jednorázovou službu rozvozu (tj. neobsahuje doprovod od vozu na místo určení, donášku, čekání na zpětný odvoz apod.). Služba zahrnuje asistenci při nástupu do vozu a výstupu z něj. Každý poslední pracovní den v týdnu jsou na www stránce: odbor sociální, oddělení projektu EU, rozvozy občanů zveřejňovány volné termíny rozvozů pro následující týden. Zcela aktuální (během týdne) volné termíny Vám ochotně sdělí každý všední den od 7.30 hod do hod na telefonním čísle: Azylový dům pro matky s dětmi Toto zařízení poskytuje účinnou pomoc matkám a dětem, které se nacházejí v těžké sociální nebo životní situaci, kterou nemohou řešit samy. V Azylovém domě je poskytována pobytová sociální služba matkám z Prahy 10, z dalších městských částí hl. m. Prahy, ale také z celé ČR a ostatních členských zemí EU. Podmínkou poskytování sociální služby v zařízení je snaha matek řešit svoji nepříznivou situaci, dodržování domovního řádu a úhrada za pobyt. Těžiště celého projektu spočívá ve spolupráci MČ Praha 10 a Centra komunitní práce P 10, obecně prospěšné společnosti, která provoz Azylového domu zajišťuje. Obě instituce usilují tímto projektem o vytvoření klidového zázemí a podpory pro matky s dětmi v krizové nebo náročné životní situaci, která ohrožuje fungování rodiny. V azylovém domě je pro žadatelky k dispozici devět ubytovacích jednotek určených k překlenutí krizového období. Délka pobytu je obvykle jeden až šest měsíců, ve výjimečných a odůvodněných případech až dvanáct měsíců. Celý objekt je nepřetržitě střežen ostrahou. Kontaktní osoba, která eviduje a shromažďuje žádosti o pobyt: Bc. Zuzana Stupáková 1. patro budovy B, kancelář č. 138 tel.:

10 10 Studentský dům Záběhlická Dalším projektem Městské části Praha 10 směřujícím do sociální oblasti je Studentský dům Záběhlická. Jedná o nabídku pomoci dětem, které odcházejí z dětského domova nebo obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí (pěstounskou nebo poručenskou péčí). Cílem projektu je umožnit těmto mladým lidem vysokoškolské studium. Lze přepokládat, že většina nemá za běžných podmínek možnost získat vysokoškolské vzdělání a to zejména z důvodu nedostatečného rodinného zázemí a z důvodů fi nančních. S ohledem na často složitou situaci těchto mladých lidí jim nabízí městská část možnost vysokoškolského studia na Vysoké škole fi nančně správní, která má své sídlo na Praze 10. Studium městská část těmto studentům fi nancuje a zároveň jim zajišťuje bydlení ve Studentském domě Záběhlická, který byl za tímto účelem zrekonstruován. Projektem získávají studenti příležitost posilovat svoji samostatnost, rozvíjet své schopnosti a podporu v začleňování do běžného každodenního života. V objektu Studentského domu je studentům poskytováno nejen ubytování (kapacita zařízení je 36 míst), ale i další doprovodné služby. Pracovníci Studentského domu připravují studenty na samostatný život. Tito pracovníci současně aktivně spolupracují se zaměstnanci Vysoké školy při řešení konkrétních problémů studentů, při vyhodnocování jejich úspěšnosti a na motivaci k dalšímu studiu. Projekt realizuje Městská část Praha 10, Centrum komunitní práce P10, obecně prospěšná společnost a Vysoká škola fi nanční a správní. Z prostředků městské části mají studenti hrazeno školné i ubytování a získávají každoročně příspěvek na zakoupení učebních pomůcek. Na Vysoké škole fi nanční a správní mají studenti možnost požádat při splnění podmínek o prospěchové a sociální stipendium. V případě úspěšného ukončení bakalářského studia se bude Městská část Praha 10 snažit nabídnout studentům pracovní uplatnění v rámci Úřadu městské části, případně v jí zřizovaných organizacích. První studenti byli do projektu přijati pro akademický rok 2008/2009.

11 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice (LDN) 1.prosince 2008 zahájila Léčebna Vršovice provoz v nově zrekonstruovaných prostorách. Obnova a vybavení byly hrazeny z prostředků městské části Praha 10. Kromě dlouhodobé ošetřovatelské péče o chronicky nemocné pacienty nabízí také rehabilitace zaměřené na včasnou mobilizaci a aktivizaci pacientů s kardiovaskulárními onemocněními nebo po úrazech či operacích. Rehabilitační oddělení je určeno pro hospitalizované, ale i pro ambulantní klienty a poskytuje širokou nabídku léčebných postupů, elektroléčbu a vodoléčbu. Léčebna Vršovice je v současné době jednou z nejmodernějších v Praze. Každé oddělení je vybaveno hygienickými, rehabilitačními i manipulačními pomůckami pojízdnými vanami, hygienickými sprchovacími křesly, zvedáky, stavěcími pomůckami. Součástí je ultrazvukový diagnostický přístroj pro celkové vyšetření i no EKG přístroje, vše s možností napojení na počítačovou síť a ukládáním výsledků přímo do digitálního chorobopisu pacienta. Vršovická léčebna v tuto chvíli nabízí celkem 49 standardních lůžek a šedesát lůžek s nadstandardním vybavením, zde mají pacienti k dispozici vlastní sociální zázemí, ledničku TABULKA CENÍK NADSTANDARD 1 den 30 dnů 2-lůžkový pokoj 600,-Kč ,-Kč 1-lůžkový pokoj 800,-Kč ,-Kč STANDARD 1 den 30 dnů Standardní pokoj 200, - Kč 6 000,- Kč Pojízdný úřad V rámci standardizace poskytovaných služeb ve veřejné správě a přiblížení se občanům Prahy 10, jako jedna z prvních v ČR, zřídila městská část službu tzv. Pojízdného úřadu. Služba je určena především obča- 11

12 nům nad 80 let věku, kteří nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla ani na individuální dopravu. V rámci této služby navštíví úředník občana v místě jeho bydliště a občan v pohodlí svého domova může vyřídit běžné agendy (např. žádost o vyřízení OP, výpis z RT). Více informací Vám sdělí na telefonních číslech: Odbor občanskoprávní ověřování občanské průkazy odbor sociální odbor školství a kultury CzechPoint Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci se sídlem Sámova 7, Praha 10 (dále jen CSOP) je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 10. Hlavním posláním a účelem zřízení je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Sociální služby jsou poskytovány formou pobytovou, ambulantní i terénní. CSOP tak nabízí v MČ Praha 10 zejména seniorům a jejich rodinám pomoc při vytváření důstojných podmínek pro život v jejich přirozeném prostředí a pomáhá jim překonávat osamění. CSOP zejména poskytuje pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči, tísňovou péči a nouzovou signalizaci. Zajišťuje provoz domu s pečovatelskou službou v Sámově ulici (145 bytů) a dvě sociálně ošetřovatelská zařízení DOMOVY SENIORŮ ve Zvonkové ulici a Gercenově ulici. Seniorům jsou k dispozici 3 dietní jídelny, 4 kluby seniorů, 2 střediska hygieny, 2 prádelny, půjčovna kompenzačních pomůcek. CSOP mimo jiné provozuje Středisko služeb pro děti a rodiče. Příspěvek na osobní asistenci pro děti z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením. Tento příspěvek je určen dětem, které mají trvalé bydliště v naší městské části, mají přiznány mimořádné výhody III. stupně ( průkaz ZTP/P) a plní povinnou školní docházku denní formou. Příspěvek je poskytován vždy za každé školní pololetí. Jeho výše činí za jedno pololetí 22500,- Kč v případě, že dítě dochází do běžné školy a 9000,- Kč v případě docházky do školy speciální. Příjemce příspěvku je rodič dítěte nebo jiný zákonný zástupce. Takto vyplacený fi nanční 12

13 příspěvek je určen na zajištění osobní asistence, kterou dítě potřebuje v souvislosti se školní docházkou ( např. v době vyučování, přestávek, dopravě do a ze školy). Osobní asistenci mohou zajišťovat sami rodiče, mohou také využívat pomoci poskytovatelů sociálních služeb. Pro poskytnutí příspěvku schválila RMČ Praha 10 zásady v říjnu 2004 usnesením č Poprvé byl příspěvek poskytnut za první pololetí školního roku 2004/2005. Dům zubní péče Toto zdravotnické zařízení začalo fungovat od 4. září Je určeno především dětským pacientům.v objektu jsou čtyři zubní ordinace, které mj. poskytují stomatologickou pohotovost dětským pacientům. Dům zubní péče vznikl za významné podpory Městské části Praha 10 v budově bývalé lékařské pohotovosti v ulici Nad Olšinami poblíž stanice metra Strašnická. Nachází se zde moderně vybavené zdravotnické zařízení s přívětivým prostředím pro malé děti. MČ Praha 10 významně přispěla na opravu Domu zubní péče. Od je v tomto zdravotnickém zařízení provozována dětská zubní pohotovost, která je hrazena z fi nančních prostředků Městské části Praha 10. Tato pohotovost je určena pro dětské pacienty do 18 let. Toto zdravotnické zařízení též poskytuje preventivní programy, které se počátkem 90. let 20. st. rozpadly (pravidelné školní prohlídky). Prevence kriminality Městská část se aktivně zapojila do prevence kriminality, která se zabývá příčinami trestné činnosti i dalšími sociálně patologickými jevy a omezováním příležitostí k jejich rozvoji zejména nerepresivními prostředky. Ve spolupráci s ostatními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty vyvíjí aktivity, které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek, na potencionální pachatele a na potencionální i faktické oběti trestné činnosti. Cílem preventivní politiky je snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Tato oblast úzce souvisí s komunitním plánováním sociálních služeb. Kvalitní prevence zmírňuje negativní důsledky trestné činnosti. Základním nástrojem prevence kriminality je zprostředkování informací 13

14 o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a způsobech ochrany před ní. Obsahově se jedná o široké spektrum informací, které se týkají stavu, vývoje a typů kriminality v lokalitách, rizikových způsobů chování, vysvětlování smyslu a výhod zabezpečování majetku apod. Cílem je zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu k zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku. Od roku 2007 byly realizovány projekty spolufi nancované MHMP, a to Stáří bez obav, Život bez rizik, Bezpečný domov a Na Desítce v bezpečí. Jedná se o preventivní projekty zaměřené na zprostředkování informací o nebezpečí ohrožení různými formami trestné činnosti a možnostech a způsobech ochrany. Akcí se účastní zástupci z řad Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru. V rámci předávání informací občanům městská část realizovala tzv. Senior akademii. Jedná se o vzdělávací akci, která je pořádána ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy. Cílem daného projektu je seznámení seniorů s tím, jak předcházet trestné činnosti či naučit se správnému chování v krizových situacích. Výše uvedený vzdělávací cyklus probíhá formou jednotlivých přednášek na dané téma z oblasti prevence kriminality (téma mj.: jak poznat a řešit domácí násilí, jak chránit svůj majetek či zdraví, jaké povinnosti mají majitelé psů). 14

15 1. Přehled poskytovatelů dle cílových skupin Životní situace, ve kterých se můžete nacházet a kdo Vám s nimi může pomoci: Bydlení Nevíte kudy kam a řešíte problémy s bydlením? Přišli jste o byt nebo dům, nemáte z čeho platit nájem? A nabalují se další problémy? Bezplatně a ochotně Vám pomůže nebo poradí: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Asistence, o.s Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s Centrum sociálních služeb Praha Diakonie ČCE Dům naděje Praha Vršovice Dům naděje Praha - Záběhlice Gaudia proti rakovině, o.s Kolumbus, o.s Společnost DUHA Integrace osob s mentálním postižením

16 Rodina s dětmi, děti a mládež Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v situaci, kterou neumíte vyřešit? Máte pocit, že bez cizí pomoci nedokážete překonat těžké období? Řešíte problémy se svými malými či dospívajícími dětmi a už si nevíte rady? Pomoci Vám můžeme my nebo Vám poradíme kam jinam se obrátit: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Centrum pro rodinu, DROP IN, o.p.s Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s Centrum sociálních služeb Praha Člověk člověku, o.s Diakonie ČCE Elio, o.s Hestia, o.s HoSt Home-Start ČR Lačhe Čhave, o.s Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha -Vršovice Dluhy 16 Hrozí Vám exekuce, ztráta bydlení, nemůžete vystačit s rodinným rozpočtem nebo jen nedokážete hospodařit s penězi? Co vlastně budete dál dělat, jak se dostanete z bludného kruhu? Obraťte se na: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s Centrum sociálních služeb Praha Diakonie ČCE Elio, o.s Kolumbus, o.s

17 Domácí násilí Ubližuje Vám někdo? Máte pocit, že se někoho z Vašich blízkých týká domácí násilí? Nečekejte na zázrak, nevěřte, že se něco změní. Pokud jste se Vy nebo někdo, koho znáte, našel v některé z popsaných situací, vyhledejte pomoc. Můžete se obrátit na: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha Centrum pro rodinu, DROP IN, o.p.s Diakonie ČCE Elio, o.s Kolumbus, o.s Lačhe Čhave, o.s ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Drogy a alkohol Myslíte si, že Vaše dítě nebo blízká osoba užívá drogy? Experimentujete s drogami nebo je užíváte a uvažujete o změně nebo abstinenci? Máte problémy s alkoholem a chcete je řešit? str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Centrum pro rodinu, DROP IN, o.p.s Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Elio, o.s Lačhe Čhave, o.s Rodiče, o.s

18 Odchod z vězení a vazby Vracíte se z výkonu trestu nebo vazby a nevíte, co vlastně budete dělat? Jak začít? Nemáte kde bydlet, nemáte zaměstnání nebo máte problémy s rodinou? Bezplatně a ochotně Vám pomůže: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Dům naděje Praha Vršovice Dům naděje Praha Záběhlice Centrum sociálních služeb Praha Osamocení Trápíte se? Nemáte se komu svěřit? Nezoufejte, nejste na to sami! Obraťte se na: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Arcidiecézní charita Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha Člověk člověku, o.s Diakonie ČCE Elio, o.s Elpida plus, o.p.s Gaudia proti rakovině, o.s Hewer občanské sdružení Kolumbus, o.s Point 50+, o.p.s Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha -Vršovice

19 Stáří Cítíte, že stáří se již dotklo i Vás, již nezvládáte to, co jste byli zvyklí zvládat? Pomohla by Vám pomoc někoho druhého? Rádi byste zůstali doma, ale jak to zařídit, když nákup je těžký, úklid vyčerpávající a děti daleko? Chcete znát své možnosti? Rádi pomůžeme: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Arcidiecézní charita Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha Diakonie ČCE Domov pro seniory Malešice Domov pro seniory Zahradní Město Elpida plus, o.p.s Gaudia proti rakovině, o.s Hewer občanské sdružení Pohoda Point 50+, o.p.s Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha Židovská obec v Praze Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha -Vršovice

20 Úmrtí Postihla Vás velmi bolestná a náhlá ztráta blízké osoby? Nevíte, co dělat a koho požádat o pomoc? Je důležité, aby člověk nebyl v obtížné životní situaci sám! Bezplatně a ochotně Vám pomůže a poradí: str. Arcidiecézní charita Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha Elpida plus, o.p.s Gaudia proti rakovině, o.s Hewer občanské sdružení Point 50+, o.p.s Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha -Vršovice Zdravotní postižení Zdravotní postižení může být různé - tělesné, mentální, smyslové, duševní. Může se týkat Vás, Vašich dětí nebo Vašich blízkých. Situací, které řešíte, je nekonečně mnoho. Obraťte se na nás, poradíme, případně doporučíme, kdo jiný Vám může pomoci. Vždy lze najít důstojné řešení, které bude vycházet z toho, co si přejete: str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Arcidiecézní charita Asistence, o.s Asociace pomáhající lidem s autismem Praha, Střední Čechy, o.s Centrum Paraple Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha

21 Česká unie neslyšících Diakonie ČCE Fokus Praha, o.s Formika, o.s Gaudia proti rakovině, o.s Hewer občanské sdružení Kolumbus, o.s Máme otevřeno?, o.s Podpora samostatnosti OSA, o.s Point 50+, o.p.s POHODA Společnost DICRE, o.s Společnost DUHA Integrace osob s mentálním postižením, o.s Středisko rané péče SPRP Praha Svaz tělesně postižených v ČR, o.s Tyfloservis, o.p.s WS Handicap s.r.o Židovská obec v Praze Ztráta zaměstnání Přišli jste nečekaně o práci? Už několik týdnů, měsíců se snažíte najít bezúspěšně práci? Začínáte se cítit izolovaní, méněcenní, převládá ve Vás pocit Práci již nikdy nenajdu? Nevzdávejte to, obraťte se na nás a budeme hledat řešení společně? str. Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s Asistence, o.s Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s Centrum sociálních služeb Praha Diakonie ČCE Elio, o.s Gaudia proti rakovině, o.s Kolumbus, o.s Lačhe Čhave, o.s Point 50+, o.p.s Společnost DUHA Integrace osob s mentálním postižením, o.s

22 2. Rejstřík APLA Praha, Střední Čechy, o. s...24 APPN, o.s...24 Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelská služba...25 ASISTENCE o.s Centrum Sámovka O.S. Vhled...26 Centrum komunitní práce Praha 10, o. p. s...26 Centrum Paraple, o.p.s Centrum pro rodinu - Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o Centrum sociálních služeb Praha...28 Česká unie neslyšících...29 Člověk člověku, o. s. - Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů...29 Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze Domov pro seniory Malešice...30 Domov pro seniory Zahradní Město...31 Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením...31 Dům Naděje Praha-Vršovice - azylový dům...32 Dům Naděje Praha-Záběhlice - azylový dům...32 Elio, o.s...33 Elpida plus, o.p.s Fokus Praha, o. s FORMIKA, o. s Gaudia proti rakovině, o.s HESTIA, o.s...35 Hewer - občanské sdružení...36 HoSt Home Start Česká republika...36 Mateřské a otcovské centrum pohody JABLIČKOV...37 Klub K KOLUMBUS o.s o.s. Lačhe Čhave...38 Máme otevřeno?, o.s...39 Podpora samostatnosti Osa, o.s POHODA společnost pro normální život lidí s postižením...40 Point 50+, o.p.s Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více