Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D"

Transkript

1 Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D Kolpingova domu Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Služby Kolpingova domu jsou určeny především osamělým matkám s dětmi v obtížné životní situaci. Ve výjimečných případech a za splnění určitých podmínek (viz Hlava VI. tohoto řádu) může být na základě žádosti ubytované matky přijat k pobytu i její partner. 2. Žadatel je do Kolpingova domu přijat pouze k přechodnému ubytování. Smlouva o poskytování sociálních služeb je uzavírána vždy na dobu určitou, zpravidla na 3 měsíce, a po vzájemné dohodě dodatky ke smlouvě prodlužována. Pobyt lze prodlužovat maximálně na dobu 3 let. 3. Ustanovení Domácího řádu, která upravují provoz azylového domu, vytvářejí podmínky pro maximální možné soukromí jednotlivých rodin a zajištění klidu zejména ve večerních hodinách. Určitá omezení jsou vzhledem k věku a potřebám dětí, prostorovým dispozicím v azylovém domě, těsnému sousedství všech uživatelů a celkovému bezpečí obyvatel i zaměstnanců nezbytná. Hlava II ZÁSADY PROVOZU KOLPINGOVA DOMU 1. Uživateli je při ubytování poskytnuta garsoniéra s příslušenstvím a veškerým vybavením. Uživatel podpisem potvrdí převzetí inventáře a klíčů od bytu, objektu (dolní zámek dům, vrata dvůr) a kočárkárny. Kromě inventáře může získat další předměty, které se zapisují do formuláře zapůjčené věci a jejichž převzetí rovněž potvrzuje podpisem. Do pokladny skládá zálohu 1000 Kč pro případné škody na inventáři či ztráty. 2. Uživatelé, zaměstnanci, návštěvníci a všechny ostatní osoby jsou povinni zachovávat veškerá protipožární opatření a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. S těmito zásadami jsou uživatelé při nástupu do azylového domu seznámeni. Jsou také stále veřejně přístupné na nástěnce v přízemí Kolpingova domu. 3. V přiděleném pokoji není dovoleno provádět stavební ani jiné úpravy, ale uživatel si může pokoj vybavit dalšími bytovými doplňky. Rovněž může ve svém pokoji používat vlastní elektrické spotřebiče (např. vysoušeč vlasů, rádio, televizor, počítač), jestliže odpovídají ČSN a jsou používány podle návodu výrobce. 4. Uživatel nesmí odnášet mimo dům nebo komukoli zapůjčovat předměty a zařízení z majetku Kolpingova domu, rozumí se tím též klíče, z nichž není dovoleno zhotovovat kopie. Za ztrátu nebo poškození zařízení je uživatel povinen po projednání s pracovníky Kolpingova domu zaplatit přiměřenou náhradu. 5. Pracovníci Kolpingova domu mohou do bytu uživatele vstoupit pouze s jeho souhlasem a v jeho přítomnosti. Výjimku tvoří situace, kdy mají obavy z ohrožení bezpečí osob a

2 majetku, nebo po předchozí dohodě s uživatelem při provádění oprav. V takovém případě mohou použít náhradního klíče. 6. Jedenkrát v týdnu probíhá v pravidelném termínu na pokojích kontrola stavu svěřených prostor a majetku (především velkých spotřebičů a nábytku). 1x v měsíci probíhá na pokojích kontrola zapůjčeného inventáře. Na přesný termín kontroly inventáře jsou uživatelé předem upozorněni na informační nástěnce v přízemí. V případě nepřítomnosti v době této kontroly si uživatel sjedná náhradní individuální termín. 7. Kromě své bytové jednotky může uživatel využívat i kuchyň, dvůr, zahradu, halu s televizí, děti si mohou hrát s hračkami v hale i v hracím koutku v jídelně a půjčovat si vozítka z kočárkárny. V těchto společných prostorách po sobě zanechává uživatel pořádek, odnáší své osobní věci a naopak neodnáší společné věci do svého bytu. 8. Uživatelé udržují svou bytovou jednotku a svěřený inventář v pořádku zejména s ohledem na zdraví dítěte (hygiena, nebezpečí úrazu). Šetří vodou i elektřinou. Po dobu tří měsíců od nástupu uživatele do Kolpingova domu je jedenkrát týdně monitorován stav bytu z hlediska hygieny a pořádku a průběžně je sledována i péče o dítě. Uživatel je informován, na jaké oblasti je monitoring zaměřen (viz Sledované oblasti dle hlavy II. Domácího řádu, bod 8). Cílem je zmapovat dovednosti uživatelů při údržbě domácnosti a úroveň péče o dítě. V případě závažnějších nedostatků je uživateli nabídnuta pomoc a spolupráce na vytváření těchto dovedností a je zakotvena v individuálních cílech uživatele. Pokud uživatel pomoc odmítne a závažné nedostatky v udržování stavu domácnosti přetrvávají, je to vnímáno jako porušování smlouvy a domácího řádu. 9. Provoz azylového domu je nepřetržitý. V době od 7:00 do 20:00 je zajišťován žurnální službou. V té se zaměstnanci střídají podle rozpisu, který je k dispozici na informační nástěnce. Žurnální službu mohou vykonávat i studenti, kteří v Kolpingově domě vykonávají praxi. Na žurnální službu se mohou uživatelé obracet v případě potřeby (např. klíče od praček, sklepa, počítačů, kuchyně, náhlé onemocnění dítěte, nahlášení technické závady apod.). Večerní provoz do 22 hod zajišťuje domovnice, která obývá domovnický byt, v případě její nepřítomnosti jiný pracovník. Noční dozor zajišťují kvalifikovaní zaměstnanci formou pracovní pohotovosti. 10. Uživatelé nemají v průběhu dne povinnost hlásit svůj odchod z azylového domu a svůj příchod, pokud s nimi není v souvislosti s jejich individuálnímu cíli uzavřena zvláštní dohoda. 11. Doba návratu do azylového domu s dítětem je s ohledem na jejich potřeby stanovena do 20:00. Za podmínky, že má matka zajištěné hlídání dítěte jinou dospělou osobou, a o dítě je dobře postaráno (koupání, krmení, uložení a dozor) a dítě nepřítomnost matky dobře snáší, je její návrat možný do 22 hodin. Vzhledem k povinnostem, které mají ostatní rodiče ke svým dětem je taková situace možná maximálně 1x v týdnu. Výjimku (např.z důvodu zaměstnání) si uživatel domluví s vedoucí soc.služeb. 12. Má-li uživatel v úmyslu přijít po 22. hodině, je třeba, aby to předem oznámil některému zaměstnanci, který tuto skutečnost zaznamená do knihy denních záznamů. Vzhledem k tomu, že domovnice má právo po 22.hodině na noční odpočinek, je noční návrat po 22.hodině možný jen výjimečně (např.oslava narozenin), pokud možno o víkendu a po předchozí domluvě se soc.pracovnicí a domovnicí. V případě nočního návratu nesmí uživatel svým příchodem rušit ostatní. I v tomto případě musí být řádně postaráno o dítě.

3 13. Od 20:00 do 6:00 je dům uzamčen. Od 22:00 do 6:00 je třeba dodržovat noční klid. Sledování televize v hale v 1. patře po 22. hodině je možné, ale pouze se zeslabeným zvukem. 14. Pro neplánovaný odchod z domu po 20.hodině je třeba mít vážný důvod, který uživatel sdělí domovnici, která důvody zváží a rozhodne, zda uživateli vyhoví. V případě pochybností může kontaktovat odborného pracovníka, který má pohotovost. 15. Doba návštěv je ve všední den od do hodin, v sobotu a v neděli od do hod. Návštěva se hlásí žurnální službě a zapisuje se do Knihy návštěv. Návštěvy se mohou pohybovat v jídelně, na dvoře a zahradě Kolpingova domu. Přijímání návštěv by nemělo narušovat péči matky o děti a jejich denní režim. 16. Rodiče, rodinní příslušníci a sociální pracovnice OSPODu a spolupracujících organizací mohou s vědomím službu konajícího zaměstnance navštívit uživatele na jejich pokoji. Případné výjimky pro ostatní návštěvy projedná uživatel předem se svou sociální pracovnicí, v době její nepřítomnosti se službu konajícím zaměstnancem. 17. Ředitel/ka azylového domu může ve výjimečných a odůvodněných případech povolit návštěvě přespání v domě. 18. Všichni návštěvníci Kolpingova domu jsou povinni zachovávat klid, být ve střízlivém stavu, nenarušovat soukromí ostatních uživatelů a respektovat pokyny službu konajícího zaměstnance. Pokud návštěvník nedodržuje uvedené zásady, má zaměstnanec konající službu právo a povinnost jej z domu vykázat. Zaměstnanci mohou také v odůvodněných případech zabránit vstupu návštěvníků do objektu Kolpingova domu. 19. V případě, že se odmítnutá osoba domáhá vstupu do Kolpingova domu neadekvátním způsobem (vyhrožování, pokus o násilné proniknutí, narušování nočního klidu), přivolá službu konající zaměstnanec policii. 20. Uživatelé mohou po oznámení (zpravidla své sociální pracovnici) strávit noc, případně i více dní mimo objekt azylového domu. V případě déletrvajícího pobytu nahlásí i adresu, kde se budou s dítětem zdržovat, a termín návratu. 21. Uživatelé se k sobě chovají ohleduplně, respektují vzájemně své soukromí, své spory řeší v rámci společenské normy. 22. Uživatelé na základě svých individuálních cílů spolupracují se zaměstnanci v předem dohodnutých termínech a ve shodě se Smlouvou o poskytování sociálních služeb se zúčastňují Programu Kolpingova domu. Neúčast na domluvené činnosti či na Programu je třeba předem oznámit a zdůvodnit. Důvodem může být nemoc uživatele nebo dítěte, naléhavá návštěva úřadu či lékaře, pracovní doba uživatele apod. 23. Při ukončení pobytu je povinností uživatele předat bytovou jednotku čistou a vyklizenou, vrátit všechny zapůjčené předměty a uhradit vzniklé škody. Pokud je pobyt ukončen kvůli bezdůvodnému nevyužívání služby, je byt uživatele vyklizen a jeho osobní věci (oblečení a předměty denní potřeby) a trvanlivé potraviny jsou uskladněny po dobu jednoho měsíce na chráněném místě. Potraviny podléhající zkáze jsou dány k dispozici kurzu vaření a pečení. Zápis o tom je uložen ve spisu uživatele. Po měsíci jsou jeho věci nabídnuty ostatním uživatelům, případně odeslány dál. Doklady a další předměty obsahující citlivé údaje (fotografie, deníky, dopisy) jsou přechovávány v kanceláři sociálních pracovnic a po uplynutí šesti měsíců zlikvidovány.

4 24. V případě, že má uživatel v době ukončení pobytu dluh na poplatcích za poskytování služby, je s ním sepsáno uznání dluhu, kde je nastavena výše splátek podle jeho možností. Hlava III PÉČE RODIČÚ O DĚTI 1. Rodiče poskytují svému dítěti všestrannou kvalitní péči, starají se o jeho stravování podle zásad správné výživy. Své aktivity a režim přizpůsobují potřebám a režimu dítěte. Snaží se o každodenní pobyt dítěte venku. Pečují o jeho citový, rozumový a pohybový vývoj. Na svých individuálních cílech v této oblasti spolupracují zejména s lektorkou praktických dovedností, videotrenérkou a socioterapeutkou a řídí se dohodnutými postupy. 2. Rodiče chodí s dítětem na pravidelné preventivní prohlídky a očkování, neprodleně navštíví lékaře v případě nemoci či úrazu dítěte. 3. Pracovníci Kolpingova domu mají právo a povinnost přesvědčovat se o dobré péči o dítě a o kvalitě jeho výživy a pomáhat rodičům doporučením v případě zjevných nedostatků (např. nedostatečná hygiena, nevhodné oblečení a nevhodná strava, jednání ohrožující vývoj či bezpečnost dítěte, neadekvátní trestání apod.). Pokud rodiče opakovaně nerespektují taková doporučení a spolupráci se zaměstnanci odmítají, je takové jednání vyhodnoceno jako zanedbávání, či dokonce týrání dítěte a zaměstnanci jsou povinni nahlásit tuto skutečnost sociální pracovnici příslušného OSPODu. Zároveň se jedná o porušení Domácího řádu a Smlouvy. 4. Rodiče se snaží hospodařit se svými finančními prostředky tak, aby vždy měli dostatek základních potravin a hygienických potřeb pro své děti. V případě, že se dostanou do stavu hmotné nouze a zabezpečení základních potřeb dítěte je ohroženo, je možné jim na jejich žádost poskytnout na nákup nezbytných věcí půjčku. Rodiče dokládají využití půjčky paragonem. Půjčenou částku vrátí, jakmile obdrží finanční prostředky. Pokud se rodiče do této situace dostávají opakovaně, je jim nabídnuta pomoc při finančním hospodaření. 5. Rodiče nesmějí ponechat dítě bez dozoru, zejména pokud odcházejí z domu. V případě, že odcházejí bez dítěte, musí pro ně zajistit hlídání a informovat o tom sociální pracovnici. Dítě mohou svěřit jen plnoleté osobě, která za ně po dobu nepřítomnosti rodiče přebírá zodpovědnost. Rodič vždy předem zváží, zda úkol není nad možnosti a schopnosti náhradní osoby. Dítě musí být zabezpečeno stravou, plenami apod. Opakovaným ponecháváním dítěte bez dozoru porušují Domácí řád. Opuštění dítěte bez dostatečného zabezpečení je mimořádně hrubým porušením Domácího řádu. 6. Rodiče se vyvarují jednání, které by jim znemožňovalo řádně pečovat o dítě, zejména nadměrného požívání alkoholu či zneužívání nealkoholových drog. Stav silné podnapilosti nebo omámení při současné péči o dítě je hrubým porušením domácího řádu. 7. Při dlouhodobém onemocnění rodiče, které by znemožňovalo péči o dítě, zajišťuje sociální pracovnice domova po domluvě s rodičem náhradní péči (např. péče jiného rodinného příslušníka nebo blízké osoby, umístění do kojeneckého ústavu či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Hlava IV

5 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ PORUŠOVÁNÍ ŘÁDU A SMLOUVY Pokud uživatel závažným způsobem, nebo méně závažně avšak soustavně, poruší Domácí řád nebo Smlouvu o poskytování sociálních služeb, jsou vyvozena následující opatření: 1. Písemné Upozornění na porušování smlouvy Po tomto upozornění běží tříměsíční lhůta dojde-li v tomto období k dalšímu porušení smlouvy o poskytování sociálních služeb, dostává uživatel: 2. Písemné Upozornění spojené s pohovorem Dojde-li v následujících třech měsících po tomto upozornění k dalšímu porušení smlouvy o poskytování sociálních služeb, nastává: 3. Ukončení pobytu (výpověď ze smlouvy) V případě, že v běžících tříměsíčních lhůtách nedojde k žádnému dalšímu porušení smlouvy o poskytování služeb, je předcházející upozornění anulováno. Hlava V CO JE HRUBÉ A CO JE MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PORUŠOVÁNÍ DOMÁCÍHO ŘÁDU A SMLOUVY Podle Hlavy IV. Domácího rádu má hrubé porušení smlouvy nebo domácího řádu za následek Upozornění na možné ukončení služby. Hrubé porušení: 1) Vulgární verbální útok vůči zaměstnanci 2) Fyzické napadení zaměstnance nebo jiného uživatele 3) Opuštění dítěte (odchod z azylového domu bez dítěte), aniž by byl nad dítětem zajištěn dohled - včetně neodůvodněného a předem neohlášeného pozdního návratu k dítěti, které je hlídáno jiným uživatelem (více než jedna hodina) 4) Zásadní a vědomé (klientka už byla upozorněna na nedostatky) zanedbání péče o dítě, které ohrožuje jeho zdraví např. opruzené nepřebalené dítě, nevhodně oblečené (hrozí přehřátí nebo podchlazení), nedodržení léčebného režimu v nemoci apod. Na možnost, že se jedná o zásadní zanedbání péče, je klientka předem upozorněna. 5) Extrémně hrubé zacházení s dítětem: nepřiměřené fyzické trestání (bití do hlavy, kopání, třesení s dítětem, používání předmětů k bití), psychické ubližování dítěti: vulgární nadávky, ponižování, vyhrožování. Děje se opakovaně a uživatel na upozornění, že je to nepřípustné, nereaguje. 6) Prokázaná krádež (peněz i předmětů) 7) Přijímání návštěvy po stanovené době bez předchozí dohody a ohlášení 8) Porušení zvláštní dohody (v rámci individuálního plánu) o příchodech a odchodech z AD 9) Péče o dítě ve stavu silné opilosti nebo omámení návykovými látkami 10) Vnášení nelegálních drog do azylového domu 11) Nabízení nelegálních drog uživatelům AD 12) Záměrné ničení nebo poškozování majetku AD

6 Drobné porušení: je zapisováno do tabulky Evidence drobných porušení DŘ a smlouvy. Pět zápisů v měsíci má za následek Upozornění na možné ukončení služby-viz hlava IV. Domácího řádu 1) Opakované nesplnění týdenní služby v jednom týdnu 2) Kouření mimo vyhrazené prostory 3) Neodůvodněná nepřítomnost na předem domluvené konzultaci nebo práci s pracovníkem, komunitě nebo poradě 4) Nepřítomnost na programu zahrádky (údržba zahrady) bez náhradního termínu (uživatel si aktivně sjedná náhradní termín a dodrží ho) 5) Porušování bodu 11. a 12. Hlavy II. DŘ příchod po 20. hodině s dítětem a po 22.hodině bez dítěte bez předběžného ohlášení 6) Více než půlhodinové zpoždění při domluveném příchodu po 20. hodině (např. místo ve 21:30 přijde uživatel ve 22:10). 7) Osobní věci ve společných prostorách nevyzvednuté prádlo v pračce, zahrada, altán atd. (uživatel nereaguje na připomenutí) 8) Nedostatky při péči o dítě (uživatel nereaguje na připomenutí nebo evidentně spoléhá, že se na to nepřijde) a) dítě zbytečně ponecháváno v postýlce (omezování pohybu) b) dítě bez dozoru v pokoji, ve společných prostorách, na dvoře a na zahradě. Je-li na zahradě bazén, nestačí dohled z altánu c) prokazatelné upřednostnění vlastních potřeb (dítě vzhůru, nepřebalené, nenakrmené, unavené, matka se věnuje jiným věcem) d) dítě zamčené v pokoji e) nedostatečné zajištění bezpečí dítěte (nebezpečné předměty, otevřené okno) 9) Dítě na hale po 20. hodině 10) Vulgární napadení jiné klientky. Urážení, zesměšňování a vyčleňování jiného uživatele (mající charakter šikany) 11) Plýtvání energií (zapnuté spotřebiče v době nepřítomnosti klientky) 12) Neplnění dohodnutých kroků vedoucích k dosažení individuálních cílů (např.je-li stanoven monitoring, péče o byt a dítě. Pokud jde o monitoring, platí dohoda, že minimálně jednou za tři sledování musí být monitoring v pořádku), zejména kroků směřujících přímo k řešení nepříznivé sociální situace nebo k nápravě nedostatečné péče o dítě. Zejména v těch případech, kdy spolupráce selhává opakovaně a uživatel odmítá nabídku pomoci (např. pomoc s týdenním plánem a rozpočtem), případně selhání zatajuje. 13) Hlava VI PODMÍNKY POBYTU NEZLETILÝCH MATEK 1. Nezletilé matky mohou být v Kolpingově domě umístěny pouze se souhlasem zákonného zástupce nebo na základě rozhodnutí Oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušného úřadu městské části nebo okresního úřadu. Do doby zletilosti dále za matku zodpovídá zákonný zástupce.

7 2. Na nezletilé matky se v plném rozsahu vztahuje povinnost zachovávat domácí řád, kromě oblastí, které souvisejí s právním postavením těchto osob vzhledem k zákonné odpovědnosti. Zákonný zástupce nezletilé matky proto písemně potvrdí, že přebírá odpovědnost za matku a dítě. 3. Pokud chce nezletilá matka odjet mimo Kolpingův dům třeba jen na 1 noc, předloží pracovníku domova písemné povolení svého zákonného zástupce. 4. Nezletilé matce nesmí být svěřovány žádné cizí děti na hlídání. 5. Pokud má nezletilá matka závažné finanční problémy, podřizuje se pokynům pracovníků Kolpingova domu i v otázkách finančních (postupné předávání peněz matce). Dojde-li k situaci, která by mohla mít za následek předčasné ukončení pobytu matky v Kolpingově domě, musí být tato situace řešena v součinnosti s vedením domova, oddělením sociálně-právní ochrany v místě trvalého bydliště a zákonným zástupcem. Hlava VII PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ PARTNERŮ MATEK 1. O přijetí partnera rozhoduje ředitel/ka Kolpingova domu. Přihlíží přitom k finanční situaci rodiny, délce a stabilitě vztahu mezi partnery, projevovanému zájmu partnera o pomoc matce s péčí o dítě a domácnost a jeho dosavadnímu chování při návštěvách azylového domu. 2. Ubytovaný partner se podpisem Smlouvy o poskytování sociálních služeb stává uživatelem služby. 3. Spolu se svou partnerkou zodpovídá za vykonání přidělené služby. Uživatelé služeb mají právo na: Hlava VIII PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELÚ SLUŽEB 1. Srozumitelné informace o nabízených sociálních službách 2. Svobodné rozhodnutí o ukončení pobytu v azylovém domě 3. Jednání respektující jejich důstojnost 4. Vlastní názor a rozhodnutí při dojednávání individuálních cílů 5. Ochranu osobních údajů 6. Ochranu soukromí ve svém bytě 7. Svobodný pohyb v domě i mimo dům 8. Radu, podporu a pomoc ve všech otázkách své sociální situace a péče a výchovy dítěte, zvláště v případech, kdy musí v zájmu svém a dítěte jednat s různými orgány a institucemi 9. Přiměřený podíl z hmotných darů, které Kolpingův dům získává od veřejnosti 10. Využívání internetu, pokud tím není narušována jejich péče o děti 11. Účast ve všech aktivitách, které Kolpingův dům organizuje, pokud tím není narušována jejich péče o děti

8 12. Pomoc a ochranu při porušování dobrého soužití ze strany jiných uživatelů. 13. Podávání stížností ředitelce Kolpingova domu v případě, že jsou nespokojeni s postupy či jednáním zaměstnanců a cítí-li se ohroženi ve svých právech a osobní svobodě 14. Podávání stížností představenstvu Kolpingovy rodiny v případě, že jsou nespokojeni s rozhodnutím ředitelky Kolpingova domu, cítí-li se jím poškozeni nebo ohroženi ve svých právech a osobní svobodě 15. Nápravu věcí, popř. vyvození důsledků, bude-li jejich stížnost uznána jako oprávněná 16. Možnost nahlížet do svého spisu a přesvědčit se, jaké údaje jsou o nich shromažďovány Uživatelé služeb mají povinnost: POVINNOSTI UŽIVATELÚ SLUŽEB 1. Dodržovat Smlouvu o poskytování sociálních služeb 2. Řídit se zásadami provozu Kolpingova domu, uvedenými v Domácím řádu, hlava II 3. Řádně pečovat o své dítě v souladu s pokyny uvedenými v Domácím řádu, hlava III. Hlava IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. V zájmu naplnění individuálních cílů pobytu si může uživatel dohodnout písemně se sociální pracovnicí určité kroky, které upřesní pravidla jeho pobytu v Kolpingově domě (např. režimová opatření v zájmu dítěte, uložení finančních prostředků v pokladně Kolpingova domu, úprava doby strávené mimo dům atd). Tyto úpravy mají formu dohody a schvaluje je ředitel nebo jeho zástupce. 2. Uživatel je před uzavřením Smlouvy o poskytování sociálních služeb seznámen s Domácím řádem a podpisem smlouvy se zavazuje k jeho dodržování. 3. Tato verze domácího řádu byla schválena představenstvem Kolpingovy rodiny Praha 8 a je platná od

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY Kynšperk nad Ohří a Nebanice Napomáhá k vytvoření lepších podmínek při poskytování služby Dům na půl cesty. Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Škola: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 Školní řád Spisový znak: S/R/6 Účinnost od: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Změny: V souladu s 30 odst 1 a 3 z.č 561/2004 Sb vydává ředitelka organizace ve spolupráci

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

JESLOVÝ ŘÁD _. Jeslový řád upravuje podmínky pobytu dítěte v Jeslích na Severní Terase v Ústí nad Labem. pro dlouhodobý a krátkodobý pobyt

JESLOVÝ ŘÁD _. Jeslový řád upravuje podmínky pobytu dítěte v Jeslích na Severní Terase v Ústí nad Labem. pro dlouhodobý a krátkodobý pobyt Příloha č. 2 k Dodatku č. 1/2014 ke Směrnici č. 16/2014 Směrnice k postupu přihlášení dětí do jeslí a výběru platby JESLE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, příspěvková organizace, IČ 44555458 Mezní 2853/2, 400 11

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ Přerov, Svisle 13 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Schváleno dne 11. 6. 2015 Mgr.Miroslav Fryštacký, ředitel školy Zdeňka Duliškovičová, vedoucí ŠD Obsah I. Obecná ustanovení II. Práva

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval : Mgr. Ivana Melichárková Schválil Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne : 31.8.2015

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace; IČO: 70977151 se sídlem Dětská 361/2, 289 23 Milovice, zastoupené: Mgr. Petrou Černovskou, DiS., ředitelkou, je pověřená

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO 1.PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ 1.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje a organizuje

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE noclehárna 5606908 ambulantní Dům Naděje Praha-Žižkov

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění Centrum MATÝSEK, Neklanova č.p. 1807, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 26681471, DIČ: CZ26681471 Tel: 775 579 735, 776 004 289, e-mail: infomatysek@seznam.cz, www.centrummatysek.cz jako osoba pověřená podle

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: trvalé bydliště: datum narození: v textu této smlouvy dále jen Uživatel a Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 2) Česká společnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ Středisko podpory integrace SPOLU Olomouc Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc SPOLU Olomouc NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ /příloha smlouvy s: uživatelem služby;

Více

Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň

Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň Čl. 1 Úvodní ustanovení Školní řád ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Domácí řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni upravuje základní podmínky soužití obyvatelek domova a je závazný pro všechny obyvatelky,

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vypracoval: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 602 00 Brno, Opletalova 6 Vnitřní řád domova mládeže Mgr. Hana Svobodová Účinnost ode dne: 1. září 2011 Změny ve vnitřním předpisu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.:

Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.: Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.: 1. Klienti a pracovníci Fokusu-Písek, o.s. si vzájemně vykají a oslovují se křestním jménem, příjmením nebo titulem (výjimky: tykání - např. pracovník

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více