Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D"

Transkript

1 Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D Kolpingova domu Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Služby Kolpingova domu jsou určeny především osamělým matkám s dětmi v obtížné životní situaci. Ve výjimečných případech a za splnění určitých podmínek (viz Hlava VI. tohoto řádu) může být na základě žádosti ubytované matky přijat k pobytu i její partner. 2. Žadatel je do Kolpingova domu přijat pouze k přechodnému ubytování. Smlouva o poskytování sociálních služeb je uzavírána vždy na dobu určitou, zpravidla na 3 měsíce, a po vzájemné dohodě dodatky ke smlouvě prodlužována. Pobyt lze prodlužovat maximálně na dobu 3 let. 3. Ustanovení Domácího řádu, která upravují provoz azylového domu, vytvářejí podmínky pro maximální možné soukromí jednotlivých rodin a zajištění klidu zejména ve večerních hodinách. Určitá omezení jsou vzhledem k věku a potřebám dětí, prostorovým dispozicím v azylovém domě, těsnému sousedství všech uživatelů a celkovému bezpečí obyvatel i zaměstnanců nezbytná. Hlava II ZÁSADY PROVOZU KOLPINGOVA DOMU 1. Uživateli je při ubytování poskytnuta garsoniéra s příslušenstvím a veškerým vybavením. Uživatel podpisem potvrdí převzetí inventáře a klíčů od bytu, objektu (dolní zámek dům, vrata dvůr) a kočárkárny. Kromě inventáře může získat další předměty, které se zapisují do formuláře zapůjčené věci a jejichž převzetí rovněž potvrzuje podpisem. Do pokladny skládá zálohu 1000 Kč pro případné škody na inventáři či ztráty. 2. Uživatelé, zaměstnanci, návštěvníci a všechny ostatní osoby jsou povinni zachovávat veškerá protipožární opatření a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. S těmito zásadami jsou uživatelé při nástupu do azylového domu seznámeni. Jsou také stále veřejně přístupné na nástěnce v přízemí Kolpingova domu. 3. V přiděleném pokoji není dovoleno provádět stavební ani jiné úpravy, ale uživatel si může pokoj vybavit dalšími bytovými doplňky. Rovněž může ve svém pokoji používat vlastní elektrické spotřebiče (např. vysoušeč vlasů, rádio, televizor, počítač), jestliže odpovídají ČSN a jsou používány podle návodu výrobce. 4. Uživatel nesmí odnášet mimo dům nebo komukoli zapůjčovat předměty a zařízení z majetku Kolpingova domu, rozumí se tím též klíče, z nichž není dovoleno zhotovovat kopie. Za ztrátu nebo poškození zařízení je uživatel povinen po projednání s pracovníky Kolpingova domu zaplatit přiměřenou náhradu. 5. Pracovníci Kolpingova domu mohou do bytu uživatele vstoupit pouze s jeho souhlasem a v jeho přítomnosti. Výjimku tvoří situace, kdy mají obavy z ohrožení bezpečí osob a

2 majetku, nebo po předchozí dohodě s uživatelem při provádění oprav. V takovém případě mohou použít náhradního klíče. 6. Jedenkrát v týdnu probíhá v pravidelném termínu na pokojích kontrola stavu svěřených prostor a majetku (především velkých spotřebičů a nábytku). 1x v měsíci probíhá na pokojích kontrola zapůjčeného inventáře. Na přesný termín kontroly inventáře jsou uživatelé předem upozorněni na informační nástěnce v přízemí. V případě nepřítomnosti v době této kontroly si uživatel sjedná náhradní individuální termín. 7. Kromě své bytové jednotky může uživatel využívat i kuchyň, dvůr, zahradu, halu s televizí, děti si mohou hrát s hračkami v hale i v hracím koutku v jídelně a půjčovat si vozítka z kočárkárny. V těchto společných prostorách po sobě zanechává uživatel pořádek, odnáší své osobní věci a naopak neodnáší společné věci do svého bytu. 8. Uživatelé udržují svou bytovou jednotku a svěřený inventář v pořádku zejména s ohledem na zdraví dítěte (hygiena, nebezpečí úrazu). Šetří vodou i elektřinou. Po dobu tří měsíců od nástupu uživatele do Kolpingova domu je jedenkrát týdně monitorován stav bytu z hlediska hygieny a pořádku a průběžně je sledována i péče o dítě. Uživatel je informován, na jaké oblasti je monitoring zaměřen (viz Sledované oblasti dle hlavy II. Domácího řádu, bod 8). Cílem je zmapovat dovednosti uživatelů při údržbě domácnosti a úroveň péče o dítě. V případě závažnějších nedostatků je uživateli nabídnuta pomoc a spolupráce na vytváření těchto dovedností a je zakotvena v individuálních cílech uživatele. Pokud uživatel pomoc odmítne a závažné nedostatky v udržování stavu domácnosti přetrvávají, je to vnímáno jako porušování smlouvy a domácího řádu. 9. Provoz azylového domu je nepřetržitý. V době od 7:00 do 20:00 je zajišťován žurnální službou. V té se zaměstnanci střídají podle rozpisu, který je k dispozici na informační nástěnce. Žurnální službu mohou vykonávat i studenti, kteří v Kolpingově domě vykonávají praxi. Na žurnální službu se mohou uživatelé obracet v případě potřeby (např. klíče od praček, sklepa, počítačů, kuchyně, náhlé onemocnění dítěte, nahlášení technické závady apod.). Večerní provoz do 22 hod zajišťuje domovnice, která obývá domovnický byt, v případě její nepřítomnosti jiný pracovník. Noční dozor zajišťují kvalifikovaní zaměstnanci formou pracovní pohotovosti. 10. Uživatelé nemají v průběhu dne povinnost hlásit svůj odchod z azylového domu a svůj příchod, pokud s nimi není v souvislosti s jejich individuálnímu cíli uzavřena zvláštní dohoda. 11. Doba návratu do azylového domu s dítětem je s ohledem na jejich potřeby stanovena do 20:00. Za podmínky, že má matka zajištěné hlídání dítěte jinou dospělou osobou, a o dítě je dobře postaráno (koupání, krmení, uložení a dozor) a dítě nepřítomnost matky dobře snáší, je její návrat možný do 22 hodin. Vzhledem k povinnostem, které mají ostatní rodiče ke svým dětem je taková situace možná maximálně 1x v týdnu. Výjimku (např.z důvodu zaměstnání) si uživatel domluví s vedoucí soc.služeb. 12. Má-li uživatel v úmyslu přijít po 22. hodině, je třeba, aby to předem oznámil některému zaměstnanci, který tuto skutečnost zaznamená do knihy denních záznamů. Vzhledem k tomu, že domovnice má právo po 22.hodině na noční odpočinek, je noční návrat po 22.hodině možný jen výjimečně (např.oslava narozenin), pokud možno o víkendu a po předchozí domluvě se soc.pracovnicí a domovnicí. V případě nočního návratu nesmí uživatel svým příchodem rušit ostatní. I v tomto případě musí být řádně postaráno o dítě.

3 13. Od 20:00 do 6:00 je dům uzamčen. Od 22:00 do 6:00 je třeba dodržovat noční klid. Sledování televize v hale v 1. patře po 22. hodině je možné, ale pouze se zeslabeným zvukem. 14. Pro neplánovaný odchod z domu po 20.hodině je třeba mít vážný důvod, který uživatel sdělí domovnici, která důvody zváží a rozhodne, zda uživateli vyhoví. V případě pochybností může kontaktovat odborného pracovníka, který má pohotovost. 15. Doba návštěv je ve všední den od do hodin, v sobotu a v neděli od do hod. Návštěva se hlásí žurnální službě a zapisuje se do Knihy návštěv. Návštěvy se mohou pohybovat v jídelně, na dvoře a zahradě Kolpingova domu. Přijímání návštěv by nemělo narušovat péči matky o děti a jejich denní režim. 16. Rodiče, rodinní příslušníci a sociální pracovnice OSPODu a spolupracujících organizací mohou s vědomím službu konajícího zaměstnance navštívit uživatele na jejich pokoji. Případné výjimky pro ostatní návštěvy projedná uživatel předem se svou sociální pracovnicí, v době její nepřítomnosti se službu konajícím zaměstnancem. 17. Ředitel/ka azylového domu může ve výjimečných a odůvodněných případech povolit návštěvě přespání v domě. 18. Všichni návštěvníci Kolpingova domu jsou povinni zachovávat klid, být ve střízlivém stavu, nenarušovat soukromí ostatních uživatelů a respektovat pokyny službu konajícího zaměstnance. Pokud návštěvník nedodržuje uvedené zásady, má zaměstnanec konající službu právo a povinnost jej z domu vykázat. Zaměstnanci mohou také v odůvodněných případech zabránit vstupu návštěvníků do objektu Kolpingova domu. 19. V případě, že se odmítnutá osoba domáhá vstupu do Kolpingova domu neadekvátním způsobem (vyhrožování, pokus o násilné proniknutí, narušování nočního klidu), přivolá službu konající zaměstnanec policii. 20. Uživatelé mohou po oznámení (zpravidla své sociální pracovnici) strávit noc, případně i více dní mimo objekt azylového domu. V případě déletrvajícího pobytu nahlásí i adresu, kde se budou s dítětem zdržovat, a termín návratu. 21. Uživatelé se k sobě chovají ohleduplně, respektují vzájemně své soukromí, své spory řeší v rámci společenské normy. 22. Uživatelé na základě svých individuálních cílů spolupracují se zaměstnanci v předem dohodnutých termínech a ve shodě se Smlouvou o poskytování sociálních služeb se zúčastňují Programu Kolpingova domu. Neúčast na domluvené činnosti či na Programu je třeba předem oznámit a zdůvodnit. Důvodem může být nemoc uživatele nebo dítěte, naléhavá návštěva úřadu či lékaře, pracovní doba uživatele apod. 23. Při ukončení pobytu je povinností uživatele předat bytovou jednotku čistou a vyklizenou, vrátit všechny zapůjčené předměty a uhradit vzniklé škody. Pokud je pobyt ukončen kvůli bezdůvodnému nevyužívání služby, je byt uživatele vyklizen a jeho osobní věci (oblečení a předměty denní potřeby) a trvanlivé potraviny jsou uskladněny po dobu jednoho měsíce na chráněném místě. Potraviny podléhající zkáze jsou dány k dispozici kurzu vaření a pečení. Zápis o tom je uložen ve spisu uživatele. Po měsíci jsou jeho věci nabídnuty ostatním uživatelům, případně odeslány dál. Doklady a další předměty obsahující citlivé údaje (fotografie, deníky, dopisy) jsou přechovávány v kanceláři sociálních pracovnic a po uplynutí šesti měsíců zlikvidovány.

4 24. V případě, že má uživatel v době ukončení pobytu dluh na poplatcích za poskytování služby, je s ním sepsáno uznání dluhu, kde je nastavena výše splátek podle jeho možností. Hlava III PÉČE RODIČÚ O DĚTI 1. Rodiče poskytují svému dítěti všestrannou kvalitní péči, starají se o jeho stravování podle zásad správné výživy. Své aktivity a režim přizpůsobují potřebám a režimu dítěte. Snaží se o každodenní pobyt dítěte venku. Pečují o jeho citový, rozumový a pohybový vývoj. Na svých individuálních cílech v této oblasti spolupracují zejména s lektorkou praktických dovedností, videotrenérkou a socioterapeutkou a řídí se dohodnutými postupy. 2. Rodiče chodí s dítětem na pravidelné preventivní prohlídky a očkování, neprodleně navštíví lékaře v případě nemoci či úrazu dítěte. 3. Pracovníci Kolpingova domu mají právo a povinnost přesvědčovat se o dobré péči o dítě a o kvalitě jeho výživy a pomáhat rodičům doporučením v případě zjevných nedostatků (např. nedostatečná hygiena, nevhodné oblečení a nevhodná strava, jednání ohrožující vývoj či bezpečnost dítěte, neadekvátní trestání apod.). Pokud rodiče opakovaně nerespektují taková doporučení a spolupráci se zaměstnanci odmítají, je takové jednání vyhodnoceno jako zanedbávání, či dokonce týrání dítěte a zaměstnanci jsou povinni nahlásit tuto skutečnost sociální pracovnici příslušného OSPODu. Zároveň se jedná o porušení Domácího řádu a Smlouvy. 4. Rodiče se snaží hospodařit se svými finančními prostředky tak, aby vždy měli dostatek základních potravin a hygienických potřeb pro své děti. V případě, že se dostanou do stavu hmotné nouze a zabezpečení základních potřeb dítěte je ohroženo, je možné jim na jejich žádost poskytnout na nákup nezbytných věcí půjčku. Rodiče dokládají využití půjčky paragonem. Půjčenou částku vrátí, jakmile obdrží finanční prostředky. Pokud se rodiče do této situace dostávají opakovaně, je jim nabídnuta pomoc při finančním hospodaření. 5. Rodiče nesmějí ponechat dítě bez dozoru, zejména pokud odcházejí z domu. V případě, že odcházejí bez dítěte, musí pro ně zajistit hlídání a informovat o tom sociální pracovnici. Dítě mohou svěřit jen plnoleté osobě, která za ně po dobu nepřítomnosti rodiče přebírá zodpovědnost. Rodič vždy předem zváží, zda úkol není nad možnosti a schopnosti náhradní osoby. Dítě musí být zabezpečeno stravou, plenami apod. Opakovaným ponecháváním dítěte bez dozoru porušují Domácí řád. Opuštění dítěte bez dostatečného zabezpečení je mimořádně hrubým porušením Domácího řádu. 6. Rodiče se vyvarují jednání, které by jim znemožňovalo řádně pečovat o dítě, zejména nadměrného požívání alkoholu či zneužívání nealkoholových drog. Stav silné podnapilosti nebo omámení při současné péči o dítě je hrubým porušením domácího řádu. 7. Při dlouhodobém onemocnění rodiče, které by znemožňovalo péči o dítě, zajišťuje sociální pracovnice domova po domluvě s rodičem náhradní péči (např. péče jiného rodinného příslušníka nebo blízké osoby, umístění do kojeneckého ústavu či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Hlava IV

5 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ PORUŠOVÁNÍ ŘÁDU A SMLOUVY Pokud uživatel závažným způsobem, nebo méně závažně avšak soustavně, poruší Domácí řád nebo Smlouvu o poskytování sociálních služeb, jsou vyvozena následující opatření: 1. Písemné Upozornění na porušování smlouvy Po tomto upozornění běží tříměsíční lhůta dojde-li v tomto období k dalšímu porušení smlouvy o poskytování sociálních služeb, dostává uživatel: 2. Písemné Upozornění spojené s pohovorem Dojde-li v následujících třech měsících po tomto upozornění k dalšímu porušení smlouvy o poskytování sociálních služeb, nastává: 3. Ukončení pobytu (výpověď ze smlouvy) V případě, že v běžících tříměsíčních lhůtách nedojde k žádnému dalšímu porušení smlouvy o poskytování služeb, je předcházející upozornění anulováno. Hlava V CO JE HRUBÉ A CO JE MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PORUŠOVÁNÍ DOMÁCÍHO ŘÁDU A SMLOUVY Podle Hlavy IV. Domácího rádu má hrubé porušení smlouvy nebo domácího řádu za následek Upozornění na možné ukončení služby. Hrubé porušení: 1) Vulgární verbální útok vůči zaměstnanci 2) Fyzické napadení zaměstnance nebo jiného uživatele 3) Opuštění dítěte (odchod z azylového domu bez dítěte), aniž by byl nad dítětem zajištěn dohled - včetně neodůvodněného a předem neohlášeného pozdního návratu k dítěti, které je hlídáno jiným uživatelem (více než jedna hodina) 4) Zásadní a vědomé (klientka už byla upozorněna na nedostatky) zanedbání péče o dítě, které ohrožuje jeho zdraví např. opruzené nepřebalené dítě, nevhodně oblečené (hrozí přehřátí nebo podchlazení), nedodržení léčebného režimu v nemoci apod. Na možnost, že se jedná o zásadní zanedbání péče, je klientka předem upozorněna. 5) Extrémně hrubé zacházení s dítětem: nepřiměřené fyzické trestání (bití do hlavy, kopání, třesení s dítětem, používání předmětů k bití), psychické ubližování dítěti: vulgární nadávky, ponižování, vyhrožování. Děje se opakovaně a uživatel na upozornění, že je to nepřípustné, nereaguje. 6) Prokázaná krádež (peněz i předmětů) 7) Přijímání návštěvy po stanovené době bez předchozí dohody a ohlášení 8) Porušení zvláštní dohody (v rámci individuálního plánu) o příchodech a odchodech z AD 9) Péče o dítě ve stavu silné opilosti nebo omámení návykovými látkami 10) Vnášení nelegálních drog do azylového domu 11) Nabízení nelegálních drog uživatelům AD 12) Záměrné ničení nebo poškozování majetku AD

6 Drobné porušení: je zapisováno do tabulky Evidence drobných porušení DŘ a smlouvy. Pět zápisů v měsíci má za následek Upozornění na možné ukončení služby-viz hlava IV. Domácího řádu 1) Opakované nesplnění týdenní služby v jednom týdnu 2) Kouření mimo vyhrazené prostory 3) Neodůvodněná nepřítomnost na předem domluvené konzultaci nebo práci s pracovníkem, komunitě nebo poradě 4) Nepřítomnost na programu zahrádky (údržba zahrady) bez náhradního termínu (uživatel si aktivně sjedná náhradní termín a dodrží ho) 5) Porušování bodu 11. a 12. Hlavy II. DŘ příchod po 20. hodině s dítětem a po 22.hodině bez dítěte bez předběžného ohlášení 6) Více než půlhodinové zpoždění při domluveném příchodu po 20. hodině (např. místo ve 21:30 přijde uživatel ve 22:10). 7) Osobní věci ve společných prostorách nevyzvednuté prádlo v pračce, zahrada, altán atd. (uživatel nereaguje na připomenutí) 8) Nedostatky při péči o dítě (uživatel nereaguje na připomenutí nebo evidentně spoléhá, že se na to nepřijde) a) dítě zbytečně ponecháváno v postýlce (omezování pohybu) b) dítě bez dozoru v pokoji, ve společných prostorách, na dvoře a na zahradě. Je-li na zahradě bazén, nestačí dohled z altánu c) prokazatelné upřednostnění vlastních potřeb (dítě vzhůru, nepřebalené, nenakrmené, unavené, matka se věnuje jiným věcem) d) dítě zamčené v pokoji e) nedostatečné zajištění bezpečí dítěte (nebezpečné předměty, otevřené okno) 9) Dítě na hale po 20. hodině 10) Vulgární napadení jiné klientky. Urážení, zesměšňování a vyčleňování jiného uživatele (mající charakter šikany) 11) Plýtvání energií (zapnuté spotřebiče v době nepřítomnosti klientky) 12) Neplnění dohodnutých kroků vedoucích k dosažení individuálních cílů (např.je-li stanoven monitoring, péče o byt a dítě. Pokud jde o monitoring, platí dohoda, že minimálně jednou za tři sledování musí být monitoring v pořádku), zejména kroků směřujících přímo k řešení nepříznivé sociální situace nebo k nápravě nedostatečné péče o dítě. Zejména v těch případech, kdy spolupráce selhává opakovaně a uživatel odmítá nabídku pomoci (např. pomoc s týdenním plánem a rozpočtem), případně selhání zatajuje. 13) Hlava VI PODMÍNKY POBYTU NEZLETILÝCH MATEK 1. Nezletilé matky mohou být v Kolpingově domě umístěny pouze se souhlasem zákonného zástupce nebo na základě rozhodnutí Oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušného úřadu městské části nebo okresního úřadu. Do doby zletilosti dále za matku zodpovídá zákonný zástupce.

7 2. Na nezletilé matky se v plném rozsahu vztahuje povinnost zachovávat domácí řád, kromě oblastí, které souvisejí s právním postavením těchto osob vzhledem k zákonné odpovědnosti. Zákonný zástupce nezletilé matky proto písemně potvrdí, že přebírá odpovědnost za matku a dítě. 3. Pokud chce nezletilá matka odjet mimo Kolpingův dům třeba jen na 1 noc, předloží pracovníku domova písemné povolení svého zákonného zástupce. 4. Nezletilé matce nesmí být svěřovány žádné cizí děti na hlídání. 5. Pokud má nezletilá matka závažné finanční problémy, podřizuje se pokynům pracovníků Kolpingova domu i v otázkách finančních (postupné předávání peněz matce). Dojde-li k situaci, která by mohla mít za následek předčasné ukončení pobytu matky v Kolpingově domě, musí být tato situace řešena v součinnosti s vedením domova, oddělením sociálně-právní ochrany v místě trvalého bydliště a zákonným zástupcem. Hlava VII PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ PARTNERŮ MATEK 1. O přijetí partnera rozhoduje ředitel/ka Kolpingova domu. Přihlíží přitom k finanční situaci rodiny, délce a stabilitě vztahu mezi partnery, projevovanému zájmu partnera o pomoc matce s péčí o dítě a domácnost a jeho dosavadnímu chování při návštěvách azylového domu. 2. Ubytovaný partner se podpisem Smlouvy o poskytování sociálních služeb stává uživatelem služby. 3. Spolu se svou partnerkou zodpovídá za vykonání přidělené služby. Uživatelé služeb mají právo na: Hlava VIII PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELÚ SLUŽEB 1. Srozumitelné informace o nabízených sociálních službách 2. Svobodné rozhodnutí o ukončení pobytu v azylovém domě 3. Jednání respektující jejich důstojnost 4. Vlastní názor a rozhodnutí při dojednávání individuálních cílů 5. Ochranu osobních údajů 6. Ochranu soukromí ve svém bytě 7. Svobodný pohyb v domě i mimo dům 8. Radu, podporu a pomoc ve všech otázkách své sociální situace a péče a výchovy dítěte, zvláště v případech, kdy musí v zájmu svém a dítěte jednat s různými orgány a institucemi 9. Přiměřený podíl z hmotných darů, které Kolpingův dům získává od veřejnosti 10. Využívání internetu, pokud tím není narušována jejich péče o děti 11. Účast ve všech aktivitách, které Kolpingův dům organizuje, pokud tím není narušována jejich péče o děti

8 12. Pomoc a ochranu při porušování dobrého soužití ze strany jiných uživatelů. 13. Podávání stížností ředitelce Kolpingova domu v případě, že jsou nespokojeni s postupy či jednáním zaměstnanců a cítí-li se ohroženi ve svých právech a osobní svobodě 14. Podávání stížností představenstvu Kolpingovy rodiny v případě, že jsou nespokojeni s rozhodnutím ředitelky Kolpingova domu, cítí-li se jím poškozeni nebo ohroženi ve svých právech a osobní svobodě 15. Nápravu věcí, popř. vyvození důsledků, bude-li jejich stížnost uznána jako oprávněná 16. Možnost nahlížet do svého spisu a přesvědčit se, jaké údaje jsou o nich shromažďovány Uživatelé služeb mají povinnost: POVINNOSTI UŽIVATELÚ SLUŽEB 1. Dodržovat Smlouvu o poskytování sociálních služeb 2. Řídit se zásadami provozu Kolpingova domu, uvedenými v Domácím řádu, hlava II 3. Řádně pečovat o své dítě v souladu s pokyny uvedenými v Domácím řádu, hlava III. Hlava IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. V zájmu naplnění individuálních cílů pobytu si může uživatel dohodnout písemně se sociální pracovnicí určité kroky, které upřesní pravidla jeho pobytu v Kolpingově domě (např. režimová opatření v zájmu dítěte, uložení finančních prostředků v pokladně Kolpingova domu, úprava doby strávené mimo dům atd). Tyto úpravy mají formu dohody a schvaluje je ředitel nebo jeho zástupce. 2. Uživatel je před uzavřením Smlouvy o poskytování sociálních služeb seznámen s Domácím řádem a podpisem smlouvy se zavazuje k jeho dodržování. 3. Tato verze domácího řádu byla schválena představenstvem Kolpingovy rodiny Praha 8 a je platná od

Domovní řád Domova svaté Agáty Břeclav

Domovní řád Domova svaté Agáty Břeclav Domovní řád Domova svaté Agáty Břeclav V azylovém domě jsou s uživateli ubytovány děti různých věkových skupin. Je nutné, aby uživatelé respektovali specifické potřeby dětí. 1. Bydlení uživatele 1. Uživatel

Více

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy v tísni --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY Kynšperk nad Ohří a Nebanice Napomáhá k vytvoření lepších podmínek při poskytování služby Dům na půl cesty. Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří

Více

Práva dětí. Povinnosti dětí

Práva dětí. Povinnosti dětí Legislativní rámec: Ředitelka základní školy a mateřské školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Astras, o. p. s. Azylový dům pro muže, Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Poskytovatel sociální služby: Astras, o.p.s. Purkyňova 702/3 767 01 Kroměříž

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče. v Azylové ubytovně pro muže

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče. v Azylové ubytovně pro muže Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Azylové ubytovně pro muže Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan.... nar. bydliště v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) Sociální služby

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Vnitřní řád školní družiny Práva a povinnosti žáků, vzájemné vztahy se zaměstnanci školy Žák má právo na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD střediska Luna, DSH

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD střediska Luna, DSH Metodický materiál č. 4/st. č. 4 Aktualizace platná od: 1.8.2015 Návštěvní řád NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD střediska Luna, DSH PREAMBULE Vážení návštěvníci, vítejte v Domově pro seniory Havířov, středisku Luna. Dovolujeme

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně právní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - DOZP Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Interní řád č.

Více

D O M Á C Í A P R O V O Z N Í Ř Á D AZYLOVÉHO DOMU PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ZLÍN (dále AD )

D O M Á C Í A P R O V O Z N Í Ř Á D AZYLOVÉHO DOMU PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ZLÍN (dále AD ) Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín Hornomlýnská ul. 3712, Zlín telefon: 577 430 011 D O M Á C Í A P R O V O Z N Í Ř Á D

Více

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Čerpáno legislativa: Zákon 262/2006 Sb. Zákon 309/2006 Sb. Zákon 258/2000

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dohoda o výkonu pěstounské péče Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ10 Datum vypracování: Vypracoval:

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve věku od 1 roku do 3 let v denním režimu. Tato péče je zaměřena na všestranný

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce

DOMOVNÍ ŘÁD. Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce 1 DOMOVNÍ ŘÁD Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce Poslání Azylového domu: 1. Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené srdce (dále jen Azylový dům) poskytuje matkám (otcům) s dětmi, které se nacházejí

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: Evidenční číslo smlouvy:. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: (v textu dále jen Uživatel ) Ledax o.p.s. se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Pojmy Pro účely tohoto řádu se rozumí a) táborníkem - dětský účastník tábora, b) vedoucím - kterýkoliv dospělý pracovník tábora. ČÁST PRVNÍ

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dohoda o výkonu pěstounské péče Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ10 Datum vypracování: Vypracoval:

Více

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 I. Úvodní ustanovení Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (k 3. 10. 2016) 1. Školní řád mateřské školy (dále MŠ) je součástí vnitřních předpisů příspěvkové

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Poslání školní družiny

Poslání školní družiny Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz Smlouva o poskytování sociální služby smlouva č. S 1/2015 Rybka, o.p.s. Nuzice 24 375

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY I. Smluvní strany Hospic na Svatém Kopečku sídlo: nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc Svatý Kopeček IČ: 73634671 IČ služby: 9004092 bankovní spojení: Komerční banka,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: V4/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČ: 70886199 telefon 241 434 160, fax: 241 433 587,

Více

Smlouva číslo o poskytování sociální služby

Smlouva číslo o poskytování sociální služby Smlouva číslo o poskytování sociální služby kterou podle ustanovení 91 a násl. zákona č. 108/2006 Sb. uzavřely tyto smluvní strany Charita sv. Anežky Otrokovice se sídlem v Otrokovicích, Na Uličce 1617,

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny Řád školní družiny Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny (dále jen ŠD), stanoví

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz Ředitel:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný pro součást zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Obsah: 1) Úvodní

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Evidenční číslo smlouvy... Dle 40 zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. o poskytování pečovatelské služby Pan/paní Narozen/a Trvalé bydliště zastoupený/ná

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 42. SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODRŽOVÁNÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU ZAMĚSTNANCEM V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 23. 1.

Více

D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov

D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov 1. Charakteristika zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov (dále jen Domov Javorník; DZP) je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více