Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D"

Transkript

1 Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D Kolpingova domu Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Služby Kolpingova domu jsou určeny především osamělým matkám s dětmi v obtížné životní situaci. Ve výjimečných případech a za splnění určitých podmínek (viz Hlava VI. tohoto řádu) může být na základě žádosti ubytované matky přijat k pobytu i její partner. 2. Žadatel je do Kolpingova domu přijat pouze k přechodnému ubytování. Smlouva o poskytování sociálních služeb je uzavírána vždy na dobu určitou, zpravidla na 3 měsíce, a po vzájemné dohodě dodatky ke smlouvě prodlužována. Pobyt lze prodlužovat maximálně na dobu 3 let. 3. Ustanovení Domácího řádu, která upravují provoz azylového domu, vytvářejí podmínky pro maximální možné soukromí jednotlivých rodin a zajištění klidu zejména ve večerních hodinách. Určitá omezení jsou vzhledem k věku a potřebám dětí, prostorovým dispozicím v azylovém domě, těsnému sousedství všech uživatelů a celkovému bezpečí obyvatel i zaměstnanců nezbytná. Hlava II ZÁSADY PROVOZU KOLPINGOVA DOMU 1. Uživateli je při ubytování poskytnuta garsoniéra s příslušenstvím a veškerým vybavením. Uživatel podpisem potvrdí převzetí inventáře a klíčů od bytu, objektu (dolní zámek dům, vrata dvůr) a kočárkárny. Kromě inventáře může získat další předměty, které se zapisují do formuláře zapůjčené věci a jejichž převzetí rovněž potvrzuje podpisem. Do pokladny skládá zálohu 1000 Kč pro případné škody na inventáři či ztráty. 2. Uživatelé, zaměstnanci, návštěvníci a všechny ostatní osoby jsou povinni zachovávat veškerá protipožární opatření a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. S těmito zásadami jsou uživatelé při nástupu do azylového domu seznámeni. Jsou také stále veřejně přístupné na nástěnce v přízemí Kolpingova domu. 3. V přiděleném pokoji není dovoleno provádět stavební ani jiné úpravy, ale uživatel si může pokoj vybavit dalšími bytovými doplňky. Rovněž může ve svém pokoji používat vlastní elektrické spotřebiče (např. vysoušeč vlasů, rádio, televizor, počítač), jestliže odpovídají ČSN a jsou používány podle návodu výrobce. 4. Uživatel nesmí odnášet mimo dům nebo komukoli zapůjčovat předměty a zařízení z majetku Kolpingova domu, rozumí se tím též klíče, z nichž není dovoleno zhotovovat kopie. Za ztrátu nebo poškození zařízení je uživatel povinen po projednání s pracovníky Kolpingova domu zaplatit přiměřenou náhradu. 5. Pracovníci Kolpingova domu mohou do bytu uživatele vstoupit pouze s jeho souhlasem a v jeho přítomnosti. Výjimku tvoří situace, kdy mají obavy z ohrožení bezpečí osob a

2 majetku, nebo po předchozí dohodě s uživatelem při provádění oprav. V takovém případě mohou použít náhradního klíče. 6. Jedenkrát v týdnu probíhá v pravidelném termínu na pokojích kontrola stavu svěřených prostor a majetku (především velkých spotřebičů a nábytku). 1x v měsíci probíhá na pokojích kontrola zapůjčeného inventáře. Na přesný termín kontroly inventáře jsou uživatelé předem upozorněni na informační nástěnce v přízemí. V případě nepřítomnosti v době této kontroly si uživatel sjedná náhradní individuální termín. 7. Kromě své bytové jednotky může uživatel využívat i kuchyň, dvůr, zahradu, halu s televizí, děti si mohou hrát s hračkami v hale i v hracím koutku v jídelně a půjčovat si vozítka z kočárkárny. V těchto společných prostorách po sobě zanechává uživatel pořádek, odnáší své osobní věci a naopak neodnáší společné věci do svého bytu. 8. Uživatelé udržují svou bytovou jednotku a svěřený inventář v pořádku zejména s ohledem na zdraví dítěte (hygiena, nebezpečí úrazu). Šetří vodou i elektřinou. Po dobu tří měsíců od nástupu uživatele do Kolpingova domu je jedenkrát týdně monitorován stav bytu z hlediska hygieny a pořádku a průběžně je sledována i péče o dítě. Uživatel je informován, na jaké oblasti je monitoring zaměřen (viz Sledované oblasti dle hlavy II. Domácího řádu, bod 8). Cílem je zmapovat dovednosti uživatelů při údržbě domácnosti a úroveň péče o dítě. V případě závažnějších nedostatků je uživateli nabídnuta pomoc a spolupráce na vytváření těchto dovedností a je zakotvena v individuálních cílech uživatele. Pokud uživatel pomoc odmítne a závažné nedostatky v udržování stavu domácnosti přetrvávají, je to vnímáno jako porušování smlouvy a domácího řádu. 9. Provoz azylového domu je nepřetržitý. V době od 7:00 do 20:00 je zajišťován žurnální službou. V té se zaměstnanci střídají podle rozpisu, který je k dispozici na informační nástěnce. Žurnální službu mohou vykonávat i studenti, kteří v Kolpingově domě vykonávají praxi. Na žurnální službu se mohou uživatelé obracet v případě potřeby (např. klíče od praček, sklepa, počítačů, kuchyně, náhlé onemocnění dítěte, nahlášení technické závady apod.). Večerní provoz do 22 hod zajišťuje domovnice, která obývá domovnický byt, v případě její nepřítomnosti jiný pracovník. Noční dozor zajišťují kvalifikovaní zaměstnanci formou pracovní pohotovosti. 10. Uživatelé nemají v průběhu dne povinnost hlásit svůj odchod z azylového domu a svůj příchod, pokud s nimi není v souvislosti s jejich individuálnímu cíli uzavřena zvláštní dohoda. 11. Doba návratu do azylového domu s dítětem je s ohledem na jejich potřeby stanovena do 20:00. Za podmínky, že má matka zajištěné hlídání dítěte jinou dospělou osobou, a o dítě je dobře postaráno (koupání, krmení, uložení a dozor) a dítě nepřítomnost matky dobře snáší, je její návrat možný do 22 hodin. Vzhledem k povinnostem, které mají ostatní rodiče ke svým dětem je taková situace možná maximálně 1x v týdnu. Výjimku (např.z důvodu zaměstnání) si uživatel domluví s vedoucí soc.služeb. 12. Má-li uživatel v úmyslu přijít po 22. hodině, je třeba, aby to předem oznámil některému zaměstnanci, který tuto skutečnost zaznamená do knihy denních záznamů. Vzhledem k tomu, že domovnice má právo po 22.hodině na noční odpočinek, je noční návrat po 22.hodině možný jen výjimečně (např.oslava narozenin), pokud možno o víkendu a po předchozí domluvě se soc.pracovnicí a domovnicí. V případě nočního návratu nesmí uživatel svým příchodem rušit ostatní. I v tomto případě musí být řádně postaráno o dítě.

3 13. Od 20:00 do 6:00 je dům uzamčen. Od 22:00 do 6:00 je třeba dodržovat noční klid. Sledování televize v hale v 1. patře po 22. hodině je možné, ale pouze se zeslabeným zvukem. 14. Pro neplánovaný odchod z domu po 20.hodině je třeba mít vážný důvod, který uživatel sdělí domovnici, která důvody zváží a rozhodne, zda uživateli vyhoví. V případě pochybností může kontaktovat odborného pracovníka, který má pohotovost. 15. Doba návštěv je ve všední den od do hodin, v sobotu a v neděli od do hod. Návštěva se hlásí žurnální službě a zapisuje se do Knihy návštěv. Návštěvy se mohou pohybovat v jídelně, na dvoře a zahradě Kolpingova domu. Přijímání návštěv by nemělo narušovat péči matky o děti a jejich denní režim. 16. Rodiče, rodinní příslušníci a sociální pracovnice OSPODu a spolupracujících organizací mohou s vědomím službu konajícího zaměstnance navštívit uživatele na jejich pokoji. Případné výjimky pro ostatní návštěvy projedná uživatel předem se svou sociální pracovnicí, v době její nepřítomnosti se službu konajícím zaměstnancem. 17. Ředitel/ka azylového domu může ve výjimečných a odůvodněných případech povolit návštěvě přespání v domě. 18. Všichni návštěvníci Kolpingova domu jsou povinni zachovávat klid, být ve střízlivém stavu, nenarušovat soukromí ostatních uživatelů a respektovat pokyny službu konajícího zaměstnance. Pokud návštěvník nedodržuje uvedené zásady, má zaměstnanec konající službu právo a povinnost jej z domu vykázat. Zaměstnanci mohou také v odůvodněných případech zabránit vstupu návštěvníků do objektu Kolpingova domu. 19. V případě, že se odmítnutá osoba domáhá vstupu do Kolpingova domu neadekvátním způsobem (vyhrožování, pokus o násilné proniknutí, narušování nočního klidu), přivolá službu konající zaměstnanec policii. 20. Uživatelé mohou po oznámení (zpravidla své sociální pracovnici) strávit noc, případně i více dní mimo objekt azylového domu. V případě déletrvajícího pobytu nahlásí i adresu, kde se budou s dítětem zdržovat, a termín návratu. 21. Uživatelé se k sobě chovají ohleduplně, respektují vzájemně své soukromí, své spory řeší v rámci společenské normy. 22. Uživatelé na základě svých individuálních cílů spolupracují se zaměstnanci v předem dohodnutých termínech a ve shodě se Smlouvou o poskytování sociálních služeb se zúčastňují Programu Kolpingova domu. Neúčast na domluvené činnosti či na Programu je třeba předem oznámit a zdůvodnit. Důvodem může být nemoc uživatele nebo dítěte, naléhavá návštěva úřadu či lékaře, pracovní doba uživatele apod. 23. Při ukončení pobytu je povinností uživatele předat bytovou jednotku čistou a vyklizenou, vrátit všechny zapůjčené předměty a uhradit vzniklé škody. Pokud je pobyt ukončen kvůli bezdůvodnému nevyužívání služby, je byt uživatele vyklizen a jeho osobní věci (oblečení a předměty denní potřeby) a trvanlivé potraviny jsou uskladněny po dobu jednoho měsíce na chráněném místě. Potraviny podléhající zkáze jsou dány k dispozici kurzu vaření a pečení. Zápis o tom je uložen ve spisu uživatele. Po měsíci jsou jeho věci nabídnuty ostatním uživatelům, případně odeslány dál. Doklady a další předměty obsahující citlivé údaje (fotografie, deníky, dopisy) jsou přechovávány v kanceláři sociálních pracovnic a po uplynutí šesti měsíců zlikvidovány.

4 24. V případě, že má uživatel v době ukončení pobytu dluh na poplatcích za poskytování služby, je s ním sepsáno uznání dluhu, kde je nastavena výše splátek podle jeho možností. Hlava III PÉČE RODIČÚ O DĚTI 1. Rodiče poskytují svému dítěti všestrannou kvalitní péči, starají se o jeho stravování podle zásad správné výživy. Své aktivity a režim přizpůsobují potřebám a režimu dítěte. Snaží se o každodenní pobyt dítěte venku. Pečují o jeho citový, rozumový a pohybový vývoj. Na svých individuálních cílech v této oblasti spolupracují zejména s lektorkou praktických dovedností, videotrenérkou a socioterapeutkou a řídí se dohodnutými postupy. 2. Rodiče chodí s dítětem na pravidelné preventivní prohlídky a očkování, neprodleně navštíví lékaře v případě nemoci či úrazu dítěte. 3. Pracovníci Kolpingova domu mají právo a povinnost přesvědčovat se o dobré péči o dítě a o kvalitě jeho výživy a pomáhat rodičům doporučením v případě zjevných nedostatků (např. nedostatečná hygiena, nevhodné oblečení a nevhodná strava, jednání ohrožující vývoj či bezpečnost dítěte, neadekvátní trestání apod.). Pokud rodiče opakovaně nerespektují taková doporučení a spolupráci se zaměstnanci odmítají, je takové jednání vyhodnoceno jako zanedbávání, či dokonce týrání dítěte a zaměstnanci jsou povinni nahlásit tuto skutečnost sociální pracovnici příslušného OSPODu. Zároveň se jedná o porušení Domácího řádu a Smlouvy. 4. Rodiče se snaží hospodařit se svými finančními prostředky tak, aby vždy měli dostatek základních potravin a hygienických potřeb pro své děti. V případě, že se dostanou do stavu hmotné nouze a zabezpečení základních potřeb dítěte je ohroženo, je možné jim na jejich žádost poskytnout na nákup nezbytných věcí půjčku. Rodiče dokládají využití půjčky paragonem. Půjčenou částku vrátí, jakmile obdrží finanční prostředky. Pokud se rodiče do této situace dostávají opakovaně, je jim nabídnuta pomoc při finančním hospodaření. 5. Rodiče nesmějí ponechat dítě bez dozoru, zejména pokud odcházejí z domu. V případě, že odcházejí bez dítěte, musí pro ně zajistit hlídání a informovat o tom sociální pracovnici. Dítě mohou svěřit jen plnoleté osobě, která za ně po dobu nepřítomnosti rodiče přebírá zodpovědnost. Rodič vždy předem zváží, zda úkol není nad možnosti a schopnosti náhradní osoby. Dítě musí být zabezpečeno stravou, plenami apod. Opakovaným ponecháváním dítěte bez dozoru porušují Domácí řád. Opuštění dítěte bez dostatečného zabezpečení je mimořádně hrubým porušením Domácího řádu. 6. Rodiče se vyvarují jednání, které by jim znemožňovalo řádně pečovat o dítě, zejména nadměrného požívání alkoholu či zneužívání nealkoholových drog. Stav silné podnapilosti nebo omámení při současné péči o dítě je hrubým porušením domácího řádu. 7. Při dlouhodobém onemocnění rodiče, které by znemožňovalo péči o dítě, zajišťuje sociální pracovnice domova po domluvě s rodičem náhradní péči (např. péče jiného rodinného příslušníka nebo blízké osoby, umístění do kojeneckého ústavu či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Hlava IV

5 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ PORUŠOVÁNÍ ŘÁDU A SMLOUVY Pokud uživatel závažným způsobem, nebo méně závažně avšak soustavně, poruší Domácí řád nebo Smlouvu o poskytování sociálních služeb, jsou vyvozena následující opatření: 1. Písemné Upozornění na porušování smlouvy Po tomto upozornění běží tříměsíční lhůta dojde-li v tomto období k dalšímu porušení smlouvy o poskytování sociálních služeb, dostává uživatel: 2. Písemné Upozornění spojené s pohovorem Dojde-li v následujících třech měsících po tomto upozornění k dalšímu porušení smlouvy o poskytování sociálních služeb, nastává: 3. Ukončení pobytu (výpověď ze smlouvy) V případě, že v běžících tříměsíčních lhůtách nedojde k žádnému dalšímu porušení smlouvy o poskytování služeb, je předcházející upozornění anulováno. Hlava V CO JE HRUBÉ A CO JE MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PORUŠOVÁNÍ DOMÁCÍHO ŘÁDU A SMLOUVY Podle Hlavy IV. Domácího rádu má hrubé porušení smlouvy nebo domácího řádu za následek Upozornění na možné ukončení služby. Hrubé porušení: 1) Vulgární verbální útok vůči zaměstnanci 2) Fyzické napadení zaměstnance nebo jiného uživatele 3) Opuštění dítěte (odchod z azylového domu bez dítěte), aniž by byl nad dítětem zajištěn dohled - včetně neodůvodněného a předem neohlášeného pozdního návratu k dítěti, které je hlídáno jiným uživatelem (více než jedna hodina) 4) Zásadní a vědomé (klientka už byla upozorněna na nedostatky) zanedbání péče o dítě, které ohrožuje jeho zdraví např. opruzené nepřebalené dítě, nevhodně oblečené (hrozí přehřátí nebo podchlazení), nedodržení léčebného režimu v nemoci apod. Na možnost, že se jedná o zásadní zanedbání péče, je klientka předem upozorněna. 5) Extrémně hrubé zacházení s dítětem: nepřiměřené fyzické trestání (bití do hlavy, kopání, třesení s dítětem, používání předmětů k bití), psychické ubližování dítěti: vulgární nadávky, ponižování, vyhrožování. Děje se opakovaně a uživatel na upozornění, že je to nepřípustné, nereaguje. 6) Prokázaná krádež (peněz i předmětů) 7) Přijímání návštěvy po stanovené době bez předchozí dohody a ohlášení 8) Porušení zvláštní dohody (v rámci individuálního plánu) o příchodech a odchodech z AD 9) Péče o dítě ve stavu silné opilosti nebo omámení návykovými látkami 10) Vnášení nelegálních drog do azylového domu 11) Nabízení nelegálních drog uživatelům AD 12) Záměrné ničení nebo poškozování majetku AD

6 Drobné porušení: je zapisováno do tabulky Evidence drobných porušení DŘ a smlouvy. Pět zápisů v měsíci má za následek Upozornění na možné ukončení služby-viz hlava IV. Domácího řádu 1) Opakované nesplnění týdenní služby v jednom týdnu 2) Kouření mimo vyhrazené prostory 3) Neodůvodněná nepřítomnost na předem domluvené konzultaci nebo práci s pracovníkem, komunitě nebo poradě 4) Nepřítomnost na programu zahrádky (údržba zahrady) bez náhradního termínu (uživatel si aktivně sjedná náhradní termín a dodrží ho) 5) Porušování bodu 11. a 12. Hlavy II. DŘ příchod po 20. hodině s dítětem a po 22.hodině bez dítěte bez předběžného ohlášení 6) Více než půlhodinové zpoždění při domluveném příchodu po 20. hodině (např. místo ve 21:30 přijde uživatel ve 22:10). 7) Osobní věci ve společných prostorách nevyzvednuté prádlo v pračce, zahrada, altán atd. (uživatel nereaguje na připomenutí) 8) Nedostatky při péči o dítě (uživatel nereaguje na připomenutí nebo evidentně spoléhá, že se na to nepřijde) a) dítě zbytečně ponecháváno v postýlce (omezování pohybu) b) dítě bez dozoru v pokoji, ve společných prostorách, na dvoře a na zahradě. Je-li na zahradě bazén, nestačí dohled z altánu c) prokazatelné upřednostnění vlastních potřeb (dítě vzhůru, nepřebalené, nenakrmené, unavené, matka se věnuje jiným věcem) d) dítě zamčené v pokoji e) nedostatečné zajištění bezpečí dítěte (nebezpečné předměty, otevřené okno) 9) Dítě na hale po 20. hodině 10) Vulgární napadení jiné klientky. Urážení, zesměšňování a vyčleňování jiného uživatele (mající charakter šikany) 11) Plýtvání energií (zapnuté spotřebiče v době nepřítomnosti klientky) 12) Neplnění dohodnutých kroků vedoucích k dosažení individuálních cílů (např.je-li stanoven monitoring, péče o byt a dítě. Pokud jde o monitoring, platí dohoda, že minimálně jednou za tři sledování musí být monitoring v pořádku), zejména kroků směřujících přímo k řešení nepříznivé sociální situace nebo k nápravě nedostatečné péče o dítě. Zejména v těch případech, kdy spolupráce selhává opakovaně a uživatel odmítá nabídku pomoci (např. pomoc s týdenním plánem a rozpočtem), případně selhání zatajuje. 13) Hlava VI PODMÍNKY POBYTU NEZLETILÝCH MATEK 1. Nezletilé matky mohou být v Kolpingově domě umístěny pouze se souhlasem zákonného zástupce nebo na základě rozhodnutí Oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušného úřadu městské části nebo okresního úřadu. Do doby zletilosti dále za matku zodpovídá zákonný zástupce.

7 2. Na nezletilé matky se v plném rozsahu vztahuje povinnost zachovávat domácí řád, kromě oblastí, které souvisejí s právním postavením těchto osob vzhledem k zákonné odpovědnosti. Zákonný zástupce nezletilé matky proto písemně potvrdí, že přebírá odpovědnost za matku a dítě. 3. Pokud chce nezletilá matka odjet mimo Kolpingův dům třeba jen na 1 noc, předloží pracovníku domova písemné povolení svého zákonného zástupce. 4. Nezletilé matce nesmí být svěřovány žádné cizí děti na hlídání. 5. Pokud má nezletilá matka závažné finanční problémy, podřizuje se pokynům pracovníků Kolpingova domu i v otázkách finančních (postupné předávání peněz matce). Dojde-li k situaci, která by mohla mít za následek předčasné ukončení pobytu matky v Kolpingově domě, musí být tato situace řešena v součinnosti s vedením domova, oddělením sociálně-právní ochrany v místě trvalého bydliště a zákonným zástupcem. Hlava VII PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ PARTNERŮ MATEK 1. O přijetí partnera rozhoduje ředitel/ka Kolpingova domu. Přihlíží přitom k finanční situaci rodiny, délce a stabilitě vztahu mezi partnery, projevovanému zájmu partnera o pomoc matce s péčí o dítě a domácnost a jeho dosavadnímu chování při návštěvách azylového domu. 2. Ubytovaný partner se podpisem Smlouvy o poskytování sociálních služeb stává uživatelem služby. 3. Spolu se svou partnerkou zodpovídá za vykonání přidělené služby. Uživatelé služeb mají právo na: Hlava VIII PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELÚ SLUŽEB 1. Srozumitelné informace o nabízených sociálních službách 2. Svobodné rozhodnutí o ukončení pobytu v azylovém domě 3. Jednání respektující jejich důstojnost 4. Vlastní názor a rozhodnutí při dojednávání individuálních cílů 5. Ochranu osobních údajů 6. Ochranu soukromí ve svém bytě 7. Svobodný pohyb v domě i mimo dům 8. Radu, podporu a pomoc ve všech otázkách své sociální situace a péče a výchovy dítěte, zvláště v případech, kdy musí v zájmu svém a dítěte jednat s různými orgány a institucemi 9. Přiměřený podíl z hmotných darů, které Kolpingův dům získává od veřejnosti 10. Využívání internetu, pokud tím není narušována jejich péče o děti 11. Účast ve všech aktivitách, které Kolpingův dům organizuje, pokud tím není narušována jejich péče o děti

8 12. Pomoc a ochranu při porušování dobrého soužití ze strany jiných uživatelů. 13. Podávání stížností ředitelce Kolpingova domu v případě, že jsou nespokojeni s postupy či jednáním zaměstnanců a cítí-li se ohroženi ve svých právech a osobní svobodě 14. Podávání stížností představenstvu Kolpingovy rodiny v případě, že jsou nespokojeni s rozhodnutím ředitelky Kolpingova domu, cítí-li se jím poškozeni nebo ohroženi ve svých právech a osobní svobodě 15. Nápravu věcí, popř. vyvození důsledků, bude-li jejich stížnost uznána jako oprávněná 16. Možnost nahlížet do svého spisu a přesvědčit se, jaké údaje jsou o nich shromažďovány Uživatelé služeb mají povinnost: POVINNOSTI UŽIVATELÚ SLUŽEB 1. Dodržovat Smlouvu o poskytování sociálních služeb 2. Řídit se zásadami provozu Kolpingova domu, uvedenými v Domácím řádu, hlava II 3. Řádně pečovat o své dítě v souladu s pokyny uvedenými v Domácím řádu, hlava III. Hlava IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. V zájmu naplnění individuálních cílů pobytu si může uživatel dohodnout písemně se sociální pracovnicí určité kroky, které upřesní pravidla jeho pobytu v Kolpingově domě (např. režimová opatření v zájmu dítěte, uložení finančních prostředků v pokladně Kolpingova domu, úprava doby strávené mimo dům atd). Tyto úpravy mají formu dohody a schvaluje je ředitel nebo jeho zástupce. 2. Uživatel je před uzavřením Smlouvy o poskytování sociálních služeb seznámen s Domácím řádem a podpisem smlouvy se zavazuje k jeho dodržování. 3. Tato verze domácího řádu byla schválena představenstvem Kolpingovy rodiny Praha 8 a je platná od

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vydal: Mgr.Marie Dostálová Schváleno školskou radou: 26. srpna 2011 Účinnost ode dne: 1. září 2011 Počet stran (příloh) 29 Změny v řádu budou prováděny

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. Obsah : Účinnost : od 25.3.2015 str. Čl. 1. Úvod základní ustanovení 1 1.1. Základní ustanovení 1 1.2. Úloha školy 1 Čl. 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více