FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské,"

Transkript

1 FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice. Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Ihned opustili sítě a šli za ním. Marek 1/ VÝZVA Tento evangelijní text nese název povolání učedníků. Já však tento text vnímám především jako výzvu. Je zde dokonce výzev několik. Událost povolání učedníků zmiňují všechna evangelia, zřejmě proto, že patří k těm nejdůležitějším v životě Ježíše Krista i jeho následovníků.,ale i k těm zásadním.evangelista Lukáš navíc umocňuje toto povolání obyčejných rybářů za první učedníky i zázrakem, kdy Ježíš plní rybářům sítě rybami, poté co bezúspěšně lovili celou předchozí noc. Matoušovo a Markovo evangelia při sdílení těchto událostí kladou důraz jinam na už zmiňovanou výzvu. Vystoupení Jana Křtitele je samo o sobě pro izraelský národ výzvou. Přichází někdo, kdo volá, tak jako již mnoho dalších proroků před ním, po změně. Po změně lidského života a jeho hodnot. Po uvědomění si sama sebe i toho kudy a kam kráčím. Zaznívá NAPRAVTE CESTU. Čiňte pokání a věřte tomu, že království Boží je na dosah ruky! Obrovská výzva pro každého člověka na této Zemi. Ať už je věřící či nikoliv. Nedávno jsme prožili závěr kalendářního roku, který často s sebou přináší bilancování, zamyšlení nad uplynulým rokem, ale také určité předsevzetí do roku nadcházejícího, touhu po změně, zlepšení. Jak dlouho ovšem tato předsevzetí vydrží? Týkají se opravdu podstatných věcí a hodnot našeho života? Jistě zhubnout pár kilogramů či přestat kouřit je pro naše zdraví věc prospěšná, a když se zdaří, přinese nám určité uspokojení, ale jistě to není ta výzva, kterou měl na mysli Jan Křtitel. Činili jsme opravdu pokání? Otevřeli jsme své srdce dotyku Božího království? Žijeme otevřený, blízký a každodenní vztah s naším Pánem? Tyto otázky je třeba si klást neustále. Protože vlažnost a stereotyp je jako plíživá viróza a čas od času vstupuje do všech vztahů, ať už se jedná o rodiče a děti, partnery, přátele či náš vztah k Bohu. V knize Zjevení je jasně psáno, že právě lhostejnost a vlažnost Bůh nesnese. Nestačí se spokojit se stavem věcí. Nestačí žít laxně, s tím že nikomu neubližuji a pravidelně navštěvuji bohoslužby. Občas dokonce přispěji na nějakou církevní či dobročinnou věc. Ne, to není to, co Bůh od nás očekává a co žádá. Povolává nás. Stále znovu nás volá. Jak ty, kteří ho ještě neznají, tak i nás, kteří ho již následujeme mnoho let. Pokládá nám stále nové výzvy. Klade nám palčivé otázky do našich zabydlených životů: Jsi ochoten všechno opustit pro mě? Jít na nejistou

2 cestu bez záruk úspěchu? Věříš mi opravdu? Jsi si jist, že chci pro tebe to nejlepší? Máme srdce i víru oněch prostých rybářů? Kteří možná byli bez vzdělání a majetků, ale otevřeného srdce i mysli. Víme, že i oni pak prožívali mnohé pochybnosti, mnohému nerozuměli, ale i tak následovali. Bůh po nás často v životě nežádá tak radikální změny, abychom jako oni opouštěli své rodiny. Ale jistě žádá otevřené srdce ke změnám. Nepřeslechnout výzvy, které nám dává. Neboť pokud poslechneme jeho hlas a odvážíme se vykročit novou cestou, začít nové, třeba i neobvyklé věci, přichází i jeho síla a moc. Nezanechává nás jako opuštěné ovce na cestě bez pastýře. Naopak Bůh činí věci nové. Má moc proměňovat a obnovovat naše životy. Stále znovu. Ať už jsme na začátku cesty našeho života či se blížíme k jejímu závěru. Provází nás ohněm zkoušek i obdobími radosti. Nechce z nás sebevědomím překypující supermany či železné lady, ale věrné služebníky, kteří chtějí být použitelným nástrojem k proměně tohoto světa. Nermuťme se tedy nad bolestmi světa, častou špatností a nepřehlédnutelnou krutostí lidských srdcí, kdy člověk člověku vzájemně ubližuje. Ale staňme se rybáři lidí. Těmi kdo zachraňují s pomocí Boží před utonutím v moři zlého. Těmi kdo podávají pomocnou ruku všem bez rozdílu. Těmi, kteří umí sdílet radostnou zvěst evangelia. Překonejme bázeň, nesmělost, osobní nedostatečnost, zdravotní obtíže, pracovní vytíženost a vše ostatní, co nám brání. A POJĎME!!! Libuška Jarošová Dis, jáhenka NO Vyškov a vedoucí Střediska misie a diakonie Jordán, nemocniční kaplanka. MODLITBA:Otče náš nebeský, ty znáš každého z nás. Znáš nás a miluješ nás přes všechny naše nedostatky, tak jak miluje otec své děti. Chceš nás učinit svými rybáři, těmi kdo tě opravdově následují, těmi, kteří mohou měnit svět. Dej nám prosím ve své milosti otevřené srdce i mysl, abychom nepřeslechli tvůj hlas, vyslyšeli tvoje výzvy a byli tam, kde si nás chceš použít. Překonávej v nás prosím naši slabost, dodávej nám smělost, moudrost a pokoru. Amen L.J. Heslo Jednoty bratrské na únor: Nestydím se za evangelium vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří. Římanům 1,16 (Bible 21) LITURGICKÝ KALENDÁŘ neděle po Zjevení Páně, 1. postní Uvedení Ježíše do chrámu - Hromnice Masopustní úterý Popeleční středa LETOS NEBUDE FARNÍ MASOPUST A ZABIJAČKA. Na své řádné lednové schůzi se blanenská rada starších dohodla, že se v letošním roce nebude konat farní masopust a zabijačka. Před vánocemi musel bratr farář sám uklízet kostel a udělat celou vánoční výzdobu, nikdo nepřišel pomoci. Je tedy obava, že nebude mít kdo, když je bratr Slávek na dlouhodobém léčení, se o všechno postarat a udělat. M.K..

3 TÝDEN SPOLEČNÝCH MODLITEB V BLANSKU Večerních setkání s modlitbou ve dnech ledna se účastnilo na různých místech křesťanských církví celkem 176 osob a přinesl mimo milého modlitebního společenství i sbírku 6 901,00 Kč (br. Josef doplnil na 7 000,00 Kč). Peníze byly předány ředitelce Charity v Blansku ve prospěch matek s dětmi v hmotné nouzi. H.L. MIMOŘÁDNÉ VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ BLANENSKÉ FARNOSTI. Na neděli 8.2. v 9:00 hodin připravujeme mimořádné výroční shromáždění s jediným bodem programu : "ZAKOUPENÍ FARNÍ BUDOVY" Po složitých jednáních se musíme, jako farnost rozhodnout, zda zakoupíme dům hned vedle kostela, čímž vznikne jednotný areál kostela a fary. Přijďte, prosím. M.K. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (2. 2.) LIDOVĚ SE NAZÝVÁ HROMNICE. Hromnice je lidový název pro Svátek Uvedení Páně do chrámu (2. února), kterým dříve končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě se setkali s prorokem Simeonem, který vzal malého Ježíše do náručí a pronesl: "Nyní Bože propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, světlo k osvícení národů..." Při svátku se světí svíce "hromničky", které si lidé zapalují při modlitbě v těžkých a "temných" chvílích života a které nám mají pomáhat obracet zrak k Jedinému Světlu, které svítí ve všech našich tmách a ve všech tmách tohoto světa...ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje,nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.to světlo svítí v temnotě,ale tma je nepohltila. Jan 8,12; 1,5) Dítě, které je světlem pro národy, Byla to odvaha říci tehdy o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy. To mohl říci jen někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo možné lidsky vnímat. Už naši předkové si na tento svátek nechali světit svíčky - hromničky. Doma si v těžkých chvílích přírodních pohrom rozsvěcovali jejich maličký plamínek proti oslepujícím bleskům bouřek. Modlili se u nich a věřili že skrze tuto modlitbu mohou být ochráněni proti živlům, které byly pro člověka nepřemožitelné. Tehdy, na první Hromnice, to bylo velmi podobné. Proti velkým událostem té doby bylo to maličké děťátko opravdu jen jako mihotavý plamének hromnicové svíčky proti hromobití, bleskům a temnotám rozbouřených živlů. I dnes se toto maličké děťátko navenek nijak neliší od ostatních dětí, a přesto je Světlem, které osvítí národy. Tato symbolika je důležitá i pro náš život, protože tato svíce nám může být vždy připomenutím toho, že žádná naše temnota není tak velká, aby do ní nemohl vstoupit Pán se svým jasným světlem. V této symbolice je patrná nesmírná přednost /důležitost/ plamínku, který se jeví jako malý a nepatrný oproti oslnivým světlům, které jsou v Božích očích ale jen záblesky. Malá hromniční svíčka nás důvěrně oslovuje a má nám co říci.

4 Možná právě pro její důvěrnou a nenásilnou řeč nejlépe pochopíme, jak nepravdivé je budování "oslnivého", "dokonalého" a "krásnějšího" života, pokud při tom ztratíme dotyk s Bohem a tedy i s podstatou člověka. Tehdy byla odvaha říci o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy. I dnes to může být odvahou, přijmout ho do svého života jako jediné světlo, ale je to jediná cesta k tomu, abychom mohli žít svůj v plnosti, lásce, radosti a pokoji. (Z knihy Jozefa Porubčana, Každý den s Bohem) POPELEČNÍ STŘEDA 18. ÚNORA 2015 Na Popeleční středu se po evangeliu žehná popel a přítomným se jím dělá na čele znamení kříže. Popel symbolizuje obrácení ke Kristu. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní staré svědectví při udělování popelce. Popele se užívalo i jako čisticího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili do postní doby vědomě a prožívali ji, jako čas vnitřního očišťování. Máme zapotřebí důkladně pročistit všechno, co se za celý rok proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je. Na počátku postní doby vždy vedu postní obnovu. Jsem zvyklý zahajovat ji bohoslužbou, při které uděluji zúčastněným znamení popelce. Cítím, jak je pro nás lidi důležité, abychom dostali názorné znamení, které nám připomene pomíjivou přirozenost, jež se jednou promění v prach, a které nás vyzve k obrácení. Když se zeptám těch, kteří přijali popelec, co to s nimi udělalo, stěží to dokážou přiblížit slovy. Shodují se ale většinou na tom, že se jich to hluboce dotklo. Požehnaný popel tak zjevně proniká do jejich podvědomé touhy po novém začátku a po tom, aby bylo z jejich nitra vypáleno všechno, co jim brání skutečně žít. Je to smysluplné znamení jejich touhy obrátit se od cest, které nevedou dál, změnit smýšlení a vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Popelec letos budeme prožívat ve středu v 8:00 hodin v Blansku-kapli, ve 13:00 hodin v Račicích, v 14:15 hodin ve Vyškově, v 15:45 hodin v Ježkovicích, v 17:30 hodin v Blansku-kostele a v 19:00 hodin na Brťově. Srdečně jste zváni k prožití tohoto významného svátku! M. K. POSTIT SE NEZNAMENÁ HLADOVĚT Pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchu. Kdo se postí jedině od jídla, ten půst snižuje, zneuctívá. Postíš se? Ukaž to skutkem! Jak, ptáš se? Takto: vidíš-li chudého, slituj se nad ním, vidíš-li svého nepřítele, smiř se s ním, vidíš-li, že tvůj přítel jedná šlechetně, nezáviď mu, vidíš-li krásnou ženu, nevšímej si jí. Ať se postí nejen ústa, ale i oko, noha, ruka a všechny naše údy. Ať se postí naše ruka od nespravedlivého majetku, ať se postí naše noha od chůze za nedovolenými (špatnými) věcmi, ať se postí naše oko od všetečných pohledů, ať se postí naše ucho od pomluv a nactiutrhání (zbytečného rozebírání chyb druhých), a ať se postí naše ústa od kluzkých slov a tupení. Jaký můžeme mít užitek z toho, když se sice zdržujeme masa, bližní však vraždíme, neboť kdo nactiutrhá, ten podle apoštola Pavla vraždí svého bližního. (Jan Zlatoústý) NÁM LIDEM SE ČASTO JEVÍ JAKO SPRÁVNÉ POUZE TO, CO SI PŘEJEME Hospodin je dobrý a dokonalý, proto nám ukazuje cestu. (srov. Žl 25,8) Nedávno zemřel jednomu mému kamarádovi blízký přítel. Když nám tuto smutnou zprávu oznamoval, pozastavoval se nad tím, jak Bůh vlastně mohl něco takového dopustit, když se tolik lidí modlilo za to, aby se z těžké nemoci uzdravil. Uvědomila jsem si, že nám lidem se často jeví jako správné pouze to, co si přejeme. Přitom Boží pohled na věc může být úplně jiný. Co chce Bůh nejvíce?

5 Touží po našem dobru, touží tom, abychom všichni došli naplněného života, života v lásce, života s Bohem ("spasení"). Naše lidské poznání je ale oproti tomu Božímu tak nicotné, že často nemůžeme chápat, proč se některé věci dějí. Věříme ale, že i skrze těžké věci se můžeme přibližovat Bohu. Věříme, že Bůh nás miluje, že ve všem je s námi a že ve všem spolupracuje pro dobro těch, kteří ho milují (srov. Řím 8,28). Věříme, že z každé situace nám Bůh ukazuje cestu k sobě. Když já sama mám pochybnosti a trápí mě, co se kolem mě děje, často se snažím představit si samu sebe doslovně jako Boží dítě. Vím, že mě můj Otec miluje a chce pro mě a také pro všechny na této zemi jen to nejlepší. Občas nás ale proto musí trochu usměrnit, abychom nesešli ze správné cesty, někdy nám nechá pochopit některé věci i skrze těžké události, abychom neztratili směr. Někdy nás naučí něčemu, skrze situace, které bychom si předem nevybrali. Ne vždy tak dostaneme vše to, co si přejeme a některé věci nám zůstanou třeba odepřeny navždy. Možná nás k sobě zavolá o mnoho dříve, než bychom si představovali, ale jen proto, že se nám dostane něčeho, co je nade vše. Po této krátké životní pouti spočineme v Boží náruči a už nikdy z ní neodejdeme. B.F. (vira.cz) Společná eucharistie Na teologické konferenci katoličtí a protestantští teologové řešili otázku společné eucharistie neboli svaté večeře Páně. Když se nemohli kvůli rozdílným názorům ničeho dobrat, vzal si slovo jeden stařičký kněz a povídá:,,bratři, přečetl jsem na toto téma mnoho úvah. Hezky a zajímavě píšou Barth, Congar, Schillebeeckx, Kasper i Ratzinger. Chci se ale s vámi podělit o něco jiného. Zažil jsem toho už hodně. A nejhlubší okamžiky víry jsem pocítil v komunistickém pracovním lágru, když jsme tajně sloužili mše, někdy i kněží katoličtí a nekatoličtí spolu. A přijímali s námi všichni křesťané. Vůbec mi to nepřišlo divné a ani by mě nenapadlo někoho vyloučit. To byly chvíle hluboké jednoty a niterně žité víry. Jeden druhého jsme podpírali a povzbuzovali. Od té doby mi prostě přijde hříšné někoho od stolu Páně poslat pryč. Když jsem se vrátil z kriminálu, často jsem rozjímal nad evangeliem, jak by se ve stejné situaci zachoval Ježíš. On sám nikoho nevylučoval ze společenství. A že apoštolové byli různí, často slabí, nespolehliví a chybující! Kdo ví, zdali bychom je dnes nechali přistoupit ke stolu Páně. Zdali by nám nevadila jejich malověrnost a neortodoxnost. Vždyť Jakub a Jan usilovali za každou cenu o Ježíšovu přízeň. Protekčně si chtěli šplhnout. A ostatní měli taky za ušima. Tomáš pár dní po společné večeři nevěřil v Kristovo vzkříšení, a kdyby mu Pán nedovolil sáhnout na rány, zemřel by jako bezvěrec. Petr se nepřiznal k Ježíšovi už pár hodin po přijetí první eucharistie v lidských dějinách. Zapřel pravdu třikrát po sobě. A co Jidáš? Ten pospíchal přímo z večeřadla, aby Krista zradil. Tohle všechno Pán věděl. Dokonce to apoštolům předpověděl. A přesto nikoho z nich nevyloučil ze společné svaté večeře. Přesto nechal přijímat své tělo a svou krev všechny ty nedokonalé hříšníky, stejné, jako jsme my. Proč tedy my vylučujeme věřící křesťany z jiných církví nebo rozvedené a utrápené, když chtějí společně přijímat obětovaného a vzkříšeného Božího Beránka, Ježíše Krista? Po téhle řeči zavládlo hrobové ticho. Teologickou disputaci vystřídalo rozjímání nad evangeliem. Z knihy Juraje Jordána Dovaly Pankáč v kostele

6 SMIŘ SE SÁM SE SEBOU! Nejtěžším úkolem je zajisté smíření se sebou samým. Dosti často se hádáme sami se sebou, s různými proudy v nás. Nemůžeme sami sobě odpustit nějakou chybu, která pošramotí navenek náš "image". Nejsme schopni říci ANO k svému životu. Bouříme se proti tomu, že jsme dostali tu a tu výchovu; že jsme se narodili právě do té a té situace světových dějin; že se naše sny o životě nedaly uskutečnit; že jsme byli jako děti tak hluboce zraňováni a tolik překážek brzdilo náš rozvoj. Mnozí po celý svůj život zůstanou ve stadiu vzdoru proti svému osudu. Až do konce svého života žehrají na své rodiče, že od nich nedostali tu lásku, kterou by byli potřebovali. Obviňují společnost, že jim nevytvořila šance, které od ní očekávali. Vždy jsou to ti druzí, kteří zavinili jejich bídu. Po celý svůj život se cítí jako oběti a tím omlouvají svůj negativní postoj k životu. Odmítají se smířit se svým životem a současně za něj nechtějí přijmout zodpovědnost. A protože nejsou s to odpovídat za sebe samé, nejsou ochotni zastávat ve společnosti nějaké zodpovědné postavení. Stále jsou fixováni na lavici obžalovaných. Vinni jsou vždy ti druzí: vláda, starosta, úřady, společnost, církev, rodina. V posledku se svým ustavičným protestem a stěžováním staví proti samému životu. Ve skutečnosti nežijí, nýbrž prožívají sebe jako žalující stranu před soudem tím, že chtějí soudit druhé, aniž se sami vystaví soudu. Z knihy Anselma Grüna Škola odpuštění ČEKÁM! Povánoční úvaha Jany Šilerové Advent pryč, jsou Vánoce a hnedle Nový rok a o mně nikde ani ťuk! Ještěže bude brzo březen. To se aspoň všichni toho jména opijí. Kdože to jsem? No přece Josef! Dokonce svatý Josef! No přece ten od Marie a od Ježíška! Adventně vánočně proslulá postava. Aspoň vy, Pepíci, byste měli vědět, co to jméno znamená. Že to nevíte? Vždyť Josef je staré židovské jméno Hospodin přidá. No, mně Hospodin nadělil, ale lidi mi pak ubrali. Někteří. Ale abych jen nebrblal Vždyť já mám ve svém rodokmenu takové esa jako Abraham, Izák, Jákob, král David (sice záletník, ale zase porazil Goliáše) a taky moudrý Šalamoun je můj předek! No, Josefové, kdo to má?!? Někteří sice tvrdí, že když mě zasnoubili s Marií, bylo mi už skoro devadesát, ale to jsou pomluvy. Na obrázcích mě vždycky vidíte jako zralého fousáče tak kolem čtyřicítky. Tenkrát už padesátník byl velekmet! Ne jako dneska. Zato Marie byla mladičká a krásná. Kdybyste ji jen mohli vidět! Proto když mi svěřila, že čekáme dítě, byl jsem šťastný muž. Kdo by nebyl? Já vím, co si teď říkáte: že nebylo moje, že to všecko bylo nějak jinak, že v tom byl jakýsi Gabriel a dokonce sám Hospodin a Duch svatý. Vím já? Ty nejstarší zprávy však o mně mluví jako o tátovi. To až později o pěstounovi. Měli jsme ostatně po Ježíšovi ještě kopu dětí. Víte, narození člověka je vždycky zázrak! A tajemství. Vždyť o tom musíte sami něco vědět: vy se rodíte dokonce i ze zkumavky nebo náhradní matky, máte ultrazvuk a znáte

7 chromozom Y, anebo se už dokonce nerodíte vůbec! Přitom mít děti je radost. jsme byli s Marií z té zprávy šťastni. PŘÍMLUVY PRO MĚSÍC ÚNOR: A tak Hospodine, vyslyš nás maličké v únorových přímluvách, vyslyš všechny bloudící po cestách nepravých : - Králi Náš nejvyšší, děkujeme Ti z celého srdce za dar služby, děkujeme za to, že můžeme být účastni v šíření evangelia, děkujeme a prosíme za svou budoucnost s Tebou. Dej nám Náš Pane, sílu i odvahu Tvé učení hlásat, jemu rozumět a podle něj též žít. - Světlo našeho života, odevzdáváme Ti své lidství i s jeho chybami a prosíme: Nedej nám zapomínat na Boží přikázání, uč nás milovat bližního jako sám sebe, ponoukej nás k dobrým skutkům a laskavosti. Přijmi nás jako své učedníky. - Náš Spasiteli, prosíme Tě požehnání pro všechny manželské páry, které jsi spojil. Ty jsi ve svojí moudrosti, jim daroval lásku, posiluj tedy jejich odhodlání milovat jeden druhého a nezapomínat na slib, před Tebou darovaný. Nechť případné neshody řeší ve jménu lásky a s pokorou pod Tvým křížem, se skloněnou hlavou a ruku v ruce spolu snáší dobré i zlé. DĚTEM (do 102 let) připravila Eva Šebelová) Označ v testu správnou možnost: 1/Jan Křtitel byl starší než Ježíš Ano Ne 2/Ježíš byl pokřtěn v řece Nilu. Ano Ne 3/První Ježíšův učedník byl rybář. Ano Ne 4/Nový zákon má čtyři evangelia. Ano Ne 5/V pořadí druhé evangelium je Janovo. Ano Ne Pro vás připravila Eva Šebelová BOHOSLUŽBY V BLANSKU, VYŠKOVĚ A OKOLÍ ÚNOR 2015 Neděle :45 Boskovice Evangelický kostel Text: Marek 1, :00 Blansko Kaple Senior centra Píseň:3,21,185 9:00 Blansko Dřevěný kostelík 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova 17:00 Račice Sbor Páně 18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu Pondělí-uvedení Páně do chrámu :30 Blansko Dřevěný kostelík Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle :00 Blansko Kaple Senior centra Text: Marek, 1, :00 Blansko Dřevěný kostelík Píseň: 122, 49, :45 Brťov Kaple Marie matky Páně 14:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu

8 16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu 17:00 Račice Sbor Páně Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle :00 Blansko Kaple Senior centra Text: Marek, 1, :00 Blansko Dřevěný kostelík Píseň: 117, 12, :45 Brťov Kaple Marie matky Páně 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova 17:00: Račice Sbor Páně Středa Popeleční středa :00 Blansko Kaple Senior centra se Svátostí pokání 13:00 Račice Sbor Páně Jan 8, :15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova 17:30 Blansko Dřevěný kostelík 19:00 Brťov Kaple Marie matky Páně Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle 1. neděle postní :00 Blansko Kaple Senior centra Marek 1,9-15 9:00 Blansko Dřevěný kostelík Píseň:238 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně 13:00 Lysice Sál úřadu městyse 14:30 Křtiny Zákristie Poutního kostela 16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu 17:00 Račice Sbor Páně Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle 2. neděle postní :45 Boskovice Evangelický kostel Marek 8, :00 Blansko Kaple Senior centra Píseň:246 9:00 Blansko Dřevěný kostelík 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova 17:00 Račice Sbor Páně 18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu Odměna pro ty, kteří dočetli až do konce. Svatý Petr uslyší klepání na nebeskou bránu, otevře a uvidí tam stát muže. Než se ho stačí na cokoliv zeptat, muž zmizí. Po chvíli se klepání ozve znovu. Když svatý Petr otevře, stojí před ním tentýž muž, ale v příští vteřině zmizí. "Poslyšte" zavolá za ním svatý Petr. "Vy si ze mě děláte legaci, nebo co?" "Ne," ozve se v dálce. "Oni se mě snaží vzkřísit." Kontakt: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: , , ; ; NO Blansko č. účtu / 0300 ; NO Vyškov č. účtu /0800

leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b)

leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b) FARNÍ ZPRAVODAJ leden 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2015 Posilněte svá srdce (Jak 5,8)

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2015 Posilněte svá srdce (Jak 5,8) FARNÍ ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál Číslo 1 Ročník XII 22. února 2015 Vážení farníci, po delším čase se Vám hlásíme s Farním zpravodajem. Z důvodu nemoci duchovního správce teprve vydáváme

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2011 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2011 Homilie 2011 Obsah Bůh má tvář a jméno... 4 Mudrci vedeni světlem rozumu došli k víře... 6 Bůh je vytrvalý... 8 Tvoje víra

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2012 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2012 Homilie 2012 Obsah Půjdu hledat jeho skutečnou tvář... 4 Stojím tam s tebou, abys to všechno zvládl... 5 Bůh přichází nenápadně...

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což přeloženo znamená: `Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Mk 15,34 2/2008-2009 2 BRÁZDA

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více