Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva"

Transkript

1 Občanské sdružení Ječmínek Výroční zpráva 2012

2

3 Slovo úvodem Skončil rok 2012 a na mně je, abych zhodnotila, jaký byl. Především byl výroční, ale to jsme si v průběhu roku moc neuvědomovali. První uživatelku služby jsme přijali 4. prosince Dům jsme za provozu, jedno patro po druhém, přestavovali. Výsledkem stavebních úprav bylo deset pokojů, dvě kuchyně, nové sprchy, záchody, kanceláře pro zaměstnance a posléze přestavba půdních prostor. V průběhu těch deseti let jsme přijali desítky dospělých i dětských uživatelů služby. Věříme, že jsme jim v průběhu pobytu pomohli k rozvoji dovedností při výchově a péči o děti a podpořili je v aktivním hledání nového bydlení či zaměstnání. Logickým doplněním pobytové služby azylový dům vznikla v roce 2006 terénní práce a v polovině roku 2012 následné bydlení. Od konce roku 2011 a na počátku roku 2012 jsme provedli stavební úpravy v části pronajatého domu na ulici Brněnská ve Žďáře nad Sázavou. Již v polovině roku jsme mohli ubytovat tři uživatelky, které na azylovém domě řádně platily nájem a dodržovaly domovní řád. Jedna z nich později dostala příležitost bydlet v obecním bytě v obci nedaleko Poličky. Desáté výročí zahájení provozu azylového domu jsme oslavili společně s bývalými zaměstnanci, představiteli různých institucí, kolegy z jiných neziskových organizací na dni otevřených dveří v říjnu Během roku nám opět pomáhali dobrovolníci, podporovali nás občané města hmotnou pomocí. Těmto, ale i dalším dík. Mgr. Miroslava Machková místopředsedkyně OS Ječmínek 1

4 Občanské sdružení Ječmínek Předseda: JUDr. Pavel Průša Členové rady: Anna Metzenauerová Mgr. Miroslava Machková Ing. Bohuslav Špinar Bc. Ivana Musilová Členové revizní komise: Mgr. Markéta Mrázková předseda Jarmila Doležalová Člen sdružení: Jana Bradáčová Jana Kopecká Občanské sdružení Ječmínek založili pracovníci oddělení prevence a oddělení péče o děti Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou v roce Občanské sdružení provozuje Domov pro matky (otce) s dětmi ve Žďáře nad Sázavou, Jiřího z Poděbrad 402/15. Domov pro matky (otce) s dětmi sídlí v budově bývalé mateřské školky, kterou jsme od Města Žďáru nad Sázavou dostali do výpůjčky na 12 let. Od roku 2006 je druhou poskytovanou sociální službou Terénní práce. 2

5 Účetní údaje Zdroje financovní Občanského sdružení Ječmínek Kraj Vysočina Kč města a obce Kč Úřad práce Kč přijaté příspěvky a dary Kč ostatní výnosy Kč vlastní výnosy Kč celkem Kč Celkový objem nákladů spotřeba materiálu Kč spotřeba energie Kč opravy a udržování Kč cestovné Kč ostatní služby Kč osobní náklady Kč ostatní náklady Kč celkem Kč 3

6 Domov pro matky (otce) s dětmi Ředitelka: Mgr. Miroslava Machková Supervizor: Mgr. Martina Přibylová Zaměstnanci Domova pro matky (otce) s dětmi: Ing. Věra Daňková pracovník v sociálních službách Jana Lázničková pracovník v sociálních službách Dana Sádovská pracovník v sociálních službách Anna Huláková pracovník v sociálních službách Olga Kamenská pracovník v sociálních službách Marie Zachová pracovník v sociálních službách Kateřina Matějková, DiS. sociální pracovník Mgr. Milada Svobodová sociální pracovník Bc. Michaela Fialová sociální pracovník Eva Turinská administrativní pracovník Jiří Janda domovník Poslání Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout přechodné ubytování (nejdéle na jeden rok) a pomoc těhotným ženám nebo rodičům s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a nedokážou ji řešit vlastními silami. Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního plánování jim pomáháme překonat tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit zpět do přirozeného prostředí. 4

7 Okruh osob, kterým je služba poskytována Těhotná žena/rodič s nezletilými dětmi (v den uzavření smlouvy je dítě mladší 18 let), kteří: jsou bez přístřeší, žijí v podmínkách ohrožujících zdraví a výchovu dětí. Služba je přednostně poskytována osobám s trvalým bydlištěm v okrese Žďár nad Sázavou, při nenaplněné kapacitě i odjinud. Osoby, které nespadají do okruhu osob: osoby, které nejsou schopny samostatně pečovat o dítě a o svoji osobu z důvodu závažného psychiatrického či jiného onemocnění, které by vyžadovalo hospitalizaci; osoby, které nejsou soběstačné v základní sebeobsluze z důvodu mentálního nebo tělesného postižení (nutná pomoc jiné fyzické osoby). Cíle: získat samostatné bydlení; získat příjem ze zaměstnání, ze sociálního systému; rozvoj schopností hospodařit s finančními prostředky; rozvoj dovedností při výchově a péči o děti; rozvoj dovedností při péči o domácnost; rozvoj mezilidských vztahů, budování sociálních vazeb v přirozeném prostředí. Zásady poskytování služby: respekt základních lidských práv uživatele; zachování soukromí a důstojnosti uživatele; podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe; pomoc všem uživatelům bez jakékoliv formy diskriminace; podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů, v hledání řešení, které mu umožní návrat do přirozeného prostředí; individuální přístup ke každému uživateli. 5

8 Sociální služba Azylový dům v roce 2012 O ubytování v Domově pro matky (otce) s dětmi byl velký zájem ze strany matek s dětmi, těhotných žen i otců s dětmi. Pracovníci Domova v roce 2012 evidovali přes 80 žádostí o tuto službu. S každým uživatelem byla uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby. Konkrétní činnosti se prováděly na základě sjednaných individuálních plánů (dlouhodobých i krátkodobých). Počáteční spolupráce s uživateli byla vždy nejdříve směřována k podrobnému zmapování schopností a potřeb uživatele a vytvoření stabilního prostředí pro rozvoj dalších potřebných dovedností jednotlivých uživatelů. Velký důraz byl vždy kladen na zajištění potřeb dětí. Právě tato péče o děti byla jednou z nejčastěji řešených problematik v rámci jednání s uživateli. Zde byla vždy na místě blízká spolupráce s pediatry, mateřskými a základními školami, pedagogicko-psychologickou poradnou, Psychocentrem, orgány sociálně právní ochrany dětí apod. Stejně tak byla uživateli využívána dopomoc sociálních a klíčových pracovníků při hledání vhodného zaměstnání, od možnosti sepsání životopisu s využitím konzultací s pracovníky Domova, po kontaktování úřadů práce a jednotlivých zaměstnavatelů. Zcela zásadní byla pro všechny uživatele otázka samostatného bydlení. V rámci individuálních plánů jsme uživatele podporovali a asistovali jim při hledání vhodných podnájmů, kontaktů s majiteli bytů i při jednání na městských, obecních úřadech a bytových odborech v rámci možného získávání sociálního bydlení. Oblast individuálních plánů zahrnovala nejčastěji stabilizaci finanční situace daného uživatele, podpoření schopnosti rovnoměrně hospodařit s finančními prostředky a také řešení časté dluhové problematiky, společně se závazkem zodpovědného přístupu ke své situaci. Opakovaně byly v součinnosti se sociálním pracovníkem kontaktovány exekutorské úřady a byly dohodnuty splátkové kalendáře tak, aby uživatelé mohli začít s plněním svých závazků v pro ně přijatelné míře. Spolupráce na krátkodobých individuálních plánech byla v převážné míře úspěšná, zde se podařilo stanovených cílů pravidelně dosahovat. 6

9 Dlouhodobé individuální plány, zaměřené na hledání vlastního bydlení, byly naplňovány obtížně, špatná finanční situace uživatelů služby jim ve velké míře nedovolovala zajistit si samostatné bydlení nebo si je dlouhodobě udržet. V tomto byla uživatelům nápomocna možnost využití následného bydlení ve Žďáře nad Sázavou, ul.brněnská 2228/10, které také provozuje OS Ječmínek. V průběhu roku 2012 bylo ve 3 bytových jednotkách postupně ubytováno sedm uživatelů služby, kteří přešli z azylového domu. Úspěšní byli také dva uživatelé služby, kterým byl i s trvalým pobytem přidělen obecní byt na Svitavsku. 7

10 Volnočasové aktivity v roce 2012 V roce 2012 byly z finančních prostředků od města Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem financovány tyto volnočasové aktivity: Klub pro děti uživatelů služby jednou týdně; Keramická dílna dvakrát měsíčně; Příprava dětí do školy jednou týdně; Klub rodičů jednou měsíčně (mzdy jsou financovány z ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR). Dětem klientů ubytovaných v Domově pro matky (otce) s dětmi jsme se snažili pobyt zpříjemnit a něco nového je naučit. Jednou týdně probíhali volnočasové aktivity Klub pro děti uživatelů služby. Protože děti většinou nenavštěvovaly placené kroužky, předkládali jsme jim pestrou nabídku činností od her, sportování dle počasí a ročního období, přes výtvarné i hudební činnosti. Dvakrát měsíčně probíhala pro uživatele služby keramická dílna. Jednou týdně docházeli dobrovolníci, kteří dětem pomáhali s přípravou do školy. 8

11 Klub rodičů V roce 2012 se uskutečnilo 12 společných setkání rodičů s dětmi v Klubu rodičů. Inspiraci pro témata klubu jsme získali z prvního lednového setkání, kdy jsme hodnotili rok 2011 a plánovali společné aktivity pro rok Na základě návrhů uživatelů služby pak proběhla setkání, při kterých jsme pekli, vařili, navštívili rodinnou poradnu, kde se uživatelé seznámili s možnostmi využití odborného sociálního poradenství při řešení výchovných problémů s dětmi a vztahových problémů v rodině. Zrealizovali jsme rodinné fotografování. Společenskou místnost v podkroví Domova jsme upravili na provizorní fotoateliér, výsledkem byly, dle našeho názoru, zdařilé fotografie, které zůstanou pro rodiče a jejich děti milou vzpomínkou na toto období rodinného života. Zorganizovali jsme tři výlety, dva do přírody v okolí Žďáru nad Sázavou, kdy jsme navštívili Šlakhamr u Hamrů nad Sázavou a Olšiakovu sochu Mamuta, a letní výlet do jihlavské zoologické zahrady. Setkání koncem roku byla inspirována Adventem. Společně jsme se připravovali na vánoční svátky vyráběli adventní věnec, vánoční výzdobu, pekli cukroví a v neposlední řadě si na jednotlivých adventních setkáních o Adventu povídali. Za aktivní pomoci uživatelů služby jsme se snažili o různorodost a pestrost jednotlivých setkávání, při nichž byli uživatelé podporováni ve svých rodičovských kompetencích, v rámci podpory rodin bylo pak naší prvotní snahou posilování rodinných vazeb a vztahů mezi rodičem a dítětem. Praktickými činnostmi jsme vedli uživatele k podpoře jejich dovedností a znalostí, např. jak vařit levně, chutně a zdravě. 9

12 Klub pro děti uživatelů služby v roce 2012 Leden výroba panenek z lahviček hry, modelování indiána výroba houslí sáňkování výroba masopustních masek Únor povídání o masopustu, hry, výroba masek výroba valentýnského přáníčka sáňkování výstava Nebojte se fyziky Březen kolektivní a společenské hry povídání o jaru a malování jara plstění vajíček z ovčí vlny stopovaná s úkoly Duben povídání o velikonocích, výroba zápichů modelování zajíčků, origami vlaštovka a prasátko společný obraz na téma Čarodějnice různé techniky dodělávání společného obrazu 10

13 Květen batikování triček dokreslování batikovaných triček výlet na Šlakhamr a Mamuta Říjen návštěva cirkusu malování voskovkami a tuší kolektivní hry Listopad výroba podzimní pavučiny a růže z papíru práce s papírovou hlínou výroba ručního papíru zimní obrázek Prosinec hry, mikulášská nadílka příprava vánočního příběhu divadlo, písničky příprava vánočního příběhu divadlo, písničky pečení cukroví, vánoční zvyky, předvedení vánočního příběhu 11

14 Statistické údaje Ubytovaní žadatelé v roce 2012 celkový počet...73 z toho matek...27 z toho otcové...2 z toho dětí...44 Trvalé bydliště ubytovaných bydliště matky otcové děti celkem Žďár n. S Žďársko Nové Město n. M Novoměstsko Velké Meziříčí Velkomeziříčsko ostatní z Kraje Vysočina mimo Kraj Vysočina celkem Průměrná délka ubytování v roce 2012 byla 116 dní. 12

15 Účetní údaje Zdroje financování provozních nákladů azylového domu Úplný objem nákladů byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR. Úplný objem nákladů spotřeba materiálu Kč spotřeba energie Kč opravy a údržba Kč cestovné Kč ostatní služby Kč osobní náklady Kč ostatní náklady Kč celkem Kč 13

16 Terénní práce Vedoucí projektu: Mgr. Miroslava Machková Supervizor: Mgr. Martina Přibylová Terenní sociální pracovníci: Bc. Ivana Musilová Věra Novotná, DiS. Ivana Rálišová Administrativní pracovník: Eva Turinská Poslání Posláním Terénní práce s ohroženými skupinami je poskytovat služby uživatelům v jejich přirozeném prostředí. Prostřednictvím prováděného základního poradenství a dalších služeb se snažíme podpořit uživatele ke zvládnutí jejich nepříznivých životních situací. Služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů, aktivně je vede a respektuje základní lidská práva a jejich nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem. Zásady poskytované sociální služby: respekt základních lidských práv uživatele; zachování soukromí a důstojnosti uživatele; podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe; pomoc všem uživatelům bez jakékoliv formy diskriminace; podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů; individuální přístup ke každému uživateli. 14

17 Cíle poskytované služby Cílem poskytované sociální služby je pomoc a podpora osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo jeho prohloubením. Pomocí terénní práce se zvyšují sociální kompetence a sociální mobilita uživatele s využitím v lokalitě dostupných zdrojů. Okruh osob, kterým je poskytována terénní práce: mladí dospělí ohrožení společensky nežádoucími jevy; dospělé osoby ohrožené sociálním vyloučením, u kterých dochází ke kumulaci problémů (chudoba, dluhy, nezaměstnanost ); rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci; osoby, které jsou na pokraji bezdomovectví; s místem pobytu na území okresu Žďár nad Sázavou. Sociální služba Terénní práce v roce 2012 Sociální služba Terénní práce byla realizována na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou. Byla poskytována v přirozeném prostředí uživatelů nebo v kanceláři organizace OS Ječmínek. Četnost poskytování služby se řídilo individuálními potřebami jejích uživatelů. Službu zajišťovaly dvě terénní sociální pracovnice. Uživatelům poskytovaná podpora a pomoc byla zaměřena převážně do oblasti řešení bytových a dluhových problémů. V rámci bytové problematiky bylo s uživateli služby spolupracováno na udržení si stávajícího bydlení, v případě nevyhovujících bytových podmínek na získání nové vhodnější formy bydlení. Spolupráce terénního pracovníka s uživatelem při řešení jeho dluhových problémů bývá dlouhodobá, zaměřená nejen na praktické úkony pomoci uživateli zorientovat se ve svých dluzích, vysvětlit mu obsah doručené korespondence, zprostředkovat jeho kontakt s věřitelem/exekutorským úřadem, či pomoci uživateli dohodnout se na způsobu splácení. V nemalé míře byla tato spolupráce zaměřena také na podporu a motivaci uživatele k aktivnímu přístupu při řešení dluhových problémů. Okruh poskytovaných služeb se i nadále týkal pomoci při vyřizování dávek státní sociální podpory a dávek poskytovaných v hmotné nouzi. S ohledem na konkrétní životní situace uživatelů nebyla výjimkou pomoc pracovníka při podání žádosti o invalidní důchod, či vyřízení osobních dokladů. V rámci dlouhodobé spolupráce byli uživatelé vedeni k plánovanému hospodaření domácnosti, posilováni ve svých kompetencích, s ohledem na péči o nezletilé děti, především v kompetencích rodičovských. 15

18 Statistické údaje V roce 2012 byla sociální služba Terénní práce poskytována 52 uživatelům, z toho 13 mužům a 39 ženám. Trvalé bydliště uživatelů služby bydliště počet uživatelů počet intervencí* počet kontaktů** Žďár n. S Žďársko Bystřice n. P Bystřicko Velké Meziříčí Velkomeziříčsko Novoměstsko mimo Kraj Vysočina celkem Tabulka je zpracována podle trvalého bydliště uživatelů. Sociální služba Terénní práce je uživatelům poskytována v místě jejich aktuálního pobytu na území okresu Žďár nad Sázavou. * intervence jednání s uživatelem, které trvá 30 a více minut ** kontakt jednání s uživatelem, které trvá do 30 minut 16

19 Účetní údaje Zdroje financování provozních nákladů terénní práce Úplný objem nákladů byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR. Úplný objem nákladů spotřeba materiálu Kč spotřeba energie Kč opravy a udržování Kč cestovné Kč ostatní služby Kč osobní náklady Kč ostatní náklady Kč náklady celkem Kč 17

20 Veřejná služba a OPP Pracovníci zajišťující chod VS a OPP: Roman Duba dozor nad pracovníky ve veřejné službě Martin Horáček dozor nad pracovníky ve veřejné službě Pavlína Machková všeobecný administrativní pracovník Od roku 2002 přijímáme občany, kteří vykonávají uložený alternativní trest formou obecně prospěšné práce (OPP). V loňském roce jsme je rádi využili při přestavbě následného bydlení na Brněnské ulici. Když byly byty hotovy, patnáct občanů vykonávajících OPP se zapojilo do úklidu města. Do konce prosince 2011 jsme byli pověřeni k výkonu veřejné služby Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou. Změnou zákona výkon veřejné služby přešel na úřad práce. Museli jsme začít znovu. Změnili se nejenom podmínky výkonu veřejné služby, ale i cílová skupina uchazečů o zaměstnání. Proto nás příliš nemrzelo, že v listopadu 2012 byla veřejná služba v této podobě zrušena. Přínosem rozhodně bylo, že jsme mohli dát práci postupně třem lidem, i když jen na dobu určitou pomocí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšnou práci. Veřejná služba především zajišťovala úklid veřejného prostranství města, zahrad školek, okolí škol a městských budov. Během jedenácti měsíců se vystřídalo 61 lidí, kteří odpracovali hodin na úklidu města. 18

21 Pohled do budoucna Za námi je poslední celý rok, v kterém byly obě služby financovány z ESF a státního rozpočtu. Azylový dům má jistotu na zajištění finančních prostředků stejným způsobem do konce roku Terénní práce bude takto financována jen do konce března Potom budeme čekat na výsledek dotačního řízení na MPSV, kam jsme podávali žádost. Obrátili jsme se s žádostí o příspěvek na provoz či fakultativní činnosti na čtyři města. Aby naše očekávání na příští rok nebylo jen o penězích, máme radost z následného bydlení. Doufáme, že díky němu získá víc uživatelů služby vlastní bydlení v obecních bytech. 19

22 Poděkování Děkujeme všem našim dobrovolníkům, studentům a všem, kteří k nám přicházejí na praxi. Děkujeme občanům města, kteří zakoupili pro naše děti vánoční dárky. Děkujeme za poskytnuté věcné dary jako jsou hračky, oděvy a nábytek, které dostáváme od spoluobčanů. Dík patří těm, kteří přispívají na základní i fakultativní činnosti Azylového domu pro matky (otce) s dětmi a Terénní práce. Jsou to: Krajský úřad Kraje Vysočina Diecézní charita Brno oblastní charita Žďár nad Sázavou Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou Město Bystřice nad Pernštejnem Město Nové Město na Moravě Město Žďár nad Sázavou Město Velké Meziříčí 20

23

24 Domov pro matky (otce) s dětmi Terénní práce provozované Občanským sdružením Ječmínek Jiřího z Poděbrad 402/15 Žďár nad Sázavou Tel.: web: IČO: Číslo účtu.: / 0800

Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva

Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva Občanské sdružení Ječmínek Výroční zpráva 2010 Slovo úvodem Ohlédnutí za rokem 2010 má několik aspektů. Stejně jako vloni nás čekala inspekce kvality sociálních služeb, tentokrát u pobytové služby. A

Více

Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva

Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva Občanské sdružení Ječmínek Výroční zpráva 2008 Slovo úvodem Stojím v čele Domova pro matky (otce) s dětmi sedmým rokem. Za tu dobu našlo v Domově ubytování a podporu při vyřizování svých záležitostí

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice

archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Výroční zpráva Farní charity Prachatice 2013 Zpracovala: Foto: Vydala: Grafická úprava: Mgr. Dana Marková archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Petr Malík Obsah: I. Základní údaje o

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Nejchudší člověk není ten, co nemá ani vindru, ale ten, který nemá žádné sny. ( Bill Newman) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2011 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 R-Mosty, z. s. Obsah Úvodní slovo... 3 Nezisková společnost R-Mosty... 4 Statutáři organizace... 4 Azylový dům pro matky s nezletilými dětmi... 5 Nízkoprahové zařízení pro děti

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více