êt êf óm BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2 ENDOSOL 327 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "êt êf óm BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2 ENDOSOL 327 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku"

Transkript

1 Strana : 1 / 8 êt êf óm T : Toxický F+ : Extrémně 2.1 : Hořlavé plyny hořlavy ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : ENDOSOL Č. BL : Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená závažná použití : Průmyslové a profesionální. Provádět hodnocení rizik před použitím. Kontaktujte dodavatele pro více informací o užití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Identifikace firmy : SOL Technische Gase Marie-Curie Strasse 2700 Wiener Neustadt Austria ová adrresa (odpovědná osoba) : 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Telefonní číslo pro naléhavé situace : +43.(0) ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace EC 67/548 nebo EC 1999/ Prvky označení Nálepky podleec 67/548 nebo EC 1999/45 Symbol(y) R výraz(y) S výraz(y) : F+; R12 Repr. Cat. 1; R61 T; R23-R48/23 êt êf : T : Toxický F+ : Extrémně hořlavy : R12 : Extrémně hořlavý. R23 : Toxický při vdechování. R48/23 : Toxický : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R61 : Může poškodit plod v těle matky. : S9 : Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S16 : Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S33 : Proved'te preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. S36 : Používejte vhodný ochranný oděv. S45 : V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

2 Strana : 2 / 8 ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti (pokračování) 2.3. Další nebezpečnost S53 : Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. ODDÍL 3. Složení/informace o složkách 3.1. Látka / 3.2. Příprava Směs. Č. CAS Název látky Obsah Č. EC (DSD) (CLP) Č. rejstříku Oxic uhelnatý : 20 % F+; R12 Flam. Gas 1 (H220) Repr. Cat. 1; R61 Repr. 1A (H360D) T; R23-48/23 Acute Tox. 3 (H331) STOT RE 1 (H372) Press. Gas Compressed (H280) Vodík : 40 % F+; R12 Flam. Gas 1 (H220) * 1 Press. Gas Compressed (H280) Dusík : 40 % Bez zařazení (DSD) Press. Gas Compressed (H280) *1 Neobsahuje žádné jiné složky ani nečistoty, které by ovlivnily klasifikaci produktu. * 1: Uvedeny v příloze IV/VREACH, vyňaty z registrace. * 2: Registrační lhůta neuplynula. * 3: Registrace není požadována,látky vyráběné nebo dovážené < 1t/r. Úplné znění R-vět - viz kapitola 16. Úplné znění prohlášení H - viz kapitola 16. ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci - Nadýchání : Postiženou osobu přesuňte do oblasti bez kontaminace a nasaďte jí automatický dýchací přístroj. Udržujte postiženého v teple a klidu. Přivolejte lékaře a při zástavě dechu okamžitě zaveďte umělé dýchání. - Zasažení kůže : Nežádoucí účinky nejsou od tohoto produktu očekávány. - Při zasažení očí : Nežádoucí účinky nejsou od tohoto produktu očekávány. - Požití : Požití se nepovažuje za možný způsob, jak se vystavit působení látky Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření : Při vysokých koncentracích může způsobit dušení. Symptomy mohou zahrnovat i ztrátu mobility anebo vědomí. Postižený si vůbec nemusí uvědomit, že se dusí. Viz část 11. : Vyhledejte lékařskou pomoc.

3 Strana : 3 / 8 ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru 5.1. Hasiva - Vhodné hasicí prostředky : Je možno použít všech známých hasicích prostředků. - Nevhodné hasicí prostředky 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Zvláštní rizika Hazardní hoření plod 5.3. Pokyny pro hasiče : Vystavení otevřenému ohni může mít za následek prasknutí anebo výbuch kontejnerů. : Žádné látky s větší toxicitou než má samotný produkt. Specifické metody : Nezhasínejte hořící unikající plyn, pokud to není absolutně nutné. Samozápal po případě následný zážeh může mít za následek výbuch. Jakýkoliv jiný oheň uhaste. Koordinovat opatření ohledně rozšířšní ohně do okolí. Ohrožené nádoby chladit proudem vody z chráněné pozice. Nevylévejte kontaminovanou požární vodu do kanalizace. Pokud je to možné, zastavte průtok produktu. Zvláštní ochranné vybavení pro hasiče : Používejte samostatně pracující dýchací přístroj. ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí : Evakuujte celou oblast. Pokud se neprokáže, že atmosféra je bezpečná, používejte při každém vstupu do příslušného prostoru samočinný dýchací přístroj! Pokuste se zastavit uvolňování. Minitorujte koncentraci uvolněného produktu. Zajistěte dostatečné větrání! Odstraňte všechny možné zdroje zážehu! Vezměte v úvahu nebezpečí výbušné atmosféry. : Pokuste se zastavit uvolňování Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 6.4. Odkaz na jiné oddíly ODDÍL 7. Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Bezpečné použití produktu : Zajistěte větrání prostoru! : Viz také sekce 8 a 13. : Nevystavujte se působení látky a před jejím použitím si vyžádejte speciální pokyny! Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Před vpuštěním plynu systém odvzdušněte! Zabraňte přístupu k jakýmkoliv zdrojům možného zážehu (včetně zábrany elektrostatických výbojů). Při manipulaci s produktem nekuřte! Posoudit riziko možného výbuchu a potřebného důkazu zařízení, aby k explozi nedošlo. Zvažte použití pouze nejiskřivého nářadí. Používejte pouze řádně vyspecifikovaného zařízení, které je vhodné pro tento produkt a pro teplotu a tlak, při kterém se dodává. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, poraďte se se svým dodavatelem plynu. Pouze zkušené a řádně vyškolené osoby, smějí zacházet s plynem pod tlakem. S látkou musí být nakládáno v souladu se správnou výrobní praxí a hygienickými a bezpečnostní postupy. Ujistěte se, že celý systém byl (nebo je pravidelně) kontrolován na těsnost před použitím..

4 Strana : 4 / 8 ODDÍL 7. Zacházení a skladování (pokračování) Bezpečné zacházení s nádobami na : Zabraňte zpětnému přístupu do kontejneru! plyny Chraňte lahve před poškozením. Nekoulejte, nesmýkejte, neházejte, nevlečte. Přo přesun lahve, a to i na krátkou vzdálenost, používejte vozík (i ruční), určený pro přepravu lahví. Ponechte na místě kryty ventilu na místě, dokud je kontejner zajištěn a je připraven k použití. Pokud se vyskytnou poruchy ventilu lahve při provozu lahve, kontaktujte dodavatele. Nikdy se nepokoušejte opravovat či měnit ventily lahví nebo bezpečnostní pojistky. Poškození ventilú by měoy být ihned oznámeno dodavateli. Uchovávejte ventily nádob čisté a zbavené kontaminovaných zbytků oleje a vody. Jakmile je kontejner odpojen od přístroje, použijte ochranné kloboučkx nebo krytky ke krytí ventilů, pokud jsou dodávány. Zavřete ventil nádoby po každém použití, i když jsou nádoby prázdné a stále připojeny k zařízení.. Nikdy nepřepouštějte plyny z jedné lahve/nádoby do druhé. Nikdy nepoužívejte přímý oheň nebo elektrická topná zařízení pro zvýšení tlaku v nádobě. Neničte nebo neodstraňujte nálepky, poskytnuté dodavatelem, k identifikaci obsahu lahve Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití : Skladujte odděleně od plynů a dalších látek, způsobujících oxidaci. Všechna elektrická zařízení ve skladovacích prostorách by měla být kompatibilní s nebezpečíí rizika vzniku výbušné atmosféry. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Kontejner udržujte na teplotě pod 50 C na dobře větraném místě. Dodržujte všechny předpisy a místní požadavky týkající se skladování nádob. Nádoby nesmí být skladovány za podmínek, které mohou podpořit korozi. Nádoby musí být skladovány ve svislé poloze a zajištěny proti pádu. U skladovaných nádob by měl být pravidelně kontrolován celkový stav a zda nádoby neubikají. Používejte krytky ventilů nebo lahvové kloboučky. Uchovávejte nádoby na místě bez nebezpečí požáru a mimo dosah zdrojů tepla a vznícení. ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry DNEL: Odvozená úroveň, při které : Neobsazeno. nedochází k nepříznivým účinkům. krátkodobé vdechování (systematické) : Neobsazeno. (ppm) 8.2. Omezování expozice Vhodné technické kontroly : Detektory by měly být použity, jestliže se mohou uvolnit toxické plyny. Zajistěte přednostní použití instalací trvala zabezpečených proti prosáknutí (např. svařované potrubí), úniky pod mezními koncentracemi. Zajistětě přtiměřenou celkovou a místní vventilaci. Systémy pod tlakem by měly být pravidelně kontrolovány. Udržte koncentraci pod dolní mezí výbušnosti. Produkt bude používán v uzavřeném systému, za přísně kontrolovaných podmínek. Přednostně používejte pouze instalace trvale zabezpečené proti prosáknutí (např. svařované potrubí). Vezměme si například systém pracovních povolení pro údržbové činnosti Osobní ochranné pomůcky : Posouzení rizika by mělo být provedeno a zdokumentováno pro každou pracovní oblast, posouďte rizika související s používáním výrobku a vyberte OOP, které odpovídají příslušnému riziku. Následující doporučení by měla být brána v úvahu. Při manipulaci s lahví používejte bezpečnostní kožené rukavice a bezpečnostní obuv. Noste bezpečnostní brýle s bočními štíty. Při nouzovém použití musíte mít k okamžité dispozici samočinný dýchací přístroj!

5 Strana : 5 / 8 ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky (pokračování) Zvažte použití nehořlavého, bezpečnostního, antistatického oblečení Omezování expozice životního : Pro omezení emisí do ovzduší se odkazujte na místní předpisy. Viz kapitola 13 - specifické prostředí metody pro čištění odpadních plynů. ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Fyzikální stav při 20 C / 101.3kPa : Plyn. Barva : Bezbarvý plyn. Zápach : Bez zápachu. prahová hodnota zápachu : Prahová hodnota zápachu je subjektivní a neadekvátní pro varování na přeexponování. Hodnota ph Molekulová hmotnost [g/mol] : Nevhodné pro plyny a směsi plynů. Bod tání [ C] Bod varu [ C] Bod vzplanutí [ C] Míra odpařování (éter=1) Rozsah hořlavosti [% objemu ve vzduchu] Tlak par [20 C] : Nepoužito. Relativní hustota, plyn (vzduch=1) : Světlejší nebo podobný vzduchu. Rozpustnost ve vodě [mg/l] : Bližší údaje nejsou známy, ale má se za to, že jeho rozpustnost je nízká. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda [log Kow] Viskozita při 20 C [mpa.s] : Nepoužito. Výbušné vlastnosti : Nepoužito Další informace Další údaje ODDÍL 10. Stálost a reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Možnost nebezpečných reakcí Mobilita v půdě Neslučitelné materiály : Žádné nebezpečné reakce než účinky popsané níže. : Za normálních okolností je stabilní. : S oxidanty může bouřlivě reagovat. Se vzduchem může vytvářet výbušnou směs. : Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. : Halogenované sloučeniny. Přídatné informace slučitelné sustanoveními ISO 1114.

6 Strana : 6 / 8 ODDÍL 10. Stálost a reaktivita (pokračování) Nebezpečné produkty rozkladu ODDÍL 11. Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích : Za normálních podmínek skladování a použití, nemohou nebezpečné produkty rozkladu vzniknout. Akutní toxicita : Zdraví škodlivý při vdechování. LC50 potkan při vdechování [ppm/4h] : Oxic uhelnatý : 1880 žíravost/dráždivost pro kůži : Žádné známé vlivy tohoto produktu. vážné poškození očí / podráždění očí : Žádné známé vlivy tohoto produktu. senzibilizace dýchacích cest / : Žádné známé vlivy tohoto produktu. senzibilizace kůže Karcinogenita : Žádné známé vlivy tohoto produktu. Mutagenicita : Žádné známé vlivy tohoto produktu. Toxický pro reprodukci: nenarozené : Může poškodit plod v těle matky. dítě toxicita pro specifické cílové orgány : Žádné známé vlivy tohoto produktu. jednorázová expozice toxicita pro specifické cílové orgány : Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. opakovaná expozice nebezpečnost při vdechnutí : Nevhodné pro plyny a směsi plynů. ODDÍL 12. Ekologické informace Toxicita Perzistence a rozložitelnost Bioakumulační potenciál Podmínky, kterým je třeba zabránit Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Účinek na ozónovou vrstvu Vli na globální oteplování : Obsahuje skleníkové plyny neobsažené v 842/2006/EC.

7 Strana : 7 / 8 ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady doplňující informace : Nepřipusťte uvolnění do atmosféry! Nevypouštějte v jakémkoliv místě, kde by akumulace plynu mohla být nebezpečná. Ujistěte se, že úrovně emisí místních předpisů nebo povolení k provozu nebudou překročeny. Uvedeno v příručce EIGA Doc. 30/10 ""Odstraňování (likvidace) plynů"". Více informací o hodných metodách na Nevypouštějte do prostředí s nebezpečím vzniku výbušné směsi se vzduchem. Nadbytečný plyn je třeba volně spálit vhodným hořákem se zábranou zpětného zášlehu plamene. Pokud potřebujete instrukce, spojte se s dodavatelem. ODDÍL 14. Informace pro přepravu Číslo OSN : 1954 Značení ADR, IMDG, IATA óm : 2.1 : Hořlavé plyny Pozemní přeprava (ADR/RID) Č. H.I. : 23 Náležitý název OSN pro zásilku : Stlačený plyn, hořlavý, J.N. (Vodík, Oxic uhelnatý) Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 2 Klasifikační kód : 1 F Obalová skupina : P200 Packing Instruction(s) : P200 Tunnel Restriction : B/D:Průjezd zakázán tunely kategorie B a C při přepravě v cisternách. Průjezd zakázán tunely kategorie D a E. Námořní přeprava (IMDG) Technický název : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Hydrogen, Carbon monoxide) Třída : 2.1 Nouzový plán - EMS oheň : F-D Nouzový plán - EMS - rozlití : S-U Instrukce pro balení : P200 Letecká doprava Názvy pro přepravu (IATA) : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Hydrogen, Carbon monoxide) třída : 2.1 osobní a nákladní letadla : DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT. Nákladní letadlo : Allowed. Pokyny pro balení, pouze nákladní : 200 letadlo Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele : Nedopravujte plyn na vozidlech, jejichž ložná plocha není oddělena od kabiny řidiče. Zajistěte informovanost řidiče vozidla o rizikovosti nákladu a o postupu při nehodách a nouzovém stavu. Před dopravou kontejnerů s produktem. Zajistěte dostatečné větrání! Zajistěte, aby byly kontejnery bezpečně zajištěny proti pohybu.

8 Strana : 8 / 8 ODDÍL 14. Informace pro přepravu (pokračování) Zajistěte, aby ventily láhví byly uzavřeny a těsné.! Zajistěte, aby byl ventil opatřen správně nasazenou a dotaženou uzavírací maticí anebo zátkou (pokud se jí používá). Zajistěte, aby byla byl ventil opatřen správně nasazeným bezpečnostním zařízením (pokud se takovéhoto zařízení používá). ODDÍL 15. Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Legislativa EU Omezení Seveso směrnice 96/82/EC Národní legislativa Národní legislativa Posouzení chemické bezpečnosti ODDÍL 16. Další informace : Pouze pro profesionální uživatele. : Pokryto. : Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů. : CSA nemusí být pro tento produkt provedeny. Indikace nebo změny : Revize bezpečnostních listů v souladu s Nařízením komise (EU) č. 453/2010. Informace o školení : Je nutno proškolit uživatele dýchacích přístrojů. Zajistěte, aby si operátoři uvědomili nebezpečí, vyplývající z hořlavosti produktu. Nádoba pod tlakem. Seznam úplného znění R-vět v části 3 : R12 : Extrémně hořlavý. R23 : Toxický při vdechování. R48/23 : Toxický : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R61 : Může poškodit plod v těle matky. Seznam úplného znění ustanovení H v : H220 - Extrémně hořlavý plyn. části 3 H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H331 - Toxický při vdechování. H360D - H360U H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Další informace : Klasifikace v souladu s výpočetními metodami uvedenými v (ES) CLP/(ES) 1999/ 45 DPD. Tento bezpečnostní list byl sestaven podle platných směrnic EU a platí pro všechny státy, které tyto směrnice převzaly do své národní legislativy. POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI : Před použitím tohoto produktu v jakémkoliv novém procesu anebo před zahájením pokusů s ním je nutno si podrobně prostudovat jeho kompatibilitu s materiály a bezpečnost! Podrobnosti, uvedené v tomto dokumentu, se v době jeho předání do tisku považovaly za správné. I přesto, že přípravě tohoto dokumentu se věnovala maximální možná péče, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost za úrazy, škody na zdraví ani věcné škody, způsobené jeho používáním. Konec dokumentu

2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny. Zodpovědný za distribuci

2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny. Zodpovědný za distribuci Strana : 1 ón 2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny Varování M«Výrobce Zodpovědný za distribuci Messer Technogas Industriestraße 5 Zelený pruh 99 2352 Gumpoldskirchen Austria 140 02 Praha 4 Česká Republika

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Číslo indexu : Není uvedeno. Číslo EC : Není uvedeno Registrační číslo podle REACH Číslo CAS : 112-07-2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp. BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaFast -3141Comp. A ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - MENTHOLOVÁ 33639410 VŮNĚ

SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - MENTHOLOVÁ 33639410 VŮNĚ Strana : 1 / 10 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - MENTHOLOVÁ Výrobku kód : 33639410 1.2. Příslušná určená použití

Více

SANYTOL dezinfekce - vzduch a povrchy 33639410

SANYTOL dezinfekce - vzduch a povrchy 33639410 Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : SANYTOL dezinfekce - vzduch a povrchy Výrobku kód : 33639410 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

mezinárodní chemický název: Hydrocarbons, C 4 : +420 476 161 111 fax: +420 476 619 553 unipetrolrpa@unipetrol.cz www.unipetrolrpa.

mezinárodní chemický název: Hydrocarbons, C 4 : +420 476 161 111 fax: +420 476 619 553 unipetrolrpa@unipetrol.cz www.unipetrolrpa. ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Tabulka obsahuje identifikátory (názvy a identifikační čísla) produktu, který je na trh uváděn pod obchodním názvem: C4

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

ROZTOK GIEMSŮV-ROMANOVSKÉHO

ROZTOK GIEMSŮV-ROMANOVSKÉHO stránka: 1 z 7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Roztok Giemsův-Romanovského Další názvy látky/směsi: Giemsa-Romanovski roztok 1.2 Příslušná určená

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Castrol Bike Polish Kód produktu 452572-AT01

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. 8500-6797 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Datum vydání: 11.04.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Datum vydání: 11.04. strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs by neměla být použita pro žádný jiný

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tvrdidlo. 1.3

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Datum vydání/ Datum revize : 12.06.2015 Datum předchozího vydání : 03.06.2013 Verze : 0.0 BEZPEČNOSTNÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více