sociální izolovaností a psychickým strádáním.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sociální izolovaností a psychickým strádáním."

Transkript

1 Bezdomovci

2 Kdo je to bezdomovec Termínem bezdomovec je označována osoba, nemající domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Termín Bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci tohoto jevu. Bezdomovectví je nejvíc patrné v chudších a odlehlejších částech velkoměst a většinou je spolu s dalšími negativními faktory, doprovázeno sociální izolovaností a psychickým strádáním.

3 Definice v občanském právním řádu V obvyklém užití jde o osobu, která nemá vlastní domov, či si jej nenajímá, nebo nežije v takovém obydlí u osoby důvěrně blízké, či tento domov nemůže, nebo nechce užívat a nebo takový domov užívá protiprávně. Domov v této definici chápeme obecně jako místo, kam jeho uživatel může de-iure jinému člověku zakázat, nebo umožnit přístup. Podle zákona jde o osoby společensky nepřizpůsobené a péči o ně vymezuje zákon O sociálních službách (Zákon 108/2006).

4 Příčiny bezdomovectví Bezdomovci jsou problémem hlavně velkých měst, je to problém chudoby uvnitř bohatství. Objektivní 1. Politický a sociální systém - instituce, celková sociální a hospodářská politika (zaměstnanost zdravotní politika, bytová politika, rodinná politika atd.) 2. Právní vědomí, právní řád, úroveň legislativy. Sociální zákonodárství. Dodržování lidských práv a promítnutí základních dokumentů do legislativy. Základní dokumenty:listina základních práv a svobod (Každý kdo je vhmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Čl.30, odst.2) 3. Ekonomický systém -bohatství a ekonomická úroveň, nezaměstnanost 4. Morální stav společnosti - základní hodnoty, etické normy, důstojnost člověka, solidarita a další. Subjektivní 1. materiální ekonomická situace (chudoba), ztráta zaměstnání, ztráta bydlení (rozvod, povodně a jiné katastrofy) 2. osobnostní -zdraví -fyzické (dlouhodobá nemoc,invalidita, zdravotní postižení) psychické poruchy osobnosti (deprivace, závislosti -alkohol, drogy) stáří. Především u lidí s nižším vzděláním vedou (zdravotní obtíže) nezřídka ke ztrátě zaměstnání. 3. vztahové - rodina, sousedství, pracovní kolektiv 4. institucionální- vězení, psychiatrické léčebny, nemocnice, dětské domovy, výchovné ústavy, migranti

5 Typy bezdomovectví Zjevné- mezi zjevné bezdomovce řadíme osoby, které okázale žijí mimo standardní hranice sociál- níchnoremanávyků,jsoutolidéznádražíaparků. Skryté-mezi skryté bezdomovce řadíme lidi, kteří jako bezdomovci žijí, ale nejsme schopni to rozlišit na první pohled, to je valná většina lidí bez domova. Potencionální-potencionální bezdomovci, jsou lidé, kterým bezdomovectví hrozí.

6 Skutečný příběh Jakjstesedotétosituacedostal? Tím,žejsemserozvedla nedohodlsesbývalouženou.vystrnadilamězdomu ajápřišelobydlení. Paksemi staltaké úraz, poraziloměauto,a odté doby marodím. Takže na to, abych si pořídil nějaké bydlení, finančně nemám. Ze sociálních dávek není tolik peněz a já nemohupracovat, taksinemohu anivydělat.vtomjetenvelkýproblém.kdybybylčlověkzdravý,takjetojednodušší. Kdysevámpřihodiltenúraz, acosevámstalo? V roce Šel jsem po krajnici a srazilo mě auto. Měl jsme rozdrcenou nohu, pak se mi objevila trombóza, začal jsem mít záněty na noze. Dodnes mám v noze železa. Teď čekám, že půjdu na operaci,abymijevytáhli,abychsemohlvůbecrozhýbat.už totrvádostdlouho. Jak máte vysokou sociální podporu? Třitisíce.Člověkjerád,žemánajídlo,nalékyanacestovánípoúřadech. Nehledal jste pomoc u svých známých, kamarádů, dětí? Otravovatněkohosmýmiproblémy,tobyměaninenapadlo.Každýmásvýchstarostídost.Přecese nebudu věšet na krk svým dětem, přitěžovat jim. Ty to o mně ani snad nevědí. Nejlepší by bylo, kdybych byl zdravý a mohl si vydělat. Co vás drží nad hladinou? Chuť. Vždyť život je pěkný. Chtěl bych žít jako předtím. Já jsem se špatně neměl. To, že se člověk rozvedeapřijdeomajetek,tosemůžestát.

7 Přístupy 1. Ať si pomůžou sami, nikdo je takto žít nenutí vychází z předpokladu, že si za svůj stav mohou vyloučení lidé sami zdůrazňování viny (lež, žebrání, alkohol) 2. Je třeba jim pomáhat. Když to neudělám já, tak kdo? předpoklad, že lidé bez domova jsou obětí systému, za nic nemohou často bezdomovci se snaží přenést odpovědnost na druhé, kt. se pak cítí právem využiti důraz na nevinu Sv.Pavel Kdo nechce pracovat, ať nejí. Zlatá střední cesta: vliv na bezdom.: zahálčivý zp.života, špatné podmínky pro zaměst., vrozené dispozice, výchova

8 Služby V ČR legislativně zakotveno: Nízkoprahová denní centra soc. poradenství, strava, oblečení, hygiena Noclehárny nouzové přespání Azylové domy bydlení a intenzivní soc.podpora Církevní instituce aktivní ve všech typech Církevní instituce aktivní ve všech typech služeb

9 Historie: pomáhání zvýrazněno již v Bibli, později ve středověku církev garantem a nositelem většiny soc.aktivit domy a útulky pro lidi v těžkých životních situacích Xenodochium (z řeč. xenos - cizinec), ve kterém se poskytovalo pohostinství cizincům, pečovalo se o chudé a nemocné Nosokomium (z řeč. nosos - nemoc) bylo určeno pro ošetřování nemocných Brefotrofium (z řeč. bréfos - nemluvně, dítě), nalezinec, sloužilo k opatrování a opuštěných kojenců. Orfanotrofium (z řeč. orfanos - sirotek) - sirotčinec. Gerontotrofium (z řeč. geron - stařec) - starobinec. Ptochotrofium (z řeč. ptochos - chudý) - chudobinec. průmyslová revoluce - nárůst sociálních problémů masový přesun lidí z venkova do měst koncentrace chudoby - vždy s bezdomovectvím souvisela postmoderní doba - změny v myšlení a v hodnotová orientaci, které se týkají i bezdomovectví (nárůst dobrovolného programového bezdomovectví

10 Instituce zabývající se bezdomovectvím a bezdomovci. Mezinárodní instituce Rada Evropy, Evropská Unie Organizace spojených národů OSN: Centrum OSN pro lidská sídla- Habitat FEANTSA: Evropská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci byla založena v již roce 1989.Je organizací která zastřešuje různé programy a pomáhá při budovám celoevropské sítě organizací bojujících proti bezdomovectví. Instituce působící v ČR V České republice působí celá řada organizací a institucí věnujících se problémům bezdomovectví. Na obecních a městských úřadech patří tato činnost do náplně práce sociálních kurátorů, kteří by měli vedle konkrétní pomoci zajišťovat i koordinace služeb pro lidi bez domova v dané oblasti. V hlavním městě Praze se koordinací v této oblasti věnuje i Městské centrum sociálních služeb a prevence. Konkrétní aktivity zajišťují především neziskové organizace - Naděje, Armáda spásy, Hnutí Emauzských domů, Česká katolická charita, Diakonie a další.

11 Naděje občanské sdružení - založeno dne cílem - vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou, apod., včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné

12 Armáda spásy založil v roce 1865 metodistický kazatel William Booth - velký zájem o chudé a nevěřící lidi ve svém městě Nottinghamu v Anglii. později ve Východním Londýně, jedné z nejchudších čtvrtí města, vytvořil skupinu, která byla napřed známa jako "Misie Východního Londýna"a později jako "Křesťanská misie" 1878 vznikl název Armáda spásy vojenský způsob organizace, uniformy a terminologii a brzy se rozšířilo po celé Británii a pak do mnoha dalších zemí světa první ubytovna Armády spásy pro bezdomovce ve 108 zemích světa a má více než 1,5 milionu členů duchovní a sociální práce probíhá ve 160 jazycích, v téměř zařízení V ČR: se věnují oblastem: Azylové domy a noclehárny Domov seniorů Komunitní centra Vězeňská péče Centrum pro mládež Misijní prohlášení: Armáda spásy, jako mezinárodní hnutí, je součástí obecné křesťanské církve. Její poselství je založeno na bibli. Její služba je motivována láskou k Bohu. Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoli diskriminace.

13 Hnutí Emauzských domů navazují na myšlenku a dílo franc. kněze Henrio Antoine Grodnéze (abbé P ierre). Usiloval o to, aby každý z lidí, žijících v jeho společenství, dokázal vzdorovat osudu vlastní prací, aby se snažil pomoci si sám V prvopočátcích se obyv. Emauz zabývali především zpracováváním všech druhů odpadů v současné době existuje ve 38 zemích asi 360 emauzských domů poslání - není hromadit majetek anebo sloužit pouze jako vývařovna a noclehárna pro ty nejubožejší stojí na myšlence být chudý, ale přitom pomáhat ještě chudším v Čechách - řecko-katolický biskup Fridolín Zahradník a jeho spolubratři a přátelé. emauzské domy v Rychnově nad Kněžnou (kde je i hlavní sídlo celé organizace), v Praze, Mostě a Prachaticích V ČR: vzniklo jako občanské hnutí Cílem sdružení je trvale nabízet své služby jako alternativu k nepříznivé sociální situaci bezdomovectví Činnosti sociální poradenství poskytnutí ubytování, stravy materiální pomoc ošacení, hygienické potřeby apod. praní prádla program zaměstnání, programy dle aktuální nabídky, volnočasové aktivity

14 Česká katolická charita Nezisková humanitární organizace, největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás krédem - pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství hlavní činností - pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, hospice apod. a vede projekty na začlenění do společnosti a využití volného času. humanitární pomoc do zahraničí.

15 Diakonie Českobratrské církve evangelické Cíl: organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých zařízeních sociální, zdravotní, pedagogickou a pastorační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení, nemoci, osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

16 Muži -Ženy Problém je v procentuálním poměru mezi muži a ženami, žen je mezi 10-15% V Praze je kolem bezdomovců Ženy tvoří mezi lidmi bez domova menšinu a tím pádem služby jsou zaměřené především na potřeby většinové části uživatelů - mužů

17 Ženy bez domova Ženy bez domova mají silnější potřebu, než muži, svoji situaci řešit, ale v populaci lidí bez domova tvoří výraznou menšinu, tudíž jim není poskytován dostatečný prostor, který by ke změně potřebovaly Ženy bez domova z valné většiny v sobě nosí ukryté traumatické zážitky, jsou vystaveni jisté formě diskriminace a nenávisti Velmi těžko se domáhají svých práv, ať už se jedná o komunikaci s úřady, potenciálními zaměstnavateli, lékaři a dalšími. Žena na ulici se stává snadnou potencionální obětí a to nejen pro náhodné agresory z řad veřejnosti, ale bohužel často i z řad ochránců veřejného pořádků-policie

18 Ženy a využívání soc. služeb proč ženy využívají méně často sociálních služeb, určených pro lidi bez domova Důvody jsou následující: 1) stydí se přiznat, že "klesly až na dno společnosti", jak je v povědomí naší společnosti klasifikován status člověka bez domova 2) snaží se proto do poslední chvíle hledat jiné možnosti řešení a odsouvají návštěvu sociálních služeb pro lidi bez domova 3) cítí se ohroženy a ztraceny ve většinově mužské klientele sociálních služeb

19 Projekt Šance žen na cestu zpět Snahou programu je poskytnout ženám v sociální nouzi bezpečné a tvořivé prostředí, ve kterém by mohly sebrat či najít síly ke změně ve svém životě, nastartovat ozdravné procesy a znovu se začlenit do společnosti Spadá svým obsahem a cíli do podpriority 1b- Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Cílovou skupinou projektu jsou ženy bez domova, pohybující se na území Hlavního města Prahy Nejnižší věková hranice uživatelek je 18 let, nejvyšší věková hranice není vymezena Změna situace žen bez domova a jejich návrat do majoritní společnosti předpokládá dlouhodobou a systematickou práci Na počátku je třeba vytvořit vztah důvěry, který pomůže vzbudit v klientce naději na změnu její situace. Po té je nutné s klientkou rozebírat vzniklé problémy a učit ji postupně jinému pohledu tak, aby byla schopna sama aktivně začít s řešením své situace

20 Po celou dobu je nutné mít na paměti, že klientky často nemají z předchozího života mnohé sociální dovednosti, které je třeba pomocí tréningu získat nebo znovu nabýt Jednotlivé kroky na sebe musí navazovat, nesmí dojít ke ztrátě důvěry klientky v Jednotlivé kroky na sebe musí navazovat, nesmí dojít ke ztrátě důvěry klientky v pracovníky ani naděje na zlepšení situace

21 Jsou klíčovým bodem určující život člověka Hodnoty Mohou být různé př. Věci, lidé, obecné pravdy, Bůh Lidé bez domova jsou konfrontováni v oblasti hodnot co platilo dříve teď není, je jinak (ztráta rodinného života) Člověk rezignuje pokud nenajde jasnou odpovědˇ na otázku PROČ Sklouzne k alkoholu sebelítosti Potřebuje najít svoji vlastní hodnotu Sociální vyloučení často vede ke změně hodnocení své osoby- ztráta sebedůvěry, negativní hodnocení svých kvalit, schopností (k ničemu nejsem, nic neumím) negativní hodnocení možností (nic mě nečeká a ani já nic radši nečekám) Člověk v této situaci a duševním rozpoložení není ochoten a často ani schopen svou situaci měnit Je potřeba postupovat s klienty pomalu a velmi citlivě, je důležitá soucitná pozornost a ochota naslouchat, která je pro lidi bez domova mnohdy impulzem k rozhodnutí nerezignovat a vytrvat v hledání nových východisek ze své životní situace

22 Lidská důstojnost V Emauzských domech bezdomovci získávají zázemí a materiální pomoc, ale tím, že sami pomáhají druhým, jim je navráceno vědomí jejichlidskédůstojnosti.

23 Vina Malé % lidí bez domova připouští svoji vinu na stávající situaci Velké množství viny na bedrech Popírání, nepřijetí viny se pojí s odmítání zodpovědnosti přirozený jev Díky nepřijetí viny a zodpovědnosti se dostávají až na dno Klíčovým tématem pro pacovníky je práce se zodpovědností, na čem závisí úspěch klienta

24 Duchovní působení mezi bezdomovci Nabídnout odpovědi na jejich otázky Kdo pomáhá lidem bez domova musí jít s nimi, být trpělivý a mít naději Základním nástrojem duchovní formace je vztah očekává se být s lidmy v nouzi, není třeba jim přednášet ten kdo přináší duchovní poselství nemusí nic rozdávat Jeho darem, pomocí, obohacením pro potřebné je on sám.

25 Literatura Hradečtí,V. a I.: Bezdomovství extrémní vyloučení

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalářská práce BEZDOMOVSTVÍ A SROVNÁNÍ NABÍZENÝCH SLUŽEB CÍRKEVNÍMI ZAŘÍZENÍMI MUŽŮM BEZ DOMOVA NA ÚZEMÍ JIŽNÍCH

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE Závěrečná zpráva Zpracovaly: PhDr. Markéta Štěchová (odpovědná řešitelka) PhDr. Marina Luptáková JUDr. Bedřiška

Více

Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)

Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 Charita Olomouc Charita Olomouc,

Více

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš

Více

Sociální pracovník jako streetworker

Sociální pracovník jako streetworker Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Sociální pracovník jako streetworker Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Zuzana Šidlichovská Vypracovala: Denisa Vacková

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ

PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ Stati a zprávy z výzkumu PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ Jaroslava Pavelková Anotace: Příspěvek je věnován problematice bezdomovců a žebráků. Podává základní informace o této tematice jako o sociální

Více

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola M I L L S, s. r. o. Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Vypracovala: Kamila Kloučková Čelákovice 2011 Čestné

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

PUBLIKACE: DESET LET NADĚJE SLOVO ÚVODEM

PUBLIKACE: DESET LET NADĚJE SLOVO ÚVODEM PUBLIKACE: DESET LET NADĚJE SLOVO ÚVODEM Motto: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li ve tvé moci je prokázat. (Bible, Kniha Přísloví 3,27) Deset let z hlediska historického není dlouhá doba;

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním. Bc. Michaela Paurová

Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním. Bc. Michaela Paurová Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním Bc. Michaela Paurová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce mapuje situaci v oblasti poskytování sociální pomoci duševně nemocným

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce

Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie David MARTINEK Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. Olomouc

Více

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC Analytická studie verze 1.0 DUBEN 2014 zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic Obsah 1. Úvod... 5 2. Teoretická východiska... 6 2.1. Základní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více