DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání"

Transkript

1 Akademie dopravního vzdělávání 1 DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání Türkova , Praha 4

2 Akademie dopravního vzdělávání: Hlavní činnosti: 2 Školení a poradenství Technické a bezpečnostní činnosti Publikování Vývoj a výzkum

3 Nebezpečné věci: DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání: Školení bezpečnostních poradců ADR, RID, ADN Školení posádky říčních plavidel ADN Školení pro námořní přepravu nebezpečných věcí podle IMDG Code Školení řidičů ADR Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí ADR, RID, ADN Školení o nebezpečných odpadech Školení o nebezpečných chemických látkách 3

4 Silniční doprava: DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání: Profesní (vstupní i pravidelná) školení řidičů některých silničních vozidel pro přepravu zboží nebo cestujících, směrnice 2003/59/ES: povinné vstupní profesní v rozsahu 280 hodin zkrácené pravidelné profesní v rozsahu 140 hodin povinné pravidelné školení v rozsahu 7 hodin ročně (školení defenzivní jízdy, hospodárnosti jízdy, pracovní režim osádky, prevence únavy, logistiky, cla,..) 4

5 Silniční doprava: DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání: Školení řidičů silničních vozidel v souladu s požadavky klienta, podle směrnice 2003/59/ES: zajištění a uložení nákladu na nákladních a dodávkových vozidlech defenzivní jízda Škola smyku (polygon Jihlava a Most) hospodárná jízda školení BBS (bezpečnost založená na chování řidiče) školení AETR, EN 561/2006 (pracovní režim osádek) ranžírování (přesné manévrování v stísněném prostoru) školení k zvládání stresu - stress management školení k prevenci únavy 5

6 Silniční doprava: DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání: Školení techniků STK Školení PČR Školení celních úředníků Školení pro pracovníky státní a veřejné správy 6

7 Akademie dopravního vzdělávání: Technické a bezpečnostní činnosti: Zajištění výkonu funkce externího DGSA ADR, RID, ADN Expertizní a odborně-technické posudky pro PČR, soudy a jiné klienty Poradenství Certifikace zajištění nákladu Externí audit DTQS (DEKRA Transport Quality System) Homologace vozidel podle evropských norem(ehk 105) 7

8 Akademie dopravního vzdělávání - publikování: Publikace ADR RID ADN IMDG CODE Publikace SPRÁVNÉ ZAJIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ NÁKLADU Brožury ADR pro řidiče ADR pro poradce ADR pro PČR 8 Software ADRem RIDem Medekr Převodník nebezpečných odpadů

9 Akademie dopravního vzdělávání vývoj a výzkum: Simulátor pro nákladní auta Grant z EU ( ) Spolupráce s Českým vysokým učením technickým v Praze Vytvoření vzdělávacího centra DEKRA v Praze 9 ISPRENEL Grant z EU ( ) Spolupráce s Technickou univerzitou Liberec Integrovaný informační systém pro silniční dopravu nebezpečných chemických látek

10 OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA, TECHNICKÝ STAV VOZIDLA A ODPOVĚDNOSTI ZA NĚJ Hlavní zdroje k tématu Dnem vchází v platnost novela zákona č. 239/2013 Sb., kterým se rovněž mění zákon č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Dnem vchází v platnost novela vyhlášky č. 302/2013 Sb, kterým se rovněž mění vyhláška 341/2002 Sb. (vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) 10

11 1) Základní pojmy 2) Povinnosti provozovatele a řidiče podle zákona o provozu na poz. kom 3) Objektivní odpovědnost provozovatele za: a) odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla; b) odpovědnost za technický stav vozidla c) odpovědnost za nemajetkovou újmu 4) Správní delikt provozovatele vozidla 5) Kontroly technického stavu vozidel v provozu 6) Závady ohrožující bezpečnost silničního provozu (Nebezpečné závady) 7) Dopravně psychologické vyšetření 11

12 1) Základní pojmy 12 Za provozovatele vozidla je dle ust. 2 písm. b) zákona o silničním provozu přitom považován vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem. Rozdíl mezi provozovatelem vozidla a vlastníkem vozidla: Vlastník i provozovatel vozidla jsou osoby zapisované do registru vozidel. Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd. Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje se do registru vozidel. Jak změny vlastníka, tak i změny provozovatele podléhají oznamovací povinnosti na registru vozidel.

13 2) Povinnosti provozovatele a řidiče Povinnosti řidiče (1) Řidič je kromě povinností uvedených v 4 dále povinen a) užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem b) Věnovat se plně řízení vozidla.. c) Dbát zvýšené opatrnosti vůči dětem osobám s omezenou schopností pohybu d) Odstranit na místě závadu, zjistí-li během jízdy, že vozidlo nebo náklad nesplňuje dané podmínky.. 13

14 2) Povinnosti provozovatele a řidiče 10 Povinnosti provozovatele vozidla (1) Provozovatel vozidla nesmí a) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. b) Svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky 3 odst. 2 a 3 (osoba, která není duševně nebo tělesně způsobilá) c) Přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti 14

15 2) Povinnosti provozovatele a řidiče 10 Povinnosti provozovatele vozidla (3) Provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích 15

16 3) Objektivní odpovědnost provozovatele za: a) odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla Předpoklad vzniku odpovědnosti je vznik škody, která byla způsobena okolnostmi, které mají původ ve zvláštní povaze provozu motorového vozidla. Touto okolností může například být rychlost řízení vozidla, defekt pneumatiky, špatný technický stav vozidla, ale i mikrospánek při řízení. 16

17 3) Objektivní odpovědnost provozovatele za: a) odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla Zproštění odpovědnosti: škoda nebyla způsobena okolností mající zvláštní původ v provozu motorového vozidla a současně nemohlo být škodě zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat škoda byla způsobena v důsledku zavinění poškozeného 17

18 3) Objektivní odpovědnost provozovatele za: b) odpovědnost za technický stav vozidla Pokud řidič řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 18 Nastává nejčastěji v případě, když je vozidlo provozováno s nebezpečnou závadou, která by mohla ohrožovat bezpečnosti silničního provozu (viz. kapitola kontroly technického stavu vozidel v provozu a příklady nebezpečných závad) PROPADLÁ TECHNICKÁ????

19 3) Objektivní odpovědnost provozovatele za: a) odpovědnost za nemajetkovou újmu 13 občanského zákoníku (ochrana osobnosti)! 19

20 20 4) Správní delikt provozovatele podle zákona o sil. provozu 125 f) - (1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. - (2) Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt odpovídá, pokud a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání, b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

21 4) Správní delikt provozovatele vozidla ( 125f) - (3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje; pokuta však nepřevýší Kč (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností správní delikt podle odstavce 1 projedná, pouze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a a) nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo b) řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku prokázáno.

22 4) Správní delikt provozovatele vozidla ( 125f) - (5) Provozovatel vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích: a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. 22

23 4) Správní delikt provozovatele vozidla ( 125g) - (1) Je-li zahájeno řízení o uložení pokuty za správní delikt podle 125f, nelze již zahájit řízení o přestupku pro stejné porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích. Řízení o přestupku lze zahájit, pokud se provozovatel vozidla zprostí odpovědnosti za správní delikt podle 125f odst (2) Dopustil-li se provozovatel vozidla více správních deliktů podle 125f, o kterých je příslušný vést řízení týž obecní úřad obce s rozšířenou působností, vede se o těchto deliktech společné řízení. - (3) Za více správních deliktů provozovatele vozidla podle 125f, projednaných ve společném řízení, se uloží pouze jedna pokuta podle 125f odst. 3. Pro určení výše pokuty se použije sazba pokuty za přestupek nejpřísněji postižitelný. 23

24 4) Správní delikt provozovatele vozidla ( 125h) - (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud: a) jsou splněny podmínky podle 125f odst. 2, b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku a c) porušení je možné projednat uložením pokuty v blokovém řízení. - (2) Určená částka se stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení. Při stanovení určené částky obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích. 24

25 KONUZULTACE PRO ČSJ 4) Správní delikt provozovatele vozidla ( 125h) - (6) Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě podle odstavce 3. Toto sdělení se považuje za podání vysvětlení. O tomto postupu poučí obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1. - (7) Je-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla. - (8) Určená částka je příjmem obce, jejíž obecní úřad vyzval provozovatele vozidla k uhrazení určené částky. 25

26 26 5) Kontroly technického stavu vozidel v provozu - Při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy podle 6 odst. 13 a 14 je řidič povinen zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů. - O výsledku kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vydá policie řidiči doklad. - Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen uhradit náklady na provedení kontroly technického stavu. - Nekontrolují se položky, které byly předmětem posouzení v rámci technické prohlídky nebo technické silniční kontroly uskutečněné v posledních třech měsících, nejde-li o zřejmou závadu. Skutečně provedený rozsah kontrolních úkonů se vyznačí do dokladu o výsledku technické silniční kontroly.

27 5) Kontroly technického stavu vozidel v provozu - Provádí se v přítomnosti policisty nebo celníka a řidiče a zahrnuje pouze kontrolní úkony nezbytné pro ověření technické způsobilosti vozidla v rozsahu, v jakém má o ní policista nebo celník důvodné pochybnosti. 27

28 Od : STK odmítne provedení technické prohlídky, pokud k vozidlu nebudou předloženy předepsané doklady STK může odmítnout provedení technické prohlídky, pokud není přistavené vozidlo nebo není ve stavu, který umožňuje bezpečné provedení technické prohlídky vozidlo není přistaveno s demontovanými poklicemi (kryty) kol. čisté nebo Není-li vozidlo, uvedené do provozu od , vybaveno výrobním štítkem nebo jeli výrobní štítek nečitelný, některé údaje chybí nebo údaje na výrobním štítku neodpovídají údajům uvedeným v dokumentaci vozidla atd., bude tento stav hodnocen jako vážná závada 28

29 5) Kontrolní úkony: 29 - Kontrola výkonu vývěvy, kompresoru a funkce víceokruhového jistícího ventilu. - Kontrola elektrického posilovače řízení. - Kontrola úpravy výkonu motoru (nepovolené úpravy řídících jednotek atd.). - Kontrola omezovačů tahu bezpečnostních pásů. - Kontrola předepínacích zařízení bezpečnostních pásů. - Kontrola airbagů. - Kontrola doplňujících zádržných systémů. - Kontrola požadavků týkajících se dopravy dětí. - Kontrola opotřebení tažného zařízení s použitím měřidel - Kontrola hloubky vzorku pneumatik při použití zařízení na měření hloubky vzorku pneumatik. - Kontrola činnosti a kontrola brzdných účinků nouzového brzdění. - Činnost systému odlehčovací brzdy. - Kontrola účinnosti tlumení (kontrola tlumičů pérování vozidla). - Kontrola systému elektronické stability jízdy. - Měření hlučnosti. - Kontrola prostupu světla zasklením vozidla s použitím měřícího zařízení.

30 6) Závady ohrožující bezpečnost silničního provozu (nebezpečné závady) Postih pro řidiče (zákaz činnosti, sankce, body) Zákaz činnosti řízení 6 měsíců 1 rok Sankce ve správním řízení 5 10 tisíc Kč 5 bodů Postih pro provozovatele vozidla Pouze pro FO - ve správním řízení pokuta do ,- Kč v blokovém řízení do 5000,- Kč Pro podnikající FO a pro PO pokuta do ,- Kč 30

31 6) Závady ohrožující bezpečnost silničního provozu (nebezpečné závady) (1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí. (2) Závadou podle odstavce 1 v osvětlení vozidla je vždy, a) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky, b) nelze-li přepnout dálková světla na potkávací, c) způsobují-li světlomety oslnění, d) jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené, e) jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla. 31

32 6) Závady ohrožující bezpečnost silničního provozu (nebezpečné závady) (3) Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm, b) zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %. (4) Závadou podle odstavce 1 na výfukovém potrubí vozidla je vždy netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla. (5) Závadou podle odstavce 1 na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. (6) Závadou podle odstavce 1, která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků. 32

33 6) Závady ohrožující bezpečnost silničního provozu (nebezpečné závady) 7) Závadou podle odstavce 1 na pneumatikách vozidla je vždy, a) je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm, b) obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují, c) jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí. (8) Závadou podle odstavce 1 je vždy překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy, není-li vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu.3) 33

34 6) Závady ohrožující bezpečnost silničního provozu (nebezpečné závady) (9) Závadou podle odstavce 1, která se týká spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, je vždy porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav. (10) Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. 34

35 Změny v pravidlech silničního provozu 7) Dopravně psychologická vyšetření řidičů - Psychotesty jsou povinné pro řidiče autobusů a nákladních aut nad 7,5t (s výjimkou těch, kteří jezdí pouze pro vlastní potřebu) /C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E/. - Psychotesty je potřeba splnit před zahájením činnosti, pak před dovršením 50 let věku a potom každých pět let. - Provádí akreditovaný psycholog. - Od 1.srpna 2011 se tato povinnost týká i všech řidičů, kteří se vybodovali - Od března 2013 i těch, kteří dostali zákaz řízení minimálně na 6 měsíců 35

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Akademie dopravního vzdělávání Zpracované v aktuálním znění od 19. ledna 2013: 1) Povinné výměny řidičských průkazů 2) Změna v získávání profesních průkazů 3) Dopravně psychologická vyšetření řidičů 4)

Více

Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení :

Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení : 1. Část Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení : Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem 123 a Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování

Více

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011,

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, 297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

Změny v pravidlech silničního provozu k 1. 8. 2011 podle zákona č. 133/2011 Sb.

Změny v pravidlech silničního provozu k 1. 8. 2011 podle zákona č. 133/2011 Sb. Změny v pravidlech silničního provozu k 1. 8. 2011 podle zákona č. 133/2011 Sb. Úpravy základních pojmů 2 Povinnosti řidiče 5 Stručný komentář Kolona je vymezena jako souvislý proud vozidel, kde nelze

Více

PROFIL PŘEDPISU: ZÁKON. ze dne 3. května 2011,

PROFIL PŘEDPISU: ZÁKON. ze dne 3. května 2011, Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

411/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005, ČÁST PRVNÍ

411/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005, ČÁST PRVNÍ 411/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

Více

06050586 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou: a) Poslední. b) Druhé. c) Třetí.

06050586 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou: a) Poslední. b) Druhé. c) Třetí. 06050586 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou: a) Poslední. b) Druhé. c) Třetí. 06050587 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše

Více

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě (Výňatky) Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, 2 Vážení účastníci silničního provozu, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, 2 Vážení účastníci silničního provozu, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, Vážení účastníci silničního provozu, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, Vážení účastníci silničního provozu, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: 2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb., účinnost od 19.02.2001 č. 478/2001

Více

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů ZÁKON Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) Videa s dopravní tematikou Ilustrační obrázky a fotografie Komentář k vybraným ustanovením

Více

Manuál do kabiny řidiče!

Manuál do kabiny řidiče! Manuál do kabiny řidiče! Výběr hlavních zásad a uplatnění předpisů pro silniční dopravu. Zpracoval a vybral Mgr. Jaromír Nosek. leden 2009 Mgr. Jaromír Nosek Autoškola, právní servis a služby v dopravě

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1826 Sbírka zákonů č. 119 / 2012 Částka 45 119 ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Silniční zákon se změnil. Souhrn změn, které se nás týkají.

Silniční zákon se změnil. Souhrn změn, které se nás týkají. Silniční zákon se změnil. Souhrn změn, které se nás týkají. Konec osoby blízké Od 19. 1. 2013 končí možnost využití tradiční české výmluvy řídila osoba mě blízká, po vykonání určitého přestupku, který

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn V. Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn Pro účely tohoto zákona 2 Vymezení základních pojmů a) účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna: 100/2003 Sb.

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 1. května 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více