Na vlastní kûæi nemohoucí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na vlastní kûæi nemohoucí"

Transkript

1 çtvrtl etník Svitavské nem ocnice, a. s. / duben / çísl o: 26 WWW. N EMSY. CZ Na vlastní kûæi nemohoucí koleními na téma Problematika stá í jsme v prvních mêsících roku zahájili projekt Dobrá zpráva Máme babybox Ve Svitavské nemocnici 8. dubna Hlavním cílem vzdêlávání, které mêlo záæitkovou podobu, bylo na vlastní kûæi si v roli geriatrického pacienta vyzkou et omezení plynoucí z nedostateçné pohyblivosti. Teoretické vÿuky a praktického nácviku se zúçastnilo celkem 60 v eobecnÿch sester a sanitá û. K záæitkovém u vzdêláván í pouæívám e takzvané obleçky stá í, íká námêstkynê Markéta Nem ovská a vysvêtluj e: Pokud si je obléknete, jejich jednotlivé çásti Vás omezují v pohybu, p edev ím v pohybu malÿch i velkÿch kloubû a v oblasti páte e. Omezují také Va e zorné pole, zhor ují zrak, sluch i hmat. Závaæí na nohou i rukou pûsobí pocit omezení svalové síly. To v echno jsou potíæe, které pat í k seniorskému vêku a o et ovatelé a sanitá i tak mají moænostsevcítitdopocitûklientû,okteré peçují. Záæitkové vzdêlávání je tvûrçí a aktivní uçení, coæ vzdêlávanÿm umoæñuje p edev ím intenzivní proæitek místo pouhého shromaæâování informací. Pomûcka je pro nás moæností, jak se vcítit do pacienta v seniorském vêku a jeho skuteçnÿch pot eb. Z reakcí zamêstnancû vidíme, æe je problematika velice oslovuje a hra na stá í je pro nás cennou zku eností, dodává Markéta Nem ovská. ùçastníci kolení nám sdêlují své reakce a ty jsou p íznivé: Chválím úroveñ kolicího dne problematika stá í. Nechal ve mnê hluboké záæitky a v e, co jsme se dozvêdêli a zkou eli, bylo velmi p ínosné, napsala Petra Pe lová. Stá í je téma, které se tÿká kaædého z nás, a vzhledem k mênící se struktu e lidské populace je to také téma diskutované. V souçasnosti se promêñují mezilidské vtahy. D ívêj í funkce peçuj ící rodiny dnes v mnoha ohledech p ejímají instituce, které zaji ƒují seniorûm podporu místo péçe rodiny. Mezigeneraçní souæití je dnes poznamenáno pracovním vytíæením, hledáním pracovních p íleæitostí a nedostatkem çasu. V rámci podpory mezigeneraçního souæití by se mêli nejen zdravotniçtí pracovníci zajímat o postavení star ích obçanû a jiné podmínky æivota seniorû. Projekt má název Rozvoj lidskÿch zdrojû Svitavské nemocnice formou odborného vzdêlávání neléka ského personálu, çíslo CZ.1.04/1.1.02/ Odstartoval v çervenci a celkem 243 neléka skÿch pracovníkû se aæ do konce çervna roku zapojuje do 48 odbornÿch vzdêlávacích kurzû a do stovky seminá û a konferencí. Financuje jej Evropská unie prost ednictvím Operaçního programu Lidské zdroje a zamêstnanost témê dvêma a pûl miliony korun. Díky projektu si neléka i zvÿ í své odbornévzdêlání,coædálezlep íkvalitu poskytované péçe o pacienty, míru jejich spokojenosti a tedy i spokojenost personálu. Zdenka Hany ová Celá slavnostnê otev eme v po adí jiæ 61. babybox v Çeské republice. Je umístên vlevo vedle vchodu do moderní budovy monobloku ve smêru od kina. Jedná se o za ízení, do nêhoæ mohou matky ( rodiçe) v tísni odloæit beztrestnê a anonymnê dítê, jemuæ vzápêtí ve Svitavské nemocnici poskytneme ve kerou zdravotní péçi a sociální pomoc.taktobylojiæzachránêno104novorozencû v celé Çeské republice. Na zaçátku byl p ed nêkolika mêsíci podnêt svitavského mecená e, kterÿ chtêl do nadaçního fondu pro odloæené dêti Statim p ispêt ( slovo statim se pouæívá ve zdravotnictví a znamená ihned, okamæitê). Tímto nám dárce my lenku vnuknul a my jsme o ní v nemocnici zaçali p emÿ let. Ne kaædÿ má to têstí narodit se do úplné rodiny a do ideálních podmínek. Obrovskou pomoc v tomto smêru nabízí svitavské Dêtské centrum ( d íve Kojeneckÿ ústav), které poskytuje pomoc matkám v nouzi, je schopno nabídnout nap íklad doçasné ubytování, pomoc s péçí o dítê, pomoc p i e ení sociální situace. Ve spolupráci s na í nemocnicí zaji ƒuje i takzvanÿ utajenÿ porod. Vÿjimeçnêsev akmûæevyskytnout i jiná situace a matka nechce jít touto cestou. Babybox dává moænost posledního e ení, které zajistí péçi o novorozenê matky v nouzi. Sám toto e ení nepovaæuji za dobré, ale z têæké situace matky mûæe vyplynout a babybox dává je tê tu úplnê poslední moænou anci na æivot. Je to citlivá otázka. Profesnê i lidsky se spí e neæ k babyboxu p ikláním k utajenému porodu, kterÿ probêhne anonymnê vbezpeçínemocniceadítêjeokamæitê adoptováno novou rodinou Slavnostní akce se kromê pozvanÿch hostû zúçastní i Ludvík Hess, p edseda a zakladatel spoleçnosti Babybox pro odloæené dêti STATIM, která babyboxy zaji ƒuje a formou nadace na nê získává peníze. Také na svitavskÿ babybox p ispêli podnikatelé, soukromníci a dárci ze Svitavska izevzdálenÿchmíst. Dêkujeme. MUDr. Pavel Kunçák, editel

2 strana 2 Nemocniçní listy duben Mám e cen u v soutêæi Bezpeçná nemocnice Svitavská nemocnice získala v celo- Usilujeme o to, abychom prost ednictvím státní soutêæi Bezpeçná nemocnice, kterou vyhla uje Kraj Vysoçina, 2. a 4. místo. Tím st íbrnÿm j e pro j ekt Kvalita v péçi o oslabeného pacienta v kontextu psychosociálních faktorû aneb Vzdêlávání pro posílení respektu k lidské dûstojnosti. Tvo il jej tÿm námêstkynê pro o et ovatelskou péçi Markéty Nem ovské a jiæ jsme o nêm informovali. Jedná se o pracovní se it, kterÿ obsahuje deset komunikaçních situací deset nejçastêj ích ne estí ve vztahu k pacientovi vyjád- enÿch kreslenÿmi vtipy. Hlavním poæadavkem bylo, aby obsah pracovního se itu byl inspirativní, p ijatelnÿa nepûsobil mravokárnê, coæse nám poda ilo, uvedla Markéta Nem ovská. Se se item zaçínají pracovat sestry ízené komunikace dosáhli ve spolupráci çlenû skupiny a moderátora nejlep ího moæného e ení. Pracovní skupinu nad tématy tvo í tÿmy zdravotníkû jednotlivÿch oddêlení nemocnice, kte í s pomocí podkladû odkrÿvají hranice mezi pracovníkovÿm profesionálním a osobním já. Chceme posílit profesionálnê peçující v jejich nelehké práci a podpo it pozitivní zmênu ve vztahu pacient a zdravotník, dodala Markéta Nem ovská. D ruhÿm ocenênÿm j e proj ekt Prevence rizik nemocniçních nákaz p i uplatñování bariérovÿch o et ovacích reæimû vpraxi. Soutêæe Bezpeçná nemocnice se Svitavská nemocnice úçastní jiæ od roku 2009, kdy získala 1. místo, v roce v tÿmech na jednotlivÿch oddêleních nemocniceaslouæíktakzvanéintervizi místo, v roce místo, Jde o metodu, jejímæ cílem je z etelnê formulovat problém ve vztahu zdravotník pacient. 12. a 9. místo vroce 2012 a vsoutêæním roçníku to je 2. a 4. místo. -zhc- Prodali triçka adarovalipeníze Æáci základní koly T. G. M. ( My- árny ) ve Svitavách se rozhodli, æe vÿtêæek z prodej e triçek s log em koly, která prodávali k vÿroçí 60. narozenin koly, vênují oddêlení Léçebny dlouhodobê nemocnÿch ( LDN) ve Svitavské nemocnici. Çástku korun p edali editel koly Ji í Sehnal a uçitelka Vlasta Kosková editeli Pavlu Kunçákovi. Podle editele koly bylo návrhû, komu peníze vênovat, víc. Rozhodli se v ak obdarovat LDN, aby tak pomohli nemocnÿm seniorûm. Je to první sponzorskÿ da r toh oto typu, kterÿ n a e LD N oddêlení za dvacet let své existence dostala, uvedla vrchní sestra oddêlení Vêra Stichová a dodala: Sponzorského daru od dêtí si velmi váæíme a ceníme si jej i vzhledem k souçasnému çasto negativnímu pohledu mladÿch lidí na seniory. Za darované peníze po ídíme pro oddêlení dva vozíky skládací a toaletní. editel svitavské nemocnice Pavel Kunçák má radost z mezigeneraçní solidarity, na kterou æáci tímto svÿm pozitivním çinem ve ejnost upozornili. -zhc- Dêti na dêtském oddêlení zkoumají Erwina Dêtské oddêlení po ídilo dvê vÿukové ( didaktické) pomûcky pro dêti od jednoho roku. Jsou to ply ové hraçky v podobê malého pacienta, nesou jméno Erwin. Jeden Erwin je doma na dêtském oddêlení a s druhÿm budou pracovat na i zdravotníci p i ply áçkování vmate ské kole. Uvnit hraçky se zipem na b í ku se ukrÿvají ply ové zmen eniny lidskÿch orgánû srdce, plíce, st evo, æaludek, ledviny, moçovÿ mêchÿ çi játra. Orgány jsou v b í ku upevnêny suchÿm zipem, dê- -ti je tedy mohou vyjmout, prohlédnout si je a povídat si o nich. Na dnê b í ka je znázornêná kostra. Sest içky i léka i dêtem ukazují, co je v b í ku zlobí a co je t eba opravit. Ervín na dêtském oddêlení jiæ má svou pe inku a postÿlku, aby se cítil jako doma. P iblíæit dêtem problematiku nemoci pomocí ply ové hraçky je velice p irozenÿ a pro dêti vhodnÿ zpûsob, jak navázat spolupráci, protoæe strach má velké oçi. Terezkanafotografiijezvêdaváholçiçka a od hraçky nebyla k odtræení. -red- P ipojení k internetu Vna ínemocniciselzep ipojitbezdrátovê technologií wi-fi k internetu na v ech lûækovÿch oddêleních. P ístup j e zcela zdarma, stejnê tak jako v ostatních nemocnicích Pardubického kraje, které mají toto bezdrátové p ipojení k dispozici. Petr Vyskoçil

3 DEN ZDRAVÍ Ve Svitavské nemocnici dne 24. dubna 2014 od 9:00 do16:30 hodin Co se bude dít? Budeme se věnovat Vám všem, kteří za námi do nemocnice přijdete. Připravíme prezentace několika významných oblastí péče o zdraví a budeme Vás seznamovat s tím, jak na to. Proč? Cílem je propagace zdraví jako normy a připomenutí hrozby rozšířených chorob, které nás sužují. Rádi Vám odborně poradíme vhodnou prevenci a zodpovíme Vaše dotazy. Jak? Prezentace ve vestibulu nemocnice a názorné ukázky první pomoci a resuscitace v zasedací místnosti ředitelství (dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost). Den otevřených dveří gynekologie a porodnice včetně porodních sálů. Prezentace dárcovství pupečníkové krve a správného kojení v jídelně nemocnice. Co, kde a kdy? Veletrh zdraví vestibul hlavní budovy: 9:00 16:30 Prevence rakoviny prsu. Poradenství v samovyšetření (ukázka na modelu prsů). Motto: Ženy, myslete na sebe včas. Prevence proleženin, péče o kůži, péče o chronické rány. Výživa, polohování, potřebné pomůcky. Motto: Pod tlakem se nedaří dobře duši ani tělu. Ukázka správné hygieny rukou. Motto: Ruka ruku myje. Tejping jako moderní doplněk fyzioterapie pro sportovce i pacienty s obtížemi. Motto Nová šance pro Váš pohyb. Prezentace nemocniční lékárny spojená se soutěží v určování léčivých bylin. Motto: V bylinkách je síla. Dárcovství krve a plazmy jak na to? Určování krevní skupiny, prezentace dárcovství krve a plazmy. Soutěžní kvíz. Motto: Daruj krev a podpoř život. Prevence před plicními chorobami. Soutěž o největší objem plic. Motto: Normální je nekouřit. Prevence karcinomu tlustého střeva. Motto: Čím dříve, tím lépe. Péče o duševní zdraví. Psychiatrie a psychoterapie moderní přístupy. Možnost vyplnit si test. Motto: Pamatuji si, tedy jsem. Diabetes mellitus. Stanovení hladiny krevního cukru, návod, jak poznat příznaky onemocnění, soutěžní kvíz. Motto: Cukrovka zlobí, i když nebolí. Zdravotně-sociální péče ve Svitavské nemocnici. Motto: Každý den stojí za život. Záchrana je možná zasedací místnost ředitelství, 1. patro. 8:00 13:00 pro základní školy, 14:00 16:30 pro veřejnost. KPR První pomoc. Nácvik resuscitace a ukázka defibrilátoru zážitkové vzdělávání pro školy a veřejnost. Předání diplomu za úspěšný nácvik. Naše porodnice pro Vás jídelna nemocnice 14:30 15:30 Poslední týdny těhotenství a porod. 15:30 16:30 Prezentace dárcovství pupečníkové krve. Akci doprovází prohlídka porodních sálů a gynekologie od 10:00 do 16:30 hodin. Motto: Přijďte si k nám pro miminko. Můžete se nás na místě zeptat na vše, co Vás v daných tématech zajímá. Připraveny pro Vás budou informační materiály a zajímavé prezentace. Pomůžete nám vyhodnotit nejhezčí velikonoční vajíčko. Sledujte naše webové stránky Přijďte k nám pobejt Vedení Svitavské nemocnice Nemocnice s tradicí

4 Zdrávka informuje JEDEME DÁL Těšíme se na 60 nových studentů oboru zdravotnický asistent 6. května 2014 proběhne 2. kolo přijímacího řízení Máme skvělé partnery pro praktické vyučování: Svitavskou nemocnici a Dětské centrum Svitavy Absolventi naší školy vždy nacházejí uplatnění Všichni přijatí uchazeči mají garanci Pardubického kraje, že dostudují ve Svitavách Svitavská zdravotnická škola zůstává samostatným subjektem ve své původní budově TĚŠÍME SE NA NOVÉ STUDENTY Ve školním roce nabízí Střední zdravotnická škola Svitavy potenciálním studentkám a studentům 60 míst v oboru zdravotnický asistent. Jedná se o obor, jehož absolventi najdou vždy uplatnění. 2. kolo přijímacího řízení se uskuteční 6. května Informace o přihlášení zájemci naleznou na školním webu. Výuku v naší škole zajišťují aprobovaní učitelé a máme pozitivní hodnocení ze strany České školní inspekce. Budova svitavské zdravotnické školy je velmi dobře vybavena, také díky mnoha evropským projektům. Pro zajištění praktického vyučování máme skvělé partnery Svitavskou nemocnici, a.s. a Dětské centrum Svitavy. Podle scénáře představitelů Pardubického kraje zůstává výuka v naší Střední zdravotnické škole ve stávající budově. Všem studentům, kteří budou přijati po letošních přijímacích zkouškách, garantuje Pardubický kraj, že vystudují u nás. To je pozitivní zpráva pro všechny zájemce o přijetí na naši zdravotnickou školu. Těšíme se na Vás. Vedení Střední zdravotnické školy Svitavy Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256, tel.: ,

5 Nemocniçní listy duben strana 3 têdrÿ rok na peníze z evropskÿch fondû Pacientûm bezpeçnêj í péçi Práce, které skonçí na podzim leto - Po nêkolika hubenÿch letech se letos rÿsuje opravdu podstatná pomoc acelkovézatepleníbudov. Zaçnesena ního roku, zahrnují vÿmênu v ech oken rozvoji krajskÿch zdravotnickÿch za ízení. Akutní nemocnice Pardubického dal í dvê budovy. Harmonogram prací poliklinice a následnê p ijdou na adu kraje æádají z regionálních operaçních budeme koordinovat s provozem ambulancí. programû ( fondy Evropské unie) na investice do zdravotnického vybavení p es tak jen na nezbytnê nutnou dobu. Pacienty Pokud bude muset bÿt p eru en jejich provoz, 220 miliónû korun. P edpokládáme, budeme aktuálnê informovat na webovÿch æe díky dob e podanÿm æádostem obdræímepenízevcelépoæadovanévÿ i. Do informaçním letákem v çekárnách ordina- stránkách nemocnice www. nemsy. cz a také Svitavské nemocnice bymêlo doputovat cí. Ve ejnost prosíme o pochopení a trpêlivost, dodal Pavel Kunçák. 22 milionû korun, uvedl editel Pavel Kunçák. Peníze nemocnice pouæije na zlep ení a obnovu vybavení j ednotek intenziv- na moderní zázemí Psychiatrie se tê í ní péçe a operaçních sálû. Nakoupíme V prûbêhu loñského prosince doçasnê nové monitory pro sledování vitálních opustilo oddêlení psychiatrie historickou funkcí, plicní ventilátory, rentgen, laparoskopickÿ p ístroj i nová lûæka. Lep í- Rekonstrukce staré budovy tak mohla budovu bÿvalého klá tera Redemptoristû. mi podmínkami pro sledování a podporu æivotních funkcí pacienta zajistíme Projekt Modernizace a p ístavba psy- zaçít naplno, i díky p íznivému poçasí. jeho vy í bezpeçn ost. Nová lû æka zase chiatrického oddêlení zaçal v roce lépe umoæní p edcházet nêkterÿm komplikacím léçby, nap íklad vzniku prole- moderní oddêlení s vy ím poçtem lû- a na p elomu let a zde vnikne æen i n, vysvêtlil editel. æek, které bude odpovídat soudobÿm pot ebám psychiatrické akutní lûækové T i budovy obléknou novÿ kabát péçe.dotétoobnovybudevleto ním V dubnu zahájí firma Chládek a Tintêra práce na zateplování budov poli- zdrojû Pardubického kraje a evropskÿch roce investováno 1 09 milionû korun ze kliniky, transfúzního oddêlení a rehabilitace. Investici za témê 1 6 miliónû Lûækové a ambulantní oddêlení svi- fondû. korun zaplatí Pardubickÿ kraj za podpory evropskÿch fondû. Vÿsledkem bude ve 2. pat e budovy rehabilitace. Tyto tavské psychiatrie nyní p echodnê sídlí vÿznamné sníæení tepelnÿch ztrát a tedy prostory musely bÿt nejprve stavebnê úsporyenergií, coæve vÿsledku znamená kvalitnêj ízázemípro na epacienty zamêstnancûm, klientûm a pacientûm za upraveny. Vedení nemocnice dêkuje v em i personál. V neposlední adê se zlep í trpêlivost a pochopení doçasného sníæení komfortu, které p estêhování provází. estetickÿ vzhled budov, ekl Pavel Kunçák. Z. Hany ová Celá P istavêné k ídlo psychiatrického pavilonu uæ je témê pod st echou. Foto: Old ich Hany Sbíráme víçka pro Nelinku Dvouapûlleté holçiçce Nelince z Vendolí, která má od narození neurologickou poruchu a neobejde se bez nákladnÿch speciálních pomûcek a rehabilitací, se snaæí pomoci i ve Svitavské nemocnici. Tentokrát jinak neæ p ímou léçbou. Zapojení do sbírky víçek, která promêní brnênská firma za peníze, zde iniciovala sest içka z centrálních operaçních sálû Monika Ve s e líko vá : Oznaçili jsme sbêrné místo, kam mohou víçka dávat jak zamêstnanci, tak i lidé a pacienti, kte í do nemocnice p ijdou. Nelinka má hypotonickÿ syndrom bez objasnêné p íçiny. Jedná se o neurologickou poruchu, která má za následek zhor- enouhybnosttêlaaopoæâovánípsychomotorického vÿvoje. Sbírku zaloæila sama její maminka Lucie. Je to veliká bojovnice a zaçala se prát s osudem jako lvice. Spolu se svÿmi blízkÿmi se rozhodla získat peníze pomocí sbírání víçek od PET lahví, dæusû, sirupû, mléka a dal ích vyjmenovanÿch produktû; 1 kilo = 6 korun. Vÿtêæek pûjde na zakoupení pot ebnÿch pomûcek a na rehabilitace, které nehradí poji ƒovna, vysvêtlila Monika Veselíková a dodala: Chceme Nelince pomoci zajistit plnohodnotnÿæivot a p edev ím optimální podmínky pro její rozvoj a za azení do bêæného æivota, íká Monika Veselíková. P ipomnêla akci, která se konala v prosinci ve Vendolí. Na Pi kotéce pro dêti i dospêlé se vybralo Kç a tento vÿtêæek vênovali právê na léçbu Nelinky. Akci dali dohromady zcela nezi tnê super lidiçky, mezi kterépat ímimojinéidvêúæasnézdravotní sestry z na í nemocnice. Jsou to dvê úæasné bytosti, kterÿch si velmi váæím pro to, jaké jsou a co n eu stále dêlají pro dru h é. Díky dárcûm z celé republiky mohla malá Nela jiæ zahájit léçbu aminokyselinami. Tato léçba by mêla pomoci probudit spící buñky v mozku a tím i zlep it a zrychlit dal í vÿvoj. J en pro p edstavu: mêsíc této léçby stojí korun a mêla by probíhat alespoñ pûl roku. Sbêrná akce je dlouhodobá záleæitost a tímto bych chtêla podêkovat v em, co víçka sbírají a sbírat se p idají, uzavírá Monika Veselíková.

6 strana 4 Nemocniçní listy duben Historie ORL oddêlení Oddêlení bylo ve Svitavské nemocnici ORLoddêlenísedálezabÿváfoniatrií, zaloæeno Ve svÿch zaçátcích která zaji ƒuje vy et ení a léçbu poruch mêlo 36 lûæek, z toho 1 3 dêtskÿch, hospitalizovali se i kojenci. ambulance logopedie. Logopedická péçe eçi, hlasu a sluchu. Je zde vybudována Malé operaçní vÿkony a urgentní endoskopie byly provádêny na provizorním ena na osoby s naru enou komunikaçní provádêná klinickÿm logopedem je zamêoperaçním sále na oddêlení, velké operaçní vÿkony se provádêly pouze ve hlavspêlé. Zahrnuje prevenci, diagnostiku, schopností a je orientována na dêti i doní budovê na operaçním chirurgickém léçebnou rehabilitaci a poradenskou sále. Primá MUDr. J. Malÿ inicioval stavbu novÿch ORL operaçních sálû a prostor Pro pacienty jsou vytvo eny mapy çinnost. pro audiologii. Tyto nové sály byly dokonçeny roku Dal í úpravy na oddêlení ré pacientûm pomáhají pochopit princip péçe, tÿkající se operaçních vÿkonû, kte- probíhaly v letech 1 975, kdy vznikla nová operace a o et ovatelské péçe p ed a po ambulance s çekárnou pro pacienty. operaci. V listopadu bylo zru eno infekçní oddêlení, které sídlilo v pat e nad Primá i ORL. Oddêlení ORL se tedy o tento prostor roz í ilo. Poçet lûæek vzrostl na 50. MUDr. Vojtêch Hloæek, kterÿ po 2 mêsí- Prvním primá em oddêlení byl V p ízemí byla lûæka pro 20 dospêlÿch cích ode el, Do a pro 1 0 dêtí, v prvním pat e mohlo bÿt funkceprimá enastupujedne hospitalizováno 20 dospêlÿch. V p ízemí MUDr. Ji í Malÿ, tuto funkci vykonával pak byli hospitalizováni pacienti p ed aæ do své tragické smrti a po operaçních vÿkonech, akutní stavy MUDr. Franti ek Plachÿ byl dal ím a úrazy. V prvním pat e pak chronicky primá emorlod , nemocní pacienti, pacienti léçeni s poruchami sluchu, tumory, akutní infekce. Ma lañ od dále jej ve funkci vyst ídal MUDr. Josef Generální opravy probêhly na oddêleníroku Po roce 1989 dodêlení od , MUDr. Ji í T íska MUDr. Josef Plch, CSc byl primá em odchází k dal í redukci poçtu lûæek na 22, od , od roku doposud je ztohopêtdêtskÿch. Vb eznu1994se primá em oddêlení MUDr. Libor Sychra. uzavírá první poschodí pro následnou p estavbu patra na oddêlení LDN. Postupnê v dal ích letech dochází k moder- První vrchní sestrou byla Marta Vrchní sestry nizaci lûækové çásti se zamê ením na Vav ínová od do , zlep ení hygienickÿch a sociálních prostor poté jí ve funkci nahradila Dana Chaloupková, která po zmênê organizaçní pro pacienty i personál. Byl zaveden centrální rozvod kyslíku, z ízen denní stacioná. Byly vybudovány nové dvê ambulanniçní sestry doposud. struktury nemocnice zastává funkci stace. K úpravám do lo také na operaçních Martina Blaæevská, staniçní sestra sálech, zlep ilo se vybavení nejen sálû, oddêlení psychiatrie a psychoterapie ale také i prostor pro audiologii. Vÿraznê Zdroj: B laæevská M. : Historickÿ vÿvoj o et ovatelské profese ve Svitavách B akalá ská se roz í ila operativa, zejména endoskopické vÿkonû. Oddêlení umoæñuje pobyt práce obhájená na Léka ské Fakultê Univerzity matek p i hospitalizaci jejich dêtí. Karlovy v Hradci Králové Oçkování jinak Zmênou vyhlá ky ministerstva zdravotnictví o oçkování proti infekçním nemocem do lo k vÿraznÿm zmênám v pravidlech oçkování proti tuberkulóze ( TBC) a bylo zru eno celoplo né oçkování proti TBC. Po narození se oçkují pouze dêti za- azené do nêkteré rizikové skupiny ( více viz níæe). Mezi 1 1. a 1 2. rokem se nedêlají tuberkulinové zkou ky, p eoçkování v tomto vêku bylo také zru eno. Vdûsledkutêchtozmênbylaod byla zru ena çinnost kalmetizace, tedy oçkování proti tuberkulóze, v rámci pracovi tê TRN Svitavské nemocnice, a. s. Pouze u indikovanÿch p ípadû ( tedy u dêtí z rizikovÿch skupin) je oçkování hrazeno z prost edkû ve ejného zdravotního poji têní. U dêtí, které nejsou v rizikové skupinê, není oçkování v souçasné dobê doporuçováno. Jestliæe rodiçe p esto chtêjí oçkovat své dítê proti TBC, lze toto provést aæ po ukonçení základního oçkování a rodiçe plnê hradí náklady, tedy aplikaci i vakcínu. Kde lze domluvit oçkování proti TBC kalmetizaci? Kontakt: MUDr. Hana Lochmanová Aximed s. r. o. plicní ambulance Poliklinika KOLF Pardubice 3. nadzemní podlaæí, dve e 31 0 Masarykovo námêstí 2667, Pardubice , tel.: kalmetizaçní sestra. Jenutnésetelefonickyobjednat. Jednou z klíçovÿch pracovnic dêtského a novorozeneckého oddêlení byla Jarmila Moravcová. Do Svitavské nemocnice nastoupila hned po ukonçení zdravotnické koly ve Svitavách v roce , rok pracovala ve smênném provozu, v roce se stala vrchní sestrou dêtského oddêlení a od roku1956 aædo pracovala jako okresní dêtská sestra. Pak je tê nêkolik let pracovala na krátkÿ úvazek jako ambulantní sestra na dêtské kardiologické adiabetologickéambulanci. Vrchnísestra Marcela Kolá ová nebyla okresní dêtskou sestrou, jak jsem omylem uvedla. Za nep esné informace v minulÿch NL se velmi omlouvám. M. Blaæevská Nenechte si ujít Od dubna roz i ujeme vy et ovací çasy na ultrazvukovém vy et ení, a to do odpoledních hodin. Pûjde o pondêlí a úterÿ jeden tÿden, dal í tÿden budou prodlouæeny vy- et ovacíhodinyvúterÿaveçtvrtek, a to aæ do 1 7 : 00 hodin. Vycházíme tak vst íc pacientûm, aby si nemuseli brát volno z práce. Nemocniçní listy çtvrtletník o zdraví a péçi. Vydává Svitavská nemocnice, a. s. Redakçní rada: MUDr. Pavel Kunçák, Mgr. Markéta Nem ovská, Ing. Pavel paçek, Mgr. Zdenka Hany ová Celá. Redakce si vyhrazuje právo p íspêvky upravovat, krátit nebo nezve ejnit. Autor p íspêvku odpovídá za jeho faktickou správnost. Vychází v nákladu ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÇR E Redakce: Svitavská nemocnice, a. s. sekretariát editele, Kollárova 643 / 87, Svitavy. Zodpovêdná redaktorka: Mgr. Zdenka Hany ová Celá, tel. : , cz. Uzávêrka p í tího çísla bude Realizace: DTP centrum, v. o. s. Svitavy. Elektronickÿ archiv: www. nemsy. cz

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 Zdravotní péče 86.1 Ústavní zdravotní péče 86.10 Ústavní zdravotní péče 86.10.1 Ústavní zdravotní péče - krátkodobou nebo dlouhodobou ústavní zdravotní péči, tj. lékařskou

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07 Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 19.3. 2012 Datum ov ení: 12.4. 2012 Vzd lávací oblast

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Den zdraví ze v ech stran

Den zdraví ze v ech stran çtvrtl etn ík Svi tavské n em ocn i ce, a. s. / çerven ec 201 4 / çísl o: 27 WWW. N EMSY. CZ Den zdraví ze v ech stran Záæitkové prezentace vÿznamnÿch si nechali zmê it hladinu cukru v krvi, oblastí péçe

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Dêtské oddêlení vede n ová prim á ka

Dêtské oddêlení vede n ová prim á ka çtvrtl etn ík Svi tavské n em ocn i ce, a. s. / íjen 201 4 / çísl o: 28 WWW. N EMSY. CZ Dêtské oddêlení vede n ová prim á ka Novou primá kou dêtského oddêle- hodnê çasu se vênuje podpo e kojení, ní nemocnice

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální pé í Konference se ú astnilo: 43 astník, 6 host, 1 noviná a 5 p edná ejících. Odbornost ú astník : 16 ergoterapeut, 3 fyzioterapeuti,

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Ž Á D O S T příloha č. 2 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Identifikační údaje Základní údaje o žadateli Název městské

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více

SEZNAM LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHA 21

SEZNAM LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHA 21 MUDr. Katarína Feureislová ordinace praktického lékaře Živoníská 1630 Po 7:00 12:00 ---------------- 190 16 Praha 9 Újezd nad Lesy Út 10:30 12:00 13:00 17:30 Tel: 281 971 799 St 11:00 12:00 13:00 13:30

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Modernizace vybavení intenzivní péče

Modernizace vybavení intenzivní péče Modernizace vybavení intenzivní péče Operační program Regionální operační program NUTS II Jihozápad Název projektu Modernizace vybavení intenzivní péče Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 1 23.4.2002 Lůžkový fond nemocnic a OLÚ k 31.12.2002 Podkladem prezentovaných dat jsou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Krajské zdravotní, a.s. NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z. NEMOCNICE MOST, o.z. NEMOCNICE TEPLICE, o.z. MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z. Krajská zdravotní,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

šestipodlažní budova (1.PP 5. NP) V těchto podlažích jsou převážně ordinace lékařů.

šestipodlažní budova (1.PP 5. NP) V těchto podlažích jsou převážně ordinace lékařů. 1. Poliklinika KOLF Adresa: Masarykovo náměstí 2667 530 02 Pardubice Telefon: +420 466 753 111 Web: www.poliklinika-pardubice.cz šestipodlažní budova (1.PP 5. NP) V těchto podlažích jsou převážně ordinace

Více

IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ

IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ KDO jsou naši nejnebezpečnější NEPŘÁTELÉ? KDE se skrývají a ODKUD se berou? JAK se proti nim dokáže naše tělo BRÁNIT? A můžeme mu v té obraně NĚJAK POMOCI Pamatujete

Více

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Slovo úvodem Právo na ivot je nestátní nezisková organizace, která p sobí jako registrovaný poskytovatel sociálních slu eb pro seniory. Senior

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN FEMORO-POPLITEO-CRURÁLNÍ BY-PASS FEMORO-POPLITEÁLNÍ BY-PASS FEMORO-CRURÁLNÍ BY-PASS POPLITEO-CRURÁLNÍ BY-PASS ENDARTEREKTOMIE

Více

Výroční zpráva FR 2015

Výroční zpráva FR 2015 Výroční zpráva FR 2015 Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny Podolské nábřeží 147 00 Praha 4 - Podolí www.predcasnenarozenedeti.cz Obsah Obsah Slovo úvodem 1 Poslání nadačního fondu

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK - CHRPA www.cpkchrpa.cz

Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK - CHRPA www.cpkchrpa.cz Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK - CHRPA Výroční zpráva 2004 www.cpkchrpa.cz Vážení přátelé našeho občanského sdružení, miliony let před okamžikem kdy se na naší planetě objevil první člověk,

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Lékárny a zdravotnická zařízení, nemocnice, pohotovost, veterinární ošetřovny

Lékárny a zdravotnická zařízení, nemocnice, pohotovost, veterinární ošetřovny Lékárny a zdravotnická zařízení, nemocnice, pohotovost, veterinární ošetřovny Lékárny Obec, město Kontakt: tel., webové stránky, Otevírací doba: Deštné v Orlických horách Výdejna Lékárny U Zlatého lva

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny - zápis

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA Vyplní kompetentní instituce v Japonsku / lánky 13 až 19 Smlouvy / 13 19 lánek 7 Správního ujednání / ást A: Vyplní žadatel

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

Historie knihovny. 1814 z popudu faráře Františka Raymana otevřena farní knihovna.

Historie knihovny. 1814 z popudu faráře Františka Raymana otevřena farní knihovna. Historie knihovny Knihovny v Častolovicích byly celkem 3. První knihovna vznikla na zámku, za působení Leopolda Sternberga (1770 1856) obsahuje díla věděcká, beletrická, tisková i rukopisná. Můžeme zde

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY Jméno a příjmení:. Rodné číslo: Bydliště. Zdravotní pojišťovna: Vážený pane, vážená paní, je nutné, aby byl ve Vašem případě proveden operační

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE

KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE Prevence nádorových i závažných nenádorových onemocnění je v našem životě velice důležitá. Nádory i nemoci jako vysoký tlak, cukrovka i jiné, mohou probíhat dlouho bez jakýchkoliv

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis)

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Autor: Macek Výskyt Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je definováno jako lokalizované rozšíření břišního úseku aorty o více než 50 % (čili alespoň 1,5krát,

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Spojujeme cesty neziskovek a firem

Spojujeme cesty neziskovek a firem Spojujeme cesty neziskovek a firem Burza filantropie Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru,

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více