Symbolika kategorie B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Symbolika kategorie B"

Transkript

1 Symbolika kategorie B Tato kategorie zástupn ch znakû je typická pro svûj latentní rasov motiv. Zpravidla jsou vyuïívány historické motivy keltské kultury, symbolika uïívaná Kelty, nebo rûzn ch podob runového písma ãi runov ch znakû. Nosn m motivem následujících dvou obrázkû je opût runa oznaãovaná jako vlãí hák (nûkdy uïíváno i oznaãení Vlãí dráp). Historick v znam této runy je popsán v kapitole runové symboly. Jde o runu znamenající symbol nezávislosti, svobody. Uvedené symboly jsou no eny v podobû ná ivek. ZkfiíÏené vikingské sekery v kruhu imitují oregonsk kfiíï. The Strong Survive ve volném pfiekladu znamená silní pfieïijí. Druhá ná ivka znázoràuje tzv. Leben rune, neboli runu Ïivota. Byla symbolem spoleãnosti SS Lebensborn, která peãovala o matky nûmeck ch vojákû. Nápis Hail The New Dawn lze volnû pfieloïit jako Zdravíme nové dny (doslova nové svítání). Nápis Skrewdriver znamená skreãovat, zru it. RovnûÏ jde o stejnojmennou hudební skupinu. Rusk kfiíï, nápadnû podobn se svastikou. Je symbolem ruského hnutí silnû nacionalistického typu. PouÏívá v daleko agresivnûj í a brutálnûj í formû praktiky SS. Silnû inklinuje k terorismu a brutálním akcím proti odpûrcûm. V âeské republice zatím není tak dalece známo, ov em odnoïe tohoto hnutí jiï operují i na na em území. Ruské nacionální hnutí pfiedstavuje v souãasné dobû nejvût í hrozbu pro svou brutalitu a nelítostné likvidování protivníkû. / 70 / / 71 /

2 ProtûÏ nûmecky Edelweiss. Kvût symbolizující stateãnost, odvahu pro svou velmi obtíïnou dostupnost. ProtûÏ roste na nepfiístupn ch horsk ch masivech. Ten, kdo chce utrhnout její bíl kvût, musí vynaloïit velmi mnoho odvahy i fyzické síly, aby jej získal. Proto se tento kvût stal symbolem pro pfiíznivce hnutí skinheads. Záludností symbolu je fakt, Ïe je dodnes pouïíván Bundesverem, rakousk mi, v carsk mi a nûkdy i italsk mi a francouzsk mi silov mi sloïkami pro oznaãení horsk ch jednotek. Nikdy v ak není pouïíván v zobrazené podobû, která je v slovnû kompromitována nacismem. TARGET je symbol velmi silnû nacionalisticky orientované srbské radikální strany operující na území b valé Jugoslávie. Je velmi silnû orientovaná proti neslovansk m (ov em kromû ekû) men inov m etnick m skupinám Ïijícím na území b valé Jugoslávie (vãetnû Kosova). Uveden symbol se vyskytnul jiï i v âeské republice. Symbol Bohemia Hammerskin. Symbol je typick dvûma zkfiíïen mi kladivy. Nápis Our Pride Is Our Ioyalty ve volném pfiekladu znamená Na í p chou je na e vûrnost. / 72 / / 73 /

3 Dvû základní verze symbolû hnutí skinheads radikálního kfiídla B.H.S. Lev obrázek pfiedstavuje symbol mezinárodního hnutí Hammer Skins. Prav obrázek pfiedstavuje symbol Bohemia Hammer Skins, tedy ãeskou poboãku (odnoï) tohoto mezinárodního militantního hnutí. Prapor v pozadí je symbolem vysoce nebezpeãné Islámské teroristické organizace, (âeãenská republika), která pûsobí i na území âeské republiky. PÛsobí proti republice, má silnou antisemitskou (protiïidovskou) ideologii. Zástava v barevném provedení má horní pruh zelen, následuje bíl, ãerven, bíl a opût zelen pruh. Kruhov symbol je uprostfied zástavy. Jeho silnû ohraniãené lemování je modroãerné, hvûzdiãky jsou bílé, pûticípé, podklad v kruhu je bíl, pardál je bíloãern. Jde o extrémistickou, teroristickou organizaci. Dva pfiedcházející runové symboly jsou znakem ãesk ch castistû. Bojová vozidla fa istického Nûmecka ze druhé svûtové války je velmi obtíïné zafiadit do jedné ze tfií kategorií. VÏdy je potfiebné zkoumat souvislosti v jak ch byly tyto obrázky ífieny a k m. V pfiípadû, Ïe se jednalo o stavebnicové modely historick ch vozidel ze druhé svûtové války, pûjde spí e o historickou záleïitost neï-li o propagaci fa ismu. Nelze v ak vylouãit, Ïe i tato forma propagace fa ismu, zejména vzhledem k zostfienému postihu otevfien ch forem propagace rasistick ch ideologií, povede k zastfienûj ím formám propagace. / 74 / / 75 /

4 Ménû znám m zástupn m znakem fa ismu se stala pro nûkteré zemû tzv. OSTRVE. lo o stfiedovûkou aï rannû novovûkou Ïenijní pomûcku slouïící k dob vání (zdolávání) pfiíkopû nebo niï ích hradeb. Ostrve tak slouïilo jako náhraïka ÏebfiíkÛ. V hodou této pomûcky byla relativnû rychlá dostupnost. K její v robû postaãoval kmen stromu s ãetn mi vûtvemi, které se osekaly a pah ly vûtví slouïily jako Ïebfiík. Dominujícím motivem na zobrazeném emblému hnutí skinheads je opût keltsk kfiíï jehoï ramena jsou doplnûna ãtvefiicí meãû, které v propojení tvofií klasick kfiíï. Ostrve jsou typick m znakem belgick ch a ãásteãnû i panûlsk ch fa istû. U nás se vyskytují jen zcela v jimeãnû. / 76 / / 77 /

5 Následující obrázek má podobn motiv. Keltsk kfiíï, zasazen do pomyslné mapy svûta. Lze pfiedpokládat (nelze v ak doloïit faktograficky), Ïe jde o symbolické znázornûní mezinárodního propojení hnutí skinheads a jeho nadnárodní charakter. Symbolika kategorie C V pofiadí první obrázek je kryptogramem, kter se nepodafiilo zatím rozlu tit. Homefucking is killing prostitution voln pfieklad: Provozování sexu doma je zabíjení prostituce. Ride or die cesta nebo smrt. Loud pipes save lives Silná d mka zachrání Ïivot. / 78 / / 79 /

6 Je bûïné, Ïe jak mezinárodní, tak na i pfiíznivci hnutí skinheads uznávají (adorují) váleãné zloãince, odsouzené národními nebo mezinárodními tribunály za zloãiny proti lidskosti apod. K takov m jménûm patfií zejména Jozef TISO, Rudolf HESS, Adolf HITLER, Heinrich HIMMLER, gen. Francisco FRANKO a dal í. Jan STU- ART ani Horst WESSEL v ak k tûmto osobám nepatfií. Jsou v ak skinheadsk m hnutím povaïování za vzor odvahy, síly, autority. Ná ivka s nápisem SKREWDRIBER (skreãovat, zru it) má zfiejmû pûvod ve védsku a je upravena pro vlastní identifikaci v hnutí skinheads. Symbol v ak mûïe vyjadfiovat i název stejnojmenné hudební skupiny. konce protiprávní. Kalichu uïívají jako svûj atribut kali níci, ktefií se snaïí prosazovat staré ãeské tradice, uznávají husitství a jeho pfiedstavitele Jana HUSA a Jana ÎIÎKU. Hnutí skinheads je neuznává. Tvrdí o kali nících, Ïe jsou zmûkãilí a neofenzivní. âesk lev, jak bylo uvedeno, je velmi ãast m doplàkem fiady skinheadsk ch symbolû jako je napfiíklad následující obrázek s nápisem SKINHEADS, doplnûn m o signaturu lva. V této podobû vyjadfiuje ãeskou odnoï nadnárodního skinheadského hnutí, tvrd ího raïení jako napfi. B.H.S. a dal í. JiÏanská vlajka je symbolem rasového boje, boje proti obãanûm s odli nou barvou pleti. Následující ãtvefiice symbolû pfiedstavuje národní atributy ãeského lva, svatováclavskou korunu, kalich, jiïanskou vlajku. V echny ãtyfii symboly jsou uïívány v rûzn ch kombinacích s jinou atributikou. Ani jeden z tûchto symbolû v ak nepovy uje Ïádn jin atribut skinhedského nebo jiného hnutí na zavrïeníhodn nebo do / 80 / / 81 /

7 Lebka s nápisem SHARP je typick m znakem umírnûného kfiídla hnutí skinheads. Jejich charakteristika je uvedena v úvodních kapitolách. Druh obrázek je národní vlajka Velké Britanie s nápisem The last resort ve v znamu poslední útoãi tû. Jde zfiejmû o oznaãení odnoïe nadnárodní skupiny hnutí skinheads, jehoï domovsk m státem je Anglie. Samostatnou velkou skupinou zástupn ch znakû jsou symboly, emblémy a dal í atributy, uïívané fiadou jin ch extrémistick ch hnutí a skupin, které pûsobí na území âeské republiky. Nejznámûj í a snad i nejvût ím hnutím jsou tzv. anarchisté. Zopakuji, Ïe anarchismus zdûrazàuje absolutní svobodu jednotlivce a absolutní u- platàování jeho svobodné vûle. Odmítá v e, co mu brání v této ideologii (zejména stát, státní orgány, autoritu, disciplínu, pofiádek, povinnosti). Anarchismus je fiazen k tzv. levicovému politickému extremismu. Nejde o jednotné hnutí, protoïe je v nûm zastoupena fiada proudû, vãetnû pfiíslu níkû hnutí skinheads. Anarchismus není také zcela pfiesné oznaãení tohoto proudu. Klasická anarchistická ideologie byla prosazována tûmito skupinami a hnutími snad v poãátku jejich vzniku, nezískala v ak v eobecnou podporu v ech ãlenû a zûstala stûïejní ideologií nev znamné skupiny aktivistû. Pro extrémnû levicové skupiny a hnutí, tedy vãetnû anarchistû, je v razn m jevem jejich relativní mírumilovnost, tj. své poïadavky a cíle chtûjí dosáhnout vût inou pasivní demonstrací nesouhlasu se stávajícím systémem apod. V razn m prostfiedkem k presentaci sv ch my lenek jsou tzv. Street party. Anarchistické symboly se kter mi se setkáváme v dne ní praxi nejsou typické pro my lenku anarchismu. Typick m historick m mezinárodním symbolem umírnûn ch anarchistû je plápolající oheà v olympijské pochodni ve tfiech provedeních. / 82 / / 83 /

8 1. pochodeà je nesena v ruce a je umístûna ve dvou soustfiedn ch kruïnicích. Jde o obecn znak anarchismu. 2. pfies plápolající pochodeà je umístûno zlaté ozubené kolo. Jde o symbol anarchistick ch odborû. 3. plápolající pochodeà je umístûna na rozevfiené zlaté knize. Jde o symbol vzdûlávacího sdruïení anarchistû. Základní barvy pochodnû jsou ãerná pochodeà, rud plamen. Obrázky tûchto zástupn ch znakû bohuïel nejsou k dispozici. Anarchistická sdruïení v klasické podobû vût inou usilují o zmûnu pomûrû nenásilnou formou. Jejich hlavní zbraní jsou manifestace, vefiejné protesty, blokády apod. Z tohoto dûvodu nejsou povaïovány za nebezpeãné a kriminogenní. Symboly, které budou dále uvedeny na obrázcích patfií spí e k radikálním anarchistick m proudûm, které prosazují fie ení situace násilnou formou. Nûkteré z tûchto anarchistick ch skupin jsou vyloïenû teroristicky zamûfiené. Symboly umírnûn ch anarchistû, ktefií pûsobí v nûkter ch zemích a jsou dokonce zastoupeny v parlamentu tûchto zemí, se v âeské republice nevyskytují. Klasick anarchismus formami boje, které se vyskytují napfi. i v âeské republice v podstatû pohrdá a neuznává je. Heslem stoupencû klasického anarchismu je: My jsme hnutím pracujících v ech tfiíd. První dva symboly zaèatá pûst ve tvaru kfiíïe a doutnající bomba jsou znakem a- narchistick ch teroristick ch skupin. Zb vající symboly proklamují sice u lechtilou my lenku, ale násilnou formou. Z tûchto znakû se ponûkud vymyká symbol uïívan tzv. SQUATERY, ktefií nejsou povaïováni za radikální anarchisty, i kdyï obsazené objekty brání velmi zarputile i za pouïití násilí. / 84 / / 85 /

9 Tento symbol lze povaïovat a také znázoràuje jedno z mála ideologick ch proudû anarchismu, kter není povaïován za destruktivní, násiln, nebo dokonce teroristick. Informace o anarchismu v âeské republice jsou velmi zkreslené a kusé. Proto povaïuji za potfiebné uvést struãnou charakteristiku mezinárodního v voje anarchismu. PfiedchÛdcem anarchistick ch my lenek byl M.A.Bakunin, kter poprvé vyãlenil anarchismus jako samostatn smûr socialistického hnutí. Hlavní jeho ideovou my lenkou byl názor, Ïe stát je hlavním utlaãovatelem lidstva. Revoluãní praxe se má podle Bakunina opírat o instinkty a Ïivelnou revoluãnost lidov ch mas. Bakunin odmítal jakoukoliv autoritu. Zakladatelem anarchokomunismu se stal Kropotkin, kter se zab val konstrukcí bez státní spoleãnosti, organizovanou na základû jakési federace svobodn ch komun. DÛraz kladl na solidaritu, dobrovolnou spolupráci a anarchistickou morálku. Právû tyto my lenky jsou nejvíce uplat- Àované i souãasnou generací anarchistû. Koncem 19. století vzniknul ve Francii smûr anarchismu anarchosyndikalismus, kter je zaloïen na my lence autonomních pracovních a politick ch jednotek syndikátû. Jejich pfiedchûdcem mûlo b t odborové hnutí. Posledním v znamn m my lenkov m a ideologick m proudem v anarchismu byla koncepce násilného boje naz vaná propaganda ãinem vytvofiená J. Mostem poãátkem tohoto století. Spoãívala v odmítání legálních ãinností dûlnick ch stran, v budování konspirativních organizací a pfiedev ím v taktice individuálního teroru. Na tûstí vût inou anarchistû byla tato my lenka zavrhnuta a není ve velké mífie uplatàována v praxi. / 86 / / 87 /

10 SS reálie Závûreãnou sérii obrázkû tvofií velmi diskutované obãanské sdruïení Vlastenecká liga, která je zaregistrována od na ministerstvu vnitra jako obãanské sdruïení. Její oficiální ideologií je vlastenectví. Kosoãtvercové rukávové ná ivky byly pouïívány v jednotkách SS divizí nacistického Nûmecka a oznaãovaly ãlenství a speciální dovednosti ve vybran ch jednotkách SS. Zleva doprava: dopravní poddûstojník, sanitáfi, podkováfi, správce budov, správní dûstojník, kavalerista, úfiedník Rasového a osídlovacího úfiadu, náborov a v cvikov dûstojník, zbrojífi-poddûstojník, spojafi. Struãnû k historii vzniku SS SS (Schutzstaffel der NSDAP) vznikly z popudu Adolfa HITLERA v roce 1923 jako protiváha SA nejprve jako stráïní jednotky, pozdûji jako rozhodující síla v nacistickém Nûmecku. Od samotného poãátku byly tvofieny nejvûrnûj ími, nejspolehlivûj ími a nejoddanûj ími pfiíznivci Führera, nejradikálnûj ími pfiíznivci NSDAP. Základní jejich úlohou bylo ochraàovat vûdce a dal í vedoucí pfiedstavitele fií e. Oficiálnû byla SS vytvofiena dne Svou pozici si jednotky SS upevnily po vyhofiení Reichstagu v roce 1934, kdy Adolf Hitler pfievedl na tyto jednotky i znaã- / 88 / / 89 /

11 nou ãást policejních pravomocí. SS jednotky se postupnû staly elitními jednotkami nacistického Nûmecka. Do fiad SS byly pfiijímáni jen pfiíslu níci tzv. ãisté rasy, s bezvadn m zdravotním stavem, smyslem pro disciplínu. Podobné poïadavky, zejména na rasovou ãistotu, byly základními poïadavky i pro v bûr manïelek. Za druhé svûtové války a zejména pfied jejím koncem, byly SS jednotky rozhodující silou v nacistickém Nûmecku témûfi s v luãnou policejní mocí v protektorátních územích. Pfied koncem války si dokonce podmanily i vût inu nacistické armády. PfiedchÛdcem SS bylo SA (Sturmabteilungen), které vznikly koncem roku 1920 jako tzv. sálová stráï NSDAP (Saalschutz), jejíï úkolem bylo zaji Èovat bezpeãnost fieãníkû NSDAP pfii jejich stranick ch vystoupeních. Pozdûji se SA staly elitními jednotkami, údern m oddílem strany (NSDAP). Jejich vzrûstající postavení a moc pfiekvapily Adolfa HITLERA a staly se pro nûj nebezpeãím, které eliminoval zalo- Ïením v e uveden ch SS jednotek. Za druhé svûtové války své postavení SA ãásteãnû obnovily a bylo vykonavatelem policejních pravomocí jako Gestapo. Adolf HITLER a dal í v znaãní pfiedstavitelé nacistického Nûmecka velmi úzkostlivû rozli ovali mezi pfiíslu níky tfietí fií e (nacistického Nûmecka) a mezi tzv. spfiíznûnci fií e, ktefií sice byli stoupenci nacistické diktatury, byli oddání vûdci, ov em nebyli ãistokrevn mi Árijci. Pro tyto pfiíznivce byly vytvofieny insignie speciální, které byly povaïovány za ménû hodnotné neï samotné runové symboly nacistického Nûmecka. Tûmito insigniemi byli oznaãováni v ichni ti, ktefií nebyli hodni oznaãení runami SS. Mezi jin mi ménûhodnotn mi runov mi symboly bylo i tzv. trigium nebo i svastika, ov em v jiném barevném provedení oproti klasické, bílé (stfiíbrné) barvû. Bûhem války nosili v ichni pfiíslu níci SD pûsobící na území okupovan ch území uniformu s vyobrazen mi insigniemi, pro které byla typická kosoãtvercová podoba.oznaãení na rukávu a na límci. Souãástí tûchto insignií bylo hodnostní oznaãení SS na pravé klopû límce, levá klopa byla oznaãena prázdn m kosoãtvercem. Nezbytn m doplàkem oznaãení pfiíslu nosti k jednotliv m nacistick m jednotkám byly i rukávové pásky. Prázdná ãerná rukávová páska byla uïívána ãleny tábu Oberabschnitt SD. Kosodélníkové oznaãení SD se stfiíbrn m okrajem bylo oznaãením pfiíslu nosti ke gestapu. K dal ím reáliím, se kter mi se mûïeme setkat i u pfiíznivcû hnutí skinheads jsou insignie, které nosili generálové SS, které vyjadfiovaly jejich hodnostní oznaãení. Insignie SS mûly fiadu podob, zejména podkladû, na kter ch byly vyobrazeny. VÏdy v ak základní runa SS byla ãerná. Na obrázku je kruhová insignie SS, která byla no ena na sportovního obleãení, pod ní odznak ve tvaru kosoãtverce, kter se nosil na horním levém rukávu vycpaného kabátce ãlena ermífiského t mu SS. Bylo jiï hovofieno o v znamu kvûtu protûïe (edelweiss). Uvedené ná ivky byly vyhrazeny v fiíjnu 1943 pouze pro horské jednotky Waffen-SS. / 90 / / 91 /

12 Dubové ratolesti jsou velmi ãast m symbolem pouïívan m jednotkami SS. Dub je nûmeck m národním stromem, jako v âeské republice lípa. Po vzoru nûmeck ch jednotek jsou dubové ratolesti vyuïívány i nûkter mi pfiíznivci hnutí skinheads. Dal í ze série obrázkû z SS-reálií tvofií germánská runa dokonalosti v bronzu. Jde o velmi vzácnou reálii nacistického Nûmecka, protoïe se jich z druhé svûtové války uchovalo pouze asi deset kusû. Runa dokonalosti (Germanische Leistungsrune) byla udûlována ve dvou stupních, bronzov a stfiíbrn odznak a li ily se pouze v barvû sluneãního kotouãe. Odznak byl udûlován na základû zkou ky sloïené z vûdomostního testu a tûlesné provûrky sestávající z bûhu, skoku, plavání, plhu na lanû, házení kladivem, stfielby, absolvování kurzu bojového umûní, topografie, pozorování, schopnosti maskování, první pomoci, signalizování, ústního a písemného hlá ení. Zkou ky bylo nutné skládat kaïd rok. Odznak pfiedával sám Himmler. Udûlování runy dokonalosti bylo pfiísnû v bûrovû omezené. / 92 / / 93 /

13 Zlat stranick odznak NSDAP. Existovaly dvû verze, vût í odznak na uniformu a men í na civilní odûv. í ská váleãná vlajka Îelezn kfiíï 1. tfiídy. Vy ívaná dracounová hvûzda zlatého Nûmeckého kfiíïe, která byla no- ena na bojovém obleãení. Modifikace fiádû Îelezného kfiíïe / 94 / / 95 /

14 Slovo autora závûrem. Snahou této publikace bylo seznámit irokou vefiejnost s v vojem a pfiíãinami vzniku skinhedského hnutí a sociologick pohled na pfiíãiny, které vedou mládeï k podpofie tohoto hnutí. V obrazové ãásti publikace bylo snahou autora uvést nejãastûji pouïívané zástupné znaky pfiíznivci hnutí skinheads, ale i jin mi extrémistick mi hnutími. V ãet symbolû, emblémû a dal ích zástupn ch znakû není samozfiejmû úpln. V praxi se setkáváme s rûzn mi modifikacemi zástupn ch znakû, které lze povaïovat za více ãi ménû obvyklé. Tyto znaky jsou v ak tvofieny vïdy nûkter m z uvádûn ch znakû, symbolû, emblémû. Ze velmi dûleïitou kapitolu publikace je potfiebné povaïovat runovou symboliku, která se stává dominující symbolikou v hnutí skinheads. Runové symboly, mimo jejich historické souvislosti, nahrazují otevfienou fa istickou symboliku a velmi úãinnû zastírají pûvodnû otevfiené projevy sympatií k fa ismu a jin m formám rasové i- deologie. Publikace obsahuje relativnû málo odkazující literatury a to proto, Ïe tato literatura neexistuje. Hlavním zdrojem informací byly zástupné znaky, tak jak byly nashromáïdûny praxí vy etfiovatelû a pracovníkû kriminální policie, znalecké posudky odborníkû a ãetné konzultace se znalci tohoto oboru. Doslov PhDr. Miroslava GREGOROVIâE, CSc. Byla mnû pfiedloïena ke zpracování recenzního posudku práce JUDr. Jana CHMELÍKA s názvem Symbolika v extrémistick ch hnutích. Publikace je rekognoskací extrémistick ch hnutí a je jedním z tûch vzácn ch dûl na í souãasnosti, u nichï lze naprosto jasnû vysledovat jejich dobr úãel a úplnou srozumitelnost. To v e, budiï zdûraznûno, není na závadu kvalitû díla, operujícího s poznáním vûcí tak sloïit ch, nejednoznaãn ch a sporn ch, jako je nejen klasická nacistická a fa istická symbolika, ale i symbolika, emblematika a atributika skinhedského hnutí, které v na í zemi pfieskoãilo etapu, kterou procházela obvyklá neofa istická hnutí Západu (zhruba v letech ) a zhruba do roku 1987 se rozmáchla do dne ních rozmûrû, na í spoleãností zatím ne Èastnû a nejednoznaãnû zvládan ch. Publikace není pouh m prûvodcem po symbolice ultrapravicov ch extrémistû, anení ani obyãejn m souhrnem a osvûtlením extrémnû nacionální symboliky. Je jist m vodítkem i pokud jde o smysl uvaïování takto postiïen ch lidí (neboè, pokud budeme vycházet z klasick ch definic T.G.MASARYKA, pak fa ismus je ideologií dozorientovan ch) kter m je moïno i pomoci, pokud se jim ukáïe rozumnûj í cíl. Práce JUDr. CHMELÍKA, bez ohledu na jistou strohost popisovaného, na to, Ïe se musí vyjadfiovat k jednotlivostem, které jiï nepatfií ani do obvyklého okruhu bûïné historie, jako spí e do oblasti heraldiky, vexilologie, emblematiky ãi faleristiky, zdárnû plní i tento úãel. Je pochopitelné, Ïe zde není vysvûtleno v e. V e zde totiï ani vysvûtleno b t ani nemûïe pouh v klad v voje symboliky, emblematiky a atributiky nikoliv nûmeck ch, ale kupfiíkladu belgick ch fa istick ch organizací by bez pouhého sebekrat ího rozboru obsáhl zhruba stejn poãet stran, jako posuzovaná práce. Publikace Symbolika v extremistick ch hnutích se stane cennou pomûckou v boji proti politickému extremismu a organizovanému zloãinu. Je jedno pod jak m se skr vá názvem ãi barvami. Lze jen doufat, Ïe bude doplnûna podobnû obecnou studií, která zachytí formy chování extrémistû, zpûsoby jejich pozdravû, nacionální tzv. humor, a která pûjde dále dokáïe z hlubokého poznatku konkrétních faktû dojít k obecnûj ím závûrûm, jejichï pfiedchûdcem publikace JUDr. Jana CHMELÍKA je jiï dnes. V Praze, dne PhDr. Miroslav GREGOROVIâ, CSc. / 96 / / 97 /

15 Literatura: 1. GONZÁLES, S.: The Swastika and the Nazis, získáno ze sítû Internet, 2. GOODRICK CLARKE, N.: Okultní kofieny nacismu, Votobia 1998, 3. GREGOROVIâ, M.: Kapitoly o ãeském fa ismu, 4. KING, B.: Runy, Votobia 1996, 5. LEDWOCH, J.: Waffen SS, Warszawa 1994, 6. LUMSDEN, R.: SS-reálie, ãesk pfieklad HEGNER, J., Ottovo nakladatelství, Praha SPÁâILOVÁ, l., WOLFOVÁ, M.: Germánská mytologie, Votobia 1996, 8. OttÛv slovník nauãn, digitální verze. 9. Der Organisationsbuch der NSDAP, München Znalecké posudky a dokumentace trestních spisû k rasovû motivované trestné ãinnosti. Informace získané z konzultací a rozhovorû s PhDr. Miroslavem GREGOROVIâEM, CSc. a Doc. PhDr. Janem KELLEREM, CSc. Obsah: Pfiedmluva 3 Základní charakteristika extremismu 4 Historie vzniku hnutí SKINHEADS a jeho smûry 7 Bohemia Hammer Skins. 8 W.A.R. (White Arian Resistance). 9 Hnutí S.H.A.R.P. 10 Hnutí Red Skins 11 Hnutí PUNKS 12 Hnutí Squatt 12 Hnutí Ku-klux-klan 13 Spoleãenské pfiíãiny vzniku hnutí SKINHEADS 14 Úloha symbolû v extrémistick ch hnutích 17 Proã návrat k symbolismu 21 Symbolika barev 25 Symbolika ãísel 25 Runová symbolika 26 Symbolika kfiíïû 28 Verbální symbolika 32 Emblémová symbolika 35 Emblémy fa istick ch divizí Waffen SS 35 Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí 41 Symbolika kategorie A 43 Symbolika kategorie B 70 Symbolika kategorie C 79 SS reálie 89 Struãnû k historii vzniku SS 89 Slovo autora závûrem 96 Doslov 97 Literatura 98 Obsah 99 / 98 / / 99 /

16 Symbolika v extremistick ch hnutích JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Recenzenti: PhDr. Miroslav GREGOROVIâ CSc. prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA DrSc. Nepro lo jazykovou a grafickou úpravou Vytiskla Print-Typia, spol. s r.o. Brno, Cejl 21a Brno 2005 / 100 /

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

Extremismus jako riziko

Extremismus jako riziko Extremismus jako riziko LEDEN 18. 1. 1941 první transport plzeňských Židů do koncentračního tábora. Možnosti antisemitských demonstrací.1 27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti

Více

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Od pradávna lidé využívají symbolů pro vyjádření názorů, postojů, nálady, jako symbol příslušnosti ke skupině, projev přátelství nebo nepřátelství.

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 3 květen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Změny v image českých neonacistů Čeští rasističtí skinheads a neonacisté si vytvářejí svou svébytnou

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY ÚSTAVA ČR DEFINICE STÁTNÍCH SYMBOLŮ Článek 14 Ústavy České republiky vyjmenovává, co jsou státní symboly našeho státu : Čl. 14 (1) Státními symboly České republiky

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal 2015 Extremismus Jakákoli ideologie či politické uskupení nepřátelské demokracii a ústavě.

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice číslo 2 duben 2008 Téma bulletinu Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty Za neonacistické sdružení označujeme takové subjekty, které

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Ý Ť Ť ť Ž Í Ž Ť Ť Ť Ť š Ž Ť š š Ť Ť Ž Ť Ý Ť š Ť š š š Ť š Ťš Ť Í š š š š Ž Ť Ť š š š Ť š š Ť š š Ť š Ť ď Ť Í Š Ť š Ť Ó Ť š Ť š Ť Š š š šť š Ť š š Ť Í ď š š š Ť š Í Ú š Š š š š š ř š š Ťš Ť š ť š š Š Ť

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. dubna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2015...

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Ý š é š ó š ž š žé ó Š é ď Ý é é ž é ž š ž Ť é š é é Ř š é ď é ž é ž é é ž Ť é ď é šš é ž é ž é ž ů ž ž é Ť Ť Ř š é ž ž ď Ú š é ž š š ž š é ž š é é š ž é ž é ž ů é ž é ž é Č é é ž š š é é Ř š ž Ž š é é

Více

š Ý š š Ú ž ž š ž š š ž š Í š š ž š Ú ž ž ž šš ž ž ž šš ž ž š ž ž š š ž ž ž šš ž ň Č ž ž ž ž šš ž ž ž š š š ó š š ž š ž š ž Ú ž š ž š š Ú ň š š ó š ž š ž š Ž ň š š š š š š š ž š š ž š š š š š š š š š š

Více

ď ď ď š Ý š š É Ý šš š š š šš š š š š Ě š Ó ď šš š šš ď Ě šš š šš Ě š Ě Ě Ú š š š Ě š š ď Ě š š Ž š Ě š Č š Ý ď š š ď š Ý Ť š š š š š Ý š ď ď š š Á Á É š š š Ž šš ď ř ň ř ř š Ý ď š š š š š š Ť Ě š Ť š

Více

Česká neonacistická scéna po roce 1989

Česká neonacistická scéna po roce 1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Zuzana Dobešová Česká neonacistická scéna po roce 1989 (analýza českého neonacismu po roce 1989) Bakalářská práce

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Obsah. K rok 2014. )... 3 )... 5 P... 7... 13 H... 20 O roce 2014... 20 P... 21 R... 22. P roce 2015... 22 V... 25 O... 26. P plnosti...

Obsah. K rok 2014. )... 3 )... 5 P... 7... 13 H... 20 O roce 2014... 20 P... 21 R... 22. P roce 2015... 22 V... 25 O... 26. P plnosti... KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ )PRÁVA ZA ROK 2014 B B P P Š P Č IČ: 242 26 491 Obsah K rok 2014 )... 3 )... 5 P... 7... 13 H... 20 O roce 2014... 20 P... 21 O... 22 P roce 2015... 22 R... 22 Informace k... 25 I...

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Historické kořeny levicových hnutí a ideologií Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Průmyslová revoluce v 17. a 18. století vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Á Ž É Š Í É Ě É Ě Ť Í š Ť Ť š Ť Ť š š š ň š Ť Ť Ó Í Ť š Í Ť ň š Ť Í Ť Ť Í Ž Ý š š ň š š ň ú Ť ň š š Ů Ť š Ť ň ň Ť Ť š Ů ď Ť Ě Ť Í š Ť Ť Ť Ť Ť Ť š ň Ť Ť Ť ť Ť Ů Ť Ť Ť ť ť š š Í Ť Í ď Í Í šš Ž š Ť ť Í Í

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média 0 Sondy a analýzy Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, J. Průcha a kol. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Praha 2008 1 Sondy a analýzy

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

É Á š ť Č Č ď š Ě ů ď š š ď Ó ď ď Ú ď Ů š ú š ť š Á ň ú Ě š š Ý š š š š š š Á Ý š š š š š š š š ú ť Á Á š Ď ď ď Á ď ď ď ď š ú Ď ď ú Ů ň ú ů š š ď š Řď ď š Ú šš š š š Ý ď ď š Ř š Řď Ř š ť Ú Ř š Ď Ď Ř š

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR

Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR Ing. Jiří Horecký, MBA 2012 1 Obsah: Úvod 1. Rámcový popis pobytových služeb pro seniory 1.1 Domovy pro seniory 1.2 Bydlení pro seniory (ekvivalent

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA ZÁKLADNÍ NABÍDKA žánr info o D004892 Marley a já komedie eský 5.1, eské titulky 1 199,- USA, 2008, 115 min. D004936 Smrtící exploze sci-fi eský 2.0, eské titulky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení 1 z 6 4.2.2014 9:52 O škole Aktuality Úřední deska Zájemci o studium Studenti Zaměstnanci Fakulty S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 7.

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Obsah: - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Obsah: - 1 - 2.strana: 5.strana: 6.strana: 6.strana: 6.strana: 7.strana: 9.strana: 10.strana: Obsah: Slovníček pojmů Co je to rasismus? Historie rasismu Ve světě U nás Tiskové zprávy Závěr Prameny čerpání - 1 - Slovníček

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Politický globus. Sociální prostředí Politická geografie

Politický globus. Sociální prostředí Politická geografie Předmět: Doporučený ročník: Vazba na ŠVP: Geografie 2. ročník Sociální prostředí Politická geografie Cíle Studenti lokalizují na Zeměkouli státy světa. Studenti přibližně znají počet nezávislých států

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Praha 2006 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 byla předložena vládě ČR jako samostatná příloha

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku.

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku. 1. Úvod Zprávu o problematice extremismu na území České republiky (dále jen Zpráva ) připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Na její přípravě se dále podíleli zástupci

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

Aktuální problémy nenávisti vůči Židům a židovství Dědictví evropského/českého antisemitismu, nenávisti a netolerance Část 1 Zdeněk Zbořil

Aktuální problémy nenávisti vůči Židům a židovství Dědictví evropského/českého antisemitismu, nenávisti a netolerance Část 1 Zdeněk Zbořil Aktuální problémy nenávisti vůči Židům a židovství Dědictví evropského/českého antisemitismu, nenávisti a netolerance Část 1 Zdeněk Zbořil I. Nenávist vůči Židům a židovství jako součást radikální kritiky

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Subkultury ve veřejné pedagogice

Subkultury ve veřejné pedagogice Obhajoba disertační práce: Subkultury ve veřejné pedagogice Vypracovala: Mgr. Kateřina Lojdová Školitelka: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Datum obhajoby: 22. 10. 2013 Současná edukační realita Oproti tradičním

Více