Symbolika kategorie B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Symbolika kategorie B"

Transkript

1 Symbolika kategorie B Tato kategorie zástupn ch znakû je typická pro svûj latentní rasov motiv. Zpravidla jsou vyuïívány historické motivy keltské kultury, symbolika uïívaná Kelty, nebo rûzn ch podob runového písma ãi runov ch znakû. Nosn m motivem následujících dvou obrázkû je opût runa oznaãovaná jako vlãí hák (nûkdy uïíváno i oznaãení Vlãí dráp). Historick v znam této runy je popsán v kapitole runové symboly. Jde o runu znamenající symbol nezávislosti, svobody. Uvedené symboly jsou no eny v podobû ná ivek. ZkfiíÏené vikingské sekery v kruhu imitují oregonsk kfiíï. The Strong Survive ve volném pfiekladu znamená silní pfieïijí. Druhá ná ivka znázoràuje tzv. Leben rune, neboli runu Ïivota. Byla symbolem spoleãnosti SS Lebensborn, která peãovala o matky nûmeck ch vojákû. Nápis Hail The New Dawn lze volnû pfieloïit jako Zdravíme nové dny (doslova nové svítání). Nápis Skrewdriver znamená skreãovat, zru it. RovnûÏ jde o stejnojmennou hudební skupinu. Rusk kfiíï, nápadnû podobn se svastikou. Je symbolem ruského hnutí silnû nacionalistického typu. PouÏívá v daleko agresivnûj í a brutálnûj í formû praktiky SS. Silnû inklinuje k terorismu a brutálním akcím proti odpûrcûm. V âeské republice zatím není tak dalece známo, ov em odnoïe tohoto hnutí jiï operují i na na em území. Ruské nacionální hnutí pfiedstavuje v souãasné dobû nejvût í hrozbu pro svou brutalitu a nelítostné likvidování protivníkû. / 70 / / 71 /

2 ProtûÏ nûmecky Edelweiss. Kvût symbolizující stateãnost, odvahu pro svou velmi obtíïnou dostupnost. ProtûÏ roste na nepfiístupn ch horsk ch masivech. Ten, kdo chce utrhnout její bíl kvût, musí vynaloïit velmi mnoho odvahy i fyzické síly, aby jej získal. Proto se tento kvût stal symbolem pro pfiíznivce hnutí skinheads. Záludností symbolu je fakt, Ïe je dodnes pouïíván Bundesverem, rakousk mi, v carsk mi a nûkdy i italsk mi a francouzsk mi silov mi sloïkami pro oznaãení horsk ch jednotek. Nikdy v ak není pouïíván v zobrazené podobû, která je v slovnû kompromitována nacismem. TARGET je symbol velmi silnû nacionalisticky orientované srbské radikální strany operující na území b valé Jugoslávie. Je velmi silnû orientovaná proti neslovansk m (ov em kromû ekû) men inov m etnick m skupinám Ïijícím na území b valé Jugoslávie (vãetnû Kosova). Uveden symbol se vyskytnul jiï i v âeské republice. Symbol Bohemia Hammerskin. Symbol je typick dvûma zkfiíïen mi kladivy. Nápis Our Pride Is Our Ioyalty ve volném pfiekladu znamená Na í p chou je na e vûrnost. / 72 / / 73 /

3 Dvû základní verze symbolû hnutí skinheads radikálního kfiídla B.H.S. Lev obrázek pfiedstavuje symbol mezinárodního hnutí Hammer Skins. Prav obrázek pfiedstavuje symbol Bohemia Hammer Skins, tedy ãeskou poboãku (odnoï) tohoto mezinárodního militantního hnutí. Prapor v pozadí je symbolem vysoce nebezpeãné Islámské teroristické organizace, (âeãenská republika), která pûsobí i na území âeské republiky. PÛsobí proti republice, má silnou antisemitskou (protiïidovskou) ideologii. Zástava v barevném provedení má horní pruh zelen, následuje bíl, ãerven, bíl a opût zelen pruh. Kruhov symbol je uprostfied zástavy. Jeho silnû ohraniãené lemování je modroãerné, hvûzdiãky jsou bílé, pûticípé, podklad v kruhu je bíl, pardál je bíloãern. Jde o extrémistickou, teroristickou organizaci. Dva pfiedcházející runové symboly jsou znakem ãesk ch castistû. Bojová vozidla fa istického Nûmecka ze druhé svûtové války je velmi obtíïné zafiadit do jedné ze tfií kategorií. VÏdy je potfiebné zkoumat souvislosti v jak ch byly tyto obrázky ífieny a k m. V pfiípadû, Ïe se jednalo o stavebnicové modely historick ch vozidel ze druhé svûtové války, pûjde spí e o historickou záleïitost neï-li o propagaci fa ismu. Nelze v ak vylouãit, Ïe i tato forma propagace fa ismu, zejména vzhledem k zostfienému postihu otevfien ch forem propagace rasistick ch ideologií, povede k zastfienûj ím formám propagace. / 74 / / 75 /

4 Ménû znám m zástupn m znakem fa ismu se stala pro nûkteré zemû tzv. OSTRVE. lo o stfiedovûkou aï rannû novovûkou Ïenijní pomûcku slouïící k dob vání (zdolávání) pfiíkopû nebo niï ích hradeb. Ostrve tak slouïilo jako náhraïka ÏebfiíkÛ. V hodou této pomûcky byla relativnû rychlá dostupnost. K její v robû postaãoval kmen stromu s ãetn mi vûtvemi, které se osekaly a pah ly vûtví slouïily jako Ïebfiík. Dominujícím motivem na zobrazeném emblému hnutí skinheads je opût keltsk kfiíï jehoï ramena jsou doplnûna ãtvefiicí meãû, které v propojení tvofií klasick kfiíï. Ostrve jsou typick m znakem belgick ch a ãásteãnû i panûlsk ch fa istû. U nás se vyskytují jen zcela v jimeãnû. / 76 / / 77 /

5 Následující obrázek má podobn motiv. Keltsk kfiíï, zasazen do pomyslné mapy svûta. Lze pfiedpokládat (nelze v ak doloïit faktograficky), Ïe jde o symbolické znázornûní mezinárodního propojení hnutí skinheads a jeho nadnárodní charakter. Symbolika kategorie C V pofiadí první obrázek je kryptogramem, kter se nepodafiilo zatím rozlu tit. Homefucking is killing prostitution voln pfieklad: Provozování sexu doma je zabíjení prostituce. Ride or die cesta nebo smrt. Loud pipes save lives Silná d mka zachrání Ïivot. / 78 / / 79 /

6 Je bûïné, Ïe jak mezinárodní, tak na i pfiíznivci hnutí skinheads uznávají (adorují) váleãné zloãince, odsouzené národními nebo mezinárodními tribunály za zloãiny proti lidskosti apod. K takov m jménûm patfií zejména Jozef TISO, Rudolf HESS, Adolf HITLER, Heinrich HIMMLER, gen. Francisco FRANKO a dal í. Jan STU- ART ani Horst WESSEL v ak k tûmto osobám nepatfií. Jsou v ak skinheadsk m hnutím povaïování za vzor odvahy, síly, autority. Ná ivka s nápisem SKREWDRIBER (skreãovat, zru it) má zfiejmû pûvod ve védsku a je upravena pro vlastní identifikaci v hnutí skinheads. Symbol v ak mûïe vyjadfiovat i název stejnojmenné hudební skupiny. konce protiprávní. Kalichu uïívají jako svûj atribut kali níci, ktefií se snaïí prosazovat staré ãeské tradice, uznávají husitství a jeho pfiedstavitele Jana HUSA a Jana ÎIÎKU. Hnutí skinheads je neuznává. Tvrdí o kali nících, Ïe jsou zmûkãilí a neofenzivní. âesk lev, jak bylo uvedeno, je velmi ãast m doplàkem fiady skinheadsk ch symbolû jako je napfiíklad následující obrázek s nápisem SKINHEADS, doplnûn m o signaturu lva. V této podobû vyjadfiuje ãeskou odnoï nadnárodního skinheadského hnutí, tvrd ího raïení jako napfi. B.H.S. a dal í. JiÏanská vlajka je symbolem rasového boje, boje proti obãanûm s odli nou barvou pleti. Následující ãtvefiice symbolû pfiedstavuje národní atributy ãeského lva, svatováclavskou korunu, kalich, jiïanskou vlajku. V echny ãtyfii symboly jsou uïívány v rûzn ch kombinacích s jinou atributikou. Ani jeden z tûchto symbolû v ak nepovy uje Ïádn jin atribut skinhedského nebo jiného hnutí na zavrïeníhodn nebo do / 80 / / 81 /

7 Lebka s nápisem SHARP je typick m znakem umírnûného kfiídla hnutí skinheads. Jejich charakteristika je uvedena v úvodních kapitolách. Druh obrázek je národní vlajka Velké Britanie s nápisem The last resort ve v znamu poslední útoãi tû. Jde zfiejmû o oznaãení odnoïe nadnárodní skupiny hnutí skinheads, jehoï domovsk m státem je Anglie. Samostatnou velkou skupinou zástupn ch znakû jsou symboly, emblémy a dal í atributy, uïívané fiadou jin ch extrémistick ch hnutí a skupin, které pûsobí na území âeské republiky. Nejznámûj í a snad i nejvût ím hnutím jsou tzv. anarchisté. Zopakuji, Ïe anarchismus zdûrazàuje absolutní svobodu jednotlivce a absolutní u- platàování jeho svobodné vûle. Odmítá v e, co mu brání v této ideologii (zejména stát, státní orgány, autoritu, disciplínu, pofiádek, povinnosti). Anarchismus je fiazen k tzv. levicovému politickému extremismu. Nejde o jednotné hnutí, protoïe je v nûm zastoupena fiada proudû, vãetnû pfiíslu níkû hnutí skinheads. Anarchismus není také zcela pfiesné oznaãení tohoto proudu. Klasická anarchistická ideologie byla prosazována tûmito skupinami a hnutími snad v poãátku jejich vzniku, nezískala v ak v eobecnou podporu v ech ãlenû a zûstala stûïejní ideologií nev znamné skupiny aktivistû. Pro extrémnû levicové skupiny a hnutí, tedy vãetnû anarchistû, je v razn m jevem jejich relativní mírumilovnost, tj. své poïadavky a cíle chtûjí dosáhnout vût inou pasivní demonstrací nesouhlasu se stávajícím systémem apod. V razn m prostfiedkem k presentaci sv ch my lenek jsou tzv. Street party. Anarchistické symboly se kter mi se setkáváme v dne ní praxi nejsou typické pro my lenku anarchismu. Typick m historick m mezinárodním symbolem umírnûn ch anarchistû je plápolající oheà v olympijské pochodni ve tfiech provedeních. / 82 / / 83 /

8 1. pochodeà je nesena v ruce a je umístûna ve dvou soustfiedn ch kruïnicích. Jde o obecn znak anarchismu. 2. pfies plápolající pochodeà je umístûno zlaté ozubené kolo. Jde o symbol anarchistick ch odborû. 3. plápolající pochodeà je umístûna na rozevfiené zlaté knize. Jde o symbol vzdûlávacího sdruïení anarchistû. Základní barvy pochodnû jsou ãerná pochodeà, rud plamen. Obrázky tûchto zástupn ch znakû bohuïel nejsou k dispozici. Anarchistická sdruïení v klasické podobû vût inou usilují o zmûnu pomûrû nenásilnou formou. Jejich hlavní zbraní jsou manifestace, vefiejné protesty, blokády apod. Z tohoto dûvodu nejsou povaïovány za nebezpeãné a kriminogenní. Symboly, které budou dále uvedeny na obrázcích patfií spí e k radikálním anarchistick m proudûm, které prosazují fie ení situace násilnou formou. Nûkteré z tûchto anarchistick ch skupin jsou vyloïenû teroristicky zamûfiené. Symboly umírnûn ch anarchistû, ktefií pûsobí v nûkter ch zemích a jsou dokonce zastoupeny v parlamentu tûchto zemí, se v âeské republice nevyskytují. Klasick anarchismus formami boje, které se vyskytují napfi. i v âeské republice v podstatû pohrdá a neuznává je. Heslem stoupencû klasického anarchismu je: My jsme hnutím pracujících v ech tfiíd. První dva symboly zaèatá pûst ve tvaru kfiíïe a doutnající bomba jsou znakem a- narchistick ch teroristick ch skupin. Zb vající symboly proklamují sice u lechtilou my lenku, ale násilnou formou. Z tûchto znakû se ponûkud vymyká symbol uïívan tzv. SQUATERY, ktefií nejsou povaïováni za radikální anarchisty, i kdyï obsazené objekty brání velmi zarputile i za pouïití násilí. / 84 / / 85 /

9 Tento symbol lze povaïovat a také znázoràuje jedno z mála ideologick ch proudû anarchismu, kter není povaïován za destruktivní, násiln, nebo dokonce teroristick. Informace o anarchismu v âeské republice jsou velmi zkreslené a kusé. Proto povaïuji za potfiebné uvést struãnou charakteristiku mezinárodního v voje anarchismu. PfiedchÛdcem anarchistick ch my lenek byl M.A.Bakunin, kter poprvé vyãlenil anarchismus jako samostatn smûr socialistického hnutí. Hlavní jeho ideovou my lenkou byl názor, Ïe stát je hlavním utlaãovatelem lidstva. Revoluãní praxe se má podle Bakunina opírat o instinkty a Ïivelnou revoluãnost lidov ch mas. Bakunin odmítal jakoukoliv autoritu. Zakladatelem anarchokomunismu se stal Kropotkin, kter se zab val konstrukcí bez státní spoleãnosti, organizovanou na základû jakési federace svobodn ch komun. DÛraz kladl na solidaritu, dobrovolnou spolupráci a anarchistickou morálku. Právû tyto my lenky jsou nejvíce uplat- Àované i souãasnou generací anarchistû. Koncem 19. století vzniknul ve Francii smûr anarchismu anarchosyndikalismus, kter je zaloïen na my lence autonomních pracovních a politick ch jednotek syndikátû. Jejich pfiedchûdcem mûlo b t odborové hnutí. Posledním v znamn m my lenkov m a ideologick m proudem v anarchismu byla koncepce násilného boje naz vaná propaganda ãinem vytvofiená J. Mostem poãátkem tohoto století. Spoãívala v odmítání legálních ãinností dûlnick ch stran, v budování konspirativních organizací a pfiedev ím v taktice individuálního teroru. Na tûstí vût inou anarchistû byla tato my lenka zavrhnuta a není ve velké mífie uplatàována v praxi. / 86 / / 87 /

10 SS reálie Závûreãnou sérii obrázkû tvofií velmi diskutované obãanské sdruïení Vlastenecká liga, která je zaregistrována od na ministerstvu vnitra jako obãanské sdruïení. Její oficiální ideologií je vlastenectví. Kosoãtvercové rukávové ná ivky byly pouïívány v jednotkách SS divizí nacistického Nûmecka a oznaãovaly ãlenství a speciální dovednosti ve vybran ch jednotkách SS. Zleva doprava: dopravní poddûstojník, sanitáfi, podkováfi, správce budov, správní dûstojník, kavalerista, úfiedník Rasového a osídlovacího úfiadu, náborov a v cvikov dûstojník, zbrojífi-poddûstojník, spojafi. Struãnû k historii vzniku SS SS (Schutzstaffel der NSDAP) vznikly z popudu Adolfa HITLERA v roce 1923 jako protiváha SA nejprve jako stráïní jednotky, pozdûji jako rozhodující síla v nacistickém Nûmecku. Od samotného poãátku byly tvofieny nejvûrnûj ími, nejspolehlivûj ími a nejoddanûj ími pfiíznivci Führera, nejradikálnûj ími pfiíznivci NSDAP. Základní jejich úlohou bylo ochraàovat vûdce a dal í vedoucí pfiedstavitele fií e. Oficiálnû byla SS vytvofiena dne Svou pozici si jednotky SS upevnily po vyhofiení Reichstagu v roce 1934, kdy Adolf Hitler pfievedl na tyto jednotky i znaã- / 88 / / 89 /

11 nou ãást policejních pravomocí. SS jednotky se postupnû staly elitními jednotkami nacistického Nûmecka. Do fiad SS byly pfiijímáni jen pfiíslu níci tzv. ãisté rasy, s bezvadn m zdravotním stavem, smyslem pro disciplínu. Podobné poïadavky, zejména na rasovou ãistotu, byly základními poïadavky i pro v bûr manïelek. Za druhé svûtové války a zejména pfied jejím koncem, byly SS jednotky rozhodující silou v nacistickém Nûmecku témûfi s v luãnou policejní mocí v protektorátních územích. Pfied koncem války si dokonce podmanily i vût inu nacistické armády. PfiedchÛdcem SS bylo SA (Sturmabteilungen), které vznikly koncem roku 1920 jako tzv. sálová stráï NSDAP (Saalschutz), jejíï úkolem bylo zaji Èovat bezpeãnost fieãníkû NSDAP pfii jejich stranick ch vystoupeních. Pozdûji se SA staly elitními jednotkami, údern m oddílem strany (NSDAP). Jejich vzrûstající postavení a moc pfiekvapily Adolfa HITLERA a staly se pro nûj nebezpeãím, které eliminoval zalo- Ïením v e uveden ch SS jednotek. Za druhé svûtové války své postavení SA ãásteãnû obnovily a bylo vykonavatelem policejních pravomocí jako Gestapo. Adolf HITLER a dal í v znaãní pfiedstavitelé nacistického Nûmecka velmi úzkostlivû rozli ovali mezi pfiíslu níky tfietí fií e (nacistického Nûmecka) a mezi tzv. spfiíznûnci fií e, ktefií sice byli stoupenci nacistické diktatury, byli oddání vûdci, ov em nebyli ãistokrevn mi Árijci. Pro tyto pfiíznivce byly vytvofieny insignie speciální, které byly povaïovány za ménû hodnotné neï samotné runové symboly nacistického Nûmecka. Tûmito insigniemi byli oznaãováni v ichni ti, ktefií nebyli hodni oznaãení runami SS. Mezi jin mi ménûhodnotn mi runov mi symboly bylo i tzv. trigium nebo i svastika, ov em v jiném barevném provedení oproti klasické, bílé (stfiíbrné) barvû. Bûhem války nosili v ichni pfiíslu níci SD pûsobící na území okupovan ch území uniformu s vyobrazen mi insigniemi, pro které byla typická kosoãtvercová podoba.oznaãení na rukávu a na límci. Souãástí tûchto insignií bylo hodnostní oznaãení SS na pravé klopû límce, levá klopa byla oznaãena prázdn m kosoãtvercem. Nezbytn m doplàkem oznaãení pfiíslu nosti k jednotliv m nacistick m jednotkám byly i rukávové pásky. Prázdná ãerná rukávová páska byla uïívána ãleny tábu Oberabschnitt SD. Kosodélníkové oznaãení SD se stfiíbrn m okrajem bylo oznaãením pfiíslu nosti ke gestapu. K dal ím reáliím, se kter mi se mûïeme setkat i u pfiíznivcû hnutí skinheads jsou insignie, které nosili generálové SS, které vyjadfiovaly jejich hodnostní oznaãení. Insignie SS mûly fiadu podob, zejména podkladû, na kter ch byly vyobrazeny. VÏdy v ak základní runa SS byla ãerná. Na obrázku je kruhová insignie SS, která byla no ena na sportovního obleãení, pod ní odznak ve tvaru kosoãtverce, kter se nosil na horním levém rukávu vycpaného kabátce ãlena ermífiského t mu SS. Bylo jiï hovofieno o v znamu kvûtu protûïe (edelweiss). Uvedené ná ivky byly vyhrazeny v fiíjnu 1943 pouze pro horské jednotky Waffen-SS. / 90 / / 91 /

12 Dubové ratolesti jsou velmi ãast m symbolem pouïívan m jednotkami SS. Dub je nûmeck m národním stromem, jako v âeské republice lípa. Po vzoru nûmeck ch jednotek jsou dubové ratolesti vyuïívány i nûkter mi pfiíznivci hnutí skinheads. Dal í ze série obrázkû z SS-reálií tvofií germánská runa dokonalosti v bronzu. Jde o velmi vzácnou reálii nacistického Nûmecka, protoïe se jich z druhé svûtové války uchovalo pouze asi deset kusû. Runa dokonalosti (Germanische Leistungsrune) byla udûlována ve dvou stupních, bronzov a stfiíbrn odznak a li ily se pouze v barvû sluneãního kotouãe. Odznak byl udûlován na základû zkou ky sloïené z vûdomostního testu a tûlesné provûrky sestávající z bûhu, skoku, plavání, plhu na lanû, házení kladivem, stfielby, absolvování kurzu bojového umûní, topografie, pozorování, schopnosti maskování, první pomoci, signalizování, ústního a písemného hlá ení. Zkou ky bylo nutné skládat kaïd rok. Odznak pfiedával sám Himmler. Udûlování runy dokonalosti bylo pfiísnû v bûrovû omezené. / 92 / / 93 /

13 Zlat stranick odznak NSDAP. Existovaly dvû verze, vût í odznak na uniformu a men í na civilní odûv. í ská váleãná vlajka Îelezn kfiíï 1. tfiídy. Vy ívaná dracounová hvûzda zlatého Nûmeckého kfiíïe, která byla no- ena na bojovém obleãení. Modifikace fiádû Îelezného kfiíïe / 94 / / 95 /

14 Slovo autora závûrem. Snahou této publikace bylo seznámit irokou vefiejnost s v vojem a pfiíãinami vzniku skinhedského hnutí a sociologick pohled na pfiíãiny, které vedou mládeï k podpofie tohoto hnutí. V obrazové ãásti publikace bylo snahou autora uvést nejãastûji pouïívané zástupné znaky pfiíznivci hnutí skinheads, ale i jin mi extrémistick mi hnutími. V ãet symbolû, emblémû a dal ích zástupn ch znakû není samozfiejmû úpln. V praxi se setkáváme s rûzn mi modifikacemi zástupn ch znakû, které lze povaïovat za více ãi ménû obvyklé. Tyto znaky jsou v ak tvofieny vïdy nûkter m z uvádûn ch znakû, symbolû, emblémû. Ze velmi dûleïitou kapitolu publikace je potfiebné povaïovat runovou symboliku, která se stává dominující symbolikou v hnutí skinheads. Runové symboly, mimo jejich historické souvislosti, nahrazují otevfienou fa istickou symboliku a velmi úãinnû zastírají pûvodnû otevfiené projevy sympatií k fa ismu a jin m formám rasové i- deologie. Publikace obsahuje relativnû málo odkazující literatury a to proto, Ïe tato literatura neexistuje. Hlavním zdrojem informací byly zástupné znaky, tak jak byly nashromáïdûny praxí vy etfiovatelû a pracovníkû kriminální policie, znalecké posudky odborníkû a ãetné konzultace se znalci tohoto oboru. Doslov PhDr. Miroslava GREGOROVIâE, CSc. Byla mnû pfiedloïena ke zpracování recenzního posudku práce JUDr. Jana CHMELÍKA s názvem Symbolika v extrémistick ch hnutích. Publikace je rekognoskací extrémistick ch hnutí a je jedním z tûch vzácn ch dûl na í souãasnosti, u nichï lze naprosto jasnû vysledovat jejich dobr úãel a úplnou srozumitelnost. To v e, budiï zdûraznûno, není na závadu kvalitû díla, operujícího s poznáním vûcí tak sloïit ch, nejednoznaãn ch a sporn ch, jako je nejen klasická nacistická a fa istická symbolika, ale i symbolika, emblematika a atributika skinhedského hnutí, které v na í zemi pfieskoãilo etapu, kterou procházela obvyklá neofa istická hnutí Západu (zhruba v letech ) a zhruba do roku 1987 se rozmáchla do dne ních rozmûrû, na í spoleãností zatím ne Èastnû a nejednoznaãnû zvládan ch. Publikace není pouh m prûvodcem po symbolice ultrapravicov ch extrémistû, anení ani obyãejn m souhrnem a osvûtlením extrémnû nacionální symboliky. Je jist m vodítkem i pokud jde o smysl uvaïování takto postiïen ch lidí (neboè, pokud budeme vycházet z klasick ch definic T.G.MASARYKA, pak fa ismus je ideologií dozorientovan ch) kter m je moïno i pomoci, pokud se jim ukáïe rozumnûj í cíl. Práce JUDr. CHMELÍKA, bez ohledu na jistou strohost popisovaného, na to, Ïe se musí vyjadfiovat k jednotlivostem, které jiï nepatfií ani do obvyklého okruhu bûïné historie, jako spí e do oblasti heraldiky, vexilologie, emblematiky ãi faleristiky, zdárnû plní i tento úãel. Je pochopitelné, Ïe zde není vysvûtleno v e. V e zde totiï ani vysvûtleno b t ani nemûïe pouh v klad v voje symboliky, emblematiky a atributiky nikoliv nûmeck ch, ale kupfiíkladu belgick ch fa istick ch organizací by bez pouhého sebekrat ího rozboru obsáhl zhruba stejn poãet stran, jako posuzovaná práce. Publikace Symbolika v extremistick ch hnutích se stane cennou pomûckou v boji proti politickému extremismu a organizovanému zloãinu. Je jedno pod jak m se skr vá názvem ãi barvami. Lze jen doufat, Ïe bude doplnûna podobnû obecnou studií, která zachytí formy chování extrémistû, zpûsoby jejich pozdravû, nacionální tzv. humor, a která pûjde dále dokáïe z hlubokého poznatku konkrétních faktû dojít k obecnûj ím závûrûm, jejichï pfiedchûdcem publikace JUDr. Jana CHMELÍKA je jiï dnes. V Praze, dne PhDr. Miroslav GREGOROVIâ, CSc. / 96 / / 97 /

15 Literatura: 1. GONZÁLES, S.: The Swastika and the Nazis, získáno ze sítû Internet, 2. GOODRICK CLARKE, N.: Okultní kofieny nacismu, Votobia 1998, 3. GREGOROVIâ, M.: Kapitoly o ãeském fa ismu, 4. KING, B.: Runy, Votobia 1996, 5. LEDWOCH, J.: Waffen SS, Warszawa 1994, 6. LUMSDEN, R.: SS-reálie, ãesk pfieklad HEGNER, J., Ottovo nakladatelství, Praha SPÁâILOVÁ, l., WOLFOVÁ, M.: Germánská mytologie, Votobia 1996, 8. OttÛv slovník nauãn, digitální verze. 9. Der Organisationsbuch der NSDAP, München Znalecké posudky a dokumentace trestních spisû k rasovû motivované trestné ãinnosti. Informace získané z konzultací a rozhovorû s PhDr. Miroslavem GREGOROVIâEM, CSc. a Doc. PhDr. Janem KELLEREM, CSc. Obsah: Pfiedmluva 3 Základní charakteristika extremismu 4 Historie vzniku hnutí SKINHEADS a jeho smûry 7 Bohemia Hammer Skins. 8 W.A.R. (White Arian Resistance). 9 Hnutí S.H.A.R.P. 10 Hnutí Red Skins 11 Hnutí PUNKS 12 Hnutí Squatt 12 Hnutí Ku-klux-klan 13 Spoleãenské pfiíãiny vzniku hnutí SKINHEADS 14 Úloha symbolû v extrémistick ch hnutích 17 Proã návrat k symbolismu 21 Symbolika barev 25 Symbolika ãísel 25 Runová symbolika 26 Symbolika kfiíïû 28 Verbální symbolika 32 Emblémová symbolika 35 Emblémy fa istick ch divizí Waffen SS 35 Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí 41 Symbolika kategorie A 43 Symbolika kategorie B 70 Symbolika kategorie C 79 SS reálie 89 Struãnû k historii vzniku SS 89 Slovo autora závûrem 96 Doslov 97 Literatura 98 Obsah 99 / 98 / / 99 /

16 Symbolika v extremistick ch hnutích JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Recenzenti: PhDr. Miroslav GREGOROVIâ CSc. prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA DrSc. Nepro lo jazykovou a grafickou úpravou Vytiskla Print-Typia, spol. s r.o. Brno, Cejl 21a Brno 2005 / 100 /

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Z toho, co bylo v pfiedchozích kapitolách fieãeno je zfiejmé, Ïe symbolice je v extrémistick ch hnutí a zejména v hnutí SKINHEADS, pfiikládán pfiímo mystick

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

Návrh vlajky pro městys STARÁ ŘÍŠE a historický znak městyse

Návrh vlajky pro městys STARÁ ŘÍŠE a historický znak městyse Návrh vlajky pro městys STARÁ ŘÍŠE a historický znak městyse autor: Mgr. Jan Tejkal +420602953832 Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení)

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí Pfiírodní tvorové slaví úspûchy Líbí se vám velké koãky? Tak to by pro vás mohla b t tou pravou mainská m valí. Je velká, silná a robustní. Prakticky Ïádné jiné plemeno nevypadá tak impozantnû. Kocoufii

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán Národní rozvojov plán Redakãní uzávûrka: bfiezen 2003 Zpracoval: kolektiv pracovníkû odboru integrace a strukturálních fondû,

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 2 ROâNÍK 17 BlíÏí se konec druhého roku volebního období a je tfieba zaãít rekapitulovat, co se svazu podafiilo splnit a co je v plánu na roky následující. Sjezd schválil program svazu na léta 2004

Více

Holandští domácí nacisté NACISTÉ V ZAHRANIČÍ

Holandští domácí nacisté NACISTÉ V ZAHRANIČÍ NACISTÉ V ZAHRANIČÍ Nahoře: Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatfront) byla založena v říjnu 1933 Konrádem Henleinem. V roce 1935 byla přejmenována na Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche

Více

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie.

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. D T a j e m s t v í m a g i e d Ve stále materialističtější společnosti mnozí z nás zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. Když dnes někomu řeknete, že se zajímáte o magii, zpravidla zareaguje

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec ŠTĚTKOVICE

Návrh znaku a vlajky pro obec ŠTĚTKOVICE Návrh znaku a vlajky pro obec ŠTĚTKOVICE autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk WWW Na pohled krásné, elegantní a ergonomické vany, které byly speciálnû navrïeny pouze pro instalaci whirlpoolov ch systémû Supreme Wellness a Hygiene Plus. Nové vífiivé systémy v sobû skr vají nejmodernûj

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 6 ROâNÍK 19 Proã stávkovalo skoro 300 000 zamûstnancû a dal- ích více neï 600 000 hodinovou v straïnou stávku podporovalo? Proti nespravedlivé daàové reformû, která chud m bere a bohat m dává, proti

Více

Ragdol PORTRÉT PLEMENE. S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného. 20 Na e KOâKY 8/04

Ragdol PORTRÉT PLEMENE. S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného. 20 Na e KOâKY 8/04 S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného Ragdol Tohoto impozantního kocoura plemene ragdol zdobí nádherná srst, která vyïaduje pravidelnou péãi. 20 Na e KOâKY 8/04 AÈ dáváme osobnû pfiednost

Více

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská DAŇ Z PŘÍJMŮ REKODIFIKACE PRÁVO PODNIKÁNÍ JUDIKATURA Dopady NOZ do zdaňování nemovitých věcí v roce 2014 Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 Smlouva mandátní a smlouva komisionářská Dopady pravidla

Více

Extremismus v české společnosti

Extremismus v české společnosti Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Extremismus v české společnosti Barbora Klustová Bakalářská práce 2008 Poděkování Zde bych chtěla poděkovat doc. PhDr. Jadwize Šanderové, CSc. za odborné vedení,

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec ŠIMANOV

Návrh znaku a vlajky. pro obec ŠIMANOV Návrh znaku a vlajky pro obec ŠIMANOV autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

Dobr nápad nûkdy nestaãí Dětské vícerozsahové autosedačky, které rostou

Dobr nápad nûkdy nestaãí Dětské vícerozsahové autosedačky, které rostou Dûtské autosedaãky TEST Miminka jsou obvykle do auta usazována a z něj vyndávána přímo ve speciálním nosiči (často bývá používán termín skořepina ). Znamená to, že proces instalace nosiče se musí před

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec PERNAREC

Návrh znaku a vlajky pro obec PERNAREC Návrh znaku a vlajky pro obec PERNAREC autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Skonãení pracovního pomûru

Skonãení pracovního pomûru KAPITOLA IV Skonãení pracovního pomûru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli?

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? Pro jednoho je to symbolem útulného poleïení, druhému z takové pfiedstavy vstávají v echny vlasy na hlavû. Koãky v posteli? V této otázce se názory rozcházejí.

Více

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 2005 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 R_obálka âsú 2005 28.9.2005 23:00 Stránka a ublikace Îeny a muïi v datech

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Pravidla užívání symbolů Města Mníšek pod Brdy

Pravidla užívání symbolů Města Mníšek pod Brdy Pravidla užívání symbolů Města Mníšek pod Brdy Pravidla byla schválena Radou města Mníšek pod Brdy RM č. 89, usnesením č. 21/89 dne 05.08.2009 Článek 1 Základní ustanovení 1.1 Symboly města Mníšek pod

Více

VyuÏijte moïnosti získat grant

VyuÏijte moïnosti získat grant Z OBSAHU TOHOTO âísla Pfiidûlování sociálních dávek bude pfiísnûj í (str. 3) Obãané se obracejí se sv mi problémy na úfiedníky (str. 4) ZvaÏujete stavbu rodinného domu? (str. 5) OvlivÀuje negativnû zdraví

Více

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky OBSAH Svíãky 4 Materiály 6 Nástroje a pomûcky 10 Voskové a parafínové svíãky 13 Stáãené svíãky 13 TaÏené svíãky 15 Kroucené svíãky 18 Svíãky odlévané do forem 19 V roba papírové formy 21 V roba sádrové

Více

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Obalená elektroda & WIG DC Od této doby je inteligence mírou v ech vûcí ÚVODEM Rezonanãní inteligence - Nov standard svafiovací techniky Pfiedstavte

Více

PORTRÉT PLEMENE. NejnûÏnûj í poku ení z koãiãího svûta

PORTRÉT PLEMENE. NejnûÏnûj í poku ení z koãiãího svûta NejnûÏnûj í poku ení z koãiãího svûta íká se o nich, Ïe spolehlivû vyvolávají závislost. A skuteãnû, jen málokdo odolá opojné kráse huàat ch birmiãek. Svaté birmy pfiedou obzvlá È hluboce a blaïenû. NemÀoukají

Více

Za sociální teorie 19. století lze považovat chartismus, utopický socialismus, anarchismus a marxismus.

Za sociální teorie 19. století lze považovat chartismus, utopický socialismus, anarchismus a marxismus. Otázka: Sociální teorie 19. století Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Himymum Za sociální teorie označujeme takové sociálně- filozofické myšlení, které směřovalo k nápravě společenských poměrů

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Metodický sešit pro učitele Pfiedmluva Odborná instalace mûdûn ch trubek prezentovaná uãebnicí V ukov

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. Ing. Václav Trkovský, CSc. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích Vydala Grada

Více

Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou

Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou ESET HELP obãanské sdruïení Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou prostfiednictvím multidisciplinárních tymû Úvodní slovo VáÏení, ãtenáfii, kolegové, dostává se Vám do rukou publikace, která vznikla

Více

Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 3/2008,

Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 3/2008, Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 3/2008, o městských symbolech a jejich užívání Zastupitelstvo města Hlinska vydává dne 10. prosince 2008 v souladu s ustanoveními 34a a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Koňský šaman Jean Francois Pignon

Koňský šaman Jean Francois Pignon 04 Text Anna Reinbergerová, foto Anna Reinbergerová Koňský šaman Jean Francois Pignon KdyÏ jsem poprvé vidûla jeho pfiedstavení na Royal Horse Gala Show v Nûmecku, mûla jsem slzy v oãích. Nikdy jsem nevidûla

Více

Český politický extremismus stručný exkurs

Český politický extremismus stručný exkurs Český politický extremismus stručný exkurs Mgr. Michal Mazel Vstupní poznámky Spor o samotný pojem, definice politologické, úřední, policejní, využití politické Související pojmy: totalitarismus, radikalismus,

Více

8. Pseudokrasové jeskynû

8. Pseudokrasové jeskynû 8. Pseudokrasové jeskynû Úvod Pfiehled jeskyní Moravskoslezské Beskydy - Radho Èská hornatina Host nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy Host nské vrchy Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina Javorníky

Více

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. AKUTNÍ KONÈETINOVÁ ISCHEMIE Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Spoluautor: Prof. MUDr. Vladislav Tøe

Více

Mamlúck koberec v KromûfiíÏi neznámá perla textilního umûní v ãesk ch sbírkách

Mamlúck koberec v KromûfiíÏi neznámá perla textilního umûní v ãesk ch sbírkách Mamlúck koberec v KromûfiíÏi neznámá perla textilního umûní v ãesk ch sbírkách Josef TULC 1 Historická umûlecká a umûleckofiemeslná díla tvofiící bohaté vybavení interiérû na ich státních hradû a zámkû

Více

Odpovědnost správy sítě je vidět, že cíle popř. V koordinaci s klienty - jsou definovány a upřesněny v průběhu procesu.

Odpovědnost správy sítě je vidět, že cíle popř. V koordinaci s klienty - jsou definovány a upřesněny v průběhu procesu. ROZDÍLY V CÍLECH O co jde základy Pro úspěšné sítě jsou předpokladem jasné a jednoznačné cíle. Pouze z definice cílů vzniká možnost formy spolupráce, sdílení úloh, nebo např. věcné působnosti jednotlivých

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 19 Kdo z vás se dûkladnû zamyslel nad tím, Ïe aãkoli mu stále roste plat, za svoje pfiíjmy si kupuje stále stejné mnoïství zboïí? PovaÏujete nepfietrïitû rostoucí ceny za samozfiejmost,

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ FORUM CZ Pavel HroboÀ Tomá Macháãek Tomá Julínek Tato publikace navazuje na principy zmûny systému zdravotnictví v

Více

Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.)

Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) Úvodní ustanovení Poji tûní TURISTA se fiídí V eobecn mi pojistn mi podmínkami pro cestovní poji tûní VPPCP 07 (dále jen

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

T A L E N T 2 0 0 9 zlínská cena studentského designu

T A L E N T 2 0 0 9 zlínská cena studentského designu Nadační fond JUDr. Martina Růžičky vypisuje veřejnou neanonymní soutěž v odborné spolupráci s FMK UTB Zlín T A L E N T 2 0 0 9 zlínská cena studentského designu PROPOZICE SOUTĚZE Preambule Město Zlín představovalo

Více

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Sborník pfiedná ek Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Vydalo Ekodomov, o.s. V Podbabû 29b, 160 00 Praha 6 www.ekodomov.cz Sborník je spolufinancován Evropsk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03158-00007 /2014. nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03158-00007 /2014. nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 03158-00007 /2014 o ceně nemovitostí - provozního areálu fy GALVANA s.r.o., v Mlýnské ulici 807/14, v k.ú. a obci Jablonec nad Nisou, včetně venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků.

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek ODBORNÝ DAŇOVÝ ČASOPIS DaÀov 4 2013 EXPERT Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek Nová právní úprava nestátních neziskových

Více

Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo

Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo ticho VÛz, taïen cválajícím konûm, minul detektiva s novináfiem,

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

sporty známé i neznámé

sporty známé i neznámé sporty známé i neznámé František Táborský GRADA PUBLISHING Franti ek Táborsk SPORTOVNÍ HRY Základní pravidla organizace historie Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

A) Základní cíle a souvislosti Programu

A) Základní cíle a souvislosti Programu Pfiíloha ã. 1 k nafiízení Libereckého kraje ã. 4/2004 Program sniïování emisí Libereckého kraje A) Základní cíle a souvislosti Programu Základním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen ch hodnot

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz T omá Durdík ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE âesk CH HRADÒ DODATKY Nakladatelství Libri Praha 2002 Rukopis této knihy vznikl za podpory grantového projektu

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Typová fiada W 40 aï W 160 (Série FTE) Plá Èov transformátor / EI - plechy Rozsah u 63-250 VA. Frekvence 50 / 60 Hz El. krytí IP

Více

Daňové přiznání k dani silniční 2013

Daňové přiznání k dani silniční 2013 TÉMA MĚSÍCE DAŇ Z PŘÍJMŮ DAŇ SILNIČNÍ REKODIFIKACE JUDIKATURA Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Daň z nemovitých věcí v roce 2014 Daňové přiznání k dani silniční 2013 Smlouva o výkonu funkce

Více

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet.

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov IČ: 27773434,

Více

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46 OBSAH Úvod 5 Materiál 6 Povrchové úpravy 8 Náfiadí 9 Základy techniky 11 Oh bání drátu 11 Stáãení drátû 14 Ploché spirály 15 PruÏinové spirály 16 típané krouïky 18 Drátûné korálky 19 Nastavování a zaãi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011 o obvyklé ceně rodinného domu v Plzni - Červeném Hrádku, Červenohrádecká č.p.323, včetně pozemků a příslušenství, katastrální území Červený Hrádek u Plzně, okres Plzeň-město

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

Pracovní doba v osobní autobusové dopravû a její specifika

Pracovní doba v osobní autobusové dopravû a její specifika Pracovní doba v osobní autobusové dopravû a její specifika EVA KRATOCHVÍLOVÁ DOKTORANDKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Working Time in the Bus Service and its Unique Characteristics Summary: This

Více

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 093 DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend. UÎIVATELSKÁ

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

Publikační etika časopisu Naše společnost

Publikační etika časopisu Naše společnost Publikační etika časopisu Naše společnost Časopis Naše společnost je odborný multidisciplinární časopis publikující primárně příspěvky o výzkumu veřejného mínění, ale také z oblasti sociologie, politologie,

Více

3. Geomancie a rozvrïení mûsta

3. Geomancie a rozvrïení mûsta 3. Geomancie a rozvrïení mûsta Budovy v âínû vût inou nestojí samostatnû, n brï b vají soustfiedûny kolem ãtvercového nebo obdélníkového dvora. Mají obdélníkov pûdorys a dovnitfi do dvora hledí del í,

Více

v Indii, se často objevovala právě svastika.

v Indii, se často objevovala právě svastika. Nahoře: Ve 30. letech, než si nacisté začali vojensky podmaňovat evropské země, existovaly spolky pěstující německo-americké a německo-anglické přátelství. Jejich úkolem bylo podporovat styky s anglicky

Více