TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ"

Transkript

1 Mgr. Simona Urbánková TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

2

3 Obsah TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...4 PRAMENY TRESTNÍHO PRÁVA...5 PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ...6 TRESTNÝ ČIN...8 SKUTKOVÁ PODSTATA TČ...10 OBJEKT TRESTNÉHO ČINU...11 OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU...12 PACHATEL TRESTNÉHO ČINU...14 SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU...17 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST...18 VÝVOJOVÁ STÁDIA TRESTNÉ ČINNOSTI...20 ZÁNIK TRESTNOSTI...23 TREST...24 JEDNOTLIVÉ DRUHY TRESTŮ...26 ZVLÁŠTNÍ ČÁST TRESTNÍHO PRÁVA...33 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ...36 PRAMENY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ...37 ZÁKLADNÍ ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ...38 SUBJEKTY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ...42 SOUDNÍ SOUSTAVA...43 PODEZŘELÝ, OBVINĚNÝ, OBHÁJCE...45 STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ A POLICIE...47 DOKAZOVÁNÍ A DĚLENÍ DŮKAZŮ...48 JEDNOTLIVÉ DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY...50 ZAJIŠTĚNÍ OSOB A VĚCÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ...54 POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM TRESTNÍHO STÍHÁNÍ, ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ...59 HLAVNÍ LÍČENÍ...62 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ...65 Seznam použité literatury...68 Seznam zkratek...69 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 1

4

5 Tato publikace je určena studentům 4. ročníku Střední odborné školy Evangelické akademie, pro předmět Základy práva. Obsahuje nejen teoretický rámec trestního práva České republiky, ale zabývá se i podrobnějším popisem trestných činů, trestů a trestnímu řízení. Práce je rozdělena do 3 částí, přičemž toto rozdělení vychází se platné právní úpravy. Trestní právo hmotné obsahuje objasnění základních pojmů a vztahů v oblasti trestního práva České republiky, jako jsou pojmy trestný čin, pachatel trestného činu či trestání a druhy trestů. Ve druhé části této práce, Zvláštní části trestního práva, jsou podrobně popsány jednotlivé hlavy zvláštní části trestního zákona a konkrétní trestné činy, které obsahují. Trestní právo procesní jako poslední část práce pak rozebírá jednotlivé fáze trestního řízení a subjekty trestního řízení. Účelem této publikace je podat výklad právní úpravy trestního práva v České republice, a to jednak pro účely přípravy na maturitní zkoušku z daného předmětu, ale i pro použití v běžném životě. Tato práce vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. ledna 2012 a použité judikatury k předchozí úpravě. Mgr. Simona Urbánková Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 3

6 TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ = součástí českého právního řádu a odvětvím veřejného práva 1 - trestní právo lze dělit 1. podle struktury: a) trestní právo hmotné = upravuje podmínky trestněprávní odpovědnosti subjektů (pouze fyzických osob) --určuje, za jakých podmínek určitý způsob jednání představuje TČ a jaké sankce za něj mohou být uloženy b) trestní právo procesní = upravuje trestní řízení, tj. procedurální postup trestných orgánů v trestných věcech --upravují postup orgánů činných v trestním řízení o konkrétních spáchaných TČ tak, aby TČ byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni --stanoví pravidla pro uplatnění trestního práva hmotného 2. podle povahy subjektů trestní odpovědnosti můžeme rozlišovat: a) trestní právo dospělých b) trestní právo mladistvých = upraveno zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (ZSVM) Trestní právo má ve společnosti několik funkcí, mezi než patří zejména: a) ochranná funkce --chrání společnost a určený okruh společenských vztahů před společensky nebezpečnějšími útoky FO b) preventivní = předcházení a zamezování trestné činnosti --rozlišujeme: --individuální prevenci = zaměřená ke konkrétnímu pachateli, jejím prostřednictvím působí TP preventivně na potencionální pachatele TČ (tato funkce vyplývá zejména z účelu trestu, jehož úlohou je mimo jiné také vychovávat odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život, a tím výchovně působit i na ostatní členy společnosti) --generální prevenci = zaměřená na ostatní (potencionální) pachatele TČ --preventivní působení TP má zabezpečit, aby nedošlo k opětovnému porušení nebo ohrožení zájmů chráněných TZ c) represivní funkce jejím účelem je zabránit pachatelům páchat další TČ a během výkonu trestů vytvářet podmínky pro jejich převýchovu, obnovení narušených sociálních vztahů a sociální integrace d) regulativní = TP co nejpřesněji vymezuje zákonné podmínky trestní odpovědnosti i beztrestnosti, zakotvuje podmínky ukládání trestů a ochranných opatření u dospělých pachatelů, výchovných, ochranných a trestní opatření u mladistvých pachatelů, stanoví působnost trestních zákonů apod. 1 Veřejné právo je oblast práva, ve které jsou vztahy založeny na nerovnosti zúčastněných subjektů, přičemž jeden subjekt je nadřazen druhému subjektu. Zároveň jeden subjekt zastupuje veřejnou moc, a to prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. 4 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

7 PRAMENY TRESTNÍHO PRÁVA 1. Ústava ČR obsahuje například ustanovení o imunitě poslanců a senátorů, prezidenta republiky a soudců Ústavního soudu, právo prezidenta republiky udílet amnestie 2. Listina základních práv a svobod obsahuje pro trestní právo hmotné řadu významných ustanovení, např. --čl. 6 odst. 3 nepřipouští trest smrti --čl. 39 zakotvuje významnou zásadu nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (není zločinu bez zákona, není trestu bez zákona) 3. vyhlášené mezinárodní smlouvy nejvýznamnější mezinárodní smlouvy v TP: --Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) --Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) --Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) --Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (č. 9/1996 Sb.) 4. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník pojem zákoník = dává na vědomí, že dotyčný zákon upravuje danou oblast komplexním (matérie není rozptýlena do několika zákonů, které by stanovovaly trestnost určitých činů a ukládání trestů za ně) a systematickým (projevuje se v rozdělení jeho matérie na část obecnou a část zvláštní), a to způsobem: --obecná část = upravuje působnost TZ, vznik a zánik trestní odpovědnosti, ukládání trestů a ochranných opatření, zahlazení odsouzení a výkladová ustanovení -- zvláštní část = rozdělena do 13 hlav podle druhových objektů, které jsou příslušnými skutkovými podstatami chráněny 5. zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže (ZSVM) upravuje podmínky odpovědnosti za protiprávní činy vedené v TZ, kterých se dopustili mladiství a osoby mladší 15ti let, opatření jím za takové činy ukládaná, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže, mimo hmotněprávního ustanovení obsahuje rovněž i procesní úpravu řízení s mladistvými 6. zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (TOS) 7. amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky vydaná na základě a v souladu s čl. 63 odst. 1 písm. j), odst. 3 Ústavy ČR = rozhodnutí prezidenta republiky vyžadují kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády a které jsou publikovaná ve Sbírce zákonů (od amnestie prezidenta je třeba odlišovat milost udělenou prezidentem republiky - ta má individuální charakter, tzn. vztahuje se na konkrétního pachatele trestné činnosti a jedná se samostatné rozhodnutí prezidenta, není tedy třeba kontrasignace předsedy vlády 8. rozhodnutí ÚS 9. právní předpisy EU Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 5

8 PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ = označení pro okruh společenských vztahů, na které se právní norma vztahuje, a podmínky, za nichž se tato norma uplatní vymezen různými podmínkami, např. místními, časovými, charakterem právního vztahu (věci), jakož i osoby, na které se dotyčná úprava vztahuje. pro TP má význam především doba a místo trestného činu a osoba pachatele, popř. okruh zájmů, proti nimž trestný čin míří Druhy působností 1. časová působnost odpoví na otázku, KDY zákon působí na společenské vztahy základními pojmy charakterizujícími časovou působnost: a) platnost = určuje, kdy se norma stane součástí právního řádu tj. dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů b) účinnost = den, od něhož má být podle zákona postupováno v případech vymezených jeho působností - tento údaj je většinou označen v posledním paragrafu zákona --TZ z roku 1961 (zák. č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je účinný do , na základě derogačního ustanovení 420 TZ z roku 2009 byl zrušen --TZ z roku 2009 právního řádu od (publikován ve Sb., tedy je platný) a účinným od c) legisvakanční lhůta = lhůta mezi platností a účinností, jejím hlavním smyslem je zajistit dostatečnou dobu na seznámení s novou právní úpravou Základním pravidlem trestního práva je, že trestnost činu se posuzuje a trest ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Nicméně i z tohoto pravidla existuje výjimka, a to posuzování podle nové právní úpravy, pokud je pro pachatele příznivější. Za příznivější pokládaná taková právní úprava: podle které je skutek zcela nebo beztrestný nebo která zakládá pouze odpovědnost mimotrestní, která je jako celek pro pachatele příznivější v případech, kdy jednání je trestné podle staré i podle nové právní úpravy 2. místní působnost odpovídá na otázku, KDE zákon působí na společenské vztahy vymezuje území, na kterém TZ působí své účinky a okruh případů, které se budou posuzovat podle TZ se zřetelem k místu, kde byl trestný čin spáchán. obecná zásada - podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území 2, přičemž nezáleží na státní příslušnosti pachatele - může jim být jak občan ČR, tak cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti. 2 Územím republiky se rozumí celé území uvnitř státních hranic, vzdušný prostor nad státním územím a prostor pod povrchem státního území. 6 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

9 působnost TZ se dále vztahuje na všechny TČ občanů ČR a osob bez st. příslušnosti, kteří mají na území ČR povolen trvalý pobyt, a to bez ohledu na místo, kde byl TČ spáchán (podle této zásady lze stíhat i TČ spáchané mimo území ČR) občanství ČR vždy spojeno se zákazem vydání občana ČR k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu cizímu státu s výjimkou tzv. eurozatykače ( 10 odst. 2 = evropský zatýkací rozkaz umožňující předání občana ČR do zemí EU) 3. působnost věcná vyjadřuje, na JAKÉ společenské zájmy jsou chráněny a na jaký okruh společenský vztahů TZ dopadá ustanovení TZ pachatelchrání státní, veřejné i individuální vztahy, zájmy a hodnoty tyto zájmy jsou pak konkretizovány v hlavách zvláštní části TZ 4. působnost osobní odpovídá na otázku, na KOHO trestní zákon působí obecně TZ působí na všechny vyjma osob vyňatých a) exempce hmotněprávní = osoby vyňaté z TZ, které jsou zcela nebo zčásti beztrestné --např. - prezident (trestně odpovědný pouze za velezradu), --poslanci a senátoři (imunita za projevy v Parlamentu) b) exempce procesní = nestíhatelnost (orgány činné v trestním řízení jsou omezeny v možnosti tyto osoby stíhat jako obviněné, neboť určité okolnosti brání provedení trestního řízení) --např. poslanci a senátoři nelze je stíhat bez souhlasu příslušné komory (pokud komora souhlas odepře, je jejich stíhání navždy vyloučeno) Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 7

10 TRESTNÝ ČIN Základním pojmem trestního práva je pojem trestný čin. Definice je uvedena v 13 odst. 1 TZ a specifikuje trestný čin jako protiprávní čin, který TZ označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Z výše uvedeného vyplývají 2 základní podmínky pro stanovení, zda jednání je trestným činem: a) protiprávnost = rozpor s právní normou v rámci právního řádu b) znaky uvedené v TZ, tj. formální znaky TČ od kategorie trestných deliktů (dle 14 TZ): a) přečiny = všechny nedbalostní TČ + ty úmyslné TČ, za které zákon stanoví TOS s horní hranicí trestní sazby do 5 let (vhodnější by byla formulace nepřevyšující 5 let ) b) zločiny = TČ, které nejsou přečiny TČ nejsou jediným druhem protispolečenských činů, protispolečenská jednání můžeme rozdělit podle jejich závažnosti do několika skupin: a) TČ podle TZ, resp. provinění podle ZSVM b) správní delikty FO, zejm. přestupky, disciplinární delikty (např. vojáků), pořádkové delikty --ustanovení o TČ jsou v poměru speciality k ustanovením o přestupcích --ustanovení o přestupcích jsou v poměru subsidiarity k ustanovením o TČ c) občanskoprávní (civilněprávní) delikty d) jiné společensky nežádoucí činy se škodlivými důsledky, kt. nelze kvalifikovat jako protiprávní podle 111 se trestním činem rozumí jen čin soudně trestný a také (pokud z jednotlivých ustanovení TZ nevyplývá něco jiného): 1. příprava k TČ, 2. pokus TČ, 3. účastenství na TČ ve formě organizátorství, návodu a pomoci zvláštním případem TČ trvajících delší dobu je: 1. pokračování v TČ takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného TČ, jsou spojeny stejným nebo podobným provedením a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku 2. TČ hromadné (kolektivní) --podmínkou trestnosti = více útoků, které teprve v souhrnu zakládají odpovědnost za TČ 8 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

11 --např. TČ nedovoleného ozbrojování ( 279 odst. 3 písm.b) - jeden případ vyrobení zbraně k naplnění této SP nestačí --vyžaduje se mnohost útoků a musí zde být společný záměr 3. TČ trvající kdy pachatel vyvolá protiprávní stav a pak jej udržuje (např. omezování osobní svobody) nebo udržuje protiprávní stav, aniž zákon vyžaduje, aby jej také vyvolal z hlediska hmotného práva pro pokračování v trestné činnosti a TČ hromadné a trvající společně platí, že tyto trestné činy mají být posuzovány jako jeden skutek a jeden TČ Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 9

12 SKUTKOVÁ PODSTATA TČ = souhrn objektivních a subjektivních znaků (resp. skupin znaků, složek), které určují jednotlivé druhy TČ a odlišují je navzájem znaky SP TČ uvedeny v TZ formulace SP = uskutečňuje ústavní zásadu, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit (čl. 39 Listiny) znaky SP: 1. objekt = chráněné zájmy (hodnoty), proti nimž směřuje trestný čin (např. u TČ krádeže = zájem na ochraně majetku) 2. objektivní stránka = způsob provedení činu a jeho následky (jednání, následek a příčinný vztah mezi jednáním a následkem) 3. pachatel (subjekt) = pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může jim být kdokoli, kdo je trestně odpovědný 4. subjektivní stránka = charakterizuje vnitřní, psychický vztah pachatele k protiprávnímu jednání 5. protiprávnost 10 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

13 OBJEKT TRESTNÉHO ČINU = společenské vztahy, zájmy a hodnoty chráněné TZ (může se jednat také o soubor vztahů) Třídění objektů TČ a) podle stupně obecnosti 1. obecný (rodový) objekt = souhrn nejdůležitějších vztahů, zejm. zájmů, hodnot, které chrání TZ - veškeré zájmy, které je třeba chránit zájmy společnost, ústavní zřízení ČR, a práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob 2. druhový (skupinový) objekt: --je vyjádřen společnými druhovými rysy individuálních objektů jednotlivých TČ --představuje širší nebo užší skupinu příbuzných chráněných zájmů, které patří do téže oblasti a které zákonodárce obvykle seskupil do jedné hlavy nebo jednoho dílu zvláštní části TZ --13 hlav TZ: I. TČ proti životu a zdraví II. TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství III. TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti IV. TČ proti rodině a dětem V. TČ proti majetku VI. TČ hospodářské VII. TČ obecně nebezpečné VIII. TČ proti životnímu prostředí IX. TČ proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci X. TČ proti pořádku ve věcech veřejných XI. TČ proti branné povinnosti XII. TČ vojenské XIII. TČ proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy b) podle množství objektů v jedné skutkové podstatě 1. jeden objekt - např. krádež (brání se vlastnické právo) 2. dva či více objektů - např. loupež (ohrožení svobody i majetku) Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 11

14 OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU - charakterizuje způsob spáchání TČ a jeho následky - znaky objektivní stránky TČ: 1. jednání = projev vůle ve vnějším světě zahrnuje: 1. vůle chtění něco udělat, jednáním je tedy konání nebo opomenutí 2. projev vůle navenek provedení vůle akcí navenek jednáním tedy není: a) fyzické násilí - vylučuje projev vůle b) myšlenka nebo vůle neprojevená zevním aktem směřujícím k jejímu uskutečnění - způsoby jednání, kterými lze spáchat TČ konání opomenutí: --úmyslné (účastník nehody neposkytne pomoc jinému účastníkovi a ujede) --nedbalostní (neopatrné předjíždění) 2. následek TČ = porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem TČ porušení nebo ohrožení je způsobeno jednáním charakterizujícím TČ rozlišujeme: 1. TČ poruchové - následkem je porucha --např. ublížení na zdraví, krádež - škoda nikoli nepatrná 2. TČ ohrožovací - následkem je ohrožení, tedy reálné nebezpečí vzniku poruchy --např. obecné ohrožení - nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví ( 272 odst. 1) druhy následků: a) následek = porucha nebo ohrožení b) těžší následek = závažnější porucha či ohrožení objektu --např. způsobení těžké újmy na zdraví, způsobení smrti při znásilnění c) škodlivý následek = jedná se o ohrožení nebo porušení objektu TČ, --např. při žhářstvím i škodu vzniklou na sousedním majetku při hašení požáru d) zvlášť těžký a těžko napravitelný následek --jednou z podmínek uložení doživotního výjimečného trestu význam následku TČ u majetkových deliktů: v příslušných SP rozsah škody vyjádřen obecnými hodnotícími pojmy škoda nikoli nepatrná: Kč + škoda nikoli malá: Kč + větší škoda: Kč + značná škoda: Kč + škoda velkého rozsahu: Kč + 12 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

15 3. příčinná souvislost mezi jednáním a následkem 1. osoba je trestná jen tehdy, pokud svým jednáním daný následek skutečně způsobila 2. příčinou = každý jev, bez něhož by jiný nenastal, resp. nenastal způsobem, kterým nastal Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 13

16 PACHATEL TRESTNÉHO ČINU pachatelem TČ = trestně odpovědná osoba, která svým jednáním uskutečnila všechny znaky TČ pachatel = i pachatel přípravy nebo pokusu, spolupachatel a účastník pachatelem je FO, která je v době činu: a) příčetná b) dovršila 15. rok věku c) je rozumově a mravně vyspělá, jde-li o mladistvého pachatele provinění a) - c) musí být splněno současně ad b) příčetnost = způsobilost být pachatelem TČ, pokud závisí na duševních schopnostech pachatele schopnost rozpoznávací = schopnost pachatele chápat význam svého činu pro společnost, rozpoznat protiprávnost schopnost ovládací = schopnost ovládat své jednání TZ příčetnost nedefinuje, ale uvádí důvody, které příčetnost vylučují --pro nepříčetnost není trestně odpovědný, kdo pro duševní poruchu nemohl v době činu rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání pachatel jedná v nepříčetnosti, jestliže: a) trpí duševní poruchou = tzv. biologické kritérium nepříčetnosti (duševní poruchy vyplývající z duševní nemoci, hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká sociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka) --TP se zajímá o její vliv na spáchání TČ tedy na schopnost rozpoznat protiprávnost činu a ovládnout jednání (na schopnost svobodně jednat) --samotná existence duševní poruchy nezbavuje trestní odpovědnosti b) je zbaven schopnosti rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládnout své jednání c) ztráta rozpoznávací nebo ovládací schopnosti je důsledkem duševní poruchy d) duševní porucha a ztráta rozpoznávací nebo ovládací schopnosti u postižené osoby jsou dány v době činu zmenšená příčetnost 27 = stav, v kterém byla v důsledku duševní poruchy výrazněji zeslabena schopnost pachatele rozpoznat, že spáchaný čin je protiprávní, nebo schopnost ovládat své jednání obě schopnosti jsou pouze výrazně, podstatně, zásadně oslabeny není považována za polehčující okolnost byl-li TČ spáchán ve stavu zmenšené příčetnosti, pachatel je trestně odpovědný --odpovědnost za TČ spáchané pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky návykovou látkou je alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování 14 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

17 rozlišujeme 3 případy: 1. pachatel se úmyslně uvedl do stavu nepříčetnosti, aby v něm spáchal TČ (opil se na kuráž): --odpovědnost se posuzuje podle doby, kdy byl pachatel ještě příčetný a úmyslně se uváděl do stavu nepříčetnosti = > je plně odpovědný za úmyslný TČ 2. pachatel spáchá v nepříčetnosti TČ z nedbalosti a jeho nedbalost spočívá ve spáchání TČ jednáním, jímž se uvedl do stavu nepříčetnosti: --např. řidič motorového vozidla se opije za přípravy na cestu a neopatrnou jízdou způsobí smrtelný úraz pak lze v tom, že se uvedl do stavu nepříčetnosti, spatřovat jednání, jímž z nedbalosti způsobil usmrcení ( 147) = > plně odpovědný za TČ z nedbalosti 3. TČ opilství 360 (odst. 1) --trestně odpovědný i tehdy, přivodil-li si stav nepříčetnosti požitím alkoholického nápoje nebo aplikací jiné návykové látky, ať již úmyslně nebo z nedbalosti a spáchal-li potom v tomto stavu čin jinak trestný --zavinění zahrnovalo pouze přivození si stavu nepříčetnosti, zavinění se nevztahuje na kvazidelikt spáchaný v tomto stavu --tzv. patologická opilost 4 --mohl-li pachatel u takové opilosti předvídat, že požití alkoholického nápoje v důsledku předchozí poruchy nervové soustavy nebo duševní poruchy bude mít za následek nepříčetnost, pak bude za čin spáchaný v nepříčetnosti odpovídat, ať již podle ustanovení o TČ, který spáchal nebo podle 360 o TČ opilství ad c) věk trestní odpovědnost začíná = dnem, který následuje po dni 15. narozenin mladistvý = osoba, které v době spáchání TČ dovršily 15. a nepřekročily 18. rok svého věku (posuzovány dle ZSVM s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost) další věkové hranice významné pro TP: a) osoba dovršila 12. rok a je mladší než 15 let: --soud uloží v občanskoprávním řízení ochrannou výchovu vždy, pokud TZ za daný trestný čin dovoluje uložení výjimečného trestu --uloženou ochrannou výchovu možno prodloužit až do 19 roku věku b) pokročilý lidský věk --nemá vliv z hlediska trestněprávní odpovědnosti, ale může mít význam pro výběr vhodné sankce tzv. relativní trestní odpovědnost --u mladistvého pachatele nestačí k trestní odpovědnosti samotná příčetnost a dosažení věku 15 let --musí dosáhnout rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, jinak není ta tento čin trestně odpovědný 4 mrákotný stav, provázený bludy a halucinacemi vyvolaný požitím alkoholu, kt. v kombinaci s duševní poruchou, event. jiným onemocněním, tento stav způsobuje Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 15

18 tzv. nepřímý pachatel = ten, kdo úmyslně užije ke spáchání svého trestného činu jinou osobu jako živý nástroj = kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná: --pro nedostatek věku, či nepříčetnosti --pro omyl --proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost --proto, že sama nejednala --proto, že nejednala zaviněně, popř. nejednala ve zvl. úmyslu či z pohnutky předpokládané zákonem + živý nástroj = není odpovědný vůbec např. pro nedostatek věku, nebo je odpovědný jen omezeně (např. pro nedbalostní TČ) --znakem = úmysl nepřímého pachatele spáchat TČ prostřednictvím jiného spolupachatelství = kdy je TČ spáchán úmyslným společným jednáním 2 či více osob --každá z nich odpovídá jako by TČ spáchala sama --spolupachatelé odpovídají za celý následek společného jednání bez ohledu na okolnost, jaké konkrétní dílčí zranění bylo způsobeno konkrétním dílčím útokem toho kterého pachatele, a také bez ohledu na okolnost, že byl rozdíl v intenzitě jednání jednotlivých spolupachatelů --znaky spolupachatelství: --spáchání TČ společným jednáním 2 nebo více osob --úmysl k tomu směřující --společné jednání = může mít různé podoby, jde o něm tehdy, kdy: a) každý ze spolupachatelů uskutečnil svým jednáním všechny znaky SP TČ b) u TČ se dvěma jednáními 1 spolupachatel vykoná jedno jednání a 2. doplní zbývající jednání c) u společného jednání spolupachatelé vykonávají určitou činnost, která teprve jako celek tvoří jednání vyžadované příslušnou SP ke spolupachatelství = dochází na zákládě předchozí dohody (výslovná nebo konkludentní) 16 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

19 SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU obsahuje soubor znaků charakterizujících psychiku pachatele ve vztahu k TČ zavinění = vnitřní (psychický) vztah člověka k určitým skutečnostem, které zakládají TČ, ať již vytvořeným pachatelem nebo objektivně bez jeho přičinění již v době činu složky tvořící zavinění ( 15 a 16): a) složka vědění = intelektuální nebo též představová složka zavinění --zahrnuje vnímání (= odraz předmětů a jevů pomocí našich smyslových orgánů) a představu předmětů a jevů (které sice pachatel nemůže právě v daný okamžik vnímat, které však vnímal dříve nebo k nimž došel úsudkem na základě znalosti a zkušenosti) b) složka volní = vyjadřující různý stupeň zaměření pachatele k porušení nebo ohrožení chráněného zájmu --vyžaduje, aby pachatel uskutečnění určitého skutku převzal do své vůle a rozhodl se pro takové porušení (ohrožení) chráněného zájmu --zahrnuje chtění a srozumění 2 formy zavinění: a) úmysl = obsahuje jak složku vědění, tak složku volní --úmysl je těžší zavinění než nedbalost 1. přímý --pachatel věděl, že způsobem uvedeným v TZ poruší nebo ohrozí nebo alespoň může porušit nebo ohrozit zájem chráněný TZ, a chtěl takové porušení nebo ohrožení způsobit --vyjádřeno slovem s cílem 2. nepřímý --věděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného TZ, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn --srozumění = pachatel nepočítal s žádnou konkrétní okolností, který by následku, jež si představoval jako možný, mohla zabránit --srozuměním = i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v zák. může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem b) nedbalost = obsahuje jen složku vědění, složka volní chybí --rozdíl mezi oběma druhy = v tom, jak se složka vědění uplatňuje 1. vědomá --věděl, že může způsobem v TZ uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný TZ, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí --pachatel ví o možnosti, že způsobí následek 2. nevědomá --nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl --pachatel neví o možnosti, že způsobí následek Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 17

20 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST = takové okolnosti, které pachatele činu jinak trestného zbavují trestní odpovědnosti TZ uvádí 5 okolností vylučujících protiprávnost krajní nouze nutná obraná svolení poškozeného přípustné riziko oprávněné použití zbraně jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost: a) krajní nouze --musí být splněny následující podmínky: 1. odvracení nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému TZ 2. nebezpečí hrozí přímo, bezprostředně 3. nebezpečí nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak 4. způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil b) nutná obrana --NO směřuje proti útoku, který ohrožuje společenské vztahy chráněné TZ a který přímo hrozí nebo trvá --musí být splněny následující podmínky: 1. přímo hrozící nebo trvající útok --útok = úmyslné, protiprávní jednání čl., jež je nebezpečné pro společnost 2. útok směřuje proti zájmu chráněnému TZ 3. nejde o nutnou obranu, jestliže byla obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku --přiměřenost obrany = významné, zda útok směřuje proti životu napadeného či proti jeho majetku nebo obojímu c) svolení poškozeného --svolením se stává čin, jenž by byl nedovoleným zásahem do práv poškozeného, činem dovoleným, oprávněným --svolení poškozeného = důvod, který vylučuje v určitých případech škodlivost činu --nelze udělit souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení s výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe a u TČ proti životnímu prostředí nebo proti pořádku ve věcech veřejných d) přípustné riziko --zejména tam, kde je třeba činit důležitá rozhodnutí (tzv. riziko ve výrobě a výzkumu, riziko lékařské) 18 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

21 --podstava v tom = při zavádění nové techniky, při zkoušení nových výrobků, při odvracení nebezpečí, které vzniklo ve výrobě, a při výzkumu je třeba někdy zájmy, jinak chráněné, vystavit určitého nebezpečí (např. transplantace umělého srdce) e) oprávněné použití zbraně --TČ nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem (zákon o ozbrojených silách ČR, o Policii ČR, o obecní policii, o Vojenské policii, o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, celní zákon, o Bezpečnostní informační službě) --v příslušných předpisech oprávnění použití zbraně = vázáno na konkrétní a přesné podmínky, z těchto podmínek také dovodíme způsob použití zbraně Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 19

22 VÝVOJOVÁ STÁDIA TRESTNÉ ČINNOSTI určité fáze (určité stupně), které jsou typické pro uskutečňování úmyslu pachatele spáchat TČ v časové posloupnosti se jedná o: myšlenka - nemá trestní význam projev myšlenky navenek - nemá trestní význam příprava - pouze úmyslný trestný čin pokus - pouze úmyslný trestný čin dokonaný čin. rozlišuje: a) přípravu k TČ --= trestná jen u zvlášť závažných zločinů, pokud tak TZ u příslušného TČ výslovně stanoví --úmyslné vytváření podmínek pro spáchání zvl. závažného zločinu b) pokus TČ 21 --pachatel trestně odpovědný přesto, že nenaplnil všechny znaky SP TČ --znaky pokusu: 1. jednání nebezpečné pro společnost, které bezprostředně směřuje k dokonání TČ --= pachatel začal uskutečňovat jednání popsané v příslušné SP TČ, o jehož dokonání se pokouší 2. úmysl spáchat TČ 3. nedostatek dokonání + --= pokus vyvolá jen nebezpečí způsobení tohoto následku --chybí následek, který předpokládá příslušná skutková podstata TČ c) dokonaný TČ = nejzávažnější --naplňuje všechny znaky SP TČ trestní součinnost = na TČ se podílí více spolupachatelů nebo vedle pachatele i jiné osoby, zejména tím, že: a) TČ pachatele nebo spolupachatelů úmyslně zosnují, řídí, vyvolávají nebo takový čin umožňují či alespoň usnadňují, b) zužitkují výnosy z TČ nebo c) pachateli či spolupachatelům TČ nebo osobám na něm zúčastněným usnadňují uniknout trestnímu stíhání nebo trestu - formy trestní součinnosti: a) účastenství = úmyslná formu účasti 2 a více osob na TČ směřující proti témuž konkrétnímu chráněnému zájmu a sleduje se jím stejný následek 20 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ_P1-2 Číslo projektu:

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna:

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

40/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ. Díl 1

40/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ. Díl 1 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Hosted by www.ijjo.org. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Hosted by www.ijjo.org. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Mnohost trestných činů téhož pachatele 1) Souběh pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen odsuzující

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná.

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Otázka: Trestní právo hmotné. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Denisa TRESTY

Otázka: Trestní právo hmotné. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Denisa TRESTY Otázka: Trestní právo hmotné Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Denisa TRESTY jsou v trestním zákoníku v obecné části při stanovení trestu soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn VYZNAČENÍ ZMĚN Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a) s dohledem, b) s dozorem, 56 Výkon trestu odnětí svobody (1) Nepodmíněný

Více

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi Otázka: Trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mikomi = souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění proti společnosti nebo jednotlivcům - společnost je tak chráněná

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

ZÁKLADY PRÁVA (nejen) pro školy

ZÁKLADY PRÁVA (nejen) pro školy JUDR. JAROSLAVA TOMANCOVÁ a kol. ZÁKLADY PRÁVA (nejen) pro školy 10. TRESTNÍ PRÁVO Kapitola Trestní právo reaguje na aktuální legislativní stav nový trestní zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2010. 10.

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1

EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1 EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1 Tento zatýkací rozkaz byl vydán příslušným justičním orgánem. Žádám, aby níže uvedená osoba byla zatčena a předána za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Originál dokumentuword 97 (2.4MB) Následující text je vygenerován z orginálního dokumentu pomocí HTML konvertoru a nemusí být věrnou podobou originálního textu

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb.

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. 140/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 Trestní zákon Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. Změna: 148/1969 Sb. Změna: 45/1973 Sb. Změna: 43/1980 Sb. Změna:

Více

ZÁKON ze dne trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Působnost trestních zákonů. Díl 1 Rozsah působnosti. Žádný trestný čin bez zákona

ZÁKON ze dne trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Působnost trestních zákonů. Díl 1 Rozsah působnosti. Žádný trestný čin bez zákona N á v r h ZÁKON ze dne. 2007 trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I Působnost trestních zákonů Díl 1 Rozsah působnosti 1 Žádný trestný čin bez

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

UPLATNĚNÍ SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V JUSTICI

UPLATNĚNÍ SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V JUSTICI S t a t i UPLATNĚNÍ SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V JUSTICI Jana Mottlová V době, kdy se připravoval zákon o Probačni a mediační službě (PMS) a jeho účinnost se předpokládala k 1. 1. 2001, objevila se potřeba připravit

Více

Odpovědnost za disciplinární správní delikty Pojem disciplinárního správního deliktu disciplinární (kázeňský delikt)=porušení disciplíny kázně disciplína (kázeň)= stanovený řád činnosti nějakého organizovaného

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

ZÁKON. č. 40/2009. trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ZÁKON. č. 40/2009. trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ZÁKON č. 40/2009 trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I (III) Působnost trestních zákonů Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona 1 Zákaz retroaktivity

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Miroslav Antl

TRESTNÍ PRÁVO. Miroslav Antl TRESTNÍ PRÁVO Miroslav Antl Trestní právo. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

trestní právo hmotné

trestní právo hmotné trestní právo hmotné obecná část Marek Fryšták a kolektiv KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2009 1 Recenzent: JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. Název: Autoři: Trestní právo hmotné obecná část JUDr. Marek Fryšták,

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - RA121 Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník

Více

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU JUDr. Pavel Hájek DOBRÝ DEN! JUDr. Pavel Hájek DOPORUČENÁ LITERATURA 1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 2. Josef Kuchta a kolektiv:

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí Otázka: Rodinné a trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Teji Rodinné právo souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými

Více

Státní správa a samospráva

Státní správa a samospráva Státní správa a samospráva Veřejná správa účelově zaměřený systém, vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě, zabezpečení veřejné správy Veřejnou správu pak můžeme dělit na: státní

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Zpráva k jednání k rozšíření Programu pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu ze dne 4.prosince 2014 Dne 4. prosince 2014 proběhl na ředitelství PMS

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

trestný čin ohrožovací

trestný čin ohrožovací Mgr. Petr Jebas Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri trestný čin ohrožovací k

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Druhy odpovědnosti odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu odpovědnost fyzických osob odpovědnost organizačních složek státu a státních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více