TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ"

Transkript

1 Mgr. Simona Urbánková TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

2

3 Obsah TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...4 PRAMENY TRESTNÍHO PRÁVA...5 PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ...6 TRESTNÝ ČIN...8 SKUTKOVÁ PODSTATA TČ...10 OBJEKT TRESTNÉHO ČINU...11 OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU...12 PACHATEL TRESTNÉHO ČINU...14 SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU...17 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST...18 VÝVOJOVÁ STÁDIA TRESTNÉ ČINNOSTI...20 ZÁNIK TRESTNOSTI...23 TREST...24 JEDNOTLIVÉ DRUHY TRESTŮ...26 ZVLÁŠTNÍ ČÁST TRESTNÍHO PRÁVA...33 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ...36 PRAMENY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ...37 ZÁKLADNÍ ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ...38 SUBJEKTY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ...42 SOUDNÍ SOUSTAVA...43 PODEZŘELÝ, OBVINĚNÝ, OBHÁJCE...45 STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ A POLICIE...47 DOKAZOVÁNÍ A DĚLENÍ DŮKAZŮ...48 JEDNOTLIVÉ DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY...50 ZAJIŠTĚNÍ OSOB A VĚCÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ...54 POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM TRESTNÍHO STÍHÁNÍ, ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ...59 HLAVNÍ LÍČENÍ...62 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ...65 Seznam použité literatury...68 Seznam zkratek...69 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 1

4

5 Tato publikace je určena studentům 4. ročníku Střední odborné školy Evangelické akademie, pro předmět Základy práva. Obsahuje nejen teoretický rámec trestního práva České republiky, ale zabývá se i podrobnějším popisem trestných činů, trestů a trestnímu řízení. Práce je rozdělena do 3 částí, přičemž toto rozdělení vychází se platné právní úpravy. Trestní právo hmotné obsahuje objasnění základních pojmů a vztahů v oblasti trestního práva České republiky, jako jsou pojmy trestný čin, pachatel trestného činu či trestání a druhy trestů. Ve druhé části této práce, Zvláštní části trestního práva, jsou podrobně popsány jednotlivé hlavy zvláštní části trestního zákona a konkrétní trestné činy, které obsahují. Trestní právo procesní jako poslední část práce pak rozebírá jednotlivé fáze trestního řízení a subjekty trestního řízení. Účelem této publikace je podat výklad právní úpravy trestního práva v České republice, a to jednak pro účely přípravy na maturitní zkoušku z daného předmětu, ale i pro použití v běžném životě. Tato práce vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. ledna 2012 a použité judikatury k předchozí úpravě. Mgr. Simona Urbánková Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 3

6 TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ = součástí českého právního řádu a odvětvím veřejného práva 1 - trestní právo lze dělit 1. podle struktury: a) trestní právo hmotné = upravuje podmínky trestněprávní odpovědnosti subjektů (pouze fyzických osob) --určuje, za jakých podmínek určitý způsob jednání představuje TČ a jaké sankce za něj mohou být uloženy b) trestní právo procesní = upravuje trestní řízení, tj. procedurální postup trestných orgánů v trestných věcech --upravují postup orgánů činných v trestním řízení o konkrétních spáchaných TČ tak, aby TČ byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni --stanoví pravidla pro uplatnění trestního práva hmotného 2. podle povahy subjektů trestní odpovědnosti můžeme rozlišovat: a) trestní právo dospělých b) trestní právo mladistvých = upraveno zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (ZSVM) Trestní právo má ve společnosti několik funkcí, mezi než patří zejména: a) ochranná funkce --chrání společnost a určený okruh společenských vztahů před společensky nebezpečnějšími útoky FO b) preventivní = předcházení a zamezování trestné činnosti --rozlišujeme: --individuální prevenci = zaměřená ke konkrétnímu pachateli, jejím prostřednictvím působí TP preventivně na potencionální pachatele TČ (tato funkce vyplývá zejména z účelu trestu, jehož úlohou je mimo jiné také vychovávat odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život, a tím výchovně působit i na ostatní členy společnosti) --generální prevenci = zaměřená na ostatní (potencionální) pachatele TČ --preventivní působení TP má zabezpečit, aby nedošlo k opětovnému porušení nebo ohrožení zájmů chráněných TZ c) represivní funkce jejím účelem je zabránit pachatelům páchat další TČ a během výkonu trestů vytvářet podmínky pro jejich převýchovu, obnovení narušených sociálních vztahů a sociální integrace d) regulativní = TP co nejpřesněji vymezuje zákonné podmínky trestní odpovědnosti i beztrestnosti, zakotvuje podmínky ukládání trestů a ochranných opatření u dospělých pachatelů, výchovných, ochranných a trestní opatření u mladistvých pachatelů, stanoví působnost trestních zákonů apod. 1 Veřejné právo je oblast práva, ve které jsou vztahy založeny na nerovnosti zúčastněných subjektů, přičemž jeden subjekt je nadřazen druhému subjektu. Zároveň jeden subjekt zastupuje veřejnou moc, a to prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. 4 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

7 PRAMENY TRESTNÍHO PRÁVA 1. Ústava ČR obsahuje například ustanovení o imunitě poslanců a senátorů, prezidenta republiky a soudců Ústavního soudu, právo prezidenta republiky udílet amnestie 2. Listina základních práv a svobod obsahuje pro trestní právo hmotné řadu významných ustanovení, např. --čl. 6 odst. 3 nepřipouští trest smrti --čl. 39 zakotvuje významnou zásadu nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (není zločinu bez zákona, není trestu bez zákona) 3. vyhlášené mezinárodní smlouvy nejvýznamnější mezinárodní smlouvy v TP: --Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) --Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) --Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) --Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (č. 9/1996 Sb.) 4. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník pojem zákoník = dává na vědomí, že dotyčný zákon upravuje danou oblast komplexním (matérie není rozptýlena do několika zákonů, které by stanovovaly trestnost určitých činů a ukládání trestů za ně) a systematickým (projevuje se v rozdělení jeho matérie na část obecnou a část zvláštní), a to způsobem: --obecná část = upravuje působnost TZ, vznik a zánik trestní odpovědnosti, ukládání trestů a ochranných opatření, zahlazení odsouzení a výkladová ustanovení -- zvláštní část = rozdělena do 13 hlav podle druhových objektů, které jsou příslušnými skutkovými podstatami chráněny 5. zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže (ZSVM) upravuje podmínky odpovědnosti za protiprávní činy vedené v TZ, kterých se dopustili mladiství a osoby mladší 15ti let, opatření jím za takové činy ukládaná, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže, mimo hmotněprávního ustanovení obsahuje rovněž i procesní úpravu řízení s mladistvými 6. zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (TOS) 7. amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky vydaná na základě a v souladu s čl. 63 odst. 1 písm. j), odst. 3 Ústavy ČR = rozhodnutí prezidenta republiky vyžadují kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády a které jsou publikovaná ve Sbírce zákonů (od amnestie prezidenta je třeba odlišovat milost udělenou prezidentem republiky - ta má individuální charakter, tzn. vztahuje se na konkrétního pachatele trestné činnosti a jedná se samostatné rozhodnutí prezidenta, není tedy třeba kontrasignace předsedy vlády 8. rozhodnutí ÚS 9. právní předpisy EU Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 5

8 PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ = označení pro okruh společenských vztahů, na které se právní norma vztahuje, a podmínky, za nichž se tato norma uplatní vymezen různými podmínkami, např. místními, časovými, charakterem právního vztahu (věci), jakož i osoby, na které se dotyčná úprava vztahuje. pro TP má význam především doba a místo trestného činu a osoba pachatele, popř. okruh zájmů, proti nimž trestný čin míří Druhy působností 1. časová působnost odpoví na otázku, KDY zákon působí na společenské vztahy základními pojmy charakterizujícími časovou působnost: a) platnost = určuje, kdy se norma stane součástí právního řádu tj. dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů b) účinnost = den, od něhož má být podle zákona postupováno v případech vymezených jeho působností - tento údaj je většinou označen v posledním paragrafu zákona --TZ z roku 1961 (zák. č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je účinný do , na základě derogačního ustanovení 420 TZ z roku 2009 byl zrušen --TZ z roku 2009 právního řádu od (publikován ve Sb., tedy je platný) a účinným od c) legisvakanční lhůta = lhůta mezi platností a účinností, jejím hlavním smyslem je zajistit dostatečnou dobu na seznámení s novou právní úpravou Základním pravidlem trestního práva je, že trestnost činu se posuzuje a trest ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Nicméně i z tohoto pravidla existuje výjimka, a to posuzování podle nové právní úpravy, pokud je pro pachatele příznivější. Za příznivější pokládaná taková právní úprava: podle které je skutek zcela nebo beztrestný nebo která zakládá pouze odpovědnost mimotrestní, která je jako celek pro pachatele příznivější v případech, kdy jednání je trestné podle staré i podle nové právní úpravy 2. místní působnost odpovídá na otázku, KDE zákon působí na společenské vztahy vymezuje území, na kterém TZ působí své účinky a okruh případů, které se budou posuzovat podle TZ se zřetelem k místu, kde byl trestný čin spáchán. obecná zásada - podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území 2, přičemž nezáleží na státní příslušnosti pachatele - může jim být jak občan ČR, tak cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti. 2 Územím republiky se rozumí celé území uvnitř státních hranic, vzdušný prostor nad státním územím a prostor pod povrchem státního území. 6 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

9 působnost TZ se dále vztahuje na všechny TČ občanů ČR a osob bez st. příslušnosti, kteří mají na území ČR povolen trvalý pobyt, a to bez ohledu na místo, kde byl TČ spáchán (podle této zásady lze stíhat i TČ spáchané mimo území ČR) občanství ČR vždy spojeno se zákazem vydání občana ČR k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu cizímu státu s výjimkou tzv. eurozatykače ( 10 odst. 2 = evropský zatýkací rozkaz umožňující předání občana ČR do zemí EU) 3. působnost věcná vyjadřuje, na JAKÉ společenské zájmy jsou chráněny a na jaký okruh společenský vztahů TZ dopadá ustanovení TZ pachatelchrání státní, veřejné i individuální vztahy, zájmy a hodnoty tyto zájmy jsou pak konkretizovány v hlavách zvláštní části TZ 4. působnost osobní odpovídá na otázku, na KOHO trestní zákon působí obecně TZ působí na všechny vyjma osob vyňatých a) exempce hmotněprávní = osoby vyňaté z TZ, které jsou zcela nebo zčásti beztrestné --např. - prezident (trestně odpovědný pouze za velezradu), --poslanci a senátoři (imunita za projevy v Parlamentu) b) exempce procesní = nestíhatelnost (orgány činné v trestním řízení jsou omezeny v možnosti tyto osoby stíhat jako obviněné, neboť určité okolnosti brání provedení trestního řízení) --např. poslanci a senátoři nelze je stíhat bez souhlasu příslušné komory (pokud komora souhlas odepře, je jejich stíhání navždy vyloučeno) Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 7

10 TRESTNÝ ČIN Základním pojmem trestního práva je pojem trestný čin. Definice je uvedena v 13 odst. 1 TZ a specifikuje trestný čin jako protiprávní čin, který TZ označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Z výše uvedeného vyplývají 2 základní podmínky pro stanovení, zda jednání je trestným činem: a) protiprávnost = rozpor s právní normou v rámci právního řádu b) znaky uvedené v TZ, tj. formální znaky TČ od kategorie trestných deliktů (dle 14 TZ): a) přečiny = všechny nedbalostní TČ + ty úmyslné TČ, za které zákon stanoví TOS s horní hranicí trestní sazby do 5 let (vhodnější by byla formulace nepřevyšující 5 let ) b) zločiny = TČ, které nejsou přečiny TČ nejsou jediným druhem protispolečenských činů, protispolečenská jednání můžeme rozdělit podle jejich závažnosti do několika skupin: a) TČ podle TZ, resp. provinění podle ZSVM b) správní delikty FO, zejm. přestupky, disciplinární delikty (např. vojáků), pořádkové delikty --ustanovení o TČ jsou v poměru speciality k ustanovením o přestupcích --ustanovení o přestupcích jsou v poměru subsidiarity k ustanovením o TČ c) občanskoprávní (civilněprávní) delikty d) jiné společensky nežádoucí činy se škodlivými důsledky, kt. nelze kvalifikovat jako protiprávní podle 111 se trestním činem rozumí jen čin soudně trestný a také (pokud z jednotlivých ustanovení TZ nevyplývá něco jiného): 1. příprava k TČ, 2. pokus TČ, 3. účastenství na TČ ve formě organizátorství, návodu a pomoci zvláštním případem TČ trvajících delší dobu je: 1. pokračování v TČ takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného TČ, jsou spojeny stejným nebo podobným provedením a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku 2. TČ hromadné (kolektivní) --podmínkou trestnosti = více útoků, které teprve v souhrnu zakládají odpovědnost za TČ 8 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

11 --např. TČ nedovoleného ozbrojování ( 279 odst. 3 písm.b) - jeden případ vyrobení zbraně k naplnění této SP nestačí --vyžaduje se mnohost útoků a musí zde být společný záměr 3. TČ trvající kdy pachatel vyvolá protiprávní stav a pak jej udržuje (např. omezování osobní svobody) nebo udržuje protiprávní stav, aniž zákon vyžaduje, aby jej také vyvolal z hlediska hmotného práva pro pokračování v trestné činnosti a TČ hromadné a trvající společně platí, že tyto trestné činy mají být posuzovány jako jeden skutek a jeden TČ Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 9

12 SKUTKOVÁ PODSTATA TČ = souhrn objektivních a subjektivních znaků (resp. skupin znaků, složek), které určují jednotlivé druhy TČ a odlišují je navzájem znaky SP TČ uvedeny v TZ formulace SP = uskutečňuje ústavní zásadu, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit (čl. 39 Listiny) znaky SP: 1. objekt = chráněné zájmy (hodnoty), proti nimž směřuje trestný čin (např. u TČ krádeže = zájem na ochraně majetku) 2. objektivní stránka = způsob provedení činu a jeho následky (jednání, následek a příčinný vztah mezi jednáním a následkem) 3. pachatel (subjekt) = pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může jim být kdokoli, kdo je trestně odpovědný 4. subjektivní stránka = charakterizuje vnitřní, psychický vztah pachatele k protiprávnímu jednání 5. protiprávnost 10 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

13 OBJEKT TRESTNÉHO ČINU = společenské vztahy, zájmy a hodnoty chráněné TZ (může se jednat také o soubor vztahů) Třídění objektů TČ a) podle stupně obecnosti 1. obecný (rodový) objekt = souhrn nejdůležitějších vztahů, zejm. zájmů, hodnot, které chrání TZ - veškeré zájmy, které je třeba chránit zájmy společnost, ústavní zřízení ČR, a práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob 2. druhový (skupinový) objekt: --je vyjádřen společnými druhovými rysy individuálních objektů jednotlivých TČ --představuje širší nebo užší skupinu příbuzných chráněných zájmů, které patří do téže oblasti a které zákonodárce obvykle seskupil do jedné hlavy nebo jednoho dílu zvláštní části TZ --13 hlav TZ: I. TČ proti životu a zdraví II. TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství III. TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti IV. TČ proti rodině a dětem V. TČ proti majetku VI. TČ hospodářské VII. TČ obecně nebezpečné VIII. TČ proti životnímu prostředí IX. TČ proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci X. TČ proti pořádku ve věcech veřejných XI. TČ proti branné povinnosti XII. TČ vojenské XIII. TČ proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy b) podle množství objektů v jedné skutkové podstatě 1. jeden objekt - např. krádež (brání se vlastnické právo) 2. dva či více objektů - např. loupež (ohrožení svobody i majetku) Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 11

14 OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU - charakterizuje způsob spáchání TČ a jeho následky - znaky objektivní stránky TČ: 1. jednání = projev vůle ve vnějším světě zahrnuje: 1. vůle chtění něco udělat, jednáním je tedy konání nebo opomenutí 2. projev vůle navenek provedení vůle akcí navenek jednáním tedy není: a) fyzické násilí - vylučuje projev vůle b) myšlenka nebo vůle neprojevená zevním aktem směřujícím k jejímu uskutečnění - způsoby jednání, kterými lze spáchat TČ konání opomenutí: --úmyslné (účastník nehody neposkytne pomoc jinému účastníkovi a ujede) --nedbalostní (neopatrné předjíždění) 2. následek TČ = porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem TČ porušení nebo ohrožení je způsobeno jednáním charakterizujícím TČ rozlišujeme: 1. TČ poruchové - následkem je porucha --např. ublížení na zdraví, krádež - škoda nikoli nepatrná 2. TČ ohrožovací - následkem je ohrožení, tedy reálné nebezpečí vzniku poruchy --např. obecné ohrožení - nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví ( 272 odst. 1) druhy následků: a) následek = porucha nebo ohrožení b) těžší následek = závažnější porucha či ohrožení objektu --např. způsobení těžké újmy na zdraví, způsobení smrti při znásilnění c) škodlivý následek = jedná se o ohrožení nebo porušení objektu TČ, --např. při žhářstvím i škodu vzniklou na sousedním majetku při hašení požáru d) zvlášť těžký a těžko napravitelný následek --jednou z podmínek uložení doživotního výjimečného trestu význam následku TČ u majetkových deliktů: v příslušných SP rozsah škody vyjádřen obecnými hodnotícími pojmy škoda nikoli nepatrná: Kč + škoda nikoli malá: Kč + větší škoda: Kč + značná škoda: Kč + škoda velkého rozsahu: Kč + 12 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

15 3. příčinná souvislost mezi jednáním a následkem 1. osoba je trestná jen tehdy, pokud svým jednáním daný následek skutečně způsobila 2. příčinou = každý jev, bez něhož by jiný nenastal, resp. nenastal způsobem, kterým nastal Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 13

16 PACHATEL TRESTNÉHO ČINU pachatelem TČ = trestně odpovědná osoba, která svým jednáním uskutečnila všechny znaky TČ pachatel = i pachatel přípravy nebo pokusu, spolupachatel a účastník pachatelem je FO, která je v době činu: a) příčetná b) dovršila 15. rok věku c) je rozumově a mravně vyspělá, jde-li o mladistvého pachatele provinění a) - c) musí být splněno současně ad b) příčetnost = způsobilost být pachatelem TČ, pokud závisí na duševních schopnostech pachatele schopnost rozpoznávací = schopnost pachatele chápat význam svého činu pro společnost, rozpoznat protiprávnost schopnost ovládací = schopnost ovládat své jednání TZ příčetnost nedefinuje, ale uvádí důvody, které příčetnost vylučují --pro nepříčetnost není trestně odpovědný, kdo pro duševní poruchu nemohl v době činu rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání pachatel jedná v nepříčetnosti, jestliže: a) trpí duševní poruchou = tzv. biologické kritérium nepříčetnosti (duševní poruchy vyplývající z duševní nemoci, hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká sociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka) --TP se zajímá o její vliv na spáchání TČ tedy na schopnost rozpoznat protiprávnost činu a ovládnout jednání (na schopnost svobodně jednat) --samotná existence duševní poruchy nezbavuje trestní odpovědnosti b) je zbaven schopnosti rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládnout své jednání c) ztráta rozpoznávací nebo ovládací schopnosti je důsledkem duševní poruchy d) duševní porucha a ztráta rozpoznávací nebo ovládací schopnosti u postižené osoby jsou dány v době činu zmenšená příčetnost 27 = stav, v kterém byla v důsledku duševní poruchy výrazněji zeslabena schopnost pachatele rozpoznat, že spáchaný čin je protiprávní, nebo schopnost ovládat své jednání obě schopnosti jsou pouze výrazně, podstatně, zásadně oslabeny není považována za polehčující okolnost byl-li TČ spáchán ve stavu zmenšené příčetnosti, pachatel je trestně odpovědný --odpovědnost za TČ spáchané pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky návykovou látkou je alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování 14 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

17 rozlišujeme 3 případy: 1. pachatel se úmyslně uvedl do stavu nepříčetnosti, aby v něm spáchal TČ (opil se na kuráž): --odpovědnost se posuzuje podle doby, kdy byl pachatel ještě příčetný a úmyslně se uváděl do stavu nepříčetnosti = > je plně odpovědný za úmyslný TČ 2. pachatel spáchá v nepříčetnosti TČ z nedbalosti a jeho nedbalost spočívá ve spáchání TČ jednáním, jímž se uvedl do stavu nepříčetnosti: --např. řidič motorového vozidla se opije za přípravy na cestu a neopatrnou jízdou způsobí smrtelný úraz pak lze v tom, že se uvedl do stavu nepříčetnosti, spatřovat jednání, jímž z nedbalosti způsobil usmrcení ( 147) = > plně odpovědný za TČ z nedbalosti 3. TČ opilství 360 (odst. 1) --trestně odpovědný i tehdy, přivodil-li si stav nepříčetnosti požitím alkoholického nápoje nebo aplikací jiné návykové látky, ať již úmyslně nebo z nedbalosti a spáchal-li potom v tomto stavu čin jinak trestný --zavinění zahrnovalo pouze přivození si stavu nepříčetnosti, zavinění se nevztahuje na kvazidelikt spáchaný v tomto stavu --tzv. patologická opilost 4 --mohl-li pachatel u takové opilosti předvídat, že požití alkoholického nápoje v důsledku předchozí poruchy nervové soustavy nebo duševní poruchy bude mít za následek nepříčetnost, pak bude za čin spáchaný v nepříčetnosti odpovídat, ať již podle ustanovení o TČ, který spáchal nebo podle 360 o TČ opilství ad c) věk trestní odpovědnost začíná = dnem, který následuje po dni 15. narozenin mladistvý = osoba, které v době spáchání TČ dovršily 15. a nepřekročily 18. rok svého věku (posuzovány dle ZSVM s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost) další věkové hranice významné pro TP: a) osoba dovršila 12. rok a je mladší než 15 let: --soud uloží v občanskoprávním řízení ochrannou výchovu vždy, pokud TZ za daný trestný čin dovoluje uložení výjimečného trestu --uloženou ochrannou výchovu možno prodloužit až do 19 roku věku b) pokročilý lidský věk --nemá vliv z hlediska trestněprávní odpovědnosti, ale může mít význam pro výběr vhodné sankce tzv. relativní trestní odpovědnost --u mladistvého pachatele nestačí k trestní odpovědnosti samotná příčetnost a dosažení věku 15 let --musí dosáhnout rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, jinak není ta tento čin trestně odpovědný 4 mrákotný stav, provázený bludy a halucinacemi vyvolaný požitím alkoholu, kt. v kombinaci s duševní poruchou, event. jiným onemocněním, tento stav způsobuje Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 15

18 tzv. nepřímý pachatel = ten, kdo úmyslně užije ke spáchání svého trestného činu jinou osobu jako živý nástroj = kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná: --pro nedostatek věku, či nepříčetnosti --pro omyl --proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost --proto, že sama nejednala --proto, že nejednala zaviněně, popř. nejednala ve zvl. úmyslu či z pohnutky předpokládané zákonem + živý nástroj = není odpovědný vůbec např. pro nedostatek věku, nebo je odpovědný jen omezeně (např. pro nedbalostní TČ) --znakem = úmysl nepřímého pachatele spáchat TČ prostřednictvím jiného spolupachatelství = kdy je TČ spáchán úmyslným společným jednáním 2 či více osob --každá z nich odpovídá jako by TČ spáchala sama --spolupachatelé odpovídají za celý následek společného jednání bez ohledu na okolnost, jaké konkrétní dílčí zranění bylo způsobeno konkrétním dílčím útokem toho kterého pachatele, a také bez ohledu na okolnost, že byl rozdíl v intenzitě jednání jednotlivých spolupachatelů --znaky spolupachatelství: --spáchání TČ společným jednáním 2 nebo více osob --úmysl k tomu směřující --společné jednání = může mít různé podoby, jde o něm tehdy, kdy: a) každý ze spolupachatelů uskutečnil svým jednáním všechny znaky SP TČ b) u TČ se dvěma jednáními 1 spolupachatel vykoná jedno jednání a 2. doplní zbývající jednání c) u společného jednání spolupachatelé vykonávají určitou činnost, která teprve jako celek tvoří jednání vyžadované příslušnou SP ke spolupachatelství = dochází na zákládě předchozí dohody (výslovná nebo konkludentní) 16 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

19 SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU obsahuje soubor znaků charakterizujících psychiku pachatele ve vztahu k TČ zavinění = vnitřní (psychický) vztah člověka k určitým skutečnostem, které zakládají TČ, ať již vytvořeným pachatelem nebo objektivně bez jeho přičinění již v době činu složky tvořící zavinění ( 15 a 16): a) složka vědění = intelektuální nebo též představová složka zavinění --zahrnuje vnímání (= odraz předmětů a jevů pomocí našich smyslových orgánů) a představu předmětů a jevů (které sice pachatel nemůže právě v daný okamžik vnímat, které však vnímal dříve nebo k nimž došel úsudkem na základě znalosti a zkušenosti) b) složka volní = vyjadřující různý stupeň zaměření pachatele k porušení nebo ohrožení chráněného zájmu --vyžaduje, aby pachatel uskutečnění určitého skutku převzal do své vůle a rozhodl se pro takové porušení (ohrožení) chráněného zájmu --zahrnuje chtění a srozumění 2 formy zavinění: a) úmysl = obsahuje jak složku vědění, tak složku volní --úmysl je těžší zavinění než nedbalost 1. přímý --pachatel věděl, že způsobem uvedeným v TZ poruší nebo ohrozí nebo alespoň může porušit nebo ohrozit zájem chráněný TZ, a chtěl takové porušení nebo ohrožení způsobit --vyjádřeno slovem s cílem 2. nepřímý --věděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného TZ, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn --srozumění = pachatel nepočítal s žádnou konkrétní okolností, který by následku, jež si představoval jako možný, mohla zabránit --srozuměním = i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v zák. může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem b) nedbalost = obsahuje jen složku vědění, složka volní chybí --rozdíl mezi oběma druhy = v tom, jak se složka vědění uplatňuje 1. vědomá --věděl, že může způsobem v TZ uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný TZ, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí --pachatel ví o možnosti, že způsobí následek 2. nevědomá --nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl --pachatel neví o možnosti, že způsobí následek Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 17

20 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST = takové okolnosti, které pachatele činu jinak trestného zbavují trestní odpovědnosti TZ uvádí 5 okolností vylučujících protiprávnost krajní nouze nutná obraná svolení poškozeného přípustné riziko oprávněné použití zbraně jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost: a) krajní nouze --musí být splněny následující podmínky: 1. odvracení nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému TZ 2. nebezpečí hrozí přímo, bezprostředně 3. nebezpečí nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak 4. způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil b) nutná obrana --NO směřuje proti útoku, který ohrožuje společenské vztahy chráněné TZ a který přímo hrozí nebo trvá --musí být splněny následující podmínky: 1. přímo hrozící nebo trvající útok --útok = úmyslné, protiprávní jednání čl., jež je nebezpečné pro společnost 2. útok směřuje proti zájmu chráněnému TZ 3. nejde o nutnou obranu, jestliže byla obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku --přiměřenost obrany = významné, zda útok směřuje proti životu napadeného či proti jeho majetku nebo obojímu c) svolení poškozeného --svolením se stává čin, jenž by byl nedovoleným zásahem do práv poškozeného, činem dovoleným, oprávněným --svolení poškozeného = důvod, který vylučuje v určitých případech škodlivost činu --nelze udělit souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení s výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe a u TČ proti životnímu prostředí nebo proti pořádku ve věcech veřejných d) přípustné riziko --zejména tam, kde je třeba činit důležitá rozhodnutí (tzv. riziko ve výrobě a výzkumu, riziko lékařské) 18 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

21 --podstava v tom = při zavádění nové techniky, při zkoušení nových výrobků, při odvracení nebezpečí, které vzniklo ve výrobě, a při výzkumu je třeba někdy zájmy, jinak chráněné, vystavit určitého nebezpečí (např. transplantace umělého srdce) e) oprávněné použití zbraně --TČ nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem (zákon o ozbrojených silách ČR, o Policii ČR, o obecní policii, o Vojenské policii, o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, celní zákon, o Bezpečnostní informační službě) --v příslušných předpisech oprávnění použití zbraně = vázáno na konkrétní a přesné podmínky, z těchto podmínek také dovodíme způsob použití zbraně Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva 19

22 VÝVOJOVÁ STÁDIA TRESTNÉ ČINNOSTI určité fáze (určité stupně), které jsou typické pro uskutečňování úmyslu pachatele spáchat TČ v časové posloupnosti se jedná o: myšlenka - nemá trestní význam projev myšlenky navenek - nemá trestní význam příprava - pouze úmyslný trestný čin pokus - pouze úmyslný trestný čin dokonaný čin. rozlišuje: a) přípravu k TČ --= trestná jen u zvlášť závažných zločinů, pokud tak TZ u příslušného TČ výslovně stanoví --úmyslné vytváření podmínek pro spáchání zvl. závažného zločinu b) pokus TČ 21 --pachatel trestně odpovědný přesto, že nenaplnil všechny znaky SP TČ --znaky pokusu: 1. jednání nebezpečné pro společnost, které bezprostředně směřuje k dokonání TČ --= pachatel začal uskutečňovat jednání popsané v příslušné SP TČ, o jehož dokonání se pokouší 2. úmysl spáchat TČ 3. nedostatek dokonání + --= pokus vyvolá jen nebezpečí způsobení tohoto následku --chybí následek, který předpokládá příslušná skutková podstata TČ c) dokonaný TČ = nejzávažnější --naplňuje všechny znaky SP TČ trestní součinnost = na TČ se podílí více spolupachatelů nebo vedle pachatele i jiné osoby, zejména tím, že: a) TČ pachatele nebo spolupachatelů úmyslně zosnují, řídí, vyvolávají nebo takový čin umožňují či alespoň usnadňují, b) zužitkují výnosy z TČ nebo c) pachateli či spolupachatelům TČ nebo osobám na něm zúčastněným usnadňují uniknout trestnímu stíhání nebo trestu - formy trestní součinnosti: a) účastenství = úmyslná formu účasti 2 a více osob na TČ směřující proti témuž konkrétnímu chráněnému zájmu a sleduje se jím stejný následek 20 Trestní právo hmotné a procesní - Učební materiál pro předmět Základy práva

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Originál dokumentuword 97 (2.4MB) Následující text je vygenerován z orginálního dokumentu pomocí HTML konvertoru a nemusí být věrnou podobou originálního textu

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb.

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. 140/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 Trestní zákon Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. Změna: 148/1969 Sb. Změna: 45/1973 Sb. Změna: 43/1980 Sb. Změna:

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

ZÁKON. č. 40/2009. trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ZÁKON. č. 40/2009. trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ZÁKON č. 40/2009 trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I (III) Působnost trestních zákonů Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona 1 Zákaz retroaktivity

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí Otázka: Rodinné a trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Teji Rodinné právo souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více

Státní správa a samospráva

Státní správa a samospráva Státní správa a samospráva Veřejná správa účelově zaměřený systém, vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě, zabezpečení veřejné správy Veřejnou správu pak můžeme dělit na: státní

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Stránka 1 z 11 VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky Čl.2 (3) Státní moc

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty 11. TRESTNÍ SAZBY Zdroj: Jan Zouhar Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty Metodické poznámky

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Stránka 1 z 15 VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky Čl.2 (3) Státní moc

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník Stav ke dni 15. ledna 2010 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník ve znění pozdějšího předpisů: 306/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb.

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb. Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Parlament

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Převodová tabulka mezi trestním zákonem a trestním zákoníkem

Převodová tabulka mezi trestním zákonem a trestním zákoníkem trestní zákon č. 140/1961 Sb. 1) Převodová tabulka mezi trestním zákonem a trestním zákoníkem trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 2) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST název v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. (název v

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Otázky spojené s lidskou sexualitou se řeší přímo nebo nepřímo v různých odvětvích práva. Jen namátkou lze jmenovat občanské právo osobní statut,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Trestní zákoník Ruské federace

Trestní zákoník Ruské federace INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Trestní zákoník Ruské federace Překlad: I.T.C Jan Žižka Tento text nemá charakter oficiálního překladu a je určen pouze pro studijní účely. Neprodejné Praha

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta

Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Předpoklady vzniku

Více