VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS"

Transkript

1 Semináře Školení na míru Expertní posudky Konzultace VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS Plán expertních seminářů vzdělávací AKADEMIE na zimní semestr 2014 se spolutvůrci občanského zákoníku a dalšími experty Praha 1 Nové město, Na Florenci 15, Florentinum (www.florentinum.cz) Ostrava, Poděbradova 2738/16 (seminář ) pátek, hodin Přihlašovací formulář naleznete na:

2 Plán seminářů Specifické problémy staveb a práva stavby od autora komentáře a praktiků skupiny Real Estate pro vlastníky nemovitostí, stavební společnosti, developery i veřejnou správu Tégl, Kozáková, Hlavička, Syrový vybraná společná a přechodná ustanovení nové pojetí nemovitých věcí stavby jako součásti pozemku stavby jako samostatné věci (superedifikáty) otázky a problémy dočasných staveb součásti a příslušenství staveb věcněprávní a obligační tituly stavby na cizím pozemku právo stavby Výkon funkce a odpovědnost členů orgánů od praktiků skupiny Corporate pro právníky i členy orgánů všech právnických osob Neveselý, Riedlová/Micková možnosti výkonu funkce v orgánech právnických osob jednání za společnost smlouva o výkonu funkce pokyny do obchodního vedení péče řádného hospodáře, korporační loajalita osobní odpovědnost za škodu ručení za pohledávky věřitelů pravidlo podnikatelského úsudku Praktické dopady občanského zákoníku do územních samospráv od autorů komentáře, bývalého náměstka ministra spravedlnosti a praktiků skupiny Public pro představitele veřejné správy Korbel, Tégl, Hlavička, Opluštil změny agend obcí v oblasti fyzických osob jednání a odpovědnost zaměstnanců a funkcionářů nový způsob ochrany pokojného stavu sousedská práva, přístup k pozemkům a stavbám ztráty a nálezy novinky ve smluvní volnosti obcí a krajů odpovědnost samospráv za újmu a její limitace problémy vztahu zákoníku a samosprávné legislativy diskuse, příklady, follow-up Manželské majetkové právo v občanském zákoníku nejvíce poptávaný seminář od spoluautorů zákoníku a autorů komentáře; první část se zaměřením na novinky v hmotném právu pro retail Melzer, Tégl, Šínová, Hulmák, Korbel záměr tvůrců zákona, smysl a účel změn (majetko)právní jednání manželů navenek SJM, režimy společného majetku a dluhů výhradní majetek a dluhy v manželství vnosy do SJM a financování ze SJM společné bydlení manželů vypořádání SJM a odklony majetku ochrana věřitelů a třetích osob Novinky v soutěžním právu EU a ČR od bývalého místopředsedy ÚOHS, autora komentáře a specialistů skupiny Competition a Public pro osoby zabývající se soutěžním právem Neruda, Kadlec, Barinka pravidelné shrnutí vývoje soutěžního práva na poli legislativy, soft law, rozhodovací praxe a judikatury reforma pravidel státní pomoci změny náhrady újmy z protisoutěžního jednání pravidlo de minimis nově zvažovaná kontrola nabytí minoritních podílů záměry de lege ferenda v ČR a EU Manželské majetkové právo v procesních souvislostech druhá část semináře od specialistů skupiny Litigation, autorky komentáře a praktika z exekutorského úřadu pro retail Šínová, Jícha, Sedláček, Korbel záměr tvůrců doprovodné legislativy k OZ procesní jednání manželů aktivní a pasivní legitimace manželů výkon rozhodnutí a exekuce z majetku v SJM a mimo SJM obrana nedlužného manžela aktuální novela OSŘ a ExŘ úpadek a oddlužení manželů řešení SJM v insolvenčním řízení

3 Plán seminářů Elektronické právní jednání (Ostrava) aktuální téma z pohledu soukromého i veřejného práva od dvou bývalých náměstků ministra spravedlnosti, spoluautorů právní úpravy a komentáře Korbel, Melzer aktuální problémy elektronického právního jednání ústní, textová a písemná forma praktická identifikace účastníka a ochrana jeho dat podpis právního jednání elektronický podpis, biometrický podpis nové způsoby uzavírání smluv (e-shopy, banking) webové rozhraní, , datové schránky doručování elektronických úkonů Zástava a zajišťovací převod v souvislostech změny hlavních zajišťovacích institutů od specialistů skupiny Bank&Finance a spoluautorů komentáře pro finanční instituce a profesionály Topinka, Průša, Tégl, Melzer nové principy zástavního práva (návrat k tradici) negative pledge jako důležitý nástroj věřitelů zástava k movitým věcem a podílu v korporaci zástavní právo k pohledávkám registrovat, nebo ne? výkon zástavního práva, pluralita zástavních věřitelů zánik a konverze zástavního práva, uvolněná zástava zastavit či převést k zajištění toť otázka! jak sjednat smysluplný zajišťovací převod práva? Dědické právo pro private clients od specialistů advokátní kanceláře na privátní klientelu a daňové souvislosti s množstvím radikálních změn a novinek Titlbachová, Valouch/Pavelka, Krejsa mezigenerační transfer a správa majetku závěť, dědická smlouva, odkaz dovětky (podmínka, příkaz, odklad) povinný díl nepominutelných dědiců, vydědění správa pozůstalosti, nástupnictví přechod dluhů a omezování rizik transfery majetku mimo dědictví, svěřenský fond daňové souvislosti Splnění dluhu od hlavních lektorů a spoluautorů komentáře se zaměřením na změny, novinky a použitelnost judikatury pro všechny právníky B2B, B2C i B2G Hulmák, Melzer, Tégl, Korbel řádné plnění vady a práva z vad plnění způsob, místo a čas plnění náhradní splnění kvitance, dlužní úpis prodlení a jeho následky fixní závazek následná nemožnost plnění Ochrana slabší strany ve smluvním právu nové a zásadní občanskoprávní téma od hlavních lektorů a spoluautorů komentáře pro všechny právníky B2B, B2C i B2G Hulmák, Melzer, Tégl, Korbel záměr tvůrců zákona, inspirační zdroje obtíže při vymezení slabší strany omezení smluvní volnosti v neprospěch slabší strany zákaz zneužití práva a zneužití závislosti překvapivé a nepřiměřené obchodní podmínky adhezní smlouvy ultimáta a jednostranné změny obsahu závazků lichva, neúměrné zkrácení Změny práv akcionáře a společníka od specialistů skupiny Corporate a Tax pro přípravu na valné hromady Neveselý, Riedlová/Micková, Krejsa vybraná přechodná ustanovení podřízení se nové právní úpravě náležitosti akcií, kmenových listů využití různých druhů podílů a akcií svolání valné hromady změny v postavení společníků/akcionářů na valné hromadě změny základního kapitálu příplatky mimo základní kapitál do vlastního kapitálu společnosti převody podílů/akcií

4 Plán seminářů Smlouva o dílo z pohledu smluvních stran a soudu od praktiků advokátní kanceláře skupiny Commercial a lektorů Justiční akademie Opluštil, Diblík, Hulmák předmět SoD a její vymezení vůči jiným smlouvám povinnosti zhotovitele a subdodavatele přechod nebezpečí k předmětu díla vícepráce a jejich úhrada provedení, přebírání a vady díla, reklamace cena díla, cena stanovená rozpočtem či odhadem stavba jako předmět díla dílo s nehmotným výsledkem Valné hromady po rekodifikaci od specialistů skupiny Corporate pro přípravu na valné hromady Neveselý, Riedlová/Micková osoby oprávněné svolat valnou hromadu s.r.o. a a.s. způsoby svolání valné hromady s.r.o. a a.s. náležitosti pozvánky na valnou hromadu rozhodování per rollam orgány valné hromady právo na vysvětlení zápis z jednání valné hromady neplatnost usnesení valné hromady procesní způsoby obrany Aktuální vývojové tendence občanského zákoníku od spolutvůrců zákoníku, hlavních lektorů akademie a autorů komentáře se zaměřením na aktuální návrh novely Korbel, Melzer, Hulmák, Tégl dosavadní problémy aplikace OZ dosavadní judikatura a metodika soudů záměry Ministerstva spravedlnosti a vlády návrh novely doprovodné legislativy návrh novely občanského zákoníku související legislativní návrhy požadavky odborné veřejnosti vydaná, připravovaná a doporučená literatura

5 Lektoři Roman Barinka Advokát AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na právo hospodářské soutěže, veřejný sektor a regulaci. Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizic. Daniela Kozáková Vedoucí advokátka AK Havel, Holásek & Partners. Specialistka na právo nemovitostí, stavební právo a komplexní poradenství investorům při developmentu, pronájmu a správě nemovitostí. Jan Diblík Vedoucí advokát AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na IP/IT, média, telekomunikace a duševní vlastnictví. Zaměřuje se na oblast softwarových licencí, dodávky a implementace IT řešení, outsourcing, regulaci elektronických komunikací a ochranu osobních údajů. Josef Hlavička Partner AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na právo nemovitostí a stavební právo, PPP a developerské projekty, dopravní a průmyslové investice, právo životního prostředí a oblast veřejných zakázek a veřejné podpory. Milan Hulmák Of Counsel AK Havel, Holásek & Partners. Od roku 1998 se věnuje výuce občanského práva na právnických fakultách. Lektor Justiční akademie ČR a Justičné akademie SR. Člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo, Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) při Ministerstvu spravedlnosti. Podílel se na přijímání nového občanského zákoníku. Hlavní autor komentáře k závazkům (C.H.Beck). Lukáš Jícha Exekutorský kandidát Exekutorského úřadu Přerov. Člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR, člen Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního Ministerstva spravedlnosti. Pravidelně přednáší exekuční právo, je lektorem Justiční akademie. Petr Kadlec Partner AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na právo hospodářské soutěže, veřejné podpory a dotací z fondů EU a právo v oblasti energetiky, infrastruktury, životního prostředí a informačních technologií. Specialista Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž v Bruselu. František Korbel Partner AK Havel, Holásek & Partners a prokurista vzdělávací Akademie. V letech náměstek ministrů spravedlnosti pro legislativu a informatiku. Řídil rekodifikaci soukromého práva v ČR. Člen Legislativní rady vlády, rozkladových komisí Úřadu vlády a NKÚ, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), lektor Justiční akademie. Působí na Právnické fakultě UK v Praze. Spoluautor velkého komentáře k NOZ (Leges). Jan Krejsa Vedoucí advokát AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na daňové právo, mezinárodní strukturování transakcí, fúze, akvizice, obchodní právo a právo obchodních společností, právo kolektivního investování a poradenství v oblasti private ekvity s daňovými aspekty. Filip Melzer Of Counsel v AK Havel, Holásek & Partners. Působil u Nejvyššího správního a Ústavního soudu. V letech náměstek ministra spravedlnosti pro oblast justice. Člen Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), lektor Justiční akademie. Přednáší na Právnické fakultě UP v Olomouci, kde byl v letech 2008 až 2010 proděkanem. Hlavní autor velkého komentáře k NOZ (Leges). Michaela Micková a Michaela Riedlová jsou advokátky AK Havel, Holásek & Partners. Obě se specializují na právo obchodních společností, corporate governance, odpovědnost statutárních orgánů, lokálních a přeshraničních přeměn a transakcí, akvizic či korporátních a daňových restrukturalizací koncernových uskupení. Robert Neruda Partner AK Havel, Holásek & Partners. Vedoucí týmu práva hospodářské soutěže a veřejné podpory. Specialista na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizicí, veřejné podpory a veřejných zakázek. Bývalý místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Autor komentářů k zákonům o veřejných zakázkách a ochraně hospodářské soutěže. Petr Opluštil Vedoucí advokát AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na právo nemovitostí a stavební právo, právo životního prostředí a dále na veřejnoprávní regulaci, zejména na poradenství v oblasti územních samospráv, veřejných zakázek a veřejné podpory.

6 David Neveselý Partner AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na právo obchodních společností, fúze, akvizice, finanční právo, právo kolektivního investování, poradenství v rámci transakcí s výrazným daňovým aspektem. Poskytuje komplexní právně-daňové poradenství v oblasti služeb pro privátní klientelu. Jan Pavelka Vedoucí advokát AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na poskytování komplexních právních služeb pro privátní klientelu. Ivo Průša Vedoucí advokát AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na bankovnictví, finance, kapitálové trhy a zajištění transakcí. Zaměřuje se především na dluhové financování, regulační aspekty poskytování finančních služeb, kolektivního investování a nabídky cenných papírů. Dušan Sedláček Partner AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na oblast soudních sporů a rozhodčího řízení, insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků a také na akvizice a prodeje společností. Vedoucí oddělení Litigation/Arbitration. Spoluautor komentáře k občanskému zákoníku C. H. Beck. Lukáš Syrový Partner AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na právo nemovitostí, stavební právo a komplexní poradenství investorům v souvislosti s akvizicemi a prodejem nemovitostních celků, developmentem, výstavbou, pronájmem a správou obchodních center, rezidenčních, kancelářských, průmyslových a logistických celků a realizací projektů na zelené louce. Renata Šínová Odborná asistentka na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UP v Olomouci. Členka Komise pro harmonizaci civilního práva procesního s NOZ a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL). Spoluautorka řady odborných publikací včetně komentáře k novému občanskému zákoníku a občanskému soudnímu řádu. Petr Tégl Of Counsel AK Havel, Holásek & Partners. Členem Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), člen komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Působí jako lektor Justiční akademie, vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolský učitel občanského práva na Právnické fakultě UP v Olomouci. Hlavní autor velkého komentáře k NOZ (Leges). Soňa Titlbachová Advokátka AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na rodinné a dědické právo, zejména na rozvod manželství, opatrovnické řízení, alimentační povinnosti, problematiku manželských smluv, společného jmění manželů, majetkového vypořádání po rozvodu manželství a dědické záležitosti. Jan Topinka Partner AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů, zajištění majetku a závazků, nakládání s pohledávkami a dále na akvizice a prodeje společností. Vedoucí skupiny Banking, Finance and Capital Markets. Působil v Komisi pro cenné papíry. Tomáš Valouch Advokát AK Havel, Holásek & Partners. Specialista na oblast obchodního práva, práva obchodních společností, fúzí a akvizicí, médií a telekomunikací. Zabývá se též komplexním právním poradenstvím pro privátní klientelu zahrnující zejména komplexní řešení mezigeneračního transferu jmění.

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné.

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. epravo.cz magazine 2/2011 Václav Moravec: Právníci Představujeme by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch Dvacet let od založení advokátní kanceláře

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Rekodifikační aktuality

Rekodifikační aktuality Největší právnická fi rma Obsah Představení praxe v oblasti veřejného sektoru Přechodná ustanovení hmotného práva v souvislosti s novým občanským zákoníkem l 2 l l 3 l Úvodem Vážení klienti, Klienty nejlépe

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert

Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert Nabídka systému ASPI platná od 1.12.2014 Název služby Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky),

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y S R P E N 2 0 1 3 OBSAH NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ REKODIFIKAČNÍ

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT CB HOLDING portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství

Více

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Název služby Cena ročního předplatného bez DPH Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy,

Více

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 Obsah prezentace I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. Úvod do obchodních korporací 1. Faktické změny obchodního

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ČERVENEC 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZASTOUPENÍ V RÁMCI NOVÉHO OBČANSKÉHO U 2 NĚKOLIK

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax. BULLETIN ADVOKACIE 1-2/2014 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014?

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Business Organizations Facing the Recodification of the Czech Private Law or What shall we expect

Více