K R I M I N A L I T A B Í L Ý C H L Í M E Č K Ů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R I M I N A L I T A B Í L Ý C H L Í M E Č K Ů"

Transkript

1 Mgr. Miloslav Mastný doktorand Policejní akademie ČR v Praze K R I M I N A L I T A B Í L Ý C H L Í M E Č K Ů Anotace Doktorandská zkouška z předmětu forenzní psychologie mne vedla k zamyšlení nad problematikou, která zasahuje i do sféry kriminologie a kriminalistiky. Přestože kauzy naznačené v článku jsou staršího data a v textu poznamenávám, že se v ČR situace v bankovnictví v jistém směru stabilizovala, není na škodu si takovéto kauzy připomenout, neboť je možné, že se mohou v různých jiných variantách znovu uskutečnit. I kauzy, které se ukazují čas od času v zahraničí, svědčí o tom, že tato kvalifikovaná trestná činnost je páchána. Článek je jen krátkým naznačením skutečně závažné problematiky, která by si zasloužila podrobnější a hlubší rozbor. Klíčová slova Kriminalita bílých límečků, kvalifikovaná trestná činnost, bankovnictví, psychologické aspekty trestné činnosti.

2 ÚVOD Současný organizovaný zločin, mluvíme-li o prorůstání do státní správy nebo samosprávy, je s dobou před pěti, deseti lety, nesrovnatelný. Změnila se nejen forma trestné činnosti, ale i metody, jakými zločinci pracují, podotkl Šlachta, jehož útvar se kromě aktivit teroristů, extremistů, cizojazyčných mafií či překupníků zbraní věnuje také domácím zločineckým strukturám. Ty, jako ostatně ÚOOZ již několikrát upozornil ve svých výročních správách, stále rafinovaněji a hlouběji pronikají z prostředí ryze kriminálního do byznysu a odtud ke státním úředníkům, kteří rozhodují o výběrových řízeních, získání státních či evropských dotací a podobně. Dochází k ovlivňování výběrových řízení a účelovému zřizování různých společností. Ze strany zločineckých organizací existuje snaha za úplatu nebo pomocí kompromitujících materiálů získávat osoby působící v bezpečnostních složkách státu a v nejvyšších orgánech státní správy a samosprávy, sestavovat skupiny osob na vyšších pozicích v institucích určujících přidělování dotací z EU, upozorňoval již před lety tento specializovaný policejní útvar. Stále častěji je zaznamenáván nebezpečný fenomén spočívající ve využití korupce a propojení s orgány státní správy, což může zásadním způsobem ohrožovat bezpečnostní situaci státu a důvěru ve státní instituce. Je zřejmé, že se jedná o efektivní způsob ovlivňování, kterého budou skupiny organizovaného zločinu nadále využívat pro dosažení svých cílů, varoval ÚOOZ ve zprávě v roce 2009 a v obměněné podobě varování každoročně opakuje. Změny chování zločinců se podle Šlachty projevila i na vyšetřování závažných případů, které se pro kriminalisty stalo složitějším. Podle Šlachty to může souviset i s hromadnými odchody zkušených policistů od sboru v minulých letech, kteří poté našli nejrůznějších uplatnění v soukromém sektoru od angažmá u miliardářů až po pochybné bezpečnostní agentury. S sebou si však vyšetřovatelé a operativci odnesli nejen cenné informace a letité zkušenosti, ale především znalost kriminalistických metod, jejichž vyzrazení druhé straně nyní může práci policistům komplikovat. 2

3 Pachatelé využívají znalosti policejní práce, což se projevuje především na úrovni jejich konspirace. Setkávají se na místech, kam je pro nás těžké proniknout, ať už s technikou nebo osobně, poznamenal Šlachta s tím, že to nutně neznamená vzdálené exotické destinace, ale může jít i o neobvyklá místa, jako například saunu. Novým fenoménem je také využívání moderních komunikačních technologií, např. IP telefonů nebo Skype, ale i sociálních sítí. Velkou komplikaci proto Šlachta spatřuje ve zpřísnění podmínek, za jakých se policie může dostat k údajům telefonních operátorů a poskytovatelů připojení k internetu. Vzhledem k tomu, že pachatelé trestné činnosti detailně znají například i způsoby policejního sledování, dokážou se mu úspěšně bránit. Klasickým způsobem podle Šlachty je například několikanásobná změna místa schůzky těsně před jejím konáním. Velkou roli v tzv. kriminalitě bílých límečků pak hrají různé obchodní firmy nebo právní kanceláře, jejichž služeb pachatelé oficiálně i skrytě využívají. Vyšetřování složitých finančních machinací, které organizovaný zločin provázejí, tak často přivádí detektivy ÚOO na pole působnosti Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, se kterým na vyšetřování spolupracují i ve společných specializovaných týmech. Kriminalita bílých límečků vznikla jako protiklad pojmu zločiny modrých límečků, který označoval trestnou činnosti běžných narušitelů zákona. Kriminalita bílých límečků znamená protiprávní jednání osob, které působí zejména ve státním a správním aparátu, u představitelů podnikatelských institucí, kde přichází do styku s údaji, ke kterým se běžný občan prakticky nedostane. Tento pojem zahrnuje např. zpronevěru, zneužití informací, daňové podvody, pojišťovací podvody, spekulace s nemovitostmi, výrobu a prodej nebezpečných produktů, apod. Největším problémem, který je spojen s touto kriminalitou je velice malé procento odhalení pachatelů takového jednání. Z výzkumných šetření vyplývá, že lidmi, kteří se dopouští protiprávního jednání jsou především osoby ze střední vrstvy. Dalším faktorem bránícím odhalení trestného činu je velmi obtížná možnost kontroly byrokratů a představitelů jednotlivých institucí. Škody způsobené bílými límečky jsou řádově 3

4 mnohem vyšší, než škody způsobené běžným kriminálním jednáním. Skrytý a nenásilný charakter (toto jednání není zaměřeno proti životu, zdraví lidí) vzbuzuje v široké veřejnosti zdání, že se vlastně nejedná o závažné porušení práva, nicméně v důsledku může být pro fungování sociálního řádu daleko závažnější a nebezpečnější. S kriminalitou bílých límečků je úzce spojena i trestná činnost lidí, tzv. mocných, kteří vlastní státní moc, eventuálně se podílí na její distribuci ve společnosti. Jedná se o protiprávní chování vládních představitelů, státních úředníků, poslanců, členů politických stran (korupce, zneužívání informací), příslušníků soudů, prokuratury a policie. Původ termínu O původu termínu trestná činnosti tzv. bílých límečků, resp. o původu termínu white collar crime se zmiňuje učebnice kriminologie. 1 Dle této učebnice byl autorem termínu americký kriminolog Edwin H. Sutherland, a to v roce 1939, když definoval hospodářský zločin jako jednání, které spáchala vážená, vysoce společensky postavená osoba v rámci svého povolání, využívajíc své důvěry vyplývající z jejího vysokého sociálního statutu a prestiže, náležející k této společenské vrstvě. Podle Sutherlanda, kterému v roce 1949 v New Yorku vyšla jeho kniha s názvem White Collar Crime, představuje trestná činnost tzv. bílých límečků převážně hospodářské a finanční delikty osob z vyšších společensko ekonomických profesních skupin. 2 Sutherland tvrdil, že 3 zločinci z řad bílých límečků jsou relativně více chráněni před trestním stíháním díky svému společenskému postavení, protože při vnímání trestné činnosti příslušníků vyšších tříd dochází ze strany represivních orgánů ke 1 ZAPLETAL., Josef a kol. Kriminologie. 2. vydání. Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR, s NOVOTNÝ, Otto, Josef ZAPLETAL a kol. Kriminologie. 2. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004, s SCHEINOST, M. Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality. Kriminalis-tika, 2004, č. 4, s

5 class bias 4 vedoucí ke zvýšené toleranci. Subjektivní dojem, který je vyvolán sebevědomým příchodem potenciálního pachatele, oblečeného do skvěle padnoucího značkového obleku, dávajícího na odiv své odborné znalosti a také své konexe, k výslechu, navíc často v doprovodu renomovaného obhájce, je zcela jiný, než při příchodu obyčejného pachatele. Na druhou stranu v případě přesvědčení o vině takového pachatele, avšak bez potřebných důkazů, je pocit bezmoci mnohem silnější. Clinard v roce 1952 definoval trestnou činnosti bílých límečků jako porušení zákona především skupinou obchodníků, svobodných pracovníků a úředníků v souvislosti s jejich prací. 5 Dnes bychom mohli chápat trestnou činnosti tzv. bílých límečků jako hospodářskou trestnou činnost, páchanou při výkonu profese představitelem legálního podnikání, tj. obcházení pravidel a porušování zákonů v rámci výkonu profese na místě, které to umožňuje, s cílem získat vyšší zisk. 6 Scheinost 7 bílé límečky stručně definuje jako osoby bez kriminální minulosti, ale schopné zneužít své pozice v podnikatelské sféře, stejný autor klade rovnítko mezi tzv. bílé límečky a kvalifikované pachatele hospodářské trestné činnosti a vyslovuje předpoklad o převaze tzv. bílých límečků mezi pachateli hospodářské kriminality. 8 V současných českých učebnicích kriminalistiky a kriminologie bývají předmětné termíny zmíněny jednou větou, bez dalšího upřesnění. Např. v učebnici kriminologie 9 jsou tzv. bílé límečky vymezeny jako elitní nejvyšší společenská vrstva 4 Dle Scheinosta class bias v Sutherlandově pojetí znamená mírnější vnímání a posuzování kriminality příslušníků vyšších společenských vrstev ve srovnání s toutéž kriminalitou páchanou příslušníky nižších společenských vrstev, protože se jednak u vyšších vrstev předpokládá větší kultivovanost a menší sklon k páchání trestné činnosti, jednak se spáchaná trestná činnosti posuzuje u vyšších vrstev shovívavěji. 5 Tamtéž, s SCHEINOST, M. Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality. Kriminalis-tika, 2004, č. 4, s SCHEINOST, M. a kol. Výzkum ekonomické kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a sociální preven-ci. 2004, s Tamtéž, s KUCHTA, Josef, Helena VÁLKOVÁ a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 2005, s

6 pachatelů hospodářské trestné činnosti. V učebnici kriminalistiky 10 jsou pachatelé s bílými límečky vymezeni jako pachatelé hospodářských trestných činů, kteří vystupují jako řádní občané, úspěšní v zaměstnání či podnikatelské činnosti, mající plnou důvěru okolí a v některých případech i značný politicko ekonomický vliv na určitém teritoriu. Podobně v Rukověti kriminalistiky 11 se pachatelé hospodářské trestné činnosti bílé límečky charakterizují jako dosud bezúhonné osoby, které nemají žádné nebo malé zkušenosti z jednání s orgány činnými v trestním řízení. Většinou ale mají dobré až nadprůměrné znalosti z dotčeného oboru. Podle Smejkala 12 jsou bílými límečky středně a vysoce kvalifikované osoby, lidé s vysokou odpovědností, pravomocí, v důvěryhodném postavení. Pro doplnění podkladů jsem se podíval i do cizojazyčných kriminologických slovníků, nejobsáhleji se pojmu věnuje The Sage Dictionary of Criminology. 13 Zde je pojem white collar crime definován jako heterogenní skupina útoků, spáchaných lidmi relativně vysokého statutu nebo požívajících poměrně vysokého stupně důvěry, v souvislosti s jejich legální prací. Dále je zmíněna kritika Sutherlandovy práce jiným autorům (konkrétně je jmenován Paul Tappan) se nelíbilo jeho označování lidí za zločince, aniž by byli za zločin odsouzeni (srovnejme s kriminalizací podnikatelů v ČR v uplynulých letech). Zajímavá je definice, uvedená v časopise Kriminalistická společnost 14 : označení trestná činnost bílých límečků se vztahuje na trestnou činnost osob, zastávajících vysoká postavení v politickém a hospodářském životě, včetně vysokých státních úředníků a osob zaujímajících významná místa v podnikatelské sféře. 10 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s CHMELÍK, Jan a kol. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2005, s SMEJKAL, V. Počítačová kriminalita a její trestněprávní aspekty. Policista, 1996, č The Sage Dictionary of Criminology. London: Sage Publications Ltd., 2001, s NĚMEC, Miroslav. FBI a kurz o kriminalitě bílých límečků. Kriminalistická společnost, 1994, č. 1, s

7 Zajímaví je tato definice zejména proto, že jsou zde výslovně uvedeny osoby, působící v politice, které tam podle mého názoru jednoznačně patří propojení politiky s průmyslem je bezpochybné (alespoň v českých reáliích). Např. některé korupční kauzy, ve kterých figurují politici, lze také řadit k trestné činnosti bílých límečků viz např. aktuální korupční aféra s biolihem. 15 Z výše uvedeného je zřejmé, že názory na obsah pojmu trestná činnost tzv. bílých límečků nejsou zcela jednotné, což je pochopitelné již jen s přihlédnutím k době vzniku tohoto pojmu. některé uvedené definice jsou poněkud širší, neomezují se pouze na nejvyšší společenskou vrstvu. Příčiny vzniku trestné činnosti tzv. bílých límečků Obecně bychom mohli za typické způsoby páchání trestné činnosti bílých límečků považovat např. podvody různého druhu, zpronevěry, zneužívání důvěrných informací ke vlastnímu obohacení, nedodržování předpisů o vedení účetnictví, zkrácení daně, různé machinace v investičních společnostech a fondech nebo při veřejných soutěžích, vzhledem k propojení hospodářské kriminality a korupčního jednání i některé korupční případy atd. Pokud bych se měl zamyslet nad příčinami vzniku trestné činnosti tzv. bílých límečků v podmínkách ČR v uplynulých letech, pak mezi hlavní příčiny zcela jistě patří společenské změny po roce 1989 (otevření státních hranic, ekonomické transformace spojená s rozsáhlými majetkovými přesuny, vznik trhu a kapitálu, živelný vznik řady finančních institucí s nekvalifikovanými zaměstnanci atd.). Dále technický rozvoj, usnadňující páchání trestné činnosti a podmiňující vznik nových forem trestné činnosti a také právní a morální vědomí společnosti, které bylo v důsledku předchozích let (tj. před rokem 1989) značně pokřiveno. Zásadní pro vznik trestné činnosti tzv. bílých límečků byly legislativní změny, zejména devadesátá léta minulého století byla poznamenána legislativním chaosem a nepřehledností. Český právní řád je složitý, přesycený neustálými novelami, je možný různý výklad 15 KEDROŇ, R. a V. BLAŽEK. Korupce: zatčené spojuje ministerstvo dopravy. Hospodářské noviny, , s. 4. 7

8 stejných právních norem (což ve svém důsledku znamená, že např. k daňovým únikům dochází nejen úmyslně, ale i nesprávnou interpretací příslušného předpisu). Z výše uvedeného je zřejmé, že příležitostí k páchání trestné činnosti (bílých límečků) bylo dostatek, a příležitost je základní objektivní podmínkou k páchání i této trestné činnosti. Obvykle nejde o kriminalitu z materiální nouze, poctivost a loajalita je ohrožena takovými příležitostmi, které slibují, že uspokojí následující trojlístek motivů: 16 vylepšení společenské prestiže a postup na společenském žebříčku, výrazné vylepšení materiální situace, trvalé zajištění dobré existence. Typickou vlastností pachatelů je pocit, že jejich práce není dostatečně oceňována, pocit převahy (nad zaměstnavatelem, policií...), pocit beztrestnosti a neodhalitelnosti. Pokud by pachatelé věnovali stejnou energii a vynalézavost legálnímu podnikání, byli by jistě mimořádně úspěšní. Specifika pachatelů Některé typické znaky pachatelů této trestné činnosti vyplývají již z definic, uvedených ve druhé kapitole jedná se o osoby zpravidla vážené, výše společensky postavené, využívající své důvěry vyplývající z jejich vysokého sociálního statutu a prestiže, náležející k této společenské vrstvě. Zpravidla (nikoli však vždy) se jedná o osoby bez kriminální minulosti, ale schopné zneužít své pozice. Řádní, slušní, úspěšní občané, obvykle vysoce kvalifikovaní, inteligentní, s vyšším vzděláním a odbornými zkušenostmi, často s řídícími a rozhodovacími pravomocemi, s přístupem k potřebným informacím. Mívají také dostatek finančních prostředků, které jsou v mnoha případech nezbytné ke spáchání trestné činnosti, zároveň si za tyto finanční prostředky mohou najmout nejlepší advokáty a experty a účinně se hájit. Typické pro ně je zapírání trestné činnosti, předstírání různých falešných skutečností, odvolávání se na tzv. podnikatelské riziko apod. 16 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Psychologické aspekty problematiky. In: Pracovní materiál pro kurz hospodářské a finanční kriminality. Praha: Policejní akademie ČR,

9 K typickým osobnostním charakteristikám pachatelů často patří např. odvaha hraničící až s hazardem, cílevědomost, vytrvalost, vypočítavost, touha po majetku, společenském uznání a po moci, citová chladnost, bezohlednost, bezcitnost, sklony k velikášství, egoismu atd. Snaží se také co nejméně lhát. 17 Pachatelem hospodářské trestné činnosti (potažmo trestné činnosti tzv. bílých límečků) je dnes nejčastěji rafinovaný, vzdělaný, dobře situovaný člověk s kombinačními schopnostmi, nicméně jeho představivost funguje někdy jednosměrně. Z tohoto důvodu takoví pachatelé často nejsou schopni ani ochotni pochopit nemorálnost a trestnost svého činu a jeho odhalení považují za smůlu v obchodech nebo za spiknutí okolí (konkurentů, banky, orgánů činných v trestním řízení). V případě odhalení je jejich obranou tvrzení o nespravedlivém stíhání, vyhrožují svými kontakty a v případě potřeby své hrozby plní. Opakovanými stížnostmi na postup OČTŘ a medializací případu odvracení od sebe pozornost s cílem vyvolat chaos, způsobit průtahy, zastrašit svědky, ovlivnit ve svůj prospěch veřejné mínění, často za pomoci renomovaných právníků. V případech nutnosti pak pachatelů hledají pomoc ve zločineckém podsvětí, které jim může posloužit aplikací radikálnějších prostředků. 18 Vztah k organizovanému zločinu V případě trestné činnosti tzv. bílých límečků se nezřídka jedná o rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost, páchanou složitým a vysoce kvalifikovaným způsobem, při které aktéři využívají mezer v zákonech a jiných okolností a dosahují často obrovských zisků. 19 V tom lze nalézt shodné rysy s organizovaným zločinem. Trestné činy tohoto druhu ale mohou, alespoň v počátečních fázích, probíhat bez účasti kriminálního prostředí a bez účasti či zakládání hierarchizovaných, strukturovaných a stabilních zločineckých organizací; jejich základním modem operandi je podvod 17 KUCHTA, Josef, Helena VÁLKOVÁ a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 2005, s Tamtéž, s SCHEINOST, M. Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality. Kriminalis-tika, 2004, č. 4, s

10 vůči nedobrovolné oběti bez poskytování protihodnoty; trestná činnost je páchána zevnitř zneužíváním legálního systému (v důsledku toho pachatelé této trestné činnosti narušují důvěru veřejnosti v tento systém). Průnik s organizovaným zločinem je možný, i když organizovaný zločin většinou nestojí u počátku páchání těchto podvodů či dalších trestných činů tohoto typu. Může však v určité fázi využít toho, že aktéři se obohatili nelegálním nebo ne zcela legálním způsobem a dosáhli enormních zisků, a pokusit se o jejich vydírání. V jiném případě může někdo z účastníků začít sám vyhledávat kontakt se světem zločinu, aby získal jeho podporu proti ostatním partnerům. Činnost takovýchto podnikatelů se v každém případě začne dříve nebo později stále více kriminalizovat. Akce se musí utajit, jsou podnikány kroky k odstranění svědků, stále se rozšiřuje okruh těch, které je nutné uplatnit. Někdy si i sami aktéři začnou mezi sebou vyřizovat účty, vytvářet své ochranky a tím způsobem vlastně začít budovat kriminální organizace (nebo se na ně napojovat). Tak může dojít k postupnému prorůstání a přetváření této formy kriminality v kriminalitu organizovanou. 20 Vztah k hospodářské (ekonomické) a finanční kriminalitě Protože ve výše uvedených definicích jsou často používány pojmy hospodářská (ekonomická) trestná činnosti či kriminalita a také pojem finanční kriminalita (resp. finanční delikty), považuji za nutné vymezit i tyto pojmy a jejich vzájemné vztahy, zejména proto, že v této oblasti panuje terminologická nejednotnost. Vymezení uvedených pojmů se poměrně obsáhle a vyčerpávajícím způsobem věnoval Chmelík, 21 a to z hlediska trestněprávního, kriminalistického, kriminologického i statistického. Uvedl širokou škálu názorů na definování hospodářské kriminality a obecně ji definoval takto: zaviněné (společensky nebezpečné) jednání popsané ve zvláštní části trestního zákona, poškozující nebo 20 CEJP, M. Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 1997, s CHMELÍK, Jan, P. HÁJEK a Stanislav NEČAS. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., s

11 ohrožující hospodářský pořádek, systém ekonomických a souvisejících právních vztahů, jejich fungování, práva a oprávněné zájmy subjektů těchto vztahů. 22 Hospodářskou kriminalitou jsou rozuměna zejména ta protiprávní jednání, která: 23 bez ohledu na postavení pachatele naplňují skutkovou podstatu některého z trestných činů vyjmenovaných ve zvláštní části trestního zákona, naplňují skutkovou podstatu jiného trestného činu, pokud při jeho páchání jsou pachatel i poškozený v postavení subjektů vykonávajících podnikatelskou činnost a trestná činnost souvisí s jejich podnikáním, naplňují skutkovou podstatu jiného trestného činu, pokud k němu došlo ve vztazích založených obchodním nebo pracovním právem k tíži zaměstnavatele, nebo na základě jiného právního vztahu souvisejícího s hospodářstvím, ekonomikou nebo financemi, naplňují skutkovou podstatu trestných činů veřejných činitelů a trestných činů souvisejících s úplatkářstvím, pokud je spáchal představitel veřejné správy při výkonu své pravomoci v souvislosti s plněním hospodářských úkolů v obecném zájmu nebo takové jednání proti tomuto představiteli směřovalo, nebo slouží k legalizaci výnosů z trestné činnosti, jsou zařazena do hospodářské kriminality v mezinárodních dokumentech. Do hospodářské kriminality tedy podle tohoto vymezení lze zařadit zejména některé majetkové trestné činy (typicky podvod a zpronevěru). Finanční kriminalita představuje jednu z nejdůležitějších oblastí hospodářské kriminality a zpravidla je definována jako trestná činnosti směřující proti fungování bankovního systému, kapitálového trhu a finančních institucí, penzijních fondů, pojišťoven a dalších finančních institucí Tamtéž, s Tamtéž, s ŠÁMAL, P. a kol. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 174, odkaz

12 Např. Baloun 25 pojímá finanční kriminalitu jako svébytný druh a v komparační tabulce ekonomické kriminality dokazuje rozdíly mezi hospodářskou a finanční kriminalitou (jinými slovy Baloun hospodářskou a finanční kriminalitu zastřešuje kriminalitou ekonomickou). Kromě toho, Chmelík 26 uvádí, že tento názor (tj. názor, že finanční kriminalita je specifickou kriminalitou, která není součástí hospodářské kriminality) zastává např. prof. Šámal. Enronitida V souvislosti s krachem americké energetické společnosti Enron, která zbankrotovala poté, co vyšlo najevo, že podváděla ve svém účetnictví tím, že ukrývala dluhy v dceřinných společnostech, se začal používat termín enronitida. 27 Pod tímto pojmem je chápán trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, příp. i trestný čin zneužívání informací v obchodním styku. Následkem bankrotu společnosti Enron byl prudký propad světových akciových trhů. Po následných odhaleních účetních machinací dalších amerických společností (WorldCom, Tyco International...) USA přistoupily na tvrdá legislativní opatření, mající za cíl podstatné zprůhlednění hospodaření společností (pod hrozbou tvrdých trestů). Uvedená jednání se samozřejmě netýkají pouze amerických (či obecně zahraničních) společností, ale projevují se ve velké míře i v ČR. Za připomenutí v této souvislosti stojí některé mediálně známé kauzy, které lze zařadit mezi trestnou činnost tzv. bílých límečků. Příkladů bylo a ještě je stále dost. Z těch nejvýznamnějších si vzpomínám např. na skandál Barings Bank, nejstarší britské komerční banky, která zkrachovala v roce 1995, protože její pracovník, v Singapuru působící obchodník Nick Leeson, se dlouhou dobu snažil zakrývat finanční ztráty při termínovaných obchodech. 25 BALOUN, V. Finanční kriminalita v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, s CHMELÍK, Jan, P. HÁJEK a Stanislav NEČAS. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., s. 26, odkaz BALOUN, V. Finanční kriminalita v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, s

13 Zajímavé příklady modelů a případových studií podvodů s finančními instrumenty (akreditivy, záruky, směnky...) jsme našel v přílohách 28 týdeníku Ekonom č , které pod názvem Finanční podvody zevnitř vycházely v roce 2003 a které byly připraveny ve spolupráci s českou pobočkou Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce). Podvodné finanční instrumenty se často velice podobají opravdovým dokumentům a odhalení jejich skutečné identity vyžaduje více než jen zběžné prohlédnutí. Stopy lze najít ve formulaci těchto dokumentů používají slova, fráze a termíny, které ve finančních kruzích neexistují nebo které jsou odvozeny od existujících pojmů. Praktické příklady Dále bych chtěl připomenout některé případy z českých reálií: Moravia banka Případ této banky je typickým příkladem útoku vlastníka proti svém majetku a lze na něm vhodně ukázat některé politické souvislosti. Moravia banka vznikla v době boomu bankovnictví v roce 1992 jako regionální banka a svými parametry měla charakter malé banky. Od roku 1996 hospodařila ztrátově, byla pro již v následujícím roce zařazena do tzv. stabilizačního programu ČNB, v roce 1999 z něj byla vyřazena pro dlouhodobé neplnění ukazatelů, schválených při přijímání banky do programu a poté vyhlásila konkurz. S ohledem na své regionální zaměření úvěrovala některé velké státní či polostátní podniky severní Moravy, na jejichž fungování měla zájem vláda. Z toho důvodu ji tak ČNB zařadila do zmíněného stabilizačního programu a v roce 1997 jí uhradila za ztrátové úvěry téměř tři čtvrtě miliardy korun. Moravia banka již v roce 1993 poskytla patnáctimilionový úvěr leasingové společnosti Betafin, a.s., kterou soluvlastnil podnikatel Jiří Baron (mimochodem druhý z vlastníků byl i spolumajitelem společnosti Iceberg, která stála v pozadí pádu dalších bank Ekoagrobanky, První slezské banky a Podnikatelské banky). Podle 28 MERRET, J. a P. RENNER. Preventing Financial Instrument Fraud. [Finanční podvody zevnitř]. Přeložil Michal NOSEK. Příloha týdeníku Ekonom, 2003, č

14 zpráv z veřejných zdrojů byl jejich partnerem ve společnosti Betafin i bankéř z Moravia banky, který různým obchodním společnostem, patřícím Jiřímu Baronovi (který se posléze stal i předsedou dozorčí rady Moravia banky) poskytoval další úvěry. Jiří Baron díky těmto úvěrům a prostřednictvím kapitálového trhu (tedy prostřednictvím svých kapitálových účastí v různých společnostech) banku ovládl. Moravia banka tak měla ve svém úvěrovém portfoliu stamiliony úvěrů společností buď jím přímo vlastněných, nebo personálně propojených či jednajících ve shodě. Jiří Baron byl zatčen v prosinci roku 2000 a obviněn spolu s dalšími čtyřmi lidmi v souvislosti s úvěrovým podvodem, k němuž mělo dojít v jím vlastněné společnosti (Ingstav Opava). K trestně stíhaným přibylo pětičlenné představenstvo Moravia banky, jeden pražský podnikatel a jeden advokát. V září 2002 se kauza zkrachovalé Moravia banky dostala před senát Krajského soudu v Ostravě. Jiřího Barona a jeho společníky vinil státní zástupce z podvodu, zneužívání informací v obchodním styku a porušování povinností při správě cizího majetku. Obecně lze říci, že mezi hlavní důvody vzniku kauzy (nejen) Moravia banky patří zcela výjimečná situace, kdy v první polovině devadesátých let minulého století v ČR vzniklo několik desítek bank. Vzhledem k tehdejší situaci nebylo ani možné. Aby všechny tyto banky měly důvěryhodné a zodpovědné vlastníky, schopný, zkušení a v bankovnictví vzdělaný management, vyškolený personál, standardní pracovní postupy při poskytování úvěrů atd. Připočteme-li k tomu zcela nedostatečnou konsolu ze strany centrální banky, pak lze při zpětném pohledu konstatovat, že důsledky v této podobě byly předvídatelné. V současné době se dá říci, že situace v bankovnictví v ČR je již několik let stabilizovaná. KB a Alon Barak O případu Alona Baraka, resp. Společnosti B.C.L. Trading se začalo hovořit v roce Případ lze charakterizovat jako profesionální selhání pracovníků KB, 14

15 což potvrzuje tezi, že nezanedbatelné procento manažerů KB (ale nejen KB) byli lidé profesionálně minimálně nekompetentní, v horším případě pak přímo (jakkoli nedokazatelně) úplatní. Stejně jako v řadě jiných případů je těžké rozlišit, zda ze strany pracovníků KB šlo o pouhé podstoupení nepřiměřeného rizika, o neznalost či zda došlo k trestné činnosti. V čase se celý případ vyvíjel následovně: společnosti B.C.L. Trading byl hned v počátcích (červen roku 1996) přiznán limit pro otevírání dokumentárního akreditivu ve výši 100 mil. USD. Uvedený limit se v červenci roku 1997 zvýšil na 150 mil. USD, přestože KB již bylo známo propojení společnosti B.C.L. Trading s dalšími společnostmi, které v předchozím období způsobily KB ztrátu ve výši 1,2 mld. Kč. Další zvýšení limitu bylo provedeno v červnu roku 1998 (200 mil. USD). V červenci roku 1999 byl limit pro otevírání akreditivu snížen na nulu z důvodů: podezření na falšování dokumentů (přičemž již v prosinci 1997 byla KB upozorněna rakouskou bankou Central Wechsel AG, že od společnosti B.C.L. Trading obdržela směnku. Na níž byl zfalšován aval směnečné nebo šekové rukojemství), zhoršeného ratingového hodnocení společnosti B.C.L. Trading, konečně uznaného faktu, že Alon Barak již v minulosti způsobil KB výše zmíněnou ztrátu. PĆR obvinila celkem 11 osob z řad členů představenstva a středního managementu KB z trestných činů porušování povinností při správě cizího majetku a porušování závazných pravidel hospodářského styku. Obviněn však nebyl ani Alon Barak, ani dlouholetý předseda představenstva a generální ředitel KB nebyl fyzicky přítomen jednání, na němž se limit pro B.C.L. Trading schvaloval. S tímto zdůvodněním podle některých právníků nelze souhlasit, neboť podle interních materiálů KB šlo o usnesení per rolam, které znamená, že s každým absentujícím členem představenstva je nutné dodatečně vejít ve styk a vyžádat si jeho souhlas (stanovisko). Pokud nesouhlasí, může vznést námitku, což dotyčný neučinil. Navíc je neoddiskutovatelná jeho odpovědnost 15

16 v oblastech procedur (pracovních postupů) a kontrolních mechanismů. Je potřeba dodat, že v době šetření případu byl senátorem, chráněným imunitou. Podle dostupných zdrojů a podle publikovaných schémat obchodních vztahů pocházejí obchodní partneři společnosti B.C.L. Trading z Ruska, Uzbekistánu, Slovenska a Polska. Společnost B.C.L. Trading v nich vystupuje jako prostředník, tzn. Že je jak dovozcem, tak vývozcem. KB neměla povinnost zkoumat, zda zboží reálně existuje, rozhodující je předložení dokladů. Z toho vyplývá možné kriminální jednání společnosti B.C.L. Trading, resp. Alona Baraka. Nabízí se úvaha, že obchodními partnery byly spřízněné společnosti a okamžik, kdy se přestalo platit (a kdy tedy vznikla povinnost KB uhradit akreditiv) byl předem domluven. Problém financování aktivit společnosti B.C.L. Trading může být složitější o skutečnosti, které byly zveřejněny některými médii, podle kterých společnost B.C.L. Trading využívala KB jako pračku špinavých peněz (jinými slovy k legalizaci výnosů z trestné činnosti). Tento případ byl v závěru roku 2005 Obvodním soudem pro Prahu 1 v tichosti uzavřen, všichni aktéři jsou nevinní. Šrejber Tennis Investment Milan Šrejber, bývalý vrcholový tenista, zakladatel privatizačních fondů a sponzor ODS (rozkrytím jeho daru, rozepsaného na dva fiktivní dárce, propukla dokonce vládní krize a byly vyvolány předčasné volby), přestože byl souzen a odsouzen, byl posléze na základě stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona zproštěn obvinění. Případ totiž ukazuje určitý mezistupeň mezi čistě privatizační trestnou činností (v podstatě neopakovatelnou) a trestnou činností, spojenou s běžným fungováním kapitálového trhu. Zároveň ukazuje značně ztíženou situaci OČTŘ, které mají stíhat takovouto trestnou činnost. Na kapitálový trh působí mnoho faktorů a rozlišit trestnou činnost od neúspěšného podnikání (často na hraně zákona) je velmi obtížné. 16

17 Společnost Šrejber Tenis Investment v sobě zahrnovala jak investiční privatizační fondy, tak investiční fondy, které již vykazovaly znaky podílových fondů a také makléřskou společnost. Vše personálně propojeno právě osobou Milana Šrejbera. Šrejberova investiční společnost se úspěšně zúčastnila obou vln kupónové privatizace a obhospodařovala prostředky držitelů investičních kupónů, zatímco Šrejber Tenis Investing, investiční fond, a.s. obhospodařoval víceméně jeho vlastní prostředky. Transakcemi mezi těmito společnostmi, s využíváním pohybu kurzu akcií a také pomocí provizních plateb makléřské společnosti byly privatizační fondy připraveny o cca 20 mil. Kč. Případ byl zahrán do ztracena a přispěl k nedůvěře velké části veřejnosti ve správné fungování kapitálových trhů. Otázka, jak je možné, že tyto transakce probíhaly tak, jak probíhaly, tedy že fondy, na nichž byly prostředky držitelů investičních kupónů, byly soustavně ochuzovány, zatímco podílové fondy téže společnosti zaznamenávaly stálý růst, zůstává nezodpovězena. 17

18 ZÁVĚR Trestná činnost tzv. bílých límečků je ve své podstatě nenásilná, ovšem často latentní, obtížně identifikovatelná a prokazatelná, často i organizovaná, s mimořádným sociální a ekonomickým dopadem zisky vytvořené uvedenou trestnou činnosti jsou obrovské a zároveň s relativně malou pravděpodobností odhalení pachatelů. Orientace mnoha pachatelů a jejich poradců v odborné problematice často vysoko přesahuje odborné znalosti pracovníků orgánů činných v trestním řízení. Kriminalita bílých límečků původně označovala porušování trestního práva osobami z vyšších sociálních tříd v průběhu jejich profesionálních aktivit. Dnes, i v kontextu významového posunu pojmu bílý límeček, jde o ekonomickou trestnou činnost páchanou při výkonu profese představitelem legálního podnikání cestou obcházení pravidel a porušování zákonů s cílem získat vyšší profit bez ohledu na škodu způsobenou společnosti. Tato forma kriminality se obvykle překrývá s kriminalitou nelegálních organizací, cestou porušování platných právních předpisů, obvykle s cílem získat neoprávněné výhody např. prostřednictvím korupce, nedodržováním norem ochrany životního prostředí, vědomým dodáváním nekvalitního zboží, účetními a finančními manipulacemi či deformováním tržního prostředí SEKOT, A. Nové formy kriminality a sociopatie, z přednášky. Aktuální problémy soudobé společnosti. Dostupné na a- sociopatie.. [citováno ]. 18

19 LITERATURA A Dictionary of Criminology. London: Routledge & Kegan Paul plc, BALOUN, V. Finanční kriminalita v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, CEJP, M. Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Psychologické aspekty problematiky. In: Pracovní materiál pro kurz hospodářské a finanční kriminality. Praha: Policejní akademie ČR, ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN CHMELÍK, Jan a kol. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha, a.s., CHMELÍK, Jan a kol. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o CHMELÍK, Jan, P. HÁJEK a Stanislav NEČAS. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., KUCHTA, Josef, Helena VÁLKOVÁ a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, NOVOTNÝ, Otto, Josef ZAPLETAL a kol. Kriminologie. 2. vydání. Praha: ASPI Publishing,

20 SCHEINOST, M. Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality. Kriminalistika, 2004, č. 4, s SCHEINOST, M. Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality. Kriminalistika, 2004, č. 4, s SCHEINOST, M. a kol. Výzkum ekonomické kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci SMEJKAL, V. Počítačová kriminalita a její trestněprávní aspekty. Policista, 1996, č. 12. ŠÁMAL, P. a kol. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 174, odkaz 70. The Sage Dictionary of Criminology. London: Sage Publications Ltd., 2001, s ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie. 2. vydání. Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR,

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Marek Fryšták KEY Publishing s.r.o. Ostrava VIP Books s.r.o. Praha 2007 Recenzent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky Tomáš Ježek 2006 Obsah Obsah Motto 7 Úvod 8 Předmluva jako shrnutí 9 1. Východiska 11 1.1 Ekonomové a právníci,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

2. Informace o průběhu a výsledcích spolupráce v rámci ad hoc týmů

2. Informace o průběhu a výsledcích spolupráce v rámci ad hoc týmů Informace o průběhu a výsledcích spolupráce společných ad hoc týmů složených ze zástupců orgánů činných v trestním řízení a správců daně zaměřených na potírání závažné finanční kriminality II. 1. Úvod

Více

Brífink k případům 1. října 2015

Brífink k případům 1. října 2015 Brífink k případům 1. října 2015 1 Případ CUPRAL Případ krácení daně z přidané hodnoty se škodou cca 378 milionů korun. Spolupráce ÚOKFK SKPV, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, příslušníků

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

www.pwc.com/cz DETEKCE INTERNÍCH PODVODŮ V BANKÁCH A NÁSLEDNÁ REAKCE ČIA 3. setkání interních auditorů z finanční oblasti 27. 11.

www.pwc.com/cz DETEKCE INTERNÍCH PODVODŮ V BANKÁCH A NÁSLEDNÁ REAKCE ČIA 3. setkání interních auditorů z finanční oblasti 27. 11. www.pwc.com/cz DETEKCE INTERNÍCH PODVODŮ V BANKÁCH A NÁSLEDNÁ REAKCE ČIA 3. setkání interních auditorů z finanční oblasti 27. 11. 2012 Agenda 1. Detekce podvodů vs interní audit 2. Interní vs. externí

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona o ochraně osobních údajů

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

» 28. 2. 2011-30. 6. 2012 zajištění provozu a údržby rozhraní (infotmačního

» 28. 2. 2011-30. 6. 2012 zajištění provozu a údržby rozhraní (infotmačního Zadavatel stanoví, » 28. 2. 2011-30. 6. 2012 zajištění provozu a údržby rozhraní (infotmačního systému) Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem Základní kvaefíkačflí předpoklady: Základní kvalifikační

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úvod Různé pohledy na podstatu transakcí Pohled skupiny / vlastníka

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

O b ž a l o b a. 1) por. Bc. Radka Turišina

O b ž a l o b a. 1) por. Bc. Radka Turišina 2 KZV 76/2009-93 Okresní soud TEPLICE O b ž a l o b a Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podává podle 176 odst. 1 a 179 odst. tr. řádu obžalobu na 1) por. Bc. Radka Turišina

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 *uohsx0017qzt* UOHSX0017QZT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009,

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více