K R I M I N A L I T A B Í L Ý C H L Í M E Č K Ů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R I M I N A L I T A B Í L Ý C H L Í M E Č K Ů"

Transkript

1 Mgr. Miloslav Mastný doktorand Policejní akademie ČR v Praze K R I M I N A L I T A B Í L Ý C H L Í M E Č K Ů Anotace Doktorandská zkouška z předmětu forenzní psychologie mne vedla k zamyšlení nad problematikou, která zasahuje i do sféry kriminologie a kriminalistiky. Přestože kauzy naznačené v článku jsou staršího data a v textu poznamenávám, že se v ČR situace v bankovnictví v jistém směru stabilizovala, není na škodu si takovéto kauzy připomenout, neboť je možné, že se mohou v různých jiných variantách znovu uskutečnit. I kauzy, které se ukazují čas od času v zahraničí, svědčí o tom, že tato kvalifikovaná trestná činnost je páchána. Článek je jen krátkým naznačením skutečně závažné problematiky, která by si zasloužila podrobnější a hlubší rozbor. Klíčová slova Kriminalita bílých límečků, kvalifikovaná trestná činnost, bankovnictví, psychologické aspekty trestné činnosti.

2 ÚVOD Současný organizovaný zločin, mluvíme-li o prorůstání do státní správy nebo samosprávy, je s dobou před pěti, deseti lety, nesrovnatelný. Změnila se nejen forma trestné činnosti, ale i metody, jakými zločinci pracují, podotkl Šlachta, jehož útvar se kromě aktivit teroristů, extremistů, cizojazyčných mafií či překupníků zbraní věnuje také domácím zločineckým strukturám. Ty, jako ostatně ÚOOZ již několikrát upozornil ve svých výročních správách, stále rafinovaněji a hlouběji pronikají z prostředí ryze kriminálního do byznysu a odtud ke státním úředníkům, kteří rozhodují o výběrových řízeních, získání státních či evropských dotací a podobně. Dochází k ovlivňování výběrových řízení a účelovému zřizování různých společností. Ze strany zločineckých organizací existuje snaha za úplatu nebo pomocí kompromitujících materiálů získávat osoby působící v bezpečnostních složkách státu a v nejvyšších orgánech státní správy a samosprávy, sestavovat skupiny osob na vyšších pozicích v institucích určujících přidělování dotací z EU, upozorňoval již před lety tento specializovaný policejní útvar. Stále častěji je zaznamenáván nebezpečný fenomén spočívající ve využití korupce a propojení s orgány státní správy, což může zásadním způsobem ohrožovat bezpečnostní situaci státu a důvěru ve státní instituce. Je zřejmé, že se jedná o efektivní způsob ovlivňování, kterého budou skupiny organizovaného zločinu nadále využívat pro dosažení svých cílů, varoval ÚOOZ ve zprávě v roce 2009 a v obměněné podobě varování každoročně opakuje. Změny chování zločinců se podle Šlachty projevila i na vyšetřování závažných případů, které se pro kriminalisty stalo složitějším. Podle Šlachty to může souviset i s hromadnými odchody zkušených policistů od sboru v minulých letech, kteří poté našli nejrůznějších uplatnění v soukromém sektoru od angažmá u miliardářů až po pochybné bezpečnostní agentury. S sebou si však vyšetřovatelé a operativci odnesli nejen cenné informace a letité zkušenosti, ale především znalost kriminalistických metod, jejichž vyzrazení druhé straně nyní může práci policistům komplikovat. 2

3 Pachatelé využívají znalosti policejní práce, což se projevuje především na úrovni jejich konspirace. Setkávají se na místech, kam je pro nás těžké proniknout, ať už s technikou nebo osobně, poznamenal Šlachta s tím, že to nutně neznamená vzdálené exotické destinace, ale může jít i o neobvyklá místa, jako například saunu. Novým fenoménem je také využívání moderních komunikačních technologií, např. IP telefonů nebo Skype, ale i sociálních sítí. Velkou komplikaci proto Šlachta spatřuje ve zpřísnění podmínek, za jakých se policie může dostat k údajům telefonních operátorů a poskytovatelů připojení k internetu. Vzhledem k tomu, že pachatelé trestné činnosti detailně znají například i způsoby policejního sledování, dokážou se mu úspěšně bránit. Klasickým způsobem podle Šlachty je například několikanásobná změna místa schůzky těsně před jejím konáním. Velkou roli v tzv. kriminalitě bílých límečků pak hrají různé obchodní firmy nebo právní kanceláře, jejichž služeb pachatelé oficiálně i skrytě využívají. Vyšetřování složitých finančních machinací, které organizovaný zločin provázejí, tak často přivádí detektivy ÚOO na pole působnosti Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, se kterým na vyšetřování spolupracují i ve společných specializovaných týmech. Kriminalita bílých límečků vznikla jako protiklad pojmu zločiny modrých límečků, který označoval trestnou činnosti běžných narušitelů zákona. Kriminalita bílých límečků znamená protiprávní jednání osob, které působí zejména ve státním a správním aparátu, u představitelů podnikatelských institucí, kde přichází do styku s údaji, ke kterým se běžný občan prakticky nedostane. Tento pojem zahrnuje např. zpronevěru, zneužití informací, daňové podvody, pojišťovací podvody, spekulace s nemovitostmi, výrobu a prodej nebezpečných produktů, apod. Největším problémem, který je spojen s touto kriminalitou je velice malé procento odhalení pachatelů takového jednání. Z výzkumných šetření vyplývá, že lidmi, kteří se dopouští protiprávního jednání jsou především osoby ze střední vrstvy. Dalším faktorem bránícím odhalení trestného činu je velmi obtížná možnost kontroly byrokratů a představitelů jednotlivých institucí. Škody způsobené bílými límečky jsou řádově 3

4 mnohem vyšší, než škody způsobené běžným kriminálním jednáním. Skrytý a nenásilný charakter (toto jednání není zaměřeno proti životu, zdraví lidí) vzbuzuje v široké veřejnosti zdání, že se vlastně nejedná o závažné porušení práva, nicméně v důsledku může být pro fungování sociálního řádu daleko závažnější a nebezpečnější. S kriminalitou bílých límečků je úzce spojena i trestná činnost lidí, tzv. mocných, kteří vlastní státní moc, eventuálně se podílí na její distribuci ve společnosti. Jedná se o protiprávní chování vládních představitelů, státních úředníků, poslanců, členů politických stran (korupce, zneužívání informací), příslušníků soudů, prokuratury a policie. Původ termínu O původu termínu trestná činnosti tzv. bílých límečků, resp. o původu termínu white collar crime se zmiňuje učebnice kriminologie. 1 Dle této učebnice byl autorem termínu americký kriminolog Edwin H. Sutherland, a to v roce 1939, když definoval hospodářský zločin jako jednání, které spáchala vážená, vysoce společensky postavená osoba v rámci svého povolání, využívajíc své důvěry vyplývající z jejího vysokého sociálního statutu a prestiže, náležející k této společenské vrstvě. Podle Sutherlanda, kterému v roce 1949 v New Yorku vyšla jeho kniha s názvem White Collar Crime, představuje trestná činnost tzv. bílých límečků převážně hospodářské a finanční delikty osob z vyšších společensko ekonomických profesních skupin. 2 Sutherland tvrdil, že 3 zločinci z řad bílých límečků jsou relativně více chráněni před trestním stíháním díky svému společenskému postavení, protože při vnímání trestné činnosti příslušníků vyšších tříd dochází ze strany represivních orgánů ke 1 ZAPLETAL., Josef a kol. Kriminologie. 2. vydání. Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR, s NOVOTNÝ, Otto, Josef ZAPLETAL a kol. Kriminologie. 2. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004, s SCHEINOST, M. Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality. Kriminalis-tika, 2004, č. 4, s

5 class bias 4 vedoucí ke zvýšené toleranci. Subjektivní dojem, který je vyvolán sebevědomým příchodem potenciálního pachatele, oblečeného do skvěle padnoucího značkového obleku, dávajícího na odiv své odborné znalosti a také své konexe, k výslechu, navíc často v doprovodu renomovaného obhájce, je zcela jiný, než při příchodu obyčejného pachatele. Na druhou stranu v případě přesvědčení o vině takového pachatele, avšak bez potřebných důkazů, je pocit bezmoci mnohem silnější. Clinard v roce 1952 definoval trestnou činnosti bílých límečků jako porušení zákona především skupinou obchodníků, svobodných pracovníků a úředníků v souvislosti s jejich prací. 5 Dnes bychom mohli chápat trestnou činnosti tzv. bílých límečků jako hospodářskou trestnou činnost, páchanou při výkonu profese představitelem legálního podnikání, tj. obcházení pravidel a porušování zákonů v rámci výkonu profese na místě, které to umožňuje, s cílem získat vyšší zisk. 6 Scheinost 7 bílé límečky stručně definuje jako osoby bez kriminální minulosti, ale schopné zneužít své pozice v podnikatelské sféře, stejný autor klade rovnítko mezi tzv. bílé límečky a kvalifikované pachatele hospodářské trestné činnosti a vyslovuje předpoklad o převaze tzv. bílých límečků mezi pachateli hospodářské kriminality. 8 V současných českých učebnicích kriminalistiky a kriminologie bývají předmětné termíny zmíněny jednou větou, bez dalšího upřesnění. Např. v učebnici kriminologie 9 jsou tzv. bílé límečky vymezeny jako elitní nejvyšší společenská vrstva 4 Dle Scheinosta class bias v Sutherlandově pojetí znamená mírnější vnímání a posuzování kriminality příslušníků vyšších společenských vrstev ve srovnání s toutéž kriminalitou páchanou příslušníky nižších společenských vrstev, protože se jednak u vyšších vrstev předpokládá větší kultivovanost a menší sklon k páchání trestné činnosti, jednak se spáchaná trestná činnosti posuzuje u vyšších vrstev shovívavěji. 5 Tamtéž, s SCHEINOST, M. Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality. Kriminalis-tika, 2004, č. 4, s SCHEINOST, M. a kol. Výzkum ekonomické kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a sociální preven-ci. 2004, s Tamtéž, s KUCHTA, Josef, Helena VÁLKOVÁ a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 2005, s

6 pachatelů hospodářské trestné činnosti. V učebnici kriminalistiky 10 jsou pachatelé s bílými límečky vymezeni jako pachatelé hospodářských trestných činů, kteří vystupují jako řádní občané, úspěšní v zaměstnání či podnikatelské činnosti, mající plnou důvěru okolí a v některých případech i značný politicko ekonomický vliv na určitém teritoriu. Podobně v Rukověti kriminalistiky 11 se pachatelé hospodářské trestné činnosti bílé límečky charakterizují jako dosud bezúhonné osoby, které nemají žádné nebo malé zkušenosti z jednání s orgány činnými v trestním řízení. Většinou ale mají dobré až nadprůměrné znalosti z dotčeného oboru. Podle Smejkala 12 jsou bílými límečky středně a vysoce kvalifikované osoby, lidé s vysokou odpovědností, pravomocí, v důvěryhodném postavení. Pro doplnění podkladů jsem se podíval i do cizojazyčných kriminologických slovníků, nejobsáhleji se pojmu věnuje The Sage Dictionary of Criminology. 13 Zde je pojem white collar crime definován jako heterogenní skupina útoků, spáchaných lidmi relativně vysokého statutu nebo požívajících poměrně vysokého stupně důvěry, v souvislosti s jejich legální prací. Dále je zmíněna kritika Sutherlandovy práce jiným autorům (konkrétně je jmenován Paul Tappan) se nelíbilo jeho označování lidí za zločince, aniž by byli za zločin odsouzeni (srovnejme s kriminalizací podnikatelů v ČR v uplynulých letech). Zajímavá je definice, uvedená v časopise Kriminalistická společnost 14 : označení trestná činnost bílých límečků se vztahuje na trestnou činnost osob, zastávajících vysoká postavení v politickém a hospodářském životě, včetně vysokých státních úředníků a osob zaujímajících významná místa v podnikatelské sféře. 10 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s CHMELÍK, Jan a kol. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2005, s SMEJKAL, V. Počítačová kriminalita a její trestněprávní aspekty. Policista, 1996, č The Sage Dictionary of Criminology. London: Sage Publications Ltd., 2001, s NĚMEC, Miroslav. FBI a kurz o kriminalitě bílých límečků. Kriminalistická společnost, 1994, č. 1, s

7 Zajímaví je tato definice zejména proto, že jsou zde výslovně uvedeny osoby, působící v politice, které tam podle mého názoru jednoznačně patří propojení politiky s průmyslem je bezpochybné (alespoň v českých reáliích). Např. některé korupční kauzy, ve kterých figurují politici, lze také řadit k trestné činnosti bílých límečků viz např. aktuální korupční aféra s biolihem. 15 Z výše uvedeného je zřejmé, že názory na obsah pojmu trestná činnost tzv. bílých límečků nejsou zcela jednotné, což je pochopitelné již jen s přihlédnutím k době vzniku tohoto pojmu. některé uvedené definice jsou poněkud širší, neomezují se pouze na nejvyšší společenskou vrstvu. Příčiny vzniku trestné činnosti tzv. bílých límečků Obecně bychom mohli za typické způsoby páchání trestné činnosti bílých límečků považovat např. podvody různého druhu, zpronevěry, zneužívání důvěrných informací ke vlastnímu obohacení, nedodržování předpisů o vedení účetnictví, zkrácení daně, různé machinace v investičních společnostech a fondech nebo při veřejných soutěžích, vzhledem k propojení hospodářské kriminality a korupčního jednání i některé korupční případy atd. Pokud bych se měl zamyslet nad příčinami vzniku trestné činnosti tzv. bílých límečků v podmínkách ČR v uplynulých letech, pak mezi hlavní příčiny zcela jistě patří společenské změny po roce 1989 (otevření státních hranic, ekonomické transformace spojená s rozsáhlými majetkovými přesuny, vznik trhu a kapitálu, živelný vznik řady finančních institucí s nekvalifikovanými zaměstnanci atd.). Dále technický rozvoj, usnadňující páchání trestné činnosti a podmiňující vznik nových forem trestné činnosti a také právní a morální vědomí společnosti, které bylo v důsledku předchozích let (tj. před rokem 1989) značně pokřiveno. Zásadní pro vznik trestné činnosti tzv. bílých límečků byly legislativní změny, zejména devadesátá léta minulého století byla poznamenána legislativním chaosem a nepřehledností. Český právní řád je složitý, přesycený neustálými novelami, je možný různý výklad 15 KEDROŇ, R. a V. BLAŽEK. Korupce: zatčené spojuje ministerstvo dopravy. Hospodářské noviny, , s. 4. 7

8 stejných právních norem (což ve svém důsledku znamená, že např. k daňovým únikům dochází nejen úmyslně, ale i nesprávnou interpretací příslušného předpisu). Z výše uvedeného je zřejmé, že příležitostí k páchání trestné činnosti (bílých límečků) bylo dostatek, a příležitost je základní objektivní podmínkou k páchání i této trestné činnosti. Obvykle nejde o kriminalitu z materiální nouze, poctivost a loajalita je ohrožena takovými příležitostmi, které slibují, že uspokojí následující trojlístek motivů: 16 vylepšení společenské prestiže a postup na společenském žebříčku, výrazné vylepšení materiální situace, trvalé zajištění dobré existence. Typickou vlastností pachatelů je pocit, že jejich práce není dostatečně oceňována, pocit převahy (nad zaměstnavatelem, policií...), pocit beztrestnosti a neodhalitelnosti. Pokud by pachatelé věnovali stejnou energii a vynalézavost legálnímu podnikání, byli by jistě mimořádně úspěšní. Specifika pachatelů Některé typické znaky pachatelů této trestné činnosti vyplývají již z definic, uvedených ve druhé kapitole jedná se o osoby zpravidla vážené, výše společensky postavené, využívající své důvěry vyplývající z jejich vysokého sociálního statutu a prestiže, náležející k této společenské vrstvě. Zpravidla (nikoli však vždy) se jedná o osoby bez kriminální minulosti, ale schopné zneužít své pozice. Řádní, slušní, úspěšní občané, obvykle vysoce kvalifikovaní, inteligentní, s vyšším vzděláním a odbornými zkušenostmi, často s řídícími a rozhodovacími pravomocemi, s přístupem k potřebným informacím. Mívají také dostatek finančních prostředků, které jsou v mnoha případech nezbytné ke spáchání trestné činnosti, zároveň si za tyto finanční prostředky mohou najmout nejlepší advokáty a experty a účinně se hájit. Typické pro ně je zapírání trestné činnosti, předstírání různých falešných skutečností, odvolávání se na tzv. podnikatelské riziko apod. 16 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Psychologické aspekty problematiky. In: Pracovní materiál pro kurz hospodářské a finanční kriminality. Praha: Policejní akademie ČR,

9 K typickým osobnostním charakteristikám pachatelů často patří např. odvaha hraničící až s hazardem, cílevědomost, vytrvalost, vypočítavost, touha po majetku, společenském uznání a po moci, citová chladnost, bezohlednost, bezcitnost, sklony k velikášství, egoismu atd. Snaží se také co nejméně lhát. 17 Pachatelem hospodářské trestné činnosti (potažmo trestné činnosti tzv. bílých límečků) je dnes nejčastěji rafinovaný, vzdělaný, dobře situovaný člověk s kombinačními schopnostmi, nicméně jeho představivost funguje někdy jednosměrně. Z tohoto důvodu takoví pachatelé často nejsou schopni ani ochotni pochopit nemorálnost a trestnost svého činu a jeho odhalení považují za smůlu v obchodech nebo za spiknutí okolí (konkurentů, banky, orgánů činných v trestním řízení). V případě odhalení je jejich obranou tvrzení o nespravedlivém stíhání, vyhrožují svými kontakty a v případě potřeby své hrozby plní. Opakovanými stížnostmi na postup OČTŘ a medializací případu odvracení od sebe pozornost s cílem vyvolat chaos, způsobit průtahy, zastrašit svědky, ovlivnit ve svůj prospěch veřejné mínění, často za pomoci renomovaných právníků. V případech nutnosti pak pachatelů hledají pomoc ve zločineckém podsvětí, které jim může posloužit aplikací radikálnějších prostředků. 18 Vztah k organizovanému zločinu V případě trestné činnosti tzv. bílých límečků se nezřídka jedná o rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost, páchanou složitým a vysoce kvalifikovaným způsobem, při které aktéři využívají mezer v zákonech a jiných okolností a dosahují často obrovských zisků. 19 V tom lze nalézt shodné rysy s organizovaným zločinem. Trestné činy tohoto druhu ale mohou, alespoň v počátečních fázích, probíhat bez účasti kriminálního prostředí a bez účasti či zakládání hierarchizovaných, strukturovaných a stabilních zločineckých organizací; jejich základním modem operandi je podvod 17 KUCHTA, Josef, Helena VÁLKOVÁ a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 2005, s Tamtéž, s SCHEINOST, M. Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality. Kriminalis-tika, 2004, č. 4, s

10 vůči nedobrovolné oběti bez poskytování protihodnoty; trestná činnost je páchána zevnitř zneužíváním legálního systému (v důsledku toho pachatelé této trestné činnosti narušují důvěru veřejnosti v tento systém). Průnik s organizovaným zločinem je možný, i když organizovaný zločin většinou nestojí u počátku páchání těchto podvodů či dalších trestných činů tohoto typu. Může však v určité fázi využít toho, že aktéři se obohatili nelegálním nebo ne zcela legálním způsobem a dosáhli enormních zisků, a pokusit se o jejich vydírání. V jiném případě může někdo z účastníků začít sám vyhledávat kontakt se světem zločinu, aby získal jeho podporu proti ostatním partnerům. Činnost takovýchto podnikatelů se v každém případě začne dříve nebo později stále více kriminalizovat. Akce se musí utajit, jsou podnikány kroky k odstranění svědků, stále se rozšiřuje okruh těch, které je nutné uplatnit. Někdy si i sami aktéři začnou mezi sebou vyřizovat účty, vytvářet své ochranky a tím způsobem vlastně začít budovat kriminální organizace (nebo se na ně napojovat). Tak může dojít k postupnému prorůstání a přetváření této formy kriminality v kriminalitu organizovanou. 20 Vztah k hospodářské (ekonomické) a finanční kriminalitě Protože ve výše uvedených definicích jsou často používány pojmy hospodářská (ekonomická) trestná činnosti či kriminalita a také pojem finanční kriminalita (resp. finanční delikty), považuji za nutné vymezit i tyto pojmy a jejich vzájemné vztahy, zejména proto, že v této oblasti panuje terminologická nejednotnost. Vymezení uvedených pojmů se poměrně obsáhle a vyčerpávajícím způsobem věnoval Chmelík, 21 a to z hlediska trestněprávního, kriminalistického, kriminologického i statistického. Uvedl širokou škálu názorů na definování hospodářské kriminality a obecně ji definoval takto: zaviněné (společensky nebezpečné) jednání popsané ve zvláštní části trestního zákona, poškozující nebo 20 CEJP, M. Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 1997, s CHMELÍK, Jan, P. HÁJEK a Stanislav NEČAS. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., s

11 ohrožující hospodářský pořádek, systém ekonomických a souvisejících právních vztahů, jejich fungování, práva a oprávněné zájmy subjektů těchto vztahů. 22 Hospodářskou kriminalitou jsou rozuměna zejména ta protiprávní jednání, která: 23 bez ohledu na postavení pachatele naplňují skutkovou podstatu některého z trestných činů vyjmenovaných ve zvláštní části trestního zákona, naplňují skutkovou podstatu jiného trestného činu, pokud při jeho páchání jsou pachatel i poškozený v postavení subjektů vykonávajících podnikatelskou činnost a trestná činnost souvisí s jejich podnikáním, naplňují skutkovou podstatu jiného trestného činu, pokud k němu došlo ve vztazích založených obchodním nebo pracovním právem k tíži zaměstnavatele, nebo na základě jiného právního vztahu souvisejícího s hospodářstvím, ekonomikou nebo financemi, naplňují skutkovou podstatu trestných činů veřejných činitelů a trestných činů souvisejících s úplatkářstvím, pokud je spáchal představitel veřejné správy při výkonu své pravomoci v souvislosti s plněním hospodářských úkolů v obecném zájmu nebo takové jednání proti tomuto představiteli směřovalo, nebo slouží k legalizaci výnosů z trestné činnosti, jsou zařazena do hospodářské kriminality v mezinárodních dokumentech. Do hospodářské kriminality tedy podle tohoto vymezení lze zařadit zejména některé majetkové trestné činy (typicky podvod a zpronevěru). Finanční kriminalita představuje jednu z nejdůležitějších oblastí hospodářské kriminality a zpravidla je definována jako trestná činnosti směřující proti fungování bankovního systému, kapitálového trhu a finančních institucí, penzijních fondů, pojišťoven a dalších finančních institucí Tamtéž, s Tamtéž, s ŠÁMAL, P. a kol. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 174, odkaz

12 Např. Baloun 25 pojímá finanční kriminalitu jako svébytný druh a v komparační tabulce ekonomické kriminality dokazuje rozdíly mezi hospodářskou a finanční kriminalitou (jinými slovy Baloun hospodářskou a finanční kriminalitu zastřešuje kriminalitou ekonomickou). Kromě toho, Chmelík 26 uvádí, že tento názor (tj. názor, že finanční kriminalita je specifickou kriminalitou, která není součástí hospodářské kriminality) zastává např. prof. Šámal. Enronitida V souvislosti s krachem americké energetické společnosti Enron, která zbankrotovala poté, co vyšlo najevo, že podváděla ve svém účetnictví tím, že ukrývala dluhy v dceřinných společnostech, se začal používat termín enronitida. 27 Pod tímto pojmem je chápán trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, příp. i trestný čin zneužívání informací v obchodním styku. Následkem bankrotu společnosti Enron byl prudký propad světových akciových trhů. Po následných odhaleních účetních machinací dalších amerických společností (WorldCom, Tyco International...) USA přistoupily na tvrdá legislativní opatření, mající za cíl podstatné zprůhlednění hospodaření společností (pod hrozbou tvrdých trestů). Uvedená jednání se samozřejmě netýkají pouze amerických (či obecně zahraničních) společností, ale projevují se ve velké míře i v ČR. Za připomenutí v této souvislosti stojí některé mediálně známé kauzy, které lze zařadit mezi trestnou činnost tzv. bílých límečků. Příkladů bylo a ještě je stále dost. Z těch nejvýznamnějších si vzpomínám např. na skandál Barings Bank, nejstarší britské komerční banky, která zkrachovala v roce 1995, protože její pracovník, v Singapuru působící obchodník Nick Leeson, se dlouhou dobu snažil zakrývat finanční ztráty při termínovaných obchodech. 25 BALOUN, V. Finanční kriminalita v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, s CHMELÍK, Jan, P. HÁJEK a Stanislav NEČAS. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., s. 26, odkaz BALOUN, V. Finanční kriminalita v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, s

13 Zajímavé příklady modelů a případových studií podvodů s finančními instrumenty (akreditivy, záruky, směnky...) jsme našel v přílohách 28 týdeníku Ekonom č , které pod názvem Finanční podvody zevnitř vycházely v roce 2003 a které byly připraveny ve spolupráci s českou pobočkou Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce). Podvodné finanční instrumenty se často velice podobají opravdovým dokumentům a odhalení jejich skutečné identity vyžaduje více než jen zběžné prohlédnutí. Stopy lze najít ve formulaci těchto dokumentů používají slova, fráze a termíny, které ve finančních kruzích neexistují nebo které jsou odvozeny od existujících pojmů. Praktické příklady Dále bych chtěl připomenout některé případy z českých reálií: Moravia banka Případ této banky je typickým příkladem útoku vlastníka proti svém majetku a lze na něm vhodně ukázat některé politické souvislosti. Moravia banka vznikla v době boomu bankovnictví v roce 1992 jako regionální banka a svými parametry měla charakter malé banky. Od roku 1996 hospodařila ztrátově, byla pro již v následujícím roce zařazena do tzv. stabilizačního programu ČNB, v roce 1999 z něj byla vyřazena pro dlouhodobé neplnění ukazatelů, schválených při přijímání banky do programu a poté vyhlásila konkurz. S ohledem na své regionální zaměření úvěrovala některé velké státní či polostátní podniky severní Moravy, na jejichž fungování měla zájem vláda. Z toho důvodu ji tak ČNB zařadila do zmíněného stabilizačního programu a v roce 1997 jí uhradila za ztrátové úvěry téměř tři čtvrtě miliardy korun. Moravia banka již v roce 1993 poskytla patnáctimilionový úvěr leasingové společnosti Betafin, a.s., kterou soluvlastnil podnikatel Jiří Baron (mimochodem druhý z vlastníků byl i spolumajitelem společnosti Iceberg, která stála v pozadí pádu dalších bank Ekoagrobanky, První slezské banky a Podnikatelské banky). Podle 28 MERRET, J. a P. RENNER. Preventing Financial Instrument Fraud. [Finanční podvody zevnitř]. Přeložil Michal NOSEK. Příloha týdeníku Ekonom, 2003, č

14 zpráv z veřejných zdrojů byl jejich partnerem ve společnosti Betafin i bankéř z Moravia banky, který různým obchodním společnostem, patřícím Jiřímu Baronovi (který se posléze stal i předsedou dozorčí rady Moravia banky) poskytoval další úvěry. Jiří Baron díky těmto úvěrům a prostřednictvím kapitálového trhu (tedy prostřednictvím svých kapitálových účastí v různých společnostech) banku ovládl. Moravia banka tak měla ve svém úvěrovém portfoliu stamiliony úvěrů společností buď jím přímo vlastněných, nebo personálně propojených či jednajících ve shodě. Jiří Baron byl zatčen v prosinci roku 2000 a obviněn spolu s dalšími čtyřmi lidmi v souvislosti s úvěrovým podvodem, k němuž mělo dojít v jím vlastněné společnosti (Ingstav Opava). K trestně stíhaným přibylo pětičlenné představenstvo Moravia banky, jeden pražský podnikatel a jeden advokát. V září 2002 se kauza zkrachovalé Moravia banky dostala před senát Krajského soudu v Ostravě. Jiřího Barona a jeho společníky vinil státní zástupce z podvodu, zneužívání informací v obchodním styku a porušování povinností při správě cizího majetku. Obecně lze říci, že mezi hlavní důvody vzniku kauzy (nejen) Moravia banky patří zcela výjimečná situace, kdy v první polovině devadesátých let minulého století v ČR vzniklo několik desítek bank. Vzhledem k tehdejší situaci nebylo ani možné. Aby všechny tyto banky měly důvěryhodné a zodpovědné vlastníky, schopný, zkušení a v bankovnictví vzdělaný management, vyškolený personál, standardní pracovní postupy při poskytování úvěrů atd. Připočteme-li k tomu zcela nedostatečnou konsolu ze strany centrální banky, pak lze při zpětném pohledu konstatovat, že důsledky v této podobě byly předvídatelné. V současné době se dá říci, že situace v bankovnictví v ČR je již několik let stabilizovaná. KB a Alon Barak O případu Alona Baraka, resp. Společnosti B.C.L. Trading se začalo hovořit v roce Případ lze charakterizovat jako profesionální selhání pracovníků KB, 14

15 což potvrzuje tezi, že nezanedbatelné procento manažerů KB (ale nejen KB) byli lidé profesionálně minimálně nekompetentní, v horším případě pak přímo (jakkoli nedokazatelně) úplatní. Stejně jako v řadě jiných případů je těžké rozlišit, zda ze strany pracovníků KB šlo o pouhé podstoupení nepřiměřeného rizika, o neznalost či zda došlo k trestné činnosti. V čase se celý případ vyvíjel následovně: společnosti B.C.L. Trading byl hned v počátcích (červen roku 1996) přiznán limit pro otevírání dokumentárního akreditivu ve výši 100 mil. USD. Uvedený limit se v červenci roku 1997 zvýšil na 150 mil. USD, přestože KB již bylo známo propojení společnosti B.C.L. Trading s dalšími společnostmi, které v předchozím období způsobily KB ztrátu ve výši 1,2 mld. Kč. Další zvýšení limitu bylo provedeno v červnu roku 1998 (200 mil. USD). V červenci roku 1999 byl limit pro otevírání akreditivu snížen na nulu z důvodů: podezření na falšování dokumentů (přičemž již v prosinci 1997 byla KB upozorněna rakouskou bankou Central Wechsel AG, že od společnosti B.C.L. Trading obdržela směnku. Na níž byl zfalšován aval směnečné nebo šekové rukojemství), zhoršeného ratingového hodnocení společnosti B.C.L. Trading, konečně uznaného faktu, že Alon Barak již v minulosti způsobil KB výše zmíněnou ztrátu. PĆR obvinila celkem 11 osob z řad členů představenstva a středního managementu KB z trestných činů porušování povinností při správě cizího majetku a porušování závazných pravidel hospodářského styku. Obviněn však nebyl ani Alon Barak, ani dlouholetý předseda představenstva a generální ředitel KB nebyl fyzicky přítomen jednání, na němž se limit pro B.C.L. Trading schvaloval. S tímto zdůvodněním podle některých právníků nelze souhlasit, neboť podle interních materiálů KB šlo o usnesení per rolam, které znamená, že s každým absentujícím členem představenstva je nutné dodatečně vejít ve styk a vyžádat si jeho souhlas (stanovisko). Pokud nesouhlasí, může vznést námitku, což dotyčný neučinil. Navíc je neoddiskutovatelná jeho odpovědnost 15

16 v oblastech procedur (pracovních postupů) a kontrolních mechanismů. Je potřeba dodat, že v době šetření případu byl senátorem, chráněným imunitou. Podle dostupných zdrojů a podle publikovaných schémat obchodních vztahů pocházejí obchodní partneři společnosti B.C.L. Trading z Ruska, Uzbekistánu, Slovenska a Polska. Společnost B.C.L. Trading v nich vystupuje jako prostředník, tzn. Že je jak dovozcem, tak vývozcem. KB neměla povinnost zkoumat, zda zboží reálně existuje, rozhodující je předložení dokladů. Z toho vyplývá možné kriminální jednání společnosti B.C.L. Trading, resp. Alona Baraka. Nabízí se úvaha, že obchodními partnery byly spřízněné společnosti a okamžik, kdy se přestalo platit (a kdy tedy vznikla povinnost KB uhradit akreditiv) byl předem domluven. Problém financování aktivit společnosti B.C.L. Trading může být složitější o skutečnosti, které byly zveřejněny některými médii, podle kterých společnost B.C.L. Trading využívala KB jako pračku špinavých peněz (jinými slovy k legalizaci výnosů z trestné činnosti). Tento případ byl v závěru roku 2005 Obvodním soudem pro Prahu 1 v tichosti uzavřen, všichni aktéři jsou nevinní. Šrejber Tennis Investment Milan Šrejber, bývalý vrcholový tenista, zakladatel privatizačních fondů a sponzor ODS (rozkrytím jeho daru, rozepsaného na dva fiktivní dárce, propukla dokonce vládní krize a byly vyvolány předčasné volby), přestože byl souzen a odsouzen, byl posléze na základě stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona zproštěn obvinění. Případ totiž ukazuje určitý mezistupeň mezi čistě privatizační trestnou činností (v podstatě neopakovatelnou) a trestnou činností, spojenou s běžným fungováním kapitálového trhu. Zároveň ukazuje značně ztíženou situaci OČTŘ, které mají stíhat takovouto trestnou činnost. Na kapitálový trh působí mnoho faktorů a rozlišit trestnou činnost od neúspěšného podnikání (často na hraně zákona) je velmi obtížné. 16

17 Společnost Šrejber Tenis Investment v sobě zahrnovala jak investiční privatizační fondy, tak investiční fondy, které již vykazovaly znaky podílových fondů a také makléřskou společnost. Vše personálně propojeno právě osobou Milana Šrejbera. Šrejberova investiční společnost se úspěšně zúčastnila obou vln kupónové privatizace a obhospodařovala prostředky držitelů investičních kupónů, zatímco Šrejber Tenis Investing, investiční fond, a.s. obhospodařoval víceméně jeho vlastní prostředky. Transakcemi mezi těmito společnostmi, s využíváním pohybu kurzu akcií a také pomocí provizních plateb makléřské společnosti byly privatizační fondy připraveny o cca 20 mil. Kč. Případ byl zahrán do ztracena a přispěl k nedůvěře velké části veřejnosti ve správné fungování kapitálových trhů. Otázka, jak je možné, že tyto transakce probíhaly tak, jak probíhaly, tedy že fondy, na nichž byly prostředky držitelů investičních kupónů, byly soustavně ochuzovány, zatímco podílové fondy téže společnosti zaznamenávaly stálý růst, zůstává nezodpovězena. 17

18 ZÁVĚR Trestná činnost tzv. bílých límečků je ve své podstatě nenásilná, ovšem často latentní, obtížně identifikovatelná a prokazatelná, často i organizovaná, s mimořádným sociální a ekonomickým dopadem zisky vytvořené uvedenou trestnou činnosti jsou obrovské a zároveň s relativně malou pravděpodobností odhalení pachatelů. Orientace mnoha pachatelů a jejich poradců v odborné problematice často vysoko přesahuje odborné znalosti pracovníků orgánů činných v trestním řízení. Kriminalita bílých límečků původně označovala porušování trestního práva osobami z vyšších sociálních tříd v průběhu jejich profesionálních aktivit. Dnes, i v kontextu významového posunu pojmu bílý límeček, jde o ekonomickou trestnou činnost páchanou při výkonu profese představitelem legálního podnikání cestou obcházení pravidel a porušování zákonů s cílem získat vyšší profit bez ohledu na škodu způsobenou společnosti. Tato forma kriminality se obvykle překrývá s kriminalitou nelegálních organizací, cestou porušování platných právních předpisů, obvykle s cílem získat neoprávněné výhody např. prostřednictvím korupce, nedodržováním norem ochrany životního prostředí, vědomým dodáváním nekvalitního zboží, účetními a finančními manipulacemi či deformováním tržního prostředí SEKOT, A. Nové formy kriminality a sociopatie, z přednášky. Aktuální problémy soudobé společnosti. Dostupné na a- sociopatie.. [citováno ]. 18

19 LITERATURA A Dictionary of Criminology. London: Routledge & Kegan Paul plc, BALOUN, V. Finanční kriminalita v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, CEJP, M. Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Psychologické aspekty problematiky. In: Pracovní materiál pro kurz hospodářské a finanční kriminality. Praha: Policejní akademie ČR, ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN CHMELÍK, Jan a kol. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha, a.s., CHMELÍK, Jan a kol. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o CHMELÍK, Jan, P. HÁJEK a Stanislav NEČAS. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., KUCHTA, Josef, Helena VÁLKOVÁ a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, NOVOTNÝ, Otto, Josef ZAPLETAL a kol. Kriminologie. 2. vydání. Praha: ASPI Publishing,

20 SCHEINOST, M. Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality. Kriminalistika, 2004, č. 4, s SCHEINOST, M. Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality. Kriminalistika, 2004, č. 4, s SCHEINOST, M. a kol. Výzkum ekonomické kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci SMEJKAL, V. Počítačová kriminalita a její trestněprávní aspekty. Policista, 1996, č. 12. ŠÁMAL, P. a kol. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 174, odkaz 70. The Sage Dictionary of Criminology. London: Sage Publications Ltd., 2001, s ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie. 2. vydání. Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR,

Trestná činnost tzv. bílých límečků

Trestná činnost tzv. bílých límečků Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra trestního práva Bakalářská práce Trestná činnost tzv. bílých límečků 2005/2006 Zdeněk Diviš 1 OBSAH Seznam zkratek 3 1. Úvod 4 2. Pojem 5 3. Příčiny vzniku

Více

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Marek Fryšták KEY Publishing s.r.o. Ostrava VIP Books s.r.o. Praha 2007 Recenzent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium Anotace : Studijní předmět poskytuje základní informace o ekonomické kriminalitě a o některých s ní spojených rizicích v podnikání. Uvádí se zobecněné případy a

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace aktuální návrh MSp Současná soustava se rozšiřuje o Speciální

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Inspekce ministra vnitra

Inspekce ministra vnitra Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok 2006 Ministerstvo vnitra je resort, do jehož působnosti patří i boj s trestnou činností policistů,

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Podání vysvětlení I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 3.1.2014

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

Trestná činnost úředních osob a její projevy ve veřejné správě

Trestná činnost úředních osob a její projevy ve veřejné správě Trestná činnost úředních osob a její projevy ve veřejné správě 23.9.2015 Brno JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D Vrchní státní zastupitelství v Praze Typické projevy Korupce Klientelismus Daňová kriminalita Zneužívání

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/ PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/ PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní Pfiedmluva................................................. 12 Úvod...................................................... 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní 1 Nûkolik poznámek k pojmu protiprávní

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Účelem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

FAÚ. 20 let bojujeme proti. Finanční analytický útvar. Praní. špinavých. peněz. Financování terorismu

FAÚ. 20 let bojujeme proti. Finanční analytický útvar. Praní. špinavých. peněz. Financování terorismu FAÚ Finanční analytický útvar 20 let bojujeme proti Praní Financování terorismu špinavých peněz 1996-2016 Finanční analytický útvar (FAÚ) vznikl v roce 1996 jako organizační složka Ministerstva financí

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis Účinnost od 1. 7. 2014 Revize: 12. 6. 2017 OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Kdy je

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e P o l i c i e České republiky. o t r e s t n é činnosti policistů. z a r o k P o l i c i e České republiky

Z p r á v a. I n s p e k c e P o l i c i e České republiky. o t r e s t n é činnosti policistů. z a r o k P o l i c i e České republiky MINISTERSTVO VNITRA I N S P E K C E P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail:imv01@mvcr.cz tel:974 839 718 fax:974 839 722 Z p r á v a o činnosti

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 6. olomoucká sociologická konference Olomouc 19.-21.října 2016 www.kriminologie.cz

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK JUDr. Jakub Blažek, advokát Mgr. Marek Zelenka, Oživení o.s. JUDr. Jaroslav Kračún, Legal Officer, Evropská komise, JUDr. František Kotalík, specialista

Více

Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality

Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementru Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality Doc. RNDr. Josef Požár, CSc. 21. 6. 2011 1 Osnova 1. Odhalování kybernetické kriminality

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Praha 23. prosince 2011 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Více

Dlouhodobá koncepce rozvoje Celní správy v oblasti trestního řízení. Andrej Babiš Alena Schillerová Milan Poulíček

Dlouhodobá koncepce rozvoje Celní správy v oblasti trestního řízení. Andrej Babiš Alena Schillerová Milan Poulíček Dlouhodobá koncepce rozvoje Celní správy v oblasti trestního řízení Andrej Babiš Alena Schillerová Milan Poulíček Obsah 2 Hlavní kompetence Celní správy Potírání daňových podvodů aktuální stav a dlouhodobá

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generální inspekce bezpečnostních sborů Generální inspekce bezpečnostních sborů 22-23 zrakem ostřížím HLAVNÍ ÚKOLY GIBS TRESTNÍ ŘÍZENÍ Vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje trestnou činnost příslušníků a zaměstnanců PČR, VS ČR a CS ČR prověřuje

Více

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Národní kongres - Dopravní úrazy 2. 3. června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Trestné činy v dopravě Trestná činnost v silniční dopravě se vyznačuje některými charakteristickými

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Finanční a daňové právo 1

Finanční a daňové právo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a daňové právo 1 a 2 Účelem dvousemestrálního kursu je získání znalostí studentů o základních pojmech a principech existence veřejných financí,

Více

Příkaz ředitele č. 3/2014

Příkaz ředitele č. 3/2014 Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 9.6.2014 Příkaz ředitele č. 3/2014 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na základě

Více

Insolvenční řízení a trestní právo

Insolvenční řízení a trestní právo Insolvenční řízení a trestní právo Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? Konference, Praha 18. 4. 2013 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Trestná činnost Negativní společenský

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací Petr Vácha Předseda výboru pro účetní výkaznictví KAČR Partner, EY 7. ročník odborného semináře Národní účetní

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Objektivní stránka trestného činu charakterizována jednáním a jeho následkem Obligatorní znaky: jednání, následek a

Více