Doktorská disertační práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doktorská disertační práce"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Doktorská disertační práce 2006 Ing. Aleš Kocourek

2 Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: 6208 V Ekonomika a management Studijní obor: Organizace a řízení podniků Podnikatelské aspekty diferenciace rozvojových zemí a rozvojová pomoc České republiky (se zaměřením na země subsaharské Afriky) Entrepreneurial Aspects of Differentiation of the Developing Countries and the Development Assistance of the Czech Republic (Focused on Sub-Saharan-African Countries) Ing. Aleš Kocourek Školitel: prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. Počet stran: 219 Počet příloh: 7 + DVD Datum odevzdání: září 2006

3 Abstrakt Předkládaná doktorská disertační práce se věnuje mimořádně aktuálním otázkám, které nicméně trápí světovou ekonomiku již půl století. Od vlny národně osvobozeneckých hnutí se hospodářská a sociální situace v subsaharské Africe nijak dramaticky nezlepšila, přestože např. asijské regiony dokázaly nastartovat hospodářský růst a získat si stabilní pozici v globalizovaném světovém hospodářství. Hledáním příčin neúspěchu subsaharské Afriky jako celku, jednotlivých regionálních integračních seskupení této oblasti i vybraných národních ekonomik se zabývá první část práce. Je analyzován ekonomický, politický i sociální vývoj oblasti a srovnán s dalšími regiony světa, ostatními skupinami rozvojových zemí a samozřejmě také s vývojem v rozvinutých tržních ekonomikách. V práci jsou nastíněny základní problémy a překážky rozvoje subsaharského regionu a je poukázáno na roli oficiální rozvojové pomoci při stimulaci hospodářského, sociálního i politického vývoje jak v teoretických konceptech tak i v praxi. Při využití statistické analýzy je prokazována účinnost a efektivita rozvojové pomoci, aby bylo konstatováno, že role soukromého sektoru a malých a středních podniků při rozvoji zemí subsaharské Afriky je zcela nezastupitelná a že rozvojová pomoc jejich pozici v procesu rozvoje nejen neposiluje, ale v některých případech naopak komplikuje a působí kontraproduktivně. Na základě uvedených závěrů je přistoupeno k případové studii, která usiluje o nalezení takové země, regionu nebo lokality v subsaharské Africe, kde by bylo možné realizovat podnikatelský záměr v podobě vybudování středně velkého pekárenského provozu s českým strojním vybavením. Tato regionální pekárna by v budoucnu posloužila jako výkladní skříň pro další expanzi klastru českých výrobců potravinářských strojů v subsaharské Africe a zároveň by samozřejmě představovala funkční pekárenský provoz s cca 70 zaměstnanci. Případová studie hodnotí čtyři desítky subsaharských ekonomik na základě řady kritérií zaměřených jak na makroekonomický vývoj, tak i na ryze mikroekonomické a manažerské otázky typu byrokratická náročnost založení firmy, flexibilita pracovního trhu, dostupnost cizích zdrojů, daňová zátěž apod. Detailní hloubková analýza vede k vytipování ekonomiky Malawi, přesněji oblasti největšího malawijského města Blantyre a je dokonce nalezen potenciální lokální partner pro vybudování společného pekárenského podniku. Právě navázání kontaktů s místní podnikatelskou sférou lze považovat za jeden ze základních předpokladů úspěchu české firmy v tak ekonomicky i kulturně vzdáleném regionu, jakým je subsaharská Afrika.

4 Abstract The introduced thesis is devoted to extremely up-to-date question, which has been however teasing the world economy for more than a half of century. Since the arise of national liberation movement, the economic and social situation in the Sub-Saharan Africa has not improved to any extraordinary extent, although e. g. the Asian region succeeded in launching massive economic growth and in gaining a stable position in the globalized world trade system. Identifying the causes and reasons of setbacks in the Sub-Saharan Africa at its whole, in the regional integration alignments of this area, as well as in several selected economies is the content of the first part of this paper. The economic, political, and social development of the area has been analyzed and compared with other developing regions of the world, other groupings of developing countries, and of course also with the development in the advanced market economies. In the thesis there have been sketched out several development problems and hindrances on the way to economic growth and the role of the development assistance in stimulation of the economic, social, and political progress has been shown in the theoretical concepts as well as in the praxis. Using the statistical analysis, the effectiveness and efficiency of the development assistance has been proved to point out the crucial and unsubstitutable position of the private sector and small- and medium-sized enterprises in the development of the Sub-Saharan Africa and to prove the weakening and sometimes even counterproductive effects of the official development assistance. On the background of the above-given conclusions, a case study has been erected with the target to identify such a country, region, or place in Sub-Saharan Africa, where it would be possible/optimal to launch an entrepreneurial prospectus in the shape of a new middle-sized bakery plant equipped with Czech machinery. This regional bakery would serve as a shoppingwindow for future expansion of the cluster of Czech bakery machinery producers throughout the region of Sub-Saharan Africa and it would obviously also form a running bakery plant giving job to some 70 employees. The case study has been evaluating some four dozens Sub-Saharan economies on the basis of a set of criteria focused not only on the macroeconomic development, but also on purely microeconomic and managerial questions such as bureaucratic intensity of founding a new company with foreign capital, flexibility of the labour market, accessibility of external financial means, tax burden, etc. This detailed and profound analysis has lead to accepting the economy of Malawi and the region of Blantyre, the largest Malawian city, as a potentially optimal place, where possible business partner has been settled and identified for the co-operation. Indeed this local partner has been found as one of the basic premises for successful access of a Czech company to such economically and culturally remote region as Sub-Saharan Africa.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem byl seznámen s tím, že na mou doktorskou disertační práci se plně vztahuje Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé disertační práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci. Užiji-li disertační práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si plně vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitu v Liberci. V tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Doktorskou disertační práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedených zdrojů a na základě konzultací se školitelem, prof. Ing. Jiřím Fárkem, CSc. a ostatními odborníky v oboru. Datum: 03/09/2006 Ing. Aleš Kocourek

6 Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval všem členům katedry ekonomie Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za pomoc, ochotu, vstřícnost a podporu při psaní mé doktorské disertační práce i za řadu námětů, poznámek a komentářů, jimiž přispěli k současné podobě této práce. Největší dík však bezesporu patří panu prof. Ing. Jiřímu Fárkovi, CSc. za jeho shovívavost, důvěru, cenné rady i připomínky, za pomoc při hledání vhodné odborné literatury a za profesionální vedení mojí práce.

7 Obsah Seznam tabulek...10 Seznam grafů...11 Seznam obrázků...12 Seznam zkratek a symbolů...13 Úvod Rozvojové země Definice rozvojových zemí Postavení zemí subsaharské Afriky ve světové ekonomice Vývoj v letech 20. století Vývoj od 90. let 20. století Nástin hlavních problémů zemí subsaharské Afriky Problémy na mikroekonomické úrovni Problémy na makroekonomické úrovni Sociální a zdravotní problémy Ekologické a environmentální problémy Politické a bezpečnostní problémy Diferenciace rozvojového světa Diferenciace rozvojových a rozvinutých ekonomik Diferenciace jednotlivých skupin rozvojových ekonomik Diferenciace skupin zemí podle úrovně příjmu na obyvatele Diferenciace skupin zemí podle míry zadluženosti Diferenciace dalších skupin zemí (podle UNCTAD) Diferenciace regionů rozvojových zemí Diferenciace regionálních integračních uskupení SSA Diferenciace jednotlivých ekonomik v rámci SSA Diferenciace ekonomik CEMAC Diferenciace ekonomik ECOWAS Diferenciace ekonomik ESA Diferenciace ekonomik SADC Sociální diferenciace v zemích SSA Shrnutí

8 3 Základní přístupy k řešení problémů rozvojových zemí Teorie modernizace Rostowův model hospodářského vzestupu Teorie závislosti (Singer Prebischova teorie) Dvouschodkový model růstu Teorie zaostalosti Teorie industrializace Importní substituce Exportní orientace Endogenní industrializace Holandská nemoc Solowův model exogenního růstu Model endogenního růstu Myrdalovo pojetí ekonomického rozvoje a zaostalosti Klinická ekonomie Rozvojová pomoc Definice Teorie rozvojové pomoci Systém rozvojové pomoci Světové banky Jednoduchý model nedistorzních intervencí Širší model rozvojové pomoci Historie mezinárodní rozvojové pomoci Rozvoj prostřednictvím kapitálu ( ) Koncept vzájemné závislosti ( ) Programy strukturální adaptace a zvyšování úlohy NGO (80. léta) Udržitelný a participativní rozvoj (90. léta - současnost) Efekty oficiální rozvojové pomoci v rozvojových zemích Efektivnost oficiální rozvojové pomoci Efektivita oficiální rozvojové pomoci Shrnutí Ekonomické vztahy zemí subsaharské Afriky s EU Oficiální rozvojová pomoc Evropské unie Institucionální zajištění oficiální rozvojové pomoci EU Objemy oficiální rozvojové pomoci EU

9 6 Ekonomické vztahy zemí subsaharské Afriky s ČR Vztahy ČSSR a rozvojových zemí Česká rozvojová pomoc v 90. letech Koncepce zahraniční rozvojové pomoci ČR na období 2002 až Česká ODA po vstupu do EU Výhled a hlavní úkoly pro systém české ODA Případová studie Dostupnost statistických dat Analýza makroprostředí Prostředí přímých zahraničních investic Ekonomická výkonnost Politická stabilita a úroveň korupce Analýza mikroprostředí Založení firmy a získání povolení pro podnikatelskou činnost Zaměstnanci, najímání a propouštění Placení daní, vymáhání pohledávek Průzkum potenciálního trhu Závěr Seznam použité literatury a dalších zdrojů Seznam prací publikovaných během doktorského studia Seznam příloh

10 Seznam tabulek Tab. 1 Hlavní a dílčí hypotézy práce...19 Tab. 2 Srovnání dynamiky vybraných rozvojových regionů...24 Tab. 3 Růst GDP ve vybraných regionech v 90. letech...27 Tab. 4 Růst obratu světového obchodu a podíl vybraných regionů na něm...28 Tab. 5 Vývoj z hlediska MDG mezi lety Tab. 6 Vazby prevalence HIV/AIDS na podvýživu a gramotnost...49 Tab. 7 Přístup k pitné vodě a kanalizaci v subsaharské Africe...57 Tab. 8 Srovnání rozvojových regionů z hlediska environmentální degradace...62 Tab. 9 Uprchlíci a IDP ve vybraných občanských válkách...68 Tab. 10 Vývoj GDP p. c. v zemích podle úrovně příjmu na obyvatele...75 Tab. 11 Vývoj GDP p. c. v zemích podle úrovně zadlužení...77 Tab. 12 Zahraniční obchod rozvojových regionů světa...87 Tab. 13 Charakteristiky základních subsaharských integračních celků...88 Tab. 14 Přehled ukazatelů analyzovaných zemí subsaharské Afriky...92 Tab. 15 Mediány Giniho koeficientů podle regionů a dekád Tab. 16 Srovnání majetkové a příjmové nerovnosti v SSA Tab. 17 Shrnutí závěrů kapitol 1 a Tab. 18 Náklady na klíčová opatření rozvoje podle klinické ekonomie Tab. 19 Seznam příjemců pomoci podle DAC (k 1. lednu 2003) Tab. 20 Distorzní a nedistorzní intervence rozvojové agentury Tab. 21 Odpouštění dluhů a vnější zadluženost v 80. letech Tab. 22 Podíl ODA/GNI v zemích příjemců pomoci Tab. 23 Nejsilnější prokázané statisticky významné korelace ODA a GDP Tab. 24 Korelace ODA a HDI v letech Tab. 25 Interpolace počtu osob žijících pod hranicí absolutní chudoby Tab. 26 Tabulka doplňujících korelačních závislostí Tab. 27 Shrnutí závěrů kapitoly Tab. 28 Střednědobý výhled české ODA Tab. 29 Výsledek analýzy FDI a jejich vlivu na GDP Tab. 30 Základní hodnocení hlavních parametrů podnikatelského prostředí Tab. 31 Založení podniku a získání dalších povolení pro podnikání Tab. 32 Charakteristiky trhu práce ve vybraných ekonomikách Tab. 33 Vybrané daňové sazby Tab. 34 Hrubý předpoklad koupěschopné poptávky Tab. 35 Hlavní hypotézy práce hodnocení

11 Seznam grafů Graf 1 Vývoj GNI p. c. a celkové zadluženosti na obyvatele...23 Graf 2 Vývoj vnějšího dluhu vybraných rozvojových regionů...24 Graf 3 GNI p. c., růst GNI a růst počtu obyvatel subsaharské Afriky...29 Graf 4 Struktura dovozů a vývozů zemí subsaharské Afriky...31 Graf 5 Vývoj počtu chudých ve vybraných světových regionech...37 Graf 6 Koncesivní půjčky rozvojovým zemím světa...44 Graf 7 Vývoj střední délky života v zemích SSA nejhůře postižených HIV/AIDS...50 Graf 8 Pravděpodobnost ukončení občanské války v závislosti na době jejího trvání...66 Graf 9 Redukce GDP p. c. v důsledku občanské války...66 Graf 10 Vývoj GDP p. c. rozvojových a rozvinutých zemí...72 Graf 11 Podíl dovozů a vývozů na GDP rozvojových a rozvinutých ekonomik...73 Graf 12 Vývoj HDI v rozvinutých a rozvojových ekonomikách a vývoj rozdílu mezi nimi...74 Graf 13 Vývoj rozdílu mezi HDI v HIC a HDI v UMIC, LMIC a LIC...76 Graf 14 Vývoj podílu dovozů a vývozů na GDP zemí rozdělených podle GNI p. c...76 Graf 15 Diferenciace skupiny LDC od zemí LIC podle GDP p. c Graf 16 Diferenciace skupiny LLDC od zemí LIC podle GDP p. c Graf 17 Diferenciace skupiny SIDS od zemí LMIC a UMIC podle GDP p. c...81 Graf 18 Diferenciace skupiny hlavních exportérů ropy od zemí LMIC a UMIC...82 Graf 19 Diferenciace hlavních exportérů zpracované produkce od zemí LMIC...84 Graf 20 Sociálně-ekonomická diferenciace rozvojových regionů podle HDI...85 Graf 21 Ekonomická diferenciace vybraných rozvojových regionů světa...86 Graf 22 Diferenciace subsaharských integrací podle GDP p. c Graf 23 Přílivy FDI do čtyř subsaharských integračních celků...89 Graf 24 Diferenciace subsaharských integrací podle HDI...90 Graf 25 Ekonomická diferenciace členských zemí CEMAC...91 Graf 26 Ekonomická diferenciace členských zemí ECOWAS...94 Graf 27 Ekonomická diferenciace členských zemí ESA...96 Graf 28 Sociálně-ekonomická diferenciace členských zemí ESA...97 Graf 29 Ekonomická diferenciace členských zemí SADC...98 Graf 30 Multilaterální a bilaterální oficiální rozvojová pomoc Graf 31 Složka nenávratných grantů v bilaterální ODA Graf 32 Podíl ODA na GNI Graf 33 Vázaná ODA v běžných a stálých cenách Graf 34 Podíl ODA do LDC na GNI Graf 35 Hrubé výdaje NGO a jejich financování z oficiálních zdrojů Graf 36 Oficiální rozvojová pomoc a oficiální pomoc Graf 37 Struktura ODA v 80. a 90. letech

12 Graf 38 Humanitární pomoc a výdaje na mírové mise UN Graf 39 Odpouštění dluhů v 90. letech Graf 40 Podíl ODA/GNI v donátorských zemích Graf 41 Interpolace počtu osob žijících pod hranicí absolutní chudoby Graf 42 Vývoj GDP p. c. Zambie v letech Graf 43 Podíl EU a dalších dárců na celkovém objemu ODA Graf 44 Únava z pomoci v zemích ACP a LDC Graf 45 Podíl grantů na celkovém objemu ODA EU a čisté výdaje EU na ODA Graf 46 Srovnání podílu ODA/GNI v rozšířené EU (rok 2004) Graf 47 Rozdělení české ODA na bilaterální a multilaterální Seznam obrázků Obr. 1 Výskyt chudoby a hladu v subsaharské Africe...38 Obr. 2 Incidence malárie ve světě (rok 2004)...46 Obr. 3 Prevalence HIV/AIDS ve světě (rok 2005)...48 Obr. 4 Počet lékařů a nemocničních lůžek na 1 milion obyvatel...51 Obr. 5 Svobodné a demokratické země subsaharské Afriky...63 Obr. 6 Země ACP a LDC (rok 2001)

13 Seznam zkratek a symbolů ACP Země Afriky, Karibiku a Tichomoří (African, Caribbean, and Pacific countries; ACP countries) AIDS Syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immune Deficiency Syndrom) CAN Andské společenství národů (Comunidad Andina de Naciones) CAS Strategie pomoci pro rozvojovou zemi (Country Assistance Strategy) CEEC Země střední a východní Evropy (Central and Eastern European Countries) CEMAC Hospodářské a měnové společenství střední Afriky (Communauté Économique et Monétaire de l Afrique Centrále) CO 2 Oxid uhličitý COMESA Společný trh pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa) CPI Index vnímání korupce (Corruption Perceptions Index) CSP Strategie rozvoje země (Country Strategy Paper) CSS Strategie podpory země (Country Support Strategy) ČR Česká republika DAC Výbor pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee) při OECD DAG Skupina pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Group) DES Energetický příjem z potravin (Dietary Energy Supply) DFID Oddělení pro mezinárodní rozvoj (Department for International Development) DRS Systém Světové banky pro evidenci statistik dlužníků (Debtor Reporting System) EAMA Sdružené africké státy a Madagaskar (Etats Africains et Malgache Associés) EBA Vše kromě zbraní (Everything but Arms) EBRD Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development) EC Evropská společenství (European Communities) ECHO Humanitární úřad Evropských společenství (European Communities Humanitarian Office) ECOWAS Hospodářské společenství západoafrických zemí (Economic Community of West African States) EDF Evropský rozvojový fond (European Development Fund) EEC Evropské hospodářské společenství (European Economic Community) EIB Evropská investiční banka (European Investment Bank) EPA Dohoda o hospodářské spolupráci (Economic Partnership Agreement) ESA Východní a jižní Afrika (Eastern and Southern Africa) EU Evropská unie (European Union) EVI Index ekonomické zranitelnosti (Economic Vulnerability Index) 13

14 FAO Organizace UN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization of the UN) FDI Přímé zahraniční investice (Foreign Direct Investment) FTA pásmo volného obchodu (Free-Trade Area) GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tarriffs and Trade) G-8 Skupina osmi nejvyspělejších zemí světa G-21 Skupina 21 (Group of 21) G-24 Skupina 24 (Group of 24) G-77 Skupina 77 (Group of 77) GBS Všeobecná rozpočtová podpora (General Budget Support) GCF Hrubá tvorba kapitálu (Gross Capital Formation) GCI Index růstu a konkurenceschopnosti (Growth Competitiveness Index) GDP Hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product) GDP p. c. Hrubý domácí produkt na obyvatele (Gross Domestic Product per Capita) GNI Hrubý národní důchod (Gross National Income) GNI p. c. Hrubý národní důchod na obyvatele (Gross National Income per Capita) GNP Hrubý národní produkt (Gross National Product) GNS Hrubé národní úspory (Gross National Savings) GSP Všeobecný preferenční systém (Generalized System of Preferences) HAI Index úrovně lidského kapitálu (Human Assets Index) HAART Vysoce aktivní antiretrovirální terapie (Highly-Active Anti-retroviral Therapy) HIC Země s vysokým příjmem (High-Income Countries) HIPC Těžce zadlužené chudé země (Heavily Indebted Poor Countries) HIV Virus selhání lidské imunity (Human Immunodeficiency Virus) IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development) ICT Informační a komunikační technologie (Information and Communications Technology) IDA Mezinárodní sdružení pro rozvoj (International Development Association) IDP Vnitrostátně přesídlená osoba (Internally Displaced Person) IFAD Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství (International Fund for Agricultural Development) IFC Mezinárodní finanční společnost (International Finance Corportation) IFPRI Mezinárodní institutu pro průzkum potravinové politiky (International Food Policy Research Institute) ILO Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) IMF Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund) ITC Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre) LDC Nejzaostalejší země světa (Least-Developed Countries) 14

15 LIC Země s nízkým příjmem (Low-Income Countries) LLDC Vnitrozemské rozvojové země (Land-Locked Developing Countries) LMIC Země s nižším středním příjmem (Lower Middle-Income Countries) MAI Mnohostranná dohoda o investicích (Multilateral Agreement on Investment) MDG Rozvojové cíle milénia (Millennium Development Goals) MERCOSUR Jižní společný trh (Mercado Común del Sur) MIGA Agentura pro mnohostranné investiční záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency) NAFTA Severoamerické pásmo volného obchodu (North American Free Trade Agreement) NAM Hnutí nezúčastněnosti (Non-Aligned Movement) NGO Nevládní organizace (Non-governmental Organization) NIC Nově industrializované země (Newly Industrialized Countries) NIEO Nový mezinárodní hospodářský řád (New International Economic Order) NIP Národní indikativní program (National Indicative Programme) NIS Nově nezávislé státy (New Independent States) NO X Oxidy dusíku (obvykle směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého) OA Oficiální pomoc (Official Aid) ODA Oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance) OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and Development) OOF Ostatní oficiální toky (Other Official Flows) OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of Petroleum Exporting Countries) PRGF Finanční facilita IMF zaměřená na snižování chudoby a hospodářský růst (Poverty Reduction and Growth Facility) PPE Kupní síla vývozů (Purchasing Power of Exports) PPP Parita kupní síly (Purchasing Power Parity) PRSP Strategie snižování chudoby (Poverty Reduction Strategy Paper) PTA Zóna preferenčního obchodu (Preferential Trade Area) PVDS Současná hodnota dluhové služby (Present Value of Debt Service) r xy RELEX RENAMO REPA RSP SADC SAP Koeficient korelace Generální ředitelství EU pro vnější vztahy (Directorate General External Relations) Mozambický národní odpor (Resistência Nacional Moçambicana) Regionální dohoda o hospodářské spolupráci (Regional Economic Partnership Agreement) Regionální strategie rozvoje (Regional Strategy Paper) Jihoafrické rozvojové společenství (South African Development Community) Program strukturální adaptace (Structural Adjustment Programme) 15

16 SCR Společné služby pro management pomoci Společenství nečlenským státům (Joint Service for the management of Community Aid to Non-Member Countries) SDR Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights) SIDS Malé ostrovní rozvojové státy (Small Island Developing States) SIV Virus selhání opičí imunity (Simian Immunodeficiency Virus) SSA Subsaharská Afrika (Sub-Saharan Africa) TOT Podmínky obchodu (Terms of Trade) TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) UDEAC Celní a hospodářská unie střední Afriky (Communauté Économique et Monétaire de l'afrique Centrále) UK Spojené království Velké Británie a Severního Irska (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) UMIC Země s vyšším středním příjmem (Upper Middle-Income Countries) UN Spojené národy (United Nations) UNCDF Fond UN pro rozvoj kapitálu (UN Capital Development Fund) UNCTAD Konference UN pro obchod a rozvoj (UN Conference on Trade and Development) UNDP Rozvojový program Spojených národů (United Nations Development Programme) UNIDO Organizace UN pro průmyslový rozvoj (United Nation Industrial Development Organization) UNESCO Organizace UN pro výchovu, vědu a kulturu (UN Educational, Scientific, and Cultural Organization) UNEP Program UN pro životní prostřední (UN Environment Programme) UNHCHR Vysoký komisař UN pro lidská práva (United Nations High Commissioner for Human Rights) UNICEF Mezinárodní fond ohrožených dětí UN (UN International Children s Emergency Fund) UNRRA Agentura UN pro pomoc a ozdravení (United Nations Relief and Rehabilitation Agency) USA Spojené státy americké (United States of America) USD Americký dolar WB Světová banka (World Bank) WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) WTO Světová obchodní organizace (World Trade Organization) 16

17 Úvod Pojmy jako rozvojové země, rozvojová pomoc, chudoba, udržitelný rozvoj a další v posledních letech stále častěji pronikají do veřejných sdělovacích prostředků, včetně bulvárního tisku a odtud se dostávají do běžné slovní zásoby české i světové odborné i laické veřejnosti. Zvláště od počátku nového tisíciletí a od vyhlášení Rozvojových cílů milénia výskyt rozvojových témat v periodikách, odborných publikacích, na akademické půdě i na mezinárodních konferencích roste takřka geometrickou řadou, o informačních zdrojích v elektronické podobě ani nemluvě. Přestože kurzy mezinárodní pomoci a rozvojových studií jsou přednášeny i na několika českých univerzitách, ucelená a komplexně pojatá práce v češtině na toto téma zatím schází a také aktuálních českých zdrojů je vlastně poskrovnu. České názvosloví se sotva ustálilo na vymezení alespoň některých termínů, zatímco jiné nejčastěji ty základní jsou i v angličtině definovány vágně, nebo interpretovány každým hráčem mezinárodní politiky podle jeho představ a potřeb. Důvody a příčiny této terminologické roztříštěnosti nastiňují hned první odstavce této práce, nicméně tu základní myšlenku nebude na škodu vyzdvihnout již nyní. Problematika rozvoje (nejen hospodářského růstu, nýbrž rozvoje ve všech dimenzích sociální, kulturní, politické i ekonomické) je natolik komplexní, že pouhá elementární dichotomní klasifikace ekonomik na rozvojové a rozvinuté nevypovídá v podstatě nic o stavu společnosti, ekonomiky a politického systému daného státu. Díky zmíněné nedostatečné informační základně v českém jazyce, se stala hlavní metodou použitou při psaní doktorské disertační práce obsahová analýza zahraničních zdrojů, z převážné většiny zdrojů dostupných on-line v elektronické podobě. 1 Poznatky z této prakticky nevyčerpatelné databáze referenční bibliografie byly setříděny a zpracovány do sedmi kapitol, doplněných o řadu číselných údajů a statistických analýz odhalujících, popisujících a kvantifikujících některé z níže uvedených hypotéz. Nejčetněji využitou statistickou metodou je zcela zřejmě elementární grafická analýza, některé pracovní hypotézy se však podařilo formalizovat do té míry, že mohlo být využito i korelační a regresní analýzy časových řad, analýzy rozptylu a některých dalších nástrojů statistické analýzy. Velmi široce pojaté téma diferenciace rozvojových zemí a rozvojová pomoc České republiky bylo zúženo, a to hned ve dvou směrech. Jednak byla celá práce zaměřena na subsaharský region, zřejmě nejproblémovější oblast světa. Jednak s ohledem na oborovou orientaci doktorského studijního programu byl při zpracování tématu kladen důraz na jeho propojení s problematikou existence českého podniku v globálním prostředí, resp. v subsaharském 1 Vzhledem k tomu, že řada bibliografických zdrojů, které byly v této práci využity a které pocházejí z elektronických databází Internetu, vyšla i v tištěné podobě a má registrované číslo ISBN (resp. ISSN), jinými slovy vzhledem k tomu, že rozdíl mezi elektronickým a klasickým informačním zdrojem pomalu mizí, není seznam literatury nijak členěn, je pouze abecedně seřazen podle příjmení autora. 17

18 regionu. Celá práce je tak podřízena myšlence realizace podnikatelského záměru v některé ze zemí subsaharské Afriky. Petr Němec a Jaromír Veber definují v procesu vstupu firmy do mezinárodního prostředí tři mezníky: určení důvodu, předmětu, s kterým vstoupíme na zahraniční trh; stanovení zahraničních trhů, na kterých se bude firma angažovat; vyjasnění způsobu, jakým se vstup do globálního prostředí uskuteční. 2 První z uvedených tří klíčových bodů bude pro účely této práce dán exogenně. Předpokladem bude, že český výrobce potravinářských strojů a česká pekárna chtějí v subsaharské Africe otevřít středně velkou regionální pekárnu, 3 která bude strojírenskému podniku zároveň sloužit jako výkladní skříň pro realizaci dalších exportních zakázek v subsaharském regionu. Strojírenská výroba nicméně zůstane v Česku, v Africe se z pochopitelných důvodů bude realizovat výroba pečiva. Druhý klíčový moment na cestě české firmy do globalizované světové ekonomiky je sice do jisté míry rovněž určen předem, bylo již řečeno, že celá studie se bude zabývat subsaharským regionem, cílem ale bude vytipovat jedinou ekonomiku, event. její region, v němž by bylo možné uvedený podnikatelský záměr realizovat. Hloubková analýza subsaharských ekonomik, jejich historických a kulturních základů a tradic, jejich dlouholetého vývoje a jejich hlavních problémů bude předmětem první kapitoly, zatímco v druhé se autor pokusí o srovnávací diferenciační analýzu nejen jednotlivých geografických regionů a skupin rozvojových zemí (na nichž se ukáže, do jaké míry je vývoj v subsaharské Africe specifickým pro tento region), ale i jednotlivých afrických integračních seskupení a konečně také samotných národních ekonomik zvoleného regionu. Cílem prvních dvou kapitol je poukázat na výjimečnost subsaharsko-afrického regionu, na jeho zvláštnosti, na příležitosti, které nabízí, i na potenciální hrozby, problémy a nebezpečí, s nimiž musí firma vstupující na tamější trhy počítat. Třetí až šestá kapitola otevírají do jisté míry nové téma. Teoretické přístupy k řešení problémů rozvojových zemí uvedené ve třetí kapitole totiž představují odrazový můstek při volbě optimální formy vstupu české firmy na africké trhy, neboť poskytují základnu pro realizaci rozhodnutí, zda se pokusit při zahájení podnikatelské činnosti v subsaharské Africe o využití fondů oficiální rozvojové pomoci, a realizovat tedy uvedený podnikatelský záměr ve spolupráci s tamější 2 3 Veber, J. a kol.: Management Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN s Pravděpodobně společnost s ručením omezeným zaměstnávající cca 60 řadových zaměstnanců a maximálně 4 osoby na manažerských postech. 18

19 vládou např. formou franchisingu, nebo zda celý projekt uskutečnit formou zahraniční investice a rozvojové pomoci využít jen okrajově. Sedmá část bude vyvrcholením a shrnutím celé práce. Bude věnována případové studii, která koncentruje poznatky ze všech předchozích kapitol a z celé řady dalších zdrojů. Na jejím konci bude v subsaharské Africe vytipována lokalita pro založení regionální pekárny s českým strojním zařízením a know-how a s českou kapitálovou účastí ať již ze soukromých, nebo státních zdrojů. Jednotlivé kapitoly podléhají primárnímu cíli celé studie, kterým je nalezení optimálního místa pro společný česko-africký projekt pekárny vybavené českým strojovým parkem, v jejich rámci bude ovšem řešena a ověřována řada dílčích hypotéz a jejich výsledky budou zohledněny v závěrečné části. Následující tabulka shrnuje jak hlavní, tak i dílčí hypotézy práce a uvádí pro přehlednost kapitoly, které se jimi budou zabývat. Tab. 1 Hlavní a dílčí hypotézy práce Kapitola Kapitola 1 & Kapitola 2 Kapitola 4 Kapitola 5 & Kapitola 6 Kapitola 7 Hypotéza H1 Region subsaharské Afriky prošel natolik specifickým vývojem a jeho kulturní, ekonomické i politické tradice jsou natolik odlišné od jiných světových regionů, že při řešení podnikatelského záměru v této oblasti nebude možné jednoduše aplikovat recepty účinné v jiných rozvojových regionech. H1.1 Vývoj regionu subsaharské Afriky se od 2. poloviny 20. století významně odlišuje od dalších rozvojových regionů. H1.2 Problémy, s nimiž se potýkají subsaharské ekonomiky, jsou odlišné od problémů v jiných rozvojových zemích a představují značnou hrozbu pro zahraniční podnikatelské subjekty. H1.3 V rámci subsaharské Afriky dochází k regionální, národní i sociální (příjmové, resp. majetkové) diferenciaci. H2 Rozvojová pomoc představuje klíčový nástroj, kterým mohou rozvinuté ekonomiky stimulovat pozitivní hospodářský, sociální i politický vývoj v subsaharské Africe. H2.1 Rozvojová pomoc významně stimuluje hospodářský růst rozvojových zemí subsaharské Afriky. H2.2 Rozvojová pomoc významně přispívá ke konkurenceschopnosti a uplatnění rozvojových zemí na mezinárodních trzích. H2.3 Rozvojová pomoc významně přispívá k boji proti absolutní chudobě. H2.4 Rozvojová pomoc významně zlepšuje životní úroveň a úroveň lidského kapitálu v subsaharské Africe. H3 Česká republika (ČR), resp. Evropská unie (EU) zaujímá v současném systému rozvojové pomoci a spolupráce pozici srovnatelnou s ostatními rozvinutými tržními ekonomikami. H4 Subsaharská Afrika představuje přes všechny své problémy region, kde se českým podnikatelským subjektům vyplatí realizovat své podnikatelské záměry a rozvojovou pomoc lze při podnikáni v tomto regionu efektivně využít. Zdroj: [vlastní] 19

20 1 Rozvojové země Pojem rozvojové země představuje částečně nepřesný překlad anglického termínu "developing countries", jehož ekvivalentem by byly spíše rozvíjející se země. Jedná se o poněkud eufemistické 4 označení skupiny ekonomik, kterým se v 50. a 60. letech, v době rozpadu koloniálních velmocí v důsledku exploze národně-osvobozeneckých hnutí, říkalo "backward countries", tedy zaostalé země, "less developed countries" méně rozvinuté země nebo "underdeveloped coutries", což znamená doslova země ve stádiu předcházejícím rozvoji (nikoli tedy podrozvinuté země ). Vesměs se jednalo o nepřijatelnou a dishonestující klasifikaci nově vzniklých suverénních státních celků, která byla později v rámci bipolárního rozdělení světa během Studené války nahrazena termínem Třetí svět. 5 [7] [243] Pojem Třetí svět byl přiléhavý především z toho důvodu, že naznačoval nestrannou pozici skupiny rozvojových zemí, které nechtěly být spojovány ani s kapitalistickým Prvním ani se socialistickým Druhým světem. V okamžiku, kdy došlo k rozpadu centrálně plánovaného Druhého světa a k jeho začleňování z části mezi vyspělé tržní ekonomiky, z části však také mezi země rozvojové, se stal pojem Třetí svět přežitkem. 1.1 Definice rozvojových zemí Rozvojový svět představuje značně heterogenní celek, což je příčinou poměrně obtížného formulování univerzální definice rozvojových zemí. Elegantní a jednoduché řešení této otázky našla Světová obchodní organizace (WTO), která mezi rozvojové ekonomiky řadí všechny země, jež se samy za rozvojové považují. [320] Konference Spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD) a některé další agencie Spojených národů používaly pro rozdělení zemí pojetí, pro nějž se vžilo označení užší 4 5 Amartya Sen píše: Vezměme termín rozvíjející se ekonomika, kterým se označují země zaostávající ve svém rozvoji, ať už se v nějakém rozumném smyslu skutečně rozvíjejí nebo ne. Použití tohoto termínu evidentně zaměňuje potřebu rozvoje za jeho výskyt to je, jako byste definovali hladového člověka jako osobu, která jí. (Sen, A.: Economic Regress: Concepts and Features. In Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics Washington, USA: WB, ISBN pp : "Take the term 'developing country', which refers to countries that are lacking in development, whether or not they are actually 'developing' in any understandable sense. The usage clearly does confound the need for development with its occurence it is like defining a hungry person 'eating'.") [266] Pro úplnost je vhodné dodat, že kromě pojetí bloku tržních ekonomik (resp. NATO) jako Prvního světa, bloku centrálně plánovaných ekonomik (resp. Varšavského paktu) jako Druhého světa a skupiny mladých postkoloniálních zemí jako Třetího světa, existuje ještě členění čínského vůdce Mao Ce-Tunga, který dělil svět na dvě velmoci (USA a Sovětský svaz), vyspělé země (včetně tehdejší ČSSR) a Třetí svět, jehož přirozeným vůdcem byla Čína. Vůbec nejstarší pojetí Třetího světa pochází z dob klasického evropského imperialismu (tzn. 2. pol. 19. století), kdy se např. v pracích britského antropologa Roberta Knoxe objevuje členění světa na První obývaný bělochy, Druhý obývaný Asiaty a Třetí obývaný černochy. Z dnešního pohledu vynikají práce Roberta Knoxe především jako ostře rasistické. [321] [243] 20

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Statistická příloha. 75 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR. Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky

Statistická příloha. 75 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR. Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky Statistická příloha Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky na oficiální rozvojovou pomoc (ODA) zpracované dle metodiky Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1.

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1. Základy světové a evropské integrace Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum Přednáška č. 11 Struktura přednášky 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Ing. Hana Beranová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra personalistiky, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha, Česká republika, hana.beranova@gmail.com;

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci

K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci Martin Juroška 1 Abstrakt Mezinárodní hospodářská pomoc je specifickým systémem mezinárodních ekonomických vztahů. Za dobu

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 20. Letní geografická škola Brno 2012 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1 OECD Journal on Development Development Co-operation 2006 Report Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 Issue 1 Summary in Czech Věstník OECD o rozvoji Spolupráce

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem. INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz OSNOVA (kapitoly) Institucionální kvalita (celkem 6 charakteristik)

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy?

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Michal Kaplan Česká rozvojová agentura Setkání s Diplomatickou akademií MZV Praha, 18. listopadu 2014 Obsah dnešní přednášky 1. Chudoba a nerovnost ve

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

Nejméně rozvinuté země: ekonomický (a kvantitativní) pohled na rozvoj

Nejméně rozvinuté země: ekonomický (a kvantitativní) pohled na rozvoj Nejméně rozvinuté země: ekonomický (a kvantitativní) pohled na rozvoj Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D. Katedra rozvojových studií PřF UP jaromir.harmacek@upol.cz O čem bude řeč? ekonomie rozvoje co to

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Základy tržní ekonomiky (ZTE) Číslo předmětu: 545-0203 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček,

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE Vítězslav Doubek Anotace: Analýza komodity Mléko a mléčné výrobky je zaměřena na zjištění

Více