Doktorská disertační práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doktorská disertační práce"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Doktorská disertační práce 2006 Ing. Aleš Kocourek

2 Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: 6208 V Ekonomika a management Studijní obor: Organizace a řízení podniků Podnikatelské aspekty diferenciace rozvojových zemí a rozvojová pomoc České republiky (se zaměřením na země subsaharské Afriky) Entrepreneurial Aspects of Differentiation of the Developing Countries and the Development Assistance of the Czech Republic (Focused on Sub-Saharan-African Countries) Ing. Aleš Kocourek Školitel: prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. Počet stran: 219 Počet příloh: 7 + DVD Datum odevzdání: září 2006

3 Abstrakt Předkládaná doktorská disertační práce se věnuje mimořádně aktuálním otázkám, které nicméně trápí světovou ekonomiku již půl století. Od vlny národně osvobozeneckých hnutí se hospodářská a sociální situace v subsaharské Africe nijak dramaticky nezlepšila, přestože např. asijské regiony dokázaly nastartovat hospodářský růst a získat si stabilní pozici v globalizovaném světovém hospodářství. Hledáním příčin neúspěchu subsaharské Afriky jako celku, jednotlivých regionálních integračních seskupení této oblasti i vybraných národních ekonomik se zabývá první část práce. Je analyzován ekonomický, politický i sociální vývoj oblasti a srovnán s dalšími regiony světa, ostatními skupinami rozvojových zemí a samozřejmě také s vývojem v rozvinutých tržních ekonomikách. V práci jsou nastíněny základní problémy a překážky rozvoje subsaharského regionu a je poukázáno na roli oficiální rozvojové pomoci při stimulaci hospodářského, sociálního i politického vývoje jak v teoretických konceptech tak i v praxi. Při využití statistické analýzy je prokazována účinnost a efektivita rozvojové pomoci, aby bylo konstatováno, že role soukromého sektoru a malých a středních podniků při rozvoji zemí subsaharské Afriky je zcela nezastupitelná a že rozvojová pomoc jejich pozici v procesu rozvoje nejen neposiluje, ale v některých případech naopak komplikuje a působí kontraproduktivně. Na základě uvedených závěrů je přistoupeno k případové studii, která usiluje o nalezení takové země, regionu nebo lokality v subsaharské Africe, kde by bylo možné realizovat podnikatelský záměr v podobě vybudování středně velkého pekárenského provozu s českým strojním vybavením. Tato regionální pekárna by v budoucnu posloužila jako výkladní skříň pro další expanzi klastru českých výrobců potravinářských strojů v subsaharské Africe a zároveň by samozřejmě představovala funkční pekárenský provoz s cca 70 zaměstnanci. Případová studie hodnotí čtyři desítky subsaharských ekonomik na základě řady kritérií zaměřených jak na makroekonomický vývoj, tak i na ryze mikroekonomické a manažerské otázky typu byrokratická náročnost založení firmy, flexibilita pracovního trhu, dostupnost cizích zdrojů, daňová zátěž apod. Detailní hloubková analýza vede k vytipování ekonomiky Malawi, přesněji oblasti největšího malawijského města Blantyre a je dokonce nalezen potenciální lokální partner pro vybudování společného pekárenského podniku. Právě navázání kontaktů s místní podnikatelskou sférou lze považovat za jeden ze základních předpokladů úspěchu české firmy v tak ekonomicky i kulturně vzdáleném regionu, jakým je subsaharská Afrika.

4 Abstract The introduced thesis is devoted to extremely up-to-date question, which has been however teasing the world economy for more than a half of century. Since the arise of national liberation movement, the economic and social situation in the Sub-Saharan Africa has not improved to any extraordinary extent, although e. g. the Asian region succeeded in launching massive economic growth and in gaining a stable position in the globalized world trade system. Identifying the causes and reasons of setbacks in the Sub-Saharan Africa at its whole, in the regional integration alignments of this area, as well as in several selected economies is the content of the first part of this paper. The economic, political, and social development of the area has been analyzed and compared with other developing regions of the world, other groupings of developing countries, and of course also with the development in the advanced market economies. In the thesis there have been sketched out several development problems and hindrances on the way to economic growth and the role of the development assistance in stimulation of the economic, social, and political progress has been shown in the theoretical concepts as well as in the praxis. Using the statistical analysis, the effectiveness and efficiency of the development assistance has been proved to point out the crucial and unsubstitutable position of the private sector and small- and medium-sized enterprises in the development of the Sub-Saharan Africa and to prove the weakening and sometimes even counterproductive effects of the official development assistance. On the background of the above-given conclusions, a case study has been erected with the target to identify such a country, region, or place in Sub-Saharan Africa, where it would be possible/optimal to launch an entrepreneurial prospectus in the shape of a new middle-sized bakery plant equipped with Czech machinery. This regional bakery would serve as a shoppingwindow for future expansion of the cluster of Czech bakery machinery producers throughout the region of Sub-Saharan Africa and it would obviously also form a running bakery plant giving job to some 70 employees. The case study has been evaluating some four dozens Sub-Saharan economies on the basis of a set of criteria focused not only on the macroeconomic development, but also on purely microeconomic and managerial questions such as bureaucratic intensity of founding a new company with foreign capital, flexibility of the labour market, accessibility of external financial means, tax burden, etc. This detailed and profound analysis has lead to accepting the economy of Malawi and the region of Blantyre, the largest Malawian city, as a potentially optimal place, where possible business partner has been settled and identified for the co-operation. Indeed this local partner has been found as one of the basic premises for successful access of a Czech company to such economically and culturally remote region as Sub-Saharan Africa.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem byl seznámen s tím, že na mou doktorskou disertační práci se plně vztahuje Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé disertační práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci. Užiji-li disertační práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si plně vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitu v Liberci. V tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Doktorskou disertační práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedených zdrojů a na základě konzultací se školitelem, prof. Ing. Jiřím Fárkem, CSc. a ostatními odborníky v oboru. Datum: 03/09/2006 Ing. Aleš Kocourek

6 Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval všem členům katedry ekonomie Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za pomoc, ochotu, vstřícnost a podporu při psaní mé doktorské disertační práce i za řadu námětů, poznámek a komentářů, jimiž přispěli k současné podobě této práce. Největší dík však bezesporu patří panu prof. Ing. Jiřímu Fárkovi, CSc. za jeho shovívavost, důvěru, cenné rady i připomínky, za pomoc při hledání vhodné odborné literatury a za profesionální vedení mojí práce.

7 Obsah Seznam tabulek...10 Seznam grafů...11 Seznam obrázků...12 Seznam zkratek a symbolů...13 Úvod Rozvojové země Definice rozvojových zemí Postavení zemí subsaharské Afriky ve světové ekonomice Vývoj v letech 20. století Vývoj od 90. let 20. století Nástin hlavních problémů zemí subsaharské Afriky Problémy na mikroekonomické úrovni Problémy na makroekonomické úrovni Sociální a zdravotní problémy Ekologické a environmentální problémy Politické a bezpečnostní problémy Diferenciace rozvojového světa Diferenciace rozvojových a rozvinutých ekonomik Diferenciace jednotlivých skupin rozvojových ekonomik Diferenciace skupin zemí podle úrovně příjmu na obyvatele Diferenciace skupin zemí podle míry zadluženosti Diferenciace dalších skupin zemí (podle UNCTAD) Diferenciace regionů rozvojových zemí Diferenciace regionálních integračních uskupení SSA Diferenciace jednotlivých ekonomik v rámci SSA Diferenciace ekonomik CEMAC Diferenciace ekonomik ECOWAS Diferenciace ekonomik ESA Diferenciace ekonomik SADC Sociální diferenciace v zemích SSA Shrnutí

8 3 Základní přístupy k řešení problémů rozvojových zemí Teorie modernizace Rostowův model hospodářského vzestupu Teorie závislosti (Singer Prebischova teorie) Dvouschodkový model růstu Teorie zaostalosti Teorie industrializace Importní substituce Exportní orientace Endogenní industrializace Holandská nemoc Solowův model exogenního růstu Model endogenního růstu Myrdalovo pojetí ekonomického rozvoje a zaostalosti Klinická ekonomie Rozvojová pomoc Definice Teorie rozvojové pomoci Systém rozvojové pomoci Světové banky Jednoduchý model nedistorzních intervencí Širší model rozvojové pomoci Historie mezinárodní rozvojové pomoci Rozvoj prostřednictvím kapitálu ( ) Koncept vzájemné závislosti ( ) Programy strukturální adaptace a zvyšování úlohy NGO (80. léta) Udržitelný a participativní rozvoj (90. léta - současnost) Efekty oficiální rozvojové pomoci v rozvojových zemích Efektivnost oficiální rozvojové pomoci Efektivita oficiální rozvojové pomoci Shrnutí Ekonomické vztahy zemí subsaharské Afriky s EU Oficiální rozvojová pomoc Evropské unie Institucionální zajištění oficiální rozvojové pomoci EU Objemy oficiální rozvojové pomoci EU

9 6 Ekonomické vztahy zemí subsaharské Afriky s ČR Vztahy ČSSR a rozvojových zemí Česká rozvojová pomoc v 90. letech Koncepce zahraniční rozvojové pomoci ČR na období 2002 až Česká ODA po vstupu do EU Výhled a hlavní úkoly pro systém české ODA Případová studie Dostupnost statistických dat Analýza makroprostředí Prostředí přímých zahraničních investic Ekonomická výkonnost Politická stabilita a úroveň korupce Analýza mikroprostředí Založení firmy a získání povolení pro podnikatelskou činnost Zaměstnanci, najímání a propouštění Placení daní, vymáhání pohledávek Průzkum potenciálního trhu Závěr Seznam použité literatury a dalších zdrojů Seznam prací publikovaných během doktorského studia Seznam příloh

10 Seznam tabulek Tab. 1 Hlavní a dílčí hypotézy práce...19 Tab. 2 Srovnání dynamiky vybraných rozvojových regionů...24 Tab. 3 Růst GDP ve vybraných regionech v 90. letech...27 Tab. 4 Růst obratu světového obchodu a podíl vybraných regionů na něm...28 Tab. 5 Vývoj z hlediska MDG mezi lety Tab. 6 Vazby prevalence HIV/AIDS na podvýživu a gramotnost...49 Tab. 7 Přístup k pitné vodě a kanalizaci v subsaharské Africe...57 Tab. 8 Srovnání rozvojových regionů z hlediska environmentální degradace...62 Tab. 9 Uprchlíci a IDP ve vybraných občanských válkách...68 Tab. 10 Vývoj GDP p. c. v zemích podle úrovně příjmu na obyvatele...75 Tab. 11 Vývoj GDP p. c. v zemích podle úrovně zadlužení...77 Tab. 12 Zahraniční obchod rozvojových regionů světa...87 Tab. 13 Charakteristiky základních subsaharských integračních celků...88 Tab. 14 Přehled ukazatelů analyzovaných zemí subsaharské Afriky...92 Tab. 15 Mediány Giniho koeficientů podle regionů a dekád Tab. 16 Srovnání majetkové a příjmové nerovnosti v SSA Tab. 17 Shrnutí závěrů kapitol 1 a Tab. 18 Náklady na klíčová opatření rozvoje podle klinické ekonomie Tab. 19 Seznam příjemců pomoci podle DAC (k 1. lednu 2003) Tab. 20 Distorzní a nedistorzní intervence rozvojové agentury Tab. 21 Odpouštění dluhů a vnější zadluženost v 80. letech Tab. 22 Podíl ODA/GNI v zemích příjemců pomoci Tab. 23 Nejsilnější prokázané statisticky významné korelace ODA a GDP Tab. 24 Korelace ODA a HDI v letech Tab. 25 Interpolace počtu osob žijících pod hranicí absolutní chudoby Tab. 26 Tabulka doplňujících korelačních závislostí Tab. 27 Shrnutí závěrů kapitoly Tab. 28 Střednědobý výhled české ODA Tab. 29 Výsledek analýzy FDI a jejich vlivu na GDP Tab. 30 Základní hodnocení hlavních parametrů podnikatelského prostředí Tab. 31 Založení podniku a získání dalších povolení pro podnikání Tab. 32 Charakteristiky trhu práce ve vybraných ekonomikách Tab. 33 Vybrané daňové sazby Tab. 34 Hrubý předpoklad koupěschopné poptávky Tab. 35 Hlavní hypotézy práce hodnocení

11 Seznam grafů Graf 1 Vývoj GNI p. c. a celkové zadluženosti na obyvatele...23 Graf 2 Vývoj vnějšího dluhu vybraných rozvojových regionů...24 Graf 3 GNI p. c., růst GNI a růst počtu obyvatel subsaharské Afriky...29 Graf 4 Struktura dovozů a vývozů zemí subsaharské Afriky...31 Graf 5 Vývoj počtu chudých ve vybraných světových regionech...37 Graf 6 Koncesivní půjčky rozvojovým zemím světa...44 Graf 7 Vývoj střední délky života v zemích SSA nejhůře postižených HIV/AIDS...50 Graf 8 Pravděpodobnost ukončení občanské války v závislosti na době jejího trvání...66 Graf 9 Redukce GDP p. c. v důsledku občanské války...66 Graf 10 Vývoj GDP p. c. rozvojových a rozvinutých zemí...72 Graf 11 Podíl dovozů a vývozů na GDP rozvojových a rozvinutých ekonomik...73 Graf 12 Vývoj HDI v rozvinutých a rozvojových ekonomikách a vývoj rozdílu mezi nimi...74 Graf 13 Vývoj rozdílu mezi HDI v HIC a HDI v UMIC, LMIC a LIC...76 Graf 14 Vývoj podílu dovozů a vývozů na GDP zemí rozdělených podle GNI p. c...76 Graf 15 Diferenciace skupiny LDC od zemí LIC podle GDP p. c Graf 16 Diferenciace skupiny LLDC od zemí LIC podle GDP p. c Graf 17 Diferenciace skupiny SIDS od zemí LMIC a UMIC podle GDP p. c...81 Graf 18 Diferenciace skupiny hlavních exportérů ropy od zemí LMIC a UMIC...82 Graf 19 Diferenciace hlavních exportérů zpracované produkce od zemí LMIC...84 Graf 20 Sociálně-ekonomická diferenciace rozvojových regionů podle HDI...85 Graf 21 Ekonomická diferenciace vybraných rozvojových regionů světa...86 Graf 22 Diferenciace subsaharských integrací podle GDP p. c Graf 23 Přílivy FDI do čtyř subsaharských integračních celků...89 Graf 24 Diferenciace subsaharských integrací podle HDI...90 Graf 25 Ekonomická diferenciace členských zemí CEMAC...91 Graf 26 Ekonomická diferenciace členských zemí ECOWAS...94 Graf 27 Ekonomická diferenciace členských zemí ESA...96 Graf 28 Sociálně-ekonomická diferenciace členských zemí ESA...97 Graf 29 Ekonomická diferenciace členských zemí SADC...98 Graf 30 Multilaterální a bilaterální oficiální rozvojová pomoc Graf 31 Složka nenávratných grantů v bilaterální ODA Graf 32 Podíl ODA na GNI Graf 33 Vázaná ODA v běžných a stálých cenách Graf 34 Podíl ODA do LDC na GNI Graf 35 Hrubé výdaje NGO a jejich financování z oficiálních zdrojů Graf 36 Oficiální rozvojová pomoc a oficiální pomoc Graf 37 Struktura ODA v 80. a 90. letech

12 Graf 38 Humanitární pomoc a výdaje na mírové mise UN Graf 39 Odpouštění dluhů v 90. letech Graf 40 Podíl ODA/GNI v donátorských zemích Graf 41 Interpolace počtu osob žijících pod hranicí absolutní chudoby Graf 42 Vývoj GDP p. c. Zambie v letech Graf 43 Podíl EU a dalších dárců na celkovém objemu ODA Graf 44 Únava z pomoci v zemích ACP a LDC Graf 45 Podíl grantů na celkovém objemu ODA EU a čisté výdaje EU na ODA Graf 46 Srovnání podílu ODA/GNI v rozšířené EU (rok 2004) Graf 47 Rozdělení české ODA na bilaterální a multilaterální Seznam obrázků Obr. 1 Výskyt chudoby a hladu v subsaharské Africe...38 Obr. 2 Incidence malárie ve světě (rok 2004)...46 Obr. 3 Prevalence HIV/AIDS ve světě (rok 2005)...48 Obr. 4 Počet lékařů a nemocničních lůžek na 1 milion obyvatel...51 Obr. 5 Svobodné a demokratické země subsaharské Afriky...63 Obr. 6 Země ACP a LDC (rok 2001)

13 Seznam zkratek a symbolů ACP Země Afriky, Karibiku a Tichomoří (African, Caribbean, and Pacific countries; ACP countries) AIDS Syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immune Deficiency Syndrom) CAN Andské společenství národů (Comunidad Andina de Naciones) CAS Strategie pomoci pro rozvojovou zemi (Country Assistance Strategy) CEEC Země střední a východní Evropy (Central and Eastern European Countries) CEMAC Hospodářské a měnové společenství střední Afriky (Communauté Économique et Monétaire de l Afrique Centrále) CO 2 Oxid uhličitý COMESA Společný trh pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa) CPI Index vnímání korupce (Corruption Perceptions Index) CSP Strategie rozvoje země (Country Strategy Paper) CSS Strategie podpory země (Country Support Strategy) ČR Česká republika DAC Výbor pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee) při OECD DAG Skupina pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Group) DES Energetický příjem z potravin (Dietary Energy Supply) DFID Oddělení pro mezinárodní rozvoj (Department for International Development) DRS Systém Světové banky pro evidenci statistik dlužníků (Debtor Reporting System) EAMA Sdružené africké státy a Madagaskar (Etats Africains et Malgache Associés) EBA Vše kromě zbraní (Everything but Arms) EBRD Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development) EC Evropská společenství (European Communities) ECHO Humanitární úřad Evropských společenství (European Communities Humanitarian Office) ECOWAS Hospodářské společenství západoafrických zemí (Economic Community of West African States) EDF Evropský rozvojový fond (European Development Fund) EEC Evropské hospodářské společenství (European Economic Community) EIB Evropská investiční banka (European Investment Bank) EPA Dohoda o hospodářské spolupráci (Economic Partnership Agreement) ESA Východní a jižní Afrika (Eastern and Southern Africa) EU Evropská unie (European Union) EVI Index ekonomické zranitelnosti (Economic Vulnerability Index) 13

14 FAO Organizace UN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization of the UN) FDI Přímé zahraniční investice (Foreign Direct Investment) FTA pásmo volného obchodu (Free-Trade Area) GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tarriffs and Trade) G-8 Skupina osmi nejvyspělejších zemí světa G-21 Skupina 21 (Group of 21) G-24 Skupina 24 (Group of 24) G-77 Skupina 77 (Group of 77) GBS Všeobecná rozpočtová podpora (General Budget Support) GCF Hrubá tvorba kapitálu (Gross Capital Formation) GCI Index růstu a konkurenceschopnosti (Growth Competitiveness Index) GDP Hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product) GDP p. c. Hrubý domácí produkt na obyvatele (Gross Domestic Product per Capita) GNI Hrubý národní důchod (Gross National Income) GNI p. c. Hrubý národní důchod na obyvatele (Gross National Income per Capita) GNP Hrubý národní produkt (Gross National Product) GNS Hrubé národní úspory (Gross National Savings) GSP Všeobecný preferenční systém (Generalized System of Preferences) HAI Index úrovně lidského kapitálu (Human Assets Index) HAART Vysoce aktivní antiretrovirální terapie (Highly-Active Anti-retroviral Therapy) HIC Země s vysokým příjmem (High-Income Countries) HIPC Těžce zadlužené chudé země (Heavily Indebted Poor Countries) HIV Virus selhání lidské imunity (Human Immunodeficiency Virus) IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development) ICT Informační a komunikační technologie (Information and Communications Technology) IDA Mezinárodní sdružení pro rozvoj (International Development Association) IDP Vnitrostátně přesídlená osoba (Internally Displaced Person) IFAD Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství (International Fund for Agricultural Development) IFC Mezinárodní finanční společnost (International Finance Corportation) IFPRI Mezinárodní institutu pro průzkum potravinové politiky (International Food Policy Research Institute) ILO Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) IMF Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund) ITC Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre) LDC Nejzaostalejší země světa (Least-Developed Countries) 14

15 LIC Země s nízkým příjmem (Low-Income Countries) LLDC Vnitrozemské rozvojové země (Land-Locked Developing Countries) LMIC Země s nižším středním příjmem (Lower Middle-Income Countries) MAI Mnohostranná dohoda o investicích (Multilateral Agreement on Investment) MDG Rozvojové cíle milénia (Millennium Development Goals) MERCOSUR Jižní společný trh (Mercado Común del Sur) MIGA Agentura pro mnohostranné investiční záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency) NAFTA Severoamerické pásmo volného obchodu (North American Free Trade Agreement) NAM Hnutí nezúčastněnosti (Non-Aligned Movement) NGO Nevládní organizace (Non-governmental Organization) NIC Nově industrializované země (Newly Industrialized Countries) NIEO Nový mezinárodní hospodářský řád (New International Economic Order) NIP Národní indikativní program (National Indicative Programme) NIS Nově nezávislé státy (New Independent States) NO X Oxidy dusíku (obvykle směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého) OA Oficiální pomoc (Official Aid) ODA Oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance) OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and Development) OOF Ostatní oficiální toky (Other Official Flows) OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of Petroleum Exporting Countries) PRGF Finanční facilita IMF zaměřená na snižování chudoby a hospodářský růst (Poverty Reduction and Growth Facility) PPE Kupní síla vývozů (Purchasing Power of Exports) PPP Parita kupní síly (Purchasing Power Parity) PRSP Strategie snižování chudoby (Poverty Reduction Strategy Paper) PTA Zóna preferenčního obchodu (Preferential Trade Area) PVDS Současná hodnota dluhové služby (Present Value of Debt Service) r xy RELEX RENAMO REPA RSP SADC SAP Koeficient korelace Generální ředitelství EU pro vnější vztahy (Directorate General External Relations) Mozambický národní odpor (Resistência Nacional Moçambicana) Regionální dohoda o hospodářské spolupráci (Regional Economic Partnership Agreement) Regionální strategie rozvoje (Regional Strategy Paper) Jihoafrické rozvojové společenství (South African Development Community) Program strukturální adaptace (Structural Adjustment Programme) 15

16 SCR Společné služby pro management pomoci Společenství nečlenským státům (Joint Service for the management of Community Aid to Non-Member Countries) SDR Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights) SIDS Malé ostrovní rozvojové státy (Small Island Developing States) SIV Virus selhání opičí imunity (Simian Immunodeficiency Virus) SSA Subsaharská Afrika (Sub-Saharan Africa) TOT Podmínky obchodu (Terms of Trade) TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) UDEAC Celní a hospodářská unie střední Afriky (Communauté Économique et Monétaire de l'afrique Centrále) UK Spojené království Velké Británie a Severního Irska (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) UMIC Země s vyšším středním příjmem (Upper Middle-Income Countries) UN Spojené národy (United Nations) UNCDF Fond UN pro rozvoj kapitálu (UN Capital Development Fund) UNCTAD Konference UN pro obchod a rozvoj (UN Conference on Trade and Development) UNDP Rozvojový program Spojených národů (United Nations Development Programme) UNIDO Organizace UN pro průmyslový rozvoj (United Nation Industrial Development Organization) UNESCO Organizace UN pro výchovu, vědu a kulturu (UN Educational, Scientific, and Cultural Organization) UNEP Program UN pro životní prostřední (UN Environment Programme) UNHCHR Vysoký komisař UN pro lidská práva (United Nations High Commissioner for Human Rights) UNICEF Mezinárodní fond ohrožených dětí UN (UN International Children s Emergency Fund) UNRRA Agentura UN pro pomoc a ozdravení (United Nations Relief and Rehabilitation Agency) USA Spojené státy americké (United States of America) USD Americký dolar WB Světová banka (World Bank) WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) WTO Světová obchodní organizace (World Trade Organization) 16

17 Úvod Pojmy jako rozvojové země, rozvojová pomoc, chudoba, udržitelný rozvoj a další v posledních letech stále častěji pronikají do veřejných sdělovacích prostředků, včetně bulvárního tisku a odtud se dostávají do běžné slovní zásoby české i světové odborné i laické veřejnosti. Zvláště od počátku nového tisíciletí a od vyhlášení Rozvojových cílů milénia výskyt rozvojových témat v periodikách, odborných publikacích, na akademické půdě i na mezinárodních konferencích roste takřka geometrickou řadou, o informačních zdrojích v elektronické podobě ani nemluvě. Přestože kurzy mezinárodní pomoci a rozvojových studií jsou přednášeny i na několika českých univerzitách, ucelená a komplexně pojatá práce v češtině na toto téma zatím schází a také aktuálních českých zdrojů je vlastně poskrovnu. České názvosloví se sotva ustálilo na vymezení alespoň některých termínů, zatímco jiné nejčastěji ty základní jsou i v angličtině definovány vágně, nebo interpretovány každým hráčem mezinárodní politiky podle jeho představ a potřeb. Důvody a příčiny této terminologické roztříštěnosti nastiňují hned první odstavce této práce, nicméně tu základní myšlenku nebude na škodu vyzdvihnout již nyní. Problematika rozvoje (nejen hospodářského růstu, nýbrž rozvoje ve všech dimenzích sociální, kulturní, politické i ekonomické) je natolik komplexní, že pouhá elementární dichotomní klasifikace ekonomik na rozvojové a rozvinuté nevypovídá v podstatě nic o stavu společnosti, ekonomiky a politického systému daného státu. Díky zmíněné nedostatečné informační základně v českém jazyce, se stala hlavní metodou použitou při psaní doktorské disertační práce obsahová analýza zahraničních zdrojů, z převážné většiny zdrojů dostupných on-line v elektronické podobě. 1 Poznatky z této prakticky nevyčerpatelné databáze referenční bibliografie byly setříděny a zpracovány do sedmi kapitol, doplněných o řadu číselných údajů a statistických analýz odhalujících, popisujících a kvantifikujících některé z níže uvedených hypotéz. Nejčetněji využitou statistickou metodou je zcela zřejmě elementární grafická analýza, některé pracovní hypotézy se však podařilo formalizovat do té míry, že mohlo být využito i korelační a regresní analýzy časových řad, analýzy rozptylu a některých dalších nástrojů statistické analýzy. Velmi široce pojaté téma diferenciace rozvojových zemí a rozvojová pomoc České republiky bylo zúženo, a to hned ve dvou směrech. Jednak byla celá práce zaměřena na subsaharský region, zřejmě nejproblémovější oblast světa. Jednak s ohledem na oborovou orientaci doktorského studijního programu byl při zpracování tématu kladen důraz na jeho propojení s problematikou existence českého podniku v globálním prostředí, resp. v subsaharském 1 Vzhledem k tomu, že řada bibliografických zdrojů, které byly v této práci využity a které pocházejí z elektronických databází Internetu, vyšla i v tištěné podobě a má registrované číslo ISBN (resp. ISSN), jinými slovy vzhledem k tomu, že rozdíl mezi elektronickým a klasickým informačním zdrojem pomalu mizí, není seznam literatury nijak členěn, je pouze abecedně seřazen podle příjmení autora. 17

18 regionu. Celá práce je tak podřízena myšlence realizace podnikatelského záměru v některé ze zemí subsaharské Afriky. Petr Němec a Jaromír Veber definují v procesu vstupu firmy do mezinárodního prostředí tři mezníky: určení důvodu, předmětu, s kterým vstoupíme na zahraniční trh; stanovení zahraničních trhů, na kterých se bude firma angažovat; vyjasnění způsobu, jakým se vstup do globálního prostředí uskuteční. 2 První z uvedených tří klíčových bodů bude pro účely této práce dán exogenně. Předpokladem bude, že český výrobce potravinářských strojů a česká pekárna chtějí v subsaharské Africe otevřít středně velkou regionální pekárnu, 3 která bude strojírenskému podniku zároveň sloužit jako výkladní skříň pro realizaci dalších exportních zakázek v subsaharském regionu. Strojírenská výroba nicméně zůstane v Česku, v Africe se z pochopitelných důvodů bude realizovat výroba pečiva. Druhý klíčový moment na cestě české firmy do globalizované světové ekonomiky je sice do jisté míry rovněž určen předem, bylo již řečeno, že celá studie se bude zabývat subsaharským regionem, cílem ale bude vytipovat jedinou ekonomiku, event. její region, v němž by bylo možné uvedený podnikatelský záměr realizovat. Hloubková analýza subsaharských ekonomik, jejich historických a kulturních základů a tradic, jejich dlouholetého vývoje a jejich hlavních problémů bude předmětem první kapitoly, zatímco v druhé se autor pokusí o srovnávací diferenciační analýzu nejen jednotlivých geografických regionů a skupin rozvojových zemí (na nichž se ukáže, do jaké míry je vývoj v subsaharské Africe specifickým pro tento region), ale i jednotlivých afrických integračních seskupení a konečně také samotných národních ekonomik zvoleného regionu. Cílem prvních dvou kapitol je poukázat na výjimečnost subsaharsko-afrického regionu, na jeho zvláštnosti, na příležitosti, které nabízí, i na potenciální hrozby, problémy a nebezpečí, s nimiž musí firma vstupující na tamější trhy počítat. Třetí až šestá kapitola otevírají do jisté míry nové téma. Teoretické přístupy k řešení problémů rozvojových zemí uvedené ve třetí kapitole totiž představují odrazový můstek při volbě optimální formy vstupu české firmy na africké trhy, neboť poskytují základnu pro realizaci rozhodnutí, zda se pokusit při zahájení podnikatelské činnosti v subsaharské Africe o využití fondů oficiální rozvojové pomoci, a realizovat tedy uvedený podnikatelský záměr ve spolupráci s tamější 2 3 Veber, J. a kol.: Management Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN s Pravděpodobně společnost s ručením omezeným zaměstnávající cca 60 řadových zaměstnanců a maximálně 4 osoby na manažerských postech. 18

19 vládou např. formou franchisingu, nebo zda celý projekt uskutečnit formou zahraniční investice a rozvojové pomoci využít jen okrajově. Sedmá část bude vyvrcholením a shrnutím celé práce. Bude věnována případové studii, která koncentruje poznatky ze všech předchozích kapitol a z celé řady dalších zdrojů. Na jejím konci bude v subsaharské Africe vytipována lokalita pro založení regionální pekárny s českým strojním zařízením a know-how a s českou kapitálovou účastí ať již ze soukromých, nebo státních zdrojů. Jednotlivé kapitoly podléhají primárnímu cíli celé studie, kterým je nalezení optimálního místa pro společný česko-africký projekt pekárny vybavené českým strojovým parkem, v jejich rámci bude ovšem řešena a ověřována řada dílčích hypotéz a jejich výsledky budou zohledněny v závěrečné části. Následující tabulka shrnuje jak hlavní, tak i dílčí hypotézy práce a uvádí pro přehlednost kapitoly, které se jimi budou zabývat. Tab. 1 Hlavní a dílčí hypotézy práce Kapitola Kapitola 1 & Kapitola 2 Kapitola 4 Kapitola 5 & Kapitola 6 Kapitola 7 Hypotéza H1 Region subsaharské Afriky prošel natolik specifickým vývojem a jeho kulturní, ekonomické i politické tradice jsou natolik odlišné od jiných světových regionů, že při řešení podnikatelského záměru v této oblasti nebude možné jednoduše aplikovat recepty účinné v jiných rozvojových regionech. H1.1 Vývoj regionu subsaharské Afriky se od 2. poloviny 20. století významně odlišuje od dalších rozvojových regionů. H1.2 Problémy, s nimiž se potýkají subsaharské ekonomiky, jsou odlišné od problémů v jiných rozvojových zemích a představují značnou hrozbu pro zahraniční podnikatelské subjekty. H1.3 V rámci subsaharské Afriky dochází k regionální, národní i sociální (příjmové, resp. majetkové) diferenciaci. H2 Rozvojová pomoc představuje klíčový nástroj, kterým mohou rozvinuté ekonomiky stimulovat pozitivní hospodářský, sociální i politický vývoj v subsaharské Africe. H2.1 Rozvojová pomoc významně stimuluje hospodářský růst rozvojových zemí subsaharské Afriky. H2.2 Rozvojová pomoc významně přispívá ke konkurenceschopnosti a uplatnění rozvojových zemí na mezinárodních trzích. H2.3 Rozvojová pomoc významně přispívá k boji proti absolutní chudobě. H2.4 Rozvojová pomoc významně zlepšuje životní úroveň a úroveň lidského kapitálu v subsaharské Africe. H3 Česká republika (ČR), resp. Evropská unie (EU) zaujímá v současném systému rozvojové pomoci a spolupráce pozici srovnatelnou s ostatními rozvinutými tržními ekonomikami. H4 Subsaharská Afrika představuje přes všechny své problémy region, kde se českým podnikatelským subjektům vyplatí realizovat své podnikatelské záměry a rozvojovou pomoc lze při podnikáni v tomto regionu efektivně využít. Zdroj: [vlastní] 19

20 1 Rozvojové země Pojem rozvojové země představuje částečně nepřesný překlad anglického termínu "developing countries", jehož ekvivalentem by byly spíše rozvíjející se země. Jedná se o poněkud eufemistické 4 označení skupiny ekonomik, kterým se v 50. a 60. letech, v době rozpadu koloniálních velmocí v důsledku exploze národně-osvobozeneckých hnutí, říkalo "backward countries", tedy zaostalé země, "less developed countries" méně rozvinuté země nebo "underdeveloped coutries", což znamená doslova země ve stádiu předcházejícím rozvoji (nikoli tedy podrozvinuté země ). Vesměs se jednalo o nepřijatelnou a dishonestující klasifikaci nově vzniklých suverénních státních celků, která byla později v rámci bipolárního rozdělení světa během Studené války nahrazena termínem Třetí svět. 5 [7] [243] Pojem Třetí svět byl přiléhavý především z toho důvodu, že naznačoval nestrannou pozici skupiny rozvojových zemí, které nechtěly být spojovány ani s kapitalistickým Prvním ani se socialistickým Druhým světem. V okamžiku, kdy došlo k rozpadu centrálně plánovaného Druhého světa a k jeho začleňování z části mezi vyspělé tržní ekonomiky, z části však také mezi země rozvojové, se stal pojem Třetí svět přežitkem. 1.1 Definice rozvojových zemí Rozvojový svět představuje značně heterogenní celek, což je příčinou poměrně obtížného formulování univerzální definice rozvojových zemí. Elegantní a jednoduché řešení této otázky našla Světová obchodní organizace (WTO), která mezi rozvojové ekonomiky řadí všechny země, jež se samy za rozvojové považují. [320] Konference Spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD) a některé další agencie Spojených národů používaly pro rozdělení zemí pojetí, pro nějž se vžilo označení užší 4 5 Amartya Sen píše: Vezměme termín rozvíjející se ekonomika, kterým se označují země zaostávající ve svém rozvoji, ať už se v nějakém rozumném smyslu skutečně rozvíjejí nebo ne. Použití tohoto termínu evidentně zaměňuje potřebu rozvoje za jeho výskyt to je, jako byste definovali hladového člověka jako osobu, která jí. (Sen, A.: Economic Regress: Concepts and Features. In Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics Washington, USA: WB, ISBN pp : "Take the term 'developing country', which refers to countries that are lacking in development, whether or not they are actually 'developing' in any understandable sense. The usage clearly does confound the need for development with its occurence it is like defining a hungry person 'eating'.") [266] Pro úplnost je vhodné dodat, že kromě pojetí bloku tržních ekonomik (resp. NATO) jako Prvního světa, bloku centrálně plánovaných ekonomik (resp. Varšavského paktu) jako Druhého světa a skupiny mladých postkoloniálních zemí jako Třetího světa, existuje ještě členění čínského vůdce Mao Ce-Tunga, který dělil svět na dvě velmoci (USA a Sovětský svaz), vyspělé země (včetně tehdejší ČSSR) a Třetí svět, jehož přirozeným vůdcem byla Čína. Vůbec nejstarší pojetí Třetího světa pochází z dob klasického evropského imperialismu (tzn. 2. pol. 19. století), kdy se např. v pracích britského antropologa Roberta Knoxe objevuje členění světa na První obývaný bělochy, Druhý obývaný Asiaty a Třetí obývaný černochy. Z dnešního pohledu vynikají práce Roberta Knoxe především jako ostře rasistické. [321] [243] 20

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR Charakteristika etap mezinárodního Faktory: obchodu po roku 1945 Politické. Rozpad koloniální soustavy a růst ekonomické váhy USA v souvislosti s

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs)

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) 1. Úvod Přednáška se zabývá charakteristikou chudoby v méně rozvinutých zemí světa. Úvod se týká základních definicí a charakteristiky chudoby, dále pak jejím

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu. VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška ( )

Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu. VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška ( ) Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 OSNOVA 1. Mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu 1.1 Hlavní mezinárodní obchodní

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

9. 6. Mezinárodní ekonomika

9. 6. Mezinárodní ekonomika Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 9. 6. Mezinárodní ekonomika Mezinárodní ekonomika zahrnuje zejména mezinárodní obchod. Míra otevřenosti ekonomiky

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

1. S-křivka ilustruje. 2. Funkční distribuce příjmu se zabývá distribucí příjmu mezi. 3. Giniho koeficient představuje míru

1. S-křivka ilustruje. 2. Funkční distribuce příjmu se zabývá distribucí příjmu mezi. 3. Giniho koeficient představuje míru Regionální rozvoj Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS 1. část integrace a mezinárodní uskupení ve světě Vyjmenujte stádia ekonomické integrace od nejnižší po nejvyšší úroveň. 1) oblast volného obchodu 2) celní unie 3) společný trh 4) vnitřní trh 5) hospodářská

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

Makroekonomické výstupy

Makroekonomické výstupy Makroekonomické výstupy doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Schéma tržního mechanismu Trh zboží a služeb zboží,služby CF CF zboží, služby Domácnosti Firmy výrobní faktory CF CF výrobní faktory Trh výrobních

Více

Statistická příloha. 75 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR. Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky

Statistická příloha. 75 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR. Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky Statistická příloha Statistická příloha byla vytvořena na základě tabulky příspěvků České republiky na oficiální rozvojovou pomoc (ODA) zpracované dle metodiky Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE Jaroslav Mach, Jaroslava Burianová Katedra ekonomických teorií, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská universita Praha Anotace: Příspěvek obsahuje návrh

Více

Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF

Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF Dagmar Kubínová zástupkyně ČR v PS Rady pro AKT Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu O čem bude prezentace Právní

Více

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE 1. Vesmír 2. Země a Měsíc 3. Kartografie 4. Geografie a geomorfologie Země 5. Sféry Země 6. Obyvatelstvo 7. Hospodářství 8. Globalizace 9. Státy a jejich hranice 10. Hospodářsky

Více

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1.

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1. Základy světové a evropské integrace Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum Přednáška č. 11 Struktura přednášky 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

DOING BUSINESS THAJSKO

DOING BUSINESS THAJSKO DOING BUSINESS THAJSKO 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena 1 Obsah Doing Business...2 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání...2 Začátek podnikání...5

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 Ivan Souček ředitel Svazu chemického průmyslu ČR KONFERENCIA pri príležitosti 25. výročia ZCHFP SR 29.11.2016 Makroekonomické předpoklady Z pohledu

Více

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE Studie pro RTG přístroje 1 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Obsah Exekutivní shrnutí... 1 Světová konkurence... 2 Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku...

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Systém vzdělávání v rozvojových zemích

Systém vzdělávání v rozvojových zemích 9. 12. 2011, Brno Připravil: Ing. Lucie Matyášová Systém vzdělávání v rozvojových zemích Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

předmětu Region a regionální vědy 2

předmětu Region a regionální vědy 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Region a regionální vědy 2 Název tematického celku: Regionální politika A. Obecné vymezení regionální politiky B. Základy regionální politiky

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní program: Hospodářská politika Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: prezenční Školní rok: 2003/2004 Mezinárodní

Více

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý.

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý. Vybraná mezinárodní regionální seskupení VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 Studentům kombinovaného studia VŠFS přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010. Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010. Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010 Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 13,55% OPF Nových

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Nigérie, Maroko, Egypt - rady a tipy pro český export. SUBSAHARSKÁ AFRIKA - příležitosti pro české exportéry (JAR, Angola, Ghana, DRC)

Nigérie, Maroko, Egypt - rady a tipy pro český export. SUBSAHARSKÁ AFRIKA - příležitosti pro české exportéry (JAR, Angola, Ghana, DRC) Exportní konference: Nigérie, Maroko, Egypt rady a tipy pro český export příležitosti pro české exportéry (JAR, Angola, Ghana, DRC) 7. a 17. 2. 2017, ČR vs. AFRIKA Hospodářské zájmy ČR na třetích trzích:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jihočeská univerzita České Budějovice, 10. března 2014 Obsah Nedávný makroekonomický vývoj v ČR Měnová politika

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví.

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví. Obsah Úvod... 6 1 Struktura světového pojistného trhu... 7 2 Vývoj na světových trzích v posledním desetiletí... 11 2.1 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V LETECH 1998-2007... 12 2.2 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V ROCE 2007, POROVNÁNÍ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

Budou země BRICS ekonomickými tygry?

Budou země BRICS ekonomickými tygry? Budou země BRICS ekonomickými tygry? Vladimír Herber Letní geografická škola Brno 2015 1 1 Proč BRICS? Učit nebo neučit? Formy integračních seskupení ve světě Co je BRICS INTEGRACE A USKUPENÍ VE SVĚTĚ

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více