Doktorská disertační práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doktorská disertační práce"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Doktorská disertační práce 2006 Ing. Aleš Kocourek

2 Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: 6208 V Ekonomika a management Studijní obor: Organizace a řízení podniků Podnikatelské aspekty diferenciace rozvojových zemí a rozvojová pomoc České republiky (se zaměřením na země subsaharské Afriky) Entrepreneurial Aspects of Differentiation of the Developing Countries and the Development Assistance of the Czech Republic (Focused on Sub-Saharan-African Countries) Ing. Aleš Kocourek Školitel: prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. Počet stran: 219 Počet příloh: 7 + DVD Datum odevzdání: září 2006

3 Abstrakt Předkládaná doktorská disertační práce se věnuje mimořádně aktuálním otázkám, které nicméně trápí světovou ekonomiku již půl století. Od vlny národně osvobozeneckých hnutí se hospodářská a sociální situace v subsaharské Africe nijak dramaticky nezlepšila, přestože např. asijské regiony dokázaly nastartovat hospodářský růst a získat si stabilní pozici v globalizovaném světovém hospodářství. Hledáním příčin neúspěchu subsaharské Afriky jako celku, jednotlivých regionálních integračních seskupení této oblasti i vybraných národních ekonomik se zabývá první část práce. Je analyzován ekonomický, politický i sociální vývoj oblasti a srovnán s dalšími regiony světa, ostatními skupinami rozvojových zemí a samozřejmě také s vývojem v rozvinutých tržních ekonomikách. V práci jsou nastíněny základní problémy a překážky rozvoje subsaharského regionu a je poukázáno na roli oficiální rozvojové pomoci při stimulaci hospodářského, sociálního i politického vývoje jak v teoretických konceptech tak i v praxi. Při využití statistické analýzy je prokazována účinnost a efektivita rozvojové pomoci, aby bylo konstatováno, že role soukromého sektoru a malých a středních podniků při rozvoji zemí subsaharské Afriky je zcela nezastupitelná a že rozvojová pomoc jejich pozici v procesu rozvoje nejen neposiluje, ale v některých případech naopak komplikuje a působí kontraproduktivně. Na základě uvedených závěrů je přistoupeno k případové studii, která usiluje o nalezení takové země, regionu nebo lokality v subsaharské Africe, kde by bylo možné realizovat podnikatelský záměr v podobě vybudování středně velkého pekárenského provozu s českým strojním vybavením. Tato regionální pekárna by v budoucnu posloužila jako výkladní skříň pro další expanzi klastru českých výrobců potravinářských strojů v subsaharské Africe a zároveň by samozřejmě představovala funkční pekárenský provoz s cca 70 zaměstnanci. Případová studie hodnotí čtyři desítky subsaharských ekonomik na základě řady kritérií zaměřených jak na makroekonomický vývoj, tak i na ryze mikroekonomické a manažerské otázky typu byrokratická náročnost založení firmy, flexibilita pracovního trhu, dostupnost cizích zdrojů, daňová zátěž apod. Detailní hloubková analýza vede k vytipování ekonomiky Malawi, přesněji oblasti největšího malawijského města Blantyre a je dokonce nalezen potenciální lokální partner pro vybudování společného pekárenského podniku. Právě navázání kontaktů s místní podnikatelskou sférou lze považovat za jeden ze základních předpokladů úspěchu české firmy v tak ekonomicky i kulturně vzdáleném regionu, jakým je subsaharská Afrika.

4 Abstract The introduced thesis is devoted to extremely up-to-date question, which has been however teasing the world economy for more than a half of century. Since the arise of national liberation movement, the economic and social situation in the Sub-Saharan Africa has not improved to any extraordinary extent, although e. g. the Asian region succeeded in launching massive economic growth and in gaining a stable position in the globalized world trade system. Identifying the causes and reasons of setbacks in the Sub-Saharan Africa at its whole, in the regional integration alignments of this area, as well as in several selected economies is the content of the first part of this paper. The economic, political, and social development of the area has been analyzed and compared with other developing regions of the world, other groupings of developing countries, and of course also with the development in the advanced market economies. In the thesis there have been sketched out several development problems and hindrances on the way to economic growth and the role of the development assistance in stimulation of the economic, social, and political progress has been shown in the theoretical concepts as well as in the praxis. Using the statistical analysis, the effectiveness and efficiency of the development assistance has been proved to point out the crucial and unsubstitutable position of the private sector and small- and medium-sized enterprises in the development of the Sub-Saharan Africa and to prove the weakening and sometimes even counterproductive effects of the official development assistance. On the background of the above-given conclusions, a case study has been erected with the target to identify such a country, region, or place in Sub-Saharan Africa, where it would be possible/optimal to launch an entrepreneurial prospectus in the shape of a new middle-sized bakery plant equipped with Czech machinery. This regional bakery would serve as a shoppingwindow for future expansion of the cluster of Czech bakery machinery producers throughout the region of Sub-Saharan Africa and it would obviously also form a running bakery plant giving job to some 70 employees. The case study has been evaluating some four dozens Sub-Saharan economies on the basis of a set of criteria focused not only on the macroeconomic development, but also on purely microeconomic and managerial questions such as bureaucratic intensity of founding a new company with foreign capital, flexibility of the labour market, accessibility of external financial means, tax burden, etc. This detailed and profound analysis has lead to accepting the economy of Malawi and the region of Blantyre, the largest Malawian city, as a potentially optimal place, where possible business partner has been settled and identified for the co-operation. Indeed this local partner has been found as one of the basic premises for successful access of a Czech company to such economically and culturally remote region as Sub-Saharan Africa.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem byl seznámen s tím, že na mou doktorskou disertační práci se plně vztahuje Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé disertační práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci. Užiji-li disertační práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si plně vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitu v Liberci. V tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Doktorskou disertační práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedených zdrojů a na základě konzultací se školitelem, prof. Ing. Jiřím Fárkem, CSc. a ostatními odborníky v oboru. Datum: 03/09/2006 Ing. Aleš Kocourek

6 Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval všem členům katedry ekonomie Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za pomoc, ochotu, vstřícnost a podporu při psaní mé doktorské disertační práce i za řadu námětů, poznámek a komentářů, jimiž přispěli k současné podobě této práce. Největší dík však bezesporu patří panu prof. Ing. Jiřímu Fárkovi, CSc. za jeho shovívavost, důvěru, cenné rady i připomínky, za pomoc při hledání vhodné odborné literatury a za profesionální vedení mojí práce.

7 Obsah Seznam tabulek...10 Seznam grafů...11 Seznam obrázků...12 Seznam zkratek a symbolů...13 Úvod Rozvojové země Definice rozvojových zemí Postavení zemí subsaharské Afriky ve světové ekonomice Vývoj v letech 20. století Vývoj od 90. let 20. století Nástin hlavních problémů zemí subsaharské Afriky Problémy na mikroekonomické úrovni Problémy na makroekonomické úrovni Sociální a zdravotní problémy Ekologické a environmentální problémy Politické a bezpečnostní problémy Diferenciace rozvojového světa Diferenciace rozvojových a rozvinutých ekonomik Diferenciace jednotlivých skupin rozvojových ekonomik Diferenciace skupin zemí podle úrovně příjmu na obyvatele Diferenciace skupin zemí podle míry zadluženosti Diferenciace dalších skupin zemí (podle UNCTAD) Diferenciace regionů rozvojových zemí Diferenciace regionálních integračních uskupení SSA Diferenciace jednotlivých ekonomik v rámci SSA Diferenciace ekonomik CEMAC Diferenciace ekonomik ECOWAS Diferenciace ekonomik ESA Diferenciace ekonomik SADC Sociální diferenciace v zemích SSA Shrnutí

8 3 Základní přístupy k řešení problémů rozvojových zemí Teorie modernizace Rostowův model hospodářského vzestupu Teorie závislosti (Singer Prebischova teorie) Dvouschodkový model růstu Teorie zaostalosti Teorie industrializace Importní substituce Exportní orientace Endogenní industrializace Holandská nemoc Solowův model exogenního růstu Model endogenního růstu Myrdalovo pojetí ekonomického rozvoje a zaostalosti Klinická ekonomie Rozvojová pomoc Definice Teorie rozvojové pomoci Systém rozvojové pomoci Světové banky Jednoduchý model nedistorzních intervencí Širší model rozvojové pomoci Historie mezinárodní rozvojové pomoci Rozvoj prostřednictvím kapitálu ( ) Koncept vzájemné závislosti ( ) Programy strukturální adaptace a zvyšování úlohy NGO (80. léta) Udržitelný a participativní rozvoj (90. léta - současnost) Efekty oficiální rozvojové pomoci v rozvojových zemích Efektivnost oficiální rozvojové pomoci Efektivita oficiální rozvojové pomoci Shrnutí Ekonomické vztahy zemí subsaharské Afriky s EU Oficiální rozvojová pomoc Evropské unie Institucionální zajištění oficiální rozvojové pomoci EU Objemy oficiální rozvojové pomoci EU

9 6 Ekonomické vztahy zemí subsaharské Afriky s ČR Vztahy ČSSR a rozvojových zemí Česká rozvojová pomoc v 90. letech Koncepce zahraniční rozvojové pomoci ČR na období 2002 až Česká ODA po vstupu do EU Výhled a hlavní úkoly pro systém české ODA Případová studie Dostupnost statistických dat Analýza makroprostředí Prostředí přímých zahraničních investic Ekonomická výkonnost Politická stabilita a úroveň korupce Analýza mikroprostředí Založení firmy a získání povolení pro podnikatelskou činnost Zaměstnanci, najímání a propouštění Placení daní, vymáhání pohledávek Průzkum potenciálního trhu Závěr Seznam použité literatury a dalších zdrojů Seznam prací publikovaných během doktorského studia Seznam příloh

10 Seznam tabulek Tab. 1 Hlavní a dílčí hypotézy práce...19 Tab. 2 Srovnání dynamiky vybraných rozvojových regionů...24 Tab. 3 Růst GDP ve vybraných regionech v 90. letech...27 Tab. 4 Růst obratu světového obchodu a podíl vybraných regionů na něm...28 Tab. 5 Vývoj z hlediska MDG mezi lety Tab. 6 Vazby prevalence HIV/AIDS na podvýživu a gramotnost...49 Tab. 7 Přístup k pitné vodě a kanalizaci v subsaharské Africe...57 Tab. 8 Srovnání rozvojových regionů z hlediska environmentální degradace...62 Tab. 9 Uprchlíci a IDP ve vybraných občanských válkách...68 Tab. 10 Vývoj GDP p. c. v zemích podle úrovně příjmu na obyvatele...75 Tab. 11 Vývoj GDP p. c. v zemích podle úrovně zadlužení...77 Tab. 12 Zahraniční obchod rozvojových regionů světa...87 Tab. 13 Charakteristiky základních subsaharských integračních celků...88 Tab. 14 Přehled ukazatelů analyzovaných zemí subsaharské Afriky...92 Tab. 15 Mediány Giniho koeficientů podle regionů a dekád Tab. 16 Srovnání majetkové a příjmové nerovnosti v SSA Tab. 17 Shrnutí závěrů kapitol 1 a Tab. 18 Náklady na klíčová opatření rozvoje podle klinické ekonomie Tab. 19 Seznam příjemců pomoci podle DAC (k 1. lednu 2003) Tab. 20 Distorzní a nedistorzní intervence rozvojové agentury Tab. 21 Odpouštění dluhů a vnější zadluženost v 80. letech Tab. 22 Podíl ODA/GNI v zemích příjemců pomoci Tab. 23 Nejsilnější prokázané statisticky významné korelace ODA a GDP Tab. 24 Korelace ODA a HDI v letech Tab. 25 Interpolace počtu osob žijících pod hranicí absolutní chudoby Tab. 26 Tabulka doplňujících korelačních závislostí Tab. 27 Shrnutí závěrů kapitoly Tab. 28 Střednědobý výhled české ODA Tab. 29 Výsledek analýzy FDI a jejich vlivu na GDP Tab. 30 Základní hodnocení hlavních parametrů podnikatelského prostředí Tab. 31 Založení podniku a získání dalších povolení pro podnikání Tab. 32 Charakteristiky trhu práce ve vybraných ekonomikách Tab. 33 Vybrané daňové sazby Tab. 34 Hrubý předpoklad koupěschopné poptávky Tab. 35 Hlavní hypotézy práce hodnocení

11 Seznam grafů Graf 1 Vývoj GNI p. c. a celkové zadluženosti na obyvatele...23 Graf 2 Vývoj vnějšího dluhu vybraných rozvojových regionů...24 Graf 3 GNI p. c., růst GNI a růst počtu obyvatel subsaharské Afriky...29 Graf 4 Struktura dovozů a vývozů zemí subsaharské Afriky...31 Graf 5 Vývoj počtu chudých ve vybraných světových regionech...37 Graf 6 Koncesivní půjčky rozvojovým zemím světa...44 Graf 7 Vývoj střední délky života v zemích SSA nejhůře postižených HIV/AIDS...50 Graf 8 Pravděpodobnost ukončení občanské války v závislosti na době jejího trvání...66 Graf 9 Redukce GDP p. c. v důsledku občanské války...66 Graf 10 Vývoj GDP p. c. rozvojových a rozvinutých zemí...72 Graf 11 Podíl dovozů a vývozů na GDP rozvojových a rozvinutých ekonomik...73 Graf 12 Vývoj HDI v rozvinutých a rozvojových ekonomikách a vývoj rozdílu mezi nimi...74 Graf 13 Vývoj rozdílu mezi HDI v HIC a HDI v UMIC, LMIC a LIC...76 Graf 14 Vývoj podílu dovozů a vývozů na GDP zemí rozdělených podle GNI p. c...76 Graf 15 Diferenciace skupiny LDC od zemí LIC podle GDP p. c Graf 16 Diferenciace skupiny LLDC od zemí LIC podle GDP p. c Graf 17 Diferenciace skupiny SIDS od zemí LMIC a UMIC podle GDP p. c...81 Graf 18 Diferenciace skupiny hlavních exportérů ropy od zemí LMIC a UMIC...82 Graf 19 Diferenciace hlavních exportérů zpracované produkce od zemí LMIC...84 Graf 20 Sociálně-ekonomická diferenciace rozvojových regionů podle HDI...85 Graf 21 Ekonomická diferenciace vybraných rozvojových regionů světa...86 Graf 22 Diferenciace subsaharských integrací podle GDP p. c Graf 23 Přílivy FDI do čtyř subsaharských integračních celků...89 Graf 24 Diferenciace subsaharských integrací podle HDI...90 Graf 25 Ekonomická diferenciace členských zemí CEMAC...91 Graf 26 Ekonomická diferenciace členských zemí ECOWAS...94 Graf 27 Ekonomická diferenciace členských zemí ESA...96 Graf 28 Sociálně-ekonomická diferenciace členských zemí ESA...97 Graf 29 Ekonomická diferenciace členských zemí SADC...98 Graf 30 Multilaterální a bilaterální oficiální rozvojová pomoc Graf 31 Složka nenávratných grantů v bilaterální ODA Graf 32 Podíl ODA na GNI Graf 33 Vázaná ODA v běžných a stálých cenách Graf 34 Podíl ODA do LDC na GNI Graf 35 Hrubé výdaje NGO a jejich financování z oficiálních zdrojů Graf 36 Oficiální rozvojová pomoc a oficiální pomoc Graf 37 Struktura ODA v 80. a 90. letech

12 Graf 38 Humanitární pomoc a výdaje na mírové mise UN Graf 39 Odpouštění dluhů v 90. letech Graf 40 Podíl ODA/GNI v donátorských zemích Graf 41 Interpolace počtu osob žijících pod hranicí absolutní chudoby Graf 42 Vývoj GDP p. c. Zambie v letech Graf 43 Podíl EU a dalších dárců na celkovém objemu ODA Graf 44 Únava z pomoci v zemích ACP a LDC Graf 45 Podíl grantů na celkovém objemu ODA EU a čisté výdaje EU na ODA Graf 46 Srovnání podílu ODA/GNI v rozšířené EU (rok 2004) Graf 47 Rozdělení české ODA na bilaterální a multilaterální Seznam obrázků Obr. 1 Výskyt chudoby a hladu v subsaharské Africe...38 Obr. 2 Incidence malárie ve světě (rok 2004)...46 Obr. 3 Prevalence HIV/AIDS ve světě (rok 2005)...48 Obr. 4 Počet lékařů a nemocničních lůžek na 1 milion obyvatel...51 Obr. 5 Svobodné a demokratické země subsaharské Afriky...63 Obr. 6 Země ACP a LDC (rok 2001)

13 Seznam zkratek a symbolů ACP Země Afriky, Karibiku a Tichomoří (African, Caribbean, and Pacific countries; ACP countries) AIDS Syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immune Deficiency Syndrom) CAN Andské společenství národů (Comunidad Andina de Naciones) CAS Strategie pomoci pro rozvojovou zemi (Country Assistance Strategy) CEEC Země střední a východní Evropy (Central and Eastern European Countries) CEMAC Hospodářské a měnové společenství střední Afriky (Communauté Économique et Monétaire de l Afrique Centrále) CO 2 Oxid uhličitý COMESA Společný trh pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa) CPI Index vnímání korupce (Corruption Perceptions Index) CSP Strategie rozvoje země (Country Strategy Paper) CSS Strategie podpory země (Country Support Strategy) ČR Česká republika DAC Výbor pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee) při OECD DAG Skupina pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Group) DES Energetický příjem z potravin (Dietary Energy Supply) DFID Oddělení pro mezinárodní rozvoj (Department for International Development) DRS Systém Světové banky pro evidenci statistik dlužníků (Debtor Reporting System) EAMA Sdružené africké státy a Madagaskar (Etats Africains et Malgache Associés) EBA Vše kromě zbraní (Everything but Arms) EBRD Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development) EC Evropská společenství (European Communities) ECHO Humanitární úřad Evropských společenství (European Communities Humanitarian Office) ECOWAS Hospodářské společenství západoafrických zemí (Economic Community of West African States) EDF Evropský rozvojový fond (European Development Fund) EEC Evropské hospodářské společenství (European Economic Community) EIB Evropská investiční banka (European Investment Bank) EPA Dohoda o hospodářské spolupráci (Economic Partnership Agreement) ESA Východní a jižní Afrika (Eastern and Southern Africa) EU Evropská unie (European Union) EVI Index ekonomické zranitelnosti (Economic Vulnerability Index) 13

14 FAO Organizace UN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization of the UN) FDI Přímé zahraniční investice (Foreign Direct Investment) FTA pásmo volného obchodu (Free-Trade Area) GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tarriffs and Trade) G-8 Skupina osmi nejvyspělejších zemí světa G-21 Skupina 21 (Group of 21) G-24 Skupina 24 (Group of 24) G-77 Skupina 77 (Group of 77) GBS Všeobecná rozpočtová podpora (General Budget Support) GCF Hrubá tvorba kapitálu (Gross Capital Formation) GCI Index růstu a konkurenceschopnosti (Growth Competitiveness Index) GDP Hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product) GDP p. c. Hrubý domácí produkt na obyvatele (Gross Domestic Product per Capita) GNI Hrubý národní důchod (Gross National Income) GNI p. c. Hrubý národní důchod na obyvatele (Gross National Income per Capita) GNP Hrubý národní produkt (Gross National Product) GNS Hrubé národní úspory (Gross National Savings) GSP Všeobecný preferenční systém (Generalized System of Preferences) HAI Index úrovně lidského kapitálu (Human Assets Index) HAART Vysoce aktivní antiretrovirální terapie (Highly-Active Anti-retroviral Therapy) HIC Země s vysokým příjmem (High-Income Countries) HIPC Těžce zadlužené chudé země (Heavily Indebted Poor Countries) HIV Virus selhání lidské imunity (Human Immunodeficiency Virus) IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development) ICT Informační a komunikační technologie (Information and Communications Technology) IDA Mezinárodní sdružení pro rozvoj (International Development Association) IDP Vnitrostátně přesídlená osoba (Internally Displaced Person) IFAD Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství (International Fund for Agricultural Development) IFC Mezinárodní finanční společnost (International Finance Corportation) IFPRI Mezinárodní institutu pro průzkum potravinové politiky (International Food Policy Research Institute) ILO Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) IMF Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund) ITC Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre) LDC Nejzaostalejší země světa (Least-Developed Countries) 14

15 LIC Země s nízkým příjmem (Low-Income Countries) LLDC Vnitrozemské rozvojové země (Land-Locked Developing Countries) LMIC Země s nižším středním příjmem (Lower Middle-Income Countries) MAI Mnohostranná dohoda o investicích (Multilateral Agreement on Investment) MDG Rozvojové cíle milénia (Millennium Development Goals) MERCOSUR Jižní společný trh (Mercado Común del Sur) MIGA Agentura pro mnohostranné investiční záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency) NAFTA Severoamerické pásmo volného obchodu (North American Free Trade Agreement) NAM Hnutí nezúčastněnosti (Non-Aligned Movement) NGO Nevládní organizace (Non-governmental Organization) NIC Nově industrializované země (Newly Industrialized Countries) NIEO Nový mezinárodní hospodářský řád (New International Economic Order) NIP Národní indikativní program (National Indicative Programme) NIS Nově nezávislé státy (New Independent States) NO X Oxidy dusíku (obvykle směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého) OA Oficiální pomoc (Official Aid) ODA Oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance) OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and Development) OOF Ostatní oficiální toky (Other Official Flows) OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of Petroleum Exporting Countries) PRGF Finanční facilita IMF zaměřená na snižování chudoby a hospodářský růst (Poverty Reduction and Growth Facility) PPE Kupní síla vývozů (Purchasing Power of Exports) PPP Parita kupní síly (Purchasing Power Parity) PRSP Strategie snižování chudoby (Poverty Reduction Strategy Paper) PTA Zóna preferenčního obchodu (Preferential Trade Area) PVDS Současná hodnota dluhové služby (Present Value of Debt Service) r xy RELEX RENAMO REPA RSP SADC SAP Koeficient korelace Generální ředitelství EU pro vnější vztahy (Directorate General External Relations) Mozambický národní odpor (Resistência Nacional Moçambicana) Regionální dohoda o hospodářské spolupráci (Regional Economic Partnership Agreement) Regionální strategie rozvoje (Regional Strategy Paper) Jihoafrické rozvojové společenství (South African Development Community) Program strukturální adaptace (Structural Adjustment Programme) 15

16 SCR Společné služby pro management pomoci Společenství nečlenským státům (Joint Service for the management of Community Aid to Non-Member Countries) SDR Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights) SIDS Malé ostrovní rozvojové státy (Small Island Developing States) SIV Virus selhání opičí imunity (Simian Immunodeficiency Virus) SSA Subsaharská Afrika (Sub-Saharan Africa) TOT Podmínky obchodu (Terms of Trade) TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) UDEAC Celní a hospodářská unie střední Afriky (Communauté Économique et Monétaire de l'afrique Centrále) UK Spojené království Velké Británie a Severního Irska (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) UMIC Země s vyšším středním příjmem (Upper Middle-Income Countries) UN Spojené národy (United Nations) UNCDF Fond UN pro rozvoj kapitálu (UN Capital Development Fund) UNCTAD Konference UN pro obchod a rozvoj (UN Conference on Trade and Development) UNDP Rozvojový program Spojených národů (United Nations Development Programme) UNIDO Organizace UN pro průmyslový rozvoj (United Nation Industrial Development Organization) UNESCO Organizace UN pro výchovu, vědu a kulturu (UN Educational, Scientific, and Cultural Organization) UNEP Program UN pro životní prostřední (UN Environment Programme) UNHCHR Vysoký komisař UN pro lidská práva (United Nations High Commissioner for Human Rights) UNICEF Mezinárodní fond ohrožených dětí UN (UN International Children s Emergency Fund) UNRRA Agentura UN pro pomoc a ozdravení (United Nations Relief and Rehabilitation Agency) USA Spojené státy americké (United States of America) USD Americký dolar WB Světová banka (World Bank) WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) WTO Světová obchodní organizace (World Trade Organization) 16

17 Úvod Pojmy jako rozvojové země, rozvojová pomoc, chudoba, udržitelný rozvoj a další v posledních letech stále častěji pronikají do veřejných sdělovacích prostředků, včetně bulvárního tisku a odtud se dostávají do běžné slovní zásoby české i světové odborné i laické veřejnosti. Zvláště od počátku nového tisíciletí a od vyhlášení Rozvojových cílů milénia výskyt rozvojových témat v periodikách, odborných publikacích, na akademické půdě i na mezinárodních konferencích roste takřka geometrickou řadou, o informačních zdrojích v elektronické podobě ani nemluvě. Přestože kurzy mezinárodní pomoci a rozvojových studií jsou přednášeny i na několika českých univerzitách, ucelená a komplexně pojatá práce v češtině na toto téma zatím schází a také aktuálních českých zdrojů je vlastně poskrovnu. České názvosloví se sotva ustálilo na vymezení alespoň některých termínů, zatímco jiné nejčastěji ty základní jsou i v angličtině definovány vágně, nebo interpretovány každým hráčem mezinárodní politiky podle jeho představ a potřeb. Důvody a příčiny této terminologické roztříštěnosti nastiňují hned první odstavce této práce, nicméně tu základní myšlenku nebude na škodu vyzdvihnout již nyní. Problematika rozvoje (nejen hospodářského růstu, nýbrž rozvoje ve všech dimenzích sociální, kulturní, politické i ekonomické) je natolik komplexní, že pouhá elementární dichotomní klasifikace ekonomik na rozvojové a rozvinuté nevypovídá v podstatě nic o stavu společnosti, ekonomiky a politického systému daného státu. Díky zmíněné nedostatečné informační základně v českém jazyce, se stala hlavní metodou použitou při psaní doktorské disertační práce obsahová analýza zahraničních zdrojů, z převážné většiny zdrojů dostupných on-line v elektronické podobě. 1 Poznatky z této prakticky nevyčerpatelné databáze referenční bibliografie byly setříděny a zpracovány do sedmi kapitol, doplněných o řadu číselných údajů a statistických analýz odhalujících, popisujících a kvantifikujících některé z níže uvedených hypotéz. Nejčetněji využitou statistickou metodou je zcela zřejmě elementární grafická analýza, některé pracovní hypotézy se však podařilo formalizovat do té míry, že mohlo být využito i korelační a regresní analýzy časových řad, analýzy rozptylu a některých dalších nástrojů statistické analýzy. Velmi široce pojaté téma diferenciace rozvojových zemí a rozvojová pomoc České republiky bylo zúženo, a to hned ve dvou směrech. Jednak byla celá práce zaměřena na subsaharský region, zřejmě nejproblémovější oblast světa. Jednak s ohledem na oborovou orientaci doktorského studijního programu byl při zpracování tématu kladen důraz na jeho propojení s problematikou existence českého podniku v globálním prostředí, resp. v subsaharském 1 Vzhledem k tomu, že řada bibliografických zdrojů, které byly v této práci využity a které pocházejí z elektronických databází Internetu, vyšla i v tištěné podobě a má registrované číslo ISBN (resp. ISSN), jinými slovy vzhledem k tomu, že rozdíl mezi elektronickým a klasickým informačním zdrojem pomalu mizí, není seznam literatury nijak členěn, je pouze abecedně seřazen podle příjmení autora. 17

18 regionu. Celá práce je tak podřízena myšlence realizace podnikatelského záměru v některé ze zemí subsaharské Afriky. Petr Němec a Jaromír Veber definují v procesu vstupu firmy do mezinárodního prostředí tři mezníky: určení důvodu, předmětu, s kterým vstoupíme na zahraniční trh; stanovení zahraničních trhů, na kterých se bude firma angažovat; vyjasnění způsobu, jakým se vstup do globálního prostředí uskuteční. 2 První z uvedených tří klíčových bodů bude pro účely této práce dán exogenně. Předpokladem bude, že český výrobce potravinářských strojů a česká pekárna chtějí v subsaharské Africe otevřít středně velkou regionální pekárnu, 3 která bude strojírenskému podniku zároveň sloužit jako výkladní skříň pro realizaci dalších exportních zakázek v subsaharském regionu. Strojírenská výroba nicméně zůstane v Česku, v Africe se z pochopitelných důvodů bude realizovat výroba pečiva. Druhý klíčový moment na cestě české firmy do globalizované světové ekonomiky je sice do jisté míry rovněž určen předem, bylo již řečeno, že celá studie se bude zabývat subsaharským regionem, cílem ale bude vytipovat jedinou ekonomiku, event. její region, v němž by bylo možné uvedený podnikatelský záměr realizovat. Hloubková analýza subsaharských ekonomik, jejich historických a kulturních základů a tradic, jejich dlouholetého vývoje a jejich hlavních problémů bude předmětem první kapitoly, zatímco v druhé se autor pokusí o srovnávací diferenciační analýzu nejen jednotlivých geografických regionů a skupin rozvojových zemí (na nichž se ukáže, do jaké míry je vývoj v subsaharské Africe specifickým pro tento region), ale i jednotlivých afrických integračních seskupení a konečně také samotných národních ekonomik zvoleného regionu. Cílem prvních dvou kapitol je poukázat na výjimečnost subsaharsko-afrického regionu, na jeho zvláštnosti, na příležitosti, které nabízí, i na potenciální hrozby, problémy a nebezpečí, s nimiž musí firma vstupující na tamější trhy počítat. Třetí až šestá kapitola otevírají do jisté míry nové téma. Teoretické přístupy k řešení problémů rozvojových zemí uvedené ve třetí kapitole totiž představují odrazový můstek při volbě optimální formy vstupu české firmy na africké trhy, neboť poskytují základnu pro realizaci rozhodnutí, zda se pokusit při zahájení podnikatelské činnosti v subsaharské Africe o využití fondů oficiální rozvojové pomoci, a realizovat tedy uvedený podnikatelský záměr ve spolupráci s tamější 2 3 Veber, J. a kol.: Management Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN s Pravděpodobně společnost s ručením omezeným zaměstnávající cca 60 řadových zaměstnanců a maximálně 4 osoby na manažerských postech. 18

19 vládou např. formou franchisingu, nebo zda celý projekt uskutečnit formou zahraniční investice a rozvojové pomoci využít jen okrajově. Sedmá část bude vyvrcholením a shrnutím celé práce. Bude věnována případové studii, která koncentruje poznatky ze všech předchozích kapitol a z celé řady dalších zdrojů. Na jejím konci bude v subsaharské Africe vytipována lokalita pro založení regionální pekárny s českým strojním zařízením a know-how a s českou kapitálovou účastí ať již ze soukromých, nebo státních zdrojů. Jednotlivé kapitoly podléhají primárnímu cíli celé studie, kterým je nalezení optimálního místa pro společný česko-africký projekt pekárny vybavené českým strojovým parkem, v jejich rámci bude ovšem řešena a ověřována řada dílčích hypotéz a jejich výsledky budou zohledněny v závěrečné části. Následující tabulka shrnuje jak hlavní, tak i dílčí hypotézy práce a uvádí pro přehlednost kapitoly, které se jimi budou zabývat. Tab. 1 Hlavní a dílčí hypotézy práce Kapitola Kapitola 1 & Kapitola 2 Kapitola 4 Kapitola 5 & Kapitola 6 Kapitola 7 Hypotéza H1 Region subsaharské Afriky prošel natolik specifickým vývojem a jeho kulturní, ekonomické i politické tradice jsou natolik odlišné od jiných světových regionů, že při řešení podnikatelského záměru v této oblasti nebude možné jednoduše aplikovat recepty účinné v jiných rozvojových regionech. H1.1 Vývoj regionu subsaharské Afriky se od 2. poloviny 20. století významně odlišuje od dalších rozvojových regionů. H1.2 Problémy, s nimiž se potýkají subsaharské ekonomiky, jsou odlišné od problémů v jiných rozvojových zemích a představují značnou hrozbu pro zahraniční podnikatelské subjekty. H1.3 V rámci subsaharské Afriky dochází k regionální, národní i sociální (příjmové, resp. majetkové) diferenciaci. H2 Rozvojová pomoc představuje klíčový nástroj, kterým mohou rozvinuté ekonomiky stimulovat pozitivní hospodářský, sociální i politický vývoj v subsaharské Africe. H2.1 Rozvojová pomoc významně stimuluje hospodářský růst rozvojových zemí subsaharské Afriky. H2.2 Rozvojová pomoc významně přispívá ke konkurenceschopnosti a uplatnění rozvojových zemí na mezinárodních trzích. H2.3 Rozvojová pomoc významně přispívá k boji proti absolutní chudobě. H2.4 Rozvojová pomoc významně zlepšuje životní úroveň a úroveň lidského kapitálu v subsaharské Africe. H3 Česká republika (ČR), resp. Evropská unie (EU) zaujímá v současném systému rozvojové pomoci a spolupráce pozici srovnatelnou s ostatními rozvinutými tržními ekonomikami. H4 Subsaharská Afrika představuje přes všechny své problémy region, kde se českým podnikatelským subjektům vyplatí realizovat své podnikatelské záměry a rozvojovou pomoc lze při podnikáni v tomto regionu efektivně využít. Zdroj: [vlastní] 19

20 1 Rozvojové země Pojem rozvojové země představuje částečně nepřesný překlad anglického termínu "developing countries", jehož ekvivalentem by byly spíše rozvíjející se země. Jedná se o poněkud eufemistické 4 označení skupiny ekonomik, kterým se v 50. a 60. letech, v době rozpadu koloniálních velmocí v důsledku exploze národně-osvobozeneckých hnutí, říkalo "backward countries", tedy zaostalé země, "less developed countries" méně rozvinuté země nebo "underdeveloped coutries", což znamená doslova země ve stádiu předcházejícím rozvoji (nikoli tedy podrozvinuté země ). Vesměs se jednalo o nepřijatelnou a dishonestující klasifikaci nově vzniklých suverénních státních celků, která byla později v rámci bipolárního rozdělení světa během Studené války nahrazena termínem Třetí svět. 5 [7] [243] Pojem Třetí svět byl přiléhavý především z toho důvodu, že naznačoval nestrannou pozici skupiny rozvojových zemí, které nechtěly být spojovány ani s kapitalistickým Prvním ani se socialistickým Druhým světem. V okamžiku, kdy došlo k rozpadu centrálně plánovaného Druhého světa a k jeho začleňování z části mezi vyspělé tržní ekonomiky, z části však také mezi země rozvojové, se stal pojem Třetí svět přežitkem. 1.1 Definice rozvojových zemí Rozvojový svět představuje značně heterogenní celek, což je příčinou poměrně obtížného formulování univerzální definice rozvojových zemí. Elegantní a jednoduché řešení této otázky našla Světová obchodní organizace (WTO), která mezi rozvojové ekonomiky řadí všechny země, jež se samy za rozvojové považují. [320] Konference Spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD) a některé další agencie Spojených národů používaly pro rozdělení zemí pojetí, pro nějž se vžilo označení užší 4 5 Amartya Sen píše: Vezměme termín rozvíjející se ekonomika, kterým se označují země zaostávající ve svém rozvoji, ať už se v nějakém rozumném smyslu skutečně rozvíjejí nebo ne. Použití tohoto termínu evidentně zaměňuje potřebu rozvoje za jeho výskyt to je, jako byste definovali hladového člověka jako osobu, která jí. (Sen, A.: Economic Regress: Concepts and Features. In Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics Washington, USA: WB, ISBN pp : "Take the term 'developing country', which refers to countries that are lacking in development, whether or not they are actually 'developing' in any understandable sense. The usage clearly does confound the need for development with its occurence it is like defining a hungry person 'eating'.") [266] Pro úplnost je vhodné dodat, že kromě pojetí bloku tržních ekonomik (resp. NATO) jako Prvního světa, bloku centrálně plánovaných ekonomik (resp. Varšavského paktu) jako Druhého světa a skupiny mladých postkoloniálních zemí jako Třetího světa, existuje ještě členění čínského vůdce Mao Ce-Tunga, který dělil svět na dvě velmoci (USA a Sovětský svaz), vyspělé země (včetně tehdejší ČSSR) a Třetí svět, jehož přirozeným vůdcem byla Čína. Vůbec nejstarší pojetí Třetího světa pochází z dob klasického evropského imperialismu (tzn. 2. pol. 19. století), kdy se např. v pracích britského antropologa Roberta Knoxe objevuje členění světa na První obývaný bělochy, Druhý obývaný Asiaty a Třetí obývaný černochy. Z dnešního pohledu vynikají práce Roberta Knoxe především jako ostře rasistické. [321] [243] 20

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Tereza Tolarová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE POTENCIÁLU A ROZLOŽENÍ RIZIK

MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE POTENCIÁLU A ROZLOŽENÍ RIZIK České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií a Vysoká škola ekonomická v Praze Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu Jiří Cveček MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje Srovnání rozvoje mikrofinančního trhu v zemích Venezuely, Peru a Kolumbie Bakalářská práce Praha 2014 Vedoucí

Více

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Zpracoval: Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416)

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Development Aid as a Part of the Regional Development on the Example of Moldova

Development Aid as a Part of the Regional Development on the Example of Moldova Rozvojová pomoc jako součást regionálního rozvoje na příkladu Moldavska Development Aid as a Part of the Regional Development on the Example of Moldova Bc. Radek Feix Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní,

Více

Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra

Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra Bakalářská práce Autor: Filip Čech Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Podpora malých a středních podniků v EU a ČR

Podpora malých a středních podniků v EU a ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Podpora malých a středních podniků v EU a ČR Bakalářská práce Autor: Vlastimil Šesták Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ Číslo 1 Ročník I. 2010 EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ M. Červinka, T. Tykva: VLIV REGIONÁLNÍ POLITIKY A JEJÍCH NÁSTROJŮ NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU A ZNALOSTNÍ EKONOMIKY SE ZAMĚŘENÍM

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 5/2014 číslo 125 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více