: Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové; těţký topný olej : Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ": Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové; těţký topný olej : Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové;"

Transkript

1 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku chemický druh Název Obchodní název/označení Datum vydání: Verze: 12.0 Datum zpracování: : Látka : Topný olej těţký : Topný olej těţký Indexové číslo : Číslo ES : Číslo CAS : Registrační číslo REACH : místní kod : L IUPAC Chemická značka Synonyma : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Relevantní určené způsoby použití průmyslová/ odborná specifika uţití funkce nebo kategorie uţití Nedoporučené použití 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava - Slovakia T +421-(0)2/ F +421-(0)2/ Telefonní číslo pro naléhavé situace : Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové; těţký topný olej : Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové; : Vytváření a (opakované)balení látek a směsí Distribuce látky Výroba látky Pouţití jako palivo Aplikace při výstavbě komunikací a budov Pouţití jako meziprodukt Pouţití v nátěrech : Pohonné látky, Přísady do stavebných materiálů Telefonní číslo pro naléhavé situace : Podnikový dispečing 1: (0)2/ Podnikový dispečing 2: (0)2/ fax: (0)2/ Země Oficiálni poradní orgán Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace ČESKÁ REPUBLIKA Toxikologické informační středisko Na Bojisti Praha 2 Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 2. Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) Asp. Tox. 1 H304 Acute Tox. 4 (Inhalation) Repr. 2 Carc. 1B STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H332 H361 H350 H373 H400 H CS (Česky) 1/12

2 Plné znění H-vět viz oddíl Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES Xn; R20 Xn; R48/21 Carc.Cat.2; R45 Repr.Cat.3; R63 N; R50/53 R66 Plné znění R-vět viz oddíl fyzikálněchemický negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí 2.2. Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Bezpečnostní piktogramy (CLP) : Signální slovo (CLP) Bezpečnostní upozornění (CLP) Bezpečnostní pokyny (CLP) : Nebezpečí GHS07 GHS08 GHS09 : H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy H373 - Můţe způsobit poškození orgánů (krev, brzlík, játra) při prodlouţené nebo opakované expozici H361 - Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky H350 - Můţe vyvolat rakovinu H332 - Zdraví škodlivý při vdechování H304 - Při poţití a vniknutí do dýchacích cest můţe způsobit smrt H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky : P201 - Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce P260 - Nevdechujte páry, aerosoly, mlhu, plyn, dým, prach P281 - Pouţívejte poţadované osobní ochranné prostředky P301+P310 - PŘI POŢITÍ: Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení P501 - Odstraňte obsah/obal Označení dle Směrnice 67/548/EEC nebo 1999/45/EC Symboly nebezpečnosti : R-věty S-věty N - Látka ohroţující ţivotní prostredí Xn - Mírně toxická látka : R45 - Můţe vyvolat rakovinu. R20 - Zdraví škodlivý při vdechování. R48/21 - Zdraví škodlivý: nebezpečí váţného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůţí. R63 - Moţné nebezpečí poškození plodu v těle matky. R66 - Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe. R50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. : S53 - Zamezte expozici - před pouţitím si obstarejte speciální instrukce S45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li moţno, ukaţte toto označení) S23 - Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly... (příslušný výraz specifikuje výrobce) S24 - Zamezte styku s kůţí S36/37 - Pouţívejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice S51 - Pouţívejte pouze v dobře větraných prostorách S61 - Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 2.3. Další nebezpečnost CS (Česky) 2/12

3 3. Složení/informace o složkách 3.1. Látky Název Identifikátor výrobku % (w/w) Koncentrace Číslo CAS Číslo ES Zatřídění podle směrnice 67/548/EHS Aromatické uhlovodíky 36,6 Neklasifikováno Neklasifikováno Nasycené uhlovodíky 23,9 Neklasifikováno Neklasifikováno Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) Polární uhlovodíky 23,8 Neklasifikováno Neklasifikováno Asfaltény 15,7 Neklasifikováno Neklasifikováno Plné znění R-vět, H-vět a EUH -vět viz článek Směsi Nepouţitelné 4. Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci Pokyny pro první pomoc všeobecné Pokyny pro první pomoc při nadýchání Pokyny pro první pomoc při styku s kůţí : V prostorách nad obsahem v uzavřených nádrţích se můţe hromadit sirovodík (H2S) a dosahovat potenciálně nebezpečných koncentrací. : pokud se postiţenému těţce dýchá, přemístěte jej na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze, ve které se mu pohodlně dýchá. Pokud je postiţený v bezvědomí a: Nedýchá Zajistěte průchodnost dýchacích cest a poskytněte umělé dýchání vyškoleným pracovníkem. V případě potřeby poskytněte masáţ srdce a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud oběť dýchá Uloţte do stabilizované polohy. V případě potřeby podejte kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud dýchací obtíţe přetrvávají. Jestliţe existuje podezření na vdechnutí H2S (sirovodík). Záchranáři musí pouţívat dýchací přístroj, postroj a záchranné lano a dodrţovat záchranné postupy. Přemístěte postiţeného na čerstvý vzduch co nejrychleji je to moţné. Pokud dojde k zástavě dechu, okamţitě zahajte umělé dýchání. Dodání kyslíku můţe pomoci. Vyhledejte lékařskou pomoc pro další léčbu. : Svlékněte kontaminovaný oděv a kontaminovanou obuv a bezpečně zlikvidujte. Omyjte zasaţenou oblast mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví a přetrvává podráţdění kůţe, otoky nebo zčervenání. Při pouţívání vysokotlakého vybavení můţe dojít k injektáţi produktu. Pokud dojde ke zranění následkem působení vysokého tlaku, okamţitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Nečekejte, neţ se objeví symptomy. V případě drobných popálenin popáleninu chlaďte Podrţte spálenou část pod tekoucí studenou vodou minimálně pět minut nebo do té doby, neţ se bolest utiší. Zamezte podchlazení. Na popáleninu nepřikládejte led. Opatrně svlékněte části oděvu, které nejsou přilepené. NEPOKOUŠEJTE se odstranit části oděvu přichycené ke spálené kůţi, ale ostřihněte je Vyhledejte lékařskou pomoc ve všech případech váţných popálenin CS (Česky) 3/12

4 Pokyny pro první pomoc při zasaţení očí Pokyny pro první pomoc při poţití : Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je postiţený má a pokud jdou snadno vyjmout Pokračujte ve vyplachování Pokud se objeví podráţdění, rozmazané vidění nebo otoky a pokud tyto symptomy přetrvávají, vyhledejte specializovanou lékařskou pomoc. V případě vystříknutí horkého produktu do oka okamţitě začněte oko chladit pod tekoucí studenou vodou, abyste místo ochladili. Okamţitě zajistěte, aby postiţeného prohlédl specializovaný lékař a zahájil léčbu. : Nevyvolávejte zvracení. Poţádejte o lékařskou pomoc. Osobě v bezvědomí nevkládejte nic do úst Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Symptomy /účinky při vdechnutí Symptomy /účinky při styku s kůţí Symptomy /účinky při zasaţení očí Symptomy /účinky při poţití : podráţdění dýchacího ústrojí v důsledku vystavení působení velkého mnoţství kouře, mlhy nebo výparů. : vysušená kůţe V případě opakované nebo déle trvající expozice můţe dojít k podráţdění. Můţe způsobit popáleninu v případě styku s produktem při vysoké teplotě. : Mírné podráţdění očí. Můţe způsobit popáleninu v případě styku s produktem při vysoké teplotě. : málo nebo ţádné symptomy očekávány. Pokud ano, můţe se objevit nevolnost a průjem Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Nikdy pro omývání zasaţené kůţe nepouţívejte benzín, petrolej nebo jiná rozpouštědla.. 5. Opatření pro hašení požáru 5.1. Hasiva Vhodné hasicí prostředky Nevhodné hasivo : Pěna (pouze vyškolený personál). Vodní mlha (pouze vyškolený personál). Hasicí prášek. Oxid uhličitý. Jiné inertní plyny (s výhradou předpisů). Písek nebo hlína. : Hořící produkt nehaste přímým proudem vody;. mohly by způsobit rozstříkání a šíření poţáru. Je třeba zamezit souběţnému pouţití pěny a vody na stejnou plochu, jelikoţ voda ničí pěnu Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Reaktivita : Tato látka je stabilní za všech běţných podmínek při teplotě okolí a v případě uvolnění do ţivotního prostředí Pokyny pro hasiče ochrana při poţári Další informace : V případě rozsáhlého poţáru nebo v uzavřených nebo špatně odvětraných prostorách pouţívejte kompletní ohnivzdorný ochranný oděv a samostatný dýchací přístroj (SCBA) s celoobličejovou maskou a přetlakem v masce. : Neúplné shoření můţe způsobit vznik komplexní směsi poletavých pevných a kapalných částic, plynů, včetně oxidu uhelnatého. H2S, SOx (oxidy síry) nebo kyselina sírová. nezjištěné organické a anorganické sloučeniny CS (Česky) 4/12

5 6. Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze Ochranné prostředky Plány pro případ nouze Pro pracovníky zasahující v případě nouze 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí : Malé úniky: běţný antistatický pracovní oděv je obvykle dostatečný. Rozsáhlé úniky: kombinéza pokrývající celé tělo z chemicky odolného a antistatického materiálu. v případě nutnosti ţáruvzdorné a izolované Pracovní rukavice poskytující dostatečnou chemickou odolnost, zejména vůči aromatickým uhlovodíkům. rukavice vyrobené z PVA nejsou voděodolné a nejsou vhodné k pouţití v mimořádných případech Pokud můţe dojít nebo se dá předvídat kontakt s ţhavým produktem, měly by být ochranné rukavice ţáruvzdorné a tepelně izolované. Pracovní helma. Antistatické bezpečnostní nízké nebo vysoké boty s protiskluzovou podráţkou v případě nutnosti ţáruvzdorný. Ochranné brýle a/nebo obličejový štít, pokud můţe dojít nebo se dá předvídat zasaţení očí. Ochrana dýchacího ústrojí: podle rozsahu uniklé látky a odhadovaného rozsahu expozice lze pouţít poloviční nebo celoobličejový respirátor s filtrem(filtry) na organické výpary / H2S nebo samostatný dýchací přístroj (SCBA). Jestliţe není moţné situaci zcela posoudit nebo pokud můţe vzniknout nedostatek kyslíku, měl by se pouţít výhradně samostatný dýchací přístroj. : Zastavte nebo zachyťte únik u zdroje, pokud je to bezpečné Zamezte přímému kontaktu s uniklým materiálem Drţte se proti větru V případě rozsáhlých úniků varujte obyvatele v oblastech, které se nacházejí ve směru větru. Zabraňte nepovolaným osobám ve vstupu do oblasti úniku. Zalarmujte pracovníky zasahující v případě nouze S výjimkou malých úniků, Proveditelnost jakýchkoli kroků by měla vţdy pokud moţno posoudit vyškolená kompetentní osoba pověřená řízením mimořádných událostí. Eliminujte všechny zdroje vznícení, je-li to bezpečné (např. elektřina, jiskry, oheň, plameny Je-li to poţadováno, uvědomte příslušné orgány v souladu se všemi platnými předpisy Kdyţ je podezření na přítomnost nebezpečných koncentrací H2S v okolí uniklého produktu nebo je tato přítomnost potvrzena, mohou být zapotřebí další nebo speciální opatření, včetně omezení přístupu, pouţívání speciálního ochranného vybavení, postupů a školení personálu. Je-li to nutné, zasypte produkt suchou hlínou, pískem nebo podobným nehořlavým materiálem. Nechte rozţhavený produkt přirozeně zchladnout. Rozsáhlé úniky mohou být opatrně pokryty pěnou, je-li k dispozici, k omezení vzniku oblaku výparů. Nepouţívejte přímý proud Při přítomnosti uvnitř budov nebo uzavřených prostor zajistěte dostatečné větrání. Zajistěte, aby se produkt nedostal do kanalizace, řek a dalších vodních nádrţí nebo podzemních prostor (tunelů, sklepů atd.) Uniklý produkt absorbujte pomocí vhodných nehořlavých materiálů. Zachyťte uniklý produkt pomocí vhodných mechanických prostředků. Vloţte sebraný produkt a další materiály do vhodných nádrţí nebo kontejnerů k obnově nebo bezpečné likvidaci. V případě kontaminace půdy odstraňte kontaminovanou půdu a naloţte s ní v souladu s místními předpisy. Produkt s menší hustotou neţ voda: V případě malých úniků v uzavřených vodách zachyťte produkt pomocí plovoucích bariér nebo dalšího vybavení Zachyťte uniklý produkt tak, ţe jej absorbujete pomocí plovoucích absorbentů Je-li to moţné, měly by být rozsáhlé úniky v otevřených vodách zachyceny pomocí plovoucích bariér nebo jiných mechanických prostředků. Pokud to není moţné, kontrolujte šíření uniklé látky a produkt zachyťte sbíráním nebo jinými vhodnými mechanickými prostředky. Pouţití dispergačních činidel by měl doporučit odborník a případně schválit místní orgány Produkt, který má větší hustotu neţ voda, klesne na dno a obvykle nebude moţné provést ţádný zásah. Je-li to moţné, zachyťte produkt a kontaminované materiály mechanickými prostředky a uloţte/zlikvidujte v souladu s příslušnými předpisy. Ve zvláštních situacích (posoudí se na základě konkrétního případu, podle vyjádření odborníka a místních podmínek) můţe být moţné provést hloubení jam na dně za účelem zachycení produktu nebo zasypání produktu pískem CS (Česky) 5/12

6 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Pro zabránění : doporučená opatření vycházejí z nejpravděpodobnějších scénářů úniku u tohoto materiálu, volbu správných kroků však mohou značně ovlivnit místní podmínky (vítr, teplota vzduchu, směr a rychlost vln/proudu) Z tohoto důvodu by měli být v případě potřeby konzultováni místní odborníci. Místní předpisy mohou rovněţ stanovit nebo omezit kroky, které je třeba provést Koncentrace H2S v prostoru nad látkou v nádrţi můţe dosáhnout nebezpečných hodnot, zejména při dlouhodobém skladování. Tato situace se týká zejména těch operací, které zahrnují přímou expozici výparům v nádrţi. Úniky omezeného mnoţství produktu, zejména na čerstvém vzduchu, kde se výpary obvykle rychle rozptýlí, jsou dynamické situace, které pravděpodobně omezí expozici nebezpečným koncentracím. Jelikoţ H2S má vyšší hustotu neţ okolní vzduch, moţná výjimka můţe zohlednit nárůst nebezpečných koncentrací na určitých místech, jako jsou jámy, prohlubně nebo uzavřené prostory Ve všech těchto situacích by však mělo být správné jednání posouzeno v závislosti na konkrétním případu Odkaz na jiné oddíly 7. Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Opatření pro bezpečné zacházení : Před pouţitím si vyţádejte zvláštní pokyny. Zajistěte, aby byly dodrţovány všechny příslušné předpisy týkající se manipulace s hořlavými produkty a jejich skladovacích zařízení. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Při pouţívání tohoto produktu nejezte, nepijte ani nekuřte. Musí být provedeno konkrétní posouzení rizik při vdechování v důsledku přítomnosti H2S v prostorách nad obsahem v uzavřených nádrţích, uzavřených prostorách, zbytku produktu, odpadu v nádrţích a odpadních vodách a neúmyslných úniků za účelem stanovení příslušných opatření pro místní podmínky. Zamezte styku s horkým produktem. Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. Proveďte preventivní opatření proti statické elektřině. Uzemněte obaly, nádrţe a přepravní/odběrové zařízení. Pára je těţší neţ vzduch. Dejte pozor na hromadění v šachtách a uzavřených prostorách. Zamezte zasaţení kůţe. Při manipulaci s horkým produktem by měla být dodrţována bezpečnostní opatření, aby se zamezilo vzniku popálenin. Pouţívejte přiměřené osobní ochranné prostředky dle poţadavků. Více informací ohledně ochranných prostředků a provozních podmínek naleznete v části Scénáře expozic. Nevdechujte výpary. Zajistěte, aby byly zavedeny řádné sanitační postupy. Nemělo by být povoleno skladovat kontaminovaný materiál na pracovišti a nikdy by neměl být v kapsách. Uchovávejte odděleně od potravin a nápojů. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Na konci pracovní směny si převlečte kontaminovaný oděv Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Technická opatření podmínky skladování místo uskladnění Zvláštní předpisy pro balení Obalové materiály 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití : Před vstupem do skladovacích nádrţí a započetím jakýchkoli prací v uzavřeném prostoru zkontrolujte obsah kyslíku v ovzduší, sirovodík (H2S) a hořlavost. Prázdné kontejnery mohou obsahovat hořlavé zbytky produktu. Vyprázdněné kontejnery nesvařujte, neletujte, nevrtejte, neřezejte ani nespalujte, pokud nebyly řádně vyčištěny. : Čištění, kontrolu a údrţbu vnitřních povrchů skladovacích nádrţí musí provádět pouze řádně vybavený a kvalifikovaný personál, jak je stanoveno ve vnitrostátních nebo místních předpisech nebo předpisech společnosti. Skladujte na dobře větraném místě. : Pouţívejte a skladujte pouze venku nebo na dobře odvětraném místě. Dispozice skladových prostor, konstrukce nádrţí, vybavení a provozní postupy musejí být v souladu s příslušnými evropskými, vnitrostátními nebo místními právními předpisy. Skladovací zařízení by měla být zkonstruována s dostatečnými zábranami pro případ netěsností nebo úniků. Skladujte oddělené od oxidačních činidel. : Pokud je produkt dodáván v kontejnerech: Uchovávejte pouze v původním kontejneru nebo v kontejneru vhodném pro tento typ produktu. Uchovávejte kontejnery těsně uzavřené a řádně označené. : Doporučené materiály: Na kontejnery nebo obloţení kontejnerů pouţívejte materiály speciálně schválené pro pouţití s tímto produktem. některé syntetické materiály mohou být nevhodné pro výrobu kontejnerů nebo obloţení kontejnerů v závislosti na specifikaci materiálu a zamýšleném pouţití. Kompatibilitu je třeba ověřit u výrobce. S touto látkou manipulujte za přísně kontrolovaných podmínek v souladu s nařízením REACH čl. 17(3) pro meziprodukty na pracovišti. v případě, ţe se látka přepravuje na jiná místa k dalšímu zpracování, mělo by se s ní na těchto místech manipulovat za přísně kontrolovaných podmínek, jak je stanoveno v nařízení REACH, článek 18(4). Opatření pro bezpečnou manipulaci, včetně výběru technických a administrativních kontrol a kontrol osobních ochranných prostředků v souladu se systémy řízení zaloţenými na řízení rizik, jsou uvedena v místní dokumentaci, která je k dispozici na kaţdém místě výroby. Písemné potvrzení pouţití přísně kontrolovaných podmínek bylo obdrţeno od kaţdého zasaţeného distributora a následného výrobce/uţivatele meziproduktu registrujícího subjektu CS (Česky) 6/12

7 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Topný olej těžký ( ) Evropská Unie IOELV TWA (mg/m³) 0,002 mg/m³ benzo(a)pyren Evropská Unie IOELV STEL (mg/m³) 0,01 mg/m³ benzo(a)pyren DNEL PNEC : 4700 mg/m³/15 min pracovníci: krátkodobí expozice, systematická, inhalační 0,12 mg/m³/8h pracovníci: dlouhodobí expozice, systematická,inhalační 0,065 mg/kg/8h pracovníci: dlouhodobí expozice, systematická,dermální 0,015mg/kg/24h populace: dlouhodobí expozice, systematická,ústní : 66,7 mg/m³/ jídla Hazard pro dravce: ústní 8.2. Omezování expozice Osobní ochranné pomůcky : Rukavice. Ochranné brýle. Ochrana rukou Ochrana očí Ochrana kůţe a těla Ochrana dýchání ochrana při teplotních rizikách Omezování a sledování expozice ţivotního prostředí Omezení expozice spotřebitele : Pouţívejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. Rukavice musí být pravidelně kontrolovány a měněny v případě opotřebení, proděravění nebo kontaminace. : Pokud existuje moţnost rozstříknutí produktu, je třeba pouţít ochranu celé hlavy a celého obličeje (ochranný štít a/nebo ochranné brýle). Pokud existuje moţnost zasaţení, je třeba pouţít ochranu (ochranný štít a/nebo ochranné brýle). : Pouţívejte vhodné kombinézy, abyste zabránili zasaţení kůţe. Kombinézy by měly být na konci pracovní směny svléknuty a vyčištěny podle potřeby, aby se zamezilo přenosu produktu na oděv nebo spodní prádlo. : za účelem zamezení podráţdění dýchacích cest by měla být expozice v podobě vdechování sníţena na minimum,. Jestliţe není moţné hodnoty expozice dostatečně dobře stanovit nebo odhadnout nebo jestliţe je moţný vznik nedostatku kyslíku, měly by být pouţity výhradně samostatné dýchací přístroje. Je-li to nutné, je při manipulaci s produktem v uzavřených prostorách třeba pouţívat schválené vybavení pro ochranu dýchacího systému: uzavřená obličejová maska s vloţkou/filtrem typu A nebo samostatný dýchací přístroj (SCBA). Denně vyměňujte filtrační vloţku v respirátoru. : Ţádná za normálních podmínek. : Skladování hotových produktů v uzavřených kontejnerech (např. zásobníky pro volně loţené produkty, sudy, plechovky);. Skladování veškerého odpadu obsahujícího VOC v uzavřených, zabezpečených kontejnerech (např. zásobníky pro volně loţené produkty, kontejnery pro volně loţené meziprodukty, sudy). V případě potřeby spalte, odsajte nebo odsajte výpary stripované z roztoku. S látkou manipulujte opatrně, abyste minimalizovali úniky. : Látka registrovaná jako izolovaný meziprodukt za přísně kontrolovaných podmínek. S touto látkou manipulujte za přísně kontrolovaných podmínek v souladu s nařízením REACH čl. 17(3) pro meziprodukty na pracovišti. V případě, ţe se látka přepravuje na jiná místa k dalšímu zpracování, mělo by se s ní na těchto místech manipulovat za přísně kontrolovaných podmínek, jak je stanoveno v nařízení REACH, článek 18(4). Opatření pro bezpečnou manipulaci, včetně výběru technických a administrativních kontrol a kontrol osobních ochranných prostředků v souladu se systémy řízení zaloţenými na řízení rizik, jsou uvedena v místní dokumentaci, která je k dispozici na kaţdém místě výroby. Písemné potvrzení pouţití přísně kontrolovaných podmínek bylo obdrţeno od kaţdého zasaţeného distributora a následného výrobce/uţivatele meziproduktu registrujícího subjektu. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled : viskózní Skupenství : Kapalina Bod tání / rozmezí bodu tání : < 30 C Teplota tuhnutí : 40 C Bod varu : > 300 ( ) C Bod vzplanutí : 101 C Meze výbušnosti (vol %) : 0,5-6,5 vol % Tlak páry : 0,02-0,791 kpa při 120 C Relativní hustota : 991,9 kg/m3 při 20 C Teplota samovznícení : C Viskozita : >= 3 mm²/s při 100 C Viskozita, kinematická : 3,2-18 m²/s při 40 C CS (Česky) 7/12

8 9.2. Další informace Výše uvedené údaje jsou orientační, přesné fyzikálně-chemické údaje o výrobku jsou uvedené na certifikátu výrobku. Stálost a reaktivita Reaktivita Tato látka je stabilní za všech běţných podmínek při teplotě okolí a v případě uvolnění do ţivotního prostředí Chemická stabilita Za normálních podmínek stabilní Možnost nebezpečných reakcí Styk se silnými oxidačními činidly (peroxidy, chromany atd.) můţe způsobit nebezpečí poţáru Podmínky, kterým je třeba zabránit Mohou se vznítit vlivem horka, jisker, statické elektřiny nebo plamenů Neslučitelné materiály Směs obsahující dusičnany nebo jiná silná oxidační činidla (např. chlorečnany, chloristany, zkapalněný kyslík) můţe vytvořit výbušnou hmotu Nebezpečné produkty rozkladu Nedochází k rozkladu při skladování za normálních okolností 11. Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích Nebezpečnost při vdechnutí Akutní toxicita Toxicita pro reprodukci Karcinogenita Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Topný olej těžký ( ) LD50 orálně potkan LD50 dermálně potkan LC50 inhalačně, potkan (mg/l) 12. Ekologické informace Toxicita Topný olej těžký ( ) LC50 ryby 1 EC50 Daphnia 1 EC50 ostatní vodní organismy 1 LC50 ryby 2 EC50 Daphnia Perzistence a rozložitelnost > 5000 mg/kg > 2000 mg/kg 4,1 mg/l 79 mg/l 2 mg/l 0,75 mg/l 0,1 mg/l 0,27 mg/l : Při poţití a vniknutí do dýchacích cest můţe způsobit smrt. : Zdraví škodlivý při vdechování. : Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. : Můţe vyvolat rakovinu. Topný olej těžký ( ) Perzistence a rozloţitelnost Není snadno biologicky odbouratelný (podle OECD-kritérií) Bioakumulační potenciál Topný olej těžký ( ) Biokoncentrační faktor (BCF REACH) Maximální biodegradace je 44% Bioakumulační potenciál Můţe se hromadit v organismech Mobilita v půdě Výsledky posouzení PBT a vpvb : Můţe způsobit poškození orgánů (krev, brzlík, játra) při prodlouţené nebo opakované expozici. Topný olej těžký ( ) Výsledek měření PBT- Antracen není k dispozici v této látke v koncentraci větším neţ 0,1%. Ţádné další reprezentativní uhlovodíky nebyli vlastností zjištěny, ţe splňují PBT / vpvb kriteria Jiné nepříznivé účinky 13. Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady místní legislativa (odpad) : Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/EC z 19.listopadu 2008 o odpadech a zrušení některých směrnic CS (Česky) 8/12

9 Metody nakládání s odpady doporučené odstranění odpadních vod doporučené odstranění odpadu dodatečná upozornění Ekologie - odpady : Odpad shromáţděte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Externí obnova a recyklace odpadu by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo vnitrostátními předpisy. Externí nakládání s odpadem a jeho likvidace by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo národními předpisy. Kde je to moţné (např. v případě neexistence příslušného znečištění), je recyklace pouţité látky moţná a doporučuje se. : Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro nebezpeční nebo speciální odpad. Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečním spůsobem. : Uniklý materiál okamţitě odstraňte a bezpečně zlikvidujte odpad. Odpad nebo pouţité pytle/kontejnery zlikvidujte v souladu s místními nařízeními. : (*) Nebezpečný odpad v souladu se směrnicí 91/689/EHS. Kód(y) Evropského katalogu odpadů (rozhodnutí Komise 2001/118/ES): Konečný uţivatel odpovídá za přidělení nejvhodnějšího kódu podle skutečného(ných) pouţití materiálu, kontaminací nebo změn. : Nebezpečný odpad.vyvarujte se jakého koliv vypouštění produktu do odpadních vod. likvidace ve vysokoteplotní spalovně (> 1200 C) CS (Česky) 9/12

10 14. Informace pro přepravu 14.1 Pozemní přeprava (ADR) UN-číslo (ADR) : 3082 Vlastní dopravní pojmenovaní Třída (ADR): Obalová skupina (ADR) Bezpečnostní značky (ADR) : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA, J.N. : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky : III : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) : 90 Klasifikační kódy (ADR) M6 Kód omezení vjezdu do tunelu (ADR) : E Oranţové tabulky : 14.2 Pozemní přeprava (RID) UN-číslo (RID) : 3082 Vlastní dopravní pojmenovaní : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA, J.N. Třída (RID) : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky Klasifikační kódy (RID) : M6 Výstraţné štítky (RID) : 9 Obalová skupina (RID) Oranţové tabulky : : III 14.3 Vnitrozemská lodní doprava (ADN/ADNR) UN-číslo (ADN) : 3082 Vlastní dopravní pojmenovaní : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA, J.N. Třída (ADNR) : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky Klasifikační kódy (ADNR) : M6 Obalová skupina (ADNR) : III Výstraţné štítky (ADNR) : 9+(N2,CMR,F) 14.4 Doprava po moři (IMDG) UN-číslo (IMDG) : 3082 Vlastní dopravní pojmenovaní : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA, J.N. Třída (IMDG) : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky Obalová skupina (IMDG) : III CS (Česky) 10/12

11 14.5 Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-číslo (ICAO) : 3082 Vlastní dopravní pojmenovaní : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA, J.N. Třída (ICAO) : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky 14.6.Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 15. Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Předpisy EU Povolení a/nebo omezení pouţití (Annex XVII): Kapalné látky nebo směsi, které se povaţují za nebezpečné podle definic ve směrnici Rady 67/548/EHS a ve směrnici 1999/45/ES Látky, které jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, klasifikované jako karcinogenní, kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1), nebo karcinogenní, kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2), a takto zařazeny na seznam:karcinogenní, kategorie 1A (tabulka 3.1) / karcinogenní, kategorie 1 (tabulka 3.2) zařazené v dodatku 1Karcinogenní, kategorie 1B (tabulka 3.1) / karcinogenní, kategorie 2 (tabulka 3.2), zařazené v dodatku 2 Topný olej těţký Topný olej těţký Národní předpisy Místní legislativa : Nařízení Rady (ES) č. 1272/2008 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP),Nařízení Rady (ES) č. 1907/2006 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH Posouzení chemické bezpečnosti 16. Další informace SDS provedené změny Zdroj údajů Instruktáţní pokyny Plné znění R-vět, H-vět a EUH-vět:: : 14 - Informace pro přepravu DNEL PNEC : CONCAWE registrační dokumentace. : Před prvním uţíváním,manipulací či skladování této látky musí být zaměstnanci poučeni Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutní toxicita (inhalativní) Kategorie Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně kategorie Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky kategorie Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pri vdechnutí Kategorie Carc. 1B Kancerogenní Kategorie 1B Repr. 2 Toxicita pro reprodukci Kategorie STOT RE 2 Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) Kategorie H304 Při poţití a vniknutí do dýchacích cest můţe způsobit smrt H332 Zdraví škodlivý při vdechování H350 Můţe vyvolat rakovinu H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky H373 Můţe způsobit poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici H400 Vysoce toxický pro vodní organismy H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R20 Zdraví škodlivý při vdechování R45 Můţe vyvolat rakovinu R48/21 Zdraví škodlivý: nebezpečí váţného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůţí R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí CS (Česky) 11/12

12 R63 Moţné nebezpečí poškození plodu v těle matky R66 Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe N Látka ohroţující ţivotní prostredí Xn Mírně toxická látka Bezpečnostní pokyny (CLP): - P201 Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce - P260 Nevdechujte aerosoly, mlhu, dým, - P281 Pouţívejte poţadované osobní ochranné prostředky - P301+P310 PŘI POŢITÍ: Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře - P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení - P501 Odstraňte obsah/obal... Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku CS (Česky) 12/12

: síra. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 2015/830 Datum vydání: 07/06/2001 Verze: 9.0 Datum zpracování: 29/07/2015

: síra. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 2015/830 Datum vydání: 07/06/2001 Verze: 9.0 Datum zpracování: 29/07/2015 ODDÍL 1: 1.1. Identifikátor výrobku chemický druh Název Obchodní název/označení Síra Datum vydání: 07/06/2001 Verze: 9.0 Datum zpracování: 29/07/2015 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku : Látka

Více

: Xylen. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti

: Xylen. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku chemický druh Název Obchodní název/označení Datum vydání: 23.08.1999 Verze: 9.0 Datum zpracování: 09.01.2015 : Látka : : Číslo

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

: SunGUARD. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

: SunGUARD. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 11/04/2013 Datum zpracování: 11/04/2013 Nahrazuje: 14/11/2011 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma produktu : Směsi Název výrobku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Strana: 1 Datum kompilace: 14/05/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: IC8-RTU 1.2. Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7732-18-5 213-791-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list. Electrolyte CDM_ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Electrolyte CDM_ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Elektrolyt CDM 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 02/09/2015 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: K2R INTENSIVE WHITE (ubrousky) 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Materialnr. 1024558 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC15: Přípravky pro úpravu nekovových povrchů. -: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC15: Přípravky pro úpravu nekovových povrchů. -: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci. Strana: 1 Datum kompilace: 04/02/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: DR9 1.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 09/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: GFCL Synonyma: 1.2. Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 8 ODDÍL1: Identifikace látky a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Oxygad Chemický název: Vodný roztok peroxidu vodíku Identifikační číslo (EEC): 008-003-00-9 Registrační

Více

Verze 1.4 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014

Verze 1.4 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05975808190 20737631122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 A 3030 PLASTIC BONDER

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 A 3030 PLASTIC BONDER ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo A 3030 Další názvy směsi A 3030 PLASTIC BONDER 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kalafuna Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 5.11.2010 Datum revize: 15.7.2010 Číslo revize: 2 1. Identifikace látky/směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor TC 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

jbauchner@nanolaky.cz

jbauchner@nanolaky.cz 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky nebo směsi:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Super diesel aditiv zimní

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Super diesel aditiv zimní .2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200. září 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.3..4. Číslo Další názvy směsi Příslušná

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 15.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Ceradent 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 12.6.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Convertin Hart 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F podle nařízení (ES) č. 107/2006 Datum vydání: 13.08.2012 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

N hnojivo Bezpečnostní list Tento produkt nevyžaduje bezpečnostní list v souladu s Článkem 31 Nařízení č.1907/2006 (REACH).

N hnojivo Bezpečnostní list Tento produkt nevyžaduje bezpečnostní list v souladu s Článkem 31 Nařízení č.1907/2006 (REACH). Datum vydání: 09/11/2012 Datum zpracování: 09/11/2012 Nahrazuje: 20/07/2011 Verze: 2.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Kód výrobku

Více

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Mentol krystaly

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. A.R.T. Bond Primer A

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. A.R.T. Bond Primer A Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čistící prostředky. k soukromým účelům.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo K detekci cytochromoxidasy. 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. AC13 Datum vytvoření: 08.05.2015 Číslo revize: 1 Stránka 1 z 7. Průmyslové rozpouštědlo

BEZPEČNOSTNÍ LIST. AC13 Datum vytvoření: 08.05.2015 Číslo revize: 1 Stránka 1 z 7. Průmyslové rozpouštědlo Datum vytvoření: 08.05.2015 Číslo revize: 1 Stránka 1 z 7 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1: Identifikátor výrobku Název produktu: 1.2: Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku 500001270894, RAC/10, RAC/20 1.2.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Strana: 1/5 Datum revize: 11.9.2006 Datum vydání: 1.12.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název

Více

NA ŘASY SYSTÉM 500 Datum vydání: 25.1.2012 Datum revize: - Verze A

NA ŘASY SYSTÉM 500 Datum vydání: 25.1.2012 Datum revize: - Verze A 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: --- 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. A/C OIL POE 68 250ML Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. A/C OIL POE 68 250ML Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5 Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Katalogové číslo: 710213 1.2 Příslušná

Více

Interní číslo výrobku: 50469763 Datum vydání: 1.6.2007 Datum revize: 20.6.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Interní číslo výrobku: 50469763 Datum vydání: 1.6.2007 Datum revize: 20.6.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Stránka: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: SADURIT Z 1 RAL 7001 Identifikátor výrobku: středněmolekulární epoxidová pryskyřice ve směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 Strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830)

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) Bezpečnostní list Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Elektrolyt

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Tangit Uni-Lock Strana 1 z 5 Č. BL. : 43015 Datum revize: 28.07.2014 Datum výtisku: 29.08.2014 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku Tangit Uni-Lock ODDÍL

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7 Strana: 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Výrobek je určen pro

Více

ECOLIQUID ODDÍL 1 ODDÍL 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

ECOLIQUID ODDÍL 1 ODDÍL 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti. 3. Složení / informace o složkách

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti. 3. Složení / informace o složkách Strana: 1/5 Datum revize: 8.1.2010 Datum vydání: 1.8.2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky: odpadá Obchodní název

Více

1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30. Název výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30

1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30. Název výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30 Strana 1 ( 9 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Doporučené

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_ Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_ Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 SELENOL

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 SELENOL 1.1 Identifikátor výrobku: Selenol Indexové číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs Další názvy látky nebo směsi:

Více

jbauchner@nanolaky.cz

jbauchner@nanolaky.cz 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky nebo směsi:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Hobby Hot Sticks transparent Strana 1 z 5 Č. SDB : 408802 Datum revize: 19.11.2013 Datum výtisku: 08.01.2015 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Vitamín E Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Vitamín E Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 5. prosince 202 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.2..3. Látka Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Acute Tox. 2; H300 min. 98 092-002-00-3 6159-44-0 208-767-5 STOT RE 2; H373

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Acute Tox. 2; H300 min. 98 092-002-00-3 6159-44-0 208-767-5 STOT RE 2; H373 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 17.10.2012 Datum revize: OCTAN URANYLU DIHYDRÁT ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Tangit Uni-Lock Strana 1 z 5 Č. BL. : 43015 Datum revize: 01.06.2015 Datum výtisku: 08.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 15.05.2015 1.1 Identifikátor výrobku

Více

: POLYMYXIN B. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku

: POLYMYXIN B. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 12/08/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Singlet ph Buffer Solution; ph 7.00

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Singlet ph Buffer Solution; ph 7.00 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm)

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm) Str. 1 z 6 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název (Vodivostní standard 1500 µs/cm) 1.2 Použití: Standard pro kalibraci konduktometru 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Obchodní jméno: Jakar

Více

NEUTRAL SANITARY SILICONE RAVAK

NEUTRAL SANITARY SILICONE RAVAK ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Těsnící hmota. 1.3. Podrobné údaje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 4.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Depural Neo 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K očištění

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PARAMO OL-J 46

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PARAMO OL-J 46 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PARAMO OL-J 46 Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená použití

Více

: DIMENHYDRINATE CRS

: DIMENHYDRINATE CRS Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 03/12/2009 Verze: 5.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

: Síra kapalná. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti

: Síra kapalná. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku chemický druh Název Obchodní název/označení Datum vydání: 07.06.2001 Verze: 8.0 Datum zpracování: 25.07.2013 : Látka : Síra

Více

YPLON DISHWASHER POWDER

YPLON DISHWASHER POWDER ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 16120383 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistící přípravek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI S.003 1 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 ID produktu Obchodní název: anaerobní lepidlo k zajišťování lícovaných průměrů - hřídeli 1.2 Použití přípravku, látek a směsí a nedoporučené

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Nedoporučená použití

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010) AGRO CS a.s.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010) AGRO CS a.s. Verze č.: 1.1 Vydaná: 19. 6. 2014 Nahrazuje verzi č.: 1.0 BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 453/2010) Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Barclay D-Quat

BEZPEČNOSTNÍ LIST Barclay D-Quat BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Herbicide

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) DIESEL-X

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) DIESEL-X ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Aditivum do motorové nafty. Určeno

Více