: Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové; těţký topný olej : Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ": Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové; těţký topný olej : Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové;"

Transkript

1 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku chemický druh Název Obchodní název/označení Datum vydání: Verze: 12.0 Datum zpracování: : Látka : Topný olej těţký : Topný olej těţký Indexové číslo : Číslo ES : Číslo CAS : Registrační číslo REACH : místní kod : L IUPAC Chemická značka Synonyma : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Relevantní určené způsoby použití průmyslová/ odborná specifika uţití funkce nebo kategorie uţití Nedoporučené použití 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava - Slovakia T +421-(0)2/ F +421-(0)2/ Telefonní číslo pro naléhavé situace : Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové; těţký topný olej : Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těţké vakuové; : Vytváření a (opakované)balení látek a směsí Distribuce látky Výroba látky Pouţití jako palivo Aplikace při výstavbě komunikací a budov Pouţití jako meziprodukt Pouţití v nátěrech : Pohonné látky, Přísady do stavebných materiálů Telefonní číslo pro naléhavé situace : Podnikový dispečing 1: (0)2/ Podnikový dispečing 2: (0)2/ fax: (0)2/ Země Oficiálni poradní orgán Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace ČESKÁ REPUBLIKA Toxikologické informační středisko Na Bojisti Praha 2 Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 2. Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) Asp. Tox. 1 H304 Acute Tox. 4 (Inhalation) Repr. 2 Carc. 1B STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H332 H361 H350 H373 H400 H CS (Česky) 1/12

2 Plné znění H-vět viz oddíl Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES Xn; R20 Xn; R48/21 Carc.Cat.2; R45 Repr.Cat.3; R63 N; R50/53 R66 Plné znění R-vět viz oddíl fyzikálněchemický negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí 2.2. Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Bezpečnostní piktogramy (CLP) : Signální slovo (CLP) Bezpečnostní upozornění (CLP) Bezpečnostní pokyny (CLP) : Nebezpečí GHS07 GHS08 GHS09 : H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy H373 - Můţe způsobit poškození orgánů (krev, brzlík, játra) při prodlouţené nebo opakované expozici H361 - Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky H350 - Můţe vyvolat rakovinu H332 - Zdraví škodlivý při vdechování H304 - Při poţití a vniknutí do dýchacích cest můţe způsobit smrt H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky : P201 - Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce P260 - Nevdechujte páry, aerosoly, mlhu, plyn, dým, prach P281 - Pouţívejte poţadované osobní ochranné prostředky P301+P310 - PŘI POŢITÍ: Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení P501 - Odstraňte obsah/obal Označení dle Směrnice 67/548/EEC nebo 1999/45/EC Symboly nebezpečnosti : R-věty S-věty N - Látka ohroţující ţivotní prostredí Xn - Mírně toxická látka : R45 - Můţe vyvolat rakovinu. R20 - Zdraví škodlivý při vdechování. R48/21 - Zdraví škodlivý: nebezpečí váţného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůţí. R63 - Moţné nebezpečí poškození plodu v těle matky. R66 - Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe. R50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. : S53 - Zamezte expozici - před pouţitím si obstarejte speciální instrukce S45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li moţno, ukaţte toto označení) S23 - Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly... (příslušný výraz specifikuje výrobce) S24 - Zamezte styku s kůţí S36/37 - Pouţívejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice S51 - Pouţívejte pouze v dobře větraných prostorách S61 - Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 2.3. Další nebezpečnost CS (Česky) 2/12

3 3. Složení/informace o složkách 3.1. Látky Název Identifikátor výrobku % (w/w) Koncentrace Číslo CAS Číslo ES Zatřídění podle směrnice 67/548/EHS Aromatické uhlovodíky 36,6 Neklasifikováno Neklasifikováno Nasycené uhlovodíky 23,9 Neklasifikováno Neklasifikováno Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) Polární uhlovodíky 23,8 Neklasifikováno Neklasifikováno Asfaltény 15,7 Neklasifikováno Neklasifikováno Plné znění R-vět, H-vět a EUH -vět viz článek Směsi Nepouţitelné 4. Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci Pokyny pro první pomoc všeobecné Pokyny pro první pomoc při nadýchání Pokyny pro první pomoc při styku s kůţí : V prostorách nad obsahem v uzavřených nádrţích se můţe hromadit sirovodík (H2S) a dosahovat potenciálně nebezpečných koncentrací. : pokud se postiţenému těţce dýchá, přemístěte jej na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze, ve které se mu pohodlně dýchá. Pokud je postiţený v bezvědomí a: Nedýchá Zajistěte průchodnost dýchacích cest a poskytněte umělé dýchání vyškoleným pracovníkem. V případě potřeby poskytněte masáţ srdce a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud oběť dýchá Uloţte do stabilizované polohy. V případě potřeby podejte kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud dýchací obtíţe přetrvávají. Jestliţe existuje podezření na vdechnutí H2S (sirovodík). Záchranáři musí pouţívat dýchací přístroj, postroj a záchranné lano a dodrţovat záchranné postupy. Přemístěte postiţeného na čerstvý vzduch co nejrychleji je to moţné. Pokud dojde k zástavě dechu, okamţitě zahajte umělé dýchání. Dodání kyslíku můţe pomoci. Vyhledejte lékařskou pomoc pro další léčbu. : Svlékněte kontaminovaný oděv a kontaminovanou obuv a bezpečně zlikvidujte. Omyjte zasaţenou oblast mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví a přetrvává podráţdění kůţe, otoky nebo zčervenání. Při pouţívání vysokotlakého vybavení můţe dojít k injektáţi produktu. Pokud dojde ke zranění následkem působení vysokého tlaku, okamţitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Nečekejte, neţ se objeví symptomy. V případě drobných popálenin popáleninu chlaďte Podrţte spálenou část pod tekoucí studenou vodou minimálně pět minut nebo do té doby, neţ se bolest utiší. Zamezte podchlazení. Na popáleninu nepřikládejte led. Opatrně svlékněte části oděvu, které nejsou přilepené. NEPOKOUŠEJTE se odstranit části oděvu přichycené ke spálené kůţi, ale ostřihněte je Vyhledejte lékařskou pomoc ve všech případech váţných popálenin CS (Česky) 3/12

4 Pokyny pro první pomoc při zasaţení očí Pokyny pro první pomoc při poţití : Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je postiţený má a pokud jdou snadno vyjmout Pokračujte ve vyplachování Pokud se objeví podráţdění, rozmazané vidění nebo otoky a pokud tyto symptomy přetrvávají, vyhledejte specializovanou lékařskou pomoc. V případě vystříknutí horkého produktu do oka okamţitě začněte oko chladit pod tekoucí studenou vodou, abyste místo ochladili. Okamţitě zajistěte, aby postiţeného prohlédl specializovaný lékař a zahájil léčbu. : Nevyvolávejte zvracení. Poţádejte o lékařskou pomoc. Osobě v bezvědomí nevkládejte nic do úst Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Symptomy /účinky při vdechnutí Symptomy /účinky při styku s kůţí Symptomy /účinky při zasaţení očí Symptomy /účinky při poţití : podráţdění dýchacího ústrojí v důsledku vystavení působení velkého mnoţství kouře, mlhy nebo výparů. : vysušená kůţe V případě opakované nebo déle trvající expozice můţe dojít k podráţdění. Můţe způsobit popáleninu v případě styku s produktem při vysoké teplotě. : Mírné podráţdění očí. Můţe způsobit popáleninu v případě styku s produktem při vysoké teplotě. : málo nebo ţádné symptomy očekávány. Pokud ano, můţe se objevit nevolnost a průjem Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Nikdy pro omývání zasaţené kůţe nepouţívejte benzín, petrolej nebo jiná rozpouštědla.. 5. Opatření pro hašení požáru 5.1. Hasiva Vhodné hasicí prostředky Nevhodné hasivo : Pěna (pouze vyškolený personál). Vodní mlha (pouze vyškolený personál). Hasicí prášek. Oxid uhličitý. Jiné inertní plyny (s výhradou předpisů). Písek nebo hlína. : Hořící produkt nehaste přímým proudem vody;. mohly by způsobit rozstříkání a šíření poţáru. Je třeba zamezit souběţnému pouţití pěny a vody na stejnou plochu, jelikoţ voda ničí pěnu Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Reaktivita : Tato látka je stabilní za všech běţných podmínek při teplotě okolí a v případě uvolnění do ţivotního prostředí Pokyny pro hasiče ochrana při poţári Další informace : V případě rozsáhlého poţáru nebo v uzavřených nebo špatně odvětraných prostorách pouţívejte kompletní ohnivzdorný ochranný oděv a samostatný dýchací přístroj (SCBA) s celoobličejovou maskou a přetlakem v masce. : Neúplné shoření můţe způsobit vznik komplexní směsi poletavých pevných a kapalných částic, plynů, včetně oxidu uhelnatého. H2S, SOx (oxidy síry) nebo kyselina sírová. nezjištěné organické a anorganické sloučeniny CS (Česky) 4/12

5 6. Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze Ochranné prostředky Plány pro případ nouze Pro pracovníky zasahující v případě nouze 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí : Malé úniky: běţný antistatický pracovní oděv je obvykle dostatečný. Rozsáhlé úniky: kombinéza pokrývající celé tělo z chemicky odolného a antistatického materiálu. v případě nutnosti ţáruvzdorné a izolované Pracovní rukavice poskytující dostatečnou chemickou odolnost, zejména vůči aromatickým uhlovodíkům. rukavice vyrobené z PVA nejsou voděodolné a nejsou vhodné k pouţití v mimořádných případech Pokud můţe dojít nebo se dá předvídat kontakt s ţhavým produktem, měly by být ochranné rukavice ţáruvzdorné a tepelně izolované. Pracovní helma. Antistatické bezpečnostní nízké nebo vysoké boty s protiskluzovou podráţkou v případě nutnosti ţáruvzdorný. Ochranné brýle a/nebo obličejový štít, pokud můţe dojít nebo se dá předvídat zasaţení očí. Ochrana dýchacího ústrojí: podle rozsahu uniklé látky a odhadovaného rozsahu expozice lze pouţít poloviční nebo celoobličejový respirátor s filtrem(filtry) na organické výpary / H2S nebo samostatný dýchací přístroj (SCBA). Jestliţe není moţné situaci zcela posoudit nebo pokud můţe vzniknout nedostatek kyslíku, měl by se pouţít výhradně samostatný dýchací přístroj. : Zastavte nebo zachyťte únik u zdroje, pokud je to bezpečné Zamezte přímému kontaktu s uniklým materiálem Drţte se proti větru V případě rozsáhlých úniků varujte obyvatele v oblastech, které se nacházejí ve směru větru. Zabraňte nepovolaným osobám ve vstupu do oblasti úniku. Zalarmujte pracovníky zasahující v případě nouze S výjimkou malých úniků, Proveditelnost jakýchkoli kroků by měla vţdy pokud moţno posoudit vyškolená kompetentní osoba pověřená řízením mimořádných událostí. Eliminujte všechny zdroje vznícení, je-li to bezpečné (např. elektřina, jiskry, oheň, plameny Je-li to poţadováno, uvědomte příslušné orgány v souladu se všemi platnými předpisy Kdyţ je podezření na přítomnost nebezpečných koncentrací H2S v okolí uniklého produktu nebo je tato přítomnost potvrzena, mohou být zapotřebí další nebo speciální opatření, včetně omezení přístupu, pouţívání speciálního ochranného vybavení, postupů a školení personálu. Je-li to nutné, zasypte produkt suchou hlínou, pískem nebo podobným nehořlavým materiálem. Nechte rozţhavený produkt přirozeně zchladnout. Rozsáhlé úniky mohou být opatrně pokryty pěnou, je-li k dispozici, k omezení vzniku oblaku výparů. Nepouţívejte přímý proud Při přítomnosti uvnitř budov nebo uzavřených prostor zajistěte dostatečné větrání. Zajistěte, aby se produkt nedostal do kanalizace, řek a dalších vodních nádrţí nebo podzemních prostor (tunelů, sklepů atd.) Uniklý produkt absorbujte pomocí vhodných nehořlavých materiálů. Zachyťte uniklý produkt pomocí vhodných mechanických prostředků. Vloţte sebraný produkt a další materiály do vhodných nádrţí nebo kontejnerů k obnově nebo bezpečné likvidaci. V případě kontaminace půdy odstraňte kontaminovanou půdu a naloţte s ní v souladu s místními předpisy. Produkt s menší hustotou neţ voda: V případě malých úniků v uzavřených vodách zachyťte produkt pomocí plovoucích bariér nebo dalšího vybavení Zachyťte uniklý produkt tak, ţe jej absorbujete pomocí plovoucích absorbentů Je-li to moţné, měly by být rozsáhlé úniky v otevřených vodách zachyceny pomocí plovoucích bariér nebo jiných mechanických prostředků. Pokud to není moţné, kontrolujte šíření uniklé látky a produkt zachyťte sbíráním nebo jinými vhodnými mechanickými prostředky. Pouţití dispergačních činidel by měl doporučit odborník a případně schválit místní orgány Produkt, který má větší hustotu neţ voda, klesne na dno a obvykle nebude moţné provést ţádný zásah. Je-li to moţné, zachyťte produkt a kontaminované materiály mechanickými prostředky a uloţte/zlikvidujte v souladu s příslušnými předpisy. Ve zvláštních situacích (posoudí se na základě konkrétního případu, podle vyjádření odborníka a místních podmínek) můţe být moţné provést hloubení jam na dně za účelem zachycení produktu nebo zasypání produktu pískem CS (Česky) 5/12

6 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Pro zabránění : doporučená opatření vycházejí z nejpravděpodobnějších scénářů úniku u tohoto materiálu, volbu správných kroků však mohou značně ovlivnit místní podmínky (vítr, teplota vzduchu, směr a rychlost vln/proudu) Z tohoto důvodu by měli být v případě potřeby konzultováni místní odborníci. Místní předpisy mohou rovněţ stanovit nebo omezit kroky, které je třeba provést Koncentrace H2S v prostoru nad látkou v nádrţi můţe dosáhnout nebezpečných hodnot, zejména při dlouhodobém skladování. Tato situace se týká zejména těch operací, které zahrnují přímou expozici výparům v nádrţi. Úniky omezeného mnoţství produktu, zejména na čerstvém vzduchu, kde se výpary obvykle rychle rozptýlí, jsou dynamické situace, které pravděpodobně omezí expozici nebezpečným koncentracím. Jelikoţ H2S má vyšší hustotu neţ okolní vzduch, moţná výjimka můţe zohlednit nárůst nebezpečných koncentrací na určitých místech, jako jsou jámy, prohlubně nebo uzavřené prostory Ve všech těchto situacích by však mělo být správné jednání posouzeno v závislosti na konkrétním případu Odkaz na jiné oddíly 7. Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Opatření pro bezpečné zacházení : Před pouţitím si vyţádejte zvláštní pokyny. Zajistěte, aby byly dodrţovány všechny příslušné předpisy týkající se manipulace s hořlavými produkty a jejich skladovacích zařízení. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Při pouţívání tohoto produktu nejezte, nepijte ani nekuřte. Musí být provedeno konkrétní posouzení rizik při vdechování v důsledku přítomnosti H2S v prostorách nad obsahem v uzavřených nádrţích, uzavřených prostorách, zbytku produktu, odpadu v nádrţích a odpadních vodách a neúmyslných úniků za účelem stanovení příslušných opatření pro místní podmínky. Zamezte styku s horkým produktem. Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. Proveďte preventivní opatření proti statické elektřině. Uzemněte obaly, nádrţe a přepravní/odběrové zařízení. Pára je těţší neţ vzduch. Dejte pozor na hromadění v šachtách a uzavřených prostorách. Zamezte zasaţení kůţe. Při manipulaci s horkým produktem by měla být dodrţována bezpečnostní opatření, aby se zamezilo vzniku popálenin. Pouţívejte přiměřené osobní ochranné prostředky dle poţadavků. Více informací ohledně ochranných prostředků a provozních podmínek naleznete v části Scénáře expozic. Nevdechujte výpary. Zajistěte, aby byly zavedeny řádné sanitační postupy. Nemělo by být povoleno skladovat kontaminovaný materiál na pracovišti a nikdy by neměl být v kapsách. Uchovávejte odděleně od potravin a nápojů. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Na konci pracovní směny si převlečte kontaminovaný oděv Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Technická opatření podmínky skladování místo uskladnění Zvláštní předpisy pro balení Obalové materiály 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití : Před vstupem do skladovacích nádrţí a započetím jakýchkoli prací v uzavřeném prostoru zkontrolujte obsah kyslíku v ovzduší, sirovodík (H2S) a hořlavost. Prázdné kontejnery mohou obsahovat hořlavé zbytky produktu. Vyprázdněné kontejnery nesvařujte, neletujte, nevrtejte, neřezejte ani nespalujte, pokud nebyly řádně vyčištěny. : Čištění, kontrolu a údrţbu vnitřních povrchů skladovacích nádrţí musí provádět pouze řádně vybavený a kvalifikovaný personál, jak je stanoveno ve vnitrostátních nebo místních předpisech nebo předpisech společnosti. Skladujte na dobře větraném místě. : Pouţívejte a skladujte pouze venku nebo na dobře odvětraném místě. Dispozice skladových prostor, konstrukce nádrţí, vybavení a provozní postupy musejí být v souladu s příslušnými evropskými, vnitrostátními nebo místními právními předpisy. Skladovací zařízení by měla být zkonstruována s dostatečnými zábranami pro případ netěsností nebo úniků. Skladujte oddělené od oxidačních činidel. : Pokud je produkt dodáván v kontejnerech: Uchovávejte pouze v původním kontejneru nebo v kontejneru vhodném pro tento typ produktu. Uchovávejte kontejnery těsně uzavřené a řádně označené. : Doporučené materiály: Na kontejnery nebo obloţení kontejnerů pouţívejte materiály speciálně schválené pro pouţití s tímto produktem. některé syntetické materiály mohou být nevhodné pro výrobu kontejnerů nebo obloţení kontejnerů v závislosti na specifikaci materiálu a zamýšleném pouţití. Kompatibilitu je třeba ověřit u výrobce. S touto látkou manipulujte za přísně kontrolovaných podmínek v souladu s nařízením REACH čl. 17(3) pro meziprodukty na pracovišti. v případě, ţe se látka přepravuje na jiná místa k dalšímu zpracování, mělo by se s ní na těchto místech manipulovat za přísně kontrolovaných podmínek, jak je stanoveno v nařízení REACH, článek 18(4). Opatření pro bezpečnou manipulaci, včetně výběru technických a administrativních kontrol a kontrol osobních ochranných prostředků v souladu se systémy řízení zaloţenými na řízení rizik, jsou uvedena v místní dokumentaci, která je k dispozici na kaţdém místě výroby. Písemné potvrzení pouţití přísně kontrolovaných podmínek bylo obdrţeno od kaţdého zasaţeného distributora a následného výrobce/uţivatele meziproduktu registrujícího subjektu CS (Česky) 6/12

7 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Topný olej těžký ( ) Evropská Unie IOELV TWA (mg/m³) 0,002 mg/m³ benzo(a)pyren Evropská Unie IOELV STEL (mg/m³) 0,01 mg/m³ benzo(a)pyren DNEL PNEC : 4700 mg/m³/15 min pracovníci: krátkodobí expozice, systematická, inhalační 0,12 mg/m³/8h pracovníci: dlouhodobí expozice, systematická,inhalační 0,065 mg/kg/8h pracovníci: dlouhodobí expozice, systematická,dermální 0,015mg/kg/24h populace: dlouhodobí expozice, systematická,ústní : 66,7 mg/m³/ jídla Hazard pro dravce: ústní 8.2. Omezování expozice Osobní ochranné pomůcky : Rukavice. Ochranné brýle. Ochrana rukou Ochrana očí Ochrana kůţe a těla Ochrana dýchání ochrana při teplotních rizikách Omezování a sledování expozice ţivotního prostředí Omezení expozice spotřebitele : Pouţívejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. Rukavice musí být pravidelně kontrolovány a měněny v případě opotřebení, proděravění nebo kontaminace. : Pokud existuje moţnost rozstříknutí produktu, je třeba pouţít ochranu celé hlavy a celého obličeje (ochranný štít a/nebo ochranné brýle). Pokud existuje moţnost zasaţení, je třeba pouţít ochranu (ochranný štít a/nebo ochranné brýle). : Pouţívejte vhodné kombinézy, abyste zabránili zasaţení kůţe. Kombinézy by měly být na konci pracovní směny svléknuty a vyčištěny podle potřeby, aby se zamezilo přenosu produktu na oděv nebo spodní prádlo. : za účelem zamezení podráţdění dýchacích cest by měla být expozice v podobě vdechování sníţena na minimum,. Jestliţe není moţné hodnoty expozice dostatečně dobře stanovit nebo odhadnout nebo jestliţe je moţný vznik nedostatku kyslíku, měly by být pouţity výhradně samostatné dýchací přístroje. Je-li to nutné, je při manipulaci s produktem v uzavřených prostorách třeba pouţívat schválené vybavení pro ochranu dýchacího systému: uzavřená obličejová maska s vloţkou/filtrem typu A nebo samostatný dýchací přístroj (SCBA). Denně vyměňujte filtrační vloţku v respirátoru. : Ţádná za normálních podmínek. : Skladování hotových produktů v uzavřených kontejnerech (např. zásobníky pro volně loţené produkty, sudy, plechovky);. Skladování veškerého odpadu obsahujícího VOC v uzavřených, zabezpečených kontejnerech (např. zásobníky pro volně loţené produkty, kontejnery pro volně loţené meziprodukty, sudy). V případě potřeby spalte, odsajte nebo odsajte výpary stripované z roztoku. S látkou manipulujte opatrně, abyste minimalizovali úniky. : Látka registrovaná jako izolovaný meziprodukt za přísně kontrolovaných podmínek. S touto látkou manipulujte za přísně kontrolovaných podmínek v souladu s nařízením REACH čl. 17(3) pro meziprodukty na pracovišti. V případě, ţe se látka přepravuje na jiná místa k dalšímu zpracování, mělo by se s ní na těchto místech manipulovat za přísně kontrolovaných podmínek, jak je stanoveno v nařízení REACH, článek 18(4). Opatření pro bezpečnou manipulaci, včetně výběru technických a administrativních kontrol a kontrol osobních ochranných prostředků v souladu se systémy řízení zaloţenými na řízení rizik, jsou uvedena v místní dokumentaci, která je k dispozici na kaţdém místě výroby. Písemné potvrzení pouţití přísně kontrolovaných podmínek bylo obdrţeno od kaţdého zasaţeného distributora a následného výrobce/uţivatele meziproduktu registrujícího subjektu. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled : viskózní Skupenství : Kapalina Bod tání / rozmezí bodu tání : < 30 C Teplota tuhnutí : 40 C Bod varu : > 300 ( ) C Bod vzplanutí : 101 C Meze výbušnosti (vol %) : 0,5-6,5 vol % Tlak páry : 0,02-0,791 kpa při 120 C Relativní hustota : 991,9 kg/m3 při 20 C Teplota samovznícení : C Viskozita : >= 3 mm²/s při 100 C Viskozita, kinematická : 3,2-18 m²/s při 40 C CS (Česky) 7/12

8 9.2. Další informace Výše uvedené údaje jsou orientační, přesné fyzikálně-chemické údaje o výrobku jsou uvedené na certifikátu výrobku. Stálost a reaktivita Reaktivita Tato látka je stabilní za všech běţných podmínek při teplotě okolí a v případě uvolnění do ţivotního prostředí Chemická stabilita Za normálních podmínek stabilní Možnost nebezpečných reakcí Styk se silnými oxidačními činidly (peroxidy, chromany atd.) můţe způsobit nebezpečí poţáru Podmínky, kterým je třeba zabránit Mohou se vznítit vlivem horka, jisker, statické elektřiny nebo plamenů Neslučitelné materiály Směs obsahující dusičnany nebo jiná silná oxidační činidla (např. chlorečnany, chloristany, zkapalněný kyslík) můţe vytvořit výbušnou hmotu Nebezpečné produkty rozkladu Nedochází k rozkladu při skladování za normálních okolností 11. Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích Nebezpečnost při vdechnutí Akutní toxicita Toxicita pro reprodukci Karcinogenita Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Topný olej těžký ( ) LD50 orálně potkan LD50 dermálně potkan LC50 inhalačně, potkan (mg/l) 12. Ekologické informace Toxicita Topný olej těžký ( ) LC50 ryby 1 EC50 Daphnia 1 EC50 ostatní vodní organismy 1 LC50 ryby 2 EC50 Daphnia Perzistence a rozložitelnost > 5000 mg/kg > 2000 mg/kg 4,1 mg/l 79 mg/l 2 mg/l 0,75 mg/l 0,1 mg/l 0,27 mg/l : Při poţití a vniknutí do dýchacích cest můţe způsobit smrt. : Zdraví škodlivý při vdechování. : Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. : Můţe vyvolat rakovinu. Topný olej těžký ( ) Perzistence a rozloţitelnost Není snadno biologicky odbouratelný (podle OECD-kritérií) Bioakumulační potenciál Topný olej těžký ( ) Biokoncentrační faktor (BCF REACH) Maximální biodegradace je 44% Bioakumulační potenciál Můţe se hromadit v organismech Mobilita v půdě Výsledky posouzení PBT a vpvb : Můţe způsobit poškození orgánů (krev, brzlík, játra) při prodlouţené nebo opakované expozici. Topný olej těžký ( ) Výsledek měření PBT- Antracen není k dispozici v této látke v koncentraci větším neţ 0,1%. Ţádné další reprezentativní uhlovodíky nebyli vlastností zjištěny, ţe splňují PBT / vpvb kriteria Jiné nepříznivé účinky 13. Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady místní legislativa (odpad) : Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/EC z 19.listopadu 2008 o odpadech a zrušení některých směrnic CS (Česky) 8/12

9 Metody nakládání s odpady doporučené odstranění odpadních vod doporučené odstranění odpadu dodatečná upozornění Ekologie - odpady : Odpad shromáţděte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Externí obnova a recyklace odpadu by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo vnitrostátními předpisy. Externí nakládání s odpadem a jeho likvidace by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo národními předpisy. Kde je to moţné (např. v případě neexistence příslušného znečištění), je recyklace pouţité látky moţná a doporučuje se. : Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro nebezpeční nebo speciální odpad. Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečním spůsobem. : Uniklý materiál okamţitě odstraňte a bezpečně zlikvidujte odpad. Odpad nebo pouţité pytle/kontejnery zlikvidujte v souladu s místními nařízeními. : (*) Nebezpečný odpad v souladu se směrnicí 91/689/EHS. Kód(y) Evropského katalogu odpadů (rozhodnutí Komise 2001/118/ES): Konečný uţivatel odpovídá za přidělení nejvhodnějšího kódu podle skutečného(ných) pouţití materiálu, kontaminací nebo změn. : Nebezpečný odpad.vyvarujte se jakého koliv vypouštění produktu do odpadních vod. likvidace ve vysokoteplotní spalovně (> 1200 C) CS (Česky) 9/12

10 14. Informace pro přepravu 14.1 Pozemní přeprava (ADR) UN-číslo (ADR) : 3082 Vlastní dopravní pojmenovaní Třída (ADR): Obalová skupina (ADR) Bezpečnostní značky (ADR) : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA, J.N. : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky : III : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) : 90 Klasifikační kódy (ADR) M6 Kód omezení vjezdu do tunelu (ADR) : E Oranţové tabulky : 14.2 Pozemní přeprava (RID) UN-číslo (RID) : 3082 Vlastní dopravní pojmenovaní : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA, J.N. Třída (RID) : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky Klasifikační kódy (RID) : M6 Výstraţné štítky (RID) : 9 Obalová skupina (RID) Oranţové tabulky : : III 14.3 Vnitrozemská lodní doprava (ADN/ADNR) UN-číslo (ADN) : 3082 Vlastní dopravní pojmenovaní : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA, J.N. Třída (ADNR) : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky Klasifikační kódy (ADNR) : M6 Obalová skupina (ADNR) : III Výstraţné štítky (ADNR) : 9+(N2,CMR,F) 14.4 Doprava po moři (IMDG) UN-číslo (IMDG) : 3082 Vlastní dopravní pojmenovaní : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA, J.N. Třída (IMDG) : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky Obalová skupina (IMDG) : III CS (Česky) 10/12

11 14.5 Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-číslo (ICAO) : 3082 Vlastní dopravní pojmenovaní : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA, J.N. Třída (ICAO) : 9 - Různorodé nebezpečné látky a výrobky 14.6.Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 15. Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Předpisy EU Povolení a/nebo omezení pouţití (Annex XVII): Kapalné látky nebo směsi, které se povaţují za nebezpečné podle definic ve směrnici Rady 67/548/EHS a ve směrnici 1999/45/ES Látky, které jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, klasifikované jako karcinogenní, kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1), nebo karcinogenní, kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2), a takto zařazeny na seznam:karcinogenní, kategorie 1A (tabulka 3.1) / karcinogenní, kategorie 1 (tabulka 3.2) zařazené v dodatku 1Karcinogenní, kategorie 1B (tabulka 3.1) / karcinogenní, kategorie 2 (tabulka 3.2), zařazené v dodatku 2 Topný olej těţký Topný olej těţký Národní předpisy Místní legislativa : Nařízení Rady (ES) č. 1272/2008 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP),Nařízení Rady (ES) č. 1907/2006 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH Posouzení chemické bezpečnosti 16. Další informace SDS provedené změny Zdroj údajů Instruktáţní pokyny Plné znění R-vět, H-vět a EUH-vět:: : 14 - Informace pro přepravu DNEL PNEC : CONCAWE registrační dokumentace. : Před prvním uţíváním,manipulací či skladování této látky musí být zaměstnanci poučeni Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutní toxicita (inhalativní) Kategorie Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně kategorie Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky kategorie Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pri vdechnutí Kategorie Carc. 1B Kancerogenní Kategorie 1B Repr. 2 Toxicita pro reprodukci Kategorie STOT RE 2 Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) Kategorie H304 Při poţití a vniknutí do dýchacích cest můţe způsobit smrt H332 Zdraví škodlivý při vdechování H350 Můţe vyvolat rakovinu H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky H373 Můţe způsobit poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici H400 Vysoce toxický pro vodní organismy H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R20 Zdraví škodlivý při vdechování R45 Můţe vyvolat rakovinu R48/21 Zdraví škodlivý: nebezpečí váţného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůţí R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí CS (Česky) 11/12

12 R63 Moţné nebezpečí poškození plodu v těle matky R66 Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe N Látka ohroţující ţivotní prostredí Xn Mírně toxická látka Bezpečnostní pokyny (CLP): - P201 Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce - P260 Nevdechujte aerosoly, mlhu, dým, - P281 Pouţívejte poţadované osobní ochranné prostředky - P301+P310 PŘI POŢITÍ: Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře - P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení - P501 Odstraňte obsah/obal... Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku CS (Česky) 12/12

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

: Letecký petrolej JET A-1, Letecký petrolej PL-7

: Letecký petrolej JET A-1, Letecký petrolej PL-7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku chemický druh Název Obchodní název/označení Letecký petrolej JET A-1, Letecký petrolej PL-7 Datum vydání: 30.09.1999 Verze:

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Proper Flo Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 15/05/2014 Datum zpracování: 15/05/2014 : Verze: 2.0

Proper Flo Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 15/05/2014 Datum zpracování: 15/05/2014 : Verze: 2.0 Datum vydání: 15/05/2014 Datum zpracování: 15/05/2014 : Verze: 2.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Název přípravku : 1.2. Příslušná

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 110-63-4 203-786-5 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP) Vá 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Motor Flush (bulk) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi : přísada do paliva 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UV 80. info@jokisch-fluids.de Herr Sengenhoff MSDS@jokisch-fluids.de www.jokisch-fluids.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UV 80. info@jokisch-fluids.de Herr Sengenhoff MSDS@jokisch-fluids.de www.jokisch-fluids. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Řezný olej 1.3

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 6 ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Ecosorb 505, Ecosorb 606 Popis směsi: Neutralizér zápachu. 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Koupelny a kuchyně Strana 1 z 7 Č. BL. : 524116 Datum vyhotovení: 18.11.2014 Datum výtisku: 05.12.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ESTATE EGGSHELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST ESTATE EGGSHELL Strana: 1/6 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: CZ 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Pouzití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Polystyren Strana 1 z 6 Č. BL. : 425023 Datum revize: 16.04.2014 Datum revize v ČR: 06.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Polystyren ODDÍL

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006 Datum vypracování: 20/09/2012 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Identifikace látky nebo přípravku Isokor eko1000 ml, 5000 ml, 10000 ml Použití látky / přípravku Hydrofobní

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pritt Pen 40ml Strana 1 z 6 Č. BL. : 392751 Datum revize: 25.04.2014 Datum revize v ČR: 05.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pritt Pen 40ml ODDÍL 1: Identifikace

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Zušlechťující vícefunkční přísada

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti strana 1(5) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Použití přípravku Tekutý samolešticí přípravek na bázi vodné disperze polymerů, pro údržbu dřevěných podlah. 1.3 Identifikace

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list materiálu Bezpečnostní list materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T0791 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

Uhličitan vápenatý ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Uhličitan vápenatý ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 7. 9. 92012 / 0.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Calcipur 5-AL Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l. strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 14.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 711.00 1.2 Pouţití

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Koupelny a kuchyně Strana 1 z 7 Č. BL. : 412307 Datum revize: 07.07.2015 Datum výtisku: 07.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 07.05.2014 1.1 Identifikátor

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC DIESEL SYSTEM CLEANER (čistič naftové palivové soustavy) 375 ml

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC DIESEL SYSTEM CLEANER (čistič naftové palivové soustavy) 375 ml BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC DIESEL SYSTEM CLEANER (čistič naftové palivové soustavy) 375 ml Stránka: 1 Datum vydání: 12/09/2014 Revize č.: 1 Oddíl 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Přepracováno dne: 02.07.2013 Platné od: 10.04.2012 Verze: 1.3 Nahrazuje verzi: 1.2 Změna verze 1.0 adresa firmy, telefon a fax Změna verze 1.1 e-mailová

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

BEZPECNOSTNl LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPECNOSTNl LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPECNOSTNl LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Marine Biodegradable 2-Stroke Engine Oil označení směsi Kód produktu 99700 Číslo SDS

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Univerzální indikátor kapaliny, 250ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Univerzální indikátor kapaliny, 250ml Strana 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

DULUX TRADE DIAMOND SATIN

DULUX TRADE DIAMOND SATIN ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Disperzní malířská barva prémiové

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 43/200 3. března 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Látka Číslo L 0, L20 Číslo CAS 64742-8-0

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0510,0013 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bona Čistič zahradního nábytku Garden Furniture Cleaner (WM 7401)

Bona Čistič zahradního nábytku Garden Furniture Cleaner (WM 7401) strana 1(6) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: Další názvy přípravku: - 1.2 Použití přípravku: Čistící prostředek na zahradní nábytek 1.3 Identifikace: výrobce: distributora:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize : Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku : RESINA 2000 RESINA AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Barva na ruční orážení Chemický název výrobku: Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dimethylanilin, 100ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dimethylanilin, 100ml Strana 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Indexové č.: Číslo ES: 121-69-7 612-016-00-0 204-493-5 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

MASOFILM 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

MASOFILM 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nestékavý bariérový jódový roztok pro namáčení

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 16.1.2002 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Sigal s aplikátorem je krém vyrobený na vodní bázi,

Více

Kilrat Plus extrudovaná kostka

Kilrat Plus extrudovaná kostka Datum vydání: 29.11.2012 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Požerová nástraha na hubení hlodavců 1.3. Identifikace výrobce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 Datum revize: FACILITY PROFESSIONAL STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 Datum revize: FACILITY PROFESSIONAL STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: SHELL FENELLA D 605 Datum vydání: 4/2004 Revize: / Datum revize: I / 6/2005 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SOLDABSORB OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více