AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně"

Transkript

1 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola v Brně (dále jen AKADEMIE STING ) byla jako vysoká škola schválena Rozhodnutím MŠMT čj / ze dne , které nabylo právní moci dne Vlastní činnost AKADEMIE STING byla zahájena akademickým rokem 2001/2002, kdy poprvé nastoupili studenti do I. ročníku. 2 Základní údaje Úplný název vysoké školy je AKADEMIE STING, o.p.s., se sídlem v Brně Používaná zkratka názvu: AKADEMIE STING Adresa: BRNO, Stromovka 1, Kraj Jihomoravský Adresa druhé budovy: BRNO, Pod nemocnicí 25, Kraj Jihomoravský Telefon, FAX: E mail: Http: Statutární orgán: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., ředitel V souladu se zakládací listinou je AKADEMIE STING zřízena k poskytování těchto činností: vzdělávácí a výzkumná, vědecká, vývojová a tvůrčí činnost, zejména v akreditovaných studijních programech podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výchova a vzdělávání, zejména celoživotní vzdělávání, činnosti související. 2.1 Řízení vysoké školy Soukromá vysoká škola AKADEMIE STING má právní formu obecně prospěšné společnosti. Všechny zásadní skutečnosti ovlivňující řízení vysoké školy jsou uvedeny ve Statutu AKADEMIE STING a v dalších vnitřních předpisech registrovaných MŠMT České republiky. Školu řídí rektor, zásadní otázky jsou projednávány v kolegiu rektora. Odchodem paní Věry Sadovské do řádného důchodu, byla v roce 2011 zrušena funkce prorektora pro VTEI, do funkce prorektora pro pedagogiku byl jmenován doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc., z funkce vedoucího katedry účetnictví daní a práva byl odvolán JUDr. Karel Běleja a do funkce byla jmenována Ing. Eva Vincencová. V důsledku výše uvedených změn bylo nutné upravit organizační schéma v části 2.2.

3 Kolegium rektora: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Ing. David Král, Ph.D. doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Ing. Jitka Matějková Ing. Eva Vincencová doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Marie Švecová rektor prorektor pro strategický rozvoj prorektor pro pedagogiku, vedoucí Katedry aplikovaných disciplín kvestorka vedoucí Katedry účetnictví a daní vedoucí Katedry práva vedoucí Katedry ekonomiky a řízení tajemnice školy 2.2 Organizační schéma vysoké školy 2.3 Složení orgánů školy dle zákona, statutu a vnitřních předpisů V roce 2011 byla ze Správní rady AKADEMIE STING odvolána MUDr. Jana Králová, členem byl jmenován Mgr. Arnošt Riesner.

4 Správní rada: Ing. Pavel Svirák, Dr. předseda Bc. Helena Králová člen Mgr. Arnošt Riesner člen V roce 2011 byl z Dozorčí rady AKADEMIE STING odvolán předseda Mgr. Antonín Schneider, předsedou byl jmenován Ing. David Král, Ph.D.. Z důvodu odchodu paní Věry Sadovské a paní Radoslavy Riesnerové do řádného důchodu, byly členkami Dozorčí rady AKADEMIE STING jmenovány MUDr. Jana Králová a Mgr. Hana Zahálková. Dozorčí rada: Ing. David Král, Ph.D. předseda MUDr. Jana Králová člen Mgr. Hana Zahálková člen Z důvodu odchodu paní Věry Sadovské v roce 2011 byla členkou Akademické rady AKADEMIE STING schválena Ing. Eva Vincencová, vedoucí katedry účetnictví a daní AKADEMIE STING. Akademická rada: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., předseda AKADEMIE STING V Brně, rektor členové: Ing. Petr Bajer, CSc. doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Ing. Miroslav Hořický JUDr. Michal Chládek doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Ing. David Král, Ph.D. prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. Ing. Oto Lipovský JUDr. Dobromila Macháčková doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. Ing. Jiří Nekovář prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Ing. Jarmila Obstová Regionální hospodářská komora v Brně, ředitel AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry ekonomiky a řízení Svaz účetních, předseda ZO SÚ v Brně Statutární město Brno, zastupitel AKADEMIE STING v Brně, prorektor a vedoucí Katedry aplikovaných disciplín AKADEMIE STING v Brně, prorektor Univerzita obrany v Brně, Fakulta ekonomiky a managementu, vedoucí Katedry ekonomie AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry práva Finanční ředitelství v Brně, ředitel Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna, vedoucí odboru Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko správní fakulta, děkan Komora daňových poradců ČR, EUROTREND, a.s., daňový poradce Tourbus, a. s., člen představenstva Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, proděkanka Oblis, s.r.o., jednatelka společnosti

5 JUDr. Jan Stavinoha Ing. František Šebek, Ph.D. prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Ing. Eva Vincencová doc. Ing. Václav Vinš, CSc. Městská správa sociálního zabezpečení v Brně, ředitel Mesit holding, a.s., ekonomický a obchodní náměstek Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, vedoucí Katedry veřejných financí AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry účetnictví a daní Vysoká škola hotelová Praha, rektor Akademický senát: Mgr. Antonín Schneider, předseda členové: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. doc. Ing. Oto Kubik, CSc. Ing. David Král, Ph.D. Ing. Lukáš Trčka Ing. Eva Vincencová JUDr. Karel Běleja zástupci studentů: Eva Řeháková Marek Červený Veronika Císařová Barbora Peštuková Filip Špinar Disciplinární komise: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Marie Švecová Hana Vašíčková Eva Řeháková Marek Červený předseda členka členka studentka student 2.4 Zastoupení školy v reprezentaci vysokých škol Zastoupení v České konferenci rektorů: Zastoupení v Radě vysokých škol: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Ing. David Král, Ph.D. 2.5 Hlavní cíle a úkoly školy V Dlouhodobém záměru AKADEMIE STING pro rok je provedena základní analýza současného stavu AKADEMIE STING a vytyčeny cíle a úkoly školy, které jsou v plném rozsahu platné i pro rok V aktualizaci Dlouhodobého záměru AKADEMIE STING pro rok 2012 jsou uvedena pouze některá zpřesnění a konkretizace. Jde zejména o tyto cíle a úkoly:

6 V souladu se světovým rozvojovými tendencemi integrace oborů a stírání rozdílů mezi moderním managementem malých, středních a velkých organizačních jednotek postupně obsahově inovovat výuku dosavadních bakalářských studijních programů R Hospodářská politika a správa (obory Zdaňování a Finanční kontrola ) a R Ekonomika a management (obor Organizace a řízení malých a středních firem ) s cílem zajistit, aby profil absolventů odpovídal měnícím se potřebám jejich úspěšného uplatnění v moderní praxi. Pokračovat v realizaci akreditovaného bakalářského studijního programu R Právní specializace. Připravit veškerou dokumentaci pro podání žádosti o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu. Zvyšovat kvalitu kombinované formy studia, a to zejména vytvářením nových studijních opor a rozvíjením možností elektronické komunikace. Více využívat nově vyvinuté aplikace informačního systému při práce se studenty a absolventy. Podporovat rozšíření nabídky studia v anglickém jazyce a připravit postupné zavádění části výuky v anglickém jazyce, v první fázi u volitelných předmětů. Podporovat v rámci finančních možností školy mimořádně nadané studenty pomocí motivačních a prospěchových stipendií. Zvýšit povědomí mezi uchazeči o studium i samotnými studenty o nadstandardních možnostech získat stipendia v souladu s Pokynem rektora k udělování prospěchových stipendií. Hledat nové cesty, které by umožnily za finančně přijatelných podmínek studentům školy studium v zahraničí. Podporovat mobility studentů. Vyhodnotit současný stav uplatnění absolventů školy v praxi a získané poznatky promítnout do nabízených studijních programů. Zohledňovat požadavky zaměstnavatelů a trhu práce na absolventy. Vytvářet podmínky a umožnit tak studium zdravotně znevýhodněným studentům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Posílit spolupráci s absolventy v oblasti výuky při zajišťování praxe studentů a zpracovávání, příp. oponenturách, závěrečných prací. Posílit komunikaci s absolventy prostřednictvím k tomu vytvořených aplikací v informačním systému. Věnovat systematickou pozornost dalšímu profesnímu a kvalifikačnímu růstu perspektivních interních pracovníků, zejména pak s využitím spolupráce s předními tuzemskými i zahraničními vysokými školami. Ustanovit projektový tým k zajištění výzkumné práce školy, který bude mít za úkol realizovat podávání žádostí v dotačních programech pro vědu a výzkum. Propojit interní výzkum školy s výzkumnou činností studentů vypsáním témat diplomových, výjimečně i bakalářských prací zaměřených na odbornost konkrétních členů výzkumných týmů. Motivovat studenty školy k zapojení do vědeckovýzkumné činnosti školy finančními příspěvky při zapojení na studentských konferencích, soutěžích, grantech, atd. a zapojit studenty do přípravy a motivovat je k aktivnímu vystoupení na konferencích pořádaných školou, podílet se na řešení výzkumných projektů především ministerstev a partnerských vysokých škol. Prohloubit již fungující nebo vytvořit nové užitečné kontakty s vhodnými zahraničními partnery, a to s cílem zapojení do mezinárodních programů a spoluprací. Hledat vhodné adepty z řad studentů navazujícího magisterského studia pro studium v doktorském studijním programu na partnerských univerzitách, kteří by se po zvýšení kvalifikace mohli zapojit do výukové a vědeckovýzkumné činnosti školy.

7 Posílit koncepční řízení personální politiky s cílem získání dalších kvalitních a perspektivních interních odborníků v hlavním pracovním poměru, zejména z řad pedagogů, kteří působí v roli školitelů na státních a veřejných vysokých školách. Zpracovat analýzu současného systému vnitřního hodnocení kvality školy ve smyslu její komplexnosti vůči připravované metodice MŠMT v rámci programu Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. Průběžně doplňovat knihovní fondy o nejnovější odborné publikace, zabezpečit vzdálený přístup do knihovní databáze, dobudovat a profesionalizovat studio pro výrobu distančních opor. V rámci investičního rozvoje se zaměřit zejména na postupné zajištění vlastních vyučovacích prostor a další zkvalitňování materiálně technického a informačního zabezpečení. Zvyšovat úroveň IT služeb poskytovaných uživatelům a zajišťovat jejich dostupnost a spolehlivost. Zvyšovat povědomí o důležitosti bezpečnosti citlivých informací (zálohy dat, archivy, přístupové údaje, antivirové aplikace). Rozvíjet nabídku podpůrných marketingových aktivit a výhod pro studenty prostřednictvím širšího spektra komunikačních kanálů tak, aby byl podpořen zisk plánovaného počtu studentů. Zpracovat marketingový plán pro efektivnější využívání absolventů školy při oslovování nových uchazečů. Aktualizovat propagační materiály školy a navrhnout jejich jednotný vizuální styl v české i anglické verzi. Optimalizovat webové stránky školy dle metodiky SEO a posunout se na vyšší pozice ve frekventovaných vyhledávačích. Připravit aktualizaci prezentace školy na tradičním veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Rozšiřovat portfolio spolupracujících firem v rámci studentských praxí, budovat vztahy s těmito partnery a vytvářet tak příležitosti uplatnění pro absolventy školy. Identifikovat vhodné střední školy v regionu, navázat s nimi spolupráci a vhodnými propagačními aktivitami oslovit potencionální zájemce o studium. V souladu s pravidly konstrukce rozpočtu hospodařit s plánem vyrovnaného rozpočtu. 2.6 Změny vnitřních předpisů V souladu s odst. 4, 13 zák. č. 248/1995 Sb. byl 14. prosince 2011 projednán a schválen Správní radou AKADEMIE STING, o.p.s. Statut AKADEMIE STING, o.p.s., který nabyl platnosti registrací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. března 2012 pod čj. MSMT 8356/ Tímto se zrušuje statut AKADEMIE STING registrovaný ministerstvem dne 22. září 2010 pod čj / Finanční situace AKADEMIE STING Zpráva o hospodaření je sestavena z účetních výkazů, podkladů a řídí se zejména 21 zák. č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Hospodárné využití finančních prostředků umožňuje postupnou realizaci cílů, stanovených dlouhodobým záměrem. Škola hospodaří s obratem cca 45,60 mil. Kč, z toho podstatnou část tvoří vybrané školné od studentů.

8 a) Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených: Výnosy celkem (školné, kurzovné+poplatky za přijímací řízení) Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů Nerozdělený zisk tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Příznivého HV bylo dosaženo přírůstkem studentů a dobrým hospodařením. b) Přehled o výnosech na nákladech: Výnosy ze školného Výnosy z kursovného Výnosy z přijímacího řízení Výnosy z opak. zkoušek, zápočtů a SZZ Výnosy z úroků Výnosy ostatní Dotace (ubytovací, soc. stipendia) Výnosy celkem tis. Kč 28 tis. Kč 420 tis. Kč 346 tis. Kč 195 tis. Kč 846 tis. Kč 993 tis. Kč tis. Kč Náklady na spotřebu materiálu Náklady na spotřebu energie Náklady na opravy a udržování Náklady na služby Náklady na mzdy a dohody Náklady na sociální a zdravotní pojištění Náklady na zákonné sociální náklady Náklady na ubyt. a soc.stip. hrazené z dotace Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem tis. Kč 973 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 150 tis. Kč 993.tis. Kč 559 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odměna za činnost ředitele činila za rok 2011 celkovou částku , Kč, další funkční požitky nebyly v roce 2011 stanoveny ani poskytnuty.

9 c) Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů Hlavní příjmy v kalendářním období byly získány ze školného, poplatků za přijímací řízení a ostatních poplatků od studentů: Výnosy v Kč Bakalářské studium ,00 Magisterské studium ,00 Celoživotní vzdělávání ,00 Přijímací řízení ,00 Opakované zkoušky ,00 Tržby z prodeje dlouh. hm. majetku ,00 Úroky z vkladů ,20 Ostatní výnosy ,19 Dotace ubytovací a sociální stipendia ,00 Výnosy celkem ,39 d) Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti Stav rezervního fondu k činil ,42 Kč. Čistý zisk z roku 2011 bude v roce 2012 převeden do rezervního fondu. Stav rezervního fondu k činí ,61 Kč. e) Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti Majetek: V roce 2011 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši tis. Kč. Celkový stav dlouhodobého hmotného majetku činí k částku tis. Kč. Finanční majetek k činí tis. Kč. K datu činil finanční majetek tis. Kč. Závazky k : Dodavatelé faktury splatné v r Zaměstnanci mzda 12/2011 Soc. a zdr. pojištění za 12/2011 Přijaté zálohy školného Ostatní závazky Daň z příjmů závislá činnost za 12/2011 Ostatní přímé daně Dohadné účty pasivní Závazky celkem 144 tis. Kč tis. Kč 374 tis. Kč 763 tis. Kč 26 tis. Kč 414 tis. Kč 194 tis. Kč 390 tis. Kč tis. Kč

10 K prvnímu dni účetního období, tj. k byla hodnota závazků tis. Kč. Veškeré závazky byly v roce 2012 zaplaceny. f) Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti Náklady vynaložené pro v tis.kč plnění obecně prospěšných služeb Celkem Mzdové prostředky v tis. Kč Mzdové prostředky vyplacené ze školného v tom pedagogům nepedagogům Vyplacené mzdové prostředky celkem g) Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku Ke změnám zakládací listiny ve sledovaném období došlo v souladu změn zákona č. 231/2010 Sb., změny ve složení členů správní a dozorčí rady byly realizovány v souladu se zákonem. 3 Akreditované studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy V souladu s aktualizovaným Dlouhodobým záměrem AKADEMIE STING byly v akademickém roku 2011/2012 otevřeny tři bakalářské studijní programy a jeden navazující magisterský studijní program (tabulka 3.1 v příloze): B6202 Hospodářská politika a správa se studijními obory: 6202R063 Zdaňování prezenční i kombinovaná forma studia 6202R021 Finanční kontrola prezenční i kombinovaná forma studia B6208 Ekonomika a management s jediným studijním oborem: 6208R074 Organizace a řízení malých a středních firem prezenční i kombinovaná forma studia B6804 Právní specializace se studijními obory: 6804R012 Právo v podnikání prezenční i kombinovaná forma studia 6804R028 Právo ve veřejné správě prezenční i kombinovaná forma studia N6208 Ekonomika a management s jediným studijním oborem: Podniková ekonomika a management prezenční i kombinovaná forma studia. V oboru N6208 se může student zaměřit do jedné ze dvou oblastí, a to Ekonomika a zdaňování anebo Management malých a středních firem.

11 K naplnění mezinárodních dohod, jimiž je Česká republika vázána, ustanovení zák. č. 111/1998 Sb., v souladu se stanoviskem Akreditační komise MŠMT, jakož i v souladu se Statutem AKADEMIE STING, vstoupil začátkem roku 2001 v platnost Pokyn rektora č. 1/2001, který umožňoval absolventům vyšších odborných škol (dále jen VOŠ ) se shodným nebo obdobným profilem studia studovat bakalářský studijní program "Hospodářská politika a správa" se standardní dobou studia 3 roky za 2 roky, s tím že studenti byli povinni složit všechny zkoušky a splnit stejné studijní povinnosti jako studenti tříletého studia. Na základě doporučení MŠMT z listopadu 2005 vznikla Příloha k Pokynu rektora č. 3/2005, dle kterého byl od akademického roku 2005/2006 pro absolventy VOŠ otvírán jediný bakalářský studijní obor "Organizace a řízení malých a středních firem" v modifikované formě. Stále platí výše uvedené, tj. studium trvá 4 semestry a studenti jsou povinni složit všechny zkoušky a splnit stejné studijní povinnosti jako studenti tříletého studia. AKADEMIE STING neuskutečňuje žádný z programů: v cizím jazyce (tabulka 3.2 v příloze), tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 3.3 v příloze), společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR (tabulka 3.4 v příloze), společně s vyšší odbornou školou (tabulka 3.5 v příloze), mimo obec, ve které má škola sídlo a mimo povinnou odbornou praxi během studia (tabulka 3.6 v příloze). 3.2 Počet akreditovaných studijních programů uskutečňovaných v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání a využívání kreditového systému na vysoké škole Ve všech uskutečňovaných studijních programech je zaveden klasický systém hodnocení formou zkoušek a zápočtů. Souběžně je zaveden kreditový systém podle ECTS. Student bakalářského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 180 kreditů za celé tříleté studium, a student navazujícího magisterského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 120 kreditů za celé dvouleté studium. Zvláště důsledně škola postupuje při započítávání kreditů účastníkům kurzů CŽV. Pokud posluchač kurz úspěšně ukončí, je mu při přechodu z kurzu do řádného studia započítáno 60% kreditů, tj. 108 kreditů. V magisterském studiu je počet kreditů za akademický rok 60, tj. za dvouleté magisterské studium celkem 120 kreditů. Účastníkům kurzu CŽV, kteří se stanou studenty na začátku druhého ročníků NMSP (tedy v 3. semestru) je možno uznat maximálně 72 kreditů (tj. 60% kreditů ze 120). Při splnění všech studijních povinností v souladu se studijním plánem získají za první ročník pouze 60 kreditů, které se jim uznají. Kreditní systém se začal v plné míře využívat při přestupech studentů z jiných vysokých škol. Porovnáním doložených studijních plánů se posuzuje nejen počet získaných kreditů, ale i obsah absolvovaných předmětů na jiné vysoké škole. Student může požádat o uznání zkoušek pouze při přijímacím řízení. Všichni úspěšní absolventi školy od roku 2006 dostávají kromě bakalářského a magisterského diplomu i Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce. 3.3 Další vzdělávací aktivity AKADEMIE STING v roce 2011 na základě zájmu studentů a absolventů realizovala několik typů dalších vzdělávacích aktivit, přičemž posluchačsky nejoblíbenější jsou vyžádané přednášky odborníků z praxe.

12 Největší zájem jsme zaznamenali o přednášku investora Michaela Rostocka z Venture Investors Corporate Finance, který v našem plně obsazeném největším přednáškovém sálu představil více než 90 studentům v přednášce Alchymie úspěchu podnikání, aneb proč někteří vyhrávají a jiní krachují zásady odpovědného podnikání. Ve snaze prohloubit interdisciplinární spolupráci AKADEMIE STING s dalšími akademickými subjekty byla v roce 2011 ve spolupráci se společností Koma Modular Construction vypsána soutěž pro studenty stavebních fakult a fakult architektury na dostavbu areálu AKADEMIE STING. Mezi porotce zavítala proděkanka Fakulty architektury VUT v Brně doc. Ing. Arch. Iva Poslušná, Ph.D. a další akademici. Tři studentské návrhy vybrané porotou byly finančně odměněny. První úspěchy zaznamenáváme také na poli letních škol a studijně pracovních stáží našich studentů v zahraničí, které jsme propagovali v minulých letech. V současné době náš absolvent bakalářského oboru studuje a pracuje v Austrálii. V neposlední řadě vyvíjí AKADEMIE STING značné úsilí o začlenění studentů na semináře a přednášky s předními představiteli našeho státu. Přihlášení studenti se pravidelně účastní např. Žofínských fór, mezi poslední navštívené akce spadají setkání s prezidentem republiky, předsedou vlády, ministrem financí a guvernérem ČNB. V roce 2011 zvítězil náš student Jiří Vágner v celonárodní studentské soutěži PARTNERS INVITATIONS. Další vzdělávací aktivity jsou nabízeny i akademickým pracovníkům, kdy se zpravidla jedná o exkurze ve výrobních podnicích. Posledním navštíveným podnikem v roce 2011 byla společnost Barum Continental v Otrokovicích. 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech, samoplátci K studovalo ve všech ročnících akreditovaných studijních programů celkem 1241 studentů, z toho v bakalářských programech 649 studentů a v navazujícím magisterském programu 592 studentů (tabulka 4.1 v textu a v příloze). Tabulka 4.1 Statistika aktivních studií k Studijní program Typ studia / Forma studia B N P K P K Celkem B6202 Hospodářská politika a správa B6208 Ekonomika a management B6804 Právní specializace N6208 Ekonomika a management Celkem Vzhledem k tomu, že AKADEMIE STING je soukromá vysoká škola, jsou všichni její studenti samoplátci (tabulka 4.4 v příloze).

13 4.2 Studenti ve věku nad 30 let K evidujeme pouze dva studenty v prezenční formě studia ve věku nad 30 let. Ostatní studenti studují v kombinované formě (tabulka 4.5 v textu a v příloze). Tabulka 4.5 Statistika aktivních studií k Studenti ve věku nad 30 let Studijní program Typ studia / Forma studia B N P K P K Celkem B6202 Hospodářská politika a správa B6208 Ekonomika a management B6804 Právní specializace N6208 Ekonomika a management Celkem Neúspěšní studenti (tabulka 4.6 v textu a v příloze) Tabulka 4.6 Neúspěšná studia od do Typ studia / Forma studia Studijní program B P K P K N Celkem B6202 Hospodářská politika a správa B6208 Ekonomika a management B6804 Právní specializace N6208 Ekonomika a management Celkem Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti AKADEMIE STING má zpracované semestrální plány hospitací ve výuce, které realizují garanti a přednášející jednotlivých předmětů. V průběhu semestrů se podle charakteru předmětů konají písemné kontrolní práce a jsou zadávány písemné semestrální práce nebo případové studie. Během výuky jsou zajištěny individuální konzultace vyučujících pro studenty, které jsou zaměřené na doplnění znalostí, vytvoření studijních návyků a pochopení náročných partií z probírané látky. Při tvorbě nových učebních textů přihlíží autoři k příčinám studijní neúspěšnosti se snahou omezit ji. Zvláštní pozornost je pak věnována studentům při přípravě bakalářských a diplomových prací. Mimo povinných a rozvrhově zabezpečených konzultací je individuálně

14 realizují vedoucí bakalářských a diplomových prací, protože ve většině případů jsou jimi učitelé školy. 5 Absolventi 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů Řádný termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v akademickém roce 2010/2011 byl ve dnech V tomto termínu složilo státní zkoušku celkem 129 studentů. Z prezenčního studia uspělo 33 studentů, z toho 21 studentů v oboru Zdaňování, 12 studentů v oboru Finanční kontrola. Z celkového počtu 96 studentů kombinovaného studia, kteří složili státní závěrečnou zkoušku ve výše uvedeném termínu, bylo 29 studentů v oboru Zdaňování, 11 studentů v oboru Finanční kontrola, 56 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem (z toho 37 ve standardní kombinované formě, 19 v modifikované formě). V náhradním termínu dne složilo státní závěrečnou zkoušku celkem 34 studentů. Z prezenčního studia uspělo 7 studentů, z toho 6 studentů v oboru Zdaňování, 1 student v oboru Finanční kontrola. V kombinovaném studiu uspělo celkem 27 studentů, 11 studentů v oboru Zdaňování a 16 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem (z toho 10 ve standardní kombinované formě, 6 v modifikované formě). V roce 2011 tedy složilo úspěšně státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia 163 absolventů. 12 studentů mělo po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly i studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 3 studenti. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo bakalářská studia již 1377 studentů, z toho 311 studentů v prezenčním studiu, 660 studentů v kombinované formě, 406 studentů v modifikované formě pro absolventy VOŠ. Řádný termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia v akademickém roce 2010/2011 byl ve dnech V tomto termínu složilo státní závěrečnou zkoušku celkem 146 studentů, z toho 28 studentů prezenčního studia, 118 studentů kombinovaného studia. V náhradním termínu složilo státní závěrečnou zkoušku 20 studentů, z toho 4 studenti prezenčního studia a 16 studentů kombinovaného studia. V roce 2011 složilo celkem státní závěrečnou zkoušku 165 studentů magisterského studia (32 studentů prezenčního studia, 133 studentů kombinovaného studia). Čtyři studenti měli po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhla 1 studenta na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka, která je spojena s finanční odměnou. Celkem svá magisterská studia na AKADEMII STING úspěšně ukončilo již 639 studentů, z toho 130 studentů v prezenční formě a 509 studentů v kombinované formě. V roce 2011 absolvovalo studium 328 studentů (tabulka 5.1 v textu a v příloze). Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo studia již 2016 studentů.

15 Tabulka 5.1 Absolventi roční výstupy od do Studijní program Typ studia / Forma studia B N P K P K Celkem B6202 Hospodářská politika a správa B6208 Ekonomika a management N6208 Ekonomika a management Celkem Práce s absolventy a uplatnění absolventů na trhu práce Informační systém AKADEMIE STING umožňuje sběr informací o dalším uplatnění absolventů v anketách a jejich následné zpracování do meziročních statistik. Vše je však podmíněno ochotou absolventů ke spolupráci. Přes veškerou snahu se nedaří přesvědčit absolventy školy k větší dlouhodobé spolupráci se školou. Absolventi mají možnost sledovat dění na škole a zapojit se do diskusí též prostřednictvím Facebooku. AKADEMIE STING provádí vlastní průzkumy a dotazníková šetření potřeb trhu práce, zejména potřeb klíčových zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji. Mimo to spolupracuje i s významnými organizacemi, jako je např. agentura SCIO.CZ. Ve spolupráci se SCIO.CZ sleduje také vývojové trendy zájmu uchazečů o jednotlivé obory na soukromých vysokých školách. Vzhledem k povinné praxi, která je součástí studijního plánu bakalářského studia prezenční formy, studenti nejsou znevýhodněni nedostatkem praxe a chybějícími pracovními návyky. Mimoto škola klade důraz na prohlubování znalosti cizích jazyků a počítačových dovednosti. V navazujícím magisterském studiu je naopak kladen důraz na získání schopností pro aplikaci teoretického poznání v praxi. Absolventi jsou schopni velmi dobře plnit úkoly středního a vrcholového managementu. I přesto, že v roce 2011 přetrvával negativní vliv hospodářské krize na finanční situaci podnikatelských i státních subjektů, mají absolventi školy stále velmi dobré uplatnění na trhu práce. To lze snadno zjistit na webových portálech státní správy. 6 Zájem o studium 6.1 Zájem o studium a meziroční srovnání Přesto, že je demografická křivka dlouhodobě nepříznivá, je zájem o studium na AKADEMII STING poměrně stabilní. Daří se, díky desetileté tradici a dobré pověsti, plnit dlouhodobý záměr na období a jeho aktualizace. V roce 2010 byl počet podaných přihlášek 948, v roce 2011 byl počet přihlášek 835, meziroční rozdíl je 113 uchazečů. Počet přijatých v 2010 byl 692 uchazečů, v roce 2011 byl počet přijatých uchazečů 610, meziroční rozdíl je 82 uchazečů. Počet zapsaných ke studiu v roce 2010

16 byl 627 studentů, v roce 2011 byl počet zapsaných ke studiu 597 studentů, meziroční rozdíl je 30 studentů (tabulka 6.1 v příloze). 6.2 Přijímací zkoušky V minulých letech se osvědčilo přijímat uchazeče o prezenční bakalářské studium na základě pohovoru o motivaci uchazeče a u uchazečů o kombinovanou formu požadovat také doklad o zajištění odborné praxe po standardní dobu studia i předložení tématu problému, který chtějí zpracovávat v průběhu studia a později dokončit jako bakalářskou práci. Tento model byl modifikován a použit i při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia. K zajištění vyšší kvality a návaznosti mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem byly již v minulých letech v posledním ročníku bakalářského studia zavedeny předměty Veřejné finance a Controlling. Zvláštní pozornost při přijímacím řízení věnuje škola přestupům z jiných škol na základě žádosti uchazeče a uznání absolvovaného předmětu nebo části absolvovaného studia. Cizinci jsou přijímaní ke studiu v českém jazyce za stejných podmínek jako uchazeči s českým občanstvím s podmínkou, že předloží nostrifikaci dosaženého vzdělání a doklad o úspěšném absolvování zkoušky z českého jazyka. 6.3 Zájem o studium v navazujícím magisterském studijním programu Dlouhodobě platí, že většina absolventů bakalářských ekonomických oborů pokračuje ve studiu na naší škole v navazujícím magisterském programu (tabulka 5.1). V roce 2011 absolvovalo bakalářská studia 163 studentů/absolventů. Do navazujícího studia se zapsalo celkem 117 absolventů AKADEMIE STING, což je 72% všech absolventů. Z celkového počtu 334 zapsaných ke studiu bylo 217 studentů z jiných škol, což je 65% všech zapsaných studentů (tabulka 6.2 v příloze). 6.4 Spolupráce se středními školami I v roce 2011 byly na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus výchovným poradcům ze středních škol a uchazečům o studium poskytnuty písemné materiály a ústní informace o studiu na AKADEMII STING. Škola rovněž využila neformální kontakty svých učitelů se středními školami v regionu pro oboustranný transfer informací a zkušeností. 7 Akademičtí pracovníci Současnou personální situaci charakterizují tabulky 7.1 až 7.6 v příloze. Výuku zajišťuje celkem v přepočtených počtech 20,23 akademických pracovníků (tabulka 7.1 v příloze). Na výuce se podílí 37 odborníků z aplikační sféry (tabulka 11.2 v příloze). Výuku profilových předmětů zajišťují v celém rozsahu profesoři, docenti a pedagogové s akademickým titulem Ph.D. V současnosti neexistují pracovníci zařazení jako Vědečtí pracovníci. Tři z interních pedagogů, kteří dosud nemají titul Ph.D., studují doktorské studium. Ve spolupráci s veřejnými brněnskými vysokými školami se uvažuje možnost budoucích habilitací a jmenovacích profesorských řízení perspektivních mladších pedagogů. Někteří externí pedagogové bez titulu Ph.D., CSc. nebo Dr.Sc. jsou však výraznými odborníky z praxe (např. z Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu, Finančního úřadu).

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více