Plena Výkonové zesilovače

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plena Výkonové zesilovače"

Transkript

1 Plena Výkonové zesilovače Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 LBB 1938

2 Pravidla bezpečnosti 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a návod k použití. 2. Návod uschovejte - Bezpečnostní upozornění a návod k použití uschovejte pro pozdější nahlédnutí. 3. Dbejte varování - Mějte na zřeteli všechna varování uvedená na přístroji a v návodu k použití. 4. Řiďte se návodem - Řiďte se všemi pokyny uvedenými v návodu k použití. 5. Čištění - Před čištěním přístroj odpojte od sítě. K čištění nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky. Přístroj čistěte vlhkou tkaninou. 6. Připojená zařízení - K přístroji nepřipojujte žádné zařízení, které není doporučené výrobcem tohoto přístroje. Připojení nedoporučeného zařízení představuje bezpečnostní riziko. 7. Voda a vlhkost - Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody - tedy například blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelní vany, ve vlhkém prostředí, v blízkosti plaveckého bazénu, při nechráněné venkovní instalaci nebo v prostorech klasifikovaných jako vlhký prostor. 8. Příslušenství - Neumísťujte přístroj na nestabilní podstavce, stativy, trojnožky nebo police. Přístroj by mohl spadnout, vážně se poškodit a způsobit zranění obsluze. Používejte pouze podstavce, stativy, trojnožky nebo police výrobcem doporučené nebo prodávané přímo s tímto přístrojem. Při jakékoliv montáži přístroje se řiďte pokyny výrobce a používejte pouze montážní příslušenství výrobcem doporučené. Při přepravě přístroje na vozíku je nutno pohybovat se opatrně. Rychlá zastavení, nadměrná zrychlení a nerovné povrchy mohou zavinit převrhnutí vozíku s přístrojem. 9. Větrání - Pokud jsou na přístroji otvory, zabezpečují větrání a zajišťují spolehlivý provoz a ochranu přístroje před přehříváním. Tyto otvory nesmějí být zakryty. Přístroj nesmí být zabudován do sestavy, pokud nebude zajištěno řádné větrání nebo pokud nebude přihlédnuto k případným dalším pokynům výrobce. 10. Napájení - Přístroj smí být napájen pouze z druhu zdroje uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje, který k napájení přístroje hodláte použít, konzultujte jej s prodejcem přístroje. Pokud je přístroj určen pro napájení z baterií nebo z jiných zdrojů, řiďte se pokyny uvedenými v návodu k použití. 11. Nulování - Přístroj může být vybaven zástrčkou s otvorem pro ochranný kolík. Z bezpečnostních důvodů lze tento typ zástrčky zasunout pouze do odpovídajícího typu zásuvky (tj. do zásuvky s ochranným kolíkem). Pokud do vaší zásuvky zástrčku přístroje nelze zapojit, obraťte se na elektroinstalatéra a nechejte zásuvku vyměnit. Ochranná funkce nulování nesmí být narušena. 12. Ochrana síťové šňůry - Síťové šňůry by měly být vedeny tak, aby po nich nebylo možné šlapat a aby předměty umístěné na nebo vedle šňůry nezpůsobily její přiskřípnutí. Věnujte zvláštní pozornost zásuvkám, zástrčkám a místu, ve kterém síťová šňůra vychází z přístroje. 13. Přetížení Zásuvky ani prodlužovací šňůry nepřetěžujte mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 14. Vniknutí předmětů a tekutin - Do přístroje nikdy větracími otvory nevsouvejte žádné předměty. Vložený předmět by se mohl dotknout místa s vysokým napětím nebo způsobit zkrat, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na přístroj nikdy nelijte žádnou tekutinu. 15. Opravy - Přístroj se nikdy nepokoušejte opravit sami. Otevření přístroje nebo sejmutí jeho krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům. 16. Poškození vyžadující opravu - Dojde-li k následujícímu, odpojte přístroj ze zásuvky a předejte jej kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi: Je poškozena síťová šňůra nebo zástrčka. Na přístroj byla rozlita tekutina nebo do něj spadl předmět. Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě. Při zacházení podle návodu k použití přístroj nepracuje správně. Nastavujte pouze ovládací prvky popsané v návodu k použití. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může přístroj poškodit a obnovení funkce přístroje pak může vyžadovat rozsáhlou opravu. Přístroj spadl nebo je poškozena jeho skříňka. Nastala patrná změna ve funkci přístroje nebo v jeho výkonu. 17. Náhradní díly - Jsou-li k opravě potřebné náhradní díly, ujistěte se, že servisní pracovník použil díly specifikované výrobcem přístroje nebo takové díly, které mají shodné parametry jako díly původní. Nahrazení původních dílů nevhodnými může způsobit nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí. 18. Bezpečnostní zkouška - Po dokončení jakéhokoliv servisního zásahu nebo opravy přístroje požádejte servisního pracovníka o provedení bezpečnostní zkoušky, kterou prokáže, že je přístroj způsobilý řádného provozu. 19. Ochrana před poškozením bleskem - Jako další ochranu přístroje před bleskem při bouřce nebo bude-li přístroj po delší dobu opuštěn a nepoužíván, odpojte ze zásuvky síťovou zástrčku a odpojte kabelový systém. Zabráníte tak poškození přístroje bleskem nebo napěťovou špičkou v síti. 2

3 Obsah O tomto návodu... 3 Bezpečnostní výstrahy... 3 O přístroji... 5 Ovládací prvky a indikátory (přední panel)... 5 Ovládací prvky a přípojná místa (zadní panel)... 6 Interní nastavení... 7 Instalace... 8 Zapojení do sítě Provoz Technické parametry O tomto návodu Tento Návod k instalaci a obsluze obsahuje všechny informace potřebné pro instalaci a používání výkonových zesilovačů Plena. Dohody Varování Respektováním těchto pokynů předejdete zranění. Výstraha Respektováním těchto pokynů předejdete poškození přístroje. Poznámka Poznámky upozorňují na tipy týkající se obsluhy nebo jiné užitečné informace. Bezpečnostní výstrahy Varování Neotvírejte kryty přístroje připojeného k síti. Uvnitř se nachází neizolované části, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Výstraha Uvnitř přístroje nejsou žádné části opravitelné uživatelem. Opravy přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům. 3

4 Snímač teploty Vstup Průchozí výstup Pomocný (Slave) vstup 100V Pojistka Pojistka stejnosměrného napájení Vypínač Indikátor zapnutí Vstup 24 Vss Přehřátí Snímač teploty Prioritní vstup 1 Průchozí výstup 1 Vstup programu 2 Průchozí výstup 2 Pouze prioritní hlášení Bez priority Prioritní vstup V Vstup 1 0 V Vstup 2 Zapnutí vstupu V Aktivován 0 V Umlčen Pomocný (Slave) vstup 100V Pojistka 10A Omezovač proudového rázu při zapnutí Vypínač Indikátor zapnutí Pojistka ss 40A Zpoždění Akumulátor Vstup 24 Vss 4

5 O přístroji Řada výkonových zesilovačů Plena obsahuje tři monofonní zesilovače s výstupním výkonem 120 W (LBB1930), 240 W (LBB1935) a 480 W (LBB1938). Zesilovače mají 70 V a 100 V výstupy s konstantním napětím a nízkoimpedanční výstup pro reproduktory s impedancí 8 ohmů. Všechny zesilovače jsou vybavené ochranou proti přetížení a zkratu. Vysokou provozní spolehlivost zajišťují i další zabudované funkce, jako je teplotou spínaný ventilátor a obvody na ochranu před přehřátím. Zesilovače je možno provozovat i s napájením z akumulátorů s automatickým přepnutím ze síťového napájení. Linkové vstupy jsou symetrické a je možno je zapojit jako průchozí. 100 V pomocný (slave) vstup umožňuje napojení na stávající reproduktorové linky. LBB1938 má zdvojené vstupy s funkcí priority hlášení a výstupy ovládanými prioritou. Ovládací prvky a indikátory (přední panel) 1. Vypínač 2. VU metr (LED pro zapnutí napájení a úrovně 20, 6 a 0 db) 3. Indikátor napájení akumulátorem (pouze pro LBB1938) 4. Indikátor přehřátí (pouze pro LBB1938) 5. Otvor vstupu vzduchu pro nucené chlazení vzduchem (pouze pro LBB1938) 5

6 Ovládací prvky a přípojná místa (LBB1930, LBB zadní panel) 1. Regulátor hlasitosti 2. Svorky pomocného vstupu 100 V / 0 V 3. Linkový vstup (XLR/symetrický) 4. Linkový vstup (zdířka jack /symetrický) 5. Linkový výstup (XLR/symetrický) 6. Linkový výstup (zdířka jack /symetrický) 7. Svorky reproduktorového výstupu a svorky napájení 24 Vss 8. Šroub uzemnění 9. Síťová pojistka LBB1930 T2.5A LBB1935 T4A 10. Síťový konektor (3 pólový) 11. Přepínač síťového napětí 230/240 V Ovládací prvky a přípojná místa (LBB zadní panel) 1. Prioritní linka - vstup 1 (XLR/symetrický) 2. Regulátor hlasitosti vstup 1 3. Linkový výstup 1 (XLR/symetrický) 4. Linka programu - vstup 2 (XLR/symetrický) 5. Regulátor hlasitosti vstup 2 6. Linkový výstup 2 (XLR/symetrický) 7. Svorky reproduktorového výstupu řízeného prioritou 8. Šroub uzemnění 9. Svorky napájení 24 Vss 10. Síťová pojistka (T10A) 11. Síťový konektor (3 pólový) 12. Svorky přímého reproduktorového výstupu 13. Svorky pomocného vstupu 100 V 14. Svorky ovládání aktivace vstupu Svorky ovládání prioritního vstupu 1 6

7 Interní nastavení (pouze LBB1938) Výstupní napětí reproduktorových výstupů řízených prioritou můžete nastavit na 70 V nebo 100 V. Jako přepínač napětí v tomto případě slouží trubičková pojistka uvnitř přístroje. Pro výstupní napětí 100 V (výchozí nastavení) vložte trubičkovou pojistku do pojistkového držáku F701. Pro výstupní napětí 70 V ji vložte do pojistkového držáku F702. Toto nastavení neovlivní výstupní napětí přímých reproduktorových výstupů. Výstraha Do pojistkových držáků F701 a F702 nikdy nevkládejte dvě pojistky současně. 7

8 Instalace do racku Výkonové zesilovače Plena jsou dodávány ve stavu pro volné položení na stůl, ale pomocí přiložených montážních konzolek je můžete nainstalovat do 19" racku (stojanu). V případě montáže do racku musíte: zespoda přístrojové skříně odmontovat 4 nožičky. Bez nožiček jsou zesilovače LBB1930 a LBB1935 vysoké 2U a zesilovač LBB1938 3U. ponechat nad LBB1930 nebo LBB1935 v racku 1U volného místa, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu potřebného k chlazení. zajistit, aby okolní teplota jednotky v racku nepřesáhla 55 C. Při instalaci do racku je povoleno sejmutí horního krytu zesilovače Plena, aby se zlepšilo proudění vzduchu. Pokud tak učiníte, vždy použijte podložky přiložené k montážním konzolkám a instalaci proveďte v souladu se všemi bezpečnostními pokyny. Pro zaručení spolehlivého provozu při dlouhodobě vysokém výstupním výkonu je zesilovač vybaven zabudovaným ventilátorem spínaným snímačem teploty. Jestliže kvůli nedostatečnému proudění vzduchu, přetížení nebo příliš vysoké okolní teplotě vnitřní teplota zesilovače dosáhne kritické hodnoty, aktivuje se ochrana před přehřátím a zesilovač se přepne do pohotovostního režimu. Připojení stejnosměrného (akumulátorového) napájení Výkonový zesilovač je vybaven vstupem napájení 24 Vss (šroubovací terminál), přes který jej můžete připojit k záložnímu napájecímu zdroji, například k akumulátorům. Pro zvýšení elektrické stability systému zesilovač můžete uzemnit (8). Výstraha Napájecí kabel musí být vybaven pojistkou zapojenou v sérii. Použijte typ pojistky uvedený na obrázku. 8

9 Zapojení linkového vstupu a průchozí zapojení (do řetězce) Výkonové zesilovače Plena jsou vybaveny symetrickým linkovým vstupem pro připojení k předzesilovači nebo směšovacímu zařízení. Pokud pro ozvučení potřebujete větší výkon, můžete zesilovač zapojit do řetězce s dalším výkonovým zesilovačem Plena (průchozí zapojení). Každý výkonový zesilovač musí být připojen k vlastní sadě reproduktorů. Nepropojujte výstupy zesilovačů. LBB1930 a LBB1935 mají vstupy i průchozí výstupy osazené jak XLR konektory (3 a 5), tak i konektory jack (4 a 6). U LBB1938 pro normální provoz bez prioritních hlášení použijte linkový vstup programu vstup 2 (4) a linkový průchozí výstup 2 (6). Regulátor hlasitosti K nastavení výstupní úrovně výkonového zesilovače použijte regulátor hlasitosti vedle linkového vstupu. 9

10 Zapojení prioritního vstupu a použití řídicích terminálů (pouze LBB1938) Výstup zóny 1 Výstup zóny 2 k dalším zónám Kromě vstupu programu (Vstup 2-Program) je výkonový zesilovač Plena LBB1938 vybaven i symetrickým prioritním vstupem (Vstup 1 Priorita) pro připojení k jinému předzesilovači nebo směšovacímu zařízení. Pro přepnutí na prioritní vstup (1) a umlčení vstupu programu (4) přiveďte na řídicí terminály prioritního vstupu 1 (15) řídicí napětí 2 až 24 V. Tímto způsobem můžete do vstupu programu zapojit lokální zdroj hudebního pozadí a do prioritního vstupu pak vzdálený systém tísňových hlášení. Zdroj tísňových hlášení musí být schopen poskytnout řídicí napětí 2 až 24 V pro umlčení lokálního zdroje hudby. Vstup programu můžete dálkově ovládat spínačem zapojeným do řídicích terminálů (14) aktivace vstupu 2. Příklad aplikace s využitím řídicích terminálů LBB1938 (viz obr.) S využitím kombinace až šesti výkonových zesilovačů LBB1938 a systémového předzesilovače Plena LBB1925/10 můžete postavit výkonný multi-zónový systém ozvučení. Přepínání hudebního pozadí a hlášení v jednotlivých zónách zabezpečují relé zón v LBB1925/10 ve spojení s řídicími terminály LBB1938. LBB1925/10 ovládá hudební pozadí distribucí řídicího napětí 24 Vss přes relé hudebního pozadí zón na řídicí terminály (14) aktivace vstupu 2 na LBB1938. Současně LBB1925/10 ovládá i hlášení, a to distribucí řídicího napětí 24 Vss přes relé hlášení zón na řídicí terminály (15) aktivace prioritního vstupu 1 na LBB1938. Každý výkonový zesilovač napájí reproduktory jedné zóny. Každou ze zón lze vypnout, posílat do ní hudební pozadí nebo hlášení. 10

11 Pomocný (slave) vstup linky 100 V Výkonové zesilovače Plena disponují pomocným (slave) vstupem linky 100 V, který lze propojit se stávajícím 100 V reproduktorovým rozvodem. Na vzdáleném místě tak lze snadno do stávajícího systému připojit přídavný výkonový zesilovač a zvýšit tak dostupný výkon na potřebnou úroveň. 11

12 Ovládání mixážního zesilovače Připojení reproduktorů Reproduktory s konstantním napětím Výkonové zesilovače Plena mohou signálem napájet reproduktory 100 V linky s plným výkonem (100 V) nebo s polovičním výkonem (70 V). Reproduktory zapojte paralelně a dbejte přitom na jejich polarity, aby byly správně sfázované. Součet příkonů všech reproduktorů nesmí překročit jmenovitý výkon zesilovače. Pouze LBB1938: Zkontrolujte, zda je správně nastavena pojistka pro volnu napětí reproduktorů (viz str. 11). Výstupy Priority Only (pouze prioritní hlášení) a No Priority (bez priority) ovládá relé prioritního hlášení. Výstup Priority Only napájí reproduktory pouze při prioritním hlášení, výstup No Priority je napájí pouze signálem programu a při prioritním hlášení se vypíná.výstup Priority Only lze také využít pro 3-vodičové dálkové ovládání hlasitosti (volume control override). V takovém případě zajistěte, aby zvolené napětí pro výstup Priority Only bylo shodné jako napětí přímého výstupu. Nízkoimpedanční reproduktory Nízkoimpedanční reproduktory se zapojují mezi terminály 8 Ohmů a 0. Tento výstup je schopen dodat jmenovitý výstupní výkon do zátěže s impedancí 8 ohmů. Více reproduktorů spojte sériově nebo paralelně tak, aby jejich celková výsledná impedance byla 8 Ohmů nebo vyšší. Při zapojování dbejte na polaritu reproduktorů (reproduktory musí být sfázované). 12

13 Zapojení do sítě Přiloženou síťovou šňůrou systém zapojte do síťové zásuvky. Poznámka (pouze LBB1930 a LBB1935) Pokud je to nutné, přepněte špičatým předmětem, např. malým šroubovákem, přepínač síťového napětí 230/240 V (11) na požadované napětí. Provoz výkonového zesilovače Po zapnutí zesilovače tlačítkem (1) se rozsvítí zelený LED indikátor zapnutí (2). Sloupec VU-měřiče indikuje výstupní výkon zesilovače. Pokud vnitřní teplota zesilovače dosáhne kvůli špatnému proudění vzduchu nebo přetížení kritické hodnoty, obvody ochrany před přehřátím zesilovač vypnou. Pouze LBB1938: Při vypnutí zesilovače obvody ochrany před přehřátím se rozsvítí indikátor přehřátí (4). Jestliže dojde k výpadku síťového napětí a zesilovač je napájen záložními akumulátory, rozsvítí se indikátor provozu s akumulátorovým napájením (3). 13

14 Technické parametry Elektrické Síťové napětí LBB1930/00, LBB1935/00 230/240 Vst, ±10%, 50/60 Hz LBB1930/50, LBB1935/ Vst, ±10%, 50/60 Hz 230 Vst, ±10%, 50/60 Hz Příkon při napájení ze sítě LBB1930/x0 400 VA LBB1935/x0 800 VA 1600 VA Maximální proudový ráz při zapnutí LBB1930/00 8 A LBB1930/50 16 A LBB1935/00 9 A LBB1935/50 19 A 19 A Napětí akumulátoru 24 Vss +20%/-10% Max. proudový odběr z akumulátoru LBB1930/x0 6 A LBB1935/x0 11 A 30 A Vlastnosti Kmitočtový rozsah Zkreslení Odstup S/Š (při max. hlasitosti) LBB1930/x0 LBB1935/x0 50 Hz 20 khz (+1/-3 db při 10 db vzhledem ke jmenovitému výstupnímu výkonu) <1% při jmenovitém výstupním výkonu, 1 khz > 80 db > 85 db > 90 db Vstupy Linkový vstup (3-kolíkový XLR, zdířka jack 6,3 mm, symetrický) LBB1930/x0, LBB1935/x0 Citlivost 1 V Impedance 20 kiloohmů CMRR > 25 db (50 Hz 20 khz) Linkové vstupy 1, 2 (3-kolíkové XLR, symetrické) Citlivost 1 V Impedance 20 kiloohmů CMRR > 25 db (50 Hz 20 khz) 100V vstup (šroubovací, nesymetrický) Citlivost Impedance 100 V 330 kiloohmů Výstupy Linkový průchozí výstup (3-kolíkový XLR, zdířka jack 6,3 mm, symetrický) LBB1930/x0, LBB1935/x0 Jmenovitá úroveň 1 V Impedance přímo propojen s linkovým vstupem Linkové průchozí výstupy 1, 2 (3-kolíkové XLR, symetrické) Jmenovitá úroveň 1 V Impedance přímo propojené s linkovými vstupy Reproduktorové výstupy (šroubovací, plovoucí) Maximální/jmenovitý výstupní výkon 70/100 V výstup LBB1930/x0 LBB1935/x0 180 W/120 W 360 W/240 W 720 W/480 W Výstup 8 ohmů LBB1930/x0 31 V (120 W) LBB1935/x0 44 V (240 W) 62 V (480 W) Výstupní výkon při napájení z akumulátorů 24 V -1 db vzhledem ke jmenovitému výstupnímu výkonu 14

15 Prostředí Rozsah provozních teplot -10 až +55 C Rozsah skladovacích teplot -40 až +70 C Relativní vlhkost <95% Všeobecné údaje EMC vyzařování v souladu s EN EMC odolnost v souladu s EN Akustický hluk ventilátoru LBB1930/x0, LBB1935/x0 < 45 dba akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od zdroje < 48 dba akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od zdroje Rozměry LBB1930/x0, LBB1935/x0 100 x 430 x 270 mm (šířka 19", výška 2U, s nožičkami) 145 x 430 x 370 mm (šířka 19", výška 3U, s nožičkami) Hmotnost LBB1930/x0 Přibližně 10,5 kg LBB1935/x0 Přibližně 12,5 kg Přibližně 25 kg Konzolky pro montáž do 19" racku přiloženy 15

16 Philips Electronics N.V. Změny technických údajů vyhrazeny.

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Zesilovač pro indukční smyčku Plena. Návod k instalaci a obsluze PLN-1LA10

Zesilovač pro indukční smyčku Plena. Návod k instalaci a obsluze PLN-1LA10 Zesilovač pro indukční smyčku Plena cz Návod k instalaci a obsluze PLN-LA Zesilovač pro indukční smyčku Plena Návod k instalaci a obsluze Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny Před

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Ceník AQ 10.4.2014 Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Donna line vyrábí se ve všech provedení dýh AQ Donna Prima 123 800,- pár 3-pásmová reprosoustava, bassreflex, dlouhodobý/krátkodobý výkon 120 W/180W,

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Uživatelský manuál. Jen pár kliknutí vás dělí od nového studia. Specialista na audio i video. Vše co potřebujete najdete na: www.disk.

Uživatelský manuál. Jen pár kliknutí vás dělí od nového studia. Specialista na audio i video. Vše co potřebujete najdete na: www.disk. Uživatelský manuál Gratulujeme, ke koupi nového Gallien Krueger produktu série NEO, což byla jistě Vaše uvážená a dobře promyšlená volba. My ve firmě Gallien Krueger jsme potěšeni, že jste si vybrali výrobek

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika....2 4. Nabíjení...2 4. Signalizační prvky....3 5. Instalace nabíječe....3

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 12/11

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 12/11 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 12/11 Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ POKYNY... 3 ČIŠTĚNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 PROVOZ... 4 SPECIFIKACE...

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Začínáme www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Co všechno budete potřebovat: počítač třídy PC, vybavený operačním systémem Windows (2000 až W7) mikrokontrolér PICAXE (zde pracujeme s

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA

ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA 1.2. UCHOVÁNÍ TOHOTO MANUÁLU Uchovávejte tento manuál poblíž zařízení Všichni pracující se zařízením musí vědět kde se nachází. 1.3.

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ZV L15B Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VÁHA PRO VÁŽENÍ NÁPRAV AUTOMOBILŮ řady Výrobce: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 Tento soubor je chráněn autorskými

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání.

Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání. Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání. 2 Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Vaše univerzální volba pro vynikající zvukový výkon Bezdrátové ovládání napříč

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více