Negativní elektroda.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Negativní elektroda. MSDS@bochemie.cz"

Transkript

1 Datum vydání: Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU s Kans GN Záporná elektroda, Záporná elektrodová deska 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití látek/směsi: určena pro výrobu Ni-Cd akumulátorů. s obsahem záporné akumulátorové hmoty slouží k montáži článků Ni- Cd akumulátorů. Elektroda je dodávána bez elektrolytu, nevyformovaná, jako polotovar pro další výrobu Ni-Cd akumulátorů. Nedoporučená použití: Směs by neměla být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Jméno nebo obchodní jméno: BOCHEMIE a.s. Místo podnikání nebo sídlo: Lidická 326, Bohumín, Česká republika Identifikační číslo: Telefon / Fax / odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list: 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: ; ; Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, CZ ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI je z důvodu negativní akumulátorové hmoty klasifikována jako nebezpečná ve smyslu směrnice 1999/45/ES a nařízení 1272/2008/ES. 2.1 Klasifikace směsi podle Směrnice 1999/45/ES podle Nařízení 1272/2008/ES Vysoce Toxický: T+ R26; Toxický: T R48/23/25; Toxický pro reprodukci: Repr. Cat. 2 R61; Repr. Cat. 3 R62; Senzibilizující: R42/43; Karcinogenní: Carc. Cat. 1 R49; Carc. Cat. 2 R45; Mutagenní: Muta. Cat.3 R68; Nebezpečný pro životní prostředí: N R50/53 Acute Tox. 3; Acute Tox. 2; Carc. 1A; Carc. 1B; Muta. 2; Repr. 2; Repr. 1B; STOT RE 1; Skin Sens. 1; Resp. Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic; H301- H330- H350i- H350- H341- H361f- H360D- H372- H317- H334- H400- H410 Plný text všech klasifikací a R-vět je uveden v oddíle 16, plný text všech standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 2.2 Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí: - Vysoce toxický při vdechování, toxický při požití, - způsobuje poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici vdechováním - zároveň s rizikem nebezpečí nevratných účinků karcinogen 1. Kategorie (směs, na kterou je třeba pohlížet, jako by byly karcinogenní pro člověka. Existují dostatečné důkazy poskytující závažný předpoklad, že expozice člověka látce může mít za následek vznik rakoviny - zároveň mutagenní (směs, která může vyvolat u člověka obavy vzhledem k možným mutagenním účinkům, - zároveň toxický pro reprodukci (směs, která vyvolává obavy vývojové toxicity a reprodukční schopnosti) - vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (směs zvlášť nebezpečná pro vodní prostředí). - Může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 2.2 Prvky označení Piktogram: Signální slovo: Standardní věty o nebezpečnosti: H301 Nebezpečí Toxický při požití.

2 Datum vydání: Strana: 2 / 11 H330 Při vdechování může způsobit smrt. H341 Podezření na genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H360D Může poškodit plod v těle matky. H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P260 Nevdechujte prach. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv. P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 2.3 Další nebezpečnost Směs nesplňuje kritéria PBT/vPvB, dle přílohy XIII, nařízení REACH. Negativní elektrody obsahují záporné akumulátorové hmoty, které jsou určeny pouze pro speciální průmyslové účely. ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky Není relevantní není látka 3.2 Směsi obsahuje zápornou akumulátorovou hmotu (KANS GN) na bázi oxidu kademnatého s obsahem aktivačních a stabilizujících přísad Látky ve směsi Název látky (%) ES CAS Index. Číslo < 1, X Nikl max. 4, Klasifikace dle 67/548/EHS T+ R26; Carc.Cat. 2 R45; Muta. Cat.3 R68, Repr.Cat.3 R62-63, T R48/23/25, N R50/53 Carc. Cat. 1 R49; Muta. Cat. 3 R68; Repr. Cat. 2 R61; T toxický R48/23; Xn R20/22; Xi R38; R 42/43; N R50/53 Carc. Cat. 3 R40;T R48/23; Senzibilizující R43; R52/53 Úplné znění všech klasifikací, R-vět, standardních vět o nebezpečnosti viz bod č. 16 ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Klasifikace dle CLP Carc. 1B H350; Muta. 2 H341; Repr. 2; 361fd; Acute Tox. 2 H330; Acute Tox. 3 H301; STOT RE 1 H372; Aquatic Acute 1H400; Aquatic Chronic 1 H410 Carc. 1A H350i; Repr. 1B H360D; Muta.2 H341; STOT RE 1 H372; Acute Tox. 4 H332; Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Resp. Sens. 1 H334; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410 Carc. 2 H351; STOT RE 1 H372; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Chronic 3 H Popis první pomoci Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou popřípadě (dle rozsahu a závažnosti zasažení) překrýt sterilním obvazem a zajistit lékařskou pomoc. Při styku s okem: ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka, zajistit lékařskou pomoc.

3 Datum vydání: Strana: 3 / 11 Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, bezprostředně po požití (do 5 minut po požití) vyvolat zvracení, později již zvracení nevyvolávat, neprodleně zajistit rychlou lékařskou pomoc. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Může vyvolat rakovinu. Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na genetické poškození. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. Toxický při požití. Při vdechování může způsobit smrt. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Při požití přípravku nebo vniknutí do oka, nebo projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Ve všech případech postiženému zajistit tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. Aplikace proti-šokových opatření, udržování životních funkcí. ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Hasiva Vhodná: nehořlavá směs, hasivo nutno přizpůsobit látce hořící v okolí. Nevhodná: nejsou uvedena, v případě použití vody riziko úniku do kanalizace a prostředí. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při požáru zabraňovat rozviřování prachu, riziko vniknutí do vodního prostředí. 5.3 Pokyny pro hasiče Úplný ochranný oděv, ochrana pokožky a očí, ochrana dýchacích cest. V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu s havarijními plány (zajištění záchytu, srážení). ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky nezasahující v případě nouze Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, zamezení inhalace prachu, nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru, zajistit odsávání (ventilaci) prostor nebo používání ochranných prostředků pro dýchací cesty. Zabraňovat kontaminaci prostředí a osob, zabraňovat zviřování prachu. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci Pro pracovníky zasahující v případě nouze Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, zamezení inhalace prachu, nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru, zajistit odsávání (ventilaci) prostor a používání ochranných prostředků pro dýchací cesty. Zabraňovat kontaminaci prostředí a osob, zabraňovat zviřování prachu. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci. Zabraňovat kontaminaci prostředí a působení vody a vlhkosti. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zamezit kontaminaci vody a půdy při úniku do povrchové, spodní nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce vodního toku (nebo kanalizace). Zamezit působení kyselin a látek kyselé povahy. Pokud při úniku dojde k průniku do kanalizace nebo prostředí zajistit záchyt sloučenin kadmia a niklu (srážení, neutralizace, membránové procesy apod.). 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zamezit průnikům do kanalizace a do vodních toků. Použití ochranného oděvu a prostředků pro ochranu pokožky, ochrana dýchacích cest. Zajistit místo úniku proti vniknutí látky do vod a do kanalizace. Povrch zasaženého místa nejprve důkladně vysát (vysavač), následně spláchnout vodou (podle místních podmínek) pokud je zajištěno odpovídající čištění odpadních vod (záchyt kovů např. membránovými procesy, neutralizace nebo srážení (alkalickým roztokem). Při úniku do kanalizace nebo do vodního toku postupovat v souladu s podmínkami havarijních plánů. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz. oddíl 8 a 13 ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Zabraňovat kontaminaci prostředí a osob prachem, nezviřovat prach a používat předepsané osobní ochranné prostředky. Nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru, zajistit dostatečné odsávání pracovních prostor.zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem. Manipulaci provádět pouze s nepoškozenými uzavřenými obaly a na vyhovujících plochách se zajištěním proti možným únikům do prostředí a zejména do vodního prostředí. Veškeré případné úniky zachytit a přemístit do těsného obalu (při použití předepsaných ochranných prostředků). Pokud při úniku dojde k průniku do kanalizace nebo prostředí zajistit záchyt sloučenin kadmia (nerozpustné sloučeniny v ph neutrální nebo mírně alkalické oblasti).

4 Datum vydání: Strana: 4 / Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech, v suchých a uzavřených skladech se zajištěním proti působení povětrnostních podmínek a srážek, odděleně od pitné vody, potravin, nápojů a krmiv. Skladovací prostory musí být uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidu. 7.3 Specifická konečná použití Uvedeno na etiketě výrobku, popřípadě v další dokumentaci k výrobku a na www stránkách Bochemie (www.bochemie.cz). ODDÍL 8: 8.1 Kontrolní parametry OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: Kontrolní parametry pro směs nejsou stanoveny v NV č. 361/2007 Sb., v platném znění. Složka CAS PEL (mg/m 3 ) NPK-P (mg/m 3 Faktor přepočtu na ) ppm Sloučeniny niklu (jako Ni) 0,05 0,25 Kadmium a jeho sloučeniny ,05 0,1 jako Cd Sloučeniny niklu mají senzibilizační účinek. V případě sloučenin kadmia se při expozici významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži. Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů jsou stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb., v příloze č. 2, pro kadmium (moč) 0,005 mg/g kreatininu (popř. 0,005 µmol/l kreatininu) a pro nikl v moči 0,04 mg/g kreatininu (popř. 0,077 µmol/l kreatininu) Biologické limitní hodnoty Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb Sledovací postupy Zajistit sledování koncentrace na pracovišti dle ustanovení nařízení vlády 361/2007 Sb Hodnoty DNEL a PNEC Není stanoveno pro tuto směs. DNEL: 0,004mg/m 3 Cd PNEC: 0,00019 mg/l Pitná voda DNEL zaměstnanci PNEC Sladkovodní voda Mořská voda Půda kal Nikl DNEL zaměstnanci PNEC Sladkovodní voda Mořská voda Půda 8.2 Omezování expozice akutní chronické akutní chronické systémové DNEL inh. = 0,52 mg Ni/l, NOAEC: 3,9 mg Ni/m 3 lokální DNEL inh. = 3,9 mg Ni/m 3, NOAEC: 3,9 mg Ni/m 3 systémové DNEL inh. = 0,05 mg Ni/m 3 lokální DNEL inh. = 0,05 mg Ni/m 3, DNEL derm. = 1,3 mg Ni/cm 2 3,6 µg Ni/l 8,6 µg Ni/l 29,9 mg Ni/kg 0,33 mg Ni/l systémové DNEL inh = 816 mgni/cm 2 /den lokální DNEL inh. = 1,6 mgni/m 3 systémové DNEL inh. = 0,05 mgni/m 3 lokální DNELderm. = 0,015 mgni/cm 2 /den 3,55 µg Ni/l 8,6 µg Ni/l 29,9 µg Ni/l Omezování expozice pracovníků

5 Datum vydání: Strana: 5 / 11 Zajistit dostatečné odvětrání pracovních prostor, minimalizovat kontakt pracovníků s produktem a akumulátorovou hmotou. Během práce nejíst, nepít a nekouřit, po práci nebo před jídlem důkladně umýt ruce a obličej (pitnou vodou a mýdlem) a vypláchnout ústa pitnou vodou. Zajistit, aby s látkou pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky Ochrana očí: Zamezit vniknutí do očí, popř. použít ochranné brýle (obličejový štít) - v případě rizika vniknutí do očí Ochrana kůže: Ochrana rukou: Ochrana dýchacích cest: Pracovní oděv, pracovní obuv (uzavřená), popřípadě neprodyšný pracovní oděv Pryžové (latexové) rukavice Ochrana dýchacích cest (respirátor, polomaska s filtrem proti prachu), Omezování expozice životního prostředí Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrované směsi do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství (při 20 C): Pevné, Výrobek elektroda obsahující v uzavřeném prostoru červenohnědé prachové částice (negativní akumulátorová hmota) Barva: červenohnědá Zápach (vůně): Bez zápachu Prahová hodnota zápachu Hodnota ph (při 20 C): Teplota (rozmezí teplot) tání/tuhnutí ( C): nad 700 C termický rozklad akumulátorové hmoty Teplota (rozmezí teplot) varu ( C): Neuvedena Bod vzplanutí ( C): Nestanoven Rychlost odpařování Hořlavost: Meze výbušnosti: Nestanoveny Tlak par (při C): Nestanoven Hustota par: Relativní hustota (při 20 C): 0,8-1,5 (negativní akumulátorová hmota) Rozpustnost ve vodě (při 25 C): Téměř nerozpustný (negativní akumulátorová hmota) Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Teplota vznícení ( C): Teplota rozkladu ( C): Viskozita: Výbušné vlastnosti: Nevýbušný Oxidační vlastnosti: Nestanoveny - Nevykazuje oxidační vlastnosti 9.2 Další informace Není uvedeno. ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita Směs reaguje s minerálními kyselinami a oxidačními činidly Chemická stabilita Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní Možnost nebezpečných reakcí Reakcí s minerálními kyselinami a oxidačními činidly, možnost vzniku nebezpečných chemických reakcí Podmínky, kterým je třeba zabránit Působení vlhkosti a dešťových srážek, působení silných kyselin a louhů. Zamezit vstupu a manipulacím nepovolaných osob Neslučitelné materiály Silné minerální kyseliny, oxidační činidla Nebezpečné produkty rozkladu Kadmium a oxidy kadmia, popř. sloučeniny niklu

6 Datum vydání: Strana: 6 / 11 ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Informace o toxikologických účincích: a) Akutní toxicita Není stanovena pro tuto směs. LD50 orálně potkan: 5000mg/kg b.v LD50 orálně potkan: 1540 mg/kg b.v. Klasifikován v kat. Acute Tox.4. zdraví škodlivý při požití Poslední data stanovená dle OECD návodů naznačují, že by klasifikace Ni(OH)2 měla být přehodnocena na neklasifikován. [OECD Guideline 425; OECD Guideline 401] (EPSL, 2009a, b; Reagan, 1996) Dermální žádná studie. Dermální absorpce je nízká, toxicita se nepředpokládá. Inhalační Navrhovaná studie s oxidem nikelnatým opravňuje k neklasifikování. Klasifikován jako Kat. 4. zdraví škodlivý při vdechování [Read ross to nickel oxide OECD Guideline 403 study] (EPSL, 2009b) Acute Tox. 2 Při vdechování může způsobit smrt. Acute Tox. 3 Toxický při požití LD50 orálně potkan: mg/kg LC50 inhalačně potkan: 0,0008-0,066mg/l/4h Nikl LD50 orálně-potkan > 9000 mg/kg b) Žíravost/dráždivost pro kůži c) Vážné poškození očí/podráždění očí d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže e) Mutagenita v zárodečných buňkách f) Karcinogenita Směs nemá klasifikovanou dráždivost/žíravost pro kůži je klasifikován v kat. 2 pro kožní podráždění. [OECD Guideline 404 study] (EPSL, 2008a) Ni(OH)2 nedráždí oči. [OECD Guideline 405 study] (EPSL, 2008b) Směs nemá klasifikovanou dráždivost na oči je klasifikován v kat. 2 pro kožní podráždění. [OECD Guideline 404 study] (EPSL, 2008a) Směs může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží Je senzibilizující pro kůži v kat. 1. Read ross z oxidu nikelnatého dle OECD Guideline 406 studie a dalších studiích na zvířatech] (FDRL, 1986; EPSL, 2009c, Lammintausta et al., 1985; Nielsen et al., 1992) Je senzibilizující pro dýchací cesty v kat. 1. [Read ross ze síranu nikelnatého, vyhodnocením evidovaných zpráv o lidském zdraví] (Block and Yeung, 1982; Malo et al., 1982; Malo et al., 1985; McConnell et al., 1973; Novey et al., 1983) Směs má klasifikovanou mutagenitu podezření na genetické poškození Je klasifikován jako mutagenní kat.2 [Test genových mutací u savčích buněk] (BSL, 2008; Rosetto et al., 1994; Fletcher et al., 1994) Podezření na genetické poškození Směs je Karcinogenní: Carc. Cat. 1A- Může vyvolat rakovinu při vdechování Carc. Cat. 1B Může vyvolat rakovinu Dermální Není relevantní vzhledem k nízké dermální absorpci. Inhalační Je klasifikován jako karcinogenní kat. 1A pro inhalační expozici. [Epidemiologické studie u člověka, read ross z hydroxide nikelnatého a read ross z oxidu nikelnatého ze studií na zvířatech] (Jarup et al., 1998; Kjellstrom et al., 1979; Elinder et al., 1995; Andersen et al., 1996; Doll et al., 1990; NTP, 1996) Může vyvolat rakovinu

7 Datum vydání: Strana: 7 / 11 g) reprodukci Směs je toxická pro reprodukci: Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Je klasifikován jako toxický pro reprodukci kat. 1B [Read ross ze síranu nikelnatého OECD Guideline generační test] (SLI, 2000) Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. Kritéria pro klasifikaci směsi nejsou splněna. h) specifické cílové orgány jednorázová specifické cílové orgány jednorázová expozice: Kritéria pro expozice klasifikaci nejsou splněna Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. specifické cílové orgány jednorázová expozice: Kritéria pro klasifikaci nejsou splněna i) specifické cílové orgány opakovaná ex- specifické cílové orgány opakovaná expozice: Orální kritéria pro klasifikaci nejsou splněna pozice Dermální kritéria pro klasifikaci nejsou splněna, dermální absorpce je zanedbatelná Inhalační STOT RE 1 při vdechování, postižení plic a dýchacích cest: LOAEC: 0,5 mg Ni/m 3 [Data z read ross pro oxid nikelnatý, studiích na zvířatech] (NTP, 1996) Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací j) Nebezpečí při vdechnutí potíže Nebezpečnou částí elektrody je obsažená záporná akumulátorová hmota, která se může z elektrody uvolňovat. Popis příznaků expozice: Vdechováním - pachuť v ústech, pocit sucha v ústech, pálení v hrdle a v nose, dráždivý kašel s bolestí na hrudi, zástava dýchání. Akutně toxický (obdobné příznaky jako při požití) prach akumulátorové hmoty. Stykem s kůží lokální dráždivé účinky na pokožku zejména při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu. Stykem s očima podráždění oka, slzení očí, záněty spojivek, Požitím bolesti břicha, nevolnost, zvracení, krvavé průjmy, křeče. V závislosti na dávce, při požití vyšších dávek bezvědomí přecházející do kómatu. Poškození vnitřních orgánů, popř. krvetvorby. ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Toxicita Akutní toxicita nebyla pro tuto směs stanovena. Akutní toxicita pro ryby LC50 0,034-6,47 mg/l Akutní toxicita pro dafnie 1 EC50 0,13mg/l Akutní toxicita pro dafnie 2 EC50 0,038-1,9mg/l Ecotoxicita akutní 120 µg Ni/L (ph 6), 68 µg Ni/L (ph 8) Reference pro hodnoty ERVs chronická 2,4 µg Ni/L Krátkodobá toxicita pro vodní bezobratlé LC50 48h (imobilizace-: 0,013 mg Ni/L 4970 mg Ni/L (Schubauer-Berigan et al., 1993), (Chapman et al., 1980), imobilizace Krátkodobá toxicita pro ryby LC50 96 h 0,23 mg Ni/L mg Ni/L (Hoang et al., 2002, 2004), (Janssen Pharmaceutica, 1993) (úmrtnost). (Eisler and Hennekey, 1977)

8 Datum vydání: Strana: 8 / 11 Dlouhodobá toxicita pro vodní bezobratlé Dlouhodobá toxicita pro ryby vodní řasy a sinice vodní rostliny jiné než řasy mikroorganismy jiné vodní organismy půdní makroorganismy suchozemské rostliny: půdní mikroorganismy 12.2 Persistence a rozložitelnost Tato kritéria nejsou relevantní pro anorganické látky Bioakumulační potenciál Nebyl stanoven pro tuto směs. Bioakumulace těžkých kovů v prostředí. BCF < 270 BAF = 0, Mobilita v půdě Nebyla stanovena pro tuto směs. Směs představuje nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy vysoce toxický pro vodní organismy. Vzhledem k nepatrné rozpustnosti ve vodě je jeho mobilita v prostředí omezena. Log Koc = 2,45 log Kp půda = 2,86 [Aqua regia digestion- ISO 11466, 46 European soils](de Groot et al., 1998) 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb Směs nesplňuje kritéria PBT/vPvB, dle přílohy XIII, nařízení REACH Jiné nepříznivé účinky ostatní prostředí nebyla zjištěna. ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Metody nakládání s odpady (NOEC/L(E)C10) 1,4 µg/l µg/l (Stubblefield and Van Genderen, 2007) (NOEC/L(E)C10) 40 µg Ni/L µg Ni/L (Deleebeeck et al., 2007) Hunt et al., 2002), (Golder Associates, 2007). IC50 72h. 12,3 µg Ni/L µg Ni/L (Deleebeeck et al., 2006) Golder, 2007), (Parametrix 2007a) Vyšší vodní rostliny, inhibice růstu (sladkovodní): Inhibice spotřeby kyslíku EC50: obojživelník (sladkovodní): Makro-bezobratlí úmrtnost (akutní): Bezobratlí reprodukce (chronický): EC50 (akutní): EC50 (chronický): Mikrobiologické procesy (12 procesů (chronický): Enzymová aktivita v půdě (chronický): Mikrobiologické růstové druhy (chronický): 8,2 µg Ni/L - 80 µg Ni/L (Klain & Knuteson, 2003) (Antunes, 2007) 33 mg/l [Test aktivovaného kalu ISO 8192] (Cokgor et al.,2007) 84,5 µg Ni/L µg Ni/L (Hopfer et al., 1991) 52 mg Ni/kg d.v mg Ni/kg d.v. (Furst et al., 1993), (Boyd and Williams, 2003). 36 mg Ni/kg mg Ni/kg (Ghent University, 2005) 54.5 mg/kg půdy d.v mg/kg (Thakali et al., 2006). 10 mg Ni/kg mg Ni/kg (Willaert & Verloo, 1988), (Rothamsted Research, 2005) 28 mg Ni/kg [nitrifikace] mg Ni/kg [respirace] 7,9 mg Ni/kg [dehydrogenace] mg Ni/kg [arylsulfatase aktivita] (Smolders, 2000), (Doelman & Haanstra, 1984) (Welp, 1999), (Haanstra and Deolman, 1991) 13 mg Ni/kg mg Ni/kg (Babich & Stotzky, 1982 a) Postupy odstraňování odpadu a znečištěných obalů Jedná se o nebezpečný odpad. Při manipulaci s odpadem je nutno použít předepsané ochranné prostředky a zabránit úniku odpadu do životního a pracovního prostředí. Odpad je nutno předat k odstranění specializované firmě s

9 Datum vydání: Strana: 9 / 11 oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal je nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad. b) Fyzikální a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Odpad obsahuje nebezpečné chemické látky, nebezpečná vlastnost je: akutní a chronická toxicita, nebezpečí pro životní prostředí. c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Zabraňte úniku odpadu do kanalizace. d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady: Návrh na zařazení odpadu: Podskupina: Vadné šarže a nepoužité výrobky kód odpadu * Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky Podskupina: Odpady obsahující kovy neuvedené pod Kód odpadu * Odpady obsahující jiné těžké kovy Návrh na zařazení obalového odpadu: Nevyčištěné obaly se zbytky přípravku: * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění., Vyhláška č. 381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU (ADR/RID/GGVSE) 14.1 Číslo OSN UN 2570 UN Příslušný název OSN pro zásilku SLOUČENINA KADMIA (oxid kademnatý) 14.3 Třída nebezpečnosti Obalová skupina II II 14.5 Nebezpečnost pro ŽP 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 14.7 Hromadná přeprava dle přílohy II of MARPOL 73/78 a předpisu IBC. ANO ANO IMDG SLOUČENINA KADMIA (oxid kademnatý) Další informace Kemlerův kód: 60 Kemlerův kód: 60 ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH Omezené množství (LQ): 500g Omezené množství (LQ): 500g 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se směsi Nařízení č. 1907/2006/ES; REACH. Nařízení č. 1272/2008/ES; CLP. Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění Směrnice č. 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti směsi nebylo provedeno. ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE a) Změny při revizi bezpečnostního listu Revize č. 5.1

10 Datum vydání: Strana: 10 / 11 Upravené oddíly jsou označeny tučnou čarou: b) Klíč nebo legenda ke zkratkám Carc. 1A; 1B; 2 Karcinogenita kat.1a; 1B; 2 Repr. 1B; 2 reprodukci kat.1b; 2 Muta. 2 Mutagenita v zárodečných buňkách kat. 2 Acute Tox. 2; 3;4 Akutní toxicita kat.2; 3; 4 Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži kat.2 STOT RE 1 specifické cílové orgány opakovaná expozice, kat. 1 Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže kat.1 Resp. Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest kat.1 Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí kat.1 Aquatic Chronic 1; Nebezpečný pro vodní prostředí kat.1; 3 3 Carc. Cat. 1; 2; 3 Karcinogenní kategorie 1; 2; 3 Muta. Cat. 3 Mutagenní kategorie 3 Repr. Cat. 2; 3 Toxický pro reprodukci kategorie 2; 3 DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit NOEC (No-observed effect concentration) představuje nejvyšší koncentraci testovaného vzorku, nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky LOEC (Lowest observed effect concentration) představuje nejnižší koncentraci testovaného vzorku, při které jsou pozorovány účinky PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) PEL Přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8hod) LC50 Smrtelná koncentrace (Lethal concentration) označuje koncentraci látky ve vdechovaném vzduchu, která po stanovené době způsobí smrt daného procenta určeného druhu zvířat. EC50 Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit. LD50 Smrtelná dávka, která způsobí smrt daného procenta určeného druhu zvířat po jejím podán. IC50 Inhibiční koncentrace, při které dochází k zamezení růstu. c) Důležité odkazy na literaturu nebo zdroje dat Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 350/2011 Sb. vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na základě údajů z veřejně přístupných databází. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. d) Metoda hodnocení informací Směs byla klasifikována na základě konvekční výpočtové metody popsané ve Směrnici 1999/45/ES a v nařízení 1272/2008/ES. e) Seznam příslušných R vět, standardních vět o nebezpečnosti R49 Může vyvolat rakovinu při vdechování R45 Může vyvolat rakovinu. R40 Podezření na karcinogenní účinky. R61 Může poškodit plod v těle matky R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. R68 Možné nebezpečí nevratných účinků R26 Vysoce toxický při vdechování. R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití R48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R48/23/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. R38 Dráždí kůži. R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží R45 Může vyvolat rakovinu.

11 Datum vydání: Strana: 11 / 11 R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H350 Může vyvolat rakovinu. H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H360D Může poškodit plod v těle matky. H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H341 Podezření na genetické poškození H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. f) Pokyny týkající se školení Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákona č.262/2006sb._ Zákoníku práce, v aktuálním znění) a dále musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona). g) Doporučená omezení použití Směs nesmí být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití směsi se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Bohumín, Tel./Fax: / ; Další informace o výrobku jsou uloženy v BOCHEMII a.s., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie.

Datum vydání: 29.9.2008 Strana: 1 / 8 Datum revize: 19.7.2012 nahrazuje revizi ze dne: 5.10.2009 Název výrobku:

Datum vydání: 29.9.2008 Strana: 1 / 8 Datum revize: 19.7.2012 nahrazuje revizi ze dne: 5.10.2009 Název výrobku: Datum vydání: 29.9.2008 Strana: 1 / 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Datum vydání: 3.6.2004 Strana: 1 / 7 Datum revize: 6.11.2012 nahrazuje revizi ze dne: 12.9.2011 Název výrobku:

Datum vydání: 3.6.2004 Strana: 1 / 7 Datum revize: 6.11.2012 nahrazuje revizi ze dne: 12.9.2011 Název výrobku: Datum vydání: 3.6.2004 Strana: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: přípravek 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 6. 9. 2004 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Datum vydání: Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku:

Datum vydání: Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR Identifikační číslo: 276 54 087 Telefon / Fax 042 596 091 111 / 042 596 012 870 e-mail :

Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR Identifikační číslo: 276 54 087 Telefon / Fax 042 596 091 111 / 042 596 012 870 e-mail : Datum vydání: 6. 9. 2004 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 10 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 10 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: Datum vydání: 1.12.201 Strana: 1 / 10 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 45/2010 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE

Více

SAVO Proti Plísním koupelna

SAVO Proti Plísním koupelna Datum vydání: 20.8.2010 Strana: 1 / 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 31.5.2004 Strana: 1 / 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová

Více

SAVO UNIVERZAL MAGNOLIA

SAVO UNIVERZAL MAGNOLIA Datum vydání: 21.12.2004 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: CHIROSAN PLUS

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: CHIROSAN PLUS Datum vydání: 5.2.2009 Strana: 1 / 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: přípravek 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin T Další názvy látky:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 12.9.2009 Strana: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Savo Plus Gel Atlantic a Savo Plus Gel Eucalyptus Další názvy

Více

Datum vydání: 16. 7. 2013 Strana: 1 / 8 Datum revize: 9. 3. 2015 nahrazuje revizi ze dne: 26. 01. 2015 Verze: 4.0 Název výrobku: SAVAGRO BASIC

Datum vydání: 16. 7. 2013 Strana: 1 / 8 Datum revize: 9. 3. 2015 nahrazuje revizi ze dne: 26. 01. 2015 Verze: 4.0 Název výrobku: SAVAGRO BASIC Datum vydání: 16. 7. 2013 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin TS Další názvy látky: přípravek

Více

SEPTODERM. Nebezpečí IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další název:

SEPTODERM. Nebezpečí IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další název: Datum vydání: 21. 9. 2004 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další název: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU SPRAY 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 Název výrobku: Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2

Více

Chloramix D. Chloramix D. (4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát sodný, dihydrát; troclosen sodný, dihydrát). Chemický vzorec látky:

Chloramix D. Chloramix D. (4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát sodný, dihydrát; troclosen sodný, dihydrát). Chemický vzorec látky: Datum vydání: 12.6.2006 Datum revize: 16.7.2008 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: dichlorisokyanurát

Více

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně Datum vydání: 31.5.2004 Datum revize: 3.12.2009 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Savo Perex 1.2

Více

Negativní akumulátorová hmota

Negativní akumulátorová hmota Datum vydání: 10. 9. 2004 Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Název produktu: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Negativní akumulátorová hmota Akumulátorová

Více

Negativní elektroda. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Negativní elektroda. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Datum vydání: 15. 9. 2004 Strana: 1 / 10 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název produktu: Další názvy: Záporná elektroda, Záporná elektrodová deska (typ

Více

Datum vydání: 31. 7. 2006 Strana: 1 / 9 Datum revize: 24. 11. 2014 nahrazuje revizi ze dne: 2. 5. 2012 Název výrobku:

Datum vydání: 31. 7. 2006 Strana: 1 / 9 Datum revize: 24. 11. 2014 nahrazuje revizi ze dne: 2. 5. 2012 Název výrobku: Datum vydání: 31. 7. 2006 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 7. 1. 2010 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2 Použití

Více

zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) KAMMAL 30

zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) KAMMAL 30 zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: 1.2 Použití přípravku: kamnářská malta

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Acute Tox. 2; H300 min. 98 092-002-00-3 6159-44-0 208-767-5 STOT RE 2; H373

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Acute Tox. 2; H300 min. 98 092-002-00-3 6159-44-0 208-767-5 STOT RE 2; H373 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 17.10.2012 Datum revize: OCTAN URANYLU DIHYDRÁT ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 21. 7. 2005 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: PEM čisticí prášek s dezinfekční přísadou Identifikační číslo: nemá

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 25.5.2015 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Real profi tablety do pisoáru pine R441 Další názvy, synonyma:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

Pozitivní akumulátorová hmota

Pozitivní akumulátorová hmota Datum vydání: 10. 9. 2004 Strana: 1 / 10 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: řady NICOL a NICOS 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: přípravek 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor TC 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: první vydání Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Real green clean Tablety do myčky na nádobí Další názvy, synonyma:

Více

Datum vydání / verze č.: 29. 6. 2012 / 0.0 Strana: 1 / 7 Název výrobku: SAN-EU Jednovrstvá sanační omítka. Jednovrstvá sanační omítka. quick-mix k.s.

Datum vydání / verze č.: 29. 6. 2012 / 0.0 Strana: 1 / 7 Název výrobku: SAN-EU Jednovrstvá sanační omítka. Jednovrstvá sanační omítka. quick-mix k.s. Datum vydání / verze č.: 29. 6. 2012 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo: Nejsou

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real rez a vodní kámen Hit na rez

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: ŽÁROTMEL FERRAL 1.2 Použití přípravku: žárovzdorný tmel pro těsnění, spojování a ochranu kovových částí

Více

Real profi FOTOVOLTAIKA R610 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Real profi FOTOVOLTAIKA R610 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 25.5.2015 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku: Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

neodisher MediZym ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

neodisher MediZym ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 05.05.2014 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo: Nejsou uvedeny

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku: Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: SAVO 1.2 Použití

Více

SEDLECKÝ KAOLIN a.s. KERASTUK K Datum revize: leden 2012 strana 1/5

SEDLECKÝ KAOLIN a.s. KERASTUK K Datum revize: leden 2012 strana 1/5 Datum revize: leden 2012 strana 1/5 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace směsi Obchodní název : 1.2 Určené použití směsi: je omítková směs pastovité konzistence určená pro vnitřní omítky.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání:17.3.2010 Strana 1 (celkem 10) Datum revize: 20.4.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání:17.3.2010 Strana 1 (celkem 10) Datum revize: 20.4. Datum vydání:17.3.2010 Strana 1 (celkem 10) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Pertilex na skvrny a špínu Identifikační číslo: nemá směs Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: 15. 3. 2011 / 0.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Koagulant

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 5

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 5 Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: první vydání Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real ubrousky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 830/2015

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 830/2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Alkalický promývací roztok Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená

Více

Síran nikelnatý hexahydrát

Síran nikelnatý hexahydrát BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 5.11.2010 Datum revize: 6.02.2012 SÍRAN NIKELNATÝ HEXAHYDRÁT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

SAVO MÝDLOVÝ ČISTIČ. Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR Identifikační číslo: 276 54 087 Telefon / Fax 042 596 091 111 / 042 596 012 870 e-mail :

SAVO MÝDLOVÝ ČISTIČ. Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR Identifikační číslo: 276 54 087 Telefon / Fax 042 596 091 111 / 042 596 012 870 e-mail : Datum vydání: 21.12.2004 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ORANGE DAY ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

ORANGE DAY ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Datum vydání / verze č.: Revize: 3.11.2015 / 3.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: d-limonen Identifikační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BIOLIT PAST NA MRAVENCE 6 KS

BIOLIT PAST NA MRAVENCE 6 KS Datum vydání: 1.9.2010 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: BIOLIT PAST NA MRAVENCE 6 KS 1.2 Příslušná

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real profi čistič skleněných ploch

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES)č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES)č.1907/2006 (REACH) Strana: 1 / 10 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - 1.2 Příslušná určená použití látky/směsi a nedoporučená použití Určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

Technovit-2-Bond ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Technovit-2-Bond ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 12. 2013 / 0.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo REACH:

Více

Název složky Obsah (%) Číslo CAS Číslo ES Klasifikace R-věty Chlorid sodný Do 99% 99-100 7647-14-5 Neklasifikován Neuvedeny

Název složky Obsah (%) Číslo CAS Číslo ES Klasifikace R-věty Chlorid sodný Do 99% 99-100 7647-14-5 Neklasifikován Neuvedeny BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č.356/2003 Sb. v platném znění a Nařízení ES č.1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.5.2010 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Chemický název látky/ obchodní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

NA ŘASY SYSTÉM 500 Datum vydání: 25.1.2012 Datum revize: - Verze A

NA ŘASY SYSTÉM 500 Datum vydání: 25.1.2012 Datum revize: - Verze A 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: --- 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 207 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 Název výrobku: Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: SAVO PROFI

Více

LP 18 nwa Lehká minerální omítka, vodoneodpudivá ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

LP 18 nwa Lehká minerální omítka, vodoneodpudivá ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 4. 3. 2013 / 1.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo REACH:

Více

BKW Bílé stavební lepidlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BKW Bílé stavební lepidlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 11. 2. 2014 / 2.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.7.2005 Verze Datum revize: 14.5.2012 Strana 1/11

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.7.2005 Verze Datum revize: 14.5.2012 Strana 1/11 Datum revize: 14.5.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 02.02. 2010 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: DEKALKO na rez a vodní kámen Identifikační číslo: Nemá směs Registrační

Více

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1.

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1. Datum vydání: 17. 12. 2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Lepidlo

Více

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 26. 11. 2013 Počet stran: 5 Datum revize: BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 Název výrobku: ETERNAL MAT

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 12.8.2010 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 12.8.2010 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11. Datum vydání: 12.8.2010 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název: Mr.ExPERt na akrylátové vany Identifikační číslo: nemá směs Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Elektrolyt ECT 1000, kat. č. 206 Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná

Více

Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium bicarbonate Molární hmotnost: 79,06 Molekulový vzorec: NH 4 HCO 3

Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium bicarbonate Molární hmotnost: 79,06 Molekulový vzorec: NH 4 HCO 3 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec Datum vydání: 3.4.2014 Datum revize: 1.6.2015 HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 Název výrobku: Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: SAVO GLANC

Více

CHLORID SODNÝ Strana 1 / 6 BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

CHLORID SODNÝ Strana 1 / 6 BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) CHLORID SODNÝ Strana 1 / 6 Datum vydání: 3.12. 2010 Datum revize: 3.12. 2010 Datum předchozí verze: 13.8. 2007 Číslo revize: - ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

Isoleitspray ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Isoleitspray ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 27. 8. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

CHLORID ŽELEZITÝ BEZVODÝ

CHLORID ŽELEZITÝ BEZVODÝ BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 28.12.2010 Datum revize: CHLORID ŽELEZITÝ BEZVODÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

SAVO UNIVERZAL Neutralizér zápachu

SAVO UNIVERZAL Neutralizér zápachu Datum vydání: 28.11.2011 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

PYROKATECHIN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Pyrokatechin 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST

PYROKATECHIN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Pyrokatechin 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) PYROKATECHIN Datum vydání: 18.11.2010 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Indexové

Více

NEODETERSOL VETRO ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

NEODETERSOL VETRO ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 15. 10. 2012 / 2.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Telefonní číslo: +420 327 311 500 Fax: +420 327 311 501 E-mail: primogroup@primogroup.cz

Telefonní číslo: +420 327 311 500 Fax: +420 327 311 501 E-mail: primogroup@primogroup.cz Datum poslední revize: 4. 6. 2014 Strana 1 z 7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku: Dr. House na rez a vodní kámen Číslo výrobku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS):

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Aro color tekutý prací prostředek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Aro color tekutý prací prostředek Datum revize: 30.11.2012 Strana 1/10 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Novimatik ADP

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Novimatik ADP Datum revize: 21.2.2013 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: NOVIMATIK ADP Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 5.10.2010 Datum revize: 10.11.2011 AMONIAK, vodný roztok 25-29% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více