Negativní elektroda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Negativní elektroda. MSDS@bochemie.cz"

Transkript

1 Datum vydání: Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU s Kans GN Záporná elektroda, Záporná elektrodová deska 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití látek/směsi: určena pro výrobu Ni-Cd akumulátorů. s obsahem záporné akumulátorové hmoty slouží k montáži článků Ni- Cd akumulátorů. Elektroda je dodávána bez elektrolytu, nevyformovaná, jako polotovar pro další výrobu Ni-Cd akumulátorů. Nedoporučená použití: Směs by neměla být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Jméno nebo obchodní jméno: BOCHEMIE a.s. Místo podnikání nebo sídlo: Lidická 326, Bohumín, Česká republika Identifikační číslo: Telefon / Fax / odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list: 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: ; ; Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, CZ ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI je z důvodu negativní akumulátorové hmoty klasifikována jako nebezpečná ve smyslu směrnice 1999/45/ES a nařízení 1272/2008/ES. 2.1 Klasifikace směsi podle Směrnice 1999/45/ES podle Nařízení 1272/2008/ES Vysoce Toxický: T+ R26; Toxický: T R48/23/25; Toxický pro reprodukci: Repr. Cat. 2 R61; Repr. Cat. 3 R62; Senzibilizující: R42/43; Karcinogenní: Carc. Cat. 1 R49; Carc. Cat. 2 R45; Mutagenní: Muta. Cat.3 R68; Nebezpečný pro životní prostředí: N R50/53 Acute Tox. 3; Acute Tox. 2; Carc. 1A; Carc. 1B; Muta. 2; Repr. 2; Repr. 1B; STOT RE 1; Skin Sens. 1; Resp. Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic; H301- H330- H350i- H350- H341- H361f- H360D- H372- H317- H334- H400- H410 Plný text všech klasifikací a R-vět je uveden v oddíle 16, plný text všech standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 2.2 Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí: - Vysoce toxický při vdechování, toxický při požití, - způsobuje poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici vdechováním - zároveň s rizikem nebezpečí nevratných účinků karcinogen 1. Kategorie (směs, na kterou je třeba pohlížet, jako by byly karcinogenní pro člověka. Existují dostatečné důkazy poskytující závažný předpoklad, že expozice člověka látce může mít za následek vznik rakoviny - zároveň mutagenní (směs, která může vyvolat u člověka obavy vzhledem k možným mutagenním účinkům, - zároveň toxický pro reprodukci (směs, která vyvolává obavy vývojové toxicity a reprodukční schopnosti) - vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (směs zvlášť nebezpečná pro vodní prostředí). - Může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 2.2 Prvky označení Piktogram: Signální slovo: Standardní věty o nebezpečnosti: H301 Nebezpečí Toxický při požití.

2 Datum vydání: Strana: 2 / 11 H330 Při vdechování může způsobit smrt. H341 Podezření na genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H360D Může poškodit plod v těle matky. H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P260 Nevdechujte prach. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv. P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 2.3 Další nebezpečnost Směs nesplňuje kritéria PBT/vPvB, dle přílohy XIII, nařízení REACH. Negativní elektrody obsahují záporné akumulátorové hmoty, které jsou určeny pouze pro speciální průmyslové účely. ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky Není relevantní není látka 3.2 Směsi obsahuje zápornou akumulátorovou hmotu (KANS GN) na bázi oxidu kademnatého s obsahem aktivačních a stabilizujících přísad Látky ve směsi Název látky (%) ES CAS Index. Číslo < 1, X Nikl max. 4, Klasifikace dle 67/548/EHS T+ R26; Carc.Cat. 2 R45; Muta. Cat.3 R68, Repr.Cat.3 R62-63, T R48/23/25, N R50/53 Carc. Cat. 1 R49; Muta. Cat. 3 R68; Repr. Cat. 2 R61; T toxický R48/23; Xn R20/22; Xi R38; R 42/43; N R50/53 Carc. Cat. 3 R40;T R48/23; Senzibilizující R43; R52/53 Úplné znění všech klasifikací, R-vět, standardních vět o nebezpečnosti viz bod č. 16 ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Klasifikace dle CLP Carc. 1B H350; Muta. 2 H341; Repr. 2; 361fd; Acute Tox. 2 H330; Acute Tox. 3 H301; STOT RE 1 H372; Aquatic Acute 1H400; Aquatic Chronic 1 H410 Carc. 1A H350i; Repr. 1B H360D; Muta.2 H341; STOT RE 1 H372; Acute Tox. 4 H332; Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Resp. Sens. 1 H334; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410 Carc. 2 H351; STOT RE 1 H372; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Chronic 3 H Popis první pomoci Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou popřípadě (dle rozsahu a závažnosti zasažení) překrýt sterilním obvazem a zajistit lékařskou pomoc. Při styku s okem: ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka, zajistit lékařskou pomoc.

3 Datum vydání: Strana: 3 / 11 Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, bezprostředně po požití (do 5 minut po požití) vyvolat zvracení, později již zvracení nevyvolávat, neprodleně zajistit rychlou lékařskou pomoc. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Může vyvolat rakovinu. Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na genetické poškození. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. Toxický při požití. Při vdechování může způsobit smrt. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Při požití přípravku nebo vniknutí do oka, nebo projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Ve všech případech postiženému zajistit tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. Aplikace proti-šokových opatření, udržování životních funkcí. ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Hasiva Vhodná: nehořlavá směs, hasivo nutno přizpůsobit látce hořící v okolí. Nevhodná: nejsou uvedena, v případě použití vody riziko úniku do kanalizace a prostředí. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při požáru zabraňovat rozviřování prachu, riziko vniknutí do vodního prostředí. 5.3 Pokyny pro hasiče Úplný ochranný oděv, ochrana pokožky a očí, ochrana dýchacích cest. V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu s havarijními plány (zajištění záchytu, srážení). ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky nezasahující v případě nouze Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, zamezení inhalace prachu, nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru, zajistit odsávání (ventilaci) prostor nebo používání ochranných prostředků pro dýchací cesty. Zabraňovat kontaminaci prostředí a osob, zabraňovat zviřování prachu. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci Pro pracovníky zasahující v případě nouze Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, zamezení inhalace prachu, nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru, zajistit odsávání (ventilaci) prostor a používání ochranných prostředků pro dýchací cesty. Zabraňovat kontaminaci prostředí a osob, zabraňovat zviřování prachu. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci. Zabraňovat kontaminaci prostředí a působení vody a vlhkosti. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zamezit kontaminaci vody a půdy při úniku do povrchové, spodní nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce vodního toku (nebo kanalizace). Zamezit působení kyselin a látek kyselé povahy. Pokud při úniku dojde k průniku do kanalizace nebo prostředí zajistit záchyt sloučenin kadmia a niklu (srážení, neutralizace, membránové procesy apod.). 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zamezit průnikům do kanalizace a do vodních toků. Použití ochranného oděvu a prostředků pro ochranu pokožky, ochrana dýchacích cest. Zajistit místo úniku proti vniknutí látky do vod a do kanalizace. Povrch zasaženého místa nejprve důkladně vysát (vysavač), následně spláchnout vodou (podle místních podmínek) pokud je zajištěno odpovídající čištění odpadních vod (záchyt kovů např. membránovými procesy, neutralizace nebo srážení (alkalickým roztokem). Při úniku do kanalizace nebo do vodního toku postupovat v souladu s podmínkami havarijních plánů. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz. oddíl 8 a 13 ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Zabraňovat kontaminaci prostředí a osob prachem, nezviřovat prach a používat předepsané osobní ochranné prostředky. Nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru, zajistit dostatečné odsávání pracovních prostor.zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem. Manipulaci provádět pouze s nepoškozenými uzavřenými obaly a na vyhovujících plochách se zajištěním proti možným únikům do prostředí a zejména do vodního prostředí. Veškeré případné úniky zachytit a přemístit do těsného obalu (při použití předepsaných ochranných prostředků). Pokud při úniku dojde k průniku do kanalizace nebo prostředí zajistit záchyt sloučenin kadmia (nerozpustné sloučeniny v ph neutrální nebo mírně alkalické oblasti).

4 Datum vydání: Strana: 4 / Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech, v suchých a uzavřených skladech se zajištěním proti působení povětrnostních podmínek a srážek, odděleně od pitné vody, potravin, nápojů a krmiv. Skladovací prostory musí být uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidu. 7.3 Specifická konečná použití Uvedeno na etiketě výrobku, popřípadě v další dokumentaci k výrobku a na www stránkách Bochemie (www.bochemie.cz). ODDÍL 8: 8.1 Kontrolní parametry OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: Kontrolní parametry pro směs nejsou stanoveny v NV č. 361/2007 Sb., v platném znění. Složka CAS PEL (mg/m 3 ) NPK-P (mg/m 3 Faktor přepočtu na ) ppm Sloučeniny niklu (jako Ni) 0,05 0,25 Kadmium a jeho sloučeniny ,05 0,1 jako Cd Sloučeniny niklu mají senzibilizační účinek. V případě sloučenin kadmia se při expozici významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži. Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů jsou stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb., v příloze č. 2, pro kadmium (moč) 0,005 mg/g kreatininu (popř. 0,005 µmol/l kreatininu) a pro nikl v moči 0,04 mg/g kreatininu (popř. 0,077 µmol/l kreatininu) Biologické limitní hodnoty Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb Sledovací postupy Zajistit sledování koncentrace na pracovišti dle ustanovení nařízení vlády 361/2007 Sb Hodnoty DNEL a PNEC Není stanoveno pro tuto směs. DNEL: 0,004mg/m 3 Cd PNEC: 0,00019 mg/l Pitná voda DNEL zaměstnanci PNEC Sladkovodní voda Mořská voda Půda kal Nikl DNEL zaměstnanci PNEC Sladkovodní voda Mořská voda Půda 8.2 Omezování expozice akutní chronické akutní chronické systémové DNEL inh. = 0,52 mg Ni/l, NOAEC: 3,9 mg Ni/m 3 lokální DNEL inh. = 3,9 mg Ni/m 3, NOAEC: 3,9 mg Ni/m 3 systémové DNEL inh. = 0,05 mg Ni/m 3 lokální DNEL inh. = 0,05 mg Ni/m 3, DNEL derm. = 1,3 mg Ni/cm 2 3,6 µg Ni/l 8,6 µg Ni/l 29,9 mg Ni/kg 0,33 mg Ni/l systémové DNEL inh = 816 mgni/cm 2 /den lokální DNEL inh. = 1,6 mgni/m 3 systémové DNEL inh. = 0,05 mgni/m 3 lokální DNELderm. = 0,015 mgni/cm 2 /den 3,55 µg Ni/l 8,6 µg Ni/l 29,9 µg Ni/l Omezování expozice pracovníků

5 Datum vydání: Strana: 5 / 11 Zajistit dostatečné odvětrání pracovních prostor, minimalizovat kontakt pracovníků s produktem a akumulátorovou hmotou. Během práce nejíst, nepít a nekouřit, po práci nebo před jídlem důkladně umýt ruce a obličej (pitnou vodou a mýdlem) a vypláchnout ústa pitnou vodou. Zajistit, aby s látkou pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky Ochrana očí: Zamezit vniknutí do očí, popř. použít ochranné brýle (obličejový štít) - v případě rizika vniknutí do očí Ochrana kůže: Ochrana rukou: Ochrana dýchacích cest: Pracovní oděv, pracovní obuv (uzavřená), popřípadě neprodyšný pracovní oděv Pryžové (latexové) rukavice Ochrana dýchacích cest (respirátor, polomaska s filtrem proti prachu), Omezování expozice životního prostředí Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrované směsi do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství (při 20 C): Pevné, Výrobek elektroda obsahující v uzavřeném prostoru červenohnědé prachové částice (negativní akumulátorová hmota) Barva: červenohnědá Zápach (vůně): Bez zápachu Prahová hodnota zápachu Hodnota ph (při 20 C): Teplota (rozmezí teplot) tání/tuhnutí ( C): nad 700 C termický rozklad akumulátorové hmoty Teplota (rozmezí teplot) varu ( C): Neuvedena Bod vzplanutí ( C): Nestanoven Rychlost odpařování Hořlavost: Meze výbušnosti: Nestanoveny Tlak par (při C): Nestanoven Hustota par: Relativní hustota (při 20 C): 0,8-1,5 (negativní akumulátorová hmota) Rozpustnost ve vodě (při 25 C): Téměř nerozpustný (negativní akumulátorová hmota) Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Teplota vznícení ( C): Teplota rozkladu ( C): Viskozita: Výbušné vlastnosti: Nevýbušný Oxidační vlastnosti: Nestanoveny - Nevykazuje oxidační vlastnosti 9.2 Další informace Není uvedeno. ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita Směs reaguje s minerálními kyselinami a oxidačními činidly Chemická stabilita Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní Možnost nebezpečných reakcí Reakcí s minerálními kyselinami a oxidačními činidly, možnost vzniku nebezpečných chemických reakcí Podmínky, kterým je třeba zabránit Působení vlhkosti a dešťových srážek, působení silných kyselin a louhů. Zamezit vstupu a manipulacím nepovolaných osob Neslučitelné materiály Silné minerální kyseliny, oxidační činidla Nebezpečné produkty rozkladu Kadmium a oxidy kadmia, popř. sloučeniny niklu

6 Datum vydání: Strana: 6 / 11 ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Informace o toxikologických účincích: a) Akutní toxicita Není stanovena pro tuto směs. LD50 orálně potkan: 5000mg/kg b.v LD50 orálně potkan: 1540 mg/kg b.v. Klasifikován v kat. Acute Tox.4. zdraví škodlivý při požití Poslední data stanovená dle OECD návodů naznačují, že by klasifikace Ni(OH)2 měla být přehodnocena na neklasifikován. [OECD Guideline 425; OECD Guideline 401] (EPSL, 2009a, b; Reagan, 1996) Dermální žádná studie. Dermální absorpce je nízká, toxicita se nepředpokládá. Inhalační Navrhovaná studie s oxidem nikelnatým opravňuje k neklasifikování. Klasifikován jako Kat. 4. zdraví škodlivý při vdechování [Read ross to nickel oxide OECD Guideline 403 study] (EPSL, 2009b) Acute Tox. 2 Při vdechování může způsobit smrt. Acute Tox. 3 Toxický při požití LD50 orálně potkan: mg/kg LC50 inhalačně potkan: 0,0008-0,066mg/l/4h Nikl LD50 orálně-potkan > 9000 mg/kg b) Žíravost/dráždivost pro kůži c) Vážné poškození očí/podráždění očí d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže e) Mutagenita v zárodečných buňkách f) Karcinogenita Směs nemá klasifikovanou dráždivost/žíravost pro kůži je klasifikován v kat. 2 pro kožní podráždění. [OECD Guideline 404 study] (EPSL, 2008a) Ni(OH)2 nedráždí oči. [OECD Guideline 405 study] (EPSL, 2008b) Směs nemá klasifikovanou dráždivost na oči je klasifikován v kat. 2 pro kožní podráždění. [OECD Guideline 404 study] (EPSL, 2008a) Směs může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží Je senzibilizující pro kůži v kat. 1. Read ross z oxidu nikelnatého dle OECD Guideline 406 studie a dalších studiích na zvířatech] (FDRL, 1986; EPSL, 2009c, Lammintausta et al., 1985; Nielsen et al., 1992) Je senzibilizující pro dýchací cesty v kat. 1. [Read ross ze síranu nikelnatého, vyhodnocením evidovaných zpráv o lidském zdraví] (Block and Yeung, 1982; Malo et al., 1982; Malo et al., 1985; McConnell et al., 1973; Novey et al., 1983) Směs má klasifikovanou mutagenitu podezření na genetické poškození Je klasifikován jako mutagenní kat.2 [Test genových mutací u savčích buněk] (BSL, 2008; Rosetto et al., 1994; Fletcher et al., 1994) Podezření na genetické poškození Směs je Karcinogenní: Carc. Cat. 1A- Může vyvolat rakovinu při vdechování Carc. Cat. 1B Může vyvolat rakovinu Dermální Není relevantní vzhledem k nízké dermální absorpci. Inhalační Je klasifikován jako karcinogenní kat. 1A pro inhalační expozici. [Epidemiologické studie u člověka, read ross z hydroxide nikelnatého a read ross z oxidu nikelnatého ze studií na zvířatech] (Jarup et al., 1998; Kjellstrom et al., 1979; Elinder et al., 1995; Andersen et al., 1996; Doll et al., 1990; NTP, 1996) Může vyvolat rakovinu

7 Datum vydání: Strana: 7 / 11 g) reprodukci Směs je toxická pro reprodukci: Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Je klasifikován jako toxický pro reprodukci kat. 1B [Read ross ze síranu nikelnatého OECD Guideline generační test] (SLI, 2000) Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. Kritéria pro klasifikaci směsi nejsou splněna. h) specifické cílové orgány jednorázová specifické cílové orgány jednorázová expozice: Kritéria pro expozice klasifikaci nejsou splněna Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. specifické cílové orgány jednorázová expozice: Kritéria pro klasifikaci nejsou splněna i) specifické cílové orgány opakovaná ex- specifické cílové orgány opakovaná expozice: Orální kritéria pro klasifikaci nejsou splněna pozice Dermální kritéria pro klasifikaci nejsou splněna, dermální absorpce je zanedbatelná Inhalační STOT RE 1 při vdechování, postižení plic a dýchacích cest: LOAEC: 0,5 mg Ni/m 3 [Data z read ross pro oxid nikelnatý, studiích na zvířatech] (NTP, 1996) Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací j) Nebezpečí při vdechnutí potíže Nebezpečnou částí elektrody je obsažená záporná akumulátorová hmota, která se může z elektrody uvolňovat. Popis příznaků expozice: Vdechováním - pachuť v ústech, pocit sucha v ústech, pálení v hrdle a v nose, dráždivý kašel s bolestí na hrudi, zástava dýchání. Akutně toxický (obdobné příznaky jako při požití) prach akumulátorové hmoty. Stykem s kůží lokální dráždivé účinky na pokožku zejména při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu. Stykem s očima podráždění oka, slzení očí, záněty spojivek, Požitím bolesti břicha, nevolnost, zvracení, krvavé průjmy, křeče. V závislosti na dávce, při požití vyšších dávek bezvědomí přecházející do kómatu. Poškození vnitřních orgánů, popř. krvetvorby. ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Toxicita Akutní toxicita nebyla pro tuto směs stanovena. Akutní toxicita pro ryby LC50 0,034-6,47 mg/l Akutní toxicita pro dafnie 1 EC50 0,13mg/l Akutní toxicita pro dafnie 2 EC50 0,038-1,9mg/l Ecotoxicita akutní 120 µg Ni/L (ph 6), 68 µg Ni/L (ph 8) Reference pro hodnoty ERVs chronická 2,4 µg Ni/L Krátkodobá toxicita pro vodní bezobratlé LC50 48h (imobilizace-: 0,013 mg Ni/L 4970 mg Ni/L (Schubauer-Berigan et al., 1993), (Chapman et al., 1980), imobilizace Krátkodobá toxicita pro ryby LC50 96 h 0,23 mg Ni/L mg Ni/L (Hoang et al., 2002, 2004), (Janssen Pharmaceutica, 1993) (úmrtnost). (Eisler and Hennekey, 1977)

8 Datum vydání: Strana: 8 / 11 Dlouhodobá toxicita pro vodní bezobratlé Dlouhodobá toxicita pro ryby vodní řasy a sinice vodní rostliny jiné než řasy mikroorganismy jiné vodní organismy půdní makroorganismy suchozemské rostliny: půdní mikroorganismy 12.2 Persistence a rozložitelnost Tato kritéria nejsou relevantní pro anorganické látky Bioakumulační potenciál Nebyl stanoven pro tuto směs. Bioakumulace těžkých kovů v prostředí. BCF < 270 BAF = 0, Mobilita v půdě Nebyla stanovena pro tuto směs. Směs představuje nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy vysoce toxický pro vodní organismy. Vzhledem k nepatrné rozpustnosti ve vodě je jeho mobilita v prostředí omezena. Log Koc = 2,45 log Kp půda = 2,86 [Aqua regia digestion- ISO 11466, 46 European soils](de Groot et al., 1998) 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb Směs nesplňuje kritéria PBT/vPvB, dle přílohy XIII, nařízení REACH Jiné nepříznivé účinky ostatní prostředí nebyla zjištěna. ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Metody nakládání s odpady (NOEC/L(E)C10) 1,4 µg/l µg/l (Stubblefield and Van Genderen, 2007) (NOEC/L(E)C10) 40 µg Ni/L µg Ni/L (Deleebeeck et al., 2007) Hunt et al., 2002), (Golder Associates, 2007). IC50 72h. 12,3 µg Ni/L µg Ni/L (Deleebeeck et al., 2006) Golder, 2007), (Parametrix 2007a) Vyšší vodní rostliny, inhibice růstu (sladkovodní): Inhibice spotřeby kyslíku EC50: obojživelník (sladkovodní): Makro-bezobratlí úmrtnost (akutní): Bezobratlí reprodukce (chronický): EC50 (akutní): EC50 (chronický): Mikrobiologické procesy (12 procesů (chronický): Enzymová aktivita v půdě (chronický): Mikrobiologické růstové druhy (chronický): 8,2 µg Ni/L - 80 µg Ni/L (Klain & Knuteson, 2003) (Antunes, 2007) 33 mg/l [Test aktivovaného kalu ISO 8192] (Cokgor et al.,2007) 84,5 µg Ni/L µg Ni/L (Hopfer et al., 1991) 52 mg Ni/kg d.v mg Ni/kg d.v. (Furst et al., 1993), (Boyd and Williams, 2003). 36 mg Ni/kg mg Ni/kg (Ghent University, 2005) 54.5 mg/kg půdy d.v mg/kg (Thakali et al., 2006). 10 mg Ni/kg mg Ni/kg (Willaert & Verloo, 1988), (Rothamsted Research, 2005) 28 mg Ni/kg [nitrifikace] mg Ni/kg [respirace] 7,9 mg Ni/kg [dehydrogenace] mg Ni/kg [arylsulfatase aktivita] (Smolders, 2000), (Doelman & Haanstra, 1984) (Welp, 1999), (Haanstra and Deolman, 1991) 13 mg Ni/kg mg Ni/kg (Babich & Stotzky, 1982 a) Postupy odstraňování odpadu a znečištěných obalů Jedná se o nebezpečný odpad. Při manipulaci s odpadem je nutno použít předepsané ochranné prostředky a zabránit úniku odpadu do životního a pracovního prostředí. Odpad je nutno předat k odstranění specializované firmě s

9 Datum vydání: Strana: 9 / 11 oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal je nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad. b) Fyzikální a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Odpad obsahuje nebezpečné chemické látky, nebezpečná vlastnost je: akutní a chronická toxicita, nebezpečí pro životní prostředí. c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Zabraňte úniku odpadu do kanalizace. d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady: Návrh na zařazení odpadu: Podskupina: Vadné šarže a nepoužité výrobky kód odpadu * Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky Podskupina: Odpady obsahující kovy neuvedené pod Kód odpadu * Odpady obsahující jiné těžké kovy Návrh na zařazení obalového odpadu: Nevyčištěné obaly se zbytky přípravku: * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění., Vyhláška č. 381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU (ADR/RID/GGVSE) 14.1 Číslo OSN UN 2570 UN Příslušný název OSN pro zásilku SLOUČENINA KADMIA (oxid kademnatý) 14.3 Třída nebezpečnosti Obalová skupina II II 14.5 Nebezpečnost pro ŽP 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 14.7 Hromadná přeprava dle přílohy II of MARPOL 73/78 a předpisu IBC. ANO ANO IMDG SLOUČENINA KADMIA (oxid kademnatý) Další informace Kemlerův kód: 60 Kemlerův kód: 60 ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH Omezené množství (LQ): 500g Omezené množství (LQ): 500g 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se směsi Nařízení č. 1907/2006/ES; REACH. Nařízení č. 1272/2008/ES; CLP. Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění Směrnice č. 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti směsi nebylo provedeno. ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE a) Změny při revizi bezpečnostního listu Revize č. 5.1

10 Datum vydání: Strana: 10 / 11 Upravené oddíly jsou označeny tučnou čarou: b) Klíč nebo legenda ke zkratkám Carc. 1A; 1B; 2 Karcinogenita kat.1a; 1B; 2 Repr. 1B; 2 reprodukci kat.1b; 2 Muta. 2 Mutagenita v zárodečných buňkách kat. 2 Acute Tox. 2; 3;4 Akutní toxicita kat.2; 3; 4 Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži kat.2 STOT RE 1 specifické cílové orgány opakovaná expozice, kat. 1 Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže kat.1 Resp. Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest kat.1 Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí kat.1 Aquatic Chronic 1; Nebezpečný pro vodní prostředí kat.1; 3 3 Carc. Cat. 1; 2; 3 Karcinogenní kategorie 1; 2; 3 Muta. Cat. 3 Mutagenní kategorie 3 Repr. Cat. 2; 3 Toxický pro reprodukci kategorie 2; 3 DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit NOEC (No-observed effect concentration) představuje nejvyšší koncentraci testovaného vzorku, nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky LOEC (Lowest observed effect concentration) představuje nejnižší koncentraci testovaného vzorku, při které jsou pozorovány účinky PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) PEL Přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8hod) LC50 Smrtelná koncentrace (Lethal concentration) označuje koncentraci látky ve vdechovaném vzduchu, která po stanovené době způsobí smrt daného procenta určeného druhu zvířat. EC50 Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit. LD50 Smrtelná dávka, která způsobí smrt daného procenta určeného druhu zvířat po jejím podán. IC50 Inhibiční koncentrace, při které dochází k zamezení růstu. c) Důležité odkazy na literaturu nebo zdroje dat Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 350/2011 Sb. vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na základě údajů z veřejně přístupných databází. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. d) Metoda hodnocení informací Směs byla klasifikována na základě konvekční výpočtové metody popsané ve Směrnici 1999/45/ES a v nařízení 1272/2008/ES. e) Seznam příslušných R vět, standardních vět o nebezpečnosti R49 Může vyvolat rakovinu při vdechování R45 Může vyvolat rakovinu. R40 Podezření na karcinogenní účinky. R61 Může poškodit plod v těle matky R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. R68 Možné nebezpečí nevratných účinků R26 Vysoce toxický při vdechování. R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití R48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R48/23/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. R38 Dráždí kůži. R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží R45 Může vyvolat rakovinu.

11 Datum vydání: Strana: 11 / 11 R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H350 Může vyvolat rakovinu. H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H360D Může poškodit plod v těle matky. H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H341 Podezření na genetické poškození H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. f) Pokyny týkající se školení Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákona č.262/2006sb._ Zákoníku práce, v aktuálním znění) a dále musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona). g) Doporučená omezení použití Směs nesmí být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití směsi se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Bohumín, Tel./Fax: / ; Další informace o výrobku jsou uloženy v BOCHEMII a.s., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

DISCLEEN ENDO PAA - Aktivátor

DISCLEEN ENDO PAA - Aktivátor Datum vydání: 12. 3. 2007 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Avanti na ruční čištění citrus Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 7. 2009 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Lepidlo Promat K84 Lepidlo Promat K84-16 Vysokoteplotní pojivo K84 Vysokoteplotní

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Otisky pro částečné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 6 ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Ecosorb 505, Ecosorb 606 Popis směsi: Neutralizér zápachu. 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: WECTOL čisticí sůl na WC Identifikační číslo: nemá směs Registrační

Více

Uhličitan vápenatý ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Uhličitan vápenatý ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 7. 9. 92012 / 0.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Calcipur 5-AL Registrační

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 16.02. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název: AKYPO na strojní čištění koberců Identifikační číslo: Nemá směs Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: SAVO KUCHYNĚ

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: SAVO KUCHYNĚ Datum vydání: 21.12. 2004 Strana: 1 / 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: SAVO PROFI KUCHYNĚ 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 26. 7. 2006 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Fogit Další názvy směsi: -- 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 1. IDENTIFIKACE 1.1 Název: NIKL Obchodní název: NIKLOVÉ KULIČKY P NICKEL PELLETS Nickel S Rounds 1.2 Použití: Povrchová úprava kovů-niklování

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Stránka 1 z 6 Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Název výrobku: Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách podle ČSN EN 13813 Datum

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: TSC 002070 Ready-mix.majolica/nat.clay for casting,

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 Bezpečnostní list - Hasicí sprej Pyrocom 400 ml Strana: 1 / 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha I drenážní malty Baumit

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha I drenážní malty Baumit ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Baumit drenážní malta 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určená použití: ložná malta

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 )

BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 ) BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 ) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Určení výrobku Název výrobku: SOKOFLOK 16 Druh výrobku: s m ě s 1.2 Důležité upozornění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 22.11.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 22.11.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku: Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 22.11.2010 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi Název: Další názvy látky: 1.2 Použití látky

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 16.1.2002 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Sigal s aplikátorem je krém vyrobený na vodní bázi,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.2 2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

SOKRATES Titan. Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti. Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti

SOKRATES Titan. Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti. Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti STRANA: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: SOKRATES- disperzní akrylátová barva univerzální pololesklá na střešní nátěry 1.2 Příslušná určená použití směsi

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Sprej na ochranu a regeneraci tamponů. 1.3 Identifikace dovozce: Jméno

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor

ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 29.8.2012 Datum revize: 1.6.2015 ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 12. 2008 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 Datum revize: FACILITY PROFESSIONAL STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 Datum revize: FACILITY PROFESSIONAL STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí

Více

Mazlavé mýdlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Mazlavé mýdlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: (obsahuje dichlormethan, hexan) Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Polystyren Strana 1 z 6 Č. BL. : 425023 Datum revize: 16.04.2014 Datum revize v ČR: 06.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Polystyren ODDÍL

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: VIA - DEZI

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: VIA - DEZI Strana 1 z 7 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: VIA-DEZI 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kapalný čistící a dezinfekční

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 14.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 711.00 1.2 Pouţití

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 TICKOPUR J 80U

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 TICKOPUR J 80U Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čisticí prostředek.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi: ARO ČISTIČ KOUPELEN 1.2 Použití látky nebo směsi: Mycí a čisticí přípravek, určený zejména k mytí a čištění

Více

MASOFILM 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

MASOFILM 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nestékavý bariérový jódový roztok pro namáčení

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Plnivo a stěrková

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pritt Pen 40ml Strana 1 z 6 Č. BL. : 392751 Datum revize: 25.04.2014 Datum revize v ČR: 05.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pritt Pen 40ml ODDÍL 1: Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LUKOPREN S 9780 Vydání: 9 Strana 1/6 Datum revize: 10.7.2014. Název výrobku: Lukopren S 9780

BEZPEČNOSTNÍ LIST LUKOPREN S 9780 Vydání: 9 Strana 1/6 Datum revize: 10.7.2014. Název výrobku: Lukopren S 9780 Strana 1/6 Název výrobku: Lukopren S 9780 ODDÍL 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: Lukopren S 9780 Chemický název: silikonový tmel vulkanizující vzdušnou

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení komise EU 453/210

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení komise EU 453/210 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Prostředek k čištění karosérií automobilů,

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 23.06.2014 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/5 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 400g 1 35607, 3Kg 1 35608 1.2. Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 110-63-4 203-786-5 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 Název výrobku: ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více