Negativní elektroda.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Negativní elektroda. MSDS@bochemie.cz"

Transkript

1 Datum vydání: Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU s Kans GN Záporná elektroda, Záporná elektrodová deska 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití látek/směsi: určena pro výrobu Ni-Cd akumulátorů. s obsahem záporné akumulátorové hmoty slouží k montáži článků Ni- Cd akumulátorů. Elektroda je dodávána bez elektrolytu, nevyformovaná, jako polotovar pro další výrobu Ni-Cd akumulátorů. Nedoporučená použití: Směs by neměla být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Jméno nebo obchodní jméno: BOCHEMIE a.s. Místo podnikání nebo sídlo: Lidická 326, Bohumín, Česká republika Identifikační číslo: Telefon / Fax / odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list: 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: ; ; Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, CZ ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI je z důvodu negativní akumulátorové hmoty klasifikována jako nebezpečná ve smyslu směrnice 1999/45/ES a nařízení 1272/2008/ES. 2.1 Klasifikace směsi podle Směrnice 1999/45/ES podle Nařízení 1272/2008/ES Vysoce Toxický: T+ R26; Toxický: T R48/23/25; Toxický pro reprodukci: Repr. Cat. 2 R61; Repr. Cat. 3 R62; Senzibilizující: R42/43; Karcinogenní: Carc. Cat. 1 R49; Carc. Cat. 2 R45; Mutagenní: Muta. Cat.3 R68; Nebezpečný pro životní prostředí: N R50/53 Acute Tox. 3; Acute Tox. 2; Carc. 1A; Carc. 1B; Muta. 2; Repr. 2; Repr. 1B; STOT RE 1; Skin Sens. 1; Resp. Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic; H301- H330- H350i- H350- H341- H361f- H360D- H372- H317- H334- H400- H410 Plný text všech klasifikací a R-vět je uveden v oddíle 16, plný text všech standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 2.2 Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí: - Vysoce toxický při vdechování, toxický při požití, - způsobuje poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici vdechováním - zároveň s rizikem nebezpečí nevratných účinků karcinogen 1. Kategorie (směs, na kterou je třeba pohlížet, jako by byly karcinogenní pro člověka. Existují dostatečné důkazy poskytující závažný předpoklad, že expozice člověka látce může mít za následek vznik rakoviny - zároveň mutagenní (směs, která může vyvolat u člověka obavy vzhledem k možným mutagenním účinkům, - zároveň toxický pro reprodukci (směs, která vyvolává obavy vývojové toxicity a reprodukční schopnosti) - vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (směs zvlášť nebezpečná pro vodní prostředí). - Může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 2.2 Prvky označení Piktogram: Signální slovo: Standardní věty o nebezpečnosti: H301 Nebezpečí Toxický při požití.

2 Datum vydání: Strana: 2 / 11 H330 Při vdechování může způsobit smrt. H341 Podezření na genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H360D Může poškodit plod v těle matky. H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P260 Nevdechujte prach. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv. P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 2.3 Další nebezpečnost Směs nesplňuje kritéria PBT/vPvB, dle přílohy XIII, nařízení REACH. Negativní elektrody obsahují záporné akumulátorové hmoty, které jsou určeny pouze pro speciální průmyslové účely. ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky Není relevantní není látka 3.2 Směsi obsahuje zápornou akumulátorovou hmotu (KANS GN) na bázi oxidu kademnatého s obsahem aktivačních a stabilizujících přísad Látky ve směsi Název látky (%) ES CAS Index. Číslo < 1, X Nikl max. 4, Klasifikace dle 67/548/EHS T+ R26; Carc.Cat. 2 R45; Muta. Cat.3 R68, Repr.Cat.3 R62-63, T R48/23/25, N R50/53 Carc. Cat. 1 R49; Muta. Cat. 3 R68; Repr. Cat. 2 R61; T toxický R48/23; Xn R20/22; Xi R38; R 42/43; N R50/53 Carc. Cat. 3 R40;T R48/23; Senzibilizující R43; R52/53 Úplné znění všech klasifikací, R-vět, standardních vět o nebezpečnosti viz bod č. 16 ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Klasifikace dle CLP Carc. 1B H350; Muta. 2 H341; Repr. 2; 361fd; Acute Tox. 2 H330; Acute Tox. 3 H301; STOT RE 1 H372; Aquatic Acute 1H400; Aquatic Chronic 1 H410 Carc. 1A H350i; Repr. 1B H360D; Muta.2 H341; STOT RE 1 H372; Acute Tox. 4 H332; Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Resp. Sens. 1 H334; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410 Carc. 2 H351; STOT RE 1 H372; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Chronic 3 H Popis první pomoci Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou popřípadě (dle rozsahu a závažnosti zasažení) překrýt sterilním obvazem a zajistit lékařskou pomoc. Při styku s okem: ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka, zajistit lékařskou pomoc.

3 Datum vydání: Strana: 3 / 11 Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, bezprostředně po požití (do 5 minut po požití) vyvolat zvracení, později již zvracení nevyvolávat, neprodleně zajistit rychlou lékařskou pomoc. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Může vyvolat rakovinu. Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na genetické poškození. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. Toxický při požití. Při vdechování může způsobit smrt. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Při požití přípravku nebo vniknutí do oka, nebo projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Ve všech případech postiženému zajistit tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. Aplikace proti-šokových opatření, udržování životních funkcí. ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Hasiva Vhodná: nehořlavá směs, hasivo nutno přizpůsobit látce hořící v okolí. Nevhodná: nejsou uvedena, v případě použití vody riziko úniku do kanalizace a prostředí. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při požáru zabraňovat rozviřování prachu, riziko vniknutí do vodního prostředí. 5.3 Pokyny pro hasiče Úplný ochranný oděv, ochrana pokožky a očí, ochrana dýchacích cest. V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu s havarijními plány (zajištění záchytu, srážení). ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky nezasahující v případě nouze Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, zamezení inhalace prachu, nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru, zajistit odsávání (ventilaci) prostor nebo používání ochranných prostředků pro dýchací cesty. Zabraňovat kontaminaci prostředí a osob, zabraňovat zviřování prachu. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci Pro pracovníky zasahující v případě nouze Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, zamezení inhalace prachu, nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru, zajistit odsávání (ventilaci) prostor a používání ochranných prostředků pro dýchací cesty. Zabraňovat kontaminaci prostředí a osob, zabraňovat zviřování prachu. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci. Zabraňovat kontaminaci prostředí a působení vody a vlhkosti. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zamezit kontaminaci vody a půdy při úniku do povrchové, spodní nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce vodního toku (nebo kanalizace). Zamezit působení kyselin a látek kyselé povahy. Pokud při úniku dojde k průniku do kanalizace nebo prostředí zajistit záchyt sloučenin kadmia a niklu (srážení, neutralizace, membránové procesy apod.). 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zamezit průnikům do kanalizace a do vodních toků. Použití ochranného oděvu a prostředků pro ochranu pokožky, ochrana dýchacích cest. Zajistit místo úniku proti vniknutí látky do vod a do kanalizace. Povrch zasaženého místa nejprve důkladně vysát (vysavač), následně spláchnout vodou (podle místních podmínek) pokud je zajištěno odpovídající čištění odpadních vod (záchyt kovů např. membránovými procesy, neutralizace nebo srážení (alkalickým roztokem). Při úniku do kanalizace nebo do vodního toku postupovat v souladu s podmínkami havarijních plánů. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz. oddíl 8 a 13 ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Zabraňovat kontaminaci prostředí a osob prachem, nezviřovat prach a používat předepsané osobní ochranné prostředky. Nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru, zajistit dostatečné odsávání pracovních prostor.zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem. Manipulaci provádět pouze s nepoškozenými uzavřenými obaly a na vyhovujících plochách se zajištěním proti možným únikům do prostředí a zejména do vodního prostředí. Veškeré případné úniky zachytit a přemístit do těsného obalu (při použití předepsaných ochranných prostředků). Pokud při úniku dojde k průniku do kanalizace nebo prostředí zajistit záchyt sloučenin kadmia (nerozpustné sloučeniny v ph neutrální nebo mírně alkalické oblasti).

4 Datum vydání: Strana: 4 / Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech, v suchých a uzavřených skladech se zajištěním proti působení povětrnostních podmínek a srážek, odděleně od pitné vody, potravin, nápojů a krmiv. Skladovací prostory musí být uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidu. 7.3 Specifická konečná použití Uvedeno na etiketě výrobku, popřípadě v další dokumentaci k výrobku a na www stránkách Bochemie (www.bochemie.cz). ODDÍL 8: 8.1 Kontrolní parametry OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: Kontrolní parametry pro směs nejsou stanoveny v NV č. 361/2007 Sb., v platném znění. Složka CAS PEL (mg/m 3 ) NPK-P (mg/m 3 Faktor přepočtu na ) ppm Sloučeniny niklu (jako Ni) 0,05 0,25 Kadmium a jeho sloučeniny ,05 0,1 jako Cd Sloučeniny niklu mají senzibilizační účinek. V případě sloučenin kadmia se při expozici významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži. Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů jsou stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb., v příloze č. 2, pro kadmium (moč) 0,005 mg/g kreatininu (popř. 0,005 µmol/l kreatininu) a pro nikl v moči 0,04 mg/g kreatininu (popř. 0,077 µmol/l kreatininu) Biologické limitní hodnoty Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb Sledovací postupy Zajistit sledování koncentrace na pracovišti dle ustanovení nařízení vlády 361/2007 Sb Hodnoty DNEL a PNEC Není stanoveno pro tuto směs. DNEL: 0,004mg/m 3 Cd PNEC: 0,00019 mg/l Pitná voda DNEL zaměstnanci PNEC Sladkovodní voda Mořská voda Půda kal Nikl DNEL zaměstnanci PNEC Sladkovodní voda Mořská voda Půda 8.2 Omezování expozice akutní chronické akutní chronické systémové DNEL inh. = 0,52 mg Ni/l, NOAEC: 3,9 mg Ni/m 3 lokální DNEL inh. = 3,9 mg Ni/m 3, NOAEC: 3,9 mg Ni/m 3 systémové DNEL inh. = 0,05 mg Ni/m 3 lokální DNEL inh. = 0,05 mg Ni/m 3, DNEL derm. = 1,3 mg Ni/cm 2 3,6 µg Ni/l 8,6 µg Ni/l 29,9 mg Ni/kg 0,33 mg Ni/l systémové DNEL inh = 816 mgni/cm 2 /den lokální DNEL inh. = 1,6 mgni/m 3 systémové DNEL inh. = 0,05 mgni/m 3 lokální DNELderm. = 0,015 mgni/cm 2 /den 3,55 µg Ni/l 8,6 µg Ni/l 29,9 µg Ni/l Omezování expozice pracovníků

5 Datum vydání: Strana: 5 / 11 Zajistit dostatečné odvětrání pracovních prostor, minimalizovat kontakt pracovníků s produktem a akumulátorovou hmotou. Během práce nejíst, nepít a nekouřit, po práci nebo před jídlem důkladně umýt ruce a obličej (pitnou vodou a mýdlem) a vypláchnout ústa pitnou vodou. Zajistit, aby s látkou pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky Ochrana očí: Zamezit vniknutí do očí, popř. použít ochranné brýle (obličejový štít) - v případě rizika vniknutí do očí Ochrana kůže: Ochrana rukou: Ochrana dýchacích cest: Pracovní oděv, pracovní obuv (uzavřená), popřípadě neprodyšný pracovní oděv Pryžové (latexové) rukavice Ochrana dýchacích cest (respirátor, polomaska s filtrem proti prachu), Omezování expozice životního prostředí Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrované směsi do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství (při 20 C): Pevné, Výrobek elektroda obsahující v uzavřeném prostoru červenohnědé prachové částice (negativní akumulátorová hmota) Barva: červenohnědá Zápach (vůně): Bez zápachu Prahová hodnota zápachu Hodnota ph (při 20 C): Teplota (rozmezí teplot) tání/tuhnutí ( C): nad 700 C termický rozklad akumulátorové hmoty Teplota (rozmezí teplot) varu ( C): Neuvedena Bod vzplanutí ( C): Nestanoven Rychlost odpařování Hořlavost: Meze výbušnosti: Nestanoveny Tlak par (při C): Nestanoven Hustota par: Relativní hustota (při 20 C): 0,8-1,5 (negativní akumulátorová hmota) Rozpustnost ve vodě (při 25 C): Téměř nerozpustný (negativní akumulátorová hmota) Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Teplota vznícení ( C): Teplota rozkladu ( C): Viskozita: Výbušné vlastnosti: Nevýbušný Oxidační vlastnosti: Nestanoveny - Nevykazuje oxidační vlastnosti 9.2 Další informace Není uvedeno. ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita Směs reaguje s minerálními kyselinami a oxidačními činidly Chemická stabilita Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní Možnost nebezpečných reakcí Reakcí s minerálními kyselinami a oxidačními činidly, možnost vzniku nebezpečných chemických reakcí Podmínky, kterým je třeba zabránit Působení vlhkosti a dešťových srážek, působení silných kyselin a louhů. Zamezit vstupu a manipulacím nepovolaných osob Neslučitelné materiály Silné minerální kyseliny, oxidační činidla Nebezpečné produkty rozkladu Kadmium a oxidy kadmia, popř. sloučeniny niklu

6 Datum vydání: Strana: 6 / 11 ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Informace o toxikologických účincích: a) Akutní toxicita Není stanovena pro tuto směs. LD50 orálně potkan: 5000mg/kg b.v LD50 orálně potkan: 1540 mg/kg b.v. Klasifikován v kat. Acute Tox.4. zdraví škodlivý při požití Poslední data stanovená dle OECD návodů naznačují, že by klasifikace Ni(OH)2 měla být přehodnocena na neklasifikován. [OECD Guideline 425; OECD Guideline 401] (EPSL, 2009a, b; Reagan, 1996) Dermální žádná studie. Dermální absorpce je nízká, toxicita se nepředpokládá. Inhalační Navrhovaná studie s oxidem nikelnatým opravňuje k neklasifikování. Klasifikován jako Kat. 4. zdraví škodlivý při vdechování [Read ross to nickel oxide OECD Guideline 403 study] (EPSL, 2009b) Acute Tox. 2 Při vdechování může způsobit smrt. Acute Tox. 3 Toxický při požití LD50 orálně potkan: mg/kg LC50 inhalačně potkan: 0,0008-0,066mg/l/4h Nikl LD50 orálně-potkan > 9000 mg/kg b) Žíravost/dráždivost pro kůži c) Vážné poškození očí/podráždění očí d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže e) Mutagenita v zárodečných buňkách f) Karcinogenita Směs nemá klasifikovanou dráždivost/žíravost pro kůži je klasifikován v kat. 2 pro kožní podráždění. [OECD Guideline 404 study] (EPSL, 2008a) Ni(OH)2 nedráždí oči. [OECD Guideline 405 study] (EPSL, 2008b) Směs nemá klasifikovanou dráždivost na oči je klasifikován v kat. 2 pro kožní podráždění. [OECD Guideline 404 study] (EPSL, 2008a) Směs může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží Je senzibilizující pro kůži v kat. 1. Read ross z oxidu nikelnatého dle OECD Guideline 406 studie a dalších studiích na zvířatech] (FDRL, 1986; EPSL, 2009c, Lammintausta et al., 1985; Nielsen et al., 1992) Je senzibilizující pro dýchací cesty v kat. 1. [Read ross ze síranu nikelnatého, vyhodnocením evidovaných zpráv o lidském zdraví] (Block and Yeung, 1982; Malo et al., 1982; Malo et al., 1985; McConnell et al., 1973; Novey et al., 1983) Směs má klasifikovanou mutagenitu podezření na genetické poškození Je klasifikován jako mutagenní kat.2 [Test genových mutací u savčích buněk] (BSL, 2008; Rosetto et al., 1994; Fletcher et al., 1994) Podezření na genetické poškození Směs je Karcinogenní: Carc. Cat. 1A- Může vyvolat rakovinu při vdechování Carc. Cat. 1B Může vyvolat rakovinu Dermální Není relevantní vzhledem k nízké dermální absorpci. Inhalační Je klasifikován jako karcinogenní kat. 1A pro inhalační expozici. [Epidemiologické studie u člověka, read ross z hydroxide nikelnatého a read ross z oxidu nikelnatého ze studií na zvířatech] (Jarup et al., 1998; Kjellstrom et al., 1979; Elinder et al., 1995; Andersen et al., 1996; Doll et al., 1990; NTP, 1996) Může vyvolat rakovinu

7 Datum vydání: Strana: 7 / 11 g) reprodukci Směs je toxická pro reprodukci: Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Je klasifikován jako toxický pro reprodukci kat. 1B [Read ross ze síranu nikelnatého OECD Guideline generační test] (SLI, 2000) Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. Kritéria pro klasifikaci směsi nejsou splněna. h) specifické cílové orgány jednorázová specifické cílové orgány jednorázová expozice: Kritéria pro expozice klasifikaci nejsou splněna Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. specifické cílové orgány jednorázová expozice: Kritéria pro klasifikaci nejsou splněna i) specifické cílové orgány opakovaná ex- specifické cílové orgány opakovaná expozice: Orální kritéria pro klasifikaci nejsou splněna pozice Dermální kritéria pro klasifikaci nejsou splněna, dermální absorpce je zanedbatelná Inhalační STOT RE 1 při vdechování, postižení plic a dýchacích cest: LOAEC: 0,5 mg Ni/m 3 [Data z read ross pro oxid nikelnatý, studiích na zvířatech] (NTP, 1996) Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací j) Nebezpečí při vdechnutí potíže Nebezpečnou částí elektrody je obsažená záporná akumulátorová hmota, která se může z elektrody uvolňovat. Popis příznaků expozice: Vdechováním - pachuť v ústech, pocit sucha v ústech, pálení v hrdle a v nose, dráždivý kašel s bolestí na hrudi, zástava dýchání. Akutně toxický (obdobné příznaky jako při požití) prach akumulátorové hmoty. Stykem s kůží lokální dráždivé účinky na pokožku zejména při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu. Stykem s očima podráždění oka, slzení očí, záněty spojivek, Požitím bolesti břicha, nevolnost, zvracení, krvavé průjmy, křeče. V závislosti na dávce, při požití vyšších dávek bezvědomí přecházející do kómatu. Poškození vnitřních orgánů, popř. krvetvorby. ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Toxicita Akutní toxicita nebyla pro tuto směs stanovena. Akutní toxicita pro ryby LC50 0,034-6,47 mg/l Akutní toxicita pro dafnie 1 EC50 0,13mg/l Akutní toxicita pro dafnie 2 EC50 0,038-1,9mg/l Ecotoxicita akutní 120 µg Ni/L (ph 6), 68 µg Ni/L (ph 8) Reference pro hodnoty ERVs chronická 2,4 µg Ni/L Krátkodobá toxicita pro vodní bezobratlé LC50 48h (imobilizace-: 0,013 mg Ni/L 4970 mg Ni/L (Schubauer-Berigan et al., 1993), (Chapman et al., 1980), imobilizace Krátkodobá toxicita pro ryby LC50 96 h 0,23 mg Ni/L mg Ni/L (Hoang et al., 2002, 2004), (Janssen Pharmaceutica, 1993) (úmrtnost). (Eisler and Hennekey, 1977)

8 Datum vydání: Strana: 8 / 11 Dlouhodobá toxicita pro vodní bezobratlé Dlouhodobá toxicita pro ryby vodní řasy a sinice vodní rostliny jiné než řasy mikroorganismy jiné vodní organismy půdní makroorganismy suchozemské rostliny: půdní mikroorganismy 12.2 Persistence a rozložitelnost Tato kritéria nejsou relevantní pro anorganické látky Bioakumulační potenciál Nebyl stanoven pro tuto směs. Bioakumulace těžkých kovů v prostředí. BCF < 270 BAF = 0, Mobilita v půdě Nebyla stanovena pro tuto směs. Směs představuje nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy vysoce toxický pro vodní organismy. Vzhledem k nepatrné rozpustnosti ve vodě je jeho mobilita v prostředí omezena. Log Koc = 2,45 log Kp půda = 2,86 [Aqua regia digestion- ISO 11466, 46 European soils](de Groot et al., 1998) 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb Směs nesplňuje kritéria PBT/vPvB, dle přílohy XIII, nařízení REACH Jiné nepříznivé účinky ostatní prostředí nebyla zjištěna. ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Metody nakládání s odpady (NOEC/L(E)C10) 1,4 µg/l µg/l (Stubblefield and Van Genderen, 2007) (NOEC/L(E)C10) 40 µg Ni/L µg Ni/L (Deleebeeck et al., 2007) Hunt et al., 2002), (Golder Associates, 2007). IC50 72h. 12,3 µg Ni/L µg Ni/L (Deleebeeck et al., 2006) Golder, 2007), (Parametrix 2007a) Vyšší vodní rostliny, inhibice růstu (sladkovodní): Inhibice spotřeby kyslíku EC50: obojživelník (sladkovodní): Makro-bezobratlí úmrtnost (akutní): Bezobratlí reprodukce (chronický): EC50 (akutní): EC50 (chronický): Mikrobiologické procesy (12 procesů (chronický): Enzymová aktivita v půdě (chronický): Mikrobiologické růstové druhy (chronický): 8,2 µg Ni/L - 80 µg Ni/L (Klain & Knuteson, 2003) (Antunes, 2007) 33 mg/l [Test aktivovaného kalu ISO 8192] (Cokgor et al.,2007) 84,5 µg Ni/L µg Ni/L (Hopfer et al., 1991) 52 mg Ni/kg d.v mg Ni/kg d.v. (Furst et al., 1993), (Boyd and Williams, 2003). 36 mg Ni/kg mg Ni/kg (Ghent University, 2005) 54.5 mg/kg půdy d.v mg/kg (Thakali et al., 2006). 10 mg Ni/kg mg Ni/kg (Willaert & Verloo, 1988), (Rothamsted Research, 2005) 28 mg Ni/kg [nitrifikace] mg Ni/kg [respirace] 7,9 mg Ni/kg [dehydrogenace] mg Ni/kg [arylsulfatase aktivita] (Smolders, 2000), (Doelman & Haanstra, 1984) (Welp, 1999), (Haanstra and Deolman, 1991) 13 mg Ni/kg mg Ni/kg (Babich & Stotzky, 1982 a) Postupy odstraňování odpadu a znečištěných obalů Jedná se o nebezpečný odpad. Při manipulaci s odpadem je nutno použít předepsané ochranné prostředky a zabránit úniku odpadu do životního a pracovního prostředí. Odpad je nutno předat k odstranění specializované firmě s

9 Datum vydání: Strana: 9 / 11 oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal je nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad. b) Fyzikální a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Odpad obsahuje nebezpečné chemické látky, nebezpečná vlastnost je: akutní a chronická toxicita, nebezpečí pro životní prostředí. c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Zabraňte úniku odpadu do kanalizace. d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady: Návrh na zařazení odpadu: Podskupina: Vadné šarže a nepoužité výrobky kód odpadu * Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky Podskupina: Odpady obsahující kovy neuvedené pod Kód odpadu * Odpady obsahující jiné těžké kovy Návrh na zařazení obalového odpadu: Nevyčištěné obaly se zbytky přípravku: * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění., Vyhláška č. 381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU (ADR/RID/GGVSE) 14.1 Číslo OSN UN 2570 UN Příslušný název OSN pro zásilku SLOUČENINA KADMIA (oxid kademnatý) 14.3 Třída nebezpečnosti Obalová skupina II II 14.5 Nebezpečnost pro ŽP 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 14.7 Hromadná přeprava dle přílohy II of MARPOL 73/78 a předpisu IBC. ANO ANO IMDG SLOUČENINA KADMIA (oxid kademnatý) Další informace Kemlerův kód: 60 Kemlerův kód: 60 ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH Omezené množství (LQ): 500g Omezené množství (LQ): 500g 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se směsi Nařízení č. 1907/2006/ES; REACH. Nařízení č. 1272/2008/ES; CLP. Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění Směrnice č. 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti směsi nebylo provedeno. ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE a) Změny při revizi bezpečnostního listu Revize č. 5.1

10 Datum vydání: Strana: 10 / 11 Upravené oddíly jsou označeny tučnou čarou: b) Klíč nebo legenda ke zkratkám Carc. 1A; 1B; 2 Karcinogenita kat.1a; 1B; 2 Repr. 1B; 2 reprodukci kat.1b; 2 Muta. 2 Mutagenita v zárodečných buňkách kat. 2 Acute Tox. 2; 3;4 Akutní toxicita kat.2; 3; 4 Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži kat.2 STOT RE 1 specifické cílové orgány opakovaná expozice, kat. 1 Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže kat.1 Resp. Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest kat.1 Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí kat.1 Aquatic Chronic 1; Nebezpečný pro vodní prostředí kat.1; 3 3 Carc. Cat. 1; 2; 3 Karcinogenní kategorie 1; 2; 3 Muta. Cat. 3 Mutagenní kategorie 3 Repr. Cat. 2; 3 Toxický pro reprodukci kategorie 2; 3 DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit NOEC (No-observed effect concentration) představuje nejvyšší koncentraci testovaného vzorku, nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky LOEC (Lowest observed effect concentration) představuje nejnižší koncentraci testovaného vzorku, při které jsou pozorovány účinky PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) PEL Přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8hod) LC50 Smrtelná koncentrace (Lethal concentration) označuje koncentraci látky ve vdechovaném vzduchu, která po stanovené době způsobí smrt daného procenta určeného druhu zvířat. EC50 Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit. LD50 Smrtelná dávka, která způsobí smrt daného procenta určeného druhu zvířat po jejím podán. IC50 Inhibiční koncentrace, při které dochází k zamezení růstu. c) Důležité odkazy na literaturu nebo zdroje dat Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 350/2011 Sb. vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na základě údajů z veřejně přístupných databází. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. d) Metoda hodnocení informací Směs byla klasifikována na základě konvekční výpočtové metody popsané ve Směrnici 1999/45/ES a v nařízení 1272/2008/ES. e) Seznam příslušných R vět, standardních vět o nebezpečnosti R49 Může vyvolat rakovinu při vdechování R45 Může vyvolat rakovinu. R40 Podezření na karcinogenní účinky. R61 Může poškodit plod v těle matky R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. R68 Možné nebezpečí nevratných účinků R26 Vysoce toxický při vdechování. R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití R48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R48/23/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. R38 Dráždí kůži. R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží R45 Může vyvolat rakovinu.

11 Datum vydání: Strana: 11 / 11 R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H350 Může vyvolat rakovinu. H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H360D Může poškodit plod v těle matky. H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H341 Podezření na genetické poškození H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. f) Pokyny týkající se školení Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákona č.262/2006sb._ Zákoníku práce, v aktuálním znění) a dále musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona). g) Doporučená omezení použití Směs nesmí být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití směsi se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Bohumín, Tel./Fax: / ; Další informace o výrobku jsou uloženy v BOCHEMII a.s., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie.

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2 Použití

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: VIA - DEZI

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: VIA - DEZI Strana 1 z 7 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: VIA-DEZI 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kapalný čistící a dezinfekční

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 ALFA CLASSIC prací prášek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 ALFA CLASSIC prací prášek Datum vydání: 9.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 4.2.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Identifikační číslo: Chemický název:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01418 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Tekutý

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek Datum vydání: 3.7.2008 Strana: Verze 1 z 11 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: WECTOL čisticí sůl na WC Identifikační číslo: nemá směs Registrační

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6.

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6. Datum vydání: 17.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit domácí čistič s alkoholem

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit domácí čistič s alkoholem Datum revize: 4.3.2013 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: --- Chemický název: --- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č.

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RTUŤ Datum vydání: 3.10.2011 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Rtuť Indexové

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek Datum revize: 24.10.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: WC REVO UNI červené Strana 1 z 8 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: WC REVO UNI červené, řada

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC Název výrobku: ANTICASSE FN Datum vydání: 2010-09-15 (v. 1.0) Datum revize: 2012-03-15

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g Datum vydání: 16.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.1 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

Larrin WC blok (do splachovací nádržky)

Larrin WC blok (do splachovací nádržky) Strana 1/6 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Larrin WC blok do splachovací nádržky Mountain fresh Identifikační číslo: 01057 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: (Hydroxid sodný) Identifikační číslo: Nemá směs Registrační číslo: Nemá směs 1.2 Příslušná určená použití

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Roltechnik Water film

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Roltechnik Water film Datum vydání: 16.8.2005 Strana: Verze 1 z 11 Datum revize: 5.8.2013 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle čl. 31 Nařízení (ES) No.1907/2006 ve znění příl. II Nařízení (ES) No. 453/2010. Alfa Rasan čistič odpadů

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle čl. 31 Nařízení (ES) No.1907/2006 ve znění příl. II Nařízení (ES) No. 453/2010. Alfa Rasan čistič odpadů Datum vydání: 4.8.2005 Strana: Verze 1 z 13 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/13 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Chemický název: Hydroxid sodný, louh sodný

Více