Školní akademie potěšila nejen rodiče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní akademie potěšila nejen rodiče"

Transkript

1 červen 2015 cena 10 Kč Školní akademie potěšila nejen rodiče Na závěr školního roku se v místní základní škole uskutečnila Školní akademie, která se v prostorách tělocvičny koná každé dva roky. Té letošní se zúčastnilo mnoho hostů a zejména rodiče žáků, který pro ně bohatý odpolední program připravili. Tato školní akce si získala u harrachovské veřejnosti oblibu a žáci se na ni rádi a ochotně připravují, říká ředitelka ZŠ Harrachov Helena Stříbrná. Foto: H. Stříbrná

2 ÚVODNÍK Milí Harrachováci, podle kalendáře trvá jaro již dva měsíce, v letošním roce je však skoupé na teplé dny. Sázíme kytičky a jako každoročně v této roční době běháme s truhlíky sem a tam a zakrýváme záhony se sazeničkami, aby je nespálil poslední mrazík. Je to náš každoroční kolorit a věřím, že i vy ostatní si říkáte, že to je pro letošek už doopravdy naposledy. Povíme si to za rok! Květen byl ve znamení oslav 70. výročí konce druhé světové války, v Harrachově jsme položili květiny k památníku pod kinem a ve škole proběhla velmi zajímavá beseda s pamětníky války panem Luďkem Šablaturou a panem Jiřím Hendrychem. Děkuji vám oběma, pánové! 14. května projela přes Harrachov skupina 170 motorkářů z německého Bundestagu, kteří přijeli u příležitosti 16. ročníku každoroční přátelské jízdy (Freundschaftsfahrt) a od nás jeli dál do Špindlerova Mlýna. Děkuji touto cestou MO PČR a veliteli p. Malečkovi za zajištění klidného průjezdu městem na dojezd skokanských můstků. V květnu jsme měli možnost společně prohlédnout si Valdštejnský palác, sídlo Senátu Parlamentu ČR a Valdštejnskou zahradu. Přijal nás senátor Jaroslav Zeman, se kterým jsme krátce pobesedovali. Opravili jsme další část městského chodníku směrem k autobusovému nádraží a zahajujeme sezonu sečení trávy ve městě. Možná jste si všimli, že na cestě na Mileráku přibyly dvě tyčové zábrany. Umístili jsme je z důvodu bezpečnosti pěších a cyklistů, které ohrožovali neukáznění řidiči automobilů. Červen je každoročně ve znamení konce školního roku. Nejinak tomu bude i v Harrachově, s tím rozdílem, že naše děti budou mít letos prázdniny o něco delší. Školní rok jim končí 19. června. Důvodem je zahájení výměny oken a zateplení budovy základní školy, abychom nový školní rok začali v tradičním termínu 1. září. Pokračují pravidelné besedy s občany, těším se na setkání s vámi v Šedém vlku. Přeji vám pěkný a klidný červen. Vaše Eva Zbrojová AKTUÁLNÍ TÉMA Základní škola bude mít nejen nový kabát V loňském roce proběhlo úspěšně zateplení mateřské školy Kamínek včetně výměny oken, střešního pláště a další související práce. Akce byla financována z Fondu soudržnosti Evropské unie pro vodu, vzduch a přírodu, Operační program životní prostředí. Jak nový vzhled školky, tak zejména zlepšení kvality užívání a pobytu ve školce chválí nejen učitelky, ale zejména dětem se zde velice líbí. Podobně jako u školky se ve spolupráci s firmou EKO-POINT CZECH a panem ing. Tauchmanem a městem podařilo získat prostředky na akci, která nese název Snížení energetické náročnosti základní školy, která proběhne v letošním roce, převážně o prázdninách. Akce bude stavebně daleko náročnější než v případě MŠ, protože se jedná o podstatně větší objekty a jejich členění. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení na zhotovitele vypsáno již v předstihu a z mnoha uchazečů zvítězila liberecká firma Syban. Tato firma prováděla v loňském roce zateplení školky, a tak by měla být zárukou další kvalitně odvedené práce a vstřícné spolupráce s investorem. Kromě celkového zateplení obvodového pláště budov (mimo velkou tělocvičnu) dojde k zateplení půdních prostor a nové pochozí konstrukce na půdách. Zároveň budou osazena nová okna, která budou mít nejkvalitnější parametry s trojskly a součinitelem prostupu tepla U=0,9 W/m 2 K. Protože se jedná dnes už o historickou hlavní budovu ZŠ, bude zachován její původní vzhled a barevnost fasády včetně říms, okenních šambrán a ostatních fasádních prvků. Rovněž okna a dveře budou mít z vnější strany hnědý odstín odpovídající stávajícímu stavu a jejich členění bude rovněž z velké většiny 2 Harrachovský zpravodaj 6/2015 zachováno. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Jiří Pavlů, byla konzultována s vedením města a zejména základní školy. Dle smlouvy se zhotovitelem po úpravách projektu bude celková cena díla necelých 6,3 mil. Kč včetně DPH. Velká většina ceny bude hrazena z dotace. Ale touto akcí by úpravy a zkvalitňování budov komplexu základní školy rozhodně neměly končit. Byla zpracována studie dobudování školy na zařízení odpovídající nejmodernějším trendům výuky a trávení času ve školských zařízeních. Tato studie zasahuje prakticky do všech částí školy a uvažuje s rozsáhlou dostavbou celého komplexu. Autorem je ateliér ing. arch. Synovce. Model celé studie je vystaven v mezipatře schodiště základní školy. Pro školu je v nejbližší době prioritou zkvalitnění vyučovacích prostor, zajištění bezpečného vstupu do školy a zároveň zřízení odpovídajících uzavíratelných šaten pro žáky. S tím souvisí rovněž nahrazení nevyhovujících prostor stávající dožilé budovy s dílnami a knihovnou, která je postavena z nevyhovujících materiálů. Dle tohoto požadavku byla upravena a minimalizována studie. Proto proběhlo pod vedením starostky několik jednání ohledně možnosti získání dotace na přístavbu a stavební úpravy. Po posledním jednání, kdy se získání dotace jeví jako velice reálné, bude město usilovat o to, aby realizace proběhla již v roce To samozřejmě souvisí s některými změnami v zateplení budovy přístavby. Z východní strany přístavby bude zateplena pouze část patra, protože v přízemí bude hlavní vstup se šatnami a po odstranění provizorního objektu dílen a tělocvičny zde bude nová moderní přístavba s učebnami, knihovnou a dílnami. Severní strana bude zateplena celá. Vizualizace: archiv

3 AKTUÁLNÍ TÉMA Ve čtvrtek 7. května se v odpoledních hodinách v harrachovské základní škole slavilo významné výročí, a to 70 let od konce 2. světové války. Na programu, který zahájily svým projevem starostka města Eva Zbrojová a ředitelka ZŠ Helena Stříbrná (projev starostky si můžete přečíst na straně 19), se podílely i samy děti, které ze svých výtvarných a slohových prací na téma holocaust a osvobození k této příležitosti prostory školy obohatily výstavkou svých děl. K vidění zde byly i fotografie z dob válečných a poválečných a nechyběla zde ani beseda s pamětníky, kteří všechny přítomné svým poutavým vyprávěním přenesli do dob, kdy byli i oni součástí těchto událostí. Jedním z těchto pamětníků byl i Ludvík Šablatura, který se na podzim roku 1944 zapojil do odbojové skupiny Beta a stal se tak účastníkem národního boje za osvobození. V březnu roku 1945 byl zatčen gestapem a vězněn v Ostravě, Brně a internačním táboře v Mirošově. Po válce vystudoval střední školu lesnickou v Hranicích na Moravě a posléze i Vysokou školu zemědělskou, obor lesnictví v Brně a začal se věnovat sportu severské kombinaci, kde se vypracoval až na reprezentanta akademického národního družstva. Za jeho zásluhy mu bylo prezidentem Československé republiky v roce 1947 uděleno uznání vynikajících vojenských činů mimo boj, jimiž se zasloužil o československou armádu a byla mu též udělena čs. vojenská medaile za zásluhy II. stupně. V témže roce mu byl ministrem národní obrany udělen dík a uznání za záslužnou spoluúčast a podporu partyzánského hnutí směřujícího k osvobození Československé republiky a takto by se dalo pokračovat dále. A na tyto skutky se nezapomíná ani v dobách dnešních, například v roce 2000 byla panu Šablaturovi ministrem obrany ČR udělena pamětní medaile k 55. výročí konce II. světové války za účast v boji za národní osvobození v letech a v roce 2005 mu Ministerstvo obrany ČR vydalo potvrzení o udělení pamětního odznaku k 60. výročí ukončení 2. světové války. Druhým pamětníkem, který byl k této příležitosti do školy pozván, byl Jiří Hendrych. Pan Hendrych prožil konec druhé světové války jako devítileté dítě, takže vyprávěl své zážitky této doby z pohledu dítěte, které nebyly sice tak dramatické, jako v případě vyprávění pana Šablatury, ale byly zcela jistě neméně zajímavé. V průběhu oslavy nechybělo ani překvapení, které si pro pana Šablaturu připravily děti, a to v podobě zazpívané pochodové písně s názvem Mirošovský tábor, ke které napsal slova právě pan Ludvík Šablatura. Po posledních slovech písně v podání harrachovských dětí, bylo z tváře pana Šablatury znát, že byl Stavební práce ohledně snížení energetické náročnosti budovy ZŠ budou probíhat již od poloviny června a začnou na objektu malé tělocvičny. Do poloviny srpna bude dokončena výměna oken a firma opustí vnitřní prostory školy, aby mohl nový školní rok začít bez problémů 1. září. Potom budou probíhat pouze práce na fasádě a celkově bude dílo dokončeno do října Již dnes probíhá příprava, jsou zadána okna a dveře do výroby a již probíhají přípravné kontrolní dny stavby. K velké radosti dětí skončí letošní školní rok již 19. června, aby proběhlo náročné stěhování zařízení, vyklízení tříd, kabinetů, půdních prostor a zabezpečení všech věcí před předáním stavby. Za provedení všech těchto fyzicky náročných prací náleží předem poděkovat všem učitelům a zaměstnancům školy, města, ale také žákům a všem, kteří pomohou. Odměnou jim bude jistě návrat do nově zrekonstruované školy po prázdninách. Přejme všem, aby se jim zde líbilo. Rovněž škole popřejme vše nejlepší k 80. narozeninám. Josef Slavík Oslavy 70. výročí konce 2. světové války v podání harrachovské ZŠ Foto: L. Stehlíková mile překvapen a dojat. Na konci besedy dostaly prostor opět děti, ty měly příležitost oba pány vyzpovídat, čehož využily v maximální možné míře a mnohdy padaly dotazy, které vyloudily všem úsměvy na tvářích. I přesto, že v některých z nás tato doba vyvolává rozporuplné pocity, neměli bychom zapomínat na to, že je to součást naší minulosti, kterou nelze vymazat. A my, kteří slýcháme příběhy válečné a poválečné z úst pamětníků, bychom si měli mnohem více vážit toho, že žijeme v době, v které žijeme. Lenka Stehlíková 6/2015 Harrachovský zpravodaj 3

4 AKTUÁLNÍ TÉMA Základní škola a 70 let od ukončení 2. světové války Jsou různá výročí, která se oslavují, některá méně důležitá a některá, která si zaslouží zvláštní pozornost. Tou zvláštní byla v základní škole v Harrachově oslava 70 let od ukončení 2. světové války v květnu Zvláštní jednak svým významem a jednak tím, jak k oslavě tohoto výročí přistoupil učitelský sbor a žáci této školy. 70 let od ukončení války je dlouhá doba. Ale obdivuhodné je, jakým způsobem dokázali žáci ztvárnit kresbami a výstavkou jejich představy o tom, co 2. světová válka byla. K tomu ještě i to, že v den 70. výročí ukončení 2. světové války mě pozvali, abych těm mladým dívkám a chlapcům pověděl něco jako pamětník a účastník boje za osvobození od německého fašismu. Byla to pro mne chvíle, kdy jsem si vlastně zopakoval ono období pozitivní pomoci při osvobozování, ale díky zrádcům, zatčení a věznění a díky osudu se mohl dočkat jako živoucí dalšího života. Bylo radostí pohledět na ty mlaďoučké tváře i na ty, kteří je vedli učitele, kteří mimo výkresové tvorby výstižně uspořádali onu vzpomínku. Slova ředitelky školy a starostky města paní Zbrojové připomněla žákům ono období, které, jak všichni víme, nemělo by se v našem civilizovaném světě opakovat. Pak se po těchto významných projevech přesunuli všichni od výstavky prací do areálu tělocvičny, kde oslava měla své pokračování. AKTUÁLNĚ Návštěvníky Harrachova bude vítat Krakonoš Před nedávnem byli občané Harrachova osloveni s výzvou, která se týkala možné podoby vítacího portálu Harrachova. Několik z vás se k tomuto tématu vyjádřilo a ze zaslaných námětů bylo vidno, že co člověk, to názor. Někdo se přikláněl k variantě velkoplošné tabule, další k podobě totemu, sešlo se i pár tipů s tím, že by se měl obnovit původní portál, kde figuroval sněhulák s lyžemi a pohárem. Do těchto zaslaných námětů jsem zařadila i tipy někdejších členů Komise cestovního ruchu a propagace, kde byla jednoznačně prosazována dřevěná varianta, a to třeba v podobě Foto: L. Stehlíková Škoda, že rodiče neviděli své děti, jak dokonale umí vystupovat, jak na výbornou ztvárnily program oslavy, kterou jim škola a jejich učitelé připravili. Jak skupinka žáků přečetla úryvky ze Vzpomínek na odboj za 2. světové války. A téměř až dojemné bylo, jak všichni přítomní žáci ve stoje zazpívali za doprovodu hudby píseň Mirošovský tábor ze stejných Vzpomínek. A pak ty dotazy těch mlaďoučkých dívek a chlapců. A mučili vás? Ano, mučili. Při výsleších na gestapu železnými pouty sepnuli před koleny ruce, prostrčili tyč, tak mě zavěsili na dva stoly. Říkali tomu houpačka. A pak měli v rukou gumové žíly. A stál jste před tankem? Ne. Ale díval jsem se do hlavní pistolí a do hlavně samopalu a kulometu. Ale s jakou pietou a důstojností byla oslava uskutečněna, zaslouží učitelé a město, zastoupené starostkou paní Zbrojovou, poděkování, protože oni zastupovali dospělé občany města a jejich dospívající mládež. Je dobře, že škola tuto oslavu tak vzorně uspořádala. Připomněla dospělým, prostřednictvím žáků své školy, co byla 2. světová válka, co způsobila lidských tragédií, které by se již nikdy neměly opakovat. Aby lidé pracovali a žili tak, aby byli příkladem všem, zejména těm, kteří zastupují lidstvo na této planetě. Je neodpustitelné, kdo pro svou slávu nebo hmotné zajištění je schopen nebo ochoten způsobit nové tragédie, nové války. Člověk je na tomto světě proto, aby se choval a žil tak, aby vytvářel hodnoty, a ne aby je ničil. Ludvík Šablatura tradiční krkonošské chalupy. Nynější složení Komise cestovního ruchu a propagace v této vizi pokračovala a doporučila Radě města Harrachova nechat vyrobit vítací portál z přírodních materiálů, tj. dřevo a kámen, ze kterého bude vytvořena postava Krakonoše. Návrh byl schválen a dva vítací Krakonošové vzniknou pomocí pil, dlát a rukou šikovných dřevosochařů, kteří k nám do Harrachova zavítají opět v rámci konání akce Svatoanenské dřevosochání v termínu , kde budou návštěvníkům této události opět dokazovat, jaké zázraky se dají pomocí dřevorubeckého nářadí a kusu dřeva vykouzlit. Věřím, že toto rozhodnutí potěší nejen navrhovatelku Krakonoše z řad našich občanů, ale i většinu těch, kteří ctí klasické krkonošské symboly, mezi něž postava Krakonoše jistojistě patří. Lenka Stehlíková Zastupitelstvo města ve středu Pravidelné zasedání zastupitelů města Harrachov se uskuteční ve středu 24. června od hodin v sále OREA Vital Hotel Sklář Harrachov. Jedním z bodů programu bude stavba nové rozhledny na Čertově vrchu, kterou představí i její tvůrci. Setkání s občany Vedení města pořádá v pravidelném čtrnáctidenním cyklu setkání s občany města. Jednou za 14 dnů jsme v hotelu Šedý Vlk k dispozici občanům, kteří nám sdělují své podněty, připomínky, nápady. Na setkání se střídáme místostarosta Jaroslav Čech a já, říká starostka Eva Zbrojová. Termíny setkání: a Poděkování Srdečné poděkování paní R. Konvalinkové, která za cenu nemalých obětí uspořádala další úspěšný ročník tradiční Harrachovské burzy. Za všechny děkují spokojení pan Š., pan P. a paní V. 4 Harrachovský zpravodaj 6/2015

5 Z diáře starostky města jednání Sdružení cestovního ruchu v Harrachově schůzka s Liborem Knotem z Asociace horských středisek České republiky rada města jednání se zástupcem firmy O jednání s panem Krajčovičem na téma kříž na hřbitově první kontrolní den s firmou Syban v základní škole Krajský úřad Libereckého kraje společné jednání Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zástupců Sdružení obcí Libereckého kraje jednání k zimní údržbě jednání s Jitkou Medkovou z Krajské správy silnic LK pokládání květin k památníku neznámého vojína beseda ve škole na téma 70. výročí ukončení druhé světové války setkání s občany pravidelné setkání s npor. Mgr. Miloslavem Malečkem, vedoucím oddělení Policie ČR Harrachov návštěva dvou jubilantů zájezd, v rámci dovolené, s občany do Senátu Parlamentu ČR přivítání 170 motorkářů z Bundestagu návštěva dvou jubilantů jednání s panem Janákem ohledně přístavby ZŠ přání maminkám v kostele ke Dni matek soutěž hasičů za Ski centrem jednání s panem Vikem na téma propagační předměty AKTUÁLNĚ rozhovor do RCL jednání s Radovanem Loudou na téma veřejná zakázka zimní údržba jednání s firmou Tradiční dům jednání s panem Soukupem z firmy Renomia společné jednání zástupců města, Sportovního areálu Harrachov, a.s., fy AVE, Policie ČR na téma dopravní obslužnost v Harrachově jednání s panem Poledňákem jednání s paní Janou Ambrožovou ze společnosti ecentre jednání s panem Peroutkou na téma dopravní systém Harrachova jednání Mikroregionu Tanvaldsko rada města pravidelné setkání s npor. Mgr. Miloslavem Malečkem, vedoucím oddělení Policie ČR Harrachov jednání se Stanislavem Slavíkem redakční rada HZ jednání s panem Davidem Soldátem jednání s panem Langem na téma dopravní obslužnost v Harrachově parkování seminář: dotace na obcích KRNAP ve Vrchlabí Foto: Archiv Žádost o spolupráci - VÝZVA Policejní orgán Policie České republiky Obvodní oddělení Harrachov provádí prověřování dvou případů vážných úrazů lyžařů na sjezdových tratích lanové dráhy v Harrachově. K prvnímu úrazu došlo dne okolo hod. na sjezdovce Červená II. lanové dráhy Delta v Harrachově v úseku sjezdovky, kde se nachází malý lyžařský vlek Doopelmayer. V uvedenou dobu sjížděla sjezdovku lyžařka, kdy do této zezadu narazil rychle jedoucí snowboardista. Při srážce utrpěla lyžařka zranění hlavy a četné pohmožděniny. Se zraněními byla po prvotním ošetření členy HS Harrachov letecky transportována do nemocnice v Liberci. S utrpěným zraněním se lyžařka léčí do současné doby. K popisu snowboardisty, který lyžařku srazil, bylo zjištěno pouze to, že se mělo jednat o muže ve věku let, světlý krátký upravený plnovous, výšky cca 180 cm, na sobě měl tmavé oblečení, na bundě zelené čárky nebo kostky, na hlavě lyžařskou přilbu, hovořil česky. K druhému případu došlo dne okolo hod. na modré sjezdovce lanové dráhy Alfa v Harrachově Rýžovišti. V uvedenou dobu jel od konečné stanice lanové dráhy lyžař na běžkách, který směřoval na turistickou trasu Krkonošská magistrála s úmyslem pokračovat po této směrem na Studenov. Při sjíždění nejstrmějšího úseku své trasy mu neznámá lyžařka, jedoucí po sjezdovce, přejela lyže, následkem tohoto běžkař zavrávoral a asi po 15 m nekontrolované jízdy upadl. Při pádu utrpěl zranění zlomeninu klíční kosti. K popisu lyžařky bylo zjištěno: žena ve věku let, hovořící pravděpodobně polsky, na nohou měla bílé lyže, bílé lyžařské boty, žluté textilní kalhoty, hnědou bundu a na hlavě lyžařskou přilbu bílé barvy. Vzhledem k tomu, že se policejnímu orgánu Policie České republiky Obvodní oddělení Harrachov za využití dostupných prostředků do současné doby nepodařilo ve výše uvedených případech zjistit totožnost lyžařů, kteří byli účastníky popsaných srážek, obracím se tímto na širokou veřejnost s výzvou, aby kdokoliv, kdo by mohl pomoci ke zdárnému vyřešení případů, svědci, kteří přímo viděli, jakým způsobem ke střetům mezi lyžaři došlo, nebo mohou přispět jakoukoliv informací vedoucí ke zjištění totožnosti těchto lyžařů, neváhal a jakkoliv kontaktoval Obvodní oddělení Policie České republiky v Harrachově. Za případnou spolupráci všem předem děkuji. nprap. Pavel Stránský vrchní inspektor 6/2015 Harrachovský zpravodaj 5

6 AKTUÁLNĚ Anketa města Harrachov Chybí vám lustr v harrachovském kostele? Město Harrachov uspořádalo anketu k lustru, který byl jedním z dominantních symbolů kostela sv. Václava v Harrachově. Jeho odstranění rozvířilo bouřlivou diskusi a reakce. S Mgr. Kvapilem, farářem harrachovského kostela byl na toto téma v HZ rozhovor. Přinášíme vám výsledky ankety. Zpracovány byly všechny anketní lístky, kterých bylo odevzdáno celkem 64 a nyní vám předkládáme kompletní přehled odpovědí na jednotlivé otázky. Z výsledků ankety zcela jednoznačně vyplývá, že respondenti požadují vrácení lustru zpět do kostela. R. B. Zamlarová Výsledky ankety: Počet odevzdaných anketních lístků: 64 Skutečnost, že lustr byl z kostela odstraněn mně: Vadí: 58 Nevadí: 4 Ani vadí, ani nevadí: 2 Uvítali byste navrácení lustru zpět do kostela? ANO: 62 NE: 1 ANI ANO, ANI NE: 1 Z jakého důvodu vám vadí odstranění tohoto lustru? Nevadí je to záležitost zdejší farnosti Lustr do kostela (samozřejmě) patří. (3x) Lustr vyrobili a kostelu darovali místní skláři. Proč by měl viset jinde? Lustr byl určen pro kostel. Lustr mně tam chybí. (2x) Protože je to dar harrachovských občanů kostelu. Na tento lustr byla uspořádána sbírka mezi Harrachováky pro zdejší kostel. V každém kostele je lustr, proč by neměl být v kostele sv. Václava? Historicky patří do kostela, jeho nepřítomnost značně změnila ráz kostela. Byl součástí kostela od roku 1828 a měl by zde být zachován. Byl to dar harrachovských sklářů! Je to urážlivé! Do kostela patří! Ať ho tam vrátí! Je to součást kulturního dědictví obce. Patří tam jako dar sklářů. Lustr musí v kostele být. Kostel je neúplný bez lustru. Je to rarita Harrachova. Kostel byl dostavěn v r. 1828, tzn. že lustr tam je původní a od začátku. Je to historie. Je důležitou součástí kostela sv. Václava. Je to dominanta místního kostela, má spojitost s prací místních sklářů. V kostele má lustr své původní místo. Necitlivý zásah do interiéru kostela. Neúcta ke sklářské tradici Harrachova. Lustr je nejhezčí a asi nejcennější součást kostela. Je to to poslední, co zůstalo v kostele pěkné. Jestliže byl lustr součástí kostela od r. 1828, mělo by to tak zůstat z úcty k historii. Neznáme důvod odstranění! Ale když tam vydržel od r do r bez újmy, tak proč tam není teď. Protože to je nejkrásnější věc v našem kostele. Skláři se na tento lustr složili a věnovali ho kostelu. Byl věnován kostelu sklárnou. Je to symbol kostela, součást místní historie, na něj se lidé chodili dívat. Chybí tam. Kostel je bez něho chudý, patřil mezi jeho nádherné symboly. Kostel bez lustru je jako zvon bez srdce a člověk bez duše. Výrobek místní sklárny, zakoupený ze sbírky harrachovských občanů. Pan farář je s prominutím idiot, těch pár oveček sedí v prvních řadách. Jelikož je součástí kostela, měl by zůstat i nadále v Harrachově. V každém kostele lustr má být. Historicky patří do kostela sv. Václava. Měl by se tam vrátit. Chybí tam. Je nepochopitelné, proč by po 187 letech měl být lustr odstraněn. Považujeme ho za součást kostela a nepochybně tam patří. Protože patří k historickým památkám Harrachova, naši předci s jeho výrobou měli moc práce a turisté, když zavítají do kostela, mají co obdivovat, a ne koukat na holé stěny chátrajícího kostela. Byl tradiční ozdobou kostela, který bez něj nyní vypadá prázdný a chudý, navíc v kapli tento lustr nemá takové využití a tolik nevyniká. Lustr byl vždy součástí kostela (i za mého ministrování). V rámci restitucí církevního majetku bych nerad z veřejných peněz v budoucnu hradil tuto změnu. Empírový kostel sv. Václava ( ) je uváděn v mnoha podkladech o Harrachově od 19. století a vždy je zmíněn krásný lustr výrobek harrachovských skláren. Jaký odborník rozhodl o jeho odstranění? Odstranění lustru považuji za neúctu k práci našich předků a interiér kostela je velmi ochuzen. Byl to dar harrachovských sklářů nehoráznost a neúcta dát ho pryč z kostela. I hosté se ptají, kam se poděl ten krásný lustr. Velmi nás všechny rozzlobilo, že byl lustr z kostela odstraněn, byl jeho chloubou a obdivován všemi, kdo kostel navštívili. Teď působí kostel chudě a prázdně. Přejeme si, aby byl dán zpět. Do každého kostela lustr patří. Tento je vyroben místními skláři a my tak můžeme obdivovat jejich umění. Lano lze zkrátit a svítit může jen při nejhlavnějších svátcích (aby bylo vidět na oltář). Byla to krásná ozdoba kostela a patřilo to k tradici Harrachova. Kostel je nyní bez této krásné ozdoby jako bez ducha. Nechápeme, komu vadil lustr, který visel v kostele 187 let, a proč ho vyměnil za současné osvětlení? To mohlo napadnout jen skutečného BARBARA! 6 Harrachovský zpravodaj 6/2015

7 AKTUÁLNĚ Lustr podle našeho patřil k harrachovskému kostelu tak, jako patří k Harrachovu sklářské řemeslo. Nechápeme, co panu faráři na něm tak vadilo, když nikomu nevadil od roku Pro nerušený výhled na oltář jej doporučujeme umístit výš. Oba lustry v malém prostoru kapličky sv. Alžběty nepůsobí dobře. Kdo se vyřádil na tom ubohém stromě před kostelem? To není ani kříž, ani strom. To byl také nápad pana faráře? Hrůza! Člověk se nestačí divit. Neodmyslitelně patří k historii kostela i Harrachova. Lustr byl ozdobou kostela a přivedl do kostela spoustu lidí, kteří by jinak kostel nenavštívili. Lustr ničemu nepřekážel, nic nezastiňoval. Když se něco modernizuje, neznamená to, že se staré musí vyhodit. Vyhodila by se vlastně část historie. O odstranění by neměl rozhodovat pouze jeden člověk. Nesouhlasím s tím, aby z kostela zmizel lustr. Je to dar od dělníků harrachovských skláren na ozdobu kostela. Je tam od 15. srpna Je tam jeho místo a tam patří. Nevrátit lustr do kostela je hřích a krádež. Lustr byl vyroben a věnován pro místní kostel dělníky místní sklárny (1828). Myslím, že farář, který zde působí několik let a zase třeba odejde, nemá právo na to, aby rozhodoval o osudu takového skvostu. Již při úctě k lidem, kteří se na to složili. Mimochodem, lustr je to nejkrásnější, co v kostele je. Bez lustru vypadá kostel jako prázdný a velice chudý. Vzhledem k tomu, že lustr darovali kostelu místní skláři, měl by být z úcty k nim zachován na místě, pro které byl určen. Pokud v kostele stíní oltáři, stačí ho pozdvihnout trochu výš. V kapli sv. Alžběty je nalustrováno a vzájemně se ty dva lustry ruší tak, že nemůže vyniknout ani jeden. Lidé, kteří se kdysi na lustr skládali, a skláři, kteří ho vyrobili, si nezaslouží, aby takto krásná věc byla odstraněna z kostela, kam patřil od roku Je smutné takto zacházet s památkou po předcích. Lustr je dominantou místního kostela již od 19. století, patří do kostela sv. Václava a žádná osoba nemá právo na jeho odstranění. Je to historie našeho Harrachova. Lustr vyrobili naši skláři pro výzdobu kostela. Nechybí jen nám, ale i návštěvníkům, kteří přivádějí svoje známé, aby se na kostel i s lustrem podívali. Do kostela sv. Václava lustr patří od roku 1828, je jeho součástí, a tedy přestěhování do jiného objektu je nehorázná věc. Kostel je bez tohoto unikátního lustru poškozen! Právě proto, že byl lustr součástí kostela téměř 200 let a nevadil. Měli bychom být hrdí na práci našich předků. Nehledě na to, že i hosté se mě ptají, proč není lustr v kostele. Měl by pan farář navštívit kostely v Taormině a Letovanni v Sicílii, aby viděl lustry před oltářem. Domníváme se, že stačilo trochu dobré vůle ze strany p. faráře a zmíněný lustr povytáhnout o něco výše, bylo by po problému. V případě, že lustr byl věnován kostelu harrachovskými skláři, je to i neúcta k jejich práci. Z chování pana faráře se poněkud vytrácí láska a porozumění k bližním. Lustr v kostele vyloženě chybí, zatímco v kapli přebývá. Pokud byl určen pro kostel, odpovídala tomu i jeho velikost. Navíc jeho odstranění považuji za neúctu k práci a počinům předchozích generací. Pokud se jedná o údržbu lustru, jeho dočasné odstranění mi nevadí. Harrachov má však sklářskou tradici a i skleněný lustr v kostele k této tradici patří. Navíc lustr přežil významnější (historická) období, než jsou rozhodnutí pana faráře a celé farnosti. Náš kostel sv. Václava má tu výhodu, že je možné ho nasvítit bočním, tedy nepřímým světlem, a to tak, aby vynikl jeho celkový duch a prostor. Jsem proto rád za shodu ve farnosti na tom, že chceme kráčet a žít po vzoru sv. Václava, to znamená možností současného. (Kvapil I. (7 2014) Harrachovský kostel prochází proměnou. Harrachovský zpravodaj str. 18) Jako brusič skla mohu říci, že to bylo provedeno poctivou prací a za to se nemusíme stydět. Poslední čas, když se jednalo o opravu, tak je lustr pravděpodobně u restaurátora. Lustr byl dar od sklářů, a proto patří do kostela. Protože byl a měl by být součástí kostela sv. Václava. Shrnutí: Lustr by měl být do kostela vrácen. Protože do kostela lustr prostě patří. V kostele lustr chybí. Nejen místním, ale i návštěvníkům Harrachova. Byl to dar od místních sklářů kostelu, na který se složili občané Harrachova z úcty k nim by se měl do kostela lustr vrátit. Protože je jeho součástí od doby dostavění kostela rok 1828 a i z historického hlediska ke kostelu ten lustr patří. Kostel bez lustru přišel o svou dominantu. Do kaple se nehodí, nemá v ní jak vyniknout. V kapli je přelustrováno. Poslední pěkná věc, která v kostele byla. Anketní lístek zpracovala Kateřina Grulišová Provoz rozšířené zubní pohotovosti končí Liberecký kraj ruší zajištění rozšířené pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území kraje uzavřenou s MUDr. Ahmad Abu Bakerem, se sídlem Boleslavova 1136/4, Liberec VI - Rochlice. Tato služba byla otevřena a ukončena k Hlavním důvodem ukončení smluvního vztahu je nedostatek lékařů, kteří by spolupracovali s MUDr. Bakerem na zajištění pohotovostní služby. Po několika marných pokusech jejich oslovení, inzerci, a to i ve spolupráci se zástupci Oblastní stomatologické komory, se nepřihlásil žádný lékař, který by byl ochoten sloužit a zajistit tak provoz pohotovostní služby. Příčinou je velký počet pacientů a určité bezpečnostní i zdravotní riziko v porovnání s výkonem pohotovostní služby v nočních hodinách ve velkém zdravotnickém zařízení s dalším zázemím akutních služeb, uvedl MUDr. Baker. V ordinaci bylo v období od do ošetřeno 172 pacientů, v průměru 19 pacientů na jednu službu. Nejvíce pacientů tuto službu vyhledalo do půlnoci. Z celkového počtu 172 ošetřených bylo pouze 60 pacientů, kteří byli indikováni k akutnímu ošetření. Ostatní stavy vznikly v důsledku delší doby neřešeného zdravotního problému. 6/2015 Harrachovský zpravodaj 7

Vítězství VANČURY, PEŠATOVÉ a KELLERMANNA

Vítězství VANČURY, PEŠATOVÉ a KELLERMANNA Vítězství VANČURY, PEŠATOVÉ a KELLERMANNA V 57. ročníku rožnovských mezinárodních závodů ve skoku na lyžích, které uspořádal oddíl klasického lyžování TJ Rožnov p.r. v sobotu 27. června 2015 na svém největším

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014 Object 1 Program OH v Soči - pátek 7. února 2014 17:00 Slavnostní zahajovací ceremoniál na olympijském stadionu Fisht čas je již přepočítaný na středoevropský (SEČ), tento den neprobíhají žádné sportovní

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pavel Benc přeje do nového roku: Hlavně hodně sněhu, a ať se sportovcům naplní jejich vysněná přání!

Pavel Benc přeje do nového roku: Hlavně hodně sněhu, a ať se sportovcům naplní jejich vysněná přání! Newsletter ÚBD SLČR, 30. 12. 2015 Pavel Benc přeje do nového roku: Hlavně hodně sněhu, a ať se sportovcům naplní jejich vysněná přání! Závěr roku vždy vybízí ke krátkému ohlédnutí za uplynulým obdobím

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách

II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách Skokanský areál JKL Desná v Jiz.h. nájezdy můstků K 60 a K 40 m Lyžařský oddíl JKL Desná uspořádal

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Frenštátští žáci a žačky skákali na RKZ v Lomnici n.p.

Frenštátští žáci a žačky skákali na RKZ v Lomnici n.p. Frenštátští žáci a žačky skákali na RKZ v Lomnici n.p. Lomnické podium pro nejmladší žáky v RKZ v severské kombinaci V lyžařském areálu v Popelkách uspořádal lyžařský oddíl LSK Lomnice n.p ve dnech 16.a

Více

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH (družstvo Pavláska) Jan Braun Kategorie: Junior Největší úspěchy v sezóně 2010/2011: 3. místo v Šumavském skimaratónu Nejoblíbenější předmět: Zeměpis Moje hobby: sport,

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Letní tituly Mistrů ČR pro frenštátčany Kellermanna, Kubečkovou, Vaverku a Šmahlíkovou.

Letní tituly Mistrů ČR pro frenštátčany Kellermanna, Kubečkovou, Vaverku a Šmahlíkovou. Letní tituly Mistrů ČR pro frenštátčany Kellermanna, Kubečkovou, Vaverku a Šmahlíkovou. Letošní 38. ročník mezinárodních závodů žactva o ČOKOLÁDOVOU CENU v neděli 6. října 2013 ve frenštátském Areálu můstků

Více

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš Historie TV a sportu Seminární práce Historie SKOB Zlín Krejčí Lukáš TV+GEO 4.12.2010 Poděkování: Rád bych poděkoval panu Janu Žemlíkovi za poskytnutí spousty materiálů, fotek a vlastních zážitku pro zhotovení

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss.

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss. Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou Hodnocení sezóny 2014 www.stalak-devoss.cz Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad Kněžnou Tým STALAK DeVOSS

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Malá Cena města Lomnice nad Popelkou 2013

Malá Cena města Lomnice nad Popelkou 2013 Malá Cena města Lomnice nad Popelkou 2013 24. srpen 2013 Ve dnech 24. a 25. srpna 2013 se v lomnickém skokanském areálu V Popelkách konala v pořadí již 35. MALÁ CENA města Lomnice nad Popelkou. V žákovských

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00

propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00 propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00 ročník: 5. ročník start v kolik: od 15:20 podle jednotlivých kategorií (možný společný start) start kde:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Computer: LSK Lomnice nad Popelkou, :54

Computer: LSK Lomnice nad Popelkou, :54 OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA - severská kombinace - CELKOVĚ Můstek K13, cert. 124-C24/Sl. K: 13m = 60 b. +/- 6 b./m Trať: 0,5km - kros 1min. = 69 bodů SOUTĚŽNÍ VÝBOR - SOUTĚŽNÍ VÝBOR - TD Jirásko Zdeněk

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

červen 2013 ročník XI číslo 10

červen 2013 ročník XI číslo 10 červen 2013 ročník XI číslo 10 soutěž Nejlepší třída šk. r. 2012/2013 (Chci být dobrý člověk, dobrý žák) Hodnocení tříd květen - červen I.stupeň Hodnocení tříd - celkem II. stupeň 1. 5.C 153 bodů 1. 5.B

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

MY JSME LUDGEŘOVICE 3!!!

MY JSME LUDGEŘOVICE 3!!! Zpravodaj naší školičky MY JSME LUDGEŘOVICE 3!!! ZŠ a MŠ Ludgeřovice www.zsludgerovice.cz Vážení čtenáři, opět Vám přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo a co se naopak chystá. Věříme, že

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz Horská služba ČR, o.p.s. se sídlem ve Špindlerově Mlýně 260, 543 51, e-mail:

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa číslo: Strategie/CZ/6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

První závod 26. ročníku Beskydského turné v Rožnově p.r.

První závod 26. ročníku Beskydského turné v Rožnově p.r. První závod 26. ročníku Beskydského turné v Rožnově p.r. Čtvrtek 19. června 2014 patřil v lyžařském areálu na Bučiskách v Rožnově pod Radhoštěm mladým skokanům a skokankám. Odehrávaly se zde letos první

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka celková...

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka celková... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Obsah Základní údaje... 2 Personální obsazení... 3 Naše činnost v r. 2016... 4 Finanční zpráva... 6 1. Rozvaha... 6 2. Výsledovka celková... 8 3. Výsledovka hlavní činnost... 9 4. Výsledovka

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech

TISKOVÁ ZPRÁVA. Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech TISKOVÁ ZPRÁVA Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech Historicky první Světový pohár v triatlonu budou 3. září hostit Karlovy Vary. Triatlonový víkend a akce CITY TRIATHLON Karlovy Vary nabídne

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Zápis z jednání Školské rady ze dne 21. října 2014

Zápis z jednání Školské rady ze dne 21. října 2014 Zápis z jednání Školské rady ze dne 21. října 2014 Základní a Mateřská škola Klecany Přítomni: za pedagogický sbor : Bronislava Bendová, Zuzana Kulštrunková, Eva Staňková za zřizovatele: Filip Kadlec,

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více