Školní akademie potěšila nejen rodiče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní akademie potěšila nejen rodiče"

Transkript

1 červen 2015 cena 10 Kč Školní akademie potěšila nejen rodiče Na závěr školního roku se v místní základní škole uskutečnila Školní akademie, která se v prostorách tělocvičny koná každé dva roky. Té letošní se zúčastnilo mnoho hostů a zejména rodiče žáků, který pro ně bohatý odpolední program připravili. Tato školní akce si získala u harrachovské veřejnosti oblibu a žáci se na ni rádi a ochotně připravují, říká ředitelka ZŠ Harrachov Helena Stříbrná. Foto: H. Stříbrná

2 ÚVODNÍK Milí Harrachováci, podle kalendáře trvá jaro již dva měsíce, v letošním roce je však skoupé na teplé dny. Sázíme kytičky a jako každoročně v této roční době běháme s truhlíky sem a tam a zakrýváme záhony se sazeničkami, aby je nespálil poslední mrazík. Je to náš každoroční kolorit a věřím, že i vy ostatní si říkáte, že to je pro letošek už doopravdy naposledy. Povíme si to za rok! Květen byl ve znamení oslav 70. výročí konce druhé světové války, v Harrachově jsme položili květiny k památníku pod kinem a ve škole proběhla velmi zajímavá beseda s pamětníky války panem Luďkem Šablaturou a panem Jiřím Hendrychem. Děkuji vám oběma, pánové! 14. května projela přes Harrachov skupina 170 motorkářů z německého Bundestagu, kteří přijeli u příležitosti 16. ročníku každoroční přátelské jízdy (Freundschaftsfahrt) a od nás jeli dál do Špindlerova Mlýna. Děkuji touto cestou MO PČR a veliteli p. Malečkovi za zajištění klidného průjezdu městem na dojezd skokanských můstků. V květnu jsme měli možnost společně prohlédnout si Valdštejnský palác, sídlo Senátu Parlamentu ČR a Valdštejnskou zahradu. Přijal nás senátor Jaroslav Zeman, se kterým jsme krátce pobesedovali. Opravili jsme další část městského chodníku směrem k autobusovému nádraží a zahajujeme sezonu sečení trávy ve městě. Možná jste si všimli, že na cestě na Mileráku přibyly dvě tyčové zábrany. Umístili jsme je z důvodu bezpečnosti pěších a cyklistů, které ohrožovali neukáznění řidiči automobilů. Červen je každoročně ve znamení konce školního roku. Nejinak tomu bude i v Harrachově, s tím rozdílem, že naše děti budou mít letos prázdniny o něco delší. Školní rok jim končí 19. června. Důvodem je zahájení výměny oken a zateplení budovy základní školy, abychom nový školní rok začali v tradičním termínu 1. září. Pokračují pravidelné besedy s občany, těším se na setkání s vámi v Šedém vlku. Přeji vám pěkný a klidný červen. Vaše Eva Zbrojová AKTUÁLNÍ TÉMA Základní škola bude mít nejen nový kabát V loňském roce proběhlo úspěšně zateplení mateřské školy Kamínek včetně výměny oken, střešního pláště a další související práce. Akce byla financována z Fondu soudržnosti Evropské unie pro vodu, vzduch a přírodu, Operační program životní prostředí. Jak nový vzhled školky, tak zejména zlepšení kvality užívání a pobytu ve školce chválí nejen učitelky, ale zejména dětem se zde velice líbí. Podobně jako u školky se ve spolupráci s firmou EKO-POINT CZECH a panem ing. Tauchmanem a městem podařilo získat prostředky na akci, která nese název Snížení energetické náročnosti základní školy, která proběhne v letošním roce, převážně o prázdninách. Akce bude stavebně daleko náročnější než v případě MŠ, protože se jedná o podstatně větší objekty a jejich členění. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení na zhotovitele vypsáno již v předstihu a z mnoha uchazečů zvítězila liberecká firma Syban. Tato firma prováděla v loňském roce zateplení školky, a tak by měla být zárukou další kvalitně odvedené práce a vstřícné spolupráce s investorem. Kromě celkového zateplení obvodového pláště budov (mimo velkou tělocvičnu) dojde k zateplení půdních prostor a nové pochozí konstrukce na půdách. Zároveň budou osazena nová okna, která budou mít nejkvalitnější parametry s trojskly a součinitelem prostupu tepla U=0,9 W/m 2 K. Protože se jedná dnes už o historickou hlavní budovu ZŠ, bude zachován její původní vzhled a barevnost fasády včetně říms, okenních šambrán a ostatních fasádních prvků. Rovněž okna a dveře budou mít z vnější strany hnědý odstín odpovídající stávajícímu stavu a jejich členění bude rovněž z velké většiny 2 Harrachovský zpravodaj 6/2015 zachováno. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Jiří Pavlů, byla konzultována s vedením města a zejména základní školy. Dle smlouvy se zhotovitelem po úpravách projektu bude celková cena díla necelých 6,3 mil. Kč včetně DPH. Velká většina ceny bude hrazena z dotace. Ale touto akcí by úpravy a zkvalitňování budov komplexu základní školy rozhodně neměly končit. Byla zpracována studie dobudování školy na zařízení odpovídající nejmodernějším trendům výuky a trávení času ve školských zařízeních. Tato studie zasahuje prakticky do všech částí školy a uvažuje s rozsáhlou dostavbou celého komplexu. Autorem je ateliér ing. arch. Synovce. Model celé studie je vystaven v mezipatře schodiště základní školy. Pro školu je v nejbližší době prioritou zkvalitnění vyučovacích prostor, zajištění bezpečného vstupu do školy a zároveň zřízení odpovídajících uzavíratelných šaten pro žáky. S tím souvisí rovněž nahrazení nevyhovujících prostor stávající dožilé budovy s dílnami a knihovnou, která je postavena z nevyhovujících materiálů. Dle tohoto požadavku byla upravena a minimalizována studie. Proto proběhlo pod vedením starostky několik jednání ohledně možnosti získání dotace na přístavbu a stavební úpravy. Po posledním jednání, kdy se získání dotace jeví jako velice reálné, bude město usilovat o to, aby realizace proběhla již v roce To samozřejmě souvisí s některými změnami v zateplení budovy přístavby. Z východní strany přístavby bude zateplena pouze část patra, protože v přízemí bude hlavní vstup se šatnami a po odstranění provizorního objektu dílen a tělocvičny zde bude nová moderní přístavba s učebnami, knihovnou a dílnami. Severní strana bude zateplena celá. Vizualizace: archiv

3 AKTUÁLNÍ TÉMA Ve čtvrtek 7. května se v odpoledních hodinách v harrachovské základní škole slavilo významné výročí, a to 70 let od konce 2. světové války. Na programu, který zahájily svým projevem starostka města Eva Zbrojová a ředitelka ZŠ Helena Stříbrná (projev starostky si můžete přečíst na straně 19), se podílely i samy děti, které ze svých výtvarných a slohových prací na téma holocaust a osvobození k této příležitosti prostory školy obohatily výstavkou svých děl. K vidění zde byly i fotografie z dob válečných a poválečných a nechyběla zde ani beseda s pamětníky, kteří všechny přítomné svým poutavým vyprávěním přenesli do dob, kdy byli i oni součástí těchto událostí. Jedním z těchto pamětníků byl i Ludvík Šablatura, který se na podzim roku 1944 zapojil do odbojové skupiny Beta a stal se tak účastníkem národního boje za osvobození. V březnu roku 1945 byl zatčen gestapem a vězněn v Ostravě, Brně a internačním táboře v Mirošově. Po válce vystudoval střední školu lesnickou v Hranicích na Moravě a posléze i Vysokou školu zemědělskou, obor lesnictví v Brně a začal se věnovat sportu severské kombinaci, kde se vypracoval až na reprezentanta akademického národního družstva. Za jeho zásluhy mu bylo prezidentem Československé republiky v roce 1947 uděleno uznání vynikajících vojenských činů mimo boj, jimiž se zasloužil o československou armádu a byla mu též udělena čs. vojenská medaile za zásluhy II. stupně. V témže roce mu byl ministrem národní obrany udělen dík a uznání za záslužnou spoluúčast a podporu partyzánského hnutí směřujícího k osvobození Československé republiky a takto by se dalo pokračovat dále. A na tyto skutky se nezapomíná ani v dobách dnešních, například v roce 2000 byla panu Šablaturovi ministrem obrany ČR udělena pamětní medaile k 55. výročí konce II. světové války za účast v boji za národní osvobození v letech a v roce 2005 mu Ministerstvo obrany ČR vydalo potvrzení o udělení pamětního odznaku k 60. výročí ukončení 2. světové války. Druhým pamětníkem, který byl k této příležitosti do školy pozván, byl Jiří Hendrych. Pan Hendrych prožil konec druhé světové války jako devítileté dítě, takže vyprávěl své zážitky této doby z pohledu dítěte, které nebyly sice tak dramatické, jako v případě vyprávění pana Šablatury, ale byly zcela jistě neméně zajímavé. V průběhu oslavy nechybělo ani překvapení, které si pro pana Šablaturu připravily děti, a to v podobě zazpívané pochodové písně s názvem Mirošovský tábor, ke které napsal slova právě pan Ludvík Šablatura. Po posledních slovech písně v podání harrachovských dětí, bylo z tváře pana Šablatury znát, že byl Stavební práce ohledně snížení energetické náročnosti budovy ZŠ budou probíhat již od poloviny června a začnou na objektu malé tělocvičny. Do poloviny srpna bude dokončena výměna oken a firma opustí vnitřní prostory školy, aby mohl nový školní rok začít bez problémů 1. září. Potom budou probíhat pouze práce na fasádě a celkově bude dílo dokončeno do října Již dnes probíhá příprava, jsou zadána okna a dveře do výroby a již probíhají přípravné kontrolní dny stavby. K velké radosti dětí skončí letošní školní rok již 19. června, aby proběhlo náročné stěhování zařízení, vyklízení tříd, kabinetů, půdních prostor a zabezpečení všech věcí před předáním stavby. Za provedení všech těchto fyzicky náročných prací náleží předem poděkovat všem učitelům a zaměstnancům školy, města, ale také žákům a všem, kteří pomohou. Odměnou jim bude jistě návrat do nově zrekonstruované školy po prázdninách. Přejme všem, aby se jim zde líbilo. Rovněž škole popřejme vše nejlepší k 80. narozeninám. Josef Slavík Oslavy 70. výročí konce 2. světové války v podání harrachovské ZŠ Foto: L. Stehlíková mile překvapen a dojat. Na konci besedy dostaly prostor opět děti, ty měly příležitost oba pány vyzpovídat, čehož využily v maximální možné míře a mnohdy padaly dotazy, které vyloudily všem úsměvy na tvářích. I přesto, že v některých z nás tato doba vyvolává rozporuplné pocity, neměli bychom zapomínat na to, že je to součást naší minulosti, kterou nelze vymazat. A my, kteří slýcháme příběhy válečné a poválečné z úst pamětníků, bychom si měli mnohem více vážit toho, že žijeme v době, v které žijeme. Lenka Stehlíková 6/2015 Harrachovský zpravodaj 3

4 AKTUÁLNÍ TÉMA Základní škola a 70 let od ukončení 2. světové války Jsou různá výročí, která se oslavují, některá méně důležitá a některá, která si zaslouží zvláštní pozornost. Tou zvláštní byla v základní škole v Harrachově oslava 70 let od ukončení 2. světové války v květnu Zvláštní jednak svým významem a jednak tím, jak k oslavě tohoto výročí přistoupil učitelský sbor a žáci této školy. 70 let od ukončení války je dlouhá doba. Ale obdivuhodné je, jakým způsobem dokázali žáci ztvárnit kresbami a výstavkou jejich představy o tom, co 2. světová válka byla. K tomu ještě i to, že v den 70. výročí ukončení 2. světové války mě pozvali, abych těm mladým dívkám a chlapcům pověděl něco jako pamětník a účastník boje za osvobození od německého fašismu. Byla to pro mne chvíle, kdy jsem si vlastně zopakoval ono období pozitivní pomoci při osvobozování, ale díky zrádcům, zatčení a věznění a díky osudu se mohl dočkat jako živoucí dalšího života. Bylo radostí pohledět na ty mlaďoučké tváře i na ty, kteří je vedli učitele, kteří mimo výkresové tvorby výstižně uspořádali onu vzpomínku. Slova ředitelky školy a starostky města paní Zbrojové připomněla žákům ono období, které, jak všichni víme, nemělo by se v našem civilizovaném světě opakovat. Pak se po těchto významných projevech přesunuli všichni od výstavky prací do areálu tělocvičny, kde oslava měla své pokračování. AKTUÁLNĚ Návštěvníky Harrachova bude vítat Krakonoš Před nedávnem byli občané Harrachova osloveni s výzvou, která se týkala možné podoby vítacího portálu Harrachova. Několik z vás se k tomuto tématu vyjádřilo a ze zaslaných námětů bylo vidno, že co člověk, to názor. Někdo se přikláněl k variantě velkoplošné tabule, další k podobě totemu, sešlo se i pár tipů s tím, že by se měl obnovit původní portál, kde figuroval sněhulák s lyžemi a pohárem. Do těchto zaslaných námětů jsem zařadila i tipy někdejších členů Komise cestovního ruchu a propagace, kde byla jednoznačně prosazována dřevěná varianta, a to třeba v podobě Foto: L. Stehlíková Škoda, že rodiče neviděli své děti, jak dokonale umí vystupovat, jak na výbornou ztvárnily program oslavy, kterou jim škola a jejich učitelé připravili. Jak skupinka žáků přečetla úryvky ze Vzpomínek na odboj za 2. světové války. A téměř až dojemné bylo, jak všichni přítomní žáci ve stoje zazpívali za doprovodu hudby píseň Mirošovský tábor ze stejných Vzpomínek. A pak ty dotazy těch mlaďoučkých dívek a chlapců. A mučili vás? Ano, mučili. Při výsleších na gestapu železnými pouty sepnuli před koleny ruce, prostrčili tyč, tak mě zavěsili na dva stoly. Říkali tomu houpačka. A pak měli v rukou gumové žíly. A stál jste před tankem? Ne. Ale díval jsem se do hlavní pistolí a do hlavně samopalu a kulometu. Ale s jakou pietou a důstojností byla oslava uskutečněna, zaslouží učitelé a město, zastoupené starostkou paní Zbrojovou, poděkování, protože oni zastupovali dospělé občany města a jejich dospívající mládež. Je dobře, že škola tuto oslavu tak vzorně uspořádala. Připomněla dospělým, prostřednictvím žáků své školy, co byla 2. světová válka, co způsobila lidských tragédií, které by se již nikdy neměly opakovat. Aby lidé pracovali a žili tak, aby byli příkladem všem, zejména těm, kteří zastupují lidstvo na této planetě. Je neodpustitelné, kdo pro svou slávu nebo hmotné zajištění je schopen nebo ochoten způsobit nové tragédie, nové války. Člověk je na tomto světě proto, aby se choval a žil tak, aby vytvářel hodnoty, a ne aby je ničil. Ludvík Šablatura tradiční krkonošské chalupy. Nynější složení Komise cestovního ruchu a propagace v této vizi pokračovala a doporučila Radě města Harrachova nechat vyrobit vítací portál z přírodních materiálů, tj. dřevo a kámen, ze kterého bude vytvořena postava Krakonoše. Návrh byl schválen a dva vítací Krakonošové vzniknou pomocí pil, dlát a rukou šikovných dřevosochařů, kteří k nám do Harrachova zavítají opět v rámci konání akce Svatoanenské dřevosochání v termínu , kde budou návštěvníkům této události opět dokazovat, jaké zázraky se dají pomocí dřevorubeckého nářadí a kusu dřeva vykouzlit. Věřím, že toto rozhodnutí potěší nejen navrhovatelku Krakonoše z řad našich občanů, ale i většinu těch, kteří ctí klasické krkonošské symboly, mezi něž postava Krakonoše jistojistě patří. Lenka Stehlíková Zastupitelstvo města ve středu Pravidelné zasedání zastupitelů města Harrachov se uskuteční ve středu 24. června od hodin v sále OREA Vital Hotel Sklář Harrachov. Jedním z bodů programu bude stavba nové rozhledny na Čertově vrchu, kterou představí i její tvůrci. Setkání s občany Vedení města pořádá v pravidelném čtrnáctidenním cyklu setkání s občany města. Jednou za 14 dnů jsme v hotelu Šedý Vlk k dispozici občanům, kteří nám sdělují své podněty, připomínky, nápady. Na setkání se střídáme místostarosta Jaroslav Čech a já, říká starostka Eva Zbrojová. Termíny setkání: a Poděkování Srdečné poděkování paní R. Konvalinkové, která za cenu nemalých obětí uspořádala další úspěšný ročník tradiční Harrachovské burzy. Za všechny děkují spokojení pan Š., pan P. a paní V. 4 Harrachovský zpravodaj 6/2015

5 Z diáře starostky města jednání Sdružení cestovního ruchu v Harrachově schůzka s Liborem Knotem z Asociace horských středisek České republiky rada města jednání se zástupcem firmy O jednání s panem Krajčovičem na téma kříž na hřbitově první kontrolní den s firmou Syban v základní škole Krajský úřad Libereckého kraje společné jednání Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zástupců Sdružení obcí Libereckého kraje jednání k zimní údržbě jednání s Jitkou Medkovou z Krajské správy silnic LK pokládání květin k památníku neznámého vojína beseda ve škole na téma 70. výročí ukončení druhé světové války setkání s občany pravidelné setkání s npor. Mgr. Miloslavem Malečkem, vedoucím oddělení Policie ČR Harrachov návštěva dvou jubilantů zájezd, v rámci dovolené, s občany do Senátu Parlamentu ČR přivítání 170 motorkářů z Bundestagu návštěva dvou jubilantů jednání s panem Janákem ohledně přístavby ZŠ přání maminkám v kostele ke Dni matek soutěž hasičů za Ski centrem jednání s panem Vikem na téma propagační předměty AKTUÁLNĚ rozhovor do RCL jednání s Radovanem Loudou na téma veřejná zakázka zimní údržba jednání s firmou Tradiční dům jednání s panem Soukupem z firmy Renomia společné jednání zástupců města, Sportovního areálu Harrachov, a.s., fy AVE, Policie ČR na téma dopravní obslužnost v Harrachově jednání s panem Poledňákem jednání s paní Janou Ambrožovou ze společnosti ecentre jednání s panem Peroutkou na téma dopravní systém Harrachova jednání Mikroregionu Tanvaldsko rada města pravidelné setkání s npor. Mgr. Miloslavem Malečkem, vedoucím oddělení Policie ČR Harrachov jednání se Stanislavem Slavíkem redakční rada HZ jednání s panem Davidem Soldátem jednání s panem Langem na téma dopravní obslužnost v Harrachově parkování seminář: dotace na obcích KRNAP ve Vrchlabí Foto: Archiv Žádost o spolupráci - VÝZVA Policejní orgán Policie České republiky Obvodní oddělení Harrachov provádí prověřování dvou případů vážných úrazů lyžařů na sjezdových tratích lanové dráhy v Harrachově. K prvnímu úrazu došlo dne okolo hod. na sjezdovce Červená II. lanové dráhy Delta v Harrachově v úseku sjezdovky, kde se nachází malý lyžařský vlek Doopelmayer. V uvedenou dobu sjížděla sjezdovku lyžařka, kdy do této zezadu narazil rychle jedoucí snowboardista. Při srážce utrpěla lyžařka zranění hlavy a četné pohmožděniny. Se zraněními byla po prvotním ošetření členy HS Harrachov letecky transportována do nemocnice v Liberci. S utrpěným zraněním se lyžařka léčí do současné doby. K popisu snowboardisty, který lyžařku srazil, bylo zjištěno pouze to, že se mělo jednat o muže ve věku let, světlý krátký upravený plnovous, výšky cca 180 cm, na sobě měl tmavé oblečení, na bundě zelené čárky nebo kostky, na hlavě lyžařskou přilbu, hovořil česky. K druhému případu došlo dne okolo hod. na modré sjezdovce lanové dráhy Alfa v Harrachově Rýžovišti. V uvedenou dobu jel od konečné stanice lanové dráhy lyžař na běžkách, který směřoval na turistickou trasu Krkonošská magistrála s úmyslem pokračovat po této směrem na Studenov. Při sjíždění nejstrmějšího úseku své trasy mu neznámá lyžařka, jedoucí po sjezdovce, přejela lyže, následkem tohoto běžkař zavrávoral a asi po 15 m nekontrolované jízdy upadl. Při pádu utrpěl zranění zlomeninu klíční kosti. K popisu lyžařky bylo zjištěno: žena ve věku let, hovořící pravděpodobně polsky, na nohou měla bílé lyže, bílé lyžařské boty, žluté textilní kalhoty, hnědou bundu a na hlavě lyžařskou přilbu bílé barvy. Vzhledem k tomu, že se policejnímu orgánu Policie České republiky Obvodní oddělení Harrachov za využití dostupných prostředků do současné doby nepodařilo ve výše uvedených případech zjistit totožnost lyžařů, kteří byli účastníky popsaných srážek, obracím se tímto na širokou veřejnost s výzvou, aby kdokoliv, kdo by mohl pomoci ke zdárnému vyřešení případů, svědci, kteří přímo viděli, jakým způsobem ke střetům mezi lyžaři došlo, nebo mohou přispět jakoukoliv informací vedoucí ke zjištění totožnosti těchto lyžařů, neváhal a jakkoliv kontaktoval Obvodní oddělení Policie České republiky v Harrachově. Za případnou spolupráci všem předem děkuji. nprap. Pavel Stránský vrchní inspektor 6/2015 Harrachovský zpravodaj 5

6 AKTUÁLNĚ Anketa města Harrachov Chybí vám lustr v harrachovském kostele? Město Harrachov uspořádalo anketu k lustru, který byl jedním z dominantních symbolů kostela sv. Václava v Harrachově. Jeho odstranění rozvířilo bouřlivou diskusi a reakce. S Mgr. Kvapilem, farářem harrachovského kostela byl na toto téma v HZ rozhovor. Přinášíme vám výsledky ankety. Zpracovány byly všechny anketní lístky, kterých bylo odevzdáno celkem 64 a nyní vám předkládáme kompletní přehled odpovědí na jednotlivé otázky. Z výsledků ankety zcela jednoznačně vyplývá, že respondenti požadují vrácení lustru zpět do kostela. R. B. Zamlarová Výsledky ankety: Počet odevzdaných anketních lístků: 64 Skutečnost, že lustr byl z kostela odstraněn mně: Vadí: 58 Nevadí: 4 Ani vadí, ani nevadí: 2 Uvítali byste navrácení lustru zpět do kostela? ANO: 62 NE: 1 ANI ANO, ANI NE: 1 Z jakého důvodu vám vadí odstranění tohoto lustru? Nevadí je to záležitost zdejší farnosti Lustr do kostela (samozřejmě) patří. (3x) Lustr vyrobili a kostelu darovali místní skláři. Proč by měl viset jinde? Lustr byl určen pro kostel. Lustr mně tam chybí. (2x) Protože je to dar harrachovských občanů kostelu. Na tento lustr byla uspořádána sbírka mezi Harrachováky pro zdejší kostel. V každém kostele je lustr, proč by neměl být v kostele sv. Václava? Historicky patří do kostela, jeho nepřítomnost značně změnila ráz kostela. Byl součástí kostela od roku 1828 a měl by zde být zachován. Byl to dar harrachovských sklářů! Je to urážlivé! Do kostela patří! Ať ho tam vrátí! Je to součást kulturního dědictví obce. Patří tam jako dar sklářů. Lustr musí v kostele být. Kostel je neúplný bez lustru. Je to rarita Harrachova. Kostel byl dostavěn v r. 1828, tzn. že lustr tam je původní a od začátku. Je to historie. Je důležitou součástí kostela sv. Václava. Je to dominanta místního kostela, má spojitost s prací místních sklářů. V kostele má lustr své původní místo. Necitlivý zásah do interiéru kostela. Neúcta ke sklářské tradici Harrachova. Lustr je nejhezčí a asi nejcennější součást kostela. Je to to poslední, co zůstalo v kostele pěkné. Jestliže byl lustr součástí kostela od r. 1828, mělo by to tak zůstat z úcty k historii. Neznáme důvod odstranění! Ale když tam vydržel od r do r bez újmy, tak proč tam není teď. Protože to je nejkrásnější věc v našem kostele. Skláři se na tento lustr složili a věnovali ho kostelu. Byl věnován kostelu sklárnou. Je to symbol kostela, součást místní historie, na něj se lidé chodili dívat. Chybí tam. Kostel je bez něho chudý, patřil mezi jeho nádherné symboly. Kostel bez lustru je jako zvon bez srdce a člověk bez duše. Výrobek místní sklárny, zakoupený ze sbírky harrachovských občanů. Pan farář je s prominutím idiot, těch pár oveček sedí v prvních řadách. Jelikož je součástí kostela, měl by zůstat i nadále v Harrachově. V každém kostele lustr má být. Historicky patří do kostela sv. Václava. Měl by se tam vrátit. Chybí tam. Je nepochopitelné, proč by po 187 letech měl být lustr odstraněn. Považujeme ho za součást kostela a nepochybně tam patří. Protože patří k historickým památkám Harrachova, naši předci s jeho výrobou měli moc práce a turisté, když zavítají do kostela, mají co obdivovat, a ne koukat na holé stěny chátrajícího kostela. Byl tradiční ozdobou kostela, který bez něj nyní vypadá prázdný a chudý, navíc v kapli tento lustr nemá takové využití a tolik nevyniká. Lustr byl vždy součástí kostela (i za mého ministrování). V rámci restitucí církevního majetku bych nerad z veřejných peněz v budoucnu hradil tuto změnu. Empírový kostel sv. Václava ( ) je uváděn v mnoha podkladech o Harrachově od 19. století a vždy je zmíněn krásný lustr výrobek harrachovských skláren. Jaký odborník rozhodl o jeho odstranění? Odstranění lustru považuji za neúctu k práci našich předků a interiér kostela je velmi ochuzen. Byl to dar harrachovských sklářů nehoráznost a neúcta dát ho pryč z kostela. I hosté se ptají, kam se poděl ten krásný lustr. Velmi nás všechny rozzlobilo, že byl lustr z kostela odstraněn, byl jeho chloubou a obdivován všemi, kdo kostel navštívili. Teď působí kostel chudě a prázdně. Přejeme si, aby byl dán zpět. Do každého kostela lustr patří. Tento je vyroben místními skláři a my tak můžeme obdivovat jejich umění. Lano lze zkrátit a svítit může jen při nejhlavnějších svátcích (aby bylo vidět na oltář). Byla to krásná ozdoba kostela a patřilo to k tradici Harrachova. Kostel je nyní bez této krásné ozdoby jako bez ducha. Nechápeme, komu vadil lustr, který visel v kostele 187 let, a proč ho vyměnil za současné osvětlení? To mohlo napadnout jen skutečného BARBARA! 6 Harrachovský zpravodaj 6/2015

7 AKTUÁLNĚ Lustr podle našeho patřil k harrachovskému kostelu tak, jako patří k Harrachovu sklářské řemeslo. Nechápeme, co panu faráři na něm tak vadilo, když nikomu nevadil od roku Pro nerušený výhled na oltář jej doporučujeme umístit výš. Oba lustry v malém prostoru kapličky sv. Alžběty nepůsobí dobře. Kdo se vyřádil na tom ubohém stromě před kostelem? To není ani kříž, ani strom. To byl také nápad pana faráře? Hrůza! Člověk se nestačí divit. Neodmyslitelně patří k historii kostela i Harrachova. Lustr byl ozdobou kostela a přivedl do kostela spoustu lidí, kteří by jinak kostel nenavštívili. Lustr ničemu nepřekážel, nic nezastiňoval. Když se něco modernizuje, neznamená to, že se staré musí vyhodit. Vyhodila by se vlastně část historie. O odstranění by neměl rozhodovat pouze jeden člověk. Nesouhlasím s tím, aby z kostela zmizel lustr. Je to dar od dělníků harrachovských skláren na ozdobu kostela. Je tam od 15. srpna Je tam jeho místo a tam patří. Nevrátit lustr do kostela je hřích a krádež. Lustr byl vyroben a věnován pro místní kostel dělníky místní sklárny (1828). Myslím, že farář, který zde působí několik let a zase třeba odejde, nemá právo na to, aby rozhodoval o osudu takového skvostu. Již při úctě k lidem, kteří se na to složili. Mimochodem, lustr je to nejkrásnější, co v kostele je. Bez lustru vypadá kostel jako prázdný a velice chudý. Vzhledem k tomu, že lustr darovali kostelu místní skláři, měl by být z úcty k nim zachován na místě, pro které byl určen. Pokud v kostele stíní oltáři, stačí ho pozdvihnout trochu výš. V kapli sv. Alžběty je nalustrováno a vzájemně se ty dva lustry ruší tak, že nemůže vyniknout ani jeden. Lidé, kteří se kdysi na lustr skládali, a skláři, kteří ho vyrobili, si nezaslouží, aby takto krásná věc byla odstraněna z kostela, kam patřil od roku Je smutné takto zacházet s památkou po předcích. Lustr je dominantou místního kostela již od 19. století, patří do kostela sv. Václava a žádná osoba nemá právo na jeho odstranění. Je to historie našeho Harrachova. Lustr vyrobili naši skláři pro výzdobu kostela. Nechybí jen nám, ale i návštěvníkům, kteří přivádějí svoje známé, aby se na kostel i s lustrem podívali. Do kostela sv. Václava lustr patří od roku 1828, je jeho součástí, a tedy přestěhování do jiného objektu je nehorázná věc. Kostel je bez tohoto unikátního lustru poškozen! Právě proto, že byl lustr součástí kostela téměř 200 let a nevadil. Měli bychom být hrdí na práci našich předků. Nehledě na to, že i hosté se mě ptají, proč není lustr v kostele. Měl by pan farář navštívit kostely v Taormině a Letovanni v Sicílii, aby viděl lustry před oltářem. Domníváme se, že stačilo trochu dobré vůle ze strany p. faráře a zmíněný lustr povytáhnout o něco výše, bylo by po problému. V případě, že lustr byl věnován kostelu harrachovskými skláři, je to i neúcta k jejich práci. Z chování pana faráře se poněkud vytrácí láska a porozumění k bližním. Lustr v kostele vyloženě chybí, zatímco v kapli přebývá. Pokud byl určen pro kostel, odpovídala tomu i jeho velikost. Navíc jeho odstranění považuji za neúctu k práci a počinům předchozích generací. Pokud se jedná o údržbu lustru, jeho dočasné odstranění mi nevadí. Harrachov má však sklářskou tradici a i skleněný lustr v kostele k této tradici patří. Navíc lustr přežil významnější (historická) období, než jsou rozhodnutí pana faráře a celé farnosti. Náš kostel sv. Václava má tu výhodu, že je možné ho nasvítit bočním, tedy nepřímým světlem, a to tak, aby vynikl jeho celkový duch a prostor. Jsem proto rád za shodu ve farnosti na tom, že chceme kráčet a žít po vzoru sv. Václava, to znamená možností současného. (Kvapil I. (7 2014) Harrachovský kostel prochází proměnou. Harrachovský zpravodaj str. 18) Jako brusič skla mohu říci, že to bylo provedeno poctivou prací a za to se nemusíme stydět. Poslední čas, když se jednalo o opravu, tak je lustr pravděpodobně u restaurátora. Lustr byl dar od sklářů, a proto patří do kostela. Protože byl a měl by být součástí kostela sv. Václava. Shrnutí: Lustr by měl být do kostela vrácen. Protože do kostela lustr prostě patří. V kostele lustr chybí. Nejen místním, ale i návštěvníkům Harrachova. Byl to dar od místních sklářů kostelu, na který se složili občané Harrachova z úcty k nim by se měl do kostela lustr vrátit. Protože je jeho součástí od doby dostavění kostela rok 1828 a i z historického hlediska ke kostelu ten lustr patří. Kostel bez lustru přišel o svou dominantu. Do kaple se nehodí, nemá v ní jak vyniknout. V kapli je přelustrováno. Poslední pěkná věc, která v kostele byla. Anketní lístek zpracovala Kateřina Grulišová Provoz rozšířené zubní pohotovosti končí Liberecký kraj ruší zajištění rozšířené pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území kraje uzavřenou s MUDr. Ahmad Abu Bakerem, se sídlem Boleslavova 1136/4, Liberec VI - Rochlice. Tato služba byla otevřena a ukončena k Hlavním důvodem ukončení smluvního vztahu je nedostatek lékařů, kteří by spolupracovali s MUDr. Bakerem na zajištění pohotovostní služby. Po několika marných pokusech jejich oslovení, inzerci, a to i ve spolupráci se zástupci Oblastní stomatologické komory, se nepřihlásil žádný lékař, který by byl ochoten sloužit a zajistit tak provoz pohotovostní služby. Příčinou je velký počet pacientů a určité bezpečnostní i zdravotní riziko v porovnání s výkonem pohotovostní služby v nočních hodinách ve velkém zdravotnickém zařízení s dalším zázemím akutních služeb, uvedl MUDr. Baker. V ordinaci bylo v období od do ošetřeno 172 pacientů, v průměru 19 pacientů na jednu službu. Nejvíce pacientů tuto službu vyhledalo do půlnoci. Z celkového počtu 172 ošetřených bylo pouze 60 pacientů, kteří byli indikováni k akutnímu ošetření. Ostatní stavy vznikly v důsledku delší doby neřešeného zdravotního problému. 6/2015 Harrachovský zpravodaj 7

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona leden 2013 cena 10 Kč Začala zimní sezona U dolní stanice lanové dráhy v Harrachově čekalo v sobotu 15. prosince na lyžaře oficiální Zahájení lyžařské sezony. K vidění byly předváděcí akce firem Dynastar

Více

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom Rok uplynul jako voda a naše malá skupinka, která chystá rozsvícení vánočního stromku děkuje všem, kteří přišli, aby se podělili o krásnou atmosféru,

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor 2011 únor Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! Povětrnostní podmínky zimního období v Harrachově přály a tak téměř nic nebránilo stavbě sněhového hradu, který opět dominuje prostoru kolem závodních lyžařských

Více

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad 2010 říjen / listopad Světový pohár ve skocích na lyžích 10. - 12. 12. 2010 světový pohár v letech na lyžích 7. - 9. 1. 2011 Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV Po více než roční práci

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Sbohem roku 2009 PF 2010

Sbohem roku 2009 PF 2010 2009 prosinec Sbohem roku 2009 PF 2010 Starý rok 2009 se v těchto dnech pomalu s námi všemi loučí. Zbývá ještě naplnění kouzelné adventního času a příchodu Vánoc se Silvestrem. A pak hurá. Je tu nový rok

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech

Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech V sobotu 6. 6. 2009 proběhla v celém regionu propagační akce prachatické knihovny Na kolech po knihovnách regionu, jejímž cílem byla propagace a zviditelnění knihoven

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 cena 15 Kč Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci Brány hradu Sovince se mimofiádnû otevfiou i o Vánocích ročník XIV. ibeniãní studánka na Strálecké ulici byla

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Barevná krása podzimu Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Sedm osobností města získalo ocenění Stříbrný jehlan

Sedm osobností města získalo ocenění Stříbrný jehlan 2014 duben Sedm osobností města získalo ocenění Stříbrný jehlan V pátek 28. února se v Domě kultury konal slavnostní akt. Poprvé v dějinách našeho města se předávalo ocenění Stříbrný jehlan. Z rukou starostky

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více