HAVÁRIE a ŽIVELNÉ POHROMY. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HAVÁRIE a ŽIVELNÉ POHROMY. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci"

Transkript

1 HAVÁRIE a ŽIVELNÉ POHROMY Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci

2 HAVÁRIE a ŽIVELNÉ POHROMY Negativně ovlivňují životnost knihovního fondu V posledních desetiletích byly zaznamenány desítky požárů v knihovnách - největším v Petrohradě v Knihovně ruské akademie věd v roce 1988 (zničeno svazků, svazků poškozeno vodou) Během požáru dochází k poškození knih nejenom samotným ohněm, sazemi a kouřem, ale i hasebními prostředky

3 Povodně v roce 2002 postiženo nebo zcela zničeno 42 knihoven 776 tisíc svazků knih časopisů a dalších dokumentů bylo zničeno nebo vážně poškozeno některé knihovny přišly o vnitřní zařízení nebo sídlí v poškozené budově odhadovaná škoda činí 400 mil. Kč. 140 tisíc svazků nejvzácnějších knih bylo zmraženo a bude muset v příštích desetiletích projít náročným procesem vysoušení a restaurování

4 Prevence havárií a katastrof Základem je průzkum a definování konkrétních rizikových faktorů jednotlivých budov i způsobu ukládání fondů Z průzkumu vycházející návrhy preventivních a ochranných opatření Při hodnocení depozitářů patří mezi nejdůležitější hlediska umístění v záplavovém pásmu stav hydrantů, okapů, oken, střechy... stav elektroinstalace a kabelů stav vnějších a vnitřních zdí, základů a otázka statiky budovy stav vodní a topenářské instalace stav z hlediska protipožárních opatření a protipožárního a hasícího vybavení

5 Prevence havárií a katastrof V knihovně musí být vytvořen centrální sklad ochranných pomůcek: polyetylenové sáčky, folie, papírové ručníky, lepící pásky, čistící houby, kbelíky, smetáky, přenosné svítilny, prodlužovací šňůry, tužky, nůžky, sada základního nářadí, ochranné oděvy Zhodnocení sbírek a stanovení priorit pro případ postupné záchrany fondů

6 Poškození vodou Materiály by se měly odstranit z místa poškození a zabalit způsobem nejvhodnějším pro další zpracování. Normální tištěné knihy a dokumenty, které byly pouze vystaveny účinkům vlhkého vzduchu nebo byly jen minimálně namočeny, je možno sušit na vzduchu, při minimální vzdušné vlhkosti a dobré cirkulaci vzduchu (relativní vlhkost vzduchu do 50 %, teplota max. 21 C).

7 Poškození vodou Částečně mokré knihy lze sušit vzduchem s pomocí prokládání listů čistým savým papírem, který se vyměňuje podle potřeby Citlivější materiály, které obsahují ve vodě rozpustné složky, kožené materiály, křehký či povrchově upravený papír je nejlépe zmrazit

8 Vymrazování Nejšetrnější způsob zmrazených knih Voda přechází z kapalného stavu přímo do plynného nedochází k problémům spojeným s expanzí par, lepením, zkřivováním a rozpouštěním nestálých barev ve vodě Probíhá ve vakuu Suché materiály se třídí se podle typu dalšího nutného ošetření podle potřeby se čistí, opravují, zasílají na opravu vazby nebo na restaurování Nevracejí se přímo na původní místo jsou skladovány nejméně 6 měsíců v dobře ventilovaném meziskladu, kde se kontroluje výskyt plísní

9 Poškození požárem Fondy poškozené pouze ohněm jsou velmi křehké, proto se balí a stěhují velmi opatrně, aby se vyloučilo další poškození Balené materiály musí být absolutně suché Materiály současně zasažené požárem i vodou se balí do pevných obalů (lepenka, plast) a přemístí se do mrazících boxů ke zmrazení Dále se ošetřují stejně jako materiály poškozené vodou

10 Poškození chemikáliemi Materiály poškozené chemikáliemi se ošetřují podle konkrétního typu kontaminační látky ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem.

11 Modrý štít Mezinárodní komitét Modrý štít - ICBS (International Committee of the Blue Shield) Vznikl v červenci 1996 s posláním poskytovat ochranu a pomoc při ohrožení světového kulturního dědictví přírodními i válečnými katastrofami (obdoba Červeného kříže) ICBS je nevládní, nadnárodní, nezávislou a vysoce odborně fundovanou organizací. Na jeho založení se podílely ICOM - Mezinárodní rada muzeí, ICOMOS - Mezinárodní rada památkových objektů a lokalit, IFLA - Mezinárodní federace knihovnických asociací, ICA - Mezinárodní rada archívů a UNESCO, které je rovněž jeho členem-pozorovatelem.

12 Modrý štít Hlavní úkoly: prevence před neštěstími rychlá opatření během stavu nouze pomoc při rekonstrukci po katastrofě. Cílem je zajištění koordinace mezinárodní reakce na ohrožení či stav nouze, vybudování sítě pomoci, ustavení koordinačních a poradní orgánů a poskytování expertních a konzultačních služeb s využitím propojení špičkových specialistů, mimo jiné restaurátorů, konzervátorů, historiků umění Shromažďování a sdílení informací z oblasti péče o kulturní dědictví včetně metod a technologií jeho záchrany a ochrany

13 Český komitét Modrý štít - ČKMŠ Založen na jaře roku 2000 Sdružuje všechny instituce, pečující o různé kategorie kulturního odkazu: Česká archivní společnost a pobočka České informační společnosti při Státním ústředním archivu Český výbor ICOM Český výbor ICOMOS Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, člen IFLA

14 Český komitét Modrý štít ČKMŠ Nemá vlastní právní subjektivitu, je neziskovou, dobrovolnou společností, otevřenou všem právnickým i fyzickým osobám, které by byly ochotny přispět k cílům Modrého štítu. Hlavní činnosti: osvětová a propagační opatření: tématické semináře, školení i praktický výcvik podpůrné aktivity v oblasti prevence: upozornění na rizika, metodické dokumenty, doporučení, konkrétní pokyny, programy prevence, výběr a ověření technických prostředků standardizace péče a nápravných postupů budování databází expertů a spolupráce s místními řídící orgány tvorba inventárních seznamů, soupisů, operativních plánů institucionální ochrana pro urgentní situace.

15 Český komitét Modrý štít ČKMŠ Další informace na adrese: MSdal.htm

16 Reakce na pohromu nebo havárii způsobenou ohněm či vodou 2. Předběžné zhodnocení škod a stanovení konkrétního plánu záchrany 3. Stabilizace prostředí 4. Záchranné práce 5. Obnovení funkcí knihovního fondu

17 Předběžné zhodnocení škod a stanovení konkrétního plánu záchrany po svolení odborníků rychle projít prostory postižené havárií a podle vnějšího vzhledu svazků odhadnout stupeň a rozsah poškození. Neotevírat ani nezavírat promáčené knihy!! navrhnout a zajistit pomoc osob předem určených podle evakuačního plánu, potřebné množství záchranných prostředků, materiálů, služeb, prostor pro ošetření a evakuaci provést dokumentaci stavu (foto, video, písemný záznam) zavčas přemístit nezasažený knihovní fond z dosahu účinků katastrofy zajistit knihovní fond proti zcizení a úmyslnému poškození

18 Stabilizace prostředí V teplém, vlhkém a špatně větraném prostředí dochází k růstu plísní do 48 hodin za každého počasí. Prostředí vodou poškozené oblasti musí být stabilizováno před i během stěhování prostřednictvím: stabilizace teploty v budově st. C co nejvyšší cirkulací vzduchu stabilizace vlhkosti (případně prostřednictvím odvlhčovače) rel. vlhkost pod 65% předměty a vybavení místností promáčené vodou musí být vystěhovány, ostatní vysušeny na místě prostory uvolnit od nepotřebného zařízení a nábytku a pracovní plochy pokrýt polyetylenovou folií po vyprázdnění postiženého prostoru jsou police, stěny, podlahy a stropy sterilovány

19 Záchranné práce Vytvoření pracovních týmů na vyčlenění materiálu velmi mokrého, kontaminovaného anebo vzácného a citlivého na stěhování knihovního materiálu dle vytvořeného identifikačního systému umístění na soupis stěhovaných materiálů na ukládání do krabic a na jejich označování na vytváření lidských řetězů (transportní pásy) k odstranění materiálu z depozitáře zajištění přesné evidence včetně záznamů o balení a stěhování fondů třídění knih podle typu a rozsahu poškození

20 Obnovení funkcí knihovního fondu poskytnout veřejnosti informace o katastrofě či pohromě zajistit finanční prostředky jednat s organizacemi pověřenými různými formami nápravy škod o uchování, opravách zasažených dokumentů a jejich předání zpět, včetně dokumentace zásahů a přechodného umístění fondů

21 Postup evakuace materiálu nejprve se stěhují nejdůležitější sbírky podle evakuačního plánu nejdříve nejmokřejší materiály, potom méně mokré a nakonec vlhké usazeniny bláta mohou být omyty čistou tekoucí vodou (nelze užít u otevřených svazků, rukopisů, fotografií, kreseb, křehkého materiálu) je nutné prohlédnout obsah každé archivní krabice a krabici nasycenou vodou nahradit suchou

22 Příprava jednotlivých typů knihovních materiálů k transportu Není-li možno zasažené materiály neprodleně vysušit, je nutno je zmrazit a pak vysoušet postupně, Vysoké teploty při vysoušení působí urychlenou degradaci papíru! Jednotlivé listy neoddělovat od sebe, ale složky po každých 5 cm proložit papírem na mrazení, zabalit

23 Příprava jednotlivých typů knihovních materiálů k transportu Akvarely, mapy a rukopisy s rozpustnými médii nevysoušet povrch savým papírem! Natírané papíry během balení udržovat mokré Zarámované tisky a kresby jestliže čas a prostor dovolí, vyjmout z rámu a zabalit jako jednotlivý list. Mapy, plány, velkoplošné tisky a rukopisy balit volně do plochých krabic. Pergamen - oddělit od ostatních materiálů, zabalit Knihy - otevřené mokré knihy balit naplocho, oddělené vrstvou papíru na mrazení. Zavřené knihy balit hřbetem dolů nebo naplocho, zkroucení svazků může být ovlivněno těsně utaženým balením v polyetylenových pytlích, větší svazky neumisťovat na menší. Zabalené knihy ukládat do plastikových přepravek s otvory. Pro vakuové sušení jsou vhodné i krabice z vlnité lepenky.

24 Příprava jednotlivých typů knihovních materiálů k transportu Diskety - mokré diskety balit svisle do nádoby se studenou destilovanou vodou. Nedotýkat se povrchu disket holýma rukama. Zvukové nosiče a videonosiče odstranit silně poškozené obaly, zabalit do krabic svisle, tak, aby byly tlumeny nárazy během transportu.

25 Příprava jednotlivých typů knihovních materiálů k transportu Fotografické materiály: mokré kolodiové fotografie a daguerrotypy zachránit jako první a okamžitě usušit vzduchem. nitráty s měkčícími emulzemi okamžitě zmrazit, potom vymrazit ostatní fotografie udržovat mokré v nádobách s čerstvou studenou vodou, a potom sušit vzduchem nebo zmrazit. Balit do plastových nádob nebo pytlů a snížit na minimum dobu, kdy jsou ponořeny ve vodě. kopie, negativy a diapozitivy zachránit nejprve barevné fotografie, potom kopie, potom černobílé negativy a diapozitivy. Přednostně sušit vzduchem nebo zabalit a zmrazit. filmy otevřít pouzdro, naplnit ho vodou a znovu zavřít víčkem. Zabalit do plastikových věder nebo lepenkových krabic vyložených polyetylenovými pytli. Zaslat do servisu na vyprání a vyčištění. Mikrofilmy svitky neodstraňovat filmy z jejich pouzder. Naplnit pouzdra vodou, zabalit v blocích po 5 do krabice vyložené polyetylenem a zaslat do servisu. mikrofilm v rámečku a diazomikrofiše zabalit, zmrazit, sušit vzduchem.

26 O h e ň Oheň doprovází voda! Saze a stopy kouře jsou většinou neodstranitelné. Mnoho škod může způsobit teplo. Papír křehne, aniž by byl přímo zasažen ohněm, drobí se při manipulaci. fondy poškozené pouze ohněm se balí a stěhují velmi opatrně (vysoká křehkost) balené materiály musí být absolutně suché vlhké materiály se před zabalením vysuší materiály současně zasažené požárem i vodou se balí do pevných obalů (lepenka, plastik) a přemístí se do mrazících boxů ke zmrazení. Dále pro ně platí stejné ošetření jako pro materiály poškozené vodou. Kůže a pergamen se působením vysokých teplot smršťují. Mikrofilmy a audiovizuální materiály se úplně ničí.

27 V o d a Papír - poškození svazků způsobené bobtnáním vodou vzniká v prvních čtyřech hodinách po jejich ponoření. Lepenkové desky absorbují velký objem vody a bývají zdrojem plísní Kůže a pergamen se zkroutí, zvrásní nebo smrští, pergamen může želatinovat Látky, knihařské plátno a některé plasty bobtnají zanedbatelně, někdy se smršťují Fotografie, audiovizuální a magnetická media a mikrofilmy jsou zranitelné vodou, poškození závisí na typu materiálu, délce vystavení vodě, její teplotě atd.

28

29

30

31

32

33

34 Mgr. Miloš Korhoň Správa fondu a historické fondy Vědecká knihovna v Olomouci Bezručova 2, , Olomouc Tel ,

KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST

KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST PŘÍPAD HAVÁRIE NEBO ŽIVELNÍ POHROMY Národní archiv Praha Archivní 4, 149 01 Praha 4 Tel: 847472472 e-mail: michal.durovic@nacr.cz Význam vypracování plánu

Více

Záchrana sbírek v krizových situacích. Miloš Korhoň

Záchrana sbírek v krizových situacích. Miloš Korhoň Záchrana sbírek v krizových situacích Miloš Korhoň POSTUP PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Prvních 48 hodin má rozhodující význam! Všichni vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci by měli znát zásady řešení

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

AMG. Depozitáře muzeí

AMG. Depozitáře muzeí VĚSTNÍK AMG 2/2015 Jak vznikala výstava Vně a uvnitř / 13 Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / 16 Metodické centrum pro knižní kulturu / 29 Depozitáře muzeí Asociace muzeí a galerií ČR Muzejní

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU A LOGISTIKY EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ Lenka Müllerová Přechodový ročník 1 Prohlášení : Prohlašuji, že předložená

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového

Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového Duňa Panenková metodika přednášky METODIKA Styl práce na přípravě výstavy,

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? B - Požární prevence 1. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? 2. Proč mít doma hlásiče požáru? 3. Jaký hasicí přístroj na co použít? 4. Požár v domácnosti - otevřený oheň 5. Požár v domácnosti

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 I. Úvod Charakteristika muzea Hlavním úkolem Technického muzea v Brně (dále TMB), jako příspěvkové organizace se samostatnou právní subjektivitou,

Více

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 0 1 Česká asociace hasičských důstojníků 2008 Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 1 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO AUTORŮ 4 JAK NA TO 6 ČÁST A: PRÁVA A POVINNOSTI 7 1. Základní vymezení odpovědnosti v oblasti požární

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách ČKAIT www.ckait.cz Brožura

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách Brožura je samostatnou

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie ( 1 ) 24. září 2002 FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie Ukončení: zkouška - zapisuje se počítačem, odhlašování 3 dny před zkouškou (v nemoci i 1 den nebo v den zkoušky) - 1. termín, 1 opravný

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY

KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY záchrana likvidace obnova xxxxxxxxxxxxxxx Podíl obce na provádění záchranných a likvidačních prací Způsob vyžadování sil a prostředků

Více

Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky

Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky 2012 Připomínky k tomuto návrhu zasílejte do 31.12.2013 na vit.richter@nkp.cz.

Více

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN 2013 Vážení občané, držíte v rukou brožuru, kterou pro Vás vydává pracovník krizového řízení Městského úřadu v Lanškrouně. Je určena

Více