Funk ní bezpe nost. P edpisy a normy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Funk ní bezpe nost. P edpisy a normy"

Transkript

1 Funk ní bezpe nost P edpisy a normy Siemens s.r.o. 2015

2 Mezinárodní normy a p edpisy Pravidla pro safety technologie jsou vyjád ena formou norem Rozhodující jsou p edpisy a normy platné v míst provozování Evropa: USA, Kanada: IEC, EN UL, ANSI, CSA Japonsko: JIS Australie: C-Tick, A-Tick Bezpe né výrobky spl ující na ízení EU p evážn spl ují rovn ž požadavky ostatních zemí Letní akademie Strana 2 Siemens s.r.o. 2015

3 Bezpe nostní koncepce v EU... Zahrnuje požadavky na produkty i sociální aspekty Bezpe nostní požadavky l.95 Smlouvy o ES (volný pohyb zboží) Nap. stroje l.137 Smlouvy o ES (Bezpe nost práce) Bezpe nost práce -rámcová sm rnice (89/391/EHS) Sm rnice o strojních za ízeních (2006/42/ES) * Další sm rnice Používání pracovních za ízení (86/655/EHS) Harmonizované evropské normy Výrobce Národní právní p edpisy Uživatel * Sm rnice 2006/42/ES nahrazuje od konce r dosavadní 98/37/ES. Letní akademie Strana 3 Siemens s.r.o. 2015

4 SM RNICE EU ( NEW APPROACH ) Definuje mechanizmy pro eliminování bariér pro volný pohyb zboží (i služeb, kapitálu, lidí ) EU sm rnice obsahují jen obecné bezpe nostní cíle a definují základní požadavky Definování technických detail je v kompetenci pov ených asociací tvo ících normy (CEN, CENELEC). Tyto normy jsou harmonizovány zvláštní sm rnicí a uvedeny na zvl. seznamu (Ú ední v stník EU) Jsou-li spln ny harmonizované normy, p edpokládá se, že je vyhov no i bezpe nostním sm rnicím EU. EU Sm rnice mají stejný stupe d ležitosti, tj. pokud pro jedno za ízení platí více sm rnic sou asn, je t eba jim vyhov t (nap. stroj s elektrovýbavou musí vyhov t sm rnici pro stroje i pro nízkonap ovou techniku). Letní akademie Strana 4 Siemens s.r.o. 2015

5 Harmonizované normy Harmonizované normy jsou uvedeny na seznamu odpovídající sm rnice EU: // Na seznamu sm rnice EU nejsou uvedeny další d ležité normy které mohou mít základní technický význam, protože popisují stav techniky (v dob tvorby normy) kterými lze prokázat, že je respektován stav techniky, ale nelze se na ni p ímo odkazovat pro získání zna ky CE Letní akademie Strana 5 Siemens s.r.o. 2015

6 Prohlášení o shod a zna ka CE Prohlášení o ES shod musí obsahovat následující údaje: Popis stroje nebo vybavení (ozna ení, typ, sériové íslo...) použité harmonizované normy (nap. EN , produktové bezpe nostní normy ) právn závazný podpis s údaji o podpisujícím Zna ka CE volného pohybu zboží", která je p edepsaná v rámci EU pro všechny výrobky, které spadají pod jednu nebo více sm rnic EU zaru uje shodu výrobku s jednou nebo více sm rnicemi EU Letní akademie Strana 6 Siemens s.r.o. 2015

7 Sm rnice o strojních za ízeních: Základní bezpe nostní požadavky Výrobce je povinen provézt analýzu nebezpe í, aby mohl ur it.. Ochranná opat ení proti mechanickým nebezpe ím (Stabilita, nebezpe í prasknutí, pohyblivé ásti) Ochranná opat ení proti nebezpe ím zp sobeným el. energií, požárem/výbuchem, zá ením, uvol ováním plyn, prachu apod.. Požadavky a cíle ochrany týkající se sestavování a údržby stroje, uživatelské informace o možném riziku Požadavky na ídicí a ovládací prvky pro spušt ní a zastavení Poskytnout dokumentaci a návody Letní akademie Strana 7 Siemens s.r.o. 2015

8 P edpoklad spln ní požadavk (Sm rnice o strojních za ízeních): Je-li stroj nebo bezpe nostní prvek vyroben v souladu s harmonizovanou evropskou normou, p edpokládá se, že odpovídá požadavk m Sm rnice Odchylky od norem: jiná technická ešená jsou dovolena, pokud bude dosaženo rovnocenné bezpe nosti (problém s prokazováním) Odpov dnost: p i dodržení norem lze vycházet z p edpokladu, že se výrobce nedopustil hrubé nedbalosti v p ípad škodní události budou postihy omezeny na minimum Letní akademie Strana 8 Siemens s.r.o. 2015

9 Instituce tvo ící normy ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization), Ženeva IEC = Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission), Ženeva CEN = CEN je Evropský výbor pro normalizaci (Comité Européen de Normalisation), Brusel CENELEC = Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique), Brusel ( EN = Evropské normy) NI = eský normaliza ní institut Letní akademie Strana 9 Siemens s.r.o. 2015

10 Hierarchická struktura norem EN Obecné bezpe nostní normy Skupinové bezpe nostní normy TYP A Základní konstruk ní pokyny a základní terminologie TYP B B1 normy: Obecné bezpe. aspekty B2 normy: Zvláštní ochrané p ístroje EN ISO EN ISO (IEC 61508) EN 954 (do r.2009) EN ISO EN IEC EN IEC EN IEC EN (E-STOP) Specifické normy TYP C Specifické bezpe nostní znaky pro jednotlivé skupiny stroj EN 692 (mech. Lisy) Letní akademie Strana 10 Siemens s.r.o. 2015

11 Hierarchická struktura norem EN Typ A ISO 12100:2010 EN ISO (EN292) OF MACHINERY Základní terminologie a principy EN ISO 14121(1050) OF MACHINERY Principy hodnocení rizika (IEC 61508) Typ B1 Typ B2 Typ C EN 954/ISO/ OF MACHINERY Safety-related parts of control systems EN 574 TWO-HAND CIRCUIT Bezpe. normy pro konkrétní produkty (lisy, n žky, výtahy ) IEC EN OF MACHINERY Functional safety EN ISO (EN 418) EMERGENCY STOP EQUIPMENT EN ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES EN LIGHT BARIERS, LIGHT CURTAINS Pokud existují pro ur itý produkt harmonizované normy typu C, mají prioritu p ed B i A Letní akademie Strana 11 Siemens s.r.o. 2015

12 Nová terminologie ve vztahu k safety D íve normy ne inily terminologické rozdíly v oblasti bezpe nosti. Nyní se diferencuje bezpe nost vzhledem k r zným zdroj m nebezpe ných situací, nap. electrical safety vyžaduje ochranu proti úrazu elekt inou functional safety vyžaduje ochranu proti nebezpe í v d sledku nesprávné funkce... Nebezpe í nefunk ností Letní akademie Strana 12 Siemens s.r.o. 2015

13 Typy chyb Rozlišování na bezpe né a nebezpe né chyby Fun ní bezpe nost je docilována potla ením nebezpe ných chyb. Bezpe né chyby mají nap. vliv na ekonomiku provozu. Definice (IEC ): dangerous failure failure which has the potential to put the safety-related system in a hazardous or fail-to-function state safe failure failure which does not have the potential to put the safety-related system in a hazardous or fail-to-function state Letní akademie Strana 13 Siemens s.r.o. 2015

14 Analýza a minimalizace rizik Oce ování Omezování rizika podle ISO ISO :2010 (EN 1050) Metody pro vyhodnocení rizika jsou popsány v normách: EN ISO (d íve EN 292-2) + ISO (d íve EN 1050) = ISO 12100:2010 Kategorie EN 954 PL kategorie EN ISO EN , SIL IEC SIL IEC definování omezení identifikace nebezpe í odhad rizika ocen ní rizika dostate n nízké riziko? yes analýza rizika konec hodnocení rizika OPAT ENÍ IMPLEMENTOVÁNA Letní akademie Strana 14 Siemens s.r.o no omezení rizika (pren ISO )

15 Riziko Riziko existuje tam,... kde chybná funkce m že zp sobit újmu (poškození, úraz..) Klí ové prvky pro ohodnocení rizika: závažnost zran ní pravd podobnost, že nastane nebezpe ná situace RIZIKO j e f unkcí ZÁVAŽNOSTI PRAVD PODOBNOSTI tohoto zran ní nebo škody A - Frevence a doba, po kterou je perzonál vystaven nebezpe í - - Pravd podobnost výskytu nebezpe né události Možnost vyhnou se nebo omezit zran ní/škod Letní akademie Strana 15 Siemens s.r.o. 2015

16 Ohodnocení rizika (podle EN 954-1) S1 EN B1234 S2 F1 F2 P1 P2 P1 P2 Závažnost zran ní S1: lehké zran ní S2: vážné, trvalé zran ní nebo smrt jedné nebo více osob Závažnost zran ní etnost/doba v nebezpe né zón Možnost vyhnout se nebezpe í etnost/doba v nebezpe né zón F1: z ídka až ob as F2: asto až trvale Možnost vyhnout se nebezpe í P1: možné za ur itých podmínek P2: sotva možné Letní akademie Strana 16 Siemens s.r.o. 2015

17 ISO : graf pro stanovení rizika Ur ení požadované úrovn PL r bezpe nostní funkce Výchozí bod pro odhad minimalizace rizika S1 S2 F1 F2 P1 P2 P1 P2 nízké riziko požadovaná Performance Level PLr a b c d e vysoké riziko PLr = Performance Level required Letní akademie Strana 17 Siemens s.r.o. 2015

18 IEC 62061: Ur ení SIL Risikobeurteilung und Sicherheitsmaßnahmen Dokument Nr.: Teil: Produkt: Ausgestellt von: Datum: Vorab Risibobeurteilung Zwischenriskobeurteilung Folgerisikobeurteilung Auswirkungen Schadensausmaß Cl Aufenthaltsdauer des Gefährdungsereignis Vermeidung Klasse Häufigkeit und/oder Eintrittswahrscheinlichkeit Möglichkeit zur Se Fr Pr Av Tod, Verlust von Auge oder Arm 4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3 1 h 5 sehr hoch 5 Permanent, Verlust von Fingern 3 OM SIL 1 SIL 2 SIL 3 > 1 h to 1 day 5 hoch 4 Reversibel, medizinische Behandlung 2 OM SIL 1 SIL 2 > 1 day to 2 weeks 4 möglich 3 unmöglich 5 Reversibel, Erste Hilfe 1 OM SIL 1 > 2 weeks to 1 year 3 selten 2 selten 3 > 1 year 2 unwahrscheinlich 1 möglich 1 Ser. Gefahr Nr. Nr. Gefährdung Se Fr Pr Av Cl Sicherheitsmaßnahmen Sicher Nebezpe í úrazu Monitorování dví ek, Vypnutí motoru = 12 SIL2 Kommentare Letní akademie Strana 18 Siemens s.r.o. 2015

19 Omezení rizika (ISO 12100:2010 ) Zbylé riziko Tolerovatelné riziko Riziko ovládaného za ízení RIZIKO Pot ebné omezení rizika Skute né omezení rizika ást rizika omezená elektronickým, elektrickým systémem ást rizika omezená jinými než elektronickým, elektrickým systémem ást rizika omezená externími opat eními Letní akademie Strana 19 Siemens s.r.o. 2015

20 Funk ní bezpe nost (functional safety) Bezpe nost znamená ochranu p ed... Electrickým úrazem Žárem a ohn m Nebezpe ným zá ením Nesprávnou funkcí Funk ní bezpe nost: správné fungování bezpe nostního ( ídicího) systému. Letní akademie Strana 20 Siemens s.r.o. 2015

21 Fun ní bezpe nost Co to znamená? Fuk ní bezpe nost je ta ást celkové bezpe nosti, která závisí na správné innosti za ízení a ídících systém zajiš ujících bezpe nost. Definice (IEC ): functional safety part of the overall safety relating to the EUC and the EUC control system which depends on the correct functioning of the E/E/PE safety-related systems, other technology safety-related systems and external risk reduction facilities Letní akademie Strana 21 Siemens s.r.o. 2015

22 Jak docílit funk ní bezpe nosti? Bezpe nostní ízení musí pracovat za všech podmínek. To vyžaduje d kladnost p i vývoji, implementaci a údržb. odpovídající architekturu ale bezpe nostní architektura je nákladná Co je p im ené? Co je nezbytné? Normy definují pravidla pro odpovídající vlastnosti bezpe nostních ídicích systém. Základní normy IEC Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (E/E/PES) EN ISO (954 ) Safety of machinery Safety-related parts of control systems IEC Safety of machinery Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems Letní akademie Strana 22 Siemens s.r.o. 2015

23 Bezpe nostní funkce Senzor Bin. I Anal. I Logické zpracování Bin. O Aktuátor bezpe nostní funkce vždy obsahuje celý et zec odsb ru a zpracování informace až k p íslušné akci Získání bezpe nostní informace Zpracování bezpe nostní informace Provedení bezpe nostní odezvy Definice IEC 62061: safety function: function of a machine whose failure can result in an immediate increase of the risk(s). safety-related control function (SRCF): control function with a specified integrity level (to be implemented by a SRECS) that is intended to maintain the safe condition of the machine or prevent an immediate increase of the risk(s) EN 954: safety function of control systems: Function initiated by an input signal and processed by the safety-related parts of the control system to enable the machine (as a system) to achieve a safe state Letní akademie Strana 23 Siemens s.r.o. 2015

24 R zné normy pro bezpe nostní ízení ISO (IEC 62061) IEC ISO IEC (IEC 62061) IEC IEC (IEC 62061) IEC Letní akademie Strana 24 Siemens s.r.o. 2015

25 Koncepce použití bezpe nostního PLC podle IEC Manuál Uživateský SW Vývojový systém Systémový SW HW Senzor Safety funkce Ak ní prvek ásti a komponenty použité v safety funkcích musí jako celek vyhov t IEC Letní akademie Strana 25 Siemens s.r.o. 2015

26 Bezpe nostní výkonnost rozdílné p ístupy: ISO 13849: Kategorie / Performance Level IEC 61508/ IEC 62061: Safety Integrity Level (SIL) CÍL: nízká pravd podobnost nebezpe né chyby IEC 62061: Požadavky založeny na t ech principech: omezená pravd podobnost nebezpe né chyby (bezpe nostní integrita HW) vhodná odolnost HW proti chybám (omezení daná architekturou HW) p edcházení systematickým chybám (systematická bezpe nostní integrita) ISO 13849: Požadavky založeny na deterministických principech požadavky na kvalitu snížují chybovost struktura systému umož ující kontrolu chyb Letní akademie Strana 26 Siemens s.r.o. 2015

27 Bezpe nostní výkonnost ISO IEC Letní akademie Strana 27 Siemens s.r.o. 2015

28 Bezpe nostní výkonnost ISO IEC Letní akademie Strana 28 Siemens s.r.o. 2015

29 Požadavky pro jednotlivé kategorie - ISO Chování systému Princip Bezpe nostní fukce se vždy vykonávají. Chyba jsou v as detekovány. P i jedné chyb je bezpe nostní funkce vždy zachována Nedetekují se všechny chyby. Nahromad ní nedetekovaných chyb m že vézt ke ztrát bezpe nostní funkce P edevším ovlivn no strukturou + 2 Výskyt chyby m že vézt ke ztrát bezpe nostní funkce mezi kontrolami. ztráta bezpe nostní funce je detekována p i kontrole. + 1 B Výskyt chyby m že vét ke ztrát bezpe nostní funkce ale pravd podobnost výskytu je nižší než u kategorie B Výskyt chyby m že vézt ke ztrát bezpe nostní funkce P edevším ovlivn no volbou komponent Letní akademie Strana 29 Siemens s.r.o. 2015

30 Modelové architektury (struktury) podle ISO Letní akademie Strana 30 Siemens s.r.o. 2015

31 Diagnostické pokrytí (ISO 13849) Letní akademie Strana 31 Siemens s.r.o. 2015

32 Vyhodnocení úrovn PL Letní akademie Strana 32 Siemens s.r.o. 2015

33 Bezpe nostní výkonnost ISO IEC Letní akademie Strana 33 Siemens s.r.o. 2015

34 Cíle IEC IEC podává vysv tlení Jak postupovat p i stavb fail-safe ídicího systému z jednotlivých F-p ístroj a jak docílit bezpe nostních požadavk plánované aplikace? Jaké požadavky musí spl ovat jednotlivé p ístroje? Jak kombinovat p ístroje k dosažení žádaného stupn bezpe nosti?. Letní akademie Strana 34 Siemens s.r.o. 2015

35 Stupn bezpe nostní výkonnosti IEC 61508/ IEC definuje úrovn bezpe nostní integrity Safety Integrity Level (SIL): SIL1: Ne více než jedna nebezpe ná chyba v bezpe nostní funkci za 10 let SIL2: Ne více než jedna nebezpe ná chyba v bezpe nostní funkci za 100 let SIL3: Ne více než jedna nebezpe ná chyba v bezpe nostní funkci za 1000 let SIL4: Ne více než jedna nebezpe ná chyba v bezpe nostní funkci za let EN 954 / EN ISO t ídí bezpe nostn relevantní ásti systému do kategorií Definice (IEC ): safety integrity probability of a safety-related system satisfactorily performing the required safety functions under all the stated conditions within a stated period of time. Definice (EN 954-1): category Classification of the safety-related parts of a control system in respect of its resistance to faults and its subsequent behaviour in the fault condition, and which is achieved by the structural arrangement of the parts and/or by their reliability Letní akademie Strana 35 Siemens s.r.o. 2015

36 Základ pro vyhodnocení SIL Max. SIL safety funkce je omezena minimální SILCL v et zci, nejen vypo tenou pravd podobností nebezpe né chyby! Letní akademie Strana 36 Siemens s.r.o. 2015

37 IEC 62061: Díl í systémy bezpe nostní funkce F-DI F-CPU spína B10, C SS1.1 SIL 3 D DC Safety PLC CPU F-motor.startér F-m ni D Motor SS2 SIL 3 SS1.2 SIL 3 SS3 SIL 3 SS4 SIL 2 Letní akademie Strana 37 Siemens s.r.o. 2015

38 IEC 62061: SIL a SIL Claim SIL claim limit: SS1.1 SS1.2 SS2 SS3 SS4 SIL3 SIL3 SIL3 SIL3 SIL2 SIL2 PFH und SIL: SS1.1 SS1.2 SS2 SS3 SS4 2,0 E-9 + 1,0 E ,2 E-8 + 5,42 E ,8 E-9 = 1,64 E-8 SIL3??? Kvalitativní posouzení SILSystem <= SIL_Díl ího_systému, nejnižší SIL2!!! Letní akademie Strana 38 Siemens s.r.o. 2015

39 Safety Evaluation Tool Letní akademie Strana 39 Siemens s.r.o. 2015

40 Rozsah p sobnosti norem IEC ISO IEC Použitelná pro všechny elektrické a elektronické architektury (SIL 1 až 3) Programovatelná za ízení musí vyhov t IEC ISO Použitelná pro hydraulické, pneumatické a elektromechanické systémy bez omezení Pro programovatelné el. systémy je použitelná s omezením (nap. ur ite architektury) Programovatelné ovládání PL e (nap. PLC) musí vyhov t IEC Letní akademie Strana 40 Siemens s.r.o. 2015

41 Porovnání Kat. (EN 954-1) / PL (ISO 13849) / SIL (IEC 62061) Kat. (EN 954-1) PL (ISO 13849) SIL (IEC 62061) Kat. B Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 PL a PL b PL c PL d PL e Bez požadavk SIL 1 SIL 1 SIL 2 SIL 3 Letní akademie Strana 41 Siemens s.r.o. 2015

42 IEC a ISO : Safety Performance SIL (IEC 62061) a PL (ISO ) definují jednozna n hierarchicky odstup ované úrovn bezpe nostní výkonnosti. PL (ISO ) Performance level (PL) pr m rná pravd podobnost nebezpe né chyby za hodinu[1/h] SIL (IEC 62061) Safety Integrity Level (SIL) a b c d e 10-5 to < x 10-6 to < to < 3 x to < to < SIL a PL jsou vzájemn jednozna n p i aditelné Letní akademie Strana 42 Siemens s.r.o. 2015

43 Bezpe nostní funkce u strojních za ízení Typické bezpe nostní funkce zastavení akce v nouzových situacích zábrana necht nému rozb hu Složit jší bezpe nostní funkce omezení na bezpe nou rychlost blokování v závislosti na okamžitém stavu vymezení mezních poloh ízené zastavení aj. Klasické funkce definuje EN , kde byly donedávna p epokládány jen (elektro-)mechanické prvky. Elektronické programovatelné systémy mohou být také použity, pokud vyhovují odpovídajícím normám (IEC 61508, EN 954 / ISO 13849, IEC ). Letní akademie Strana 43 Siemens s.r.o. 2015

44 Stop-kategorie podle EN Stop-kategorie 0 Ne ízené zastavení okamžitým odpojením energie pohoným element m stroje. Stop-kategorie 1 ízené zastavení; p ívod energie je p erušen až po zastavení pohybu. Stop-kategorie 2 ízené zastavení; p ívod energie do stroje není p erušen ani po zastavení (jen tam, kde m že dojít k pohybu). Letní akademie Strana 44 Siemens s.r.o. 2015

45 EN 60204: Akce v nouzových situacích Nouzové zastavení (Emergency Stop); Nouzové vypnutí Nouzové zastavení Nouzový rozb h (Emergency Start); Nouzové vypnutí (Emergency Switching-Off); Nouzové zapnutí (Emergency Switching-On). Nebezpe í v d sledku Elektrického proudu - nouzov vypnout Pohybu mechanizmu - nouzov zastavit Letní akademie Strana 45 Siemens s.r.o. 2015

46 Modifikace bezpe nostních funkcí Systematické výpadky Zkušenosti p i nehodách Požadavky na zm nu Požadavky provozu Zm ny zákon Úprava stroje Zm ny bezpe. požadavk Analýza nebezpe í a rizik Analýza d sledk Zpráva o analýze Zp t k odpovídající fázi Schválení návrhu zm ny Letní akademie Strana 46 Siemens s.r.o. 2015

TIA Safety Integrated. Siemens s.r.o. 2009. Všechna práva vyhrazena

TIA Safety Integrated. Siemens s.r.o. 2009. Všechna práva vyhrazena TIA Safety Integrated TIA Safety Integrated Náhled do norem Opatření Evropské směrnice pro stroje Evropské směrnice pro stroje předepisují: Výrobci strojů a zařízení musí před vlastní konstrukcí provést

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.120; 23.080 2004 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla ČSN EN 60335-2- 41 ed. 2 36 1045 Duben idt IEC

Více

Tabulka 5 Omezení architektury na subsystémy: maximální SIL, kterou lze uplat ovat pro SRCF využívající tento subsystém

Tabulka 5 Omezení architektury na subsystémy: maximální SIL, kterou lze uplat ovat pro SRCF využívající tento subsystém ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.110; 25.040.40 íjen 2009 Bezpe nost strojních za ízení Funk ní bezpe nost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických ídicích systém souvisejících s bezpe

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2014/2015 2.p-2.b 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30 Červenec 2009 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan Bezpečnost Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím ČSN EN 13414-3+A1 02

Více

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o."

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o. PROPOS Slabyhoud Sokolská 3720, Chomutov PO ÁRNÍ ZPRÁVA K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o." Chomutov, kv ten 2005 Vypracoval: Ing. P. Slabyhoud Sokolská 3720 Chomutov

Více

ČESKÁ NORMA ICS 97.200.50 Prosinec 1995 ČSN EN 71-2. BEZPEČNOST HRAČEK Část 2: Hořlavost. Safety of toys. Part 2: Flammability.

ČESKÁ NORMA ICS 97.200.50 Prosinec 1995 ČSN EN 71-2. BEZPEČNOST HRAČEK Část 2: Hořlavost. Safety of toys. Part 2: Flammability. ČESKÁ NORMA ICS 97.200.50 Prosinec 1995 BEZPEČNOST HRAČEK Část 2: Hořlavost ČSN EN 71-2 94 3095 Safety of toys. Part 2: Flammability. Sécurité des jouets. Partie 2: Inflammabilité Sicherheit von Spielzeug.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE PRO SIMATIC S7.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE PRO SIMATIC S7. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE PRO SIMATIC S7 Vedoucí práce: Ing. Pavel Burget Ph.D. Autor: Petr Polák Praha 2009 Abstrakt Tato

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Bezpečnost v moderním průmyslu

Bezpečnost v moderním průmyslu Bezpečnost v moderním průmyslu Mgr. Karel Stibor Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 Mgr. Karel Stibor ÚVOD 2 O autorovi Mgr. Karel Stibor

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.140.20; 25.080.50 Říjen 2011 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky ČSN EN 61029-2-4 ed. 2 36 1581 mod IEC 1029-2-4:1993

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.020; 91.140.50 Září 2010 Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Pojízdné nebo přepravitelné jednotky ČSN 33 2000-7-717

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Více

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí DUM 07 téma: P edepisování tolerancí ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 Říjen 2010 Netopené tlakové nádoby Část 5: Kontrola a zkoušení ČSN EN 13445-5 69 5245 Unfired pressure vessels Part 5: Inspection and testing Récipients sous pression

Více

Systèmes de conduits pour installations électriques. Partie 1: Règles générales

Systèmes de conduits pour installations électriques. Partie 1: Règles générales ČESKÁ NORMA ICS 29.120.10 Červen 1996 TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 50 086-1 37 0000 Conduit systems for electrical installations. Part 1: General requirements

Více

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik 5.6.6.3. Metody hodnocení rizik http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/identifikace-nebezpeci-ahodnoceni-rizik/metody-hodnoceni-rizik Pro hodnocení a analýzu rizik se používají různé metody. Výběr metody

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.110 Listopad 2013 Bezpečnost strojních zařízení Ochranná zařízení citlivá na tlak Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.080 2000 Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1 a 2 ČSN EN ISO 9906 11 0033 Listopad idt ISO 9906:1999 Rotodynamic

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.10 2005 Systémy nouzového únikového osvětlení ČSN EN 50172 36 0631 Únor Emergency escape lighting systems Systèmes d eclairage de sécurité Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Více

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive . Příklady aplikací. Příklady aplikací.1.1. Start/stop Svorka 18 = start/stop par. 5-10 [8] Start Svorka 27 = Bez funkce par. 5-12 [0] Bez funkce (Výchozí nastavení doběh, inverzní Par. 5-10 Digitální

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.50 Březen 2013 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení Svítidla a světelná instalace ČSN 33 2000-5- 559 ed. 2 idt HD 60364-5-

Více

3D sou adnicový m icí stroj. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb.

3D sou adnicový m icí stroj. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Název ve ejné zakázky: 3D sou adnicový m icí stroj Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Od vodn ní Je požadován 3D sou adnicový m

Více

Unidrive M200, M201 (Typová velikost 1 až 4) Základní informace

Unidrive M200, M201 (Typová velikost 1 až 4) Základní informace Tato příručka poskytuje základní informace, které jsou požadovány pro nastavení a spuštění měniče s motorem. Více informací lze nalézt v Uživatelské příručce Unidrive M200 / M20. Bezpečnost při práci Varování

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 Únor 2010 Vibrace Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech Část 7: Odstředivá čerpadla pro průmyslová použití včetně měření na rotujících hřídelích

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

mod IEC 335-2-40:1992

mod IEC 335-2-40:1992 ČESKÁ NORMA MDT 64.06-83:621..577:614.8 Leden 1996 BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY Část 2: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 2 1MRS755684 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 Vydáno: 22.10.1997 Revize: CZ_D/28.05.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PREdistribuce, ZSE NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 ELEKTRICKÁ VENKOVNÍ VEDENÍ S NAPĚTÍM NAD AC

Více

ČESKÁ NORMA ICS 31.060.00 Leden 1997 ČSN EN 60 252. mod IEC 252:1993. Kondenzátory pro střídavé motory. A.C. motor capacitors

ČESKÁ NORMA ICS 31.060.00 Leden 1997 ČSN EN 60 252. mod IEC 252:1993. Kondenzátory pro střídavé motory. A.C. motor capacitors ČESKÁ NORMA ICS 31.060.00 Leden 1997 Kondenzátory pro střídavé motory ČSN EN 60 252 35 8212 mod IEC 252:1993 A.C. motor capacitors Condensateurs des moteurs à courant alternatif Motorkondensatoren Tato

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.30 Duben 2009 Větrání budov Energetická náročnost budov Směrnice pro kontrolu větracích systémů ČSN EN 15239 12 0015 Ventilation for buildings Energy performance of buildings

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.70 1998 Elektrická relé - Část 23: Vlastnosti kontaktů ČSN EN 60255-23 35 3465 Březen idt IEC 255-23:1994 Electrical relays - Part 23: Contact performance Relais électriques

Více

Generic specification - Electromechanical all-or-nothing relays - Part II: Generic data and methods of test for time delay relays

Generic specification - Electromechanical all-or-nothing relays - Part II: Generic data and methods of test for time delay relays ICS 1. 040. 29; 29. 120. 70 Únor 1997 ČESKÁ NORMA Kmenová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé - Část II: Kmenové údaje a zkušební metody pro časová relé ČSN EN 116000-2 35 3410 Generic specification

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT uživatelská příručka OV08CZ WWW.MINIROL.EU ÚVODNÍ INFORMACE UŽVATELI Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce s návodem k používání.

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk íslo jednací: MUVPK-OD 34166/17-KAV Spisová zna ka: 6204/2017

Více

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002,

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002, 205/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

DUM 01 téma: Pravidla pro kreslení výrobních výkres

DUM 01 téma: Pravidla pro kreslení výrobních výkres DUM 01 téma: Pravidla pro kreslení výrobních výkres ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS. Podmínky. Vydání 08/2006 11523166 / CS FB410000

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS. Podmínky. Vydání 08/2006 11523166 / CS FB410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS FB10000 Podmínky Vydání 08/006 1153166 / CS Příručka SEW-EURODRIVE

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

SMĚRNICE Zjednodušená analýza rizika blesku

SMĚRNICE Zjednodušená analýza rizika blesku UTE C 17-108 Duben 2006 SMĚRNICE Zjednodušená analýza rizika blesku OBSAH ABSTRAKT...3 1. OBECNÉ...4 1.1. Oblast použití...4 1.2. Odkazy...4 1.3. Definice...5 1.4. Terminologie...6 2. HODNOCENÍ RIZIKA...8

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.180 Listopad 2009 Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek Část 9: Tepelné výměníky olej-voda ČSN EN 50216-9 35 1190 Power transformer and reactor fittings Part 9:

Více

Energy Performance Contracting v PKN a.s.

Energy Performance Contracting v PKN a.s. Answers for infrastructure Energy Performance Contracting v PKN a.s. Základní informace k projektu Diskusní fórum 21.1.2015 Hotel EURO, Pardubice Kdo jsme, co d láme a pro koho Obchodní úsek BPS, divize

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/ Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/2016-53-56 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast D chodové dávky - II Jaká konkrétní dokumentace pro jednotlivé moduly

Více

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha - Prosek Interpretační dokument č. 2 - Požární bezpečnost Tento interpretační

Více

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích NOSACQ-50- Czech Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích Ú elem tohoto dotazníku je získat Vá názor na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na Va em pracovi ti. Va e odpov

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.180 Květen 2012 Dekorační tapety Forma rolí a desek ČSN EN 15102+A1 50 3410 Decorative wall coverings Roll and panel form Revetements muraux décoratifs Rouleaux et panneaux

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 83.200 Únor 2009 Stroje pro zpracování plastů a pryže Lisy Bezpečnostní požadavky ČSN EN 289+A1 69 1289 Plastics and rubber machines Presses Safety requirements Machines pour

Více

Zákon o elektronickém podpisu

Zákon o elektronickém podpisu Zákon o elektronickém podpisu Zaručený elektronický podpis Je jednoznačně spojen s podepisující osobou (jen fyzická osoba!); umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě; byl vytvořen

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS michal.slama@opava.cz Obsah Úvod bezpe nost IS Analýza rizik P ípadová studie Bezpe nost Informa ních systém Ochrana informa ních

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.220.20 1999 Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití ČSN EN ISO 14922-1 03 8711 Prosinec idt ISO

Více

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: "Zahradní a skladový d ev ný domek firmy KONRÁD, spol. s r.o."

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: Zahradní a skladový d ev ný domek firmy KONRÁD, spol. s r.o. PROPOS Slabyhoud Sokolská 3720, Chomutov PO ÁRNÍ ZPRÁVA K projektu na akci: "Zahradní a skladový d ev ný domek firmy KONRÁD, spol. s r.o." Chomutov, erven 2005 Vypracoval: Ing. P. Slabyhoud Sokolská 3720

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

Sv tlomety a elektronika sv tlomet

Sv tlomety a elektronika sv tlomet Sv tlomety a elektronika sv tlomet František Vaník, Vilém Hole ek Škoda Auto, TML vývoj sv tlomet 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Bezpečnostní relé řada C57x a C67xx

Bezpečnostní relé řada C57x a C67xx Bezpečnostní relé řada C7x a C67xx Obsah Bezpečnost pro člověka a stroj... 76 Všeobecné informace... 76 Bezpečnostní kategorie podle EN 94-... 77 Normy, funkce, aplikace... 78 Křížová bezpečnost obvodů...

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

EN 60529:1989 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (kryt -IP kód) (idt IEC 529:1989) pren 758 dosud nezavedena

EN 60529:1989 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (kryt -IP kód) (idt IEC 529:1989) pren 758 dosud nezavedena ČESKÁ NORMA ICS 25.160.30 1996 HOŘÁKY A PISTOLE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ ČSN EN 50078 05 2315 Únor Torches and guns for arc welding Torches pour le soudage à žarc Brenner zum Lichtbogenschweiben Tato norma

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

D o h o d a. o s o u č i n n o s t i

D o h o d a. o s o u č i n n o s t i D o h o d a o s o u č i n n o s t i K provedení čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010, o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.220.40 Srpen 2011 Vodní skluzavky ČSN EN 1069-2 94 0910 Water slides Part 2: Instructions Toboggans aquatiques Partie 2: Instructions Wasserrutschen Teil 2: Hinweise Tato norma

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.200.50 2006 Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce ČSN EN 71-10 94 3095 Červenec Safety of toys - Part 10: Organic chemical

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.40 2008 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky Červenec ČSN EN 13611 06 1820 Safety and control devices for gas burners

Více

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Zpráva o ověření pracovního stroje

Zpráva o ověření pracovního stroje Zpráva o ověření pracovního stroje Ev.ozn. - Vzor_605 Revize provedena dle : ČSN EN 60204-1 ed.2/7 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - nejpozději v roce 2013

Více

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1434-2:1997. Evropská norma EN 1434-2:1997 má status české technické normy.

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1434-2:1997. Evropská norma EN 1434-2:1997 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.200.10 Srpen 1998 Měřiče tepla Část 2: Požadavky na konstrukci ČSN EN 14 34-2 25 8511 Heat meters - Part 2: Constructional requirements Compteurs d'énergie thermique - Partie

Více

Přeplňování zážehových motorů

Přeplňování zážehových motorů Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Odpovědnost správy sítě je vidět, že cíle popř. V koordinaci s klienty - jsou definovány a upřesněny v průběhu procesu.

Odpovědnost správy sítě je vidět, že cíle popř. V koordinaci s klienty - jsou definovány a upřesněny v průběhu procesu. ROZDÍLY V CÍLECH O co jde základy Pro úspěšné sítě jsou předpokladem jasné a jednoznačné cíle. Pouze z definice cílů vzniká možnost formy spolupráce, sdílení úloh, nebo např. věcné působnosti jednotlivých

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY SE VZTAHEM K NEBEZPEČNÝM VLASTNOSTEM CHEMICKÝCH LÁTEK

PŘEHLED LEGISLATIVY SE VZTAHEM K NEBEZPEČNÝM VLASTNOSTEM CHEMICKÝCH LÁTEK PŘEHLED LEGISLATIVY SE VZTAHEM K NEBEZPEČNÝM VLASTNOSTEM CHEMICKÝCH LÁTEK Ing. Hana Věžníková, Ph. D. NEBEZPEČNÁ LÁTKA? Rozpoznání nebezpečných vlastností je předmětem různých systémů, které na základě

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt )

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Chaussures de travail à usage professionnel - Partie 2: Spécifications additionnelles

Chaussures de travail à usage professionnel - Partie 2: Spécifications additionnelles ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.10 Listopad 1997 Pracovní obuv pro profesionální použití - Část 2: Dodatečné specifikace ČSN EN 34 7-2 83 2503 Occupational footwear for professional use - Part 2: Additional

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2007 Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kw ČSN EN

Více

Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek

Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek White Paper #19 Revize 0 Resumé V tomto dokumentu jsou popsány okolnosti, které daly podnět k vývoji a používání zvýšených

Více