Funk ní bezpe nost. P edpisy a normy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Funk ní bezpe nost. P edpisy a normy"

Transkript

1 Funk ní bezpe nost P edpisy a normy Siemens s.r.o. 2015

2 Mezinárodní normy a p edpisy Pravidla pro safety technologie jsou vyjád ena formou norem Rozhodující jsou p edpisy a normy platné v míst provozování Evropa: USA, Kanada: IEC, EN UL, ANSI, CSA Japonsko: JIS Australie: C-Tick, A-Tick Bezpe né výrobky spl ující na ízení EU p evážn spl ují rovn ž požadavky ostatních zemí Letní akademie Strana 2 Siemens s.r.o. 2015

3 Bezpe nostní koncepce v EU... Zahrnuje požadavky na produkty i sociální aspekty Bezpe nostní požadavky l.95 Smlouvy o ES (volný pohyb zboží) Nap. stroje l.137 Smlouvy o ES (Bezpe nost práce) Bezpe nost práce -rámcová sm rnice (89/391/EHS) Sm rnice o strojních za ízeních (2006/42/ES) * Další sm rnice Používání pracovních za ízení (86/655/EHS) Harmonizované evropské normy Výrobce Národní právní p edpisy Uživatel * Sm rnice 2006/42/ES nahrazuje od konce r dosavadní 98/37/ES. Letní akademie Strana 3 Siemens s.r.o. 2015

4 SM RNICE EU ( NEW APPROACH ) Definuje mechanizmy pro eliminování bariér pro volný pohyb zboží (i služeb, kapitálu, lidí ) EU sm rnice obsahují jen obecné bezpe nostní cíle a definují základní požadavky Definování technických detail je v kompetenci pov ených asociací tvo ících normy (CEN, CENELEC). Tyto normy jsou harmonizovány zvláštní sm rnicí a uvedeny na zvl. seznamu (Ú ední v stník EU) Jsou-li spln ny harmonizované normy, p edpokládá se, že je vyhov no i bezpe nostním sm rnicím EU. EU Sm rnice mají stejný stupe d ležitosti, tj. pokud pro jedno za ízení platí více sm rnic sou asn, je t eba jim vyhov t (nap. stroj s elektrovýbavou musí vyhov t sm rnici pro stroje i pro nízkonap ovou techniku). Letní akademie Strana 4 Siemens s.r.o. 2015

5 Harmonizované normy Harmonizované normy jsou uvedeny na seznamu odpovídající sm rnice EU: // Na seznamu sm rnice EU nejsou uvedeny další d ležité normy které mohou mít základní technický význam, protože popisují stav techniky (v dob tvorby normy) kterými lze prokázat, že je respektován stav techniky, ale nelze se na ni p ímo odkazovat pro získání zna ky CE Letní akademie Strana 5 Siemens s.r.o. 2015

6 Prohlášení o shod a zna ka CE Prohlášení o ES shod musí obsahovat následující údaje: Popis stroje nebo vybavení (ozna ení, typ, sériové íslo...) použité harmonizované normy (nap. EN , produktové bezpe nostní normy ) právn závazný podpis s údaji o podpisujícím Zna ka CE volného pohybu zboží", která je p edepsaná v rámci EU pro všechny výrobky, které spadají pod jednu nebo více sm rnic EU zaru uje shodu výrobku s jednou nebo více sm rnicemi EU Letní akademie Strana 6 Siemens s.r.o. 2015

7 Sm rnice o strojních za ízeních: Základní bezpe nostní požadavky Výrobce je povinen provézt analýzu nebezpe í, aby mohl ur it.. Ochranná opat ení proti mechanickým nebezpe ím (Stabilita, nebezpe í prasknutí, pohyblivé ásti) Ochranná opat ení proti nebezpe ím zp sobeným el. energií, požárem/výbuchem, zá ením, uvol ováním plyn, prachu apod.. Požadavky a cíle ochrany týkající se sestavování a údržby stroje, uživatelské informace o možném riziku Požadavky na ídicí a ovládací prvky pro spušt ní a zastavení Poskytnout dokumentaci a návody Letní akademie Strana 7 Siemens s.r.o. 2015

8 P edpoklad spln ní požadavk (Sm rnice o strojních za ízeních): Je-li stroj nebo bezpe nostní prvek vyroben v souladu s harmonizovanou evropskou normou, p edpokládá se, že odpovídá požadavk m Sm rnice Odchylky od norem: jiná technická ešená jsou dovolena, pokud bude dosaženo rovnocenné bezpe nosti (problém s prokazováním) Odpov dnost: p i dodržení norem lze vycházet z p edpokladu, že se výrobce nedopustil hrubé nedbalosti v p ípad škodní události budou postihy omezeny na minimum Letní akademie Strana 8 Siemens s.r.o. 2015

9 Instituce tvo ící normy ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization), Ženeva IEC = Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission), Ženeva CEN = CEN je Evropský výbor pro normalizaci (Comité Européen de Normalisation), Brusel CENELEC = Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique), Brusel ( EN = Evropské normy) NI = eský normaliza ní institut Letní akademie Strana 9 Siemens s.r.o. 2015

10 Hierarchická struktura norem EN Obecné bezpe nostní normy Skupinové bezpe nostní normy TYP A Základní konstruk ní pokyny a základní terminologie TYP B B1 normy: Obecné bezpe. aspekty B2 normy: Zvláštní ochrané p ístroje EN ISO EN ISO (IEC 61508) EN 954 (do r.2009) EN ISO EN IEC EN IEC EN IEC EN (E-STOP) Specifické normy TYP C Specifické bezpe nostní znaky pro jednotlivé skupiny stroj EN 692 (mech. Lisy) Letní akademie Strana 10 Siemens s.r.o. 2015

11 Hierarchická struktura norem EN Typ A ISO 12100:2010 EN ISO (EN292) OF MACHINERY Základní terminologie a principy EN ISO 14121(1050) OF MACHINERY Principy hodnocení rizika (IEC 61508) Typ B1 Typ B2 Typ C EN 954/ISO/ OF MACHINERY Safety-related parts of control systems EN 574 TWO-HAND CIRCUIT Bezpe. normy pro konkrétní produkty (lisy, n žky, výtahy ) IEC EN OF MACHINERY Functional safety EN ISO (EN 418) EMERGENCY STOP EQUIPMENT EN ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES EN LIGHT BARIERS, LIGHT CURTAINS Pokud existují pro ur itý produkt harmonizované normy typu C, mají prioritu p ed B i A Letní akademie Strana 11 Siemens s.r.o. 2015

12 Nová terminologie ve vztahu k safety D íve normy ne inily terminologické rozdíly v oblasti bezpe nosti. Nyní se diferencuje bezpe nost vzhledem k r zným zdroj m nebezpe ných situací, nap. electrical safety vyžaduje ochranu proti úrazu elekt inou functional safety vyžaduje ochranu proti nebezpe í v d sledku nesprávné funkce... Nebezpe í nefunk ností Letní akademie Strana 12 Siemens s.r.o. 2015

13 Typy chyb Rozlišování na bezpe né a nebezpe né chyby Fun ní bezpe nost je docilována potla ením nebezpe ných chyb. Bezpe né chyby mají nap. vliv na ekonomiku provozu. Definice (IEC ): dangerous failure failure which has the potential to put the safety-related system in a hazardous or fail-to-function state safe failure failure which does not have the potential to put the safety-related system in a hazardous or fail-to-function state Letní akademie Strana 13 Siemens s.r.o. 2015

14 Analýza a minimalizace rizik Oce ování Omezování rizika podle ISO ISO :2010 (EN 1050) Metody pro vyhodnocení rizika jsou popsány v normách: EN ISO (d íve EN 292-2) + ISO (d íve EN 1050) = ISO 12100:2010 Kategorie EN 954 PL kategorie EN ISO EN , SIL IEC SIL IEC definování omezení identifikace nebezpe í odhad rizika ocen ní rizika dostate n nízké riziko? yes analýza rizika konec hodnocení rizika OPAT ENÍ IMPLEMENTOVÁNA Letní akademie Strana 14 Siemens s.r.o no omezení rizika (pren ISO )

15 Riziko Riziko existuje tam,... kde chybná funkce m že zp sobit újmu (poškození, úraz..) Klí ové prvky pro ohodnocení rizika: závažnost zran ní pravd podobnost, že nastane nebezpe ná situace RIZIKO j e f unkcí ZÁVAŽNOSTI PRAVD PODOBNOSTI tohoto zran ní nebo škody A - Frevence a doba, po kterou je perzonál vystaven nebezpe í - - Pravd podobnost výskytu nebezpe né události Možnost vyhnou se nebo omezit zran ní/škod Letní akademie Strana 15 Siemens s.r.o. 2015

16 Ohodnocení rizika (podle EN 954-1) S1 EN B1234 S2 F1 F2 P1 P2 P1 P2 Závažnost zran ní S1: lehké zran ní S2: vážné, trvalé zran ní nebo smrt jedné nebo více osob Závažnost zran ní etnost/doba v nebezpe né zón Možnost vyhnout se nebezpe í etnost/doba v nebezpe né zón F1: z ídka až ob as F2: asto až trvale Možnost vyhnout se nebezpe í P1: možné za ur itých podmínek P2: sotva možné Letní akademie Strana 16 Siemens s.r.o. 2015

17 ISO : graf pro stanovení rizika Ur ení požadované úrovn PL r bezpe nostní funkce Výchozí bod pro odhad minimalizace rizika S1 S2 F1 F2 P1 P2 P1 P2 nízké riziko požadovaná Performance Level PLr a b c d e vysoké riziko PLr = Performance Level required Letní akademie Strana 17 Siemens s.r.o. 2015

18 IEC 62061: Ur ení SIL Risikobeurteilung und Sicherheitsmaßnahmen Dokument Nr.: Teil: Produkt: Ausgestellt von: Datum: Vorab Risibobeurteilung Zwischenriskobeurteilung Folgerisikobeurteilung Auswirkungen Schadensausmaß Cl Aufenthaltsdauer des Gefährdungsereignis Vermeidung Klasse Häufigkeit und/oder Eintrittswahrscheinlichkeit Möglichkeit zur Se Fr Pr Av Tod, Verlust von Auge oder Arm 4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3 1 h 5 sehr hoch 5 Permanent, Verlust von Fingern 3 OM SIL 1 SIL 2 SIL 3 > 1 h to 1 day 5 hoch 4 Reversibel, medizinische Behandlung 2 OM SIL 1 SIL 2 > 1 day to 2 weeks 4 möglich 3 unmöglich 5 Reversibel, Erste Hilfe 1 OM SIL 1 > 2 weeks to 1 year 3 selten 2 selten 3 > 1 year 2 unwahrscheinlich 1 möglich 1 Ser. Gefahr Nr. Nr. Gefährdung Se Fr Pr Av Cl Sicherheitsmaßnahmen Sicher Nebezpe í úrazu Monitorování dví ek, Vypnutí motoru = 12 SIL2 Kommentare Letní akademie Strana 18 Siemens s.r.o. 2015

19 Omezení rizika (ISO 12100:2010 ) Zbylé riziko Tolerovatelné riziko Riziko ovládaného za ízení RIZIKO Pot ebné omezení rizika Skute né omezení rizika ást rizika omezená elektronickým, elektrickým systémem ást rizika omezená jinými než elektronickým, elektrickým systémem ást rizika omezená externími opat eními Letní akademie Strana 19 Siemens s.r.o. 2015

20 Funk ní bezpe nost (functional safety) Bezpe nost znamená ochranu p ed... Electrickým úrazem Žárem a ohn m Nebezpe ným zá ením Nesprávnou funkcí Funk ní bezpe nost: správné fungování bezpe nostního ( ídicího) systému. Letní akademie Strana 20 Siemens s.r.o. 2015

21 Fun ní bezpe nost Co to znamená? Fuk ní bezpe nost je ta ást celkové bezpe nosti, která závisí na správné innosti za ízení a ídících systém zajiš ujících bezpe nost. Definice (IEC ): functional safety part of the overall safety relating to the EUC and the EUC control system which depends on the correct functioning of the E/E/PE safety-related systems, other technology safety-related systems and external risk reduction facilities Letní akademie Strana 21 Siemens s.r.o. 2015

22 Jak docílit funk ní bezpe nosti? Bezpe nostní ízení musí pracovat za všech podmínek. To vyžaduje d kladnost p i vývoji, implementaci a údržb. odpovídající architekturu ale bezpe nostní architektura je nákladná Co je p im ené? Co je nezbytné? Normy definují pravidla pro odpovídající vlastnosti bezpe nostních ídicích systém. Základní normy IEC Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (E/E/PES) EN ISO (954 ) Safety of machinery Safety-related parts of control systems IEC Safety of machinery Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems Letní akademie Strana 22 Siemens s.r.o. 2015

23 Bezpe nostní funkce Senzor Bin. I Anal. I Logické zpracování Bin. O Aktuátor bezpe nostní funkce vždy obsahuje celý et zec odsb ru a zpracování informace až k p íslušné akci Získání bezpe nostní informace Zpracování bezpe nostní informace Provedení bezpe nostní odezvy Definice IEC 62061: safety function: function of a machine whose failure can result in an immediate increase of the risk(s). safety-related control function (SRCF): control function with a specified integrity level (to be implemented by a SRECS) that is intended to maintain the safe condition of the machine or prevent an immediate increase of the risk(s) EN 954: safety function of control systems: Function initiated by an input signal and processed by the safety-related parts of the control system to enable the machine (as a system) to achieve a safe state Letní akademie Strana 23 Siemens s.r.o. 2015

24 R zné normy pro bezpe nostní ízení ISO (IEC 62061) IEC ISO IEC (IEC 62061) IEC IEC (IEC 62061) IEC Letní akademie Strana 24 Siemens s.r.o. 2015

25 Koncepce použití bezpe nostního PLC podle IEC Manuál Uživateský SW Vývojový systém Systémový SW HW Senzor Safety funkce Ak ní prvek ásti a komponenty použité v safety funkcích musí jako celek vyhov t IEC Letní akademie Strana 25 Siemens s.r.o. 2015

26 Bezpe nostní výkonnost rozdílné p ístupy: ISO 13849: Kategorie / Performance Level IEC 61508/ IEC 62061: Safety Integrity Level (SIL) CÍL: nízká pravd podobnost nebezpe né chyby IEC 62061: Požadavky založeny na t ech principech: omezená pravd podobnost nebezpe né chyby (bezpe nostní integrita HW) vhodná odolnost HW proti chybám (omezení daná architekturou HW) p edcházení systematickým chybám (systematická bezpe nostní integrita) ISO 13849: Požadavky založeny na deterministických principech požadavky na kvalitu snížují chybovost struktura systému umož ující kontrolu chyb Letní akademie Strana 26 Siemens s.r.o. 2015

27 Bezpe nostní výkonnost ISO IEC Letní akademie Strana 27 Siemens s.r.o. 2015

28 Bezpe nostní výkonnost ISO IEC Letní akademie Strana 28 Siemens s.r.o. 2015

29 Požadavky pro jednotlivé kategorie - ISO Chování systému Princip Bezpe nostní fukce se vždy vykonávají. Chyba jsou v as detekovány. P i jedné chyb je bezpe nostní funkce vždy zachována Nedetekují se všechny chyby. Nahromad ní nedetekovaných chyb m že vézt ke ztrát bezpe nostní funkce P edevším ovlivn no strukturou + 2 Výskyt chyby m že vézt ke ztrát bezpe nostní funkce mezi kontrolami. ztráta bezpe nostní funce je detekována p i kontrole. + 1 B Výskyt chyby m že vét ke ztrát bezpe nostní funkce ale pravd podobnost výskytu je nižší než u kategorie B Výskyt chyby m že vézt ke ztrát bezpe nostní funkce P edevším ovlivn no volbou komponent Letní akademie Strana 29 Siemens s.r.o. 2015

30 Modelové architektury (struktury) podle ISO Letní akademie Strana 30 Siemens s.r.o. 2015

31 Diagnostické pokrytí (ISO 13849) Letní akademie Strana 31 Siemens s.r.o. 2015

32 Vyhodnocení úrovn PL Letní akademie Strana 32 Siemens s.r.o. 2015

33 Bezpe nostní výkonnost ISO IEC Letní akademie Strana 33 Siemens s.r.o. 2015

34 Cíle IEC IEC podává vysv tlení Jak postupovat p i stavb fail-safe ídicího systému z jednotlivých F-p ístroj a jak docílit bezpe nostních požadavk plánované aplikace? Jaké požadavky musí spl ovat jednotlivé p ístroje? Jak kombinovat p ístroje k dosažení žádaného stupn bezpe nosti?. Letní akademie Strana 34 Siemens s.r.o. 2015

35 Stupn bezpe nostní výkonnosti IEC 61508/ IEC definuje úrovn bezpe nostní integrity Safety Integrity Level (SIL): SIL1: Ne více než jedna nebezpe ná chyba v bezpe nostní funkci za 10 let SIL2: Ne více než jedna nebezpe ná chyba v bezpe nostní funkci za 100 let SIL3: Ne více než jedna nebezpe ná chyba v bezpe nostní funkci za 1000 let SIL4: Ne více než jedna nebezpe ná chyba v bezpe nostní funkci za let EN 954 / EN ISO t ídí bezpe nostn relevantní ásti systému do kategorií Definice (IEC ): safety integrity probability of a safety-related system satisfactorily performing the required safety functions under all the stated conditions within a stated period of time. Definice (EN 954-1): category Classification of the safety-related parts of a control system in respect of its resistance to faults and its subsequent behaviour in the fault condition, and which is achieved by the structural arrangement of the parts and/or by their reliability Letní akademie Strana 35 Siemens s.r.o. 2015

36 Základ pro vyhodnocení SIL Max. SIL safety funkce je omezena minimální SILCL v et zci, nejen vypo tenou pravd podobností nebezpe né chyby! Letní akademie Strana 36 Siemens s.r.o. 2015

37 IEC 62061: Díl í systémy bezpe nostní funkce F-DI F-CPU spína B10, C SS1.1 SIL 3 D DC Safety PLC CPU F-motor.startér F-m ni D Motor SS2 SIL 3 SS1.2 SIL 3 SS3 SIL 3 SS4 SIL 2 Letní akademie Strana 37 Siemens s.r.o. 2015

38 IEC 62061: SIL a SIL Claim SIL claim limit: SS1.1 SS1.2 SS2 SS3 SS4 SIL3 SIL3 SIL3 SIL3 SIL2 SIL2 PFH und SIL: SS1.1 SS1.2 SS2 SS3 SS4 2,0 E-9 + 1,0 E ,2 E-8 + 5,42 E ,8 E-9 = 1,64 E-8 SIL3??? Kvalitativní posouzení SILSystem <= SIL_Díl ího_systému, nejnižší SIL2!!! Letní akademie Strana 38 Siemens s.r.o. 2015

39 Safety Evaluation Tool Letní akademie Strana 39 Siemens s.r.o. 2015

40 Rozsah p sobnosti norem IEC ISO IEC Použitelná pro všechny elektrické a elektronické architektury (SIL 1 až 3) Programovatelná za ízení musí vyhov t IEC ISO Použitelná pro hydraulické, pneumatické a elektromechanické systémy bez omezení Pro programovatelné el. systémy je použitelná s omezením (nap. ur ite architektury) Programovatelné ovládání PL e (nap. PLC) musí vyhov t IEC Letní akademie Strana 40 Siemens s.r.o. 2015

41 Porovnání Kat. (EN 954-1) / PL (ISO 13849) / SIL (IEC 62061) Kat. (EN 954-1) PL (ISO 13849) SIL (IEC 62061) Kat. B Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 PL a PL b PL c PL d PL e Bez požadavk SIL 1 SIL 1 SIL 2 SIL 3 Letní akademie Strana 41 Siemens s.r.o. 2015

42 IEC a ISO : Safety Performance SIL (IEC 62061) a PL (ISO ) definují jednozna n hierarchicky odstup ované úrovn bezpe nostní výkonnosti. PL (ISO ) Performance level (PL) pr m rná pravd podobnost nebezpe né chyby za hodinu[1/h] SIL (IEC 62061) Safety Integrity Level (SIL) a b c d e 10-5 to < x 10-6 to < to < 3 x to < to < SIL a PL jsou vzájemn jednozna n p i aditelné Letní akademie Strana 42 Siemens s.r.o. 2015

43 Bezpe nostní funkce u strojních za ízení Typické bezpe nostní funkce zastavení akce v nouzových situacích zábrana necht nému rozb hu Složit jší bezpe nostní funkce omezení na bezpe nou rychlost blokování v závislosti na okamžitém stavu vymezení mezních poloh ízené zastavení aj. Klasické funkce definuje EN , kde byly donedávna p epokládány jen (elektro-)mechanické prvky. Elektronické programovatelné systémy mohou být také použity, pokud vyhovují odpovídajícím normám (IEC 61508, EN 954 / ISO 13849, IEC ). Letní akademie Strana 43 Siemens s.r.o. 2015

44 Stop-kategorie podle EN Stop-kategorie 0 Ne ízené zastavení okamžitým odpojením energie pohoným element m stroje. Stop-kategorie 1 ízené zastavení; p ívod energie je p erušen až po zastavení pohybu. Stop-kategorie 2 ízené zastavení; p ívod energie do stroje není p erušen ani po zastavení (jen tam, kde m že dojít k pohybu). Letní akademie Strana 44 Siemens s.r.o. 2015

45 EN 60204: Akce v nouzových situacích Nouzové zastavení (Emergency Stop); Nouzové vypnutí Nouzové zastavení Nouzový rozb h (Emergency Start); Nouzové vypnutí (Emergency Switching-Off); Nouzové zapnutí (Emergency Switching-On). Nebezpe í v d sledku Elektrického proudu - nouzov vypnout Pohybu mechanizmu - nouzov zastavit Letní akademie Strana 45 Siemens s.r.o. 2015

46 Modifikace bezpe nostních funkcí Systematické výpadky Zkušenosti p i nehodách Požadavky na zm nu Požadavky provozu Zm ny zákon Úprava stroje Zm ny bezpe. požadavk Analýza nebezpe í a rizik Analýza d sledk Zpráva o analýze Zp t k odpovídající fázi Schválení návrhu zm ny Letní akademie Strana 46 Siemens s.r.o. 2015

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Ku erová, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Krajská hygienická

Více