OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 stanoví práva a povinnosti žáků této školy a jejich zákonných zástupců. Všichni žáci se rozhodli studovat na této škole dobrovolně, a tedy s nástupem do školy přijímají i závazek řídit se pravidly a zásadami tohoto řádu. Studium na Obchodní akademii, Praha 1, Dušní 7 je založeno na zásadách vzájemné úcty, respektu, čestného jednání, solidarity, důstojnosti a zdvořilosti. Všichni se chovají a jednají tak, aby spoluvytvářeli a udržovali přátelskou pracovní atmosféru, která napomáhá dosažení co nejlepších výsledků ve vzdělávání. Na veřejnosti vystupují všichni tak, aby školu dobře reprezentovali a přispívali k její dobré pověsti. 2.1 Práva žáků a jejich zákonných zástupců Žák má právo: Článek 2 a) na vzdělání, b) na zvláštní péči v rámci možností školy v případě tělesného postižení či jiného znevýhodnění, c) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství, d) na zachování lidské důstojnosti a osobní cti, e) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a šikany, f) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, g) na informace a poradenskou činnost školy a pedagogicko-psychologické poradny, h) volit a být volen do orgánů školy (třídní samosprávy, Studentské rady, Školské rady), i) získávat informace od zaměstnanců školy, j) vyjadřovat přiměřeným způsobem své názory, k) vznášet připomínky k chodu školy a podněty na jeho zlepšení (Studentská rada, vrba, ), l) obrátit se kdykoli se závažnými připomínkami na ředitele školy, m) účastnit se volnočasových aktivit organizovaných školou, n) zdarma využívat informační centrum školy (školní knihovna, internetová studovna), o) na důstojné a estetické prostředí Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo: a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, jehož je zákonným

2 zástupcem (na informace o výsledcích vzdělávání mají právo v případě zletilých žáků také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost), b) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání žáka, jehož je zákonným zástupcem, c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí výchovy a vzdělávání žáka, jehož je zákonným zástupcem, d) volit a být volen do orgánů školy (Rada rodičů, Školská rada), e) obracet se na ředitele se stížnostmi, oznámeními a podněty (při jednání o závažných problémech je sepisován zápis, který po skončení jednání všichni účastníci jednání podepíší; méně závažný podnět může být projednán, po vzájemné dohodě všech zúčastněných, bez písemného zápisu), f) požádat o přerušení či ukončení studia žáka (zletilý žák předkládá takovou žádost sám). 2.2 Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen: a) zajistit, aby žák docházel do školy pravidelně a včas, b) každou nepřítomnost žáka omluvit zápisem do studijního průkazu, c) dostavit se na vyzvání ředitele nebo třídního učitele do školy k projednání veškeré neomluvené absence i dalších otázek týkajících se chování i vzdělávání žáka, d) informovat ředitele nebo třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotních obtížích žáka, pokud by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, e) neprodleně oznámit škole údaje a změny, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka Žák je povinen: a) docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, b) účastnit se vyučování všech povinných a volitelných vyučovacích předmětů, které si vybral, c) docházet pravidelně i na nepovinný předmět, na který se přihlásil (tento předmět se pro žáka stává pak povinným), d) při vyučování a při činnostech organizovaných školou dodržovat přesně pokyny pedagogů a všechna pravidla pro ochranu zdraví a bezpečnosti, e) nosit s sebou na vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů pedagogů, f) soustavně se připravovat na hodiny, plnit a včas odevzdávat zadané úkoly, g) dodržovat ustanovení školního řádu, vnitřní řády odborných učeben a další interní předpisy, h) oznámit škole údaje podstatné pro školní matriku a průběh vyučování (adresu svého bydliště, popř. přechodného ubytování, adresu svých zákonných zástupců, příslušné kontakty telefonní čísla, ovou i poštovní adresu, zdravotní pojišťovnu atd.); případné změny oznámit třídnímu učiteli nebo vedení školy do tří dnů, i) je-li zletilý, osobně informovat ředitele nebo třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotních obtížích, pokud by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

3 j) náležitě a včas omlouvat svou nepřítomnost ve vyučování, je-li zletilý, k) prokazovat patřičnou úctu pedagogům a ostatním pracovníkům školy, l) zdravit při setkání nejen všechny zaměstnance školy, ale i cizí osoby a hosty školy, m) při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu jej pozdravit povstáním, n) chovat se slušně a ohleduplně ke všem ostatním žákům, o) přicházet do školy vhodně oblečený, čistý a upravený, p) ve škole se přezouvat, venkovní obuv a svrchní oděv odkládat do šatní skříňky v suterénu, q) ve školní jídelně se chovat ukázněně a dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování, r) dodržovat předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti i protipožární opatření, s nimiž byl seznámen, okamžitě ohlásit případný požár na vrátnici nebo zaměstnanci školy, s) neohrožovat zdraví svoje, svých spolužáků ani ostatních osob, t) je-li svědkem toho, že kdokoli jedná v rozporu s bezpečností svou či jiných osob, tuto skutečnost okamžitě oznámit pedagogickému pracovníkovi školy, u) všechny úrazy neprodleně hlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jeho zástupci a vedení školy, v) šetrně zacházet se svými věcmi i s věcmi ostatních spolužáků, ztráty okamžitě hlásit na vedení školy, svůj mobilní telefon musí mít neustále pod svou osobní kontrolou, w) své místo v učebně udržovat v čistotě a pořádku a pomáhat při udržování pořádku ve všech prostorách školy přístupných žákům, x) chovat se šetrně k majetku školy, chránit ho před poškozením, šetrně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami, y) nahradit škody způsobené svévolně nebo z nedbalosti (nevypátrá-li se konkrétní viník, může ředitelka školy požádat studenty příslušné třídy o náhradu škody), z) šetřit elektrickou energii, neplýtvat vodou. 3.1 Žákům je zakázáno: Článek 3 Zakázané činnosti a) projevovat jakékoliv prvky šikany vůči druhým osobám, b) používat mobilní telefony při vyučování, c) přechovávat, užívat, distribuovat či propagovat alkohol, drogy a jiné toxické a návykové látky ve všech prostorách školy a mimo školu při školních akcích (při porušení tohoto zákazu škola kontaktuje zdravotnické zařízení, policii a uvědomí rodiče), d) kouřit v prostorách budovy školy, na školním dvoře, na chodnících kolem školy i mimo školu při činnostech organizovaných školou, e) přinášet do školy věci nebezpečné pro život a zdraví lidí, např. zbraně, výbušniny, jedy, chemikálie apod., f) používat otevřený oheň, g) nosit do školy větší peněžní částky nebo cennější věci (škola neodpovídá za drahé věci, které nesouvisejí s vyučováním a docházkou do školy), h) hrát hazardní hry o peníze, i) používat výtah bez souhlasu vedení,

4 j) otevírat okna bez přítomnosti vyučujícího, vyklánět se ven, vyhazovat z oken předměty, k) během vyučovací hodiny opustit učebnu bez souhlasu vyučujícího, l) opouštět školní budovu v průběhu vyučování a přestávek (budovu lze opustit pouze v době volna), m) odejít z vyučování během dne bez souhlasu třídního učitele, jeho zástupce nebo vedení školy. Článek 4 Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti a) Škola se otevírá v 7:40, vyučování začíná v 8:00. b) Žák je povinen přicházet do školy včas - čtvrt hodiny před začátkem vyučování. Před první vyučovací hodinou vstupují žáci do budovy bočním vchodem z Kostečné ulice. Škola se uzamyká v 8:00. Pozdní příchody se zaznamenávají do studijních průkazů a do třídní knihy. c) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Za nezletilého žáka učiní toto oznámení zákonný zástupce. d) Po návratu do školy je žák povinen neprodleně předložit třídnímu učiteli nebo jeho zástupci studijní průkaz, v němž doloží důvod nepřítomnosti. Za nezletilého žáka musí omluvu podepsat jeho zákonný zástupce; za žáka ubytovaného v domově mládeže příslušný vychovatel. e) Nepřítomnost žáka při vyučování lze omluvit jen pro závažné důvody, jako je např. nemoc, návštěva lékaře (po nezbytně dlouhou dobu), mimořádná událost v rodině atd. f) Žákům, u nichž se vyskytly závažnější nedostatky v omlouvání absence, může být po projednání této záležitosti s třídním učitelem a s vedením školy uložen tzv. zpřísněný režim omlouvání (absence delší než tři kalendářní dny musí být potvrzena pouze od lékaře, veškerá další absence musí být projednána dopředu, popř. oznámena neprodleně). g) Žákům, u nichž se vyskytly závažné nedostatky v omlouvání absence, a tudíž jsou hodni zvláštního zřetele, může být po projednání této věci ve výchovné komisi uložen tzv. přísný režim omlouvání (veškerá absence musí být doložena lékařským potvrzením; dalšími omluvitelnými důvody mohou být jen zcela závažné osobní důvody typu stěhování, svatba a pohřeb v rodině apod.). h) Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, nakažlivou chorobou, oznámí to žák, u nezletilého jeho zákonný zástupce, písemně řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře. i) Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu pěti vyučovacích dnů a jeho absence není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložili důvody nepřítomnosti. Pokud žák do 10 dnů od doručení výzvy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, posuzuje se to, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem pak přestává být žákem školy. j) Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to písemně řediteli školy; je-li žák nezletilý,

5 učiní toto sdělení jeho zákonný zástupce. Žákem školy pak přestává být dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popř. dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. Článek 5 Povinnosti žáků konajících službu ve třídě Na každý týden třídní profesor určí ve třídě dva žáky, kteří budou ve třídě vykonávat službu. Služba plní tyto povinnosti: a) hlásí vyučujícímu jména nepřítomných žáků, b) nedostaví-li se vyučující do deseti minut po zazvonění do třídy, hlásí tuto skutečnost na vedení školy, c) připravuje pomůcky na hodinu podle pokynů vyučujících (mapy, slovníky atd.), d) přenáší třídní knihu do odborných a jiných učeben, e) umývá tabuli a doplňuje křídu, f) podle pokynů vyučujících větrá učebnu, g) po vyučování kontroluje pořádek ve třídě, zvednutí židlí, zajistí úklid u koše, na parapetech apod., h) kontroluje zhasnutí světel a uzavření oken. Článek 6 Chování žáků při vyřizování záležitostí na vedení školy a) Přístup do kanceláře sekretářky a hospodářky školy je pro žáky stanoven na velkou přestávku (10:30 10:50). b) Záležitosti za celou třídu obstarává ve vyhrazeném čase jeden pověřený žák. c) Do ředitelny, sborovny, místnosti zástupců, kabinetů a kanceláří vstupují žáci po zaklepání. Článek 7 Provoz v šatnách a) Na začátku školního roku převezme každý žák proti podpisu klíč od šatní skříňky a na konci školního roku nebo při ukončení vzdělávání na škole jej ve stanoveném termínu odevzdá třídnímu učiteli. b) Ztrátu klíče žák neprodleně ohlásí třídnímu učiteli nebo hospodářce školy a uhradí náklady na výrobu duplikátu. c) Všichni žáci jsou povinni se přezouvat a odkládat svrchní oděvy ve skříňkách v šatně školy. d) V mimořádných bezpečnostních a provozních situacích si škola vyhrazuje právo vstupu do jakékoliv skříňky.

6 Článek 8 Hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků a výchovná opatření jsou obsažena v klasifikačním řádu, který je nedílnou součástí tohoto školního řádu. Přílohy školního řádu: Klasifikační řád Provozní řád školy Provozní řád počítačových učeben Provozní řád informačního centra Provozní řád učebny 004 Provozní řád tělocvičny Provozní řád posilovny Provozní řád knihovny Pravidla pro využití sportovního hřiště Pravidla pro využití školního dvora V Praze dne

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Čl. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ I. Školní řád Střední průmyslové školy Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Střední průmyslová škola ve Volyni poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a výchovu ve studijních oborech: 82-41

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Š K O L N Í Ř Á D platný pro žáky střední školy Č.j. 1076/2014 ze dne 7. 7. 2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Tento

Více

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád I. Úvod Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín Školní řád Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín (dále jen škola) je podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění jeho pozdějších předpisů střední škola.

Více

Práva zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, rodičů, popřípadě osob, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost

Práva zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, rodičů, popřípadě osob, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost Gymnázium Jihlava JANA MASARYKA 1, 586 01 JIHLAVA Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Pedagogická rada projednala dne 27.

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace,

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace, Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Školní řád Úvod Školní řád je interním předpisem Gymnázia Jana Palacha v Mělníce vydaným v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon),

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Školní řád SŠ, jehož nedílnou součástí je organizační řád školy a pravidla hodnocení žáků školy, je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK - 1 - Školní řád Článek 1. Obecná ustanovení Školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk Schváleno školskou radou a platné od: 28. 10. 2014 do odvolání. Článek

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Č. j.: 1572/2013/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. září 2013 Školní řád SOŠ od 1.9.2013 1 Obsah Čl. 1 Docházka do školy... 3 Čl. 2 Změna studijního oboru a přestup do jiné školy...

Více

Školní řád střední školy

Školní řád střední školy Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště, chladící a klimatizační techniky, Školní řád střední školy platný od 1. 2. 2010 Aktualizace: 1. 9. 2010 6. 4. 2011 - omlouvání absence

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a Školní řád 2010 OBSAH OBSAH... 2 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 II. Podrobnosti k výkonu povinností dotčených osob... 4 A. Docházka do školy... 4 B.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav)

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) (podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění (dále jen školský zákon), Vyhlášky

Více