Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014

2 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma, IČO, adresa pro dálkový přístup - Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. - Dukelská 467/65 - Brno IČO: Zřizovatel školy - Mgr. Eliška Hávová - Rodné číslo: / Bydliště: Vranov u Brna č. 249, PSČ Ředitel školy - Mgr. Eliška Hávová - Vranov u Brna č. 249, PSČ Školská rada byla zřízena v souladu se Zákonem 561/2004 Sb. 167, 168 v říjnu 2009 a od pracuje v tomto složení: předseda školské rady: Hana Řiháčková členové: Mgr. Petra Strnadová, Zdena Zabijaková. Škola nesdružuje žádné další zařízení. Název školy, jejíž činnost p. o. vykonává - Obchodní akademie byla zřízena ke dni a na základě rozhodnutí MŠMT ČR č.j / ze dne je vedena jako Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. s platností od. 1. září Poslední zápis do rejstříku škol proveden dne s účinností od č. j. 2145/ Nejvyšší povolený počet žáků V oboru M/01 Veterinářství M/02 Obchodní akademie Celkem žáků

3 Vzdělávací programy školy Od je v platnosti Školní vzdělávací program vycházející z RVP MŠMT ČR Veterinářství M/01 a Školní vzdělávací program vycházející z RVP MŠMT ČR Obchodní akademie M/02. U dálkového studia byla výuka realizována pouze v 4. a 5. ročníku 1. ročník opět nebyl otevřen z důvodu nezájmu uchazečů. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve škole pracuje celkem 15 pedagogických pracovníků podílejících se na zabezpečování průběhu vzdělávacího procesu. Dále 5 nepedagogických pracovníků zabezpečujících provoz školy: personální pracovnice školy, ekonomka školy, obsluha výdejny stravy, uklízečka, vrátný. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení v uplynulém školním roce probíhalo v termínu kolo. Další kola probíhala v návaznosti na podané přihlášky ke vzdělávání. Ředitelka školy podle 3 odst. 2 vyhl. č. 671/2004 a podle vyhl. 394/2008 Sb., kterou se mění vyhláška předcházející, zveřejnila na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy do konce ledna 2014 záměr o přijímacím řízení pro daný školní rok a jednotlivé obory takto: pro obor veterinářství může být přijato 60 uchazečů splňujících následující kritéria: - zdravotní způsobilost odpovídající zvolenému oboru s potvrzením od lékaře - průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy nepřekročí 2,3. Uchazeči byli přijímáni na základě výše uvedených kritérií, tedy bez přijímacích zkoušek. Celkový počet přijatých žáků do prvního ročníku oboru Veterinářství byl 24, ke vzdělávání nastoupilo 15 žáků. Ke vzdělávání v oboru Obchodní akademie jsou žáci rovněž přijímáni bez přijímacích zkoušek. Vzhledem k nízkému počtu uchazečů však nebyl 1. ročník otevřen. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na škole funguje ředitelkou školy pověřený pracovník ve funkci školního metodika prevence, který pracuje v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. j / ze dne a v souladu s Minimálním preventivním programem školy a Krizovým plánem školy. Úzce také spolupracuje s výchovným poradcem. V uplynulém školním roce byl zaznamenán školním poradenským pracovištěm jeden případ sociálně patologických jevů, který narušil řádný chod školy a průběh vzdělávacího procesu, ale způsobil škole majetkovou škodu z počítačové učebny se ztratil jeden nový notebook zakoupený z peněz projektu OPVK 1.5, měli jsme důvodné podezření na žáka, který přestoupil na naši školu z jiné střední školy na začátku září 2013, týden po krádeži nechodil do školy a pak se hned ze školy odhlásil. Policie jeho vinu nepotvrdila. Učinili jsme opatření k většímu zabezpečení počítačové učebny.

4 Školní metodik prevence úzce spolupracuje s PPP a využívá nabídek jejích preventivních programů pro kolektivy žáků. V uplynulém školním roce konkrétně program Na jedné lodi. Kromě těchto programů se žáci účastní pestré nabídky školního metodika prevence viz Minimální preventivní program školy. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/2014 pokračovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu i podle aktuální potřeby a nabídky. Přehled absolvovaných akcí viz tabulka. Č. Absolvovaný vzdělávací program Počet osob 1. ICT ve výuce finanční gramotnosti 1 2. Kurz Jak vyučovat finanční gramotnost vědců do SŠ 2 4. Konzultační seminář pro ŠMK 1 5. Metodický seminář etwinning 1 6. Konzultační seminář pro management škol 1 7. Konzultační seminář ústní zkouška z AJ 1 8. MENDELU regenerace travních porostů 3 9. MENDELU přirozené škodlivé látky v krmivech MENDELU obnovitelné zdroje energie z biomasy MENDELU ekosystémové služby agroekosystémů Nový občanský zákoník aplikace ve školství Metodický seminář k výuce AJ (2 různé) Konference učitelů matematiky MUPF Cirkus vědy Kurz - Chráněná území města Brna 1

5 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 ve škole proběhla inspekční kontrola, a to ve dnech ledna 2014, výstupní protokol č.j. ČŠIB-173/14-B přikládáme k nahlédnutí. (příloha číslo 1). Základní údaje o hospodaření školy Viz Zpráva o hospodaření za školní rok 2013/14 (příloha č. 2). Záměry školy Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali v projektu OPVK 1.5 s názvem Inovace a zkvalitnění výuky na SOŠ E.Holuba, v němž se převážná většina pedagogů zapojila do tvorby digitálních učebních materiálů a do jejich ověřování ve svých hodinách. Obdržená dotace byla použita na obnovu ICT vybavení školy a pomůcek pro výuku odborných předmětů. Výběrové řízení na dodávku ICT technologií proběhlo v srpnu 2013 a během září pak samotná instalace PC a příslušenství včetně montáže dataprojektorů do jednotlivých tříd. V novém školním roce budeme pokračovat ve zkvalitňování služeb po internetu pro všechny vyučující ve škole a také pro rodiče, aby měli neustálý přehled o studijních výsledcích v jednotlivých předmětech, o zameškaných omluvených a neomluvených hodinách v průběhu školního roku, o aktuálních akcích školy. Pro lepší prezentaci školy na veřejnosti budeme pokračovat v úpravě internetových stránek školy jak po stránce obsahové, tak po stránce estetické. Z tohoto důvodu již také byl vytvořen částečný redakční systém pro vedení školy, pro školního metodika prevence a koordinátora EVVO, jejichž hlavním úkolem je informovat žáky i veřejnost o probíhajících aktivitách na naší škole. Během školního roku jsme stále obnovovali květinovou výzdobu ve vstupní hale školy a na dvoře, pokračovali jsme v úpravách výzdoby chodeb. Žáci výrazným dílem přispěli zejména výrobou další části mozaiky představující hada, nacházející se v prostorách hlavního schodiště na stěně. Každý první ročník před Vánocemi posune hada o několik metrů. V oblasti vzdělávání v odborných předmětech se podařilo navázat kontakty s novými sociálními partnery, kteří na svých pracovištích umožní výkon individuální praxe našim žákům, a to na základě řádně uzavřené smlouvy. Konkrétně naši stálí sociální partneři jsou ZOO Dvůr Králové, ZOO Brno, ZOO Hodonín, CVČ Lužánky Brno, Kamenáčky Brno, ovčí biofarma Hluboké Dvory a Rychta Krásensko a Zámecký statek Dolní Rožínka, farma Jáňův dvůr v Novém Přerově, farma Jalový Dvůr u Heršpic. Vzhledem k vysokým nárokům na praktické dovednosti žáků oboru Veterinářství bude škola i nadále zaměřovat své úsilí na vyhledávání nových partnerů poskytovatelů praxí. Ve školním roce 2013/2014 se vyučující školy podíleli v souladu s RVP vydaným MŠMT ČR na aktualizaci vlastního Školního vzdělávacího programu pod vedením koordinátorky, tak aby mohli od učit podle upravené verze ŠVP. V novém školním roce 2014/2015 bude samozřejmostí další vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude v příštím školním roce zaměřeno hlavně na doplnění kvalifikací zadavatelů a hodnotitelů maturitních zkoušek, na doplnění pedagogického vzdělání

6 veterinárních lékařů a na semináře informující o zapojení do mezinárodních projektů podle plánu DVPP zpracovaného ředitelkou školy. K hlavním záměrům školy kromě poskytování kvalitního vzdělávání v oblasti odborné i všeobecně vzdělávací patří vytváření takového školního klimatu, v němž se bude pracovat dobře jak učitelům, tak žákům. V Brně dne Mgr. Lenka Nováková ředitelka školy od Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla projednána a schválena školskou radou dne

7 Hana Řiháčková Mgr. Lenka Nováková předsedkyně školské rady ředitelka školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 14. října 2014 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Střední škola tradičních řemesel

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-707/10-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-707/10-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-707/10-A Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r. o. Adresa: Žerotínova 36, 130 00 Praha 3 - Žižkov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-42/11-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o. Václavkova 1040, 293 01

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více