IV. Vzdělávací a vyučovací metody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. Vzdělávací a vyučovací metody"

Transkript

1 IV. Vzdělávací a vyučovací metody Metoda je cesta k dosažení cíle, je to určitý postup v činnosti. Metody ve vzdělávání se nazývají metody didaktické. Ve vzdělávání dospělých neexistuje obecně žádná univerzálně nejúspěšnější metoda, ale široký vějíř metod možností, jak dosáhnout stanovených cílů a jak zvládnout stanovený obsah. Výběr metod lze obecně podřídit následujícím aspektům (Barták, 2003, s. 38): - potřeby a zájmy posluchačů - hodnotová orientace skupiny posluchačů - psychologické zvláštnosti skupiny posluchačů - sociální a profesní postavení posluchačů - pracovní a životní zkušenosti posluchačů - učební způsobilost posluchačů - životní způsob a návyky posluchačů - zkušenosti praxe lektora Škála metod je velmi široká a klasifikace je možná z různých hledisek, u každého autora najdeme jiný přístup a použití jiných kritérií. Maňák (Maňák, 1995, s. 45) a Skalková (skalková, 2000, s.61) metody rozděluje podle aspektů vědních disciplín, které se zabývají procesem učení a vyučování (psychologie, logiky, vyučování) a především podle interakce mezi lektorem a posluchačem. - metody monologické - metody dialogické - metody problémové - metody herní - metody frontální - skupinové práce - individuální práce 27

2 Klasické rozdělení metod přináší Mojžíšek (Mojžíšek, 1988, s.12), který metody dělí podle jednotlivých fází vyučovacího procesu, pro které jsou určeny. - metody expoziční (předávání nových poznatků) - metody fixační (opakující a procvičující poznatky) - metody diagnostické (ověřování, kontrola výsledku vyučování, hodnocení poznatků a výsledku procesu učení) Novým pokusem je rozčlenit metody podle intenzity inovativního přístupu ve výuce (Valenta, 1988), samozřejmě stanovit jakýsi podíl nového bude relativní, ale rozdělení odpovídá postupnému zavádění pedagogických inovací v prostředí našeho vzdělávacího systému stupeň přednáška, cvičení, seminář stupeň metoda problémová, metody situační a inscenační stupeň např. brainstorming, komparační metody, strategické či manažerské hry Poznámky 28

3 Otázky k zamyšlení: Jaké metody ve Vaší lektorské činnosti jste již vyzkoušeli? Jaké jste cítili přednosti a slabiny těchto Vámi použitých metod? K jakým účelům mohou sloužit inovativní přístupy ve Vašem lektorském působení? Co brání uplatnit těmto změnám v praxi? 29

4 A) Monologické metody - výklad, přednáška Představuje cílevědomou a systematickou, ucelenou a důslednou prezentaci poznatků. Lektor manifestuje svou orientaci v oboru, základem je rozbor logicky uspořádaných jevů, vystižení klasifikace těchto jevů (klasifikační analýza), souvislostí těchto jevů (vztahová analýza) či vysvětlení jejich příčin (kauzální analýza). Přednáška klade na lektora i posluchače značné nároky, pro její zdárný průběh doporučujeme vytvoření jasné struktury, klasicky podle členění na 3 části: Úvodní část přednášky pro nás znamená obvykle následující kroky: Při přípravě výkladu, přednášky bychom si vždy měli nejprve položit otázku po cíli a smyslu čeho chci dosáhnout, co bych jim mě říci, kdybych měl jen pár minut?. Máme-li definován cíl, můžeme pokročit ve strukturaci cíle do obsahových logických celků udělejme si nejprve pro sebe a pak pro ně obsah srozumitelným. Vytvořme si jakousi mapu školení, kde je vidět startovní bod, ústřední problém, téma a cílový bod a pak všechny etapy, které musíme probrat, projít, abychom došli k cíli. Držme se této mapy a během kurzu se k ní vracejme, ať je patrné, kde se právě nacházíme. Vlastní postup při realizaci přednášky v sobě obnáší tyto kroky: - oznámení tématu přednášky a formulace cíle, cílů; - názorné prezentování obsahu, struktury hlavních myšlenek; - letor musí v úvodu vystoupit jako autorita počkat, až se auditorium (obvykle širší publikum) zklidní a posluchači začnou být pozorní; - zároveň kontakt posluchače zaměřený na lektora dává lektorovi prostor pro využití nonverbální komunikace (oční kontakt, uvolněný klidný postoj); - první minuty přednášky verbální sdělení je pro posluchače důležitým signálem o průběhu celé přednášky. Uvědomte si, že většina účastníků si před samotným školením vytváří předběžný úsudek o školení (prekoncept). Vytváří si podvědomé alternativní hypotézy typu: bude to asi dobré, zase školení to nebude stát za nic. Tyto podvědomé koncepty ovlivňují výsledné vědomé hodnocení celého kurzu. 30

5 Proto záleží na tom jak začnete: - jaké si vytvoříte image, - jak dovedete prolomit led, - zda vyvoláte pozornost, - zda účastníky nenásilně do kurzu zapojíte, - jak získáte přiměřenou autoritu. Hlavní část přednášky je prostorem pro: - rozvinutí logiky tématu dobrý lektor se pozná především podle schopnosti udržet kontakt s cílem přednášky a podle kvalitní strukturace témat; - důležité je nalezení optimálního poměru vybraných faktů, vybrat detaily x typická fakta dokumentující podstatu přednášené věci x nebezpečí chudosti, obsahově omezeném výkladu; - orientaci v logické struktuře přednášky umožníme posluchačům tónem hlasu, zápisem klíčových slov, faktů na tabuli, zpomalení tempa přednášky; - nejobtížnějším je udržení pozornosti posluchačů souvisí s obsahovými i formálními prvky vedení přednášky; - obsahové možnosti pro udržení pozornosti souvisí se zařazením problémových otázek, využití zajímavých názorných pomůcek, vtipu v prezentaci - ve formální rovině jde o zapojení posluchačů do formy přednášky např. formou aktivizujících otázek (např.: Představte si, že byste měli v praxi udělat,kdo z vás poznal v praxi, Znáte další jiné odlišné pohledy, poznatky o ) - důležité je vytvořit mapu školení, programové body pak probírejte v logickém sledu, nenechte se odvést z cesty; Mluvte jasně a názorně, pomocí interakce s posluchači udržujte kontakt, povzbuzujte je, udržujte pozornost, ověřujte souhlas, přijetí toho,co říkáte. Pravidelně rekapitulujte, držte se cíle zbytečně neodbíhejte. Svou autoritu podporujte energií, řečí těla, verbální pestrostí, je vidět, že to, co přednášíte je Vaší parketou, ale i vaším hobby? 31

6 Během hlavní části přednášky, výkladu lze používat různá strukturotvorná schémata: - schéma stav problémy řešení používá se obecně při projednávání faktických problémů ve firmě, týmu; - schéma minulost - budoucnost používá se především při projednávání nových postupů, změn do budoucnosti; - schéma obecné konkrétní je to analytický přístup vycházející z logiky vztahu obecného a zvláštního, celku a jeho části, pro mnohé má však punc příliš akademického přístupu; - schéma chronologické používá se obecně pro prezentaci různých časových os, např. vývoje, výsledků v určitém období; - schéma pořadí podle důležitosti používáme tam, kde vystupuje do popředí pragmatický účel setkání např. struktura porady; - schéma: téma důkaz 1 důkaz 2 tvrzení (nejdříve uvedeme, co je smyslem našeho vystoupení, pak poskytneme emotivně podbarvený důkaz příklad ze života, dále racionální důkaz data, fakta a pak tvrzení) - toto schéma je poněkud populistické, používá se tam, kde potřebujeme intenzivně zapojit, získat posluchače ke spolupráci. 32

7 Závěrečná část přednášky je prostorem pro: - shrnutí podstatných myšlenek přednášky, pronesení zobecnění poznatků nebo naopak probrání doporučení pro další praxi. Celou trasu poznání a všechny důležité body a myšlenky doveďte do konce. Na závěr je nejdůležitější celkové shrnutí, zrekapitulujte vše, co potřebujete, aby posluchači především věděli. Zvláště na závěr můžeme posluchače motivovat k akci, kterou chceme školením podpořit. Nejlepší forma resumé je aktivní spoluprací s posluchači řízené otázky a diskuse na závěr. Poznámky 33

8 Shrnutí poznatků o přednášce / výkladu v praxi: Výhody vhodný způsob vysvětlování nových věcí pro zkušeného lektora nevyžaduje mnoho přípravy ani pomůcek jde o rychlou metodu při dobrém vedení může nadchnout pro věc Nevýhody lektor postupuje hromadně začínající lektor má sklon vykládat látku příliš rychle neexistuje při něm zpětná vazba, lektor neví, zda došlo k porozumění může být při špatném vedení nudný účastníci nejsou aktivně zapojování předpokládá schopnost soustředění a vysoké pozornosti účastníka Poznámky pro praxi působivost výkladu není dána jen obsahem, ale způsobem, jak je látka podávána řeč těla (nesedět, stát, pohybovat se v prostrou, sledovat zrakem celý prostor a kontaktovat všechny účastníky zrakem, gestikulovat, měnit mimické výrazy) tón a síla hlasu (zkušení řečníci mění sílu a výšku hlasu přinejmenším třikrát častěji než při běžné řeči) problém vycpávkových slov obraty, které nevědomky opakujeme, zatěžují obsah komunikace a ruší pozornost nepoužíváme nevysvětlené odborné termíny 34

9 Kontrolní otázky s Víte jak dlouho se vydrží dospělý člověk soustředit? s Dokážete, aby váš hlas zněl živě? s Kontaktujete účastníky očima a doprovázíte svou řeč gesty? s Užíváte srozumitelná slova? s Objevuje se ve vašem výkladu humor a osobní rozměr? s Dáváte věci do souvislosti s praxí? Poznámky 35

10 B) Vysvětlování Jedná se opět o monologickou metodu založenou především na analytickém přístupu, který má zprostředkovat posluchačům pochopení vybraného problému. Úkol lektora spočívá ve vědomém usměrňování logického myšlení posluchačů, vede je k pochopení vztahů, souvislostí, k pochopení smyslu důkazu, zákonitosti aj. Dobré vysvětlení by tedy mělo: 1. obsahovat jen informace podstatné pro jasný a logicky uspořádaný popis vysvětlované skutečnosti; 2. vystavěno výhradně na znalostech, které posluchač již má; 3. být přizpůsobeno posluchačům i za tu cenu, že budou vynechána fakta, která odborník v dané oblasti může považovat za podstatné detaily; 4. být předkládáno přesvědčivě a trpělivě. Tedy: za vysvětlení nemůžeme považovat výroky typu Když startujete auto, musíte pomalu uvolňovat spojku. Pro pochopení problematiky je nutné znát nejen co, ale i proč. Samotná technika vysvětlování stojí na nepřetržitém kontaktu s posluchači a na jejich plném zapojení do procesu vysvětlování. Jde o to mít pod kontrolou jejich myšlenkový proces a toho lze nejlépe dosáhnout řízením rozhovoru systémem připravených otázek. Otázky mohou být typu. - otázky návodné ( K čemu pak podle vás slouží ) - otázky problémové ( Když uděláme tento krok, tak co podle vás bude následovat? Z jakého důvodu si myslíte, že k tomu dojde?) - otázky stimulační a aktivizační (kdo z vás uvede další podobný krok ) - otázky ověřující (zkuste mi prosím vlastními slovy zrekapitulovat ) 36

11 Poznámky pro praxi základ vysvětlování nalezneme v : 1. respektování zkušenosti posluchačů Vycházejme z dosavadních znalostí a zkušeností porozumění novým věcem je na nich založeno. 2. použití principu zjednodušování Během vysvětlování je naším největším nepřítelem omezený objem krátkodobé paměti předejme pouze podstatné informace ve vzájemných vztazích (i za cenu, že skutečnosti poněkud zjednodušujeme). 3. využití odpovídajícího stupně složitosti Zjednodušování v praxi u každého z nás funguje na principu černých schránek, víme co do ní vstupuje a co vystupuje, ale nevzrušujeme se s tím, jak věci fungují uvnitř. Dítě, dospělý, automechanik každý z nich vidí např. auto na různé úrovni složitosti, ale žádný z nich autu nerozumí dokonale po všech stránkách. Nesnažme se tedy o dané problematice podat všechny vyčerpávající informace, zvolme si vhodnou úroveň složitosti. 4. správně postižení podstaty věci Pro sdělení jádra vysvětlování se používají nástroje pro podporu porozumění povahy problému: - systém nadepsaných klíčových vět, klíčových slov v určitém vztahu - prezentování shrnujících přehledů (např. na zpětném projektoru) - využití zjednodušujících logických řetězců (diagramy apod.) 37

12 Kontrolní otázky s Vycházíte při vysvětlování ze skutečných znalostí účastníků? Jak pracovat při vysvětlování principů pro : - zástupce laické veřejnosti - studenty střední školy na návštěvě vevalí firmě s Podáváte vysvětlení jako logický systém vztahy pojmů aj.? s Soustřeďujete se na hlavní myšlenky? (důraz, opakování) s Zjednodušujete a případné detaily doplňujete až později? s Používáte konkrétní příklady? Poznámky 38

13 C) Dialogické metody Dialogické metody jsou založené na aktivním dialogickém vztahu lektora a posluchačů, vycházíme tak z přirozené potřeby dospělých posluchačů uplatnit prosadit v poznávacím procesu své vlastní zkušenosti a zároveň je dialog jedinečnou možností, aby lektor prosadit a ovlivnil proces učení každého z posluchačů. Základem pro uplatnění této metody je lektorovo zvládnutí techniky řízeného rozhovoru a disponování propracovaného systému kladení otázek. Pravidla pro použití otázek v dialogické metodě: otázky musíme vázat na zkušenosti posluchačů nebo pouze na poznatky v předchozí části prezentované; otázky formulujme jednoznačně a jasně pozor na otázky obecné, neurčité, vícenásobné; otázky mají být co nejstručnější počkejme si také na odpověď otázky je dobré formulovat jako otevřené začínající tázacími slovy Jak, Proč, Co, Který aj 39

14 Poznámky pro praxi - výhody dialogické metody: dialogická metoda je uplatnitelná tehdy, když lektor klade důraz spíše na pochopení problému než na množství znalostí; dialogem nepřeneseme na posluchače mnoho informací, vytváříme ale aplikovatelné znalosti pro praxi; poskytuje okamžitou zpětnou vazbu lektorovi o dosavadních znalostech a výsledku předchozí lektorské práce; aktivně zapojuje účastníky; odhaluje včas nesprávné představy demonstruje úspěch v učení, čímž motivuje Nevýhody časově náročná obtížně se zapojují všichni není pro lektora snadná Poznámky 40

15 Poznámky pro provedení techniky dialogu po položení otázky čekejme, dáme tak čas na přemýšlení (Otázka Odmlka Osoba) každou správnou dopověď pochvalme, lze ji i zopakovat nahlas špatné dopovědi nezesměšňujme, vyžádejme si další dopovědi z řad posluchačů vyvarujme se několikanásobných otázek, otázek mlhavých ( Víte co mám na mysli? ) Kontrolní otázky s Ptáte se tak, aby účastníci měli šanci dobře odpovědět? s Ponecháváte čas na přemýšlení? s Oceňujete každou správnou odpověď? s Pokud se nedočkáte dopovědi, umíte se zeptat jednodušeji? 41

16 D) Diskuse Diskuse znamená volně plynoucí, ale zároveň lektorem řízenou konverzaci, při níž mohou účastníci sdělit své myšlenky a vyslechnout si, co říkají ostatní členové skupiny. Kdy je diskuse vhodnou metodou jestliže se lektor potřebuje seznámit s názory a zkušenostmi účastníků a jsou-li tyto názory přínosné pro druhé jestliže se téma týká spíše hodnot, postojů a pocitů než faktických znalostí v případě, že je vhodné, aby se účastníci naučili prezentovat své názory a posuzovat názory druhých Poznámky pro praxi kromě případů krátkých spontánních diskusi je nutné, aby měl lektor stanoveny cíle diskuse a připravený plán, který může mít jednoduchou podobu seznamu klíčových otázek (otevřených, kontroverzních a osobních) velmi důležité je zapisovat podstatné závěry nutné je připravit jasně formulované shrnutí všech hlavních myšlenek důležité je správně rozsazení, aby si všichni vzájemně viděli do tváře pro správně rozjeté diskuse je nutné na začátku uvést určitá fakta, ze který můžeme vycházet, nedávejte ale najevo svůj názor, své hodnocení, můžete odradit účastníky opačného názoru úloha moderátora spočívá ve zvládnutí a uřízení procesu diskuse, ověřit si popis role moderátora můžeme v následujících otázkách: 42

17 Kontrolní otázky: s Dohlížíte na to, aby nemluvilo více lidí nejednou? s Když se někdo nejasně vyjádří, zopakujete myšlenku srozumitelněji? s Vedete účastníky k rozhodování a shrnujete hlavní body? s Umíte zajistit, aby jeden jedinec neovládl pole na úkor ostatních? s Umíte zabránit jakémukoli náznaku osočování? s Hlídáte si čas i cíle diskuse? s Oceňujete příspěvky? Poznámky 43

18 E) Metody skupinové práce Výhody práce ve skupinách je přirozenou a aktivní činností; skupinová práce je zábavná, umožňuje účastníkům dát látce osobní smysl; podporuje tvořivost, schopnost analýzy a syntézy; lektor využívá stanoviska a zkušenosti účastníků Nevýhody skupina může podlehnout vlivu rozhodného jedince a někteří členové pak mohou být pasivní Činnosti vhodné pro skupinovou práci řešení jednotlivých úkolů všechny skupiny řeší stejný úkol každá skupina řeší jiný úkol, ale úkoly na sebe navazují diskusní skupiny účastníci ve dvojicích, trojicích spolu diskutují takovým způsobem, aby dokázali najít odpověď na otázku, vyřešit problém apod. 44

19 pyramidový způsob diskuse je nejprve vedena ve dvojicích, pak ve čtveřici plní úkol, který navazuje na předešlý brainstorming: je metoda, při níž vzniká velké množství nápadů pro pozdější posouzení Pravidla (filosofie) brainstormingu: jsou přijímány všechny návrhy (i nekonvenční) jde o kvantitu, ne kvalitu návrhů hodnotit návrhy není dovoleno návrhy jsou společné vlastnictví a mohou se spojovat, kombinovat Jak vést činnosti ve skupinách v praxi? připravte vhodné uspořádání prostoru ve skupinách jmenujte zapisovatele či mluvčího definujte jasně úkol a zapište jej na tabuli na začátku je nechte, ať si poradí sami (2 3 minuty), pak skupiny kontrolujte pokud to není nutné, nemluvte během skupinové práce k celé třídě, je-li to nezbytné, přerušte práci skupin, vyčkejte plné pozornosti a mluvte stručně při obcházení dejte pozor, ať nejste u žádné skupiny příliš dlouho, důležitá je řeč těla nestůjte nad nimi po skončení ponechejte skupiny postupně prezentovat názory, výsledky komentujte a shrňte! 45

20 Kontrolní otázky: s Definujete úkol zcela jasně a necháváte na tabuli jeho hlavní body? s Obcházíte skupiny pomáháte jim? s Žádáte mluvčí, aby shrnuli své závěry? s Berete závěry vážně a zaznamenáváte je? Poznámky 46

21 Práce s podkladovými materiály pro školení trénink 1. Smysl a cíl pracovních textů pro školení Poznatky o kognitivní stylu (specifickém způsobu poznávání) každého z nás uvádějí, že existují 2 vyhraněné typy posluchačů jedinci závislí na percepčním poli a jedinci nezávislí na percepčním poli. Tedy někteří z nás potřebují pro poznávání co nejvíce strukturované pole, ze kterého sbíráme informace (závislost na poli) jiní se bez poznámek, přehledů a vedení při kurzu obejdou (nezávislost na poli). Potřeb strukturovaného pole znamená mít ke školenému tématu od lektora strukturu, osnovu, mít materiál obsahující hlavní body a myšlenková schémat a mít možnost si jej dotvářet, popisovat, zvýrazňovat. Bude tedy důležité mít pro posluchače připravené materiály, které jsou nejen přehledné, ale obsahují také prostor pro vlastní poznámky, dáváme tak posluchačům možnost myslet a současně si zaznamenávat či zvýrazňovat podstatné myšlenky. Na druhou stranu najdeme také posluchače, pro které budou naše poznámky nepotřebné a nevyužijí je pro své poznání je nebudou objektivně potřebovat. Pro přípravu podkladů pro školení se používají obvykle následující typy učebních opor: - učební kompletní texty doplňují a rozšiřují výklad, je výborné, pokud je mohou účastnící získat předem, ale stejně tak je možné texty rozdat po skončení semináře s úkoly pro samostudium; - shrnující materiály k založení rekapitulace probraného tématu, jež lze rozdat na závěr semináře k společné rekapitulaci probrané látky. Pracovní materiály, které slouží k přípravě cvičení, simulací apod. rozdávejte během školení přímo před aktivitou. 47

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Lektorské dovednosti a andragogika

Lektorské dovednosti a andragogika Lektorské dovednosti a andragogika CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Cíle kurzu Reflexe vzdělávacích potřeb v oblasti vzdělávání dospělých

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Cíle vyučování zeměpisu

Cíle vyučování zeměpisu Cíle vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky základní

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz - HOSPITACE - KVALITA VÝUKY TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI ZÁKLADNÍ PRINCIPY: orientace

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Metody vzdělávání dospělých POJMEM DIDAKTICKÁ METODA SE ROZUMÍ Druh a způsob vyučování a učení, tj. lidských činností v procesu výuky. Didaktické metody představují základ pro komunikaci mezi lektorem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Organizační uspořádání podmínek k realizaci obsahu výuky při použití různých metod výuky a výukových prostředků Klasifikace org.

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

S cíli výuky byli vhodně na začátku hodiny seznámeni také žáci.

S cíli výuky byli vhodně na začátku hodiny seznámeni také žáci. Pozorovatel poskytl vyučujícímu, jehož výuka byla sledována, také zpětnou vazbu. Tuto zpětnou vazbu a vyjádření vyučujícího můžeme shrnout do těchto bodů (diskuzní část archu): Stanovené výukové cíle:

Více

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých Didaktické formy a metody ve vzdělávání dospělých Didaktická forma Didaktickou formou rozumíme určitý organizační rámec výuky, tj. vyučování a učení. Vzdělávací teorie i praxe rozlišuje dělení forem podle

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky a výukové strategie Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky = vyučovací formy Organizační forma výuky = způsob: uspořádání vyučovacího procesu jak je

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce 1 4.10. 2 11.10.* 3 18.10. 4 25.10. * datum téma Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Pravidla prezentace Vyučovací metody formy a metody vyučování Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Metody a formy výuky. Hospitační formulář.

Zpráva z evaluačního nástroje Metody a formy výuky. Hospitační formulář. Zpráva z evaluačního nástroje Metody a formy výuky. Hospitační formulář. Učitel: Funkce učitele: Škola: Mgr Igor Hnízdo Zástupce ředitele Testovací škola - vyzkoušení EN, Kvalitní 99, 99999 Praha Zpráva

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE Vytvořili jste maturitní práci, je to vaše dobré dílo a teď ho musíte prodat Důležitá jsou pravidla která je potřebné znát která je potřebné použít

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vyučovací metody. 1. Pojem vyučovací metoda. 2. Klasifikace vyučovacích metod

Vyučovací metody. 1. Pojem vyučovací metoda. 2. Klasifikace vyučovacích metod 1. Pojem vyučovací metoda Vyučovací metody Používané termíny: vyučovací metody, výukové metody, vzdělávací metody, výchovně vzdělávací metody, edukační metody, metody výchovně vzdělávacího procesu, metody

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Cíle a obsah vyučování zeměpisu

Cíle a obsah vyučování zeměpisu Cíle a obsah vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu realizace a postupu v plnění vytčených cílů PLÁNOVÁNÍ

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Hospitační záznam PV

Hospitační záznam PV Základní údaje o hospitaci Typy sledovaných činností o spontánní o řízené o pobyt venku o odpolední činnosti o jiné - jaké Komentář k otázce: Hospitační záznam PV Vzdělávání probíhalo v integrovaných blocích

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Bakalářský seminář - 3

Bakalářský seminář - 3 - 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Postup při vypracování samotné závěrečné bakalářské

Více

1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace

1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace Cílová kategorie (úroveň osvojení) 1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace 2. Pochopení překlad z jednoho jazyka do druhého, převod z jedné formy komunikace do druhé, jednoduchá

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Příloha I.: Stupně aktivity 1

Příloha I.: Stupně aktivity 1 Příloha I.: Stupně aktivity 1 1 MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 134 s. Příloha II.: Rozvíjení vlastností tvořivosti po stupních 2 2 MAŇÁK, J. Rozvoj

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Část F HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Cílem hodnocení je poskytnout žákovi a jeho zákonným zástupcům zpětnou vazbu o tom, jak žák zvládá danou problematiku,

Více