IV. Vzdělávací a vyučovací metody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. Vzdělávací a vyučovací metody"

Transkript

1 IV. Vzdělávací a vyučovací metody Metoda je cesta k dosažení cíle, je to určitý postup v činnosti. Metody ve vzdělávání se nazývají metody didaktické. Ve vzdělávání dospělých neexistuje obecně žádná univerzálně nejúspěšnější metoda, ale široký vějíř metod možností, jak dosáhnout stanovených cílů a jak zvládnout stanovený obsah. Výběr metod lze obecně podřídit následujícím aspektům (Barták, 2003, s. 38): - potřeby a zájmy posluchačů - hodnotová orientace skupiny posluchačů - psychologické zvláštnosti skupiny posluchačů - sociální a profesní postavení posluchačů - pracovní a životní zkušenosti posluchačů - učební způsobilost posluchačů - životní způsob a návyky posluchačů - zkušenosti praxe lektora Škála metod je velmi široká a klasifikace je možná z různých hledisek, u každého autora najdeme jiný přístup a použití jiných kritérií. Maňák (Maňák, 1995, s. 45) a Skalková (skalková, 2000, s.61) metody rozděluje podle aspektů vědních disciplín, které se zabývají procesem učení a vyučování (psychologie, logiky, vyučování) a především podle interakce mezi lektorem a posluchačem. - metody monologické - metody dialogické - metody problémové - metody herní - metody frontální - skupinové práce - individuální práce 27

2 Klasické rozdělení metod přináší Mojžíšek (Mojžíšek, 1988, s.12), který metody dělí podle jednotlivých fází vyučovacího procesu, pro které jsou určeny. - metody expoziční (předávání nových poznatků) - metody fixační (opakující a procvičující poznatky) - metody diagnostické (ověřování, kontrola výsledku vyučování, hodnocení poznatků a výsledku procesu učení) Novým pokusem je rozčlenit metody podle intenzity inovativního přístupu ve výuce (Valenta, 1988), samozřejmě stanovit jakýsi podíl nového bude relativní, ale rozdělení odpovídá postupnému zavádění pedagogických inovací v prostředí našeho vzdělávacího systému stupeň přednáška, cvičení, seminář stupeň metoda problémová, metody situační a inscenační stupeň např. brainstorming, komparační metody, strategické či manažerské hry Poznámky 28

3 Otázky k zamyšlení: Jaké metody ve Vaší lektorské činnosti jste již vyzkoušeli? Jaké jste cítili přednosti a slabiny těchto Vámi použitých metod? K jakým účelům mohou sloužit inovativní přístupy ve Vašem lektorském působení? Co brání uplatnit těmto změnám v praxi? 29

4 A) Monologické metody - výklad, přednáška Představuje cílevědomou a systematickou, ucelenou a důslednou prezentaci poznatků. Lektor manifestuje svou orientaci v oboru, základem je rozbor logicky uspořádaných jevů, vystižení klasifikace těchto jevů (klasifikační analýza), souvislostí těchto jevů (vztahová analýza) či vysvětlení jejich příčin (kauzální analýza). Přednáška klade na lektora i posluchače značné nároky, pro její zdárný průběh doporučujeme vytvoření jasné struktury, klasicky podle členění na 3 části: Úvodní část přednášky pro nás znamená obvykle následující kroky: Při přípravě výkladu, přednášky bychom si vždy měli nejprve položit otázku po cíli a smyslu čeho chci dosáhnout, co bych jim mě říci, kdybych měl jen pár minut?. Máme-li definován cíl, můžeme pokročit ve strukturaci cíle do obsahových logických celků udělejme si nejprve pro sebe a pak pro ně obsah srozumitelným. Vytvořme si jakousi mapu školení, kde je vidět startovní bod, ústřední problém, téma a cílový bod a pak všechny etapy, které musíme probrat, projít, abychom došli k cíli. Držme se této mapy a během kurzu se k ní vracejme, ať je patrné, kde se právě nacházíme. Vlastní postup při realizaci přednášky v sobě obnáší tyto kroky: - oznámení tématu přednášky a formulace cíle, cílů; - názorné prezentování obsahu, struktury hlavních myšlenek; - letor musí v úvodu vystoupit jako autorita počkat, až se auditorium (obvykle širší publikum) zklidní a posluchači začnou být pozorní; - zároveň kontakt posluchače zaměřený na lektora dává lektorovi prostor pro využití nonverbální komunikace (oční kontakt, uvolněný klidný postoj); - první minuty přednášky verbální sdělení je pro posluchače důležitým signálem o průběhu celé přednášky. Uvědomte si, že většina účastníků si před samotným školením vytváří předběžný úsudek o školení (prekoncept). Vytváří si podvědomé alternativní hypotézy typu: bude to asi dobré, zase školení to nebude stát za nic. Tyto podvědomé koncepty ovlivňují výsledné vědomé hodnocení celého kurzu. 30

5 Proto záleží na tom jak začnete: - jaké si vytvoříte image, - jak dovedete prolomit led, - zda vyvoláte pozornost, - zda účastníky nenásilně do kurzu zapojíte, - jak získáte přiměřenou autoritu. Hlavní část přednášky je prostorem pro: - rozvinutí logiky tématu dobrý lektor se pozná především podle schopnosti udržet kontakt s cílem přednášky a podle kvalitní strukturace témat; - důležité je nalezení optimálního poměru vybraných faktů, vybrat detaily x typická fakta dokumentující podstatu přednášené věci x nebezpečí chudosti, obsahově omezeném výkladu; - orientaci v logické struktuře přednášky umožníme posluchačům tónem hlasu, zápisem klíčových slov, faktů na tabuli, zpomalení tempa přednášky; - nejobtížnějším je udržení pozornosti posluchačů souvisí s obsahovými i formálními prvky vedení přednášky; - obsahové možnosti pro udržení pozornosti souvisí se zařazením problémových otázek, využití zajímavých názorných pomůcek, vtipu v prezentaci - ve formální rovině jde o zapojení posluchačů do formy přednášky např. formou aktivizujících otázek (např.: Představte si, že byste měli v praxi udělat,kdo z vás poznal v praxi, Znáte další jiné odlišné pohledy, poznatky o ) - důležité je vytvořit mapu školení, programové body pak probírejte v logickém sledu, nenechte se odvést z cesty; Mluvte jasně a názorně, pomocí interakce s posluchači udržujte kontakt, povzbuzujte je, udržujte pozornost, ověřujte souhlas, přijetí toho,co říkáte. Pravidelně rekapitulujte, držte se cíle zbytečně neodbíhejte. Svou autoritu podporujte energií, řečí těla, verbální pestrostí, je vidět, že to, co přednášíte je Vaší parketou, ale i vaším hobby? 31

6 Během hlavní části přednášky, výkladu lze používat různá strukturotvorná schémata: - schéma stav problémy řešení používá se obecně při projednávání faktických problémů ve firmě, týmu; - schéma minulost - budoucnost používá se především při projednávání nových postupů, změn do budoucnosti; - schéma obecné konkrétní je to analytický přístup vycházející z logiky vztahu obecného a zvláštního, celku a jeho části, pro mnohé má však punc příliš akademického přístupu; - schéma chronologické používá se obecně pro prezentaci různých časových os, např. vývoje, výsledků v určitém období; - schéma pořadí podle důležitosti používáme tam, kde vystupuje do popředí pragmatický účel setkání např. struktura porady; - schéma: téma důkaz 1 důkaz 2 tvrzení (nejdříve uvedeme, co je smyslem našeho vystoupení, pak poskytneme emotivně podbarvený důkaz příklad ze života, dále racionální důkaz data, fakta a pak tvrzení) - toto schéma je poněkud populistické, používá se tam, kde potřebujeme intenzivně zapojit, získat posluchače ke spolupráci. 32

7 Závěrečná část přednášky je prostorem pro: - shrnutí podstatných myšlenek přednášky, pronesení zobecnění poznatků nebo naopak probrání doporučení pro další praxi. Celou trasu poznání a všechny důležité body a myšlenky doveďte do konce. Na závěr je nejdůležitější celkové shrnutí, zrekapitulujte vše, co potřebujete, aby posluchači především věděli. Zvláště na závěr můžeme posluchače motivovat k akci, kterou chceme školením podpořit. Nejlepší forma resumé je aktivní spoluprací s posluchači řízené otázky a diskuse na závěr. Poznámky 33

8 Shrnutí poznatků o přednášce / výkladu v praxi: Výhody vhodný způsob vysvětlování nových věcí pro zkušeného lektora nevyžaduje mnoho přípravy ani pomůcek jde o rychlou metodu při dobrém vedení může nadchnout pro věc Nevýhody lektor postupuje hromadně začínající lektor má sklon vykládat látku příliš rychle neexistuje při něm zpětná vazba, lektor neví, zda došlo k porozumění může být při špatném vedení nudný účastníci nejsou aktivně zapojování předpokládá schopnost soustředění a vysoké pozornosti účastníka Poznámky pro praxi působivost výkladu není dána jen obsahem, ale způsobem, jak je látka podávána řeč těla (nesedět, stát, pohybovat se v prostrou, sledovat zrakem celý prostor a kontaktovat všechny účastníky zrakem, gestikulovat, měnit mimické výrazy) tón a síla hlasu (zkušení řečníci mění sílu a výšku hlasu přinejmenším třikrát častěji než při běžné řeči) problém vycpávkových slov obraty, které nevědomky opakujeme, zatěžují obsah komunikace a ruší pozornost nepoužíváme nevysvětlené odborné termíny 34

9 Kontrolní otázky s Víte jak dlouho se vydrží dospělý člověk soustředit? s Dokážete, aby váš hlas zněl živě? s Kontaktujete účastníky očima a doprovázíte svou řeč gesty? s Užíváte srozumitelná slova? s Objevuje se ve vašem výkladu humor a osobní rozměr? s Dáváte věci do souvislosti s praxí? Poznámky 35

10 B) Vysvětlování Jedná se opět o monologickou metodu založenou především na analytickém přístupu, který má zprostředkovat posluchačům pochopení vybraného problému. Úkol lektora spočívá ve vědomém usměrňování logického myšlení posluchačů, vede je k pochopení vztahů, souvislostí, k pochopení smyslu důkazu, zákonitosti aj. Dobré vysvětlení by tedy mělo: 1. obsahovat jen informace podstatné pro jasný a logicky uspořádaný popis vysvětlované skutečnosti; 2. vystavěno výhradně na znalostech, které posluchač již má; 3. být přizpůsobeno posluchačům i za tu cenu, že budou vynechána fakta, která odborník v dané oblasti může považovat za podstatné detaily; 4. být předkládáno přesvědčivě a trpělivě. Tedy: za vysvětlení nemůžeme považovat výroky typu Když startujete auto, musíte pomalu uvolňovat spojku. Pro pochopení problematiky je nutné znát nejen co, ale i proč. Samotná technika vysvětlování stojí na nepřetržitém kontaktu s posluchači a na jejich plném zapojení do procesu vysvětlování. Jde o to mít pod kontrolou jejich myšlenkový proces a toho lze nejlépe dosáhnout řízením rozhovoru systémem připravených otázek. Otázky mohou být typu. - otázky návodné ( K čemu pak podle vás slouží ) - otázky problémové ( Když uděláme tento krok, tak co podle vás bude následovat? Z jakého důvodu si myslíte, že k tomu dojde?) - otázky stimulační a aktivizační (kdo z vás uvede další podobný krok ) - otázky ověřující (zkuste mi prosím vlastními slovy zrekapitulovat ) 36

11 Poznámky pro praxi základ vysvětlování nalezneme v : 1. respektování zkušenosti posluchačů Vycházejme z dosavadních znalostí a zkušeností porozumění novým věcem je na nich založeno. 2. použití principu zjednodušování Během vysvětlování je naším největším nepřítelem omezený objem krátkodobé paměti předejme pouze podstatné informace ve vzájemných vztazích (i za cenu, že skutečnosti poněkud zjednodušujeme). 3. využití odpovídajícího stupně složitosti Zjednodušování v praxi u každého z nás funguje na principu černých schránek, víme co do ní vstupuje a co vystupuje, ale nevzrušujeme se s tím, jak věci fungují uvnitř. Dítě, dospělý, automechanik každý z nich vidí např. auto na různé úrovni složitosti, ale žádný z nich autu nerozumí dokonale po všech stránkách. Nesnažme se tedy o dané problematice podat všechny vyčerpávající informace, zvolme si vhodnou úroveň složitosti. 4. správně postižení podstaty věci Pro sdělení jádra vysvětlování se používají nástroje pro podporu porozumění povahy problému: - systém nadepsaných klíčových vět, klíčových slov v určitém vztahu - prezentování shrnujících přehledů (např. na zpětném projektoru) - využití zjednodušujících logických řetězců (diagramy apod.) 37

12 Kontrolní otázky s Vycházíte při vysvětlování ze skutečných znalostí účastníků? Jak pracovat při vysvětlování principů pro : - zástupce laické veřejnosti - studenty střední školy na návštěvě vevalí firmě s Podáváte vysvětlení jako logický systém vztahy pojmů aj.? s Soustřeďujete se na hlavní myšlenky? (důraz, opakování) s Zjednodušujete a případné detaily doplňujete až později? s Používáte konkrétní příklady? Poznámky 38

13 C) Dialogické metody Dialogické metody jsou založené na aktivním dialogickém vztahu lektora a posluchačů, vycházíme tak z přirozené potřeby dospělých posluchačů uplatnit prosadit v poznávacím procesu své vlastní zkušenosti a zároveň je dialog jedinečnou možností, aby lektor prosadit a ovlivnil proces učení každého z posluchačů. Základem pro uplatnění této metody je lektorovo zvládnutí techniky řízeného rozhovoru a disponování propracovaného systému kladení otázek. Pravidla pro použití otázek v dialogické metodě: otázky musíme vázat na zkušenosti posluchačů nebo pouze na poznatky v předchozí části prezentované; otázky formulujme jednoznačně a jasně pozor na otázky obecné, neurčité, vícenásobné; otázky mají být co nejstručnější počkejme si také na odpověď otázky je dobré formulovat jako otevřené začínající tázacími slovy Jak, Proč, Co, Který aj 39

14 Poznámky pro praxi - výhody dialogické metody: dialogická metoda je uplatnitelná tehdy, když lektor klade důraz spíše na pochopení problému než na množství znalostí; dialogem nepřeneseme na posluchače mnoho informací, vytváříme ale aplikovatelné znalosti pro praxi; poskytuje okamžitou zpětnou vazbu lektorovi o dosavadních znalostech a výsledku předchozí lektorské práce; aktivně zapojuje účastníky; odhaluje včas nesprávné představy demonstruje úspěch v učení, čímž motivuje Nevýhody časově náročná obtížně se zapojují všichni není pro lektora snadná Poznámky 40

15 Poznámky pro provedení techniky dialogu po položení otázky čekejme, dáme tak čas na přemýšlení (Otázka Odmlka Osoba) každou správnou dopověď pochvalme, lze ji i zopakovat nahlas špatné dopovědi nezesměšňujme, vyžádejme si další dopovědi z řad posluchačů vyvarujme se několikanásobných otázek, otázek mlhavých ( Víte co mám na mysli? ) Kontrolní otázky s Ptáte se tak, aby účastníci měli šanci dobře odpovědět? s Ponecháváte čas na přemýšlení? s Oceňujete každou správnou odpověď? s Pokud se nedočkáte dopovědi, umíte se zeptat jednodušeji? 41

16 D) Diskuse Diskuse znamená volně plynoucí, ale zároveň lektorem řízenou konverzaci, při níž mohou účastníci sdělit své myšlenky a vyslechnout si, co říkají ostatní členové skupiny. Kdy je diskuse vhodnou metodou jestliže se lektor potřebuje seznámit s názory a zkušenostmi účastníků a jsou-li tyto názory přínosné pro druhé jestliže se téma týká spíše hodnot, postojů a pocitů než faktických znalostí v případě, že je vhodné, aby se účastníci naučili prezentovat své názory a posuzovat názory druhých Poznámky pro praxi kromě případů krátkých spontánních diskusi je nutné, aby měl lektor stanoveny cíle diskuse a připravený plán, který může mít jednoduchou podobu seznamu klíčových otázek (otevřených, kontroverzních a osobních) velmi důležité je zapisovat podstatné závěry nutné je připravit jasně formulované shrnutí všech hlavních myšlenek důležité je správně rozsazení, aby si všichni vzájemně viděli do tváře pro správně rozjeté diskuse je nutné na začátku uvést určitá fakta, ze který můžeme vycházet, nedávejte ale najevo svůj názor, své hodnocení, můžete odradit účastníky opačného názoru úloha moderátora spočívá ve zvládnutí a uřízení procesu diskuse, ověřit si popis role moderátora můžeme v následujících otázkách: 42

17 Kontrolní otázky: s Dohlížíte na to, aby nemluvilo více lidí nejednou? s Když se někdo nejasně vyjádří, zopakujete myšlenku srozumitelněji? s Vedete účastníky k rozhodování a shrnujete hlavní body? s Umíte zajistit, aby jeden jedinec neovládl pole na úkor ostatních? s Umíte zabránit jakémukoli náznaku osočování? s Hlídáte si čas i cíle diskuse? s Oceňujete příspěvky? Poznámky 43

18 E) Metody skupinové práce Výhody práce ve skupinách je přirozenou a aktivní činností; skupinová práce je zábavná, umožňuje účastníkům dát látce osobní smysl; podporuje tvořivost, schopnost analýzy a syntézy; lektor využívá stanoviska a zkušenosti účastníků Nevýhody skupina může podlehnout vlivu rozhodného jedince a někteří členové pak mohou být pasivní Činnosti vhodné pro skupinovou práci řešení jednotlivých úkolů všechny skupiny řeší stejný úkol každá skupina řeší jiný úkol, ale úkoly na sebe navazují diskusní skupiny účastníci ve dvojicích, trojicích spolu diskutují takovým způsobem, aby dokázali najít odpověď na otázku, vyřešit problém apod. 44

19 pyramidový způsob diskuse je nejprve vedena ve dvojicích, pak ve čtveřici plní úkol, který navazuje na předešlý brainstorming: je metoda, při níž vzniká velké množství nápadů pro pozdější posouzení Pravidla (filosofie) brainstormingu: jsou přijímány všechny návrhy (i nekonvenční) jde o kvantitu, ne kvalitu návrhů hodnotit návrhy není dovoleno návrhy jsou společné vlastnictví a mohou se spojovat, kombinovat Jak vést činnosti ve skupinách v praxi? připravte vhodné uspořádání prostoru ve skupinách jmenujte zapisovatele či mluvčího definujte jasně úkol a zapište jej na tabuli na začátku je nechte, ať si poradí sami (2 3 minuty), pak skupiny kontrolujte pokud to není nutné, nemluvte během skupinové práce k celé třídě, je-li to nezbytné, přerušte práci skupin, vyčkejte plné pozornosti a mluvte stručně při obcházení dejte pozor, ať nejste u žádné skupiny příliš dlouho, důležitá je řeč těla nestůjte nad nimi po skončení ponechejte skupiny postupně prezentovat názory, výsledky komentujte a shrňte! 45

20 Kontrolní otázky: s Definujete úkol zcela jasně a necháváte na tabuli jeho hlavní body? s Obcházíte skupiny pomáháte jim? s Žádáte mluvčí, aby shrnuli své závěry? s Berete závěry vážně a zaznamenáváte je? Poznámky 46

21 Práce s podkladovými materiály pro školení trénink 1. Smysl a cíl pracovních textů pro školení Poznatky o kognitivní stylu (specifickém způsobu poznávání) každého z nás uvádějí, že existují 2 vyhraněné typy posluchačů jedinci závislí na percepčním poli a jedinci nezávislí na percepčním poli. Tedy někteří z nás potřebují pro poznávání co nejvíce strukturované pole, ze kterého sbíráme informace (závislost na poli) jiní se bez poznámek, přehledů a vedení při kurzu obejdou (nezávislost na poli). Potřeb strukturovaného pole znamená mít ke školenému tématu od lektora strukturu, osnovu, mít materiál obsahující hlavní body a myšlenková schémat a mít možnost si jej dotvářet, popisovat, zvýrazňovat. Bude tedy důležité mít pro posluchače připravené materiály, které jsou nejen přehledné, ale obsahují také prostor pro vlastní poznámky, dáváme tak posluchačům možnost myslet a současně si zaznamenávat či zvýrazňovat podstatné myšlenky. Na druhou stranu najdeme také posluchače, pro které budou naše poznámky nepotřebné a nevyužijí je pro své poznání je nebudou objektivně potřebovat. Pro přípravu podkladů pro školení se používají obvykle následující typy učebních opor: - učební kompletní texty doplňují a rozšiřují výklad, je výborné, pokud je mohou účastnící získat předem, ale stejně tak je možné texty rozdat po skončení semináře s úkoly pro samostudium; - shrnující materiály k založení rekapitulace probraného tématu, jež lze rozdat na závěr semináře k společné rekapitulaci probrané látky. Pracovní materiály, které slouží k přípravě cvičení, simulací apod. rozdávejte během školení přímo před aktivitou. 47

Lektorské dovednosti a andragogika

Lektorské dovednosti a andragogika Lektorské dovednosti a andragogika CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Cíle kurzu Reflexe vzdělávacích potřeb v oblasti vzdělávání dospělých

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých Didaktické formy a metody ve vzdělávání dospělých Didaktická forma Didaktickou formou rozumíme určitý organizační rámec výuky, tj. vyučování a učení. Vzdělávací teorie i praxe rozlišuje dělení forem podle

Více

Metody vzdělávání dospělých POJMEM DIDAKTICKÁ METODA SE ROZUMÍ Druh a způsob vyučování a učení, tj. lidských činností v procesu výuky. Didaktické metody představují základ pro komunikaci mezi lektorem

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Vyučovací metody. 1. Pojem vyučovací metoda. 2. Klasifikace vyučovacích metod

Vyučovací metody. 1. Pojem vyučovací metoda. 2. Klasifikace vyučovacích metod 1. Pojem vyučovací metoda Vyučovací metody Používané termíny: vyučovací metody, výukové metody, vzdělávací metody, výchovně vzdělávací metody, edukační metody, metody výchovně vzdělávacího procesu, metody

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Školní prezentace Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Co je prezentace a k čemu nám slouží? 1. Školní prezentace 2. Příprava obsahu prezentace 3. Formy zpracování

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

přehráváním situací 10,45-11,45 Vedení podřízených. Uplatnění tahu a tlaku. Nácvik dialogu s různými typy podřízených

přehráváním situací 10,45-11,45 Vedení podřízených. Uplatnění tahu a tlaku. Nácvik dialogu s různými typy podřízených 1.den Program Metody 08,30-09,00 Zahájení programu. Představení lektora. Formulace cílů a očekávání. 09,00-09,30 Požadavky na roli manažera. Jak je propojit s mou současnou rolí. A co k tomu potřebuji

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Zásady prezentování. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zásady prezentování. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zásady prezentování Úvod Vystoupit před skupinu posluchačů s přednáškou či referátem je nelehký a stresující úkol pro kohokoli z dospělých. Běžně však totéž vyžadujeme po studentech, aniž bychom jim k

Více

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ rodný list

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ rodný list LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ rodný list Krok 2 Název Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí Rozpracování obsahu kurzu

Více