KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII"

Transkript

1 O ORGANIZACI Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov vzniklo v roce 1995 a bylo registrováno na začátku roku 1996 jako samostatná, nevládní, nezisková organizace. Pravoslavná akademie byla od svého vzniku organizátorem a pořadatelem celé řady seminářů, přednášek, školicích kurzů a mnoha dalších aktivit se vzdělávacím, duchovním, kulturním a ekologickým zaměřením s cílem kultivace a rozvoje dialogu mezi církví a společností. Významným počinem minulých let bylo například založení Centra pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie a také Komunitního a misijního centra s čajovnou. POSLÁNÍ A CÍLE Poslání a cíle Pravoslavné akademie Vilémov jsou dány ustavujícím shromážděním a stanovami: Podporovat pronikání etických hodnot křesťanství do společnosti, upevňovat ekumenické vztahy mezi křesťanskými církvemi u nás i v zahraničí, vytvářet prostor pro demokratický dialog církve a společnosti a vzájemný dialog různých zájmových a profesních skupin, umožnit náboženské, etické a ekologické vzdělávání dospělých a mládeže. Podporovat kulturní výměny mezi příslušníky různých církví a občany různých zemí. Napomáhat duchovnímu a mravnímu růstu dospělých a mládeže. KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII Pravoslavná akademie byla od svého vzniku až po současnost tvořena malou skupinou pravoslavných věřících, duchovních a jejich přátel a spolupracovníků, příslušníků jiných církví a osob bez vyznání. Do širšího kruhu spolupracovníků, partnerů a přátel Pravoslavné akademie Vilémov patřili někteří představitelé kulturního a občanského života a pracovníci několika organizací obdobného zaměření z domova i z ciziny. Dále pak návštěvníci našich seminářů, konferencí a kurzů a zájemci o naši práci a všichni lidé podílející se aktivně anebo pasivně na aktivitách našeho sdružení. PRAVOSLAVNÁ AKADEMIE VILÉMOV V ROCE 2012 V roce 2012 byla realizována většina plánovaných programů a projektů. Jako úspěch lze hodnotit, že jsme dokázali s pomocí donorů z Evangelické církve v Bavorsku (i když v pronajatých prostorách v centru Vilémova) po celý rok (a od října 2011 do konce března 2013) udržovat v chodu projekt Komunitního a misijního centra s čajovnou. Z mezinárodních ukázek a prezentací naší práce v roce 2012 stojí za připomenutí prezentace akademie předsedou a Ing. Vladivojem Továrkem na 9. Valném shromáždění Evropské křesťanské environmentální sítě(ecen) konaném pod titulem Ekologická spravedlnost růst v naději ve dnech 29. srpna až 2. září 2012 v Elspeetu v Holandsku, dále prezentace našich ekologických aktivit a projektů na listopadovém zasedání řídícího týmu Evropské křesťanské environmentální sítě (ECEN) v Bruselu, kde byl ředitel Mgr. Roman Juriga zvolen spolupředsedou ECEN. Aktivity akademie byly dále představeny skupině nejvyšších představitelů církví sdružených v Ekumenické radě církvi v ČR po jejím zasedání ve Vilémově. Již tradičně se akademie podílela na propagaci pouti k Fonkově studánce 6. ledna a některých dalších akcí pravoslavné církve a přispěla na pozvání otce Mgr. RNDr. Petra Nováka skromnou prezentací čajovny a ekologických projektů k průběhu Noci kostelů v Olomouci v katedrálním chrámu sv. Gorazda v roce Akademie v rámci svých skromných možností také v roce 2012 technicky podporovala vydávání církevního časopisu Hlas pravoslaví a další činnost ředitele, který je také tiskovým tajemníkem olomoucko-brněnské eparchie a odpovědným redaktorem Hlasu pravoslaví. 2

2 SVĚTOVÝ DEN VĚTRU V roce 2012 se akademie dne 16. června (v den konání valné hromady) stala jednou ze spolupořádajících organizací Světového dne větru, který je každoročně pořádán v řadě zemí světa ekologickými organizacemi a provozovateli větrnách elektráren. Cílem každoročně se opakujícího Světového Dne je upozornit veřejnost na výhody a možnosti využití větrné energie a seznámit občany s provozem větrných elektráren. Naše akce pod větrnou elektrárnou sv. Eliáše byla spojena s výkladem člena výkonného výboru Ing. Vladivoje Továrka pro dospělé účastníky a s pouštěním draků, stavbou větrníčků, kreslením a malým občerstvením, které zajišťovali dobrovolníci. Na akci propagovanou několika rozhlasovými stanicemi a akademií přijelo několik stovek lidí. Hlavním koordinátorem akce je u nás Česká společnost pro větrnou energii ČSVE, jejíž předseda Ing. Janeček nás v průběhu akce také navštívil a vyjádřil radost z naší dobře připravené účasti a přání v těchto akcích pokračovat také v příštích letech. INTERNÍ AUDIT ÚČETNICTVÍ NAŠÍ ORGANIZACE Interní audit učetního a finančního vykazování naší organizace byl realizován ve dvěch etapách, první bezprostředně po valné hromadě a na základě valnou hromadou schváleného návrhu našeho bývalého předsedy metropolity Kryštofa ThDr. Radima Pulce PhD. V rámci zlepšení fungování naší organizace po stránce účetního vykazování bylo na základě zprávy interního auditu a práce revizní komise přikročeno k doplnění části účetní dokumentace z roku 2011, byla zavedena přesná kniha jízd a realizovány některé další kroky návrhy interního auditu, které usnadňují řízení organizace zejména v současné době finanční krize, kdy je získat prostředky čím dál těžší a jejich přesné vykazování je potřebné. Velmi se v tomto směru osvědčila práce asistenta ředitele p. Tomáše Jurníčka, doplňující návrhy členů revizní komise i některá další zlepšení, ke kterým bylo v oblasti účetního vykazování přikročeno. POUŤ NA KOLECH DO CHUDOBÍNA Každoročně je dne 5. července akademii organizována malá cyklistická pouť do Chudobína při příležitosti tamějšího chrámového svátku. Tato byla za účasti bohužel pouze pouhé desítky zájemců uspořádána také dne 5. července v roce Ukázalo se, že asi nejzajímavější a nejlepší trasa pro kolaře vede z Vilémova přes Bílsko a Cholinu do Chudobína a zpět - po slavnostní bohoslužbě a setkání věřících přes Novou Ves, kamenolom a Loučku do Vilémova. Tato trasa je méně náročná a nabízí příležitost účastníkům zaplavat si v novočeském lomu. Poutníci z akademie i touto cestou děkují za milé přivítání chudobínskými pravoslavnými věřícími a milé pohoštění. NA KOLE ZA SVATÝM ELIÁŠEM 9. ROČNÍK Již 9. ročník duchovně-ekologicky-sportovní akce Na kole za svatým Eliášem uspořádalo občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov v roce Svatoeliášské putování na kolech, konané v den prorokova svátku 20. července, bylo tak jako v předchozích letech orámováno posvěcením kol a po svém ukončení slavnostním předáním diplomů všem účastníkům v prostorách monastýru a Gorazdova centra ve Vilémově. Také v roce 2012 bylo součástí akce zastavení na větrném mlýně s malou ekofarmou manželů Haikrových, bohoslužba u ikony pod točící se vrtulí větrné elektrárny sv. Eliáše a nechyběl ani tradiční společný oběd účastníků v protivanovské restauraci na návsi, jemuž předcházel díky dešti neméně náročný návrat účastníků přes Lipovou, Jednov a Konici do Vilémova. Putování k ikoně a větrné elektrárně sv. Eliáše se v roce 2012 účastnila i navzdory nezvykle deštivému a poměrně chladnému počasí řada nadšenců z blízkého i vzdálenějšího okolí. KOMUNITNÍ A MISIJNÍ CENTRUM S ČAJOVNOU Plánovaný projekt komunitního a misijního centra akademie s čajovnou se stal již v roce 2011 skutečností díky pochopení nadačního fondu Fastenopfer a Evangelické církve v Bavorsku, která poskytla grant na jeho realizaci. Samotná realizace obnášela adaptaci prostor bývalé garáže pro 3

3 potřeby kanceláře akademie a přestěhování kanceláře a pak relativně komplikované úpravy již předtím pronajatých prostor bývalé Horní hospody pod obchodem ve Vilémově ještě ve třetí čtvrtině roku Zde se významnou měrou zapojili četní členové, dobrovolníci, dobrovolnice a přátelé naší akademie. Samotný program pokračoval v roce 2012 pravidelným výukovým programem kurzem angličtiny vždy v úterý, programem pro maminky s dětmi vždy ve středu a programem Světem Bible každí druhý čtvrtek. O pátcích, sobotách a nedělích odpoledne a večer byla otevřena čajovna. Kromě uvedených programů v čajovně naše organizace uspořádala sérií zajímavých akcí koncertů a dalších programů pro veřejnost Zejména intelektuálně založení mladí lidé z blízkého i širšího okolí se v průběhu posledních měsíců roku 2012 se zájmem účastnili kulturních programů čajovny, kde v měsíci říjnu 2012 vystoupili například Hudci z Bouzovska,slovenský básník a písničkář Peter Punto Remiš nebo anglický písničkář světového formátu žijící v Praze Alasdair Bouch. Proběhlo také promítání kontroverzního rakouského katastrofického filmu o havárií jaderné elektrárny v Dukovanech. SLYŠET A BÝT SLYŠEN REFLEXE NAŠÍ VÍRY VE 21. STOLETÍ Konferenci pod titulem Slyšet a být slyšen reflexe naší víry ve 21 soletí uspořádalo října 2012 občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov ve spolupráci s úřadem eparchiální rady v Olomouci a ve spolupráci s úřadem metropolitní rady v Praze. Konference věnovaná problematice sdělovacích prostředků a jejich působení se konala s požehnáním metropolity Kryštofa a olomoucko- brněnského arcibiskupa Simeona a byla podpořena švédskou nadací Sigtuna, jejíž zástupce Prof. Alf Linderman na konferenci také přednesl úvodní příspěvek. Program zahrnoval kvalitní přednášky i bohatou diskusi k jednotlivým tématům. Prof. Linderman ze Švédska představil například dlouhodobé výsledky výzkumu upřednostňovaných hodnot a religiozity, které v některých zemích Evropy vykazují na jedné straně odklon od církví jakožto institucí, avšak na straně druhé - zejména v posledních letech - potvrzují větší zájem lidí o otázky spojené s hledáním smyslu života a trvalých hodnot duchovního charakteru. Prof. Linderman pak nastínil novodobý koncept sdělovacích prostředků, které se dnes pro mnohé lidi stávají jakoby novým náboženstvím protože dávají jednotlivci pocit spoluúčasti a participace na živote společnosti a celého lidstva (např. při sledování zpráv v televizi). Vladyka arcibiskup Kryštof ve své přednášce, která následovala, připomenul roli moderních sdělovacích prostředků které mohou lidi vést na duchovní cestě a ukázat jim duchovní rozměr života, avšak mohou pokud to jejich vlastníci dovolí anebo dokonce chtějí lidské životy destruovat a odvádět člověka od Boha. Toho jsem svědky zejména pokud je třeba v televizi anebo prostřednictvím internetu bezostyšně propagován konzumní a materialistický způsob života, násilí, požitkářství a pod. V závěru svojí přednášky metropolita Kryštof zdůraznil potřebu a přímo povinnost církve využívat všechna stávající i nová sdělovací média pro dobro člověka, jeho vzdělávání a duchovní růst. V dalším bloku věnovaném vizuálnímu médiu fotografie pak Prof. Jindřich Štrajt (jeden z nejvýznamnějších dokumentárních fotografů současnosti celosvětově) představil soubor životem víry inspirovaných fotografií Brána naděje, na nichž zachytil život různých křesťanských komunit u nás i v Evropě. Za jeden z vrcholů konference lze pokládat promítání dokumentu Světlo a tma, od zesnulého dokumentaristy Jana Špáty inspirovaný Štrajtovými osudy, jenž s neobyčejnou syrovostí a zároveň s velikou láskou k člověk zachytil život obyvatel a pracovníků rozpadajícího se státního statku a obce v pohraničí v roce Je pozoruhodné, že právě velká pravdivost dokumentu diváka nepřímo vtahuje do sledu leckdy absurdních obrazů a scén a ukazuje nakonec na duchovní rozměr lidského života bez berliček patosu a jakkoliv dobře míněné náboženské či jiné propagandy. Na tento dokument pak v průběhu druhého dne konference nepřímo a vlastně nečekaně navázala přednáška hlavního dramaturga náboženských pořadů ČT Michala Otřísla, který přednášel o úskalích a zvláštnostech televize, jakožto sdělovacího prostředku majícího velký vliv na diváky, avšak vyjadřujícího se a mluvícího ke svým konzumentům již ze své podstaty jinou 4

4 řečí než rozhlas anebo psaný text. Velký problémem je pak oslovit náboženským obsahem nenáboženskou společnost a na druhé straně uspokojit nábožensky motivovaného diváka, který sleduje náboženský pořad Jako dobrá cesta se ukazují být scénáře náboženských pořadů zaměřené na osobnosti, jejichž takříkajíc obyčejný život a obyčejná slova jsou prodchnuta hloubkou víry a duchovním poznáním. Všechny uvedené a velmi kvalitní přednášky (Prof. Linderman, ThDR. Kryštof, Prof. Štrajt a Mgr. Ortřísal) i zajímavé worshopy zaměřené na fotografování a tvořivé psaní přinesli účastníkům konference vhled do problematiky soudobých sdělovacích prostředků a jejich práce a také intelektuální obohacení, které snad bude účastníky využito v jejich další práci pro církev na tomto poli. Je jenom škoda, že se nakonec na konferenci nepovedlo dorazit většímu počtu účastníků. Velké poděkování zde proto patří olomoucko-brněnskému arcibiskupu ThDr. Simonovi, o. Raclavskému, br. Lukaničovi a br. Chrástovi a všem, kdo se konference anebo jednotlivých jejich částí se zájmem účastnili. PROGRAM OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA V roce 2012 byl s podporou Hornorakouského ministerstva pro životní prostředí a vodní zdroje v rámci společné protiatomové kampaně několika českých a rakouských organizací realizován projekt Obnovitelné zdroje energie pro střední školy a gymnázia v jehož rámci akademie nabídla zejména díky odborné pomoci člena výkonného výboru Mgr. Jaroslava Bajera jednodenní exkurze, semináře a skupinovou práci na téma energie studentům středních škol a gymnázií. Žáci a studenti i pedagogové měli dále v rámci projektu možnost seznámit se v průběhu jednoho dne s fungováním: 1. zařízení na spalování biomasy o tepelném výkonu 25 kw 2. solárně termických zařízení na ohřev 500 a 1000 litrů užitkové vody 3. fotovoltaických systémů o výkonu 115W a 1,2 kw 4. větrné elektrárny u Protivanova o výkonu 100 kw 5. zprostředkovaně vodní elektrárny u Hornej Stredy na Slovensku 6. a s historickým větrným mlýnem v Přemyslovicích 7. automobilem akademie využívajícím odpadní biomasu Samotný program pro školy zahrnoval interaktivní prezentace problematiky obnovitelných zdrojů energie ve srovnání s projekty vyuřití energie jádra, technologií a výklad k jednotlivým technologickým zařízením. Povedlo se nám v roce 2012 oslovit celkem 220 škol, z nichž (většinou ve skupinách po dvou týídách) do Vilémova, Přemyslovic a Protivanova zejména z důvodu probíhající vládní kampaně proti obnovitelným zdrojům energie a na podporu jádra dojelo celkem 7. I to však lze v daných podmínkách hodnotíme jako úspěch. ADVENTNÍ KONCERT VE VILÉMOVĚ Tak jako v předchozích letech, i v roce 2012 uspořádala Pravoslavná akademie ve Vilémově adventní koncert pro občany obce i širokého okolí. Letos ve Vilémově před přibližně stovkou nadšených posluchačů vystoupila ostravská hudební formace NISOS, která se ve svojí tvorbě většinou inspiruje řeckou lidovou hudbou - i když bývá často zařazována také pod hlavičku tzv. experimentálního folku. Skupina skládající se z významných ostravských skladatelů populární a interpretů lidové hudby z oblasti východního středomoří a Malé Asie předvedla po uvedení ze strany Jeho Blaženství metropolity Kryštofa publiku pozoruhodný hudební výkon a zanechala hluboký dojem. Koncert na skvělé profesionální úrovni byl odměněn dlouhým potleskem i pěkným proslovem starosty obce Vilémov Ing. Vladimíra Hufa. Za spolu-organizaci a podporu patří poděkování akademie Obecnímu úřadu ve Vilémově a mikroregionu Litovelsko. Za poskytnutí prostor děkují vděční posluchači, interpreti i organizátoři Vilémovskému monastýru i Jeho Vysokopřeosvícenosti olomoucko-brněnskému arcibiskupu Simonovi, členovi našeho sdružení, který celou akci inicioval. 5

5 NÁKUP AUTA A NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM NA BIOMASU Jak bylo patrné již v roce 2011 a před ním, auto akademie, škoda Felicia z roku 1998 pomalu přestávalo dostačovat nárokům organizace (oprava a dovoz materiálu na Slovenskoprojekt malé vodní elektrárny, projekty solárních střech v ČR, různé výstavy a prezentace v zahraničí, akce Čajovny mamre na festivalech a další externí akce). Po zvážení ekonomických možností a mnoha úvahách na téma požadavků na auto akademie na začátku roku 2012 bylo přikročeno k nákupu automobilu na biomasu, který by ukázal možnost využití obnovitelného zdroje energie v dopravě, měl by levnější provoz než Škodovka a také skýtal pohodlí a rychlost pro zamýšlené a připravované delší cesty pracovníků akademie do zahraničí a umožňoval převoz těžšího materiálu. Jak bylo již předtím ověřeno na autech dobrovolníka a člena akademie Ondřeje Lakomého i na autě přítele akademie Prof. Hanse Diefenbachera z Německa v tomto směru požadavkům i ekonomickým možnostem akademie plně(!) odpovídající se i na začátku roku 2012 jevil nákup auta typu Mercedes Benz 124 s naftovým motorem a pokud možno v provedení combi, která by umožnilo také dopravu materiálu a případně i více než pěti osob. Jako nejlepší z mnoha desítek se nakonec ukázala být nabídka Mercedesu 124 combi od města Osnabruck na severozápadě Německa. Diky cestě členů a dobrovolníků akademie br. Ondřeje Lakomého, Ing. Jana Jurníčka a ředitele organizace do Německa tak bylo vybráno a zakoupeno auto, které bylo relativně málo opotřebované. Bohužel se však nepodařilo najít žádnou nabídku osmimístné verze v požadovaném dobrém technickém stavu. Provoz auta v roce 2012 po několika drobných úpravách od dobrovolníka Ondřeje Lakomého jednoznačně potvrdil správnost volby po většinu roku byl totiž k pohonu užíván buďto levný použitý fritovací olej a kromě něj také relativně levná paliva typu ekonafta a bionafta s převahou biosložky. Několikrát (a to i v rámci delších cest) bylo velmi úspěšně zejména z důvodů ekonomických - přikročeno k využití zlevněného anebo expirovaného fritovacího oleje z potravinářských obchodů. Auto po zakoupení bez jediné poruchy v roce 2012 absolvovalo např. cestu zavátými německými dálnice do ČR, pak dlouhé cesty do Holandska (ECEN) a Německa, všechny cesty na Slovensko a opravy vodní elektrárny, ale také odvoz kamenů z kamenolomu na zpevnění břehů elektrárny a i další náročné cesty a dopravu věcí a osob na mnoho dalších míst. Rady pro provozování auta od dobrovolníka akademie a zkušeného,mercedesáře Ondřeje Lakomého pokládáme za neocenitelné a velmi za ně děkujeme. MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA V HORNEJ STREDĚ Rok 2012 byl dalším rokem, kdy jsme udržovali v chodu demonstrační Malou vodní elektrárnu Svatých apoštolů a spláceli úvěr u křesťanské rozvojové banky Oikocredit v Holandsku, úroky tak nepřímo podporujeme projekty pomoci Oikocreditu v rozvojových zemích. Několikrát v průběhu roku došlo na MVE k drobným poruchám servomotorů ovládajících regulační klapky obou turbín a také k poruchám řídícího systému elektrárny. Bylo také opět nutné betonování pravého břehu u hráze.. Zmenšila se opět administrativní zátěž spojená s provozem zařízení v síti Západoslovenské energetiky, avšak nikoliv naše měsíční poplatky za připojení k síti, ty opět narostli. Pro všechny vodní elektrárny ve střední Evropě se ukazuje jako problematické v posledních letech kolísání průtoků (někdy povodňové stavy a jindy dlouhotrvající nedostatek vody) toto má pak vliv na ekonomiku využití vodní energie i celkový provoz zařízení. Elektrárna akademie bohužel v tomto není výjimkou, i když se nám z chodu elektrárny splácet úvěr nadále - i když se zpožděními - daří. 6

6 MALÁ VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA V PROTIVANOVĚ I když demonstrační větrná elektrárna sv. Eliáše v Protivanově prakticky od svého uvedení provozu (v roce 2013 si připomeneme 10 výročí jejího spuštění), většinou sama o sobě není subjektem výročních zpáv, přeci jenom se o ní v souvislosti s rokem 2012 zmínit musíme. Na větrné elektrárně, která je a byla po dobu devíti zejména díky svojí dobré kvalitě a také díky péči našeho současného předsedy Ing. Vladivoje Továrna jediným jakž-takž spolehlivým a více-méně i pravidelným zdrojem příjmů naší organizace, došlo zřejmě v důsledku zásahu blesku v polovině srpna k závažné poruše a výpadku řídícího počítače, který, jak se ukázalo po několika marných pokusech o opravu v ČR, musel být nahrazen. Na novou řídící jednotku eklektrárny se povedlo řediteli se současným předsedou získat příslib prostředků při cestě do Holandska na zasedání ECEN, avšak jejich zaslání, výroba a zaslání z Dánska a také její nastavení z Německa zabralo hodně času a znamenalo výpadek výroby energie a tudíž i příjmů pro akademii na období delší než tři měsíce. V současnosti elektrárna již normálně funguje a nový, modernější počítačový systém řízení elektrárny se osvědčil. PROGRAM KLIMATICKÉHO FONDU V pokračující spolupráci s Protestantským institutem pro interdisciplinární výzkum Evangelické církve v Německu (FEST) byl v roce 2012 navržen a schválen nový projekt výtopen na biomasu a solárně termických instalací pro církve a při církvích působící instituce a organizace. Po vyhodnocení přísných emisních kritérií (lze podpořit pouze náhradu kotle na uhlí, náhradu elektrického vytápění a náhradu elektrického ohřevu vody za ekologický zdroj, případně větší samostatný projekt využití obnovitelného zdroje energie), může být projekt zahájen ve druhé polovině roku Od naší akademie se očekává získání partnerů pro přípravu instalací menších ekologických zařízení typu solárně termických zařízení a vytápění na biomasu (dřevní štěpka, pelety, brikety). SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY A ORGANIZACEMI Z DOMOVA I ZE ZAHARANIČÍ V roce 2012 se realizovala naše spolupráce s těmito partnery: Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku, Evropskou křesťanskou environmentální sítí (ECEN), Hornorakouskou vládou, Evangelickou církví v Bavorsku, Protestantským institutem pro interdisciplinární výzkum v Haidelberku (FEST) a Švédskou nadací Sigtuna. Pokračovala také naše spolupráce s Ekumenickou akademií Praha (EAP), Českou společností pro větrnou energii (ČSVE) a s Českou křesťanskou environmentální sítí (ČKES). Naše organizace byla pozvána k obnově spolupráce s Ekumenickou asociací akademií a laických center v Evropě (EAALCE)a k obnovení spolupráce s Křesťanskou konferencí pro otázky obrany a odzbrojení (CCADD), která se zabývá analýzou a předcházení vojenských konfliktů ve světě. Průběžně, avšak nedostatečně byly v roce 2012 aktualizovány internetové stránky, které informují o projektech akademie a odrážejí život naší organizace. Žádoucí a doposud nerealizované je jejich přeložení do angličtiny. Jako pozitivní posun lze vnímat vstup naší organizace do prostoru Facebooku a Twitteru zejména v souvislosti s nabídkou Komunitního a misijního centra s čajovnou. 7

7 8

8 Členové výkonného výboru, revizní komise, pracovníci a dobrovolníci v roce 2012 VÝKONNÝ VÝBOR PŘEDSEDA Do 16. prosince Doc. ThDr. metropolita Kryštof, Ph.D. (Radim Pulec), od 16. prosince 2012 Ing. Vladivoj Továrek ŘEDITEL MÍSTOPŘEDSEDA Mgr. Roman Juriga DALŠÍ ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU Mgr. Jaroslava Martínková do 16. prosince 2012 Ing. Vladivoj Továrek, od 16. prosince 2012 Doc. ThDr. metropolita Kryštof, Ph.D. (Radim Pulec), Mgr. Jaroslav Bajer do října 2012 o. Ing. Mgr. Christian Popescu od 16. června Bc. Alena Blažková.. REVIZNÍ KOMISE o. Ing., Mgr. Dušan Basil Švábeník o. Mgr. Patrik Ludvík do května 2012 Ing. Arch. Taťána Tzoumasová od 16. června 2012 Hedvika Popelková. PRACOVNÍCI V ROCE 2012 Ivana Stavělová, externí účetní DOBROVOLNÍCI Tomáš Jurníček Hedvika Popelková Alena Blažková Ondřej Lakomý Veronika Bulová Jiří Popelka Helena Poučová Petr Vlček Jaroslav Juriga Zuzana Pepelová Jan Jurníček a další 9

9 PODĚKOVÁNÍ Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov touto cestou děkuje všem institucím, nadacím a jednotlivcům, kteří se svou nezištnou prací, granty, dary či radou zasloužili o to, že Pravoslavná akademie Vilémov mohla i v roce 2012 plnit své poslání. Věříme, že ti, kdo naši práci podpořili v minulosti jednotlivci, instituce, firmy i nadace z domova i ze zahraničí, nám nadále zachovají přízeň a budou se také v budoucnu podílet na realizaci našich projektů. ZVLÁŠTĚ DĚKUJEME: Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku a vedení Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie, Evangelické církvi v Bavorsku, Protestantskému institutu pro interdisciplinární výzkum církve v Heidelbergu, Hornorakouské vládě, firmě Virtue, s. r.o. z Čachtic (Slovensko), Obecnímu úřadu ve Vilémově, Povodí Váhu, š. p. Piešťany (Slovensko), Evropské křesťanské environmentální síti (ECEN) se sídlem v Bruselu, Ekumenické akademii Praha, České křesťanské environmentální síti, Duchovní správě katedrálního chrámu sv. Gorazda v Olomouci, a Ekumenické radě církví v České republice. Dále děkujeme prof. dr. Hansu Diefenbacherovi z Heidelbergu a za vedení účetnictví pí Ivaně Stavělové ze Slatinek. Za neocenitelné rady pro naši další práci děkujeme Ing. Jaromíru Adamcovi z firmy Adamec Audit, s. r. o. z Liberce, Ing. Bertě Míškové, br. Ivovi Huclovi z Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavech, Ing. Jiřímu Šoukalovi CSc. a mnoha dalším přátelům. Zvláště děkujeme za dobrovolnickou pomoc těch našich členů, členů výkonného výboru a přátel, kteří se zasloužili o úspěšnou realizaci různých projektů. Sestrám monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově děkujeme za pomoc při přípravě a realizaci našich programů pořádaných v prostorách Gorazdova cyrilometodějského střediska duchovních setkání. Děkujeme všem členům a přátelům, kteří svým myšlením, modlitbou, penězi a prací podpořili aktivity Pravoslavné akademie Vilémov v roce 2012 a doufáme, že nám i v příštích letech zachovají svou přízeň. 10

10 Občanské sdružení Pravoslavná akademie v roce 2013 připravuje a plánuje: EVROPSKÝ DEN SLUNCE 11. května 2013, ve spolupráci s organizacemi zabývajícími se využitím slunečné energie. V RÁMCI PROGRAMU SETKÁNÍ KULTUR, Ve dnech května 2013 stan v Mikulčicích s čajovnou MAMRE při příležitosti oslav příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v rámci programu SETKÁNÍ KULTUR. SVĚTOVÝ DEN VĚTRU, V sobotu 15. června 2013 v rámci Evropského dne větrné energie pod elektrárnou sv. Eliáše v Protivanově. NA KOLE ZA SVATÝM ELIÁŠEM Jubilejní X. ročník duchovně-ekologicky-sportovní akce Na kole za sv. Eliášem v sobotu 20. července 2013 s výjezdem z Vilémova v 8:00 hod, návštěvou větrného mlýna v Přemyslovicích, bohoslužba u ikony sv. Eliáše u větrné elektrárny v Protivanově s návratem kolem 18:00 hod. DEN MODLITEB ZA STVOŘENÍ NA TÉMA FAIR TRADE (SPRAVEDLIVÝ OBCHOD) V neděli 1. září 2013 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ, Jednodenní program s exkurzí, prezentacemi a skupinovou prací pro žáky a studenty středních škol s podporou Hornorakouské vlády. ANTI ATOM TV, Vznik televizního studia, které bude prostřednictvím svého pravidelného programu na internetu informovat o problematice jaderné energie a dění v oblasti ekologické energetiky. MODLITBA ZA DOMOV, 28. října, Hora Říp, účast akademie s čajovnou MAMRE, akci pořádá Ekumenická rada církví v ČR. ADVENTNÍ KONCERT, Sbor katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje pod vedením Maria Christou (Datum v jednání). V RÁMCI CENTRA PRO APLIKACI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ekologické poradenství pro církve, charity a neziskové organizace, teoretická příprava instalací kotlů na biomasu a solárních kolektorů k zafinancování pro Německý klimatický fond. Udržování monitorovacího objektu, stavebních i strojních součástí demonstrační malé vodní elektrárny v Hornej Stredě (SR). Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov velmi uvítá pomoc dobrovolníků a také věcné a finanční dary, které umožní realizaci jednotlivých aktivit, seminářů a projektů a také lepší propagaci programů akademie. Adresa: Pravoslavná akademie Vilémov, Vilémov u Litovle 135/97, Číslo účtu:pravoslavná akademie Vilémov, ČSOB a. s.: /0300 Tel.: , 11

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 13 Téma: Povodně 2013 Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě www.cz-museums.cz 240 DNÕ A ämitec! PODPORA WINDOWS

Více

Červen 2010, číslo 6/2010.

Červen 2010, číslo 6/2010. HLAS VENKOVA občasník pro venkov HLAS VENKOVA... občasník pro venkov Přitom stačilo již jen málo a povodňové škody z letošních květnových srážek mohly dosáhnout výrazně většího rozsahu. Naštěstí průtoky

Více

TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti

TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 tel.: +420 542 221 501 fax: +420 542 221 502 info@trialog-brno.cz www.trialog-brno.cz 1 OBSAH

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Výroční zpráva 2011 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených

Více

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE.

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE. ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj červen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Vážení přátelé,

Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Vážení přátelé, výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Úvodní slovo předsedkyně správní rady Vážení přátelé, když jsem přemýšlela o tomto úvodním slovu k výroční zprávě Nadačního

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Zpravodaj. Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003

Zpravodaj. Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003 Zpravodaj Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003 Vážení přátelé, členové a příznivci STUŽ, dovolte, abych Vás přivítala v novém roce na stránkách Zpravodaje STUŽ a popřála Vám jménem předsednictva

Více

Mezinárodní vědecká konference

Mezinárodní vědecká konference K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) v Českých Budějovicích,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více