KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII"

Transkript

1 O ORGANIZACI Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov vzniklo v roce 1995 a bylo registrováno na začátku roku 1996 jako samostatná, nevládní, nezisková organizace. Pravoslavná akademie byla od svého vzniku organizátorem a pořadatelem celé řady seminářů, přednášek, školicích kurzů a mnoha dalších aktivit se vzdělávacím, duchovním, kulturním a ekologickým zaměřením s cílem kultivace a rozvoje dialogu mezi církví a společností. Významným počinem minulých let bylo například založení Centra pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie a také Komunitního a misijního centra s čajovnou. POSLÁNÍ A CÍLE Poslání a cíle Pravoslavné akademie Vilémov jsou dány ustavujícím shromážděním a stanovami: Podporovat pronikání etických hodnot křesťanství do společnosti, upevňovat ekumenické vztahy mezi křesťanskými církvemi u nás i v zahraničí, vytvářet prostor pro demokratický dialog církve a společnosti a vzájemný dialog různých zájmových a profesních skupin, umožnit náboženské, etické a ekologické vzdělávání dospělých a mládeže. Podporovat kulturní výměny mezi příslušníky různých církví a občany různých zemí. Napomáhat duchovnímu a mravnímu růstu dospělých a mládeže. KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII Pravoslavná akademie byla od svého vzniku až po současnost tvořena malou skupinou pravoslavných věřících, duchovních a jejich přátel a spolupracovníků, příslušníků jiných církví a osob bez vyznání. Do širšího kruhu spolupracovníků, partnerů a přátel Pravoslavné akademie Vilémov patřili někteří představitelé kulturního a občanského života a pracovníci několika organizací obdobného zaměření z domova i z ciziny. Dále pak návštěvníci našich seminářů, konferencí a kurzů a zájemci o naši práci a všichni lidé podílející se aktivně anebo pasivně na aktivitách našeho sdružení. PRAVOSLAVNÁ AKADEMIE VILÉMOV V ROCE 2012 V roce 2012 byla realizována většina plánovaných programů a projektů. Jako úspěch lze hodnotit, že jsme dokázali s pomocí donorů z Evangelické církve v Bavorsku (i když v pronajatých prostorách v centru Vilémova) po celý rok (a od října 2011 do konce března 2013) udržovat v chodu projekt Komunitního a misijního centra s čajovnou. Z mezinárodních ukázek a prezentací naší práce v roce 2012 stojí za připomenutí prezentace akademie předsedou a Ing. Vladivojem Továrkem na 9. Valném shromáždění Evropské křesťanské environmentální sítě(ecen) konaném pod titulem Ekologická spravedlnost růst v naději ve dnech 29. srpna až 2. září 2012 v Elspeetu v Holandsku, dále prezentace našich ekologických aktivit a projektů na listopadovém zasedání řídícího týmu Evropské křesťanské environmentální sítě (ECEN) v Bruselu, kde byl ředitel Mgr. Roman Juriga zvolen spolupředsedou ECEN. Aktivity akademie byly dále představeny skupině nejvyšších představitelů církví sdružených v Ekumenické radě církvi v ČR po jejím zasedání ve Vilémově. Již tradičně se akademie podílela na propagaci pouti k Fonkově studánce 6. ledna a některých dalších akcí pravoslavné církve a přispěla na pozvání otce Mgr. RNDr. Petra Nováka skromnou prezentací čajovny a ekologických projektů k průběhu Noci kostelů v Olomouci v katedrálním chrámu sv. Gorazda v roce Akademie v rámci svých skromných možností také v roce 2012 technicky podporovala vydávání církevního časopisu Hlas pravoslaví a další činnost ředitele, který je také tiskovým tajemníkem olomoucko-brněnské eparchie a odpovědným redaktorem Hlasu pravoslaví. 2

2 SVĚTOVÝ DEN VĚTRU V roce 2012 se akademie dne 16. června (v den konání valné hromady) stala jednou ze spolupořádajících organizací Světového dne větru, který je každoročně pořádán v řadě zemí světa ekologickými organizacemi a provozovateli větrnách elektráren. Cílem každoročně se opakujícího Světového Dne je upozornit veřejnost na výhody a možnosti využití větrné energie a seznámit občany s provozem větrných elektráren. Naše akce pod větrnou elektrárnou sv. Eliáše byla spojena s výkladem člena výkonného výboru Ing. Vladivoje Továrka pro dospělé účastníky a s pouštěním draků, stavbou větrníčků, kreslením a malým občerstvením, které zajišťovali dobrovolníci. Na akci propagovanou několika rozhlasovými stanicemi a akademií přijelo několik stovek lidí. Hlavním koordinátorem akce je u nás Česká společnost pro větrnou energii ČSVE, jejíž předseda Ing. Janeček nás v průběhu akce také navštívil a vyjádřil radost z naší dobře připravené účasti a přání v těchto akcích pokračovat také v příštích letech. INTERNÍ AUDIT ÚČETNICTVÍ NAŠÍ ORGANIZACE Interní audit učetního a finančního vykazování naší organizace byl realizován ve dvěch etapách, první bezprostředně po valné hromadě a na základě valnou hromadou schváleného návrhu našeho bývalého předsedy metropolity Kryštofa ThDr. Radima Pulce PhD. V rámci zlepšení fungování naší organizace po stránce účetního vykazování bylo na základě zprávy interního auditu a práce revizní komise přikročeno k doplnění části účetní dokumentace z roku 2011, byla zavedena přesná kniha jízd a realizovány některé další kroky návrhy interního auditu, které usnadňují řízení organizace zejména v současné době finanční krize, kdy je získat prostředky čím dál těžší a jejich přesné vykazování je potřebné. Velmi se v tomto směru osvědčila práce asistenta ředitele p. Tomáše Jurníčka, doplňující návrhy členů revizní komise i některá další zlepšení, ke kterým bylo v oblasti účetního vykazování přikročeno. POUŤ NA KOLECH DO CHUDOBÍNA Každoročně je dne 5. července akademii organizována malá cyklistická pouť do Chudobína při příležitosti tamějšího chrámového svátku. Tato byla za účasti bohužel pouze pouhé desítky zájemců uspořádána také dne 5. července v roce Ukázalo se, že asi nejzajímavější a nejlepší trasa pro kolaře vede z Vilémova přes Bílsko a Cholinu do Chudobína a zpět - po slavnostní bohoslužbě a setkání věřících přes Novou Ves, kamenolom a Loučku do Vilémova. Tato trasa je méně náročná a nabízí příležitost účastníkům zaplavat si v novočeském lomu. Poutníci z akademie i touto cestou děkují za milé přivítání chudobínskými pravoslavnými věřícími a milé pohoštění. NA KOLE ZA SVATÝM ELIÁŠEM 9. ROČNÍK Již 9. ročník duchovně-ekologicky-sportovní akce Na kole za svatým Eliášem uspořádalo občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov v roce Svatoeliášské putování na kolech, konané v den prorokova svátku 20. července, bylo tak jako v předchozích letech orámováno posvěcením kol a po svém ukončení slavnostním předáním diplomů všem účastníkům v prostorách monastýru a Gorazdova centra ve Vilémově. Také v roce 2012 bylo součástí akce zastavení na větrném mlýně s malou ekofarmou manželů Haikrových, bohoslužba u ikony pod točící se vrtulí větrné elektrárny sv. Eliáše a nechyběl ani tradiční společný oběd účastníků v protivanovské restauraci na návsi, jemuž předcházel díky dešti neméně náročný návrat účastníků přes Lipovou, Jednov a Konici do Vilémova. Putování k ikoně a větrné elektrárně sv. Eliáše se v roce 2012 účastnila i navzdory nezvykle deštivému a poměrně chladnému počasí řada nadšenců z blízkého i vzdálenějšího okolí. KOMUNITNÍ A MISIJNÍ CENTRUM S ČAJOVNOU Plánovaný projekt komunitního a misijního centra akademie s čajovnou se stal již v roce 2011 skutečností díky pochopení nadačního fondu Fastenopfer a Evangelické církve v Bavorsku, která poskytla grant na jeho realizaci. Samotná realizace obnášela adaptaci prostor bývalé garáže pro 3

3 potřeby kanceláře akademie a přestěhování kanceláře a pak relativně komplikované úpravy již předtím pronajatých prostor bývalé Horní hospody pod obchodem ve Vilémově ještě ve třetí čtvrtině roku Zde se významnou měrou zapojili četní členové, dobrovolníci, dobrovolnice a přátelé naší akademie. Samotný program pokračoval v roce 2012 pravidelným výukovým programem kurzem angličtiny vždy v úterý, programem pro maminky s dětmi vždy ve středu a programem Světem Bible každí druhý čtvrtek. O pátcích, sobotách a nedělích odpoledne a večer byla otevřena čajovna. Kromě uvedených programů v čajovně naše organizace uspořádala sérií zajímavých akcí koncertů a dalších programů pro veřejnost Zejména intelektuálně založení mladí lidé z blízkého i širšího okolí se v průběhu posledních měsíců roku 2012 se zájmem účastnili kulturních programů čajovny, kde v měsíci říjnu 2012 vystoupili například Hudci z Bouzovska,slovenský básník a písničkář Peter Punto Remiš nebo anglický písničkář světového formátu žijící v Praze Alasdair Bouch. Proběhlo také promítání kontroverzního rakouského katastrofického filmu o havárií jaderné elektrárny v Dukovanech. SLYŠET A BÝT SLYŠEN REFLEXE NAŠÍ VÍRY VE 21. STOLETÍ Konferenci pod titulem Slyšet a být slyšen reflexe naší víry ve 21 soletí uspořádalo října 2012 občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov ve spolupráci s úřadem eparchiální rady v Olomouci a ve spolupráci s úřadem metropolitní rady v Praze. Konference věnovaná problematice sdělovacích prostředků a jejich působení se konala s požehnáním metropolity Kryštofa a olomoucko- brněnského arcibiskupa Simeona a byla podpořena švédskou nadací Sigtuna, jejíž zástupce Prof. Alf Linderman na konferenci také přednesl úvodní příspěvek. Program zahrnoval kvalitní přednášky i bohatou diskusi k jednotlivým tématům. Prof. Linderman ze Švédska představil například dlouhodobé výsledky výzkumu upřednostňovaných hodnot a religiozity, které v některých zemích Evropy vykazují na jedné straně odklon od církví jakožto institucí, avšak na straně druhé - zejména v posledních letech - potvrzují větší zájem lidí o otázky spojené s hledáním smyslu života a trvalých hodnot duchovního charakteru. Prof. Linderman pak nastínil novodobý koncept sdělovacích prostředků, které se dnes pro mnohé lidi stávají jakoby novým náboženstvím protože dávají jednotlivci pocit spoluúčasti a participace na živote společnosti a celého lidstva (např. při sledování zpráv v televizi). Vladyka arcibiskup Kryštof ve své přednášce, která následovala, připomenul roli moderních sdělovacích prostředků které mohou lidi vést na duchovní cestě a ukázat jim duchovní rozměr života, avšak mohou pokud to jejich vlastníci dovolí anebo dokonce chtějí lidské životy destruovat a odvádět člověka od Boha. Toho jsem svědky zejména pokud je třeba v televizi anebo prostřednictvím internetu bezostyšně propagován konzumní a materialistický způsob života, násilí, požitkářství a pod. V závěru svojí přednášky metropolita Kryštof zdůraznil potřebu a přímo povinnost církve využívat všechna stávající i nová sdělovací média pro dobro člověka, jeho vzdělávání a duchovní růst. V dalším bloku věnovaném vizuálnímu médiu fotografie pak Prof. Jindřich Štrajt (jeden z nejvýznamnějších dokumentárních fotografů současnosti celosvětově) představil soubor životem víry inspirovaných fotografií Brána naděje, na nichž zachytil život různých křesťanských komunit u nás i v Evropě. Za jeden z vrcholů konference lze pokládat promítání dokumentu Světlo a tma, od zesnulého dokumentaristy Jana Špáty inspirovaný Štrajtovými osudy, jenž s neobyčejnou syrovostí a zároveň s velikou láskou k člověk zachytil život obyvatel a pracovníků rozpadajícího se státního statku a obce v pohraničí v roce Je pozoruhodné, že právě velká pravdivost dokumentu diváka nepřímo vtahuje do sledu leckdy absurdních obrazů a scén a ukazuje nakonec na duchovní rozměr lidského života bez berliček patosu a jakkoliv dobře míněné náboženské či jiné propagandy. Na tento dokument pak v průběhu druhého dne konference nepřímo a vlastně nečekaně navázala přednáška hlavního dramaturga náboženských pořadů ČT Michala Otřísla, který přednášel o úskalích a zvláštnostech televize, jakožto sdělovacího prostředku majícího velký vliv na diváky, avšak vyjadřujícího se a mluvícího ke svým konzumentům již ze své podstaty jinou 4

4 řečí než rozhlas anebo psaný text. Velký problémem je pak oslovit náboženským obsahem nenáboženskou společnost a na druhé straně uspokojit nábožensky motivovaného diváka, který sleduje náboženský pořad Jako dobrá cesta se ukazují být scénáře náboženských pořadů zaměřené na osobnosti, jejichž takříkajíc obyčejný život a obyčejná slova jsou prodchnuta hloubkou víry a duchovním poznáním. Všechny uvedené a velmi kvalitní přednášky (Prof. Linderman, ThDR. Kryštof, Prof. Štrajt a Mgr. Ortřísal) i zajímavé worshopy zaměřené na fotografování a tvořivé psaní přinesli účastníkům konference vhled do problematiky soudobých sdělovacích prostředků a jejich práce a také intelektuální obohacení, které snad bude účastníky využito v jejich další práci pro církev na tomto poli. Je jenom škoda, že se nakonec na konferenci nepovedlo dorazit většímu počtu účastníků. Velké poděkování zde proto patří olomoucko-brněnskému arcibiskupu ThDr. Simonovi, o. Raclavskému, br. Lukaničovi a br. Chrástovi a všem, kdo se konference anebo jednotlivých jejich částí se zájmem účastnili. PROGRAM OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA V roce 2012 byl s podporou Hornorakouského ministerstva pro životní prostředí a vodní zdroje v rámci společné protiatomové kampaně několika českých a rakouských organizací realizován projekt Obnovitelné zdroje energie pro střední školy a gymnázia v jehož rámci akademie nabídla zejména díky odborné pomoci člena výkonného výboru Mgr. Jaroslava Bajera jednodenní exkurze, semináře a skupinovou práci na téma energie studentům středních škol a gymnázií. Žáci a studenti i pedagogové měli dále v rámci projektu možnost seznámit se v průběhu jednoho dne s fungováním: 1. zařízení na spalování biomasy o tepelném výkonu 25 kw 2. solárně termických zařízení na ohřev 500 a 1000 litrů užitkové vody 3. fotovoltaických systémů o výkonu 115W a 1,2 kw 4. větrné elektrárny u Protivanova o výkonu 100 kw 5. zprostředkovaně vodní elektrárny u Hornej Stredy na Slovensku 6. a s historickým větrným mlýnem v Přemyslovicích 7. automobilem akademie využívajícím odpadní biomasu Samotný program pro školy zahrnoval interaktivní prezentace problematiky obnovitelných zdrojů energie ve srovnání s projekty vyuřití energie jádra, technologií a výklad k jednotlivým technologickým zařízením. Povedlo se nám v roce 2012 oslovit celkem 220 škol, z nichž (většinou ve skupinách po dvou týídách) do Vilémova, Přemyslovic a Protivanova zejména z důvodu probíhající vládní kampaně proti obnovitelným zdrojům energie a na podporu jádra dojelo celkem 7. I to však lze v daných podmínkách hodnotíme jako úspěch. ADVENTNÍ KONCERT VE VILÉMOVĚ Tak jako v předchozích letech, i v roce 2012 uspořádala Pravoslavná akademie ve Vilémově adventní koncert pro občany obce i širokého okolí. Letos ve Vilémově před přibližně stovkou nadšených posluchačů vystoupila ostravská hudební formace NISOS, která se ve svojí tvorbě většinou inspiruje řeckou lidovou hudbou - i když bývá často zařazována také pod hlavičku tzv. experimentálního folku. Skupina skládající se z významných ostravských skladatelů populární a interpretů lidové hudby z oblasti východního středomoří a Malé Asie předvedla po uvedení ze strany Jeho Blaženství metropolity Kryštofa publiku pozoruhodný hudební výkon a zanechala hluboký dojem. Koncert na skvělé profesionální úrovni byl odměněn dlouhým potleskem i pěkným proslovem starosty obce Vilémov Ing. Vladimíra Hufa. Za spolu-organizaci a podporu patří poděkování akademie Obecnímu úřadu ve Vilémově a mikroregionu Litovelsko. Za poskytnutí prostor děkují vděční posluchači, interpreti i organizátoři Vilémovskému monastýru i Jeho Vysokopřeosvícenosti olomoucko-brněnskému arcibiskupu Simonovi, členovi našeho sdružení, který celou akci inicioval. 5

5 NÁKUP AUTA A NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM NA BIOMASU Jak bylo patrné již v roce 2011 a před ním, auto akademie, škoda Felicia z roku 1998 pomalu přestávalo dostačovat nárokům organizace (oprava a dovoz materiálu na Slovenskoprojekt malé vodní elektrárny, projekty solárních střech v ČR, různé výstavy a prezentace v zahraničí, akce Čajovny mamre na festivalech a další externí akce). Po zvážení ekonomických možností a mnoha úvahách na téma požadavků na auto akademie na začátku roku 2012 bylo přikročeno k nákupu automobilu na biomasu, který by ukázal možnost využití obnovitelného zdroje energie v dopravě, měl by levnější provoz než Škodovka a také skýtal pohodlí a rychlost pro zamýšlené a připravované delší cesty pracovníků akademie do zahraničí a umožňoval převoz těžšího materiálu. Jak bylo již předtím ověřeno na autech dobrovolníka a člena akademie Ondřeje Lakomého i na autě přítele akademie Prof. Hanse Diefenbachera z Německa v tomto směru požadavkům i ekonomickým možnostem akademie plně(!) odpovídající se i na začátku roku 2012 jevil nákup auta typu Mercedes Benz 124 s naftovým motorem a pokud možno v provedení combi, která by umožnilo také dopravu materiálu a případně i více než pěti osob. Jako nejlepší z mnoha desítek se nakonec ukázala být nabídka Mercedesu 124 combi od města Osnabruck na severozápadě Německa. Diky cestě členů a dobrovolníků akademie br. Ondřeje Lakomého, Ing. Jana Jurníčka a ředitele organizace do Německa tak bylo vybráno a zakoupeno auto, které bylo relativně málo opotřebované. Bohužel se však nepodařilo najít žádnou nabídku osmimístné verze v požadovaném dobrém technickém stavu. Provoz auta v roce 2012 po několika drobných úpravách od dobrovolníka Ondřeje Lakomého jednoznačně potvrdil správnost volby po většinu roku byl totiž k pohonu užíván buďto levný použitý fritovací olej a kromě něj také relativně levná paliva typu ekonafta a bionafta s převahou biosložky. Několikrát (a to i v rámci delších cest) bylo velmi úspěšně zejména z důvodů ekonomických - přikročeno k využití zlevněného anebo expirovaného fritovacího oleje z potravinářských obchodů. Auto po zakoupení bez jediné poruchy v roce 2012 absolvovalo např. cestu zavátými německými dálnice do ČR, pak dlouhé cesty do Holandska (ECEN) a Německa, všechny cesty na Slovensko a opravy vodní elektrárny, ale také odvoz kamenů z kamenolomu na zpevnění břehů elektrárny a i další náročné cesty a dopravu věcí a osob na mnoho dalších míst. Rady pro provozování auta od dobrovolníka akademie a zkušeného,mercedesáře Ondřeje Lakomého pokládáme za neocenitelné a velmi za ně děkujeme. MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA V HORNEJ STREDĚ Rok 2012 byl dalším rokem, kdy jsme udržovali v chodu demonstrační Malou vodní elektrárnu Svatých apoštolů a spláceli úvěr u křesťanské rozvojové banky Oikocredit v Holandsku, úroky tak nepřímo podporujeme projekty pomoci Oikocreditu v rozvojových zemích. Několikrát v průběhu roku došlo na MVE k drobným poruchám servomotorů ovládajících regulační klapky obou turbín a také k poruchám řídícího systému elektrárny. Bylo také opět nutné betonování pravého břehu u hráze.. Zmenšila se opět administrativní zátěž spojená s provozem zařízení v síti Západoslovenské energetiky, avšak nikoliv naše měsíční poplatky za připojení k síti, ty opět narostli. Pro všechny vodní elektrárny ve střední Evropě se ukazuje jako problematické v posledních letech kolísání průtoků (někdy povodňové stavy a jindy dlouhotrvající nedostatek vody) toto má pak vliv na ekonomiku využití vodní energie i celkový provoz zařízení. Elektrárna akademie bohužel v tomto není výjimkou, i když se nám z chodu elektrárny splácet úvěr nadále - i když se zpožděními - daří. 6

6 MALÁ VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA V PROTIVANOVĚ I když demonstrační větrná elektrárna sv. Eliáše v Protivanově prakticky od svého uvedení provozu (v roce 2013 si připomeneme 10 výročí jejího spuštění), většinou sama o sobě není subjektem výročních zpáv, přeci jenom se o ní v souvislosti s rokem 2012 zmínit musíme. Na větrné elektrárně, která je a byla po dobu devíti zejména díky svojí dobré kvalitě a také díky péči našeho současného předsedy Ing. Vladivoje Továrna jediným jakž-takž spolehlivým a více-méně i pravidelným zdrojem příjmů naší organizace, došlo zřejmě v důsledku zásahu blesku v polovině srpna k závažné poruše a výpadku řídícího počítače, který, jak se ukázalo po několika marných pokusech o opravu v ČR, musel být nahrazen. Na novou řídící jednotku eklektrárny se povedlo řediteli se současným předsedou získat příslib prostředků při cestě do Holandska na zasedání ECEN, avšak jejich zaslání, výroba a zaslání z Dánska a také její nastavení z Německa zabralo hodně času a znamenalo výpadek výroby energie a tudíž i příjmů pro akademii na období delší než tři měsíce. V současnosti elektrárna již normálně funguje a nový, modernější počítačový systém řízení elektrárny se osvědčil. PROGRAM KLIMATICKÉHO FONDU V pokračující spolupráci s Protestantským institutem pro interdisciplinární výzkum Evangelické církve v Německu (FEST) byl v roce 2012 navržen a schválen nový projekt výtopen na biomasu a solárně termických instalací pro církve a při církvích působící instituce a organizace. Po vyhodnocení přísných emisních kritérií (lze podpořit pouze náhradu kotle na uhlí, náhradu elektrického vytápění a náhradu elektrického ohřevu vody za ekologický zdroj, případně větší samostatný projekt využití obnovitelného zdroje energie), může být projekt zahájen ve druhé polovině roku Od naší akademie se očekává získání partnerů pro přípravu instalací menších ekologických zařízení typu solárně termických zařízení a vytápění na biomasu (dřevní štěpka, pelety, brikety). SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY A ORGANIZACEMI Z DOMOVA I ZE ZAHARANIČÍ V roce 2012 se realizovala naše spolupráce s těmito partnery: Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku, Evropskou křesťanskou environmentální sítí (ECEN), Hornorakouskou vládou, Evangelickou církví v Bavorsku, Protestantským institutem pro interdisciplinární výzkum v Haidelberku (FEST) a Švédskou nadací Sigtuna. Pokračovala také naše spolupráce s Ekumenickou akademií Praha (EAP), Českou společností pro větrnou energii (ČSVE) a s Českou křesťanskou environmentální sítí (ČKES). Naše organizace byla pozvána k obnově spolupráce s Ekumenickou asociací akademií a laických center v Evropě (EAALCE)a k obnovení spolupráce s Křesťanskou konferencí pro otázky obrany a odzbrojení (CCADD), která se zabývá analýzou a předcházení vojenských konfliktů ve světě. Průběžně, avšak nedostatečně byly v roce 2012 aktualizovány internetové stránky, které informují o projektech akademie a odrážejí život naší organizace. Žádoucí a doposud nerealizované je jejich přeložení do angličtiny. Jako pozitivní posun lze vnímat vstup naší organizace do prostoru Facebooku a Twitteru zejména v souvislosti s nabídkou Komunitního a misijního centra s čajovnou. 7

7 8

8 Členové výkonného výboru, revizní komise, pracovníci a dobrovolníci v roce 2012 VÝKONNÝ VÝBOR PŘEDSEDA Do 16. prosince Doc. ThDr. metropolita Kryštof, Ph.D. (Radim Pulec), od 16. prosince 2012 Ing. Vladivoj Továrek ŘEDITEL MÍSTOPŘEDSEDA Mgr. Roman Juriga DALŠÍ ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU Mgr. Jaroslava Martínková do 16. prosince 2012 Ing. Vladivoj Továrek, od 16. prosince 2012 Doc. ThDr. metropolita Kryštof, Ph.D. (Radim Pulec), Mgr. Jaroslav Bajer do října 2012 o. Ing. Mgr. Christian Popescu od 16. června Bc. Alena Blažková.. REVIZNÍ KOMISE o. Ing., Mgr. Dušan Basil Švábeník o. Mgr. Patrik Ludvík do května 2012 Ing. Arch. Taťána Tzoumasová od 16. června 2012 Hedvika Popelková. PRACOVNÍCI V ROCE 2012 Ivana Stavělová, externí účetní DOBROVOLNÍCI Tomáš Jurníček Hedvika Popelková Alena Blažková Ondřej Lakomý Veronika Bulová Jiří Popelka Helena Poučová Petr Vlček Jaroslav Juriga Zuzana Pepelová Jan Jurníček a další 9

9 PODĚKOVÁNÍ Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov touto cestou děkuje všem institucím, nadacím a jednotlivcům, kteří se svou nezištnou prací, granty, dary či radou zasloužili o to, že Pravoslavná akademie Vilémov mohla i v roce 2012 plnit své poslání. Věříme, že ti, kdo naši práci podpořili v minulosti jednotlivci, instituce, firmy i nadace z domova i ze zahraničí, nám nadále zachovají přízeň a budou se také v budoucnu podílet na realizaci našich projektů. ZVLÁŠTĚ DĚKUJEME: Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku a vedení Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie, Evangelické církvi v Bavorsku, Protestantskému institutu pro interdisciplinární výzkum církve v Heidelbergu, Hornorakouské vládě, firmě Virtue, s. r.o. z Čachtic (Slovensko), Obecnímu úřadu ve Vilémově, Povodí Váhu, š. p. Piešťany (Slovensko), Evropské křesťanské environmentální síti (ECEN) se sídlem v Bruselu, Ekumenické akademii Praha, České křesťanské environmentální síti, Duchovní správě katedrálního chrámu sv. Gorazda v Olomouci, a Ekumenické radě církví v České republice. Dále děkujeme prof. dr. Hansu Diefenbacherovi z Heidelbergu a za vedení účetnictví pí Ivaně Stavělové ze Slatinek. Za neocenitelné rady pro naši další práci děkujeme Ing. Jaromíru Adamcovi z firmy Adamec Audit, s. r. o. z Liberce, Ing. Bertě Míškové, br. Ivovi Huclovi z Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavech, Ing. Jiřímu Šoukalovi CSc. a mnoha dalším přátelům. Zvláště děkujeme za dobrovolnickou pomoc těch našich členů, členů výkonného výboru a přátel, kteří se zasloužili o úspěšnou realizaci různých projektů. Sestrám monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově děkujeme za pomoc při přípravě a realizaci našich programů pořádaných v prostorách Gorazdova cyrilometodějského střediska duchovních setkání. Děkujeme všem členům a přátelům, kteří svým myšlením, modlitbou, penězi a prací podpořili aktivity Pravoslavné akademie Vilémov v roce 2012 a doufáme, že nám i v příštích letech zachovají svou přízeň. 10

10 Občanské sdružení Pravoslavná akademie v roce 2013 připravuje a plánuje: EVROPSKÝ DEN SLUNCE 11. května 2013, ve spolupráci s organizacemi zabývajícími se využitím slunečné energie. V RÁMCI PROGRAMU SETKÁNÍ KULTUR, Ve dnech května 2013 stan v Mikulčicích s čajovnou MAMRE při příležitosti oslav příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v rámci programu SETKÁNÍ KULTUR. SVĚTOVÝ DEN VĚTRU, V sobotu 15. června 2013 v rámci Evropského dne větrné energie pod elektrárnou sv. Eliáše v Protivanově. NA KOLE ZA SVATÝM ELIÁŠEM Jubilejní X. ročník duchovně-ekologicky-sportovní akce Na kole za sv. Eliášem v sobotu 20. července 2013 s výjezdem z Vilémova v 8:00 hod, návštěvou větrného mlýna v Přemyslovicích, bohoslužba u ikony sv. Eliáše u větrné elektrárny v Protivanově s návratem kolem 18:00 hod. DEN MODLITEB ZA STVOŘENÍ NA TÉMA FAIR TRADE (SPRAVEDLIVÝ OBCHOD) V neděli 1. září 2013 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ, Jednodenní program s exkurzí, prezentacemi a skupinovou prací pro žáky a studenty středních škol s podporou Hornorakouské vlády. ANTI ATOM TV, Vznik televizního studia, které bude prostřednictvím svého pravidelného programu na internetu informovat o problematice jaderné energie a dění v oblasti ekologické energetiky. MODLITBA ZA DOMOV, 28. října, Hora Říp, účast akademie s čajovnou MAMRE, akci pořádá Ekumenická rada církví v ČR. ADVENTNÍ KONCERT, Sbor katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje pod vedením Maria Christou (Datum v jednání). V RÁMCI CENTRA PRO APLIKACI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ekologické poradenství pro církve, charity a neziskové organizace, teoretická příprava instalací kotlů na biomasu a solárních kolektorů k zafinancování pro Německý klimatický fond. Udržování monitorovacího objektu, stavebních i strojních součástí demonstrační malé vodní elektrárny v Hornej Stredě (SR). Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov velmi uvítá pomoc dobrovolníků a také věcné a finanční dary, které umožní realizaci jednotlivých aktivit, seminářů a projektů a také lepší propagaci programů akademie. Adresa: Pravoslavná akademie Vilémov, Vilémov u Litovle 135/97, Číslo účtu:pravoslavná akademie Vilémov, ČSOB a. s.: /0300 Tel.: , 11

KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII

KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII O ORGANIZACI Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov vzniklo v roce 1995 a bylo registrováno na začátku roku 1996 jako samostatná, nevládní, nezisková organizace. Pravoslavná akademie byla od svého

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

A N I M A I U V E N T U T I S

A N I M A I U V E N T U T I S V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 3 A N I M A I U V E N T U T I S o b č a n s k é s d r u ž e n í p r o p r á c i s d ě t m i a m l á d e ž í Ú V O D N Í S L O V O S radostí vám předkládáme tuto výroční

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

NADACE A VEŘEJNÉ KNIHOVNY

NADACE A VEŘEJNÉ KNIHOVNY NADACE A VEŘEJNÉ KNIHOVNY Zuzana Ježková Exkurze do historie Není už dne, aby se ve sdělovacích prostředcích alespoň jednou neobjevila nějaká nadace. Ať již jde o pozvání některé významné politické osobnosti

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ.

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ. založené a provozované Náboženskou obcí Církve československé husitské v Žebráku pro děti od 5 do 12 let DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

ENERGIE-OBCE-GEM 5. Zpravodaj prosinec 2013. Vážený pane starosto, vážená paní starostko, vážení představitelé měst a obcí Jihočeského kraje,

ENERGIE-OBCE-GEM 5. Zpravodaj prosinec 2013. Vážený pane starosto, vážená paní starostko, vážení představitelé měst a obcí Jihočeského kraje, ENERGIE-OBCE-GEM 5 Zpravodaj prosinec 2013 Vážený pane starosto, vážená paní starostko, vážení představitelé měst a obcí Jihočeského kraje, většina aktivit zaměřených na jihočeská města a obce v rámci

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2011

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2011 Příloha k bodu 4 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2011 duben 2012 Obsah: Poslání, cíle a činnost

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci

Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci Dr. Martin Dvořák/E.ON Česká republika, s.r.o. Mag. Jiří Šimek/E.ON Energie, a.s. Retail Summit 2009, Praha, 3. 4.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více