KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII"

Transkript

1 O ORGANIZACI Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov vzniklo v roce 1995 a bylo registrováno na začátku roku 1996 jako samostatná, nevládní, nezisková organizace. Pravoslavná akademie byla od svého vzniku organizátorem a pořadatelem celé řady seminářů, přednášek, školicích kurzů a mnoha dalších aktivit se vzdělávacím, duchovním, kulturním a ekologickým zaměřením s cílem kultivace a rozvoje dialogu mezi církví a společností. Významným počinem minulých let bylo například založení Centra pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie a také Komunitního a misijního centra s čajovnou. POSLÁNÍ A CÍLE Poslání a cíle Pravoslavné akademie Vilémov jsou dány ustavujícím shromážděním a stanovami: Podporovat pronikání etických hodnot křesťanství do společnosti, upevňovat ekumenické vztahy mezi křesťanskými církvemi u nás i v zahraničí, vytvářet prostor pro demokratický dialog církve a společnosti a vzájemný dialog různých zájmových a profesních skupin, umožnit náboženské, etické a ekologické vzdělávání dospělých a mládeže. Podporovat kulturní výměny mezi příslušníky různých církví a občany různých zemí. Napomáhat duchovnímu a mravnímu růstu dospělých a mládeže. KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII Pravoslavná akademie byla od svého vzniku až po současnost tvořena malou skupinou pravoslavných věřících, duchovních a jejich přátel a spolupracovníků, příslušníků jiných církví a osob bez vyznání. Do širšího kruhu spolupracovníků, partnerů a přátel Pravoslavné akademie Vilémov patřili někteří představitelé kulturního a občanského života a pracovníci několika organizací obdobného zaměření z domova i z ciziny. Dále pak návštěvníci našich seminářů, konferencí a kurzů a zájemci o naši práci a všichni lidé podílející se aktivně anebo pasivně na aktivitách našeho sdružení. PRAVOSLAVNÁ AKADEMIE VILÉMOV V ROCE 2012 V roce 2012 byla realizována většina plánovaných programů a projektů. Jako úspěch lze hodnotit, že jsme dokázali s pomocí donorů z Evangelické církve v Bavorsku (i když v pronajatých prostorách v centru Vilémova) po celý rok (a od října 2011 do konce března 2013) udržovat v chodu projekt Komunitního a misijního centra s čajovnou. Z mezinárodních ukázek a prezentací naší práce v roce 2012 stojí za připomenutí prezentace akademie předsedou a Ing. Vladivojem Továrkem na 9. Valném shromáždění Evropské křesťanské environmentální sítě(ecen) konaném pod titulem Ekologická spravedlnost růst v naději ve dnech 29. srpna až 2. září 2012 v Elspeetu v Holandsku, dále prezentace našich ekologických aktivit a projektů na listopadovém zasedání řídícího týmu Evropské křesťanské environmentální sítě (ECEN) v Bruselu, kde byl ředitel Mgr. Roman Juriga zvolen spolupředsedou ECEN. Aktivity akademie byly dále představeny skupině nejvyšších představitelů církví sdružených v Ekumenické radě církvi v ČR po jejím zasedání ve Vilémově. Již tradičně se akademie podílela na propagaci pouti k Fonkově studánce 6. ledna a některých dalších akcí pravoslavné církve a přispěla na pozvání otce Mgr. RNDr. Petra Nováka skromnou prezentací čajovny a ekologických projektů k průběhu Noci kostelů v Olomouci v katedrálním chrámu sv. Gorazda v roce Akademie v rámci svých skromných možností také v roce 2012 technicky podporovala vydávání církevního časopisu Hlas pravoslaví a další činnost ředitele, který je také tiskovým tajemníkem olomoucko-brněnské eparchie a odpovědným redaktorem Hlasu pravoslaví. 2

2 SVĚTOVÝ DEN VĚTRU V roce 2012 se akademie dne 16. června (v den konání valné hromady) stala jednou ze spolupořádajících organizací Světového dne větru, který je každoročně pořádán v řadě zemí světa ekologickými organizacemi a provozovateli větrnách elektráren. Cílem každoročně se opakujícího Světového Dne je upozornit veřejnost na výhody a možnosti využití větrné energie a seznámit občany s provozem větrných elektráren. Naše akce pod větrnou elektrárnou sv. Eliáše byla spojena s výkladem člena výkonného výboru Ing. Vladivoje Továrka pro dospělé účastníky a s pouštěním draků, stavbou větrníčků, kreslením a malým občerstvením, které zajišťovali dobrovolníci. Na akci propagovanou několika rozhlasovými stanicemi a akademií přijelo několik stovek lidí. Hlavním koordinátorem akce je u nás Česká společnost pro větrnou energii ČSVE, jejíž předseda Ing. Janeček nás v průběhu akce také navštívil a vyjádřil radost z naší dobře připravené účasti a přání v těchto akcích pokračovat také v příštích letech. INTERNÍ AUDIT ÚČETNICTVÍ NAŠÍ ORGANIZACE Interní audit učetního a finančního vykazování naší organizace byl realizován ve dvěch etapách, první bezprostředně po valné hromadě a na základě valnou hromadou schváleného návrhu našeho bývalého předsedy metropolity Kryštofa ThDr. Radima Pulce PhD. V rámci zlepšení fungování naší organizace po stránce účetního vykazování bylo na základě zprávy interního auditu a práce revizní komise přikročeno k doplnění části účetní dokumentace z roku 2011, byla zavedena přesná kniha jízd a realizovány některé další kroky návrhy interního auditu, které usnadňují řízení organizace zejména v současné době finanční krize, kdy je získat prostředky čím dál těžší a jejich přesné vykazování je potřebné. Velmi se v tomto směru osvědčila práce asistenta ředitele p. Tomáše Jurníčka, doplňující návrhy členů revizní komise i některá další zlepšení, ke kterým bylo v oblasti účetního vykazování přikročeno. POUŤ NA KOLECH DO CHUDOBÍNA Každoročně je dne 5. července akademii organizována malá cyklistická pouť do Chudobína při příležitosti tamějšího chrámového svátku. Tato byla za účasti bohužel pouze pouhé desítky zájemců uspořádána také dne 5. července v roce Ukázalo se, že asi nejzajímavější a nejlepší trasa pro kolaře vede z Vilémova přes Bílsko a Cholinu do Chudobína a zpět - po slavnostní bohoslužbě a setkání věřících přes Novou Ves, kamenolom a Loučku do Vilémova. Tato trasa je méně náročná a nabízí příležitost účastníkům zaplavat si v novočeském lomu. Poutníci z akademie i touto cestou děkují za milé přivítání chudobínskými pravoslavnými věřícími a milé pohoštění. NA KOLE ZA SVATÝM ELIÁŠEM 9. ROČNÍK Již 9. ročník duchovně-ekologicky-sportovní akce Na kole za svatým Eliášem uspořádalo občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov v roce Svatoeliášské putování na kolech, konané v den prorokova svátku 20. července, bylo tak jako v předchozích letech orámováno posvěcením kol a po svém ukončení slavnostním předáním diplomů všem účastníkům v prostorách monastýru a Gorazdova centra ve Vilémově. Také v roce 2012 bylo součástí akce zastavení na větrném mlýně s malou ekofarmou manželů Haikrových, bohoslužba u ikony pod točící se vrtulí větrné elektrárny sv. Eliáše a nechyběl ani tradiční společný oběd účastníků v protivanovské restauraci na návsi, jemuž předcházel díky dešti neméně náročný návrat účastníků přes Lipovou, Jednov a Konici do Vilémova. Putování k ikoně a větrné elektrárně sv. Eliáše se v roce 2012 účastnila i navzdory nezvykle deštivému a poměrně chladnému počasí řada nadšenců z blízkého i vzdálenějšího okolí. KOMUNITNÍ A MISIJNÍ CENTRUM S ČAJOVNOU Plánovaný projekt komunitního a misijního centra akademie s čajovnou se stal již v roce 2011 skutečností díky pochopení nadačního fondu Fastenopfer a Evangelické církve v Bavorsku, která poskytla grant na jeho realizaci. Samotná realizace obnášela adaptaci prostor bývalé garáže pro 3

3 potřeby kanceláře akademie a přestěhování kanceláře a pak relativně komplikované úpravy již předtím pronajatých prostor bývalé Horní hospody pod obchodem ve Vilémově ještě ve třetí čtvrtině roku Zde se významnou měrou zapojili četní členové, dobrovolníci, dobrovolnice a přátelé naší akademie. Samotný program pokračoval v roce 2012 pravidelným výukovým programem kurzem angličtiny vždy v úterý, programem pro maminky s dětmi vždy ve středu a programem Světem Bible každí druhý čtvrtek. O pátcích, sobotách a nedělích odpoledne a večer byla otevřena čajovna. Kromě uvedených programů v čajovně naše organizace uspořádala sérií zajímavých akcí koncertů a dalších programů pro veřejnost Zejména intelektuálně založení mladí lidé z blízkého i širšího okolí se v průběhu posledních měsíců roku 2012 se zájmem účastnili kulturních programů čajovny, kde v měsíci říjnu 2012 vystoupili například Hudci z Bouzovska,slovenský básník a písničkář Peter Punto Remiš nebo anglický písničkář světového formátu žijící v Praze Alasdair Bouch. Proběhlo také promítání kontroverzního rakouského katastrofického filmu o havárií jaderné elektrárny v Dukovanech. SLYŠET A BÝT SLYŠEN REFLEXE NAŠÍ VÍRY VE 21. STOLETÍ Konferenci pod titulem Slyšet a být slyšen reflexe naší víry ve 21 soletí uspořádalo října 2012 občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov ve spolupráci s úřadem eparchiální rady v Olomouci a ve spolupráci s úřadem metropolitní rady v Praze. Konference věnovaná problematice sdělovacích prostředků a jejich působení se konala s požehnáním metropolity Kryštofa a olomoucko- brněnského arcibiskupa Simeona a byla podpořena švédskou nadací Sigtuna, jejíž zástupce Prof. Alf Linderman na konferenci také přednesl úvodní příspěvek. Program zahrnoval kvalitní přednášky i bohatou diskusi k jednotlivým tématům. Prof. Linderman ze Švédska představil například dlouhodobé výsledky výzkumu upřednostňovaných hodnot a religiozity, které v některých zemích Evropy vykazují na jedné straně odklon od církví jakožto institucí, avšak na straně druhé - zejména v posledních letech - potvrzují větší zájem lidí o otázky spojené s hledáním smyslu života a trvalých hodnot duchovního charakteru. Prof. Linderman pak nastínil novodobý koncept sdělovacích prostředků, které se dnes pro mnohé lidi stávají jakoby novým náboženstvím protože dávají jednotlivci pocit spoluúčasti a participace na živote společnosti a celého lidstva (např. při sledování zpráv v televizi). Vladyka arcibiskup Kryštof ve své přednášce, která následovala, připomenul roli moderních sdělovacích prostředků které mohou lidi vést na duchovní cestě a ukázat jim duchovní rozměr života, avšak mohou pokud to jejich vlastníci dovolí anebo dokonce chtějí lidské životy destruovat a odvádět člověka od Boha. Toho jsem svědky zejména pokud je třeba v televizi anebo prostřednictvím internetu bezostyšně propagován konzumní a materialistický způsob života, násilí, požitkářství a pod. V závěru svojí přednášky metropolita Kryštof zdůraznil potřebu a přímo povinnost církve využívat všechna stávající i nová sdělovací média pro dobro člověka, jeho vzdělávání a duchovní růst. V dalším bloku věnovaném vizuálnímu médiu fotografie pak Prof. Jindřich Štrajt (jeden z nejvýznamnějších dokumentárních fotografů současnosti celosvětově) představil soubor životem víry inspirovaných fotografií Brána naděje, na nichž zachytil život různých křesťanských komunit u nás i v Evropě. Za jeden z vrcholů konference lze pokládat promítání dokumentu Světlo a tma, od zesnulého dokumentaristy Jana Špáty inspirovaný Štrajtovými osudy, jenž s neobyčejnou syrovostí a zároveň s velikou láskou k člověk zachytil život obyvatel a pracovníků rozpadajícího se státního statku a obce v pohraničí v roce Je pozoruhodné, že právě velká pravdivost dokumentu diváka nepřímo vtahuje do sledu leckdy absurdních obrazů a scén a ukazuje nakonec na duchovní rozměr lidského života bez berliček patosu a jakkoliv dobře míněné náboženské či jiné propagandy. Na tento dokument pak v průběhu druhého dne konference nepřímo a vlastně nečekaně navázala přednáška hlavního dramaturga náboženských pořadů ČT Michala Otřísla, který přednášel o úskalích a zvláštnostech televize, jakožto sdělovacího prostředku majícího velký vliv na diváky, avšak vyjadřujícího se a mluvícího ke svým konzumentům již ze své podstaty jinou 4

4 řečí než rozhlas anebo psaný text. Velký problémem je pak oslovit náboženským obsahem nenáboženskou společnost a na druhé straně uspokojit nábožensky motivovaného diváka, který sleduje náboženský pořad Jako dobrá cesta se ukazují být scénáře náboženských pořadů zaměřené na osobnosti, jejichž takříkajíc obyčejný život a obyčejná slova jsou prodchnuta hloubkou víry a duchovním poznáním. Všechny uvedené a velmi kvalitní přednášky (Prof. Linderman, ThDR. Kryštof, Prof. Štrajt a Mgr. Ortřísal) i zajímavé worshopy zaměřené na fotografování a tvořivé psaní přinesli účastníkům konference vhled do problematiky soudobých sdělovacích prostředků a jejich práce a také intelektuální obohacení, které snad bude účastníky využito v jejich další práci pro církev na tomto poli. Je jenom škoda, že se nakonec na konferenci nepovedlo dorazit většímu počtu účastníků. Velké poděkování zde proto patří olomoucko-brněnskému arcibiskupu ThDr. Simonovi, o. Raclavskému, br. Lukaničovi a br. Chrástovi a všem, kdo se konference anebo jednotlivých jejich částí se zájmem účastnili. PROGRAM OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA V roce 2012 byl s podporou Hornorakouského ministerstva pro životní prostředí a vodní zdroje v rámci společné protiatomové kampaně několika českých a rakouských organizací realizován projekt Obnovitelné zdroje energie pro střední školy a gymnázia v jehož rámci akademie nabídla zejména díky odborné pomoci člena výkonného výboru Mgr. Jaroslava Bajera jednodenní exkurze, semináře a skupinovou práci na téma energie studentům středních škol a gymnázií. Žáci a studenti i pedagogové měli dále v rámci projektu možnost seznámit se v průběhu jednoho dne s fungováním: 1. zařízení na spalování biomasy o tepelném výkonu 25 kw 2. solárně termických zařízení na ohřev 500 a 1000 litrů užitkové vody 3. fotovoltaických systémů o výkonu 115W a 1,2 kw 4. větrné elektrárny u Protivanova o výkonu 100 kw 5. zprostředkovaně vodní elektrárny u Hornej Stredy na Slovensku 6. a s historickým větrným mlýnem v Přemyslovicích 7. automobilem akademie využívajícím odpadní biomasu Samotný program pro školy zahrnoval interaktivní prezentace problematiky obnovitelných zdrojů energie ve srovnání s projekty vyuřití energie jádra, technologií a výklad k jednotlivým technologickým zařízením. Povedlo se nám v roce 2012 oslovit celkem 220 škol, z nichž (většinou ve skupinách po dvou týídách) do Vilémova, Přemyslovic a Protivanova zejména z důvodu probíhající vládní kampaně proti obnovitelným zdrojům energie a na podporu jádra dojelo celkem 7. I to však lze v daných podmínkách hodnotíme jako úspěch. ADVENTNÍ KONCERT VE VILÉMOVĚ Tak jako v předchozích letech, i v roce 2012 uspořádala Pravoslavná akademie ve Vilémově adventní koncert pro občany obce i širokého okolí. Letos ve Vilémově před přibližně stovkou nadšených posluchačů vystoupila ostravská hudební formace NISOS, která se ve svojí tvorbě většinou inspiruje řeckou lidovou hudbou - i když bývá často zařazována také pod hlavičku tzv. experimentálního folku. Skupina skládající se z významných ostravských skladatelů populární a interpretů lidové hudby z oblasti východního středomoří a Malé Asie předvedla po uvedení ze strany Jeho Blaženství metropolity Kryštofa publiku pozoruhodný hudební výkon a zanechala hluboký dojem. Koncert na skvělé profesionální úrovni byl odměněn dlouhým potleskem i pěkným proslovem starosty obce Vilémov Ing. Vladimíra Hufa. Za spolu-organizaci a podporu patří poděkování akademie Obecnímu úřadu ve Vilémově a mikroregionu Litovelsko. Za poskytnutí prostor děkují vděční posluchači, interpreti i organizátoři Vilémovskému monastýru i Jeho Vysokopřeosvícenosti olomoucko-brněnskému arcibiskupu Simonovi, členovi našeho sdružení, který celou akci inicioval. 5

5 NÁKUP AUTA A NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM NA BIOMASU Jak bylo patrné již v roce 2011 a před ním, auto akademie, škoda Felicia z roku 1998 pomalu přestávalo dostačovat nárokům organizace (oprava a dovoz materiálu na Slovenskoprojekt malé vodní elektrárny, projekty solárních střech v ČR, různé výstavy a prezentace v zahraničí, akce Čajovny mamre na festivalech a další externí akce). Po zvážení ekonomických možností a mnoha úvahách na téma požadavků na auto akademie na začátku roku 2012 bylo přikročeno k nákupu automobilu na biomasu, který by ukázal možnost využití obnovitelného zdroje energie v dopravě, měl by levnější provoz než Škodovka a také skýtal pohodlí a rychlost pro zamýšlené a připravované delší cesty pracovníků akademie do zahraničí a umožňoval převoz těžšího materiálu. Jak bylo již předtím ověřeno na autech dobrovolníka a člena akademie Ondřeje Lakomého i na autě přítele akademie Prof. Hanse Diefenbachera z Německa v tomto směru požadavkům i ekonomickým možnostem akademie plně(!) odpovídající se i na začátku roku 2012 jevil nákup auta typu Mercedes Benz 124 s naftovým motorem a pokud možno v provedení combi, která by umožnilo také dopravu materiálu a případně i více než pěti osob. Jako nejlepší z mnoha desítek se nakonec ukázala být nabídka Mercedesu 124 combi od města Osnabruck na severozápadě Německa. Diky cestě členů a dobrovolníků akademie br. Ondřeje Lakomého, Ing. Jana Jurníčka a ředitele organizace do Německa tak bylo vybráno a zakoupeno auto, které bylo relativně málo opotřebované. Bohužel se však nepodařilo najít žádnou nabídku osmimístné verze v požadovaném dobrém technickém stavu. Provoz auta v roce 2012 po několika drobných úpravách od dobrovolníka Ondřeje Lakomého jednoznačně potvrdil správnost volby po většinu roku byl totiž k pohonu užíván buďto levný použitý fritovací olej a kromě něj také relativně levná paliva typu ekonafta a bionafta s převahou biosložky. Několikrát (a to i v rámci delších cest) bylo velmi úspěšně zejména z důvodů ekonomických - přikročeno k využití zlevněného anebo expirovaného fritovacího oleje z potravinářských obchodů. Auto po zakoupení bez jediné poruchy v roce 2012 absolvovalo např. cestu zavátými německými dálnice do ČR, pak dlouhé cesty do Holandska (ECEN) a Německa, všechny cesty na Slovensko a opravy vodní elektrárny, ale také odvoz kamenů z kamenolomu na zpevnění břehů elektrárny a i další náročné cesty a dopravu věcí a osob na mnoho dalších míst. Rady pro provozování auta od dobrovolníka akademie a zkušeného,mercedesáře Ondřeje Lakomého pokládáme za neocenitelné a velmi za ně děkujeme. MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA V HORNEJ STREDĚ Rok 2012 byl dalším rokem, kdy jsme udržovali v chodu demonstrační Malou vodní elektrárnu Svatých apoštolů a spláceli úvěr u křesťanské rozvojové banky Oikocredit v Holandsku, úroky tak nepřímo podporujeme projekty pomoci Oikocreditu v rozvojových zemích. Několikrát v průběhu roku došlo na MVE k drobným poruchám servomotorů ovládajících regulační klapky obou turbín a také k poruchám řídícího systému elektrárny. Bylo také opět nutné betonování pravého břehu u hráze.. Zmenšila se opět administrativní zátěž spojená s provozem zařízení v síti Západoslovenské energetiky, avšak nikoliv naše měsíční poplatky za připojení k síti, ty opět narostli. Pro všechny vodní elektrárny ve střední Evropě se ukazuje jako problematické v posledních letech kolísání průtoků (někdy povodňové stavy a jindy dlouhotrvající nedostatek vody) toto má pak vliv na ekonomiku využití vodní energie i celkový provoz zařízení. Elektrárna akademie bohužel v tomto není výjimkou, i když se nám z chodu elektrárny splácet úvěr nadále - i když se zpožděními - daří. 6

6 MALÁ VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA V PROTIVANOVĚ I když demonstrační větrná elektrárna sv. Eliáše v Protivanově prakticky od svého uvedení provozu (v roce 2013 si připomeneme 10 výročí jejího spuštění), většinou sama o sobě není subjektem výročních zpáv, přeci jenom se o ní v souvislosti s rokem 2012 zmínit musíme. Na větrné elektrárně, která je a byla po dobu devíti zejména díky svojí dobré kvalitě a také díky péči našeho současného předsedy Ing. Vladivoje Továrna jediným jakž-takž spolehlivým a více-méně i pravidelným zdrojem příjmů naší organizace, došlo zřejmě v důsledku zásahu blesku v polovině srpna k závažné poruše a výpadku řídícího počítače, který, jak se ukázalo po několika marných pokusech o opravu v ČR, musel být nahrazen. Na novou řídící jednotku eklektrárny se povedlo řediteli se současným předsedou získat příslib prostředků při cestě do Holandska na zasedání ECEN, avšak jejich zaslání, výroba a zaslání z Dánska a také její nastavení z Německa zabralo hodně času a znamenalo výpadek výroby energie a tudíž i příjmů pro akademii na období delší než tři měsíce. V současnosti elektrárna již normálně funguje a nový, modernější počítačový systém řízení elektrárny se osvědčil. PROGRAM KLIMATICKÉHO FONDU V pokračující spolupráci s Protestantským institutem pro interdisciplinární výzkum Evangelické církve v Německu (FEST) byl v roce 2012 navržen a schválen nový projekt výtopen na biomasu a solárně termických instalací pro církve a při církvích působící instituce a organizace. Po vyhodnocení přísných emisních kritérií (lze podpořit pouze náhradu kotle na uhlí, náhradu elektrického vytápění a náhradu elektrického ohřevu vody za ekologický zdroj, případně větší samostatný projekt využití obnovitelného zdroje energie), může být projekt zahájen ve druhé polovině roku Od naší akademie se očekává získání partnerů pro přípravu instalací menších ekologických zařízení typu solárně termických zařízení a vytápění na biomasu (dřevní štěpka, pelety, brikety). SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY A ORGANIZACEMI Z DOMOVA I ZE ZAHARANIČÍ V roce 2012 se realizovala naše spolupráce s těmito partnery: Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku, Evropskou křesťanskou environmentální sítí (ECEN), Hornorakouskou vládou, Evangelickou církví v Bavorsku, Protestantským institutem pro interdisciplinární výzkum v Haidelberku (FEST) a Švédskou nadací Sigtuna. Pokračovala také naše spolupráce s Ekumenickou akademií Praha (EAP), Českou společností pro větrnou energii (ČSVE) a s Českou křesťanskou environmentální sítí (ČKES). Naše organizace byla pozvána k obnově spolupráce s Ekumenickou asociací akademií a laických center v Evropě (EAALCE)a k obnovení spolupráce s Křesťanskou konferencí pro otázky obrany a odzbrojení (CCADD), která se zabývá analýzou a předcházení vojenských konfliktů ve světě. Průběžně, avšak nedostatečně byly v roce 2012 aktualizovány internetové stránky, které informují o projektech akademie a odrážejí život naší organizace. Žádoucí a doposud nerealizované je jejich přeložení do angličtiny. Jako pozitivní posun lze vnímat vstup naší organizace do prostoru Facebooku a Twitteru zejména v souvislosti s nabídkou Komunitního a misijního centra s čajovnou. 7

7 8

8 Členové výkonného výboru, revizní komise, pracovníci a dobrovolníci v roce 2012 VÝKONNÝ VÝBOR PŘEDSEDA Do 16. prosince Doc. ThDr. metropolita Kryštof, Ph.D. (Radim Pulec), od 16. prosince 2012 Ing. Vladivoj Továrek ŘEDITEL MÍSTOPŘEDSEDA Mgr. Roman Juriga DALŠÍ ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU Mgr. Jaroslava Martínková do 16. prosince 2012 Ing. Vladivoj Továrek, od 16. prosince 2012 Doc. ThDr. metropolita Kryštof, Ph.D. (Radim Pulec), Mgr. Jaroslav Bajer do října 2012 o. Ing. Mgr. Christian Popescu od 16. června Bc. Alena Blažková.. REVIZNÍ KOMISE o. Ing., Mgr. Dušan Basil Švábeník o. Mgr. Patrik Ludvík do května 2012 Ing. Arch. Taťána Tzoumasová od 16. června 2012 Hedvika Popelková. PRACOVNÍCI V ROCE 2012 Ivana Stavělová, externí účetní DOBROVOLNÍCI Tomáš Jurníček Hedvika Popelková Alena Blažková Ondřej Lakomý Veronika Bulová Jiří Popelka Helena Poučová Petr Vlček Jaroslav Juriga Zuzana Pepelová Jan Jurníček a další 9

9 PODĚKOVÁNÍ Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov touto cestou děkuje všem institucím, nadacím a jednotlivcům, kteří se svou nezištnou prací, granty, dary či radou zasloužili o to, že Pravoslavná akademie Vilémov mohla i v roce 2012 plnit své poslání. Věříme, že ti, kdo naši práci podpořili v minulosti jednotlivci, instituce, firmy i nadace z domova i ze zahraničí, nám nadále zachovají přízeň a budou se také v budoucnu podílet na realizaci našich projektů. ZVLÁŠTĚ DĚKUJEME: Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku a vedení Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie, Evangelické církvi v Bavorsku, Protestantskému institutu pro interdisciplinární výzkum církve v Heidelbergu, Hornorakouské vládě, firmě Virtue, s. r.o. z Čachtic (Slovensko), Obecnímu úřadu ve Vilémově, Povodí Váhu, š. p. Piešťany (Slovensko), Evropské křesťanské environmentální síti (ECEN) se sídlem v Bruselu, Ekumenické akademii Praha, České křesťanské environmentální síti, Duchovní správě katedrálního chrámu sv. Gorazda v Olomouci, a Ekumenické radě církví v České republice. Dále děkujeme prof. dr. Hansu Diefenbacherovi z Heidelbergu a za vedení účetnictví pí Ivaně Stavělové ze Slatinek. Za neocenitelné rady pro naši další práci děkujeme Ing. Jaromíru Adamcovi z firmy Adamec Audit, s. r. o. z Liberce, Ing. Bertě Míškové, br. Ivovi Huclovi z Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavech, Ing. Jiřímu Šoukalovi CSc. a mnoha dalším přátelům. Zvláště děkujeme za dobrovolnickou pomoc těch našich členů, členů výkonného výboru a přátel, kteří se zasloužili o úspěšnou realizaci různých projektů. Sestrám monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově děkujeme za pomoc při přípravě a realizaci našich programů pořádaných v prostorách Gorazdova cyrilometodějského střediska duchovních setkání. Děkujeme všem členům a přátelům, kteří svým myšlením, modlitbou, penězi a prací podpořili aktivity Pravoslavné akademie Vilémov v roce 2012 a doufáme, že nám i v příštích letech zachovají svou přízeň. 10

10 Občanské sdružení Pravoslavná akademie v roce 2013 připravuje a plánuje: EVROPSKÝ DEN SLUNCE 11. května 2013, ve spolupráci s organizacemi zabývajícími se využitím slunečné energie. V RÁMCI PROGRAMU SETKÁNÍ KULTUR, Ve dnech května 2013 stan v Mikulčicích s čajovnou MAMRE při příležitosti oslav příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v rámci programu SETKÁNÍ KULTUR. SVĚTOVÝ DEN VĚTRU, V sobotu 15. června 2013 v rámci Evropského dne větrné energie pod elektrárnou sv. Eliáše v Protivanově. NA KOLE ZA SVATÝM ELIÁŠEM Jubilejní X. ročník duchovně-ekologicky-sportovní akce Na kole za sv. Eliášem v sobotu 20. července 2013 s výjezdem z Vilémova v 8:00 hod, návštěvou větrného mlýna v Přemyslovicích, bohoslužba u ikony sv. Eliáše u větrné elektrárny v Protivanově s návratem kolem 18:00 hod. DEN MODLITEB ZA STVOŘENÍ NA TÉMA FAIR TRADE (SPRAVEDLIVÝ OBCHOD) V neděli 1. září 2013 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ, Jednodenní program s exkurzí, prezentacemi a skupinovou prací pro žáky a studenty středních škol s podporou Hornorakouské vlády. ANTI ATOM TV, Vznik televizního studia, které bude prostřednictvím svého pravidelného programu na internetu informovat o problematice jaderné energie a dění v oblasti ekologické energetiky. MODLITBA ZA DOMOV, 28. října, Hora Říp, účast akademie s čajovnou MAMRE, akci pořádá Ekumenická rada církví v ČR. ADVENTNÍ KONCERT, Sbor katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje pod vedením Maria Christou (Datum v jednání). V RÁMCI CENTRA PRO APLIKACI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ekologické poradenství pro církve, charity a neziskové organizace, teoretická příprava instalací kotlů na biomasu a solárních kolektorů k zafinancování pro Německý klimatický fond. Udržování monitorovacího objektu, stavebních i strojních součástí demonstrační malé vodní elektrárny v Hornej Stredě (SR). Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov velmi uvítá pomoc dobrovolníků a také věcné a finanční dary, které umožní realizaci jednotlivých aktivit, seminářů a projektů a také lepší propagaci programů akademie. Adresa: Pravoslavná akademie Vilémov, Vilémov u Litovle 135/97, Číslo účtu:pravoslavná akademie Vilémov, ČSOB a. s.: /0300 Tel.: , 11

KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII

KDO VYTVÁŘEL PRAVOSLAVNOU AKADEMII O ORGANIZACI Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov vzniklo v roce 1995 a bylo registrováno na začátku roku 1996 jako samostatná, nevládní, nezisková organizace. Pravoslavná akademie byla od svého

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Společenství Josefa Zezulky

Společenství Josefa Zezulky Společenství Josefa Zezulky Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Milí přátelé, pro mnohé nečekaná svoboda umožnila, abych dne 30. 3. 2015 mohl vyslovit potěšení nad tím, že duchovní filosofie a služba se stává

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2015 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Bezplatné měření termovizní kamerou s elektromobilem od E.ONu, 1.1. 18.2.2015...

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2014 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Valná hromada ČKAIT, 15.1.2014... 2 1.2 Seminář v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM,

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech červenec až září 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Vylosování 7 jihočeských měst a obcí v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM,

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 739 53 Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachování protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu. Prof. Ing. arch. Miroslav

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Občanské sdružení BALET o. s. - 1 - OBSAH: 1. SLOVO ÚVODEM...3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BALET o.s...4 2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 2.2 HISTORIE...4 2.3 ČINNOST A POSLÁNÍ...5 2.4 CÍLE...5

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva Obsah

Výroční zpráva Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Výroční zpráva 2016 Obsah I. Idea, poslání... 3 II. Činnost v roce 2016... 5 III. Členové spolku... 5 IV. Hospodaření... 6 V. Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha... 7 VI. Poděkování... 10

Více

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08 IN/visible Je neviditelný. Chceme ukázat divákovi neviděné i neviditelné. Neviditelná místa, která ve svém městě ještě nikdy nespatřil. Neviditelné soukromí cizích lidí. Neviditelné autory, kteří jsou

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování:

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování: 15. 9. 2016 Music Memory Hlavní organizátor: Český partner: Financování: Spolek Zaedno zaedno.org Zaedno je spolek Bulharů a přátel Bulharska v ČR. Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.rrajm.cz 1 Zaměření a úkoly pracovní skupiny : Odpadové hospodářství sdružování obcí, organizování nakládání s odpady Obnovitelné zdroje

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

Silvestrovské jednohubky 2009

Silvestrovské jednohubky 2009 Silvestrovské jednohubky 2009 15. prosince 2009 Námořnická Unie, o.s. Společnost pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna Formace V.S.R. Motto: Pozvala ho na jednohubky. A jen tak tak nepřišla do jiného

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály Bibliotheca academica 2012, Univerzita Pardubice, 26. a 27. září 2012 Mgr. Anna Vyčítalová IFLA camp 2012

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Vzdělávací a interdisciplinární potenciál projektů udržitelného regionálního rozvoje v Hostětíně

Vzdělávací a interdisciplinární potenciál projektů udržitelného regionálního rozvoje v Hostětíně Vzdělávací a interdisciplinární potenciál projektů udržitelného regionálního rozvoje v Hostětíně realizace monitoring šíření zkušeností ZO ČSOP Veronica / Centrum Veronica Hostětín Deblín, 18.6.2011 Ekologický

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více