Výuka a studium evangelia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka a studium evangelia"

Transkript

1 Výuka a studium evangelia Příručka pro učitele a vedoucí v Seminářích a institutech náboženství

2 Výuka a studium evangelia Příručka pro učitele a vedoucí v Seminářích a institutech náboženství Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Salt Lake City, Utah

3 Připomínky a návrhy na opravy jsou vítány. Zasílejte je prosím, včetně nalezených chyb, na adresu: Seminaries and Institutes of Religion Administration 50 E. North Temple Street, Floor 9 Salt Lake City UT USA ldschurch.org Uveďte prosím své celé jméno, adresu, sbor a kůl. Nezapomeňte uvést název příručky. Poté napište své připomínky či náměty Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena Vytištěno ve Spojených státech amerických Vydání v angličtině schváleno: 12/11 Přeložení schváleno: 12/11 Název v originále: Gospel Teaching and Learning Czech

4 Obsah Předmluva...v Učte tak, jak učil Spasitel... v Úvod...ix Církevní vzdělávací systém...ix Semináře a instituty náboženství...ix 1. Cíl...1 Náš účel [1.1]... 1 Žijeme [1.2]... 2 Učíme [1.3] Spravujeme [1.4] Základní zásady výuky a studia evangelia Učte a studujte s Duchem [2.1]...10 Pěstujte studijní prostředí, které se vyznačuje láskou, úctou a společným cílem [2.2] Studujte písma denně a čtěte příručku pro daný kurz [2.3]...19 Porozumějte kontextu a obsahu jednotlivých pasáží písem a slov proroků [2.4]...23 Rozpoznejte nauky a zásady evangelia, porozumějte jim, pociťujte jejich pravdivost a důležitost a uplatňujte je [2.5] Vysvětlujte nauky a zásady evangelia, sdílejte je s druhými a vydávejte o nich svědectví [2.6] Osvojte si klíčové pasáže z písem a základní nauky [2.7] Výuka písem v Seminářích a institutech náboženství Používání základních zásad výuky a studia evangelia [3.1] Lukáš 5 příklad výuky [3.2] Příprava na výuku Osobní příprava [4.1] Příprava studenta [4.2]...49 Příprava lekce [4.3] Výukové metody, dovednosti a přístupy Otázky [5.1] Diskuse ve třídě [5.2] Společné čtení písem ve třídě [5.3] Učitelův výklad [5.4]...65 Příběhy [5.5] Diskuse a úkoly ve skupinkách [5.6] Činnosti vyžadující psaní [5.7] Křídová nebo bílá tabule [5.8] Předměty a obrázky [5.9]...70 Audiovizuální a počítačové prezentace [5.10] Hudba [5.11] Všeobecné rady a upozornění [5.12] Neustálé zdokonalování učitele Pánovo zaslíbení [6.1] Rejstřík...81

5

6 Předmluva Když začneme zkoumat sami sebe a hledat možnosti, jak se jako učitelé zdokonalit, můžeme snad najít lepší vzor? Můžeme se snad pustit do lepšího studia, než je zkoumání našich ideálů, cílů a metod a jejich porovnávání s ideály, cíli a metodami Ježíše Krista? (Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, rev. ed. [1991], 22.) Učte tak, jak učil Spasitel Zamyslete se na okamžik nad tím, co víte o Spasiteli. Dokážete si Ho v duchu představit jak jsou kolem Něho shromážděni učedníci? Dokážete si Ho představit, jak učí zástupy u Galilejského moře nebo osobně rozmlouvá s ženou u studny? Čeho si všímáte na tom, jak učí a jak vede druhé? Jak druhým pomáhal učit se, duchovně růst a obracet se k Jeho evangeliu? Měl druhé rád, modlil se za ně a neustále jim sloužil. Nacházel si čas na to, aby s nimi byl a aby jim vyjadřoval lásku. Věděl o jejich zájmech, nadějích a přáních a o tom, co se děje v jejich životě. Věděl, kdo tito lidé jsou a kým se mohou stát. Nacházel jedinečné metody, jak jim pomoci učit se a růst metody, které byly určeny právě pro ně. Když se jim nedařilo, Spasitel nepolevoval ve svém úsilí a měl je i nadále rád a dál jim sloužil. Připravoval se na výuku tím, že trávil čas o samotě a modlil se a postil. Každý den hledal v ústraní vedení svého Nebeského Otce. Pomocí písem učil a svědčil o svém poslání. Učil druhé, aby o písmech sami přemýšleli a aby díky nim nacházeli odpovědi na své otázky. Když Spasitel učil slovu Božímu s mocí a pravomocí, lidé měli v srdci hřejivé pocity a sami pro sebe věděli, že písma jsou pravdivá. Vyprávěl jim jednoduché příběhy, podobenství a příklady ze skutečného života, které jim dávaly smysl. Pomáhal jim nacházet ponaučení týkající se evangelia v jejich osobních zkušenostech a ve světě kolem nich. Mluvil o rybaření, o narození dítěte, o práci na poli. Když je učil tomu, že se mají starat jeden o druhého, vyprávěl jim příběhy o zachraňování ztracené ovce. Když učil své učedníky důvěřovat laskavé péči Nebeského Otce, nabádal je, aby pomysleli na polní lilie. Pokládal otázky, které druhé přiměly hluboce se zamyslet a vnímat své pocity. Upřímně se zajímal o jejich odpovědi a radoval se ze slov, kterými vyjadřovali svou víru. Dával jim příležitosti pokládat vlastní otázky a dělit se o vlastní postřehy, a On na jejich otázky odpovídal a naslouchal jejich zážitkům a zkušenostem. Díky Spasitelově lásce se druzí neobávali vyjadřovat své myšlenky a osobní pocity. v

7 Vyzýval je, aby vydávali svědectví, a když tak činili, Duch se dotýkal jejich srdce. Vy pak kým mne býti pravíte? zeptal se. Petr odpověděl a jeho svědectví se posílilo: Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého. Důvěřoval svým učedníkům, připravoval je a předal jim důležité zodpovědnosti týkající se toho, že mají učit druhé, žehnat jim a sloužit. Dal jim tento úkol: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. Jeho záměrem bylo pomoci jim dosáhnout obrácení skrze jejich službu druhým. Vyzýval je, aby jednali s vírou a žili podle pravd, kterým učil. Vždy, když je učil, zaměřoval se na to, aby svým následovníkům pomáhal z celého srdce žít podle evangelia. Aby toho dosáhl, dával jim příležitosti učit se skrze mocné zážitky. Když se zjevil Nefitům, vyzval je, aby k Němu jeden po druhém přišli, aby Ho mohli osobně vidět, dotknout se Ho a poznat Ho. Když vytušil, že plně nerozuměli Jeho poselství, vyzval je, aby šli domů a připravili se na to, aby se mohli vrátit a učit se dál. vi

8 V každé situaci byl jejich příkladem a rádcem. Učil je modlitbě tím, že se modlil s nimi. Učil je milovat a sloužit tím, jak On miloval je a jak jim sloužil. Učil je, jak učit Jeho evangeliu tím, jak mu učil On. Je zřejmé, že to, jak učil Spasitel, se liší od toho, jak se učí ve světě. Toto je tudíž vaše posvátné povolání učit tak, jak učil Spasitel. Budete-li tak činit, mladí lidé otevřou své srdce, aby do nich mohlo být zasazeno seménko evangelia, aby bobtnalo a rostlo. To je dovede k obrácení, což je hlavní cíl vaší výuky. Když mladým lidem pomáháte dosáhnout obrácení, pomáháte jim tím připravit se na to, aby celý život následovali Spasitele aby sloužili na misii, získali chrámové obřady, vychovali spravedlivou rodinu a budovali Boží království na celém světě. vii

9

10 Úvod Církevní vzdělávací systém Církevní vzdělávací systém (CVS) Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů působí pod vedením Komise pro vzdělávání a Správní rady Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Členy Komise pro vzdělávání jsou členové Prvního předsednictva, vybraní členové Kvora Dvanácti apoštolů a další generální autority a generální úředníci Církve. Mezi jednotlivé organizační jednotky Církevního vzdělávacího systému patří Semináře a instituty náboženství, Univerzita Brighama Younga, Univerzita Brighama Younga Idaho, Univerzita Brighama Younga Havaj a vysoká škola LDS Business College. Semináře a instituty náboženství Semináře a instituty náboženství (S&I) zajišťují náboženské vzdělávání mládeže a mladých dospělých, které probíhá ve všedních dnech. Semináře a instituty náboženství také dohlížejí na základní a střední školy v některých oblastech mimo území Spojených států. Naším úkolem v programu Seminářů a institutů náboženství není jen zajistit vzdělávání ale zajistit vzdělávání náboženské. Náboženské vzdělávání má věčný dopad a je k němu zapotřebí působení Ducha Páně. Když president J. Reuben Clark ml. promlouval k učitelům semináře a institutu, učil: Vy učitelé máte velké poslání. Jako učitelé stojíte na vrcholu vzdělávání, neboť jakou výuku lze porovnat s nedocenitelnou hodnotou a dalekosáhlým účinkem výuky, jež se zabývá člověkem, tím, jaký byl ve věčnosti včerejška, jaký je ve smrtelnosti dneška a jaký bude na věky ve věčnosti zítřka? (Stanovený směr Církve ve vzdělávání, rev. vydání [1994], 9.) Tisíce učitelů a vedoucích semináře a institutu po celém světě pomáhají mládeži a mladým dospělým v Církvi učit se evangeliu Ježíše Krista a žít podle jeho zásad. Tato příručka Výuka a studium evangelia byla připravena s cílem pomáhat učitelům v tomto jejich úsilí. Je to zdroj námětů. Učitelé se mají seznámit s jejím obsahem a znovu se k ní vracet a zaměřovat se na ty části příručky, které jsou pro ně nejužitečnější. Když budou učitelé studovat tuto příručku a usilovat o vedení od Pána, bude je Pán inspirovat při jejich přípravě, posílí jejich vztah se studenty, zvelebí jejich výuku a požehná jim Duchem, aby dokázali lépe konat Jeho dílo. ix

11 Cíl Seminářů a institutů náboženství Naším účelem je pomáhat mládeži a mladým dospělým porozumět učení a Usmíření Ježíše Krista a spoléhat se na ně, stát se způsobilými obdržet požehnání chrámu, a připravovat sebe, svou rodinu a ostatní na věčný život s Otcem v nebi. Našeho účelu dosáhneme tím, že: Žijeme Žijeme podle evangelia Ježíše Krista a usilujeme o společenství Ducha. Naše chování a naše vztahy s druhými lidmi jsou příkladné doma, v učebně i na veřejnosti. Neustále se snažíme zlepšovat svou práci, znalosti, postoj a charakter. Učíme Učíme studenty naukám a zásadám evangelia tak, jak jsou obsaženy v písmech a ve slovech proroků. Těmto naukám a zásadám učíme takovým způsobem, který vede k porozumění a ke vzdělávání. Ve vzdělávacím procesu pomáháme studentům plnit roli, kterou v něm mají oni, a připravujeme je na to, aby dokázali učit evangeliu druhé. Spravujeme Vhodným způsobem spravujeme programy a zdroje. Naše úsilí pomáhá rodičům v jejich zodpovědnosti posilovat rodinu. Když vyzýváme studenty, aby se zapojili do výuky, a když pro ně zajišťujeme duchovní prostředí, v němž mohou trávit čas společně a v němž se mohou společně učit, úzce spolupracujeme s vedoucími kněžství. x

12 Cíl Učitelům evangelia Ježíše Krista byla svěřena posvátná důvěra. Cíl jejich výuky sahá za hranice pouhého odučení lekce. Starší Dallin H. Oaks řekl: Učitel evangelia se nikdy nespokojí jen s předáním poselství nebo s pronesením kázání. Znamenitý učitel si přeje pomoci Pánovi v Jeho díle přinést Jeho dětem věčný život. ( Výuka evangelia, Liahona, leden 2000, ) Cílem Seminářů a institutů náboženství je poskytnout učitelům a vedoucím jasné vedení týkající se jejich úsilí pomáhat v Pánově díle. Notes 1 Náš účel [1.1] Naším účelem je pomáhat mládeži a mladým dospělým porozumět učení a Usmíření Ježíše Krista a spoléhat se na ně, stát se způsobilými obdržet požehnání chrámu a připravovat sebe, svou rodinu a ostatní na věčný život s Otcem v nebi. Nebeský Otec si přeje, aby každé Jeho dítě získalo věčný život. (Viz Mojžíš 1:39.) Spasitel učil: Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista. (Jan 17:3.) Náboženské vzdělávání se proto zaměřuje na to, aby studentům pomáhalo poznat a milovat Nebeského Otce a Jeho Syna Ježíše Krista a aby studentům pomáhalo porozumět Spasitelovu učení a Usmíření a spoléhat se na ně. Usmíření Ježíše Krista je ústředním bodem plánu spasení. Představuje základní pravdu, na níž jsou založeny nauky a zásady evangelia a jež má být podstatou veškeré výuky a studia evangelia. Starší Boyd K. Packer svědčil o tom, že Usmíření představuje skutečné kořeny křesťanské nauky. Můžete toho hodně vědět o evangeliu, protože z těchto kořenů vyrůstá, ale pokud znáte pouze větve, a ty nejsou spojeny s těmito kořeny, pokud byly odťaty od oné pravdy, nebude v nich žádný život, žádná podstata ani vykoupení. ( The Mediator, Ensign, May 1977, 56.) Když se studenti učí o Ježíši Kristu, řídí se Jeho učením a příkladem a uplatňují ve svém životě Jeho Usmíření, mohou získat sílu a zakusit odpuštění, uzdravení a obrácení. Starší Henry B. Eyring učil: Musíme pozvednout zrak. Musíme se držet cílů, které jsme měli vždy: zápis, pravidelná docházka, slavnostní dokončení studia, znalost písem, pociťování Ducha Svatého, který potvrzuje pravdu. Kromě toho musí být naším cílem i misijní pole a chrám. Avšak studenti toho během doby, kdy jsou našimi studenty, potřebují více. 1

13 VÝUKA A STUDIUM EVANGELIA Když naše mladé členy učíme milovat Spasitele Ježíše Krista, stávají se opravdovými učedníky Mistra. Tento proces je připraví na to, aby se stali oddanými a milujícími manžely a otci, manželkami a matkami vedoucími věčné rodiny. Chrámy se pak stanou přirozenou a důležitou součástí jejich života. Stanou se z nich misionáři a budou sloužit Pánu na misii jako mladí dospělí a později jako zkušené manželské páry. Když posilujeme naši mládež tím, že ji směrujeme ke Kristu, posilujeme také rodiny a Církev. (Dieter F. Uchtdorf, A Teacher of God s Children [večer s presidentem Dieterem F. Uchtdorfem, 28. ledna 2011], 3.) Do srdce studentů musí mocí Ducha Svatého sestoupit čisté evangelium Ježíše Krista. Naším cílem musí být to, aby se během doby, kdy jsou s námi, stali skutečně obrácenými ke znovuzřízenému evangeliu Ježíše Krista. ( We Must Raise Our Sights [Konference CVS o Knize Mormonově, 14. srpna 2001], 2.) Skutečné obrácení vede k nejvyšším požehnáním evangelia Ježíše Krista, která lze získat prostřednictvím chrámových obřadů. Když budou studenti uzavírat chrámové smlouvy a věrně je dodržovat, budou způsobilí tato požehnání, mezi něž patří oslavení a věčná rodina, získat. Zakusí dodatečnou duchovní sílu, větší pokoj a další osobní zjevení. Studenti, kteří se v životě soustřeďují na Spasitele a na chrám, mohou získat větší ochranu před světskými svody a klamy a mohou se lépe připravit na to, aby vykonali vše, o co je Otec v nebi může požádat. Mohou mít dost síly na to, aby pevně vytrvali na cestě vedoucí k věčnému životu, a mohou lépe pomáhat členům své rodiny i jiným, aby našli tutéž cestu učednictví a následovali ji. Žijeme [1.2] Žijeme podle evangelia Ježíše Krista a usilujeme o společenství Ducha. [1.2.1] Jednou z nejdůležitějších věcí, které může učitel předat studentům ve snaze pomoci jim naplňovat Cíl Seminářů a institutů, je jeho vlastní důsledná a věrná poslušnost evangelia Ježíše Krista. Když se učitelé snaží vypěstovat si charakter podobný Kristu a usilují o to, aby v každé oblasti svého života poznávali Nebeského Otce a dělali mu radost, jsou požehnáni určitou mírou božské moci, která může ovlivnit to, jak jejich studenti přijímají a chápou poselství evangelia. Když učitelé věrně žijí podle evangelia, jsou způsobilí mít společenství Ducha Svatého. Toto společenství je naprosto zásadní podmínkou pro to, aby byli učitelé v seminářích a institutech úspěšní. V Nauce a smlouvách Pán zdůrazňuje: Neobdržíte-li Ducha, učiti nebudete. (NaS 42:14.) Starší Robert D. Hales řekl: Učitelé v semináři a v institutu náboženství mají mnoho zodpovědností, ale aby tyto zodpovědnosti mohli plnit, musí nejprve usilovat o osobní spravedlivost. Jako učitelé musíme žít podle evangelia takovým způsobem, aby byl Duch vždy s námi. ( Teaching by Faith [večer se starším Robertem D. Halesem, 1. února 2002], 1.) Naše chování a naše vztahy s druhými lidmi jsou příkladné doma, v učebně i na veřejnosti. [1.2.2] Učitelé mají zodpovědnost žít bezúhonně a být úctyhodným příkladem nauk a zásad, kterým učí. Za všech okolností mají mluvit, sloužit a žít tak, jak se sluší na někoho, kdo miluje Pána a kdo se těší společenství Ducha Svatého. 2

14 Cíl Zcela zásadní je to, jak učitelé jednají v soukromí domova a jak se chovají ke své manželce a k dětem. Jednání učitelů v těchto nanejvýš důležitých vztazích má být charakterizováno přesvědčováním, shovívavostí, jemností a mírností a láskou nepředstíranou. (NaS 121:41.) President Ezra Taft Benson řekl toto: Doufáme, že jako manželé máte mezi sebou vynikající vztah. Doufáme, že ve vašem domově přebývá duch pokoje a Spasitelovy lásky, a že to je zjevné všem těm, kteří k vám přicházejí. Ve svém domově nemáte mít hádky a neshody. Vy, jakožto manželský pár, zastupujete První předsednictvo ve všem, co děláte, a v tom, jak se jevíte druhým. ( The Gospel Teacher and His Message [proslov adresovaný náboženským vzdělavatelům CVS, 17. září 1976], 7.) Ve třídě mají učitelé den za dnem příležitost projevovat křesťanské vlastnosti, jako je pravá láska, trpělivost, laskavost, ohled na druhé a úcta k tomu, co je posvátné. Učitelé si mají se studenty udržovat pozitivní a vhodný vztah a mají se vyvarovat toho, aby někomu věnovali nepřiměřenou pozornost, kterou by druzí mohli nesprávně chápat nebo by si ji mohli nesprávně vykládat nebo která by mohla vyvolat spekulace či fámy. Když se učitelé účastní školních, veřejných a církevních akcí a událostí, mají se snažit chovat tak, jak by se choval Kristus. Mají se snažit vytvořit si vhodný a na vzájemné podpoře založený vztah s rodiči, s kolegy, s církevními vedoucími a s lidmi v obci. Když se o toto učitelé důsledně snaží, projevují upřímný vnitřní závazek žít podle evangelia Ježíše Krista, a jejich moc působit pozitivně na život druhých vzroste. Neustále se snažíme zlepšovat svou práci, znalosti, postoj a charakter. [1.2.3] Učitelé, jakožto děti Boží, v sobě mají určitou část božskosti, která v sobě zahrnuje touhu zlepšovat se, jít kupředu a stát se více takovým, jako jsou Nebeský Otec a Ježíš Kristus. Učitel má neustále pěstovat tuto touhu a s pomocí Pána a druhých má jednat podle nabádání, která vedou ke zdokonalení. Starší Gordon B. Hinckley kladl důraz na trvalou potřebu osobního růstu: Věřím v pokrok. Věřím v růst. Rozvíjejte se dál, bratři a sestry, ať již vám je třicet let nebo sedmdesát. ( Four Imperatives for Religious Educators [proslov adresovaný náboženským vzdělavatelům CVS, 15. září 1978], 2.) Máme-li se zdokonalovat, vyžaduje to touhu, píli, trpělivost a pomoc od Pána, o niž usilujeme skrze přemítání a modlitbu. Starší Henry B. Eyring učil o jedné důležité zásadě týkající se sebezdokonalování: Většina z nás má jisté zkušenosti s úsilím zdokonalit sám sebe. Ze zkušenosti jsem se ohledně toho, jak se lidé a organizace zdokonalují, naučil toto: nejlepší je zaměřit se na malé změny, o které se můžeme snažit v rámci toho, co děláme často. Ve vytrvalosti a opakování se skrývá velká moc. A pokud si na základě inspirace vybereme, které správné maličkosti změníme, přinese důsledná poslušnost velké zdokonalení. ( The Lord Will Multiply the Harvest [večer se starším Henrym B. Eyringem, 6. února 1998], 3.) Každý z vás si již dlouho uvědomuje, že učíte tím, jací jste. Vaše charakterové rysy si budou druzí pamatovat lépe než určitou konkrétní pravdu v určité konkrétní lekci. Neboť je-li naše učednictví opravdové, bude se projevovat a druzí si ho budou pamatovat. Tyto aspekty týkající se toho, jak si vás budou druzí pamatovat, a vaší osobní spravedlivosti, vám umožní být opravdovým přínosem pro život vašich studentů. (Neal A. Maxwell, But a Few Days [proslov určený náboženským vzdělavatelům CVS, 10. září 1982, 2.) 3

15 VÝUKA A STUDIUM EVANGELIA V semináři a institutu se mají učitelé neustále snažit zlepšovat svou práci, znalosti, postoj a charakter. Práce. Učitelé se mají pravidelně snažit zdokonalovat svou schopnost učit a vykonávat administrativní zodpovědnosti. Toho mohou docílit tím, že se uvážlivě, vytrvale a pilně snaží poznávat a uplatňovat základní zásady a dovednosti. Když budou učitelé a vedoucí hledat pomoc v materiálech pro seminář a institut a u svých inspektorů, kolegů, studentů, vedoucích kněžství a dalších, pomůže jim to lépe posoudit jejich výkon, a také získat potřebné vedení, které jim pomůže zlepšit se v oblastech, kde to potřebují nejvíce. Znalost. Učitelé se mají neustále snažit studovat kontext, Bratří a sestry, nikdo z nás toho neví obsah a nauky a zásady obsažené v písmech a ve slovech proroků. Díky tomu se prohloubí jejich porozumění Spasitelovu evangeliu a Jeho Usmíření a budou lépe schopni žeh- dost. Proces učení se je nekonečný. Musíme číst, musíme si všímat, musíme nat životu svých studentů. Učitelé si mají osvojovat znalost vstřebávat a musíme přemítat o tom, zásad a efektivních metod výuky, které jsou obsaženy v písmech i v materiálech pro seminář a institut, a mají těmto čemu otevíráme svou mysl. zásadám a metodám dobře porozumět. Také se mají obeznámit se zásadami správné administrativní činnosti (viz oddíl (Gordon B. Hinckley, Four Imperatives for Religious Educators, 2) 1.4 Spravujeme na straně 7) a rozumět ustanovením a postupům programu seminářů a institutů. Postoj. Učitelův postoj do značné míry určuje to, jak šťastně Jestliže lidé přijdou ke mně, ukáži jim se cítí a jakou má schopnost působit pozitivně na studenty. Učitelé, kteří se neustále snaží být dobré mysli (viz NaS jejich slabost. A milost má postačuje pro všechny, kteří se přede mnou 68:6), snaží se sloužit druhým, usilují o jednotu a v obtížných situacích se snaží nacházet to nejlepší, budou požehnáním pro život studentů a kolegů, s nimiž se stýkají. pokoří; neboť pokoří-li se přede mnou a budou-li míti víru ve mne, pak učiním, že slabé věci Charakter. Učitelé, kteří se snaží žít podle evangelia a kteří se pro ně stanou silnými. se důsledně a upřímně snaží zdokonalovat svou výuku, prohlubovat znalosti a zlepšovat postoj, si přirozeně vypěstují (Eter 12:27) charakter nutný k tomu, aby mohli pomáhat naplňovat Cíl Seminářů a institutů. Starší Richard G. Scott učil: Tím, čím chceme být, se stáváme tak, že každý den jsme soustavně tím, čím se stát chceme. Spravedlivý charakter je ušlechtilým projevem toho, čím se stáváte. Spravedlivý charakter je cennější než jakákoli hmotná věc, kterou vlastníte, jakékoli poznání, které získáte studiem, či jakýkoli cíl, kterého jste dosáhli. ( Proměňující moc víry a charakter, Liahona, listopad 2010, 43.) Klíč ke snaze zdokonalit výuku, prohloubit znalosti a zlepšit postoj a charakter nakonec spočívá v následování příkladu Ježíše Krista. President Howard W. Hunter řekl: Právě učení a příklad Pána Ježíše Krista utváří naše chování a formuje náš charakter ve všech oblastech našeho života v osobní oblasti, v rodině, v zaměstnání a ve veřejném životě i v tom, jak oddaní jsme Církvi, která nese Jeho jméno. ( Standing as Witnesses of God, Ensign, May 1990, 60.) 4

16 Cíl Učíme [1.3] Učíme studenty naukám a zásadám evangelia tak, jak jsou obsaženy v písmech a ve slovech proroků. [1.3.1] Znalost, porozumění a svědectví týkající se nauk a zásad evangelia Ježíše Krista poskytnou studentům vedení a dostatečnou sílu na to, aby se rozhodovali v souladu s vůli Nebeského Otce. Nauka je základní a neměnná pravda plynoucí z evangelia Ježíše Krista. Starší Boyd K. Packer učil: Pravá nauka, když je pochopena, mění postoje a chování. Studium nauk evangelia zlepší chování rychleji, než by ho zlepšilo studium chování. ( Little Children, Ensign, Nov. 1986, 17.) Starší Richard G. Scott zdůraznil: Zásady jsou koncentrované pravdy připravené pro použití v širokém spektru situací. Díky jedné pravdivé zásadě můžete svá rozhodnutí vidět zřetelně i v těch nejzmatenějších a nejzávažnějších situacích. ( Acquiring Spiritual Knowledge, Ensign, Nov. 1993, 86.) Písma a slova proroků obsahují nauky a zásady evangelia, které se mají učitelé a studenti snažit pochopit, kterým mají učit a které mají uplatňovat v životě. Pán nařídil těm, kteří učí evangeliu v těchto posledních dnech: [Učte] zásadám evangelia mého, jež jsou v Bibli a v Knize Mormonově, ve které je plnost evangelia. (NaS 42:12.) Pán také potvrdil, jak důležité je chápat a následovat učení proroků posledních dnů. Budeš dbáti na všechna jeho slova a přikázání, která ti bude dávati, když je obdrží. Neboť slovo jeho budete přijímati jako z mých vlastních úst. (NaS 21:4 5.) V roce 1938 president J. Reuben Clark ml., když mluvil v zastoupení Prvního předsednictva, pronesl pamětihodný proslov adresovaný učitelům semináře a institutu. V tomto proslovu řekl: Vaším hlavním zájmem, vaší základní a téměř jedinou povinností je učit evangeliu Pána Ježíše Krista, jak bylo zjeveno v těchto posledních dnech. Máte učit tomuto evangeliu a používat přitom jako svůj zdroj a autoritu standardní díla Církve a slova těch, které Bůh povolal, aby vedli Jeho lid v těchto posledních dnech. Ať zaujímáte jakékoli postavení, vaším úkolem není měnit nauky Církve nebo je upravovat, neboť ty jsou hlásány ve standardních dílech Církve a prostřednictvím těch, jejichž pravomocí je oznamovat mysl a vůli Páně Církvi. (Stanovený směr Církve ve vzdělávání, rev. vydání [1994], 10; viz také NaS 42:12 13.) Těmto naukám a zásadám učíme takovým způsobem, který vede k porozumění a ke vzdělávání. [1.3.2] Když se učitelé rozhodují, jak mají učit naukám a zásadám evangelia, mají vybrat metody, které povedou studenty k tomu, aby porozuměli těmto důležitým pravdám a aby byli poučeni a povzneseni Duchem Svatým. Učitelé a studenti porozumí naukám a zásadám tehdy, když pochopí jejich význam, 5

17 VÝUKA A STUDIUM EVANGELIA Právě upřímností a důsledností našeho jednání inspirovaného vírou dáváme najevo Nebeskému Otci a Jeho Synu Ježíši Kristu naši ochotu učit se a přijímat pokyny od Ducha Svatého. (David A. Bednar, Seek Learning by Faith, 3.) uvědomí si jejich vztah k ostatním zásadám a naukám a poznají jejich důležitost v plánu spasení i v osobním životě. Opravdové porozumění věčným zásadám a naukám se může dostavit jen tehdy, když jedinci žijí podle zásad evangelia a když je jejich mysl osvícena Duchem Svatým. Porozumění písmům má být spojeno se vzděláváním. Anglické slovo edify [vzdělávat] pochází původně z kořene latinských slov aedes, což znamená příbytek nebo chrám, a facere, což znamená učinit. (Viz Collins English Dictionary Complete and Unabridged [2003], edify.) Slovo vzdělávat se tudíž vztahuje na budování chrámu a znamená duchovně budovat nebo posilovat. Se vzděláváním je spojena radost, pokoj, osvícení a touha žít spravedlivě. V písmech se slibuje, že pokud učitel i student jednají během výuky pod vedením Ducha, ten, kdo káže, a ten, kdo přijímá, rozumějí si navzájem a oba jsou vzděláváni a radují se spolu. (NaS 50:22.) Ve vzdělávacím procesu pomáháme studentům plnit roli, kterou v něm mají oni, a připravujeme je na to, aby dokázali učit evangeliu druhé. [1.3.3] Studium evangelia, které vytváří příznivé podmínky pro obrácení a pomáhá studentům, aby jim evangelium přirostlo hluboko k srdci, vyžaduje od učitele něco více než jen horlivé úsilí. Proces duchovního učení se vyžaduje úsilí a používání svobody jednání ze strany studenta. Starší Henry B. Eyring učil: Opravdové obrácení závisí na studentovi, který hledá ve víře upřímně a s velkým úsilím. ( We Must Raise Our Sights, 4.) Starší David A. Bednar zdůraznil, že úsilí, které studenti vynaloží, přizve vliv Ducha Svatého do jejich srdce: Učitel dokáže vysvětlovat, ukazovat, přesvědčovat a svědčit a to vše s velkou duchovní mocí a účinností. V konečném důsledku ale obsah poselství a svědectví Ducha Svatého proniká do srdce pouze tehdy, jestliže mu příjemce dovolí vstoupit. Žák, který používá svobodu jednání tím, že jedná v souladu se správnými zásadami, otevírá vůči Duchu Svatému své srdce a přivolává Jeho učení, dosvědčující moc a potvrzující svědectví. ( Seek Learning by Faith [večer se starším Davidem A. Bednarem, 3. února 2006], 1, 3.) Písma učí tomu, že ti, kteří usilují o duchovní poznávání, mají připravit svou mysl a srdce na získání ponaučení; mají pilně usilovat o poznání a porozumění studiem, přemítáním a modlitbou; a mají následovat nabádání, která obdrží od Ducha Svatého. (Viz Ezdráš 7:10; 1. Nefi 10:17 19; NaS 138:1 11; Joseph Smith Životopis 1:10 20.) Mnohým studentům může připadat neobvyklé, a možná i obtížné, že by měli vynakládat takové úsilí, aby se z písem učili. Učitelé jim ale mohou pomoci v tom, aby pochopili svou roli v učení se evangeliu, přijali ji a naplňovali ji. Učitelé mohou studentům pomoci poznat, jak se mají zhostit aktivní role ve svém duchovním vzdělávání, tím, že je budou povzbuzovat k tomu, aby si osvojili zvyk každý den studovat písma. aby připravovali své srdce a mysl na vliv Ducha. 6

18 Cíl aby objevovali a formulovali nauky a zásady, které se nějak týkají jejich osobního života. aby prohlubovali porozumění písmům skrze pilné studium, rozjímání a modlitbu. aby pokládali otázky a hledali odpovědi, které jim pomohou lépe porozumět evangeliu a tomu, jak se evangelium týká jejich života. aby se s druhými dělili o své postřehy, zážitky a názory. aby druhým vysvětlovali nauky a zásady evangelia a vydávali svědectví o jejich pravdivosti. aby si osvojili dovednosti týkající se studia písem, jako je například označování veršů, vyhledávání odkazů a používání pomůcek pro studium písem. Když studenti plní svou roli v duchovním vzdělávání, projevují tím ochotu nechat se učit Duchem Svatým. Často mají o písma větší zájem a jsou z nich nadšeni. Chápou nauky a zásady jasněji a dokážou si na ně lépe vzpomenout a s větší pravděpodobností budou v životě uplatňovat to, čemu se učí. Když studenti objevují nauky a zásady evangelia, pokládají otázky a dělí se o odpovědi, učí se tím také cenným dovednostem pro osobní, samostatné studium. Díky tomu, že se studenti takto zapojí do výuky, budou schopni efektivněji učit evangeliu členy své rodiny, přátele a ostatní. Budou také lépe připraveni učit naukám a zásadám evangelia v budoucnosti jako misionáři, rodiče, učitelé a vedoucí v Církvi. Spravujeme [1.4] Rozhodnutí [studentů] zapojit se do výuky je projevem svobody jednání, které dovoluje Duchu Svatému, aby jim předával osobní poselství, které vyhovuje jejich osobním potřebám. Vytvoření atmosféry, v níž se studenti zapojují do výuky, zvyšuje pravděpodobnost, že Duch jim předá důležitější ponaučení, než jim můžete předat vy. Toto zapojení se do výuky vnese do jejich života vedení Ducha. (Richard G. Scott, To Learn and to Teach More Effectively, Brigham Young University Speeches [2008], 4 5.) Vhodným způsobem spravujeme programy a zdroje. [1.4.1] Pojem spravování lze definovat nejen jako vedení druhých a služba druhým, ale i jako řízení a spravování programů a zdrojů. Ježíš Kristus, jakožto dokonalý příklad ve všem, byl vzorem božských vlastností, které má opravdový vedoucí. Všichni vedoucí a učitelé v semináři a institutu, nehledě na to, jaké mají v současnosti pověření, mají příležitost a také zodpovědnost vést a řídit způsobem, kterým vedl a řídil Kristus. Pravá láska, vize a pokora nám umožňují vykonávat Pánovo dílo tak, jak by si to přál. Pravá láska neboli čistá láska Kristova má být základem učitelova vztahu ke studentům, vedoucím kněžství, rodičům, kolegům a inspektorům. Pravá láska není pouhý pocit, ale způsob jednání a bytí. (Viz Moroni 7:45.) Vedoucí s vizí poskytuje inspirované vedení, pomáhá druhým osvojit si smysl pro společný cíl a vštěpuje lidem kolem sebe nadšení. Písma učí, že když nebývá vidění, lid [hyne]. (Přísloví 29:18.) Pokora umožňuje administrátorům a učitelům uvědomovat si, že jsou závislí na Pánu, a povzbuzuje je k tomu, aby spolupracovali s ostatními na naplňování Cíle Seminářů a institutů. Pán řekl: A nikdo nemůže pomáhati v tomto díle, ledaže bude pokorný a plný lásky, maje víru, naději a pravou lásku, jsa umírněný ve všech věcech, kterékoli budou do péče jeho svěřeny. (NaS 12:8.) 7

19 VÝUKA A STUDIUM EVANGELIA A pravá láska je trpělivá a je dobrotivá a nezávidí a není nadutá, nehledá své, nedá se snadno vydrážditi, neobmýšlí zlého a neraduje se z nepravosti, ale raduje se v pravdě, snáší všechny věci, věří všem věcem, doufá ve všechny věci a ve všech věcech vytrvá. (Moroni 7:45) Každý učitel a vedoucí má příležitost a zodpovědnost řídit programy a zdroje vhodným způsobem. Administrativní zodpovědnosti mají duchovní cíl žehnat jedincům. Stanovování rozpočtů, vyplňování zpráv, péče o církevní majetek a zdroje, zajišťování bezpečnosti, dohlížení na programy, účast na radách [a komunikace se studenty, rodiči a vedoucími kněžství] to vše jsou základní administrativní povinnosti. (Administering Appropriately: A Handbook for CES Leaders and Teachers [2003], 2.) Starší Henry B. Eyring učil: Nikdy, nikdy nepodceňujte duchovní hodnotu toho, když dobře vykonáváte časné záležitosti pro ty, kterým sloužíte. ( The Book of Mormon Will Change Your Life [sympózium CVS o Knize Mormonově, 17. srpna 1990], 7.) Naše úsilí pomáhá rodičům v jejich zodpovědnosti posilovat rodinu. [1.4.2] Rodiče mají prvořadou zodpovědnost učit své děti evangeliu Ježíše Krista; mají dohlížet na jejich sociální vývoj, na to, jaké tvoří mezilidské vztahy, jaká mají měřítka v oblékání a v úpravě svého vzhledu; a mají odpovídat na jejich otázky týkající se nauky. Vedoucí Církve mohou rodičům v této zodpovědnosti pomáhat. Vedoucí a učitelé semináře a institutu v prvé řadě pomáhají rodičům tím, že učí studenty evangeliu Ježíše Krista tak, jak je obsaženo v písmech a ve slovech proroků, a kladou důraz na naukový význam rodiny a na to, že členové rodiny a rodinné činnosti si zasluhují vysokou prioritu. (Viz Administering Appropriately, 4.) Učitelé mají povzbuzovat studenty, aby ctili své rodiče a aby vyhledávali jejich rady a vedení. Učitelé mohou také rodiče informovat o tom, o čem ve třídě učí. Když vyzýváme studenty, aby se zapojili do výuky, a když pro ně zajišťujeme duchovní prostředí, v němž mohou trávit čas společně a v němž se mohou společně učit, úzce spolupracujeme s vedoucími kněžství. [1.4.3] Všechny programy v rámci Seminářů a institutů náboženství probíhají pod vedením generálních i místních vedoucích kněžství, kteří drží příslušné klíče kněžství. Je důležité, aby vedoucí a učitelé semináře a institutu ve své snaze žehnat mládeži a mladým dospělým úzce spolupracovali s místními vedoucími kněžství. Pod vedením vedoucích kněžství se společně radí a snaží se zajistit, aby byl každý mladý a mladý dospělý zván a povzbuzován k zápisu do příslušného studijního kurzu, k účasti v tomto kurzu a k jeho absolvování. Učitelé a administrátoři se mají s vedoucími kněžství aktivně zapojovat do snahy zapisovat studenty semináře a institutu do příslušných kurzů a udržet je v těchto kurzech a nemají se spokojit s tím, že budou učit jen ty studenty, kteří přicházejí na výuku. V souladu se stanovenými pravidly a postupy vedoucí a učitelé semináře a institutu také úzce spolupracují s vedoucími kněžství ve snaze zajistit prostory pro třídy a vhodné duchovní a sociální prostředí, kde se může posilovat svědectví studentů a prohlubovat jejich znalost evangelia. 8

20 Cíl Učitelé a administrátoři se mají řídit stávajícími pravidly programu semináře a institutu a mají se radit s místními vedoucími kněžství ohledně druhů a frekvence společenských akcí a projektů služby, aby tak činnosti plánované a vedené vedoucími kněžství a pomocných organizací spíše podporovali, než narušovali. Učitelé a administrátoři mají také spolupracovat s vedoucími Mladých mužů a Mladých žen a mají vhodným způsobem povzbuzovat mládež, aby se zapojila do programů Povinnost vůči Bohu a Osobní pokrok. Tam, kde je to proveditelné, se učitelé semináře mají radit s ostatními učiteli, poradci a vedoucími mládeže o potřebách mladých. (Podrobnější informace o zásadách a pravidlech administrativní činnosti v programu semináře a institutu najdete v příručce Administering Appropriately.) 9

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Průvodce pro vedoucí

Průvodce pro vedoucí Průvodce pro vedoucí SOBĚSTAČNOST PŘEDMLUVA Mezi námi jsou ti, kteří potřebují velkou pomoc. Mnoho členů není soběstačných a chybí jim schopnost zajistit pro sebe a pro svou rodinu základní duchovní a

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Souhrnná příručka vedoucího pro blaho a sociální péči. Poskytování pomoci dle způsobu Páně

Souhrnná příručka vedoucího pro blaho a sociální péči. Poskytování pomoci dle způsobu Páně Souhrnná příručka vedoucího pro blaho a sociální péči Poskytování pomoci dle způsobu Páně Skutečným dlouhodobým cílem programu pro blaho a sociální péči je budovat charakter členů Církve, dárců i příjemců,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Program Impulzu v Břeclavi

Program Impulzu v Břeclavi Program Impulzu v Břeclavi Pátek 5.4. 18:00 MLÁDEŽ AC BŘECLAV - Téma Učednictví (Jason M.) 20:30 Registrace účastníků Impulzu 20:45 Úvod + Večer modliteb 22:00 Pokec včetně drobného občerstvení 0:00 Večerka

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Ježíš Kristus: příklad růstu

Ježíš Kristus: příklad růstu 2. lekce' Ježíš Kristus: příklad růstu Pamatuješ si na chvíle, kdy jsi doopravdy potěšil rodiče nebo učitele něčím, CO svědčilo o tvém růstu? Viděl jsi někdy malého chlapce, který se snažil výškově srovnávat

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky. 1.1.1. Co je to Living Values Educational Program (LVEP)

1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky. 1.1.1. Co je to Living Values Educational Program (LVEP) ČLOVĚK BEZ HRANIC 1. Cíl projektu 1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky 1.1.1. Co je to Living Values Educational Program (LVEP) Díky Životním hodnotám vidím svět jinak.

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Má cesta k dosažení soběstačnosti

Má cesta k dosažení soběstačnosti Má cesta k dosažení soběstačnosti Drazí bratři a sestry, Pán prohlásil: Záměrem mým je postarati se o svaté mé. (NaS 104:15.) Toto zjevení je zaslíbením od Pána, že zajistí časná požehnání a otevře dveře

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Veďte bohatý život. Spříchodem nového roku vyzývám Svaté posledních

Veďte bohatý život. Spříchodem nového roku vyzývám Svaté posledních POSELSTVÍ PRVNÍHO PŘEDSEDNICTVA, LEDEN 2012 President Thomas S. Monson Veďte bohatý život Spříchodem nového roku vyzývám Svaté posledních dnů kdekoli, aby s významným osobním nasazením usilovali o to,

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více