Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1"

Transkript

1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Školní rok 2012/2013

2 Škola pro třetí tisíciletí Úvodní slovo pana ředitele Obchodní akademie Ing. Jiřího Durďáka Obchodní škola v Uherském Hradišti má poskytnout mládeži, jež se obchodu, nebo nějakému příbuznému povolání věnovat obmýšlí, kromě jistého předběžného vzdělání i odbornou přípravu. (Statut Obchodní školy v Uherském Hradišti, 1902) Dnešní Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, která je přímým pokračovatelem obchodní školy, je moderní vzdělávací instituce, která poskytuje kvalitní vzdělávání v řadě oborů, jež svým obsahem i pojetím zcela odpovídají současným požadavkům. Je to škola pro nové tisíciletí. Obchodní akademie je však současně školou věrnou tradicím, školou, která po celých 110 let pomáhala formovat a vytvářet ekonomické myšlení na území Slovácka a dalších přilehlých regionů. Děje se tak plně v souladu se statutem obchodní školy z roku 1902, který je doslova písmeno po písmenu po celou tu dobu plněn. Do nového tisíciletí vstupovala naše škola pod vedením ředitele Ing. Josefa Kolka. Ředitel Kolek si zaslouží na tomto místě čestnou vzpomínku, protože bezesporu patří mezi velké postavy, které na naší škole působily. Narodil se v roce 1942 ve Veletinách. Ve své profesní dráze prošel zkušenostmi vyučeného frézaře počínaje a profesora ekonomických předmětů konče. V roce 1975 začal vyučovat na Střední ekonomické škole v Uherském Hradišti a v roce 1994 se na této škole, přejmenované opět na Obchodní akademii, stal ředitelem. Do doby jeho působení ve funkci spadá nejen stavební rekonstrukce školy, ale také otevření Vyšší odborné školy s ekonomicko právnickým oborem Prokurista v roce 1996, v roce 2000 přibylo Ekonomické lyceum a téměř současně Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Připravoval otevření oboru Informatika i spolupráci s olomouckou univerzitou. Škola vstoupila do nového tisíciletí s obrovským rozmachem, neboť ředitel Kolek, muž plný energie, dokázal nejsmělejší vize uvádět v život. Nám připadl úkol velké dílo ředitele Josefa Kolka nejen udržet, ale dále rozvíjet a jsem rád, že se to, v podmínkách mnohem složitějších, než byla devadesátá léta, daří. Pro období první dekády nového tisíciletí škola uplatňuje strategii Třikrát kvalita a jedenkrát inovace: 1. kvalitní vzdělávací programy, 2. kvalitní práce pedagogických pracovníků,

3 3. kvalitní podmínky pro vzdělávání, 4. inovativní organizace. To vše je propojeno principem kontinuity a tradice. Stavební činnosti nejsou již zdaleka tak rozsáhlé, investice jdou spíše do infrastruktury, zejména do vybavení informačními technologiemi. Vznikají nové počítačové učebny, dokonce dvě učebny po třiceti počítačích, což umožňuje celé třídě jednotný model práce na tomto dnes nezbytném pomocníku. Vznikla také specializovaná učebna Cisco akademy. Systematicky se realizuje Plán informačních a komunikačních technologií. Není proto divu, že je škola v roce 2011 vyhodnocena jako nejlepší škola v oblasti informačních technologií ze všech škol zřizovaných Zlínským krajem. Období první dekády je charakterizováno intenzivní prací na vzdělávacích programech. Vznikají školní vzdělávací programy oborů Obchodní akademie, Informační technologie (který nahrazuje obor Informatika v ekonomice) a Ekonomického lycea. Je rovněž inovován vzdělávací program vyšší odborné školy. Jedná se o nově koncipovaný obor Ekonomicko-právní činnost, který nahradil dosavadní obor Prokurista. Realizuje se zde kreditový systém a jsou hledány nové cesty spolupráce s praxí. Ve sledovaném období se škola také zaměřuje na spolupráci s vysokými školami. Naplňuje tak požadavky vyplývající z Bolognské dohody, která deklaruje potřebu zvýšení počtu bakalářsky vzdělaných studentů. Škola tak reaguje na projekt vznikající ve městě Uherské Hradiště, kde dochází k revitalizaci bývalých kasáren do podoby vysokoškolské zóny. V roce 2006 je podepsána smlouva s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava a pro pracoviště v Uherském Hradišti jsou akreditovány dva bakalářské studijní obory Ekonomika cestovního ruchu a Sportovní management. S výukou bakalářů je započato v akademickém roce 2006/2007. Velkým přínosem je skutečnost, že učitelé školy se spolupodílí na výuce bakalářů tím, že vedou cvičení a semináře, vyučují cizím jazykům a matematice. Učitelé školy tak profesionálně rostou, a to má pozitivní dopad na kvalitu pedagogické práce i v oblasti střední a vyšší odborné školy. Spolupráce s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava není zdaleka první. Již od roku 2003 existuje spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci, se kterou je taktéž podepsána smlouva, a je realizována výuka na Univerzitě třetího věku v Uherském Hradišti. V průběhu první dekády nového tisíciletí následují další dvě smlouvy s vysokými školami, a to s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokou školou ekonomickou Karla Engliše v Brně. První dekáda nového tisíciletí je v oblasti školství charakterizována intenzivním čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie. Škola si je vědoma této příležitosti a vstupuje do řady projektů, které vedou ke zkvalitnění a stabilizaci stávajících činností, k inovacím a ke zvyšování úrovně pedagogické činnosti. Těchto projektů je celá řada. Uveďme jen některé. VIP_K vzdělávání, inovace praxe, kvalita - je projekt, kterým je do výuky zaváděn manažerský informační systém Microsoft Dynamics AX. IVOP inovace v odborných předmětech - je projekt vedoucí k posilnění spolupráce s praxí. EVAL evaluace pomocí barvově slovních asociací je projekt, který měří efektivitu učení. UNIV uznávání neformálního a informálního vzdělávání je projekt, který

4 připravuje pracovníky školy pro oblast celoživotního vzdělávání. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ připravuje pracovníky školy pro výuku projektů. ŠABLONY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY je projekt, kterým budou realizovány inovace v oblasti informačních strategií. Nesnadným úkolem je také státní maturita, která se již dlouhá léta připravuje, ale stále čeká na svou definitivní podobu. Naším úkolem je dobře studenty k maturitě připravit, vždyť právě dosažení maturitního vysvědčení je pro ně bezprostředním cílem. Administrativní a pedagogičtí pracovníci odvedli velký kus práce a projevili dostatek pružnosti, takže jsme patřili mezi nejúspěšnější školy ve Zlínském kraji. Závěrem mi dovolte malé shrnutí. Pokusil jsem se představit školu v první dekádě nového tisíciletí. Snažil jsem se naznačit cesty, kterými se vzdělávací procesy tohoto období ubíraly, a ukázat, že škola vždy měla a má stanovený směr daný statutem obchodní školy z roku 1902: Obchodní škola v Uherském Hradišti má poskytnout mládeži, jež se obchodu, nebo nějakému příbuznému povolání věnovat obmýšlí, kromě jistého předběžného vzdělání i odbornou přípravu. Tyto myšlenky jsou dnes, stejně jako tenkrát, realizovány jako cesta ke kvalitě: kvalitní vzdělávací programy, kvalitní práce pedagogických pracovníků, kvalitní podmínky pro vzdělávání, inovativní organizace. Velkou výzvou je pak úzká spolupráce s praxí, která má naši školu posunout kvalitativně kupředu, a tak naše studenty připravit, aby úspěšně obstáli na trhu práce. Budoucnost naší školy, ale také našeho kraje do značné míry záleží právě na pracovní i životní úspěšnosti našich studentů. Historie a tradice nás k tomu zavazuje.

5 Úvodní slovo Ing. Ingrid Ilčíkové odborný garant U3V na OA Uh. Hradiště Vážení a milí studenti naší Univerzity třetího věku, červen, červenec, srpen i září utekly jako voda, byly to trochu delší prázdniny, které by Vám určitě moc a moc záviděli naši denní studenti. Ale já vím, že vy se již těšíte do svých školních lavic. Ještě pár měsíců bude rok Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, s důrazem na podporu vitality. O tom, že aktivně stárnete, svědčí postupující studenti do druhého a třetího ročníku a také stále noví studenti v prvním ročníku. Slavnostní imatrikulaci již máme za sebou. Zahájení studia proběhlo 27. září 2012 za účasti prorektora pro další vzdělávání JUDr. Mag. iur. Michala Malacky, Ph.D., MBA, který měl moc hezký proslov k novým studentům a mimo jiné Univerzitu třetího věku označil jako Univerzitu nového věku. Při pracovním zápisu vedoucí referentka a metodička U3V PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. označila vaše studium za nejnáročnější a poukázala, že jde o nejvyšší formu studia na vědecké půdě. Tím vaše aktivity ve vzdělávání zdaleka nekončí. Další prváčky, nováčky máme v jednoletém kurzu Finanční gramotnosti, který začíná 2. října, zde přednáší odbornou tématiku ředitel pobočky ČSOB v Uh. Hradišti a pracovníci ČNB. V tomto školním roce také poprvé nabízíme jazykové vzdělávání seniorů. Jsou otevřené kurzy německého a anglického jazyka, kde se již vyučuje od září. To, že jste, spokojení s touto formou vzdělávání svědčí váš neustálý zájem - tento školní rok otevíráme první ročník již po desáté. Někteří dokonce studují dva roky současně, postupují do svého ročníku a znovu se vrací do počítačové problematiky a volí variantu vyšší. Za devět let promovalo cca 1350 seniorů. Studenti U3V jsou snad jedni z mála, kteří si postesknou škoda že přednášky nejsou každý týden a prázdniny se vám zdají nekonečně dlouhé. Cílem U3V není jen zvýšení odborných znalostí, ale především zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a kontakt s mladšími generacemi. Podle vyjádření jednoho studenta je U3V výborná relaxace, protříbení paměti a vůbec to, že, člověk je mezi lidmi vynikající. Přeji Vám celý školní rok, ať dobře relaxujete a mezi lidmi na naší vaší U3V se cítíte jen příjemně.

6 Milé posluchačky a posluchači, VŠEM POSLUCHAČŮM A POSLUCHAČKÁM U3V v loňském roce nám byla nabídnuta možnost své poznatky z výuky, zájezdů, exkurzí, slovem a fotodokumentací prezentovat ve vlastním nepravidelném periodiku, který jsme nazvali ÚTŘIVÉČKO. Časopis najdete na stránkách školy studium- Univerzita třetího věku- ÚTŘIVÉČKO. Po odentrování se Vám nabídne náš časopis ke čtení nebo stažení. Obracím se na Vás, všechny posluchače U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti obracím a vyzývám ke spolupráci při tvorbě našeho periodika. Nebojte se vzít pero a papír, napsat první větu pak druhou a další a tak vyjádřit své myšlenky do prvního článku a uvidíte, že to není tak těžké, však nejde o žádné velké literární dílo, jde jen o předání poznatků a zážitků ze tříletého života posluchačů U3V. PROTO SKLÁDEJTE, PIŠTE, FOŤTE, POSÍLEJTE A PODÍLEJTE SE NA TVORBĚ NAŠEHO PERIODIKA S touto prosbou se na Vás obrací posluchačka třetího ročníku U3V Olga Švecová. Své poznatky, příspěvky, fotky zasílejte na adresu:

7 Vzdělávání nikdy nekončí, kdo se stále učí, zůstává stále mlád i když je mu Léto, prázdniny, koupání, lenošení, výlety po vlastech českých nebo poznávání krás v cizích zemích pomalu,ale jistě končí. Letní měsíce červenec a srpen vystřídal měsíc září, který je symbolem zahájení školního roku pro žáky, studenty, ale také pro studující seniory. Brány Obchodní akademie v Uherském Hradišti se studentům otevřely 3. září a posluchačům U3V v průběhu měsíce. KURZY CIZÍHO JAZYKA ZAHÁJILY JAKO PRVNÍ Jednou z novinek, které obchodní akademie pro seniory připravila je Kurz cizího jazyka. K první informační schůzce se posluchači sešli první den školy 3. září s Mgr. Leonou Hrabcovou a PhDr. Yvonou Procházkovou. Protože mě tato informace zaujala, využila jsem příležitosti a Mgr. Leoně Hrabcové položila pár otázek. Obchodní akademie organizuje kurz cizího jazyka pro seniory jako novinku a tak mám pár otázek: Jaký je o kurz z řad seniorů zájem? Kolik se do kurzu seniorů přihlásilo? Na první informační schůzce 3. září 2012 bylo přítomno 25 přihlášených seniorů. Jaké jazyky se budou vyučovat Vyučovat se bude jazyk německý a anglický. Výuku němčiny bude navštěvovat 7 seniorů a angličtinu 18. Jak budou senioři rozděleni? Posluchači budou rozděleni do skupiny začátečníků a pokročilých Kdy bude probíhat další výuka a jak často se budete scházet? Posluchači se budou scházet každý týden zatím ve středu s vyučující PhDr. Yvonou Procházkovou při výuce angličtiny a PaedDr. Ladislavou Frýbortovou při výuce němčiny. Jak bude výuka probíhat a podle čeho budou senioři jazyk studovat? Výuka bude probíhat formou konverzace. Senioři budou mít k dispozici studijní materiál, který bude na stránkách a složkách vyučujícího k vytištění, dále pak budou mít materiály v tištěné podobě. Kolik bude kurz stát? Senioři za školní rok zaplatí 1.800,- - Kč. Děkuji za odpověď. Přeji Vám i seniorům hodně zdaru a spokojenosti při výuce. Rozmlouvala Olga Švecová

8 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII Již po desáté královské město Uherské Hradiště, srdce Slovácka otevřelo ve dnech svou náruč všem milovníkům živého folkloru, vinařských tradic, lidové písně a tance. V sobotu městem procházel krojovaný průvod, náměstí bylo zaplněno obyvateli města a okolí, hosty, turisty z blízkého i dalekého okolí. Na různých místech města se rozléhal zpěv různých skupin mikroregionů. Prostory Jezuitské zahrady parku u Obchodní akademie patřily mikroregionu Dolní Poolšaví, který našel zázemí v budově Obchodní akademie a právě Obchodní akademie byla veřejnosti zpřístupněna v neděli 9. září v rámci Dne otevřených dveří. Využívám příležitosti a vstupuji starým historickým vchodem z Jezuitské zahrady do reprezentativní prostorné vstupní haly se zaklenutými plochými klenbami, které se opakují i na chodbách, a která na mne dýchla svoji historií. Na vstupní halu navazuje trojramenné schodiště se zábradlím tvořeným litinovými kuželkami. Prohlížím si počítačovou učebnu, v mezipodlaží nástěnky, které letmo připomínají slavné osobnosti školy a její dnešní aktivity. A hle je tu i Univerzita třetího věku, zde mají senioři možnost růstu především v počítačové gramotnosti a jiných studijních programech. Letos to bude již desátá slavnostní imatrikulace nových posluchačů. Pomalu vystupuji po schodech do prvního patra kde se zdravím s ostatními spoluobčany, kteří zavítali do školy v rámci Dne otevřených dveří, setkávám se s panem ředitelem Ing. Jiřím Durďákem, krátce pohovoříme o připravovaných akcích, nahlédnu do učebny číslo 204, kde jsem v roce 2012 poprvé zasedla do školních lavic a začala navštěvovat Univerzitu třetího věku. Po chvíli nostalgie sestupuji po schodech, míjím výtah, tělocvičnu, vrátnici, odcházím druhým vchodem nové výstavby, který je upraven bezbariérovým přístupem. Všude panuje klid a čistota a je zřejmé že budova má svoji historii a moderní výstavba se zde dokonale prolíná s historií.

9 VÝUKA JAZYKŮ PO DRUHÉ Druhé setkání posluchačů seniorů ve výuce jazyků se konalo 12. září v učebnách 302 a 312. V učebně 302 se sešlo na výuku jazyka německého celkem 7 posluchačů a na učebně 312 bylo přítomno 12 seniorů. Úvod byl věnován organizačním záležitostem. Vyučující v obou třídách zodpověděly otázky seniorů a vysvětlily, jak bude výuka probíhat a kde budou senioři získávat studijní materiál. Druhá vyučující hodina byla pak již věnována první lekci. Podle počtu zúčastněných je vidět, že o výuku jazyků je z řad seniorů dostatečný zájem. Závěrem návštěvy jsem popřála vyučujícím tak i posluchačům seniorům hodně zdaru a na konci zimního semestru opět nashledanou. Učebna 312 výuka anglického jazyka Učebna 302 výuka německého jazyka

10 VÝROČÍ HRADIŠŤSKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE Každý návštěvník Uherského Hradiště, který prochází, Nádražní ulicí si povšimne světlé budovy, která září přes spleť stromů v parku mezi nádražím Českých drah a areálu Jezuitské koleje. Samotná budova obchodní akademie má svoji bohatou minulost. Budova byla postavena v roce 1869 v bývalé jezuitské zahradě nově upravené jako veřejný park. Stavěla se pro potřeby německého vyššího gymnázia, založeného v roce Po půl století působení v těchto prostorách došlo v roce 1919 k jeho ukončení, protože počátkem dvacátého století ubývalo studentů toužících po studiu v německém jazyce. Proto sem byla v roce 1902 přemístěna česká obchodní škola, která sídlila v Redutě. Přestože se název školy průběžně měnil, její zaměření zůstalo doposud stejné. Píše se rok 2012 a v prostorách obchodní akademie dne 14. září 2012 proběhla konference ke sto desátému výročí Obchodního školství, za přítomnosti představitelů kraje, města, hostů, pedagogů a studentů jubilující školy, aby mapovali minulost i současnost druhé nejstarší a nejvýznamnější školy v metropoli Slovácka. Na konferenci zazněly mnohé zdravice významných hostů kraje, města. Úvodní prezentaci školy přednesl ředitel školy Ing. J. Durďák, který ve svém vystoupení poděkoval předchozímu řediteli Ing. J. Kolkovi, který se zasloužil o velkou stavební rekonstrukci školy. Pak již následovaly další prezentace školy. Následně byla zahájena diskuze, v níž vystoupil Prof. Miroslav Nejezchleba, který stál při zrodu projektu spolupráce školy s VŠB, doc. Ing. Václav Lednický, CSc., Ing. Helena Vajdíková, Antonín Šlahůnek nejstarší student naší U3V Konference "110 let ekonomického školství na Jihovýchodní Moravě" proběhla úspěšně a stala se důstojnou součástí oslav 110. výročí založení školy díky spolupráci učitelů a pracovníků školy, kteří se podíleli na tvorbě almanachu pod vedením PhDr. Teťhala a Ing. Ilčíkové. Závěrečná slova pana ředitele Ing. Jiřího Durďáka patřila díkům všem učitelům, všem pracovníkům školy za skvělou přípravu konference, včetně všech akcí, které jí předcházely nebo 110. výročí doplňovaly.

11 ZAČÁTEK NAŠEHO POSLEDNÍHO ROKU STUDIA Přátelská atmosféra panovala ve třetím ročníku dne 18. září v 15 hodin, kdy se třída setkala s ročníkovou učitelkou PaedDr. Marií Ančíkovou, která přítomné mile přivítala, probrala organizační záležitosti v našem posledním třetím ročníku. S doplňujícími informacemi k výuce posluchače pozdravila a seznámila Ing. Ingrid Ilčíková garant U3V. Po úvodních slovech byl třídě představen přednášející profesor PhDr. Miloslav Pojsl vedoucí Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF UP v Olomouci. Dále budu již jen citovat slova z příspěvku posluchačky Věry Tománkové. Léto se s námi pomalu loučí posledními hřejivými paprsky, za námi je doba našich dovolených, lenošení a přichází čas naší touhy po vzdělání v podobě studia v neuvěřitelném již třetím ročníku U3V, který jsme zahájili 18. září. Tento školní rok bude zahrnovat Kulturně-náboženskou problematiku v dějinách a současnosti (Církevní rok a lidová kultura a Bible v umění). Všichni posluchači našeho ročníku v počtu 55 zasedlo do lavic s dychtivostí a snahou získat co nejvíce poznatků v uvedené oblasti. Ke zdárnému vstupu a absolvování přednášek přeji všem studentům hodně zdraví, elánu, chuti k vstřebávání nových poznatků. Pedagogickému sboru i přednášejícím hodně trpělivosti se studenty našeho věku.

12 DRUHÝ ROČNÍK POPRVÉ SPOLEČNĚ Posluchači - senioři jsou v prvním ročníku při výuce Počítačová gramotnost rozděleni do skupin základní a pokročilí a tak se celá třída poprvé pro společnou výuku setkává při zahájení druhého ročníku. Posluchače druhého ročníku přivítala ročníková učitelka Mgr. Alena Němečková 25. září 2012 v učebně 214 v 15 hodin, která krátce seznámila přítomné se studijním programem a organizačními záležitostmi. Mezi posluchače druhého ročníku zavítala a přítomné pozdravila Ing. Ingrid Ilčíková garant U3V, která posluchačům odpověděla na otázky posluchačů. Pak již byla přivítána a představena přednášející PhDr. Milada Frolcová, která posluchače druhého ročníku seznámila s osnovou učiva pro zimní semestr zajímavého okruhu Umění.

13 DESÁTÝ ZÁPIS A IMATRIKULACE DALŠÍHO PRVNÍHO ROČNÍKU Prostory auly obchodní akademie v poslední pracovní den v měsíci září patřily novým posluchačům U3V, kteří se přihlásili ke studiu a dostavili se k zápisu. Po vyčerpávající instruktáži a organizačních záležitostech, které provedla metodička U3V v Olomouci PhDr. Naděžda Šatenková, Ph.D. Pak za přítomnosti prorektora pro komunikaci a další vzdělávání JUDr. Mag.iur Michala Malacky,Ph.D.,MBA z Palackého univerzity v Olomouci, místostarosty města Ing. S. Blahy, J. Víchové členky zastupitelstva a rady města, Ing. D. Stojnové vedoucí Odboru školství a sportu, PhDr. Květoslavy Zlatuškové vedoucí Odboru sociálních služeb a zdravotnictví, ředitele školy Ing. Jiřího Durďáka, Ing. Ingrid Ilčíkové garanta U3V na obchodní akademii, profesorů a profesorek školy a rodinných příslušníků byla zahájena slavnostní imatrikulace nových posluchačů U3V. Po projevech hostů, byl za všechny posluchače přečten slib, který pak posluchači stvrdili a z rukou prorektora Palackého univerzity převzali imatrikulační list. O studium na Obchodní akademii v Uherském Hradišti je dostatečný zájem, o čemž svědčí i to, že do prvního ročníku se přihlásilo 40 posluchačů. Celá slavnostní desátá imatrikulace byla zakončena studentskou hymnou. Zde je část projevu ředitele školy při imatrikulaci U3V Vážený pane prorektore, vážený pane místostarosto, vážená paní ředitelko, vážené profesorky a profesoři, vážené a milé studentky a studenti univerzity třetího věku, vážení hosté vítám Vás na slavnostní imatrikulaci studentek a studentů univerzity třetího věku Univerzity Palackého, které se realizuje na Obchodní akademii v Uherském Hradišti. Budeme účastni významnému a slavnostnímu imatrikulačnímu aktu, kterým se zde přítomné studentky a studenti stanou členy akademické obce UPOL: čeká je náročné a zajímavé studium, které velmi smysluplně a zajímavě vyplní následující tři roky jejich života. Toto Vaše studium je výjimečné z jednoho prostého důvodu: bude probíhat na škole, která právě v těchto dnech oslavuje 110 let od svého založení, na škole moderní - škole pro třetí tisíciletí, na škole, která vzdělává studenty od 15 do 90 let....vážené studentky, vážení studenti, za těch 9 let existence U3V promovalo 1350 studentů. Přeji Vám, aby Vaše studium bylo taktéž úspěšné. Přeji Vám hodně zdaru do studia univerzity třetího věku a věřím, že ty 3 roky studia, které zde strávíte, Vás nejen obohatí o nové poznatky, ale že zde prožijete 3 překrásné roky života.

14 Posluchači prvního ročníku budou pod vedením ředitele školy Ing. J. Durďáka a Mgr. Igora Osohy probírat problematiku Počítačová gramotnost, jejichž praktická výuka začíná 9. a 11. října. Zápis Imatrikulace

15 Motto I když nám věk dělá vrásky, studujeme přece z lásky. Chceme poznat mnohem víc, usedáme proto znovu do lavic. Ještě světu ukážeme, co my starší dokážeme, proto s chutí do toho! Druhou novinkou, která se rozběhla na U3V je odborné vzdělávání v oblasti Finanční gramotnost pro seniory. První hodina v oblasti Finanční gramotnost proběhne 2. října Za posluchači se vypravíme v nejbližším termínu a o výuce budeme informovat v následujícím čísle časopisu ÚTŘIVÉČKO.

16 Milé spolužačky, milí spolužáci, toto je poslední stránka prvního čísla druhého ročníku našeho nepravidelného periodika. Dovolte, aby Vám všem, kteří jste v měsíci září oslavili narozeniny nebo jmeniny naše ÚTŘIVÉČKO popřálo hodně zdraví, klidu, pohody a hodně krásných zážitků při studiu. A protože další číslo časopisu vyjde v měsíci prosinci, ÚTŘIVÉČKO přeje všem dalším jubilantům, kteří v měsíci říjnu, listopadu a prosinci oslaví svoje narozeniny nebo svátek především pevné zdraví. Závěrem něco k pousmání Baví se mezi sebou přátelé, kteří navštěvují univerzitu třetího věku: Víš, jaká je největší výhoda studia v důchodu? Když chodíš občas za školu, nikdo nevolá Tvoje rodiče do školy.

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy!

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy! š k o l a k a t e d r y k l u b Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS číslo 3 březen 2007 V lednu proběhl reprezentativní Ples VŠFS PLES VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, dnes budu děkovat. Dík první patří všem, kdo pozitivně

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, INAUGURACE REKTORKY VŠFS STÁTNICE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, INAUGURACE REKTORKY VŠFS STÁTNICE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY š k o l a k a t e d r y k l u b Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS číslo 1 říjen 2006 V srpnu proběhly státní závěrečné zkoušky STÁTNICE VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, jsme součástí veliké rodiny VŠFS, do které se řadí

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Studenti se zapojili do boje proti AIDS

Studenti se zapojili do boje proti AIDS leden 2005 Ročník 10/3 Loňský 1. prosinec strávilo 39 studentů nového bakalářského oboru Sociální patologie a prevence vyučovaného na Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006 1 Knihu Úklona mému městu pokřtil mešním vínem starosta Petr Dvořáček. Foto na obálce M. Karásek V ulici Na Kopečku byl 19. října dopoledne vysazen strom Pavlovnie plstnatá, který se tak stal symbolem

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ALMANACH. Střední průmyslová škola elektrotechnická v Rožnově pod Radhoštěm

ALMANACH. Střední průmyslová škola elektrotechnická v Rožnově pod Radhoštěm ALMANACH Střední průmyslová škola elektrotechnická v Rožnově pod Radhoštěm 1951-2006 ALMANACH k 55. výročí založení SPŠE Rožnov pod Radhoštěm 1951 2006 Publikace byla vydána u příležitosti 55. výročí

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více