Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1"

Transkript

1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Školní rok 2012/2013

2 Škola pro třetí tisíciletí Úvodní slovo pana ředitele Obchodní akademie Ing. Jiřího Durďáka Obchodní škola v Uherském Hradišti má poskytnout mládeži, jež se obchodu, nebo nějakému příbuznému povolání věnovat obmýšlí, kromě jistého předběžného vzdělání i odbornou přípravu. (Statut Obchodní školy v Uherském Hradišti, 1902) Dnešní Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, která je přímým pokračovatelem obchodní školy, je moderní vzdělávací instituce, která poskytuje kvalitní vzdělávání v řadě oborů, jež svým obsahem i pojetím zcela odpovídají současným požadavkům. Je to škola pro nové tisíciletí. Obchodní akademie je však současně školou věrnou tradicím, školou, která po celých 110 let pomáhala formovat a vytvářet ekonomické myšlení na území Slovácka a dalších přilehlých regionů. Děje se tak plně v souladu se statutem obchodní školy z roku 1902, který je doslova písmeno po písmenu po celou tu dobu plněn. Do nového tisíciletí vstupovala naše škola pod vedením ředitele Ing. Josefa Kolka. Ředitel Kolek si zaslouží na tomto místě čestnou vzpomínku, protože bezesporu patří mezi velké postavy, které na naší škole působily. Narodil se v roce 1942 ve Veletinách. Ve své profesní dráze prošel zkušenostmi vyučeného frézaře počínaje a profesora ekonomických předmětů konče. V roce 1975 začal vyučovat na Střední ekonomické škole v Uherském Hradišti a v roce 1994 se na této škole, přejmenované opět na Obchodní akademii, stal ředitelem. Do doby jeho působení ve funkci spadá nejen stavební rekonstrukce školy, ale také otevření Vyšší odborné školy s ekonomicko právnickým oborem Prokurista v roce 1996, v roce 2000 přibylo Ekonomické lyceum a téměř současně Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Připravoval otevření oboru Informatika i spolupráci s olomouckou univerzitou. Škola vstoupila do nového tisíciletí s obrovským rozmachem, neboť ředitel Kolek, muž plný energie, dokázal nejsmělejší vize uvádět v život. Nám připadl úkol velké dílo ředitele Josefa Kolka nejen udržet, ale dále rozvíjet a jsem rád, že se to, v podmínkách mnohem složitějších, než byla devadesátá léta, daří. Pro období první dekády nového tisíciletí škola uplatňuje strategii Třikrát kvalita a jedenkrát inovace: 1. kvalitní vzdělávací programy, 2. kvalitní práce pedagogických pracovníků,

3 3. kvalitní podmínky pro vzdělávání, 4. inovativní organizace. To vše je propojeno principem kontinuity a tradice. Stavební činnosti nejsou již zdaleka tak rozsáhlé, investice jdou spíše do infrastruktury, zejména do vybavení informačními technologiemi. Vznikají nové počítačové učebny, dokonce dvě učebny po třiceti počítačích, což umožňuje celé třídě jednotný model práce na tomto dnes nezbytném pomocníku. Vznikla také specializovaná učebna Cisco akademy. Systematicky se realizuje Plán informačních a komunikačních technologií. Není proto divu, že je škola v roce 2011 vyhodnocena jako nejlepší škola v oblasti informačních technologií ze všech škol zřizovaných Zlínským krajem. Období první dekády je charakterizováno intenzivní prací na vzdělávacích programech. Vznikají školní vzdělávací programy oborů Obchodní akademie, Informační technologie (který nahrazuje obor Informatika v ekonomice) a Ekonomického lycea. Je rovněž inovován vzdělávací program vyšší odborné školy. Jedná se o nově koncipovaný obor Ekonomicko-právní činnost, který nahradil dosavadní obor Prokurista. Realizuje se zde kreditový systém a jsou hledány nové cesty spolupráce s praxí. Ve sledovaném období se škola také zaměřuje na spolupráci s vysokými školami. Naplňuje tak požadavky vyplývající z Bolognské dohody, která deklaruje potřebu zvýšení počtu bakalářsky vzdělaných studentů. Škola tak reaguje na projekt vznikající ve městě Uherské Hradiště, kde dochází k revitalizaci bývalých kasáren do podoby vysokoškolské zóny. V roce 2006 je podepsána smlouva s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava a pro pracoviště v Uherském Hradišti jsou akreditovány dva bakalářské studijní obory Ekonomika cestovního ruchu a Sportovní management. S výukou bakalářů je započato v akademickém roce 2006/2007. Velkým přínosem je skutečnost, že učitelé školy se spolupodílí na výuce bakalářů tím, že vedou cvičení a semináře, vyučují cizím jazykům a matematice. Učitelé školy tak profesionálně rostou, a to má pozitivní dopad na kvalitu pedagogické práce i v oblasti střední a vyšší odborné školy. Spolupráce s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava není zdaleka první. Již od roku 2003 existuje spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci, se kterou je taktéž podepsána smlouva, a je realizována výuka na Univerzitě třetího věku v Uherském Hradišti. V průběhu první dekády nového tisíciletí následují další dvě smlouvy s vysokými školami, a to s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokou školou ekonomickou Karla Engliše v Brně. První dekáda nového tisíciletí je v oblasti školství charakterizována intenzivním čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie. Škola si je vědoma této příležitosti a vstupuje do řady projektů, které vedou ke zkvalitnění a stabilizaci stávajících činností, k inovacím a ke zvyšování úrovně pedagogické činnosti. Těchto projektů je celá řada. Uveďme jen některé. VIP_K vzdělávání, inovace praxe, kvalita - je projekt, kterým je do výuky zaváděn manažerský informační systém Microsoft Dynamics AX. IVOP inovace v odborných předmětech - je projekt vedoucí k posilnění spolupráce s praxí. EVAL evaluace pomocí barvově slovních asociací je projekt, který měří efektivitu učení. UNIV uznávání neformálního a informálního vzdělávání je projekt, který

4 připravuje pracovníky školy pro oblast celoživotního vzdělávání. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ připravuje pracovníky školy pro výuku projektů. ŠABLONY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY je projekt, kterým budou realizovány inovace v oblasti informačních strategií. Nesnadným úkolem je také státní maturita, která se již dlouhá léta připravuje, ale stále čeká na svou definitivní podobu. Naším úkolem je dobře studenty k maturitě připravit, vždyť právě dosažení maturitního vysvědčení je pro ně bezprostředním cílem. Administrativní a pedagogičtí pracovníci odvedli velký kus práce a projevili dostatek pružnosti, takže jsme patřili mezi nejúspěšnější školy ve Zlínském kraji. Závěrem mi dovolte malé shrnutí. Pokusil jsem se představit školu v první dekádě nového tisíciletí. Snažil jsem se naznačit cesty, kterými se vzdělávací procesy tohoto období ubíraly, a ukázat, že škola vždy měla a má stanovený směr daný statutem obchodní školy z roku 1902: Obchodní škola v Uherském Hradišti má poskytnout mládeži, jež se obchodu, nebo nějakému příbuznému povolání věnovat obmýšlí, kromě jistého předběžného vzdělání i odbornou přípravu. Tyto myšlenky jsou dnes, stejně jako tenkrát, realizovány jako cesta ke kvalitě: kvalitní vzdělávací programy, kvalitní práce pedagogických pracovníků, kvalitní podmínky pro vzdělávání, inovativní organizace. Velkou výzvou je pak úzká spolupráce s praxí, která má naši školu posunout kvalitativně kupředu, a tak naše studenty připravit, aby úspěšně obstáli na trhu práce. Budoucnost naší školy, ale také našeho kraje do značné míry záleží právě na pracovní i životní úspěšnosti našich studentů. Historie a tradice nás k tomu zavazuje.

5 Úvodní slovo Ing. Ingrid Ilčíkové odborný garant U3V na OA Uh. Hradiště Vážení a milí studenti naší Univerzity třetího věku, červen, červenec, srpen i září utekly jako voda, byly to trochu delší prázdniny, které by Vám určitě moc a moc záviděli naši denní studenti. Ale já vím, že vy se již těšíte do svých školních lavic. Ještě pár měsíců bude rok Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, s důrazem na podporu vitality. O tom, že aktivně stárnete, svědčí postupující studenti do druhého a třetího ročníku a také stále noví studenti v prvním ročníku. Slavnostní imatrikulaci již máme za sebou. Zahájení studia proběhlo 27. září 2012 za účasti prorektora pro další vzdělávání JUDr. Mag. iur. Michala Malacky, Ph.D., MBA, který měl moc hezký proslov k novým studentům a mimo jiné Univerzitu třetího věku označil jako Univerzitu nového věku. Při pracovním zápisu vedoucí referentka a metodička U3V PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. označila vaše studium za nejnáročnější a poukázala, že jde o nejvyšší formu studia na vědecké půdě. Tím vaše aktivity ve vzdělávání zdaleka nekončí. Další prváčky, nováčky máme v jednoletém kurzu Finanční gramotnosti, který začíná 2. října, zde přednáší odbornou tématiku ředitel pobočky ČSOB v Uh. Hradišti a pracovníci ČNB. V tomto školním roce také poprvé nabízíme jazykové vzdělávání seniorů. Jsou otevřené kurzy německého a anglického jazyka, kde se již vyučuje od září. To, že jste, spokojení s touto formou vzdělávání svědčí váš neustálý zájem - tento školní rok otevíráme první ročník již po desáté. Někteří dokonce studují dva roky současně, postupují do svého ročníku a znovu se vrací do počítačové problematiky a volí variantu vyšší. Za devět let promovalo cca 1350 seniorů. Studenti U3V jsou snad jedni z mála, kteří si postesknou škoda že přednášky nejsou každý týden a prázdniny se vám zdají nekonečně dlouhé. Cílem U3V není jen zvýšení odborných znalostí, ale především zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a kontakt s mladšími generacemi. Podle vyjádření jednoho studenta je U3V výborná relaxace, protříbení paměti a vůbec to, že, člověk je mezi lidmi vynikající. Přeji Vám celý školní rok, ať dobře relaxujete a mezi lidmi na naší vaší U3V se cítíte jen příjemně.

6 Milé posluchačky a posluchači, VŠEM POSLUCHAČŮM A POSLUCHAČKÁM U3V v loňském roce nám byla nabídnuta možnost své poznatky z výuky, zájezdů, exkurzí, slovem a fotodokumentací prezentovat ve vlastním nepravidelném periodiku, který jsme nazvali ÚTŘIVÉČKO. Časopis najdete na stránkách školy studium- Univerzita třetího věku- ÚTŘIVÉČKO. Po odentrování se Vám nabídne náš časopis ke čtení nebo stažení. Obracím se na Vás, všechny posluchače U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti obracím a vyzývám ke spolupráci při tvorbě našeho periodika. Nebojte se vzít pero a papír, napsat první větu pak druhou a další a tak vyjádřit své myšlenky do prvního článku a uvidíte, že to není tak těžké, však nejde o žádné velké literární dílo, jde jen o předání poznatků a zážitků ze tříletého života posluchačů U3V. PROTO SKLÁDEJTE, PIŠTE, FOŤTE, POSÍLEJTE A PODÍLEJTE SE NA TVORBĚ NAŠEHO PERIODIKA S touto prosbou se na Vás obrací posluchačka třetího ročníku U3V Olga Švecová. Své poznatky, příspěvky, fotky zasílejte na adresu:

7 Vzdělávání nikdy nekončí, kdo se stále učí, zůstává stále mlád i když je mu Léto, prázdniny, koupání, lenošení, výlety po vlastech českých nebo poznávání krás v cizích zemích pomalu,ale jistě končí. Letní měsíce červenec a srpen vystřídal měsíc září, který je symbolem zahájení školního roku pro žáky, studenty, ale také pro studující seniory. Brány Obchodní akademie v Uherském Hradišti se studentům otevřely 3. září a posluchačům U3V v průběhu měsíce. KURZY CIZÍHO JAZYKA ZAHÁJILY JAKO PRVNÍ Jednou z novinek, které obchodní akademie pro seniory připravila je Kurz cizího jazyka. K první informační schůzce se posluchači sešli první den školy 3. září s Mgr. Leonou Hrabcovou a PhDr. Yvonou Procházkovou. Protože mě tato informace zaujala, využila jsem příležitosti a Mgr. Leoně Hrabcové položila pár otázek. Obchodní akademie organizuje kurz cizího jazyka pro seniory jako novinku a tak mám pár otázek: Jaký je o kurz z řad seniorů zájem? Kolik se do kurzu seniorů přihlásilo? Na první informační schůzce 3. září 2012 bylo přítomno 25 přihlášených seniorů. Jaké jazyky se budou vyučovat Vyučovat se bude jazyk německý a anglický. Výuku němčiny bude navštěvovat 7 seniorů a angličtinu 18. Jak budou senioři rozděleni? Posluchači budou rozděleni do skupiny začátečníků a pokročilých Kdy bude probíhat další výuka a jak často se budete scházet? Posluchači se budou scházet každý týden zatím ve středu s vyučující PhDr. Yvonou Procházkovou při výuce angličtiny a PaedDr. Ladislavou Frýbortovou při výuce němčiny. Jak bude výuka probíhat a podle čeho budou senioři jazyk studovat? Výuka bude probíhat formou konverzace. Senioři budou mít k dispozici studijní materiál, který bude na stránkách a složkách vyučujícího k vytištění, dále pak budou mít materiály v tištěné podobě. Kolik bude kurz stát? Senioři za školní rok zaplatí 1.800,- - Kč. Děkuji za odpověď. Přeji Vám i seniorům hodně zdaru a spokojenosti při výuce. Rozmlouvala Olga Švecová

8 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII Již po desáté královské město Uherské Hradiště, srdce Slovácka otevřelo ve dnech svou náruč všem milovníkům živého folkloru, vinařských tradic, lidové písně a tance. V sobotu městem procházel krojovaný průvod, náměstí bylo zaplněno obyvateli města a okolí, hosty, turisty z blízkého i dalekého okolí. Na různých místech města se rozléhal zpěv různých skupin mikroregionů. Prostory Jezuitské zahrady parku u Obchodní akademie patřily mikroregionu Dolní Poolšaví, který našel zázemí v budově Obchodní akademie a právě Obchodní akademie byla veřejnosti zpřístupněna v neděli 9. září v rámci Dne otevřených dveří. Využívám příležitosti a vstupuji starým historickým vchodem z Jezuitské zahrady do reprezentativní prostorné vstupní haly se zaklenutými plochými klenbami, které se opakují i na chodbách, a která na mne dýchla svoji historií. Na vstupní halu navazuje trojramenné schodiště se zábradlím tvořeným litinovými kuželkami. Prohlížím si počítačovou učebnu, v mezipodlaží nástěnky, které letmo připomínají slavné osobnosti školy a její dnešní aktivity. A hle je tu i Univerzita třetího věku, zde mají senioři možnost růstu především v počítačové gramotnosti a jiných studijních programech. Letos to bude již desátá slavnostní imatrikulace nových posluchačů. Pomalu vystupuji po schodech do prvního patra kde se zdravím s ostatními spoluobčany, kteří zavítali do školy v rámci Dne otevřených dveří, setkávám se s panem ředitelem Ing. Jiřím Durďákem, krátce pohovoříme o připravovaných akcích, nahlédnu do učebny číslo 204, kde jsem v roce 2012 poprvé zasedla do školních lavic a začala navštěvovat Univerzitu třetího věku. Po chvíli nostalgie sestupuji po schodech, míjím výtah, tělocvičnu, vrátnici, odcházím druhým vchodem nové výstavby, který je upraven bezbariérovým přístupem. Všude panuje klid a čistota a je zřejmé že budova má svoji historii a moderní výstavba se zde dokonale prolíná s historií.

9 VÝUKA JAZYKŮ PO DRUHÉ Druhé setkání posluchačů seniorů ve výuce jazyků se konalo 12. září v učebnách 302 a 312. V učebně 302 se sešlo na výuku jazyka německého celkem 7 posluchačů a na učebně 312 bylo přítomno 12 seniorů. Úvod byl věnován organizačním záležitostem. Vyučující v obou třídách zodpověděly otázky seniorů a vysvětlily, jak bude výuka probíhat a kde budou senioři získávat studijní materiál. Druhá vyučující hodina byla pak již věnována první lekci. Podle počtu zúčastněných je vidět, že o výuku jazyků je z řad seniorů dostatečný zájem. Závěrem návštěvy jsem popřála vyučujícím tak i posluchačům seniorům hodně zdaru a na konci zimního semestru opět nashledanou. Učebna 312 výuka anglického jazyka Učebna 302 výuka německého jazyka

10 VÝROČÍ HRADIŠŤSKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE Každý návštěvník Uherského Hradiště, který prochází, Nádražní ulicí si povšimne světlé budovy, která září přes spleť stromů v parku mezi nádražím Českých drah a areálu Jezuitské koleje. Samotná budova obchodní akademie má svoji bohatou minulost. Budova byla postavena v roce 1869 v bývalé jezuitské zahradě nově upravené jako veřejný park. Stavěla se pro potřeby německého vyššího gymnázia, založeného v roce Po půl století působení v těchto prostorách došlo v roce 1919 k jeho ukončení, protože počátkem dvacátého století ubývalo studentů toužících po studiu v německém jazyce. Proto sem byla v roce 1902 přemístěna česká obchodní škola, která sídlila v Redutě. Přestože se název školy průběžně měnil, její zaměření zůstalo doposud stejné. Píše se rok 2012 a v prostorách obchodní akademie dne 14. září 2012 proběhla konference ke sto desátému výročí Obchodního školství, za přítomnosti představitelů kraje, města, hostů, pedagogů a studentů jubilující školy, aby mapovali minulost i současnost druhé nejstarší a nejvýznamnější školy v metropoli Slovácka. Na konferenci zazněly mnohé zdravice významných hostů kraje, města. Úvodní prezentaci školy přednesl ředitel školy Ing. J. Durďák, který ve svém vystoupení poděkoval předchozímu řediteli Ing. J. Kolkovi, který se zasloužil o velkou stavební rekonstrukci školy. Pak již následovaly další prezentace školy. Následně byla zahájena diskuze, v níž vystoupil Prof. Miroslav Nejezchleba, který stál při zrodu projektu spolupráce školy s VŠB, doc. Ing. Václav Lednický, CSc., Ing. Helena Vajdíková, Antonín Šlahůnek nejstarší student naší U3V Konference "110 let ekonomického školství na Jihovýchodní Moravě" proběhla úspěšně a stala se důstojnou součástí oslav 110. výročí založení školy díky spolupráci učitelů a pracovníků školy, kteří se podíleli na tvorbě almanachu pod vedením PhDr. Teťhala a Ing. Ilčíkové. Závěrečná slova pana ředitele Ing. Jiřího Durďáka patřila díkům všem učitelům, všem pracovníkům školy za skvělou přípravu konference, včetně všech akcí, které jí předcházely nebo 110. výročí doplňovaly.

11 ZAČÁTEK NAŠEHO POSLEDNÍHO ROKU STUDIA Přátelská atmosféra panovala ve třetím ročníku dne 18. září v 15 hodin, kdy se třída setkala s ročníkovou učitelkou PaedDr. Marií Ančíkovou, která přítomné mile přivítala, probrala organizační záležitosti v našem posledním třetím ročníku. S doplňujícími informacemi k výuce posluchače pozdravila a seznámila Ing. Ingrid Ilčíková garant U3V. Po úvodních slovech byl třídě představen přednášející profesor PhDr. Miloslav Pojsl vedoucí Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF UP v Olomouci. Dále budu již jen citovat slova z příspěvku posluchačky Věry Tománkové. Léto se s námi pomalu loučí posledními hřejivými paprsky, za námi je doba našich dovolených, lenošení a přichází čas naší touhy po vzdělání v podobě studia v neuvěřitelném již třetím ročníku U3V, který jsme zahájili 18. září. Tento školní rok bude zahrnovat Kulturně-náboženskou problematiku v dějinách a současnosti (Církevní rok a lidová kultura a Bible v umění). Všichni posluchači našeho ročníku v počtu 55 zasedlo do lavic s dychtivostí a snahou získat co nejvíce poznatků v uvedené oblasti. Ke zdárnému vstupu a absolvování přednášek přeji všem studentům hodně zdraví, elánu, chuti k vstřebávání nových poznatků. Pedagogickému sboru i přednášejícím hodně trpělivosti se studenty našeho věku.

12 DRUHÝ ROČNÍK POPRVÉ SPOLEČNĚ Posluchači - senioři jsou v prvním ročníku při výuce Počítačová gramotnost rozděleni do skupin základní a pokročilí a tak se celá třída poprvé pro společnou výuku setkává při zahájení druhého ročníku. Posluchače druhého ročníku přivítala ročníková učitelka Mgr. Alena Němečková 25. září 2012 v učebně 214 v 15 hodin, která krátce seznámila přítomné se studijním programem a organizačními záležitostmi. Mezi posluchače druhého ročníku zavítala a přítomné pozdravila Ing. Ingrid Ilčíková garant U3V, která posluchačům odpověděla na otázky posluchačů. Pak již byla přivítána a představena přednášející PhDr. Milada Frolcová, která posluchače druhého ročníku seznámila s osnovou učiva pro zimní semestr zajímavého okruhu Umění.

13 DESÁTÝ ZÁPIS A IMATRIKULACE DALŠÍHO PRVNÍHO ROČNÍKU Prostory auly obchodní akademie v poslední pracovní den v měsíci září patřily novým posluchačům U3V, kteří se přihlásili ke studiu a dostavili se k zápisu. Po vyčerpávající instruktáži a organizačních záležitostech, které provedla metodička U3V v Olomouci PhDr. Naděžda Šatenková, Ph.D. Pak za přítomnosti prorektora pro komunikaci a další vzdělávání JUDr. Mag.iur Michala Malacky,Ph.D.,MBA z Palackého univerzity v Olomouci, místostarosty města Ing. S. Blahy, J. Víchové členky zastupitelstva a rady města, Ing. D. Stojnové vedoucí Odboru školství a sportu, PhDr. Květoslavy Zlatuškové vedoucí Odboru sociálních služeb a zdravotnictví, ředitele školy Ing. Jiřího Durďáka, Ing. Ingrid Ilčíkové garanta U3V na obchodní akademii, profesorů a profesorek školy a rodinných příslušníků byla zahájena slavnostní imatrikulace nových posluchačů U3V. Po projevech hostů, byl za všechny posluchače přečten slib, který pak posluchači stvrdili a z rukou prorektora Palackého univerzity převzali imatrikulační list. O studium na Obchodní akademii v Uherském Hradišti je dostatečný zájem, o čemž svědčí i to, že do prvního ročníku se přihlásilo 40 posluchačů. Celá slavnostní desátá imatrikulace byla zakončena studentskou hymnou. Zde je část projevu ředitele školy při imatrikulaci U3V Vážený pane prorektore, vážený pane místostarosto, vážená paní ředitelko, vážené profesorky a profesoři, vážené a milé studentky a studenti univerzity třetího věku, vážení hosté vítám Vás na slavnostní imatrikulaci studentek a studentů univerzity třetího věku Univerzity Palackého, které se realizuje na Obchodní akademii v Uherském Hradišti. Budeme účastni významnému a slavnostnímu imatrikulačnímu aktu, kterým se zde přítomné studentky a studenti stanou členy akademické obce UPOL: čeká je náročné a zajímavé studium, které velmi smysluplně a zajímavě vyplní následující tři roky jejich života. Toto Vaše studium je výjimečné z jednoho prostého důvodu: bude probíhat na škole, která právě v těchto dnech oslavuje 110 let od svého založení, na škole moderní - škole pro třetí tisíciletí, na škole, která vzdělává studenty od 15 do 90 let....vážené studentky, vážení studenti, za těch 9 let existence U3V promovalo 1350 studentů. Přeji Vám, aby Vaše studium bylo taktéž úspěšné. Přeji Vám hodně zdaru do studia univerzity třetího věku a věřím, že ty 3 roky studia, které zde strávíte, Vás nejen obohatí o nové poznatky, ale že zde prožijete 3 překrásné roky života.

14 Posluchači prvního ročníku budou pod vedením ředitele školy Ing. J. Durďáka a Mgr. Igora Osohy probírat problematiku Počítačová gramotnost, jejichž praktická výuka začíná 9. a 11. října. Zápis Imatrikulace

15 Motto I když nám věk dělá vrásky, studujeme přece z lásky. Chceme poznat mnohem víc, usedáme proto znovu do lavic. Ještě světu ukážeme, co my starší dokážeme, proto s chutí do toho! Druhou novinkou, která se rozběhla na U3V je odborné vzdělávání v oblasti Finanční gramotnost pro seniory. První hodina v oblasti Finanční gramotnost proběhne 2. října Za posluchači se vypravíme v nejbližším termínu a o výuce budeme informovat v následujícím čísle časopisu ÚTŘIVÉČKO.

16 Milé spolužačky, milí spolužáci, toto je poslední stránka prvního čísla druhého ročníku našeho nepravidelného periodika. Dovolte, aby Vám všem, kteří jste v měsíci září oslavili narozeniny nebo jmeniny naše ÚTŘIVÉČKO popřálo hodně zdraví, klidu, pohody a hodně krásných zážitků při studiu. A protože další číslo časopisu vyjde v měsíci prosinci, ÚTŘIVÉČKO přeje všem dalším jubilantům, kteří v měsíci říjnu, listopadu a prosinci oslaví svoje narozeniny nebo svátek především pevné zdraví. Závěrem něco k pousmání Baví se mezi sebou přátelé, kteří navštěvují univerzitu třetího věku: Víš, jaká je největší výhoda studia v důchodu? Když chodíš občas za školu, nikdo nevolá Tvoje rodiče do školy.

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště. ÚTŘIVÉČKO č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště. ÚTŘIVÉČKO č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 1 2015/2016 Milé posluchačky, milí posluchači, milé seniorky a milí senioři. Čas dovolených, čas lenošení, čas hlídání vnoučat skončil a tak dovolte, aby

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 2014/2015 Milí spolužáci a milé spolužačky. Prázdniny - dovolená, krásný letní čas, čas plný krásných zážitků, uběhl velmi rychle a již je tu nový školní

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 2

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 2 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 2 2014 PODZIM A ZIMA Stromy se rozloučily s šatem, cestu měkce vystlaly zlatem, a doufají, že jim snad paní zima bílý šat dá a nenechá je nahé stát. Milé

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Jana Nejezchlebová Co předcházelo? Konference Informační gramotnost vědomosti a dovednosti pro život V MZK proběhlo 9.ročníků Zaměření: učitelé, pedagogové, ředitelé

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště Vážené a milé studentky a studenti, možná ani netušíte, že rok 2012 je vyhlášený Evropským rokem aktivního stárnutí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-752/11-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-752/11-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-752/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová 20. června 2012 Zájmové vzdělávání seniorů v regionech Virtuální Univerzita třetího věku Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz Provozně ekonomická fakulta České

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Školní rok 2012/2013 Milé spolužačky a milí spolužáci Poslední stránka našeho studentského časopisu ÚTŘIVÉČKO Č. 2 byla věnována přání všeho nejlepšího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více