Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1"

Transkript

1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Školní rok 2012/2013

2 Škola pro třetí tisíciletí Úvodní slovo pana ředitele Obchodní akademie Ing. Jiřího Durďáka Obchodní škola v Uherském Hradišti má poskytnout mládeži, jež se obchodu, nebo nějakému příbuznému povolání věnovat obmýšlí, kromě jistého předběžného vzdělání i odbornou přípravu. (Statut Obchodní školy v Uherském Hradišti, 1902) Dnešní Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, která je přímým pokračovatelem obchodní školy, je moderní vzdělávací instituce, která poskytuje kvalitní vzdělávání v řadě oborů, jež svým obsahem i pojetím zcela odpovídají současným požadavkům. Je to škola pro nové tisíciletí. Obchodní akademie je však současně školou věrnou tradicím, školou, která po celých 110 let pomáhala formovat a vytvářet ekonomické myšlení na území Slovácka a dalších přilehlých regionů. Děje se tak plně v souladu se statutem obchodní školy z roku 1902, který je doslova písmeno po písmenu po celou tu dobu plněn. Do nového tisíciletí vstupovala naše škola pod vedením ředitele Ing. Josefa Kolka. Ředitel Kolek si zaslouží na tomto místě čestnou vzpomínku, protože bezesporu patří mezi velké postavy, které na naší škole působily. Narodil se v roce 1942 ve Veletinách. Ve své profesní dráze prošel zkušenostmi vyučeného frézaře počínaje a profesora ekonomických předmětů konče. V roce 1975 začal vyučovat na Střední ekonomické škole v Uherském Hradišti a v roce 1994 se na této škole, přejmenované opět na Obchodní akademii, stal ředitelem. Do doby jeho působení ve funkci spadá nejen stavební rekonstrukce školy, ale také otevření Vyšší odborné školy s ekonomicko právnickým oborem Prokurista v roce 1996, v roce 2000 přibylo Ekonomické lyceum a téměř současně Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Připravoval otevření oboru Informatika i spolupráci s olomouckou univerzitou. Škola vstoupila do nového tisíciletí s obrovským rozmachem, neboť ředitel Kolek, muž plný energie, dokázal nejsmělejší vize uvádět v život. Nám připadl úkol velké dílo ředitele Josefa Kolka nejen udržet, ale dále rozvíjet a jsem rád, že se to, v podmínkách mnohem složitějších, než byla devadesátá léta, daří. Pro období první dekády nového tisíciletí škola uplatňuje strategii Třikrát kvalita a jedenkrát inovace: 1. kvalitní vzdělávací programy, 2. kvalitní práce pedagogických pracovníků,

3 3. kvalitní podmínky pro vzdělávání, 4. inovativní organizace. To vše je propojeno principem kontinuity a tradice. Stavební činnosti nejsou již zdaleka tak rozsáhlé, investice jdou spíše do infrastruktury, zejména do vybavení informačními technologiemi. Vznikají nové počítačové učebny, dokonce dvě učebny po třiceti počítačích, což umožňuje celé třídě jednotný model práce na tomto dnes nezbytném pomocníku. Vznikla také specializovaná učebna Cisco akademy. Systematicky se realizuje Plán informačních a komunikačních technologií. Není proto divu, že je škola v roce 2011 vyhodnocena jako nejlepší škola v oblasti informačních technologií ze všech škol zřizovaných Zlínským krajem. Období první dekády je charakterizováno intenzivní prací na vzdělávacích programech. Vznikají školní vzdělávací programy oborů Obchodní akademie, Informační technologie (který nahrazuje obor Informatika v ekonomice) a Ekonomického lycea. Je rovněž inovován vzdělávací program vyšší odborné školy. Jedná se o nově koncipovaný obor Ekonomicko-právní činnost, který nahradil dosavadní obor Prokurista. Realizuje se zde kreditový systém a jsou hledány nové cesty spolupráce s praxí. Ve sledovaném období se škola také zaměřuje na spolupráci s vysokými školami. Naplňuje tak požadavky vyplývající z Bolognské dohody, která deklaruje potřebu zvýšení počtu bakalářsky vzdělaných studentů. Škola tak reaguje na projekt vznikající ve městě Uherské Hradiště, kde dochází k revitalizaci bývalých kasáren do podoby vysokoškolské zóny. V roce 2006 je podepsána smlouva s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava a pro pracoviště v Uherském Hradišti jsou akreditovány dva bakalářské studijní obory Ekonomika cestovního ruchu a Sportovní management. S výukou bakalářů je započato v akademickém roce 2006/2007. Velkým přínosem je skutečnost, že učitelé školy se spolupodílí na výuce bakalářů tím, že vedou cvičení a semináře, vyučují cizím jazykům a matematice. Učitelé školy tak profesionálně rostou, a to má pozitivní dopad na kvalitu pedagogické práce i v oblasti střední a vyšší odborné školy. Spolupráce s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava není zdaleka první. Již od roku 2003 existuje spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci, se kterou je taktéž podepsána smlouva, a je realizována výuka na Univerzitě třetího věku v Uherském Hradišti. V průběhu první dekády nového tisíciletí následují další dvě smlouvy s vysokými školami, a to s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokou školou ekonomickou Karla Engliše v Brně. První dekáda nového tisíciletí je v oblasti školství charakterizována intenzivním čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie. Škola si je vědoma této příležitosti a vstupuje do řady projektů, které vedou ke zkvalitnění a stabilizaci stávajících činností, k inovacím a ke zvyšování úrovně pedagogické činnosti. Těchto projektů je celá řada. Uveďme jen některé. VIP_K vzdělávání, inovace praxe, kvalita - je projekt, kterým je do výuky zaváděn manažerský informační systém Microsoft Dynamics AX. IVOP inovace v odborných předmětech - je projekt vedoucí k posilnění spolupráce s praxí. EVAL evaluace pomocí barvově slovních asociací je projekt, který měří efektivitu učení. UNIV uznávání neformálního a informálního vzdělávání je projekt, který

4 připravuje pracovníky školy pro oblast celoživotního vzdělávání. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ připravuje pracovníky školy pro výuku projektů. ŠABLONY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY je projekt, kterým budou realizovány inovace v oblasti informačních strategií. Nesnadným úkolem je také státní maturita, která se již dlouhá léta připravuje, ale stále čeká na svou definitivní podobu. Naším úkolem je dobře studenty k maturitě připravit, vždyť právě dosažení maturitního vysvědčení je pro ně bezprostředním cílem. Administrativní a pedagogičtí pracovníci odvedli velký kus práce a projevili dostatek pružnosti, takže jsme patřili mezi nejúspěšnější školy ve Zlínském kraji. Závěrem mi dovolte malé shrnutí. Pokusil jsem se představit školu v první dekádě nového tisíciletí. Snažil jsem se naznačit cesty, kterými se vzdělávací procesy tohoto období ubíraly, a ukázat, že škola vždy měla a má stanovený směr daný statutem obchodní školy z roku 1902: Obchodní škola v Uherském Hradišti má poskytnout mládeži, jež se obchodu, nebo nějakému příbuznému povolání věnovat obmýšlí, kromě jistého předběžného vzdělání i odbornou přípravu. Tyto myšlenky jsou dnes, stejně jako tenkrát, realizovány jako cesta ke kvalitě: kvalitní vzdělávací programy, kvalitní práce pedagogických pracovníků, kvalitní podmínky pro vzdělávání, inovativní organizace. Velkou výzvou je pak úzká spolupráce s praxí, která má naši školu posunout kvalitativně kupředu, a tak naše studenty připravit, aby úspěšně obstáli na trhu práce. Budoucnost naší školy, ale také našeho kraje do značné míry záleží právě na pracovní i životní úspěšnosti našich studentů. Historie a tradice nás k tomu zavazuje.

5 Úvodní slovo Ing. Ingrid Ilčíkové odborný garant U3V na OA Uh. Hradiště Vážení a milí studenti naší Univerzity třetího věku, červen, červenec, srpen i září utekly jako voda, byly to trochu delší prázdniny, které by Vám určitě moc a moc záviděli naši denní studenti. Ale já vím, že vy se již těšíte do svých školních lavic. Ještě pár měsíců bude rok Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, s důrazem na podporu vitality. O tom, že aktivně stárnete, svědčí postupující studenti do druhého a třetího ročníku a také stále noví studenti v prvním ročníku. Slavnostní imatrikulaci již máme za sebou. Zahájení studia proběhlo 27. září 2012 za účasti prorektora pro další vzdělávání JUDr. Mag. iur. Michala Malacky, Ph.D., MBA, který měl moc hezký proslov k novým studentům a mimo jiné Univerzitu třetího věku označil jako Univerzitu nového věku. Při pracovním zápisu vedoucí referentka a metodička U3V PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. označila vaše studium za nejnáročnější a poukázala, že jde o nejvyšší formu studia na vědecké půdě. Tím vaše aktivity ve vzdělávání zdaleka nekončí. Další prváčky, nováčky máme v jednoletém kurzu Finanční gramotnosti, který začíná 2. října, zde přednáší odbornou tématiku ředitel pobočky ČSOB v Uh. Hradišti a pracovníci ČNB. V tomto školním roce také poprvé nabízíme jazykové vzdělávání seniorů. Jsou otevřené kurzy německého a anglického jazyka, kde se již vyučuje od září. To, že jste, spokojení s touto formou vzdělávání svědčí váš neustálý zájem - tento školní rok otevíráme první ročník již po desáté. Někteří dokonce studují dva roky současně, postupují do svého ročníku a znovu se vrací do počítačové problematiky a volí variantu vyšší. Za devět let promovalo cca 1350 seniorů. Studenti U3V jsou snad jedni z mála, kteří si postesknou škoda že přednášky nejsou každý týden a prázdniny se vám zdají nekonečně dlouhé. Cílem U3V není jen zvýšení odborných znalostí, ale především zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a kontakt s mladšími generacemi. Podle vyjádření jednoho studenta je U3V výborná relaxace, protříbení paměti a vůbec to, že, člověk je mezi lidmi vynikající. Přeji Vám celý školní rok, ať dobře relaxujete a mezi lidmi na naší vaší U3V se cítíte jen příjemně.

6 Milé posluchačky a posluchači, VŠEM POSLUCHAČŮM A POSLUCHAČKÁM U3V v loňském roce nám byla nabídnuta možnost své poznatky z výuky, zájezdů, exkurzí, slovem a fotodokumentací prezentovat ve vlastním nepravidelném periodiku, který jsme nazvali ÚTŘIVÉČKO. Časopis najdete na stránkách školy studium- Univerzita třetího věku- ÚTŘIVÉČKO. Po odentrování se Vám nabídne náš časopis ke čtení nebo stažení. Obracím se na Vás, všechny posluchače U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti obracím a vyzývám ke spolupráci při tvorbě našeho periodika. Nebojte se vzít pero a papír, napsat první větu pak druhou a další a tak vyjádřit své myšlenky do prvního článku a uvidíte, že to není tak těžké, však nejde o žádné velké literární dílo, jde jen o předání poznatků a zážitků ze tříletého života posluchačů U3V. PROTO SKLÁDEJTE, PIŠTE, FOŤTE, POSÍLEJTE A PODÍLEJTE SE NA TVORBĚ NAŠEHO PERIODIKA S touto prosbou se na Vás obrací posluchačka třetího ročníku U3V Olga Švecová. Své poznatky, příspěvky, fotky zasílejte na adresu:

7 Vzdělávání nikdy nekončí, kdo se stále učí, zůstává stále mlád i když je mu Léto, prázdniny, koupání, lenošení, výlety po vlastech českých nebo poznávání krás v cizích zemích pomalu,ale jistě končí. Letní měsíce červenec a srpen vystřídal měsíc září, který je symbolem zahájení školního roku pro žáky, studenty, ale také pro studující seniory. Brány Obchodní akademie v Uherském Hradišti se studentům otevřely 3. září a posluchačům U3V v průběhu měsíce. KURZY CIZÍHO JAZYKA ZAHÁJILY JAKO PRVNÍ Jednou z novinek, které obchodní akademie pro seniory připravila je Kurz cizího jazyka. K první informační schůzce se posluchači sešli první den školy 3. září s Mgr. Leonou Hrabcovou a PhDr. Yvonou Procházkovou. Protože mě tato informace zaujala, využila jsem příležitosti a Mgr. Leoně Hrabcové položila pár otázek. Obchodní akademie organizuje kurz cizího jazyka pro seniory jako novinku a tak mám pár otázek: Jaký je o kurz z řad seniorů zájem? Kolik se do kurzu seniorů přihlásilo? Na první informační schůzce 3. září 2012 bylo přítomno 25 přihlášených seniorů. Jaké jazyky se budou vyučovat Vyučovat se bude jazyk německý a anglický. Výuku němčiny bude navštěvovat 7 seniorů a angličtinu 18. Jak budou senioři rozděleni? Posluchači budou rozděleni do skupiny začátečníků a pokročilých Kdy bude probíhat další výuka a jak často se budete scházet? Posluchači se budou scházet každý týden zatím ve středu s vyučující PhDr. Yvonou Procházkovou při výuce angličtiny a PaedDr. Ladislavou Frýbortovou při výuce němčiny. Jak bude výuka probíhat a podle čeho budou senioři jazyk studovat? Výuka bude probíhat formou konverzace. Senioři budou mít k dispozici studijní materiál, který bude na stránkách a složkách vyučujícího k vytištění, dále pak budou mít materiály v tištěné podobě. Kolik bude kurz stát? Senioři za školní rok zaplatí 1.800,- - Kč. Děkuji za odpověď. Přeji Vám i seniorům hodně zdaru a spokojenosti při výuce. Rozmlouvala Olga Švecová

8 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII Již po desáté královské město Uherské Hradiště, srdce Slovácka otevřelo ve dnech svou náruč všem milovníkům živého folkloru, vinařských tradic, lidové písně a tance. V sobotu městem procházel krojovaný průvod, náměstí bylo zaplněno obyvateli města a okolí, hosty, turisty z blízkého i dalekého okolí. Na různých místech města se rozléhal zpěv různých skupin mikroregionů. Prostory Jezuitské zahrady parku u Obchodní akademie patřily mikroregionu Dolní Poolšaví, který našel zázemí v budově Obchodní akademie a právě Obchodní akademie byla veřejnosti zpřístupněna v neděli 9. září v rámci Dne otevřených dveří. Využívám příležitosti a vstupuji starým historickým vchodem z Jezuitské zahrady do reprezentativní prostorné vstupní haly se zaklenutými plochými klenbami, které se opakují i na chodbách, a která na mne dýchla svoji historií. Na vstupní halu navazuje trojramenné schodiště se zábradlím tvořeným litinovými kuželkami. Prohlížím si počítačovou učebnu, v mezipodlaží nástěnky, které letmo připomínají slavné osobnosti školy a její dnešní aktivity. A hle je tu i Univerzita třetího věku, zde mají senioři možnost růstu především v počítačové gramotnosti a jiných studijních programech. Letos to bude již desátá slavnostní imatrikulace nových posluchačů. Pomalu vystupuji po schodech do prvního patra kde se zdravím s ostatními spoluobčany, kteří zavítali do školy v rámci Dne otevřených dveří, setkávám se s panem ředitelem Ing. Jiřím Durďákem, krátce pohovoříme o připravovaných akcích, nahlédnu do učebny číslo 204, kde jsem v roce 2012 poprvé zasedla do školních lavic a začala navštěvovat Univerzitu třetího věku. Po chvíli nostalgie sestupuji po schodech, míjím výtah, tělocvičnu, vrátnici, odcházím druhým vchodem nové výstavby, který je upraven bezbariérovým přístupem. Všude panuje klid a čistota a je zřejmé že budova má svoji historii a moderní výstavba se zde dokonale prolíná s historií.

9 VÝUKA JAZYKŮ PO DRUHÉ Druhé setkání posluchačů seniorů ve výuce jazyků se konalo 12. září v učebnách 302 a 312. V učebně 302 se sešlo na výuku jazyka německého celkem 7 posluchačů a na učebně 312 bylo přítomno 12 seniorů. Úvod byl věnován organizačním záležitostem. Vyučující v obou třídách zodpověděly otázky seniorů a vysvětlily, jak bude výuka probíhat a kde budou senioři získávat studijní materiál. Druhá vyučující hodina byla pak již věnována první lekci. Podle počtu zúčastněných je vidět, že o výuku jazyků je z řad seniorů dostatečný zájem. Závěrem návštěvy jsem popřála vyučujícím tak i posluchačům seniorům hodně zdaru a na konci zimního semestru opět nashledanou. Učebna 312 výuka anglického jazyka Učebna 302 výuka německého jazyka

10 VÝROČÍ HRADIŠŤSKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE Každý návštěvník Uherského Hradiště, který prochází, Nádražní ulicí si povšimne světlé budovy, která září přes spleť stromů v parku mezi nádražím Českých drah a areálu Jezuitské koleje. Samotná budova obchodní akademie má svoji bohatou minulost. Budova byla postavena v roce 1869 v bývalé jezuitské zahradě nově upravené jako veřejný park. Stavěla se pro potřeby německého vyššího gymnázia, založeného v roce Po půl století působení v těchto prostorách došlo v roce 1919 k jeho ukončení, protože počátkem dvacátého století ubývalo studentů toužících po studiu v německém jazyce. Proto sem byla v roce 1902 přemístěna česká obchodní škola, která sídlila v Redutě. Přestože se název školy průběžně měnil, její zaměření zůstalo doposud stejné. Píše se rok 2012 a v prostorách obchodní akademie dne 14. září 2012 proběhla konference ke sto desátému výročí Obchodního školství, za přítomnosti představitelů kraje, města, hostů, pedagogů a studentů jubilující školy, aby mapovali minulost i současnost druhé nejstarší a nejvýznamnější školy v metropoli Slovácka. Na konferenci zazněly mnohé zdravice významných hostů kraje, města. Úvodní prezentaci školy přednesl ředitel školy Ing. J. Durďák, který ve svém vystoupení poděkoval předchozímu řediteli Ing. J. Kolkovi, který se zasloužil o velkou stavební rekonstrukci školy. Pak již následovaly další prezentace školy. Následně byla zahájena diskuze, v níž vystoupil Prof. Miroslav Nejezchleba, který stál při zrodu projektu spolupráce školy s VŠB, doc. Ing. Václav Lednický, CSc., Ing. Helena Vajdíková, Antonín Šlahůnek nejstarší student naší U3V Konference "110 let ekonomického školství na Jihovýchodní Moravě" proběhla úspěšně a stala se důstojnou součástí oslav 110. výročí založení školy díky spolupráci učitelů a pracovníků školy, kteří se podíleli na tvorbě almanachu pod vedením PhDr. Teťhala a Ing. Ilčíkové. Závěrečná slova pana ředitele Ing. Jiřího Durďáka patřila díkům všem učitelům, všem pracovníkům školy za skvělou přípravu konference, včetně všech akcí, které jí předcházely nebo 110. výročí doplňovaly.

11 ZAČÁTEK NAŠEHO POSLEDNÍHO ROKU STUDIA Přátelská atmosféra panovala ve třetím ročníku dne 18. září v 15 hodin, kdy se třída setkala s ročníkovou učitelkou PaedDr. Marií Ančíkovou, která přítomné mile přivítala, probrala organizační záležitosti v našem posledním třetím ročníku. S doplňujícími informacemi k výuce posluchače pozdravila a seznámila Ing. Ingrid Ilčíková garant U3V. Po úvodních slovech byl třídě představen přednášející profesor PhDr. Miloslav Pojsl vedoucí Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF UP v Olomouci. Dále budu již jen citovat slova z příspěvku posluchačky Věry Tománkové. Léto se s námi pomalu loučí posledními hřejivými paprsky, za námi je doba našich dovolených, lenošení a přichází čas naší touhy po vzdělání v podobě studia v neuvěřitelném již třetím ročníku U3V, který jsme zahájili 18. září. Tento školní rok bude zahrnovat Kulturně-náboženskou problematiku v dějinách a současnosti (Církevní rok a lidová kultura a Bible v umění). Všichni posluchači našeho ročníku v počtu 55 zasedlo do lavic s dychtivostí a snahou získat co nejvíce poznatků v uvedené oblasti. Ke zdárnému vstupu a absolvování přednášek přeji všem studentům hodně zdraví, elánu, chuti k vstřebávání nových poznatků. Pedagogickému sboru i přednášejícím hodně trpělivosti se studenty našeho věku.

12 DRUHÝ ROČNÍK POPRVÉ SPOLEČNĚ Posluchači - senioři jsou v prvním ročníku při výuce Počítačová gramotnost rozděleni do skupin základní a pokročilí a tak se celá třída poprvé pro společnou výuku setkává při zahájení druhého ročníku. Posluchače druhého ročníku přivítala ročníková učitelka Mgr. Alena Němečková 25. září 2012 v učebně 214 v 15 hodin, která krátce seznámila přítomné se studijním programem a organizačními záležitostmi. Mezi posluchače druhého ročníku zavítala a přítomné pozdravila Ing. Ingrid Ilčíková garant U3V, která posluchačům odpověděla na otázky posluchačů. Pak již byla přivítána a představena přednášející PhDr. Milada Frolcová, která posluchače druhého ročníku seznámila s osnovou učiva pro zimní semestr zajímavého okruhu Umění.

13 DESÁTÝ ZÁPIS A IMATRIKULACE DALŠÍHO PRVNÍHO ROČNÍKU Prostory auly obchodní akademie v poslední pracovní den v měsíci září patřily novým posluchačům U3V, kteří se přihlásili ke studiu a dostavili se k zápisu. Po vyčerpávající instruktáži a organizačních záležitostech, které provedla metodička U3V v Olomouci PhDr. Naděžda Šatenková, Ph.D. Pak za přítomnosti prorektora pro komunikaci a další vzdělávání JUDr. Mag.iur Michala Malacky,Ph.D.,MBA z Palackého univerzity v Olomouci, místostarosty města Ing. S. Blahy, J. Víchové členky zastupitelstva a rady města, Ing. D. Stojnové vedoucí Odboru školství a sportu, PhDr. Květoslavy Zlatuškové vedoucí Odboru sociálních služeb a zdravotnictví, ředitele školy Ing. Jiřího Durďáka, Ing. Ingrid Ilčíkové garanta U3V na obchodní akademii, profesorů a profesorek školy a rodinných příslušníků byla zahájena slavnostní imatrikulace nových posluchačů U3V. Po projevech hostů, byl za všechny posluchače přečten slib, který pak posluchači stvrdili a z rukou prorektora Palackého univerzity převzali imatrikulační list. O studium na Obchodní akademii v Uherském Hradišti je dostatečný zájem, o čemž svědčí i to, že do prvního ročníku se přihlásilo 40 posluchačů. Celá slavnostní desátá imatrikulace byla zakončena studentskou hymnou. Zde je část projevu ředitele školy při imatrikulaci U3V Vážený pane prorektore, vážený pane místostarosto, vážená paní ředitelko, vážené profesorky a profesoři, vážené a milé studentky a studenti univerzity třetího věku, vážení hosté vítám Vás na slavnostní imatrikulaci studentek a studentů univerzity třetího věku Univerzity Palackého, které se realizuje na Obchodní akademii v Uherském Hradišti. Budeme účastni významnému a slavnostnímu imatrikulačnímu aktu, kterým se zde přítomné studentky a studenti stanou členy akademické obce UPOL: čeká je náročné a zajímavé studium, které velmi smysluplně a zajímavě vyplní následující tři roky jejich života. Toto Vaše studium je výjimečné z jednoho prostého důvodu: bude probíhat na škole, která právě v těchto dnech oslavuje 110 let od svého založení, na škole moderní - škole pro třetí tisíciletí, na škole, která vzdělává studenty od 15 do 90 let....vážené studentky, vážení studenti, za těch 9 let existence U3V promovalo 1350 studentů. Přeji Vám, aby Vaše studium bylo taktéž úspěšné. Přeji Vám hodně zdaru do studia univerzity třetího věku a věřím, že ty 3 roky studia, které zde strávíte, Vás nejen obohatí o nové poznatky, ale že zde prožijete 3 překrásné roky života.

14 Posluchači prvního ročníku budou pod vedením ředitele školy Ing. J. Durďáka a Mgr. Igora Osohy probírat problematiku Počítačová gramotnost, jejichž praktická výuka začíná 9. a 11. října. Zápis Imatrikulace

15 Motto I když nám věk dělá vrásky, studujeme přece z lásky. Chceme poznat mnohem víc, usedáme proto znovu do lavic. Ještě světu ukážeme, co my starší dokážeme, proto s chutí do toho! Druhou novinkou, která se rozběhla na U3V je odborné vzdělávání v oblasti Finanční gramotnost pro seniory. První hodina v oblasti Finanční gramotnost proběhne 2. října Za posluchači se vypravíme v nejbližším termínu a o výuce budeme informovat v následujícím čísle časopisu ÚTŘIVÉČKO.

16 Milé spolužačky, milí spolužáci, toto je poslední stránka prvního čísla druhého ročníku našeho nepravidelného periodika. Dovolte, aby Vám všem, kteří jste v měsíci září oslavili narozeniny nebo jmeniny naše ÚTŘIVÉČKO popřálo hodně zdraví, klidu, pohody a hodně krásných zážitků při studiu. A protože další číslo časopisu vyjde v měsíci prosinci, ÚTŘIVÉČKO přeje všem dalším jubilantům, kteří v měsíci říjnu, listopadu a prosinci oslaví svoje narozeniny nebo svátek především pevné zdraví. Závěrem něco k pousmání Baví se mezi sebou přátelé, kteří navštěvují univerzitu třetího věku: Víš, jaká je největší výhoda studia v důchodu? Když chodíš občas za školu, nikdo nevolá Tvoje rodiče do školy.

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 2014/2015 Milí spolužáci a milé spolužačky. Prázdniny - dovolená, krásný letní čas, čas plný krásných zážitků, uběhl velmi rychle a již je tu nový školní

Více

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště Vážené a milé studentky a studenti, možná ani netušíte, že rok 2012 je vyhlášený Evropským rokem aktivního stárnutí

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Školní rok 2012/2013 Milé spolužačky a milí spolužáci Poslední stránka našeho studentského časopisu ÚTŘIVÉČKO Č. 2 byla věnována přání všeho nejlepšího

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Jana Nejezchlebová Co předcházelo? Konference Informační gramotnost vědomosti a dovednosti pro život V MZK proběhlo 9.ročníků Zaměření: učitelé, pedagogové, ředitelé

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Školní rok 2012/2013 Milé spolužačky, milí spolužáci. Minulé číslo našeho časopisu ÚTŘIVÉČKO vyšlo počátkem měsíce února. Koncem ledna dostávali žáci svá

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci Pondělník 20 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 20. číslem Pondělníku a přeji Vám úspěšný týden. Irena Smolová

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Vážené studentky, vážení studenti,

Vážené studentky, vážení studenti, Vážené studentky, vážení studenti, zahájili jste kombinovanou formu studia bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-BK) na Fakultě elektrotechniky

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více