50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052"

Transkript

1 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/

2 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 Příjemce NASKAPIEN s. r. o. Operační program Prioritní osa OPPA Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Praha - Adaptabilita Podpora vstupu na trh práce 1. února října 2015 Příprava projektu V rámci přípravy projektu proběhla ve spolupráci s ÚP úvodní analýza zájmu cílové skupiny, kdy bylo osloveno 60 zástupců této skupiny, které byl prezentován projektový záměr pomoci v integraci nezaměstnaných osob s věkem nad 50 let na trh práce. Téměř 90 % z nich se vyjádřilo tak, že by o vstup do projektu uvažovalo a cca 50 % z nich se kladně vyjádřilo i k možnosti účasti na vzdělávacích aktivitách v projektu. Zde jsme si také ověřili, že navrhované aktivity jsou pro cílovou skupinu atraktivní a reagují na skutečné potřeby. 1

3 Příjemce projektu NASKAPIEN s.r.o. je konzultantská a poradenská společnost zabývající se strategickým řízením lidských zdrojů, motivací a profiluje se jako sociální podnik. Současně pomáhá osobám vyřazeným z různých důvodů z trhu práce v každodenních situacích z pohledu slaďování osobního a pracovního života, tj. zabývá se i problematikou WLB, osobním rozvojem, motivací, koučinkem atd. Podílí se na nastavování konkrétních podmínek zaměstnávání a na vyhledávání řešení pro ohrožené skupiny, na motivaci k práci, řešení specifických situací a výzev, které snižují pracovní výkon či ovlivňují pracovní chování, provádění personálních i motivačních auditů. Využívá znalostí o trendech v oblasti personalistiky, WLB a andragogiky v zahraničí, účastní se pravidelně konferencí týkajících se těchto oblastí a získané znalosti z přizpůsobování pracovního a rodinného života v jiných zemích a aktuálních trendech aplikuje do své konzultantské činnosti. Cíl Obecným cílem je metodická podpora integrace nezaměstnaných osob s věkem nad 50 let v opětovném vstupu na trh práce, a to za pomoci jejich dalšího vzdělávání a prohlubování a rozšiřování kvalifikace v rámci komplexního vzdělávacího programu, což napomáhá odstranit jejich diskriminaci vzhledem k věku. Tato CS vykazuje mnoho pozitiv, které jsou pro 2

4 potenciální zaměstnavatele jistě atraktivní. V rámci spolupráce s nimi můžeme říci, že tito nezaměstnaní chtějí pracovat a aktivně hledají zaměstnání. Jsou ochotni se vzdělávat a většina z nich pracovat na nižních pozicích a za nižší mzdu než by odpovídala jejich kvalifikaci. Nespornou výhodou této cílové skupiny je fakt, že mají rozsáhlé pracovní zkušenosti a jsou velmi loajální vůči zaměstnavateli. Při hledání zaměstnání chtějí stabilní společnost, u které chtějí pracovat až do důchodového věku. Tato cílová skupina též disponuje časovou flexibilitou a je ochotna pracovat dle potřeb zaměstnavatele. Výhody zaměstnání lidí z této cílové skupiny - vyrovnané postoje, nepodléhání extrémním výkyvům - bohaté pracovní i životní zkušenosti - stabilita, pracovitost, své práce si váží - vyšší míra zodpovědnosti při řešení pracovních problému - ochota k předávání praktických zkušeností ostatním zaměstnancům - loajalita k zaměstnavateli - časová flexibilita 3

5 Aktivity určené pro účastníky Systémově provázané činnosti pomáhají rozklíčovat osobnosti jednotlivých účastníků a motivovat je k dalším činnostem a aktivnímu chování, jako základní předpoklady "zaměstnatelnosti" v konkurenci s mladší a dravější generací. Účast na aktivitách přináší této CS poměrně značné benefity, které mohou zásadním způsobem zvýšit šanci na nalezení vhodného zaměstnání a integraci do většinové občanské společnosti. Jde zejména o níže vyjmenované individuální profesionální konzultační a poradenské služby v oblasti hledání zaměstnání a možnost zapojení se do vzdělávacích kurzů: Vstupní pohovor Pracovně bilanční diagnostika Kariérní poradenství Motivační kurz Kurz počítačové gramotnosti Právní a psychologické poradenství Integrace účastníků a jejich udržení na trhu práce Vstupní pohovor Výběr vhodných účastníků je základním předpokladem úspěšné realizace každého projektu. Při vstupních pohovorech jsou účastníci seznámeni s obsahem 4

6 projektu a se svými povinnostmi spojenými s účastí. Na závěr této schůzky se účastníci rozhodnou, zda chtějí do projektu vstoupit, či nikoli. Zvláště v počátcích projektu je intenzita vstupních pohovorů poměrně četná a to z důvodu zvýšeného zájmu ze strany spolupracujících ÚP, potenciálních zaměstnavatelů a samotných nezaměstnaných. Pracovně - bilanční diagnostika V této aktivitě jsou u účastníků ověřovány předpoklady k pracovnímu uplatnění na trhu práce vzhledem k jejich silným a slabým stránkám. Abychom od každého účastníka měli maximum informací pro další práci s ním, přistoupili jsme k tomu, že po informační schůzce a realizaci úvodního pohovoru povětšinou následuje pracovně - bilanční diagnostika. Všichni účastníci, kteří se rozhodnou vstoupit do projektu, absolvují tuto diagnostiku. Aktivita obsahuje audit kompetencí, písemný test a řízený pohovor. Výsledkem je pak závěrečná zpráva z pracovně-bilanční diagnostiky, která obsahuje popis silných a slabých stránek účastníka, předpoklady pro pracovní uplatnění a doporučení dalšího rozvoje či kariérního směřování. S informacemi uvedenými v závěrečné zprávě je po celou dobu nakládáno důvěrně jako s osobními údaji. 5

7 Kariérní poradenství V průběhu celého trvání projektu je účastníkům aktivně nabízena možnost individuálního kariérního poradenství. U této cílové skupiny je nejčastěji řešena oblast orientace na pracovním trhu, osobní portfolio, možnosti využití dotovaných pracovních míst, konzultace k úpravě životopisu, způsoby vyhledávání pracovních nabídek, diskriminace u osob s věkem nad 50 let, orientace v pracovněprávní oblasti a podobně. Účastníci se také zajímají o možnosti dalšího vzdělávání, absolvování rekvalifikačních kurzů a dalších, např. prostřednictvím úřadu práce s cílem zvýšit své možnosti uplatnění. Motivační kurz Cílem této aktivity je vybavit účastníky všemi potřebnými znalostmi a dovednosti pro vstup na trh práce. Dále motivace k rozšiřování vzdělání a prohlubování znalostí a dovedností, a tím zvýšení jejich sebevědomí a příprava na komunikaci se zaměstnavateli. Motivační kurz je realizován ve dvou dnech s časovou dotací 15 vyučovacích hodin. Aby byla zajištěna co největší interaktivita kurzu, má kurz omezenou kapacitu maximálně na 5 účastníku. U této cílové skupiny se 6

8 nejčastěji setkáváme s demotivací a skepsí k nalezení zaměstnání. Hlavní náplní této aktivity tedy je účastníky přesvědčit, že hlavně oni sami mohou svoji situaci změnit a motivovat je k aktivnímu hledání zaměstnání. V rámci motivačních kurzů se daří účastníky dobře naladit k dalším krokům a vybavit je potřebnými informacemi a znalostmi pro začlenění na trh práce. Osnova motivačního kurzu: Orientace na trhu práce. Komunikační dovednosti. Pracovněprávní minimum. Finanční gramotnost. Kurz počítačové gramotnosti Cílem kurzu je zvýšit úroveň počítačových dovedností této cílové skupiny. Kurz počítačové gramotnosti je realizován ve dvou dnech s časovou dotací 16 vyučovacích hodin, přičemž kapacita je stanovena na maximálně 5 osob, aby byl pro účastníky zajištěn individuální přístup ze strany lektora. Účastníci se aktivně zapojují do výuky a na kurzy přinášejí vlastní nápady a chtějí řešit své nedostatky při 7

9 práci s PC. Jak se v průběhu realizace ukázalo, většina účastníků má sklony přeceňovat své znalosti a dovednosti při práci s počítačem, ale na druhou stranu mají většinou alespoň elementární znalosti z této oblasti. Také zájem účastníků se tyto dovednosti naučit, případně rozšířit nebo prohloubit, je enormní. Úroveň práce s PC jednotlivých účastníků je ale velmi různorodá. Někteří účastníci mají pouze základní znalosti práce s PC, ale jsou i účastníci, kteří s prací na počítači mají letité zkušenosti a v minulosti pracovali na pozicích v IT. Nepotvrzuje se tak obecný názor, že lidé z této cílové skupiny nemají základní dovednosti práce s PC. Osnova kurzu počítačové dovednosti: Základy informačních technologií. Operační systém Windows a správa souborů. MS Word MS Excel Internet a elektronická pošta. Právní a psychologické poradenství Nedílnou součástí komplexního poradenství je možnost individuálního právního a psychologického poradenství pro cílovou skupinu nezaměstnaných ve věku nad 50 let. Poradenství je poskytováno především v oblasti řešení 8

10 finanční situace (zadluženost/předluženost) v případě mnohdy dlouhodobé nezaměstnanosti, čelení exekuci, sankcím při nesplácení a jak se s tímto stavem psychicky vyrovnat. Velmi často se řeší, že se účastníci setkávají s diskriminací kvůli věku. Dále je zájem o informace v pracovněprávní oblasti, práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele, pracovních smluv, výkladu zákoníku práce a další specifika. Pro tuto cílovou skupinu jsou též typické dotazy týkající se zhoršeného zdravotního stavu a neschopnosti psychicky zvládat a fyzicky vykonávat některá zaměstnání. Integrace účastníků a jejich udržení na trhu práce V rámci této aktivity je třeba s účastníky aktivně pracovat na jejich integraci na pracovní trh a zapojení do pracovního procesu. Intenzivně se věnovat vyhledávání potenciálních zaměstnavatelů s ohledem na pracovní zkušenosti, možnosti a potřeby účastníků, vyjednávat dotovaná pracovní místa a poskytovat podporu s jejich administrativním zajištěním. Účastníky se daří zaměstnat jak na dotovaných místech, která jsou v rámci projektu vytvořena, tak na pracovních místech nedotovaných, která se daří se zaměstnavateli zajistit. 9

11 Ostatní projektové aktivity V rámci projektu byly využívány i další aktivity, které pro cílovou skupinu byly připraveny. Po celou dobu jsme společně s účastníky aktivně pracovali na jejich integraci na pracovní trh. Intenzivně jsme se věnovali vyhledávání potenciálních zaměstnavatelů s ohledem na pracovní zkušenosti a potřeby účastníků, vyjednávání dotovaných pracovních míst a poskytování podpory s administrativním zajištěním. V rámci trvání projektu se dařilo účastníky zaměstnávat jak na dotovaných místech, které jsme mohli v rámci projektu vytvořit, tak na pracovních místech nedotovaných. Souhrn pro zaměstnavatele Proč uvažovat o zaměstnání pracovníků z cílové skupiny 50+? Klíčem k celkovému úspěchu organizace je schopnost zaměstnance získat a udržet si dobře informované a kvalifikované pracovní síly. V současné době populace rychle stárne a s prodlužujícím se odchodem do důchodu se tato skupina pracovníků neustále zvětšuje. Stále více se setkáváme s kombinovanou skupinou 50+, která má současně děti v poměrně nízkém věku. Cílem zaměstnavatelů by tedy mělo být naučit se s těmito zaměstnanci pracovat a využívat jejich přednosti pro potřeby organizace v co nejširším měřítku. 10

12 Z pohledu zaměstnanců je možno nalézt několik bodů, pro které mají motivaci na pracovní pozici působit i po nástupu do důchodu. Lidé v této věkové kategorii kromě finančních důvodů zůstávají nebo hledají pracovní uplatnění i z důvodů společenských. Jednoznačnou jejich výhodou je větší stabilita v zaměstnání a zkušenosti nasbírané dlouhodobou praxí. Výhody spolupráce s cílovou skupinou: Existuje celá řada důvodů a výhod spolupráce s vyzrálými pracovníky jako např.: Předání odborností, dovedností a zkušeností mladším kolegům v týmu Potenciální snížení nákladů spojené s najímáním, školením a orientací nových pracovníků, neboť starší zaměstnanci mají tendenci zůstat u zaměstnavatele po delší dobu, což vede k nižším nákladům na adaptaci a školení nových zaměstnanců Potenciální zvýšení produktivity - starší zaměstnanci inklinují k silnější pracovní morálce, dobře fungují v nastaveném týmu a povětšinou vyžadují minimální vedení 11

13 Zažité stereotypy o starších pracovnících Zkušenosti ukazují, že starší pracovníci mají silnou touhu zůstat loajální společnosti a prostřednictvím dalšího vzdělávání využívat svých schopností, i když se blíží jejich odchod do důchodu. Mnoho z nich chce odejít s vědomím, že pro organizaci udělali maximum. Současně mají zájem o případnou dohodu postupného odchodu se zaměstnavateli např. na kratší pracovní úvazek. Je tato cílová skupina méně produktivní? Intelektuální kapacita a schopnost vykonávat rutinní nebo opakující se úlohy nejsou ovlivněny věkem. Zkušenosti spíše ukazují, že pracovníci, kteří plní stejné úkoly řadu let, mají výhodu letité praxe, což je bez pochyby výhoda pro zaměstnavatele. V oblasti fyzicky náročných pracovních pozic se samozřejmě fyzická kondice účastníků s věkem snižuje, logicky lze tedy očekávat snížení či omezení pracovního výkonu. Jaký odchod do důchodu cílová skupina preferuje? Stále více zaměstnanců upřednostňuje pozvolný odchod do důchodu. Většina osob z cílové skupiny v první fázi preferuje přechod z plného úvazku na částečný a až následně úplný odchod do penze. 12

14 Je školení cílové skupiny rentabilní? Osoby z cílové skupiny mají tendenci být k zaměstnavateli loajální a výměna zaměstnání je méně pravděpodobná. Zaměstnavatelé často podporují nábor a udržení kvalifikovaných zaměstnanců v produktivním věku. V současné době lze však na cílovou skupinu 50+ pohlížet jako na potenciální zdroj zkušené pracovní síly a zamyslet se, jakým způsobem tyto pracovníky oslovit. Mnoho zaměstnavatelů využívá trendu dnešní doby - internetu - k náboru zaměstnanců, protože je nákladově efektivní a pohodlný. Nicméně zatímco mladší pracovníci tuto formu preferují, velká část cílové skupiny 50+ práci s webovými pracovními portály neupřednostňuje a spoléhá na tištěnou inzerci či kooperaci ve spolupráci s úřadem práce nebo využívá služeb agentur. V tomto bodě je možné se více zaměřit na zdroje blízké cílové skupině a zajistit si tak vyváženost pracovního týmu širším věkovým spektrem. Praktiky a postupy pro získání a udržení cílové skupiny: Školení je důležitou součástí rozvoje a udržení stabilních zaměstnanců, včetně pracovníků z cílové skupiny. Tato cílová skupina má chuť se dále rozvíjet a vzdělávat. V praxi je vhodné vytvořit odpovídající formu školení pro získání nových dovedností, které zaměstnanci potřebují např. v rámci inovativních změn. 13

15 Příležitosti pro rozvoj cílové skupiny Zaměstnanci, kteří setrvávají u jednoho zaměstnavatele po dlouhou dobu, stále potřebují nové pracovní výzvy. Někteří zaměstnavatelé mění postavení pracovníků v rámci jejich organizace nebo vytvoří nové pozice, které lépe odpovídají měnícím se potřebám, preferencím a schopnostem zaměstnanců. Takové akce mohou osvěžit zájem a motivaci dlouhodobých zaměstnanců, dát zaměstnancům možnost pracovat v jiné oblasti na určitou dobu, nebo rotaci práce s cílem zajištění nových impulsů a učení se novým dovednostem. Využití mentorství a kooperace napříč generacemi Přenos firemní historie na další generaci je základním pilířem dlouhodobého fungování organizace. Mentoři z cílové skupiny mohou pomoci mladým pracovníkům rozvíjet praktické dovednosti, které lze získat pouze na základě zkušeností. Na druhé straně, absolventi, čerstvě výchozí ze škol, mohou působit také jako mentoři, kteří mohou starší generaci pomoci s trendy dnešní doby z oboru nejnovější techniky, přístupů a metod. Celkově tedy můžeme konstatovat, že oběma stranám tato forma může být vzájemně prospěšná a může pomoci vytvořit příznivější spolupráci a mezigenerační pracovní prostředí, zejména je-li tato činnost aktivně 14

16 podporovaná a tvoří součást firemní kultury. Strategické plánování lidských zdrojů Zkušení zaměstnanci dobře znají nastavené postupy v organizaci, mají důvěru ve své schopnosti, znalosti a úsudek. Je důležité najít vhodnou cestu, jak zajistit přenos informací a zkušeností od cílové skupiny ostatním zaměstnancům. Jako vedlejší produkt tato aktivita může přinést pozitivní pracovní atmosféru a hladký přenos znalostí z jedné generace na druhou. Plán postupného odchodu do důchodu Mnoho společností si uvědomuje, že i nadále potřebují odbornost svých dlouholetých zaměstnanců. Postupný odchod do důchodu umožňuje zaměstnancům pokračovat v práci, ale se sníženou pracovní zátěží, která podporuje plánovaný přechod od zaměstnání na plný úvazek na postupný přechod do penze. Tento přístup zajišťuje, že starší pracovníci zůstanou aktivní v rámci organizace a předají znalosti ostatním kolegům ve společnosti. Implementace do praxe: - postupné snižování hodin nebo dnů u zaměstnanců CS - práce na částečný úvazek (včetně sezónní a dočasné) 15

17 - smluvní ukotvení nebo úkoly na projektové bázi - sdílené pracovní místo Fyzické přizpůsobení prostředí Zajištění pracoviště, které je fyzicky dostupné všem zaměstnancům bez ohledu na jejich věk nebo schopnosti. Mnoho zaměstnavatelů tento fakt již zohledňuje, případně jsou otevření s tímto faktem pracovat. Závěr V průběhu projektu Zpátky do práce lze i v mém věku jsme nezaznamenali vážnější problém s jeho realizací. Projekt se podařilo realizovat v naplánovaném harmonogramu a také naplnit účastníky, kteří absolvovali většinu jeho aktivit. Cílová skupina nezaměstnaných starších 50 let vykazuje pozitiva, která jsou pro potenciální zaměstnavatele atraktivní. V rámci spolupráce s touto cílovou skupinou v projektu můžeme říci, že vykazuje vysokou mírů zájmu o práci a v případě, že zaměstnání získají, jsou velmi loajální. Při správné motivaci jim nečinní problém, naučit se nové věci a navíc mají velký zájem se vzdělávat. 16

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název projektu Zpátky do práce lze i v mém věku Registrační číslo projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Rodiče se zaměstnáním

Rodiče se zaměstnáním Metodika projektu Rodiče se zaměstnáním CZ 2.17/2.1.00/37046 0 POPIS PROJEKTU Informace o projektu Název projektu Registrační číslo projektu Příjemce Operační program Prioritní osa OPPA Datum zahájení

Více

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2013 OBSAH 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů...

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem CZ.2.17/2.1.00/32326

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH OBSAH... 2 Založení Informačního a poradenského centra o.p.s.:...

Více

Adaptační plán pro nového obchodníka

Adaptační plán pro nového obchodníka Adaptační plán pro nového obchodníka Vybrali jste si do týmu nového, ale zkušeného obchodníka od konkurenční společnosti, uplynulo pár měsíců a nevidíte žádné výsledky? Už se vám nechce dělat výběrová

Více

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Realizační tým občanského sdružení Komunitní centrum Chánov Základní informace Stanovy Cíle činnosti Služby Aktivity Projekty Ekonomika Název sdružení: "Komunitní centrum Chánov". Právní

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Příjemce grantu: Partneři projektu: Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Brožura je součástí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 0 Zbyněk Siegel Jak úspěšně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 5: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV)

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) v období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 3: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Získávání

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Příklad dobré praxe I

Příklad dobré praxe I Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe I z realizace kariérového poradenství Ing. Tomáš Posker 2010

Více

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Globální cíle v oblastech podpory Opatření 1.1 Posílení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na zakázku na služby zadané ve výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.... 1 OBSAH...

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu Reg.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

UPLATNĚNÍ AGE MANAGEMENTU V ČESKÝCH FIRMÁCH

UPLATNĚNÍ AGE MANAGEMENTU V ČESKÝCH FIRMÁCH UPLATNĚNÍ AGE MANAGEMENTU V ČESKÝCH FIRMÁCH Mgr. Ilona Štorová AIVD ČR, o. s. 1 Obsah Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

5.4. Personální činnost

5.4. Personální činnost Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.4. Personální činnost Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených k podnikatelské

Více

Dialog mezi generacemi aneb Zvyšující se věk odchodu do důchodu a co s tím

Dialog mezi generacemi aneb Zvyšující se věk odchodu do důchodu a co s tím Dialog mezi generacemi aneb Zvyšující se věk odchodu do důchodu a co s tím Praha, Knihovnická dílna 2. 10. 2014 Zlata Houšková Česká společnost stárne Česká společnost stárne Prodlužování délky života

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Zápis č. 2/2012 z pracovního jednání Řídící skupiny střednědobého plánování sociálních služeb (v rámci projektu Plánování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Předmětem veřejné

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Manažerská psychologie 1

Manažerská psychologie 1 Manažerská psychologie 1 4. přednáška Pracovní a sociální adaptace zaměstnanců Mgr. Petra Halířová 12. října 2009 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 341-347 Štikar a spol.:

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 14. 10. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Úřad práce v České Lípě

Úřad práce v České Lípě Úřad práce v České Lípě RESTART pro Českolipsko Ověřování nového přístupu k řešení rostoucí nezaměstnanosti Konference Rady RLZ LK S efektivním vzděláváním na trh práce Sychrov 17.12.2010 Proč projekt

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1110/08-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1110/08-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1110/08-01 Řemeslná škola oděvní Odborné učiliště, o.p.s. Adresa: Havířovská 476, 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski Závěrečné zpráva Projekt "Jak na trh práce?" Registrační číslo projektu: Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti: IČ: 25860259 Ing.

Více

Kompetence učitele. Vybraná klasifikace kompetencí učitele

Kompetence učitele. Vybraná klasifikace kompetencí učitele Kompetence učitele Vybraná klasifikace kompetencí učitele Pojem kompetence učitele význam pojmu kompetence není jednoznačný. vyjadřuje obecnou hodnotu pedagogické profesionality. jde o komplex znalostí,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na zakázku na služby zadané ve výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném

Více

Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace. MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL

Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace. MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Obecné informace o projektu Účastníci Výběr tématu proč? Cíle projektu Cílové

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Akreditační komise (dále jen AK ) rozhodla na svém zasedání ve dnech 30.11.- 1.12.2004, že bude v souladu

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového zařízení

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_240_VES_20 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Digitální dovednosti a trh práce

Digitální dovednosti a trh práce Digitální dovednosti a trh práce JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Česká společnost pro kybernetiku a informatiku České Budějovice, 21. dubna 2016 Představení Ing. Jiří CHÁBERA 27 let praxe v oblasti ICT Spoluautor

Více

Učební osnovy Svět práce

Učební osnovy Svět práce Učební osnovy Svět práce PŘEDMĚT: Svět práce Ročník 6. - Vaření Výstup Doporučené učivo Související PT 1. Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče. 2. Připraví jednoduché

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1042/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 Sídlo Vršovická 43, 101 00 Praha 10 E-mail právnické osoby mailbox@shs.cz IČ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 Okružní 23, 792 01 Bruntál Identifikátor školy: 600 131 491 Termín konání inspekce: 7. 10. prosinec

Více

Datec News 2009/1. OBSAH Datum vydání: 1.4.2009

Datec News 2009/1. OBSAH Datum vydání: 1.4.2009 1 OBSAH Datum vydání: 1.4.2009 1. 2. 3. 4. Úvodník - Jindřich Hegmon Profylaxe pokladního systému - Petr Mrázek BASIC školení obsluhy produktů - Petr Mrázek Připojení e-shopu k Datec obchodnímu systému

Více

Zpráva ze stáže v UK

Zpráva ze stáže v UK Zpráva ze stáže v UK Stáž proběhla v rámci projektu Paralelní životy 1, v termínu 11. 16. 11. 2013. Z ČR se dále zúčastnili: Markéta Matoušková (Art Movement, o.s., manažerka projektu), Kateřina Szczepaniková

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Třinec březen 2012 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o.

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o. Zadávací dokumentace k projektu Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Kemper spol. s r. o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00864 Název zakázky: Zadavatel: Vzdělávání v Kemper

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

Metodika integrace dítěte v mateřské škole. Autoři: Mgr. Radana Mikšová Jana Filipová Karolína Humlová Klára Nebeská

Metodika integrace dítěte v mateřské škole. Autoři: Mgr. Radana Mikšová Jana Filipová Karolína Humlová Klára Nebeská Metodika integrace dítěte v mateřské škole Autoři: Mgr. Radana Mikšová Jana Filipová Karolína Humlová Klára Nebeská OBSAH: 1. Integrace (pojem, trochu teorie) 2 2. Integrace dítěte v mateřské škole 4 a)

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Po P d o p d o p r o a r a ro r z o v z o v j o e lids d ký k c ý h h z d z r d o r j o ů ů Tábor 10. února 2010

Po P d o p d o p r o a r a ro r z o v z o v j o e lids d ký k c ý h h z d z r d o r j o ů ů Tábor 10. února 2010 Podpora rozvoje lidských zdrojů Tábor 10. února 2010 r. 1870 pravidla úředníka Denně před začátkem pracovní doby jsou úředníci povinni důkladně zamésti kancelář, vybrati popele z kamen a utříti prach.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

INOVOVANA TRÉ NINKOVA MI STA

INOVOVANA TRÉ NINKOVA MI STA ERGO Aktiv, o.p.s. INOVOVANA TRÉ NINKOVA MI STA Inovovaný produkt ERGO Aktiv, o.p.s. [Vyberte datum.] Obsah DEFINICE TRÉNINKOVÝCH MÍST... 2 POPIS CÍLOVÉ SKUPINY PRO TRÉNINKOVÁ MÍSTA V CENTRU ERGO Aktiv,

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI Reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005

Více

Model Talentaged. Cíle Obsah Nástroje. 1 První setkání skupiny Prezentace projektu a socializace skupiny. Cíle Obsah Nástroje. Cíle Obsah Nástroje

Model Talentaged. Cíle Obsah Nástroje. 1 První setkání skupiny Prezentace projektu a socializace skupiny. Cíle Obsah Nástroje. Cíle Obsah Nástroje Model Talentaged 1 První individuální rozhovor y Analýza osobních požadavků y Zkoumání motivace y Adhezní mluva Kontrola shody mezi návrhem a vyjádřenými požadavky y Záznam údajů y (Karta č. 1a Zaměstnaný

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Vojtěch Krištof Vojtěch, 14 let 1. Charakteristika Vojtovi byla diagnostikována dyslexie, dysortografie, dysgrafie a porucha vizuomotorické koordinace.

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Obsah. 2. Problematika zaměstnanosti v souvislosti se sociálním vyloučením. 4. Zprostředkování pracovních příležitostí a role pracovního poradce

Obsah. 2. Problematika zaměstnanosti v souvislosti se sociálním vyloučením. 4. Zprostředkování pracovních příležitostí a role pracovního poradce Obsah 1. Úvod 2. Problematika zaměstnanosti v souvislosti se sociálním vyloučením 3. Faktory nelegální práce u klienta u zaměstnavatele 4. Zprostředkování pracovních příležitostí a role pracovního poradce

Více