2. BEZPEČNĚ NA SILNICI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. BEZPEČNĚ NA SILNICI"

Transkript

1 EVOKACE 2. BEZPEČNĚ NA SILNICI BEZPEČNĚ NA SILNICI Učivo: Pravidla silničního provozu z pohledu chodce. Riziková místa na cestě do školy. Jak přecházíme vozovku. Světelná signalizace. Orientační body na cestě do školy. Myšlenková mapa: Doprava, potřeba se přemísťovat z mnoha důvodů, společnost závislá na dopravě (potraviny, suroviny, apod.), dopravní prostředky (vzdušné, silniční, vodní, potrubní), silniční stavby (mosty, tunely ), síť cest a silnic, jednotky délky a času, směrové růžice, rozcestníky, GPS, pravidla silničního provozu, dopravní značky, řidičský průkaz, dopravní škola. Cíle: Žák: - ví, kdo je to CHODEC a kde je bezpečné přecházet VOZOVKU - umí bezpečně přecházet vozovku, chápe SVĚTELNOU SIGNALIZACI (semafor) - vyjmenuje některé ORIENTAČNÍ BODY na cestě do své školy - vyjmenuje některé účastníky SILNIČNÍHO PROVOZU a vysvětlí, čím se musí tito účastníci řídit (dopravní značky, světelná signalizace, pokyny policisty apod.) Odkaz na další integraci předmětů: M třídění dopravních prostředků podle různých kritérií (silniční, vodní, vzdušná, apod.); počítání kroků, apod. Čj cestování ( ) a vliv na životní prostředí Tv ochrana zdraví a bezpečnost Průřezová témata: Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava) Výukové metody: s loutkami, exkurze, slovní písemné Výukové formy: v kruhu, skupinová, frontální Učební pomůcky: Učebnice a pracovní sešit Bezpečně na silnici s loutkami: Jak jste se dnes dostali do školy? Kdo je to chodec a kdo řidič? Co je to silniční provoz? Jakými pravidly se musí chodci řídit? Jaké znáte dopravní prostředky? Jak se chovat bezpečně a správně na cestě do školy? s loutkami V kruhu Práce s učebnicí str : - popis cesty do školy - chodec a dopravní prostředky - bezpečné přecházení vozovky - co je bezpečné a správné slovní Mezipředmětový odkaz: M třídění dopravních prostředků podle různých kritérií; Tv ochrana zdraví a bezpečnost

2 REFLEXE Pracovní sešit str kdo je to chodec? - najdi pět rozdílů na obrázku a zdůvodni, proč jsou chybějící části důležité Mezipředmětový odkaz: M počítání kroků chodců (jak dlouhý je krok, počet kroků jednotlivců na určitou vzdálenost apod.), Který dopravní prostředek je podle tvého názoru nejbezpečnější? Proč? Jak se vyhneš nebezpečí na silnici, když jdeš do školy? Individuální Slovní písemné ČEHO SI VŠÍMÁME V OKOLÍ ŠKOLY Učivo: Pravidla silničního provozu z pohledu chodce. Dopravní značky. Riziková místa na cestě do školy. Orientační body na cestě do školy. Jak přecházíme vozovku. Světelná signalizace. Myšlenková mapa: Orientační body, budovy, stromy, značky apod., všímáme si změn v okolí, budování měst a vesnic důvody, potřeby lidí ve městech a na vesnicích, bezpečnost v okolí školy, dopravní značky Cíle: Žák: - sleduje a poznává DOPRAVNÍ CESTY v okolí školy - poznává DOPRAVNÍ ZNAČKY, které jsou důležité pro chodce a cyklisty - seznamuje se s PRAVIDLY BEZPEČNÉ CHŮZE (skupinové, s dospělým, po chodníku, kde není chodník, přecházení přes silnici po přechodu pro pěší, kde není přechod ) - pochopí význam barevného a REFLEXNÍHO OBLEČENÍ v silničním provozu Odkaz na další integraci předmětů: Ma prostorová orientace (vpravo, vlevo, nahoře, dole, apod.) Hv vysoké a nízké tóny, pravidelně se opakující rytmus (vlak) Vv reflexní barvy (výrazné barvy a znaky přírodní a umělé) Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti Tv ochrana zdraví a bezpečnost Průřezová témata: Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava) Výukové metody: Exkurze,, názorně demonstrační, slovní, praktické Výukové formy: Skupinová, individuální, frontální Učební pomůcky: Učebnice; prstové loutky Lili a Vili; jednoduchý plán okolí školy, obrázky dopravních značek, reflexní barvy a doplňky oblečení

3 REFLEXE EVOKACE Čeho si všímáme v okolí školy Čeho si všímáme v okolí školy? - chodci a dopravní prostředky - dopravní cesty, dopravní značky, pravidla bezpečné chůze - reflexní oblečení a bezpečnost - vliv lidské činnosti na okolí školy Mezipředmětový odkaz: Hv vysoké a nízké tóny, hlasité a tiché, pravidelný rytmus (vlak) a nepravidelný rytmus, Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti; Tv ochrana zdraví a bezpečnost; Práce s učebnicí str. str dopravní značky v okolí školy svislé a vodorovné - tvary a barvy značek, jejich význam - bezpečné chování v okolí školy - reflexní doplňky exkurze v blízkém okolí školy názorně demonstrační skupinová Práce s textem a obrázkem Práce s pracovním sešitem str : - hledáme shody a rozdíly (obrázek x skutečné okolí naší školy) - vyznačení cesty podle pokynů učitele - orientace na stránce, vyznačení orientačních bodů v okolí školy - co je přírodní a co je umělé Reflexe Co tě v okolí školy nejvíce zaujalo? Proč? Který dopravní prostředek nejméně ničí životní prostředí? Mezipředmětový odkaz: M prostorová orientace (vpravo, vlevo, nahoře, dole, apod.) Práce s pracovním sešit str správně vybarvené oblečení chodce Mezipředmětový odkaz: Vv reflexní barvy (výrazné barvy a znaky přírodní a umělé) Vymysli svou dopravní značku, která by mohla být umístěna v okolí tvé školy. Vysvětli spolužákovi její význam. Proč by byla taková značka v okolí tvé školy potřeba? Individuální V párech Praktická

4 EVOKACE VÝUKOVÉ FORMY A METODY V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH Učivo: Dopravní prostředky a jak se v nich chováme. Zásady slušného chování. Tísňová volání. Myšlenková mapa: Potřeba lidí se přepravovat z různých důvodů, individuální a hromadné dopravní prostředky (MHD), druhy dopravních prostředků z hlediska jejich pohonu, využitelnosti, ekologické zátěže, bezpečnosti apod., pravidla slušného chování v dopravě pravidla slušného chování Cíle: Žák: - hodnotí CHOVÁNÍ SPOLUCESTUJÍCÍHO v různých DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH - ví, že musí sedět v DĚTSKÉ SEDAČCE a být připoután BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM - zná čísla TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ na policii, hasiče a záchrannou službu Odkaz na další integraci předmětů: Čj zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování, požádání o pomoc, apod.) M třídění dopravních značek podle jejich tvarů, barev a významu, hra Autobus (prof. Hejný) Tv překážková dráha (simulace silničního provozu) Vv zrcadlově obrácené obrazce (symetrické kresby) zpětné zrcátko Pv výroba vlastní dopravního prostředku z krabic (individuální, skupinový, celo-třídní) Průřezová témata: Osobnostní a sociální sociální rozvoj - komunikace Výukové metody:, názorně demonstrační, praktické, dramatizace Výukové formy: Individuální, frontální, skupinové Učební pomůcky: Učebnice; prstové loutky Lili a Vili; obrázky dopravních prostředků V dopravních prostředcích Co si pamatujeme o správném chování na chodníku, na silnici a v dopravních prostředcích? Pracovní sešit str kdo se chová správně a kdo špatně - zdůvodni chování dětí na obrázcích - jaké nebezpečí hrozí dětem, které se nechovají správně Názorně demonstračn í frontální Mezipředmětový odkaz: Čj zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování, požádání o pomoc, apod.)

5 REFLEXE Práce s učebnicí str. 21: - správné a nesprávné chování v dopravních prostředcích - zásady slušného chování - prosba o pomoc - dramatizace situací Názorně demonstračn í dramatizace Mezipředmětový odkaz: M třídění dopravních značek podle jejich tvarů, barev a významu, hra Autobus (prof. Hejný); Tv překážková dráha (simulace silničního provozu); Vv zrcadlově obrácené obrazce (symetrické kresby) zpětné zrcátko; Pv výroba vlastní dopravního prostředku z krabic (individuální, skupinový, celotřídní) Kterým dopravním prostředkem cestuješ nejraději? Co všechno musí znát řidič, aby mohl vykonávat své povolání? MÍSTO, KDE ŽIJEME Učivo: Život lidí ve městě a na vesnici. Výhoda a nevýhoda života na vesnici a ve městě. Bezpečné místo v místě bydliště. Myšlenková mapa: Dům, ulice, vesnice, čtvrť, město, velkoměsto, hlavní město, potřeby lidí ve městě, na vesnici, na samotě, budovy a instituce ve městech a na vesnici, architektura, parky, hřiště, bezpečnost, upravenost, barvy a tvary, atmosféra místa... Cíle: Žák: - uvede příklady, které charakterizují ŽIVOT VE MĚSTĚ a ŽIVOT NA VESNICI - vyjádří vlastními slovy VÝHODY a NEVÝHODY života ve městě na vesnici - uvede příklady MÍSTA V OBCI, kde si může BEZPEČNĚ hrát - zná některá konkrétní jména měst a vesnic v okolí své obce Odkaz na další integraci předmětů: Čj slova protikladná (malý, velký, rychlý, pomalý); stupňování přídavných jmen rychlý, rychlejší, nejrychlejší, pomalý, pomalejší, nejpomalejší M časové údaje, odhad Vv malba nebo kresba vysněného místa k životu, jak vypadá život na jiné planetě apod. Hv zpěv lidových písní vzniklých v regionu; zpěv lidových a umělých písní, které obsahují názvy českých a moravských obcí (Já jsem z Kutné Hory, Okolo Třeboně, Kolíne, Kolíne, Na tom pražském mostě, apod.) Průřezová témata: VDO Občanská společnost a škola

6 REFLEXE EVOKACE Výukové metody: Názorně demonstrační, slovní, práce s textem a obrázkem Výukové formy:, skupinové, individuální Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, předměty s opačnými vlastnostmi, fotografie českých a moravských měst a vesnic Místo, kde žijeme Protiklady - manipulace s předměty, které mají protikladné vlastnosti - žáci hledají ve svém okolí protikladné vlastnosti předmětů - žáci hledají rozdíly a protiklady v širších souvislostech Město a vesnice - žáci hledají rozdíly, protiklady života ve vesnici a ve městě Skupinové Názorně demonstrační Slovní Práce s pracovním sešitem str označení pořadí podle rychlosti - odhadování časových údajů - závislost vzdálenosti a času Mezipředmětový odkaz: Čj slova protikladná (malý, velký; rychlý, pomalý); stupňování přídavných jmen rychlý, rychlejší, nejrychlejší, pomalý, pomalejší, nejpomalejší ; M časové údaje, odhad Práce s učebnicí na str porovnávání a popis obrázků - hledání výhod a nevýhod života v obci a na vesnici - která místa v obci jsou bezpečná Práce s textem a obrázkem Mezipředmětový odkaz: Hv zpěv lidových písní, které obsahují názvy českých a moravských obcí, Vv malba nebo kresba místa, kde bych chtěl/a žít Co se ti nejvíce líbí ve tvém městě nebo vesnici? Kam si chodíš hrát nejraději? Co bys ve svém městě, vesnici změnil/a? Proč? Jak bys to udělal/a? ČINNOST LIDÍ VE MĚSTĚ A NA VESNICI Učivo: Povolání. Povolání lidí na vesnici a ve městech. Pracovní návyky. Spolupráce. Myšlenková mapa: Proč lidé pracují, kde lidé pracují, různé druhy povolání podle místa bydliště, obtížnosti, bezpečnosti, náročnosti, dělba práce, práce jako hoby, práce jako povinnost, pracovní návky,

7 EVOKACE rutina a pracovní režim, spolupráce, vzdělání povolání zkušenost, změna povolání. Relaxace Cíle: Žák: - vyjádří vlastními slovy, PROČ LIDÉ PRACUJÍ - vyjmenuje některá POVOLÁNÍ, která jsou typická pro město nebo vesnici - vlastními slovy popíše HLAVNÍ NÁPLŇ zvoleného povolání - umí vlastními slovy vyjádřit výhody SPOLUPRÁCE Odkaz na další integraci předmětů: Čj povolání ( s rodiči, zajímavá povolání), typická povolání v rodině nebo v obci Hv zpěv lidových a umělých písní, které v textu zmiňují různá povolání (Pec nám spadla, Když jsem já sloužil apod.) Vv a Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti Průřezová témata: VDO Občanská společnost a škola Výukové metody: Praktické,, didaktická hra, dramatizace Výukové formy:, skupinové, párové, individuální Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, obrázky a fotografie povolání, kartičky se jmény povolání Činnost lidí ve městě a na vesnici Co už víme o životě ve městě a o životě na vesnici? - třídění obrázků a fotografií (vesnice x město) - vytváření plakátů či obrazových myšlenkových map - o vytvořených plakátech (myšlenkových mapách) Skupinová Párové Mezipředmětový odkaz: Čj povolání ( s rodiči, zajímavá povolání), typická povolání v rodině nebo v obci Dramatizace povolání a živé obrazy - dramatizace povolání podle vylosovaného lístku - ostatní žáci hádají pantomimicky dramatizované povolání - vytváření skupinových živých obrazů (na farmě, v kanceláři, apod.) Práce s učebnicí str nad obrázky v učebnici - jak lidé svou činností ovlivňují svět kolem sebe? Praktické Didaktická hra dramatizace Názorně demonstrační Didaktická hra Indicie a heslo - žáci vymýšlí ke každému povolání několik indicií, ostatní žáci hádají povolání (např. škola, křída, tabule učitelka; kniha, pero, příběh spisovatel, apod.) - Mezipředmětový odkaz: Hv zpěv lidových a umělých písní, které v textu zmiňují různá povolání (Pec nám spadla, Když jsem já sloužil apod.) Vv a Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti

8 REFLEXE EVOKACE REFLEXE Čím bys chtěl/a být až budeš dospělý/á? Proč? Vytvoř obrázek sebe sama ve svém budoucím povolání. Praktické Individuální Náš malý projekt Dopravní hřiště Návštěva dopravního hřiště v okolí školy Exkurze Názorně demonstrační Praktická Pokyny: Vystřihni čtvrtku v příloze 2 z 1. dílu pracovního sešitu a sleduj značky na dopravním hřišti anebo v blízkosti svého bydliště. Vždy, když na hřišti nebo na ulici uvidíš značku, kterou najdeš jako samolepku uprostřed pracovního sešitu, nalep ji na čtvrtku a pojmenuj Skupinová Praktická Individuální Hodnocení: Až budou mít žáci kartičku zaplněnou, přinesou do školy a paní učitelce sdělí názvy značek. Pracovní sešit str správné vybarvení dopravních značek - co tyto dopravní značky znamenají - najdeme je v okolí školy? Které dopravní značky si už dobře pamatuješ? Proč? Které pravidlo silničního provozu považuješ za důležité?

9 Už umím Učebnice str. 24 Pomocí ilustrací zopakujeme a vysvětlíme základní pojmy, které jsme se naučili a zopakujeme základní obsah probrané kapitoly. Odpovíme na otázky pod obrázky. Vybereme jedno z témat, které bylo pro děti zajímavé, zábavné či naopak obtížné a zařadíme aktivitu Sněhová koule. Žákům nejprve zadáme 3 tvrzení, která jsou důležitá pro dodržování bezpečnosti na silnici, např. Když půjdu se školou na pěší výlet do blízkého města či vesnice: a) musím si obléknout světlé a výrazné oblečení b) musím vědět, jak se správně a bezpečně chovat na chodníku a na silnici c) musím dobře znát dopravní značky Nejprve necháme žáky individuálně rozhodnout a určit, co je z těchto tvrzení podle jejich názoru nejdůležitější. Po krátké chvíli žáky vyzveme, aby se dohodli a shodli se svým spolužákem na pořadí důležitosti a zdůvodnili si ho. Po chvilce ještě jednou zopakujeme ve čtveřicích. Nakonec probíhá se skupinami a paní učitelkou, která zapisuje jednotlivá prioritní řešení skupin na tabuli. Skupiny zdůvodňují svá rozhodnutí. Sebehodnocení: Žáky vyzveme, aby si otevřeli pracovní sešity na str. 48 a zhodnotili svou práci v 2. kapitole. 2. BEZPEČNĚ NA SILNICI - Čj Učivo: chodec, cyklista a řidič Myšlenková mapa: BEZPEČNĚ NA SILNICI Cíle: Žák: umí popsat účastníky silničního provozu (chodec, cyklista) -reaguje na symboly semaforu (chodec, řidič) -orientuje se v prostoru -popíše dle obrázku cestu z daného místa do určitého cíle -uvědomuje si nutnost dodržování pravidel s ohledem na své vlastní bezpečí -člení slova na hlásky -odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -určuje pozici hlásek ve slovech -tvaruje písmena z dostupného materiálu -spojuje písmena ve slova, slova do vět -opisuje slova, tvoří věty -zapisuje slova -kontroluje vlastní písemný projev Odkaz na další integraci předmětů:

10 EVOKACE PRV -účastníci silničního provozu, pravidla silničního prostoru -poskytnutí pomoci (tísňová volání - telefonování) -povinná výbava chodce, cyklisty M-třídění předmětů podle jejich typického využití, -základní matematické představy, určování počtu, -pravolevá orientace, orientace v prostoru Tv-pohybové hry a hraní Hv-dechová, rytmická a artikulační cvičení Vv-kresba (dopravní situace, dopravní prostředek) Pč-tvorba třídního semaforu -návrh města (dopravní situace) pomocí papírových krabiček apod., následný popis cesty z místa na místo Průřezová témata: Osobnostně sociální výchova Výukové metody: slovní (dialogické, písemné), didaktická hra, hra v roli (chodec, cyklista) Výukové formy: frontální, skupinové, individuální, párové (práce ve dvojici), exkurze (dopravní hřiště) tematická vycházka v okolí školy (nebližší dopravní situace) Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, pastelky, tužka, papír, sešit/ mazací tabulka, materiál na tvarování písmen Chodec -Kdo je to chodec? -Kde se vyskytuje? -Jaká pravidla se musí dodržovat? -Jaká hláska je na začátku slov CHODEC, SEMAFOR? -Které slovo má více hlásek? skupinová práce s MS str. 36 -popis obrázku chodce -správné vybarvení semaforu pro chodce -určování pozice hlásek ve slovech -tvarování písmene CH -hláskování slov -opis slov do sešitu (STŮJ! MŮŽEŠ JÍT!) -práce s MS str. 39 popis cesty -Jak se dopravuješ do školy ty? -Kolem kterých budov jdeš cestou do školy? -Proč je nutné dodržovat pravidla silničního provozu? -Dokážeš vyhláskovat slovo chodec? -Co vyjadřuje červený nebo zelený panáček na semaforu pro chodce? Slovní písemné

11 REFLEXE EVOKACE REFLEXE -Proč je nutné dodržovat pravidla silničního provozu? -Dokážeš vyhláskovat slovo chodec? -Dokážeš vyhláskovat i jiné slovo? Cyklista a řidič Co tě napadne, když se řekne cyklista? Komu říkáme cyklista? -Můžeš i ty být cyklistou? Pokud ano, za jakých podmínek? -Kde se vyskytuje? -Jaká pravidla se musí dodržovat? -Jaká hláska je na začátku slova cyklista nebo řidič? -Které slovo má více hlásek? skupinová práce s MS str. 36 -popis obrázku cyklisty -správné vybarvení semaforu -určování pozice hlásek ve slovech -tvarování písmene C -hláskování slov -opis slov do sešitu (STŮJ! PŘIPRAV SE! MŮŽEŠ JET!) práce s MS str. 39 -vyhledání cyklisty na obrázku -vyhledávání slov v obrázku a jejich vyhláskování (hádanky pro ostatní) -poznávání dopravních značek, značka cyklistické stezky -hlásková slov, určování pozice hlásek ve slovech a počtu hlásek -tvorba vět se slovy Práce s textem a obrázkem Co znamenají jednotlivé barvy na semaforu? Dokážeš vyhláskovat slovo cyklista nebo řidič? Co tě zaujalo nejvíce a proč? Co jsi nevěděl? Individuální V párech Praktická

12 Další náměty (ČJ literární část) ke kapitole 2. BEZPEČNĚ V DOPRAVĚ bude dopracováno, doplněno o propojení s čítankou Lili a Vili ve světě říkadel, pohádek a příběhů 2. BEZPEČNĚ NA SILNICI - M BEZPEČNĚ NA SILNICI Učivo: chodec, cyklista a řidič Počet a čísla 1, 2, 3 třídění, porovnávání, řešení slovních úloh. Psaní čísel 1, 2, 3. Seznámení s číslem 4 a 5. Myšlenková mapa: ČÍSLA ( 1, 2, 3, 4, 5) POROVNÁVÁME (MENŠÍ, VĚTŠÍ, ROVNÁ SE) SLOVNÍ ÚLOHA (OTÁZKA, ODPOVĚĎ) SKUPINY (BARVA, TVAR, VELIKOST, POUŽITÍ,..) Cíle: Žák: počítá předměty v daném souboru (1, 2, 3) používá přirozená čísla k modelování reálných situací čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti chápe význam méně, více seznámí se s čísly 4 a 5 Odkaz na další integraci předmětů: PRV dopravní prostředky, bezpečnost na kole (helma,..) ČJ rozhovor bezpečně v dopravě, sestavení otázky a odpovědi) PV (PČ) stavby z kostek, více x méně VV dokreslování daného počtu Průřezová témata: Osobnostně sociální výchova Výukové metody: Slovní (dialogické, písemné), názorně demonstrační (pozorování, demonstrace), praktické (výtvarné, pracovní), hra v roli, didaktická hra, projektová metoda Výukové formy:, skupinové, individuální a diferencované, párové, práce celého kolektivu školy, exkurze Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, pastelky, křídy, papír, tužka, kartičky, obruče, sešit matematiky

13 EVOKACE REFLEXE EVOKACE VÝUKOVÉ FORMY A METODY Psaní čísel 1, 2, 3 Psaní číslic nácvik nejprve prstem ve vzduchu, prstem po spolužákových zádech, prstem v písku (krupici), mokrou houbou na tabuli, křídou na tabuli, voskovkou na větším papíru,.. skupinová Práce s pracovním sešitem: str. 38, 39, 40 psaní číslic, vždy první úkol. Zápis čísel do sešitu matematiky. Co tě zaujalo v pracovním sešitě a proč? Slovní písemné Třídím, zapisuji, rozeznávám počty 1-3 Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: Jaké ochranné pomůcky využívají cyklisté? Podle jakých vlastností můžeme roztřídit cyklisty barva kola, oblečení,.. Třídím, počítám z připravených prvků vytváří na základě kartiček s čísly a symboly počtu jednotlivé skupiny. skupinová FRONTÁLNÍ, SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ

14 EVOKACE REFLEXE VÝUKOVÉ FORMY A METODY Práce s učebnicí str. 16. pojmenování skupin, třídění podle určitých vlastností Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: Druhy dopravních prostředků, kde se pohybují? Práce s pracovním sešitem: str. 38, 39, 40 vždy druhý úkol, str. 41, 42. Pojmenování skupin a zaznamenání počtu členů. Mezipředmětový odkaz námět na činnost z VV: Třídění podle barvy a počtu, dokreslování. Práce s pracovním sešitem: str. 43, úlohy 1. 3., str úloha. Třídíme podle barvy a tvaru, tvoříme dvojice. Práce s pracovním sešitem: str. 44, 1. úloha Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: Podle jakých vlastností můžeme třídit dopravní prostředky (dle pohybu v provozu, počtu kol, barvy,..)? NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, VF: FRONTÁLNÍ Porovnávám čísla podle velikosti, symboly: >, <, = Práce s pracovním sešitem: str. 45, 1. úloha Mezipředmětový odkaz námět na činnost z VV: skupinová FRONTÁLNÍ, SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ

15 EVOKACE REFLEXE VÝUKOVÉ FORMY A METODY Pozorování předmětů, pojmenování, vybarvování dle pokynů Vybarvěte strom, který má více listů, ve které je na horní poličce méně skleniček, talíř s méně jablky, vinnou révu, na které roste více hroznů. Práce s pracovním sešitem: str. 45, 2. úloha Vedení rozhovoru: Kolik beden je v každém stánku? Je beden stejně jako prodavaček? Je prodavaček a stánků stejně? Je v levém stánku stejně pórků jako v pravém? Na které straně jich je více? Na které jich je méně? V levém stánku má prodavačka dva květáky. Má jich více nebo méně než prodavačka v pravém stánku? Je v levém stánku více cibulí než v pravém? Řešení úlohy dle pokynů: Zakroužkujte bednu, ve které je více pórků. Zakroužkujte bednu, ve které je méně cibule. Zakroužkujte bednu, ve které je méně květáků. NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, VF: FRONTÁLNÍ NÁZORNĚ DEMONSTRA ČNÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PV (PČ): Stavby z kostek, vždy dvě porovnání: více, méně a stejně (rovná se) kostek. Kresba kostek na tabuli použití symbolů: <, >, = (viz učebnice str. 17). Práce s učebnicí str. 17 (více, méně, rovná se), čtení zápisů Práce s pracovním sešitem: str. 46., 1. a 2. úkol (více, méně, rovná se) Jak můžeš jinak porovnat počet? ubírání po dvojicích Využití čísel v modelových situacích, slovní úlohy Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: V jakých domech můžeme bydlet? V jakém domě bydlíš? skupinová INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ

16 REFLEXE EVOKACE REFLEXE Práce s učebnicí str. 18., řízený rozhovor Mezipředmětový odkaz námět na činnost z ČJL: Správné formulování odpovědí. Tvoření otázek na počet ve dvojicích. Práce s učebnicí str. 19. NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, Mezipředmětový odkaz námět na činnost z ČJL: Tvoření otázek na počet, ve dvojicích. Co sis nejvíc zapamatoval a proč? VF: FRONTÁLNÍ NÁZORNĚ DEMONSTRA ČNÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ Čtyři, pět Přiřazujeme: před žáky položíme obruč a k ní postupně kartičky s určitým počtem puntíků (do pěti). Žáci do obruče vkládají tolik kostek, pastelek, kolik je puntíků na kartičce. Kartičku s puntíky můžeme žákům ukázat a oni následně na lavici položí shodný počet určitých předmětů. Opačná modelová situace. Seznámení s 4 a 5 kartičky s puntíky zaměníme za čísla. skupinová INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ Práce s učebnicí str. 20 rozeznáváme čísla a počet členů (znázornění) Práce s pracovním sešitem: str. 26., 2., 3 a 4. úkol, str. 27 přiřazujeme Mezipředmětový odkaz námět na činnost z VV: Dokreslování dle uvedeného počtu Práce s pracovním sešitem: str. 26., 1. a 2. úkol Co tě nejvíc zaujalo a proč? NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, FRONTÁLNÍ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Náš svět 1. ročník. Dopravní výchova. Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková

Náš svět 1. ročník. Dopravní výchova. Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Náš svět 1. ročník Dopravní výchova Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková 1 Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači Šablona č.: III/2 Datum vytvoření: 16.4.2013 Ročník,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Vize naší školy - příměstská komunitní základní škola, která pružně reaguje na potřeby společnosti, poskytuje kvalitní vzdělávání i nabídku volnočasových

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky Vlastivěda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu. Určí světové strany v přírodě

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Děti, pozor, silnice!

Děti, pozor, silnice! 1 Příloha č. 6 ke ŠVP Škola hrou Projekt P6 Děti, pozor, silnice! Autor projektu: Kateřina Jonáková (k průřezovém tématu Enviromentální vzdělávání - Dopravní výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Přílohy:

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují: DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 5. A 6. ROČNÍKU Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Více

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky 1 Matematika Matematika Učivo ŠVP výstupy Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20 Určování čísel v řadě do 10, do 20 Pojmy před, za, hned před, hned

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 11. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky informativní

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 11. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky informativní VY_12_INOVACE_1JON13 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 11. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 1. A 2. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Dopravní výchova je v l. a 2. ročníku zaměřena zvláště na praktický nácvik činností vztahujících se k bezpečnému

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Tematický plán pro školní rok: 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: první

Tematický plán pro školní rok: 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: první ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - hovoří o tom, co očekává od školy - orientuje se v prostoru školy - popíše polohu a vysvětlí funkci vybraných místností školy - uvede

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1.

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět:Prvouka I Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyznačí v jednoduchém plánu

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné VY_12_INOVACE_1JON09 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 27. 4. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3 NAVRÁTILOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a umístění školy Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště a jeho okolí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Ročník: 4. Vzdělávací předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 15. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Téma: Přecházíme po přechodu pro chodce

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 15. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Téma: Přecházíme po přechodu pro chodce VY_12_INOVACE_1JON34 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 15. 4. 2013 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Zájmena Anotace:

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

Příloha č. 5 Změny k Matematika. Platnost dokumentu: stupeň. Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY

Příloha č. 5 Změny k Matematika. Platnost dokumentu: stupeň. Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY Příloha č. 5 Změny k 1. 9. 2013 Platnost dokumentu: 1. 9. 2013 Matematika 1. stupeň Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ VY_22_INOVACE_AJC1_11_3B Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Žáci si uvědomí a zopakují známá slova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA HROU S PŘÍRODOU Škola: Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak se chodí po silnici

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak se chodí po silnici VY_12_INOVACE_1JON32 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 9. 4. 2013 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Podstatná jména Anotace:

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více