2. BEZPEČNĚ NA SILNICI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. BEZPEČNĚ NA SILNICI"

Transkript

1 EVOKACE 2. BEZPEČNĚ NA SILNICI BEZPEČNĚ NA SILNICI Učivo: Pravidla silničního provozu z pohledu chodce. Riziková místa na cestě do školy. Jak přecházíme vozovku. Světelná signalizace. Orientační body na cestě do školy. Myšlenková mapa: Doprava, potřeba se přemísťovat z mnoha důvodů, společnost závislá na dopravě (potraviny, suroviny, apod.), dopravní prostředky (vzdušné, silniční, vodní, potrubní), silniční stavby (mosty, tunely ), síť cest a silnic, jednotky délky a času, směrové růžice, rozcestníky, GPS, pravidla silničního provozu, dopravní značky, řidičský průkaz, dopravní škola. Cíle: Žák: - ví, kdo je to CHODEC a kde je bezpečné přecházet VOZOVKU - umí bezpečně přecházet vozovku, chápe SVĚTELNOU SIGNALIZACI (semafor) - vyjmenuje některé ORIENTAČNÍ BODY na cestě do své školy - vyjmenuje některé účastníky SILNIČNÍHO PROVOZU a vysvětlí, čím se musí tito účastníci řídit (dopravní značky, světelná signalizace, pokyny policisty apod.) Odkaz na další integraci předmětů: M třídění dopravních prostředků podle různých kritérií (silniční, vodní, vzdušná, apod.); počítání kroků, apod. Čj cestování ( ) a vliv na životní prostředí Tv ochrana zdraví a bezpečnost Průřezová témata: Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava) Výukové metody: s loutkami, exkurze, slovní písemné Výukové formy: v kruhu, skupinová, frontální Učební pomůcky: Učebnice a pracovní sešit Bezpečně na silnici s loutkami: Jak jste se dnes dostali do školy? Kdo je to chodec a kdo řidič? Co je to silniční provoz? Jakými pravidly se musí chodci řídit? Jaké znáte dopravní prostředky? Jak se chovat bezpečně a správně na cestě do školy? s loutkami V kruhu Práce s učebnicí str : - popis cesty do školy - chodec a dopravní prostředky - bezpečné přecházení vozovky - co je bezpečné a správné slovní Mezipředmětový odkaz: M třídění dopravních prostředků podle různých kritérií; Tv ochrana zdraví a bezpečnost

2 REFLEXE Pracovní sešit str kdo je to chodec? - najdi pět rozdílů na obrázku a zdůvodni, proč jsou chybějící části důležité Mezipředmětový odkaz: M počítání kroků chodců (jak dlouhý je krok, počet kroků jednotlivců na určitou vzdálenost apod.), Který dopravní prostředek je podle tvého názoru nejbezpečnější? Proč? Jak se vyhneš nebezpečí na silnici, když jdeš do školy? Individuální Slovní písemné ČEHO SI VŠÍMÁME V OKOLÍ ŠKOLY Učivo: Pravidla silničního provozu z pohledu chodce. Dopravní značky. Riziková místa na cestě do školy. Orientační body na cestě do školy. Jak přecházíme vozovku. Světelná signalizace. Myšlenková mapa: Orientační body, budovy, stromy, značky apod., všímáme si změn v okolí, budování měst a vesnic důvody, potřeby lidí ve městech a na vesnicích, bezpečnost v okolí školy, dopravní značky Cíle: Žák: - sleduje a poznává DOPRAVNÍ CESTY v okolí školy - poznává DOPRAVNÍ ZNAČKY, které jsou důležité pro chodce a cyklisty - seznamuje se s PRAVIDLY BEZPEČNÉ CHŮZE (skupinové, s dospělým, po chodníku, kde není chodník, přecházení přes silnici po přechodu pro pěší, kde není přechod ) - pochopí význam barevného a REFLEXNÍHO OBLEČENÍ v silničním provozu Odkaz na další integraci předmětů: Ma prostorová orientace (vpravo, vlevo, nahoře, dole, apod.) Hv vysoké a nízké tóny, pravidelně se opakující rytmus (vlak) Vv reflexní barvy (výrazné barvy a znaky přírodní a umělé) Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti Tv ochrana zdraví a bezpečnost Průřezová témata: Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava) Výukové metody: Exkurze,, názorně demonstrační, slovní, praktické Výukové formy: Skupinová, individuální, frontální Učební pomůcky: Učebnice; prstové loutky Lili a Vili; jednoduchý plán okolí školy, obrázky dopravních značek, reflexní barvy a doplňky oblečení

3 REFLEXE EVOKACE Čeho si všímáme v okolí školy Čeho si všímáme v okolí školy? - chodci a dopravní prostředky - dopravní cesty, dopravní značky, pravidla bezpečné chůze - reflexní oblečení a bezpečnost - vliv lidské činnosti na okolí školy Mezipředmětový odkaz: Hv vysoké a nízké tóny, hlasité a tiché, pravidelný rytmus (vlak) a nepravidelný rytmus, Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti; Tv ochrana zdraví a bezpečnost; Práce s učebnicí str. str dopravní značky v okolí školy svislé a vodorovné - tvary a barvy značek, jejich význam - bezpečné chování v okolí školy - reflexní doplňky exkurze v blízkém okolí školy názorně demonstrační skupinová Práce s textem a obrázkem Práce s pracovním sešitem str : - hledáme shody a rozdíly (obrázek x skutečné okolí naší školy) - vyznačení cesty podle pokynů učitele - orientace na stránce, vyznačení orientačních bodů v okolí školy - co je přírodní a co je umělé Reflexe Co tě v okolí školy nejvíce zaujalo? Proč? Který dopravní prostředek nejméně ničí životní prostředí? Mezipředmětový odkaz: M prostorová orientace (vpravo, vlevo, nahoře, dole, apod.) Práce s pracovním sešit str správně vybarvené oblečení chodce Mezipředmětový odkaz: Vv reflexní barvy (výrazné barvy a znaky přírodní a umělé) Vymysli svou dopravní značku, která by mohla být umístěna v okolí tvé školy. Vysvětli spolužákovi její význam. Proč by byla taková značka v okolí tvé školy potřeba? Individuální V párech Praktická

4 EVOKACE VÝUKOVÉ FORMY A METODY V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH Učivo: Dopravní prostředky a jak se v nich chováme. Zásady slušného chování. Tísňová volání. Myšlenková mapa: Potřeba lidí se přepravovat z různých důvodů, individuální a hromadné dopravní prostředky (MHD), druhy dopravních prostředků z hlediska jejich pohonu, využitelnosti, ekologické zátěže, bezpečnosti apod., pravidla slušného chování v dopravě pravidla slušného chování Cíle: Žák: - hodnotí CHOVÁNÍ SPOLUCESTUJÍCÍHO v různých DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH - ví, že musí sedět v DĚTSKÉ SEDAČCE a být připoután BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM - zná čísla TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ na policii, hasiče a záchrannou službu Odkaz na další integraci předmětů: Čj zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování, požádání o pomoc, apod.) M třídění dopravních značek podle jejich tvarů, barev a významu, hra Autobus (prof. Hejný) Tv překážková dráha (simulace silničního provozu) Vv zrcadlově obrácené obrazce (symetrické kresby) zpětné zrcátko Pv výroba vlastní dopravního prostředku z krabic (individuální, skupinový, celo-třídní) Průřezová témata: Osobnostní a sociální sociální rozvoj - komunikace Výukové metody:, názorně demonstrační, praktické, dramatizace Výukové formy: Individuální, frontální, skupinové Učební pomůcky: Učebnice; prstové loutky Lili a Vili; obrázky dopravních prostředků V dopravních prostředcích Co si pamatujeme o správném chování na chodníku, na silnici a v dopravních prostředcích? Pracovní sešit str kdo se chová správně a kdo špatně - zdůvodni chování dětí na obrázcích - jaké nebezpečí hrozí dětem, které se nechovají správně Názorně demonstračn í frontální Mezipředmětový odkaz: Čj zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování, požádání o pomoc, apod.)

5 REFLEXE Práce s učebnicí str. 21: - správné a nesprávné chování v dopravních prostředcích - zásady slušného chování - prosba o pomoc - dramatizace situací Názorně demonstračn í dramatizace Mezipředmětový odkaz: M třídění dopravních značek podle jejich tvarů, barev a významu, hra Autobus (prof. Hejný); Tv překážková dráha (simulace silničního provozu); Vv zrcadlově obrácené obrazce (symetrické kresby) zpětné zrcátko; Pv výroba vlastní dopravního prostředku z krabic (individuální, skupinový, celotřídní) Kterým dopravním prostředkem cestuješ nejraději? Co všechno musí znát řidič, aby mohl vykonávat své povolání? MÍSTO, KDE ŽIJEME Učivo: Život lidí ve městě a na vesnici. Výhoda a nevýhoda života na vesnici a ve městě. Bezpečné místo v místě bydliště. Myšlenková mapa: Dům, ulice, vesnice, čtvrť, město, velkoměsto, hlavní město, potřeby lidí ve městě, na vesnici, na samotě, budovy a instituce ve městech a na vesnici, architektura, parky, hřiště, bezpečnost, upravenost, barvy a tvary, atmosféra místa... Cíle: Žák: - uvede příklady, které charakterizují ŽIVOT VE MĚSTĚ a ŽIVOT NA VESNICI - vyjádří vlastními slovy VÝHODY a NEVÝHODY života ve městě na vesnici - uvede příklady MÍSTA V OBCI, kde si může BEZPEČNĚ hrát - zná některá konkrétní jména měst a vesnic v okolí své obce Odkaz na další integraci předmětů: Čj slova protikladná (malý, velký, rychlý, pomalý); stupňování přídavných jmen rychlý, rychlejší, nejrychlejší, pomalý, pomalejší, nejpomalejší M časové údaje, odhad Vv malba nebo kresba vysněného místa k životu, jak vypadá život na jiné planetě apod. Hv zpěv lidových písní vzniklých v regionu; zpěv lidových a umělých písní, které obsahují názvy českých a moravských obcí (Já jsem z Kutné Hory, Okolo Třeboně, Kolíne, Kolíne, Na tom pražském mostě, apod.) Průřezová témata: VDO Občanská společnost a škola

6 REFLEXE EVOKACE Výukové metody: Názorně demonstrační, slovní, práce s textem a obrázkem Výukové formy:, skupinové, individuální Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, předměty s opačnými vlastnostmi, fotografie českých a moravských měst a vesnic Místo, kde žijeme Protiklady - manipulace s předměty, které mají protikladné vlastnosti - žáci hledají ve svém okolí protikladné vlastnosti předmětů - žáci hledají rozdíly a protiklady v širších souvislostech Město a vesnice - žáci hledají rozdíly, protiklady života ve vesnici a ve městě Skupinové Názorně demonstrační Slovní Práce s pracovním sešitem str označení pořadí podle rychlosti - odhadování časových údajů - závislost vzdálenosti a času Mezipředmětový odkaz: Čj slova protikladná (malý, velký; rychlý, pomalý); stupňování přídavných jmen rychlý, rychlejší, nejrychlejší, pomalý, pomalejší, nejpomalejší ; M časové údaje, odhad Práce s učebnicí na str porovnávání a popis obrázků - hledání výhod a nevýhod života v obci a na vesnici - která místa v obci jsou bezpečná Práce s textem a obrázkem Mezipředmětový odkaz: Hv zpěv lidových písní, které obsahují názvy českých a moravských obcí, Vv malba nebo kresba místa, kde bych chtěl/a žít Co se ti nejvíce líbí ve tvém městě nebo vesnici? Kam si chodíš hrát nejraději? Co bys ve svém městě, vesnici změnil/a? Proč? Jak bys to udělal/a? ČINNOST LIDÍ VE MĚSTĚ A NA VESNICI Učivo: Povolání. Povolání lidí na vesnici a ve městech. Pracovní návyky. Spolupráce. Myšlenková mapa: Proč lidé pracují, kde lidé pracují, různé druhy povolání podle místa bydliště, obtížnosti, bezpečnosti, náročnosti, dělba práce, práce jako hoby, práce jako povinnost, pracovní návky,

7 EVOKACE rutina a pracovní režim, spolupráce, vzdělání povolání zkušenost, změna povolání. Relaxace Cíle: Žák: - vyjádří vlastními slovy, PROČ LIDÉ PRACUJÍ - vyjmenuje některá POVOLÁNÍ, která jsou typická pro město nebo vesnici - vlastními slovy popíše HLAVNÍ NÁPLŇ zvoleného povolání - umí vlastními slovy vyjádřit výhody SPOLUPRÁCE Odkaz na další integraci předmětů: Čj povolání ( s rodiči, zajímavá povolání), typická povolání v rodině nebo v obci Hv zpěv lidových a umělých písní, které v textu zmiňují různá povolání (Pec nám spadla, Když jsem já sloužil apod.) Vv a Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti Průřezová témata: VDO Občanská společnost a škola Výukové metody: Praktické,, didaktická hra, dramatizace Výukové formy:, skupinové, párové, individuální Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, obrázky a fotografie povolání, kartičky se jmény povolání Činnost lidí ve městě a na vesnici Co už víme o životě ve městě a o životě na vesnici? - třídění obrázků a fotografií (vesnice x město) - vytváření plakátů či obrazových myšlenkových map - o vytvořených plakátech (myšlenkových mapách) Skupinová Párové Mezipředmětový odkaz: Čj povolání ( s rodiči, zajímavá povolání), typická povolání v rodině nebo v obci Dramatizace povolání a živé obrazy - dramatizace povolání podle vylosovaného lístku - ostatní žáci hádají pantomimicky dramatizované povolání - vytváření skupinových živých obrazů (na farmě, v kanceláři, apod.) Práce s učebnicí str nad obrázky v učebnici - jak lidé svou činností ovlivňují svět kolem sebe? Praktické Didaktická hra dramatizace Názorně demonstrační Didaktická hra Indicie a heslo - žáci vymýšlí ke každému povolání několik indicií, ostatní žáci hádají povolání (např. škola, křída, tabule učitelka; kniha, pero, příběh spisovatel, apod.) - Mezipředmětový odkaz: Hv zpěv lidových a umělých písní, které v textu zmiňují různá povolání (Pec nám spadla, Když jsem já sloužil apod.) Vv a Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti

8 REFLEXE EVOKACE REFLEXE Čím bys chtěl/a být až budeš dospělý/á? Proč? Vytvoř obrázek sebe sama ve svém budoucím povolání. Praktické Individuální Náš malý projekt Dopravní hřiště Návštěva dopravního hřiště v okolí školy Exkurze Názorně demonstrační Praktická Pokyny: Vystřihni čtvrtku v příloze 2 z 1. dílu pracovního sešitu a sleduj značky na dopravním hřišti anebo v blízkosti svého bydliště. Vždy, když na hřišti nebo na ulici uvidíš značku, kterou najdeš jako samolepku uprostřed pracovního sešitu, nalep ji na čtvrtku a pojmenuj Skupinová Praktická Individuální Hodnocení: Až budou mít žáci kartičku zaplněnou, přinesou do školy a paní učitelce sdělí názvy značek. Pracovní sešit str správné vybarvení dopravních značek - co tyto dopravní značky znamenají - najdeme je v okolí školy? Které dopravní značky si už dobře pamatuješ? Proč? Které pravidlo silničního provozu považuješ za důležité?

9 Už umím Učebnice str. 24 Pomocí ilustrací zopakujeme a vysvětlíme základní pojmy, které jsme se naučili a zopakujeme základní obsah probrané kapitoly. Odpovíme na otázky pod obrázky. Vybereme jedno z témat, které bylo pro děti zajímavé, zábavné či naopak obtížné a zařadíme aktivitu Sněhová koule. Žákům nejprve zadáme 3 tvrzení, která jsou důležitá pro dodržování bezpečnosti na silnici, např. Když půjdu se školou na pěší výlet do blízkého města či vesnice: a) musím si obléknout světlé a výrazné oblečení b) musím vědět, jak se správně a bezpečně chovat na chodníku a na silnici c) musím dobře znát dopravní značky Nejprve necháme žáky individuálně rozhodnout a určit, co je z těchto tvrzení podle jejich názoru nejdůležitější. Po krátké chvíli žáky vyzveme, aby se dohodli a shodli se svým spolužákem na pořadí důležitosti a zdůvodnili si ho. Po chvilce ještě jednou zopakujeme ve čtveřicích. Nakonec probíhá se skupinami a paní učitelkou, která zapisuje jednotlivá prioritní řešení skupin na tabuli. Skupiny zdůvodňují svá rozhodnutí. Sebehodnocení: Žáky vyzveme, aby si otevřeli pracovní sešity na str. 48 a zhodnotili svou práci v 2. kapitole. 2. BEZPEČNĚ NA SILNICI - Čj Učivo: chodec, cyklista a řidič Myšlenková mapa: BEZPEČNĚ NA SILNICI Cíle: Žák: umí popsat účastníky silničního provozu (chodec, cyklista) -reaguje na symboly semaforu (chodec, řidič) -orientuje se v prostoru -popíše dle obrázku cestu z daného místa do určitého cíle -uvědomuje si nutnost dodržování pravidel s ohledem na své vlastní bezpečí -člení slova na hlásky -odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -určuje pozici hlásek ve slovech -tvaruje písmena z dostupného materiálu -spojuje písmena ve slova, slova do vět -opisuje slova, tvoří věty -zapisuje slova -kontroluje vlastní písemný projev Odkaz na další integraci předmětů:

10 EVOKACE PRV -účastníci silničního provozu, pravidla silničního prostoru -poskytnutí pomoci (tísňová volání - telefonování) -povinná výbava chodce, cyklisty M-třídění předmětů podle jejich typického využití, -základní matematické představy, určování počtu, -pravolevá orientace, orientace v prostoru Tv-pohybové hry a hraní Hv-dechová, rytmická a artikulační cvičení Vv-kresba (dopravní situace, dopravní prostředek) Pč-tvorba třídního semaforu -návrh města (dopravní situace) pomocí papírových krabiček apod., následný popis cesty z místa na místo Průřezová témata: Osobnostně sociální výchova Výukové metody: slovní (dialogické, písemné), didaktická hra, hra v roli (chodec, cyklista) Výukové formy: frontální, skupinové, individuální, párové (práce ve dvojici), exkurze (dopravní hřiště) tematická vycházka v okolí školy (nebližší dopravní situace) Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, pastelky, tužka, papír, sešit/ mazací tabulka, materiál na tvarování písmen Chodec -Kdo je to chodec? -Kde se vyskytuje? -Jaká pravidla se musí dodržovat? -Jaká hláska je na začátku slov CHODEC, SEMAFOR? -Které slovo má více hlásek? skupinová práce s MS str. 36 -popis obrázku chodce -správné vybarvení semaforu pro chodce -určování pozice hlásek ve slovech -tvarování písmene CH -hláskování slov -opis slov do sešitu (STŮJ! MŮŽEŠ JÍT!) -práce s MS str. 39 popis cesty -Jak se dopravuješ do školy ty? -Kolem kterých budov jdeš cestou do školy? -Proč je nutné dodržovat pravidla silničního provozu? -Dokážeš vyhláskovat slovo chodec? -Co vyjadřuje červený nebo zelený panáček na semaforu pro chodce? Slovní písemné

11 REFLEXE EVOKACE REFLEXE -Proč je nutné dodržovat pravidla silničního provozu? -Dokážeš vyhláskovat slovo chodec? -Dokážeš vyhláskovat i jiné slovo? Cyklista a řidič Co tě napadne, když se řekne cyklista? Komu říkáme cyklista? -Můžeš i ty být cyklistou? Pokud ano, za jakých podmínek? -Kde se vyskytuje? -Jaká pravidla se musí dodržovat? -Jaká hláska je na začátku slova cyklista nebo řidič? -Které slovo má více hlásek? skupinová práce s MS str. 36 -popis obrázku cyklisty -správné vybarvení semaforu -určování pozice hlásek ve slovech -tvarování písmene C -hláskování slov -opis slov do sešitu (STŮJ! PŘIPRAV SE! MŮŽEŠ JET!) práce s MS str. 39 -vyhledání cyklisty na obrázku -vyhledávání slov v obrázku a jejich vyhláskování (hádanky pro ostatní) -poznávání dopravních značek, značka cyklistické stezky -hlásková slov, určování pozice hlásek ve slovech a počtu hlásek -tvorba vět se slovy Práce s textem a obrázkem Co znamenají jednotlivé barvy na semaforu? Dokážeš vyhláskovat slovo cyklista nebo řidič? Co tě zaujalo nejvíce a proč? Co jsi nevěděl? Individuální V párech Praktická

12 Další náměty (ČJ literární část) ke kapitole 2. BEZPEČNĚ V DOPRAVĚ bude dopracováno, doplněno o propojení s čítankou Lili a Vili ve světě říkadel, pohádek a příběhů 2. BEZPEČNĚ NA SILNICI - M BEZPEČNĚ NA SILNICI Učivo: chodec, cyklista a řidič Počet a čísla 1, 2, 3 třídění, porovnávání, řešení slovních úloh. Psaní čísel 1, 2, 3. Seznámení s číslem 4 a 5. Myšlenková mapa: ČÍSLA ( 1, 2, 3, 4, 5) POROVNÁVÁME (MENŠÍ, VĚTŠÍ, ROVNÁ SE) SLOVNÍ ÚLOHA (OTÁZKA, ODPOVĚĎ) SKUPINY (BARVA, TVAR, VELIKOST, POUŽITÍ,..) Cíle: Žák: počítá předměty v daném souboru (1, 2, 3) používá přirozená čísla k modelování reálných situací čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti chápe význam méně, více seznámí se s čísly 4 a 5 Odkaz na další integraci předmětů: PRV dopravní prostředky, bezpečnost na kole (helma,..) ČJ rozhovor bezpečně v dopravě, sestavení otázky a odpovědi) PV (PČ) stavby z kostek, více x méně VV dokreslování daného počtu Průřezová témata: Osobnostně sociální výchova Výukové metody: Slovní (dialogické, písemné), názorně demonstrační (pozorování, demonstrace), praktické (výtvarné, pracovní), hra v roli, didaktická hra, projektová metoda Výukové formy:, skupinové, individuální a diferencované, párové, práce celého kolektivu školy, exkurze Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, pastelky, křídy, papír, tužka, kartičky, obruče, sešit matematiky

13 EVOKACE REFLEXE EVOKACE VÝUKOVÉ FORMY A METODY Psaní čísel 1, 2, 3 Psaní číslic nácvik nejprve prstem ve vzduchu, prstem po spolužákových zádech, prstem v písku (krupici), mokrou houbou na tabuli, křídou na tabuli, voskovkou na větším papíru,.. skupinová Práce s pracovním sešitem: str. 38, 39, 40 psaní číslic, vždy první úkol. Zápis čísel do sešitu matematiky. Co tě zaujalo v pracovním sešitě a proč? Slovní písemné Třídím, zapisuji, rozeznávám počty 1-3 Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: Jaké ochranné pomůcky využívají cyklisté? Podle jakých vlastností můžeme roztřídit cyklisty barva kola, oblečení,.. Třídím, počítám z připravených prvků vytváří na základě kartiček s čísly a symboly počtu jednotlivé skupiny. skupinová FRONTÁLNÍ, SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ

14 EVOKACE REFLEXE VÝUKOVÉ FORMY A METODY Práce s učebnicí str. 16. pojmenování skupin, třídění podle určitých vlastností Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: Druhy dopravních prostředků, kde se pohybují? Práce s pracovním sešitem: str. 38, 39, 40 vždy druhý úkol, str. 41, 42. Pojmenování skupin a zaznamenání počtu členů. Mezipředmětový odkaz námět na činnost z VV: Třídění podle barvy a počtu, dokreslování. Práce s pracovním sešitem: str. 43, úlohy 1. 3., str úloha. Třídíme podle barvy a tvaru, tvoříme dvojice. Práce s pracovním sešitem: str. 44, 1. úloha Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: Podle jakých vlastností můžeme třídit dopravní prostředky (dle pohybu v provozu, počtu kol, barvy,..)? NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, VF: FRONTÁLNÍ Porovnávám čísla podle velikosti, symboly: >, <, = Práce s pracovním sešitem: str. 45, 1. úloha Mezipředmětový odkaz námět na činnost z VV: skupinová FRONTÁLNÍ, SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ

15 EVOKACE REFLEXE VÝUKOVÉ FORMY A METODY Pozorování předmětů, pojmenování, vybarvování dle pokynů Vybarvěte strom, který má více listů, ve které je na horní poličce méně skleniček, talíř s méně jablky, vinnou révu, na které roste více hroznů. Práce s pracovním sešitem: str. 45, 2. úloha Vedení rozhovoru: Kolik beden je v každém stánku? Je beden stejně jako prodavaček? Je prodavaček a stánků stejně? Je v levém stánku stejně pórků jako v pravém? Na které straně jich je více? Na které jich je méně? V levém stánku má prodavačka dva květáky. Má jich více nebo méně než prodavačka v pravém stánku? Je v levém stánku více cibulí než v pravém? Řešení úlohy dle pokynů: Zakroužkujte bednu, ve které je více pórků. Zakroužkujte bednu, ve které je méně cibule. Zakroužkujte bednu, ve které je méně květáků. NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, VF: FRONTÁLNÍ NÁZORNĚ DEMONSTRA ČNÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PV (PČ): Stavby z kostek, vždy dvě porovnání: více, méně a stejně (rovná se) kostek. Kresba kostek na tabuli použití symbolů: <, >, = (viz učebnice str. 17). Práce s učebnicí str. 17 (více, méně, rovná se), čtení zápisů Práce s pracovním sešitem: str. 46., 1. a 2. úkol (více, méně, rovná se) Jak můžeš jinak porovnat počet? ubírání po dvojicích Využití čísel v modelových situacích, slovní úlohy Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: V jakých domech můžeme bydlet? V jakém domě bydlíš? skupinová INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ

16 REFLEXE EVOKACE REFLEXE Práce s učebnicí str. 18., řízený rozhovor Mezipředmětový odkaz námět na činnost z ČJL: Správné formulování odpovědí. Tvoření otázek na počet ve dvojicích. Práce s učebnicí str. 19. NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, Mezipředmětový odkaz námět na činnost z ČJL: Tvoření otázek na počet, ve dvojicích. Co sis nejvíc zapamatoval a proč? VF: FRONTÁLNÍ NÁZORNĚ DEMONSTRA ČNÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ Čtyři, pět Přiřazujeme: před žáky položíme obruč a k ní postupně kartičky s určitým počtem puntíků (do pěti). Žáci do obruče vkládají tolik kostek, pastelek, kolik je puntíků na kartičce. Kartičku s puntíky můžeme žákům ukázat a oni následně na lavici položí shodný počet určitých předmětů. Opačná modelová situace. Seznámení s 4 a 5 kartičky s puntíky zaměníme za čísla. skupinová INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ Práce s učebnicí str. 20 rozeznáváme čísla a počet členů (znázornění) Práce s pracovním sešitem: str. 26., 2., 3 a 4. úkol, str. 27 přiřazujeme Mezipředmětový odkaz námět na činnost z VV: Dokreslování dle uvedeného počtu Práce s pracovním sešitem: str. 26., 1. a 2. úkol Co tě nejvíc zaujalo a proč? NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, FRONTÁLNÍ

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují: DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 5. A 6. ROČNÍKU Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 1. A 2. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Dopravní výchova je v l. a 2. ročníku zaměřena zvláště na praktický nácvik činností vztahujících se k bezpečnému

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT

Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT Projekt: Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT Cílem projektu bylo, jak název napovídá, vytvoření pracovního a metodického materiálu pro práci

Více

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ VY_22_INOVACE_AJC1_11_3B Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Žáci si uvědomí a zopakují známá slova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Bezpečná cesta do školy, užití přechodu pro chodce, chůze po chodníku. Chování cestujících

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Třídní projekt. 5.třída - Berušky šk.rok 2013/2014

Třídní projekt. 5.třída - Berušky šk.rok 2013/2014 Třídní projekt DOPRAVA 5.třída - Berušky šk.rok 2013/2014 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Doprava a dopravní prostředky Věková

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 4.4.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu. Prvouka seznamuje žáky s proměnami

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více