2. BEZPEČNĚ NA SILNICI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. BEZPEČNĚ NA SILNICI"

Transkript

1 EVOKACE 2. BEZPEČNĚ NA SILNICI BEZPEČNĚ NA SILNICI Učivo: Pravidla silničního provozu z pohledu chodce. Riziková místa na cestě do školy. Jak přecházíme vozovku. Světelná signalizace. Orientační body na cestě do školy. Myšlenková mapa: Doprava, potřeba se přemísťovat z mnoha důvodů, společnost závislá na dopravě (potraviny, suroviny, apod.), dopravní prostředky (vzdušné, silniční, vodní, potrubní), silniční stavby (mosty, tunely ), síť cest a silnic, jednotky délky a času, směrové růžice, rozcestníky, GPS, pravidla silničního provozu, dopravní značky, řidičský průkaz, dopravní škola. Cíle: Žák: - ví, kdo je to CHODEC a kde je bezpečné přecházet VOZOVKU - umí bezpečně přecházet vozovku, chápe SVĚTELNOU SIGNALIZACI (semafor) - vyjmenuje některé ORIENTAČNÍ BODY na cestě do své školy - vyjmenuje některé účastníky SILNIČNÍHO PROVOZU a vysvětlí, čím se musí tito účastníci řídit (dopravní značky, světelná signalizace, pokyny policisty apod.) Odkaz na další integraci předmětů: M třídění dopravních prostředků podle různých kritérií (silniční, vodní, vzdušná, apod.); počítání kroků, apod. Čj cestování ( ) a vliv na životní prostředí Tv ochrana zdraví a bezpečnost Průřezová témata: Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava) Výukové metody: s loutkami, exkurze, slovní písemné Výukové formy: v kruhu, skupinová, frontální Učební pomůcky: Učebnice a pracovní sešit Bezpečně na silnici s loutkami: Jak jste se dnes dostali do školy? Kdo je to chodec a kdo řidič? Co je to silniční provoz? Jakými pravidly se musí chodci řídit? Jaké znáte dopravní prostředky? Jak se chovat bezpečně a správně na cestě do školy? s loutkami V kruhu Práce s učebnicí str : - popis cesty do školy - chodec a dopravní prostředky - bezpečné přecházení vozovky - co je bezpečné a správné slovní Mezipředmětový odkaz: M třídění dopravních prostředků podle různých kritérií; Tv ochrana zdraví a bezpečnost

2 REFLEXE Pracovní sešit str kdo je to chodec? - najdi pět rozdílů na obrázku a zdůvodni, proč jsou chybějící části důležité Mezipředmětový odkaz: M počítání kroků chodců (jak dlouhý je krok, počet kroků jednotlivců na určitou vzdálenost apod.), Který dopravní prostředek je podle tvého názoru nejbezpečnější? Proč? Jak se vyhneš nebezpečí na silnici, když jdeš do školy? Individuální Slovní písemné ČEHO SI VŠÍMÁME V OKOLÍ ŠKOLY Učivo: Pravidla silničního provozu z pohledu chodce. Dopravní značky. Riziková místa na cestě do školy. Orientační body na cestě do školy. Jak přecházíme vozovku. Světelná signalizace. Myšlenková mapa: Orientační body, budovy, stromy, značky apod., všímáme si změn v okolí, budování měst a vesnic důvody, potřeby lidí ve městech a na vesnicích, bezpečnost v okolí školy, dopravní značky Cíle: Žák: - sleduje a poznává DOPRAVNÍ CESTY v okolí školy - poznává DOPRAVNÍ ZNAČKY, které jsou důležité pro chodce a cyklisty - seznamuje se s PRAVIDLY BEZPEČNÉ CHŮZE (skupinové, s dospělým, po chodníku, kde není chodník, přecházení přes silnici po přechodu pro pěší, kde není přechod ) - pochopí význam barevného a REFLEXNÍHO OBLEČENÍ v silničním provozu Odkaz na další integraci předmětů: Ma prostorová orientace (vpravo, vlevo, nahoře, dole, apod.) Hv vysoké a nízké tóny, pravidelně se opakující rytmus (vlak) Vv reflexní barvy (výrazné barvy a znaky přírodní a umělé) Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti Tv ochrana zdraví a bezpečnost Průřezová témata: Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava) Výukové metody: Exkurze,, názorně demonstrační, slovní, praktické Výukové formy: Skupinová, individuální, frontální Učební pomůcky: Učebnice; prstové loutky Lili a Vili; jednoduchý plán okolí školy, obrázky dopravních značek, reflexní barvy a doplňky oblečení

3 REFLEXE EVOKACE Čeho si všímáme v okolí školy Čeho si všímáme v okolí školy? - chodci a dopravní prostředky - dopravní cesty, dopravní značky, pravidla bezpečné chůze - reflexní oblečení a bezpečnost - vliv lidské činnosti na okolí školy Mezipředmětový odkaz: Hv vysoké a nízké tóny, hlasité a tiché, pravidelný rytmus (vlak) a nepravidelný rytmus, Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti; Tv ochrana zdraví a bezpečnost; Práce s učebnicí str. str dopravní značky v okolí školy svislé a vodorovné - tvary a barvy značek, jejich význam - bezpečné chování v okolí školy - reflexní doplňky exkurze v blízkém okolí školy názorně demonstrační skupinová Práce s textem a obrázkem Práce s pracovním sešitem str : - hledáme shody a rozdíly (obrázek x skutečné okolí naší školy) - vyznačení cesty podle pokynů učitele - orientace na stránce, vyznačení orientačních bodů v okolí školy - co je přírodní a co je umělé Reflexe Co tě v okolí školy nejvíce zaujalo? Proč? Který dopravní prostředek nejméně ničí životní prostředí? Mezipředmětový odkaz: M prostorová orientace (vpravo, vlevo, nahoře, dole, apod.) Práce s pracovním sešit str správně vybarvené oblečení chodce Mezipředmětový odkaz: Vv reflexní barvy (výrazné barvy a znaky přírodní a umělé) Vymysli svou dopravní značku, která by mohla být umístěna v okolí tvé školy. Vysvětli spolužákovi její význam. Proč by byla taková značka v okolí tvé školy potřeba? Individuální V párech Praktická

4 EVOKACE VÝUKOVÉ FORMY A METODY V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH Učivo: Dopravní prostředky a jak se v nich chováme. Zásady slušného chování. Tísňová volání. Myšlenková mapa: Potřeba lidí se přepravovat z různých důvodů, individuální a hromadné dopravní prostředky (MHD), druhy dopravních prostředků z hlediska jejich pohonu, využitelnosti, ekologické zátěže, bezpečnosti apod., pravidla slušného chování v dopravě pravidla slušného chování Cíle: Žák: - hodnotí CHOVÁNÍ SPOLUCESTUJÍCÍHO v různých DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH - ví, že musí sedět v DĚTSKÉ SEDAČCE a být připoután BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM - zná čísla TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ na policii, hasiče a záchrannou službu Odkaz na další integraci předmětů: Čj zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování, požádání o pomoc, apod.) M třídění dopravních značek podle jejich tvarů, barev a významu, hra Autobus (prof. Hejný) Tv překážková dráha (simulace silničního provozu) Vv zrcadlově obrácené obrazce (symetrické kresby) zpětné zrcátko Pv výroba vlastní dopravního prostředku z krabic (individuální, skupinový, celo-třídní) Průřezová témata: Osobnostní a sociální sociální rozvoj - komunikace Výukové metody:, názorně demonstrační, praktické, dramatizace Výukové formy: Individuální, frontální, skupinové Učební pomůcky: Učebnice; prstové loutky Lili a Vili; obrázky dopravních prostředků V dopravních prostředcích Co si pamatujeme o správném chování na chodníku, na silnici a v dopravních prostředcích? Pracovní sešit str kdo se chová správně a kdo špatně - zdůvodni chování dětí na obrázcích - jaké nebezpečí hrozí dětem, které se nechovají správně Názorně demonstračn í frontální Mezipředmětový odkaz: Čj zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování, požádání o pomoc, apod.)

5 REFLEXE Práce s učebnicí str. 21: - správné a nesprávné chování v dopravních prostředcích - zásady slušného chování - prosba o pomoc - dramatizace situací Názorně demonstračn í dramatizace Mezipředmětový odkaz: M třídění dopravních značek podle jejich tvarů, barev a významu, hra Autobus (prof. Hejný); Tv překážková dráha (simulace silničního provozu); Vv zrcadlově obrácené obrazce (symetrické kresby) zpětné zrcátko; Pv výroba vlastní dopravního prostředku z krabic (individuální, skupinový, celotřídní) Kterým dopravním prostředkem cestuješ nejraději? Co všechno musí znát řidič, aby mohl vykonávat své povolání? MÍSTO, KDE ŽIJEME Učivo: Život lidí ve městě a na vesnici. Výhoda a nevýhoda života na vesnici a ve městě. Bezpečné místo v místě bydliště. Myšlenková mapa: Dům, ulice, vesnice, čtvrť, město, velkoměsto, hlavní město, potřeby lidí ve městě, na vesnici, na samotě, budovy a instituce ve městech a na vesnici, architektura, parky, hřiště, bezpečnost, upravenost, barvy a tvary, atmosféra místa... Cíle: Žák: - uvede příklady, které charakterizují ŽIVOT VE MĚSTĚ a ŽIVOT NA VESNICI - vyjádří vlastními slovy VÝHODY a NEVÝHODY života ve městě na vesnici - uvede příklady MÍSTA V OBCI, kde si může BEZPEČNĚ hrát - zná některá konkrétní jména měst a vesnic v okolí své obce Odkaz na další integraci předmětů: Čj slova protikladná (malý, velký, rychlý, pomalý); stupňování přídavných jmen rychlý, rychlejší, nejrychlejší, pomalý, pomalejší, nejpomalejší M časové údaje, odhad Vv malba nebo kresba vysněného místa k životu, jak vypadá život na jiné planetě apod. Hv zpěv lidových písní vzniklých v regionu; zpěv lidových a umělých písní, které obsahují názvy českých a moravských obcí (Já jsem z Kutné Hory, Okolo Třeboně, Kolíne, Kolíne, Na tom pražském mostě, apod.) Průřezová témata: VDO Občanská společnost a škola

6 REFLEXE EVOKACE Výukové metody: Názorně demonstrační, slovní, práce s textem a obrázkem Výukové formy:, skupinové, individuální Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, předměty s opačnými vlastnostmi, fotografie českých a moravských měst a vesnic Místo, kde žijeme Protiklady - manipulace s předměty, které mají protikladné vlastnosti - žáci hledají ve svém okolí protikladné vlastnosti předmětů - žáci hledají rozdíly a protiklady v širších souvislostech Město a vesnice - žáci hledají rozdíly, protiklady života ve vesnici a ve městě Skupinové Názorně demonstrační Slovní Práce s pracovním sešitem str označení pořadí podle rychlosti - odhadování časových údajů - závislost vzdálenosti a času Mezipředmětový odkaz: Čj slova protikladná (malý, velký; rychlý, pomalý); stupňování přídavných jmen rychlý, rychlejší, nejrychlejší, pomalý, pomalejší, nejpomalejší ; M časové údaje, odhad Práce s učebnicí na str porovnávání a popis obrázků - hledání výhod a nevýhod života v obci a na vesnici - která místa v obci jsou bezpečná Práce s textem a obrázkem Mezipředmětový odkaz: Hv zpěv lidových písní, které obsahují názvy českých a moravských obcí, Vv malba nebo kresba místa, kde bych chtěl/a žít Co se ti nejvíce líbí ve tvém městě nebo vesnici? Kam si chodíš hrát nejraději? Co bys ve svém městě, vesnici změnil/a? Proč? Jak bys to udělal/a? ČINNOST LIDÍ VE MĚSTĚ A NA VESNICI Učivo: Povolání. Povolání lidí na vesnici a ve městech. Pracovní návyky. Spolupráce. Myšlenková mapa: Proč lidé pracují, kde lidé pracují, různé druhy povolání podle místa bydliště, obtížnosti, bezpečnosti, náročnosti, dělba práce, práce jako hoby, práce jako povinnost, pracovní návky,

7 EVOKACE rutina a pracovní režim, spolupráce, vzdělání povolání zkušenost, změna povolání. Relaxace Cíle: Žák: - vyjádří vlastními slovy, PROČ LIDÉ PRACUJÍ - vyjmenuje některá POVOLÁNÍ, která jsou typická pro město nebo vesnici - vlastními slovy popíše HLAVNÍ NÁPLŇ zvoleného povolání - umí vlastními slovy vyjádřit výhody SPOLUPRÁCE Odkaz na další integraci předmětů: Čj povolání ( s rodiči, zajímavá povolání), typická povolání v rodině nebo v obci Hv zpěv lidových a umělých písní, které v textu zmiňují různá povolání (Pec nám spadla, Když jsem já sloužil apod.) Vv a Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti Průřezová témata: VDO Občanská společnost a škola Výukové metody: Praktické,, didaktická hra, dramatizace Výukové formy:, skupinové, párové, individuální Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, obrázky a fotografie povolání, kartičky se jmény povolání Činnost lidí ve městě a na vesnici Co už víme o životě ve městě a o životě na vesnici? - třídění obrázků a fotografií (vesnice x město) - vytváření plakátů či obrazových myšlenkových map - o vytvořených plakátech (myšlenkových mapách) Skupinová Párové Mezipředmětový odkaz: Čj povolání ( s rodiči, zajímavá povolání), typická povolání v rodině nebo v obci Dramatizace povolání a živé obrazy - dramatizace povolání podle vylosovaného lístku - ostatní žáci hádají pantomimicky dramatizované povolání - vytváření skupinových živých obrazů (na farmě, v kanceláři, apod.) Práce s učebnicí str nad obrázky v učebnici - jak lidé svou činností ovlivňují svět kolem sebe? Praktické Didaktická hra dramatizace Názorně demonstrační Didaktická hra Indicie a heslo - žáci vymýšlí ke každému povolání několik indicií, ostatní žáci hádají povolání (např. škola, křída, tabule učitelka; kniha, pero, příběh spisovatel, apod.) - Mezipředmětový odkaz: Hv zpěv lidových a umělých písní, které v textu zmiňují různá povolání (Pec nám spadla, Když jsem já sloužil apod.) Vv a Pv stopy zvířat a stopy lidské činnosti

8 REFLEXE EVOKACE REFLEXE Čím bys chtěl/a být až budeš dospělý/á? Proč? Vytvoř obrázek sebe sama ve svém budoucím povolání. Praktické Individuální Náš malý projekt Dopravní hřiště Návštěva dopravního hřiště v okolí školy Exkurze Názorně demonstrační Praktická Pokyny: Vystřihni čtvrtku v příloze 2 z 1. dílu pracovního sešitu a sleduj značky na dopravním hřišti anebo v blízkosti svého bydliště. Vždy, když na hřišti nebo na ulici uvidíš značku, kterou najdeš jako samolepku uprostřed pracovního sešitu, nalep ji na čtvrtku a pojmenuj Skupinová Praktická Individuální Hodnocení: Až budou mít žáci kartičku zaplněnou, přinesou do školy a paní učitelce sdělí názvy značek. Pracovní sešit str správné vybarvení dopravních značek - co tyto dopravní značky znamenají - najdeme je v okolí školy? Které dopravní značky si už dobře pamatuješ? Proč? Které pravidlo silničního provozu považuješ za důležité?

9 Už umím Učebnice str. 24 Pomocí ilustrací zopakujeme a vysvětlíme základní pojmy, které jsme se naučili a zopakujeme základní obsah probrané kapitoly. Odpovíme na otázky pod obrázky. Vybereme jedno z témat, které bylo pro děti zajímavé, zábavné či naopak obtížné a zařadíme aktivitu Sněhová koule. Žákům nejprve zadáme 3 tvrzení, která jsou důležitá pro dodržování bezpečnosti na silnici, např. Když půjdu se školou na pěší výlet do blízkého města či vesnice: a) musím si obléknout světlé a výrazné oblečení b) musím vědět, jak se správně a bezpečně chovat na chodníku a na silnici c) musím dobře znát dopravní značky Nejprve necháme žáky individuálně rozhodnout a určit, co je z těchto tvrzení podle jejich názoru nejdůležitější. Po krátké chvíli žáky vyzveme, aby se dohodli a shodli se svým spolužákem na pořadí důležitosti a zdůvodnili si ho. Po chvilce ještě jednou zopakujeme ve čtveřicích. Nakonec probíhá se skupinami a paní učitelkou, která zapisuje jednotlivá prioritní řešení skupin na tabuli. Skupiny zdůvodňují svá rozhodnutí. Sebehodnocení: Žáky vyzveme, aby si otevřeli pracovní sešity na str. 48 a zhodnotili svou práci v 2. kapitole. 2. BEZPEČNĚ NA SILNICI - Čj Učivo: chodec, cyklista a řidič Myšlenková mapa: BEZPEČNĚ NA SILNICI Cíle: Žák: umí popsat účastníky silničního provozu (chodec, cyklista) -reaguje na symboly semaforu (chodec, řidič) -orientuje se v prostoru -popíše dle obrázku cestu z daného místa do určitého cíle -uvědomuje si nutnost dodržování pravidel s ohledem na své vlastní bezpečí -člení slova na hlásky -odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -určuje pozici hlásek ve slovech -tvaruje písmena z dostupného materiálu -spojuje písmena ve slova, slova do vět -opisuje slova, tvoří věty -zapisuje slova -kontroluje vlastní písemný projev Odkaz na další integraci předmětů:

10 EVOKACE PRV -účastníci silničního provozu, pravidla silničního prostoru -poskytnutí pomoci (tísňová volání - telefonování) -povinná výbava chodce, cyklisty M-třídění předmětů podle jejich typického využití, -základní matematické představy, určování počtu, -pravolevá orientace, orientace v prostoru Tv-pohybové hry a hraní Hv-dechová, rytmická a artikulační cvičení Vv-kresba (dopravní situace, dopravní prostředek) Pč-tvorba třídního semaforu -návrh města (dopravní situace) pomocí papírových krabiček apod., následný popis cesty z místa na místo Průřezová témata: Osobnostně sociální výchova Výukové metody: slovní (dialogické, písemné), didaktická hra, hra v roli (chodec, cyklista) Výukové formy: frontální, skupinové, individuální, párové (práce ve dvojici), exkurze (dopravní hřiště) tematická vycházka v okolí školy (nebližší dopravní situace) Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, pastelky, tužka, papír, sešit/ mazací tabulka, materiál na tvarování písmen Chodec -Kdo je to chodec? -Kde se vyskytuje? -Jaká pravidla se musí dodržovat? -Jaká hláska je na začátku slov CHODEC, SEMAFOR? -Které slovo má více hlásek? skupinová práce s MS str. 36 -popis obrázku chodce -správné vybarvení semaforu pro chodce -určování pozice hlásek ve slovech -tvarování písmene CH -hláskování slov -opis slov do sešitu (STŮJ! MŮŽEŠ JÍT!) -práce s MS str. 39 popis cesty -Jak se dopravuješ do školy ty? -Kolem kterých budov jdeš cestou do školy? -Proč je nutné dodržovat pravidla silničního provozu? -Dokážeš vyhláskovat slovo chodec? -Co vyjadřuje červený nebo zelený panáček na semaforu pro chodce? Slovní písemné

11 REFLEXE EVOKACE REFLEXE -Proč je nutné dodržovat pravidla silničního provozu? -Dokážeš vyhláskovat slovo chodec? -Dokážeš vyhláskovat i jiné slovo? Cyklista a řidič Co tě napadne, když se řekne cyklista? Komu říkáme cyklista? -Můžeš i ty být cyklistou? Pokud ano, za jakých podmínek? -Kde se vyskytuje? -Jaká pravidla se musí dodržovat? -Jaká hláska je na začátku slova cyklista nebo řidič? -Které slovo má více hlásek? skupinová práce s MS str. 36 -popis obrázku cyklisty -správné vybarvení semaforu -určování pozice hlásek ve slovech -tvarování písmene C -hláskování slov -opis slov do sešitu (STŮJ! PŘIPRAV SE! MŮŽEŠ JET!) práce s MS str. 39 -vyhledání cyklisty na obrázku -vyhledávání slov v obrázku a jejich vyhláskování (hádanky pro ostatní) -poznávání dopravních značek, značka cyklistické stezky -hlásková slov, určování pozice hlásek ve slovech a počtu hlásek -tvorba vět se slovy Práce s textem a obrázkem Co znamenají jednotlivé barvy na semaforu? Dokážeš vyhláskovat slovo cyklista nebo řidič? Co tě zaujalo nejvíce a proč? Co jsi nevěděl? Individuální V párech Praktická

12 Další náměty (ČJ literární část) ke kapitole 2. BEZPEČNĚ V DOPRAVĚ bude dopracováno, doplněno o propojení s čítankou Lili a Vili ve světě říkadel, pohádek a příběhů 2. BEZPEČNĚ NA SILNICI - M BEZPEČNĚ NA SILNICI Učivo: chodec, cyklista a řidič Počet a čísla 1, 2, 3 třídění, porovnávání, řešení slovních úloh. Psaní čísel 1, 2, 3. Seznámení s číslem 4 a 5. Myšlenková mapa: ČÍSLA ( 1, 2, 3, 4, 5) POROVNÁVÁME (MENŠÍ, VĚTŠÍ, ROVNÁ SE) SLOVNÍ ÚLOHA (OTÁZKA, ODPOVĚĎ) SKUPINY (BARVA, TVAR, VELIKOST, POUŽITÍ,..) Cíle: Žák: počítá předměty v daném souboru (1, 2, 3) používá přirozená čísla k modelování reálných situací čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti chápe význam méně, více seznámí se s čísly 4 a 5 Odkaz na další integraci předmětů: PRV dopravní prostředky, bezpečnost na kole (helma,..) ČJ rozhovor bezpečně v dopravě, sestavení otázky a odpovědi) PV (PČ) stavby z kostek, více x méně VV dokreslování daného počtu Průřezová témata: Osobnostně sociální výchova Výukové metody: Slovní (dialogické, písemné), názorně demonstrační (pozorování, demonstrace), praktické (výtvarné, pracovní), hra v roli, didaktická hra, projektová metoda Výukové formy:, skupinové, individuální a diferencované, párové, práce celého kolektivu školy, exkurze Učební pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, pastelky, křídy, papír, tužka, kartičky, obruče, sešit matematiky

13 EVOKACE REFLEXE EVOKACE VÝUKOVÉ FORMY A METODY Psaní čísel 1, 2, 3 Psaní číslic nácvik nejprve prstem ve vzduchu, prstem po spolužákových zádech, prstem v písku (krupici), mokrou houbou na tabuli, křídou na tabuli, voskovkou na větším papíru,.. skupinová Práce s pracovním sešitem: str. 38, 39, 40 psaní číslic, vždy první úkol. Zápis čísel do sešitu matematiky. Co tě zaujalo v pracovním sešitě a proč? Slovní písemné Třídím, zapisuji, rozeznávám počty 1-3 Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: Jaké ochranné pomůcky využívají cyklisté? Podle jakých vlastností můžeme roztřídit cyklisty barva kola, oblečení,.. Třídím, počítám z připravených prvků vytváří na základě kartiček s čísly a symboly počtu jednotlivé skupiny. skupinová FRONTÁLNÍ, SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ

14 EVOKACE REFLEXE VÝUKOVÉ FORMY A METODY Práce s učebnicí str. 16. pojmenování skupin, třídění podle určitých vlastností Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: Druhy dopravních prostředků, kde se pohybují? Práce s pracovním sešitem: str. 38, 39, 40 vždy druhý úkol, str. 41, 42. Pojmenování skupin a zaznamenání počtu členů. Mezipředmětový odkaz námět na činnost z VV: Třídění podle barvy a počtu, dokreslování. Práce s pracovním sešitem: str. 43, úlohy 1. 3., str úloha. Třídíme podle barvy a tvaru, tvoříme dvojice. Práce s pracovním sešitem: str. 44, 1. úloha Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: Podle jakých vlastností můžeme třídit dopravní prostředky (dle pohybu v provozu, počtu kol, barvy,..)? NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, VF: FRONTÁLNÍ Porovnávám čísla podle velikosti, symboly: >, <, = Práce s pracovním sešitem: str. 45, 1. úloha Mezipředmětový odkaz námět na činnost z VV: skupinová FRONTÁLNÍ, SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ

15 EVOKACE REFLEXE VÝUKOVÉ FORMY A METODY Pozorování předmětů, pojmenování, vybarvování dle pokynů Vybarvěte strom, který má více listů, ve které je na horní poličce méně skleniček, talíř s méně jablky, vinnou révu, na které roste více hroznů. Práce s pracovním sešitem: str. 45, 2. úloha Vedení rozhovoru: Kolik beden je v každém stánku? Je beden stejně jako prodavaček? Je prodavaček a stánků stejně? Je v levém stánku stejně pórků jako v pravém? Na které straně jich je více? Na které jich je méně? V levém stánku má prodavačka dva květáky. Má jich více nebo méně než prodavačka v pravém stánku? Je v levém stánku více cibulí než v pravém? Řešení úlohy dle pokynů: Zakroužkujte bednu, ve které je více pórků. Zakroužkujte bednu, ve které je méně cibule. Zakroužkujte bednu, ve které je méně květáků. NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, VF: FRONTÁLNÍ NÁZORNĚ DEMONSTRA ČNÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PV (PČ): Stavby z kostek, vždy dvě porovnání: více, méně a stejně (rovná se) kostek. Kresba kostek na tabuli použití symbolů: <, >, = (viz učebnice str. 17). Práce s učebnicí str. 17 (více, méně, rovná se), čtení zápisů Práce s pracovním sešitem: str. 46., 1. a 2. úkol (více, méně, rovná se) Jak můžeš jinak porovnat počet? ubírání po dvojicích Využití čísel v modelových situacích, slovní úlohy Mezipředmětový odkaz námět na činnost z PRV: V jakých domech můžeme bydlet? V jakém domě bydlíš? skupinová INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ

16 REFLEXE EVOKACE REFLEXE Práce s učebnicí str. 18., řízený rozhovor Mezipředmětový odkaz námět na činnost z ČJL: Správné formulování odpovědí. Tvoření otázek na počet ve dvojicích. Práce s učebnicí str. 19. NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, Mezipředmětový odkaz námět na činnost z ČJL: Tvoření otázek na počet, ve dvojicích. Co sis nejvíc zapamatoval a proč? VF: FRONTÁLNÍ NÁZORNĚ DEMONSTRA ČNÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ Čtyři, pět Přiřazujeme: před žáky položíme obruč a k ní postupně kartičky s určitým počtem puntíků (do pěti). Žáci do obruče vkládají tolik kostek, pastelek, kolik je puntíků na kartičce. Kartičku s puntíky můžeme žákům ukázat a oni následně na lavici položí shodný počet určitých předmětů. Opačná modelová situace. Seznámení s 4 a 5 kartičky s puntíky zaměníme za čísla. skupinová INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ Práce s učebnicí str. 20 rozeznáváme čísla a počet členů (znázornění) Práce s pracovním sešitem: str. 26., 2., 3 a 4. úkol, str. 27 přiřazujeme Mezipředmětový odkaz námět na činnost z VV: Dokreslování dle uvedeného počtu Práce s pracovním sešitem: str. 26., 1. a 2. úkol Co tě nejvíc zaujalo a proč? NÁZORNĚ DEMONSTRAČ NÍ, SLOVNÍ PÍSEMNÁ, FRONTÁLNÍ

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace)

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek; M - čtení s porozuměním slovních úloh přiměřeného

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu:

SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu: SBORNÍK námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/02.0029 Krajské zařízení

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr.

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr. Metodika individualizovaných forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Autorkou metodiky je Mgr. Michaela Jíšová Obsahem této publikace jsou metodicky i prakticky zpracované okruhy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více