Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů"

Transkript

1 Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

2 Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

3 Obsah Úvodní slovo... 9 ZA NATUROU NA TÚRU 11 PILÍŘŮ TERÉNNÍ VÝUKY pilířů terénního ekologického výukového programu Cíle a téma výukového programu Struktura výukového programu Výukové metody a aktivity Hodnocení a zpětná vazba Lokalita a trasa výukového programu Pomůcky Organizační zajištění terénního výukového programu Zajištění bezpečnosti během programu Právní aspekty vedení výukových programů v chráněných územích Lektor výukového programu Metodický list terénního výukového programu ZA NATUROU NA TÚRU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Co by bylo, kdyby aneb paragrafy a ryby Stolová hora nad Agarou Kde domov můj aneb stepí i lesem divokým Šrajbecem Velký poklad v malém labyrintu Kam se poděly černé lesy? Cesta do země bludiček ZA NATUROU NA TÚRU MŮŽE SE VÁM HODIT Systém ochrany přírody v České republice Management aneb péče o chráněná území Základní způsoby péče o přírodu a krajinu Přírodní stanoviště ve výukových programech PRACOVNÍ LISTY, PŘÍLOHA K VÝUKOVÝM PROGRAMŮM POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA Za Naturou na túru metodika terénní výuky Editoři: Erika Smrtová, Radim Zabadal, Zdeňka Kováříková Autoři textů: Kapitola 11 pilířů terénní výuky: Václav Broukal, Lenka Broukalová, Zdeňka Jičínská, Zdeňka Kováříková, Martin Kříž, Jiří Pokorný, Lenka Prunerová, Věra Soukupová, Erika Smrtová, Radim Zabadal Kapitola Příklady dobré praxe Alžběta Macková, Kateřina Čiháková, Helena Hamanová, Tereza Hejtmánková, Petr Laštůvka, Zdeňka Lněníčková, Tomáš Smrž, Karla Petřivalská, Lenka Veselá, Michaela Winterová Kapitola Může se vám hodit Martin a Kateřina Kočí ISBN:

4 Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou publikace, která je jedním z hlavních výstupů projektu Výukové programy v evropské soustavě chráněných území Natura 2000, který byl realizován občanským sdružení APUS a Sdružením středisek ekologické výchovy (dále jen SSEV) Pavučina v letech Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast Zvyšování kvality ve vzdělávání a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V projektu, který je veřejnosti znám spíše pod zkráceným názvem Za Naturou na túru, byly naplňovány dva základní cíle. Prvním byl rozvoj znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti ochrany přírody a biodiverzity, a to prostřednictvím terénních výukových programů, které byly připraveny ve 25 územích (neboli lokalitách) chráněných soustavou Natura Během projektu těmito programy prošlo přes žáků základních a středních škol. Druhým cílem pak bylo vytvoření metodického materiálu, který shrne nejen praktické poznatky z přípravy a realizace terénních výukových programů, ale také současné teorie environmentálního vzdělávání a bude pro lektory příručkou i inspirací k tvorbě vlastních programů. Výsledky tohoto snažení nabízí publikace, kterou právě držíte v rukou. Publikace je členěna do tří tematických kapitol. První kapitola je věnována vlastním metodickým doporučením pro tvorbu a realizaci terénních výukových programů. Ve druhé kapitole vám chceme představit příklady dobré praxe a ve třetí kapitole shrnujeme některé důležité informace z oblasti ochrany přírody, které nejčastěji zaznívaly napříč výukovými programy. Naší snahou je přinést vám ucelený pohled na problematiku terénní výuky a zároveň vás nechat nahlédnout do kuchyně vybraných programů. Věříme totiž, že tato ochutnávka pro vás bude nejen inspirací, ale zároveň motivací pro vlastní počiny, jejichž společným jmenovatelem je výuka v přírodě neboli výuka v terénu. Do jaké míry se nám toto povedlo, posuďte sami. Závěrem připojujeme pár slov k použité terminologii. V publikaci se zabýváme tvorbou a realizací terénních ekologických výukových programů, zkráceně ale využíváme pojmy program, terénní program či terénní výuka v témže duchu, jako jsou tyto programy popsány v definici. Jedná se o výuku, která je určena žákům v době školního vyučování, přičemž pojem žák je někdy nahrazen pojmem účastník. Není-li uvedeno jinak, používáme v textu označení lektor jak pro pedagogického pracovníka školy, tak pro pracovníka střediska ekologické výchovy, který program vede. Pojmy používáme v mužském rodu, což nemá za cíl diskriminaci ženského pohlaví, pouze přehlednost a čtivost textu. 9

5 Za Naturou na túru 11 pilířů terénní výuky V současné době znamená terénní výuka pro učitele či lektory překonání celé řady organizačních, bezpečnostních, ale i metodických překážek, proto není překvapením, že stále zůstává doménou těch nejodvážnějších pedagogů. Domníváme se ale, že tento typ výuky v sobě skrývá velký potenciál a je škoda ho nevyužít. Na následujících stránkách vám proto nabízíme metodická a organizační doporučení, která vám můžou pomoci při tvorbě a vedení terénních ekologických výukových programů. Níže uvedená doporučení mají obecnější přesah, ale jistě nezahrnují terénní výuku ve všech jejích možných aspektech. Materiál primárně vznikal a byl upravován pro potřeby terénních programů vytvářených, zkvalitňovaných a realizovaných pro žáky II. stupně základních škol a žáky středních škol. Jedná se o programy, které probíhají v době školního vyučování, většinou v přírodně cenných lokalitách a trvají zhruba 3 4 hodiny. Cíle takových programů zahrnují rozvoj senzitivity, rozvoj postojů přátelských k přírodě a životnímu prostředí, podporují přijetí spoluzodpovědnosti člověka za stav životního prostředí. Zahrnují také podporu ekologického myšlení a jednání, která berou v úvahu vzájemné vztahy, vedou k porozumění příčin a souvislostí a k praktickému využívání získaných poznatků a dovedností. Tematicky jsou programy zaměřeny na ochranu biodiverzity, management chráněných území, vývoj krajiny a další související témata. Metodická a organizační doporučení připravila pracovní skupina tvořená zástupci užšího projektového týmu organizací Apus a SSEV Pavučina a zástupci středisek ekologické výchovy. Autory některých textů byli i externí odborníci. Doporučení vznikala v úzké spolupráci s organizacemi, které konkrétní terénní programy v rámci projektu připravovaly a realizovaly. Při sestavování doporučení jsme vycházeli ze současné teorie environmentálního vzdělávání a výchovy, ale také z dlouhodobých zkušeností středisek ekologické výchovy s realizací obdobných programů. Významnou roli sehrály zkušenosti a postřehy, které vzešly z opakované realizace 25 terénních výukových programů probíhajících v rámci projektu Za Naturou na túru po celé České republice. Dále jsme využili metodické a jiné materiály, které k tvorbě ekologických výukových programů již existují. Metodická doporučení zahrnují teoretické informace i řadu praktických příkladů a jsou strukturována následujícím způsobem: 11 Na začátku naleznete definici terénního ekologického výukového programu, jak mu rozumíme a jak ho používáme v rámci publikace. Následuje soupis všech metodických a organizačních doporučení seřazených do logických celků, jež jsou vždy uvedeny souborným názvem. Tato doporučení jsou určitým základním vodítkem, kterým je možné se řídit při tvorbě a realizaci programů. Jednotlivé body lze také využít jako podklad k hodnocení kvality připravovaného programu. V další části jsou jednotlivé celky metodických doporučení podrobně rozpracovány. V tomto textu odkazujeme na praktické příklady šesti vybraných výukových programů, které jsou uvedeny ve druhé kapitole publikace. Tyto konkrétní podrobně popsané programy lze využít buď jako celek, nebo se jimi inspirovat při tvorbě vlastního terénního výukového programu. Další tipy naleznete na webových stránkách: Přejeme Vám, aby následující text byl pro Vás pomocníkem pro mnoho úspěšně zvládnutých terénních výukových programů!

6 11 pilířů terénního ekologického výukového programu Terénní ekologický výukový program (dále jen program) je interaktivní vyučovací forma, jejímž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr s maximálním využitím osobního kontaktu s přírodou. Cíle programu jsou zaměřeny na rozvoj senzitivity, postojů přátelských k přírodě a životnímu prostředí a na přijetí spoluzodpovědnosti člověka za stav životního prostředí. Zahrnují také podporu ekologického myšlení a jednání, která berou v úvahu vzájemné vztahy, vedou k porozumění příčinám a souvislostem a k praktickému využívání získaných poznatků a dovedností. Volí se především aktivizující metody, které využívají přímého pobytu v terénu. Program propojuje témata ekologická (v odborném smyslu slova), environmentální, biologická nebo ochranářská (ochrana přírody a krajiny) s důrazem na odbornou správnost a aktuální stav poznání. Volba obsahu programu a učebních metod je úměrná věku a zkušenostem účastníků. Program probíhá ve vhodné lokalitě vybrané s ohledem na cíle, téma a dostupnost. 5. Lokalita a trasa programu Lokalita svým charakterem a přírodními podmínkami nabízí vhodné prostředí pro dosažení stanovených cílů programu: můžeme volit jak atraktivní, přírodně cenné lokality v chráněných územích, tak i běžné lokality v okolí škol a středisek ekologické výchovy, na kterých lze rovněž demonstrovat řadu ekologických a environmentálních témat. Trasa programu vede místy, která umožňují názornou prezentaci tématu. Trasa využívá stávajících turistických tras nebo stezek, případně se pohyb mimo turistické stezky řídí ustanovením zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Délka a náročnost trasy je zvolena s ohledem na fyzickou zdatnost cílové skupiny tak, aby účastníci nebyli vyčerpáni a měli dostatek energie na aktivní zapojení se do programu. Program začíná a končí v místech, která jsou přístupná pomocí veřejné dopravy. 6. Učební pomůcky Jako učební pomůcky využíváme přednostně přírodniny nacházející se v místě konání programu. Zvolené učební pomůcky a jejich používání jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí. Učební pomůcky jsou účelné a praktické, kvalitně zpracované a bezpečné, za tím účelem jsou pravidelně kontrolovány a obnovovány. 7. Organizační zajištění terénního výukového programu Účastníci programu předem obdrží organizační instrukce, v nichž je uvedeno zejména: místo a čas konání, stručný popis 1. Cíle a téma programu Program má stanovené cíle a vybrané hlavní téma, které lze na lokalitě názorně prezentovat a které koresponduje se stanovenými cíli. Cíle mají výchovně-vzdělávací charakter a jsou jasně a konkrétně zformulované. Popisují stav znalostí, dovedností, schopností, programu a výukových metod, náročnost trasy a případná rizika programu. Účastníci programu předem obdrží přehled doporučeného vybavení. Vlastní realizaci předchází domluva lektora s doprovázejícím učitelem ohledně jeho zapojení do programu, specifických potřeb žáků, jejich motivace a znalostí souvisejících s obsahem programu. případně postojů, hodnot a chování žáka po absolvování programu. Cíle programu jsou zaměřeny na rozvoj senzitivity, postojů přátelských k přírodě a životnímu prostředí a na přijetí spoluzodpovědnosti člověka za stav životního prostředí. Zahrnují také podporu ekologického myšlení a jednání, která berou v úvahu vzájemné vztahy, vedou k porozumění příčinám a souvislostem a k praktickému využívání získaných poznatků a dovedností. Předávané informace jsou vhodně zobecněny, takže prezentované zákonitosti a principy ochrany přírody jsou převoditelné i na jiné lokality, ekosystémy, druhy. Cíle jsou úměrně náročné příslušné věkové skupině, jejím vstupním znalostem a jsou pro ni smysluplné. Cíle navazují na příslušný rámcový vzdělávací program, zejména v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova nebo Člověk a životní prostředí, a podporují rozvoj klíčových kompetencí. Organizátor program v rámci svých možností a po dohodě s pedagogem přizpůsobuje jednotlivým školním vzdělávacím programům (ŠVP) a potřebám škol. Cíle je možné alespoň částečně ověřovat na základě stanovených indikátorů. Jsou dosažitelné v čase konání programu. 8. Zajištění bezpečnosti během programu Po celou dobu trvání programu nese odpovědnost za žáky doprovázející pedagog školy, který je předem informován o obsahu a průběhu programu. Lektor je odpovědný za výběr bezpečné trasy, bezpečných aktivit a pomůcek. Lektor má provedenou a sepsanou analýzu rizik, která hrozí při realizaci programu. Lektor si od doprovázejícího pedagoga vyžádá informace o zdravotním stavu, případně jiných omezeních účastníků programu. Před zahájením programu je lektor povinen poučit účastníky o bezpečnosti práce a pohybu v terénu. Doporučujeme mít o poučení písemný záznam. Lektor u sebe má lékárničku a umí poskytnout první pomoc. Organizátor programu je povinen zajistit odborné vedení aktivit vyžadujících specifickou kvalifikaci. Téma programu se zaměřuje zejména na problematiku biodiverzity, ochrany ekosystémů, přírodních stanovišť, rostlinných a živočišných druhů, managementu chráněných území a vlivu člověka na ně. 9. Právní aspekty vedení programů v chráněných územích Struktura programu Program má vytvořenu jasnou strukturu s logickým sledem aktivit a metod, které směřují k dosažení stanovených cílů. Do struktury programu zařazujeme i prostor na odpočinek a zajištění fyziologických potřeb účastníků. Pokud hlavní aktivity programu provádíme na trase, zvažujeme zařazování přechodových aktivit mezi hlavními stanovišti, aby v programu nevznikala hluchá místa. Pokud je to možné, využíváme při sestavování struktury programu ověřené modely učení. Všechny činnosti prováděné v rámci programu jsou maximálně šetrné a nezpůsobují poškozování přírodního prostředí. Potenciální střety s principy ochrany přírody, do kterých je možné se v průběhu realizace programu dostat, jsou předem konzultovány s příslušným orgánem ochrany přírody, který se k nim vyjádří, případně udělí výjimku ze zákona. Při plánování programu v chráněném území je třeba brát v úvahu omezení plynoucí ze zákona. Jedná se zejména o: vstup mimo cesty či vjezd na lokalitu; sběr rostlin, odchyt živočichů a související činnosti; táboření a rozdělávání ohně. Další postup upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Výukové metody a aktivity Zvolené metody a aktivity jsou vhodné pro prezentaci vybraného tématu. Jsou přiměřené věku a schopnostem žáků. V průběhu programu je ponechán dostatek času na jejich realizaci a vyhodnocení. Jsou voleny především metody výzkumné, pozorovací, metody využívající smysly, metody tvořivé, kooperativní, projektové a metody zážitkové pedagogiky. Do programu jsou dle možností zařazeny i praktické činnosti spojené s péčí o lokalitu. 4. Hodnocení a zpětná vazba 10. Lektor programu Lektor má pedagogické dovednosti, odborné znalosti a praktické zkušenosti v oblasti ochrany přírody a přírodních věd, zná místní kulturně-historické souvislosti. Lektor má kultivovaný projev, je fyzicky zdatný a zvládá pohyb v terénu a současnou komunikaci s žáky. Lektor směřuje výuku k naplnění stanovených cílů, a to i v případě potřeby improvizace v průběhu vedení programu. Při změně podmínek, v neočekávaných nebo problémových situacích je lektor schopen vyhodnotit riziko a tomu přizpůsobit vedení programu. Lektor dodržuje pravidla daná legislativou i pravidla, která si s žáky během programu vytyčil. Program má nastaven systém hodnocení a způsob získávání zpětné vazby od účastníků programu, doprovázejících pedagogů, kolegů atd. Výsledky hodnocení a zpětná vazba jsou průběžně zaznamenávány, vyhodnocovány a následně využity ke zkvalitňování programu. 11. Metodický list terénního výukového programu Program má písemně zpracovaný metodický list, který zahrnuje vytyčené cíle a podrobný popis vedení programu: strukturu, časový harmonogram včetně přesunu terénem, metody, aktivity, soupis pomůcek, způsob hodnocení a další potřebné informace.

7 Pilíře pod drobnohledem Cíle a téma výukového programu Jedním rizikem je nechat se strhnout např. tématem. Pak můžeme žáky zahrnovat množstvím informací, které ale neukazují na to podstatné, co by si žáci měli odnést. Obdobné to může být i s lokalitou. Zde například hrozí odbíhání od jedné zajímavosti k další. Výsledkem bude určité zahlcení žáků a tematicky velmi roztříštěná výuka. Na podobné problémy narážíme i u dalších prostředků, zejména u metod. Pokud se budeme soustředit na vybranou metodu či aktivitu více než na cíle, může se stát, že způsob práce vítězí nad účelem, pro který byl použit. Tím se již dostáváme k vhodnosti prostředků pro dosahování cílů a o tom bude pojednávat kapitola věnovaná struktuře programu. Různé postupy uvažování o cílech, tématu a lokalitě Vraťme se ale k otázce cílů. Když chceme žáky naučit něco konkrétního, stanovujeme si konkrétní cíle (výstupy), je třeba vybrat si vhodné téma, lokalitu a další prostředky. Často při tom vycházíme z naší zásobárny nápadů, nebo dokonce nápady na prostředky přicházejí dříve než úvahy o cílech. A kde je tedy dobré začít? Jakým způsobem se s tím vypořádat? Při tvorbě výukových programů hraje nastavení cílů a výběr tématu významnou roli. Téma nám říká, čím se budeme v programu zabývat. Cíle (myslíme tím cíle na úrovní výstupů programu) pak určují, kam chceme s účastníky programu dojít, co by si měli po jeho skončení odnést na úrovni znalostí, dovedností, postojů a hodnot. Jsou základem pro volbu prostředků (metod a forem práce), které v programu zvolíme. Dobře nastavené cíle jsou nutným předpokladem pro následné kvalitní vyhodnocování úspěšnosti programu. Rádi bychom vás povzbudili, ať už jste učitelé ze škol, nebo pracovníci středisek ekologické výchovy, abyste neztráceli ze zřetele, čeho chcete u žáků dosáhnout, co je chcete naučit, čím je obohatit, jaké kompetence rozvinout. Mohli bychom tomu říkat obecnější cíle, možná i záměry (odpovídající cílům stanoveným v RVP, cílům, které si specifikovala škola v rámci ŠVP, nebo cílům, které si stanovilo středisko ekologické výchovy v rámci svého působení). Další postup už se ale může různým způsobem větvit podle aktuálních podmínek či potřeb. Pro demonstraci ukazujeme 3 různé přístupy, jak se může rozvíjet naše úvaha. Postup 1: Terénní ekologické výukové programy jsou určené především žákům ZŠ a SŠ v době školní výuky, proto je důležitá návaznost mj. na rámcové vzdělávací programy. Současný školský systém, přesněji rámcové vzdělávací programy pracují s principem od cílů k prostředkům, tj. nejprve si stanovujeme cíle (v konkrétní podobě můžou mít označení výstupy), kterých chceme dosáhnout, a k nim volíme vhodné prostředky (obsah, metody, pomůcky apod.). Uvedený princip je přenesen i do metodiky terénních výukových programů. V oblasti stanovování cílů se však často setkáváme s určitou komplikací, možná můžeme říci s potřebou zamýšlet se zároveň nad tématem, lokalitou, obsahem, metodami najednou, a to bez určitého pořádku. Jde o přirozenou reakci na podněty, vlastní myšlenky, nápady. Říkáme si: to by se mi líbilo pro tu či onu skupinu žáků nebo pro tu či onu věkovou skupinu, to by mohlo žáky bavit, to by se jim mohlo líbit, to bych jim chtěl ukázat. Toto myšlenkové rozeběhnutí je na jednu stranu pozitivní jednotlivé nápady se podílejí na zrodu dalších, máme vytvořenou zásobárnu námětů, které lze v případě potřeby pohotově využít. Rádi bychom na tomto místě ale zároveň upozornili na určitá rizika, se kterými se nezřídka setkáváme. Občas při takovém myšlenkovém rozeběhnutí zapomínáme, co vlastně chceme žáky (účastníky Pokud zvolíme tento první naznačený postup, rozmýšlíme, na jakém konkrétním tématu by bylo dobré žáky vést (resp. přispět) k dosahování obecných cílů, na jakém tématu jim je budeme demonstrovat. K uvedenému tématu si následně volíme konkrétní cíle (výstupy), kterých chceme dosáhnout výukou v terénu. Zpětně tyto konkrétní výstupy konfrontujeme s našimi obecnými cíli a ujišťujeme se, zda spolu korespondují. Pokud ano, následně hledáme vhodnou lokalitu, na které chceme konkrétních výstupů dosahovat. Pokud ne, pak je třeba zrevidovat znovu konkrétní cíle, případně se ještě vrátit k přehodnocení tématu. I lokalita nám ještě může zkomplikovat situaci. Máme-li k dispozici lokalitu, na které jde velmi dobře dosahovat jen části konkrétních cílů, pak se zamýšlíme nad jejich úpravou a opět porovnáváme s obecnými cíli (záměry). Tyto myšlenkové pochody se můžou ještě opakovat či kombinovat, záleží na řadě okolností. 14 výukových programů) naučit, s čím chceme, aby žáci odcházeli. 15 Obecné cíle (záměry) Téma Konkrétní cíle (výstupy) Lokalita Program má stanovené cíle a vybrané hlavní téma, které lze na lokalitě názorně prezentovat a které koresponduje se stanovenými cíli. Cíle mají výchovně-vzdělávací charakter a jsou jasně a konkrétně zformulované. Popisují stav znalostí, dovedností, schopností, případně postojů, hodnot a chování žáka po absolvování programu. Cíle programu jsou zaměřeny na rozvoj senzitivity, postojů přátelských k přírodě a životnímu prostředí a na přijetí spoluzodpovědnosti člověka za stav životního prostředí. Zahrnují také podporu ekologického myšlení a jednání, která berou v úvahu vzájemné vztahy, vedou k porozumění příčinám a souvislostem a k praktickému využívání získaných poznatků a dovedností. Předávané informace jsou vhodně zobecněny, takže prezentované zákonitosti a principy ochrany přírody jsou převoditelné i na jiné lokality, ekosystémy, druhy. Cíle jsou úměrně náročné příslušné věkové skupině, jejím vstupním znalostem a jsou pro ni smysluplné. Cíle navazují na příslušný rámcový vzdělávací program, zejména v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova nebo Člověk a životní prostředí, a podporují rozvoj klíčových kompetencí. Organizátor program v rámci svých možností a po dohodě s pedagogem přizpůsobuje jednotlivým školním vzdělávacím programům (ŠVP) a potřebám škol. Cíle je možné alespoň částečně ověřovat na základě stanovených indikátorů. Jsou dosažitelné v čase konání programu. Téma programu se zaměřuje zejména na problematiku biodiverzity, ochrany ekosystémů, přírodních stanovišť, rostlinných a živočišných druhů, managementu chráněných území a vlivu člověka na ně.

8 Konkrétní příklad by mohl vypadat například takto: Naším obecným cílem je rozvoj znalostí a dovedností pro ochranu biodiverzity v místě, kde účastníci programů žijí. Jako téma jsme si zvolili orchideje a vybrali jsme konkrétní cíle žák rozpozná minimálně tři druhy českých orchidejí, popíše základní principy ochrany těchto druhů a doporučené zásady managementu území, na kterých se tyto druhy vyskytují. Jako poslední bod zvolíme lokalitu, na které budeme program provádět. Postup 2: Logický model Teorie od cílů k prostředkům lze vyjádřit formou tzv. logického modelu. V grafické podobě ho lze vyjádřit následujícím způsobem: Vstupy Aktivity Výstupy Dopady Obecné cíle (záměry) Pokud zvolíme tento druhý naznačený postup, rozmýšlíme o obecných cílech a zvažujeme, jaké prostředí by bylo vhodné (nebo jsme si už vědomi toho, že máme vhodné) prostředí, na kterém těchto obecných cílů dosahovat (resp. které přispěje k jejich dosahování). V konkrétním prostředí si vybereme jedno téma, na kterém budeme problematiku demonstrovat a které nám zároveň pomůže držet nit výukového programu (zejm. u krátkodobých programů bychom si neměli volit témat více) a k vybranému tématu pak konkretizujeme cíle (výstupy), tj. to, co si mají žáci odnést na úrovni znalostí, dovedností, případně postojů a hodnot. Konkrétní cíle pak opět podrobíme kritickému porovnání s cíli obecnými, zda spolu korespondují a jsou v souladu, případně je ještě upravíme. Příklad může vypadat takto: Obecný cíl Vytvářet vztah dětí k místu, ve kterém žijí. Na lokalitě Vyhlídka uskutečníme program s tématem Krajina mého domova, na jehož konci žáci vyjádří, v čem je krajina jejich domova specifická. Postup 3: Obecné cíle (záměry) Lokalita Konkrétní cíle (výstupy) Téma Téma Konkrétní cíle (výstupy) Lokalita Pokud zvolíme tento třetí naznačený postup, při tvorbě programu nejprve stanovíme výstupy programu, které logicky navazují na naše obecné cíle (záměry). Následně hledáme vhodná témata a lokalitu, které by umožnily cílů dosáhnout. Příkladem může být program zaměřený na rozvoj vztahu dětí k méně oblíbeným druhům hmyzu. Na konci programu děti vymyslí příběh, ve kterém budou správně prezentovat informace o životě vybraného druhu živočicha. Jako téma si můžeme zvolit pavouky nebo vodní bezobratlé. Program bude probíhat v zámeckém parku, kde se vyskytuje několik druhů pavouků a lokalita je vhodná i k lovu vodních bezobratlých v Zámeckém potoce. Zjednodušeně nám logický model říká (čteme zprava doleva): Pokud chceme zajistit stanovené dopady programu na životní prostředí, komunitu a podobně, je třeba u žáků dosáhnout určitých výstupů. Výstupy na střednědobé úrovni (u časově delších programů) můžou znamenat chování žáků po skončení programu, krátkodobé výstupy představují nejčastěji znalosti, dovednosti, případně postoje a hodnoty žáků. Výstupů programu dosahujeme prostřednictvím aktivit (nejrůznějších metod a forem práce žáků a s žáky). Vstupy jsou veškeré zdroje a vše potřebné pro zajištění aktivit. Do logického modelu můžeme přidávat další prvky (např. výstupy a doby na více úrovních krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé). Vždy však dbáme na to, aby byla zachována představená logika. Konkrétní příklad užití logického modelu může vypadat takto: Program reaguje na opakované poškozování stromů a dalších přírodních objektů v Zámeckém parku místními dětmi. Předpokládáme, že těchto incidentů ubude, pokud se děti z místních škol blíže seznámí s významem parku pro obyvatele města i pro zde žijící organizmy. Předpokládáme, že k tomu pomůže, když děti získají znalosti o funkci stromů ve městě a o životě různých druhů organizmů v parku, dovednosti pro jejich klidné pozorování a průběžnou ochranu. Prostředkem k tomu je série aktivit, ve kterých děti zjišťují vše potřebné o městské zeleni, pozorují život organizmů v prostředí parku, kladou si otázky a hledají na ně odpovědi, pracují s odborným textem a vymýšlí o nich pohádku. V poslední fázi pak děti přebírají nad parkem patronát, připraví pro ostatní prezentaci a návrh naučné stezky parkem. Pro zajištění aktivit potřebujeme nakopírované texty, pro každé dítě vlastní lupu, klíče k určování organizmů, monografii o Zámeckém parku, kartičky s indiciemi ze života hmyzu. Program vyžaduje hodinovou přípravu na místě a dva lektory. Poslední fáze pak předpokládá online konzultace lektora s dětmi po dobu tří měsíců. Doporučení a možná úskalí při práci s tématem a cíli výukových programů Pro každý výukový program si stanovíme vždy jen jedno hlavní téma, které propojuje všechny aktivity programu. I když charakter řady přírodně cenných lokalit nabízí široké spektrum nejrůznějších zajímavostí, doporučujeme vybírat z této nabídky pouze nejpodstatnější aspekty. Těm se budeme v průběhu programu věnovat a nebudeme od nich příliš odbíhat. U programů s délkou trvání 3 až 4 hodiny nemůžeme mít ambice postihnout vše, co by bylo možné z dané lokality vytěžit. Zajímavou ukázkou tohoto přístupu je např. program Kam se poděly černé lesy?, který se odehrává ve Voděradských bučinách. Lokalita nabízí velký potenciál pro mnoho témat a úhlů pohledu, na něž lze program zaměřit. Autoři programu si však zvolili jen dvě otázky, na které s účastníky hledají odpověď: Jak lidé využívali les v minulosti? a Jak lidé využívají les v dnešní době?. Tyto otázky vymezují téma programu na význam lesa, jeho využívání a ovlivňování lidmi. Dalším zajímavým tématům, která lokalita nabízí, se v programu nevěnují

9 Nyní pár slov o vymezování cílů výukových programů. Cíle (výstupy) definujeme jako stav znalostí, dovedností, schopností, případně postojů, hodnot žáka po absolvování programu. Vzhledem k času, který máme k dispozici, je třeba dobře zvážit, jak vysoké cíle si klademe. U čtyř- až pětihodinového programu bude pravděpodobně příliš ambiciózní očekávat u jeho účastníků výrazný posun v oblasti hodnot nebo dramatickou změnu chování. Od krátkodobého programu můžeme spíše očekávat posun ve znalostech, porozumění souvislostem, získání nových dovedností apod. Neznamená to však, že bychom u tohoto typu programů museli zcela rezignovat na práci s postoji a hodnotami nebo působení na chování účastníků. Spíše je třeba uvědomit si, že krátkodobý výukový program k těmto cílům jen částečně přispívá. Cílem terénních výukových programů není terénní přírodověda, to znamená snaha naučit se poznávat organizmy v dané lokalitě, osvojit si základy terénní práce apod. Máme-li hovořit o ekologickém programu, je třeba, aby jeho cíle obsahovaly ekologické a environmentální rozměry. V terénu by se žáci měli prakticky a na konkrétních příkladech seznamovat s procesy v ekosystémech, zkoumat nejrůznější vztahy, příčiny a souvislosti. Předávané znalosti se snažíme vhodně zobecňovat, aby prezentované zákonitosti a principy ochrany přírody byly převoditelné i na jiné lokality, ekosystémy, druhy apod. Nejde nám pouze o to, aby se účastníci programu seznámili s konkrétní lokalitou, ale danou lokalitu využíváme jako prostředek, pomocí něhož na konkrétních příkladech ukazujeme obecné zákonitosti ekosystémů, principy ochrany přírody, případně konflikty, které s ochranou přírody souvisejí. Pro formulaci cílů doporučujeme použít výstupově orientovaný přístup, v němž si definujeme, s čím by měl žák nebo účastník programu po jeho absolvování odejít. Tento přístup nám usnadní posouzení, zda stanovené cíle jsou reálné vzhledem k délce programu, věkové skupině, zvolené lokalitě apod. a zároveň nám vytvářejí předpoklad, bez něhož by nebylo možné kvalitní vyhodnocování programu. Cíle definované na základě tohoto přístupu můžou vypadat např. takto: Účastník programu vysvětlí rozdíl mezi hospodářským lesem a lesem přirozeným. Účastník programu popíše možné důsledky lidského vlivu na ekosystém lesa. Účastník programu vytvoří jednoduchý fytocenologický snímek lesa. Účastník programu vyjadřuje svůj názor na problematiku zásahů v kůrovcových lokalitách národních parků a svůj názor opírá o smysluplné argumenty. Formulace cílů by měla být co nejkonkrétnější. Chceme-li, aby si žák odnesl z programu znalosti, pak do formulace cíle zahrneme, jakým způsobem se u něj nabyté znalosti projeví například tím, že žák popíše, vyjmenuje, vysvětlí apod. Pokud nám jde o dovednosti, pak od žáků očekáváme, že něco vytvoří, sestaví, uskuteční apod. V případě postojů a hodnot by měli být žáci schopni vyjádřit názor, přinést argumenty, z dlouhodobějšího hlediska projevit např. změnu v chování apod. Škála konkrétních vyjádření, které cíle definují jasně a měřitelně, je široká. Pobyt v terénu nám mimo jiné nabízí i výbornou příležitost k budování a rozvoji pozitivního vztahu a citlivosti žáků k přírodě a životnímu prostředí. Proto je vhodné i tyto oblasti zahrnovat do seznamu cílů. Všechny cíle stanovujeme tak, aby byly úměrné příslušné věkové skupině a jejich vstupním znalostem. Pokud program pro své žáky připravuje sama škola, má situaci ulehčenou. Informace o úrovni znalostí žáků, tzn. čím doposud v průběhu vzdělávání prošli, je známá nebo snadno dostupná. V případě střediska ekologické výchovy, které připravuje program na zakázku, je situace o něco složitější. Školy v současné době připravují svoje vlastní vzdělávací programy, a proto se různé skupiny můžou velmi lišit z hlediska znalostí a dovedností, se kterými žáci přicházejí na program. V současné praxi středisek ekologické výchovy není zcela běžné upravovat program na míru každé skupině zvlášť. Doporučujeme však, aby cíle programu navazovaly na rámcové vzdělávací programy pro daný stupeň školy. Zároveň je vhodné se na úroveň znalostí a zkušeností dané skupiny zeptat doprovázejícího pedagoga nebo přímo účastníků a cíle programu na základě zjištění operativně dílčím způsobem upravit a přizpůsobit. Důležitou charakteristikou cílů je možnost jejich ověření. Dobrým základem pro budoucí ověřování cílů je jejich kvalitní stanovení a formulace (viz výše). Programy, které nemají cíle nastavené nebo u kterých jsou cíle nejasně vymezené, je téměř nemožné hodnotit. Při stanovování cílů tedy současně přemýšlíme nad indikátory a prostředky jejich ověření. Více se této problematice budeme věnovat v kapitole Zpětná vazba a hodnocení programu. Ve zmíněném programu Kam se poděly černé lesy? si autoři stanovili následující cíle: 1. Žák dokáže popsat proměnu druhového složení lesního porostu ve Voděradských bučinách a vysvětlí příčiny, které tyto změny způsobily. 2. Žák vyjmenuje základní rozdíly hospodaření v monokulturním a přírodě blízkém lese. 3. Žák se podrobně seznámí s dominantními dřevinami Voděradských bučin. 4. Žák si vyzkouší základní principy výzkumu formulace problému, vyslovení hypotéz, zdroje ověření. I zde je patrné, že autoři zvolili doporučený přístup formulovat cíle z pozice žáka na konci programu. Cíle jsou konkrétní a ověřitelné s výjimkou třetího příkladu. Vyjádření seznámí se je nespecifické a nelze jej hodnotit. Vhodnější by bylo konkrétní vyjádření, které naznačuje, jak se výsledek projeví například: Žák vyjmenuje a popíše tři dominantní dřeviny Voděradských bučin. Dále u prvního příkladu by stačilo vyjádření Žák popíše namísto uvedeného Žák dokáže popsat SMART přístup stanovení cílů Slovo smart znamená v angličtině chytrý (tedy, jak chytře stanovovat cíle). Zároveň jde také o akronym (zkratku) počátečních písmen slov Specifický, Měřitelný, Atraktivní, Relevantní, Termínovaný. SMART přístup nám říká, že stanovený cíl by měl být: Specifický: Specifický (dobře popsaný cíl) jasně určuje, čeho má být dosaženo (je přesný, konkrétní, určitý). Například cíl Žák chápe význam lesa není specifický. Není zcela jasné, co znamená vyjádření chápe. Raději tedy volíme vyjádření typu: žák popíše (vysvětlí, navrhne, argumentuje, vytvoří apod.). Tyto formulace nám jasně a konkrétně sdělují, čeho chceme u žáků dosáhnout. Měřitelný: Měřitelný je takový cíl, u kterého je možné jednoznačně říci, zda byl splněn, případně do jaké míry byl splněn. Žák popíše možné důsledky lidského vlivu na ekosystém lesa je konkrétní příklad měřitelného cíle. Relevantní: Konkrétní cíl výukového programu je vztažený k nějakému obecnému účelu (cíli). Toto je důležité si uvědomit zejména u krátkodobých programů, u kterých je potřeba zasadit cíle programu do širšího kontextu. Naučit se deset latinských názvů lesních mechorostů nebude relevantní pro střední zdravotní školu. V tomto případě program na nic nenavazuje a pravděpodobně ani v budoucnu na nic podobného nenaváže. Pokud je ale program s takto zaměřeným cílem součástí dlouhodobého cyklu programů pro přírodovědné gymnázium, jehož účelem je komplexně vzdělat studenty v problematice ekologie, pak bychom již o relevanci hovořit mohli. Termínovaný: Termínovaný neznamená nic jiného, než odpověď na otázky Za jak dlouho? Do kdy je třeba cíl splnit?. V případě krátkodobých výukových programů je také třeba položit si otázku opačně: Stačí mi vymezený čas na dosažení stanovených cílů? Atraktivní: Hovoříme-li o atraktivnosti cílů, míníme tím atraktivnost pro účastníka programu. Stanovujeme-li cíle programu, dbáme na to, zda jsou vhodné pro daný věk žáků, jejich zaměření, případně zájmy. Na programu s příliš odborně zaměřenými cíli se budou mladší žáci nudit stejně, jako studenti přírodovědného gymnázia na programu s cílem Žák vyjmenuje pět lučních květin.

10 Pilíře pod drobnohledem Struktura výukového programu ní řešení možných problémů. Přitom žáci logicky využívají poznatky z předchozích částí. Poslední aktivita je pak věnována ochraně přírody a biodiverzity. Ve struktuře programu můžeme vidět postupné uvádění dětí do tématu, logickou návaznost jednotlivých aktivit, zajímavost pro danou věkovou skupinu i vazby na cíle. Program svou náplní neodbíhá od hlavního tématu a nastavených cílů. U terénních programů, které probíhají na určité trase, je také třeba řešit problémy, se kterými bychom se jinak nesetkali. Účastníci se jednak zapojují do aktivit programu, vedle toho musí přecházet mezi jednotlivými zastaveními a podobně. Proto dbáme na to, aby se střídaly různé typy použitých metod a forem práce, doporučujeme zvážit zařazení přechodových aktivit, v době, kdy přecházíme mezi jednotlivými stanovišti, aby program neztrácel spád a motivoval účastníky k zapojení i v pozdějších fázích programu. Vhodným příkladem, který může demonstrovat zařazení přechodových aktivit, je program Kam se poděly černé lesy?. Autoři programu vhodně využívají smyslové aktivity a aktivity zaměřené na pozorování a průzkum okolí k vyplnění času při přechodu mezi jednotlivými stanovišti. Velmi důležité je dbát i na to, aby jednotlivé aktivity byly pro účastníky programu zajímavé, motivační a zábavné. Zábava by však neměla být hlavním určujícím faktorem, na jehož základě dané aktivity do programu zařazujeme. Je velmi důležité umět postavit program tak, aby byl výběr metod přiměřený jak z hlediska cílů programu a možností dané lokality, tak z hlediska potřeb a schopností účastníků programu. Druhou možností, jak přistoupit k vytvoření struktury programu, je využití tzv. modelů učení. Pod pojmem model učení se skrývá doporučená posloupnost aktivit a činností v programu. Jednotlivé modely učení často vycházejí z teorií učení a ověřených způsobů Strukturou programu rozumíme plánovaný sled jeho jednotlivých částí (bloků, metod, aktivit apod.), které na sebe navazují a vytvářejí práce. Modelů učení je celá řada a jejich detailní popis přesahuje možnosti této publikace. Pro bližší seznámení s jednotlivými přístupy provázaný logický celek, který směřuje k naplňování stanovených cílů (výstupů). Výukový program by neměl být snůškou zajímavých je možné využít doporučený seznam literatury. aktivit, ale kompaktním celkem, ve kterém má každá část své opodstatněné místo. Pokud je to možné, vycházíme při tvorbě struktury z ověřených modelů učení. Práce s modely učení není v prostředí environmentální výchovy v České republice v současné době běžná. V praxi středisek ekologické výchovy se postupně začínají využívat modely vycházející z konstruktivistické pedagogiky (např. model E-U-R). V environmentální Jestliže máme nastaveny cíle programu, dalším krokem by mělo být rámcové navržení aktivit, kterými budeme směřovat k jejich dosažení. výchově se často uplatňuje prožitková pedagogika. Zajímavým, méně známým modelem vycházejícím z teorie o čtyřech Tyto aktivity musíme následně sestavit do určitého sledu, tedy struktury programu. K tomu se nám nabízejí dva možné přístupy stylech učení je např. 4MAT (čteme formet). Vedle modelů učení, které lze uplatnit v pedagogice obecně, existují i modely vytvořené strukturu programu navrhneme sami podle našich zkušeností a vlastního uvážení nebo využijeme tzv. modely učení (viz dále). přímo pro environmentální výchovu. Mezi takové patří např. model Flow Learning TM (Joseph Cornell), případně model IAA používaný V současné praxi střediska ekologické výchovy i pedagogové ve školách volí častěji první variantu, tedy vytvoření vlastní struktury v metodice výchovy o Zemi. programu, přestože tento přístup je náchylnější k možným chybám, které můžou výrazně ovlivnit dopady programu na účastníky. Jestliže se přesto rozhodneme vytvořit strukturu programu podle vlastního uvážení, doporučujeme neustále si klást otázku, zda aktivita Pro tvorbu terénních ekologických výukových programů není možné a ani žádoucí vybrat nebo doporučit konkrétní model učení. opravdu směřuje ke stanoveným cílům a zda je zařazena logicky do kontextu ostatních aktivit a částí programu. Vždy je třeba zvážit, zda námi zvolený model opravdu pomůže s naplněním stanovených cílů. Pokud dobře známe východiska jed- notlivých modelů, můžeme je také pro své potřeby kombinovat nebo upravovat. Příkladem takto sestaveného programu, u kterého je velká pravděpodobnost, že naplní očekávání autorů, je Stolová hora nad Agarou. V programu nejprve probíhá exkurz do historie osídlení krajiny formou jednoduchých, ale velmi názorných simulací a demonstrací, které na sebe logicky navazují. Po částech věnujících se vývoji vztahu člověka a krajiny následují dvě aktivity, 20 které přenášejí pozornost žáků do současnosti a vedou je k přemýšlení nad vlivem člověka na přírodu dnes, včetně hledá- 21 Program má vytvořenu jasnou strukturu s logickým sledem aktivit a metod, které směřují k dosažení stanovených cílů. Do struktury programu zařazujeme i prostor na odpočinek a zajištění fyziologických potřeb účastníků. Pokud hlavní aktivity programu provádíme na trase, zvažujeme zařazování přechodových aktivit mezi hlavními stanovišti, aby v programu nevznikala hluchá místa. Pokud je to možné, využíváme při sestavování struktury programu ověřené modely učení. Interpretace přírodního a kulturního dědictví Více než padesát let je v zahraničí rozvíjena metodika interpretace přírodního a kulturního dědictví jako způsobu neformálního vzdělávání. Její významnou součástí je realizace exkurzí, především v chráněných územích. Cílem interpretace je vzbudit u návštěvníka (či účastníka exkurze) zájem o místo, přírodní či kulturní fenomén, získat ho pro ochranu přírodního (kulturního) dědictví a vést ho k aplikaci morálních hodnot v každodenním životě. Jak je patrné, cíle interpretace se můžou v mnoha ohledech překrývat s cíli terénních výukových programů. Interpretace se vždy opírá o určitý kulturní či přírodní fenomén, který můžou účastníci programů zažít na vlastní kůži. Kvalitní interpretace používá některý z ověřených modelů plánování a respektuje metodické zásady sloužící k udržení pozornosti návštěvníka a efektivnímu učení při zachování atraktivity nutné pro oblast vzdělávání ve volném čase. Lze konstatovat, že metodika interpretace je alternativním přístupem vůči metodice, kterou prezentujeme v této publikaci. Protože se tomuto přístupu blíže nevěnujeme, uvádíme na konci publikace zdroje a odkazy, jejichž prostřednictvím se můžou o této problematice dozvědět více. (Michal Medek)

11 Stručné představení dvou možných příkladů modelů učení obecného a specifického pro environmentální výchovu: Konstruktivistická pedagogika Pilíře pod drobnohledem Výukové metody a aktivity Jedná se o pedagogický proud, který klade důraz na procesy objevování, rozšiřování a přetváření obrazů světa v procesu učení. Podle konstruktivistické pedagogiky si nové poznání vytváříme (konstruujeme) tak, že nové informace, podněty apod. řadíme do již existujících smyslových struktur. Pravděpodobně nejznámějším konstruktivistickým modelem je model učení E-U-R. Podle tohoto modelu je program rozdělen do tří fází. První se nazývá evokace (E). V této fázi si žáci uvědomují a vyjadřují, co o řešené problematice vědí, co si o ní myslí apod. Zde také identifikují nejasnosti a formulují otázky, na které budou hledat odpovědi v dalších částech programu. Poté následuje fáze uvědomění (U). Během ní proběhne konfrontace žákovy původní představy o řešené problematice se zdrojem nových informací, názorů, souvislostí apod. Poslední fází je reflexe (R). V této části studenti znovu formulují své chápaní, pohled, názor apod. na řešenou problematiku ve světle nových informací a poznatků z předchozí fáze. Uvědomí si, co nového se naučili, co se jim z původní představy potvrdilo, co naopak původní představu posunulo a do jaké podoby. Zároveň si můžou uvědomit názory a postoje druhých. Drobný ilustrační příklad zaměřený na problematiku lesa může vypadat takto: Ve fázi evokace účastníci diskutují o tom, co vědí a nevědí o lese. Z evokace vzejdou nezodpovězené otázky, na které žáci v dalším průběhu programu hledají odpovědi nastává fáze uvědomění. Žáci můžou pracovat ve skupinách a procházet sérií aktivit, ve kterých se dozvídají fakta o lese nebo také zakoušejí prožitky spojené s lesem. Tímto způsobem získávají postupně odpovědi na otázky z první fáze programu. V závěrečné fázi (reflexi) prezentují (například formou scénky Příběh lesa ), jaké odpovědi na otázky získali. Flow Learning TM Jedná se o model učení vyvinutý přímo pro potřeby environmentální výchovy rozvíjející zejména vztah dětí k přírodě. Tento model v sobě zahrnuje čtyři fáze: probudit nadšení zaměřit pozornost přímá zkušenost sdílet inspiraci. Podle tohoto přístupu program začíná veselými a hravými aktivitami, které probouzejí v žácích energii a nadšení. Následuje série aktivit, během nichž žáci zaměřují svou pozornost prostřednictvím smyslů hmatem, sluchem a zrakem. Ve třetí fázi přicházejí na řadu aktivity, které uvádějí žáky do přímé zkušenosti s přírodním prostředím. Nakonec žáci shromažďují a sdílejí inspiraci z jejich Terénní ekologický výukový program, jak už název napovídá, se odehrává v terénu, jímž je v případě programů zaměřených na ochranu přírody a biodiverzitu volné přírodní prostředí. Právě pobyt v terénu nám umožňuje využívat takové výukové metody, které v interiéru školy nebo střediska ekologické výchovy nejsou uskutečnitelné. V této kapitole nabízíme příklady výukových metod, které využívají jako učební pomůcku přírodu samotnou a jejich uskutečnění je ve většině případů přímo podmíněno organizací výuky v přírodě. nabyté zkušenosti. Pro bližší seznámení s tímto přístupem, včetně získání příkladů možných aktivit, doporučujeme navštívit internetové stránky sharingnature.com. Výběr vhodných metod a jejich řazení v programu zásadním způsobem ovlivňuje výsledek procesu učení. Je velmi důležité postavit 22 program tak, aby byl výběr metod přiměřený jak z hlediska cílů programu a možností dané lokality, tak z hlediska potřeb a schopností účastníků programu. Samotná metoda by neměla zastiňovat obsah výuky a mást účastníky svou složitostí a charakterem. Volba metod může mít rovněž výrazný vliv na motivaci. Každá metoda má optimální počet účastníků a jejich věk. Ten je lépe respektovat a raději vybrat metodu účastníkům přiměřenou, než ji za každou cenu uskutečnit s vysokou pravděpodobností neúspěchu. Zde je třeba využít zkušenost, na co a jakým způsobem různé skupiny reagují. Zatímco u nižšího věku často uspějeme s aktivitami obsahujícími hravé momenty, u starších věkových skupin spíše zaujmeme výzkumem a průzkumem, simulacemi, řešením problémů apod. 23 Zvolené metody a aktivity jsou vhodné pro prezentaci vybraného tématu. Jsou přiměřené věku a schopnostem žáků. V průběhu programu je ponechán dostatek času na jejich realizaci a vyhodnocení. Jsou voleny především metody výzkumné, pozorovací, metody využívající smysly, metody tvořivé, kooperativní, projektové a metody zážitkové pedagogiky. Do programu jsou dle možností zařazeny i praktické činnosti spojené s péčí o lokalitu.

12 Při výběru metod pro terénní program hraje roli také počasí jako faktor, který nemůžeme ovlivnit, ale se kterým musíme vždy počítat. Uskutečněním vybraných aktivit smyslového vnímání za mokrého a chladného počasí dosáhneme něčeho úplně jiného, než bychom dosáhli za slunečného počasí. Stejně tak pokud bude chladno, je potřeba počítat s tím, že musíme zařadit více pohybových aktivit, abychom účastníky zahřáli. V neposlední řadě mějme neustále na paměti, že se náš program odehrává na konkrétním místě v přírodě, a účastníkům poskytněme dostatek prostoru pro vnímání jejich okolí. Přírodní prostředí využijeme jako vhodnou pomůcku k osvětlení celé řady jevů, které lze ukázat především na lokalitě jako celku, ale napomůžeme tím i vytvoření vztahu k přírodě obecně a k místu samotnému. K přípravě a uskutečnění terénních výukových programů doporučujeme využít také různých modelů učení (viz kapitola Struktura programu ). Výhodou těchto modelů je osvědčené pořadí a výběr činností, které jsou již v logické posloupnosti a respektují potřeby žáků v průběhu vyučovacího procesu. Pro naplňování cílů environmentální výchovy na terénních programech doporučujeme hledat inspiraci také přímo v různých pedagogických směrech a pojetích výuky, ze kterých konkrétní modely učení vycházejí, jako jsou například zážitková pedagogika, globální výchova, hlubinně-ekologická výchova, kritické myšlení a mnohé další. Je žádoucí používat takové metody, se kterými se lektor ztotožňuje a umí s nimi dobře zacházet, cítí se v nich sebejistě. Metodám, jejichž povaha není lektorovi blízká, je lepší se vyhnout. Při uskutečnění programu je nejlepší, když lektor přicházející před účastníky má vlastní zkušenost se zadávanou metodou. Vlastní prožitek je velmi důležitý. Podporuje schopnost vžít se do pocitů účastníků a umožňuje zprostředkovat srozumitelné sdělení pravidel nutných pro uskutečnění činnosti. U každé metody je nezbytné dbát na její úplné dokončení a uzavření podle její povahy tak, aby se účastníci mohli orientovat na následující část programu. Pro úspěšné uskutečnění metody je také třeba vhodný prostor a předem připravené pomůcky. Při přípravě terénního programu potřebujeme dobře znát celou trasu, po které se budeme s účastníky pohybovat, a předem mít vybraná místa pro uskutečnění zamýšlených činností s ohledem na organizaci výuky v prostoru. Při výběru metod také pamatujeme na to, že účastníkova schopnost soustředění se v čase mění. Snažíme se, abychom žáky nepřesytili a respektovali potřebu odreagování, zejména když se zabýváme nadměrně stále stejným předmětem, činnost trvá příliš dlouho a žáky nutíme k soustředění. Také u metod odehrávajících se na pozadí silného emocionálního zážitku nelze následně očekávat u účastníků vysokou míru soustředění. Dbáme tedy na to, aby se střídaly aktivity náročné na pozornost s aktivitami relaxačními, aktivity, při kterých žáci přemýšlejí, s aktivitami, kde naopak zapojují zručnost a podobně. Aktivity náročnější na pozornost zařazujeme spíše na začátek programu. Snažíme se také vyvarovat hluchých míst, spíše dbáme na to, aby měl program spád, a to i v pozdějších fázích programu. Špatná organizace, kdy se stále na něco čeká, žáci nevědí, co mají dělat, působí demotivačně. Z hlediska organizace výuky je žádoucí zařazovat do programu nejen učení individuální, ale dbát na využití takových forem a metod výuky, které podporují vzájemnou spolupráci a napomáhají výměně zkušeností a názorů mezi účastníky. Vhodně zařazujeme práci ve dvojicích (párové učení) nebo ve skupinách. Vlastním prožitkem a jeho zpracováním v širších souvislostech je podloženo získání zkušenosti, jež může být opětovně využita. Výchova, která užívá tohoto principu, je výchovou prožitkem a teoreticky ji postihuje obor zážitková pedagogika. Výchova prožitkem počítá s plným soustředěním na danou chvíli, hrou, přírodou, emocionální i racionální aktivitou, výzvou zvoucí k překonání. Umožňuje konfrontaci s jinými lidmi i se sebou samým. Skupinové vyučování Skupinové vyučování je organizační forma výuky charakteristická tím, že se účastníci věnují plánované činnosti ve skupině, ne individuálně. Je vhodná pro uskutečnění činností, které jsou zaměřeny na řešení různých úkolů. Práce ve skupinách využívá kooperativní učení, které je postaveno na spolupráci účastníků při řešení složitějších úkolů. Mezi jeho největší výhody patří rozvoj spolupráce mezi účastníky, trénink komunikace, možnost vzájemně si pomoci a využít individuálních schopností účastníků ve prospěch společné věci. Je nutné si uvědomit, že i tato metoda má své principy, nepředstavuje pouhé rozdělení účastníků do skupin a vyžaduje promyšlený přístup lektora. Je třeba se zabývat vhodnou velikostí skupin, funkčním rozdělením účastníků do skupin, srozumitelným zadáním práce, případným dělením rolí ve skupině (např. mluvčí, zapisovatel, časoměřič ), průběžnou kontrolou probíhající práce ve skupinách a vzájemnou prezentací dosažených výsledků. Mnoho metod vyžaduje dělení účastníků do skupin. Některé z nich jsou funkční pouze v menším počtu účastníků. Pro samostatnou práci ve skupině odborníci uvádějí jako přiměřený počet účastníků čtyři. Před využitím skupinového vyučování nebo učení je vhodné se u učitele informovat o případných problematických vztazích mezi účastníky, abychom se vyhnuli nevhodnému dělení do skupin nebo byli připraveni při náhodných děleních na možné konfliktní situace. Samotné dělení do skupin můžeme tematicky zaměřit podle obsahové náplně celého programu. Toho lze například využít pro motivaci účastníků, jejich uvedení do zájmové oblasti, pro představení řešeného problému. Ukázku zajímavého rozdělení do skupin najdete například v programu Kam se poděly černé lesy? nebo v aktivitě Skupiny v programu Velký poklad v malém labyrintu. Vyučovacích metod existuje celá řada. Neméně existuje také jejich dělení. Tato dělení vznikají na základě různých kritérií. Výběr konkrétního dělení výukových metod pak závisí na aktuální potřebě ukázat a popsat vybraný jev. V následujícím textu naleznete výběr metod, které jsou vhodné především pro terénní výuku. Každá metoda má své výhody i nevýhody. Budeme-li si jich vědomi, pomůže nám to s jejich úspěšným uskutečněním a dosažením stanovených výchovně-vzdělávacích cílů programu. Metody jsou řazeny od těch jednodušších a zaměřených spíše na rozvoj znalostí a dovedností až po ty náročnější, které směřují spíše ke změně postojů či hodnot. Jejich řazení neodráží žádný model učení a nemá představovat návod na vhodný sled aktivit během programu. Zážitková pedagogika Využití přímé zkušenosti jako zdroje učení je přirozeným východiskem v celé řadě přístupů v environmentální výchově. Jedním z pedagogických směrů, který pracuje se zážitkem jako s prostředkem výchovy a rozvoje a využívá ho k předem stanoveným pedagogickým 24 cílům, je zážitková pedagogika. Vztah lektora k účastníkovi je v tomto případě provázející a partnerský. 25 Dělení do skupin Vybrané metody biologického průzkumu Při programu můžeme využít náhodné dělení do skupin pomocí různých krátkých her. Účastníci jsou rozděleni do skupin např. podle měsíců narození v intervalech určených lektorem podle potřebné velikosti a množství skupin. Nebo si účastník vylosuje část obrázku a tvoří skupinu s dalšími, kteří si vylosovali jinou část téhož obrázku. Obrázek může tematicky souviset s programem (obrázky živočichů, ekosystémů atp.). Fytocenologický snímek: Jedná se o průzkum rostlin ve vymezeném prostoru, který je rozdělen do čtvercové sítě. Ta napomáhá sčítání rostlinných druhů a zkoumání jejich četnosti. Lze provádět i zjednodušené varianty na menším prostoru a bez čtvercové sítě. Nejmladší účastníci můžou vymezený prostor pouze pozorovat. Po skončení pozorování žáci popisují dění, které v tomto prostoru sledovali. Diskutujeme o výsledcích pozorování. Při některých náročnějších činnostech je lépe účastníky dělit do skupin cíleně. Dělení můžeme provést adresně za pomoci učitele nebo využít hru, kdy provádíme cílené dělení, aniž by si toho účastníci všimli. Následující aktivita umožňuje žáky rozdělit do skupin způsobem, kdy učitel určí sám (podle svých zkušeností s dětmi), kdo bude náležet k jaké skupině. Žáci si přitom nevšimnou, že rozdělení do skupin není náhodné. Žáci se postaví do kruhu a učitel je obejde, přitom jim lepí nálepky (různě barevné/s různými symboly) na čelo, popř. na záda (zde je možnost ovlivnit výběr žáků do skupin). Žáci mají za úkol se beze slov rozdělit do skupin podle barev/symbolů, jaké nálepky na čele mají. Skupiny můžou být různě velké. Hovoříme s žáky o tom, jakým způsobem museli spolupracovat, aby se do skupin rozdělili. Ornitologický průzkum: Průzkum spočívá v naslouchání ptačím hlasům, které provádíme buď ve vymezené linii, nebo v bodech, a ve stanoveném čase. Průzkum suchozemských bezobratlých: Tento průzkum provádíme odchytem do zemních pastí nebo smýkáním, které postupuje buď ve stanovených liniích, nebo se odehrává ve vytyčených bodech lokality, ve stanoveném čase a počtu smyků. Průzkum ve vodním prostředí: Lovíme pomocí sítka. Rozdílného výsledku dosáhneme sběrem u dna, ve vodním sloupci nebo na povrchu vodních rostlin.

13 Metody biologického průzkumu V rámci poznávacích metod se využívají různé formy pozorování a zkoumání přírody. Pro účastníky můžou být atraktivní skutečné průzkumové metody, které používají biologové při své práci. U každého průzkumu je nutné na začátku dobře zvolit postup a způsob záznamu, který dodržujeme, aby byla získaná data využitelná pro následné srovnání a případnou další práci. Terénní program ekologické výchovy je vhodné doplnit nejen praktickými ukázkami biologického průzkumu, ale i konkrétními činnostmi, při kterých se účastníci věnují péči o lokalitu. Tyto činnosti je třeba přizpůsobit zejména fyzickým možnostem účastníků a vlastním nárokům dané lokality. Tvořivé metody Efektivitu výuky výrazně zvyšuje využití tvořivých (kreativních) metod, které vycházejí z poznávacích i motivačních procesů a důležitou roli při nich hraje inspirace, fantazie a intuice. Jedná se o metody, které umožňují nalézání nových, nečekaných a nezvyklých řešení. Zařazením takové metody u účastníků podpoříme schopnost řešení environmentálního problému i senzitivitu. Podle zvolené metody se můžou snadno zapojit i účastníci, kteří se během programu jinak výrazně neprojevují. Tvořivé metody často nabízejí účastníkům srovnání, můžou jim zprostředkovat představu o jejich pokroku v rámci programu. Známým příkladem takových metod jsou myšlenková mapa, brainstorming, brainpool (je v podstatě písemnou obdobou brainstormingu) a analogie. Při terénním programu můžeme využít zejména kreativní kreslení, principů asociace. Příkladem využití kreativního kreslení je kresba vybraného druhu a její následné srovnání se skutečností. Kresba pomůže účastníkovi uvědomit si typické znaky druhu Ukázky metod biologického průzkumu naleznete například v programu Velký poklad v malém labyrintu. a zároveň vnímat jeho celkovou podobu. Pomocí principů asociace můžou účastníci nacházet řešení, kdy na základě běžné a jim známé situace hledají řešení situace složitější, která se vztahuje k problematice životního prostředí (např. navržení protipovodňových opatření na konkrétním místě). Problémové vyučování V přírodním prostředí také můžeme výše zmíněné metody pojmout netradičně a například myšlenkovou mapu tvořit společně z přírodnin. Při terénním programu je vhodné využívat také principů metody problémového vyučování, která umožní efektivní práci se stávajícími i získanými znalostmi účastníků, podpoří zájem o probírané téma. Součástí této metody v analytické části pak můžou být výše popsané metody biologického průzkumu. Simulační a rolové hry Jednou z náročnějších metod výuky, kterou můžeme využít při uskutečnění terénního programu, je simulační hra. Tato metoda je charakteristická tím, že má navodit podmínky, které představují nějakou skutečnou situaci, vztahující se k oblasti životního prostředí. Účastníci Prostředkem metody problémového vyučování je individuální nebo skupinové řešení praktického problému. Zadání (problém k řešení) vychází z reálné situace a mělo by zaujmout a motivovat účastníky k jeho řešení. Příkladem pro terénní výuku může být srovnání druhové pestrosti smrkové monokultury a dubohabřiny. hry, kterým jsou většinou určeny role, jsou postaveni před problém, jejich úkolem je hledat jeho možné řešení. Hra se dále odvíjí podle reakcí a práce samotných účastníků. Umožňuje vyzkoušet si procesy probíhající při řešení problémů ze zvoleného tématu, seznámit se s vybranou oblastí a s jevy s ní souvisejícími. Úspěšné provedení simulační hry vyžaduje velmi náročnou přípravu a dobrou zkušenost lektora s takovým typem her. Příkladem tématu vhodného pro terénní výuku je řešení kůrovcové kalamity ve vymezeném území, rozhodnutí Vědecký výzkum o trase plánované silnice vedoucí biologicky cenným územím. Dalším vyučovacím prostředkem, který můžeme použít, je vědecký výzkum. Ten lze uskutečnit za použití různých vědeckých metod. Vědecká metoda je založena na předpokladu, že o pravdivosti teorie rozhoduje souhlas předpovědí s výsledky výzkumu. Při využití vědeckých metod při terénních výukových programech je třeba také počítat s nezbytnou přípravou a následným hodnocením ve škole. Jednodušší metodou, která se simulačním hrám podobá, je hra s rolemi. Účastníci takové hry se ocitají v různých rolích, hlavním cílem je ukázat jim odlišné názory nebo pohledy na daný problém, zkoušejí se vžít do postavení a myšlení někoho jiného. Hra s rolemi má většinou kratší trvání, poměrně úzce daná pravidla s jednodušším průběhem, ve srovnání se simulační hrou je spíš jen pohledem na zvolenou problematiku. Má přinést motivaci více se tématem zabývat a také zážitek. Aktivity rozvíjející smyslové vnímání Do programu můžeme zařazovat různé drobné hry a aktivity, které podporují smyslové vnímání přírody a můžou sloužit k odpočinku nebo naopak k aktivizaci smyslů. Taková aktivizace smyslů může být úvodem pro pozorovací a výzkumné metody. Dbáme na to, Příkladem pro terénní výuku je třeba hraní rolí rybářů, ochránců přírody, návštěvníků a obyvatel v území, kde se vyskytují kormoráni. Ukázku práce s rolemi najdete také v programu Co by bylo kdyby aneb Paragrafy a ryby nebo v programu Stolová hora nad Agarou. aby tyto hry byly začleněny do struktury programu a měly svůj cíl. Zejména hry, které vzbuzují u účastníků silné pocity, nenecháváme vyznít naprázdno a věnujeme na jejich konci dostatek času pro vzájemné sdílení zážitků a uzavření hry. Zároveň jsou právě tyto drobné hry jedním z mála prostředků lektora, jak reagovat na aktuální situaci ve výuce a zařadit je bez rizika větších změn ve struktuře programu. Při terénních programech také využijeme jednoduché hry, ve kterých účastníci hrají role zvířat a jiných organizmů, aby porozuměli určitému ekologickému principu. U takových typů her, při kterých se účastníci vžívají do určené role, dbáme na vhodný způsob ukončení, aby byli šetrně vráceni do reality a mohli se od role oprostit. Věnujeme dostatek času hodnocení a diskuzi nad průběhem hry, účastníci tím ventilují své zážitky a dostanou vysvětlení k případným nesrovnalostem či obtížným momentům, které mohly během hry nastat. Příkladem aktivity určené ke zklidnění účastníků je Chrámová bučina v programu Kam se poděly černé lesy? zaměřená na rozjímání v lese. Příkladem aktivity k odreagování je Zemětřesení v programu Cesta do země bludiček, kde žáci pomocí dupání testují otřesy půdy. Je nutné zdůraznit, že každá hra s sebou nese nutnou míru zjednodušení a sama o sobě nemůže představit daný problém podle nejnovější a úplné skutečnosti. Mnoho her je také zasazeno do prostředí, které účastníkům není vlastní a o kterém nemají velkou 26 předběžnou znalost. Je vhodné dobře promyslet, jakým způsobem hru do programu začleníme, kolik informací účastníkům poskytneme a jakými dalšími aktivitami ji doplníme, aby účastníci hry získali nezkreslenou představu o probíraném tématu. 27 Problémové vyučování, fáze řešení problému Náměty na smyslové hry Identifikace: Uvědomění si existence problému. Ve výuce často vymezuje lektor ve spolupráci s účastníky. Stanovení problému může být zdrojem motivace. Analýza: Účastníci si uvědomují základní fakta a souvislosti daného problému. Vymezení problémové otázky: Navazuje úzce na analýzu problému, je vymezena otázka k řešení. Stanovení hypotéz: Hledání vhodných postupů a možných řešení. Ověřování hypotéz: Ověření platnosti hypotéz; nevede-li žádná k řešení, vracíme se zpět k jejich formulaci. Ohmatej strom se zavázanýma očima. (Kam až dosáhnu? Je mi to příjemné? Jaký je rozdíl mezi trávou a kůrou?) Poslouchej zvuky v koruně stromu. (Poznej ten zvuk, který se šíří z koruny tvého stromu.) Co nejvíc voní? (Ve vymezeném prostoru očichávej.) Podívej se jinak. (V nalezené přírodnině vytvoř nebo najdi díru/skulinku, kterou budeš pozorovat.) Proveď svého kamaráda. (Dej svému kamarádovi na dlaň zrcátko, veď ho za druhou ruku a nech ho pozorovat obrazy, které se v zrcátku objevují.) Vyslovení závěru, vyřešení problému: Je stanovena a ověřena správná hypotéza. Aktivity rozvíjející smyslové vnímání nemusí představovat pouze drobné činnosti, které jsou včleněny mezi jiné metody. Při vhodné volbě a řazení je lze využít jako převažující typ metody v celém programu. Příkladem jsou Procházky pro Zemi.

14 Pilíře pod drobnohledem Hodnocení a zpětná vazba v postojích a hodnotách. K tomu můžeme využít například eseje žáků, volného psaní a další. (Dvě posledně zmíněné možnosti lze využít rovněž pro analýzu znalostí.) U takových výstupů pak např. sledujeme, na co účastníci kladou důraz, jaké používají výrazové prostředky apod. U krátkodobých terénních výukových programů se však na práci s postoji a hodnotami příliš nezaměřujeme. Dva trochu odlišné příklady, jak je možné pracovat s ověřením dosažení cílů, představují programy Cesta do země bludiček (závěrečná aktivita) a Velký poklad v malém labyrintu (komplex různých prostředků hodnocení). V prvním případě autoři programu ověřují znalosti hrou, při které žáci odpovídají na dané otázky. Limitem tohoto přístupu je, že realizátoři programu nevědí, zda účastníci znalosti měli již před programem, nebo je získali až v jeho průběhu, i když druhá varianta se dá předpokládat. Pokud bychom chtěli mít jistotu, můžeme děti různou formou otestovat před programem a poté sledovat posun. Ve druhém případě si autoři programu při stanovení cílů zároveň určili, ve které části programu a jakým způsobem budou naplnění cílů ověřovat. Jeden z cílů budou ověřovat v závěrečné aktivitě otázkou směřovanou k náhodně vybranému žákovi; znalost biotopů ověřují průběžně v rámci aktivity žáci sbírají indicie, přičemž splnění podmínky zisku indicie je zároveň prostředkem ověření, že dosáhli dalšího z cílů. Vedle zmíněných příkladů existují i složitější, ale také spolehlivější metody evaluace programů. K nim řadíme například statistickou analýzu rozdílu v testech před a po programu, rozbor výtvarných či textových výstupů žáků, analýzu dat získaných z rozhovorů apod. Hodnocení účinnosti programu se neomezuje pouze na vyhodnocení cílů. Program mohl mít pro účastníky i individuální přínos. Vedle naplnění cílů můžeme také vyhodnocovat, jak účastníci program prožívali, co si uvědomovali nového a jaký význam programu přisuzují. Hodnocení patří mezi nedílné součásti každého programu. Tvůrce a realizátory by mělo zajímat, zda programy dosahují očekávaných účinků, jestli vložená energie stejně jako lidské i nemalé finanční zdroje byly vynaloženy smysluplně a efektivně. Zajímá nás, v čem jsou silné stránky programu a v čem ho je třeba vylepšit. Program můžeme hodnotit z několika úhlů pohledu. Dále v textu se budeme zabývat třemi možnosti, které doporučujeme kombinovat. Hodnocení programu podle předem daných kritérií V tomto případě neprovádíme žádný výzkum na účastnících, ale zjišťujeme, zda navržený program splňuje předem stanovená kritéria. Vycházíme z předpokladu, že pokud program splňuje předem dané a ověřené parametry, je pravděpodobné, že bude mít větší dopad na účastníky. Nástrojů na hodnocení kvality ekologických/environmentálních programů existuje více. V českém prostředí byl vyvinut obecný nástroj na hodnocení kvality ekologických výukových programů Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Nástroj tvoří takzvané Ekopedagogovo osmero tedy soubor doporučení pro tvorbu programu a práci lektora rozděleného do 8 oblastí. Z něj vychází hodnoticí tabulka obsahující 32 kritérií, podle kterých je program hodnocen. Poslední součástí nástroje je Manuál k Hodnoticí tabulce, který popisuje indikátory pro jednotlivá kritéria. Hodnocení účinnosti programu Doporučení pro tvorbu a realizaci terénních ekologických výukových programů je jedním z plánovaných výstupů projektu Za Naturou Při hodnocení programu bychom neměli vynechat ověření, zda se nám podařilo dosáhnout stanovených cílů, případně do jaké míry. na túru, v rámci kterého vznikla i tato publikace. S různými standardy se můžeme setkat i v zahraničí. Nezbytnou podmínkou pro tento typ hodnocení je správné nastavení cílů, které jsme představili v kapitole věnované této problematice. Pokud máme cíle definované široce a nekonkrétně, není jejich vyhodnocení možné. Sledování kvality programu je o něco snazší než vyhodnocování dosažení jeho cílů. Slabinou tohoto přístupu je fakt, že vycházíme pouze z určitých předpokladů a skutečný dopad je jen předpokládaný. Možností, jak sledovat míru dosažení cílů, máme celou řadu test na konci programu nebo s odstupem ve škole (poprosíme doprovázejícího pedagoga o spolupráci), různé formy dotazníků případně závěrečná reflexe s aktivním zapojením účastníků apod. Závěrečnou reflexi doporučujeme použít v kombinaci s dalšími možnostmi, protože spolehlivost z ní získaných údajů bývá malá. U dovedností můžeme děti pozorovat při určitých činnostech, můžeme jim zadat úkol, který splní po skončení programu (opět s žádostí 28 o spolupráci doprovázejícího pedagoga, který nám výsledky zašle), vypracovat poster apod. O trochu náročnější je zjišťovat posun 29 Program má nastaven systém hodnocení a způsob získávání zpětné vazby od účastníků programu, doprovázejících pedagogů, kolegů atd. Výsledky hodnocení a zpětná vazba jsou průběžně zaznamenávány, vyhodnocovány a následně využity ke zkvalitňování programu. Hodnocení spokojenosti s programem Jestliže výukový program realizuje středisko ekologické výchovy, nabízí jej školám jako službu, jejímž prostřednictvím škola dílčím způsobem naplňuje svůj vlastní vzdělávací program. Z toho důvodu doporučujeme získat zpětnou vazbu od doprovázejícího pedagoga, zda námi nabízený program splňuje očekávání školy, případně do jaké míry. Pedagogický doprovod nám může rovněž sdělit své podněty a připomínky k vlastnímu nastavení a vedení programu. Do této části se dá zařadit i hodnocení spokojenosti ze strany žáků s použitím různých reflektivních metod na konci programu. Vzhledem k časovým a kapacitním možnostem není většinou možné komplexně ověřit a vyhodnotit každou jednotlivou realizaci daného programu. Odlišné možnosti mají pedagogové ve školách, kteří pracují s žáky každodenně, jiné podmínky mají střediska ekologické výchovy, která po skončení programu můžou účastníky znovu oslovovat jen velmi komplikovaně (je zde nutná součinnost se školou nebo pedagogem školy). Proto doporučujeme střediskům ekologické výchovy program pilotně ověřit předtím, než ho začnou oficiálně nabízet školám. To platí i v případě, že v programu uděláme zásadní změny. Aby mělo hodnocení smysl, je třeba poté s jeho výsledky pracovat dává nám důležité podněty k následným inovacím a zlepšování programu.

15 Pilíře pod drobnohledem Lokalita a trasa výukového programu Najdeme-li např. v zamokřeném příkopě rašeliníky a ostřice, je to dobrá ukázka rostlin adaptovaných na život ve vlhkém prostředí. Přestože jsou to druhy, které normálně rostou na rašeliništích, nebudeme se mu detailně věnovat, neboť nemůžeme prezentovat celý biotop s jeho charakteristickým vzhledem, rostlinnými a živočišným společenstvy, jeho významem pro zadržování vody v krajině a celkové mikroklima. Stejně tak lze na ojediněle rostoucích orchidejích ukázat, jak vypadá jednoděložná rostlina. Nebude to však názorná ukázka celé skupiny orchidejových rostlin a jejich ekologických nároků. K tomuto účelu si vybereme třeba Bílé Karpaty, kde jsou orchidejové louky velmi typické a jejich výskyt je pevně spjat se způsobem místního hospodaření. Ukazujeme-li ale, jak vypadá přirozený les a jak les hospodářský, nezáleží na tom, jestli si vybereme les bukový nebo smrkový. Důležité je, abychom v místě viděli oba typy lesního porostu, na nichž můžeme názorně demonstrovat rozdíly. Zachovalé přírodní prostředí však není nutnou podmínkou pro přípravu výukového programu. Například obojživelníky můžeme s úspěchem vyučovat na rekultivujících se výsypkách a ruderální vegetaci na železničních náspech. Pokud ale chceme žákům zprostředkovat zážitek z divoké přírody a její druhové rozmanitosti, bude nejlepší, když si vybereme nějakou přírodní rezervaci, kterou žáci neznají a jejíž návštěva pro ně bude i silným emočním zážitkem. Výběr trasy Máme-li vybranou lokalitu, následuje další krok a tím je výběr vhodné trasy, po které program povede. Pokud výukový program připravujeme mimo zvláště chráněná území, máme podstatně větší svobodu, neboť nejsme limitováni omezeními, jež vyplývají ze zákona 114, o ochraně přírody a krajiny. Také doprava na místo, kde program začíná a končí, bude nejspíš snazší. Jedním ze zásadních úkolů v rámci přípravy terénního výukového programu je výběr nejvhodnějšího možného místa lokality. Čím se při výběru lokality řídit? Určitě by měla korespondovat s tématem a cíli, kterých chceme terénní výukou dosáhnout. Důležitou roli hraje i to, do jaké míry jsme s lokalitou seznámeni. Velkou výhodou je, pokud tuto lokalitu známe, víme, co je pro ni typické, jak se proměňuje během ročních období, a umíme se v ní pohybovat. Pokud chceme začít pracovat v terénu nám ne zcela známém, je třeba se s ním napřed podrobně seznámit, abychom se tam cítili sebejistě. Výběr lokality ovlivňují i další významné faktory, jimž se věnujeme níže vhodnost lokality vzhledem k preferovanému tématu, stanovení optimální trasy, její délky a náročnost či dostupnost území. Při stanovení trasy bývá největším problémem, že trasa nenabízí názornou prezentaci probíraného tématu přesně v takovém pořadí, jak bychom to v rámci výukového programu potřebovali. Proto je potřeba celou trasu velmi dobře znát a podle toho řadit plánované aktivity tak, abychom k prezentaci nebo určitým činnostem vybrali nejvhodnější místo na trase a zároveň dodrželi logiku programu. Často se stává, že máme na trase tzv. hluché místo, které nesouvisí s tématem. Většinou tomu nelze zabránit a vy tudy musíte projít, neboť není jiná možnost vedení trasy. Pak je důležité, abychom do programu zařadili tzv. přechodové aktivity, při nichž žáci neztratí pozornost. O přechodových aktivitách se dozvíte více v kapitolách Struktura programu a Výukové metody. Na každé trase doporučujeme najít nějaký zlatý hřeb. Může to být krásná vyhlídka, zajímavý skalní útvar, vodopád, velký strom, zkrátka cokoli, co žáky zaujme a co je necháme patřičně prožít. To nám pomůže vytvořit u žáka pozitivní vztah k navštívenému místu. Podobného efektu ale můžeme dosáhnout, pokud použijeme specifické metody práce. Na trase nezapomeneme vybrat vhodná místa na odpočinek a svačinu, kde budou mít žáci dostatek prostoru pro volný pohyb a budou chráněni před sluncem nebo větrem. Ideální je, pokud se nám podaří trasu naplánovat do kruhu nebo z bodu A do bodu B. Pro žáky je příjemnější, když nemusí absolvovat část trasy dvakrát a také zajištění dopravy bude snazší. Obecné zákonitosti o lesích, polích, lukách a vodě lze prezentovat de facto v jakémkoli prostředí, kde se tyto přírodní složky vyskytují. Za tím účelem nemusíme jezdit nikam daleko a využijeme blízké okolí, které dobře známe. Budeme-li se ale zabývat biodiverzitou, konkrétními druhy rostlin a živočichů, celými biotopy nebo složitějšími ekologickými vazbami, 30 měli bychom najít takovou lokalitu, v níž jsou prezentované jevy dostatečně názorné a jsou pro vybranou lokalitu typické. 31 Lokalita svým charakterem a přírodními podmínkami nabízí vhodné prostředí pro dosažení stanovených cílů programu: můžeme volit jak atraktivní, přírodně cenné lokality v chráněných územích, tak i běžné lokality v okolí škol a středisek ekologické výchovy, na kterých lze rovněž demonstrovat řadu ekologických a environmentálních témat. Trasa programu vede místy, která umožňují názornou prezentaci tématu. Trasa využívá stávajících turistických cest nebo stezek, případně se pohyb mimo ně řídí ustanovením zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Délka a náročnost trasy je zvolena s ohledem na fyzickou zdatnost cílové skupiny tak, aby účastníci nebyli vyčerpáni a měli dostatek energie na aktivní zapojení se do programu. Program pokud možno začíná a končí v místech, která jsou přístupná pomocí veřejné dopravy.

16 Délka a náročnost trasy Doporučujeme, aby trasa pro čtyřhodinový výukový program byla dlouhá maximálně 3 až 4 km a byla přiměřeně fyzicky náročná, aby ji bez problémů zvládli i průměrně zdatní žáci. Při delší trase se program může změnit ve vyčerpávající pochod, během něhož žáci postupně ztrácejí zájem o prezentovanou problematiku. Každou trasu je potřeba plánovat také s ohledem na bezpečnost účastníků. Především je potřeba myslet na to, že tam, kam se bez problémů vejde skupinka např. čtyř lidí, se v počtu dvaceti a více vůbec nemusíte vměstnat. Že při pochodu úzkými pěšinami se vám velká skupina roztáhne na 20 až 30 metrů a ztrácíte přehled o tom, co se děje v zadní části. Také si uvědomte, že za mokra bývají cesty hůře schůdné, což může výrazně zpomalit průběh programu a můžete se snadno dostat do časové tísně. Podobných problémů nás může potkat nepočítaně. Teprve několikeré odzkoušení výukového programu odhalí všechna potenciální nebezpečí a úskalí námi vybrané trasy. Pilíře pod drobnohledem Pomůcky Ne u všech typů výukových programů je nutné volit takto dlouhou trasu. V určitých případech je možné pracovat i na jednom místě, např. pokud zkoumáme biodiverzitu konkrétní louky. I v tomto případě však řešíme přístup na lokalitu a její vhodnost vzhledem ke stanovenému tématu a cílům. Dopravní dostupnost Posledním faktorem, který může poměrně hodně ovlivnit, jestli bude výukový program navštěvovaný, je jeho dopravní dostupnost. Určitě platí, že čím snazší a kratší je doprava do místa konání výukového programu, tím je o něj větší zájem. Proto doporučujeme vybírat především lokality, které jsou dostupné pomocí hromadné dopravy. Ani takto se většinou účastníci programu nedostanou přímo do místa jeho začátku. To úplně nevadí, ale přesun od zastávky by pak neměl být delší než 30 minut. Tento čas musíme vždy zahrnout do celkové délky výukového programu a musíme počítat s tím, že ho potřebujeme i na zpáteční cestu. Pokud by měl být přístup výrazně delší, je lepší zvolit individuální způsob dopravy, například pronajatý autobus. Faktorů, které by měl člověk brát v potaz při výběru vhodného území pro svůj výukový záměr, je poměrně hodně. Někdy je opravdu velmi těžké všechno skloubit a občas se musíme vydat cestou kompromisů. Ale nebojme se toho. Žáci určitě ocení, když je vezmeme z učeben do míst, která neznají, a nabídneme jim jiný způsob výuky. Pomůcky jsou nedílnou součástí výukového programu. U terénních programů najdeme jistá specifika a odlišné požadavky. Všechny pomůcky využívané při terénních programech musí mít samozřejmě vlastnosti, které očekáváme od výukových pomůcek obecně (bezpečnost, praktičnost, názornost, adekvátnost). Protože se pohybujeme v oblasti environmentální výchovy, měly by být zároveň šetrné k životnímu prostředí. Zvláštní kategorií, ale v našem případě velmi významnou, je přírodnina, která se v rukou lektora či učitele stává pomůckou. Přírodnina Terénní výukový program často využívá jako pomůcky i přírodniny nalezené v místě konání. Typickou pomůckou je živá či neživá přírodnina. Může to být rostlina, ať už ve svém biotopu, nebo utržená rukou žáka či učitele, živočich ve sklenici pod lupou, kámen, vzorek půdy, pobytové znamení nebo sklenice s vodou z potoka apod. V kapitole Zajištění bezpečnosti během programu se věnujeme nebezpečí újmy žáků v důsledku manipulace s jedovatými organizmy nebo rizikům alergických reakcí. Někdy hrozí, že během programu ublížíme zvířeti či rostlině. Chráněné druhy bychom podle výkladu zákona vůbec neměli chytat 32 a trhat. Živočicha můžeme neopatrnou manipulací zranit nebo zabít, což kromě týrání zvířete může vést i k psychickému traumatu 33 Učební pomůcky jsou účelné a praktické, kvalitně zpracované a bezpečné, za tím účelem jsou pravidelně kontrolovány a obnovovány. Zvolené učební pomůcky a jejich používání jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí. Jako učební pomůcky využíváme přednostně přírodniny nacházející se v místě konání programu.

17 u žáka. Používáním měkkých pinzet a exhaustorů při sběru edafonu (půdních organizmů) nebo využitím štětečků při transportu vodního hmyzu se vyhneme jejich poškození nebo alespoň riziko snížíme. Pomůcky, u nichž může být s hygienou problém, čistíme vždy před začátkem programu a nosíme je ve sterilním obalu zvlášť od ostatních pomůcek. Živé přírodniny neodnášíme z jejich přirozeného prostředí, výjimkou je tvorba herbáře nebo sběr rostlin na tzv. poznávačku. Naopak Didaktická a názorná pomůcka pokud si žák z programu odnese kousek typické horniny, plod stromu apod., je to ideální upomínka na program a motivace pro další Práce s pomůckou musí být snadná a pochopitelná. Pomůcka by měla být uzpůsobena k účelu, pro který ji používáme. Kartičky, na studium problematiky. nichž mají být vyobrazeny plody dřevin, už nemusí nést další informace (pokud je nebudeme využívat). Všechny texty, čísla a další obrázky jen odvádějí pozornost a pletou žáky. Obrázky nechť jsou jednoduché, ideálně kresby (kresba je obecně názornější než Pomůcka šetrná k životnímu prostředí fotografie, zobrazuje to, co potřebujeme rozdíly mezi druhy apod.). Při výrobě pomůcek dáváme přednost materiálům z obnovitelných zdrojů (papír, dřevo). Dokonce lze někdy jít i tak daleko (zvlášť pokud tuto skutečnost daný program řeší), že použijeme certifikovaný materiál (FSC, PEFC), recyklované suroviny, ekologicky šetrné Je-li pomůckou přístroj (třeba GPS), ať má velmi snadné ovládání a mluví česky. Lepší je používat přístroje, jejichž funkci lze výrobky nebo produkty ekologického zemědělství (bavlna ). snadno fyzikálně vysvětlit. Dáváme tak například přednost klasickým analogovým teploměrům a vlhkoměrům, které využívají změny objemu látky při změně teploty či délky při různé vlhkosti apod. Pro měření výšky stromu jsou lepší matematické postupy (logaritmus, Zvažujeme ale také trvanlivost pomůcek na jedné straně je papírová pomůcka, která se rychle zničí a je potřeba ji často obnovovat; podobnost trojúhelníků) než digitální laserová měřidla. na druhé straně je nerecyklovatelná a ne příliš ekologická laminovaná pomůcka, která však vydrží nesrovnatelně déle a odolá i nepříznivým klimatickým podmínkám. Fakt, že ne vždy je lepší profesionální pomůcka, si představíme na příkladu dalekohledu. Žákům, pro které není práce s dalekohledem rutinou, je ideální dát do ruky lehčí dalekohled s průměrnou světelností, ale menším zvětšením. Těžký dalekohled žáci při vlastním Bezpečná pomůcka pozorování nezvednou k obličeji, aniž by se jim neroztřásly ruce. Při velkém zvětšení zase neudrží pozorovaný objekt v zorném Bezpečná pomůcka by neměla žákům nijak ublížit nebo je poranit. Při manipulaci s ní žák nemá pocit strachu. U pomůcek, které poli, zvláště když se objekt pohybuje (pro ornitologii doporučujeme zvětšení 40 a světelnost 8 10). nejsou pro žáky zcela bezpečné, na to upozorníme, seznámíme žáky s postupem práce, jsme neustále nablízku (ostrý nůž, pomůcky na odlov hmyzu). Některé pomůcky můžou být nebezpečné naopak pro živočichy (tvrdé pinzety ). Praktická pomůcka Praktičnost je snad nejcennější vlastností, zvláště u pomůcek, které si vyrábíme sami. Ideální pomůcka se dá složit na malý rozměr, Snažíme se předvídat, aktivně vyhledávat a odstraňovat možné zdroje nebezpečí (například zastřihneme ostré rohy zalaminovaných je jednoduchá, relativně levná (například lžíce na vybírání hmyzu z trouchnivého pařezu nebo míček na zjišťování rychlosti říčního kartiček). Nářadí a pomůcky musí být v dobrém technickém stavu. Samozřejmostí je používání ochranných pra- proudu). Praktičnost najdeme i v jednoduchosti (s pomůckou se naučí pracovat i podprůměrný žák) a relativní nezničitelnosti (odolné covních pomůcek (rukavice, holínky). V lékárničce je nutné mít mimo jiné i takové prostředky, které můžou ošetřit zranění od materiály), nebo naopak postradatelnosti (když zničíme metrový klacek, jednoduše pořídíme nový). Praktičnost lze spatřovat i v jednoduché výukových pomůcek předpokládané (používáme-li nože, nůžky nebo žiletky, existuje pravděpodobnost, že se žák řízne nebo údržbě (omyvatelná, jednoduše lze vyprat, opravit). bodne). Na co si dát pozor u pomůcek, které si sami vyrobíme, a u věcí, kterými nahradíme profesionální pomůcky? Často zápolíme s estetikou Pokud necháme žáka poslepu sahat na neznámý předmět, ujistíme ho, že nejde o nic živého, trus, mrtvého pavouka (samozřejmě (staré hliníkové ohnuté vidličky a lžičky namísto pinzet) a bezpečností (lupa vložená do víčka, které má ostré otřepy). Zkušení slib dodržíme i skvělý program pokazí ztráta důvěry v pedagoga). lektoři ale určitě potvrdí, že právě jednoduché pomůcky, které jsme si sami vyrobili a mají nápad, učitelé a kolegové ze středisek rádi kopírují. Pro terénní programy je asi nejpraktičtější pomůckou podložka na psaní s klipem na uchycení pracovního listu. Hygienická pomůcka Hygiena jde ruku v ruce s bezpečností. Problém hygieny se týká většinou okamžiku, kdy žáci používají něco primárně nehygienického Estetická pomůcka (sbírají trus, berou do ruky něco jedovatého, studují uhynulého živočicha, dobývají kameny, loví v potoce, půdě apod.) a potom Že se má pomůcka žákům líbit a má být estetická, je možná zbytečné dodávat. Podívejme se, kde se v estetice nejvíce chybuje. mají svačit. Pak musíme zajistit místo, kde si před svačinou umyjí ruce (stačí potok nebo pitná voda v PET láhvi). Obrazový materiál: Dnes je řada používaných obrázků stažena z internetu. Pomiňme teď problematiku autorských práv a podívejme se na kvalitu dat. Pokud chceme obrázek tisknout a využívat ve výuce, měl by mít rozlišení alespoň 300 DPI. Při menším rozlišení Druhý okamžik nastává, když účastníci programu vkládají pomůcky do úst. Exhaustor na nasávání hmyzu je lepší mít buď balonkový, je výsledný obraz rozostřený nebo příliš malý. Pokud chceme obrázek kreslit sami, měli bychom být zručnými kreslíři. Jednoduché který do úst vkládat nemusíme, nebo může mít každý žák svůj exhaustor (nebo náhubek). Když pijeme vodu ze studánky nebo nákresy nebo náčrty můžou být vlastní výroby, odborné kresby raději zadávejme ilustrátorům. Pokud lektor ukazuje obrázek celé 34 ochutnáváme čaj z bylin, je potřeba vždy po použití hrnek umýt, případně mít hrnek pro každého žáka. skupině a popisuje ho, měl by mít formát alespoň A4. 35

18 Texty: Pro texty platí, že mají být dostatečně stručné (úměrně věku a požadovanému úkolu) a dostatečně velké, alespoň 14 bodů. Používáme jeden, maximálně dva typy písma, neexperimentujeme s pozadím, ideální je černé písmo na bílém papíře. Pozor, pokud čteme text v terénu, může být přesvětlen v plném slunci nebo naopak hůře čitelný v lesním šeru, lesknout se Nikdy nenecháváme žáky číst obsáhlejší text za chůze. Pracovní listy: Jde o pomůcku doplňující výukový program. Důležitá je nejen návaznost na program samotný, ale také estetika (neumělý pracovní list na pomačkaném měkkém papíře, mnohdy na šmíráku, nejčastěji skončí v koši). Pilíře pod drobnohledem Organizační zajištění terénního výukového programu Čistota: Pomůcky pro odchyt hmyzu, planktonky, sítka, krabičkové lupy a misky, to všechno je potřeba po každém programu umýt, po týdnu používání jsou sítka zažloutlá a zatuchlá. Materiál: Příjemnější a většinou estetičtější jsou přírodní materiály, před plastem dáváme přednost dřevu, kovu a sklu. U všech materiálů musíme zvážit jejich klady a zápory při našem způsobu použití pomůcky. Například zkumavky a nádoby na odchycené bezobratlé živočichy můžeme pořídit plastové nebo skleněné. Plastové jsou odolnější do terénu, ale brzy se poškodí a přestávají být průhledné, což je u pozorování živočichů zásadní problém. Skleněné zkumavky a nádoby jsou odolnější vůči drobnějšímu poškození (zejm. poškrábání), ale musíme u nich dbát zvýšené opatrnosti, protože pokud se rozbijí, můžou se děti pořezat. Při přípravě programu platí pravidlo, že méně je někdy více. Pomůcky by se měly vejít do jednoho batohu, abychom místo lektora nepřipomínali spíše soumara a program samotný nezahltili nadbytečnými pomůckami. Pomůcky je třeba během programu kontrolovat, aby si je některý z žáků neodnášel místo získaných dovedností nebo aby nezůstaly někde v přírodě ležet. Sklenice, provaz nebo síťka se můžou stát pastí pro drobné živočichy, lupa zapálit les, ostrý předmět poranit zvíře nebo člověka. Vlastní organizace návštěvy terénního výukového programu, který je školám poskytován formou externí služby, je pro učitele poměrně náročná, proto je potřeba poskytnout mu co nejpřesnější informace a instrukce s dostatečným předstihem, aby je mohl předat i žákům, aby se tak mohli všichni na program dobře připravit. Pokud toto podceníme, můžou nám i zdánlivé maličkosti, jako předčasné ukončení programu nebo nedostatečné vybavení účastníků, zkomplikovat celou akci. Proto účastníkům a doprovázejícím pedagogům sdělujeme především informace o místě setkání, charakteru trasy, době trvání programu, dopravní dostupnosti, tématu a vybavení, které budou účastníci potřebovat. Pokud si program připravuje sám učitel, bude mít pravděpodobně všechny potřebné informace, uvedené a komentované v následujícím textu, k dispozici. Přesto věříme, že toto shrnutí může i pro něj být inspirací a kontrolou před vlastní organizací akce. Informujeme, kde se program koná, v kolik hodin začíná a kolik času je na celou akci potřeba Účastníkům poskytneme přesný popis místa, kde výukový program začíná, a čas, kdy se tam sejdeme. Pokud se na místo lze dostat pomocí hromadné dopravy, je vhodné, když se lektor s účastníky domluví tak, aby jim spoje dobře navazovaly na začátek a konec programu. Účastníky je potřeba upozornit, že každý výukový program je předem důkladně naplánován a počítá s určitým časovým rámcem, aby žáci zvládli projít celou trasu a mohli realizovat všechny připravené aktivity. Bez předchozí domluvy s lektorem nelze program zkrátit, aniž by se to podepsalo na jeho kvalitě. Účastníci by proto měli mít naplánovanou dostatečnou časovou rezervu jak 36 na cestu na lokalitu, tak na cestu zpět, aby mohli program absolvovat v celém jeho rozsahu. 37 Účastníci programu předem obdrží organizační instrukce, v nichž je uvedeno zejména: místo a čas konání, stručný popis programu a výukových metod, náročnost trasy a případná rizika programu. Účastníci programu předem obdrží přehled doporučeného vybavení. Vlastní realizaci předchází domluva lektora s doprovázejícím učitelem ohledně jeho zapojení do programu, specifických potřeb žáků, jejich motivace a znalostí souvisejících s obsahem programu.

19 Informujeme, jak bude program probíhat Účastníky předem dobře seznámíme s tématem programu a způsobem práce. Vysvětlíme, co budou potřebovat a jaká bezpečností opatření a pedagogický dozor je potřeba zajistit. Abychom dosáhli stanovených výchovně-vzdělávacích cílů, je potřeba předem vědět, jaké penzum znalostí žáci mají. Proto se učitele vždy ptáme, jak program zapadá do jejich výukových plánů, co o dané tematice žáci již vědí a na co můžeme navazovat. Velmi užitečné je, když se předem dohodneme, jakou roli bude během programu plnit doprovázející pedagog zda bude lektorovi vypomáhat s přípravou a vedením aktivit. Další možná role pedagoga je, že se aktivně účastní, tj. dostává se do stejné role jako žáci, nebo své žáky pouze doprovází a sleduje program tak, aby mohl na konci dát připomínky k celé akci. Pilíře pod drobnohledem Zajištění bezpečnosti během programu Informujeme, kudy vede trasa programu a jak je náročná Poskytneme účastníkům co nejpřesnější popis trasy, ve kterém bude uvedena její délka, fyzická náročnost i terénní charakteristika (např. zda trasa vede po zpevněných cestách, nebo volným terénem, jestli je dobře schůdná i za mokra, jestli na trase jsou potenciálně nebezpečná místa jako úzké pěšiny, příkré srázy, vodní plochy atd.). Doporučujeme přidat i podrobný plánek trasy. Nezapomeneme se optat na případná specifika skupiny nebo zdravotní omezení jednotlivců a domluvíme se, u koho bude lékárnička s první pomocí. Připravíme seznam doporučeného vybavení Účastníci jakéhokoli terénního výukového programu by s sebou vždy měli mít následující vybavení. Tento seznam by měli obdržet včas, aby se mohli na program dobře připravit a mohli si ho užít, aniž by je trápily puchýře, žízeň, chlad nebo naopak spalující slunce. Pevná turistická obuv: pokud možno nepromokavá a prošlápnutá, nevhodné jsou sandály, lodičky a plátěné kecky (pozor, žáci často uvedenou obuv vůbec nevlastní, nedivme se proto, když tento pokyn nedodrží a přijdou v botách, které jsme do terénu nedoporučili). Oblečení do přírody: vhodný je oděv s dlouhým rukávem, kalhoty s dlouhými nohavicemi, nepromokavá bunda nebo pláštěnka. Jako ochranu proti sluníčku doporučujeme kšiltovku nebo šátek a sluneční brýle (pokud celá trasa programu nevede lesem). Oblečení by mělo být vrstvené, aby se dalo svlékat či oblékat podle momentálního počasí. Za chladného počasí mějte dostatek teplého oblečení, případně i rukavice a čepici. Batůžek: slouží pro uložení oblečení, jež zrovna nebudou mít žáci na sobě, a pro uložení jídla a pití na cestu. Naprosto nevhodné jsou igelitky, kabelky nebo tašky přes rameno, které překážejí ve chvílích, kdy mají žáci pracovat např. s pomůckami. Jídlo a pití na cestu: doporučujeme takové jídlo, které v teplém počasí nepodléhá snadno zkáze či destrukci. K pití doporučujeme neslazené nebo mírně slazené vody, v chladnějším počasí termosku s čajem. Svačinu opravdu nepodceňujme, protože při pobytu venku vyhládne každému. Psací potřeby: postačí obyčejná tužka a guma, ve vlhkém počasí propiska na papír špatně píše. Repelentní přípravky a antihistaminika: výukový program se odehrává v prostředí, kde hrozí napadení klíštětem nebo bodavým hmyzem, proto je vhodné se na to připravit. Alergici by u sebe měli mít léky, které užívají. Lektor i doprovázející pedagog by u sebe měli mít mobilní telefony, aby jakékoli nejasnosti mohli operativně vyřešit. Pravděpodobnost vzniku úrazu nebo drobného poranění bude při terénních výukových programech existovat vždy, i když se budeme snažit dodržovat preventivní bezpečnostní opatření. Potenciální rizika by však neměla vést k omezení kontaktů dětí s přírodou, neboť právě pobyt v ní je jedním z rozhodujících faktorů, které přispívají k formování osobnosti dětí předškolního a mladšího školního věku. Důležité tedy je, abychom si uvědomovali míru těchto rizik a uměli je minimalizovat. S problematikou zajištění bezpečnosti se setkáváme téměř ve všech kapitolách této publikace, ať už se jedná o výběr lokality, výběr aktivit a metod, pomůcek, ale i dalších oblastí. Následující text je souhrnem toho nejpodstatnějšího pro bezpečné a zdárné vedení terénních výukových programů. Jde nám o to, aby rozmanitou a smysluplnou činnost s žáky nezmařila zbytečná pochybení a úrazy. Odpovědnosti Terénní ekologické výukové programy bývají školám nabízeny většinou jako služba a jsou součástí výuky. Odpovědnost za žáky a zajištění dohledu nad nimi je tedy na škole. Po celou dobu programu má právní odpovědnost za svěřené žáky doprovázející učitel. Ten má proto i poslední slovo a právo veta při aktivitách, manipulaci s pomůckami či přírodninami, které se mu pro činnost žáka nezdají adekvátní nebo bezpečné. Učitel, který je současně lektorem programu, má za bezpečnost žáků vždy osobní a právní zodpovědnost. Další důležité věci doplňujeme dle potřeb konkrétního výukového programu. Lektor by měl vyžadovat učitelovu přítomnost na programu např. z důvodu možného poranění dítěte, kdy je potřeba zajistit jeho ošetření či doprovod na ošetření, následného hodnocení programu a možnosti navázat na něj ve výuce. Z uvedeného vyplývá, že Upozornění! Drahé předměty různé typy elektronických přehrávačů (DVD, MP3 apod.), šperky a vysoké obnosy peněz na je potřeba doprovázejícího pedagoga předem podrobně seznámit s obsahem a průběhem programu. Předejdeme tak zbytečným 38 terénní výukový program nepatří a doporučujeme je nechat doma. nedorozuměním a škola bude mít možnost zajistit adekvátní bezpečnostní opatření. 39 Po celou dobu trvání programu nese odpovědnost za žáky doprovázející pedagog školy, který je předem informován o obsahu a průběhu programu. Lektor je odpovědný za výběr bezpečné trasy, bezpečných aktivit a pomůcek. Lektor má provedenou a sepsanou analýzu rizik, která hrozí při realizaci programu. Lektor si od doprovázejícího pedagoga vyžádá informace o zdravotním stavu, případně jiných omezeních účastníků programu. Před zahájením programu je lektor povinen poučit účastníky o bezpečnosti práce a pohybu v terénu. Doporučujeme mít o poučení písemný záznam. Lektor u sebe má lékárničku a umí poskytnout první pomoc. Organizátor programu je povinen zajistit odborné vedení aktivit vyžadujících specifickou kvalifikaci.

20 Ačkoli to vypadá, že lektor je zproštěn plné odpovědnosti, není tomu tak. Primární právní odpovědnost za svěřené žáky nese učitel, ale je třeba podotknout (dle reálné zkušenosti), že v případě vážného úrazu účastníka programu by byl předmětem vyšetřování i lektor a jeho případný podíl na zavinění úrazu. V každém případě lektor není zproštěn určité morální odpovědnosti, kterou nese současně s učitelem. Je naopak (oproti učiteli) primárně na lektorovi, aby vybral bezpečnou trasu, zvolil bezpečné aktivity a metody, připravil kvalitní bezpečné pomůcky a snažil se o zajištění zdárného průběhu celé akce např. formou předem daných písemných instrukcí. Analýza rizik neslouží pouze ke zmírnění rizika, které přináší program, ale k vytvoření bezpečného programu. Rizika jsou proto při sestavování analýzy hodnocena z hlediska pravděpodobnosti vzniku, potenciálních dopadů, výchovných přínosů 2 a velikosti úsilí, které by bylo potřeba vynaložit na jejich zmírnění. Existuje-li riziko vážného úrazu, které není nepravděpodobné a nemůžeme ho odstranit, je potřeba provést modifikaci programu. Tímto způsobem se otázka bezpečnosti posouvá od přenášení odpovědnosti (na pedagoga, na žáka poučením) k vytváření bezpečných programů. Analýza rizik programu, poučení o bezpečnosti a zdravotnická prevence Lektor si je vědom rizik programu a ví, jak je minimalizovat. Jejich analýzu provádí písemně již při tvorbě programu, následně ji pak doplňuje během pilotních i dalších realizací. Tím, že ji po každém programu aktualizuje, si ověřuje, zda je stále v jeho silách v dostatečné míře zajistit bezpečnost žáků. K tomu mu dopomáhá jednak plán rozložení aktivit (např. omezení běhavých aktivit po fyzicky náročných), předchozí supervize programu jiným pracovníkem střediska či přímo učitelem při programu, zkušenosti lektora s reakcemi žáků (aktuální stav únavy apod.), empatie k nim i schopnost potřebné improvizace. Níže uvedená tabulka vytyčuje celková rizika terénního programu a umožňuje jejich ošetření. Příklad formuláře pro kontinuální analýzu rizik: 1 Před začátkem každého programu je nutné poučit žáky o bezpečnosti a stanovit pravidla programu. Upozornění na konkrétní rizika by mělo opětovně předcházet každé potenciálně rizikové činnosti nebo aktivitě. Je uměním a zkušeností lektora zvolit správné hranice bez omezení kreativity dětí a zároveň zajistit bezpečnost programu. Všichni lektoři by měli znát postup při první pomoci, ale především ji musí umět prakticky poskytnout. A to i přesto, že se při terénních programech nejčastěji řeší situace, které jsou zvládnutelné i bez profesionálního zdravotnického zásahu či velkých odborných znalostí. Ponejvíce se jedná o drobné úrazy, jako jsou třísky, puchýře, bodnutí hmyzem, nevolnosti nebo alergie. Praktickou dovednost poskytování první pomoci lektoři získají na zdravotnických kurzech. Znalosti i dovednosti první pomoci by měly být každoročně oživovány. 3 Typ rizika Kdo může být ohrožen Přijatá opatření Navrhovaná opatření Dovednosti lektora (výdej potravin, speciální aktivity) Kluzké povrchy Používání nástrojů Uživatelé léků a alergici Nebezpečné situace (dítě opustí skupinu, napadení dospělým ) Bezpečnost místa pro volnou hru (nízké větve, střepy v trávě) Postup v případě úrazu/problému Poranění vzniklá při programech jsou hodnocena jako školní úrazy, proto je učitelé zapisují do svých školních knih úrazů a drobných poranění, a následně o nich informují zákonné zástupce dítěte a vyřizují další náležitosti. Lektorům se však doporučuje, aby si poranění též zaznamenávali a předešli tak pozdějším nedorozuměním s učiteli či rodiči zraněných dětí. Záznam postačí zapsat do sešitu v lékárničce s údaji o vzniku náhlého stavu a dalšími potřebnými náležitostmi. Právní povinnost zabezpečit lékárničku na akce školy, tj. i v případě terénních výukových programů, mají též učitelé. Z praxe však vyplývá, že o této povinnosti, související s jejich odpovědností za svěřené žáky, nevědí či ji neplní nebo spoléhají na realizátora programu. Proto doporučujeme, aby na programy lektoři nosili alespoň příruční lékárničku, případně na tuto skutečnost doprovázejícího pedagoga prokazatelně upozornili např. v soupisu doporučeného a nezbytného vybavení na program. O kvalitě poskytnutí první pomoci rozhoduje mj. samotný obsah lékárničky. Její doplňování a kontrola prošlého zdravotnického materiálu by měly být samozřejmostí a měly by se stát pravidelnou součástí přípravy na program. Vybavení 4 lékárničky má odrážet možná rizika programu, jeho aktivit a lokality. Za součást krizového vybavení v terénu pro poskytnutí či dovolání se pomoci je dnes považován i nabitý mobilní telefon. Léky může dětem ordinovat pouze lékař; léky (i mimo lékařský předpis) můžeme dětem podávat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Užívají-li děti nějakou medikaci z důvodu svého zdravotního stavu či omezení, jsou tyto léky uvedeny v písemných formulářích školy. V takovém případě by děti měly mít tyto léky vždy při sobě nebo v případě mladších dětí svěří rodiče léky po dohodě učiteli. Je důležité vždy myslet na to, že nikdy nelze přesně odhadnout reakci na léky. Rizika spojená s počasím Doporučený obsah lékárničky do terénu Léčiva: Volně dostupné tablety antipyretika, analgetika, antiflogistika (při horečce, bolesti, zánětu) např. paralen a ibalgin (pozor!!! aspirin nebo acylpirin nejsou určeny pro děti, věnujte pozornost příbalovému letáku). Antihistaminika při zhoršení sezonních alergií, ale i popíchání včelou, vosou např. sanorin-analergin kapky, zodac nebo zyrtec, fenistil gel. K výplachu oka např. ophtal nebo borovou vodu (u ní pozor na krátkou exspirační dobu). Dezinfekční prostředek např. betadine, septonex nebo jodisol eventuálně peroxid. Obvazový materiál: Gáza hydrofilní Gáza skládaná sterilní (nejlépe 7,5 7,5 cm) Náplasti polštářkové různých velikostí Obinadla hydrofilní sterilní různých velikostí (6 5; 8 5; 10 5 cm) Obinadlo škrtící pryžové (délka 70 cm) Obinadlo elastické (alespoň 2 8 nebo 12 cm) Polštářky (mulový čtverec) Gelaspon (k zastavení neúrazového krvácení z nosu) Popáleninové gely (např. water jel, aqua gel) Pomůcky: Pinzeta anatomická Rouška resuscitační Nesterilní rukavice Trojcípý šátek Nůžky Alu-folie Všechny prostředky v lékárničce musí být čitelně označené názvem a exspirační dobou!

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARIE LATKOVÁ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES Olomouc 2012 Vedoucí práce: PhDr. Hrdličková

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni ZŠ podle projektu NAPLNO Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více