Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"

Transkript

1 Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/

2 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením OBSAH 1. Úvod Koncepce vzdlávacího programu Uební plán Vzdlávací moduly (obsah uiva)... 6 Modul. 1 Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení... 6 Modul. 2 Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením... 7 Modul. 3 Bezbariérová komunikace v praxi Doporuené vyuovací strategie Píruka uitele Seznam píloh

3 1. ÚVOD Vzdlávací program Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením vznikl v prbhu projektu Cesty za poznáním aneb rozvoj kompetencí žák stedních škol v oblasti bezbariérového cestování a komunikace. Projekt byl realizován v letech v Moravskoslezském kraji za finanní podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpotu R prostednictvím Operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost. Vzdlávací program se zabývá rozvojem komunikaních dovedností. Uí žáky porozumt potebám osob se zdravotním postižením, dokázat jim nabídnout a poskytnout (do)pomoc a vyjasovat zkreslené pedstavy, které o lidech se zdravotním postižením vtšina z nás má. Omezí u žák nesmlost a obavy z komunikace s lidmi s postižením. Tyto znalosti a dovednosti jsou základním pedpokladem pro vytváení bezbariérového prostedí a zaleování osob se zdravotním postižením do spolenosti. Program je uren stedním školám, jejichž absolventi budou nebo mohou picházet do kontaktu s osobami se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že kompetence k jednání s osobami se zdravotním postižením je uplatnitelná v každé profesi i v osobním život, lze tento program nebo jeho ásti využít v jakémkoliv vzdlávacím oboru. Tomu je pizpsoben i obsah uiva. Vzdlávací program je koncipován modulov a klade draz na využití metod aktivního uení. Abychom Vám proces zaleování programu do výuky i výuku samotnou usnadnili, pipravili jsme tento soubor edukaních materiál. Obsahuje uební plán, rozpracování uiva do vzdlávacích modul, metodická doporuení pro uitele (Píruka uitele) a uební pomcky pro žáky (Pracovní sešit žáka). Píruka uitele a Pracovní sešit žáka jsou samostatné dokumenty (pílohy) pipravené zvláš pro každý vzdlávací modul. Edukaní materiály nejsou závazným pedpisem pro implementaci programu do školních vzdlávacích program nebo pro vedení výuky. Jde o soubor námt a návod, které sice budete moci okamžit využívat, ale v pípad poteby si je mžete dotváet a upravovat dle svých poteb a možností. V rámci zmínného projektu byl vytvoen ješt vzdlávací program s názvem Cestování bez bariér. Je zamen na cestování osob se zdravotním postižením, které na cest za poznáním, odpoinkem nebo jiným úelem musí zdolávat nejvíce pekážek. Zabývá se otázkami typu: ím se vyznaují rzná zdravotní postižení? Jaká omezení jednotlivá postižení zpsobují? Jaké specifické poteby a požadavky na prostedí a služby vyvolávají? Jaké pomcky používají lidé se zdravotním postižením ke kompenzaci hendikepu? Jak se poskytuje první pomoc? Co je to bezbariérovost? Kde získat a jak vyhodnotit informace o pístupnosti cílové destinace? Jaké jsou zásady tvorby animaních program pístupných pro všechny? aj. Na vzniku obou program, jež jsou Vám pln k dispozici, spolupracovali zástupci partnerských organizací projektu, tj. KAZUIST spol. s r. o., AHOL - Vyšší odborná škola o. p. s., Stední zdravotnická škola Frýdek-Místek a obanské sdružení Trianon. Každý z partner pinesl jiný pohled na danou problematiku, své osobní know-how a zkušenosti z praxe. Na finální podob programu a výukových materiál se svými pipomínkami a námty podíleli také externí spolupracovníci (hodnotitelé) a žáci stedních škol - úastníci pilotního ovování. Soubor edukaních materiál 2

4 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením 2. KONCEPCE VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Název Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením Obecný cíl Cílem vzdlávacího programu je poskytnout žákm stedních škol takové teoretické vdomosti i praktické zkušenosti, které jim piblíží život osob se zdravotním postižením, upozorní na pekážky, které musí pekonávat, a nastíní návod, jak zlepšit pístup k nim a podpoit zaleování osob s postižením do spolenosti. Cílová skupina Vzdlávací program je uren žákm stedních škol jakýchkoliv vzdlávacích obor. Obsah programu Vzdlávací program je sestaven modulov. Zahrnuje tyto vzdlávací moduly: 1) Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení: modul rozvíjí základní komunikaní dovednosti žák a seznamuje se základními pojmy z oblasti zdravotního postižení. Vysvtluje dopady jednotlivých typ zdravotního postižení na každodenní aktivity. 2) Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením: tento model pedstavuje specifika komunikace s osobami s rznými typy postižení, rozvíjí u žák dovednosti pomáhat a jednat s lidmi s postižením. 3) Bezbariérová komunikace v praxi: modul se zamuje na aplikaci znalostí o jednání s osobami s postižením do praxe na reálných situacích zasazených do prostedí volnoasových služeb. Žáci se uí vyjadovat své postoje a obhajovat své názory. Profil absolventa Absolvent tohoto programu získá nové poznatky z oblasti komunikaních dovedností a znalostí o zdravotním postižení. Pochopí zásady jednání s osobami se zdravotním postižením, potlaí pípadné obavy z komunikace a pedsudky vi lidem s postižením. Získané znalosti a dovednosti mže uplatnit ve všech profesích, ve kterých se setká s klienty s postižením, ale pedevším v osobním život. Pínos programu k rozvoji klíových kompetencí a k aplikaci prezových témat Vzdlávací program smuje k rozvoji klíových dovedností, a to zejména: Kompetence k ešení problém - vzdlávání smuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatn ešit bžné pracovní i mimopracovní problémy ve styku s osobami s postižením. Komunikativní kompetence - vzdlávání smuje k tomu, aby absolventi byli schopni komunikovat s lidmi s postižením a dbali základních zásad vyplývajících z omezení, která jednotlivá postižení zpsobují. Personální a sociální kompetence - praktická ást jednotlivých modul zahrnuje cviení zamená na týmovou práci, ešení spolených úkol, podncování práce týmu vlastními návrhy, hodnocení návrh druhých, hledání kompromis. Zamením programu na osoby se zdravotním postižením bude podporováno také vytváení vstícných mezilidských vztah, vysvtlování pedsudk a mýt v pístupu k druhým. 3

5 Obanské kompetence a kulturní povdomí - vzdlávání smuje k zohledování práv osob se zdravotním postižením, jejich individuálních zvláštností a subjektivních poteb a respektování osobnosti druhých. Ve výuce budou rozvíjena rovnž prezová témata. Obsah vzdlávacího programu se dotýká zejména prezového tématu Oban v demokratické spolenosti. Uivo pomáhá vést k rozvoji obanských kompetencí zahrnujících dovednost jednat a pomáhat druhým, v tomto pípad zejména osobám se zdravotním postižením, respektovat jejich práva a osobnost, upevovat pozitivní postoj žák k této skupin osob, což jsou základní pedpoklady pro integraci osob s postižením do spolenosti. Celková hodinová dotace 30 vyuovacích hodin Strategie a organizace výuky Vzdlávací program je zpracován do podoby samostatných modul, které lze do výuky zaadit bu jednotliv, nebo v celém rozsahu, podle asových možností a preferencí škol. Program lze aplikovat jako samostatný pedmt nebo prezové téma. Vybrané moduly nebo témata lze využít také k zatraktivnní stávající výuky profilujících pedmt nebo jiných výchovn-vzdlávacích akcí. Vtšina témat a modul mže probíhat ve škole (tíd). Projektová výuka, která je do programu také zaazena (modul 3. Bezbariérové cestování v praxi), vyžaduje samostatnou práci žák v terénu. Dležitou souástí aktivního uení je práce v malých skupinách (optimální je skupina o velikosti +/-12 žák). Personální a materiální zabezpeení Krom obecných, pedagogických kompetencí uitele, vyžaduje realizace výuky uritou znalost tématu. Proto je souástí metodických materiál také teoreticko-odborná ást, která usnadní vyuujícím pípravu na výuku. Další informace k tématu je možné erpat z doporuených zdroj a dotvoit si tak výukový materiál k obrazu svému, resp. k úrovni znalostí a zkušeností žák. Jednotlivá témata byla zpracována na úrovni žák stedních škol - zaáteník, kteí s daným tématem nemají zkušenost. K projektové výuce (vzdlávací modul 3. Bezbariérová komunikace v praxi) je poteba pizvat (zajistit úast) hosta se zdravotním postižením za úelem besedy s žáky. Výukové prostory: k výuce vystaí klasické tídy. Doporuujeme však uebny s mobilním nábytkem, umožující variabiln uspoádat stoly a židle. Uspoádání uebny považujeme za dležité pro uplatnní aktivních výukových metod. S ohledem na navrhované metody je vhodné uspoádat lavice do kruhu (písmene U) nebo je rozmístit v celém prostoru uebny a usnadnit tak práci ve skupinách. Tradiní uspoádání uebny aktivní výuku limituje. Výuka vyžaduje zajištní standardních výukových prostedk, jako je tabule nebo flipchart, dataprojektor, PC nebo notebook v. pipojení k internetu a psací poteby pro žáky i uitele. Každý žák musí mít k dispozici Pracovní sešit nebo alespo pracovní listy pro daný tematický celek. Pro vzdlávací modul 2. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením je vhodné zajistit základní kompenzaní pomcky, zejména mechanický vozík, za úelem možnosti simulace jednotlivých typ postižení. Soubor edukaních materiál 4

6 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením 3. UEBNÍ PLÁN Vzdlávací modul 1. Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení 2. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením 3. Bezbariérová komunikace v praxi Rozsah (poet vyuovacích hodin) Doporuené rozvržení modul do roník 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník Poznámky Doporuené rozvržení je pouze orientaní. Obecn se dá íci, že náronost vzdlávacího programu odpovídá úrovni žák 2. a vyšších roník stední školy. Rozvržení by mlo být pizpsobeno rozvržení píbuzných (souvisejících) pedmt a oblasti vzdlávání i dosavadním znalostem žák. 5

7 4. VZDLÁVACÍ MODULY (OBSAH UIVA) Vzdlávací modul 1. Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení asová dotace Vstupní pedpoklady/ požadavky Cíle 8 vyuovacích hodin Vstupní pedpoklady: nejsou stanoveny. Vzdlávací modul nenavazuje na ostatní moduly pímo, lze jej uplatnit i samostatn. Cílem tohoto modulu je získání základních informací o složkách komunikace a typech zdravotního postižení v. souvisejících problém. Absolvování tohoto modulu umožní žákm lépe porozumt významu komunikace a možnostem zalenní osob se zdravotním postižením do spolenosti. Po absolvování modulu žák: objasní význam komunikace a její vliv na utváení mezilidských vztah, uvede a použije zásady efektivní sociální komunikace, orientuje se v základní terminologii a klasifikaci zdravotního postižení, uvede situace, které znevýhodují osoby s postižením, vysvtlí vlastními slovy význam integrace osob se zdravotním postižením do spolenosti. Obsah uiva Modul obsahuje informace o komunikaních dovednostech a složkách komunikace, základní terminologii a klasifikaci zdravotního postižení, informace o dopadech zdravotního postižení na kvalitu života. Uivo je rozdleno do dvou tematických celk: 1. Komunikace 2. Zdravotní postižení Doporuené metody a formy výuky Uební a materiálntechnické prostedky Metody: klasické výukové metody (výklad, rozhovor, práce s textem, práce s obrazem) a aktivizující metody výuky (diskuse, didaktická hra, problémová výuka, inscenaní metody) Formy: hromadná výuka, skupinová práce Pracovní sešit žáka, psací poteby, tabule/flipchart, PC s projektorem, pomcky na kreslení (pastelky/fixy), šály/šátky, bonbony (velké, balené), stuha/provázek, nžky, stopky, barevné papíry, isté papíry (A1, A4), obrázky z asopis nebo internetu zachycující osoby se zdravotním postižením a pílohy Píruky uitele (prezentace a dokumenty) Soubor edukaních materiál 6

8 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením Vzdlávací modul 2. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením asová dotace Vstupní pedpoklady/ požadavky Cíle 16 vyuovacích hodin Vstupní pedpoklady: nejsou stanoveny. Vzdlávací modul nenavazuje na ostatní moduly pímo, lze jej uplatnit i samostatn. Cílem tohoto modulu je seznámení se spoleenským vnímáním problematiky zdravotního postižení a se zásadami komunikace s osobami se zdravotním postižením dle jednotlivých typ zdravotního postižení. Absolvování tohoto modulu umožní žákm lépe porozumt specifickým potebám osob s hendikepem a pochopit, že jde o rovnoprávné leny spolenosti. Po absolvování modulu žák: zaujme stanovisko k nejrozšíenjším spoleenským pedsudkm a stereotypm v chování k lidem se zdravotním postižením, zdvodní význam spoleenské odpovdnosti, uvede možné zpsoby potírání diskriminace a negativních spoleenských jev ve vztahu k osobám s postižením, orientuje se v zásadách bžné (každodenní) komunikace s osobami se zdravotním postižením, dokáže pekonat ostych a obavy, navázat kontakt a nabídnout pomoc osob s postižením. Obsah uiva Doporuené metody a formy výuky Uební a materiálntechnické prostedky Modul obsahuje informace pibližující rzné stránky života osob s postižením s cílem pochopit jejich situace, empaticky jim porozumt a efektivn pomoci. Uivo je rozdleno do šesti tematických celk: 1. Pístup ke komunikaním partnerm se zdravotním postižením 2. Specifika komunikace s osobami s pohybovým postižením 3. Specifika komunikace s osobami se zrakovým postižením 4. Specifika komunikace s osobami se sluchovým postižením 5. Specifika komunikace s osobami s mentálním postižením 6. Specifika komunikace se seniory Metody: klasické výukové metody (výklad, rozhovor, práce s textem, práce s obrazem) a aktivizující metody výuky (diskuse, didaktická hra, problémová výuka, inscenaní metody) Formy: hromadná výuka, skupinová práce Pracovní sešit žáka, psací poteby, tabule/flipchart, PC s projektorem, pipojení k internetu, pomcky na kreslení (pastelky/fixy), lepidlo, papíry (A1, A4), pomcky pro simulaci postižení a plnní úkol (obvaz, šátky, berle, hole, mechanický vozík, hrnek, konev/plastová láhev, eurosložka, hebík a kladívko, nžky, simulaní brýle, slepecká hl, voda, sklenika/plastový kelímek, bunda/ svetr, sluchátka/špunty do uší), lánky z tisku nebo internetu ze života osob s pohybovým postižením a pílohy Píruky uitele (dokumenty) 7

9 Vzdlávací modul 3. Bezbariérová komunikace v praxi asová dotace Vstupní pedpoklady/ požadavky Cíle Obsah uiva Doporuené metody a formy výuky Uební a materiálntechnické prostedky 6 vyuovacích hodin + 3 týdny samostatné práce žák Modul navazuje na pedchozí vzdlávací moduly programu Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením. Minimální požadovanou úrovní vstupních vdomostí jsou obecné znalosti o problematice zdravotního postižení a zásad komunikace s osobou se zdravotním postižením. Modul je koncipován jako souást posílení komunikaních znalostí a dovedností v oblasti sociálního rozvoje žáka. Absolvování tohoto modulu umožní žákm lépe porozumt potebám osob se zdravotním postižením a pipravenosti poskytovatel volnoasových služeb na tento segment zákazník. Po absolvování modulu žák: vyhodnotí a interpretuje specifické poteby osob se zdravotním postižením ve vztahu k základním volnoasovým aktivitám, vyhodnotí reálné sociální vazby a vztahy mezi poskytovateli volnoasových služeb a klienty s postižením, navrhne ešení integrace osob s postižením do volnoasových aktivit spolenosti. Modul se zabývá analýzou podmínek pro integraci osob s postižením do volnoasových aktivit spolenosti. Uivo je shrnuto do jednoho tematického celku: 1. Komunikace poskytovatel volnoasových služeb s klienty se zdravotním postižením. Metody: klasické výukové metody (práce s textem), aktivizující metody výuky (diskuse) a projektová výuka Formy: kooperativní skupinová práce, hromadná výuka Pracovní sešit žáka, psací poteby, tabule/flipchart, PC s projektorem, nžky, lepidlo a pílohy Píruky uitele (dokumenty) Soubor edukaních materiál 8

10 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením 5. DOPORUENÉ VYUOVACÍ METODY ekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udlat a já pochopím. (ínské písloví) Navržená témata vzdlávacího programu lze realizovat rznými metodami. My jsme se v souladu s výše uvedeným píslovím zamili na využití aktivizujících metod, praktické procviování a projektové vyuování. K využití tchto metod pro adu obsahových okruh ostatn nabádají i Rámcové vzdlávací programy pro odborné vzdlávání. Aktivizující výukové metody Aktivizující výukové metody jsou efektivním vzdlávacím nástrojem uitele k tomu, aby se žáci mohli aktivn zapojit a podílet na nových zpsobech školní práce, jako je uení cestou ešení problém nebo prostednictvím projektové výuky. K této innosti je nutno žáky vybavit potebnými dovednostmi a postupy racionálního uení. Aktivizující metody jsou proto oznaovány jako edukaní postupy, jejichž prostednictvím vede uitel výuku tak, aby naplnní vzdlávacích cíl bylo dosaženo aktivní uební innosti žák. Problematika aktivizujících metod je velmi obsáhlá a zahrnuje široké spektrum výukových metod. Vzhledem k naplnní cíl jednotlivých vzdlávacích modul budou prezentovány jen vybrané aktivizující metody, které najdou efektivní uplatnní pi realizaci vzdlávacího programu ve školní praxi. Pochopení podstaty aktivizujících výukových metod bude od uitele vyžadovat další studium literárních zdroj, které jsou uvedeny v závru této kapitoly. Metody ešení problém (metody heuristické) Problémové metody spoívají v tom, že pomocí nich ídíme proces výchovy a vzdlávání tak, že formulujeme vhodný uební problém, navodíme problémovou situaci a vedeme žáky k jeho úspšnému vyešení. Proces ešení vzneseného problému koní vyešením problému samotnými žáky za pomoci uitele. Problémová výuka (vyuování) Problémová výuka naznauje, že je pekroen rámec dílí vyuovací metody a spíše se jedná o komplexní metodický systém, v nmž metody ešení problém mají ústední pozici. Podstatou tohoto typu výuky je systematické vytváení problémových situací, které by mly žáka zaujmout, podnítit jeho aktivitu, následn navodit adu myšlenkových operací a pozitivních psychických stav, které v koneném dsledku usnadní proces uení. Didaktické hry Didaktická hra tvoí specifickou vzdlávací aktivitu, jejímž prostednictvím jsou vyvolávány produktivní aktivity žáka a tím rozvoj jeho myšlení. Didaktické hry patí mezi hry s pravidly, což vedle didaktického efektu pináší i významný úinek výchovný. Žák je nucen respektovat platná pravidla hry, což podporuje jeho socializaci, zmíruje negativní afekty pi neúspchu a vede k sebekontrole. Tím, že umožní pochopit vlastní jednání i jednání jiných, a toto jednání kriticky posuzovat, uí i sociální interakci a rozšiují tak možnosti kooperace ve škole. Pokud uitel zaadí didaktickou hru do vyuování, ml by pedem vylouit jakoukoli improvizaci. Znamená to, že má jasný asový plán, sdlí úastníkm pesná a jednoznaná pravidla hry, seznámí s cílem, úkoly a se zpsobem hodnocení výsledk, zajistí materiální poteby pro hru. V prbhu hry dohlíží na dodržování pravidel a registruje výsledky. Úelným zakonením je závrená diskuze, jejímž cílem je spojit prbh a výsledky hry s aktuálním uivem, pop. objasnit povahu reálné situace, která byla hrou modelována. 9

11 Ve vzdlávacím programu jsou zaazeny hry jako kížovky, pesmyky, vdomostní testy, doplovaky, pexesa, šifrované texty apod. Diskusní metody Výuková metoda diskuse je forma komunikace uitele a žák, pi níž si úastníci navzájem vymují názory na dané téma. Žáci pro svá tvrzení uvádjí argumenty na základ svých znalostí. Výsledkem diskuse je spolené nalezení ešení daného problému. Metoda diskuse se v souasné škole vyskytuje v mnoha variantách. Je to nap. panelová diskuse, diskuse u kulatého stolu, debata apod. V mnoha pípadech mže být využita jako prostedek žákovských projekt. Inscenaní metody Metoda bývá oznaována jako hraní rolí, pípadn hraní sociálních rolí. Význam spoívá v hraní a pípadn ztotožnní se s pidlenými rolemi. Vychází z pímé zkušenosti, tj. z pravidla, že žák se nauí mnohem více, když danou roli zahraje, než když je mu zprostedkována jako pasivnímu pozorovateli. Úastníci se musí vžít podobn jako herec do zadaných rolí. Zaazení této metody je vhodné pi završení urité tematické oblasti výuky. Uitel tak mže prostednictvím praktické inscenaní ukázky procviit získané vdomosti a intelektuální dovednosti. Uitel musí promyslet scéná, jenž by ml odpovídat reálné situaci, která se stala nebo by mohla nastat. Žáci by mli znát smysl a úel hraní, herecké výkony musí být pijaty spolužáky tolerantn. Zpsob realizace mže být rozdílný: nestrukturní inscenace - uitel nejlépe pro 2 3 osoby zadá pouze výchozí situaci. Taková improvizovaná inscenace by nemla trvat déle než 5 10 minut, mnohostranné hraní rolí - do inscenace jsou zapojeni všichni žáci, každý žák má svoji roli, oddlené hraní inscenace po skupinkách. V každé skupince je stanovena role vedoucího, který celou inscenaci vede. Komplexní výukové metody Projektová výuka Projektová výuka (projektové vyuování, uení v projektech) je metodou integrace jednotlivých pedmt do jedné innosti s maximálním piblížením této innosti reálnému životu. Mže být jedním z didaktických prostedk, jak pekonávat nedostatky bžného vyuování, pedevším jeho odtrženost od životní praxe, jednotvárnost a stereotypnost školní práce, jednostrann kognitivní uení a malou motivaci žák. Projektová výuka navazuje na metodu ešení problém. Problémové úlohy ešené v rámci projektu jsou však komplexnjší s pímým praktickým dosahem. Práce na projektu probíhá ve tech fázích: a) Píprava projektu - stžejním bodem pípravné fáze projektu je správný výbr tématu. Témata projektu a ešené problémy (stanovené úkoly) mají odpovídat vku i možnostem žák. Stanovení cíle projektu, pojmenování toho, eho žáci projektem dosáhnou, vyeší nebo vytvoí, je možno oznait jako klíovou fázi projektu. b) Realizace projektu - etapa realizace projektu je procesem innostního a zkušenostního uení žáka. Žáci vykonávají rznorodé innosti, cvií se, pipravují prezentaci projektu. I když žáci pracují samostatn, bez viditelného vnjšího zásahu uitele, neznamená to, že by byl uitel zbaven svých povinností a kompetencí. Jen je realizuje v jiné podob a jinými prostedky. Etapa realizace koní prezentací výsledk projektu. Soubor edukaních materiál 10

12 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením c) Etapa vyhodnocení výsledk - reflexe a hodnocení je poslední etapou projektové výuky. Žáci se mohou nejrznjšími formami vyjadovat k prbhu projektu, k jednotlivým fázím a innostem, ke svému i skupinovému pínosu, mohou pojmenovávat skutenosti, které jim pomáhaly nebo naopak bránily pi plnní úkolu a naplování cíl projektu. V neposlední ad vyhodnocují dosažené výsledky a zkoumají, do jaké míry byly cíle projektu splnny. Nepostradatelnou souástí závrené etapy je zveejnní výsledk spoleného úsilí a celkové zhodnocení práce na projektu. Seznámení s konkrétními výstupy projektu má znaný motivaní vliv na ešitele, protože jim pináší pocit uspokojení a posiluje sebedvru ve vlastní schopnosti. Projektová výuka má své silné i slabé stránky. Mže pispt k obohacení metodického repertoáru jako prostedek alternativní edukace na SŠ. Je-li však metodicky nesprávn realizována, podporuje nesystematické vdomosti žák. Proto je nutno na projektovou výuku pohlížet jako na komplementární doplnk, který jednoznan patí do souboru metod používaných na základní i stední škole. Rozlišujeme projekty: krátkodobé, tj. dvou až nkolikahodinové, stedndobé, realizují se v prbhu jednoho až dvou dn, dlouhodobé, tzv. projektové týdny, které jsou realizovány 1 2 krát ton, mimoádn dlouhé, které zahrnují nkolik týdn nebo i msíc, vtšinou probíhají paraleln s obvyklou výukou. Klasické výukové metody Z klasických výukových metod najdou ve vzdlávacím programu uplatnní pedevším ty, které jsou prostedkem aktivizace žák. Rozhovor Pi výukovém rozhovoru má vedoucí roli uitel, který klade žákm otázky k uritému tématu. Tím se liší rozhovor od dialogu, ve kterém si kladou uitel i žáci otázky navzájem (vymují si názory na dané téma, uvádjí argumenty a spolen nacházejí ešení uritého problému). Práce s textem Jedná se o výukovou metodu založenou na zpracování textových informací, jejichž využití smuje k osvojení nových poznatk, k jejich rozšíení, prohloubení a upevnní. Patí sem pedevším práce s uebním textem. Práce s obrazem Práce s obrazem patí mezi metody názorn-demonstraní. Didaktický obraz zahrnuje kresby na tabuli, uebnicové ilustrace, obrázky v prezentacích nebo pracovních sešitech žák (schémata, fotografie, piktogramy, grafy apod.). Ke zprostedkování uiva žákm je možné (v pípad složitjších pasáží dokonce vhodné) využít také výklad (vysvtleni), avšak neml by být dominantní výukovou metodou. 11

13 Studijní zdroje [1] JANKOVCOVÁ, M., PRCHA, J., KOUDELA, J. Aktivizující metody v pedagogické praxi stedních škol. 1. vydání. Praha: SPN, ISBN [2] KASÍKOVÁ, H. Kooperativní uení, kooperativní vyuování. 1. vydání. Praha: Portál, ISBN [3] MAÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, ISBN [4] VALENTA, J., aj. Projektová metoda ve škole a za školou. 1. vydání. Praha: Informaní a poradenské stedisko pro místní kulturu, ISBN [5] KOTRBA, T., LACINA, L. Praktické využití aktivizaních metod ve výuce. Brno: Barrister & Principal, ISBN [6] ŽÁK, V. Metody a formy výuky - Hospitaní arch [online]. [cit ]. Dostupné z: Soubor edukaních materiál 12

14 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením 6. PÍRUKA UITELE Pojmem Píruka uitele oznaujeme uitelova prvodce, podklad pro výuku, návod, jak s žáky pracovat, jak ve výuce postupovat. Jejím cílem je usnadnit vyuujícím pípravu na výuku a zajistit obsahovou jednotnost výstup z uení (soubor znalostí, dovedností a postoj, které by si žáci mli osvojit v rámci daného modulu). Vzdlávací moduly jsou lenny na dílí ásti - tematické celky. Každý tematický celek je v píruce rozpracován do 2 ástí: Metodická ást - obsahuje vzdlávací cíle tematického celku, doporuený rozsah výuky, rámcový scéná výuky, seznam potebných pomcek pro výuku, uební text žáka a cviení/úkoly pro žáky. Zjednodušen eeno, obsahuje totéž co pracovní sešit žáka plus metodické poznámky, jak postupovat. Teoreticko-odborná ást - je studijním textem uitele. Obsahuje základní odborné informace k tématu. Souástí Píruky uitele jsou také pílohy zahrnující Pracovní sešit žáka, prezentace a jiné dokumenty vytvoené realizaním týmem projektu pro úely výuky. Pracovní sešit žáka je samostatný dokument, který se skládá z pracovních list k jednotlivým tematickým celkm. Žáci je mohou používat k upevnní a prohloubení uiva, aplikaci poznatk a doplování problémových otázek. Slouží k poznámkám bhem výuky a pro uskuteování doporuených úkol a cviení. Obsahují také teoretické pasáže (uební ást) k danému tématu (jedná se o výtah ze studijního textu uitele). Pracovní sešit zstává žákm, mohou si tedy do nj dlat vlastní poznámky a vytváet si vlastní, individuální studijní materiál. Obr. 1: Náhled edukaních materiál 13

15 7. SEZNAM PÍLOH 1. Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení - Píruka uitele 1. Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení - Pracovní sešit 2. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením - Píruka uitele 2. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením - Pracovní sešit 3. Bezbariérová komunikace v praxi - Píruka uitele 3. Bezbariérová komunikace v praxi - Pracovní sešit Soubor edukaních materiál 14

16 N E P R O D E J N É Vedoucí organizace projektu: KAZUIST, spol. s r.o., Tinec Partnei projektu: AHOL - Vyšší odborná škola, o.p.s., Ostrava-Zábeh Obanské sdružení - TRIANON, eský Tšín Stední zdravotnická škola, píspvková organizace, Frýdek-Místek

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více