Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"

Transkript

1 Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/

2 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením OBSAH 1. Úvod Koncepce vzdlávacího programu Uební plán Vzdlávací moduly (obsah uiva)... 6 Modul. 1 Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení... 6 Modul. 2 Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením... 7 Modul. 3 Bezbariérová komunikace v praxi Doporuené vyuovací strategie Píruka uitele Seznam píloh

3 1. ÚVOD Vzdlávací program Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením vznikl v prbhu projektu Cesty za poznáním aneb rozvoj kompetencí žák stedních škol v oblasti bezbariérového cestování a komunikace. Projekt byl realizován v letech v Moravskoslezském kraji za finanní podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpotu R prostednictvím Operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost. Vzdlávací program se zabývá rozvojem komunikaních dovedností. Uí žáky porozumt potebám osob se zdravotním postižením, dokázat jim nabídnout a poskytnout (do)pomoc a vyjasovat zkreslené pedstavy, které o lidech se zdravotním postižením vtšina z nás má. Omezí u žák nesmlost a obavy z komunikace s lidmi s postižením. Tyto znalosti a dovednosti jsou základním pedpokladem pro vytváení bezbariérového prostedí a zaleování osob se zdravotním postižením do spolenosti. Program je uren stedním školám, jejichž absolventi budou nebo mohou picházet do kontaktu s osobami se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že kompetence k jednání s osobami se zdravotním postižením je uplatnitelná v každé profesi i v osobním život, lze tento program nebo jeho ásti využít v jakémkoliv vzdlávacím oboru. Tomu je pizpsoben i obsah uiva. Vzdlávací program je koncipován modulov a klade draz na využití metod aktivního uení. Abychom Vám proces zaleování programu do výuky i výuku samotnou usnadnili, pipravili jsme tento soubor edukaních materiál. Obsahuje uební plán, rozpracování uiva do vzdlávacích modul, metodická doporuení pro uitele (Píruka uitele) a uební pomcky pro žáky (Pracovní sešit žáka). Píruka uitele a Pracovní sešit žáka jsou samostatné dokumenty (pílohy) pipravené zvláš pro každý vzdlávací modul. Edukaní materiály nejsou závazným pedpisem pro implementaci programu do školních vzdlávacích program nebo pro vedení výuky. Jde o soubor námt a návod, které sice budete moci okamžit využívat, ale v pípad poteby si je mžete dotváet a upravovat dle svých poteb a možností. V rámci zmínného projektu byl vytvoen ješt vzdlávací program s názvem Cestování bez bariér. Je zamen na cestování osob se zdravotním postižením, které na cest za poznáním, odpoinkem nebo jiným úelem musí zdolávat nejvíce pekážek. Zabývá se otázkami typu: ím se vyznaují rzná zdravotní postižení? Jaká omezení jednotlivá postižení zpsobují? Jaké specifické poteby a požadavky na prostedí a služby vyvolávají? Jaké pomcky používají lidé se zdravotním postižením ke kompenzaci hendikepu? Jak se poskytuje první pomoc? Co je to bezbariérovost? Kde získat a jak vyhodnotit informace o pístupnosti cílové destinace? Jaké jsou zásady tvorby animaních program pístupných pro všechny? aj. Na vzniku obou program, jež jsou Vám pln k dispozici, spolupracovali zástupci partnerských organizací projektu, tj. KAZUIST spol. s r. o., AHOL - Vyšší odborná škola o. p. s., Stední zdravotnická škola Frýdek-Místek a obanské sdružení Trianon. Každý z partner pinesl jiný pohled na danou problematiku, své osobní know-how a zkušenosti z praxe. Na finální podob programu a výukových materiál se svými pipomínkami a námty podíleli také externí spolupracovníci (hodnotitelé) a žáci stedních škol - úastníci pilotního ovování. Soubor edukaních materiál 2

4 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením 2. KONCEPCE VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Název Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením Obecný cíl Cílem vzdlávacího programu je poskytnout žákm stedních škol takové teoretické vdomosti i praktické zkušenosti, které jim piblíží život osob se zdravotním postižením, upozorní na pekážky, které musí pekonávat, a nastíní návod, jak zlepšit pístup k nim a podpoit zaleování osob s postižením do spolenosti. Cílová skupina Vzdlávací program je uren žákm stedních škol jakýchkoliv vzdlávacích obor. Obsah programu Vzdlávací program je sestaven modulov. Zahrnuje tyto vzdlávací moduly: 1) Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení: modul rozvíjí základní komunikaní dovednosti žák a seznamuje se základními pojmy z oblasti zdravotního postižení. Vysvtluje dopady jednotlivých typ zdravotního postižení na každodenní aktivity. 2) Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením: tento model pedstavuje specifika komunikace s osobami s rznými typy postižení, rozvíjí u žák dovednosti pomáhat a jednat s lidmi s postižením. 3) Bezbariérová komunikace v praxi: modul se zamuje na aplikaci znalostí o jednání s osobami s postižením do praxe na reálných situacích zasazených do prostedí volnoasových služeb. Žáci se uí vyjadovat své postoje a obhajovat své názory. Profil absolventa Absolvent tohoto programu získá nové poznatky z oblasti komunikaních dovedností a znalostí o zdravotním postižení. Pochopí zásady jednání s osobami se zdravotním postižením, potlaí pípadné obavy z komunikace a pedsudky vi lidem s postižením. Získané znalosti a dovednosti mže uplatnit ve všech profesích, ve kterých se setká s klienty s postižením, ale pedevším v osobním život. Pínos programu k rozvoji klíových kompetencí a k aplikaci prezových témat Vzdlávací program smuje k rozvoji klíových dovedností, a to zejména: Kompetence k ešení problém - vzdlávání smuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatn ešit bžné pracovní i mimopracovní problémy ve styku s osobami s postižením. Komunikativní kompetence - vzdlávání smuje k tomu, aby absolventi byli schopni komunikovat s lidmi s postižením a dbali základních zásad vyplývajících z omezení, která jednotlivá postižení zpsobují. Personální a sociální kompetence - praktická ást jednotlivých modul zahrnuje cviení zamená na týmovou práci, ešení spolených úkol, podncování práce týmu vlastními návrhy, hodnocení návrh druhých, hledání kompromis. Zamením programu na osoby se zdravotním postižením bude podporováno také vytváení vstícných mezilidských vztah, vysvtlování pedsudk a mýt v pístupu k druhým. 3

5 Obanské kompetence a kulturní povdomí - vzdlávání smuje k zohledování práv osob se zdravotním postižením, jejich individuálních zvláštností a subjektivních poteb a respektování osobnosti druhých. Ve výuce budou rozvíjena rovnž prezová témata. Obsah vzdlávacího programu se dotýká zejména prezového tématu Oban v demokratické spolenosti. Uivo pomáhá vést k rozvoji obanských kompetencí zahrnujících dovednost jednat a pomáhat druhým, v tomto pípad zejména osobám se zdravotním postižením, respektovat jejich práva a osobnost, upevovat pozitivní postoj žák k této skupin osob, což jsou základní pedpoklady pro integraci osob s postižením do spolenosti. Celková hodinová dotace 30 vyuovacích hodin Strategie a organizace výuky Vzdlávací program je zpracován do podoby samostatných modul, které lze do výuky zaadit bu jednotliv, nebo v celém rozsahu, podle asových možností a preferencí škol. Program lze aplikovat jako samostatný pedmt nebo prezové téma. Vybrané moduly nebo témata lze využít také k zatraktivnní stávající výuky profilujících pedmt nebo jiných výchovn-vzdlávacích akcí. Vtšina témat a modul mže probíhat ve škole (tíd). Projektová výuka, která je do programu také zaazena (modul 3. Bezbariérové cestování v praxi), vyžaduje samostatnou práci žák v terénu. Dležitou souástí aktivního uení je práce v malých skupinách (optimální je skupina o velikosti +/-12 žák). Personální a materiální zabezpeení Krom obecných, pedagogických kompetencí uitele, vyžaduje realizace výuky uritou znalost tématu. Proto je souástí metodických materiál také teoreticko-odborná ást, která usnadní vyuujícím pípravu na výuku. Další informace k tématu je možné erpat z doporuených zdroj a dotvoit si tak výukový materiál k obrazu svému, resp. k úrovni znalostí a zkušeností žák. Jednotlivá témata byla zpracována na úrovni žák stedních škol - zaáteník, kteí s daným tématem nemají zkušenost. K projektové výuce (vzdlávací modul 3. Bezbariérová komunikace v praxi) je poteba pizvat (zajistit úast) hosta se zdravotním postižením za úelem besedy s žáky. Výukové prostory: k výuce vystaí klasické tídy. Doporuujeme však uebny s mobilním nábytkem, umožující variabiln uspoádat stoly a židle. Uspoádání uebny považujeme za dležité pro uplatnní aktivních výukových metod. S ohledem na navrhované metody je vhodné uspoádat lavice do kruhu (písmene U) nebo je rozmístit v celém prostoru uebny a usnadnit tak práci ve skupinách. Tradiní uspoádání uebny aktivní výuku limituje. Výuka vyžaduje zajištní standardních výukových prostedk, jako je tabule nebo flipchart, dataprojektor, PC nebo notebook v. pipojení k internetu a psací poteby pro žáky i uitele. Každý žák musí mít k dispozici Pracovní sešit nebo alespo pracovní listy pro daný tematický celek. Pro vzdlávací modul 2. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením je vhodné zajistit základní kompenzaní pomcky, zejména mechanický vozík, za úelem možnosti simulace jednotlivých typ postižení. Soubor edukaních materiál 4

6 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením 3. UEBNÍ PLÁN Vzdlávací modul 1. Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení 2. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením 3. Bezbariérová komunikace v praxi Rozsah (poet vyuovacích hodin) Doporuené rozvržení modul do roník 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník Poznámky Doporuené rozvržení je pouze orientaní. Obecn se dá íci, že náronost vzdlávacího programu odpovídá úrovni žák 2. a vyšších roník stední školy. Rozvržení by mlo být pizpsobeno rozvržení píbuzných (souvisejících) pedmt a oblasti vzdlávání i dosavadním znalostem žák. 5

7 4. VZDLÁVACÍ MODULY (OBSAH UIVA) Vzdlávací modul 1. Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení asová dotace Vstupní pedpoklady/ požadavky Cíle 8 vyuovacích hodin Vstupní pedpoklady: nejsou stanoveny. Vzdlávací modul nenavazuje na ostatní moduly pímo, lze jej uplatnit i samostatn. Cílem tohoto modulu je získání základních informací o složkách komunikace a typech zdravotního postižení v. souvisejících problém. Absolvování tohoto modulu umožní žákm lépe porozumt významu komunikace a možnostem zalenní osob se zdravotním postižením do spolenosti. Po absolvování modulu žák: objasní význam komunikace a její vliv na utváení mezilidských vztah, uvede a použije zásady efektivní sociální komunikace, orientuje se v základní terminologii a klasifikaci zdravotního postižení, uvede situace, které znevýhodují osoby s postižením, vysvtlí vlastními slovy význam integrace osob se zdravotním postižením do spolenosti. Obsah uiva Modul obsahuje informace o komunikaních dovednostech a složkách komunikace, základní terminologii a klasifikaci zdravotního postižení, informace o dopadech zdravotního postižení na kvalitu života. Uivo je rozdleno do dvou tematických celk: 1. Komunikace 2. Zdravotní postižení Doporuené metody a formy výuky Uební a materiálntechnické prostedky Metody: klasické výukové metody (výklad, rozhovor, práce s textem, práce s obrazem) a aktivizující metody výuky (diskuse, didaktická hra, problémová výuka, inscenaní metody) Formy: hromadná výuka, skupinová práce Pracovní sešit žáka, psací poteby, tabule/flipchart, PC s projektorem, pomcky na kreslení (pastelky/fixy), šály/šátky, bonbony (velké, balené), stuha/provázek, nžky, stopky, barevné papíry, isté papíry (A1, A4), obrázky z asopis nebo internetu zachycující osoby se zdravotním postižením a pílohy Píruky uitele (prezentace a dokumenty) Soubor edukaních materiál 6

8 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením Vzdlávací modul 2. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením asová dotace Vstupní pedpoklady/ požadavky Cíle 16 vyuovacích hodin Vstupní pedpoklady: nejsou stanoveny. Vzdlávací modul nenavazuje na ostatní moduly pímo, lze jej uplatnit i samostatn. Cílem tohoto modulu je seznámení se spoleenským vnímáním problematiky zdravotního postižení a se zásadami komunikace s osobami se zdravotním postižením dle jednotlivých typ zdravotního postižení. Absolvování tohoto modulu umožní žákm lépe porozumt specifickým potebám osob s hendikepem a pochopit, že jde o rovnoprávné leny spolenosti. Po absolvování modulu žák: zaujme stanovisko k nejrozšíenjším spoleenským pedsudkm a stereotypm v chování k lidem se zdravotním postižením, zdvodní význam spoleenské odpovdnosti, uvede možné zpsoby potírání diskriminace a negativních spoleenských jev ve vztahu k osobám s postižením, orientuje se v zásadách bžné (každodenní) komunikace s osobami se zdravotním postižením, dokáže pekonat ostych a obavy, navázat kontakt a nabídnout pomoc osob s postižením. Obsah uiva Doporuené metody a formy výuky Uební a materiálntechnické prostedky Modul obsahuje informace pibližující rzné stránky života osob s postižením s cílem pochopit jejich situace, empaticky jim porozumt a efektivn pomoci. Uivo je rozdleno do šesti tematických celk: 1. Pístup ke komunikaním partnerm se zdravotním postižením 2. Specifika komunikace s osobami s pohybovým postižením 3. Specifika komunikace s osobami se zrakovým postižením 4. Specifika komunikace s osobami se sluchovým postižením 5. Specifika komunikace s osobami s mentálním postižením 6. Specifika komunikace se seniory Metody: klasické výukové metody (výklad, rozhovor, práce s textem, práce s obrazem) a aktivizující metody výuky (diskuse, didaktická hra, problémová výuka, inscenaní metody) Formy: hromadná výuka, skupinová práce Pracovní sešit žáka, psací poteby, tabule/flipchart, PC s projektorem, pipojení k internetu, pomcky na kreslení (pastelky/fixy), lepidlo, papíry (A1, A4), pomcky pro simulaci postižení a plnní úkol (obvaz, šátky, berle, hole, mechanický vozík, hrnek, konev/plastová láhev, eurosložka, hebík a kladívko, nžky, simulaní brýle, slepecká hl, voda, sklenika/plastový kelímek, bunda/ svetr, sluchátka/špunty do uší), lánky z tisku nebo internetu ze života osob s pohybovým postižením a pílohy Píruky uitele (dokumenty) 7

9 Vzdlávací modul 3. Bezbariérová komunikace v praxi asová dotace Vstupní pedpoklady/ požadavky Cíle Obsah uiva Doporuené metody a formy výuky Uební a materiálntechnické prostedky 6 vyuovacích hodin + 3 týdny samostatné práce žák Modul navazuje na pedchozí vzdlávací moduly programu Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením. Minimální požadovanou úrovní vstupních vdomostí jsou obecné znalosti o problematice zdravotního postižení a zásad komunikace s osobou se zdravotním postižením. Modul je koncipován jako souást posílení komunikaních znalostí a dovedností v oblasti sociálního rozvoje žáka. Absolvování tohoto modulu umožní žákm lépe porozumt potebám osob se zdravotním postižením a pipravenosti poskytovatel volnoasových služeb na tento segment zákazník. Po absolvování modulu žák: vyhodnotí a interpretuje specifické poteby osob se zdravotním postižením ve vztahu k základním volnoasovým aktivitám, vyhodnotí reálné sociální vazby a vztahy mezi poskytovateli volnoasových služeb a klienty s postižením, navrhne ešení integrace osob s postižením do volnoasových aktivit spolenosti. Modul se zabývá analýzou podmínek pro integraci osob s postižením do volnoasových aktivit spolenosti. Uivo je shrnuto do jednoho tematického celku: 1. Komunikace poskytovatel volnoasových služeb s klienty se zdravotním postižením. Metody: klasické výukové metody (práce s textem), aktivizující metody výuky (diskuse) a projektová výuka Formy: kooperativní skupinová práce, hromadná výuka Pracovní sešit žáka, psací poteby, tabule/flipchart, PC s projektorem, nžky, lepidlo a pílohy Píruky uitele (dokumenty) Soubor edukaních materiál 8

10 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením 5. DOPORUENÉ VYUOVACÍ METODY ekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udlat a já pochopím. (ínské písloví) Navržená témata vzdlávacího programu lze realizovat rznými metodami. My jsme se v souladu s výše uvedeným píslovím zamili na využití aktivizujících metod, praktické procviování a projektové vyuování. K využití tchto metod pro adu obsahových okruh ostatn nabádají i Rámcové vzdlávací programy pro odborné vzdlávání. Aktivizující výukové metody Aktivizující výukové metody jsou efektivním vzdlávacím nástrojem uitele k tomu, aby se žáci mohli aktivn zapojit a podílet na nových zpsobech školní práce, jako je uení cestou ešení problém nebo prostednictvím projektové výuky. K této innosti je nutno žáky vybavit potebnými dovednostmi a postupy racionálního uení. Aktivizující metody jsou proto oznaovány jako edukaní postupy, jejichž prostednictvím vede uitel výuku tak, aby naplnní vzdlávacích cíl bylo dosaženo aktivní uební innosti žák. Problematika aktivizujících metod je velmi obsáhlá a zahrnuje široké spektrum výukových metod. Vzhledem k naplnní cíl jednotlivých vzdlávacích modul budou prezentovány jen vybrané aktivizující metody, které najdou efektivní uplatnní pi realizaci vzdlávacího programu ve školní praxi. Pochopení podstaty aktivizujících výukových metod bude od uitele vyžadovat další studium literárních zdroj, které jsou uvedeny v závru této kapitoly. Metody ešení problém (metody heuristické) Problémové metody spoívají v tom, že pomocí nich ídíme proces výchovy a vzdlávání tak, že formulujeme vhodný uební problém, navodíme problémovou situaci a vedeme žáky k jeho úspšnému vyešení. Proces ešení vzneseného problému koní vyešením problému samotnými žáky za pomoci uitele. Problémová výuka (vyuování) Problémová výuka naznauje, že je pekroen rámec dílí vyuovací metody a spíše se jedná o komplexní metodický systém, v nmž metody ešení problém mají ústední pozici. Podstatou tohoto typu výuky je systematické vytváení problémových situací, které by mly žáka zaujmout, podnítit jeho aktivitu, následn navodit adu myšlenkových operací a pozitivních psychických stav, které v koneném dsledku usnadní proces uení. Didaktické hry Didaktická hra tvoí specifickou vzdlávací aktivitu, jejímž prostednictvím jsou vyvolávány produktivní aktivity žáka a tím rozvoj jeho myšlení. Didaktické hry patí mezi hry s pravidly, což vedle didaktického efektu pináší i významný úinek výchovný. Žák je nucen respektovat platná pravidla hry, což podporuje jeho socializaci, zmíruje negativní afekty pi neúspchu a vede k sebekontrole. Tím, že umožní pochopit vlastní jednání i jednání jiných, a toto jednání kriticky posuzovat, uí i sociální interakci a rozšiují tak možnosti kooperace ve škole. Pokud uitel zaadí didaktickou hru do vyuování, ml by pedem vylouit jakoukoli improvizaci. Znamená to, že má jasný asový plán, sdlí úastníkm pesná a jednoznaná pravidla hry, seznámí s cílem, úkoly a se zpsobem hodnocení výsledk, zajistí materiální poteby pro hru. V prbhu hry dohlíží na dodržování pravidel a registruje výsledky. Úelným zakonením je závrená diskuze, jejímž cílem je spojit prbh a výsledky hry s aktuálním uivem, pop. objasnit povahu reálné situace, která byla hrou modelována. 9

11 Ve vzdlávacím programu jsou zaazeny hry jako kížovky, pesmyky, vdomostní testy, doplovaky, pexesa, šifrované texty apod. Diskusní metody Výuková metoda diskuse je forma komunikace uitele a žák, pi níž si úastníci navzájem vymují názory na dané téma. Žáci pro svá tvrzení uvádjí argumenty na základ svých znalostí. Výsledkem diskuse je spolené nalezení ešení daného problému. Metoda diskuse se v souasné škole vyskytuje v mnoha variantách. Je to nap. panelová diskuse, diskuse u kulatého stolu, debata apod. V mnoha pípadech mže být využita jako prostedek žákovských projekt. Inscenaní metody Metoda bývá oznaována jako hraní rolí, pípadn hraní sociálních rolí. Význam spoívá v hraní a pípadn ztotožnní se s pidlenými rolemi. Vychází z pímé zkušenosti, tj. z pravidla, že žák se nauí mnohem více, když danou roli zahraje, než když je mu zprostedkována jako pasivnímu pozorovateli. Úastníci se musí vžít podobn jako herec do zadaných rolí. Zaazení této metody je vhodné pi završení urité tematické oblasti výuky. Uitel tak mže prostednictvím praktické inscenaní ukázky procviit získané vdomosti a intelektuální dovednosti. Uitel musí promyslet scéná, jenž by ml odpovídat reálné situaci, která se stala nebo by mohla nastat. Žáci by mli znát smysl a úel hraní, herecké výkony musí být pijaty spolužáky tolerantn. Zpsob realizace mže být rozdílný: nestrukturní inscenace - uitel nejlépe pro 2 3 osoby zadá pouze výchozí situaci. Taková improvizovaná inscenace by nemla trvat déle než 5 10 minut, mnohostranné hraní rolí - do inscenace jsou zapojeni všichni žáci, každý žák má svoji roli, oddlené hraní inscenace po skupinkách. V každé skupince je stanovena role vedoucího, který celou inscenaci vede. Komplexní výukové metody Projektová výuka Projektová výuka (projektové vyuování, uení v projektech) je metodou integrace jednotlivých pedmt do jedné innosti s maximálním piblížením této innosti reálnému životu. Mže být jedním z didaktických prostedk, jak pekonávat nedostatky bžného vyuování, pedevším jeho odtrženost od životní praxe, jednotvárnost a stereotypnost školní práce, jednostrann kognitivní uení a malou motivaci žák. Projektová výuka navazuje na metodu ešení problém. Problémové úlohy ešené v rámci projektu jsou však komplexnjší s pímým praktickým dosahem. Práce na projektu probíhá ve tech fázích: a) Píprava projektu - stžejním bodem pípravné fáze projektu je správný výbr tématu. Témata projektu a ešené problémy (stanovené úkoly) mají odpovídat vku i možnostem žák. Stanovení cíle projektu, pojmenování toho, eho žáci projektem dosáhnou, vyeší nebo vytvoí, je možno oznait jako klíovou fázi projektu. b) Realizace projektu - etapa realizace projektu je procesem innostního a zkušenostního uení žáka. Žáci vykonávají rznorodé innosti, cvií se, pipravují prezentaci projektu. I když žáci pracují samostatn, bez viditelného vnjšího zásahu uitele, neznamená to, že by byl uitel zbaven svých povinností a kompetencí. Jen je realizuje v jiné podob a jinými prostedky. Etapa realizace koní prezentací výsledk projektu. Soubor edukaních materiál 10

12 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením c) Etapa vyhodnocení výsledk - reflexe a hodnocení je poslední etapou projektové výuky. Žáci se mohou nejrznjšími formami vyjadovat k prbhu projektu, k jednotlivým fázím a innostem, ke svému i skupinovému pínosu, mohou pojmenovávat skutenosti, které jim pomáhaly nebo naopak bránily pi plnní úkolu a naplování cíl projektu. V neposlední ad vyhodnocují dosažené výsledky a zkoumají, do jaké míry byly cíle projektu splnny. Nepostradatelnou souástí závrené etapy je zveejnní výsledk spoleného úsilí a celkové zhodnocení práce na projektu. Seznámení s konkrétními výstupy projektu má znaný motivaní vliv na ešitele, protože jim pináší pocit uspokojení a posiluje sebedvru ve vlastní schopnosti. Projektová výuka má své silné i slabé stránky. Mže pispt k obohacení metodického repertoáru jako prostedek alternativní edukace na SŠ. Je-li však metodicky nesprávn realizována, podporuje nesystematické vdomosti žák. Proto je nutno na projektovou výuku pohlížet jako na komplementární doplnk, který jednoznan patí do souboru metod používaných na základní i stední škole. Rozlišujeme projekty: krátkodobé, tj. dvou až nkolikahodinové, stedndobé, realizují se v prbhu jednoho až dvou dn, dlouhodobé, tzv. projektové týdny, které jsou realizovány 1 2 krát ton, mimoádn dlouhé, které zahrnují nkolik týdn nebo i msíc, vtšinou probíhají paraleln s obvyklou výukou. Klasické výukové metody Z klasických výukových metod najdou ve vzdlávacím programu uplatnní pedevším ty, které jsou prostedkem aktivizace žák. Rozhovor Pi výukovém rozhovoru má vedoucí roli uitel, který klade žákm otázky k uritému tématu. Tím se liší rozhovor od dialogu, ve kterém si kladou uitel i žáci otázky navzájem (vymují si názory na dané téma, uvádjí argumenty a spolen nacházejí ešení uritého problému). Práce s textem Jedná se o výukovou metodu založenou na zpracování textových informací, jejichž využití smuje k osvojení nových poznatk, k jejich rozšíení, prohloubení a upevnní. Patí sem pedevším práce s uebním textem. Práce s obrazem Práce s obrazem patí mezi metody názorn-demonstraní. Didaktický obraz zahrnuje kresby na tabuli, uebnicové ilustrace, obrázky v prezentacích nebo pracovních sešitech žák (schémata, fotografie, piktogramy, grafy apod.). Ke zprostedkování uiva žákm je možné (v pípad složitjších pasáží dokonce vhodné) využít také výklad (vysvtleni), avšak neml by být dominantní výukovou metodou. 11

13 Studijní zdroje [1] JANKOVCOVÁ, M., PRCHA, J., KOUDELA, J. Aktivizující metody v pedagogické praxi stedních škol. 1. vydání. Praha: SPN, ISBN [2] KASÍKOVÁ, H. Kooperativní uení, kooperativní vyuování. 1. vydání. Praha: Portál, ISBN [3] MAÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, ISBN [4] VALENTA, J., aj. Projektová metoda ve škole a za školou. 1. vydání. Praha: Informaní a poradenské stedisko pro místní kulturu, ISBN [5] KOTRBA, T., LACINA, L. Praktické využití aktivizaních metod ve výuce. Brno: Barrister & Principal, ISBN [6] ŽÁK, V. Metody a formy výuky - Hospitaní arch [online]. [cit ]. Dostupné z: Soubor edukaních materiál 12

14 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením 6. PÍRUKA UITELE Pojmem Píruka uitele oznaujeme uitelova prvodce, podklad pro výuku, návod, jak s žáky pracovat, jak ve výuce postupovat. Jejím cílem je usnadnit vyuujícím pípravu na výuku a zajistit obsahovou jednotnost výstup z uení (soubor znalostí, dovedností a postoj, které by si žáci mli osvojit v rámci daného modulu). Vzdlávací moduly jsou lenny na dílí ásti - tematické celky. Každý tematický celek je v píruce rozpracován do 2 ástí: Metodická ást - obsahuje vzdlávací cíle tematického celku, doporuený rozsah výuky, rámcový scéná výuky, seznam potebných pomcek pro výuku, uební text žáka a cviení/úkoly pro žáky. Zjednodušen eeno, obsahuje totéž co pracovní sešit žáka plus metodické poznámky, jak postupovat. Teoreticko-odborná ást - je studijním textem uitele. Obsahuje základní odborné informace k tématu. Souástí Píruky uitele jsou také pílohy zahrnující Pracovní sešit žáka, prezentace a jiné dokumenty vytvoené realizaním týmem projektu pro úely výuky. Pracovní sešit žáka je samostatný dokument, který se skládá z pracovních list k jednotlivým tematickým celkm. Žáci je mohou používat k upevnní a prohloubení uiva, aplikaci poznatk a doplování problémových otázek. Slouží k poznámkám bhem výuky a pro uskuteování doporuených úkol a cviení. Obsahují také teoretické pasáže (uební ást) k danému tématu (jedná se o výtah ze studijního textu uitele). Pracovní sešit zstává žákm, mohou si tedy do nj dlat vlastní poznámky a vytváet si vlastní, individuální studijní materiál. Obr. 1: Náhled edukaních materiál 13

15 7. SEZNAM PÍLOH 1. Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení - Píruka uitele 1. Obecné komunikaní dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení - Pracovní sešit 2. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením - Píruka uitele 2. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením - Pracovní sešit 3. Bezbariérová komunikace v praxi - Píruka uitele 3. Bezbariérová komunikace v praxi - Pracovní sešit Soubor edukaních materiál 14

16 N E P R O D E J N É Vedoucí organizace projektu: KAZUIST, spol. s r.o., Tinec Partnei projektu: AHOL - Vyšší odborná škola, o.p.s., Ostrava-Zábeh Obanské sdružení - TRIANON, eský Tšín Stední zdravotnická škola, píspvková organizace, Frýdek-Místek

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu Vzdlávací program Cestování bez bariér 5. Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika vzdlávacího

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY UEBNÍ DOKUMENTY Studium žák a dalších uchaze, kteí splnili povinnou školní docházku Kmenový obor: 53-41-M Ošetovatelství Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 02 DIDAKTIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc IMPROVE Zlepšení uznávání neformálního uení kariérových poradc IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc Editoi: Peter Weber & Leonardo Evangelista Autoi: Peter Weber (kapitoly 1-3,

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více