Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně Katedra pedagogiky. Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP ZV a ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně Katedra pedagogiky. Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP ZV a ŠVP"

Transkript

1 Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně Katedra pedagogiky Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP ZV a ŠVP Mgr. Jana Kratochvílová Ph.D

2 Dvojstupňové kurikulum RVP ZV CO? Podmínky ŠVP Jak? Čím?

3 Změna v systému Obecné cíle (9) Strategie výuky JAK? klíčové kompetence + dílčí výstupy oborů

4 Klíčové kompetence Soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot Jsou vyuţitelné v učení i v praktickém ţivotě Umoţňují ţákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat při různých činnostech a situacích

5 Klíčové kompetence k učení ke komunikaci k řešení problémů sociální a interpersonální občanské pracovní

6 Kompetence k učení Volí vhodné způsoby učení Plánuje, organizuje své učení (autoregulace učení) Vyhledává, třídí, zpracovává a efektivně vyuţívá informace Pracuje s pojmy, symboly., uvádí věci do souvislostí Pozoruje, experimentuje, porovnává, vytváří závěry Má pozitivní vztah k učení chce se učit, poznávat Posoudí vlastní pokrok, své výsledky Hledá cesty k zdokonalení Strategie učení

7 Kompetence komunikativní Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běţně uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a k aktivnímu se zapojení do společenského dění Vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

8 Kompetence ke komunikaci

9 Př. obecných strategií pro rozvoj klíčové kompetence k učení pravidelně kaţdý týden dáváme ţákovi moţnost k písemnému sebehodnocení jeho výsledků formou zápisu do informační kníţky pro hodnocení a sebehodnocení poskytujeme ţákům moţnost volby postupů, úkolů seznamujeme ţáky s různými strategiemi učení práce s klíčovými slovy, myšlenkové mapy, výpisky, metody práce vedeme ţáky k práci s informacemi vyuţívání různých informačních zdrojů: knihy, internet kromě počítačové učebny je v kaţdé třídě k dispozici počítač pro okamţité hledání, pracujeme s denním tiskem, jednou měsíčně společná návštěva knihovny vyuţíváme vzájemného učení se ţáků ţáky vedeme ke zpracovávání individuálních i společných projektů vycházejí ze zájmů a potřeb ţáků

10 Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce

11 Jazyk a jazyková komunikace Stěţejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu Znalosti a dovednosti mu umoţňují vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání Čtení praktické věcné kritické proţitkové Tvořivé činnosti s literárním textem

12 Výstupy ŠVP 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník V jednoduché větě podtrhne důleţitá (klíčová slova), ústně sdělí obsah poslouchaného textu a textu přečteného, ústně odpovídá na otázky k textu. V krátkém textu vyhledá klíčová slova, pojmy; písemně odpovídá na jednoduché otázky k přečtenému textu, z textu opíše důleţité informace. V textu vyhledá klíčová slova a formuluje stručně hlavní myšlenky přečteného textu vlastními slovy, písemně je zaznamenává; klíčová slova zaznamenává i graficky (pojmová mapa). Z textu vybírá podstatné informace a zaznamenává je různými způsoby: pojmová mapa, výpisky; podstatné informace prezentuje ostatním s moţností častějšího nahlédnutí do písemného zpracování. Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, zaznamenává je vlastními slovy způsobem vyhovujícím ţákovi (jeho stylu učení), podstatné informace prezentuje ostatním s co nejmenším vyuţitím písemné opory.

13 Průřezová témata Reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa Povinná součást vzdělávání 1) Osobnostní a sociální výchova 2) Výchova demokratického občana 3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4) Multikulturní výchova 5) Environmentální výchova 6) Mediální výchova

14 Moţnosti realizace průřezových témat

15

16

17 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Nová didaktická koncepce vyučování Do tradičních předmětů vstupují mezipředmětová témata, uplatňující se volnější způsoby organizace vyučování jako jsou PROJEKTY, bloková výuka, integrování předmětů, zařazování samostatných materiálů. 17

18 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Nová didaktická koncepce vyučování Celková kultivace osobnosti rozvoj postojů, hodnot, kompetencí Obsah integrace, propojení s reálnými životními situacemi Respekt k individuálním potřebám, zájmům a moţnostem Komunikace zaloţená na partnerství a spolupráci Kvalita sociálního klimatu ve třídě Konstruktivistický přístup aktivní učení, konstruování poznatků Rozvoj vnitřní motivace k učení Formativní hodnocení ţáků na základě individuální vztahové normy 18

19 Výuková metoda rozhodující prostředek k dosahování vytyčených cílů (Vališová, Kasíková) Uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit ţáků směřujících k dosaţení výchovně.vzdělávacích cílů (Maňák, Švec, 2003) komunikační most mezi vyučujícím a ţákem 19

20 Aktivizující výukové metody postupy, které vedou výuku tak, aby se výchovněvzdělávacích cílů dosahovalo hlavně na základě vlastní učební práce ţáků, přičemţ důraz se klade na myšlení a řešení problémů (Maňák, Švec, 2003) 20

21 Aktivizující výukové metody většinu aktivit a práce provádějí ţáci sami hovoří o myšlenkách, řeší různé problémy a co je nejdůleţitější aplikují získané vědomosti do praxe aktivizující výuka je pro ţáky zábavná, činnosti na sebe navazují výuka poskytuje individuální podporu kaţdému jedinci a přímo ţáky vybízí k osobní aktivitě a k přímému zapojení často spolupracují s ostatními jsou zaměřeny na učícího se ţáka mají tedy vyhovovat jedinci ( na rozdíl od metod tradičních, které vyhovují hlavně učiteli). Ţák se tedy stává aktivním účastníkem procesu vzdělávání. 21

22 Aktivizující výukové metody Metody diskusní naplánovat téma, připravit se, připravit si otázky,můţe vést i ţák, vyvodit závěry, zhodnotit) Brainstorming Metody heuristické, řešení problémů Metoda projektová 22

23 Aktivizující výukové metody Metody situační Prezentace případu ( slovní, písemná ). Získávání dalších informací ( od učitele, jiné zdroje). Vlastní řešení případu ( individuálně, ve skupině, kombinovaně). Rozbor variant řešení a diskuse ( v malé skupině, v plénu). Zhodnocení výsledků a zobecnění závěrů, popř. konfrontace s praxí. 23

24 Aktivizující výukové metody Metody inscenační přijímání a ztvárňování rolí osob zúčastněných v určité simulované sociální situaci Didaktické hry Metody kritického myšlení I.N.S.E.R.T, podvojný deník, V-CH-D (vím, chci vědět, dozvěděl jsem se) Pojmové mapování myšlenkové mapy SQ4R Referát 24

25 Aktivizující výukové metody Metoda I.N.S.E.R.T. Ţáci si během čtení dělají na okraj textu značky o informacích (viz tabulka). Je nutné, aby bezpečně pochopily význam značek. Po přečtení textu si vytvoří tabulku, kam zaznamenají informace podle toho, jak je zařadily podle značek. Tím vznikne poznámkový aparát. fajka tam, kde v textu narazili na informaci, která potvrzuje to, co jiţ věděli - minus tam, kde se setkali v textu s informací, která je v rozporu s tím, co si mysleli, ţe vědí + plus tam, kde v textu narazili na zajímavou novou informaci? otazník tam, kde něčemu v textu nerozuměli nebo kde by rádi měli další informace 25

26 I.N.S.E.R.T. Tabulka I.N.S.E.R.T. k článku Marco Polo (článek Marco Polo viz přílohy) + -? Cestoval z Itálie do Číny. Cestoval se svými strýci Myslel jsem si, že cestoval sám. Proč se na takovou cestu nevydali jiní? Setkal se s čínským císařem. Pracoval pro čínského císaře. Myslel jsem si, že se do Číny musel probojovat. Proč císař tomuto cizinci věřil? Svou cestu vykonal ve 13. st. Odjel v roce 1271 a domů se vrátili v roce 1295 Měl jsem za to, že to bylo v 15. století Jakého věku se tehdy lidé dožili? Kolumbus četl jeho deník. Svůj deník psal ve vězení v Janově. Myslel jsem, že jeho příběh je pro lidi neuvěřitelný. Jaké by to asi bylo, žít v časech takových objevů?

27 Aktivizující výukové metody Podvojný deník Na levou stranu ţáci píší tu část textu, která na ně silně zapůsobila nebo jim připomněla vlastní záţitek. Nebo tvrzení, s nímţ se neztotoţňují. Na pravou stranu ţáci píší komentář právě k svým poznámkám na levé straně. PROČ? Co je přimělo napsat právě ji? Co ti to připomnělo? Jakou další otázku to v nich vyvolalo? Co na mě zapůsobilo??? S čím nesouhlasím. Komentář PROČ; Jaké otázky to ve mně vyvolalo 27

28 Podvojný deník Co na mě zapůsobilo? S čím nesouhlasím. Komentář PROČ; Jaké otázky to ve mně vyvolalo

29 Aktivizující výukové metody SQ4R S (survey dělat přehled, odhadovat, prohlíţet): rychlá, předběţná orientace v textu (nadpisy, záhlaví, různá členění textu) Q (questions otázky): kladení si otázek, postihujících to, co jiţ čtenář zná a co je pro něho doposud neznámé 4R (read číst, reflect uvaţovat, svědčit o, recite - vyjmenovat, opakovat si, review zhodnotit, přezkoumat, posoudit): podrobnější čtení textu, pořizování stručných poznámek a záznam průběţných otázek, nalezení vztahů mezi informacemi, zapamatování si klíčových informací a jejich zpětné vybavení (na základě otázek vztahujících se k textu) a na závěr přehledné shrnutí informací získaných z textu. 29

30 Aktivizující výukové metody Referát Zvláštním případ přednášky ţák samostatně zpracovává vymezený úsek látky (jeţ můţe obohatit o vlastní poznatky) Při prvních pokusech o referát spolupráce s pedagogem (výběr tématu, moţnosti zpracování, stanovení rozsahu tzn. učitel si referát přečte dopředu a dále redukuje nebo naopak dává věcné připomínky k obsahu). Tato forma nepochybně přispívá ke kultivaci osobnosti ţáka, dodává mu zdravé sebevědomí a můţe i přispět k dalšímu samostatnému studiu. 30

31 Aktivizující výukové metody Myšlenková mapa, mapa pojmů Nejčastěji se pouţívá v motivační části, kdy se zjišťuje co, vlastně ţáci k danému tématu ví Ale i v průběhu výuky pro zjištění prekonceptů ţáků - obvykle se napíše hlavní myšlenka (heslo) doprostřed papíru, tabule - v další fázi se píší veškeré nápady, myšlenky k hlavnímu tématu Dále se hledají souvislosti mezi napsanými pojmy ( i barevné odlišení), lze mezi nimi dělat šipky, lépe je ovšem pro přehlednost na další papír si hesla, která k sobě patří opět napsat a hledat další souvislosti (další otázky postupně přicházejí) 31

32

33 Aktivizující výukové metody Práce s textem vyčlenit a označit v textu (podtrţením, barevným zvýrazněním) klíčové informace a hlavní myšlenky stanovit vztah mezi těmito informacemi (pojmy) uspořádat klíčové informace podle určitého kritéria vyjádřit uspořádané informace graficky prezentovat obsah textu vlastními slovy zaujmout k hlavním myšlenkám textu vlastní stanovisko zformulovat otázky k textu doplnit text vlastním hodnocením, komentářem 33

34 Aktivizující výukové metody pomáhají překonávat stereotypy ve výuce podporují tvořivost učitelů podporují všestranný rozvoj osobnosti ţáka přispívají k rozvoji samostatnosti, zodpovědnosti a tvořivosti ţáka škola se více propojuje a přibliţuje reálnému ţivotu školní prostředí se stává pro ţáka zajímavějším a motivujícím 34

35 Role učitele stává partnerem svých ţáků průběh výuky koordinuje rádce podporuje ţáky vytváří pracovní atmosféru poskytuje zpětnou vazbu, hodnotí 35

36 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Projekt Definice projektu : Projekt je komplexní úkol (problém), spjatý s životní realitou, s nímž se žák identifikuje a přebírá za něj odpovědnost, aby svou teoretickou i praktickou činností dosáhl výsledného žádoucího produktu (výstupu) projektu, pro jehož obhajobu a hodnocení má argumenty, které vychází z nově získané zkušenosti.(kratochvílová, J. Teorie a praxe projektové výuky. 2006) 36

37 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Projektová metoda Projektová metoda :... Je uspořádaný systém činností učitele a žáků, v němž dominantní roli mají učební aktivity žáků a podporující roli poradenské činnosti učitele, kterými směřují společně k dosažení cílů a smyslu projektu. Komplexnost činností vyžaduje využívat různých dílčích metod výuky a různých forem práce (Kratochvílová, J. Projektová výuka v teorii a praxi) 37

38 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Projektová metoda Charakteristické znaky projektové metody (J. Kratochvílová) 1. Organizovaná učební činnost směřující k určitému cíli realizaci projektu a jeho výstupu 2. Činnost, která nemůţe být dopředu zcela jasně krok za krokem naplánována 3. Činnost vyţadující aktivitu ţáka a jeho samostatnost 4. Činnost tvořivá a reagující na změny v průběhu projektu 5. Činnost převáţně vnitřně řízená - autoregulovaná 6. Činnost teoretická i praktická rozvíjející celou osobnost ţáka a vedoucí k odpovědnosti za výsledek 7. Praktická činnost, zkušenost a vyuţití teorie motivuje ţáka k učení a přispívá k rozvoji jeho sebepojetí. 38

39 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Projektová výuka Podstatným znakem projektové výuky je, že: žáci projekt realizují od jeho plánování až po vytvoření odpovídajícího produktu, artefaktu, konkrétního výstupu projektu a svoje zkušenosti zprostředkovávají druhým. 39

40 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Projektová výuka Fáze průběhu řešení projektu v PV: 1) Plánování projektu 2) Realizace projektu 3) Prezentace výstupu projektu 4) Hodnocení projektu 40

41 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Projektová výuka 1) Plánování projektu 1.1. definovat podnět (koncentrační idea) komplexní úkol, problém k řešení 1.2. v rovině ţáka si ujasnit smysl projektu účel pro ţáky Proč? formulovat výstup 1.3. v rovině učitele si analyzovat projekt a definovat tak cíle rozvoje osobnosti ţáka:kognitivní, psychomotorické, sociální, afektivní Co? 1.4. účastníci projektu Kdo? 1.5. časové rozvrţení Kdy? 1.6. prostorové rozvrţení Kde? 1.7. organizace Jak? -brainstorming, burza nápadů a podnětů utřídění, eliminace, postupné kroky 41

42 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Projektová výuka 2) Realizace projektu Postupuje se podle předem prodiskutovaného plánu Ţáci sbírají vhodný materiál, třídí ho, zpracovávají, kompletují Pedagog je v roli poradce usměrňuje jednání ţáků směrem k danému cíli., motivuje ţáky (dlouhodobé projekty ztráta motivace) 42

43 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Projektová výuka 3) Prezentace výstupu projektu Představení výsledku, k němuţ ţáci dospěli Prezentace písemná, ústní, praktický výrobek: výstavka, videozáznam, kniha, časopis, model, vlastní realizace výletu, jarmarku, olympijských her, audionahrávka, koncert, beseda, přednáška, internetové stránky Prezentace pro rodiče Prezentace pro spoluţáky ve třídě Prezentace ve škole mimo třídu Prezentace mimo školu pro veřejnost, jiné instituce 43

44 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Projektová výuka 4) Hodnocení projektu Hodnotí se průběh, výstup, dokumentace měla by být stanovena kriteria Hodnotí ţák, učitel, rodič, veřejnost Hodnotí se průběţně, na závěr 44

45 Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Typologie projektů Způsob organizace Navrhovatel projektu Účel projektu Informační zdroj projektu Jednopředmětové, vícepředmětové Spontánní ţákovské, uměle připravené, Kombinace obou typů Problémové, konstruktivní, hodnotící, směřující k estetické zkušenosti, směřující k získání dovedností (sociálních) Volný, vázaný Délka projektu Prostředí projektu Krátkodobý, střednědobý Školní, domácí, kombinace, mimoškolní Počet zúčastněných Individuální, společné 45

46 Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně Katedra pedagogiky Děkuji za pozornost a přeji krásný zbytek dne Aktivizující výukové metody a projektová výuka Mgr.Jana Kratochvílová, Ph.D

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY 5. Učební osnovy Učební osnovy jsou zpracovány samostatně pro kaţdý povinný předmět, který je zařazen do učebního plánu Gymnázia Nymburk. Osnovy se skládají ze dvou základních částí: textová část tabulková

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hravá škola RVP ZV č.j. 31504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27002/2005-22 Platnost dokumentu

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OTEVŘENÝ SVĚT Č.j. ZŠ/Ze/1/2007 Chceme být školou přístupnou všem dětem Školní vzdělávací program Základní školy Havířov Ţivotice, Zelená 2 1 Obsah: 1.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více