Různé cesty - společný cíl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Různé cesty - společný cíl"

Transkript

1 Různé cesty - společný cíl - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.01/ Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Příjemce: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Poskytovatelem dotace je Kraj Vysočina v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE V rámci výuky Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 žákům nabízí: - poradenské pracoviště školního psychologa asistenta žáků s SVP - harmonizační dny pro 6. ročníky Základní škola Žďár nad Sázavou Švermova Žďár nad Sázavou 4 IČ Tel: preventivní programy ve spolupráci se Spektrem, Městskou policií i externisty (PhDr. Mokrejš) - zapojení do celostátních projektů řešení vrstevnických vztahů - zapojení do projektů ESF, které našim žákům nabízejí ohromné možnosti za minimální náklady - organizované soutěže sportovní, přírodovědné, hudební, výtvarné olympiády, lyžařské závody, vybíjenou, házenou, fotbal, šprtec, florbal, basketbal a další - lezeckou stěnu, která je využívaná v rámci hodin TV i kroužků - týdenní lyžařský kurz pro žáky 7. tříd s možností výběru (sjezd, snowboard, běh) Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Ve školním roce má Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 37 tříd, které jsou umístěny ve 2 budovách - Švermova 4 a Santiniho 4 (zámek). Všichni žáci se vyučují podle našeho školního vzdělávacího programu RŮZNÉ CESTY - SPOLEČNÝ CÍL. Na 2. stupni pracují třídy B, což jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky. Na zámecké škole výuka probíhá v pěti třídách 1. stupně. Ve škole funguje školní družina, žákovská knihovna a školní jídelna. - rozmanité kroužky - výměnný program pro žáky i učitele s družební školou v Polsku - individuální péči o žáky se specifickými poruchami učení - logopedickou péči a dyslektické kroužky, kurz grafomotoriky - odborně vedené kurzy pod dohledem speciálního pedagoga - výuku náboženství - jazykovou výuku od 1. ročníku - pravidelné projekty v průběhu školního roku Superstar, Masopust, Den Země, Jeřabinka, Zdravé zuby, Slepíši (seznámení vidících a nevidomých), Mladý zahrádkář, Módní přehlídka, Studánky, Akademie. V budově Švermova 4 žáci pracují v kmenových třídách a třech moderních odborných učebnách výpočetní techniky, v jazykové učebně, v pracovnách přírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, v učebně zeměpisu, ve cvičné kuchyni a v pracovně hudební výchovy. Žáci mají k dispozici čítárnu s hernou. Ke sportovnímu vyžití a výuce slouží dvě tělocvičny, školní hřiště, malá posilovna a prostory ke hře stolního tenisu. Svůj volný čas mohou aktivně trávit venku při míčových hrách na hřišti pro košíkovou nebo na oválu a travnatém hřišti. Praktické dovednosti získávají při práci v dílnách, ve skleníku a na školním pozemku. V hale školy se nachází prodejna papírnictví, kde si děti i veřejnost mohou zakoupit všechny potřeby pro vyučování, a ordinace zubní lékařky. V suterénu pavilonu C je otevřený školní bufet, ve kterém jsou k dispozici svačiny, drobné potraviny, je zde možno zakoupit nápoje, takže děti mohou dodržovat bez problémů pitný režim. Do těchto prostor jsou umístěny i herny školní družiny. Dlouhodobé cíle školy: Naučit žáky učit se vyhledávat a zpracovávat informace. Získat maximum znalostí a vědomostí. RŮZNÉ CESTY - SPOLEČNÝ CÍL Naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi. Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

3 Různé cesty - společný cíl Projektem jsme chtěli řešit potřeby: Číslo/název GG: Registrační číslo : Název projektu: Hlavní cíl projektu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina CZ.1.07/1.1.01/ Různé cesty - společný cíl - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 1. žáků - jejich větší zájem o výuku, která je spojena s využitím počítačů, interaktivních tabulí či dataprojektorů ve výuce, a to i v jiných hodinách než je Informatika. 2. pedagogů Prostřednictvím realizace projektu, inovací ŠVP a dalšími doplňkovými aktivitami zajistit, aby ŠVP vytvořený pro ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 integroval využívání ICT metod a forem vzdělávání. - oblast rozšíření znalostí a dovedností v používání těchto zařízení, a to nejen v rámci výuky Informatiky, ale i ve výuce jazyků či dalších přírodovědných a všeobecně vzdělávacích předmětů. První evropský projekt, se kterým se naše škola setkala, byl projekt zaměřený na tvorbu školního vzdělávacího programu (ŠVP). Po jeho skončení to vypadalo, že projekt už nikdy více! Ale člověk je tvor neposedný a učitel či učitelka zvláště Trochu se oklepe a už zase přemýšlí, co udělat dalšího, aby se dětem ve škole líbilo, aby se chtěly učit, aby učitelé měli lepší pracovní podmínky, aby byla lépe vybavená škola, aby... A tak se opět ujala myšlenka na další projekt. Brzy byl sestaven tým, ve kterém se sešli učitelé 1. i 2. stupně, aby společně vytvořili a hlavně pokud možno zrealizovali hlavní myšlenky projektu s názvem Různé cesty - společný cíl. Pokusili jsme se navázat na předchozí projekt, ale zaměřili jsme se především na využití ICT ve výuce a její začlenění do ŠVP. Snaha nabídnout žákům školy kvalitně vybavené prostředí a zároveň zajímavou učební náplň nás vedla k rozhodnutí usilovat o prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti většího zapojení informačních a komunikačních technologií do výuky. Toto úsilí bylo úspěšné a škole se v rozmezí dvou let (od listopadu 2009 do února 2012) podařilo na realizaci projektu získat dotaci ,- Kč. ICT - žáci Myšlenka skvělá, ale její naplnění chce spoustu času a síly. Vytyčili jsme si proto několik cílů: - získat pro výuku co nejvíce ICT techniky, která je pro realizaci našeho projektu naprosto nezbytná - získat pro tuto myšlenku co nejvíce učitelů školy, aby techniku uplatnili ve své výuce - zajistit pedagogům dostatek informací a možnost naučit se s touto technikou pracovat školení ICT - žáci - přenést tuto myšlenku na žáky a ukázat jim, že ICT lze využít smysluplně exkurze

4 Klíčové aktivity projektu Výstupy projektu: Na začátku projektu byly určeny základní cíle a oblasti, jejichž realizací chtěl projekt v průběhu dvou let zlepšit využívání počítačů ve výuce a určit způsob, jakým budeme ověřovat jejich naplnění: - Obrátit pozornost na bezpečnou komunikaci s pomocí počítače, vyhledávání zdrojů informací užitečných pro výuku. - Zlepšit znalost práce s programy sady Office či kompatibilními Počet nově vytvořených produktů: Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb: Počet podpořených osob v dalším vzdělávání celkem: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem: 9 okruhů metodiky výuky 11 osob 53 pedagogů 852 žáků - Využívat v práci ve škole nová technická zařízení dataprojektory, dotykové tabule, a také zkusit zapojit do výuky hlasovací zařízení. - Rozšířit možnosti používání počítačů i na I. stupeň. K tomu jsme se rozhodli využít těchto klíčových aktivit: 01. Inovace metod a forem využívání ICT ve výuce 02. Pilotní ověření využívání ICT ve všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětech 03. Ověření klíčových kompetencí žáků, hodnocení zvolených metod (evaluace) ICT - žáci V rámci výše jmenovaných klíčových aktivit byl sestaven odborný tým, jenž zahájil práci na hledání možností využití ICT ve výuce, které by vyhovovaly specifikům školy. Členové odborného týmu začali v rámci svých aprobací, nad rámec svých běžných pracovních povinností, připravovat elektronické učební materiály (prezentace, pracovní listy, ilustrační materiály). Členové týmu a zároveň všichni pedagogové školy byli v rámci projektu vyškoleni v práci s ICT a formách jejího využití při výuce. Hlavním hmatatelným výstupem projektu je metodika, která slouží jako návod pro používání nových metod přímo v jednotlivých hodinách, a také pro inovaci ŠVP. Použití ICT v hodinách je rozpracováno do devíti oblastí, a to jak na I., tak na II. stupni. Nově příchozí učitelé či další zájemci z jiných škol tak mohou převzít cenné zkušenosti svých kolegů, mohou se nechat inspirovat a případně ušetřit čas při přípravě vlastních hodin. Všichni žáci, kteří prošli ve výše uvedeném období školou, měli možnost si vyzkoušet využití ICT přímo ve výuce. Další důležité výstupy: 53 pedagogů 852 žáků 9 zpracovaných metodik zapojení ICT do projektového dne Den Země v rámci environmentální výchovy. 1 evaluační studio Portfolionet 1 zpracovaný manuál zapojení exkurzí do výuky s využitím ICT 1 zpracované výsledky průběžné evaluace znalostí práce s ICT u žáků 1 unikátní fyzikální web, kde se mohou žáci seznamovat s učivem on-line 12 ks PC sestava + operační systém + kancelářský balík 3 ks dataprojektor přenosný 8 ks černobílá laserová tiskárna 2 ks notebook pro odborný tým + OS + kancelářský balík 2 ks interaktivní tabule (komplet) Didaktické pomůcky Za účelem zajištění úspěšné realizace projektu škola hned na začátku projektu pořídila moderní ICT vybavení a dle potřeb pak dokupovala další pomůcky a didaktický software. V průběhu školních let 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 byly nové výukové metody průběžně uváděny do jednotlivých hodin, přičemž probíhalo jejich pilotní ověření (testování). Díky realizaci projektu škola dnes disponuje na každém stupni moderně vybavenými počítačovými učebnami. Díky realizaci projektu jsme zorganizovali řadu zajímavých exkurzí pro žáky s návazností na využití ICT ve výuce. Ze zakoupených počítačů jsme vytvořili počítačovou učebnu pro 1. stupeň. Učebna je plně využívána pět dnů v týdnu a my z toho máme velkou radost. Získali jsme interaktivní tabule, počítače pro členy týmu, tiskárny, dataprojektory, GPS, prezentéry, měřidla pro výuku fyziky a další didaktické pomůcky.

5 Vzdělávání pedagogů Projekt zahrnoval oblast vzdělávání pedagogů, neboť cílem projektu nebylo pouze získat novou techniku, ale také ji využívat v praxi, a to bylo třeba se naučit. Kde se realizace projektu odrazila nejvíce? Pedagogové školy Všichni pedagogové školy byli v rámci projektu vyškoleni v používání ICT při výuce. První školení bylo pouze pro členy týmu a mělo název Práce s webovými stránkami grantového projektu, vkládání do redakčního systému a informační týmový systém školy. Hned nato jsme se snažili proniknout do role manažera během školení Učitel v roli manažera. Následovalo Ovládání a využití programu PORTFOLIONET. Počítače, dataprojektor či interaktivní tabule se pro učitele naší školy staly běžnou učební pomůckou. Byly vyvinuty či v praxi ověřeny nové výukové metody spočívající ve větším zapojení ICT do výuky. Využití elektronických učebních materiálů umožňuje kreativní přípravu hodin a zároveň přináší více času na vlastní probírání učiva v hodinách. Při dvoudenním výjezdním školení ve Znojmě jsme absolvovali semináře Internet, kyberšikana, autorská práva a využití ICT při tvorbě výukových materiálů,tvorba materiálů na IAT a její využití ve výuce. Na ZŠ Klášterní ve Znojmě jsme mohli sledovat využití ICT v praxi a získat další informace, které nám pomohly v naší práci. Naši fyzikáři absolvovali školení s názvem Využívání školního experimentálního systému Vernier ve výuce přírodovědných předmětů. Kromě toho probíhala všeobecná školení týkající se využití interaktivních tabulí výukové programy na IAT ActiveInspire, Smart prohloubení znalostí softwaru, práce s kontejnery, vytvoření profilu, prezentace atd. Žáci školy Všichni žáci, kteří prošli ve výše uvedeném období školou, měli možnost si vyzkoušet využití ICT přímo ve výuce všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů. Dnes naši žáci pracují s informačními technologiemi již od první třídy, v nižších ročnících zejména s interaktivní tabulí. Výuka informatiky v podobě povinného předmětu začíná ve čtvrtém ročníku. Moderní počítačové učebny jsou využívány oběma stupni školy. Celá škola je propojena počítačovou sítí s přístupem na internet s rychlým připojením ze všech tříd, odborných učeben a kabinetů. Výuka těchto předmětů byla inovována ve smyslu většího využití interaktivních metod s použitím ICT, a to u všech žáků již od 1. ročníku. Cílem této části projektu bylo poskytnout učitelům co nejvíce informací a pomoci překonat nesnáze spojené s využíváním ICT ve vyučování. Domníváme se, že se nám podařilo tento cíl naplnit, ale jsme si vědomi toho, že nesmíme zůstat stát na místě, protože technika se rozvíjí stále dál a dál a její využití ve všech oblastech lidského života je obrovské. Využití ICT žáky pro výuku orientace ve vyhledávání informací a jejich kritického hodnocení. Každoroční exkurze byly zapojeny do realizace projektu. Každá exkurze je dnes na naší škole realizována jako mise, kde děti dostanou nejdříve výzkumné otázky, v průběhu exkurze sbírají data (fotí, natáčí, zapisují), aby poté připravily elektronickou prezentaci výsledků svého bádání. Exkurze Vzdělávání pedagogů Zde patří velké poděkování právě žákům, kteří svým spontánním zapojením do testovacích hodin při ověřování využití ICT ve výuce usnadnili pedagogům první krůčky v oblasti používání počítačů, dataprojektorů či interaktivních tabulí. Neocenitelnou byla i aktivita, s níž se řada žáků zhostila přípravy prezentací z realizovaných exkurzí.

6 Zkušenosti realizátorů PaedDr. Jaroslav Ptáček, koordinátor projektu a ředitel školy Projekt Různé cesty společný cíl navazoval na aktivity, které naše škola realizovala v uplynulých letech s využitím financování z ESF. Během těchto aktivit jsme pochopili, že není všechno zlato, co se třpytí. Ale naštěstí máme v logu projektu CESTU, a také SLUNÍČKO, které nás i ve chvilkových beznadějích ozařovalo. Pochopili jsme, že často důležitější než cíl, je ona cesta. V našem projektu jsme rozvojem využívání ICT metod vytvářeli a navrhovali nové formy vzdělávání, tyto metody ověřovali a následně začlenili do ŠVP. Na 1. i 2. stupni se vytvořily týmy pro jednotlivé vzdělávací oblasti, skvěle spolupracovaly, dokázaly využívat nové moderní zařízení, vybavení a pomůcky z projektu. Management stále překvapoval kreativitou a stálou odpovědností, ekonomka pečlivostí a další spolupracovníci nezištnou pomocí. Věru, nebyl to úplně špatný projektový čas Mgr. Jarmila Hrdinová, členka odborného týmu Jsem ráda, že díky projektu žáci 1. stupně mají k dispozici novou, velkoryse vybavenou počítačovou učebnu s dataprojektorem, jejíž prostor umožňuje i souběžnou práci skupin žáků u stolů a počítačů. Žáci zde mohou také využívat nové výukové programy. Při práci s interaktivní tabulí zase používají interaktivní učebnice pro různé předměty. To vše velmi zatraktivňuje vyučování, respektuje individuální tempo a potřeby žáků a ve větší míře je aktivně zapojuje do výuky. Díky dosažitelnosti internetu jsou žáci vedeni k častějšímu využívání různých zdrojů a mohou sami ovlivňovat průběh hodiny. Mgr. Ivan Strážnický Práce na projektu Různé cesty přinesla naší škole nejen množství užitečných pomůcek pro výuku, ale i spoustu nových znalostí a dovedností. Tyto informace mohou učitelé využít k efektivnější a kvalitnější práci se žáky. Zároveň nás motivují k dalšímu vzdělávání a sebezdokonalování. Interaktivní tabule získané v projektu Různé cesty se staly nepostradatelnými pomocníky ve výuce na naší škole. Žákům je probírané učivo srozumitelnější, jsou zapojeni do výuky a sami se podílejí na jejím průběhu. Každý vyučující může využít tabuli tak, aby to odpovídalo jeho stylu výuky a potřebám žáků v dané vyučovací hodině. Projektový tým Mgr. Eva Kociánová, manažerka projektu V projektu jsem pracovala jako manažerka. Na této pozici jsem působila poprvé, ale vzhledem k tomu, že jsem zástupkyní ředitele, práce s týmem pro mne nebyla úplně nová. V tomto projektu se podařilo vytvořit skvělý tým, který se snažil zrealizovat ideu projektu co nejpřesněji a nejlépe. Přestože musel překonat mnoho nástrah neustále se měnící podmínky v rámci OPVK, zpoždění při převodech finančních prostředků, komunikace s krajským garantem apod. - odvedl skvělou práci a já všem členům týmu děkuji. Mgr. Milan Jaša, člen odborného týmu Zapojení ICT technologií do výuky a zlepšování znalostí žáků v této oblasti má pro jejich budoucí život zásadní význam. Žáci mají o tuto oblast velký zájem, tímto způsobem jsou více ochotni přijímat nové poznatky. Pozitivní pro mne byla i skutečnost, že změny ve využívání ICT byly zaznamenány v mnoha dalších předmětech mimo vlastní realizaci projektu. I ostatní učitelé si uvědomili, že při jejich použití mohou lépe řešit potřeby žáků i svoje a zároveň naplňovat požadavky našeho ŠVP. ICT Krátké zamyšlení na závěr Jak je vidno, přenesli jsme se přes všechny nástrahy a dovedli jsme náš projekt do úspěšného konce. Na tomto místě patří díky také všem členům projektového týmu, ať už působili v rámci odborných týmů na I. či na II. stupni, nebo pomáhali v projektovém zázemí, i všem ostatním, kteří realizaci projektu fandili. Jedná se hlavně o všechny lektory, školitele, dodavatele, podporovatele ze strany zřizovatele školy či krajského garanta OPVK. Právě jsme se dostali do cíle naší cesty a v hlavách nám rezonuje jediná myšlenka: už nikdy více! Ale znáte to. Člověk je tvor neposedný a učitel či učitelka zvláště...

7 Různé cesty - společný cíl Realizátor Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Švermova 4 Příspěvková organizace Žďár nad Sázavou 4 IČ DIČ CZ tel.: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA 1. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8-Karlín, 186

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více