Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: Praha 1 Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz"

Transkript

1 Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo dopravy Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Olga Krištofíková Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Telefon: Praha 1 Fax: Odborný gestor výzkumné potřeby MD, Odbor silničních vozidel Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: Praha 1 Fax: Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum a vývoj nových výukových, výcvikových, zkušebních a hodnotících standardů a metodik řidičů silničních vozidel 2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit: V posledních letech jsme svědky řady legislativních změn, jak v oblasti pravidel upravujících získání řidičského oprávnění, tak v oblasti profesního školení řidičů. V souvislosti s celospolečenským vývojem, ekonomickým tlakem, vývojem techniky prioritami EU, lze další změny v této oblasti očekávat a Česká republika by na ně měla být připravena. Hlavním přínosem tohoto projektu je vývoj nových technických a technologických standardů v oblasti výcviku řidičů, zvýšení bezpečnosti dopravy, snížení materiálních i lidských ztrát a tím pádem celkově pozitivní dopad na budoucí vývoj stále ne příliš příznivé současné situace na silnicích v České republice. Přesněji, cílem je výzkum a vývoj nových výukových, výcvikových a zkušebních standardů pro základní a rozšířený výcvik řidičů osobních a užitkových vozů s využitím nejnovějších poznatků v oblasti simulační techniky. Veškeré tyto standardy budou ověřovány ve výcvikovém centru pro řidiče výše uvedených typů vozidel. Zaměření výukových, výcvikových, zkušebních a hodnotících standardů je především na poloprofesionální a profesionální řidiče, zejména potom na: řidiči vozidel s právem předností v jízdě (např. policie, zdravotní záchranné služby, celní správy atd.), dále pro

2 řidiče, kterým bylo např. z důvodu přestupku nebo trestného činu odebráno řidičské oprávnění a kteří usilují o jeho navrácení po uplynutí zákazu řízení a ostatní řidiče, jejíž hlavní, nebo vedlejší činností je řízení vozidla (např. kurýrní služby, taxi, obchodní zástupci atd.). Dále budou zkoumány možnosti využití pokročilých inovativních systémů interaktivní simulace pro žadatele o řidičské oprávnění v rámci standardního výcviku, kde lze s úspěchem využít nejen možnosti pokročilých simulačních systémů, ale i těžit z možnosti aplikace prvků pokročilého výcviku pro profesionály a docílit tak kvalitnější přípravy řidičských nováčků na složité a nebezpečné dopravní situace. Výsledným prvkem výzkumné činnosti je tvorba a implementace příslušných výcvikových metodik s ohledem na platnou legislativu. 3) Kategorie činnosti: Experimentální vývoj 4) Vazba na hlavní cíl programu BETA: Cílem tohoto projektu je zdokonalení současné praxe, vývoj certifikovaných metodik, zdokonalení výukové a dozorové činnosti, stejně jako získání nových poznatků, dovedností, informačních a řídicích systémů a postupů, které budou využívány v rámci výcviku řidičů mimo jiné státní správou a povedou ke zvýšení kvality výuky a výcviku řidičů, dovolující zvýšit bezpečnost silniční dopravy. 5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA: zvýšení bezpečnosti a environmentální šetrnosti dopravy s cílem snížení celospolečenských ztrát tím, že se vyvinou nové technické a technologické standardy 6) Cíl(e): 1. Vývoj výukových, výcvikových a kontrolních metodik zaměřený pro specifické skupiny řidičů: na výcvikové programy pro provinilé řidiče a výcvikové programy pro řidiče záchranných složek (záchranná služba, hasiči, policie ČR) 2. Vývoj a implementace výukových, výcvikových a kontrolních metodik řidičů s ohledem na očekávané požadavky a doporučení evropských či světových institucí a organizací působících v oblasti bezpečnosti silničního provozu Evropská komise, PIARC, ETSC (a s přihlédnutím k platné legislativě) a jejich ověření na nových technických prostředcích pro základní a rozšířený výcvik řidičů osobních a užitkových vozů s využitím nejnovějších poznatků v oblasti simulační techniky 7) Potřebnost: V současné době neexistuje praktická možnost výuky a výcviku níže uvedených skupin řidičů vozidel. Výše uvedenou oblast upravuje legislativa ČR jen okrajově, nebo vůbec. Pro obě výše uvedené skupiny řidičů nejsou stanoveny žádné závazné podmínky pro výuku a praktický výcvik případně pro jejich přezkoušení. Při tom se jedná potenciálně o nejrizikovější skupiny řidičů. řidiči vozidel s právem předností v jízdě (jak osobních, tak užitkových vozidel) uvedených v zákoně č. 361/200O Sb. v par. 41., zejména v případech, které nelze v běžném provozu simulovat, jako je například výjezd k dopravní nehodě a rizika s tím plynoucí. pachatelé trestných činů v dopravě, kdy provinilým řidičům může být dle zákona č. 40/2009 Sb.

3 uloženo přiměřené omezení formou vzdělávacího programu. V současné době, lze provádět výuku a výcvik výše uvedených skupin řidičů jen v teoretické rovině nebo na technickému pokroku neadekvátních trenažérech umožňující pohyb v maximálně jedné rovině. Toto řešení poskytuje jen výrazně zkreslený vjem pohybu vozidla. Lze předpokládat, že pod tlakem dalšího rozvoje techniky, zvyšování požadavků evropské unie na bezpečnost silničního provozu bude nutné řešit problematiku výcviku výše uvedených skupin řidičů. Tento projekt umožní získat podklady, poznatky pro koncepční, metodickou a kontrolní činnost státní správy a nové výukové metody a metody hodnocení řidičů u nichž není možno (pro charakter jejich práce, nebo pro charakter jejich trestu) provádět výcvik přímo v silničním provozu. Mimo to bude možné ověřit a zdokonalit výukové, výcvikové a zkušební metody dalších skupin řidičů i podle stávající legislativy(výcvik k získání řidičského oprávnění dle podmínek zákona č.247/2000 Sb.), která upravuje procento výcviku na simulátoru s ohledem na technické provedení simulátorů. Dále bude možné ověřit a zdokonalit výcvik a přezkoušení řidičů, jejíž hlavní, nebo vedlejší činností je řízení vozidla. Jedná se o řidiče kurýrních služeb, vozidel TAXI atd., kteří mají velký počet ujetých kilometrů v daném časovém úseku, jsou zatíženy stresem plynoucího ze silniční dopravy. Pro oblast výzkumu lidského subjektu coby operátora umělého systému je nezbytná experimentální činnost, která často trpí nedostatečnou mocností vzorku zkoumaných osob. Díky nasazení mobilní laboratoře dojde k posílení možností získávání reálných dat pro výzkum v oblasti bezpečnosti pozemní dopravy. 8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy: N certifikovaná metodika, 1. Metodika výuky, výcviku a hodnocení řidičů s právem přednosti jízdy (zejména pro složky IZS) na pokročilém simulátoru. 2. Metodika výuky, výcviku a hodnocení provinilých řidičů pachatelů trestných činů v dopravě na pokročilém simulátoru. H - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, 1. Kontrolní postupy státní správy vzhledem k činnosti výcvikových center využívajících pokročilé simulátory. 2. Návrh změny legislativy v oblasti získávání řidičského oprávnění, profesního školení a vzdělávání provinilých řidičů. (Např: Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, Vyhláška č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.)

4 9) Způsob využití výsledků v praxi: Veškeré výsledky a výstupy projektu budou využity pro návrh nové legislativy a kontrolu prováděnou státní správou v oblasti výuky, výcviku a hodnocení všech výše uvedených skupin řidičů na pokročilém simulátoru 10) Očekávaný přínos: Tento projekt má přínos v úrovních Přímé zvýšení bezpečnosti vlivem kvalitnějšího a svým záběrem rozsáhlejší výuky a výcviku. Rozvoj metod objektivního posuzování řidičova výkonu Příprava legislativy ČR a kontrolních mechanismů na rozvoj moderních technologií pokročilé interaktivní simulace pro profesionální účely, zvýšení konkurenceschopnosti vývoje a výroby ČR v těchto technologiích 11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků: Státní správa - MD ČR, Dopravní úřady Krajských úřadů případně obcí s rozšířenou působností. 12) Předpokládaná doba řešení: 24 měsíců 13) Předpokládaná cena: Kč 1. rok Kč 2. rok Kč 14) Kvalifikační předpoklady, vhodné subjekty pro oslovení za účelem podání nabídky s návrhem řešení projektu: 1. uchazeč v posledních 3 letech realizoval alespoň 1 službu obdobného charakteru a rozsahu. Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba, jejímž předmětem bylo zajištění studie, koncepce, politiky, standardů nebo projektů v oblasti silniční dopravy nebo výcviku řidiči nebo vývoje simulátorů; 2. uchazeč předloží strukturované profesní životopisy, doklady o vzdělání a doklady o odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, týká se i subdodavatelů, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky; 3. minimální rozsah plnění veřejné zakázky jsou 3 členové řešitelského týmu, z nichž každý musí mít praxi v řešení minimálně 1 výzkumného projektu v oblasti silniční dopravy nebo výcviku řidiči nebo vývoje simulátorů, tzn., že byli součástí výzkumného týmu, podíleli se přímo na řešení výzkumného projektu a v profesním životopise musí být uvedena pozice člena týmu při řešení výzkumného projektu; 4. pro plnění veřejné zakázky jsou k dispozici min. 2 osoby splňující následující požadavky: VŠ technického směru

5 praxe v oboru předmětu plnění veřejné zakázky min. 3 roky prokazatelná zkušenost se zajišťováním služeb obdobných předmětu plnění této veřejné zakázky. 15) Doplňující informace: Datum: Jméno a podpis kontaktní osoby předkladatele Jméno a podpis odpovědné osoby předkladatele

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Obsah návrhu A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2013 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi:

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi: Informace a pokyny pro zájemce o pracovní pozice v rámci projektu Personální zajištění implementační struktury MŠMT pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky ÚVODNÍ INFORMACE Nábor

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2012 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více