Personální zajištění spolupráce škol a firem České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice"

Transkript

1 Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

2 má vliv na rozsah i kvalitu odborné přípravy žáků Návrhy systémových opatření vznikají v projektu POSPOLU (prosinec říjen 2015), který realizuje MŠMT ve spolupráci s NÚV Cílem projektu Pospolu je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce škol vedle odborného výcviku a odborné praxe ve firmách. Hlavním cílem projektu je dospět k návrhům systémových a legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení. Kromě profesních asociací, zaměstnavatelských svazů, orgány státní správy, zřizovatelů škol a dalších organizace se na jeho realizaci podílí celá řada odborníků, kteří působí přímo ve školách a podnicích. Opatření nevznikají od stolu, ale vycházejí z dialogu a ověřené skutečnosti. Cílem je podpořit a umožnit, nikoliv nařizovat

3 Víme o sobě a spolupracujeme Metodická, finanční a legislativní podpora spolupráce škol a firem personalista instruktor odborník z praxe profesní kvalifikace NSK stáže učitelů ve firmě kariérové poradenství společný nábor žáků odborný výcvik/ firemní zadání NZZ odborná praxe a praktické části MZ ve firmě odborník z praxe za účasti odborníka ŠVP ve výuce učitel odborného výcviku/odborné praxe kariérový koordinátor spolupráce poradce školy a firmy učitel odborných (teoretických) předmětů

4 má vliv na rozsah i kvalitu odborné přípravy žáků Instruktor praktického vyučování Odborník z praxe Stáže pro učitele OV/OP a odborných předmětů ve firmách Koordinátor spolupráce školy a firem

5 Instruktor praktického vyučování Instruktor není pedagogickým pracovníkem, je zaměstnancem firmy, nikoliv školy, přesto významně pracuje se žáky v počátečním OV - získání pedagogické kvalifikace není povinné, ale mělo by vést ke zvýšení úrovně instruktorské práce, zásadní zejména pokud učitel odborného výcviku na pracovišti jen koná dohled - škola může ovlivnit jeho přípravu, hlavní zodpovědnost při zajišťování odborného výcviku na pracovištích firem je ale vždy na škole - požadavky na výkon činnosti instruktora (včetně nákladů) by měly být zakotveny ve Smlouvě o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování Sektorová rada schválila PK Instruktor praktického vyučování, která vznikla v projektu Pospolu. Nyní v připomínkovém řízení MŠMT

6 Profesní kvalifikace NSK Instruktor praktického vyučování Kvalifikační standard : NSK EQF úroveň 4 Posiluje roli instruktora a jeho pozici v odborném vzdělávání Školy se mohou stát autorizovanými osobami a ověřovat kompetence stanovené kvalifikačním standardem Odborné způsobilosti: Orientace v organizaci praktického vyučování ve středních odborných školách a v práci s pedagogickými dokumenty Využívání základních pedagogických dovedností při práci se žáky Odborná příprava žáků ve firmě Aplikace psychologických aspektů v kontaktu se žáky Orientace v právních předpisech v systému vzdělávací soustavy a aplikace znalostí související legislativy vztahující se k profesi, na kterou se žák připravuje

7 Pilotní kurz Instruktor praktického vyučování Ověřen v březnu 2015 na 21 účastnících ze škol i podniků Obsah kurzu, odborné způsobilosti i kritéria hodnocení vycházejí z navržené PK Rozsah kurzu 40 hodin- 2 dny prezenčně, 2 dny nácvik v prostředí podniků (exkurzní část s následnou reflexí), samostudium vč. zpracování zadaného úkolu, závěrečný test Vše v elektronické verzi v prostředí moodle Témata: pedagogika, psychologie a kurikulární problematika, praxe: - Plánování výuky, práce se školskou terminologií- ŠVP,RVP, tematický plán; aspekty a význam sociálního partnerství, profil absolventa - Požadavky na instruktora, přítomnost žáků na pracovišti a s ní související oblasti (jak řešit přestupky, úrazy; evidence a pedagogická dokumentace) - Adolescence, sociálně patologické jevy, žáci s obtížemi, motivace žáků, hodnocení - Vyučovací metody, didaktické principy, organizační formy vyučování Nabízíme po zaškolení kurz k využití a realizaci do konce září 2015

8 Cena Instruktor 2015 Ocenění projektu POSPOLU pro školy a firmy zapojené do projektu i mimo něj Předání na závěrečné konferenci projektu dne z rukou náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. E.Muřického a generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy Ing.D.Kuchtové Ocenění jako výraz úcty za společensky významnou a smysluplnou práci Instruktory nominovali i sami žáci, nejvíce oceněných ve strojírenských oborech Partnerství České Budějovice: Motor Jikov Group a.s.- Zdeněk Struska a Jaroslav Pražák z Motor Jikov Strojírenská a.s.

9 Odborník z praxe v odborném vzdělávání působí ve škole: -příležitostně -pravidelně a soustavně jako učitel do 0,5 úvazku -jako členové hodnoticích komisí pro JZZ a pro PMZ Odborník z praxe není považován za pedagogického pracovníka- ale ten, kdo vstupuje do výuky soustavně a často nahrazuje učitele, by měl prokázat i pedagogické kompetence. Novela zákona o pedagogických pracovnících č. 197/2014 Sb. Platná od upravuje předpoklad odborné kvalifikace a upravuje možnost dalšího výkonu pedagogické činnosti některým osobám, které odbornou kvalifikaci nezískaly (např. výkonní umělci, výtvarní umělci, odborníci z praxe, učitelé odborných uměleckých předmětů, trenéři).

10 Pilotní kurz pro odborníky z praxe v odborném vzdělávání : Kurz v rozsahu 53 hodin (40 hodin prezenční formou, 10 hodin samostudium, 2 hodiny závěrečných činností a 1 hodinu následná reflexe) - Role odborníka z praxe ve výuce, očekávání, práva a povinnosti - Kurikulární problematika a současná situace v odborném školství - Prohloubení dovednost konstruktivní komunikace nejen se žáky, ale i s pedagogickými pracovníky zejména učiteli odborných předmětů. - Pedagogická komunikace a její cíle - Problémový žák, problémová třída - Vhodné výukové metody, výukové cíle, motivace žáků, očekávání - Rozdíl mezi vedením lidí a řízením lidí (kdy vytvářet prostor a kdy tlačit) - Fungování třídy žáků (třída jako skupina) a principy, jak do fungování třídy efektivně zasahovat - Jak stanovovat cíle učebních jednotek, jak podle cílů vybírat metody a jak plánovat výuku - Praktické seznámeni s (zažijí na vlastní kůži) ukázkami vybraných vzdělávacích metod - Vedení vybrané učební jednotky s následnou zpětnou vazbu (provedou reflexi svého vystoupení)

11 Další vzdělávání učitelů OV/OP a odborných předmětů ve firmách: Nezbytné udržovat kontakt s novými technologiemi a pokusit se nebýt pozadu za žáky. Dobrá odezva z realizovaných ESF projektů (IQ Industry, HelpTech, Kurikulum S, Stáže ve firmách 2), ale není zatím systémově řešeno (ale jako o jedné z priorit se o nich hovoří např. v Nových opatřeních na podporu odborného vzdělávání z ledna 2013) MŠMT byly vypsány Rozvojové programy na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014 )- málo využíváno

12 Další vzdělávání učitelů OV/OP a odborných předmětů ve firmách: Pospolu v koncepční studii navrhuje, aby absolvování stáže v reálném pracovním prostředí bylo povinně zakotveno jako nový druh dalšího vzdělávání v rámci času vyčleněného pro samostudium v rozsahu 6 dnů ročně, s případnou možností kumulace (např. 18 dnů za 3 roky); ideálně mimo školní rok nebo v době kdy žáci vykonávají delší souvislou odbornou praxi či výcvik (odpadá suplování); škola by měla povinnost toto učiteli umožnit. rozšířit tuto povinnost i na další pedagogy- všeobecně vzdělávacích předmětů (v duchu aplikovaná matematika) stáž zakotvit jako předpoklad kariérního růstu (předpoklad atestace vyšší úrovně) začlenit do Smlouvy mezi školou a firmou a vyjednáváním pověřit koordinátora spolupráce školy a firem (viz dále), stanovit mentora do budoucna vhodné uvažovat i o několikaměsíčních stážích s charakterem pracovního poměru v podniku a současným delším působením odborníků z praxe ve výuce ve smyslu jejich rotace

13 Pozice koordinátor spolupráce školy a firem : Kvalitní dlouhodobá spolupráce klade nároky na organizaci, plánování, realizaci, kontrolu a vyhodnocování V současné době se tomu zpravidla věnuje vedoucí učitel odborného výcviku nebo zástupce ředitele pro praktické vyučování (snížení týdenní pracovní doby) a ředitel školy Koordinátor spolupráce by se měl vedle samotného zajištění praktického vyučování žáků věnovat také: organizaci náboru žáků ve spolupráci s firmami realizaci závěrečných zkoušek na pracovišti firem realizaci maturitních prací s využitím zadání z firem organizaci volnočasových aktivit žáků ve spolupráci s firmami (např. soutěže) zajištění stáží pro učitele školy ve firmách získání odborníků z praxe pro výuku ve škole Dojednání podmínek spolupráce zpracování a každoroční aktualizace plánu spolupráce školy a firmy např. prostřednictvím dodatku k ŠVP

14 Pokud má škola hodně spolupracujících firem- pozici Koordinátora spolupráce školy a firem by ideálně zastával zaměstnanec školy - pedagogický pracovník z úseku praktického vyučování (rozšíření pracovní smlouvy)- zástupce ředitele či někdo z učitelů nebo - samostatná pozice pro nepedagogického pracovníka (s respektem mezi zaměstnavateli, leč nižší sazbou v odměňování) úrovni specializovaných pozic ve škole, jako je: výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, ICT koordinátor, koordinátor tvorby ŠVP, atd. Možné financování: navýšení rozpočtu školy zřizovatelem v závislosti na počtu smluvních pracovišť, celkovém počtu žákohodin ve firmách a počtu oborů vzdělání, které škola vyučuje

15 Děkuji za pozornost

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7 1. Reforma financování RgŠ Ve stávajícím systému na výkony je určujícím prvkem pro vzdělávání v konkrétní škole krajský finanční normativ z něho generovaný disponibilní objem prostředků, který tak determinuje

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

IInstrukt nstrukt or 2015 or 2015 P P ř ortr íběhéty instrukt y instrukt orů orů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu

IInstrukt nstrukt or 2015 or 2015 P P ř ortr íběhéty instrukt y instrukt orů orů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu Instruktor2015 2015 Instruktor Portréty instruktorů Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu Autorský kolektiv: Taťána Vencovská, Martina Kaňáková, Lenka Bečvářová

Více

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 65-41-L/51 Gastronomie nástavbové studium Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU -

Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU - Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU - Olga Kofroňová 14.5. 2015 Víme o sobě a spolupracujeme Metodická, finanční

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Polygrafie čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U jezu

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více