Malé a střední podniky v České republice v insolvenčním řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malé a střední podniky v České republice v insolvenčním řízení"

Transkript

1 Malé a střední podniky v České republice v insolvenčním řízení Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic within the Insolvency Proceeding Hana Ředinová * Marie Paseková ** ABSTRAKT Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou vývoje počtu insolvenčních návrhů, postavením účastníků v insolvenčním řízení a způsobilostí subjektů hradit své závazky v České republice. Cílem článku je analyzovat vývoj počtu insolvenčních návrhů v české ekonomice v období v souvislosti se změnami ekonomického prostředí a platností insolvenčního zákona od 1. ledna Výzkum byl založen na analýze dostupných údajů získaných z Ministerstva spravedlnosti České republiky a provedení dotazníkového šetření mezi zástupci malého a středního podnikání v České republice. Pro vyhodnocení bylo použito statistické metody 2 testu. Z provedené analýzy vyplynul rostoucí počet insolvenčních návrhů ve sledovaném období. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření realizovaného mezi zástupci malého a středního podnikání byla potvrzena statisticky významná závislost mezi podanými insolvenčními návrhy a věřiteli vystupujícími v insolvenčním řízení jako iniciátor insolvenčního řízení. Na základě dotazníkového šetření nebyla zjištěna statisticky významná závislost mezi pozicí věřitele v insolvenčním řízení a způsobilostí tohoto subjektu hradit své závazky. Klíčová slova: Insolvenční návrh, Způsobilost splácet, Insolvenční řízení. ABSTRACT This paper deals with the development of insolvency proposals, status of participants within insolvency proceedings and competence of these subjects to pay their liabilities in the Czech Republic. The aim of this article is to analyze the development of insolvency proposals in Czech economy in the period in relation to changes of economic environment and efficiency of insolvency law from 1 st January The research was based on an analysis of available data from the Ministry of Justice of the Czech Republic and the questionnaire survey conducted among representatives of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. There was used to evaluate the questionnaire the statistical method of 2 test. The analysis showed the growing number of insolvency proposals in the monitored period. There was found based on the questionnaire survey statistically Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumných projektů Vliv insolvence na daňové příjmy v důsledku realizované daňové politiky registrovaného u Interní grantové agentury Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod evidenčním číslem IGA/FAME/2012/016 a Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin registrovaného u Technologické agentury České republiky pod evidenčním číslem TD * Ing. Hana Ředinová; student Ph.D.; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. ** doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D., docent; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. 55

2 significant relationship between insolvency proposals and the number of creditors acting in the insolvency proceedings as the initiator of this. Based on the survey there was not found statistically significant relationship between the position of creditors in the insolvency proceedings and their ability to pay their liabilities. Key words: Insolvency proposal, Ability to pay, Insolvency proceeding. JEL classification: G30, G33 Úvod Mnoho autorů se v současnosti zabývá úlohou malého a středního podnikání v daných ekonomikách. Např. Psillaki, Daskalakis (2009) uvádějí, že zvyšující se zájem o výzkum na úrovni malého a středního podnikání vychází z přesvědčení, že tyto podniky jsou důležitými motory ekonomického růstu. Podle Vasilesce, Popa (2010) jsou malé a střední podniky páteří evropské ekonomiky, hlavním zdrojem zaměstnanosti a základem pro inovace. Konkurenceschopnost tohoto typu podnikání následně ovlivňuje konkurenceschopnost hospodářství jako celku. (Nam, Radulescu, 2007). Altman, Sabato (2007), Terdpaopong, Mihret (2011) dodávají, že finanční stabilita těchto podniků je hlavní zájmem politiků a podnikatelské komunity po celém světě. V České republice je možné v posledních letech pozorovat v souvislosti s důsledky ekonomické krize negativní vývoj v oblasti insolvencí neboli úpadků malého a středního podnikání. Jak uvádí Pilátová, Richter (2011) při rozhovorech mezi lidmi z podnikové praxe, který se dotýká obchodních vztahů, skončí konverzace dříve nebo později u neplatičů, dluhů či následné druhotné platební neschopnosti a dalších stesků na dané téma. Literární přehled Úpadek, který je také označovaný jako bankrot, má svůj původ v italštině ve spojení banca rotta neboli rozbitá lavice (Schelle, Frýdek, 2010). Podstatou je, že dlužník není schopen dále hradit své splatné závazky více věřitelům (Březinová, 2009). Hlavní právní normou, která upravuje na území České republiky stav insolvence, je Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, často nazývaný jako Insolvenční zákon. Tento právní předpis definuje úpadek jako stav, kdy dlužník má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Na základě údajů Ministerstva spravedlnosti České republiky (2012) je jeho cílem zajistit větší transparentnost a předvídatelnost úpadkového řízení, posílit postavení věřitelů, motivovat dlužníky ke snaze řešit úpadek včas a celkové zrychlení a zefektivnění úpadkového řízení. Hlavním smyslem insolvenčního řízení je zajistit spravedlnost, rychlost, hospodárnost, způsob vedení řízení tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího uspokojení věřitelů a ochrany práv věřitele nabytých v dobré víře. Podle současně platné legislativy může mít úpadek podobu platební neschopnosti (insolvence) nebo předlužení (Drbohlav, Pohl, 2011). Úpadek ve formě platební neschopnosti představuje situaci, kdy dlužník má více věřitelů, peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník není schopen tyto závazky plnit. Úpadek ve formě předlužení představuje variantu, kdy právnická osoba či fyzická osoba podnikatel má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Rozhodný je poměr veškerých dlužníkových závazků a jeho majetku. (Ministerstvo spravedlnosti, 2012) Pokud dlužník přestává být schopen hradit své závazky, vzniká problém, který je nutné řešit. Škerlíková (2011) uvádí, že proces řešení zahrnuje dvě hlavní části - nejprve je potřebné ověřit, zda se skutečně jedná o úpadek a pokud ano, zjistit, jaké jsou možnosti jeho řešení. 56

3 V roce 2007 se v České republice insolvencí průmyslových podniků zabývali Dvořáček, Sousedíková a Domaracká. Sušický (2011) se zaměřil na insolvenci v prostředí zemědělských společností. Jako další je možné jmenovat Klečku a Scholleovou (2010), kteří se věnovali oblasti bankrotu firem působících ve sklářském průmyslu, jakožto jedné z tradičních oblastí českého podnikání. V evropském kontextu se problémem insolvence zabývají např. Eidenmüller (2009), Kilborn (2009), Martino, Vasta (2010), McCormack (2010), Negoescu, Lukacs (2010), Suciu (2010) nebo Hodorogel (2011). Přehled použitých metod V rámci výzkumu byla použita analýza vývoje počtu insolvencí od 1. ledna 2008 a byl proveden kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření mezi zástupci malého a středního podnikání v České republice. Dotazník byl zaměřen cíleně na oblast insolvencí a insolvenčního řízení. K vyhodnocení dotazníkového šetření byla použita statistická metoda 2 test. Pro vlastní vyhodnocení dotazníkového šetření byly stanoveny charakteristiky Věřitel, Dlužník a Insolvenční návrh. Každá z uvedených veličin byla posuzována podle odpovědí na jednotlivé otázky. Kategorie Věřitel byla posuzována podle odpovědí na dotazy týkající se účasti v insolvenčním řízení v pozici věřitele. Kategorie Dlužník byla posuzována podle odpovědí na dotazy týkající se účasti v insolvenčním řízení v pozici dlužníka. Kategorie Insolvenční návrh byla posuzována podle odpovědí na otázku týkající se podání subjektu insolventního návrhu na své obchodní partnery. Číselná hodnota byla stanovena jako počet kladných odpovědí na danou otázku. Ve vyhodnocení jsou uváděny relativní četnosti odpovědí za pomoci grafického znázornění. Pro vyjádření závislosti proměnných v kontingenčních tabulkách byla využita symetrická míra asociace, založená na Pearsonově statistice - 2 test. Nulová hypotéza zní: proměnné A a B jsou nezávislé. Testové kritérium má tvar: nn * i..j kde nij n χ (n n ) r s * 2 2 ij ij, (1) * i 1 j 1 nij jsou teoretické četnosti. Kritický obor je vymezen nerovností: ((r 1)(s 1)). Padne-li hodnota testového kritéria do kritického oboru, znamená to, že mezi proměnnými A a B byla prokázána závislost. (Kovářík and Klímek, 2011) Výsledky Výzkum byl proveden ve dvou krocích. V první části byla provedena analýza vývoje počtu insolvenčních návrhů od účinnosti zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Následovalo dotazníkové šetření mezi zástupci malého a středního podnikání. Vývoj počtu insolvencí od 1. ledna 2008 Vývoj celkového počtu insolvenčních návrhů, tj. jak za fyzické, tak i právnické osoby, od 1. ledna 2008 v České republice je znázorněn na obrázku č

4 Obr. 1: Vývoj počtu insolvenčních návrhů a zahájených insolvenčních řízení v období Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Ministerstva spravedlnosti ČR, 2012 ( Z obrázku č. 1 vyplývá, že rozdíl mezi počtem podaných insolvenčních návrhů a zahájených insolvenčních řízení je v jednotkách. Je možné konstatovat, že na základě jen nepatrného množství insolvenčních návrhů není zahájeno insolvenční řízení. Z obrázku č. 2 je následně patrné, že více insolvenčních návrhů z celkového počtu na sebe podávají dlužníci než věřitelé na dlužníky. Obr. 2: Vývoj počtu insolvenčních návrhů podaných věřiteli a dlužníky v období Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Ministerstva spravedlnosti ČR, 2012 ( 58

5 Výsledky dotazníkového šetření V rámci dotazníkového šetření bylo získáno vyjádření 141 zástupců malého a středního podnikání v České republice. Byly stanoveny dvě výzkumné otázky: VO 1 : Existuje statisticky významná závislost mezi tím, zda subjekt je účastníkem insolvenčního řízení v pozici věřitele a tím, jestli sám inicioval insolvenční řízení neboli podal insolvenční návrh? VO 2 : Existuje statisticky významná závislost mezi tím, zda subjekt je účastníkem insolvenčního řízení v pozici věřitele a jeho způsobilostí hradit své závazky (nemít závazky splatné déle než 30 dnů)? První posuzovanou oblastí byla účast zástupce malého a středního podnikání v insolvenčním řízení v pozici věřitele a dlužníka. Relativní četnosti jsou vyjádřeny na obrázku č. 3. Obr. 3: Pozice zástupce malého a středního podnikání v insolvenčním řízení Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření Na obrázku č. 4 je vyjádřena relativní četnost subjektů, které podaly na svého partnera nebo své obchodní partnery ve sledovaném období insolvenční návrh. 59

6 Obr. 4: Vazba mezi věřitelem a podáním insolvenčního návrhu na svého obchodního partnera Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření Ke stanovení statistické závislosti byla použita statistická metoda 2 test na hladině významnosti 0,01. Hodnota testového kritéria je na úrovni 24,95. Z toho je možné odvodit statisticky významnou závislost mezi kategoriemi věřitel a insolvenční návrh. Je tedy možné konstatovat, že existuje statisticky významná závislost mezi jednotlivými věřiteli v insolvenčním řízení a těmi věřiteli, kteří ho iniciovali, podali insolvenční návrh. Ke stanovení stupně závislosti bylo použito Kendallovo tau b, které se nachází v intervalu <- 1,1>. Následkem provedeného byla zjištěna středně silná závislost (0,4611). Na první výzkumnou otázku je tedy možné odpověď, ano, existuje statisticky významná závislost k danému jevu. S pozicí věřitele v rámci insolvenčního řízení se pojí jeho schopnost hradit své závazky svým obchodním partnerům. Relativní četnosti odpovědí na otázku, zda měl podnikatelský subjekt v nedávné minulosti problém problémy se svou způsobilostí splácet, to znamená, zda měl splatné závazky déle než 30 dnů, jsou vyjádřeny na obrázku č

7 Obr. 5: Problémy podnikatelského subjektu se způsobilostí splácet Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření Při stanovení statistické závislosti u druhé výzkumné otázky byla opět použita statistická metoda 2 test na hladině významnosti 0,01. Na základě provedeného výzkumu byla zjištěna hodnota testového kritéria ve výši 0,005, což znamená, že neexistuje statisticky významná závislost mezi tím, zda je subjekt účastníkem insolvenčního řízení v pozici věřitele a jeho způsobilostí splácet. Odpověď na druhou výzkumnou otázku tedy zní, ne, u tohoto vztahu není možné pozorovat statisticky významnou závislost. Závěr Příspěvek se zabývá vývojem počtu insolvenčních návrhů v České republice od ledna 2008 do konce roku Cílem článku bylo zanalyzovat vývoj počtu insolvenčních návrhů, provést dotazníkového šetření mezi zástupci malého a středního podnikání a na základě provedeného zjistit za pomoci statistické metody 2 testu, zda existuje nebo neexistuje statisticky významná závislost u výzkumných otázek. Cíl práce byl splněn. Z provedené analýzy vyplynul rostoucí počet insolvenčních návrhů, přitom více jich podávají dlužníci než věřitelé. Na první výzkumnou otázku týkající se vztahu mezi postavením účastníka v insolvenčním řízení v pozici věřitele a jeho pozicí jako iniciátora vlastního insolvenčního řízení byla zjištěna středně silná statisticky významná závislost. To znamená, je možné konstatovat, že pokud subjekt vystupuje v insolvenčním řízení jako věřitel, je zde středně silná závislost, že dané insolvenční řízení vyvolal insolvenčním návrhem. Druhá výzkumná otázka se zabývala vztahem mezi pozicí věřitele v insolvenčním řízení a jeho schopností hradit své závazky. Zde na základě dotazníkového šetření mezi 141 zástupci malého a středního podnikání nebyla zjištěna statisticky významná závislost pomocí statistické metody 2 testu. 61

8 Literatura: [1] Altman, E. I. Sabato, G. (2007): Modelling credit risk for SMEs: Evidence from the US market. Abacus Journal, roč. 43, č. 3, s [2] Březinová, H. (2009): Ekonomické aspekty insolvenčního zákona. Praha: BOVA POLYGON, s. ISBN [3] Drbohlav, J. - Pohl, T. (2011): Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN [4] Dvořáček, J. - Sousedíková, R. Domaracká, L. (2007): Industrial Enterprises Bankruptcy Forecasting. Metalurgia, roč. 47, č. 1, s [5] Eidenmmüller, H. (2009) Abuse of Law in the Context of European Insolvency Law. European Company & Financial Law Review, Vol. 6, Issue 1, pp [6] Hodorogel, R.G. (2011): The Global Economic Crisis. Challenges for SMEs in Romania. Theoretical and Applied Economics, roč. 18, č. 4, s [7] Kilborn, J.J. (2009): Twenty-five Years of Consumer Bankruptcy in Continental Europe: Internalizing Negative Externalities and Humanizing Justice in Denmark. International Insolvency Review, roč. 18, č. 3, s [8] Klečka, J. Scholleova, H. (2010): Bankruptcy models enuntiation for Czech glass making firms. Economics & Management, s , ISSN [9] Kovářík, M. - Klímek, P. (2011): Statistická analýza v programu XL Statistics. 1. vyd. CEED, s. ISBN [10] Martino, P. - Vasta, M. (2010): Companies insolvency and the nature of the firm in Italy, 1920s-70s. Economic History Review, roč. 63, č. 1, s [11] McComark, G. (2010): Reconstructing European insolvency law putting in place a new paradigm. Legal Studies, roč. 30, č. 1, s [12] Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: [13] Nam, Ch.W. - Radulescu, D.M. (2006): Effects of Corporate Tax Reforms on SMEs Investment Decisions under the Particular consideration of Inflation. Small Business Economics, roč. 29, č. 1-2, s [14] Negoescu, G. - Lukacs, E. (2010): Considerations On The Measures To Counter The Risk Of Bankruptcy For SMEs During The Financial Crisis. The Journal of the Faculty of Economics Economic, roč. 19, č. 1, s [15] Pilátová, J. - Richter, J. (2011): Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi. Olomouc: Anag, s. ISBN [16] Psillaki, M. - Daskalakis, N. (2009): Are the determinants of capital structure or firm specific? In. Small Bus Econ, roč. 33, č. 3, s [17] Schelle, K. - Frýdek, M. (2010): Vývoj konkursního práva. Ostrava: KEY Publishing, s. ISBN [18] Sušický, J. (2011): Applicability of Bankruptcy Models at Agricultural Companies. Acta VŠFS, roč. 5, č. 3, s [19] Škerlíková, T. (2011): Principal Agent Problem on Insolvency. Global Conference on Business and Finance Proceedings, roč. 6, č. 2, s [20] Suciu, G. (2010): Risk Diagnosis in the Context of Economic Crisis. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, roč. 3, č. 52, s

9 [21] Terdpaopong, K. Mihret, D.G. (2011): Modelling SME credit risk: Thai empirici evidence. Small Enterprise Research, roč. 18, č. 1, s [22] Vasilescu, L.G. Popa, A. (2010): Bankruptcy A Possible New Start for The Small Business? Annals of the University of Petrosani, Economics, roč. 10, č. 1, s [23] ZÁKON č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. 63

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Několik poznámek k problematice incidenčních sporů v insolvenčních řízeních

Několik poznámek k problematice incidenčních sporů v insolvenčních řízeních Několik poznámek k problematice incidenčních sporů v insolvenčních řízeních A few notes to the issue of incidental disputes in insolvency proceedings Jiří Hnilica * Petr Ševčík ** ABSTRAKT Práce se zabývá

Více

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky.

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky. Právní a organizační formy pro investice formou PE/VC v zemích bývalé Visegrádské čtyřky Ing. Monika Grebíková Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav financí, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Osobní bankrot a jeho řešení

Osobní bankrot a jeho řešení Osobní bankrot a jeho řešení Personal Bankruptcy and its solution Monika Randáková * Jiřina Bokšová ** ABSTRAKT Příspěvek se zabývá řešením úpadku dlužníka nepodnikatele formou oddlužení. Oddlužení může

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 862 Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic PETR ŘEHOŘ, DARJA HOLÁTOVÁ Jihočeská

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno smolik@fbm.vutbr.cz,

Více

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Ing. Martina Ortová, Ph.D. 18. ledna 2012 Voroněžská 13 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 351 111 ef@tul.cz www.ef.tul.cz Řešitelky projektu

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT Václav Vybíhal Anotace: Příspěvek se zabývá metodickými

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str.

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str. Biblografie Petr Jakubík A vědecké monografie [1] JAKUBÍK, P. Financial Stability and Stress Testing: Risk Identification and Assessment within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing,

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

BLENDED LEARNING STRATEGIE KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

BLENDED LEARNING STRATEGIE KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BLENDED LEARNING STRATEGIE KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY LUDVÍK EGER Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt: Evropská unie podporuje řadou aktivit celoživotní vzdělávání. V poslední

Více

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha Abstrakt Cíl této práce je vyvrátit fakt, že v dobách hospodářské krize resp. recese, je dobré investovat

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR Marie Padrtová Klíčová slova: IFRS, dotace, IAS 20, emitent cenných papírů Key words: IFRS, grant, IAS 20, issuer of securities JEL Classification: M41, H20 Abstrakt

Více

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU Renáta Myšková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: The aim of the article is to describe practically

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Ing. Martina Ortová, Ph.D. Datum: 13. ledna 2011 Řešitelé projektu Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Magdalena

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Od rozvoje znalostí k inovacím

Od rozvoje znalostí k inovacím Od rozvoje znalostí k inovacím Tomáš Říčka Radovan Kačín VŠE v Praze, katedra managementu a Wisdoma s.r.o. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009

Více

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS.

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 1 2 3 4 5 Otázky Jak měřit, co vše měřit? Jak srovnat situaci před a po zavedení SCM? V jakém období

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Investiční rozhodování v malých podnicích

Investiční rozhodování v malých podnicích Investiční rozhodování v malých podnicích Jacek Kuczowic, Karina Kuczowic 1 Abstrakt Intuice je základní metodou rozhodování o investicích v malých podnicích. Toto zjištění bylo mnohokrát potvrzeno v průběhu

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 13. 2. 19. 3. 2014 Zpracováno dne: 19. 3. 2014

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 13. 2. 19. 3. 2014 Zpracováno dne: 19. 3. 2014 Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 13. 2. 19. 3. 2014 Zpracováno dne: 19. 3. 2014 Obsah: 1. Ekonom: Bankovní unii nechceme, euro až později... 3 2. ekonom.ihned.cz:

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 140 144 ISSN 1335-0285 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

Více

Procesy malých a středních podniků a jejich vztahy podle podnikatelské činnosti 1

Procesy malých a středních podniků a jejich vztahy podle podnikatelské činnosti 1 Procesy malých a středních podniků a jejich vztahy podle podnikatelské činnosti 1 Marie Duspivová 2 Jaroslav Vrchota 3 Processes of small and medium-sized enterprises and their relations according to business

Více

Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví?

Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Corporate Sector in CR: What is the Role of Ownership in the Terminations of the Companies? Drahomíra Dubská * ABSTRAKT Empirická

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE VOCABULARY PRACTICE Revise work, jobs and employment vocabulary by means of interactive exercises that will pop out after you click on the appropriate button. To

Více

VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ Irena Fujerová Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity, penzijní připojištění, životní pojištění, daňová uznatelnost Key words: employee

Více

Publika ní innost U ebnice - monografie: Skripta: V decké lánky: Zahrani ní:

Publika ní innost U ebnice - monografie: Skripta: V decké lánky: Zahrani ní: Publikaní innost Uebnice - monografie: Kloudová,J. (2007). Makroekonomie, základní kurz. Poradca podnikate a, spol.s r.o., Bratislava, Slovakia. ISBN: 978-80-88931-77-5 Kloudová,J. (2008). Makroekonomie,

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

ŘEŠENÍ FINANČNÍ KRIZE V ZEMĚDĚLSTVÍ USA V. Bečvářová Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Mánesova 75, 120 58 Praha 2 Anotace: Příspěvek se zabývá

ŘEŠENÍ FINANČNÍ KRIZE V ZEMĚDĚLSTVÍ USA V. Bečvářová Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Mánesova 75, 120 58 Praha 2 Anotace: Příspěvek se zabývá ŘEŠENÍ FINANČNÍ KRIZE V ZEMĚDĚLSTVÍ USA V. Bečvářová Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Mánesova 75, 120 58 Praha 2 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou řešení finanční krize v zemědělství USA v

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

které poznámky k vypovídací schopnosti pojm

které poznámky k vypovídací schopnosti pojm Některé poznámky k vypovídací schopnosti pojmů rovná daň a ekologické daně Some Notes to the Predicative Ability of the Flat Tax and Ecological Taxes Definitions Jan Široký *) Abstrakt V souvislosti se

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Uplatňování outsourcingu v rámci zvyšování konkurenceschopnosti 1

Uplatňování outsourcingu v rámci zvyšování konkurenceschopnosti 1 Uplatňování outsourcingu v rámci zvyšování konkurenceschopnosti 1 Lucie Kučerová 2 Application of outsourcing in order to increase competitiveness Abstract The aim of this paper is to determine the importance

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Josef Hanibal M.Prášilová, R.Zeipelt, Česká zemědělská univerzita, katedra statistiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol J.Hanibal,Výzkumný

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

SLUŽBY V OBECNÉM ZÁJMU

SLUŽBY V OBECNÉM ZÁJMU ABSTRAKT SLUŽBY V OBECNÉM ZÁJMU Services of general interest Prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. Vysoká škola logistiky v Přerově Katedra ekonomických, právních a společenských disciplin e-mail: dusan.halasek@vslg.cz

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU Markéta Klímková, Jana Hornungová Klíčová slova: Životní prostředí, environmentální výkonnost, výkonnost, ekonomická výkonnost, měření,

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Data Envelopment Analysis (Analýza obalu dat)

Data Envelopment Analysis (Analýza obalu dat) Data Envelopment Analysis (Analýza obalu dat) Martin Branda Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Optimalizace s aplikací ve financích

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA EVA DOBROVOLNÁ Faculty of Law, Masaryk Univesity, Czech Republic Abstract in original language Ochrana spotřebitele tvoří významnou

Více

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha Big Data Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha 3 000 000 000 počet hledání na Googlu denně 30 000 000 000 počet zpráv a příspěvků na Facebooku měsíčně 5 000

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více