Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J"

Transkript

1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou IČO: Identifikátor: Právní forma: příspěvková organizace Zastoupená: Ing. Josefem Crhou, ředitelem školy Zřizovatel: Kraj Vysočina Místo inspekční činnosti: Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou Termín inspekční činnosti: , , Předmět inspekční činnosti Inspekční činnost podle 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného podle školních vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona. Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladů s rámcovými vzdělávacími programy pro odborné vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Inspekční činnost probíhala ve střední škole.

2 Aktuální stav školy Právnická osoba (dále škola) vykonává činnost střední školy, domova mládeže, školní jídelny a školní jídelny-výdejny. Střední škola a školní jídelna-výdejna mají místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb na jiné adrese než domov mládeže a školní jídelna. Škola má dlouholetou tradici, vloni slavila 60 let existence. Dlouhodobě připravuje žáky v mnoha oborech vzdělávání především pro strojírenskou oblast. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. Počet žáků denního studia se za poslední 3 roky snižuje (2010/ žáků, 2011/ žáků, 2012/ žáků), celkem i v ostatních formách vzdělávání ve školním roce 2012/2013 školu navštěvuje 434 žáků. Dílny pro praktické vyučování jsou součástí výukového areálu v těsné blízkosti školy. Strojírenské a metalurgické obory mají od začátku roku 2012 k dispozici nově vybudovanou laboratoř strojírenské metrologie. Škola provozuje vlastní svářečskou školu, která umožňuje rekvalifikaci pracovníků z řad veřejnosti a zajišťuje kurzy i pro žáky. Zájem veřejnosti je i o dálkovou formu vzdělávání. Škola se dlouhodobě aktivně podílí na tvorbě koncepce odborného vzdělávání v Kraji Vysočina. Škola se stala krajským koordinátorem odborných soutěží v Kraji Vysočina. Od roku 2008 je držitelem certifikátu systému managementu jakosti pro proces vzdělávání. V roce 2011 tuto certifikaci obhájila formou auditu. Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP Ve škole se ve školním roce 2012/2013 vyučuje podle těchto školních vzdělávacích programů (ŠVP): Školní vzdělávací programy pro obory s maturitní zkouškou: Poř. KKOV Obor vzdělání Forma vzdělání L/01 Technik modelových zařízení denní L/01 Mechanik strojů a zařízení denní L/01 Mechanik seřizovač denní L/51 Podnikání denní L/01 Mechanik elektrotechnik se zaměřením na denní mechatroniku a automatizaci L/01 Mechanik elektrotechnik se zaměřením na elektrická zařízení denní Školní vzdělávací programy pro obory s výučním listem: Poř. KKOV Obor vzdělání Forma vzdělání H/01 Modelář denní H/01 Strojní mechanik denní H/01 Strojní mechanik dálková H/01 Nástrojař denní H/01 Obráběč kovů denní H/01 Obráběč kovů dálková H/01 Elektrikář denní H/01 Elektrikář zkrácené studium H/01 Elektrikář dálková V tomto školním roce končí vzdělávání žáků podle dobíhajících oborů Technik modelářských zařízení, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač, Mechanik 2

3 seřizovač mechatronik, Mechanik silnoproudých zařízení, Podnikání. Učební plány jsou naplňovány. ŠVP se vyznačují společným oborovým základem v 1. ročníku studia, což umožňuje prostupnost mezi obory a dochází tak ke snížení počtu žáků, kteří předčasně opouštějí školu bez dokončeného vzdělání. Všichni žáci procházejí čtyřmodulovým systémem odborného výcviku. V některých skupinách byl zjištěn vyšší počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku, než určuje nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Počet žáků byl k překročen zejména ve skupinách oboru Mechanik elektrotechnik ve 2. a 3. ročníku a v oboru Elektrikář ve 2. ročníku. Dle názoru vedení školy a učitelů odborného výcviku jsou při výuce zachovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a požadavky na prostorové a materiální zabezpečení výuky. Jako nepovinný předmět je možno navštěvovat sportovní hry. Informace o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání do 1. ročníku jsou dostupné všem uchazečům. Kritéria pro přijímací řízení jsou stanovena. Přijímání ke vzdělávání probíhá v souladu s právními předpisy. Prezentaci na veřejnosti se škola věnuje systematicky a zahrnuje celou řadu aktivit včetně soutěží odborných dovedností pro žáky základních škol, náborové činnosti a účasti na přehlídkách škol. Vysokou vypovídající hodnotu mají webové stránky školy. Standardní činnosti školy v oblasti poskytování poradenských služeb jsou zajišťovány výchovným poradcem a metodičkou prevence, jež je zároveň zástupkyní ředitele školy. Spojení těchto náročných funkcí (v loňském školním roce dokonce vykonávala i funkci výchovné poradkyně) není s ohledem na velikost školy příliš vhodné. Do loňského roku škola využívala v rámci projektu Volnočasové aktivity pro udržení žáků ve vzdělávání služeb externího psychologa, v rámci udržitelnosti projektu s ním můžou pedagogové školy spolupracovat i nadále, což využívají v nižší míře. Ve škole je 54 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jedná se převážně o žáky svývojovými poruchami učení a chování. Ve škole je kvalitní vnitřní i vnější informační systém, který je určen jak pedagogům, tak žákům a zákonným zástupcům. Pedagogové ho ale využívají v různé míře, někteří vyučující teoretických předmětů neměli přehled o speciálních vzdělávacích potřebách svých žáků. Kvalitně je vedeno hodnocení žáků v praktickém vyučování. Žáci a zákonní zástupci mají přístup kromě hodnocení a docházky také k učebním materiálům a e-learningovému portálu. Žákům méně úspěšným ve vzdělávání jsou nabízeny konzultace nebo přestup na méně náročný obor. Žáci talentovaní se můžou realizovat v různých soutěžích, středoškolské odborné činnosti a olympiádách. Nadaní žáci se zapojují do odborných soutěží např. ENERSOL, ve které prezentují své projekty v oblasti úspory energií. Ke zvýšení motivace žáků k lepším studijním výsledkům slouží zejména provázání výuky spraktickým vyučováním a stipendijní programy Kraje Vysočina či některých firem, které je nabízejí schopným žákům po absolvování odborné praxe. Škola vytváří bezpečné školní prostředí a pracuje na jeho zlepšování. Ve škole je zřízena rada žáků, její činnost probíhá nahodile, více s ní začal spolupracovat v letošním školním roce výchovný poradce. Ve vedení evidence úrazů nebyly shledány nedostatky. Klíčové a odborné kompetence nezbytné pro uplatnění v pracovním i osobním životě žáci získávají a rozvíjejí v různé míře napříč všemi vzdělávacími oblastmi prostřednictvím 3

4 všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů, v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím dalších mimoškolních aktivit, do kterých se zapojují. Průběh sledované výuky měl celkově standardní úroveň. Aplikované učivo svým obsahem odpovídalo učebním osnovám realizovaných učebních dokumentů. Praktické vyučování jednotlivých oborů vzdělání probíhá formou odborného výcviku v prostorách školy nebo formou odborné praxe na pracovištích právnických nebo fyzických osob. Ve školních dílnách a odborných učebnách získávají žáci základní znalosti a dovednosti, které jsou dále rozvíjeny ve vyšších ročnících. Důležitou roli v otázce odborné praxe mají firmy, z nichž některé se podílejí i na materiálním vybavení školních dílen. V odborném výcviku bylo sledováno provádění cvičných prací, k žákům bylo přistupováno diferencovaně podle prováděných činností a jejich schopností. Rozvíjeny byly nejen odborné kompetence, ale také zejména kompetence k řešení problému, upevňovány byly zásady bezpečné práce a ochrany zdraví. Učivo navazovalo svým obsahem na odborné předměty teoretické výuky se zaměřením na rozvoj požadovaných praktických dovedností a pracovních návyků. Hodiny teoretické výuky byly vedeny frontálně s dominantním postavením učitele. Účinná motivace, která dokáže žáky mobilizovat k vyšší aktivitě, byla zaznamenána v části hodin, v jejich závěru došlo zpravidla ke shrnutí učiva. Žáci byli hodnoceni průběžně, žádný prostor nebyl věnován sebehodnocení či vzájemnému hodnocení. V odborných předmětech byly rozvíjeny odborné kompetence, kompetence k řešení problémů a k učení. Žáci byli aktivizováni otázkami a příklady z praxe. Vhodině elektrotechniky byla využívána názorná pomůcka a schémata. Vyučující zde pozitivně pracoval s chybnými odpověďmi a snažil se zapojit všechny žáky do výuky. V matematice byly rozvíjeny kompetence matematické, k učení a řešení problémů. Jen vtéto hodině vyučující dle možností žáky individuálně podporovala. Ve vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace dostali žáci kromě 1 hodiny českého jazyka a literatury příležitost k aktivní spolupráci, i když úroveň jazykových dovedností žáků oboru svýučním listem vněmeckém jazyce byla velmi nízká. Při výuce ale bylo vytvořeno příznivé klima pro rozvoj komunikativních dovedností žáků. Čtenářská gramotnost byla rozvíjena ve 4. ročníku v souvislosti s přípravou na maturitu, v další hospitované hodině nebyly možnosti pro práci s textem vůbec využity, nosné téma hodiny bylo diktování obsahu novely vyučující. V této oblasti nejsou pro žáky příliš příznivé podmínky, školní knihovna neplní svou funkci, její knižní fond není obnovován, vyučující v případě potřeby používají nebo půjčují beletrii ze svých kabinetů. Celkově lze konstatovat, že cílená a funkční materiální podpora výuky byla využita jen zřídka, mezi učiteli a žáky bylo možno sledovat pozitivní vztahy a podpora žáků se SVP nebyla zaznamenána. Někteří vyučující nebyli o jejich přítomnosti ve třídách vůbec informováni. Přestože jde o technicky zaměřenou školu, přichází sem ze základních škol poměrně velká část žáků s nízkou úrovní matematické gramotnosti. Kromě výuky ji škola rozvíjí prostřednictvím soutěží (např. Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, ISŠ a SOU), v odborných předmětech a v praktickém vyučování. Pozornost je věnována informační gramotnosti, jejíž rozvoj podporuje informační systém, využití informatiky vodborných předmětech a praxi, zapojení do různých soutěží a některé mimoškolní aktivity (digitální fotografie a videoprodukce). Ve spolupráci s institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vysočina Education, realizuje škola projekt i-bezpečná škola, který je zaměřený na vzdělávání a prevenci v oblasti rizik a sociálně patologických jevů spojených s užíváním internetu a moderních online technologií. 4

5 V oblasti cizích jazyků mohou žáci volit anglický nebo německý jazyk, i když německý jazyk je v posledních letech na ústupu. Z tohoto důvodu nebyly inovovány pro obory s výučním listem učebnice německého jazyka, které jsou pro žáky příliš náročné. Pro výuku anglického jazyka v oborech s maturitní zkouškou jsou využívány časopisy. Stáže nebo exkurze do anglicky nebo německy mluvících zemí nejsou organizovány. Škola rozvíjí potřebné kompetence žáků v oblasti environmentálního vzdělávání, které je realizováno formou integrace do běžné výuky. Systematicky vede žáky k ekologickému chování (třídění odpadu, likvidace nebezpečných látek, šetření energií a materiálem atd.). Výsledky vzdělávání za jednotlivá klasifikační období jsou prezentovány a analyzovány na jednáních pedagogické rady a v předmětových komisích. U žáků nastupujících do prvních ročníků škola využívá vstupní testy v českém jazyce, cizím jazyce a matematice, v průběhu dalšího vzdělávání pak hodnotí úroveň získaných vědomostí především pomocí vlastních testů. V případě neprospívajících žáků jsou navrhována konkrétní opatření směřující ke zlepšení jejich prospěchu. V předcházejícím období škola využila také externího testování, v letošním školním roce od něj však z finančních důvodů upustila. Zájemci si mohli na vlastní náklady vyzkoušet testy maturitní generálky. Jedním z ukazatelů výsledků vzdělávání je i úspěšnost žáků v rámci společné a profilové části maturitních zkoušek a posouzení výsledků závěrečných zkoušek. Nejslabším místem ve výsledcích žáků je jejich neúspěšnost v matematice, která se projevuje většinou již ve vstupních testech. Touto otázkou se pravidelně zabývá příslušná předmětová komise. Neúspěšným žákům škola nabízí konzultace a možnost získat odbornou kvalifikaci v oborech s výučním listem. Závěrečné zkoušky probíhají podle jednotného zadání, které metodicky řídí Národní ústav pro vzdělávání, a žáci jsou při nich úspěšní. Škola sleduje rovněž úspěšnost žáků v různých soutěžích nebo přehlídkách, především profesně zaměřených podle oborů vzdělání. Výsledky vzdělávání jsou prezentovány na webových stránkách školy a ve výročních zprávách nebo vlastním hodnocení školy. Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského zákona Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem oborů vzdělávání v rejstříku škol a školských zařízení. Českou školní inspekcí byla provedena komparace ŠVP aktuálních v tomto školním roce s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy (RVP). ŠVP byly vytvářeny programem, který zaručil kontrolu celkových časových dotací a zařazení všech výsledků vzdělávání a učiva. Rozpracování vzdělávacích oblastí prostřednictvím tohoto programu do jednotlivých předmětů je téměř ve všech ŠVP nedostatečné, protože v ŠVP nejsou uvedeny všechny vzdělávací oblasti odborného vzdělávání a vzdělávací oblast estetické vzdělávání a není možno identifikovat, jak jsou tyto oblasti rozpracovány do konkrétních vyučovacích předmětů. Tyto informace nebyly ani uvedeny vpoznámkách pod učebním plánem. Nebylo možno rozpoznat posílení vyučovacích předmětů disponibilními hodinami. V osnovách některých předmětů nebyly uvedeny metody a formy výuky. Průběh a způsob hodnocení byl uveden s odkazem na školní řád. Tento postup při rozpracování RVP do ŠVP tedy neumožnil České školní inspekci odpovídající kontrolu. Koordinátorovi ŠVP a zástupcům pro teoretické vyučování byl předán přehled nedostatků všech ŠVP v písemné podobě a s nimi a s ředitelem školy byla dohodnuta lhůta k přijetí 5

6 opatření k odstranění nedostatků. Kromě úprav a doplnění školních vzdělávacích programů proběhne od nového školního roku inovace v osnovách předmětu anglický jazyk. Vzdělávací nabídka školy a její strategie respektuje oborovou strukturu vycházející z možnosti zaměstnatelnosti absolventů, kteří na trhu práce nalézají uplatnění. Organizační struktura školy odpovídá velikosti školy a složitosti řízení mnoha oborů. Do vedení školy patří kromě ředitele školy zástupce ředitele pro praktické vyučování a 2 zástupci ředitele pro teoretické vyučování (odborné a všeobecně vzdělávací předměty). Poradní sbor ředitele školy tvoří pedagogická rada, předmětové komise, výchovný poradce, Rada žáků, Rada rodičů a Oborová rady školy. Politika kvality školy byla zpracována na základě požadavků ČSN EN ISO 9001:2009. Jejím cílem je rozvoj moderního a přehledného způsobu řízení veškerých činností školy. Příručka kvality v listinné i elektronické podobě dokumentuje procesy, kritéria a metody používané školou a zároveň ve všech těchto dokumentech je uvedena zodpovědnost za splnění úkolů. Z jednání pedagogických rad vyplývá, že výsledky azávěry hospitačních a kontrolních činností jsou předkládány řediteli školy, který provádí opatření k odstranění nedostatků (např. v případě vysokého počtu neprospívajících žáků z matematiky). Ve školním řádu jsou obsaženy práva a povinnosti všech účastníků vzdělávání, nedostatky ve školním řádu byly odstraněny v průběhu inspekční činnosti. Ředitel školy splňuje předpoklady k výkonu funkce. Naprostá většina pedagogických pracovníků v teoretickém i praktickém vyučování má odbornou kvalifikaci. Prostředkem k dosažení stanovených cílů kvality voblasti praktického vyučování je další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) zejména v oborech metalurgie, strojírenství a elektrotechniky. Učitelé odborných předmětů a odborného výcviku se zúčastnili ve školním roce 2011/2012 vzdělávání přímo ve firmách. V rámci projektu EU Peníze středním školám učitelé tvoří a ověřují digitální učební materiál ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech, dále touto formou bude podpořena finanční gramotnost a DVPP v anglickém jazyce, finanční gramotnost a stáž v odborné firmě. Prostory a materiální vybavení školy umožňují plnění stanovených cílů v teoretickém i praktickém vyučování. Všechna pracoviště školy jsou udržovaná, pravidelně jsou prováděny nutné stavební úpravy a opravy. V posledních letech se pozornost soustředila zejména na materiální podmínky pro odborné vzdělávání. Zapojením do projektů škola získala vybavení hlavně pro elektrotechnické a strojírenské obory např. zařízení pro automatizaci, pro výuku programování CNC obráběcích strojů, pro výuku mechatroniky nebo strojírenské metrologie. V teoretické výuce škola disponuje dostatečným množstvím kmenových a odborných učeben. Žákům jsou k dispozici čtyři počítačové učebny. Odborné učebny jsou vybaveny dataprojektory. V celé škole je k dispozici 1 interaktivní tabule. Učebny jsou vybaveny většinou starším nábytkem. Rezervy jsou v materiálním zázemí pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, např. bylo zjištěno, že pro výuku chemie nejsou k dispozici žádné názorné pomůcky. Vlastní rozlehlé dílny jsou přizpůsobeny pro výuku jednotlivých oborů, mají potřebné strojní vybavení, pracovní stoly, nářadí apod. Vzhledem k finanční náročnosti zajištění materiálu pro odborný výcvik (např. v oborech Elektrikář, Mechanik elektrotechnik) musela škola přistoupit k řadě úsporných opatření. Škola nemá vlastní tělocvičnu, výuka tělesné výchovy probíhá převážně ve vzdálené sportovní hale. Ve škole není žákům k dispozici dostatečný relaxační prostor. 6

7 Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu, tj. s přímými náklady na vzdělávání. Zřizovatel poskytuje škole finanční prostředky na zabezpečení provozu školy a v roce 2012 byl příspěvek na provoz navýšen o částku určenou na finanční krytí účasti na výstavě Mladý tvôrca a soutěže odborných dovedností. Zdrojem financování jsou i vlastní příjmy z hlavní činnosti, které jsou tvořeny zejména produktivní prací žáků a jejich platbami za stravování a ubytování. Důležitým zdrojem financování je pro právnickou osobu zřizovatelem schválená doplňková činnost. Zisk v doplňkové činnosti byl v roce 2012 tvořen zejména ziskem z pronájmu nebytových prostor, rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, ubytování a stravování. Zdroje na investiční činnost získává právnická osoba z investičního fondu. V roce 2012 byl investiční fond čerpán převážně na běžnou údržbu a úpravy. Škola má několikaleté zkušenosti s grantovou činností. Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo v rámci projektu Zvyšování kvality výuky v elektrotechnických oborech investováno v roce 2012 do softwaru pro projektování a konstruování v elektrotechnice. Byly též zpracovány inovované vzdělávací programy pro učební obory elektrikář a mechanik elektrotechnik. Projekt potrvá do roku 2015, v jeho dalším pokračování se mj. počítá s vybudováním učebny elektrotechniky. Škola v roce 2012 čerpala finanční prostředky z téhož operačního programu na další projekty: Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou (vybudována odborná učebna mechatroniky), Volnočasové aktivity pro udržení žáků ve vzdělávání (činnost výtvarně estetického kroužku) a Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky. Další finanční zdroje škola získala v rámci programu Partnerství Comenius Regio (školu navštívila v rámci výměnného programu delegace z francouzských škol) a Leonardo da Vinci (výměnné stáže se školou na Slovensku). Aktivita ve vypracovávání projektových žádostí přináší nemalé prostředky pro další rozvoj školy a podporuje naplňování školních vzdělávacích programů. Škola výjimečně využívá i sponzorské dary. Například v roce 2012 škola získala sponzorsky finanční prostředky na pořízení almanachu školy a organizační zajištění oslav 60. výročí založení školy. Spolupráce školy s oficiálními partnery školy - zřizovatelem, školskou radou a rodiči je zajištěna. Škola přitom plní své povinnosti vyplývající z právních předpisů. K významným partnerům školy patří celá řada firem (např. Žďas a. s., DEL a.s., TOKOZ a. s., Hettich), ve kterých žáci školy vykonávají praxi nebo které škole poskytují svoje zejména elektrotechnické výrobky pro zajištění kvality odborné výuky. Asi polovina těchto firem má své zástupce v Oborové radě školy, která tvoří poradní sbor ředitele školy. Škola rovněž spolupracuje s podnikatelskými svazy (např. Svaz průmyslu, Svaz strojírenské technologie, Svaz sléváren), technickými školami, hospodářskou komorou a Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou. Škola nabízí exkurze a tzv. Den s technikou základním školám. 7

8 Závěry Škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s údaji v rejstříku škol a školských zařízení. Školní vzdělávací programy nejsou v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Škola uplatňuje zásadu rovného přístupu ke vzdělávání. Dodržuje podmínky k přijímání žáků ke vzdělávání podle platných právních předpisů. Škola má kvalitní vnitřní i vnější informační systém. K efektivnějšímu zajištění poradenských služeb ve škole by přispělo rozdělení funkcí zástupkyně ředitele školy a metodičky prevence. Škola se orientuje v souladu s profilem absolventů především na osvojování odborných kompetencí. Část praktické výuky probíhá na smluvních pracovištích a tím se daří naplňovat propojení teorie s praxí. Materiálně technické podmínky pro teoretickou a praktickou výuku jsou zajištěny, jejich modernizace a inovace probíhá především v oblasti odborného vzdělávání. Materiální podmínky a jejich využívání v oblasti některých všeobecně vzdělávacích předmětů jsou méně vyhovující. Řízení školy i kontrolní systém zajišťuje plnění strategických cílů. Koncepční činnost odpovídá aktuálním potřebám vzdělávání. Škola systematicky sleduje a hodnotí dosahované výsledky vzdělávání žáků. V úspěšnosti u maturitních zkoušek se jako problematické jeví výsledky z matematiky. K eliminaci tohoto nedostatku byla školou přijata opatření, jejich účinnost lze však hodnotit až v následujícím období. Finanční prostředky byly ve sledovaných oblastech efektivně využívány ve shodě s cíli a prioritami školy. Škola je aktivní v grantové činnosti, takto získané zdroje jsou efektivně využívány ke zvyšování kvality vzdělávání. Pro školu je důležitá a přínosná spolupráce se zřizovatelem a řadou sociálních partnerů, především s odbornými firmami, zástupci některých z nich tvoří poradní sbor ředitele školy. Česká školní inspekce zjistila nedostatky: a) ve školních vzdělávacích programech b) v překročení nejvyššího počtu žáků v několika skupinách na jednoho učitele odborného výcviku. Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do požaduje v obou bodech zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Oznámení zašlete na adresu Česká školní inspekce,, Hana Štefánková, Štáflova 2003, Havlíčkův Brod, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. 8

9 Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo 1. Zřizovací listina ze dne 20. listopadu 2011 včetně 7 dodatků 2. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení čj. MSMT-25358/ ze dne Výkaz o střední škole M 8 k Výkaz o ředitelství škol k Příručka kvality QM 2/09 s platností od Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ze dne Školní řád ze dne Seznámení se školním řádem a pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy ze dne Zápis z pedagogické rady seznámení pedagogických pracovníků se školním řádem ze dne Zápis z jednání Rady rodičů ze dne Seznámení ostatních zaměstnanců se školním řádem ze dne a Třídní knihy ve školním roce 2012/ Rozvrhy tříd ve školním roce 2012/ Školní vzdělávací program Modelář s platností od Školní vzdělávací program Nástrojař s platností od Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení s platností od Školní vzdělávací program Obráběč kovů s platností od Školní vzdělávací program Obráběč kovů dálkové studium s platností od Školní vzdělávací program Technik modelových zařízení s platností od Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik mechatronika a automatizace s platností od Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik elektrická zařízení s platností od Školní vzdělávací program Strojní mechanik s platností od Školní vzdělávací program Strojní mechanik dálkové studium s platností od Školní vzdělávací program Mechanik seřizovač s platností od Školní vzdělávací program Podnikání s platností od Školní vzdělávací program Elektrikář s platností od Školní vzdělávací program Elektrikář zkrácené studium s platností od Školní vzdělávací program Elektrikář dálková forma vzdělávání s platností od Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ze dne Organizační schéma pracovních pozic ze dne Poradní sbor ředitele školy ze dne Roční plán ze dne Roční plán EVVO pro školní rok 2012/ Plán kontrolní činnosti ze dne Plán výchovného poradenství ze dne Minimální preventivní program ze dne Materiály školy k hodnocení výsledků vzdělávání žáků 38. Kniha úrazu žáků založená kde dni

10 39. Záznamy o úrazech 40. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ze dne Správní rozhodnutí ředitele SŠT 42. Tvorba školního vzdělávacího programu ze dne Podmínky a průběh ukončování studia v učebních oborech a ve studijních oborech 44. Pracovní náplně zaměstnanců školy 45. Zápisy z porad vedení 46. Zápisy z pedagogických rad ve školním roce 2012/ Zápisy z porad praktického vyučování ve školním roce 2012/ Zápisy z jednání Rady rodičů ze dne Zápisy z jednání Školské rady z Vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 ze dne Pedagogické dohledy nad žáky v teoretické výuce pro školní rok 2012/ Pedagogické dohledy nad žáky v praktické výuce pro školní rok 2012/ Rozbor školní úrazovosti dětí, žáků a studentů za období ze dne Seznamy a hodnocení žáků v odborném výcviku Rozvrh pracovišť v odborném výcviku 56. Vybrané dotazníky odborné praxe 57. Výsledky externího testování ve školním roce 2011/ Dlouhodobý školní program EVVO ze dne Roční plán EVVO ze dne Dokumentace k odborným soutěžím 61. Výkaz zisku a ztráty sestavený k Vybrané sešity žáků ve školním roce 2012/ Vstupní prověrky z matematiky v roce 2012/ Vybrané složky žáků 65. Vybrané katalogové listy žáků 66. Školní matrika vedená v elektronické podobě 67. webové stránky školy 68. informační systém školy 69. Stanovy oborové rady školy ze dne Smlouva o partnerství a spolupráci při vzdělávání (vzor) 71. Hospitační záznamy školních inspektorek Poučení Podle 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Inspektorát v Kraji Vysočina, Zborovská 3, Jihlava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu a to k rukám PaedDr. Milana Pohla, ředitele inspektorátu. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční 10

11 zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v Inspektorátu vkraji Vysočina České školní inspekce. Složení inspekční komise a datum vyhotovení inspekční zprávy V Havlíčkově Brodě dne 14. května 2013 (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Hana Štefánková, školní inspektorka Hana Štefánková v. r. Mgr. Eva Kořínková, školní inspektorka Eva Kořínková v. r. Mgr. Dagmar Formánková, školní inspektorka Dagmar Formánková v. r. Datum a podpis ředitele školy/školského zařízení potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy Ve Žďáru nad Sázavou dne 20. května 2013 (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Ing. Josef Crha, ředitel školy Josef Crha v. r. 11

12 Připomínky ředitele školy Připomínky nebyly podány. 12

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-15/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-15/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-15/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení Termín: 1. termín Obor: Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) 1. 1092015 90,0 0,0 90,0 Přijat bez přijímací zkoušky 2. 882015 90,0 0,0 90,0 Přijat bez přijímací zkoušky 3. 22015 90,0 0,0

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-611/10-B Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Adresa: Kounicova 16, 611 00 Brno Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2176/13-T. szspianeta@gmail.com

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2176/13-T. szspianeta@gmail.com Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2176/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Soukromá Základní škola PIANETA, s. r. o. Sídlo

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-138/14-C. Základní škola Benešov nad Černou

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-138/14-C. Základní škola Benešov nad Černou Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-138/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583766 Identifikátor 600059391 Právní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-673/13-B Název právnické osoby Základní škola Vnorovy, okres Hodonín vykonávající činnost školy: Sídlo: 696 61 Vnorovy, Hlavní 17

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-783/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-783/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-783/11-S Název právnické osoby Střední průmyslová škola, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II, vykonávající činnost: Sídlo: Gen, Kholla

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-205/10 C. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-205/10 C. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-205/10 C Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Adresa: Dukelská 13, 371 45

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2168/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2222/10-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola Zásmuky, okres Kolín Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky IČO: 48 66

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-875/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-875/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-875/11-T Název právnické osoby Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace vykonávající činnost školy/školského

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-304/13-S. ředitelem školy PaedDr. Daliborem Ullrychem Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-304/13-S. ředitelem školy PaedDr. Daliborem Ullrychem Zřizovatel: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-304/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-259/14-T. gymnázium, Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-259/14-T. gymnázium, Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-259/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62331639 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Frýdecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1068/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1068/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední průmyslová škola chemická Pardubice vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Poděbradská 94, 530

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1032/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1032/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1032/13-T Název právnické osoby Základní škola Kravaře, příspěvková organizace vykonávající činnost školy: Sídlo: Komenského

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-283/13-C. Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-283/13-C. Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko. příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-283/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek Sídlo:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 14. základní škola Plzeň Zábělská 25, 312 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 567 Termín konání tematické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-443/14-T. Komenského 880/13, 746 01 Opava

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-443/14-T. Komenského 880/13, 746 01 Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-443/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Komenského 880/13,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1372/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1372/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1372/10-B Název kontrolované osoby: Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Sídlo: 615 Brno, Kuldova 38 IČO: 48 511 111 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-39/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-377/12-J Název právnické osoby Základní škola T. G. Masaryka vykonávající činnost školy: Sídlo: Tyršova 409, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČO: 48 897 400 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-646/14-A. Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-646/14-A. Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-646/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60435640 Identifikátor 600037355 Právní forma

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-803/10-P Název kontrolované osoby: Sídlo: Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice

Více