Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J"

Transkript

1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou IČO: Identifikátor: Právní forma: příspěvková organizace Zastoupená: Ing. Josefem Crhou, ředitelem školy Zřizovatel: Kraj Vysočina Místo inspekční činnosti: Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou Termín inspekční činnosti: , , Předmět inspekční činnosti Inspekční činnost podle 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného podle školních vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona. Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladů s rámcovými vzdělávacími programy pro odborné vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Inspekční činnost probíhala ve střední škole.

2 Aktuální stav školy Právnická osoba (dále škola) vykonává činnost střední školy, domova mládeže, školní jídelny a školní jídelny-výdejny. Střední škola a školní jídelna-výdejna mají místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb na jiné adrese než domov mládeže a školní jídelna. Škola má dlouholetou tradici, vloni slavila 60 let existence. Dlouhodobě připravuje žáky v mnoha oborech vzdělávání především pro strojírenskou oblast. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. Počet žáků denního studia se za poslední 3 roky snižuje (2010/ žáků, 2011/ žáků, 2012/ žáků), celkem i v ostatních formách vzdělávání ve školním roce 2012/2013 školu navštěvuje 434 žáků. Dílny pro praktické vyučování jsou součástí výukového areálu v těsné blízkosti školy. Strojírenské a metalurgické obory mají od začátku roku 2012 k dispozici nově vybudovanou laboratoř strojírenské metrologie. Škola provozuje vlastní svářečskou školu, která umožňuje rekvalifikaci pracovníků z řad veřejnosti a zajišťuje kurzy i pro žáky. Zájem veřejnosti je i o dálkovou formu vzdělávání. Škola se dlouhodobě aktivně podílí na tvorbě koncepce odborného vzdělávání v Kraji Vysočina. Škola se stala krajským koordinátorem odborných soutěží v Kraji Vysočina. Od roku 2008 je držitelem certifikátu systému managementu jakosti pro proces vzdělávání. V roce 2011 tuto certifikaci obhájila formou auditu. Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP Ve škole se ve školním roce 2012/2013 vyučuje podle těchto školních vzdělávacích programů (ŠVP): Školní vzdělávací programy pro obory s maturitní zkouškou: Poř. KKOV Obor vzdělání Forma vzdělání L/01 Technik modelových zařízení denní L/01 Mechanik strojů a zařízení denní L/01 Mechanik seřizovač denní L/51 Podnikání denní L/01 Mechanik elektrotechnik se zaměřením na denní mechatroniku a automatizaci L/01 Mechanik elektrotechnik se zaměřením na elektrická zařízení denní Školní vzdělávací programy pro obory s výučním listem: Poř. KKOV Obor vzdělání Forma vzdělání H/01 Modelář denní H/01 Strojní mechanik denní H/01 Strojní mechanik dálková H/01 Nástrojař denní H/01 Obráběč kovů denní H/01 Obráběč kovů dálková H/01 Elektrikář denní H/01 Elektrikář zkrácené studium H/01 Elektrikář dálková V tomto školním roce končí vzdělávání žáků podle dobíhajících oborů Technik modelářských zařízení, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač, Mechanik 2

3 seřizovač mechatronik, Mechanik silnoproudých zařízení, Podnikání. Učební plány jsou naplňovány. ŠVP se vyznačují společným oborovým základem v 1. ročníku studia, což umožňuje prostupnost mezi obory a dochází tak ke snížení počtu žáků, kteří předčasně opouštějí školu bez dokončeného vzdělání. Všichni žáci procházejí čtyřmodulovým systémem odborného výcviku. V některých skupinách byl zjištěn vyšší počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku, než určuje nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Počet žáků byl k překročen zejména ve skupinách oboru Mechanik elektrotechnik ve 2. a 3. ročníku a v oboru Elektrikář ve 2. ročníku. Dle názoru vedení školy a učitelů odborného výcviku jsou při výuce zachovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a požadavky na prostorové a materiální zabezpečení výuky. Jako nepovinný předmět je možno navštěvovat sportovní hry. Informace o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání do 1. ročníku jsou dostupné všem uchazečům. Kritéria pro přijímací řízení jsou stanovena. Přijímání ke vzdělávání probíhá v souladu s právními předpisy. Prezentaci na veřejnosti se škola věnuje systematicky a zahrnuje celou řadu aktivit včetně soutěží odborných dovedností pro žáky základních škol, náborové činnosti a účasti na přehlídkách škol. Vysokou vypovídající hodnotu mají webové stránky školy. Standardní činnosti školy v oblasti poskytování poradenských služeb jsou zajišťovány výchovným poradcem a metodičkou prevence, jež je zároveň zástupkyní ředitele školy. Spojení těchto náročných funkcí (v loňském školním roce dokonce vykonávala i funkci výchovné poradkyně) není s ohledem na velikost školy příliš vhodné. Do loňského roku škola využívala v rámci projektu Volnočasové aktivity pro udržení žáků ve vzdělávání služeb externího psychologa, v rámci udržitelnosti projektu s ním můžou pedagogové školy spolupracovat i nadále, což využívají v nižší míře. Ve škole je 54 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jedná se převážně o žáky svývojovými poruchami učení a chování. Ve škole je kvalitní vnitřní i vnější informační systém, který je určen jak pedagogům, tak žákům a zákonným zástupcům. Pedagogové ho ale využívají v různé míře, někteří vyučující teoretických předmětů neměli přehled o speciálních vzdělávacích potřebách svých žáků. Kvalitně je vedeno hodnocení žáků v praktickém vyučování. Žáci a zákonní zástupci mají přístup kromě hodnocení a docházky také k učebním materiálům a e-learningovému portálu. Žákům méně úspěšným ve vzdělávání jsou nabízeny konzultace nebo přestup na méně náročný obor. Žáci talentovaní se můžou realizovat v různých soutěžích, středoškolské odborné činnosti a olympiádách. Nadaní žáci se zapojují do odborných soutěží např. ENERSOL, ve které prezentují své projekty v oblasti úspory energií. Ke zvýšení motivace žáků k lepším studijním výsledkům slouží zejména provázání výuky spraktickým vyučováním a stipendijní programy Kraje Vysočina či některých firem, které je nabízejí schopným žákům po absolvování odborné praxe. Škola vytváří bezpečné školní prostředí a pracuje na jeho zlepšování. Ve škole je zřízena rada žáků, její činnost probíhá nahodile, více s ní začal spolupracovat v letošním školním roce výchovný poradce. Ve vedení evidence úrazů nebyly shledány nedostatky. Klíčové a odborné kompetence nezbytné pro uplatnění v pracovním i osobním životě žáci získávají a rozvíjejí v různé míře napříč všemi vzdělávacími oblastmi prostřednictvím 3

4 všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů, v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím dalších mimoškolních aktivit, do kterých se zapojují. Průběh sledované výuky měl celkově standardní úroveň. Aplikované učivo svým obsahem odpovídalo učebním osnovám realizovaných učebních dokumentů. Praktické vyučování jednotlivých oborů vzdělání probíhá formou odborného výcviku v prostorách školy nebo formou odborné praxe na pracovištích právnických nebo fyzických osob. Ve školních dílnách a odborných učebnách získávají žáci základní znalosti a dovednosti, které jsou dále rozvíjeny ve vyšších ročnících. Důležitou roli v otázce odborné praxe mají firmy, z nichž některé se podílejí i na materiálním vybavení školních dílen. V odborném výcviku bylo sledováno provádění cvičných prací, k žákům bylo přistupováno diferencovaně podle prováděných činností a jejich schopností. Rozvíjeny byly nejen odborné kompetence, ale také zejména kompetence k řešení problému, upevňovány byly zásady bezpečné práce a ochrany zdraví. Učivo navazovalo svým obsahem na odborné předměty teoretické výuky se zaměřením na rozvoj požadovaných praktických dovedností a pracovních návyků. Hodiny teoretické výuky byly vedeny frontálně s dominantním postavením učitele. Účinná motivace, která dokáže žáky mobilizovat k vyšší aktivitě, byla zaznamenána v části hodin, v jejich závěru došlo zpravidla ke shrnutí učiva. Žáci byli hodnoceni průběžně, žádný prostor nebyl věnován sebehodnocení či vzájemnému hodnocení. V odborných předmětech byly rozvíjeny odborné kompetence, kompetence k řešení problémů a k učení. Žáci byli aktivizováni otázkami a příklady z praxe. Vhodině elektrotechniky byla využívána názorná pomůcka a schémata. Vyučující zde pozitivně pracoval s chybnými odpověďmi a snažil se zapojit všechny žáky do výuky. V matematice byly rozvíjeny kompetence matematické, k učení a řešení problémů. Jen vtéto hodině vyučující dle možností žáky individuálně podporovala. Ve vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace dostali žáci kromě 1 hodiny českého jazyka a literatury příležitost k aktivní spolupráci, i když úroveň jazykových dovedností žáků oboru svýučním listem vněmeckém jazyce byla velmi nízká. Při výuce ale bylo vytvořeno příznivé klima pro rozvoj komunikativních dovedností žáků. Čtenářská gramotnost byla rozvíjena ve 4. ročníku v souvislosti s přípravou na maturitu, v další hospitované hodině nebyly možnosti pro práci s textem vůbec využity, nosné téma hodiny bylo diktování obsahu novely vyučující. V této oblasti nejsou pro žáky příliš příznivé podmínky, školní knihovna neplní svou funkci, její knižní fond není obnovován, vyučující v případě potřeby používají nebo půjčují beletrii ze svých kabinetů. Celkově lze konstatovat, že cílená a funkční materiální podpora výuky byla využita jen zřídka, mezi učiteli a žáky bylo možno sledovat pozitivní vztahy a podpora žáků se SVP nebyla zaznamenána. Někteří vyučující nebyli o jejich přítomnosti ve třídách vůbec informováni. Přestože jde o technicky zaměřenou školu, přichází sem ze základních škol poměrně velká část žáků s nízkou úrovní matematické gramotnosti. Kromě výuky ji škola rozvíjí prostřednictvím soutěží (např. Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, ISŠ a SOU), v odborných předmětech a v praktickém vyučování. Pozornost je věnována informační gramotnosti, jejíž rozvoj podporuje informační systém, využití informatiky vodborných předmětech a praxi, zapojení do různých soutěží a některé mimoškolní aktivity (digitální fotografie a videoprodukce). Ve spolupráci s institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vysočina Education, realizuje škola projekt i-bezpečná škola, který je zaměřený na vzdělávání a prevenci v oblasti rizik a sociálně patologických jevů spojených s užíváním internetu a moderních online technologií. 4

5 V oblasti cizích jazyků mohou žáci volit anglický nebo německý jazyk, i když německý jazyk je v posledních letech na ústupu. Z tohoto důvodu nebyly inovovány pro obory s výučním listem učebnice německého jazyka, které jsou pro žáky příliš náročné. Pro výuku anglického jazyka v oborech s maturitní zkouškou jsou využívány časopisy. Stáže nebo exkurze do anglicky nebo německy mluvících zemí nejsou organizovány. Škola rozvíjí potřebné kompetence žáků v oblasti environmentálního vzdělávání, které je realizováno formou integrace do běžné výuky. Systematicky vede žáky k ekologickému chování (třídění odpadu, likvidace nebezpečných látek, šetření energií a materiálem atd.). Výsledky vzdělávání za jednotlivá klasifikační období jsou prezentovány a analyzovány na jednáních pedagogické rady a v předmětových komisích. U žáků nastupujících do prvních ročníků škola využívá vstupní testy v českém jazyce, cizím jazyce a matematice, v průběhu dalšího vzdělávání pak hodnotí úroveň získaných vědomostí především pomocí vlastních testů. V případě neprospívajících žáků jsou navrhována konkrétní opatření směřující ke zlepšení jejich prospěchu. V předcházejícím období škola využila také externího testování, v letošním školním roce od něj však z finančních důvodů upustila. Zájemci si mohli na vlastní náklady vyzkoušet testy maturitní generálky. Jedním z ukazatelů výsledků vzdělávání je i úspěšnost žáků v rámci společné a profilové části maturitních zkoušek a posouzení výsledků závěrečných zkoušek. Nejslabším místem ve výsledcích žáků je jejich neúspěšnost v matematice, která se projevuje většinou již ve vstupních testech. Touto otázkou se pravidelně zabývá příslušná předmětová komise. Neúspěšným žákům škola nabízí konzultace a možnost získat odbornou kvalifikaci v oborech s výučním listem. Závěrečné zkoušky probíhají podle jednotného zadání, které metodicky řídí Národní ústav pro vzdělávání, a žáci jsou při nich úspěšní. Škola sleduje rovněž úspěšnost žáků v různých soutěžích nebo přehlídkách, především profesně zaměřených podle oborů vzdělání. Výsledky vzdělávání jsou prezentovány na webových stránkách školy a ve výročních zprávách nebo vlastním hodnocení školy. Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského zákona Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem oborů vzdělávání v rejstříku škol a školských zařízení. Českou školní inspekcí byla provedena komparace ŠVP aktuálních v tomto školním roce s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy (RVP). ŠVP byly vytvářeny programem, který zaručil kontrolu celkových časových dotací a zařazení všech výsledků vzdělávání a učiva. Rozpracování vzdělávacích oblastí prostřednictvím tohoto programu do jednotlivých předmětů je téměř ve všech ŠVP nedostatečné, protože v ŠVP nejsou uvedeny všechny vzdělávací oblasti odborného vzdělávání a vzdělávací oblast estetické vzdělávání a není možno identifikovat, jak jsou tyto oblasti rozpracovány do konkrétních vyučovacích předmětů. Tyto informace nebyly ani uvedeny vpoznámkách pod učebním plánem. Nebylo možno rozpoznat posílení vyučovacích předmětů disponibilními hodinami. V osnovách některých předmětů nebyly uvedeny metody a formy výuky. Průběh a způsob hodnocení byl uveden s odkazem na školní řád. Tento postup při rozpracování RVP do ŠVP tedy neumožnil České školní inspekci odpovídající kontrolu. Koordinátorovi ŠVP a zástupcům pro teoretické vyučování byl předán přehled nedostatků všech ŠVP v písemné podobě a s nimi a s ředitelem školy byla dohodnuta lhůta k přijetí 5

6 opatření k odstranění nedostatků. Kromě úprav a doplnění školních vzdělávacích programů proběhne od nového školního roku inovace v osnovách předmětu anglický jazyk. Vzdělávací nabídka školy a její strategie respektuje oborovou strukturu vycházející z možnosti zaměstnatelnosti absolventů, kteří na trhu práce nalézají uplatnění. Organizační struktura školy odpovídá velikosti školy a složitosti řízení mnoha oborů. Do vedení školy patří kromě ředitele školy zástupce ředitele pro praktické vyučování a 2 zástupci ředitele pro teoretické vyučování (odborné a všeobecně vzdělávací předměty). Poradní sbor ředitele školy tvoří pedagogická rada, předmětové komise, výchovný poradce, Rada žáků, Rada rodičů a Oborová rady školy. Politika kvality školy byla zpracována na základě požadavků ČSN EN ISO 9001:2009. Jejím cílem je rozvoj moderního a přehledného způsobu řízení veškerých činností školy. Příručka kvality v listinné i elektronické podobě dokumentuje procesy, kritéria a metody používané školou a zároveň ve všech těchto dokumentech je uvedena zodpovědnost za splnění úkolů. Z jednání pedagogických rad vyplývá, že výsledky azávěry hospitačních a kontrolních činností jsou předkládány řediteli školy, který provádí opatření k odstranění nedostatků (např. v případě vysokého počtu neprospívajících žáků z matematiky). Ve školním řádu jsou obsaženy práva a povinnosti všech účastníků vzdělávání, nedostatky ve školním řádu byly odstraněny v průběhu inspekční činnosti. Ředitel školy splňuje předpoklady k výkonu funkce. Naprostá většina pedagogických pracovníků v teoretickém i praktickém vyučování má odbornou kvalifikaci. Prostředkem k dosažení stanovených cílů kvality voblasti praktického vyučování je další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) zejména v oborech metalurgie, strojírenství a elektrotechniky. Učitelé odborných předmětů a odborného výcviku se zúčastnili ve školním roce 2011/2012 vzdělávání přímo ve firmách. V rámci projektu EU Peníze středním školám učitelé tvoří a ověřují digitální učební materiál ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech, dále touto formou bude podpořena finanční gramotnost a DVPP v anglickém jazyce, finanční gramotnost a stáž v odborné firmě. Prostory a materiální vybavení školy umožňují plnění stanovených cílů v teoretickém i praktickém vyučování. Všechna pracoviště školy jsou udržovaná, pravidelně jsou prováděny nutné stavební úpravy a opravy. V posledních letech se pozornost soustředila zejména na materiální podmínky pro odborné vzdělávání. Zapojením do projektů škola získala vybavení hlavně pro elektrotechnické a strojírenské obory např. zařízení pro automatizaci, pro výuku programování CNC obráběcích strojů, pro výuku mechatroniky nebo strojírenské metrologie. V teoretické výuce škola disponuje dostatečným množstvím kmenových a odborných učeben. Žákům jsou k dispozici čtyři počítačové učebny. Odborné učebny jsou vybaveny dataprojektory. V celé škole je k dispozici 1 interaktivní tabule. Učebny jsou vybaveny většinou starším nábytkem. Rezervy jsou v materiálním zázemí pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, např. bylo zjištěno, že pro výuku chemie nejsou k dispozici žádné názorné pomůcky. Vlastní rozlehlé dílny jsou přizpůsobeny pro výuku jednotlivých oborů, mají potřebné strojní vybavení, pracovní stoly, nářadí apod. Vzhledem k finanční náročnosti zajištění materiálu pro odborný výcvik (např. v oborech Elektrikář, Mechanik elektrotechnik) musela škola přistoupit k řadě úsporných opatření. Škola nemá vlastní tělocvičnu, výuka tělesné výchovy probíhá převážně ve vzdálené sportovní hale. Ve škole není žákům k dispozici dostatečný relaxační prostor. 6

7 Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu, tj. s přímými náklady na vzdělávání. Zřizovatel poskytuje škole finanční prostředky na zabezpečení provozu školy a v roce 2012 byl příspěvek na provoz navýšen o částku určenou na finanční krytí účasti na výstavě Mladý tvôrca a soutěže odborných dovedností. Zdrojem financování jsou i vlastní příjmy z hlavní činnosti, které jsou tvořeny zejména produktivní prací žáků a jejich platbami za stravování a ubytování. Důležitým zdrojem financování je pro právnickou osobu zřizovatelem schválená doplňková činnost. Zisk v doplňkové činnosti byl v roce 2012 tvořen zejména ziskem z pronájmu nebytových prostor, rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, ubytování a stravování. Zdroje na investiční činnost získává právnická osoba z investičního fondu. V roce 2012 byl investiční fond čerpán převážně na běžnou údržbu a úpravy. Škola má několikaleté zkušenosti s grantovou činností. Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo v rámci projektu Zvyšování kvality výuky v elektrotechnických oborech investováno v roce 2012 do softwaru pro projektování a konstruování v elektrotechnice. Byly též zpracovány inovované vzdělávací programy pro učební obory elektrikář a mechanik elektrotechnik. Projekt potrvá do roku 2015, v jeho dalším pokračování se mj. počítá s vybudováním učebny elektrotechniky. Škola v roce 2012 čerpala finanční prostředky z téhož operačního programu na další projekty: Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou (vybudována odborná učebna mechatroniky), Volnočasové aktivity pro udržení žáků ve vzdělávání (činnost výtvarně estetického kroužku) a Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky. Další finanční zdroje škola získala v rámci programu Partnerství Comenius Regio (školu navštívila v rámci výměnného programu delegace z francouzských škol) a Leonardo da Vinci (výměnné stáže se školou na Slovensku). Aktivita ve vypracovávání projektových žádostí přináší nemalé prostředky pro další rozvoj školy a podporuje naplňování školních vzdělávacích programů. Škola výjimečně využívá i sponzorské dary. Například v roce 2012 škola získala sponzorsky finanční prostředky na pořízení almanachu školy a organizační zajištění oslav 60. výročí založení školy. Spolupráce školy s oficiálními partnery školy - zřizovatelem, školskou radou a rodiči je zajištěna. Škola přitom plní své povinnosti vyplývající z právních předpisů. K významným partnerům školy patří celá řada firem (např. Žďas a. s., DEL a.s., TOKOZ a. s., Hettich), ve kterých žáci školy vykonávají praxi nebo které škole poskytují svoje zejména elektrotechnické výrobky pro zajištění kvality odborné výuky. Asi polovina těchto firem má své zástupce v Oborové radě školy, která tvoří poradní sbor ředitele školy. Škola rovněž spolupracuje s podnikatelskými svazy (např. Svaz průmyslu, Svaz strojírenské technologie, Svaz sléváren), technickými školami, hospodářskou komorou a Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou. Škola nabízí exkurze a tzv. Den s technikou základním školám. 7

8 Závěry Škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s údaji v rejstříku škol a školských zařízení. Školní vzdělávací programy nejsou v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Škola uplatňuje zásadu rovného přístupu ke vzdělávání. Dodržuje podmínky k přijímání žáků ke vzdělávání podle platných právních předpisů. Škola má kvalitní vnitřní i vnější informační systém. K efektivnějšímu zajištění poradenských služeb ve škole by přispělo rozdělení funkcí zástupkyně ředitele školy a metodičky prevence. Škola se orientuje v souladu s profilem absolventů především na osvojování odborných kompetencí. Část praktické výuky probíhá na smluvních pracovištích a tím se daří naplňovat propojení teorie s praxí. Materiálně technické podmínky pro teoretickou a praktickou výuku jsou zajištěny, jejich modernizace a inovace probíhá především v oblasti odborného vzdělávání. Materiální podmínky a jejich využívání v oblasti některých všeobecně vzdělávacích předmětů jsou méně vyhovující. Řízení školy i kontrolní systém zajišťuje plnění strategických cílů. Koncepční činnost odpovídá aktuálním potřebám vzdělávání. Škola systematicky sleduje a hodnotí dosahované výsledky vzdělávání žáků. V úspěšnosti u maturitních zkoušek se jako problematické jeví výsledky z matematiky. K eliminaci tohoto nedostatku byla školou přijata opatření, jejich účinnost lze však hodnotit až v následujícím období. Finanční prostředky byly ve sledovaných oblastech efektivně využívány ve shodě s cíli a prioritami školy. Škola je aktivní v grantové činnosti, takto získané zdroje jsou efektivně využívány ke zvyšování kvality vzdělávání. Pro školu je důležitá a přínosná spolupráce se zřizovatelem a řadou sociálních partnerů, především s odbornými firmami, zástupci některých z nich tvoří poradní sbor ředitele školy. Česká školní inspekce zjistila nedostatky: a) ve školních vzdělávacích programech b) v překročení nejvyššího počtu žáků v několika skupinách na jednoho učitele odborného výcviku. Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do požaduje v obou bodech zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Oznámení zašlete na adresu Česká školní inspekce,, Hana Štefánková, Štáflova 2003, Havlíčkův Brod, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. 8

9 Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo 1. Zřizovací listina ze dne 20. listopadu 2011 včetně 7 dodatků 2. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení čj. MSMT-25358/ ze dne Výkaz o střední škole M 8 k Výkaz o ředitelství škol k Příručka kvality QM 2/09 s platností od Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ze dne Školní řád ze dne Seznámení se školním řádem a pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy ze dne Zápis z pedagogické rady seznámení pedagogických pracovníků se školním řádem ze dne Zápis z jednání Rady rodičů ze dne Seznámení ostatních zaměstnanců se školním řádem ze dne a Třídní knihy ve školním roce 2012/ Rozvrhy tříd ve školním roce 2012/ Školní vzdělávací program Modelář s platností od Školní vzdělávací program Nástrojař s platností od Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení s platností od Školní vzdělávací program Obráběč kovů s platností od Školní vzdělávací program Obráběč kovů dálkové studium s platností od Školní vzdělávací program Technik modelových zařízení s platností od Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik mechatronika a automatizace s platností od Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik elektrická zařízení s platností od Školní vzdělávací program Strojní mechanik s platností od Školní vzdělávací program Strojní mechanik dálkové studium s platností od Školní vzdělávací program Mechanik seřizovač s platností od Školní vzdělávací program Podnikání s platností od Školní vzdělávací program Elektrikář s platností od Školní vzdělávací program Elektrikář zkrácené studium s platností od Školní vzdělávací program Elektrikář dálková forma vzdělávání s platností od Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ze dne Organizační schéma pracovních pozic ze dne Poradní sbor ředitele školy ze dne Roční plán ze dne Roční plán EVVO pro školní rok 2012/ Plán kontrolní činnosti ze dne Plán výchovného poradenství ze dne Minimální preventivní program ze dne Materiály školy k hodnocení výsledků vzdělávání žáků 38. Kniha úrazu žáků založená kde dni

10 39. Záznamy o úrazech 40. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ze dne Správní rozhodnutí ředitele SŠT 42. Tvorba školního vzdělávacího programu ze dne Podmínky a průběh ukončování studia v učebních oborech a ve studijních oborech 44. Pracovní náplně zaměstnanců školy 45. Zápisy z porad vedení 46. Zápisy z pedagogických rad ve školním roce 2012/ Zápisy z porad praktického vyučování ve školním roce 2012/ Zápisy z jednání Rady rodičů ze dne Zápisy z jednání Školské rady z Vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 ze dne Pedagogické dohledy nad žáky v teoretické výuce pro školní rok 2012/ Pedagogické dohledy nad žáky v praktické výuce pro školní rok 2012/ Rozbor školní úrazovosti dětí, žáků a studentů za období ze dne Seznamy a hodnocení žáků v odborném výcviku Rozvrh pracovišť v odborném výcviku 56. Vybrané dotazníky odborné praxe 57. Výsledky externího testování ve školním roce 2011/ Dlouhodobý školní program EVVO ze dne Roční plán EVVO ze dne Dokumentace k odborným soutěžím 61. Výkaz zisku a ztráty sestavený k Vybrané sešity žáků ve školním roce 2012/ Vstupní prověrky z matematiky v roce 2012/ Vybrané složky žáků 65. Vybrané katalogové listy žáků 66. Školní matrika vedená v elektronické podobě 67. webové stránky školy 68. informační systém školy 69. Stanovy oborové rady školy ze dne Smlouva o partnerství a spolupráci při vzdělávání (vzor) 71. Hospitační záznamy školních inspektorek Poučení Podle 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Inspektorát v Kraji Vysočina, Zborovská 3, Jihlava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu a to k rukám PaedDr. Milana Pohla, ředitele inspektorátu. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční 10

11 zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v Inspektorátu vkraji Vysočina České školní inspekce. Složení inspekční komise a datum vyhotovení inspekční zprávy V Havlíčkově Brodě dne 14. května 2013 (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Hana Štefánková, školní inspektorka Hana Štefánková v. r. Mgr. Eva Kořínková, školní inspektorka Eva Kořínková v. r. Mgr. Dagmar Formánková, školní inspektorka Dagmar Formánková v. r. Datum a podpis ředitele školy/školského zařízení potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy Ve Žďáru nad Sázavou dne 20. května 2013 (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Ing. Josef Crha, ředitel školy Josef Crha v. r. 11

12 Připomínky ředitele školy Připomínky nebyly podány. 12

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-784/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail školy Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1930/13-S. Střední odborné učiliště Jiřice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1930/13-S. Střední odborné učiliště Jiřice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1930/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborné učiliště

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01070/09-06 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Adresa:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIL-31/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, 460 14

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-188/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-188/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-40/12-J. příspěvková organizace. Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-40/12-J. příspěvková organizace. Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-40/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-101/12-M Název kontrolované osoby: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice IČO: 61986038

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-39/13-S Název právnické osoby Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Jiráskova 1519,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Karla Čapka 402, 397 11 Písek. Identifikátor: 600 020 266

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Karla Čapka 402, 397 11 Písek. Identifikátor: 600 020 266 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Karla Čapka 402, 397 11 Písek Identifikátor: 600 020 266 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-1023/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-1023/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 Moravské nám 681, 783 91 Uničov

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-484/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 Sídlo: V

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-3/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60816929 Identifikátor 600008347 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-184/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 00 082 571 Identifikátor: 600 010 813 Právní forma: Zastoupená:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-610/15-T. Dvořákova 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-610/15-T. Dvořákova 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-610/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 26 787 806 Identifikátor 650 007 557 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB- 1494/10 -B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB- 1494/10 -B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Letovice - Masarykova škola práce, Tyršova 500 Sídlo: 679 61 Letovice,

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-479/11-E. Mgr. Bc. Evou Rybenskou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-479/11-E. Mgr. Bc. Evou Rybenskou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-479/11-E Název právnické osoby Speciální základní škola Skuteč vykonávající činnost školy: Sídlo: Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČ:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-313/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Základní škola Bukovany, okres Sokolov Sídlo: 357 55

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-6/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav Sídlo: Školní 105, 691 63 Velké

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č.j. ČŠIK - 614/10-K. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č.j. ČŠIK - 614/10-K. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č.j. ČŠIK - 614/10-K Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Husova 600, 362 21 Nejdek IČO:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 :

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 : Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-254/08-02 Název školy: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 Adresa: Sadová 1234, 28 601 Čáslav Identifikátor: 600 007 278

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-255/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-255/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-255/13-S Název právnické osoby Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ vykonávající činnost školy: Sídlo: Komenského 420,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1536/10-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1536/10-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1536/10-B Název kontrolované osoby: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 Sídlo: Jánská 22,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-651/11-C Název právnické osoby Základní škola Kaňka o. p. s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Helsinská 2 731, 390 05 Tábor IČ: 28060080

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-522/12-T. Lískovec, K Sedlištím 320, 739 30 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-522/12-T. Lískovec, K Sedlištím 320, 739 30 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-522/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-14/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 307 745 Základní škola Zlín, Okružní 4685,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-701/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Sídlo: Náchodská 18, 543

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191 Heverova 191, 280 50 Kolín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-77/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-77/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-77/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1740/10-S Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Adresa: Dubno, Příbram 1, 261 01 Identifikátor: 600007928

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-477/08-11. Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa:

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-477/08-11. Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-477/08-11 Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa: Pražská 164, 675 26 Želetava Identifikátor: 600 122 301

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-484/11-J. nám. Svobody 1, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-484/11-J. nám. Svobody 1, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-484/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-74/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-90/12-P Název právnické osoby PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s. r. o vykonávající činnost školy: Sídlo: Politických vězňů 5/3003, 301 00

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681. 783 91 Uničov, Moravské nám. 681

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681. 783 91 Uničov, Moravské nám. 681 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681 783 91 Uničov, Moravské nám. 681 Identifikátor školy: 600 171 264

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-625/09-T Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Adresa: Fr. Hajdy 34/1429, 700 30

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-277/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Mezimostí

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-114/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-114/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-114/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice Sídlo 384 71 Šumavské Hoštice 21 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIU-948/10-U. okres Most. Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIU-948/10-U. okres Most. Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIU-948/10-U Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1040/09-12. Gymnázium, Brno, Křenová 36. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1040/09-12. Gymnázium, Brno, Křenová 36. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1040/09-12 Gymnázium, Brno, Křenová 36 Adresa: Křenová 36, 602 00 Brno Identifikátor: 600 013 464

Více