Pilotní kurz UNIV2 kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pilotní kurz UNIV2 kraje"

Transkript

1 Pilotní kurz UNIV2 kraje SOU - Charles educate - school Hlavní 245, Vinařice SOU - CCŽV, Hlavní 245, Vinařice Zpracoval kolektiv pedagogického sboru. Platnost od Kurzy jsou komerční, financovány klienty CŽV kurzovným či dary škole.

2 SOU CCŽV, UNIV2 kraje 1.1 Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání CCŽV Název školy SOU - Charles educate - school org. složka Středního odborného učiliště Poštovní adresa Centra CŽV SOU - CCŽV, Hlavní 245, Vinařice Ředitel centra CŽV Ředitel org. složky CCŽV, IČ Typ právnické osoby Součást střední školy neziskové organizace, doplňková činnost na komerční bázi Název programu dalšího vzdělávání Pilotní kurzy CŽV, UNIV2 - kraje Typ programu dalšího vzdělávání Specializovaný rozšiřující kurz v souladu se zák. č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a zák. a č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Prohlášení uchazeče o kurz o zdravotním stavu Vstupní požadavky na uchazeče Ukončené základní vzdělání Forma studia Prezenční + praktická výuka + samostudium, 21 hod. týdně, 2 měsíce o hlavních prázdninách 2010 Řádná délka studia vzdělávacího programu 2 měsíční prázdninový kurz o délce 168 hodin sestávající ze 3 modulů 1) Jednoduchá obsluha hostů, vaření (cert. MMR) 2) Jak založit firmu, účetnictví (cert. MŠMT) 3) Trenér sportovních her (certifikát) Způsob ukončení dalšího vzdělávání Vypracování zadaných cvičení, akreditace za jednotlivé moduly, zkoušky. Získaná kvalifikace Absolvent získává dílčí kvalifikaci a v souladu se zákonem 179/2006 Sb., ev. z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Certifikát Jednotlivá Osvědčení o absolvování modulů vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání 2

3 1.2 Profil absolventa Název a adresa CCŽV: SOU - CCŽV, Hlavní 245, Vinařice. Razítko a logo: SOU - Charles educate - school Hlavní 245, Vinařice Název projektu: Celoživotní vzdělávání dále jen CCŽV Název programu CŽV: Pilotní kurzy UNIV2 kraje Moduly: Jednoduchá obsluha hostů (JOH), Jak založit firmu (JZF) - účetnictví, Trenér sportovních her (TSH) 2.1 Výsledky vzdělávání, modulu Jednoduchá obsluha hostů (zkratka JOH) Očekávané výsledky vzdělávání kompetence absolventa: Absolvent bude znát v základním rozsahu základní technologii přípravy pokrmů a nápojů, připravuje pokrmy a nápoje podle daných technologických postupů, zná základní způsoby správného skladování potravin, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost a základní zpracování potravin ve studené i teplé kuchyni. Bude připraven využívat technologická zařízení, organizovat potřebné přípravné práce v průběhu a při ukončení gastronomických akcí, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Bude schopen obsluhovat hosty základní jednoduchou technikou obsluhy, ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat v cizím jazyce o odborných tématech. Obecným cílem projektu je připravit pracovníky schopné provádět základní pracovní činnosti na úseku přípravy pokrmů a nápojů, obsluhy a v ubytovacích zařízeních. Na úseku přípravy jídel: příprava surovin z polotovarů, příprava jednodušších pokrmů a nápojů v teplé kuchyni a příprava surovin a výrobků pro studenou kuchyni včetně manipulace a skladování. Na úseku obsluhy přípravné práce základní a jednodušší obsluhu v odbytových střediscích, práce ve výčepu. V ubytovacích zařízeních provozní činnosti hotelového vrátného, zřízence a pokojské. Zajišťovat servis. Zajišťovat drobné opravy a údržbu gastronomických zařízení. Řídit menší kolektivy zaměstnanců. Odborné kompetence Absolventmá osvojeny základy slušného jednání s lidmi i správného společenského vystupování umí používat získané vědomosti o potravinách a nápojích při jejich základním technologickém zpracování, manipulaci a skladování zná základní zásady zdravé výživy a význam jejich dodržování pro lidské zdraví zná základní technologické normy a postupy přípravy jídel a nápojů i techniku jejich expedice umí pracovat s jednotlivými druhy inventáře, zařízením, nástroji a prostředky běžně používanými ve stravovacích a ubytovacích provozech při zpracovávání a uchovávání potravin, při úklidových pracích a při poskytování drobných hotelových služeb, je schopen vykonávat základní činnosti spojené s prací hotelového zřízence (např. doprava zavazadel, zajišťování taxi a vstupenek, garážování apod.), ovládá pravidla a techniku jednodušší obsluhy, chápe podstatu tržního hospodářství, orientuje se v obchodně-podnikatelských činnostech a osvojil si základní vědomosti o pracovněprávních vztazích, umí aplikovat nejzákladnější vědomosti a dovednosti z ekonomické oblasti při řešení praktických situací v pracovním i osobním životě, dbá na estetiku, úpravu, čistotu a hygienu svého zevnějšku i pracoviště, má osvojeny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i zásady ochrany životního prostředí, umí poskytnout nezbytnou první pomoc. 2.2 Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent po ukončení specializovaného rozšiřujícího kurzu v souladu se zák. č. 179/2006 o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a po úspěšném složení závěrečné zkoušky je schopen vykonávat pracovní činnosti ve společném stravování na úseku obsluhy v ubytovacích zařízeních a zvláště pak i zajišťovat provoz a drobnou údržbu technologických gastronomických zařízení. Klient je také schopen pracovat v oblasti cestovního ruchu a zvláště pak hotelnictví ubytovacích službách. Studium je zaměřeno na získání manažerských a řídících schopností ve výše uvedených činnostech, dále na resocializaci žáků v oblastech společenského, kulturního života. Tento projekt se soustřeďuje dále na zajištění

4 gastronomických provozů z technického hlediska, oprav a údržby gastronomických zařízení. Velká část vzdělávání je z důvodu zletilosti klientů soustředěná na řídící, manažerské, částečně i marketingové činnosti. Absolvent získává dílčí kvalifikaci a v souladu se zákonem 179/2006 Sb Charakteristika vzdělávacího programu, pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je integrován na ŠVP pro tříletý učební obor E/01 Stravovací a ubytovací služby Středního odborného učiliště, Hlavní 245, Vinařice, zpracované kolektivem učitelů v roce 2009 s platností od a ŠVP pro dvouletý učební obor E/02 Práce ve stravování Středního odborného učiliště, Hlavní 245, Vinařice, zpracované kolektivem učitelů v roce 2009 s platností od Cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky schopné provádět jednodušší pracovní činnosti na úseku obsluhy a v ubytovacích zařízeních. Na úseku přípravy jídel: manipulace a skladování surovin, pokrmů a nápojů. Na úseku obsluhy přípravné práce a jednodušší obsluhu v odbytových střediscích, práce ve výčepu. V oboru se připravují žáci, u nichž převládá sklon k manuální práci, proto má velký význam praktická složka vzdělávání, v níž žáci získají praktické dovednosti a návyky potřebné pro uplatnění v povolání i pro soukromý život. Žáci jsou vedeni tak, aby byli schopni uplatnit se na trhu práce, začlenit do společnosti a vypěstovali si kladný vztah k práci. Na rozdíl od tříletého a dvouletého studia jde o menší rozsah prací. Program je tvořen moduly, jejichž obsah je provázán. Každý z modulů je završen souborem absolventských prací a jejich obhajobou, po které obdrží do Výkazu o studiu kredit. Tím absolvent prokáže získané vědomosti a dovednosti. 2.4 Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Příprava ve specializovaném rozšiřujícím kurzu zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Obor vzdělání je koncipován homogenně jako obor pro jednodušší pracovní činnosti na úseku odbytu a obsluhy se všeobecným přehledem v celé oblasti stravovacích služeb a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně-podnikatelských aktivit v oboru. Výukové strategie školy vytvářejí prostor pro rozvoj nejen odborných a občanských kompetencí. Největší důraz je kladen na rozvoj osobnosti žáka. 2.5 Organizace výuky Výuka bude probíhat obvykle v blocích po 4+4 hodinách týdně ve specializovaných učebnách školy. Odborné vzdělávání je limitováno pouze možností školy z vybraného kurzovného hradit suroviny a mzdy pro praktickou výuku. Sociálně vyloučení žáci budou mít hrazenu výuku z darů.škola ve výukové strategii upřednostňuje ty výukové metody, které vedou k harmonizaci teoretické i praktické přípravy jak pro pracovní život, tak i pro život ve společnosti, mezi lidmi. 2.6 Metodické postupy Studium bude kombinovat frontální výklad lektora se společným procvičením v kuchyňkách střední školy. Důraz je kladen na praktickou obsluhu, přípravu jednoduchých pokrmů teplé a studené kuchyně a nápojů. Pojetí výuky je orientováno na autodidaktické metody (tj. vedou žáky k samostatnému učení a práci) jde zejména o problémové učení, týmovou práci a kooperaci. Dále jsou to dialogické slovní metody diskuse, brainstorming učí žáky komunikovat s druhými lidmi na bázi lidské slušnosti a ohleduplnosti. Tyto metody dávají žákům prostor pro vytváření vlastního názoru založeného na osobním úsudku. Vedou žáky k odmítání populistických praktik či zaujímání extrémních názorů. Dále učí žáky chápat složitost mezilidských vztahů a nutnost tolerance. 2.7 Vstupní předpoklady Kurz Jednoduchá obsluha hostů je určen zletilým osobám, t.č. ve výkonu trestu ve věznici Vinařice na komerčním základě. Kurzy budou hrazeny na zvláštní účet školy uchazeči, klienty, jejich blízkými příbuznými či sponzory. 2.8 Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu Zpětná vazba v průběhu vzdělávacího procesu Lektor bude vhodným způsobem dávat prostor k diskuzi nad zadanými cvičeními. Umožní demonstrovat výsledná řešení zadaných cvičení, ke kterým jednotliví účastníci dospěli. Při prezentování výsledků zdůrazní nápady a klady a zároveň taktně upozorní na chyby či úskalí daného řešení. Tím bude zpětná vazba prospěšná pro všechny účastníky kurzu. Zpětná vazba po skončení vzdělávacího procesu Zpětná vazba účastníků kurzu bude provedena formou zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. 2.9 Učební plán JOH SOU, CCŽV, Hlavní 245, Vinařice JEDNODUCHÁ OBSLUHA HOSTŮ Název modulu Kód modulu Hodinová dotace Teorie/ Samostudium/ Ukončení modulu 4

5 POVINNÉ MODULY Praxe T S Px Vyúčtování tržeb JOH1 T1, S1, Px 2 Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku JOH2 7 vyučovacích hodin T4, S1,Px2 Vyřizování objednávek hostů JOH3 7 vyučovacích hodin T1, S2,Px4 Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů JOH4 7 vyučovacích hodin T2, S3, Px 2 Inkasování plateb od hostů JOH5 5 vyučovacích hodin T2, S1, Px 2 Příprava teplých nápojů JOH6 T1, S1, Px 2 Ošetřování a skladování nápojů JOH7 6 vyučovacích hodin T2, S2, Px 2 Nakládání s inventářem JOH8 8 vyučovacích hodin T2, S3, Px 3 Skladování potravinářských surovin Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou Podávání pokrmů a nápojů hostům při bufetovém uspořádání Obsluha zařízení v odbytovém středisku JOH9 JOH10 JOH11 JOH12 T2, S2 7 vyučovacích hodin T1, S2, Px4 8 vyučovacích hodin T2, Px6 T2, S2 Obsluha výčepních zařízení JOH13 T2, S2 Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin JOH14 JOH15 T2, Px2 5 vyučovacích hodin T2, S2, Px1 Závěr činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin JOH16 T4 Ukončení kurzu JOH CELKEM 88 hod (T=32 PX=32 S=24) 3.1 Výsledky vzdělávání, modul Jak založit firmu účetnictví (zkratka JZF) Očekávané výsledky vzdělávání kompetence absolventa: Hlavním cílem projektu je vytvořit u žáků samostatnost při řešení ekonomických situací spojených se vznikem a následném řízení společnosti. Absolvent by měl být schopen provádět ekonomická rozhodnutí, která zajistí úspěšné fungování firmy. Odborné kompetence Absolvent zná všechny právní náležitosti potřebné k založení následné vedení firmy. Oznamovací povinnost umí vyhodnotit ekonomické výkazy, tzn. Rozvahu, výkaz zisků a ztrát a cash flow společnosti. 5

6 Naučí se základům účetnictví na samostatné úrovni Získá základní orientaci v daňových předpisech 3.2 Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent po ukončení specializovaného rozšiřujícího kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky je schopen samostatně založit společnost s ručením omezeným, nastavení základních kritérií pro správné fungování společnosti, vedení účetnictví na základní úrovni a vykazování všech výstupů vůči třetím subjektům Charakteristika vzdělávacího programu, pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky schopné vykonávat rozhodnutí v ekonomické oblasti, které vedou v posílení pozice na trhu a upevnění základních účetních dovedností. Program je tvořen moduly, jejichž obsah je provázán. Každý z modulů je završen souborem zkoušek. Tím absolvent prokáže získané vědomosti a dovednosti. 3.4 Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Příprava ve specializovaném rozšiřujícím kurzu zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Obor vzdělání je koncipován homogenně jako obor pro jednodušší ekonomické činnosti s důrazem na podvojné účetnictví a orientaci v daňových zákonech. Výukové strategie školy vytvářejí prostor pro rozvoj nejen odborných a občanských kompetencí. Největší důraz je kladen na rozvoj osobnosti žáka. 3.5 Organizace výuky Výuka bude probíhat obvykle v blocích po 4 hodinách týdně v učebně školy. Odborné vzdělávání je limitováno pouze možností školy z vybraného kurzovného hradit učebnice a mzdy pro teoretickou výuku. Upřednostňují se ty výukové metody, které vedou k harmonizaci teoretické i praktické přípravy jak pro pracovní život, tak i pro život ve společnosti, mezi lidmi. 3.6 Metodické postupy Studium bude probíhat v rámci teoretické přednášky, která bude prokládána praktickými příklady a zkušenostmi s profesního života lektora. Výuka bude zaměřena na vypěstování samostatnosti v rozhodování při základních obchodních situací. Lektor bude klást důraz na znalost všech předpisů, které se budou vztahovat k dané problematice a zajistí schopnost žáka potvrdit si svojí domněnku legislativní oporou. 3.7 Vstupní předpoklady Kurz Jak založit firmu je určen všem uchazečům, kteří dovršili povinnou školní docházku a mají základní znalosti v matematice. 3.8 Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu Lektor bude vhodným způsobem dávat prostor k diskuzi nad zadanými cvičeními. Umožní demonstrovat výsledná řešení zadaných cvičení, ke kterým jednotliví účastníci dospěli. Při prezentování výsledků zdůrazní nápady a klady a zároveň taktně upozorní na chyby či úskalí daného řešení. Tím bude zpětná vazba prospěšná pro všechny účastníky kurzu. 3.9 Učební plán Jak založit firmu, účetnictví (JZF) SOU - CCŽV, Hlavní 245, Vinařice JAK ZALOŽIT FIRMU - ÚČETNICTVÍ Název modulu Kód modulu Hodinová dotace Teorie T/ Samostudium S/ Praxe Px Ukončení modulu T S Px POVINNÉ MODULY Založení společnosti a možnosti podnikání Základy účetnictví bilanční princip Základy účetnictví účtová osnova Základy účetnictví zúčtovací vztahy JZF 1 JZF 2 JZF 3 JZF 4 8 vyučovacích hodin T8, S0, Px 0 8 vyučovacích hodin T7, S1, Px0 T3, S1, Px 0 16 vyučovacích hodin T10, S6, Px 0 6

7 Základy účetnictví povinné výkazy Základy účetnictví účetní závěrka Praktický příklad vedení společnosti v 1. roce JZF 5 JZF 6 JZF 7 T3, S1, Px 0 T6, S2, Px 0 T1, S0, Px 0 CELKEM 48 hod (T=38 PX=0 S=10) Ukončení kurzu TSH 4.1 Výsledky vzdělávání, modul Trenér sportovních her (zkratka TSH) Očekávané výsledky vzdělávání kompetence absolventa: Hlavním cílem projektu je vytvořit u žáků pozitivní vztah k pohybu, k tělesnému cvičení a naučit je nacházet v něm vlastní uspokojení a seberealizaci. Získat kladný vztah ke zdravému způsobu života a pocit radosti z prováděné tělesné činnosti. Uvědomit si vliv různých škodlivých faktorů působících na organismus a důležitost kompenzačních aktivit, využití psychohygieny. Zdůraznit nejenom fyzický, ale i psychický, estetický a sociální význam pohybových činností. Připravit žáky správně reagovat v modelových situacích. Odborné kompetence Absolvent dokáže správně hodnotit své osobní dispozice, pečuje o svůj tělesný rozvoj umí sestavit cvičební plán pro kondiční cvičení a aplikovat v praxi naučí se základy míčových her a jejich pravidla získá konkrétní výsledky o své fyzické kondici 4.2 Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent po ukončení specializovaného rozšiřujícího kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky je schopen vykonávat činnosti spojené s uplatněním ve volnočasových aktivitách. Velká část vzdělávání je soustředěná na praktickou výuku, tedy pohybovou přípravu Charakteristika vzdělávacího programu, pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je integrován na ŠVP pro tříletý učební obor E/01 Stravovací a ubytovací služby Středního odborného učiliště, Hlavní 245, Vinařice, zpracované kolektivem učitelů v roce 2009 s platností od a ŠVP pro dvouletý učební obor E/02 Práce ve stravování Středního odborného učiliště, Hlavní 245, Vinařice, zpracované kolektivem učitelů v roce 2009 s platností od Cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky schopné vykonávat sportovní aktivity, vést a připravovat různé sportovní turnaje a volnočasové aktivity. Program je tvořen moduly, jejichž obsah je provázán. Každý z modulů je završen souborem zkoušek. Tím absolvent prokáže získané vědomosti a dovednosti. 4.4 Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Příprava ve specializovaném rozšiřujícím kurzu zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Obor vzdělání je koncipován homogenně jako obor pro jednodušší činnosti se sportovním zaměřením a se základními předpoklady pro vedení volnočasových aktivit.. Výukové strategie školy vytvářejí prostor pro rozvoj nejen odborných a občanských kompetencí. Největší důraz je kladen na rozvoj osobnosti žáka. 4.5 Organizace výuky Výuka bude probíhat obvykle v blocích po 4 hodinách týdně v tělocvičně školy. Odborné vzdělávání je limitováno pouze možností školy z vybraného kurzovného hradit sportovní potřeby a mzdy pro praktickou výuku. Upřednostňují se ty výukové metody, které vedou k harmonizaci teoretické i praktické přípravy jak pro pracovní život, tak i pro život ve společnosti, mezi lidmi. 4.6 Metodické postupy Studium bude kombinovat frontální výklad lektora se společným procvičením v prostorách školy. Důraz je kladen na praktickou část. Pojetí výuky je orientováno na autodidaktické metody (tj. vedou žáky k samostatnému učení a práci) jde zejména o problémové učení, týmovou práci a kooperaci. Dále jsou to dialogické slovní metody diskuse, brainstorming učí žáky komunikovat s druhými lidmi na bázi lidské slušnosti a ohleduplnosti. Tyto metody dávají žákům prostor pro 7

8 vytváření vlastního názoru založeného na osobním úsudku. Vedou žáky k odmítání populistických praktik či zaujímání extrémních názorů. Dále učí žáky chápat složitost mezilidských vztahů a nutnost tolerance. 4.7 Vstupní předpoklady Kurz Trenér sportovních her je určen zletilým osobám, které dají prohlášení o zdravotním stavu a uhradí kurzovné fakturou či darem sponzory. 4.8 Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu Lektor bude vhodným způsobem dávat prostor k diskuzi nad zadanými cvičeními. Umožní demonstrovat výsledná řešení zadaných cvičení, ke kterým jednotliví účastníci dospěli. Při prezentování výsledků zdůrazní nápady a klady a zároveň taktně upozorní na chyby či úskalí daného řešení. Tím bude zpětná vazba prospěšná pro všechny účastníky kurzu. 4.9 Učební plán Trenér sportovních her /TSH/ SOU - CCŽV, Hlavní 245, Vinařice TRENÉR SPORTOVNÍCH HER Název modulu POVINNÉ MODULY Základy zdravovědy, vstupní test Přípravná kondiční cvičení a sestavení treninkového plánu Technika a osvojení hry VOLEJBAL, základní pravidla hry Technika a osvojení hry BASKETBAL, základní pravidla hry Technika a osvojení hry FLORBAL, základní pravidla hry Technika a osvojení hry NOHEJBAL, základní pravidla hry Pohybové a kondičních schopností /výstupní test / Kód modulu TSH 1 TSH 2 TSH 3 TSH 4 TSH 5 TSH 6 TSH 8 Hodinová dotace Teorie/ Samostudium/ Praxe T S Px T1, S0, Px 3 T1, S0, Px 3 T1, S0, Px 3 T1, S0, Px 3 T1, S0, Px 3 T1, S0, Px 3 T1, S0, Px 3 CELKEM 32 hod (T=8 PX=24 S=0) Ukončení modulu Ukončení kurzu TSH 8

9 ZÁLOHOVÁ FAKTURA č í s l o : (číslo zálohové faktury je zároveň variabilní symbol) Dodavatel : Odběratel : Střední odborné učiliště Hlavní Vinařice IČ Bankovní spojení dodavatele: /0800 Fakturace: Splatnost faktury - bankovním převodem. Dispozice : Kurzovné Poř.č. Název - druh zboží Celkem ks 1. Fakturujeme Vám zálohově za kurzovné 1 účastník Pilotní kurz UNIV2 kraje v délce 168 hodin dle programu za jednoho účastníka Kupní cena: limitní cena je 3213,- Kč vč. DPH. Termín dodání služby: ukončení kurzů nejpozději Při naplnění kurzu účastníky, vyčerpání kapacity tříd bude neuspokojeným zájemcům kurzovné vráceno zpět. Dodavatel: Střední odborné učiliště Hlavní Vinařice Podpis : Datum : Poznámka: Na příkaz k úhradě vypište variabilní symbol eventuelně rodné číslo uchazeče. 9

10 DAROVACÍ SMLOUVA uzavřená podle 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů jméno: adresa: RČ: ( dále jen dárce ) a Střední odborné učiliště, CCŽV Hlavní Vinařice IČ: ( dále jen obdarovaný ) I. Předmět smlouvy Dárce dobrovolně přenechává na základě této smlouvy obdarovanému finanční dar ve výši...kč, a obdarovaný tento dar dobrovolně přijímá. Výše uvedená finanční částka bude převedena na bankovní účet obdarovaného vedený u České spořitelny a.s., č.ú.: /0800. Dar bude využit na účely vymezené zákonem č. 568/1992 Sb., o daních z příjmu 15, odst1, resp. 20 odst.8. Variabilní symbol: II. Další ujednání Obdarovaný se zavazuje, že použije dar výhradně ke stanovenému účelu, kurzům v rámci celoživotného vzdělávání. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena vážně a jako projev svobodné vůle jsou připojeny podpisy obou stran. Ve Vinařicích dne : dárce obdarovaný 10

11 Kalkulace: Kurzovné musí pokrýt mzdy lektorů, učební pomůcky, literaturu, suroviny pro výuku v modulu JOH, sportovní potřeby, příslušné odvody a daně. týden JOH Firma Trenér Hod týdně = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =4 21 Celkem = = = Mzdy lektorů celkem: ,- Daně 35% ,- Režie 20% ,- Šk. Potřeby ,- Celkem ,- Při počtu žáků ,- Kč na jednoho uchazeče Vzor příkazu k úhradě: 11

12 Pořadové (evidenční) číslo: 1 SOU - Charles educate - school Hlavní 245, Vinařice vydává v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání dalšího vzdělávání O s v ě d č e n í Titul, jméno a příjmení Místo a datum narození Ukončil(a) vzdělávací program pro další vzdělávání Číslo akreditovaného vzdělávacího programu: Název programu: Jednoduchá obsluha hostů Celoživotní vzdělávání v souladu s UNIV2 kraje, dále s Operačními programy EU Délka kurzu 88 hodin ředitel organizační složky Centra celoživotního vzdělávání při Středním odborném učilišti Ve Vinařicích dne

13 Pořadové (evidenční) číslo: 1 SOU - Charles educate - school Hlavní 245, Vinařice O s v ě d č e n í Titul, jméno a příjmení Místo a datum narození Ukončil(a) vzdělávací program pro další vzdělávání Název programu: Trenér sportovních her Celoživotní vzdělávání v souladu s UNIV2 kraje, dále s Operačními programy EU Délka kurzu 32 hodin ředitel organizační složky Centra celoživotního vzdělávání při Středním odborném učilišti Ve Vinařicích dne

14 V&V Taxes s.r.o., Váňova 3180, Kladno, ve spolupráci s SOU - Charles educate - school Hlavní 245, Vinařice O OSVĚDČENÍ A B S O L V O V Á N Í K U R Z U Ú Č E T N I C T V Í po úspěšném ukončení kurzu Jak založit firmu - účetnictví absolvoval(a) vzdělávací program: Kurz účetnictví pro pokročilé pro pracovní činnost: Účetnictví Kurz proběhl v období od do v délce 48 vyučovacích hodin z toho vyčleněno - na teoretickou přípravu 38 vyučovacích hodin - na praktickou výuku a samostudium 10 vyučovacích hodin Ve Vinařicích dne přednášející.. ředitel vzdělávacího zařízení 14

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Barman (kód: 65-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Cash flow a jeho sledování Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.27 Požadavky na osobnost obsluhujícího Autor: Eva Němcová

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Integrovaná

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE

DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BARMAN Název školy Integrovaná střední škola Moravská Třebová Vypracoval Pluháčková Marta, Doleţalová

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Finančních řízení neziskových a příspěvkových organizací Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více