Projekt Národy světa kultura národů (teoretickou část projektu zpracoval R.Vika)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Národy světa kultura národů (teoretickou část projektu zpracoval R.Vika)"

Transkript

1 Projekt Národy světa kultura národů (teoretickou část projektu zpracoval R.Vika) Termín: 2. polovina ledna Záměr: celoškolní projekt s plněním průřezového tématu Multikulturní výchova Dominantní průřezové téma: Multikulturní výchova tematické okruhy: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity Vztah k dalším průřezovým tématům: OSV(tematické okruhy Osobnostní rozvoj: Sebepoznání a sebepojetí. Kreativita. Sociální rozvoj Poznávací schopnosti. Mezilidské vztahy.), VMEGS Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět Forma realizace: projektový den Ročník: šestý až devátý Časový rámec: projekt jednodenní - 5 vyučovacích hodin + příprava Anotace Každé třídě přidělen jeden stát. Žáci si vybaví co nejvíce údajů o dané zemi, daném národě a tím zjistí, co všechny národy mají společného, co je spojuje a naopak čím se liší. (Brainstorming.) Žáci vyjmenují nejdůležitější a nejtypičtější údaje o určené zemi a národech v této zemi žijících. Potom si vyberou nejdůležitější a nejtypičtější znaky, které charakterizují přidělený stát a zpracují je ve zvolené formě ve skupinách pro závěrečnou prezentaci. Klíčové pojmy příspěvku multikultura, tolerance, kulturní diferenciace, identita, příslušnost, kultura a tradice, integrace odlišného Metodický přehled Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence k učení a občanské Mezipředmětové vztahy: Zeměpis, Dějepis, Občanská výchova, Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova, Hudební výchova Výukové metody: brainstorming, dramatizace, demonstrace, syntéza, metoda diagnostická a dialogická Místo realizace: kmenové učebny tříd, tělocvična Forma realizace: skupinová Téma: Kultura národů Pomůcky: dle zpracování jednotlivých tříd (materiál: propagace na nástěnkách, kulisy, kostýmy, rekvizity dle potřeb jednotlivých tříd) Cíle a očekávané výstupy očekávané výstupy z RVP: objasní rozdílnost národů, ale i co mají národy společného a co je spojuje očekávané výstupy z ŠVP:

2 i přes rozdílnost národů žák pochopí, že daleko více věcí národy spojuje kognitivní: vyjmenuje a popíše země a charakterizuje je postojový: projevuje úctu k ostatním národům světa, i když jsou rozdílné psychomotorický: žáci zahrají scénku charakterizující jednotlivé národy rozvíjení skupinové komunikace, skupinová spolupráce, schopnost samostatné realizace projektu, schopnost improvizace, vystupování před kolektivem, racionální vyhodnocení sdělené informace Obsah 1. Úvod 2. Realizace 3. Závěr 1. ÚVOD Přípravné práce, určení cíle. Evokace vybavení si - Učitel požádá žáky o vysvětlení pojmu multikulturalismus a formou brainstormingu zaznamenává nápady na tabuli (učitel nápady žáků nehodnotí, ani nekomentuje). Dále žáci vyjmenovávají nejdůležitější a nejtypičtější údaje o dané zemi a národech v dané zemi žijících. Potom žáci vyberou ty nejdůležitější. Metoda: skupinový brainstorming - Stanovení cíle, určení záměru projektu. - Příprava projektu: Žáci si připraví po předchozí domluvě jednotlivé výstupy, domluví se na kostýmech a potřebných rekvizitách, naučí se text, domluví se na výrobě rekvizit. 2. REALIZACE - Žáci si samostatně nacvičí scénku, která daný národ nejvíce charakterizuje Metoda: demonstrace, syntéza. Žáci nacvičí jednotlivé výstupy a vyzkoušejí časové rozvržení jednotlivých částí.

3 - Vlastní realizace projektu třídní učitelé připraví časový harmonogram jednotlivých vystoupení - Prezentace scének ve třídě. Reflexe. Hodnocení. Závěrečná prezentace nejlepších skupin - vystoupení jednotlivých zemí(tříd) v tělocvičně. 3. ZÁVĚR Vyhodnocení nejlepších výstupů tříd. Reflexe žáci se společně s třídním učitelem zamyslí nad provedením prezentace své práce a nad zkušenostmi, které projektem získali. Sami zhodnotí, co se nepovedlo a co je třeba zlepšit. Fotodokumentace výstupů viz příloha. Prezentace na webových stránkách školy. Ověření výukových cílů a zopakování Kognitivní a psychomotorický: žáci si snaží vybavit co nejvíce údajů o dané zemi, daném národě a říkají, co všechny národy mají společného a co je spojuje. Metoda: diagnostická (kontrola, hodnocení) a fixační (procvičování).

4 Příloha PROJEKT MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Třída: Vlastní projekt byl realizován po jednotlivých třídách, přičemž šestá třída byla rozdělena na dvě skupiny. Vybrané země a národy: 6. A. - Brazílie 6. Á. - Španělsko 7. A. - Japonsko 7. B. - Čína 8. A. - Velká Británie 8. B. - Ruská federace 9. A. - USA 9. B. Egypt FOTODOKUMENTACE

5 .

6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Národy světa kultura národů Termín konání: Časová dotace: 2. stupeň 5 vyučovacích hodin + příprava mimoškolní Počet zapojených žáků: všichni přítomní žáci 2. stupně Zapojení učitelé a spolupracovníci: třídní učitelé 2. stupně, učitel výtvarné výchovy Cíle a výstupy: stanovené cíle a výstupy byly splněny Téma: Národy světa kultura národů Dílčí témata dle ročníků: 6. A. - Brazílie 6. Á. - Španělsko 7. A. - Japonsko 7. B. - Čína 8. A. - Velká Británie 8. B. - Ruská federace 9. A. - USA 9. B. - Egypt Metody a formy práce: brainstorming, dramatizace, demonstrace, syntéza, metoda diagnostická a dialogická Práce žáků: - domácí příprava některých žáků velmi pečlivá - problémem v určitých třídách byl nedostatek času na provedení všech připravených aktivit - kvalita výstupů se zlepšuje v souvislosti s postupným získáváním zkušeností z předchozích projektů - stále je potřeba dbát u žáků na kvalitní prezentaci jejich práce Uzavření projektu: - nejlepší scénky byly prezentovány žáky v tělocvičně za přítomnosti všech žáků 2. stupně - fotografie z projektu byly umístěny na webových stránkách školy Organizace: - k organizaci a koordinaci projektu: ze strany třídních učitelů byla nutná spolupráce s žáky a kontrola jejich domácí přípravy i v době mimoškolní

7 - všechny činnosti probíhaly dle předem stanoveného harmonogramu - do přípravy na projektu bylo nutné zapojit učitele výtvarné výchovy - rekvizity Spokojenost: - převážnou většinu žáků práce na projektu velmi zaujala - někteří učitelé by doporučovali, aby daný projekt byl alespoň dvoudenní (nedostatek času na přípravu výstupů z projektu) - vyhodnocení učiteli a žáky provedeno formou diskuse ve třídách Výstupy: - kostýmy - návrhy kostýmů, vlajky zemí - fotodokumentace - příloha k projektu: školní noviny IX. A Závěrečnou zprávu vypracovala Mgr. M. Maryšková Projekt Média kolem nás Obecné informace o projektu Termín: 1. polovina června Záměr: Celoškolní projekt s plněním průřezového tématu Mediální výchova Průřezové téma (dominantní): Mediální výchova Tematické okruhy receptivních činností: - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálních sdělení (6. 9. roč.) - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti Tematické okruhy produktivních činností: - tvorba mediálního sdělení (9. roč.) Vztah k dalším průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova (tematické okruhy Rozvoj schopnosti poznávání, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Hodnoty, postoje, praktická etika), Výchova demokratického občana (Občanská společnost a škola: vzájemná komunikace a spolupráce) Ročník: třída Časový rámec: jednodenní projekt třída: 4 vyučovací hodiny: celodenní ročníkové projekty třída: 5 vyučovacích hodin + příprava Televizní zpravodajství Anotace: Projektem Média kolem nás se žáci seznamují s tím, co je ukryto pod slovem média a v jakých oblastech se s nejrůznějšími prostředky komunikace setkáváme. Žáci polemizují o roli médií a jejich vlivu na člověka, o vnímání jejich obsahů. Sdělovací prostředky a jejich

8 působení nelze hodnotit jednoznačně, každý má právo vytvořit si vlastní názor. Aktivními činnostmi se žáci učí vnímat média a kriticky nahlížet na svět médií. Klíčové pojmy příspěvku: komunikace, média, objektivita, postoje a hodnoty, kritika, reklama, sledovanost, objektivita, 2. stupeň - zpravodajství Metodický přehled Rozvíjené klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence občanské a sociální, kompetence komunikativní Mezioborové vztahy: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a společnost (Dějepis, Základy společenských věd), Umění a kultura (Výtvarná výchova), Informační a komunikační technologie (Informatika) Výukové metody a strategie: skupinová práce, samostatné vyhledávání a zpracování informací, řešení problémů, brainstorming Cíle projektu: 1, stupeň: cíle viz dílčí ročníkové projekty 2. stupeň: V oblasti vědomostí, dovedností a schopností: - přispívat ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace - umožnit rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich - využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného čas - pochopit cíle a strategie vybraných mediálních obsahů - získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec - vytvářet představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) - rozvíjet komunikační schopnosti, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu - využívat vlastní schopnosti v týmové práci i v redakčním kolektivu - přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu V oblasti postojů a hodnot: - rozvíjet citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení - napomáhat k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentaci Tematické okruhy průřezového tématu 1. stupeň - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Tematické okruhy průřezového tématu 2. stupeň - Stavba mediálních sdělení - Vnímání autora mediálních sdělení - Fungování a vliv médií ve společnosti - Tvorba mediálního sdělení

9 - Práce v realizačním týmu Místo realizace: učebny, tělocvična Téma: stupeň 3. třídy Reklama 4. třídy Média - reklama 5. třída - nástěnné noviny Život naší třídy aneb co o sobě víme? stupeň Televizní zpravodajství Potřeby učitele: 1. stupeň - viz jednotlivé projekty 2.stupeň rekvizita: 1velká televizní obrazovka do tělocvičny, mikrofon, koordinace práce žáků Potřeby žáků: 1. stupeň - viz dílčí ročníkovéprojekty 2.stupeň psací prostředky, papíry, rekvizity k provedení zpravodajství dle volby skupin žáků, kostýmy Obsah projektu Metodika: 1. Úvod 2. Vlastní realizace projektu stupeň třídní projekty Reklama - III. A, B Média reklama - IV. A, B Život v naší třídě, aneb co o sobě víme V. A stupeň Televizní vysílání 3. Závěr Materiál Přílohy č Úvod Stanovení dílčích podtémat ve vztahu k průřezovému tématu. Zformulování konkrétních cílů a výstupů ve vztahu k průřezovému tématu a ke klíčovým kompetencím. Zpracování plánu projektu příprava na realizaci projektu. PŘÍPRAVNÁ ČÁST Motivace žáků: brainstorming, diskuse. Stanovení témat na základě výběru žáků ve spolupráci s učitelem. Stanovení všech kroků. Které je třeba k dosažení cílů učinit. Uspořádání činností do logického pořadí. Určení termínů, zdrojů, domácí přípravy splnění. 2. Vlastní realizace projektu

10 stupeň třídní projekty Projekt mediální výchovy: Reklama III. A, B Termín: Obecné informace o projektu Průřezové téma (dominantní): Mediální výchova Vztah k dalším průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání, mediální výchova, tvorba mediálního sdělení. Ročník: 3. A, B Časový rámec: jednodenní projekt - 5 vyučovacích hodin. Anotace: Projekt, během kterého žák srovnává získané údaje z reklam s praktickými zkušenostmi a teoretickými znalostmi. Řeší zákonitosti výběru a užití písma, vnímá jeho sdělovací výrazovou a estetickou funkci. Popisuje účinek reklamy na člověka ve vztahu k osobním prožitkům. Klíčové pojmy příspěvku: média, postoje a hodnoty, kritika, reklama, reklamní agent. METODICKÝ PŘEHLED Klíčové kompetence: k učení- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Mezioborové vztahy: český jazyk a literatura, matematika, prvouka, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti. Formy a metody práce: práce ve skupinách, doplňková metoda práce s textem, pantomimické hraní, diskuse Cíle projektu: cílem projektu bylo vytvořit reklamu. Přitom žák srovná získané údaje z reklam s praktickými zkušenostmi a teoretickými znalostmi. Řeší zákonitosti výběru a užití písma, obrázku, prostoru, barevnost, vnímá jeho sdělovací výrazovou a estetickou funkci. Popisuje účinek reklamy na člověka ve vztahu k osobním prožitkům. Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva různých předmětů. Místo realizace: školní učebny, odborná učebna. Téma: reklama interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, tvorba mediálního sdělení Reklama, která nás zaujala, oklamala. Potřeby žáků: ústřižky reklam z časopisů různých žánrů, z letáků, lepidlo, nůžky, fixy, pastelky, temperové barvy, či vodové barvy, čtvrtky většího formátu. Příprava učitele: baterie různých druhů ústřižků reklam z novin, časopisů, hudební nahrávky z rádia a nahrání některých reklam z televize. Obsah projektu Metodika: 1. Úvod 2.Realizace 3. Závěr 1. Úvod

11 Přípravná část rozpis aktivit a) seznámení s cílem, motivace b) volba témat c) rozdělení úkolů do skupin d) zvolení vlastního tématu ve skupině e) hodnocení vlastní práce 2. Realizace Vlastní realizace Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a) prohlédnout vystřižené reklamy porovnat podstatné a nepodstatné fakta v nich b) sledovat získané údaje z reklam X praktickým zkušenostem a znalostem c) rozlišit realitu od fikce, zaujmout vlastní postoj k příslušné problematice d) rozeznat manipulační chování v oblasti komunikace Tvorba mediálního sdělení e) vytvořit mediální sdělení f) zvolit vhodné výrazové prostředky g) čím zaujmout potencionální zákazníky h) výběr a použití písma i) dbát na osobní prožitek 3. Závěr Reflexe: žáci si pomocí tohoto projekčního dne mohli vyzkoušet, jak se tvoří reklama sama, zprvu se seznamovali s rozlišením, co je podstatné z daného sdělení a co je klamem, který má zákazníka nalákat k nákupu. Posléze si všímali, získaných údajů z reklam a srovnávaly je s praktickými znalostmi a zkušenostmi získanými ze života. Tato část práce žáky velmi bavila. Docházelo k diskusím a sporům o to, co je pro koho potřebné a jakou hodnotu danému produktu přikládají. Tím se posílila vlastnost rozlišit realitu od fikce, zaujmutí vlastního postoje a názoru k příslušné problematice. V závěru se stávali žáci dealery a svůj výrobek se snažili prodat. Využili při tom své nově nabité zkušenosti s manipulací. Hodnocení: téma multimediální výchova v oblasti reklamy se osvědčilo v naučení rozlišení, či dokonce vlastního použití manipulačního chování v oblasti komunikace. Přílohy: vytvořené vlastní reklamy žáky. Zdroje: ukázka zpracování projektu mediální výchovy

12 2.1.1 Projekt mediální výchovy: Média reklama IV. A, B Termín: Časový rámec: 4 vyučovací hodiny Třída: IV. A, B Anotace: žáci z přineseného materiálu sestavují přehled médií, provádějí vyhodnocení doma vyplněných dotazníků, vytvářejí reklamní leták (plakát) k prezentaci s ústním doprovodem. Děti pracují nejprve dohromady a dále ve dvojicích. Metodika: 1. Příprava domácí i ve škole/žáci i učitel/ 2. Realizace 3. Závěr hodnocení Materiál Dotazník Metodický přehled: Mezipředmětové vztahy : Čj, a literatura, Informatika, Matematika, Vv, Pč Výukové metody a strategie: čtení, psaní, vyhledávání, vyhodnocování, diskuse, vlastní tvořivá činnost, vzájemná spolupráce, propojení života, učení a práce Očekávané cíle a výstupy: V oblasti vědomostí, dovedností a schopností: - umožnit rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich - využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného čas - pochopit cíle a strategie vybraných mediálních obsahů - získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec - vytvářet představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) - rozvíjet komunikační schopnosti, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu - přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu V oblasti postojů a hodnot: - rozvíjet citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení

13 Příloha (dotazník) 1.Příprava a) Pomůcky žáci si shromáždí písemný materiál (reklamní letáky, časopisy noviny, plakáty, vytištěné internetové stránky ) b) Učitel informuje žáky 14 dní před projektem c) Učitel - vypracuje otázky do dotazníku a zadá je žákům 14 dní před projektem - zajistí nástěnku na vytvoření přehledu médií 2.Realizace a) Seznámení s projektem námět, výstup b) Motivace forma rozhovoru - pročítání nashromážděných materiálů (časopisů,letáků, novin atd.) - shlédnutí reklamních spotů v televizi a na internetu c) Vytváření přehledu nástěnka Média kolem nás - hromadná práce d) Vyhodnocování dotazníků e) Rozdělení do dvojic vytváření vlastních plakátů, reklamních letáků f) Prezentace vlastních prací s ústním doprovodem a vyhodnocení nejlepších prací 3.Závěr zhodnocení domácí přípravy, prací ve škole i celého projektu - ověření splnění očekávaných cílů a výstupů Vlastní provedení ROZVRŹENÍ ĆINNOSTi 1. hodina MOTIVACE : a) Vyhledávání slov MÉDIA a REKLAMA ve slovníku cizích slov b) Čtení a prohlížení doneseného materiálu c) Využití televize a PC (shlédnutí reklamních spotů) 2. hodina DISKUSE : Žáci si navzájem mezi sebou, i s učitelem, povídají o svém vnímání médií a

14 reklamy kolem sebe, jek je ovlivňuje, sdělují si své názory a kritiky na ně. VYTVOŘENÍ PŘEHLEDU : Žáci společně sestavují přehled nástěnku- médií a poznávají tak různá formy médií kolem nás (časopisy, noviny, letáky, plakáty, mobilní telefony, televize, PC, rádio atd.). 3. hodina VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU (Žáci během čtrnáct dní před konáním samotného projektu vyplňovaly zadané otázky dotazníků ve svých rodinách) PRÁCE VE DVOJICÍCH : Žáci vytvářejí vlastní reklamní leták, plakát. 4. hodina PRÁCE VE DVOJICÍCH : dokončování prací z předešlé hodiny PREZENTACE: Dvojice prezentují své práce se slovním doprovodem před ostatními žáky třídy a učitelem HODNOCENÍ : Žáci sami vyberou nejpovedenější práci, učitel zhodnotí domácí přípravu žáků, jejich práci ve škole a nakonec celého projektu. Příloha DOTAZNÍK 1. Vnímáte reklamy? Ano Ne 2. Nakupujete podle reklam? Ano -Ne 3. Vadí vám reklamy? Ano Ne 4. Když se zamyslíte, jaká reklama se Vám vybaví?

15 2.1.1 Projekt mediální výchovy: Život v naší třídě, aneb co o sobě víme - V.A (zpracovala J. Dolejšová) Termín: Časový rámec: 4 vyučovací hodiny Třída: V. A Téma: zhotovíme nástěnné noviny s tématem Život naší třídy, aneb co o sobě víme? Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, k řešení problémů, sociální, občanské Anotace: co se skrývá za slovem média a v jakých oblastech se s nejrůznějšími prostředky komunikace můžeme setkat. Naučit žáky kriticky, ale spravedlivě hodnotit názory jiných. OBSAH 1. Příprava na projekt 2. Motivace 3. Novinařina 4. Práce skupin 5. Zhodnocení Metodický přehled Klíčové pojmy: komunikace, média, reklama, sledovanost, objektivita Mezioborové vztahy: Člověk a jeho svět Umění a kultura Jazyk a jazyková komunikace Pomůcky: různé výtisky novin, časopisů, pracovní list Očekávané cíle a výstupy: V oblasti vědomostí, dovedností a schopností: - přispívat ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace - umožnit rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich - pochopit cíle a strategie vybraných mediálních obsahů - získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec - vytvářet představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) - rozvíjet komunikační schopnosti, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu - využívat vlastní schopnosti v týmové práci i v redakčním kolektivu V oblasti postojů a hodnot:

16 - rozvíjet citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení - napomáhat k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentaci 1. Příprava na projekt vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti a) Žáci během měsíce května připravovali různé druhy reklam, které předváděli a společně jsme je pak hodnotili b) V hodině slohu jsme se společně zamýšleli, jak využívat médií, jako zdroje informací a naplnění volného času c) Žáci psali slohovou práci na téma Co nám dává televize? d) Žáci byli rozděleni do skupin a byly jim rozdány konkrétní úkoly na vypracování hlavního projektu e) Domácí příprava: vypracovat článek na téma Jaký jsem já? 2. Motivace Společnost se změnila a všechny nás ovlivňují média, tedy především televize, rozhlas, noviny a také internet. My se musíme naučit v médiích plavat dříve, než se utopíme. Musíme se naučit poznávat, že ne všechno, co vidíme v televizi, je vhodné k napodobování, že si musíme umět vybírat. Hra: Sedíme u televize, sledujeme Televizní noviny a máme připomínky, hádáme se. (jako doma) 3. Novinařina Dnes budeme pracovat jako novináři. Noviny, to je základ žurnalistiky. Každý správný novinář musí umět především psát. I televizní nebo rozhlasový moderátor je novinář. Noviny tu byly mnohem dřív, než rádio a televize. Pracovní listy: 1. noviny na světě r (Belgičan Abraham Verhoeven) 1. české Sobotní Pražské noviny r.1719 Rádio r v Praze Kbelích Televize r Práce skupin na daná témata A. Kdo patří mezi nejlepší žáky ve třídě a co o nich ještě víte? B. Kteří žáci rádi sportují úspěchy, účast na soutěžích, medaile, mimořádné vlastnosti C. Co děláme o přestávce? obrázek D. Proč mají někteří žáci stále problémy s kázní? E. Co nás ve škole nebaví, co bychom chtěli změnit a jak? F. Co máme ve škole rádi, co třeba v jiné škole nemají? 5. Zhodnocení Hodnotíme práci každé skupiny

17 Kriticky hodnotíme pravdivost údajů, nápaditost vypracování, pečlivost při práci Zamýšlíme se nad prací novináře, zda by někoho taková práce bavila Hotové práce vystavíme na školní nástěnce Ověření splnění výukových cílů stupeň Projekt mediální výchovy: Televizní vysílání 1. Příprava a motivace a) Seznámení s cílem a obsahem projektu (alespoň 14 dní před projektovým dnem třídním učitelem) b) Brainstorming na téma: Typy televizních pořadů Zájem o televizní zpravodajství Evokace zkušeností a společná diskuse: Žáci popisují své zkušenosti s televizním zpravodajstvím, kdy a proč využívají média a vyjadřují svůj názor na televizní zpravodajství. Rozkrývají odpovědi na otázky: - Proč lidé sledují televizní zpravodajství? ( chtějí vědět, co se děje;, chceme navázat vztah, komunikaci s druhými; chceme se začlenit do kolektivu; přizpůsobujeme se; chceme se uplatnit; strukturujeme čas; chceme se rozptýlit) - Způsob výběru události, tématu nebo zprávy pro zpravodajství, pořad (faktory organizační, žánrové, sociokulturní) - Zpravodajství a objektivita (udržet si odstup, nestranění, kritéria pravdivosti, nepřítomnost skrytých motivů nebo služby třetí straně) c) Pojmenování kritérií ovlivňujících podobu a výběr televizního pořadu na základě předchozí motivace aktivity: Rozměr události, blízkost k příjemci, jasnost, omezený časový rozměr, kompozice, kontinuita, souznění, personifikace, negativnost, významnost, drama a akce Příprava na projekt a) Seznámení s názvem a cíli projektu b) Výběr témat pro televizní zpravodajství c) Rozdělení do skupin dle zájmu žáků o dané téma, korigování učitelem Žáci si připraví po předchozí domluvě jednotlivé výstupy, domluví se na kostýmech a potřebných rekvizitách, naučí se text, domluví se na výrobě rekvizit

18 2. Realizace Žáci se samostatně dle své volby rozdělí do skupin, rozdělí si úkoly-jednotlivé části zpravodajství,připraví si po předchozí domluvě jednotlivé výstupy, domluví se na kostýmech a potřebných rekvizitách, vytvoří si a naučí se text, domluví se na výrobě nezbytných rekvizit. Zvolí si koordinátory své práce,kteří vypracují plán projektu a scénář projednají s třídní učitelkou,stanoví dílčí kroky a rozdělí úlohy. Realizace projektový den a) Žáci nacvičí jednotlivé výstupy a vyzkoušejí časové rozvržení jednotlivých částí b) Vlastní realizace projektu třídní učitel ve spolupráci s žáky připraví časový harmonogram zpravodajství - jednotlivých televizních pořadů včetně reklam c) Prezentace připravených televizní ch zpravodajství jednotlivých tříd v tělocvičně před posluchači 2. stupně 3. Závěr - Vyhodnocení nejlepších třídních televizních pořadů. Kritické hodnocení předvedených televizních pořadů a zpravodajství - Reflexe závěrečné společné zamyšlení. Žáci se společně s třídním učitelem zamyslí nad provedením prezentace své práce a nad zkušenostmi, které projektem získali. Sami zhodnotí, co se nepovedlo a co je třeba zlepšit. Porovnají prezentace jednotlivých tříd. Zamyslí se nad splněním cílů projektu. Osvojují si pojem objektivity. - Výstupy viz příloha. - Ověření splnění výukových cílů.. Přílohy Příloha č. 1 Televizní program 2. stupně realizovaný projektem VI. A Secvičení scénky Simpsons v anglickém jazyce 1. Jaké je hlavní město ČR? BÁRT What is capital city of the ČR? O: Hmmmm, it s Sprinnfield. Yes. I know! It s Sprinnfield. Jaká je nejdelší řeka světa? LÍZA What is the longest riever in the world? O: It s very very easy. It s a Nil. 2. Jaký znáte horor? MEGGIE

19 What horror movie do you know? O: Bob and Bobek. Nejznámější zpěvák světa? What is most fammous singer of the word? O. Hommer in the shower. Kolik máte dětí? How many children heve you got? O: And with who? Kolik umí Meggie jazyků? How many languages Meggie can? O: 4 Kdo napsal Kytici? Who did write Kytice? O: OouU yes. K. J. Erben. Jak se jmenuje váš pes? What name is your dog? O: Spasitel. Do jaké skupiny patří komár? Which category is gnat? O: Poisonous insect. Co máte nejraději na světě? What is your favorite thing in the Word? O: Doughnut. Co děláš nejraději? What is your favorite hobby? O: Skateboarding. Kdo to byl Michael Jackson? Who is Michael Jackson? O: Yeah it was that the singer. Jakou má Bárt nejraději hru? What is Bart s favorite game? MARGE HOMER BÁRT LÍZA MEGGIE MARGE HOMER BART LÍZA MEGGIE Příloha č. 2 VI. Á Program : realizace pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký dle scénáře PROJEKT POHÁDKA Dlouhý, Široký a Bystrozraký Vypravěč : Král: Byl jednou jeden král, a byl už starý a neměl než jednoho syna. Jednou toho syna k sobě povolal a řekl mu: Můj milý synu, víš dobře, že zralé ovoce opadává, aby udělalo místo jinému. Má hlava už taky dozrává a snad už brzy na ni slunce svítit nebude, ale prve než mne pochováš, přece bych rád viděl svou budoucí dceru Tvou NEVĚSTU! Ožeň se, synu můj!

20 Princ: Rád bych, otče, ale nemám nevěstu! I sáhl starý král do kapsy, vytáhl zlatý klíč a podal ho synovi Král: Jdi nahoru na věž a pověz, kterou bys rád! Princ jde a odemyká zlatým klíčem komnatu s pannami. Vidí princezny,otáčejí se na něho,smějí se, ale jedna je zakrytá. Princ odkryje bílou oponu a vidí nejnádhernější pannu! Princezna: Nic neříká, klopí oči, je smutná. Princ u ní stojí jako u zjevení, hledí na ni, srdce ho bolí. Princ: Tuto chci mít a žádnou jinou! Najednou všechny obrazy zmizely. Princ jde zpátky za králem. Princ: Otče, králi, vybral jsem si pannu nejkrásnější v bílém závoji. Král se zamračí. Král: Zles učinil, synu můj a do nebezpečí ses dostal. Tato panna je v moci zlého černokněžníka, v železném zámku zajata, nikdo se odtud ještě nevrátil. Ale dané slovo je zákon. Jdi a pokus se ji vysvobodit. Vypravěč: Princ se rozloučil s otcem, nasedl na koně a jel pro nevěstu. Jel lesem, až se mu cesta ztratila a vtom slyší Dlouhý: Hej, počkejte! Vypravěč: Uvidí dlouhána Dlouhý: Počkejte a vemte mě s sebou, nebudete litovat! Princ: A co umíš? Dlouhý: Jmenuju se Dlouhý a umím se natahovat. Natáhne se a sundá ze stromu hnízdo. Princ: Hm,k čemu je mi hnízdo, potřebuji ven z lesa. Dlouhý: Lehká věc. Natáhne se. Tááámhle tou stranou máme z lesa nejblíž! A vidím kamaráda, vem ho, prosím taky do služby. Princ: kdo jsi a co umíš? Široký: Pane, jsem Široký a umím se rozšiřovat. A začal se nafukovat a rozšiřovat. Princ: To jen tak někdo neumí, pojď s námi! Vypravěč: Jeli dál a dál, až dojeli ke skalám a uviděli muže se zavázanýma očima. Dlouhý: Pane, to je náš třetí kamarád, vem ho do služby! Princ: Kdo jsi a proč máš oči zavázané, vždyť nevidíš na cestu! Bystrozraký: Hoj pane, naopak, příliš vidím a když zaostřím, vše prohlídnu, zapálím a co nehoří, rozskočí se na kusy. Sundal šátek, upřel oči na skálu a ta se rozskočila na kusy a uvnitř bylo ryzí zlato. Princ: Hoho, ty jsi chlapík k nezaplacení! A víš-li, co dělá moje nevěsta? Bystrozraký: Za železnou mříží na vysoké věži černokněžník ji střeží! Princ: Pomozte mi ji vysvobodit! Vypravěč: A všichni mu pomoc přislíbili a vydali se na cestu přes hory a lesy až dojeli k Železnému zámku. Vešli dovnitř a viděli zkamenělé služebnictvo. Našli komnatu, prázdnou s prostřeným stolem. Zasedli a hodovali.sotva dojedli, otevřeli se dveře a vešel černokněžník s krásnou smutnou pannou Černokněžník: Vím, proč jsi přišel! Tuto pannu chceš! Neuhlídáš-li ji po 3 noci, zkameníte! Vypravěč: Zmizel a všichni se uložili k spánku. Ráno byla panna pryč, ale princ se zeptal Bystrozrakého Bystrozraký: Vidím ji, je přeměněna v oříšek. Vypravěč: Dlouhý pro něj skočil a v okamžiku, kdy vcházel Černokněžník do komnaty, jej upustil na zem a oříšek se proměnil v princeznu. Černokněžník zabručel,

21 zamračil se a s třeskem mu praskla jedna obruč. Druhé ráno však tam princezna znovu nebyla. Princ: Vstávej, Bystrozraký, víš-li, kde je princezna? Bystrozraký: Rozhlíží se. Už ji vidím! 200 mil odsud je skála, v ní kámen a to je ona. Vypravěč: Dlouhý vzal Bystrozrakého, ten očima rozbil skálu na kusy, vzali kámen, přinesli do zámku a když ho pustili na zem, stála tu zas princezna. Když to Černokněžník viděl, praskla mu druhá obruč. Třetí ráno Princ: Hej, vstávej, Bystrozraký, kde je princezna? Bystrozraký: Hó, pane, na dně moře je prsten a to je ona! Vypravěč: Dlouhý vzal Bystrozrakého i Širokého a pospíchali k moři. Jenže Dlouhý na dno nedosáhl a tak se Široký nadmul, co mu břicho stačilo a vypil všechnu vodu. Vzali prsten a pospíchali zpátky. Princ netrpělivě čekal, když tu v tom bouchly dveře a na prahu stál Černokněžník Černokněžník: šeredně se zachechtá Vypravěč: v tom CINK Dlouhý vhodil oknem prsten a princezna je tu! Černokněžníkovi praskla třetí obruč a proměnil se v havrana a vyletěl ven Všichni se vrátili na zámek, starý král plakal radostí, princezna už byla veselá a BYLA SVATBA. Všichni se veselí Vypravěč: Když bylo po svatbě, Dlouhý, Široký a Bystrozraký se zas vydali do světa hledat práci a možná ji hledají dodnes. Příloha č. 3 VII. A Dramatizace reklam - Pribináček - Taft (lak na vlasy) - Red Bull (energetický drink) (informační služba) - Stavební spořitelna KB Hádanky doplnění reklamního sloganu Příloha č. 4 VII. B TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Vlastní realizace Dvojice hlavních redaktorů uvádí postupně jednotlivé části zpravodajství a předává slovo ze studia reportérům v terénu. Z domova Ze světa

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE Vedoucí projektu: Olga Herdová Datum: Pátek:2.5.2014 Zahájení : 7,50 hod. Ukončení: cca 12,30 hod. Vybavení: připravené

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁ

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV 1) Mediální gramotnost 2) Analýza - Hodnocení zdrojů / informací - Hledání souvislostí - Analýza textu - Interpretace, shrnutí a formulace - Tvorba textového dokumentu 3)

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁN

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Slyším tě, ale neumím ti naslouchat

Slyším tě, ale neumím ti naslouchat 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P1 Slyším tě, ale neumím ti naslouchat Autor projektu: Charlotta Kurcová Přílohy: Dotazník (k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické a vnímání mediálních sdělení 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě oznámení, kritické ; TV - diskuse

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více