Projekt Národy světa kultura národů (teoretickou část projektu zpracoval R.Vika)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Národy světa kultura národů (teoretickou část projektu zpracoval R.Vika)"

Transkript

1 Projekt Národy světa kultura národů (teoretickou část projektu zpracoval R.Vika) Termín: 2. polovina ledna Záměr: celoškolní projekt s plněním průřezového tématu Multikulturní výchova Dominantní průřezové téma: Multikulturní výchova tematické okruhy: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity Vztah k dalším průřezovým tématům: OSV(tematické okruhy Osobnostní rozvoj: Sebepoznání a sebepojetí. Kreativita. Sociální rozvoj Poznávací schopnosti. Mezilidské vztahy.), VMEGS Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět Forma realizace: projektový den Ročník: šestý až devátý Časový rámec: projekt jednodenní - 5 vyučovacích hodin + příprava Anotace Každé třídě přidělen jeden stát. Žáci si vybaví co nejvíce údajů o dané zemi, daném národě a tím zjistí, co všechny národy mají společného, co je spojuje a naopak čím se liší. (Brainstorming.) Žáci vyjmenují nejdůležitější a nejtypičtější údaje o určené zemi a národech v této zemi žijících. Potom si vyberou nejdůležitější a nejtypičtější znaky, které charakterizují přidělený stát a zpracují je ve zvolené formě ve skupinách pro závěrečnou prezentaci. Klíčové pojmy příspěvku multikultura, tolerance, kulturní diferenciace, identita, příslušnost, kultura a tradice, integrace odlišného Metodický přehled Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence k učení a občanské Mezipředmětové vztahy: Zeměpis, Dějepis, Občanská výchova, Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova, Hudební výchova Výukové metody: brainstorming, dramatizace, demonstrace, syntéza, metoda diagnostická a dialogická Místo realizace: kmenové učebny tříd, tělocvična Forma realizace: skupinová Téma: Kultura národů Pomůcky: dle zpracování jednotlivých tříd (materiál: propagace na nástěnkách, kulisy, kostýmy, rekvizity dle potřeb jednotlivých tříd) Cíle a očekávané výstupy očekávané výstupy z RVP: objasní rozdílnost národů, ale i co mají národy společného a co je spojuje očekávané výstupy z ŠVP:

2 i přes rozdílnost národů žák pochopí, že daleko více věcí národy spojuje kognitivní: vyjmenuje a popíše země a charakterizuje je postojový: projevuje úctu k ostatním národům světa, i když jsou rozdílné psychomotorický: žáci zahrají scénku charakterizující jednotlivé národy rozvíjení skupinové komunikace, skupinová spolupráce, schopnost samostatné realizace projektu, schopnost improvizace, vystupování před kolektivem, racionální vyhodnocení sdělené informace Obsah 1. Úvod 2. Realizace 3. Závěr 1. ÚVOD Přípravné práce, určení cíle. Evokace vybavení si - Učitel požádá žáky o vysvětlení pojmu multikulturalismus a formou brainstormingu zaznamenává nápady na tabuli (učitel nápady žáků nehodnotí, ani nekomentuje). Dále žáci vyjmenovávají nejdůležitější a nejtypičtější údaje o dané zemi a národech v dané zemi žijících. Potom žáci vyberou ty nejdůležitější. Metoda: skupinový brainstorming - Stanovení cíle, určení záměru projektu. - Příprava projektu: Žáci si připraví po předchozí domluvě jednotlivé výstupy, domluví se na kostýmech a potřebných rekvizitách, naučí se text, domluví se na výrobě rekvizit. 2. REALIZACE - Žáci si samostatně nacvičí scénku, která daný národ nejvíce charakterizuje Metoda: demonstrace, syntéza. Žáci nacvičí jednotlivé výstupy a vyzkoušejí časové rozvržení jednotlivých částí.

3 - Vlastní realizace projektu třídní učitelé připraví časový harmonogram jednotlivých vystoupení - Prezentace scének ve třídě. Reflexe. Hodnocení. Závěrečná prezentace nejlepších skupin - vystoupení jednotlivých zemí(tříd) v tělocvičně. 3. ZÁVĚR Vyhodnocení nejlepších výstupů tříd. Reflexe žáci se společně s třídním učitelem zamyslí nad provedením prezentace své práce a nad zkušenostmi, které projektem získali. Sami zhodnotí, co se nepovedlo a co je třeba zlepšit. Fotodokumentace výstupů viz příloha. Prezentace na webových stránkách školy. Ověření výukových cílů a zopakování Kognitivní a psychomotorický: žáci si snaží vybavit co nejvíce údajů o dané zemi, daném národě a říkají, co všechny národy mají společného a co je spojuje. Metoda: diagnostická (kontrola, hodnocení) a fixační (procvičování).

4 Příloha PROJEKT MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Třída: Vlastní projekt byl realizován po jednotlivých třídách, přičemž šestá třída byla rozdělena na dvě skupiny. Vybrané země a národy: 6. A. - Brazílie 6. Á. - Španělsko 7. A. - Japonsko 7. B. - Čína 8. A. - Velká Británie 8. B. - Ruská federace 9. A. - USA 9. B. Egypt FOTODOKUMENTACE

5 .

6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Národy světa kultura národů Termín konání: Časová dotace: 2. stupeň 5 vyučovacích hodin + příprava mimoškolní Počet zapojených žáků: všichni přítomní žáci 2. stupně Zapojení učitelé a spolupracovníci: třídní učitelé 2. stupně, učitel výtvarné výchovy Cíle a výstupy: stanovené cíle a výstupy byly splněny Téma: Národy světa kultura národů Dílčí témata dle ročníků: 6. A. - Brazílie 6. Á. - Španělsko 7. A. - Japonsko 7. B. - Čína 8. A. - Velká Británie 8. B. - Ruská federace 9. A. - USA 9. B. - Egypt Metody a formy práce: brainstorming, dramatizace, demonstrace, syntéza, metoda diagnostická a dialogická Práce žáků: - domácí příprava některých žáků velmi pečlivá - problémem v určitých třídách byl nedostatek času na provedení všech připravených aktivit - kvalita výstupů se zlepšuje v souvislosti s postupným získáváním zkušeností z předchozích projektů - stále je potřeba dbát u žáků na kvalitní prezentaci jejich práce Uzavření projektu: - nejlepší scénky byly prezentovány žáky v tělocvičně za přítomnosti všech žáků 2. stupně - fotografie z projektu byly umístěny na webových stránkách školy Organizace: - k organizaci a koordinaci projektu: ze strany třídních učitelů byla nutná spolupráce s žáky a kontrola jejich domácí přípravy i v době mimoškolní

7 - všechny činnosti probíhaly dle předem stanoveného harmonogramu - do přípravy na projektu bylo nutné zapojit učitele výtvarné výchovy - rekvizity Spokojenost: - převážnou většinu žáků práce na projektu velmi zaujala - někteří učitelé by doporučovali, aby daný projekt byl alespoň dvoudenní (nedostatek času na přípravu výstupů z projektu) - vyhodnocení učiteli a žáky provedeno formou diskuse ve třídách Výstupy: - kostýmy - návrhy kostýmů, vlajky zemí - fotodokumentace - příloha k projektu: školní noviny IX. A Závěrečnou zprávu vypracovala Mgr. M. Maryšková Projekt Média kolem nás Obecné informace o projektu Termín: 1. polovina června Záměr: Celoškolní projekt s plněním průřezového tématu Mediální výchova Průřezové téma (dominantní): Mediální výchova Tematické okruhy receptivních činností: - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálních sdělení (6. 9. roč.) - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti Tematické okruhy produktivních činností: - tvorba mediálního sdělení (9. roč.) Vztah k dalším průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova (tematické okruhy Rozvoj schopnosti poznávání, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Hodnoty, postoje, praktická etika), Výchova demokratického občana (Občanská společnost a škola: vzájemná komunikace a spolupráce) Ročník: třída Časový rámec: jednodenní projekt třída: 4 vyučovací hodiny: celodenní ročníkové projekty třída: 5 vyučovacích hodin + příprava Televizní zpravodajství Anotace: Projektem Média kolem nás se žáci seznamují s tím, co je ukryto pod slovem média a v jakých oblastech se s nejrůznějšími prostředky komunikace setkáváme. Žáci polemizují o roli médií a jejich vlivu na člověka, o vnímání jejich obsahů. Sdělovací prostředky a jejich

8 působení nelze hodnotit jednoznačně, každý má právo vytvořit si vlastní názor. Aktivními činnostmi se žáci učí vnímat média a kriticky nahlížet na svět médií. Klíčové pojmy příspěvku: komunikace, média, objektivita, postoje a hodnoty, kritika, reklama, sledovanost, objektivita, 2. stupeň - zpravodajství Metodický přehled Rozvíjené klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence občanské a sociální, kompetence komunikativní Mezioborové vztahy: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a společnost (Dějepis, Základy společenských věd), Umění a kultura (Výtvarná výchova), Informační a komunikační technologie (Informatika) Výukové metody a strategie: skupinová práce, samostatné vyhledávání a zpracování informací, řešení problémů, brainstorming Cíle projektu: 1, stupeň: cíle viz dílčí ročníkové projekty 2. stupeň: V oblasti vědomostí, dovedností a schopností: - přispívat ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace - umožnit rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich - využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného čas - pochopit cíle a strategie vybraných mediálních obsahů - získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec - vytvářet představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) - rozvíjet komunikační schopnosti, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu - využívat vlastní schopnosti v týmové práci i v redakčním kolektivu - přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu V oblasti postojů a hodnot: - rozvíjet citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení - napomáhat k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentaci Tematické okruhy průřezového tématu 1. stupeň - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Tematické okruhy průřezového tématu 2. stupeň - Stavba mediálních sdělení - Vnímání autora mediálních sdělení - Fungování a vliv médií ve společnosti - Tvorba mediálního sdělení

9 - Práce v realizačním týmu Místo realizace: učebny, tělocvična Téma: stupeň 3. třídy Reklama 4. třídy Média - reklama 5. třída - nástěnné noviny Život naší třídy aneb co o sobě víme? stupeň Televizní zpravodajství Potřeby učitele: 1. stupeň - viz jednotlivé projekty 2.stupeň rekvizita: 1velká televizní obrazovka do tělocvičny, mikrofon, koordinace práce žáků Potřeby žáků: 1. stupeň - viz dílčí ročníkovéprojekty 2.stupeň psací prostředky, papíry, rekvizity k provedení zpravodajství dle volby skupin žáků, kostýmy Obsah projektu Metodika: 1. Úvod 2. Vlastní realizace projektu stupeň třídní projekty Reklama - III. A, B Média reklama - IV. A, B Život v naší třídě, aneb co o sobě víme V. A stupeň Televizní vysílání 3. Závěr Materiál Přílohy č Úvod Stanovení dílčích podtémat ve vztahu k průřezovému tématu. Zformulování konkrétních cílů a výstupů ve vztahu k průřezovému tématu a ke klíčovým kompetencím. Zpracování plánu projektu příprava na realizaci projektu. PŘÍPRAVNÁ ČÁST Motivace žáků: brainstorming, diskuse. Stanovení témat na základě výběru žáků ve spolupráci s učitelem. Stanovení všech kroků. Které je třeba k dosažení cílů učinit. Uspořádání činností do logického pořadí. Určení termínů, zdrojů, domácí přípravy splnění. 2. Vlastní realizace projektu

10 stupeň třídní projekty Projekt mediální výchovy: Reklama III. A, B Termín: Obecné informace o projektu Průřezové téma (dominantní): Mediální výchova Vztah k dalším průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání, mediální výchova, tvorba mediálního sdělení. Ročník: 3. A, B Časový rámec: jednodenní projekt - 5 vyučovacích hodin. Anotace: Projekt, během kterého žák srovnává získané údaje z reklam s praktickými zkušenostmi a teoretickými znalostmi. Řeší zákonitosti výběru a užití písma, vnímá jeho sdělovací výrazovou a estetickou funkci. Popisuje účinek reklamy na člověka ve vztahu k osobním prožitkům. Klíčové pojmy příspěvku: média, postoje a hodnoty, kritika, reklama, reklamní agent. METODICKÝ PŘEHLED Klíčové kompetence: k učení- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Mezioborové vztahy: český jazyk a literatura, matematika, prvouka, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti. Formy a metody práce: práce ve skupinách, doplňková metoda práce s textem, pantomimické hraní, diskuse Cíle projektu: cílem projektu bylo vytvořit reklamu. Přitom žák srovná získané údaje z reklam s praktickými zkušenostmi a teoretickými znalostmi. Řeší zákonitosti výběru a užití písma, obrázku, prostoru, barevnost, vnímá jeho sdělovací výrazovou a estetickou funkci. Popisuje účinek reklamy na člověka ve vztahu k osobním prožitkům. Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva různých předmětů. Místo realizace: školní učebny, odborná učebna. Téma: reklama interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, tvorba mediálního sdělení Reklama, která nás zaujala, oklamala. Potřeby žáků: ústřižky reklam z časopisů různých žánrů, z letáků, lepidlo, nůžky, fixy, pastelky, temperové barvy, či vodové barvy, čtvrtky většího formátu. Příprava učitele: baterie různých druhů ústřižků reklam z novin, časopisů, hudební nahrávky z rádia a nahrání některých reklam z televize. Obsah projektu Metodika: 1. Úvod 2.Realizace 3. Závěr 1. Úvod

11 Přípravná část rozpis aktivit a) seznámení s cílem, motivace b) volba témat c) rozdělení úkolů do skupin d) zvolení vlastního tématu ve skupině e) hodnocení vlastní práce 2. Realizace Vlastní realizace Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a) prohlédnout vystřižené reklamy porovnat podstatné a nepodstatné fakta v nich b) sledovat získané údaje z reklam X praktickým zkušenostem a znalostem c) rozlišit realitu od fikce, zaujmout vlastní postoj k příslušné problematice d) rozeznat manipulační chování v oblasti komunikace Tvorba mediálního sdělení e) vytvořit mediální sdělení f) zvolit vhodné výrazové prostředky g) čím zaujmout potencionální zákazníky h) výběr a použití písma i) dbát na osobní prožitek 3. Závěr Reflexe: žáci si pomocí tohoto projekčního dne mohli vyzkoušet, jak se tvoří reklama sama, zprvu se seznamovali s rozlišením, co je podstatné z daného sdělení a co je klamem, který má zákazníka nalákat k nákupu. Posléze si všímali, získaných údajů z reklam a srovnávaly je s praktickými znalostmi a zkušenostmi získanými ze života. Tato část práce žáky velmi bavila. Docházelo k diskusím a sporům o to, co je pro koho potřebné a jakou hodnotu danému produktu přikládají. Tím se posílila vlastnost rozlišit realitu od fikce, zaujmutí vlastního postoje a názoru k příslušné problematice. V závěru se stávali žáci dealery a svůj výrobek se snažili prodat. Využili při tom své nově nabité zkušenosti s manipulací. Hodnocení: téma multimediální výchova v oblasti reklamy se osvědčilo v naučení rozlišení, či dokonce vlastního použití manipulačního chování v oblasti komunikace. Přílohy: vytvořené vlastní reklamy žáky. Zdroje: ukázka zpracování projektu mediální výchovy

12 2.1.1 Projekt mediální výchovy: Média reklama IV. A, B Termín: Časový rámec: 4 vyučovací hodiny Třída: IV. A, B Anotace: žáci z přineseného materiálu sestavují přehled médií, provádějí vyhodnocení doma vyplněných dotazníků, vytvářejí reklamní leták (plakát) k prezentaci s ústním doprovodem. Děti pracují nejprve dohromady a dále ve dvojicích. Metodika: 1. Příprava domácí i ve škole/žáci i učitel/ 2. Realizace 3. Závěr hodnocení Materiál Dotazník Metodický přehled: Mezipředmětové vztahy : Čj, a literatura, Informatika, Matematika, Vv, Pč Výukové metody a strategie: čtení, psaní, vyhledávání, vyhodnocování, diskuse, vlastní tvořivá činnost, vzájemná spolupráce, propojení života, učení a práce Očekávané cíle a výstupy: V oblasti vědomostí, dovedností a schopností: - umožnit rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich - využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného čas - pochopit cíle a strategie vybraných mediálních obsahů - získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec - vytvářet představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) - rozvíjet komunikační schopnosti, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu - přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu V oblasti postojů a hodnot: - rozvíjet citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení

13 Příloha (dotazník) 1.Příprava a) Pomůcky žáci si shromáždí písemný materiál (reklamní letáky, časopisy noviny, plakáty, vytištěné internetové stránky ) b) Učitel informuje žáky 14 dní před projektem c) Učitel - vypracuje otázky do dotazníku a zadá je žákům 14 dní před projektem - zajistí nástěnku na vytvoření přehledu médií 2.Realizace a) Seznámení s projektem námět, výstup b) Motivace forma rozhovoru - pročítání nashromážděných materiálů (časopisů,letáků, novin atd.) - shlédnutí reklamních spotů v televizi a na internetu c) Vytváření přehledu nástěnka Média kolem nás - hromadná práce d) Vyhodnocování dotazníků e) Rozdělení do dvojic vytváření vlastních plakátů, reklamních letáků f) Prezentace vlastních prací s ústním doprovodem a vyhodnocení nejlepších prací 3.Závěr zhodnocení domácí přípravy, prací ve škole i celého projektu - ověření splnění očekávaných cílů a výstupů Vlastní provedení ROZVRŹENÍ ĆINNOSTi 1. hodina MOTIVACE : a) Vyhledávání slov MÉDIA a REKLAMA ve slovníku cizích slov b) Čtení a prohlížení doneseného materiálu c) Využití televize a PC (shlédnutí reklamních spotů) 2. hodina DISKUSE : Žáci si navzájem mezi sebou, i s učitelem, povídají o svém vnímání médií a

14 reklamy kolem sebe, jek je ovlivňuje, sdělují si své názory a kritiky na ně. VYTVOŘENÍ PŘEHLEDU : Žáci společně sestavují přehled nástěnku- médií a poznávají tak různá formy médií kolem nás (časopisy, noviny, letáky, plakáty, mobilní telefony, televize, PC, rádio atd.). 3. hodina VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU (Žáci během čtrnáct dní před konáním samotného projektu vyplňovaly zadané otázky dotazníků ve svých rodinách) PRÁCE VE DVOJICÍCH : Žáci vytvářejí vlastní reklamní leták, plakát. 4. hodina PRÁCE VE DVOJICÍCH : dokončování prací z předešlé hodiny PREZENTACE: Dvojice prezentují své práce se slovním doprovodem před ostatními žáky třídy a učitelem HODNOCENÍ : Žáci sami vyberou nejpovedenější práci, učitel zhodnotí domácí přípravu žáků, jejich práci ve škole a nakonec celého projektu. Příloha DOTAZNÍK 1. Vnímáte reklamy? Ano Ne 2. Nakupujete podle reklam? Ano -Ne 3. Vadí vám reklamy? Ano Ne 4. Když se zamyslíte, jaká reklama se Vám vybaví?

15 2.1.1 Projekt mediální výchovy: Život v naší třídě, aneb co o sobě víme - V.A (zpracovala J. Dolejšová) Termín: Časový rámec: 4 vyučovací hodiny Třída: V. A Téma: zhotovíme nástěnné noviny s tématem Život naší třídy, aneb co o sobě víme? Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, k řešení problémů, sociální, občanské Anotace: co se skrývá za slovem média a v jakých oblastech se s nejrůznějšími prostředky komunikace můžeme setkat. Naučit žáky kriticky, ale spravedlivě hodnotit názory jiných. OBSAH 1. Příprava na projekt 2. Motivace 3. Novinařina 4. Práce skupin 5. Zhodnocení Metodický přehled Klíčové pojmy: komunikace, média, reklama, sledovanost, objektivita Mezioborové vztahy: Člověk a jeho svět Umění a kultura Jazyk a jazyková komunikace Pomůcky: různé výtisky novin, časopisů, pracovní list Očekávané cíle a výstupy: V oblasti vědomostí, dovedností a schopností: - přispívat ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace - umožnit rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich - pochopit cíle a strategie vybraných mediálních obsahů - získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec - vytvářet představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) - rozvíjet komunikační schopnosti, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu - využívat vlastní schopnosti v týmové práci i v redakčním kolektivu V oblasti postojů a hodnot:

16 - rozvíjet citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení - napomáhat k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentaci 1. Příprava na projekt vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti a) Žáci během měsíce května připravovali různé druhy reklam, které předváděli a společně jsme je pak hodnotili b) V hodině slohu jsme se společně zamýšleli, jak využívat médií, jako zdroje informací a naplnění volného času c) Žáci psali slohovou práci na téma Co nám dává televize? d) Žáci byli rozděleni do skupin a byly jim rozdány konkrétní úkoly na vypracování hlavního projektu e) Domácí příprava: vypracovat článek na téma Jaký jsem já? 2. Motivace Společnost se změnila a všechny nás ovlivňují média, tedy především televize, rozhlas, noviny a také internet. My se musíme naučit v médiích plavat dříve, než se utopíme. Musíme se naučit poznávat, že ne všechno, co vidíme v televizi, je vhodné k napodobování, že si musíme umět vybírat. Hra: Sedíme u televize, sledujeme Televizní noviny a máme připomínky, hádáme se. (jako doma) 3. Novinařina Dnes budeme pracovat jako novináři. Noviny, to je základ žurnalistiky. Každý správný novinář musí umět především psát. I televizní nebo rozhlasový moderátor je novinář. Noviny tu byly mnohem dřív, než rádio a televize. Pracovní listy: 1. noviny na světě r (Belgičan Abraham Verhoeven) 1. české Sobotní Pražské noviny r.1719 Rádio r v Praze Kbelích Televize r Práce skupin na daná témata A. Kdo patří mezi nejlepší žáky ve třídě a co o nich ještě víte? B. Kteří žáci rádi sportují úspěchy, účast na soutěžích, medaile, mimořádné vlastnosti C. Co děláme o přestávce? obrázek D. Proč mají někteří žáci stále problémy s kázní? E. Co nás ve škole nebaví, co bychom chtěli změnit a jak? F. Co máme ve škole rádi, co třeba v jiné škole nemají? 5. Zhodnocení Hodnotíme práci každé skupiny

17 Kriticky hodnotíme pravdivost údajů, nápaditost vypracování, pečlivost při práci Zamýšlíme se nad prací novináře, zda by někoho taková práce bavila Hotové práce vystavíme na školní nástěnce Ověření splnění výukových cílů stupeň Projekt mediální výchovy: Televizní vysílání 1. Příprava a motivace a) Seznámení s cílem a obsahem projektu (alespoň 14 dní před projektovým dnem třídním učitelem) b) Brainstorming na téma: Typy televizních pořadů Zájem o televizní zpravodajství Evokace zkušeností a společná diskuse: Žáci popisují své zkušenosti s televizním zpravodajstvím, kdy a proč využívají média a vyjadřují svůj názor na televizní zpravodajství. Rozkrývají odpovědi na otázky: - Proč lidé sledují televizní zpravodajství? ( chtějí vědět, co se děje;, chceme navázat vztah, komunikaci s druhými; chceme se začlenit do kolektivu; přizpůsobujeme se; chceme se uplatnit; strukturujeme čas; chceme se rozptýlit) - Způsob výběru události, tématu nebo zprávy pro zpravodajství, pořad (faktory organizační, žánrové, sociokulturní) - Zpravodajství a objektivita (udržet si odstup, nestranění, kritéria pravdivosti, nepřítomnost skrytých motivů nebo služby třetí straně) c) Pojmenování kritérií ovlivňujících podobu a výběr televizního pořadu na základě předchozí motivace aktivity: Rozměr události, blízkost k příjemci, jasnost, omezený časový rozměr, kompozice, kontinuita, souznění, personifikace, negativnost, významnost, drama a akce Příprava na projekt a) Seznámení s názvem a cíli projektu b) Výběr témat pro televizní zpravodajství c) Rozdělení do skupin dle zájmu žáků o dané téma, korigování učitelem Žáci si připraví po předchozí domluvě jednotlivé výstupy, domluví se na kostýmech a potřebných rekvizitách, naučí se text, domluví se na výrobě rekvizit

18 2. Realizace Žáci se samostatně dle své volby rozdělí do skupin, rozdělí si úkoly-jednotlivé části zpravodajství,připraví si po předchozí domluvě jednotlivé výstupy, domluví se na kostýmech a potřebných rekvizitách, vytvoří si a naučí se text, domluví se na výrobě nezbytných rekvizit. Zvolí si koordinátory své práce,kteří vypracují plán projektu a scénář projednají s třídní učitelkou,stanoví dílčí kroky a rozdělí úlohy. Realizace projektový den a) Žáci nacvičí jednotlivé výstupy a vyzkoušejí časové rozvržení jednotlivých částí b) Vlastní realizace projektu třídní učitel ve spolupráci s žáky připraví časový harmonogram zpravodajství - jednotlivých televizních pořadů včetně reklam c) Prezentace připravených televizní ch zpravodajství jednotlivých tříd v tělocvičně před posluchači 2. stupně 3. Závěr - Vyhodnocení nejlepších třídních televizních pořadů. Kritické hodnocení předvedených televizních pořadů a zpravodajství - Reflexe závěrečné společné zamyšlení. Žáci se společně s třídním učitelem zamyslí nad provedením prezentace své práce a nad zkušenostmi, které projektem získali. Sami zhodnotí, co se nepovedlo a co je třeba zlepšit. Porovnají prezentace jednotlivých tříd. Zamyslí se nad splněním cílů projektu. Osvojují si pojem objektivity. - Výstupy viz příloha. - Ověření splnění výukových cílů.. Přílohy Příloha č. 1 Televizní program 2. stupně realizovaný projektem VI. A Secvičení scénky Simpsons v anglickém jazyce 1. Jaké je hlavní město ČR? BÁRT What is capital city of the ČR? O: Hmmmm, it s Sprinnfield. Yes. I know! It s Sprinnfield. Jaká je nejdelší řeka světa? LÍZA What is the longest riever in the world? O: It s very very easy. It s a Nil. 2. Jaký znáte horor? MEGGIE

19 What horror movie do you know? O: Bob and Bobek. Nejznámější zpěvák světa? What is most fammous singer of the word? O. Hommer in the shower. Kolik máte dětí? How many children heve you got? O: And with who? Kolik umí Meggie jazyků? How many languages Meggie can? O: 4 Kdo napsal Kytici? Who did write Kytice? O: OouU yes. K. J. Erben. Jak se jmenuje váš pes? What name is your dog? O: Spasitel. Do jaké skupiny patří komár? Which category is gnat? O: Poisonous insect. Co máte nejraději na světě? What is your favorite thing in the Word? O: Doughnut. Co děláš nejraději? What is your favorite hobby? O: Skateboarding. Kdo to byl Michael Jackson? Who is Michael Jackson? O: Yeah it was that the singer. Jakou má Bárt nejraději hru? What is Bart s favorite game? MARGE HOMER BÁRT LÍZA MEGGIE MARGE HOMER BART LÍZA MEGGIE Příloha č. 2 VI. Á Program : realizace pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký dle scénáře PROJEKT POHÁDKA Dlouhý, Široký a Bystrozraký Vypravěč : Král: Byl jednou jeden král, a byl už starý a neměl než jednoho syna. Jednou toho syna k sobě povolal a řekl mu: Můj milý synu, víš dobře, že zralé ovoce opadává, aby udělalo místo jinému. Má hlava už taky dozrává a snad už brzy na ni slunce svítit nebude, ale prve než mne pochováš, přece bych rád viděl svou budoucí dceru Tvou NEVĚSTU! Ožeň se, synu můj!

20 Princ: Rád bych, otče, ale nemám nevěstu! I sáhl starý král do kapsy, vytáhl zlatý klíč a podal ho synovi Král: Jdi nahoru na věž a pověz, kterou bys rád! Princ jde a odemyká zlatým klíčem komnatu s pannami. Vidí princezny,otáčejí se na něho,smějí se, ale jedna je zakrytá. Princ odkryje bílou oponu a vidí nejnádhernější pannu! Princezna: Nic neříká, klopí oči, je smutná. Princ u ní stojí jako u zjevení, hledí na ni, srdce ho bolí. Princ: Tuto chci mít a žádnou jinou! Najednou všechny obrazy zmizely. Princ jde zpátky za králem. Princ: Otče, králi, vybral jsem si pannu nejkrásnější v bílém závoji. Král se zamračí. Král: Zles učinil, synu můj a do nebezpečí ses dostal. Tato panna je v moci zlého černokněžníka, v železném zámku zajata, nikdo se odtud ještě nevrátil. Ale dané slovo je zákon. Jdi a pokus se ji vysvobodit. Vypravěč: Princ se rozloučil s otcem, nasedl na koně a jel pro nevěstu. Jel lesem, až se mu cesta ztratila a vtom slyší Dlouhý: Hej, počkejte! Vypravěč: Uvidí dlouhána Dlouhý: Počkejte a vemte mě s sebou, nebudete litovat! Princ: A co umíš? Dlouhý: Jmenuju se Dlouhý a umím se natahovat. Natáhne se a sundá ze stromu hnízdo. Princ: Hm,k čemu je mi hnízdo, potřebuji ven z lesa. Dlouhý: Lehká věc. Natáhne se. Tááámhle tou stranou máme z lesa nejblíž! A vidím kamaráda, vem ho, prosím taky do služby. Princ: kdo jsi a co umíš? Široký: Pane, jsem Široký a umím se rozšiřovat. A začal se nafukovat a rozšiřovat. Princ: To jen tak někdo neumí, pojď s námi! Vypravěč: Jeli dál a dál, až dojeli ke skalám a uviděli muže se zavázanýma očima. Dlouhý: Pane, to je náš třetí kamarád, vem ho do služby! Princ: Kdo jsi a proč máš oči zavázané, vždyť nevidíš na cestu! Bystrozraký: Hoj pane, naopak, příliš vidím a když zaostřím, vše prohlídnu, zapálím a co nehoří, rozskočí se na kusy. Sundal šátek, upřel oči na skálu a ta se rozskočila na kusy a uvnitř bylo ryzí zlato. Princ: Hoho, ty jsi chlapík k nezaplacení! A víš-li, co dělá moje nevěsta? Bystrozraký: Za železnou mříží na vysoké věži černokněžník ji střeží! Princ: Pomozte mi ji vysvobodit! Vypravěč: A všichni mu pomoc přislíbili a vydali se na cestu přes hory a lesy až dojeli k Železnému zámku. Vešli dovnitř a viděli zkamenělé služebnictvo. Našli komnatu, prázdnou s prostřeným stolem. Zasedli a hodovali.sotva dojedli, otevřeli se dveře a vešel černokněžník s krásnou smutnou pannou Černokněžník: Vím, proč jsi přišel! Tuto pannu chceš! Neuhlídáš-li ji po 3 noci, zkameníte! Vypravěč: Zmizel a všichni se uložili k spánku. Ráno byla panna pryč, ale princ se zeptal Bystrozrakého Bystrozraký: Vidím ji, je přeměněna v oříšek. Vypravěč: Dlouhý pro něj skočil a v okamžiku, kdy vcházel Černokněžník do komnaty, jej upustil na zem a oříšek se proměnil v princeznu. Černokněžník zabručel,

21 zamračil se a s třeskem mu praskla jedna obruč. Druhé ráno však tam princezna znovu nebyla. Princ: Vstávej, Bystrozraký, víš-li, kde je princezna? Bystrozraký: Rozhlíží se. Už ji vidím! 200 mil odsud je skála, v ní kámen a to je ona. Vypravěč: Dlouhý vzal Bystrozrakého, ten očima rozbil skálu na kusy, vzali kámen, přinesli do zámku a když ho pustili na zem, stála tu zas princezna. Když to Černokněžník viděl, praskla mu druhá obruč. Třetí ráno Princ: Hej, vstávej, Bystrozraký, kde je princezna? Bystrozraký: Hó, pane, na dně moře je prsten a to je ona! Vypravěč: Dlouhý vzal Bystrozrakého i Širokého a pospíchali k moři. Jenže Dlouhý na dno nedosáhl a tak se Široký nadmul, co mu břicho stačilo a vypil všechnu vodu. Vzali prsten a pospíchali zpátky. Princ netrpělivě čekal, když tu v tom bouchly dveře a na prahu stál Černokněžník Černokněžník: šeredně se zachechtá Vypravěč: v tom CINK Dlouhý vhodil oknem prsten a princezna je tu! Černokněžníkovi praskla třetí obruč a proměnil se v havrana a vyletěl ven Všichni se vrátili na zámek, starý král plakal radostí, princezna už byla veselá a BYLA SVATBA. Všichni se veselí Vypravěč: Když bylo po svatbě, Dlouhý, Široký a Bystrozraký se zas vydali do světa hledat práci a možná ji hledají dodnes. Příloha č. 3 VII. A Dramatizace reklam - Pribináček - Taft (lak na vlasy) - Red Bull (energetický drink) (informační služba) - Stavební spořitelna KB Hádanky doplnění reklamního sloganu Příloha č. 4 VII. B TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Vlastní realizace Dvojice hlavních redaktorů uvádí postupně jednotlivé části zpravodajství a předává slovo ze studia reportérům v terénu. Z domova Ze světa

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY MEDIÁLNÍ VÝCHOVA JAKO MOŽNOST INTEGRACE VIZUÁLNÍCH A VERBÁLNÍCH VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Albrechtová Veronika

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO s. r. o. 1 Obsah ÚVOD... 3 Teoretická část...

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy Identifikační údaje školy... 4 Charakteristika školy... 5 1. Úplnost a velikost školy, její vybavení...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j. ZŠ 137/07-1 V Platný od 1. 9. 2013 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1. Název

Více