ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka Školní řád je vypracován na základě 30 zákona č.561 ze dne ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon) a mezinárodní smlouvy o právech dítěte. Poslání školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště je střední školou, která poskytuje střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s maturitním vysvědčením a střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Pedagogičtí pracovníci žákům předávají informace, dovednosti a zkušenosti k dosažení jejich stupně vzdělání. Žáci si tyto poznatky osvojují a dále rozšiřují vlastním studiem. Dodržování zásad školního řádu je pro žáky základní povinností. Každý žák svým jednáním a chováním musí šířit dobré jméno školy na veřejnosti. Kontaktní údaje Název a adresa školy: Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, Teplice Odloučené pracoviště Krupka, Na Příkopě 77, Krupka 3 Telefon: Fax: IČO : IZO : web stránky: Zpracovatelé a nabytí účinnosti Zpracoval: Mgr. Pavel Müller, ZŘTV Miloslav Svoboda, vedoucí učitel OV Závaznost: pro všechny žáky a zaměstnance školy Vydáno: 1. září 2014 Platnost: od 1. září 2014 do odvolání Schváleno pedagogickou radou: 1. září 2014 Počet stran: 7 Počet příloh: 1x klasifikační řád platný pro odloučené pracoviště Krupka 1x provozní řád platný pro odloučené pracoviště Krupka

2 Práva a povinnosti zákonných zástupců a) Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích žákova vzdělávání a další informace, které vyplývají z docházky do školy a společného soužití s dalšími osobami v prostředí školy. b) Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, jejich vyjádření musí být věnována náležitá pozornost. c) Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo na informace a poradenskou činnost školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak zejména třídní učitel, výchovný poradce a metodik prevence. Informace poskytuje škola prostřednictvím třídních schůzek, individuálních konzultací nebo jinou formou, na které se domluví vedení školy a zákonný zástupce žáka. d) Zákonný zástupce je povinen informovat školu o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a to neprodleně poté, co se o takových změnách dozví. e) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit škole údaje, které jsou důležité pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a údaje, které škola vyžaduje na základě dalších právních předpisů. Jedná se zejména o jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, zdravotně znevýhodněn či sociálně znevýhodněn. Dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, telefonické spojení a adresu pro doručování písemností. f) Zákonný zástupce žáka je povinen řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy. g) Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou omluvu a informovat školu o důvodech nepřítomnosti. h) Zákonný zástupce je povinen průběžně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy, na výzvu se dostavit do školy k projednání závažných skutečností týkajících se vzdělávání žáka. ch) Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo volit a být volen do školské rady. Základní práva a povinnosti žáků Práva žáků a) Žáci mají právo na vzdělání a přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informacím, které podporují žákův rozvoj. Má právo získávat informace prostřednictvím výuky, individuálních rozborů s třídním učitelem a s ostatními vyučujícími. To vše dle zákona č. 561/2004 Sb.

3 b) Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. c) Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. d) Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pracovníci školy, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence. e) Žáci mají právo na ochranu svých osobních údajů. Škola nesmí sdělit údaje o osobě žáka neoprávněné osobě. Výjimku tvoří výsledky veřejných soutěží a zkoušek či projektových aktivit, kterých se žák zúčastnil. f) Žák má právo se zúčastnit školních akcí. Jeho právo může být omezeno v důsledku špatných výsledků vzdělávání nebo v případě závažných výchovných opatření. g) Žáci mají právo na pomoc nebo radu od vyučujícího, třídního učitele, výchovného poradce nebo zástupce vedení školy v případě, že se cítí z jakýchkoliv důvodů v tísni nebo má jakékoliv problémy. h) Žáci mají právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nepřiměřeným zacházením, projevy šikany a rasismu a jinými patologickými jevy. ch) Žáci mají právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, na ochranu svého jména. i) Žáci mají právo na vzdělávání v prostředí, které je bezpečné z hlediska zdravého rozvoje osobnosti a na ochranu před kontaktem s návykovými a psychotropními látkami. Povinnosti žáků a) Žák má povinnost řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Osvojovat si vědomosti a dovednosti a získávat návyky potřebné k dosažení středního vzdělávání s maturitní zkouškou, nebo středního vzdělání s výučním listem. b) Žák má povinnost dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. c) Žák má povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem školy. d) Zletilý žák je dále povinen informovat školu, třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, či jiných zdravotních skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. e) Zletilí žáci jsou dále povinni dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovených školním řádem. f) Zletilí žáci jsou dále povinni oznamovat škole, třídnímu učiteli údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání, nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích pro vedení školní matriky. g) Žák má povinnost v případě, že má u sebe z nevyhnutelných důvodů větší obnos peněz, nebo cenné věci, uložit si je po dohodě u třídního učitele, nebo učitele odborného výcviku, anebo do trezoru sekretariátu školy.

4 Žákům je především zakázáno: a) Opouštět bezdůvodně budovu školy v průběhu vyučování (ani v době polední přestávky). b) Kouřit a požívat alkoholické nápoje v areálu a bezprostřední blízkosti školy. Toto nařízení platí i pro akce pořádané školou. c) Používat neschválené elektrické spotřebiče v prostorách školy. d) Manipulovat s elektrickými přístroji bez dohledu oprávněné osoby. e) Přinášet do školy předměty, které nesouvisejí s vyučováním, zbraně, omamné látky, jedy cenné věci. f) Jakékoliv projevy a náznaky násilí vůči spolužákům, šikanování, brutalita, vandalismus, projevy rasismu, propagace hnutí směřující k potlačení lidských práv, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, šíření pornografie. g) Rušit při vyučování používáním mobilního telefonu. Při vyučování jej žák má vypnutý a uložený mimo lavici. h) Hrát hazardní hry v prostorách školy. i) Přísně je žákům zakázáno vyklánět se, pokřikovat a vyhazovat jakékoliv předměty z oken. Docházka do školy a) Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit se vyučování a všech akcí školy, které se konají v době vyučování, řádně omlouvat svoji neúčast na vyučování a ostatních povinných akcích školy. b) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, které nemohl předvídat (např. nemoc) je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák podle 67 školského zákona povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a to třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku a to telefonicky, faxem, elektronickou poštou nebo SMS zprávou. Musí vždy uvést délku nepřítomnosti nebo datum další kontroly u lékaře. c) Neprodleně po příchodu žáka do školy předkládá žák omluvenku zapsanou v omluvném listě studijního průkazu svému třídnímu učiteli a učiteli odborného výcviku dle doby nepřítomnosti žáka. Každá omluvenka musí mít u nezletilých žáků podpis zákonného zástupce žáka, i když se jedná o omluvenku potvrzenou lékařem. Pokud žák nepředloží omluvenku do tří vyučovacích dnů po návratu do školy, je absence považována za neomluvenou. d) Zákonný zástupce nezletilého žáka omlouvá nepřítomnost nezletilého žáka v teoretickém i v praktickém vyučování. V případě časté a vysoké absence může učitel vyžadovat pouze lékařské potvrzení. e) U zletilých žáků, omluví třídní učitel nebo učitel odborného výcviku nepřítomnost žáka na vyučování pouze na základě předložené omluvenky, lékařského potvrzení, úředního potvrzení apod. V případě časté a vysoké absence žáka může učitel vyžadovat pouze potvrzení lékaře. f) Pro předem známou nepřítomnost žáka ze závažných důvodů žák musí předložit žádost o uvolnění z výuky. Na základě předem včasně předložené písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka rozhodne či zamítne a to:

5 1 2 dny třídní učitel, učitel odborného výcviku 3 více dnů ředitel nebo ZŘTV školy na základě předchozího vyjádření třídního učitele, učitele odborného výcviku Při rozhodování bude přihlíženo k prospěchu, chování a absenci žáka. g) V případě neočekávané situace (nevolnost žáka ve škole apod.) uvědomí učitel vedení školy a sekretariát školy, který v případě nutnosti zajistí lékařské ošetření. V případě nezletilého žáka uvědomí vedení školy zákonného zástupce a dohodne s ním způsob předání žáka v budově školy. Dohodnutý způsob předání zapíše do žákovské knížky. h) Z vážných důvodů (návštěva lékaře, předvolání na úřad) může žáka z jedné a více hodin téhož dne uvolnit z vyučování třídní učitel, nebo učitel odborného výcviku na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka (s tím, že za něj v této době přebírá veškerou zodpovědnost) Na omluvence musí být uveden čas odchodu žáka ze školy a doba, na kterou žák má být uvolněn. Žák je uvolněn pouze na dobu nezbytně nutnou k vyřízení své záležitosti. O této skutečnosti je proveden záznam v třídní knize třídním učitelem, nebo v deníku OV učitelem odborného výcviku. ch) Zákonný zástupce uvede důvod nepřítomnosti. i)v případě, že se škola dozví, že důvody uvedené v omluvence jsou v rozporu se skutečností, bude absence považována za neomluvenou. j) Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů vyučování, a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělání ukončil. k) Žák, který do deseti dnů od doručení výzvy nenastoupí do školy nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, se posuzuje jako by vzdělávání ukončil posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. l) Evidenci docházky do vyučování vede třídní učitel. Evidenci docházky žáků na odborný výcvik vede učitel odborného výcviku. m) V případě vysoké absence žáka v teoretickém nebo v praktickém vyučování může učitel příslušného předmětu žákovi stanovit doplňkovou zkoušku za celé pololetí (zkouška v náhradním termínu). Uvolnění žáka z vyučování a) Žáka nelze uvolnit z předmětů rozhodujících pro odborné zaměření studia. b) Ředitel školy může uvolnit žáka z vyučování některého předmětu ze závažných důvodů, zejména zdravotních (v tomto případě se požaduje vyjádření lékaře) c) Částečné či úplné uvolnění z tělesné výchovy provádí ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka či žádosti zletilého žáka a doloženého vyjádření lékaře (lékař musí stanovit rozsah uvolnění a období, po které má být žák uvolněn. Uvolnění žáka je evidováno třídním učitelem a učitelem TEV. d) Žák je uvolněn z výuky některého předmětu až po vyjádření ředitele školy.

6 Chování žáků ve škole a) Žáci dodržují zásady společenského chování b) Do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. V šatnách se přezouvají do domácí obuvi, ve které se pohybují po škole. c) Žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování mají připravené potřebné pomůcky, na hodinu tělesné výchovy a praktického vyučování předepsaný oděv, obuv a ochranné pomůcky. d) Jestliže se žák nemohl na vyučování připravit nebo nevypracoval domácí úkol, omluví se a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. Dle potřeby využije možnosti konzultace (přichází s doplněnou látkou, konkrétními dotazy). Učebnice a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. e) Žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku. f) Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodným chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování. Přestávek využívají k přípravě na vyučování, k přechodu do jiných učeben, k osvěžení a odpočinku. g) Při vstupu pracovníka školy nebo jiné oprávněné osoby do učebny a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním. Ochrana žáků před sociálně-patologickými jevy a projevy diskriminace, násilí a nepřátelství ve škole a na školních akcích a) Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele nebo vedení školy. b) Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti. c) Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitelem školy. d) Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoli zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu. e) Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy. f) Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy. g) Všem osobám, které se účastní vyučování, je zakázáno užívat návykové látky, do školy je přinášet a ve škole distribuovat. Současně není dovoleno vstupovat do školy pod jejich vlivem. V případě, že se škola o takovémto chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci ( 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně). Dále škola musí splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany ( 10, odst. 4 téhož zákona). Distribuce a přechovávání těchto látek je v ČR zakázána, takové jednání může

7 být kvalifikováno jako trestný čin. Škola je povinna v takovém případě splnit ohlašovací povinnost a událost oznámí Policii ČR. h) Kouření tabákových výrobků je zakázáno ve vnitřních a vnějších prostorách školy i před budovou školy. V případě porušení tohoto nařízení bude škola tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci ( 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně) nebo řešit žákův přestupek prostřednictvím Městské policii Krupka. ch) Ve všech prostorách školy je přísně zakázáno fotografování nebo pořizování videozáznamů mobilními telefony nebo jinou záznamovou technikou. i) Studijní průkaz je dokumentem školy. Žák má vždy studijní průkaz ve škole, řádně o něj pečuje. Jakékoliv změny prováděné svévolně žákem ve studijním průkazu se považují za padělání úředního dokumentu. Studijní průkaz žák předkládá: a) zákonným zástupcům, kteří omlouvají absenci žáka, ke kontrole studijních a kázeňských výsledků. Zákonný zástupce je oprávněn do studijního průkazu zapisovat sdělení pro školu b) třídnímu učitel nebo učiteli odborného výcviku k zápisům a sdělení pro zákonného zástupce, zapsání absence žáka c) vyučujícím k zápisu prospěchu, nebo sdělení rodičům d) při požadavku potvrzení o studiu na střední škole e) ztrátu studijního průkazu žák neprodleně nahlásí třídnímu učiteli, který zajistí vydání druhopisu studijního průkazu Zpracoval: Mgr. Pavel Müller, ZŘTV Ing. Ivana Ticháková zástupce statutárního orgánu Krupka,

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Pedagogická rada projednala dne 27.

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD LUTÍN ZÁŘÍ 2005 1 Obsah: Číslo a název kapitoly číslo stránky 1 Úvodní ustanovení 3 2 Zásady a cíle vzděláváni 3 3 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK - 1 - Školní řád Článek 1. Obecná ustanovení Školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek Školní řád Školní řád vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Střední průmyslová škola ve Volyni poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a výchovu ve studijních oborech: 82-41

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1.

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1. Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5 Změny: 1. 1. 2015 název školy Obsah: A Školní řád... 2 1 Práva a

Více

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD čl. 1. ÚVODNÍ ČÁST ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád (dále ŠŘ ) je interním předpisem G. A. P. education, střední škola s. r. o. (dále škola ) zpracovaným a vydaným v souladu s 30 odst. 1 a 2 školského zákona. Respektování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více