Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky Longauerová Zuzana Šteglová Dominika Psychologie speciální pedagogika II. ročník 2010/2011

2 Abstrakt: Práce je zaměřena na používání, vlastnosti, výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky, přesnějí řečeno systému Bakalář. Snažily jsme se získat komplexní pohled na elektronizaci ve škole a to z pohledů: žáků, učitelů, ředitele, veřejnosti a našeho vlastního. Výzkumem v terénu jsme zjistily, že EŽK mají více pozitiv než negativ, především usnadňují všem práci a panuje s nimi většinová spokojenost. Klíčová slova: Elektronická žákovská knížka, systém Bakalář, Bakaweb, porovnání EŽK s PŽK 1. ÚVOD Do našeho výzkumu jsme si vybraly třídu prima A, která studuje na gymnáziu šestiletý program. Kdyby studenti této třídy navštěvovali stále základní školu, byli by v 8. třídě. Do daného gymnázia jsme se vydaly proto, že jedna z nás na něm několik let studovala, tudíž jsme předpokládaly, že nám místní ředitel a učitelé vyjdou vstříc. Také jsme braly jako výhodu, že školu budeme dobře znát a bez komplikací se v ní pohybovat. Pana ředitele jsme zpočátku oslovily pomocí u. Jeho dopověď byla kladná a vypadalo to, že nám vyjde vstříc. S náslechy neměl nejmenší problém, jen jsme mu musely vždy dopředu napsat, kdy přijdeme. Také s uskutečněním rozsáhlejších rozhovorů (v druhém pololetí) s žáky a učiteli nebyly žádné potíže. V prvním semestru jsme školu několikrát navštívily a udělaly několik pozorování z hodin výše zmíněné třídy. Pomohlo nám to lépe nahlédnout do systému fungování vyučovacích hodin a také se blíže seznámit s třídou, protože každá je něčím osobitá. Náš počátečný záměr byl také zaměřen na řešení kázeňských přestupků, ale jelikož se jednalo o výběrovou třídu, kde s chováním nebyl problém, zaměřily jsme se v druhém semestru a pokračování naší práce na jiné téma (bude zmíněno níže). Dále jsme udělaly rozhovory s třídní učitelkou, dvěma vyučujícími a 4, na doporoučení třídní učitelky vybranými, dětmi (2 chlapci a 2 dívky). Ve druhém semestru jsme se rozhodly pokračovat v naší badatelské práci směrem k elektronickým žákovským knížkám (POZN.: dále jen EŽK) a elektronizaci jako takové. Škola místo klasických papírových žákovských knížek používá k zapisování známek, poznámek a docházky elektronický systém Bakalář. Jedná se o inovaci, která se rychlým tempem zavádí na školách všech typů. Předpokládáme, že v budoucnu se bude používat už jen elektronický systém. Snažily jsme se o hlubší reflexi výhod a nevýhod EŽK z pohledu: - ředitele - třídní učitelky - učitelů působících na škole - žáků samotných - veřejnosti na internetu - našeho Co se týče vstřícnosti jednotlivých učitelů a ředitele, neměly jsme s tím nejmenší problém. Také jednotliví studenti nám na otázky odpovídali pohotově a s vyplňováním krátkých dotazníků neměli potíže. V době, kdy je elektronizace a technika běžnou neodmyslitelnou součástí našeho života, je téma velice aktuální. V naší práci se budeme věnovat různým vlivům, které mohou

3 na náš život mít. Neopomíjíme ani zjednodušení a ulehčení práce, jako i komplikace, které můžou do budoucna přinést. 2. PASPORTIZACE TERÉNU 2.1 Popis školy Gymnázium bylo založené v roce 1983 jako čtyřleté gymnázium. V roce 1994 bylo otevřeno i šestileté všeobecné studium. Od roku 2003 existuje v každém ročníku čtyřletého studia jedna třída s rozšířenou výukou TV na florbal. Škola se nachází v MČ Praha 4. Areál gymnázia tvoří moderně vybavená hlavní budova s přilehlými venkovními relaxačními prostory, na které navazuje areál tělovýchovných a sportovních zařízení tělocvična, posilovna a venkovní víceúčelové hřiště. Nedílnou součástí areálu je moderní objekt s odbornými učebnami a školní jídelnou s jednou z nejmoderněji zařízených kuchyní ve střední Evropě. Na školu je výběrové řízení v podobě Scio testů. Na šestileté a čtyřleté všeobecné studium jsou testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Na čtyřleté studium zaměřené na florbal jsou navíc testy z biologie a praktické zkoušky z TV. Škola pořádá přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka pro 7. a 9. třídy. Na škole je v tomto školním roce otevřeno 20 tříd, přičemž do každé třídy je přijímáno studentů. Každá třída má svého třídního učitele a jeho zástupce. Škola používá školský informační systém Bakalář. Nemá klasické papírové žákovské knížky. Známky a docházka se zapisují do elektronické podoby. Při vstupu do školy se studenti přihlašují na svoje Open Card ty jim umožňují otevřít dveře školy a také rodiče mohou kontrolovat prostřednictvím dalšího speciálního systému, kde se jejich dítě v dané hodině nachází (jestli je už například v 8:05 ve škole?) Zvláštností dle našeho názoru je, že škola nemá žádné šatny. Když se vejde do školy, jsou na celé chodbě skříňky, které mají sloužit k ukládání učebnic a sešitů, ale také k ukládání oblečení a bot. Studenti mají vždy jednu skříňku do dvojice, všechny věci se jim tam nemohou vejít. 2.2 Popis třídy Do našeho výzkumu jsme si vybraly třídu Prima A, což je 8. třída na základní škole. Ve třídě je 34 studentů, z toho je 14 chlapců a 20 dívek. Třídní učitelkou je M. M., svou třídu vyučuje dějepis a výtvarnou výchovu. Třída sídlí v prvním patře v pravé části. Když jsme poprvé přišly do třídy, ihned nás zaujalo rozsazení žáků. Děvčata totiž obsadila celou řadu u okna a chlapci řadu u dveří. Řada uprostřed byla obsazena tak, že v prvních čtyřech lavicích seděla děvčata a ve zbylých dvou chlapci.

4 Ve třídě se vyučuje 13 předmětů, které vyučuje 16 různých učitelů. Na jazyky, hudební a výtvarnou výchovu, informatiku a na tělocvik je třída půlená na dvě skupiny. Škola mimo jiné zahrnula do své výuky i jazyky, každý student má angličtinu a pak si mohl vybrat mezi němčinou, francouzštinou a španělštinou. Ve třídě Prima A se vyučuje němčina a francouzština. Třída je vybavena tabulí, na kterou se píše fixem. Dále plátnem, které se dá v případě potřeby stáhnout. Na to učitelé promítají své přednášky, referáty studentů, známky a jiné. Dále se ve třídě nachází nástěnka, na které je rozvrh a třídní hierarchie. Na začátku roku si určí, kdo bude vykonávat jakou funkci. Například je zde předseda třídy, květinář, nástěnkář a další. Na začátku každého týdne se určí služba, která se stará o pořádek ve třídě a především o čistou tabuli. 2.3 Popis webu školy Na webových stránkách gymnázia, které jsme navštěvovaly, mohou návštěvníci najít: základní informace zahrnující historii a současnost školy, různé důležité dokumenty školy a také informace o školské radě; informace o přijímacím řízení; předmětech, které se na škole učí obecné informace o předmětu, vyučujících, maturitě z daného předmětu, zajímavých akcích souvisejících s předmětem; informace o přípravných kurzech na přijímací řízení nebo např. o přípravných kurzech na jazykovou zkoušku z anglického jazyka FCE; složku lidé ve škole - informace o vedení školy, vyučujících a také o provozních zaměstnancích. Zajímavostí je, že se v této části návštěvníci mohou dozvědět vše o dosavadních zkušenostech zaměstnanců, ale také informace o jejich zálibách a koníčcích; na webu jsou také informace o konzultačních hodinách školní psycholožky, konzultace jsou možné v určitém uvedeném dni, ale děti ji mohou kontaktovat se svými vzkazy či dotazy i přes , který je tady také veřejně uvedený; další informace zahrnují rozvrhy, suplování, jídelní a docházkový systém; studentský časopis kde se nacházejí mnohé zajímavé informace, které mohou být atraktivní zejména pro mladé lidi; na stránkách jsou i důležité informace o maturitě shrnuty pěkně a přehledně v kostce, o maturitě z ČJ + obecné informace o ostatních předmětech, ze kterých je možné maturovat. Nás především zarazilo, ale také zaujalo, že je vše včetně objednávání obědů řešeno elektronicky. Na jedné straně to zjednodušuje lidem práci a šetří čas, když si může každý například už zmiňovaný oběd objednat z pohodlí domova a nemusí stát dlouhé fronty, jak to bylo za časů naší vlastní školní docházky. Na druhé straně se z komunikace nebezpečně vytrácí osobní kontakt. Rodiče si přes internet mohou dokonce zkontrolovat, v kolik jejich dítě dorazilo do školy, kdy odtud odjelo, kdy mělo oběd a podobně. V podstatě jeho celkový pohyb institucí. I komunikace se školní psycholožkou přes y nemusí být nejvděčnější řešení, pokud se dítě potýká s vážnými osobními problémy. Vše má samozřejmě své pro a proti a není nutné bát se inovací, kterým je tato škola plně otevřena. 2.4 Popis elektronického klasifikačního systému Bakalář

5 Jak jsme již výše zmínily, škola používá elektronický zápis známek a docházky, který se nazývá Bakalář. K přístupu do tohoto systému potřebujete login a heslo, které obdrží při prvních třídních schůzkách jak rodiče, tak i studenti. Často se ale stává, že když se rodiče třídních schůzek neúčastní, děti jim údaje nepředají a rodiče se dál nezajímají. Nebo už od počátku o přístupové údaje nemají zájem a vše nechávají na samostatnosti svých dětí. Když zadáte přihlašovací údaje, které se nedají měnit, naskočí vám úvodní stránka. Na té je možné vidět rozvrh na aktuální týden, jaké je suplování, poslední přihlášení a počet nových známek. Dále je tam lišta, na které jsou možnosti: úvod, osobní údaje, klasifikace, absence, rozvrh, plán akcí, ankety, komens a nástroje. Osobní údaje se vždy vyplní na začátku nástupu do školy a poté do nich student či rodič nemůže sám něco měnit. Vždy toto musí jít přes vedení školy (zástupce ředitele). Klasifikace je zde lépe zpracovaná než v klasických ŽK. Studenti tu mají různé možnosti: průběžná klasifikace, pololetní klasifikace, výchovná opatření a opravné zkoušky. V průběžné klasifikaci mohou vidět všechny známky z jednotlivých předmětů, které do této doby v aktuálním pololetí dostali. V pololetní klasifikaci jsou všechny známky z předmětů za ročníky, ve kterých chodili do školy. Tedy v podstatě všechna písemná pololetní vysvědčení dohromady. V odkazu absence si uživatelé mohou zvolit, zda chtějí absenci v tomto týdnu, v týdnu minulém, v celém měsíci, měsíci předešlém či v celém pololetí. Dokonce je zde i možnost zvolit si vlastní období, za které chtějí absenci vidět. Do absence se vyznačuje přítomnost na hodinách, omluvená absence, neomluvená absence či pozdní příchod. Uživatelé se tu mohou podívat, jaká je procentuální zameškanost v jednotlivých předmětech. V dalším odkazu je tabulka rozvrhu, suplování a přehled předmětů. I zde si uživatel může zvolit, za jaké období chce suplování vidět. V přehledu předmětů jsou jednotlivé předměty a jejich vyučující pro danou třídu. Odkaz komens jsme úplně přesně nepochopily. Pravděpodobně jde o korespondenci mezi daným studentem, ředitelem, rodiči a žáky. Jsou zde přijaté a odeslané zprávy. Vzhledem k tomu, že u tohoto studenta, který je v posledním ročníku, jsou u všech možných voleb nuly, korespondence zde příliš neprobíhá. V nastavení je možné nastavit barvu aplikace a také zde naskočí přehled posledních přihlášení a jejich IP adresy. Ani z tohoto však není poznat, zda se přihlašoval student či jeho rodiče. Ačkoli jsme v tomto systému byly poprvé, dalo se v něm dobře orientovat a je tu mnohem více informací než v klasické ŽK. 3. ROZBOR DOTAZNÍKŮ, KTERÉ JSME VE SVÉ PRÁCI POUŽILY

6 3.1 Dotazník pro studenty Otázky, které jsme použily, byly otevřené. Snažily jsme se i doprovodnými komentáři během vyplňování studenty nabádat k co největší reflexi. Použité dotazy shrnujeme do tří bloků: 1. PAPÍROVÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA (dále jen ŽK) zkušenost s jejím používáním, její +/- 2. EŽK používání systému bakalář, jeho +/- POZN.: V příloze poskytujeme podrobnější tabulku s jednotlivými odpověďmi respondentů - genderově rozlišenou Papírová žákovská knížka 1. BLOK Nejčastější odpovědi DÍVKY CHLAPCI Spolu Papírová ŽK Zkušenost s papírovou ŽK ze ZŠ 100% 100% 100% Bezprostřední hmotný kontakt se známkami 32% 9% 41% ŽK + Není nutnost mít internet/pc 9% 5% 14% Možnost zamlčení známky 14% 5% 19% Ztráta/Povinnost mít ji u sebe 27% 23% 50% Estetická ŽK - stránka/nepřehlednost 23% 23% 46% Absence průměru 5% 0% 5% Každodenní podepisování rodičů 5% 5% 10% Poznámky 0% 5% 5% S papírovou žákovskou knížkou měli zkušenosti ze základní školy všechny děti. Výhody papírové ŽK: Bezprostřední kontakt se známkami = možnost hned reklamovat známku, vědět z čeho známka je, zapsané všechny známky pohromadě, možnost kdykoli se do ní podívat (i bez internetu), možnost mít známky pod dohledem (co z čeho je), možnost vzájemně si ukazovat známky: Tuto kvalitu ocenily především dívky, pravděpodobně své známky hlídají o něco více než chlapci. Chlapci = 2, dívky = 7 Není nutnost mít internet/pc: Toto kritérium nebylo příliš rozlišné mezi chlapci a děvčaty. Chlapci = 1, dívky = 2 Možnost zamlčení: Tato odpověď nás trochu překvapila, čekaly bychom, že o zamlčení známek stojí více chlapci. Chlapci = 1, dívky = 3 Nevýhody papírové ŽK: Ztráta/povinnost nosit ji sebou: Tuto nevýhodu napsalo téměř stejné množství děvčat a chlapců. Kupodivu to napsalo o jednu dívku více, což bychom očekávaly spíše u chlapců. Děvčata mají větší smysl pro odpovědnost. Chlapci = 5, dívky = 6

7 Estetická stránka/nepřehlednost = možnost zničení, trhání, pomačkání, omezené místo na známky: Chlapci = 5, dívky = 5 Absence průměru (POZN.: ten elektronický systém Bakalář počítá automaticky a počítá i s různou váhou jednotlivých známek jako např. z testu, z referátu, z písemného zkoušení, z pololetního testu): Tuto nevýhodu zmínila jen jedna dívka. Chlapci = 0, dívky = 1 Každodenní podepisování rodičů: Nutnost dávat ŽK knížku rodičům k podpisu není genderově odlišná. Chlapci = 1, dívky = 1 Poznámky: Chlapci = 1, dívky = 0 Nejčastější odpověď (u dívek i chlapců) na otázku výhod ŽK: Bezprostřední kontakt se známkami to znamená, že mohli ŽK držet v ruce a kdykoli i bez internetu do ní nahlédnout, známky byly do ŽK zapsány ihned a nemuselo se na ně čekat. Toto uvádělo celkem 9 respondentů. Nejčastější odpověď (u dívek i chlapců) na otázku nevýhod ŽK: Možnost ztráty a povinnost nosit knížku s sebou na jedné straně je pro studenty užitečné mít ŽK knížku stále u sebe, na druhé to vyžaduje určitou zodpovědnost. Musejí dávat pozor, aby se nezničila nebo neztratila. Toto uvádělo celkem 11 respondentů. Dle našeho názoru děti určité povinnosti učí jisté odpovědnosti za své záležitosti. Musí mít na paměti, že jsou odpovědní za neustálé nošení knížky s sebou, jinak nastane určité potrestání. Učí je to také nést následky za své činy, kdežto u EŽK tato nutnost odpadá Elektronická žákovská knížka 2. BLOK Odpovědi DÍVKY CHLAPCI Spolu Známky 18% 41% 59% Studenti v Suplování 9% 23% 32% systému Průměr 9% 5% 14% sledují nejčastěji Zameškanost 5% 0% 5% Rozvrh 5% 0% 5% Nemožnost ztráty/odpadá povinnost nosit ji s sebou 18% 27% 45% Estetická stránka/přehlednost 18% 27% 45% EŽK + Možnost sledovat zameškanost/průměr/rozvrh/suplování 10% 0% 10% Možnost vidět známky na internetu 0% 5% 5% Rodiče o všem ví 5% 0% 5% Selhání techniky/porucha a nutnost internetu 14% 5% 19% EŽK - Pozdější zápis známek do systému 5% 14% 19% Student neví, z čeho známka je a jakou má váhu 10% 5% 15% Informovanost rodičů 5% 10% 15% Výhody EŽK:

8 Nemožnost ztráty/ odpadá povinnost nosit ji s sebou: V této odpovědi se projevil smysl pro povinnost, podle očekávání tuto kvalitu ocenili více chlapci. Chlapci = 7, dívky = 4 Estetická stránka/ přehlednost: Estetickou stránku zmínili více chlapci, což je trochu překvapující. Chlapci = 4, dívky = 2 Možnost sledovat zameškanost/ průměr/ rozvrh/ suplování: Tato výhoda, ačkoli je v závěrečném hodnocení důležitá, byla zmíněna jen dvěma dívkami. Chlapci = 0, dívky = 2 Možnost vidět známky na internetu: Zde nebyl velký rozdíl v množství odpovědí. Chlapci = 1, dívky = 0 Rodiče o všem ví: Tuto výhodu zdůraznila pouze jedna dívka. Chlapci = 0, dívky = 1 Nevýhody EŽK: Selhání techniky/ porucha a nutnost internetu: Selhání techniky se obávají více dívky než chlapci. Chlapci = 1, dívky = 3 Pozdější zápis známek do systému: To, že učitelé zapisují známky se zpožděním, vadí více chlapcům než dívkám. Chlapci = 3, dívky = 1 Student neví, z čeho známka je a jakou má váhu: Děvčata by chtěla mít o svých známkách více informací, zdaleka ne každý učitel váhu známky zapisuje. Chlapci = 1, dívky = 2 Informovanost rodičů: Chlapci o něco více stojí o to, aby jejich rodiče neměli o jejich známkách takový přehled. Chlapci = 2, dívky = 1 Nejčastější odpověď (u dívek i chlapců) na otázku výhod ŽK: Nemožnost ztráty a zároveň jim odpadá povinnost ji nosit s sebou co bylo u papírové ŽK velkým mínusem, je u EŽK samozřejmě plusem. Studenti se nemusí bát, že by ji ztratili a byli za to následně potrestáni. Toto uvádělo celkem 11 respondentů. Nejčastější odpověď (u dívek i chlapců) na otázku nevýhod ŽK: Selhání techniky/ porucha a nutnost internetu, pozdější zápis známek do systému zde byly nejčastější tyto dvě odpovědi. Vzhledem k tomu, že studenti neviděli příliš mnoho nevýhod systému, bylo málo odpovědí na tuto otázku. Nesetkaly jsme se se studentem, který by neměl doma k dispozici internet. O pozdějším zapisování známek jsme se bavily s učitelkami, každá se písemné testy snaží dopsat do systému do týdne. Studenti se známku dovědí hned, jak jim testy učitelé přinesou. 3.2 Dotazník pro učitele Kromě dotazníků pro studenty jsme se rozhodly rozšířit výzkum o názory všech učitelů na škole. Respondenti nám odpovídali celkem na 18 otázek. Pro urychlení jsme použily uzavřený typ otázek. V příloze přikládáme vzor dotazníku. Hlavním cílem této volby bylo usnadnit a urychlit vyplňování. Nevýhodou je, že učitelé byli omezeni možnostmi odpovědí, které jsme jim v dotazníku poskytly. Pro úplnost informací, jsme na konci daly jednotlivým respondentům možnost doplnit své odpovědi vlastními dotazy a poznámkami. Vyplňování dotazníku bylo dobrovolné, pan ředitel ho rozeslal em. Bohužel se nám vrátily jen čtyři vyplněné dotazníky, proto výstupy nebudou příliš vypovídající. I tak výsledky v našem výzkumu zveřejníme. Dotazníky nám vyplnily tři ženy a pouze jeden muž. Tři ze čtyř učitelů se nacházejí ve věku let a nikdo z nich neměl zkušenost s papírovou žákovskou knížkou. Na otázku,

9 zda se už někdy předtím setkali s elektronickou žákovskou knížkou, nám dva respondenti odpověděli, že ne, jeden že nepůsobil nikdy na jiné škole, tudíž se s ní setkal jen na tomto gymnáziu a jeden odpověděl, že má tu zkušenost s tou samou EŽK z jiné školy. Tři z dotázaných učitelů vykonávají také pozici třídního učitele a všichni dotázaní se shodli, že jim systém EŽK vyhovuje. Téměř všichni se shodli, že staré přepisování docházky z třídnice do elektronické podoby jim vadilo. Případné řešení kázeňských přestupků by řešil každý učitel jinak. Myslíme si, že bude hodně záležet i na situaci, která se má řešit. Jeden učitel z dotázaných si už k sobě známky nezapisuje, ostatní tři pro jistotu ano. Dá se říct, že v systému učitelé využívají téměř vše, co mají k dispozici, ať už to jsou různé průměry, jejich rozvrh a suplování, po kontakty na rodiče. Na systém si všichni dotázaní zvykli rychle, což nás překvapilo vzhledem k vyššímu věku odpovídajících učitelů. Váhu známek a z čeho známka je všichni pečlivě zapisují, což je určitě dobře, protože pak každý student ví, z čeho jaká známka je. Nikdy neměli se systémem žádný problém, myslí si, že má více výhod jak nevýhod, většina ho označila za přehlednější, a že jim ulehčuje práci. Jen jeden z nich se bojí, že by se mohly data ztratit. Nikdo z nich nemá zkušenost, že by se do systému někdo naboural a informace v něm změnil Závěr z dotazníků s učiteli Od učitelů se nám podařilo vybrat pouze 4 dotazníky. Předpokládáme, že to bylo z důvodu dobrovolnosti vyplnění a také nedostatku času učitelů, který by dotazníkům museli věnovat. Výsledky tedy nejsou příliš relevantní, avšak v kombinaci s informacemi, které jsme získaly z rozhovorů z prvního pololetí, můžeme vyvodit určité závěry. Nadměrná většina vyučujících vidí v systému mnohem víc výhod jako nevýhod. Jedná se především o usnadnění práce s počítáním absencí a průměrů, které ušetří vyučujícím mnohem víc času. U systému se nejvíc vyzdvihuje jeho přehlednost, uspořádanost (protože je vše na jednom místě) a zjednodušení práce, kterou zmiňují především třídní učitelé. Systém EŽK jim také ulehčuje komunikaci s rodiči, protože mohou snadno najít kontaktní informace místo psaní poznámek do žákovské knížky a čekání na reakci, pokud nějaká ovšem je. Z dotazníku můžeme vyvodit závěr, že se naše předešlé zjištění z rozhovorů s vyučujícími, kteří učí třídu vybranou na náš výzkum, shodují. Dotazníky jsme si chtěly potvrdit doposud sesbíraná data a porovnat jestli se budou shodovat. Jak v rozhovorech, tak v dotaznících učitelé vidí v systému velké výhody a také zmiňované usnadnění práce. 4. ANALÝZA ROZHOVORŮ S UČITELI Rozhovory jsme prováděly se třemi učitelkami, které učí studenty Primy A. Jednalo se o učitelku matematiky, třídní učitelku, která je učí dějepis, a učitelku biologie. Všechny tři byly vstřícné, i když třídní učitelka na nás neměla příliš času. Ve druhém semestru jsme provedly rozhovor s učitelkou biologie, která se opravdu velmi rozpovídala a dokonce mohla hovořit i z pohledu rodiče, jelikož její dcera školu navštěvuje. Jak jsme již zmiňovaly v první části naší práce, učitelka matematiky si stěžovala na systém přepisování docházky z třídnice do elektronického systému. Ještě do minulého pololetí fungovala na škole třídní kniha, kam se zapisovalo téma a číslo hodiny, kdo není na hodině přítomen a případně poznámky studentům. Od tohoto pololetí však na škole třídní knihy zrušily a vše se rovnou zapisuje do elektronického systému. Každý učitel na začátku hodiny zapíše, kdo není na hodině přítomen rovnou do počítačové podoby. Má tam seznam celé třídy a jen odškrtne chybějící. Takže se ani nemůže stát, že by zkomolil něčí jméno, jako když se dřív ptali dětí, kdo chybí. Ony hlásily a učitel to mohl slyšet špatně, když děti neznal. Ubývá tím tedy mnoho práce

10 s přepisováním. Na škole mají ještě druhý docházkový systém, kdy se každý student při příchodu či odchodu do kterékoli z budov školy musí přihlásit svojí open card. Považovaly jsme to za zbytečné, stejně tak i většina námi dotázaných studentů, ale jak nám pan ředitel ukázal, je to velmi užitečný systém. Počítač sám dá do shody, zda souhlasí obojí zapisování docházky. Takže, když učitel na začátku hodiny zapisuje absenci, rovnou mu tam naskočí, který žák podle systému open card není přítomen. Velký nedostatek, který jsme viděly ještě v minulé části naší práce, je tedy odstraněn. Celkově se všechny dotázané učitelky shodly, že jim systém vyhovuje a velmi jim šetří práci. Především co se týká té absence. Dříve musely třídní učitelky na konci každého pololetí počítat z třídnice, kolik má jaký žák zameškaných hodin. Nyní to systém sám pokaždé aktualizuje, když se do něj docházka zapisuje, takže i učitelé mohou rovnou vidět, jakou procentuální zameškanost na jejich předmětu student má. Co se týká známkování, dvě ze tří učitelek nám sdělily, že si známky píší i k sobě do notýsku. Je to jakási kontrola, kdyby se systém porouchal nebo kdyby někdo uměl známky sám změnit. Známky se do EŽK snaží zapsat co nejdříve, většinou do týdne od napsání písemek. Opravené písemky všechny námi zpovídané učitelky studentům ukazují. Pro učitele má systém zapisování známek do EŽK také výhodu. Ukazuje se jim tam průměr známek u jednotlivých studentů a to s ohledem na váhu známky, kterou dostali. Co se týče váhy známek, systém používá šesti stupňové hodnocení - šestka znamená, že známka má největší váhu. Žádná z učitelek neměla na škole zkušenost s klasickými papírovými knížkami, dříve se tu totiž používal jen záznamový arch. Systém se může stát nevýhodný pro učitele či učitelky, kteří na škole jen po určitou dobu suplují a nemají s ním zkušenosti a čas naučit se s ním pracovat. Učitelka biologie má zkušenost se starší kolegyní, která na škole jen dočasně zaskakuje, a ta v systému neumí chodit. Docházku a známky si tedy zapisuje k sobě a pak jí někdo pomůže to zapsat nebo to udělá za ni. Také komunikace s rodiči probíhá převážně elektronickou formou. Rodiče využívají na třídní učitelku, přes který jí napíšou, že jejich dítě nebude tehdy a tehdy přítomno ve škole nebo že je nemocné. Co si my pamatujeme, tak jsme nosívaly lístečky pro učitele se vzkazem od rodičů. Při nepřímé komunikaci ale může nastat problém. Co když má dítě přístup na rodičů a sám učitelce napíše? Sám se takto omluví. Tady samozřejmě už záleží na výchově dětí, jak si je umí rodiče pohlídat a na vzájemné důvěře. y si většinou třídní učitelé nechají od rodičů zapsat při první seznamovací schůzce. Podle slov učitelky biologie tento seznam nakonec ani nebyl potřeba, protože jí rodiče začali psát sami a jí se jejich y rovnou ukládaly do systému: Tak já jsem jim dala hned seznam, kde mi všichni napsali adresy a potom jsem jim řekla svojí. Ale ten papír jsem ani nepotřebovala, protože mi začali psát tak nějak sami a mě už se to ukládalo rovnou v počítači. Hlavně mi píšou ale omluvenky. (Příloha 2, str. 35) Učitelé i ředitel hodně vyzdvihovali docházkový systém. Když má dítě sklony chodit za školu, je velmi lehké si ověřit, zda je ve škole či ne. Za prvé se mu to hned ukáže v systému pro známky, kde je i docházka, kterou zapisují učitelé přímo na hodině. A ještě je tu druhý kontrolní systém s Open Card, kdy se na ni dítě přihlásí při příchodu či odchodu ze školy. Nezjistili jsme něčí zkušenost, že by si karty děti půjčily a vzájemně se na ně přihlašovaly. Největší problém by mohl nastat, kdyby se některému studentovi podařilo dostat do systému a měnit v něm údaje. Učitelky, se kterými jsme mluvily, s tím zkušenost neměly, jen zaslechly, že se to asi někomu stalo. Každopádně podle nás je jen otázkou času, kdy se to nějakému zručnějšímu studentovi v technice podaří. I od žáků jsme dostaly odpovědi, že se to

11 někomu už podařilo, ale nic tam neměnil, nemusel, je to dobrý student. Chtěl si jen vyzkoušet, zda to půjde. Těžko říct, zda se jen chvástal nebo je na tom něco pravdy. Bylo by tedy vhodné, kdyby učitelé pro jistotu zůstali při starém a stále si vedli i své notýsky se známkami. 4.1 Rozhovor s učitelkou matematiky Od prvního momentu k nám byla paní učitelka velmi přívětivá. I v průběhu hodiny s námi komunikovala ať už slovně, nebo neverbálně (různé úsměvy, pohledy atd.). Rozhovor jsme s ní vedly při našich prvních násleších, po jedné z hodin matematiky. Úvodní odbourávání určitých bariér, jak tomu bylo u ostatních rozhovorů, v tomhle případě vůbec nebylo potřeba. Od začátku k nám byla vstřícná, milá a ochotná. Na otázky odpovídala bezprostředně a nezatajovala nám ani informace, které by se říkat neměly. Např.: Můj čas navíc, který přepisování musím věnovat, mi za těch 150Kč měsíčně navíc určitě nestojí. (Jedná se o přepisování absencí z třídních knih do elektronické podoby, které bylo pak od 2. pololetí zrušeno - jak nám později sdělila třídní učitelka. Šlo o žabo-myší práci navíc, která byla prováděna ve volném čase vyučujících a dle názoru matikářky, také neadekvátně finančně ohodnocena.) Vůči systému měla dost velké výhrady, které se týkaly především zatěžování vyučujících zbytečnou prací navíc. Při opravování testů, kterých měla jako matikářka nemálo, musela ještě po každé hodině přepisovat absence. Je take potřeba se nějak připravovat na následující hodiny, což zabere čas. Komunikaci s rodiči pokládala za náročnou a komplikovanou, tudíž ji využívala (pravděpodobně nejen ona) jen v krajních případech nutnosti, kdy už je zásah nevyhnutelný. Situace preventivních opatření při náhlém zhoršení prospěchu jsou řešeny pouze jednou za čtvrt roku na třídních schůzkách. Někdy už může být i pozdě a včasnější zásah do problémového chování by nemusel být na škodu. Jelikož se jedná o výběrovou školu, podobné zásahy a problémy s chováním jsou spíše ojedinělé záležitosti, jak nám sama paní učitelka sdělila: S chováním nemám vážnější problémy, s kterými bych si sama nedokázala poradit. Není potřeba informovat rodiče. Jelikož se jedná o výběrovou školu, kde jsou studenti převážně z vlastního zájmu, problémy s chováním jsou minimální, takže větší a frekventovanější komunikace s rodiči není ani nutná. Problémové chování se téměř vůbec neřeší ani na TS, kde se mluví především o prospěchu a organizačních záležitostech. Paní učitelka svůj vlastní notýsek nepoužívala k zapisování známek (tím i jejich zpětné kontrole), protože by to podle ní byla opět další dvojitá práce. Člověk je však tvor omylný a nedá se vyvrátit chyba při zápisu do systému, která se pak nedá zkontrolovat. Z rozhovorů s dětmi vyplynulo, že si někteří z nich známky pro kontrolu zapisují na svůj vlastní papír nebo do notýsku, takže tohle může být určité kontrolní řešení. Jedná se však o několikanásobné přepisování známek či už dětmi nebo vyučujícími, které také zabere hodně času. V průběhu rozhovoru s vyučující matematiky byla v místnosti přítomna i třídní učitelka. Chtěly jsme ukončit rozhovor nejdřív s jednou a pak se doptat na detailnější informace třídní. Do rozhovoru se nezapojovala, i když v něm byla zmiňována: Zeptejte se na víc informací o dětech třídní, ta bude vědět víc. Když jsme pak za ní zašly, nebyla příliš ochotná se s námi bavit, na otázku, jestli by si na nás našla chvilku času, nám jen odpověděla: Teď nemůžu, jdu kouřit. Najděte si mě později. Její chování nás nejdřív dost zarazilo a po vstřícném chování učitelky matematiky i dost překvapilo. Později jsme ji už nenašly.

12 Rozhovor s touto paní učitelkou byl první, který jsme vedly. Zapomněly jsme si při něm dělat přesné poznámky, či si ho jinak zaznamenávat, proto v příloze přesné znění rozhovoru není. 4.2 Rozhovor s třídní učitelkou Bylo dost komplikované se s paní učitelkou sejít. Několikrát nás odmítla s tím, že momentálně nemá čas. Když jsme si konečně přes y domluvily termín, nebyla také ze začátku příliš vstřícná. Ačkoli nám napsala, že ji najdeme v kabinetu od 10-11:30, my dorazily po půl jedenácté a rozhovor byl tak za 15 minut hotový, bylo na ní vidět, že už na nás nemá čas. Na začátku nám hned dala najevo, že nám nevěnuje víc než je potřeba (což jsme ani neočekávaly): To jsem ráda, že bude krátký. (Příloha 2, str. 32) (reakce na naši prosbu o krátký rozhovor) Ze začátku jsme se snažily odbourat zmiňované bariéry tím, že jsme jí vysvětlily, o co se v naší práci jedná a daly jsme jí najevo pochopení, že rozumíme proč při takovém množství práce, má tak málo času. Líbilo se nám, že si jak z rozhovoru později vyplynulo, nenosí práci domů, a tím předchází i syndromu vyhoření. Nejednalo se o začínající učitelku, která práci dělá i na úkor svého osobního života, což podle nás rozhodně není správně, a proto se nám postoj paní učitelky líbil. Paní učitelka nám sdělila, že s rodiči komunikuje především na třídních schůzkách jednou za čtvrt roku. V listopadu a dubnu, kdy je období pololetí, se na těchto schůzkách probírá i prospěch. Nedělá se to před všemi rodiči, ale soukromě, a to tak, že požádá rodiče, jejichž děti měly v posledním období zhoršený prospěch, aby při odchodu ostatních ve třídě setrvali. Neřekne sice prospěch veřejně, ale už jen fakt, že rodiče zůstávají ve třídě, to ostatním zúčastněným prozrazuje. Rodičům, kteří se neúčastní schůzek, posílá na podepsání domů papír o zhoršení prospěchu, který jí pak podepsaný donesou děti zpět. Zkontrolovat si, zda rodiče opravdu papír viděli, nemůže, a jednoduše dětem musí věřit. Ve škole se obecně všichni spoléhají na odpovědnost za studium samotnými dětmi a je jim dána značná benevolentnost v přístupu ke studiu. Třídní učitelka musela zasáhnout pouze v jednom případě, kdy se malé občasné absence vyšplhaly na 150 hodin. Rodiče své dítě, dle jejího názoru a v kontextu mezi řádkami, kryli a je to podle ní bezvýchodisková situace. Absence studentky se podepsala na jejím zhoršeném prospěchu, což je samozřejmé. V současnosti to řeší způsobem, že ji musí rodiče přímo předem kontaktovat, když jejich dcera bude chybět. Podle našeho názoru to situaci nijakým způsobem neřeší, protože je to to samé jako napsat dceři omluvenku do omluvného listu. Učitelka ještě rodičům navrhovala individuální studijní plán nebo přerušení studia na dobu, dokud si jejich dcera nevyřeší, dle jejich slov zhoršený zdravotní stav a imunitu. V průběhu rozhovoru k nám paní učitelka přistupovala mnohem vstřícněji, než se na začátku zdálo, dokonce nám pak sdělila i informace, které se už zařazovaly do choulostivých témat, jako například zhoršený prospěch studentky v důsledku absence.

13 Z paní učitelky jsme měly pocit, že nemůže plně vyjádřit názor na celkový systém, aby to nebylo v rozporu s jejím postavením ve škole. Snažila se zachovávat loajalitu a příliš moc systém nekritizovat. 4.3 Rozhovor s učitelkou biologie Rozhovor s paní učitelkou biologie nebylo těžké si domluvit. Navrhla termín, kdy se jí to hodí v rámci našeho volného času, který jsme jí předem napsaly. Paní učitelka je zároveň třídní učitelkou Sekundy A. Dle jejích slov je třída Prima A vzornější než vedlejší třída, kterou také učí, a nemá s dětmi z áčka problémy. Byla k nám velmi vlídná, upřímná a sdělila nám cenné informace. Systém jí vyhovuje, ulehčuje jí práci: Tak to mi určitě vyhovuje víc ten elektronický systém. Je to mnohem přehlednější. Rodiče i ty děti si to můžou v klidu přečíst a takhle, když to vezmu z toho pohledu třídního, tak jsme to museli pořád kontrolovat. (Příloha 2, str. 34) Paní učitelka si k sobě do notýsku pro jistotu zapisuje známky. Dvojí práce jí v tomto případě nevadí. Svěřila se nám, že zapsala studentovi špatně známku, ten jí to samozřejmě přišel říct a učitelka to napravila. Těžko říct, jestli by se studenti ozvali, kdyby jim učitel zapsal špatně známku, ale za to lepšího stupně. Je tedy lepší, když si učitelé radši zapisují známky i k sobě. 5. ANALÝZA ROZHOVORŮ SE STUDENTY Vedle toho, že jsme studentům daly vyplnit dotazníky, jsme s nimi na jejich základě pak ještě prováděly rozhovory. Většinou to byly jen doplňovací otázky k jednotlivým dotazníkům. Někteří studenti se v nich totiž rozepsali méně, někteří více. Doptávaly jsme se, kdo se nejčastěji na jejich známky dívá, zda mamka nebo taťka. Většinou děti odpovídaly, že mamka. Nejčastěji to tak bývá, že matky s dětmi probírají školu, dělají s nimi úkoly a řeší problémy ve škole. Na otázku, jestli měly se systémem problém, některé děti odpověděly, že ano, ale víc už nenapsaly, takže jsme se ptaly, o jaký problém přesně šlo. Nejvíc dětí nám řeklo, že se do systému nedalo přihlásit. Jeden víkend i podle slov ředitele totiž systém vypadl. O jiné další události už nevíme. Pár dětí odpovědělo, že jim někdo z učitelů špatně zapsal známku. Na otázku, zda to řešily a jak děti odpovídaly, že za učitelem zašly a ten jim to opravil. Jeden chlapec na otázku, v čem je lepší EŽK než papírová ŽK, odpověděl, že si ji učitel nepůjčuje pro dopsání známek. Tuto odpověď jsme nepochopily a zeptaly se ho na to. On nám vysvětlil, že si ŽK jednou vzal učitel domů, aby do ní mohl dopsat známky. Pak jsme se ještě téměř každého ptaly, jestli vědí o tom, že by se do systému dalo nabourat. Upozornily jsme je, že je to mimo dotazník, v něm taková otázka nebyla. Několik chlapců odpovědělo, že jejich spolužák to umí, že jim to ukazoval. Jeden přímo řekl, že se tam dostal, ale nic v něm nedělal. Jak jsme psaly výše, těžko říct, zda je to pravda nebo

14 se snaží před spolužáky ukázat. Nám se zdálo, že chlapci ale mluví pravdu. Také jsme se ptaly, jestli si někam pro sebe píší známky. Když to mají jen v elektronickém systému, nemají o tom úplně přehled. Učitelé kolikrát zapíší známku později nebo i někdy zapomenou. Na tohle nám pár studentů odpovědělo, že si je zpočátku psalo, jak byli zvyklí ze základní školy, ale po chvíli je to přestalo bavit a věřili elektronickému systému. Dále jsme se doptávaly, na co se nejvíce koukají, když jsou na Bakalářích. Nejčastěji se koukají na známky a na suplování, občas i na docházku a na průměrné známky z předmětů. Na začátku výzkumu se nám zdálo, že přihlašování se přes Open Card je zbytečné a jen to zdržuje při vstupu do školy. Proto jsme se dětí ptaly, zda jim to vyhovuje nebo jim to přihlašování vadí. Odpovědi na tohle se celkem lišily. Někteří odpověděli, že jim to nevadí a že to rodiče občas i kontrolují, jiní zas řekli, že přihlašování se je vopruz. Že je to možná užitečné pro školu, ale pro ně samotné ne. Celkově byli studenti sdílní a řekly bychom, že pravdomluvní. Na většině z nich byla znát nervozita, že je někdo cizí vyslýchá, a také ostych. Chlapci se postupně otrkali a řekli nám toho i víc, než na co jsme se ptaly. 6. ANALÝZA ROZHOVORU S ŘEDITELEM Ačkoli to ze začátku nevypadalo, nakonec byl k nám pan ředitel velmi vstřícný. Mimo pozorování nám povolil udělat rozhovory s vyučujícími a dokonce i se žáky. Když jsme po něm žádaly, zda bychom mohly výzkum rozšířit o dotazníky pro všechny učitele na škole, neměl s tím problém. Náš dotazník rozeslal všem vyučujícím a průběžně vyplněné posílal nám zpět. Jelikož jsme byly k elektronickému systému zpočátku trošku skeptické, dovolil nám nahlédnout do Bakalářů z jeho pohledu coby ředitele. Viděly jsme, jak to v systému vypadá, když se do něj přihlásí on ze své pozice. Má přehled nad celou školou, ví o pohybu všech, o jejich známkách, absencích, o tématech, které se probírají na hodině, takže lehce může kontrolovat, jestli se jede podle učebního plánu. On si systém velmi pochvaloval a my jsme musely uznat, že je to opravdu praktické, přehledné a ulehčí to v mnohém práci. Dle jeho slov je systém flexibilní a má mnohem větší kontrolu nad studenty. Kde se zrovna po škole pohybují, jak jsou na tom s docházkou a se známkami. On i jako třídní učitel ocenil, že se nemusí nosit třídnice u sebe, často se na ně zapomínalo a ztrácely se. Zde to má všechno pohromadě. Zároveň je ale systém ekonomicky náročnější, než byly klasické papírové žákovské knížky a věci k nim příslušné. Upozornily jsme ho, že je ale přeci riziko spadnutí sítě, kdyby se systém nějak porouchal. Na to nám odvětil, že všechny údaje a informace se automaticky zálohují, takže ztráta dat nehrozí.

15 Pan ředitel učí mimo jiné na škole tělesnou výchovu a tam má problém se zapisováním docházky a známek. Jelikož v tělocvičně nemají počítače, není tam možnost zápisu. Proto si to pan ředitel a pravděpodobně všichni učitelé tělesné výchovy, zapisuje do notýsku a po hodině to přepíše do počítačové formy. 7. NÁZORY NA EŽK NA INTERNETU Jelikož se nám nepodařilo vyhledat výzkum, který by se tímto tématem zabýval, rozhodly jsme se prozkoumat internet a najít názory lidí, jejichž děti mají EŽK ve škole. Rodiče se povětšinou shodují v tom, že pro rodiče studentů, kteří se učí hůře, je to určitě výhoda, protože se nemůže stát, že jejich dítě žákovskou zapomnělo nebo si špatnou známku záměrně nezapsalo. Pak se stává, že se rodič diví, jak je možné, že učitelka hrozí čtyřkou, když má jejich syn v žákovské knížce známky na dvojku. Na EŽK se mohou 24 hodin denně na známky kdykoli podívat. Zde ale vyvstává problém, který se na internetu řeší, že ne každý má doma nebo v práci počítač. Lidé zde zmiňují sociálně slabší občany nebo zkrátka občany, kteří nejdou s dobou a počítač si domů nepořídili. Jeden z rodičů se vyjadřuje k postupné elektronizaci všeho a zpochybňuje, zda to vůbec ulehčuje práci. Například to, že když zaplatí fakturu třeba za obědy přes internet, stejně si ji musí dohledat nebo vytisknout a dát do účetnictví. Také mu vadilo, že má velké množství hesel a přihlašovacích údajů, PINy, PUKy a je těžké si je všechny zapamatovat. Rodiče jsou proti zavádění elektronické knížky na nižším stupni na základních školách. Jedna z maminek vzpomíná, jak byla její dcera v první třídě nadšená, když dostala razítko do žákovské knížky s krtečkem a teď se bojí, aby její mladší dcera nedostala razítko přes monitor. Děti v první třídě kromě známek dostávají také razítka. Mnokrát jim udělají stejnou radost jako pěkná jednička, je to pro ně prestiž, když nějaké dostanou. To také zmiňuje ve své stati o žákovi první třídy doc. Hříbková: Na začátku školního roku je často kladné globální hodnocení výkonů a chování třídy doplněno odměnou, kterou dostává každý přítomný žák. Odměna má zpočátku materializovanou podobu, jsou jí často bonbóny, obrázky a pohlednice. Tento způsob odměňování žáků zůstává zachován i

16 později, kdy odměna nabývá spíše názorné podoby - razítek. Razítko vyjadřuje rovněž kladné hodnocení výkonů nebo chování žáků a je ceněno výše než odměna ve formě bonbónu nebo obrázku. V době, kdy začíná být učitelem používáno, se žáci snaží získat razítek co možná nejvíce a razítko má motivující vliv na výkonnost žáků. Vyšší prestiž razítka než materializované odměny je identifikovatelná např. o přestávkách, kdy se žáci vzájemně chlubí tím, kolik už mají razítek, nebo mi přímo nabízeli notýsek k prohlédnutí. (http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/etnografie/vyzkum/1/7hribkov.pdf). Jak by ale prvňáčci ocenili razítko na monitoru PC? Žáci se rádi svými známkami v žákovské knížce chlubí, ukazují je spolužákům, rodině. To by v případě EŽK nebylo možné, těžko by s sebou nosili monitor a ukazovali ho spolužákům. EŽK na prvním stupni tedy určitě není vhodná, mělo by se zůstat u klasické papírové žákovské knížky. Některým rodičům se zdá také zvláštní, že vlastně učitelé netuší, jestli známky dětí jejich rodiče vůbec kontrolují. Odpadá zde podpis do ŽK a v přihlášení je vidět jen IP adresa, datum a čas, takže učitel nepozná, zda se přihlásil student nebo rodič. (http://www.week.cz/elektronicka-zakovska-knizka/read) 8. SROVNÁNÍ SYSTÉMU BAKALÁŘ SE SYSTÉMEM BAKAWEB Srovnání jsme se rozhodly provést se systémem BakaWeb našich kolegyň, které se s ním setkaly na své zkoumané škole. Kolegyně navštěvovaly osmileté a čtyřleté gymnázium na Praze 10. Výzkum prováděly také v primě, ale na osmiletém gymnáziu, jde tedy 6. třídu na ZŠ. Ve třídě měly 17 chlapců a 15 dívek. Na této škole se systém používá teprve krátce, od letošního roku. Nevyužívají tedy všechny funkce tohoto systému. V současné době jejich elektronická ŽK zajišťuje veškerou práci se známkami a informuje o aktuální podobě rozvrhu hodin včetně suplů. Napomenutí za nevhodné chování se píší do třídnice, výjimečně do notýsků. Sdělení informačního charakteru a omluvenky absence se píší také do notýsků. Přihlašování do systému je stejné jako v našich Bakalářích, stačí zadat jméno a heslo. Podobně jako naši dotazovaní respondenti z řad studentů odpovídali respondenti z druhé školy. Nejvíce se do systému dívají na známkování a na suplování. BakaWeb take počítá průměry, ať už z jednotlivých předmětů, tak i z předmětů celkem. Známky do systému zadávají učitelé a jen oni mají možnost v něm něco měnit, dopisovat. Co v BakaWebu chybí je funkce důležitosti známky, která v Bakalářích je a děti i učitelé ji ocenily. Jeden student ze zkoumané třídy našich kolegyň se do systému nepřihlašuje vůbec. V naší pozorované třídě žáddný takový student nebyl. Všichni si své známky hlídají a systém využívají. Učitelé mají v BakaWebu možnost Ankety, kterou však dotazovaní učitelé zatím nevyužívají. Dále mají v nabídce Komens, kde mohou psát zprávy, vidí tam přijaté zprávy, nástěnku, omluvenky. Tyto funkce jsou totožné s funkcemi v našem elektronickém systému. Rubrika Absence nabízí studentům a rodičům hlídat průběžnou zameškanost a celkovou absenci. Netušíme,

17 jestli BakaWeb umožňuje i průměrnou absenci v jednotlivých předmětech jako je tomu v Bakalářích. Kolegyně zjišťovaly také hodnocení EŽK z pohledu jednotlivých učitelů, studentů a rodičů. Učitelé jsou se systémem spokojeni, ulehčí jim práci na konci každého čtvrtletí a pololetí. Dále u nich odpadly problémy se stížnostmi rodičů, že nemají dostatek informací o prospěchu svých dětí a také se jim nemůže stát, že by student žákovskou knížku ztratil. Učitelům také připadla povinnost do každého 15. dne v měsíci doplnit do systému všechny známky. To je interní pravidlo školy. V naší škole tuto povinnost mají trochu jinou, známky musí dopsat do systému do týdne od písemného testu či zkoušení. Jelikož ale je zde už pokročilejší systém, známky z ústního zkoušení učitelé zapisují hned, protože mají počítač k dispozici na každé hodině. Pohled studentů je více méně totožný s názorem našich respondentů. Když se chtějí podívat na známky je nutné přihlášení na internet. Dále jim vadí, že se známky nedají zatajit před rodiči a že učitelé zapisují známky do systému s větším zpožděním. Našly ale v systému také výhody oproti klasické ŽK. Velkou výhodou je, že se v něm nachází více informací (suplování, průměr), je přehledný. Dále je dostupný pro všechny a nedá se ztratit. Také se jim líbí, že se hodina nezdržuje zapisováním známek a hlavně, že nedochází k ponižování žáků veřejným udělováním poznámek. Studenti take psali poznámky k BakaWebu, další možné vychytávky. Žáci by ocenili, kdyby se ke známkám dal psát datum a kdyby v systému existovaly ankety a chat pro komunikaci se spolužáky. V systému prý v neděli chybí rozvrh na příští týden. Čtyři studenti gymnáziu na Praze 10 by raději dále používali klasickou ŽK, u nás takto odpověděla jen jedna dívka. Názory rodičů se kolegyním nepodařilo získat, vycházejí ze závěrů, které jim o svých rodičích poskytli studenti. Většině rodičů elektronická žákovská knížka vyhovuje, jen jeden z dotázaných řekl, že by jeho rodiče ocenili papírovou, o sedmi rodičích nemají informace o jejich preferenci. Počáteční obava třídního učitele, že ne všichni rodiče mají přístup na internet, se ukázala jako lichá. Městská část, pod kterou škola spadá, zajišťuje na svém území bezplatný přístup na internet. Přes wifi mají rodiče možnost se na BakaWeb přihlásit. Jak jsme již zmínily, škola nevyužívá všech funkcí BakaWebu, proto jí k doplnění informací slouží třídní kniha a studijní průkazy, které nahrazují v naší škole omluvné listy. Pro další komunikaci s rodiči používají y a třídní schůzky, jako je tomu na naší sledované škole.

18 9. VÝHODY A NEVÝHODY EŽK Z NAŠEHO POHLEDU Výhody: Přehled rodičů o známkách a docházce 24 hodin denně nemůže se stát, že dítě nemůže rodičům žákovskou knížku ukázat třeba z důvodu, že by si ji učitel u sebe nechal na zapsání známek. I vyučující mají přehled o výsledcích všech žáků, které učí i v ostatních předmětech, mohou porovnávat jejich výsledky, v případě neúspěchu žáka se snáze analyzují a hledají příčiny. Třídní učitel má přehled o prospěchu a chování žáků ve své třídě, za předpokladu, že ostatní vyučující informace průběžně do EŽK doplňují. Vedení školy má kompletní přehled nad klasifikací a prací v jednotlivých třídách, může reagovat na celkové výsledky a informovat rodiče, učitele i žáky o svých záměrech a plánech. Informace se dostávají k rodičům okamžitě, bez ohledu na to, zda žák má při klasifikaci klasickou žákovskou knížku, a souhrnné hodnocení se průběžně aktualizuje, snáze se udržuje objektivní informovanost a předchází se tak případným nedorozuměním, rodiče jsou průběžně informováni o docházce svých dětí do školy, žáci nemohou své známky, chování a případnou absenci ve škole rodičům zapírat Nemožnost zapomenutí nebo ztráty - student nemůže EŽK zapomenout, zápis známky je možný vždy (když je funkční internetové připojení) a z libovolného místa, student i rodič má kompletní přehled o známkách, i když papírovou ŽK ztratí, může se orientovat podle vypočteného aritmetického průměru Upřesnění známky - ke každé známce je možné připojit poznámku, upozornit na přednosti v práci studenta nebo uvést příčiny případného neúspěchu, a tím poskytnout studentům a jejich rodičům zpětnou vazbu, která se prostřednictvím klasické žákovské knížky v takové míře poskytnout nedá

19 Přehlednost systém je přehledný, je tam vše pohromadě, lehce se v něm orientuje a najdete v něm všechny informace, které potřebujete Kontakt se třídou i v případě nemoci - dlouhodobě chybějící žáci neztrácejí kontakt se svou třídou, kamarády, jestliže jim to důvod nepřítomnosti dovoluje, mohou prostřednictvím EŽK pokračovat ve studiu. Dozví se, zda je suplování v době jejich návratu do školy a nestane se, že by přišli a hodina nebyla Průměry ze známek a průměrná zameškanost předmětu rodiče a studenti mohou kontrolovat průměrné známky podle váhy a hlídat si absenci v jednotlivých předmětech Může se zlepšit prospěch horším studentům - vědomí, že informace o dění ve škole jsou rodičům trvale přístupné, ovlivňuje i chování studentů a jejich přístup ke školní práci, spolužákům i učitelům, může mít pozitivní vliv na chování studentů, EŽK může pozitivně ovlivnit klima školy Nevýhody: Únik informací o ztrátě dat jsme se již zmiňovaly výše, ale napadlo někoho, že by se data mohly dostat ven, zveřejnily by se známky všech studentů školy, jejich bydliště, telefonní čísla na rodiče Nemožnost nahlédnout do systému škola neřeší, když některá rodina nemá k dispozici počítač a internet. Předpokládá, že v dnešní době už ho má každý Chybí potvrzení kontroly rodičů učitel nemá tušení, zda rodič kontroluje studentovi známky a docházku. Není zde nutný podpis. Rodiče se tedy jistě dozví o známkách svých dětí každého čtvrt roku, pokud se tedy dostaví na třídní schůzky. Je však na každém rodiči, jak moc chce zodpovídat za prospěch svých dětí a škola to řešit nemusí Studenti nemají okamžitý přehled o známkách ačkoli je systém přehledný a dá se v něm najít vše, nemusí to tam být hned. Učiteli může trvat, než známky zapíše a student si třeba když je ve škole a má výuku, nemůže známky zkontrolovat. Dřív vytáhl žákovskou knížku z tašky a věděl o všech svých známkách

20 10. DISKUZE Některé věci, které my z objektivní stránky vidíme jako výhody, se mohly některým studentům jevit jako zápory EŽK. Rodiče u EŽK mají možnost se kdykoli podívat na známky nebo docházku svých dětí, kdežto když se používaly papírové ŽK, studenti je mohli záměrně zapomínat nebo schovávat. Rodiče tak ztráceli přehled, jak si dítě ve škole vede. Kolikrát už pak po dítěti znovu ŽK vidět nechtěli. Málokterý rodič má ve svém nabytém programu čas dennodenně dítě kontrolovat. Obzvlášť na výběrovém gymnáziu, kde rodiče svým dětem důvěřují a nechávají jejich prospěch převážně na nich. Systém Bakalář však dopomáhá rodičům mít jejich děti více pod kontrolou. Ať už je to docházkový systém, který mapuje téměř celý pohyb studentů po škole, nebo systém známek, kde rodiče vidí rovnou i průměry z jednotlivých předmětů. Náš původní pohled na elektronický systém se v průběhu výzkumu zcela změnil. Měly jsme k němu negativní názor a spoustu výhrad. Naše výhrady se dotazovaným respondentům podařilo vyvrátit a udělaly jsme si na systém dobrý, pozitivní názor. Největším plusem je, že ulehčuje učitelům práci. Ti tak mají více času na přípravu na hodiny a studenti díky tomu mají přednášky pestřejší a kvalitnější. Ačkoli jsou v systému stále nějaké nedostatky a našly jsme na něm nevýhody, stále má více výhod a považujeme ho za zdařilý. Myslíme si, že je jen otázkou času, než se začne používat na všech středních školách a gymnáziích. Jelikož je na trhu více druhů elektronických knížek, každá škola má možnost vybrat si typ systému podle svých finančních možností. Do základních škol bychom elektronizaci ale nedoporučovaly, zejména ne na prvním stupni ZŠ. Tam by se nadále měly používat papírové žákovské knížky, do kterých se dají tisknout razítka, dělat červené a černé puntíky, které děti více ocení než samotné známky.

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem Hledá se dvojjazyčný asistent Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem 1 META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Autoři materiálu:

Více

Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita

Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita Mariana Trojanová, Kateřina Vlachynská Psychologie Speciální pedagogika II. ročník, 12.9. 2011,

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky

Více

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ (studijní materiál 2) Obsah 8 Opakování 10 WWW stránky jídelen 12 Jak vytvořit www stránku 14 Hledání na internetu pro pokročilé 16 Internetové objednávky stravy 23

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte číslo 5 Adaptační programy vás zbaví strachu z neznámého Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte S Aspergerem v české škole. První, co se řeší, jsou peníze Reportáž ze Sokolova, kde pomáhají

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Úvod Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách 3 AUTORSKÝ KOLEKTIV: Zuzana Bedřichová Aneta Horká Vendula Karasová

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH.... 3 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU.... 4 2. Specifické poruchy učení... 5 2.1 Dyslexie... 6 2.2 Dysortografie...

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

Analýza programu Podpora vzdělávání

Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Závěrečná výzkumná zpráva Závěrečná výzkumná zpráva Vypracovaly: Anita Homrová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná Plzeň, červen 2012

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více