BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH. ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP. 6 semestr 2011/2012 vypracoval:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH. ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP. 6 semestr 2011/2012 vypracoval:"

Transkript

1 ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP 6 semestr 2011/2012 vypracoval: Viachaslau FILIPENKA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT ČVUT FA PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, STUDENT : VIACHASLAU FILIPENKA AR 2011/2012 LS M 1:500 A 1 NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :..(ČJ) Conversion of Labská bouda in Krkonoše.. (AJ) JAZYK PRÁCE : Český Půdorys 8NP Půdorys 7NP Půdorys 1NP Půdorys základů M 1: M 1: M 1: M 1: A 6 A 7 A 8 A 11 Vedoucí práce : Oponent práce : Klíčová slova (česká) : Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ústav :15123 Ústav Ústav :.. stavitelství I. Horský hotel, Labská bouda, Krkonoše Řez A-A I C-C I M 1: Řez B-B I M 1: A 9 A 10 Anotace (česká) : Anotace (anglická) : Jedná se o objekt veřejného stravování a ubytování horský hotel Labská bouda. Je navržena přestavba stávajícího hotelu z roku 1975, který se nachází v první zóně Krkonošského národního parku v katastrálním území Špindlerova Mlýna. Navrhovaná přestavba vychází z požadavků stanovených majitelem objektu. Přichází s úbytkem hmoty stávajícího hotelu, ale přesto se snaží maximálně respektovat provozy, dispozice a zachované konstrukce. This object is for public catering and accommodation - mountain hotel Lábská bouda. The proposed redevelopment of the existing hotel from 1975, located in the first zone Krkonosh National Park in the cadastral area of Špindleruv Mlýn. The proposed reconstruction is based on the requirements of the owner of the building. It comes with mass loss of the existing hotel, but still striving to respect the plants, design and layout. Pohled na střechu Pohled severní Pohled východní a zapadní Pohled jižní Detail A Detail B Detail C Detail D Detail E Detail F Detail G Tabulka výplní otvorů Tabulka klempířských výrobků Tabulka zamečnických výrobků Tabulka podlah Tabulka skladeb Výkresová část Schéma vazníku - V8 Výkres skladby střechy M 1: M 1: M 1: M 1: M 1:10 M 1:10 M 1:5 M 1:5 M 1:5 M 1:10 M 1:10 M 1:50 M 1: A 2 A 3 A 4 A 5 A 12 A 13 A 14 A 15 A 15 A 16 A 17 A 18,19 A 20 A 21 A 22,23 A 24,25 B 1 B 2 Prohlášení autora Výkresová část Souhrnná situace Půdorys 8NP Půdorys 7NP Půdorys 6,5,4,3NP Půdorys 2,1NP M 1:500 M 1: M 1: M 1: M 1: C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. (Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení) V Praze dne 18.května Podpis autora-bakalářské práce Tento dokument je nedílnou, povinnou součástí bakalářské práce i portfolia (titulní list) Interiér Výkresová část Půdorys hotelového pokojů Pohled B,C Pohled A,D Půdorys restaurace Situace Půdorys 8NP Půdorys 7NP Půdorys 6,5,4,3NP Půdorys 2,1NP M 1:50 M 1:50 M 1:50 M 1: M 1:500 M 1: M 1: M 1: M 1: E 1 E 2 E 3 E 4 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 M 1:500 D 1

3 OBSAH: OBSAH...2 VÝKRESOVÁ CÁST...3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje stavby Charakteristika stavby a její účel Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích...4 Bakalářský projekt 1.4. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby Údaje o podlahové ploše budovy SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Účel objektu...6 ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ Urbanistické a architektonické řešení stavby Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Dispoziční řešení Konstrukční a technické řešení stavby Vliv stavby a jejího užívání na životní prostředí Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Geodetický referenční polohový a výškový systém...9 Konzultant: Ing. Pavel Meloun Vypracoval: Viachaslau Filipenka LS 2011/ Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Instalace TZB Uspořadání staveniště Úspora energie a ochrana tepla...10 Ateliér Aulický - Aulická - Mikule - Kándl Strana 2

4 VÝKRESOVÁ ČÁST: A.1. Celková koordinační situace M 1:500 A.2. Pohled na střechu M 1: (Skladba střechy viz. Čast B - Statická) A.3. Severní pohled M 1: A.4. Východní a zapadní pohled M 1: A.5. Jižní pohled M 1: A.6. Půdorys 8NP M 1: A.7.Půdorys 7NP M 1: A.8.Půdorys 1NP M 1: A.9. Řez A-A I, C-C I M 1: A.10. Řez B-B I M 1: A.11. Půdorys základů M 1: A.12. Detail A - napojení na terén M 1:10 A.13. Detail B - přechod fasada / střecha M 1:10 A.14. Detail C - detail oplechování nadpraží a parapetu M 1:5 A.15. Detail D - přechod nekontaktní / kontaktní fasada M 1:5 Detail E - návaznost na terén M 1:5 A.16. Detail F - dřevěný styčnikový vazník M 1:10 (Schema vazníku viz. Čast B - Statická) A.17. Detail G - detail propojení podesty s nástupním ramenem M 1:10 detail mezipodesty M 1:10 detail zábradlí M 1:10 A.18. Tabulka výplní otvorů M 1:50 A.19. Tabulka výplní otvorů M 1:50 A.20. Tabulka klempířských výrobků M 1:10 A.21. Tabulka zamečnických výrobků M 1: A.22. Tabulka podlah M 1:5 A.23. Tabulka podlah M 1:5 A.24. Tabulka skladeb M 1:5 A.25. Tabulka skladeb M 1:5 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Okres: Kraj: Charakter stavby: Objednavatel: Stupeň dokumentace: Autor: Vedoucí práce: Konzultanti: Datum zpracování: 1.2. Charakteristika stavby a její účel Přestavba stávající Labské boudy Krkonoše - katastrální území Špindlerova Mlýna Trutnov Východočeský Přestavba FA ČVUT Projekt pro stavební povolení Viachaslau Filipenka Václav Aulický čast A - architektonicko-stavební část - Ing. Pavel Meloun část B - statická - Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. část C - technické zařízení budov - Ing. Eva Smažilová část D - realizace stavby - Ing. Michal Pánek část E - interiér - Akad.arch. Mojmír Průcha část F - požární bezpečnost - Ing. Ivana Rošetzká Květen 2012 Jedná se o objekt veřejného stravování a ubytování horský hotel Labská bouda. Je navržena přestavba stávajícího hotelu z roku 1975, který se nachází v první zóně Krkonošského národního parku v katastrálním území Špindlerova Mlýna. Jeho situování na planíně Lábské louky v nadmořské vyšce 1,321 metrů lze po stránce klimatické kvalifikovat jako vysokohorské s extrémními teplotními, sněhovýmí a větrnými podmínkami, konkrétně v teplotní oblasti - 21 C, se sněhovou vrstvou nad 2 metry a s rychlostí větru nad 120 km/hod. Jená se o hřebenovou oblast Krkonoš s častým zákazem vycházení v zimních měsících. Situování a tvarování stávajícího objektu nerespektovalo plně tyto okolnosti, což se projevilo negativním dopadem, jak na pohodu hostů a na provoz hotelu,tak i na stav stavebních konstrukcí a některých technologických zařízení.navrhované úpravy by měly tyto negativní vlivy výrazně zmírnit. Stávající Labská bouda je situována ve svahu, kolmo na vrstevnice. Objekt má 9 nadzemních podlaží, která se směrem dolů půdorysně zkracují. Nosná konstrukce byla navržena jako monolitický železobetonový skelet s jednosměrnými průvlaky a železobetonovými stropními deskami. Základy jsou navrženy jako ustupující betonové pasy v místech sloupů. Navrhovaná přestavba vychází z požadavků stanovených majitelem objektu. Přichází s úbytkem hmoty stávajícího hotelu, ale přesto se snaží maximálně respektovat provozy, dispozice a zachované konstrukce Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Pozemek se nachází na planíně Lábské louky ve hřebenovou oblastí Krkonoš (I. zona KRNAP) a patři ke katastrálnímu území Špindlerova Mlýna. Terén se svažuje směrem na vychod. Nadmořská výška pozemku 1321 m.n.m. BPV. Nejnižší místo cca 1300 m.n.m. Na parcele nejsou žadné objekty. Strana 3 Strana 4

5 1.4. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Geologický průzkum: na území dané lokality je granit. Tato oblast je součástí Českého masivu- krkonošsko-jizerského masivu. Hydrologický průzkum: v okolí stavby objektu Labské boudy se nachází vodní tok - Horní tok Labe, z tohoto důvodu je nutné dodržovat přísné zásady pro ochranu vodních toků, dále pak ochranu vodního zdroje. Příjezdová cesta na Labskou boudu vede z Horních Míseček na Zlaté Návrší ( Vrbatova Bouda) a pak dále po asfaltové silnici až k Labské boudě. Tato cesta od Vrbatovy boudy na Labskou Boudu po asfaltové silnici je i přístupná pro invalidní turisty. V současné době je voda do objektu přiváděna ze samostatneho vodního zdroje (trubní vodojem) a vede se pod chodníkem severozapadním směrem. Kanalizace řešena pomocí samostatní čističkou odpadních vod ktera se nachazí ve vychodní častí pozemku. Vedení VN proveděno pod chodnikem a vozovkou jížním směrem Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby Doba přestavby objektu není ovlivněna jinými vlivy Kapacity stavby prostorová charakteristika stavby Zastavěná plocha: 1446,4 m 2 Celková plocha 9NP: 997,8 m 2 Celková plocha 8NP: 1050,1 m 2 Celková plocha 7NP: 876,2 m 2 Celková plocha 6NP: 580,7 m 2 Celková plocha 5NP: 404,5 m 2 Celková plocha 4NP: 328,5 m 2 Celková plocha 3NP: 152,1 m 2 Celková plocha 2NP: 168,7 m 2 Celková plocha 1NP: 336,8 m 2 Obestavěný prostor 9NP: 2594,2 m 3 Obestavěný prostor 8NP: 2730,2 m 3 Obestavěný prostor 7NP: 2278,1 m 3 Obestavěný prostor 6NP: 9,8 m 3 Obestavěný prostor 5NP: 1051,7 m 3 Obestavěný prostor 4NP: 854,1 m 3 Obestavěný prostor 3NP: 395,4 m 3 Obestavěný prostor 2NP: 438,6 m 3 Obestavěný prostor 1NP: 875,6 m 3 2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Účel objektu Jedná se o přestavbu objektu ve vysokohorských podmínkach - hotelu Labská bouda. Stavajcí hotel má 79 pokojů, kapacitu 120 hostů. Jeho součástí jsou mimo jiné dvě restaurace, nabízí široké sportovní vyžití a též připojení k internetu. Navrhovaná přestavba vychází z požadavků stanovených majitelem objektu. Přichází s úbytkem hmoty stávajícího hotelu, ale přesto se snaží maximálně respektovat provozy. Navrhovaná kapacita hotelu 30 lůžek - 60 hostů Urbanistické a architektonické řešení stavby Cílem této práce bylo najít současný pohled na podobu objektu ve vysokohorských podmínkách nejen po stránce novodobých koncepcí stavebně technického řešení (především v oblasti ekologie),ale a to především po stránce hmotových proporcí a architektonického výrazu v maximální míře citlivé k okolnímu krajinnému rázu (I.zona KRNAP) i celkovému charakteru Krkonošské přírody. Tolik diskutovaná dnešní podoba stávající Labské boudy měla být zásadně změněna, jak výraznou redukcí jejího objemu, tak novým architektonickým pojetím, při čemž objekt nemusi být zcela odstraněn, ale ve větší či menší míře upraven. Navržené změny a úpravy by měly zlepšit aerodynamické vlastnosti objektu (nový tvar fasady), ekologické vlastnosti objektu (zaměna stávající olejové kotelny na elektrické vytapěni, využití alternativních zdrojů energie - větrné turbíny), tepelně technicke vlastnosti objektu (tepelně izolačni ochrana obvodového pláště), pohodlí hostů a využití hotelu (úpravy stavajících pokojů podle současných standardů, rozšíření atraktivní nabídky doplňkových služeb) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd k objektu je zajištěn pomocí zpevněné komunikace vedoucí z Horních Míseček (pouze na povolení správy KRNAP). U objektu se komunikace větví a zajišťuje tak i prostor pro otočení vozidel. V zimním období nemůže být kvůli extrémním klimatickým podmínkám využívána. Do samotného objektu se vstupuje přes zpevněnou plochu umístěnou před vstupem na terasu v 8.NP. V současné době je voda do objektu přiváděna ze samostatneho vodního zdroje (trubní vodojem) a vede se pod chodníkem severozapadním směrem. Kanalizace řešena pomocí samostatní čističkou odpadních vod ktera se nachazí ve vychodní častí pozemku. Vedení VN proveděno pod chodnikem a vozovkou jížním směrem Dispoziční řešení Hlavní vstup do objektu je z jižní strany. Nápln objektu: 9NP - technická zařízení objektu, 8NP - hlávní vstup, lyžárna, restaurace, kuchyň, konferenční mistnost, recepce hotelu, hotelové pokoje, 7NP - hotelové pokoje, sklady, zázemí kuchyně, 6NP - hotelové pokoje, sklad nabytku, 5NP - hotelové pokoje, sklad nabytku, 4NP - posilovna, sauna, 3NP - herna (stolní tennis), 2NP - herna (billiard), 1NP - vinárna (přístup z hotelů a zvenku), pujčovna horských kol (přístup zvenku) Strana 5 Strana 6

6 Konstrukční a technické řešení stavby Výkopy Objekt je založen na skále. ( Dle geologického průzkumu se zde nachází granit) - není nutno pažení. Výkopy budou prováděný pod uhlem 85 0 Základové konstrukce Stávající objekt horského hotelu Labská bouda je založen na základových pasech. Pasy jsou navržené pod stěnami i sloupy jelikož se objekt nachází ve složitých základových podmínkách. Stávající základové konstrukce zůstávají zachovány. Nova přístavba v zapadní častí objektu bude mit nové základy - ustupující betonové pasy v místech sloupů a kolmo navazujicí betonové pasy v místech přiček. Hydroizolace Objekt je od země izolován modifikovanými asfaltovými pásy 2x A400H. Jsou připevněný na vyrovnávací vrstvu betonu. Jsou chráněny ochrannou betonovou vrstvou. Nosná konstrukce Navržené stavební úpravy respektují základní stávající nosný systém objektu. Nosná železobetonová konstrukce budovy zůstává zachována - železobetonový skelet s obousměrnými průvlaky, stropní desky jsou železobetonové, obousměrně pnuté tl.200mm, železobetonové sloupy 250x750mm. Nejrozsáhlejší vnitřní úprava stavajícího objektu je ubouraní na šikmo a na celou vyšku stavajíci konstrukce objektu (vychodní čast) a spojené s tím vytvoření novych železobetonovych sloupu 250x750mm a propojení mezi sebou železobetonovych stropu ocelovymi tahla. Vertikální komunikace Vertikální komunikací v hotelu jsou nové. Schodiště jsou prefabrikované dvouramenné. Mezipodesty jsou oboustranně vetknuté do nosných zdí tl. 200 mm. Zábradlí je tvořeno nerezovými sloupky, kotvenými do stropní konstrukce shora. Vyplněno je nerezovými pruty, madlo je z hliníku.instalován evakuační výtah KONE s rozměry 1350 x 2400 mm a nakladní vytah KONE s rozměry 1x1600mm. Nová výtahová šachta bude železobetonová. Obvodový plášt V horní části je navržena nekontaktní fasada tvořena systémem úhlové stojaté dražky REINZINK (tytanzinek). Odtáh vzduchu z odvětrovácí mezery ve fasadě (rezpektivé ve střeše) ja řešen VZT zařizením. Obvodovou stenu tvoří železobeton tloušťky 180 mm. Tato skladba stěny se skladá z těchto vrstev: F1 - RHEINZINK systém úhlové stojaté dražky - bednění - OSB deska 24mm - odvětraný prostor 50mm - ochranná folie - tepelná izolace 180mm - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm Venkovní povrch je ve spodní části stavby řešen jako kontaktní fasada tvořena fasádním profilem WERZALIT. Tato skladba stěny se skladá z těchto vrstev: F3 - fasádní profil WERZALIT - struktura (240x18x3) Strana 7 - extrudovaný polysteren 3x60mm - asfaltová natavitelná hydroizolace - 2x - penětrační nátěr - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm F2 - SDK deska KNAUF protípož. 12,5mm - nosná kon-ce obkladu - parotěsná zábrana - tepelná izolace 180mm - větráný prostor 50mm - bednění - OSB desky 24mm - RHEINZINK - systém stojaté drážky Obvodová stěna přiléhla k terénu: (skladba od exteriéru) H1 - zásyp vykopu - ochranná stěna 125mm - betonové cihly - tepelná izolace XPS 180mm - asfaltová natavitelná hydroizolace - 2x - penětrační nátěr - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm Střešní plášt Původní plochá střecha byla nahrazena šikmou pultovou dřevenou střechou s krytinou z plechu, která přechází v zapadní a vychodní častí k terénu a v severní a jížni častí v obvodový plašt.střešní plášť je nesený styčnikovymí dřevenymí vazníkamí (zespodu kryté vrstvou OSB desek 18mm). Střešní krytina systém úhlové stojaté dražky REINZINK (titanzinek). S1 - RHEINZINK - systém stojaté drážky - strukturníoddělovací vrstva 8mm VAPOZINC - bednění - OSB deska 24mm - větraný prostor 70mm - pojistná folie (difuzní) DELTA FOX- MAX - tepelná izolace 230mm/latě /dřevěný styčnikový vazník - bednění - OSB deska 18mm Dělící konstrukce Příčky jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM 24 P+D (modulově tl.250mm) a 8 P+D (modulově tl.mm), ponechané stávající příčky jsou z dutých cihel M 25 a z plných cihel M 25. Skladby podlah Povrchové materiály a úpravy jsou voleny podle účelu místností a typu konstrukce. Všechny skladby podlah jsou těžké plovoucí. Budou prováděny podle předepsaných postupů výrobců. Okolo zdí jsou oddilatovány páskem Ethafoamu 10mm. Jednotlivé skladby podlah viz. Tabulky skladeb. Strana 8

7 Povrchové úpravy Povrchy jsou zvoleny podle druhu konstrukcí a účelu místností. U1 - omítka U2 - keramický obklad (v.0mm) U3 - keramický obklad (v.2000mm) U4 - sádrokartonový podhled U5 - neomítaný povrch Podhledové konstrukce Podhledy jsou tvořeny sádrokartonovými deskami o tloušt ce 12,5mm. Podhled je přichycen na CW profily a přes rychlozávěs Knauf kotven do vodorovné nosné konstrukce. Výplně otvorů Okna v obvodovém plášti jsou ze systému Reynaers.Vnější a vnitřní oplechování je hliníkové. Venkovní dveře v obvodovém plášti jsou ze systému Reynaers. Interiérové dveře jsou dřevěné s povrchovou úpravou. Bližší popis výplní otvorů viz tabulka A.18 a A.19. Doplňkové konstrukce Klempířské a zámečnické výrobky viz tabulky A.20 a A.21. Tepelně technické řešení Objekt je chráněny tepelnou izolací Isover Orsil. Druh minerální izolace je volen podle typu fasády. Pro kontaktní zateplovaní systém je volen extrudovaný polysteren. Na nekontaktní plášt je použita tepelná izolace Isover Orsil NF 333 tl. pro fasády s větranou mezerou. Tloušt ky tepelných izolací jsou navrženy v takové tlouš tce, aby skladba vyhovovala požadovaným hodnotám na součinitele prostupu tepla. Na železobetonovou konstrukci je potřeba tloušt ka 180mm. Pro zateplení střechy jsou zde desky isover Orsil tloušt ky 230mm. Do jednotlivých skladeb podlah jsou navrženy desky minerální izolace systému Styrofloor tloušt ka vrstvy je volena podle celkové skladby podlahy. Viz. tabulka skladeb Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění životního prostředí ani k nadměrné hlukové zátěži v dané lokalitě Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Viz samostatná technická zpráva Realizace staveb, část D 2.2. Mechanická odolnost a stabilita Viz samostatná zpráva Staticka, část C 2.3. Požární bezpečnost Požární zabezpečení objektů je v souladu s normou Viz. samostatná technická zpráva Požární zabezpečení, část F 2.4. Instalace TZB Viz samostatná zpráva Technické zařízení budov, část C 2.5. Uspořadání staveniště Viz samostatná technická zpráva Realizace staveb, část D 2.6. Úspora energie a ochrana tepla podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Všechny skladby splňují požadované a doporučené hodnoty Program Teplo 2011 (viz příloha) Tepelně technické posouzení konstrukcí podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Všechny skladby splňují požadované a doporučené hodnoty Program Teplo 2011 (viz příloha) Vliv stavby a jejího užívání na životní prostředí Objekt se nachází v první zóně Krkonošského národního parku. Proto je zde požadavek na zvýšenou bezpečnost a šetrnost k okolí stavby. Průběh prací při realizaci a pozdější provoz stavby by neměl ohrožovat životní prostředí Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Celá budova je bezbariérová, v hlavních částech jsou dveře šíře mm, které jsou řešeny bezprahově. Stavba je téměř na terénu, tak není třeba vyrovnávacích ramp Geodetický referenční polohový a výškový systém Úroveň +-0,000 = 1321 m n.m. s použitím výškového systému Balt po vyrovnání. Strana 9 Strana 10

8 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2011 Název úlohy : S1 skladba střechy Zpracovatel : Viachaslau Filipenka Zakázka : Datum : TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 4.93 m2k/w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 6.1E+0009 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 59.7 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 4.0 h KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Strop, střecha - tepelný tok zdola W/m2K Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 8.52 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 OSB desky 0,0180 0,1300 1,0 650,0 50, Orsil L 0,2300 0,0480 1,0 50,0 1, Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 OSB desky Orsil L --- Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.10 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 10.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 85.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 75.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 1.459E-0007 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 2011

9 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN (2011) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat S1 skladba střechy Návrhová vnitřní teplota Ti: 9,0 C Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 10,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -21,0 C Teplota na vnější straně Te: -21,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 10,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 70,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 OSB desky 0,018 0,130 50,0 2 Orsil L 0,230 0,048 1,1 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,901 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,952 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = 0,50 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,20 W/m2K Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vyloučení povrchové kondenzace. U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN ) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2011 Název úlohy : F1 skladba fasady Zpracovatel : Viachaslau Filipenka Zakázka : Datum : KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Skladba konstrukce (od interiéru) : Stěna W/m2K Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Sádrová omítka 0,0 0,5 0,0 1300,0 10, Železobeton 3 0,1 1, ,0 2500,0 32, Orsil L 0,1 0,0480 1,0 50,0 1, Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 Sádrová omítka Železobeton Orsil L --- Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 85.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 %

10 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 3.87 m2k/w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 3.2E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 9.3 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN (2011) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat F1 skladba fasady Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -21,0 C Teplota na vnější straně Te: -21,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Sádrová omítka 0,010 0,570 10,0 2 Železobeton 3 0,180 1,740 32,0 3 Orsil L 0,180 0,048 1,1 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,785 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,940 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = 0,75 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,25 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN ) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 4.252E-0008 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 2011

11 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2011 Název úlohy : F2 skladba fasady Zpracovatel : Viachaslau Filipenka Zakázka : Datum : KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Skladba konstrukce (od interiéru) : Stěna W/m2K Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Sádrokarton 0,0 0, ,0 750,0 9, Uzavřená vzduc 0,0 0, ,0 1,2 0, PE folie 0,0001 0, ,0, , Orsil L 0,1 0,0480 1,0 50,0 1, Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 Sádrokarton Uzavřená vzduch. dutina tl. mm PE folie Orsil L --- Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 85.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 3.99 m2k/w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 7.8E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 34.5 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 2.6 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 1.747E-0008 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 2011

12 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN (2011) Název konstrukce: F2 skladba fasady Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -21,0 C Teplota na vnější straně Te: -21,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Sádrokarton 0,015 0,220 9,0 2 Uzavřená vzduch. dutina tl. 10 0, 0,588 0,1 3 PE folie 0,0001 0, ,0 4 Orsil L 0,180 0,048 1,1 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr = 0,785 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,942 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = 0,75 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,24 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN ) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software

13 SITUACE LEGENDA: NAVRŽENÝ OBJEKT HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU 793/24 CHODNIKY, SILNICE STÁVAJÍCÍ ROZSAH STAVBY PŘÍPOJKA SILNOPROUD PŘÍPOJKA KANALIZACE PŘÍPOJKA VODOVOD VSTUP DO OBJEKTU VJEZD DO GARAŽE 793/ /31 Ú.T. + 0,000=1321m.n.m. P.T.+0,=1411m.n.m. Ú.T. + 0,000=1321m.n.m. P.T.+1,050=1411m.n.m. 793/32 793/33 793/ ,000 = 1321 m.n.m. 793/3 793/23 793/34 Ú.T.-4,=1316,9m.n.m. P.T.-3,000=1318m.n.m SMĚR NA ZLATE NÁVRŠI PŘIPOJOVACÍ KOMUNIKACE OBJEKT- HOTEL LABSKÁ BOUDA 793/19 793/23 793/ PŘIPOJOVACÍ KOMUNIKACE 17 Ú.T.-17,500=1303,5m.n.m. P.T.-16,=1304,1m.n.m. - 17,500 = 1303,5 m.n.m. Ú.T.-21,000=1300m.n.m. P.T.-19,600=1301,4m.n.m Ú.T.-21,360=1299,6m.n.m. P.T.-20,=1300,9m.n.m ČOV /37-21,000 = 1300 m.n.m. ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV /2 793/38 793/19 794/2 793/20 794/2 ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:500 VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: CELKOVÁ KOORDINAČNÍ SITUACE A.1.

14 ÚSTAV: POHLED NA STŘECHU -4,050 LEGENDA POPISŮ: K1 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z2 Z1 - Z8 ZÁMEČNICKÉ PRVKY -3,850-2,050 Z1 K1 +0,000 F2 TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLAŠT S NEKONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM - Rheinzink-systém stojaté drážky 0,8mm - bednění-osb desky 24mm - odvětraný prostor 50mm - tepelná izolace 180mm/nosná kon-ce obkladu - parotěsná zábrana - hliníková kon-ce 195mm - SDK KNAUF 15mm protípož. S1-4, (1316,9 m.n.m.) -1,240 S2 +0,000 +0,000 Z1 S1 +0,000 (1321 m.n.m.) +2,680 S1 S2 STŘECHA - Rheinzink-systém stojaté drážky 0,7mm - strukturní oddělovací vrstva 8mm - bednění-osb deska 24mm - větraný prostor 70mm - pojistná folie (difuzní) - tepelná izolace 230mm/dřevěný vazník - OSB deska 18mm STŘECHA - Rheinzink-systém stojaté drážky 0,7mm - strukturní oddělovací vrstva 8mm - bednění-osb deska 24mm - větraný prostor 70mm - pojistná folie (vodotěsna) - tepelná izolace/krokve 240mm - OSB desky 18mm - parozábrana - meziprostor / hliníková kon-ce - vnitřní podhled - SDK desky 12,5mm 1% +6,850 +3,750 +4,500 +6, o 68 o 4 o 4o 13 o 13 o F2 +6,850 +6,850 F2 +0,000 (1321 m.n.m.) +3,250-21,000 (1300 m.n.m.) +8,500 +7,200 +6,850 1% -15,420 Z6-16,500 +1, +2,400-18,280-17,000-17,500 Z3 +0,000 (1321 m.n.m.) -14,750 S2 +0,050 Z3-18,350 Z7 K1-17,500 (1305,5 m.n.m.) -15,250 ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV F2-15,750 VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS ,360-19,400-18,350 Z8-16,250 STAVBA: VÝKRES: MEŘÍTKO: M 1: ČÍSLO POHLED NA STŘECHU VÝKRESU: A.2.

15 ÚSTAV: SEVERNÍ POHLED LEGENDA POPISŮ: - 4 OKNA D15 DVEŘE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z1 - Z8 ZÁMEČNICKÉ PRVKY F1 TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLAŠT S NEKONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM - Rheinzink-systém úhlové stojaté dražky - bednění-osb deska 24mm - odvětraný prostor 50mm - tepelná izolace 180mm/nosná kon-ce obkladu - ŽB stěna 180mm - sádrová vnitřní omítka 10mm F2 +4,500 O3 +6,350 +2,200 4 o 4 o +6,850 +5, +5, +4,500 +3,750 +8,580 O6 3 +2, o +6,850 +5, F2 +3,250 +2,400 F2 F3 TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLAŠT S NEKONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM - Rheinzink-systém stojaté drážky - bednění-osb desky 24mm - odvětraný prostor 50mm - tepelná izolace 180mm/nosná kon-ce obkladu - parotěsná zábrana - hliníková kon-ce 195mm - SDK KNAUF 15mm protípož. TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLAŠT S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM - Werzalit-fasádní profil (240x18x3) - ochranná folie - extrudovaný polysteren 3x60/nosná kon-ce obkladu - 2x asfaltový pas - ŽB stěna 180mm - sádrová vnitřní omítka 10mm O5 O4 +1, Z6 4 O6 57 o +0, +0,050 +0, ÚT ±0, m.n.m. 68 o -0, F1 O5 O4 F3-2, O3-3, 2-5, O3-6, F1 O5 1-8, F3-9, O5 1-11, F , F3-13,400-14,360-14,750-15,420-15, , 0 Z7-16,400 Z6 D15-15,750-16,250-17,000-16,400 4 o F3-18, ,350 F2-18, Z8-19,400-21,360 ÚT -21,000 (1300 m.n.m.) ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1: VÝKRES: ČÍSLO SEVERNÍ POHLED VÝKRESU: A.3.

16 VÝCHODNÍ POHLED ZAPADNÍ POHLED LEGENDA POPISŮ: D12-16 DVEŘE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z1 - Z9 ZÁMEČNICKÉ PRVKY F2 TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLAŠT S NEKONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM - Rheinzink-systém stojaté drážky - bednění-osb desky 24mm - odvětraný prostor 50mm - tepelná izolace 180mm/nosná kon-ce obkladu - parotěsná zábrana - hliníkova kon-ce 195mm - SDK KNAUF 15mm protípož ,350 +6,850 +6,500 +8,580 +7,200 F3 TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLAŠT S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM - Werzalit-fasádní profil (240x18x3) - ochranná folie - extrudovaný polysteren 3x60/nosná kon-ce obkladu - 2x asfaltový pas - ŽB stěna 180mm - sádrová vnitřní omítka 10mm +2,650 +4,500 +2,400 +4, +4,500 S1 STŘECHA - Rheinzink-systém stojaté drážky - strukturní oddělovací vrstva 8mm - bednění-osb deska 24mm - větraný prostor 70mm - pojistná folie (vodotěsna) - tepelná izolace 230mm/dřevěný vazník - OSB deska 18mm Z1 +1, Z3 +1, +1, Z3 +1, Z1 Z2 Z2 ÚT ±0,000 (1321 m.n.m.) +0,050 +0,050 ÚT ±0,000 (1321 m.n.m.) -1, D14 F3 D14 D F2-14,750 Z6-15,400-15,250-15,750 Z7-16,400-16,250-17,000-17,500-18,350-18,980 Z8 D16 D16 ÚT -21,000 (1300 m.n.m.) -21,360 F2 ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1: VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: VÝCHODNÍ A ZADADNÍ POHLED A.4.

17 68 o ÚSTAV: JIŽNÍ POHLED LEGENDA POPISŮ: - 3 OKNA D3 - D13 DVEŘE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z1 - Z2 ZÁMEČNICKÉ PRVKY F1 TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLAŠT S NEKONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM - Rheinzink-systém úhlové stojaté dražky - bednění-osb deska 24mm - odvětraný prostor 50mm - tepelná izolace 180mm/nosná kon-ce obkladu - ŽB stěna 180mm - sádrová vnitřní omítka 10mm +3,250 +2, o +6,850 +5, +4, F2 O6 4 O6 +8,580 +5, 3 +4,500 +2, o D3 +1,050 Z1 +6,850 +5, +3,750 4 o 4 o +6,350 +2,200 O3 O4 O5 F2 F2 F3 TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLAŠT S NEKONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM - Rheinzink-systém stojaté drážky - bednění-osb desky 24mm - odvětraný prostor 50mm - tepelná izolace 180mm/nosná kon-ce obkladu - parotěsná zábrana - hliníková kon-ce 195mm - SDK KNAUF 15mm protípož. TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLAŠT S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM - Werzalit-fasádní profil (240x18x3) - ochranná folie - extrudovaný polysteren 3x60/nosná kon-ce obkladu - 2x asfaltový pas - ŽB stěna 180mm - sádrová vnitřní omítka 10mm ÚT ±0, m.n.m. +0, ±0,000 +0, -0,970 F1-1,240-0, 68 o -2,050 Z2 F3-2,050 O4 O5 D13-2, -4, -3,850-4,050-3, O3 2-5, -6, O3 F1 1 O5 F3-8, -9, 1 O5-11, -12, 0 0 F1-13,400 F3-15, ,400 F2 ÚT -21,000 (1300 m.n.m.) ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1: VÝKRES: ČÍSLO JIŽNÍ POHLED VÝKRESU: A.5.

18 ÚSTAV: PŮDORYS 8 NP A O5 O4 O3 Z4 Z x x ,500 +1,500 K3 K3 K O5 O4 O K3 K3 K3 K D D11-P D4-L P P ± O7 O7 O7 O7 O7 O8 O8 O7 O7 O7 O P3 P3 P3 P D1-L D1-L ±0.000 D6 D1-L F F2 B D2-L D2-P D2-L D2-P D2-L D2-P D1-L P P2 P D2-L D2-L 8.29 D1-L D2-P D2-L D1-L D2-P P D2-P D2-L D ± D8 ±0.000 ±0.000 D D8 D10-L D10-P P D2-P 8.26 ± P P P P P P3 175 P2 D2-P D2-L D2-L D D1-L D1-L D1-L P2 200 D1-L 8.11 B I 435 D1 250 P7 Z D1-L D1-L D1-L 8.26 P D2-P ±0.000 P P2 Z ± P x 158 x x 158 x , Z Z3 Z2 Z1 ± P P2 K1 0() 0() 8.34 ±0.000 P P ± P ±0.000 P K3 P O D1-L 8.04 F2 F A I ±0.000 P LEGENDA MÍSTNOSTÍ 8 NP Č. MÍSTNOSTÍ MÍSTNOST PLOCHA [m 2 ] PODLAHA STĚNY STROP 8.01 Chodba 77,5 U1 U4 U1 U Restaurace 98,7 U1-4 U Lyžarna 20,1 U1-4 U Dílna 12,0 P2 U2 U Varna 27,0 P2 U2 U Vyčep/kavova kuchyň 6, Kancelař 12,9 U1 U Čista přípravna 12,9 P2 U2 U Mytí nadobí 5,6 P2 U2 U Mytí nadobí 4,9 P2 U2 U Denní sklad 4,6 U1 U Chodba 9,7 U1 U WC 2,0 P2 U2 U Úklid 2,5 P2 U2 U Vytahova šachta 3,1 P5 U5 U Schod. prostor 18,6 U1 U Recepce 58,7 U1 U Zázemí recepce 13,9 U1 U WC, sprcha 3,8 P2 U2 U Úklid 2,0 P2 U2 U WC - muži 11,4 P2 U2 U Umývárna - muži 5,8 P2 U2 U WC - invalidy 4,9 P2 U2 U WC - ženy 7,5 P2 U2 U Umývarna - ženy 4,6 P2 U2 U Hotelový pokoj 25,8 P3 U1 U Koupelna 5,5 P2 U3 U WC 2,3 P2 U3 U Předsín 3,6 U1 U Chodba 62,9 U1 U Konfer. místnost 119,3 U1 U Místnost TZB 26,7 U1-4 U Vytahova šachta 5,7 P5 U5 U Terasa 555,4 P4 LEGENDA MATERIÁLŮ: LEGENDA POPISŮ: - P4 - O7 D1 - D10 K1 Z1 - Z4 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETON POROTHERM 24 P+D 372X240X238mm POROTHERM 8 P+D 497x80x238mm (tuhé připojení ke stropní kon-ce) OBVODOVÝ PLAŠT (dle skladby) SDK PŘÍČKA KNAUF 75mm SKLADBY PODLAH OKNA DVEŘE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ZÁMEČNICKÉ PRVKY ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1: VÝKRES: ČÍSLO PŮDORYS 8NP VÝKRESU: A.6.

19 LEGENDA MÍSTNOSTÍ 7 NP LEGENDA MATERIÁLŮ: PŮDORYS 7 NP B F3 O5 O D , D P D D K Z2 13 x 158 x x 158 x 326-2, , Č. MÍSTNOSTÍ MÍSTNOST PLOCHA [m 2 ] PODLAHA STĚNY STROP 7.01 Terasa 63,4 P Garaž 21,3 P6 U1 U4 P6 U1 U Garaž 18,4 P6 U1 U Odpadky 15,2 P6 U1 U Garaž 39,4 P5 U1 U Dílna 9, Skladnik 9,0 U1 U Sklad nápojů 18,0 P2 U1 U Chodba 45,5 U1 U Vytahova šachta 2,7 P5 U5 U Obaly 14,3 U1 U Schod. prostor 18,6 U1 U Strojovna chlazení 5,2 P2 U1 U Chladirna masa 7,2 P2 U1 U Hruba přip. masa 12,3 P2 U2 U Chladirna tuku 12,6 U1 U Sklad zeleniny 9,4 U1 U Hrubá přípr. zeleniny 9,3 U1 U Sklad potravin 19,3 U1 U Chodba 4,1 U1 U Špinavé prádlo 8,0 U1 U Čisté prádlo 8,0 U1 U Prádelna 17,2 P2 U2 U Pokoj pro zamestn. 25,8 P3 U1 U Sprchy-zamestnance 5,5 P2 U3 U WC-zamestnance 2,3 P2 U2 U Předsín 3,6 U1 U Chodba 55,7 U1 U Hotelový pokoj 25,8 P3 U1 U Koupelna 5,5 P2 U3 U WC 2,3 P2 U2 U Předsín 3,6 U1 U Vytahova šachta 5,7 P5 U5 U Místnost TZB 26,7 U1 U Pokojska,sklad pradla 13,4 U1 U Úklid 4,6 P2 U2 U Sklad čisticish prostř. 8,6 P4 U1 U4 - P4 - O9 D1 - D14 K1 - Z1 - Z5 F2 - F3 H1 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETON POROTHERM 24 P+D 372x240x238mm POROTHERM 8 P+D 497X80X238mm (tuhé připojení ke stropní kon-ce) OBVODOVÝ PLAŠT (dle skladby) TEPELNÁ IZOLACE - XPS 180mm SDK PŘÍČKA KNAUF 75mm LEGENDA POPISŮ: HYDROIZOLACE PROSTÝ BETON SKLADBY PODLAH OKNA DVEŘE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ZÁMEČNICKÉ PRVKY OBVODOVÝ PLAŠT SKLADBA STĚNY PŘILÉHLÉ K TERÉNU A P , , -3, F P P3 P3 P3 P D1-L D1-L , , D1-L ,000 P D1-L 7.30 D2-L D2-P D2-L D2-P D2-P , D2-P D2-L D2-P D2-L D2-L D1-L D1-L D1-L D1-L P2 P2 P P D2-L P2 P2 D1-L D1-L D2-P D2-L D2-P D2-L D2-P D2-L D1-L D1-L D D ,000-3, , , F , D2-P P D2-L Z P7 P ,500 Z P2 K ± P K P K P K P D1-L P3 D2-P P K K3 D1-L D1-L D1-L F D1-L , Z4 Z5 20 x x 300-1, D1-L H A I O5 O B I ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1: VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: PŮDORYS 7NP A.7.

20 PŮDORYS 1 NP A F2 F D16-L D16-P F D1-L 24 x 160 x 300 D2-L D2-L D2-L D2-L (2200) Z ,000 P ,000 P5 K P5 P8 970 H1 D2-P P5 D2-P P5 P D B B I P5 300 Z5 H P P P7-19, A LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1 NP Č. MÍSTNOSTÍ MÍSTNOST PLOCHA [m 2 ] PODLAHA STĚNY STROP P5 - P8 0 D1 - D16 ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: STAVBA: 1.01 Chodba 5, Schod. prostor 18, Vytahova šachta 5, Místnost TZB 26, Vinárna 130, WC - muži 6, LEGENDA POPISŮ: WC - ženy 10,9 Sklad napoju 20,1 Šatna zaměstnan. 9,9 Sprcha 3,5 WC 3,6 Úklid 2,9 WC 3,2 Půjčovna 65,3 SKLADBY PODLAH OKNA DVEŘE - K3 Z8 F2 - F3 H1 P6 U1 U4 P7 U1 U4 P5 U5 U5 P5 U1 U4 P5 U1-4 U4 P8 U2 U4 P8 U2 U4 P5 U1-4 U4 P5 U1 U4 P8 U3 U4 P8 U2 U4 P8 U2 U4 P8 U2 U4 P5 U1-4 U Chodba 12,1 P5 U1-4 U4 ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ZÁMEČNICKÉ PRVKY OBVODOVÝ PLAŠT SKLADBA STĚNY PŘILÉHLÉ K TERÉNU Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ LEGENDA MATERIÁLŮ: STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETON POROTHERM 24 P+D 372X240X238mm POROTHERM 8 P+D 497x80x238mm (tuhé připojení ke stropní kon-ce) OBVODOVÝ PLAŠT (dle skladby) TEPELNÁ IZOLACE - XPS 180mm HYDROIZOLACE PROSTÝ BETON DATUM: MEŘÍTKO: LS 2012 M 1: VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: PŮDORYS 1NP A.8.

21 LEGENDA MATERIÁLŮ: ŘEZ A-AI +8,580 ŽELEZOBETON TEPELNÁ IZOLACE - XPS 180mm BETON PROSTÝ ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP POROTHERM 24 P+D 372x240x238mm KAMENIVO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TERÉN OBVODOVÝ PLAŠT (dle skladby) ZÁSYP VÝKOPU o 13 S1 +8,230 S1 S1 +6,850 C +6,850-6, -7, , PT -0, P4 UT ±0,000 (1321 m.n.m.) ,515 ±0,000-0, ,365-0,215-1,300-1,450-1,415 OKNA D1 - D13 DVEŘE K1 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z1 - Z4 ZÁMEČNICKÉ PRVKY H1 SKLADBA STĚNY PŘILÉHLÉ K TERÉNU S1 SKLADBA STŘECHY F2 OBVODOVÝ PLAŠT D17-1,865 detail A P5-0,065 SKLADBY PODLAH , -6, , ,165 - P6 F , , D , ,050-6, ,950-8, -9, -9, -9,300-9,000-9, -9,200-9,300-9,350-10, D D , -12, -12,300-13, D ,000 4NP -14,180 ŘEZ C - CI detail F ,330-5, ,200 +3, D ,000 1NP P6 80 P ,720-5, , D , ,300 D , P5 D8-3,000 7NP -9,000 5NP -18,000 2NP -18, D , o +3,000 +2,300 D8 D8 ±0,000 8NP -6,000 6NP -15,000 3NP -15, +2, +3,250 o C I F2 UT -21,000 (1300 m.n.m.) +2, LEGENDA POPISŮ: +4, 57 +3,000 9NP , F , R ,500 +4,500 4o R HYDROIZOLACE S1 1 4o ,350 S1 B -23,400-23,550-24,200 ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV -24,350 ÚSTAV: -25,990 VEDOUCÍ ÚSTAVU: -26,140 VEDOUCÍ PROJEKTU: BI KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: STAVBA: VÝKRES: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEZ A-AI, C-CI DATUM: MEŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: LS 2012 M 1: A.9.

22 LEGENDA MATERIÁLŮ: ŘEZ B-BI TEPELNÁ IZOLACE - XPS 180mm ŽELEZOBETON ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP BETON PROSTÝ KAMENIVO A POROTHERM 24 P+D 372x240x238mm +6,850 ZÁSYP VÝKOPU OBVODOVÝ PLAŠT (dle skladby) +6,350 detail F HYDROIZOLACE S1 +5, LEGENDA POPISŮ: , ,815-21,065 P5-21,000 1NP 4 OBVODOVÝ PLAŠT F ,250-15,750 P8-17,500-17,810 H x1 67x ,250-16,500-18, , ,750-18, P KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 1 Z6 10x x30 0 P6 K1 - K ,500-16, 0 x30 10x Z5 21 SKLADBA STŘECHY D1 0 x30 10x -19,500 ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV -19, ÚSTAV: -21,815 VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: 300 H1-18, , ,400 K , O4-13, 0 x30 10x Z ,000 2NP D1 detail E -17,500-10,500 10x x , S1 F1 P ,400-15,300 DVEŘE Z , x x K3 2-15,000 3NP D , , -12, ,400-13, D1 - D13 O4-10, 0 x30 10x Z5 61 SKLADBA STĚNY PŘILÉHLÉ K TERÉNU Z , x x ,000 4NP D1-11, 300 K3-9, -7,500-7, 0 x30 10x Z , ,400-9,300 O4 detail D 600-9, detail G H1 Z ,000 5NP F D1-8, 300 K3 116 O4 10x x , K3 2-6,300 OKNA O4-4, 0 x30 10x Z5 101 K3-4, ,400-6, , - 4 Z ,000 6NP D1-5, 300 K3 O4 10x x , O , ,400-3, , KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: AI ZÁMEČNICKÉ PRVKY F1-1,500-1, 0 x30 10x Z5 121 Z1 - Z7 Z ,000 7NP D1-2, 300 K , , O4 10x x30 0 SKLADBY PODLAH 200-0,300 K ,400 detail C O4 +1,300 0 x30 10x Z5 141 Z4 +1, , ±0,000 8NP 10x x D1 +0, F K ,300 +2,200 Z , O4 1 +2, ,000 9NP - P ,440 S ,110 detail B SDK PŘÍČKA KNAUF mm TERÉN STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ,580 STAVBA: VÝKRES: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEZ B-BI DATUM: MEŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: LS 2012 M 1: A.10.

23 ZÁKLADY ,300-0,450-0,300-0, ,300-0,450 D ,065-1, ,165-1,865-1,865-2,365-1,165-1,865-1,865-2,365-0,065-1,265-0,065-1, ,065-1, ,065-0, - 0, - 0, - 1,265-1,265-0,065-0, - 0, - 1, ,065-1, ,065-0, - 0,065-0, - 0, - 1, D I LEGENDA MATERIÁLŮ: TEPELNÁ IZOLACE - XPS 180mm ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP KAMENIVO TERÉN ZÁSYP VÝKOPU HYDROIZOLACE POROTHERM 24 P+D OBVODOVÝ PLAŠT (dle skladby) ŘEZ D-D I ,165-1,865-2,365-2,515 +0, ,065-0, -1,265-1,415 detail A ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1: VÝKRES: ČÍSLO PŮDORYS ZÁKLADŮ VÝKRESU: A.11.

24 DETAIL NAPOJENÍ NA TERÉN - RHEINZINK systém úhlové stojaté dražky - strukturní dělicí vrstva - hydroizolace - asfaltový pas - bednění - OSB deska 24mm - odvětraný prostor 50mm - tepelná izolace 180mm/dřevěná kon-ce - dřevěná konstrukce - SDK předstěna/tepelná izolace 50mm 57 o - ocelova styčnikova deska GANG-HAIL - keram. dlažba 10mm / system. hydroizolační sparovaní - systemova hydroizolační lepíci stěrka 5mm - ochranna betonova mazanina 50mm - 2x asfaltový pas - penětrační nátěr - podkladní beton mm - štěrkový zasyp mm - terén - kotvění - pozinkovaný uhelník kotvění - tepelná izolace XPS mm venkovní pojezdová plocha pro vozidla do 3,5t - dlažba 80mm - kladecí vrstva (4-8mm) 30mm - drcené kamenivo (8-16mm) mm - drcené kamenivo (16-32mm) 200mm - terén - hydroizolace / asfaltovy pas ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:10 VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: DETAIL A A.12.

25 DETAIL - PŘECHOD FASADA / STŘECHA Větraná konstrukce střechy: - RHEINZINK systém úhlové stojaté dražky - strukturní dělicí vrstva VAPOZINC 8mm - bednění - OSB deska 24mm - odvětraný prostor 70mm - pojistná folie (difuzní) - tepelná izolace 230mm / latě / styčnikový vazník - bednění - OSB deska 18mm - styčnikový vazník 80x200mm - ocelova styčnikova deska GANG-HAIL - kotvění - pozinkovaný uhelník Větraná konstrukce fasady - 445mm: - RHEINZINK systém úhlové stojaté dražky - těsnicí folie - exterier - zatahovací pas - bednění - OSB deska 24mm - odvětraný prostor 50mm - tepelná izolace 180mm/nosná kon-ce obkladu - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm - kotvění - hmoždinka - kotvění - uhelník - ram okna - hliník ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: STAVBA: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: MEŘÍTKO: LS 2012 M 1:10 VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: DETAIL B A.13.

26 DETAIL OPLECHOVÁNÍ NADPRAŽÍ A PARAPETU Větraná konstrukce fasady - 445mm: - RHEINZINK systém úhlové stojaté dražky - bednění - OSB deska 24mm - odvětraný prostor 50mm - ochranná folie - tepelná izolace 180mm - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm - těsnicí folie - exterier DETAIL OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ 10 - parapetní deska ram okna - hlinik - kotvění - hmoždinka kotvění - uhelník - ram okna - hlinik - děrovaný pás - zatahovací pas - PUR pěna - parapetní deska - distanční profil - těsnicí folie - interier - parapet ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: - krytí ostění Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka parapet ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ zásuvná kapsa s jistícím ramenem - těsnicí folie - exterier DATUM: LS tepelná izolace STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:5 - těsnicí folie - exterier - děrovaný pas VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: DETAIL C A.14.

27 DETAIL - NÁVAZNOST NA TERÉN DETAIL - PŘECHOD NEKONTAKTNÍ / KONTAKTNÍ FASADA - fasádní profil WERZALIT - nosná kon-ce obkladu - tepelná izolace XPS 3x60mm - přitavený asfaltový pas - 2x - penětrační nátěr - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm Větraná konstrukce fasady - 435mm: - RHEINZINK systém úhlové stojaté dražky - bednění - OSB deska 24mm - odvětraný prostor 50mm -ochranná folie - tepelná izolace 180mm - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm zásyp vykopu - ochranná stěna 125mm - betonové cihly - tepelná izolace XPS 180mm - asfaltová natavitelná hydroizolace - 2x - penětrační nátěr - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm - lamínatova plovoucí podlaha 8mm - pružna podložka MIRELON 2mm - bet. mazanina (vyztužena kari-sití) 50mm - separační PE folie - kročejová izolace STYROFLOOR 30mm - ŽB stropní deska 200mm - omítka 10mm Nevětraná konstrukce fasady 380mm: - fasádní profil WERZALIT - struktura (240x18x3) - nosná kon-ce obkladu - extrudovaný polysteren 3x60mm - asfaltová natavitelná hydroizolace - 2x - penětrační nátěr - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:5 VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: DETAIL E - D A.15.

28 DETAIL - STYČNIKOVÝ DŘEVĚNÝ VAZNÍK - STŘECHA - RHEINZINK systém úhlové stojaté dražky - strukturní dělicí vrstva VAPOZINC 8mm - bednění - OSB deska 24mm - odvětraný prostor 70mm - pojistná folie (difuzní) - tepelná izolace 230mm / latě / styčnikový vazník - bednění - OSB deska 18mm - styčnikový vazník 80x200mm - ocelova styčnikova deska GANG - HAIL - styčnikový vazník 80x200mm - ocelova styčnikova deska GANG-HAIL - kotvění - pozinkovaný uhelník ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:10 VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: DETAIL F A.16.

29 DETAIL PROPOJENÍ PODESTY DETAIL MEZIPODESTY DETAIL ZÁBRADLÍ S NÁSTUPNÍM RAMENEM 40 madlo - hliník zábradlí - hliník - keram. dlažba 8mm - lepidlo 2mm - bet. mazanina (vyztužena kari-sití) 50mm - separačni PE folie - kročejová izolace STYROFLOOR 30mm - ŽB stropní deska 200mm - omítka 10mm prefa schody kotevní deštičky pryžová podložka - keram. dlažba 8mm - lepidlo 2mm - ŽB stropní deska 180mm - omítka 10mm kotevní kapsa trn pryžová podložka ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Pavel Meloun Viachaslau Filipenka ČÁST A - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:10 VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: DETAIL G A.17.

30 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ OZN. SCHÉMA ROZMĚRY POPIS POČET OZN. SCHÉMA ROZMĚRY POPIS POČET Stavební otvor: vyška 1460 (okno obvodového pláště, pasové) Výrobní rozměr okna: Okno: hliníkové, dvoukřídlé, symetrické, otvíravé - otočné, sklopné. Výrobce: Reynaers CW50 Zasklení: izolační dvojsklo Kování: dodávané výrobcem 9NP: 2 8NP: 40 7NP: 26 6NP:18 5NP:10 O Stavební otvor: vyška 1460 (okno obvodového pláště, pasové) Výrobní rozměr okna: Okno: hliníkové, jednokřídlé, neotvíravé. Výrobce: Reynaers CW50 Zasklení: izolační dvojsklo Kotvení: pomocí uhelníku 8NP: 2 7NP: 2 Celkem: x NP: x1400 Celkem: Stavební otvor: vyška 1460 (okno obvodového pláště, pasové) Výrobní rozměr okna: x1400 Okno: hliníkové, jednokřídlé, neotvíravé. Výrobce: Reynaers CW50 Zasklení: izolační dvojsklo Kotvení: pomocí uhelníku 9NP: 2 8NP: 40 7NP: 26 6NP:20 5NP:12 4 NP: 4 O Stavební otvor: vyška 1460 (okno obvodového pláště, pasové) Výrobní rozměr okna: 510x1400 Okno: hliníkové, jednokřídlé, neotvíravé. Výrobce: Reynaers CW50 Zasklení: izolační dvojsklo Kotvení: pomocí uhelníku 8NP: 2 7NP: 2 5NP: 2 4NP: 2 Celkem: 8 Celkem: O Stavební otvor: vyška 1460 (okno obvodového pláště, pasové) Výrobní rozměr okna: Okno: hliníkové, jednokřídlé, otvíravé - otočné, sklopné. Výrobce: Reynaers CW50 Zasklení: izolační dvojsklo Kotvení: pomocí uhelníku 8NP: 2 6NP:2 5NP:2 Celkem: 6 O Stavební otvor: vyška 1460 (okno obvodového pláště, pasové) Výrobní rozměr okna: Okno: hliníkové, jednokřídlé, neotvíravé. Výrobce: Reynaers CW50 Zasklení: izolační dvojsklo Kotvení: pomocí uhelníku 9NP: 2 8NP: 2 Celkem: 4 1x x1400 PROJEKT: Bakalářská práce VYPRACOVAL: Viachaslau Filipenka NÁZEV VÝKRESU: Tabulka výplní otvorů MĚŘITKO 1:50 A.18.

31 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ OZN. SCHÉMA ROZMĚRY POPIS POČET OZN. SCHÉMA ROZMĚRY POPIS POČET D Stavební otvor: x2020 Světlý otvor: x1970 Vnější rozměry zárubně: 960x2050 Dveře: vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, otočné, Zárubně: dřevěné, obložkové Výrobce: Sapeli Kování: dodávané výrobcem, materiál - hliník klika/klika Zámek: vložkový 90mm 8NP: 14P 13L 7NP: 22P 17L 1NP: 5P 1L Celkem: 72 D Stavební otvor: vyška 2 Světlý otvor: x2000 Vnější rozměry: 1300x2600 Dveře: vnitřní bezpečnostní skleněné dveře, hliníkové, jednokřídlé, otočné, izolační dvojskla, s bočním a horním světlíkem Výrobce: Reynaers Kování: dodávané výrobcem materiál - hliník klika/klika 8NP: 1 D Stavební otvor: x2020 Světlý otvor: x1970 Vnější rozměry zárubně: 860x2050 Dveře: vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, otočné. Zárubně: dřevěné, obložkové Výrobce: Sapeli Kování: dodávané výrobcem materiál - hliník klika/klika Zámek: vložkový 90mm 8NP: 9P 9L 7NP: 8P 8L 1NP: 2P 4L Celkem: 40 D Stavební otvor: vyška 2 Světlý otvor: 1600x2000 Vnější rozměry: 1x2600 Dveře: vnitřní bezpečnostní skleněné dveře, hliníkové, dvoukřídlé, otočné, izolační dvojskla, s horním světlíkem Výrobce: Reynaers Kování: dodávané výrobcem materiál - hliník klika/klika 8NP: 4 D Stavební otvor: vyška 2300 Světlý otvor: Dveře: vnější bezpečnostní skleněné dveře obvodového pláště, hliníkové, dvoukřídlé, otočné, izolační dvojskla, s bočnímí světlikamí 8NP: 1 D Stavební otvor: vyška 2 Světlý otvor: Dveře: vnitřní bezpečnostní skleněné dveře, hliníkové, dvoukřídlé, otočné, izolační dvojskla, s horním a bočnímí světlíkamí 8NP: x2 Výrobce: Reynaers 1600x2000 Výrobce: Reynaers Vnější rozměry: 2300x2200 Kování: dodávané výrobcem materiál - hliník klika/klika Vnější rozměry: 2600x2600 Kování: dodávané výrobcem material - hliník klika/klika PROJEKT: Bakalářská práce VYPRACOVAL: Viachaslau Filipenka NÁZEV VÝKRESU: Tabulka výplní otvorů MĚŘITKO 1:50 A.19.

32 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OZN. SCHÉMA POPIS MATERIÁL ROZVIN. ŠÍŘKA CELKOVÁ DÉLKA OZN. SCHÉMA - AXONOMETRIE POPIS POČET K1 20 Odvodňovací žlab Titanzinek 0,8mm 390 mm 9,1 m Z Venkovní zábradlí Materiál - nerez Hmotnost - 720kg Venkovní parapetní plech Titanzinek 0,8mm 395 mm 375,8 m 1 Bodové kotvení pomocí mechanických kotev 20 K Vnitřní parapetní plech Titanzinek 0,8mm 295 mm 362 m Z Venkovní schodišťové zábradlí Materiál - nerez Hmotnost - 495kg 1 Bodové kotvení pomocí mechanických kotev Z Venkovní zábradlí Materiál - nerez Hmotnost - 560kg Bodové kotvení pomocí mechanických kotev 1 PROJEKT: Bakalářská práce NÁZEV VÝKRESU:Tabulka klempířských výrobků PROJEKT: Bakalářská práce NÁZEV VÝKRESU:Tabulka zámečnických výrobků VYPRACOVAL: Viachaslau Filipenka MĚŘITKO 1:10 A.20. VYPRACOVAL: Viachaslau Filipenka MĚŘITKO 1: A.21.

33 TABULKA PODLAH P keram. dlažba 8mm - lepidlo 2mm - bet. mazanina (vyztužena kari-sití) 50mm - separačni PE folie - kročejová izolace STYROFLOOR 30mm - ŽB stropní deska 200mm - omítka 10mm lamínatova plovoucí podlaha 8mm - pružna podložka MIRELON 2mm - bet. mazanina (vyztužena kari-sití) 50mm - separační PE folie - kročejová izolace STYROFLOOR 30mm - ŽB stropní deska 200mm - omítka 10mm P keram. dlažba 10mm / system. hydroizolační sparovaní - systemova hydroizolační lepíci stěrka 5mm - bet. mazanina (vyztužena kari-sití) 45mm - separační PE folie - kročejová izolace STYROFLOOR 30mm - ŽB stropní deska 200mm - omítka 10mm P Venkovní pojezdová plocha pro vozidla do 3,5t - dlažba 80mm - kladecí vrstva (4-8mm) 30mm - drcené kamenivo (8-16mm) mm - drcené kamenivo (16-32mm) 200mm - terén PROJEKT: Bakalářská práce VYPRACOVAL: Viachaslau Filipenka NÁZEV VÝKRESU: Tabulka podlah MĚŘITKO 1:5 A.22.

34 TABULKA PODLAH P5 10 P keram. dlažba 10mm / system. hydroizolační sparovaní - systemova hydroizolační lepíci stěrka 5mm - ochranna betonova mazanina 50mm - hydroizolace - 2x asfaltový pas - penětrační nátěr - podkladní beton mm - štěrkopiskový podsyp mm - terén keram. dlažba 8mm - lepidlo 2mm - ŽB stropní deska 180mm - omítka 10mm P6 P keram. dlažba 10mm / system. hydroizolační sparovaní - systemova hydroizolační lepíci stěrka 5mm - ochranna betonova mazanina 50mm - hydroizolace - 2x asfaltový pas - penětrační nátěr - ŽB deska mm Venkovní plocha - dlažba 80mm - kladecí vrstva (4-8mm) 30mm - drcené kamenivo (16-32mm) 200mm - terén PROJEKT: Bakalářská práce VYPRACOVAL: Viachaslau Filipenka NÁZEV VÝKRESU: Tabulka podlah MĚŘITKO 1:5 A.23.

35 TABULKA SKLADEB S1 0, ,024 0, RHEINZINK - systém stojaté drážky - strukturníoddělovací vrstva 8mm VAPOZINC - bednění - OSB deska 24mm - větraný prostor 70mm - pojistná folie (difuzní) DELTA FOX- MAX - tepelná izolace 230mm/ latě / styčnikový vazník - bednění - OSB deska 18mm F2 465 Příčný řez fasady 50 0, ,5 Konstrukce fasady - 465mm: - SDK deska KNAUF protípož. 12,5mm - nosná kon-ce obkladu - parotěsná zábrana - tepelná izolace 180mm - ochranná folie - větráný prostor 50mm - bednění - OSB desky 24mm - RHEINZINK - systém stojaté drážky F1 Větraná konstrukce fasady - 445mm: - RHEINZINK systém úhlové stojaté dražky - bednění - OSB deska 24mm - odvětraný prostor 50mm - ochranná folie - tepelná izolace 180mm - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm F1 Příčný řez fasady 0,7 0,024 0,050 0,180 0,180 0, PROJEKT: Bakalářská práce VYPRACOVAL: Viachaslau Filipenka NÁZEV VÝKRESU: Tabulka skladeb MĚŘITKO 1:5 A.24.

36 TABULKA SKLADEB F3 Nevětraná konstrukce fasady 380mm: - fasádní profil WERZALIT - struktura (240x18x3) - extrudovaný polysteren 3x60mm / nosná kon-ce obkladu - asfaltová natavitelná hydroizolace 2x - penětrační nátěr - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm H1 Stěna přiléhlá k terénu - zásyp vykopu - ochranná stěna 120mm - betonové cihly - tepelná izolace XPS 180mm - asfaltová natavitelná hydroizolace 2x - penětrační nátěr - ŽB stěna 180mm - omítka 10mm PROJEKT: Bakalářská práce VYPRACOVAL: Viachaslau Filipenka NÁZEV VÝKRESU: Tabulka skladeb MĚŘITKO 1:5 A.25.

37 OBSAH: OBSAH...2 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ... 2 České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury 1.POPIS OBJEKTU SOUČASNÝ STAV BOURACÍ PRACE NAVRHOVANÝ STAV...3 Bakalářský projekt 4.VÝPOČET - DŘEVĚNÝ STYČNIKOVÝ VAZNÍK...4 VÝKRESOVÁ ČÁST B.1. Schéma vazníku - V8 M 1:50 B.2. Výkres skladby střechy M 1: ( Výkres základů viz. Čast A - Architektonicko-stavební ) ( Podélný a příčný řez střechou viz. Čast A - Architektonicko-stavební ) ČÁST B - STATICKÁ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ: Soubor Eurokód 0 - zásady navrhování Soubor Eurokód 1 - zatížení Ec zatížení sněhem EC zatížení větrem Soubor Eurokód 5 - dřevěné kon-ce EC společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Lorenz, K.: Kovové a dřevěné konstrukce, skriptum ES ČVUT LS 2011/2012 Konzultant: Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. Vypracoval: Viachaslau Filipenka Ateliér Aulický - Aulická - Mikule - Kándl Strana 2

38 1. POPIS OBJEKTU Jedná se o objekt veřejného stravování a ubytování horský hotel Labská bouda. Je navržena přestavba stávajícího hotelu z roku 1975, který se nachází v první zóně Krkonošského národního parku v katastrálním území Špindlerova Mlýna. Objekt se nachází v nadmořské výšce 1321 m.n.m., v extrémních klimatických podmínkách, v teplotní oblasti - 21ºC, ve sněhové oblasti VIII a větrové oblasti V. Navrhovaná přestavba vychází z požadavků stanovených majitelem objektu. Přichází s úbytkem hmoty stávajícího hotelu, ale přesto se snaží maximálně respektovat provozy, dispozice a zachované konstrukce. 1.1 STÁVAJÍCÍ STAV Stávající Labská bouda je situována ve svahu, kolmo na vrstevnice. Objekt má 9 nadzemních podlaží, která se směrem dolů půdorysně zkracují. Nosná konstrukce byla navržena jako monolitický železobetonový skelet s jednosměrnými průvlaky a železobetonovými stropními deskami. Základy jsou navrženy jako ustupující betonové pasy v místech sloupů. Obvodový plášť je převážně z pohledového betonu. Příčky jsou vyzděny z dutých cihel M 25 a plých cihel M 25. Střecha je plochá, v západní části se zvedá v šípovitý výběžek. V osmém nástupním podlaží se nachází hotelová jídelna, ubytovací jednotky jsou v nižších podlažích. V nejnižším podlaží se nachází olejová kotelna s úložištěm lehkého topného oleje. Po obvodu 8.NP se nachází nekrytý venkovní ochoz. Navrhovaný objekt má 9 nadzemních podlaží. Náplň objektu: 9NP - technická zařízení objektu (pudní prostor střechy), 8NP - hlávní vstup, lyžárna, restaurace, kuchyň, konferenční mistnost, recepce hotelu, hotelové pokoje, 7NP - hotelové pokoje, sklady, zázemí kuchyně, 6NP - hotelové pokoje, sklad nabytku, 5NP - hotelové pokoje, sklad nabytku, 4NP - posilovná, sauna, 3NP - herna (stolní tennis), 2NP - herna (billiard), 1NP - vinárna, pujčovna horských kol. 2. VÝPOČET - SBÍJENVÝ DŘEVĚNÝ VAZNÍK - V8 Pro potřeby předbežneho návrhu je statický systém střechy uvažovan jako statický určitá konstrukce. 1,5 2. BOURACÍ PRÁCE Stávající hmota objektu je výrazně odebrána z východní strany objektu. Na západní straně je přidána. Byla odstraněna betonová žebra, která tvořila jižní a severní fasádu. Odstraněna byla i původní plochá betonová střecha a nekrytý ochoz. Vybourány byly zdi mezi sousedními pokoji tak, že ze dvou původních obytných buněk vznikla jedna. 1,2 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 1,5 12,1 1,5 3. NAVRHOVANÝ STAV Navržené stavební úpravy respektují základní stávající nosný systém objektu. Nosná železobetonová konstrukce budovy zůstává zachována - železobetonový skelet s obousměrnými průvlaky, stropní desky jsou železobetonové, obousměrně pnuté tl.200mm, železobetonové sloupy 250x750mm. Nejrozsáhlejší vnitřní úprava stavajícího objektu je ubouraní na šikmo a na celou vyšku stavajíci konstrukce objektu (vychodní čast) a spojené s tím vytvoření novych železobetonovych sloupu 250x750mm a propojení mezi sebou železobetonovych stropu ocelovymi tahla. Původní plochá střecha byla nahrazena šikmou pultovou dřevenou střechou s krytinou z plechu, která přechází v zapadní a vychodní častí k terénu a v severní a jížni častí v obvodový plašt.střešní plášť je nesený styčnikovymí dřevenymí vazníkamí (zespodu kryté vrstvou OSB desek 18mm). Střešní krytina systém úhlové stojaté drážky REINZINK (titanzinek). Obvodovou stenu tvoří železobeton tloušťky 180 mm. Venkovní povrch je ve spodní části stavby řešen jako kontaktní fasada tvořena fasádním profilem WERZALIT, v horní části je navržena nekontaktní fasada tvořena systémem úhlové stojaté dražky REINZINK (tytanzinek). Příčky jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM, ponechané stávající příčky jsou z dutých cihel M 25 a z plných cihel M 25. Vertikální komunikací v hotelu jsou nové. Schodiště jsou betonová monolitická. Instalován evakuační výtah KONE s rozměry 1350 x 2400 mm a nakladní vytah KONE s rozměry 1x1600mm. Nova přístavba v zapadní častí objektu bude mít nové základy - ustupující betonové pasy v místech sloupů a kolmo navazujicí betonové pasy v místech příček. Hloubka založení na skalním granitovém podloží je (-1,625=1319,4 m.n.m.) a (-2,365=1318,7m.n.m.) Strana 3 Skladba střechy: - 0,7mm RHEINZINK (plech) - 24mm bednění OSB deska - 70mm lat (větraní) - 200mm tepelná izolace - 18mm bednění OSB deska Zatěžovací plocha 1m - 2, ,1 Strana 4

39 Zatížení na m 2 Zatížení střešní konstrukce (střešní plašt ) Stále zatížení Charakteristické zatížení γ Návrhové zatížení RHEINZINK 0,0007 x 70 = 54,6 N/m 3 Bednění 0,024 x = 158,4 Lat (větraní) 0,07 x 0,04 x 500 = 1,4 Tepelná izolace 0,2 x 200 = 40 OSB 0,018 x = 118,8 Σ g k = 373,2 N/m 2 1,35 1,35 g d = 503,82N/m 2 Zatěžovací šiřka 1m Proměnné zatížení Charakteristické zatížení γ Q Návrhové zatížení Sníh S n = 6 kn/m N/m 2 S k = m I x C e x C t x S n = 0,8 x 6000 N/m 2 Σ Σ qk+gd = 7573,2N/m2 Tlak větru Cpe = 0,8 Rychlost větru 120km/h 34m/s (tlak větru = 1N/m2) Klimatické zatížení: Vitr 2/3 1/3 q k = 4 1,5 1,5 q d = ,82 N/m2 1,5 Delka střešního plaště v řezu: 12,1+1,2+1,2+2Пx1,5/4=16,855 Vlastní vaha střešního plaště / m = 504N/m2 Celkové zatížení od střešního plaště = 8495N Vlastní tíha přihradoviny 500 Dřevěny sbíjený vazník (0,2x0,08)x(2,03x16+1,5x4+1,2x4+1,2x4+1,52x9+2,536x6)x500= =0,016x72,176x500=577,408 Zavětrovaní (0,14x0,002)x2,536x2x6x500=2,13 Vlastní tíha celkem=579,538n Max. zatížení v místě podpory: Cy= ,538/2=53497,3N 1,2 F5 F6 F1 F2 F3 F4 4,06 2,03 b a Bx Ax 1,52 1,2 c 5,36 1,5 12,1 1,5 12,1 + (1/2 x 1,5) x 2 x 7200 = N 15,1 Cy=53500N a: -Fx5,56-F 2 x4,06-f 3 x2,03-f 6 x1,2+b x x1,52-c y x5,56=0 B x =( ) /1,52 B x = N (tlak) horní pasnice : A x =0 Ax=116056N (tah) - dolní pásnice F 2 =y 1 +y 2 y 2 =y 1 xcos53,18 0 F 2 =y 1 +y 2 xcos =y 1 x(1+cos53,18 0 )=10632N y 2 =6371 (diagonala - tah) F2 53,18 0 Strana 5 Strana 6

40 Dřevo v tahu vydrží vic. Návrhnemé stajný profil pro celou přihradovou konstrukce na maximalní tlakovou silu. Max. tlakova sila N = Nsd 1). f c,ok =20MPa=20x106Pa E0,005=6,7GPa=6,7x109Pa γ m =1,3 k mod =0,6 2). Určení návrhové pevností v tlaku f c,od =k mod x(f c,ok /m)=0,6x20x106/1,3= ,231pa 3). Návrh průřezu pásnice A min =N d /δ=n d xγ m /f c,ok N d =117896N A min =117896x1,3/20x10 6 =0,00766 Návrhujeme profil: ). A=0,016 I z =1/12bh 3 =1/12x0,2x0,08 3 =0, I z = I z /A=0,023 L cr =0,7L=0,7x2,03=1,421 5). λ=l cr /i r =1,421/0,023=61,782 6). Určení kritického napětí δ c,centr,r =(П 2 xe 0p5 )/λ 2 2 =(3,14) 2 x6,7x10 9 /61,782 2 = N 7). Štíhlostní poměr λ rel,r= 20x10 6 / =0,856 0,5 8). k z =0,5x(1+0,2)(0,856-0,5)+(0,85) 2 =0,897 9). Vyp. souč. vzpěrností k cr =1/(k z + (k 2 2 -λ rel 2,r )=1/0,897+ 0, ,856 2 =0,858 10). Vypočet návrhoveho napětí δ c,o,d =N d /A=117896/0,016= ) Posouzení prutu na vzpěr /0,858x ,231=0,930 1 Návrh vyhovuje Strana 7

41 DŘEVĚNÝ STYČNIKOVÝ VAZNÍK - STŘECHA ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. Viachaslau Filipenka ČÁST B - STATICKÁ DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:50 VÝKRES: ČÍSLO SCHEMA VAZNÍKU - V8 VÝKRESU: B.1.

42 C V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 V56 V57 V58 V59 LEGENDA MATERIALU: ST1 ST1 ST1 40x 40x OB1 OB1 OB1 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x OB2 40x OB2 40x 40x 40x OB ST2 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2 ST ŽELEZOBETON LEGENDA PRVKŮ: V1 DŘEVĚNÝ STYČNIKOVÝ VAZNÍK OB1 OBLOUKOVÁ DŘEVĚNA KONSTRUKCE OB2 OBLOUKOVÁ DŘEVĚNA KONSTRUKCE ST1 DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE ST2 DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE SVISLÉ ZTUŽĚNÍ VODOROVNÉ ZTUŽĚNÍ C I ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV ŘEZ C - C I x 40x 80x200 80x200 80x200 +5,720 +4,200 +3,000 40x V8 40x OB1 OB2 ST1 ST R R ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: STAVBA: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. Viachaslau Filipenka ČÁST B - STATICKÁ DATUM: MEŘÍTKO: LS 2012 M 1: VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: SKLADBA STŘECHY B.2.

43 OBSAH: OBSAH CHARAKTERISTIKA OBJEKTU...3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury 1.1.ŘEŠENÝ OBJEKT FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KANALIZACE...3 Bakalářský projekt 3.VODOVOD VYTÁPĚNÍ VZDUCHOTECHNIKA ELEKTROROZVODY...7 ČÁST C - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV. VÝKRESOVÁ ČÁST: C.1. Souhrnná situace M 1:500 C.2. Půdorys 8NP M 1: C.3. Půdorys 7NP M 1: C.4. Půdorys 6,5,4,3NP M 1: C.5. Půdorys 2,1NP M 1: LS 2011/2012 Konzultant: Ing. Eva Smažilová Vypracoval: Viachaslau Filipenka Ateliér Aulický - Aulická - Mikule - Kándl Strana 2

44 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1. ŘEŠENÝ OBJEKT Jedná se o objekt veřejného stravování a ubytování horský hotel Labská bouda. Je navržena přestavba stávajícího hotelu z roku 1975, který se nachází v první zóně Krkonošského národního parku v katastrálním území Špindlerova Mlýna. Jeho situování na planíně Lábské louky v nadmořské vyšce 1,321 metrů lze po stránce klimatické kvalifikovat jako vysokohorské s extrémními teplotními, sněhovýmí a větrnými podmínkami, konkrétně v teplotní oblasti - 21 C, se sněhovou vrstvou nad 2 metry a s rychlostí větru nad 120 km/hod FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Stávající Labská bouda je situována ve svahu, kolmo na vrstevnice. Objekt má 9 nadzemních podlaží, která se směrem dolů půdorysně zkracují. Navrhovaný objekt má 9 nadzemních podlaží. Náplň objektu: 9NP - technická zařízení objektu (pudní prostor střechy) 8NP - hlávní vstup, lyžárna, restaurace, kuchyň, konferenční mistnost, recepce hotelu, hotelové pokoje 7NP - hotelové pokoje, sklady, zázemí kuchyně, 6NP - hotelové pokoje, sklad nabytku 5NP - hotelové pokoje, sklad nabytku 4NP - posilovná,sauna 3NP - herna (stolní tennis) 2NP - herna (billiard) 1NP - vinárna, pujčovna horských kol 1.3. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Původní nosná konstrukce objektu byla navržena jako monolitický železobetonový skelet s jednosměrnými průvlaky a železobetonovými stropními deskami. Základy jsou navrženy jako ustupující betonové pasy v místech sloupů. Navržené stavební úpravy respektují základní stávající nosný systém objektu. Nosná železobetonová konstrukce budovy zůstává zachována - železobetonový skelet s obousměrnými průvlaky, stropní desky jsou železobetonové, obousměrně pnuté tl.200mm, železobetonové sloupy 250x750mm. Navrhovaná přestavba vychází z požadavků stanovených majitelem objektu. Přichází s úbytkem hmoty stávajícího hotelu, ale přesto se snaží maximálně respektovat provozy, dispozice a zachované konstrukce. 2. KANALIZACE PŘÍPOJKA Dešt ová Dešťová voda je sváděna dvěmi vnitřními vpustěmi DN (material - plast) které se nachazejí v úžlabí dvou střech. Tato voda je odváděna do vzdálenosti 5m od hrany objektu a tam vsakována pomocí systému filtračních trubek. Splašková Splašková kanalizace řešena pomocí samostatní čističkou odpadních vod ktera se nachazí ve vychodní častí pozemku. Odvodnění objektu je provedeno jednotným systémem. Kanalizační přípojka je navržena z plastu DN, je vedena v hloubce 0,8m ve sklonu 2,0% k ČOV. Odpadní potrubí vede v instalačních šachtách a svodné potrubí v instalačních kanálech, kolektorach. Charakteristika vnitřních rozvodů: - Připojovací potrubí materiál - plast, sklon 3% - Odpadní splaškové potrubí plast. - Větrání splaškových odpadů do společního instalačního prostoru na 9NP vyvedenou do exteriéru. - Svodné potrubí materiál - plast,sklon 2% - Způsob čištění a revize vnitřní kanalizace a přípojky umístění čistících tvarovek. VÝPOČET: Vnitřní kanalizace - splaškové odpadní potrubí Qs = k x (En x DU) k = 0,7 Umyvadla 87x DU = 0,5 = 43,5 Sprcha se zatkou 13x DU = 0,8 = 10,4 Koupelnová vana 28x DU = 0,8 = 22,4 Zachodová mísa (7,5l) 56x DU = 2,0 = 112 Pračka do 12 kg 4x DU = 1,5 = 6 Kuchyňský dřez 5x DU = 0,8 = 4 Myčka 4x DU = 0,8 = 3,2 Podlahová vpust 2x DU = 0,8 = 1,6 Qs = 0,7 x 43,5 + 40,4 + 22, ,2 + 1,6 = 9,9759 l/s Posouzení splaškové kanalizační prípojky: Qs = 9,9759 l/s sklon 2,0 % v =1,3 (m,s) DN 3. VODOVOD PŘÍPOJKA Voda do objektu přiváděna ze samostatneho vodního zdroje (trubní vodojem - v blízkosti pramene Labe je umístěna akumulační jímka, ze které voda teče samospádem k objektu). Vede se pod chodníkem severozapadním směrem. Objekt bude napojen na stávající vodovodní řád 2 m pod terénem. Přípojka je ve spádu 2%. Potrubí bude uloženo do pískového lože. Prostup do objektu bude chráněn chráničkou. Vodoměrná sestava je umístěna uvnitř objektu. Vnitřní vodovod je napojen pomocí vodovodní přípojky DN 60. Vnitřní vodovod je navržen z plastu, potrubí je izolováno návlekovou izolací. Vedení trubních rozvodů: - ležaté rozvody v podlaze ( u dlouhých rozvodů je nutné dbát na kompenzaci délkové roztažnosti potrubí trasou nebo vložením kompenzátorů ) - stoupací rozvody - šachtou - připojovací potrubí - předstěnou Současně s nimi bude vedeno také PVC potrubí zásobující vodou hydranty. Uzavírací armatury jsou navrženy - vodovodní baterie, rohove ventily. Průtok vody je měřen vodoměrem, který je umístěn uvnitř objektu. Teplá voda je připravována lokálně pomocí elektrického průtokového ohřívače vody. VÝPOČET: Potřeba vody - průměrná potřeba vody Qp = q x n = x 70 = l/den Strana 3 Strana 4

45 Max. denní potřeba vody: Qm = Qp x Kd = x 1,5 = l/den Max. hodinová potřeba vody: Qh = Qm x Kh x Z -1 = ( x 1,8) / 24 = 1181,25 l/h Výpočet vnitřních vodovodů: Obytné budovy - Qd = E (Qa 2 x n) Celkem Držkový splachovač 56 x Smesovací baterie u umyvadla Qa = 0,1 87 x 143 Pračka, myčka, dřez 4 x / 4 x / 5 x sprcha Qa = 0,2 13 x 26 Smesovácí baterie u vany Qa = 0,4 28 x 28 Vytoková armatura v garaži Qa = 0,5 2 x 2 Qd = (0,1 2 x 143) + (0,2 2 x 26) + (0,4 2 x 28) + (0,5 2 x 2) = 2,729 l/s Návrh světlostí potrubí: Qv = 0,00729 m 3 /s Qv = s x v d = (4 x Qv) / (П x 3) = 0,0556 m = 55,6 mm 4.VYTÁPĚNÍ Návrh přípojky DN 60 Objekt je vytápěn lokalním elektrickým topním telesem - elektrické radiátory. 5.VZDUCHOTECHNIKA Pro odvětrání koupelen, WC je použit podtlakový systém ventilace. Přívod vzduchu je zajištěn přirozeně infiltrací (dveřmi nebo okny), odvod odsávacím potrubím s osazeným ventilátorem, který se automaticky spustí při zapnutí světla. U koupelen a WC bude větrací potrubí vyvedeno do společního instalačního prostoru v 9NP a vyvedeno do exteriéru přes průduchy na střeše. Nad kuchyňskými sporáky budou instalovány sporákové digestoře ktere budou vybaveny vlastním ventilátorem. Teplovzdušně vytápený a nuceně větrany budou: 8NP - restaurace, kuchyň (VZT1) recepce hotelu (VZT2) konferenční místnost (VZT3) 6NP - sklad (VZT4) 5NP - sklad (VZT4) 4NP - posilovna (VZT5) 3NP - herna (VZT6) 2NP - herna (VZT6) 1NP - vinárna (VZT7) Vzduchotechnické jednotky jsou umístěný v 9NP ve strojovně vzduchotechniky. Do jednotek je vzduch z exteriéru nasáván přes průduchy ve střeše (společne napojení na vetrné turbíny) a kde je dále teplotně a vlhkostně upravován. Strana 5 Ohřev vzduchu probíhá v ohřívacím dílu jednotky, který je napojen na elektrický proud. Vzduchu do interiéru je distribuován vzduchotechnickým potrubím za pomocí ventilátoru. Vzduchotechnické potrubí je navrženo obdélníkového průřezu z pozinkovaného plechu. 8NP - restaurace, kuchyň recepce hotelu konferenční místnost 6NP - sklad 5NP - sklad 4NP - posilovna 3NP - herna 2NP - herna 1NP - vinárna Jako výdechový a nasávací prvek jsou zvoleny výústky, které jsou umístěny v přívodním vzduchovodu ve spodní části, u nasávacího potrubí ve spodní části. Veškeré rozvody zakryty SDK konstrukcemí - podhledy, kastliky. V objektu je navržen cirkulační provoz vzduchotechnického zařízení, tzn. že část odsávaného znečištěného interiérového vzduchu je znovu čištěna a upravena pro potřebu vytápění a větrání interiéru. Zbylé množství vzduchu je odváděno samostatným potrubím zpět do exteriéru. VÝPOČET: Celková spotřeba tepla v objektu na vytápění a větraní: Qcelk = Qvyt + Qvět (W,kW) Qcelk = 2004, , , , , ,04+351, ,6 = ,61 W Odvětravaní kuchyně, WC a koupelny: Kuchyň - stanovění vzduchového výkonu: Vp = V x n (m 3 /h) V = 60m 3 n = 1,5 (h -1 ) Vp = 60 x 1,5 = 90 m 3 /h Stanovění průřezu vzduchovodu: A = Vp / v x 3600 (m 2 ) n = 1,5 m/s A = / (1,5 x 3600) = 0,0166 m 2 d = (A x 4) / П = mm (VZT1) = 0,134m 2 = 250/550 mm (VZT2) = 0,043m 2 = /310 mm (VZT3) = 0,085m 2 = 200/400 mm (VZT4) = 0,061m 2 = /400 mm (VZT4) = 0,061m 2 = /400 mm (VZT5) = 0,074m 2 = 200/400 mm (VZT6) = 0,059m 2 = /400 mm (VZT6) = 0,059m 2 = /400 mm (VZT7) = 0,090m 2 = 250/360 mm WC: V = 6,5m 3 n = 0,6 h -1 Vp = 6,5 x 0,6 = 3,9 m 3 /h min = 25 m 3 /h A = Vp / (v x 3600) = 25 / (1,5 x 3600) = 0,0046 m 2 d = mm Koupelna: V = 15,4 m 3 n = 0,6 h -1 Vp = 15,4 x 0,6 = 9,24 m 3 /h min = 75 m 3 /h A = Vp / (v x 3600) = 75 / (1,5 x 3600) = 0,0138 m 2 d = mm Strana 6

46 6. ELEKTROROZVODY Vedení VN proveděno pod chodnikem a vozovkou jížním směrem s ochranným pásmem. Rozvodna VN, trafo, rozvodna NN, přípojková skříň s elektroměrem a hlavním jističem se nachází před objektem pod vozovkou. Hlavní domovní rozvaděč je umístěn v garaže v 7NP. Odtud vede se (chodbou, nad SDK podhledem) kabelové vedení do patrových rozvaděču. Je zde navrženo stoupací vedení. Strana 7

47 SITUACE LEGENDA: NAVRŽENÝ OBJEKT HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU 793/24 CHODNIKY, SILNICE PŘÍPOJKA SILNOPROUD PŘÍPOJKA KANALIZACE PŘÍPOJKA VODOVOD VSTUP DO OBJEKTU VJEZD DO GARAŽE 793/ / = 1321 m.n.m. 793/33 793/ /32 793/3 793/ / SMĚR NA ZLATE NÁVRŠI PŘIPOJOVACÍ KOMUNIKACE VSAK DEŠT OVÉ KANALIZACE OBJEKT- HOTEL LABSKÁ BOUDA VSAK DEŠT OVÉ KANALIZACE 793/19 793/23 793/ PŘIPOJOVACÍ KOMUNIKACE 17-17,500 = 1303,5 m.n.m /37-21,000 = 1300 m.n.m. ČOV 340 ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV /2 793/38 793/19 794/2 793/20 794/2 ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Eva Smažilová Viachaslau Filipenka ČÁST C - TZB DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:500 VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: SOUHRNNÁ SITUACE C.1.

48 VEDENO V PODHLEDU VĚTRÁNÍ MŘÍŽKOU VĚTRÁNÍ MŘÍŽKOU ÚSTAV: PŮDORYS 8 NP 8.34 LEGENDA MÍSTNOSTÍ 8 NP Č. MÍSTNOSTÍ MÍSTNOST PLOCHA [m 2 ] 8.01 Chodba 77, Restaurace 98, Lyžarna 20, Technická místnost 12, Varna 27, Vyčep/kavova kuchyň 6, Kancelař 12, Čista přípravna 12, Mytí nadobí 5, Mytí nadobí 4, Denní sklad 4, Chodba 9, WC 2, Úklid 2, Vytahova šachta 3, Schod. prostor 18, Recepce 58, Zázemí recepce 13, WC, sprcha 3, Úklid 2, WC - muži 11, Umývárna - muži 5, WC - invalidy 4, WC - ženy 7, Umývarna - ženy 4, Hotelový pokoj 25, Koupelna 5, WC 2, Předsín 3, Chodba 62, Konfer. místnost 119, Místnost TZB 26, Vytahova šachta 5, Terasa 555,4 LEGENDA: - VODOVOD - STUDENÁ VODA - VODOVOD - TEPLA VODA - VODOVOD - POŽÁRNÍ - KANALIZACE DEŠT OVÁ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VZDUCHOTECHNIKA - SILNOPROUD - STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN - STOUPAČKA UV DN60 - STOUPAČKA PV DN60 VZDUCHOTECHNÍCKÉ POTRUBÍ DN ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO AXIÁLNÍ VENTILÁTOR E-STYLE HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ VZT6 VZT7 VZT6 VZT PATROVÝ ROZVADĚČ ROZVADĚČ PRO VÝTAH VZT5 VZT5 VZT4 VZT VEDENO V PODHLEDU 8.31 VO VZT3 K10 VEDENO V PODHLEDU 8.01 VO VZT VEDENO V PODHLEDU K12 VP VZT VEDENO V PODLAZE K17 K K K9 VEDENO V PODLAZE VEDENO V PODLAZE VZT VEDENO V PODLAZE VEDENO V PODLAZE VP 1 K19 K18 K15 K14 K VEDENO V PODHLEDU 8.17 VO VZT2 K K VEDENO V PODHLEDU VP K K VEDENO V PODHLEDU VP VZT K5 DIGESTOŘ 8.08 K3 DIGESTOŘ VODOMĚRNÁ SESTAVA 8.34 ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Eva Smažilová Viachaslau Filipenka ČÁST C - TZB DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:500 VÝKRES: ČÍSLO PŮDORYS 8NP VÝKRESU: C.2.

49 LEGENDA MÍSTNOSTÍ 7 NP LEGENDA: PŮDORYS 7 NP ROZVODNA V.N. TRAFO 7.01 ROZVODNA N.N. P.S Č. MÍSTNOSTÍ MÍSTNOST PLOCHA [m 2 ] 7.01 Terasa 63, Garaž 21, Garaž 18, Odpadky 15, Garaž 39, Dílna 9, Skladnik 9, Sklad nápojů 18, Chodba 45, Vytahova šachta 2, Obaly 14, Schod. prostor 18, Strojovna chlazení 5, Chladirna masa 7, Hruba přip. masa 12, Chladirna tuku 12, Sklad zeleniny 9, Hrubá přípr. zeleniny 9, Sklad potravin 19, Chodba 4, Špinavé prádlo 8, Čisté prádlo 8, Prádelna 17, Pokoj pro zamestn. 25, Sprchy-zamestnance 5, WC-zamestnance 2, Předsín 3, Chodba 55, Hotelový pokoj 25, Koupelna 5, WC 2, Předsín 3, Vytahova šachta 5, Místnost TZB 26, Pokojska,sklad pradla 13, Úklid 4, Sklad čisticish prostř. 8,6 - VODOVOD - STUDENÁ VODA - VODOVOD - TEPLA VODA - VODOVOD - POŽÁRNÍ - KANALIZACE DEŠT OVÁ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VZDUCHOTECHNIKA - SILNOPROUD - STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN - STOUPAČKA UV DN60 - STOUPAČKA PV DN60 VZDUCHOTECHNÍCKÉ POTRUBÍ DN ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO AXIÁLNÍ VENTILÁTOR E-STYLE HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ VZT6 VZT7 VZT6 VZT7 PATROVÝ ROZVADĚČ ROZVADĚČ PRO VÝTAH 7.33 VZT5 VZT5 VZT4 VZT VEDENO V PODHLEDU K10 HLAVNÍ ROZVADĚČ VEDENO V PODHLEDU K12 VEDENO V PODHLEDU K9 VEDENO V PODHLEDU K17 K16 K13 VEDENO V PODHLEDU 6 VEDENO V PODHLEDU VEDENO V PODHLEDU , K7 PROSTUP OPATŘEN CHRÁNIČKOU VEDENO V TERÉNU 1 K19 K18 K15 K14 K K K6 K4 VEDENO V TERÉNU K1 K K3 ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Eva Smažilová Viachaslau Filipenka ČÁST C - TZB DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:500 VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: PŮDORYS 7NP C.3.

50 ÚSTAV: LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5 NP Č. MÍSTNOSTÍ MÍSTNOST PLOCHA [m 2 ] 5.01 Chodba 38, Schod. prostor 18, Vytahova šachta 5, Místnost TZB 26, Hotelový pokoj 17, WC, sprcha 4, Předsíň 6, Hotelový pokoj 25, Koupelna 5, WC 2, Předsíň 3, Sklad 88,3 LEGENDA MÍSTNOSTÍ 6 NP Č. MÍSTNOSTÍ MÍSTNOST PLOCHA [m 2 ] 6.01 Chodba 61, Schod. prostor 18, Vytahova šachta 5, Místnost TZB 26, Pokojska,sklad pradla 20, Úklid 7, Sklad čistic. prostř. 13, Hotelový pokoj 25, Koupelna 5, WC 2, Předsíň 3, Sklad 88,3 ROZVODNA V.N. TRAFO ROZVODNA N.N. P.S VZT6 VZT7 VZT VZT6 VZT7 VZT VZT6 VZT7 VZT5 VZT4 VZT6 VZT7 VZT5 VZT4 5 PATROVÝ ROZVADĚČ ROZVADĚČ PRO VÝTAH VZT PATROVÝ ROZVADĚČ ROZVADĚČ PRO VÝTAH VZT VP VO VP VO K K17 K16 K K17 K16 K13 6-9,000 VEDENO V PODHLEDU 5.01 VEDENO V PODHLEDU 8 PROSTUP OPATŘEN CHRÁNIČKOU VEDENO V TERÉNU 7-6,000 VEDENO V PODHLEDU 6.01 VEDENO V PODHLEDU VEDENO V PODHLEDU 7 PROSTUP OPATŘEN CHRÁNIČKOU VEDENO V TERÉNU K7 1 K19 K18 K15 K14 1 K19 K18 K15 K14 K K8 LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4 NP Č. MÍSTNOSTÍ MÍSTNOST PLOCHA [m 2 ] LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3 NP LEGENDA: , VZT6 VZT7 VZT5 VZT6 VZT7 VZT5 PATROVÝ ROZVADĚČ ROZVADĚČ PRO VÝTAH VEDENO V PODHLEDU VEDENO V PODHLEDU 0 VO VP 9 PROSTUP OPATŘEN CHRÁNIČKOU K17 VEDENO V TERÉNU Chodba 38, Schod. prostor 18, Vytahova šachta 5, Místnost TZB 26, WC, sprcha 6, Šatna 7, WC 2, Předsíň 1, Špinavé pradlo 8, Čisté pradlo 7, Recepce 4, Trener 10, WC 2, Šatna 15, Sauna 10, Odpočívárna 11, Sprchy, bazenek 16, Posilovna 79,6 VO VEDENO V PODHLEDU 3.04 VZT6 VZT7 VZT6 VZT7 PATROVÝ ROZVADĚČ ROZVADĚČ PRO VÝTAH , PROSTUP OPATŘEN CHRÁNIČKOU K30 2 VEDENO V TERÉNU 0 9 Č. MÍSTNOSTÍ MÍSTNOST PLOCHA [m 2 ] 3.01 Chodba 5, Schod. prostor 18, Vytahova šachta 5, Místnost TZB 26, WC 10, WC 1, WC 1, Umyvarna 2, Herna 77,7 - VODOVOD - STUDENÁ VODA - VODOVOD - TEPLA VODA - VODOVOD - POŽÁRNÍ - KANALIZACE DEŠT OVÁ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VZDUCHOTECHNIKA - SILNOPROUD - STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN - STOUPAČKA UV DN60 - STOUPAČKA PV DN60 VZDUCHOTECHNÍCKÉ POTRUBÍ DN ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO AXIÁLNÍ VENTILÁTOR E-STYLE 1 K19 K18 1 K19 HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ VP VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Eva Smažilová Viachaslau Filipenka ČÁST C - TZB DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:500 VÝKRES: ČÍSLO PŮDORYS 6, 5, 4, 3 NP VÝKRESU: C.4.

51 VEDENO V PODHLEDU VZT7 VZT7 PATROVÝ ROZVADĚČ ROZVADĚČ PRO VÝTAH 1.03 VO VEDENO V PODHLEDU 2.04 VZT6 VZT7 VZT6 VZT7 PATROVÝ ROZVADĚČ ROZVADĚČ PRO VÝTAH LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2 NP Č. MÍSTNOSTÍ MÍSTNOST PLOCHA [m 2 ] 2.01 Chodba 5, Schod. prostor 18, Vytahova šachta 5, Místnost TZB 26, WC 10, WC WC 1,8 1, Umyvarna 2,8 Herna 77,7 Unik 3,5 Sklad uklid. prostřed. 4,7 4 4 VEDENO V TERÉNU -21, K , K VO VEDENO V PODHLEDU VP VEDENO V PODHLEDU VEDENO V PODHLEDU VĚTRACÍ POTRUBÍ K31 LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1 NP Č. MÍSTNOSTÍ MÍSTNOST PLOCHA [m 2 ] 1.01 Chodba 5, Schod. prostor 18, Vytahova šachta 5, Místnost TZB 26, Vinárna 130, WC - muži 6, WC - ženy 10,9 Sklad napoju 20,1 Šatna zaměstnan. 9,9 Sprcha 3,5 WC 3,6 Úklid 2,9 WC 3,2 Půjčovna 65,3 Chodba 12,1 VP LEGENDA: - VODOVOD - STUDENÁ VODA - VODOVOD - TEPLA VODA - VODOVOD - POŽÁRNÍ - KANALIZACE DEŠT OVÁ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VZDUCHOTECHNIKA - SILNOPROUD - STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN - STOUPAČKA UV DN60 - STOUPAČKA PV DN60 VZDUCHOTECHNÍCKÉ POTRUBÍ DN ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO AXIÁLNÍ VENTILÁTOR E-STYLE HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ 1.14 ±0.000 = 1321 m.n.m. BPV ÚSTAV: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: KONZULTANT: VYPRACOVAL: ČÁST: Ústav stavitelství I Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Aulický Ing. Eva Smažilová Viachaslau Filipenka ČÁST C - TZB DATUM: LS 2012 STAVBA: MEŘÍTKO: M 1:500 VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU: PŮDORYS 2, 1 NP C.5.

52 OBSAH: OBSAH...2 České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ...3 Bakalářský projekt POPIS ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVENIŠTĚ VYMEZOVACÍ PODMÍNKY STRUČNÁ VÝROBNĚ KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKA NÁVRH ZDVIHACÍCH PROSTŘEDKŮ A VÝROBNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SKLADOVACÍCH PLOCH NÁVRH TRVALÝCH ZÁBORŮ S VJEZDY A VÝJEZDY... 8 ČÁST D - REALIZACE STAVEB 1.4. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ VÝKRESOVÁ ČÁST CELKOVÁ SITUACE STAVBY SE ZAKRESLENÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ HRANICE STAVENIŠTĚ - TRVALÝ ZÁBOR VJEZDY A VÝJEZDY ZE STAVENIŠTĚ ZDVIHACÍ PROSTŘEDEK S DOSAHEM VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ A SKLADOVACÍ PLOCHY A PLOCHY PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A KANCELÁŘE...10 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ: [1] Nařízení vlády 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb Konzultant: Ing. Michal Pánek Vypracoval: Viachaslau Filipenka LS 2011/2012 [2] Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [3] Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu [4] Podklady ke cvičení PAM I LS 2011/2012 Ateliér Aulický - Aulická - Mikule - Kándl Strana 2

53 1. TEXTOVÁ ČÁST 1.1. NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY ZÁKLADNÍ UDAJE O STAVBĚ Objekt hotelu Labská bouda je osazen ve svažitém terénu ukončeném hranou srázu do Labského dolu (I..zona KRNAP). Jeho situování na planíně Lábské louky v nadmořské vyšce metrů lze po stránce klimatické kvalifikovat jako vysokohorské s extrémními teplotními, sněhovýmí a větrnými podmínkami, konkrétně v teplotní oblasti - 21 C, se sněhovou vrstvou nad 2 metry a s rychlostí větru nad 120 km/hod. Jená se o hřebenovou oblast Krkonoš s častým zákazem vycházení v zimních měsících. Situování a tvarování stávajícího objektu nerespektovalo plně tyto okolnosti, což se projevilo negativním dopadem, jak na pohodu hostů a na provoz hotelu,tak i na stav stavebních konstrukcí a některých technologických zařízení.navrhované úpravy by měly tyto negativní vlivy výrazně zmírnit. STÁVAJÍCÍ STAV: Stávající Labská bouda je situována ve svahu, kolmo na vrstevnice. Objekt byl předán do užívání Budova má 9 nadzemních podlaží, která se směrem dolů půdorysně zkracují. Nosná konstrukce byla navržena jako monolitický železobetonový skelet s jednosměrnými průvlaky a železobetonovými stropními deskami. Základy jsou navrženy jako ustupující betonové pasy v místech sloupů. Obvodový plášť je převážně z pohledového betonu. Příčky jsou vyzděny z dutých cihel M 25 a plých cihel M 25. Střecha je plochá, v západní části se zvedá v šípovitý výběžek. V osmém nástupním podlaží se nachází hotelová jídelna, ubytovací jednotky jsou v nižších podlažích, které se směrem dolů půdorysně zkracují, tak jak ustupuje terén pozemků. V nejnižším podlaží se nachází olejová kotelna s úložištěm lehkého topného oleje. Po obvodu 8.NP se nachází nekrytý venkovní ochoz. Objekt je situován kolmo k vrstevnicím, s tím že nástupní podlaží s hotelovou jídelnou, pasantní restaurací a kuchyní je v nejvyšším podlaží. Objekt je osmípodlažní. Ubytování hostů je v podlažích nižších V nejnižším podlaží je olejová kotelna s přistavěným úložištěm lehkého topného oleje. Budova má plochou a sedlovou střechu. BOURACÍ PRÁCE: Stávající hmota objektu je výrazně odebrána z východní strany objektu. Na západní straně je přidana. Byla odstraněna betonová žebra, která tvořila jižní a severní fasádu. Odstraněna byla i původní plochá betonová střecha a nekrytý ochoz. Vybourány byly zdi mezi sousedními pokoji tak, že ze dvou původních obytných buněk vznikla jedna. NAVRHOVÁNÝ STAV: Navržené stavební úpravy respektují základní stávající nosný systém objektu. Nosná železobetonová konstrukce budovy zůstává zachována - železobetonový skelet s obousměrnými průvlaky, stropní desky jsou železobetonové, obousměrně pnuté tl.200mm, železobetonové sloupy 250x750mm. Nejrozsáhlejší vnitřní úprava stavajícího objektu je ubouraní na šikmo a na celou vyšku stavajíci konstrukce objektu (vychodní čast) a spojené s tím vytvoření novych železobetonovych sloupu 250x750mm a propojení mezi sebou železobetonovych stropu ocelovymi tahla. Původní plochá střecha byla nahrazena šikmou pultovou dřevenou střechou s krytinou z plechu, která přechází v zapadní a vychodní častí k terénu a v severní a jížni častí v obvodový plašt.střešní plášť je nesený styčnikovymí dřevenymí vazníkamí (zespodu kryté vrstvou OSB desek 18mm). Střešní krytina systém úhlové stojaté dražky REINZINK (titanzinek). Strana 3 Příčky jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM, ponechané stávající příčky jsou z dutých cihel M 25 a z plných cihel M 25. Vertikální komunikací v hotelu jsou nové. Schodiště jsou betonová monolitická. Instalován evakuační výtah KONE s rozměry 1350 x 2400 mm a nakladní vytah KONE s rozměry 1x1600mm. Nova přístavba v zapadní častí objektu bude mít nové základy - ustupující betonové pasy v místech sloupů a kolmo navazujicí betonové pasy v místech příček. Hloubka založení na skalním granitovém podloží je (-1,625=1319,4 m.n.m.) a (-2,365=1318,7m.n.m.) Navrhovaný objekt má 9 nadzemních podlaží. Náplň objektu: 9NP - technická zařízení objektu (pudní prostor střechy) 8NP - hlávní vstup, lyžárna, restaurace, kuchyň, konferenční mistnost, recepce hotelu, hotelové pokoje 7NP - hotelové pokoje, sklady, zázemí kuchyně, 6NP - hotelové pokoje, sklad nabytku 5NP - hotelové pokoje, sklad nabytku 4NP - posilovná,sauna 3NP - herna (stolní tennis) 2NP - herna (billiard) 1NP - vinárna, pujčovna horských kol POPIS ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVENIŠTĚ Pozemek se nachází na planíně Lábské louky ve hřebenovou oblastí Krkonoš (I. zona KRNAP) a patři ke katastrálnímu území Špindlerova Mlýna. Na parcele nejsou žadné objekty. Terén se svažuje směrem na vychod. Vjezd do Krkonošského národního parku je vesměs omezen. Vjezd tedy na Labskou boudu, která je v 1.zóně parku je velmi přísně omezen. Povolení pro vjezd do KRNAPu je nutno vyřídit ve Vrchlabí na správě KRNAP a nebo na pobočce ve Špindlerově mlýně. Možnost parkování osobních automobilů je na pozemku Labské boudy. Příjezdová cesta na Labskou boudu vede z Horních Míseček na Zlaté Návrší ( Vrbatova Bouda) a pak dále po asfaltové silnici až k Labské boudě. Tato cesta od Vrbatovy boudy na Labskou Boudu po asfaltové silnici je i přístupná pro invalidní turisty. V současné době je voda do objektu přiváděna ze samostatneho vodního zdroje (trubní vodojem - v blízkosti pramene Labe je umístěna akumulační jímka, ze které voda teče samospádem k objektu). Vede se pod chodníkem severozapadním směrem s ochranným pásmem 1,5 m. Kanalizace řešena pomocí samostatní čističkou odpadních vod ktera se nachazí ve vychodní častí pozemku s ochranným pásmem 1,5 m. Vedení VN proveděno pod chodnikem a vozovkou jížním směrem s ochranným pásmem 15 m. Ochranná pásma těchto sítí nebudou stavbou narušena. Do jiných ochranných pásem pozemek nezasahuje. Příjezd a přístup k objektu je zajíštěn po stávajících komunikacích ze Zlateho Návrši a konči otočkou na vychodní straně objektu VYMEZOVACÍ PODMÍNKY Terén je svažitý směrem na východ. Podloží je tvořeno zejména silně zvětralými hrubozrnnými vyvřelinami. Jejich třída těžitelnosti je 6.třída (granit). Svrchní vrstva půdy je tvořena cca 20 cm hlinitopísčité půdy. Spodní voda se nachází v hloubce cca 30 m pod terénem. Strana 4

54 V okolí stavby objektu Labské boudy se nachází vodní tok - Horní tok Labe, z tohoto důvodu je nutné dodržovat přísné zásady pro ochranu vodních toků, dále pak ochranu vodního zdroje. Jelikož se stavba nachází v 1.zóně Krkonošského národního parku je nutné zde dodržovat zásady pro ochranu lesa s ochranným pásmem lesa 50 m STRUČNÁ VÝROBNĚ KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKA Č.O. OBJEKT TECHNOLOGICKÁ ETAPA KONSTRUKČNĚ VÝROBNÍ SYSTÉM odstranění střechy (včetně střechy garaže a kotelny) 1 stávající objekt Labské boudy bourací práce odstranění traktu NS v západní části objektu odstranění 1/2 traktu NS (na šikmo ) v zapadní části objektu (včetně kotelny) odstranění betonových žeber na jižní a severní fasádě odstranění vnitřních příček úprava a zajištění nosných konstrukcí dobetonování základu v příčném směru ve východní části dobetonování sloupů ve východní části dobetonování základu v příčném a podelném směru v zapadní části Ochranné pásmo vodních zdrojů navrhovaný objekt Labské boudydvoupodlažní 2 přístavba objektu v zapadní častí příprava území zemní konstrukce základové konstrukce dobetonování sloupů v zapadní části odstranění náletové zeleně sejmutí ornice stavební jáma rýhy pro základové pasy základové pasy - monolitický beton podkladní beton - monolitický beton hrubá vrchní stavba 3 navrhovaný objekt Labské boudy zastřešení pokládka hydroizolace podélný sloupový systém - železobeton monolitický stropní konstrukce jednosměrně pnutá - železobeton monolitický nosná konstrukce střechy - sbíjený dřevěný vazník osazení bednění - OSB desky osazení tepelné izolace podklad pro krytinu - desky OSB Ochranné pásmo vodních zdrojů a chráněná oblast akumulace vody Labská bouda se nachází v prostoru Labského dolu na hřebeni Krkonoš, proto je nutné zde dodržovat veškeré pokyny a respektovat varování Českého hydrometeorologického ústavu a také Horské služby především při výskytu velmi nepříznivého počasí, např. sněhové bouře a vánice, nárazových poryvů větrů, orkánů, a také při lavinových nebezpečích. Na Labské boudě je možný výskyt velkého množství sněhu (až ke 300 cm sněhové pokrývky). konstrukce obvodového pláště hrubé vnitřní konstrukce pokládka krytiny - titanzinek betonář obvodových nenosných stěn - železobeton osazení oken montáž nosné drevěné konstrukce fasady zateplení montaž větraného prostoru (dřevěné hranoly) montáž bednění (OSB desky) oplechování montáž derovaného plechu vyzdění příček - POROTHERM rozvody TZB Strana 5 Strana 6

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2008 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 Název úlohy : Stěna 1. Zpracovatel : pc Zakázka : Datum :

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Varianta B Hlavní nosná stěna ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN

Více

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1 Příl. 1. Tab. 1. Klimatické charakteristiky okolí obce Střelice průměrná roční teplota vzduchu ( C) 7 8 průměrný roční úhrn srážek (mm) 500 550 průměrná teplota vzduchu na jaře ( C) 8 9 průměrný úhrn srážek

Více

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Vydal: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 05/2013 Efektivní financování úspor energie Úvod Toto stanovisko ke změně

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ FYZIKA Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB tel.776 896553 k.bazantova@seznam.cz

Více

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Varianty fasád Datum:05/2017 Vypracoval: Pavel Matoušek 1 1) Kombinace různých variant fasád Tato varianta je řešena v dokumentaci pro stavební povolení.

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti Ing. Naďa Zdražilová Ing. Jiří Teslík Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Úvod Workshop pracovní

Více

Strop pod nevytápěným prostorem - stávající. Rekapitulace vstupních dat. Skladba konstrukce

Strop pod nevytápěným prostorem - stávající. Rekapitulace vstupních dat. Skladba konstrukce Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) (Výpočet proveden programem TEPLO 2011) Název konstrukce: Strop pod nevytápěným

Více

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584 mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz ZPRÁVA č. 88/08 Stavebně technický průzkum

Více

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, 277 01 DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 89081.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č.

Více

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA Technická zpráva Stavební část Bc. Kristýna Macháčová

Více

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Předkládá : Sídlo Kancelář Ing. Renata Straková Entech Group s.r.o Ke Kulturnímu

Více

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, 267 23 LOCHOVICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 171280.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY RODINNÝ DŮM DVORY 132, 288 02 DVORY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 110314.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Nemovitost:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY: Novostavba

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby Místo stavby Okres, kraj Investor

Více

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy NÁZEV STAVBY Balabenka point objekt C přestavba výrobní haly na obchodní a kancelářské prostory KLIENT UGAV s.r.o., Lihovarská 12, 190 00 Praha 9 - Libeň MÍSTO STAVBY Praha 9, Drahobejlova 15/2400, Lihovarská

Více

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH...

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH... Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 Identifikační údaje stavby... 2 3 Podklady... 2 4

Více

PORTFOLIO PESROVÁKRISTÝNA POLYFUNKČNÍDŮM NARADLICKÉ

PORTFOLIO PESROVÁKRISTÝNA POLYFUNKČNÍDŮM NARADLICKÉ PORTFOLIO PESROVÁKRISTÝNA POLYFUNKČNÍDŮM NARADLICKÉ 1I STUDIE SITUACE-ULICERADLICKÁ SCHEMAROZDĚLENÍFUNKCÍ PŮDORYSY 1NP 2NP 3NP 4NP 4,5NP BAKALÁŘSKÁ PRÁCE_ OBSAH DOKUMENTACE 1. ČÁST ARCHITEKTONICKO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Bytový dům Za Sokolovnou 9 sekce C, D, E Praha 6 - Suchdol Adresa: Za Sokolovnou 9, Praha 6 - Suchdol Vlastník: Společenství pro dům

Více

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16 Certifikační orgán 3048 STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ Bytový dům: Sportovní

Více

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Návrh nízkoenergetického rodinného domu Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Daniel Koryčan Studijní program:

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM MULTIFUNCTIONAL BUILDING

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

PODZEMNÍ BYDLENÍ SE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM

PODZEMNÍ BYDLENÍ SE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM PODZEMNÍ BYDLENÍ SE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM Ateliér: ATBP doc. ing. arch. Michala Hlaváčka Konzultanté: ing. arch. Petr Job ing. arch. Eva Linhartová ing. arch. Petr Dvořák Semestr: LS 2010/2011 VYPRACOVAL:

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

REALIZAČNÍ ATELIÉR. POLYFUNKČNÍ OBJEKT koncept Child Friendly City Praha Vinohrady vnitroblok VINOHRADSKÁ-SLEZSKÁ-JIČÍNSKÁ-ČÁSLAVSKÁ

REALIZAČNÍ ATELIÉR. POLYFUNKČNÍ OBJEKT koncept Child Friendly City Praha Vinohrady vnitroblok VINOHRADSKÁ-SLEZSKÁ-JIČÍNSKÁ-ČÁSLAVSKÁ PRÚVODNÍ I NFORMACE obsah: 0. Základni dokumenty -Průvodni listy a archy (Prohlášení Bakaláře, Průvodní list..) -PORTFOLIO původního architektonického projektu -Průvodni zprava -Souhrnna technicka zprava

Více

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce.

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce. Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě ROZLOŽENÍ PARCIÁLNÍCH TLAKŮ A TEPLOT V MĚŘENÉ KONSTRUKCI PRO SLEDOVANÁ OBDOBÍ Název úlohy : Měřená skladba_mí=50 Zpracovatel

Více

Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti. doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT

Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti. doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti Ústav interiéru a výstavnictví, Letní semestr 2011/2012, Ivan Šach doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT Obsah Evropské záležitosti 3 Popis objektu

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014 PODLE: ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 ZADAVATEL: jméno: Město Holice

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost. Office building design with an emphasis on energy demands

Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost. Office building design with an emphasis on energy demands ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost Office building design with an emphasis on energy

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

SEZNAM PŘÍLOH: Průkaz energetické náročnosti budovy. Roční potřeba energie budovy. Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

SEZNAM PŘÍLOH: Průkaz energetické náročnosti budovy. Roční potřeba energie budovy. Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy SEZNAM PŘÍLOH: Průkaz energetické náročnosti budovy Roční potřeba energie budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Základní komplexní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí Situace

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Příloha č. 2 Výpočet součinitelů prostupu tepla obvodových stěn po zateplení 140 Příloha č. 3 Výpočet energetické

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ I FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ I FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ I FAKULTA ARCHITEKTURY ATELIÉR PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA I TEREZA ŠVÁCHOVÁ I BAKALÁŘSKÁ PRÁCE I ATELIÉR CÍSLER - OTH I 2012/13 OBSAH DOKUMENTACE A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNÁ

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. název stavby: DVOJČE - VELKÁ OHRADA PRAHA 5 VELKÁ OHRADA místo stavby: charakter stavby: stupeň dokumentace: investor stavby:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

Archeopark Mikulčice část Akropole. Dokumentace pro provedení stavby

Archeopark Mikulčice část Akropole. Dokumentace pro provedení stavby Identifikační údaje stavby, stavebníka a projektanta: Název akce: Objekt: Stupeň PD: Katastrální území: Dotčené pozemky: Archeopark Mikulčice část Akropole SO O1. - Hala nad I a II kostelem Dokumentace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT - BYTOVÝ DŮM NA CESTĚ

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT - BYTOVÝ DŮM NA CESTĚ PEC POD SNĚŽKOU VELKÁ ÚPA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT - BYTOVÝ DŮM NA CESTĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT 08, ATELIER ROMANA KOUCKÉHO A EDITY LISECOVÉ MARTIN GABERLE SEZNAM DOKUMENTACE A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ

Více

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A s B1 B1 +24,450 +23,930 1% B2 +24,450 +23,930 +24,450 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 85 1% 3845 3845 350 350 4820 5950 5 855 6 510 350 12 17730 25380 vpust PVC,

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA, KOMUNITNÍ CENTRUM A CHRÁNĚNÉ DÍLNY

MATEŘSKÁ ŠKOLA, KOMUNITNÍ CENTRUM A CHRÁNĚNÉ DÍLNY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JAN SOCHOR JAN SOCHOR ZS 2011/2012 NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: NURSERY SCHOOL, COMMUNITY CENTER AND SHELTERED WORKSHOP (ENG) Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (CZ): Anotace (CZ):

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

Vypracoval: Lukáš Skládal, S3.A Rok: 2009/2010. Konzultace: Ing. arch. Taťána Kusteinová

Vypracoval: Lukáš Skládal, S3.A Rok: 2009/2010. Konzultace: Ing. arch. Taťána Kusteinová Vypracoval: ukáš kládal, 3.A Rok: 2009/2010 Konzultace: Ing. arch. Taťána Kusteinová I bydlení v horských oblastech může být luxusní, přepychový a netradiční. Rodinný dům 21. toletí je toho důkazem. Nosnou

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE FA ČVUT, 8. SEMESTR, 2011/2012 INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHY NA KLÁROVĚ doc. Ing. arch. Akad. arch. Milan Hon HANA KULOVÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. KOORDINAČNÍ SITUACE C. ARCHITEKTONICKO

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

A.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 x A4 03/2013 DPS TO DPS KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ

A.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 x A4 03/2013 DPS TO DPS KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ TECHNICKÁ ZPRÁVA c b a DATUM PODPIS INVESTOR: OBEC: PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ Tel:+420 596 803 111 fax:+420 596 803 350 E-mail: posta@havirov-city.cz

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08 semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 7/08 Zpracován projekt na předmět ATT1 bytový dům, zadaná parcela se nachází v Praze na Smíchově, v Bieblově ulici. Dům přímo sousedí se stávající

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní dům s plochou střechou členěný na 3 celky, které je možno upravovat dle měnících se potřeb rodiny.

Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní dům s plochou střechou členěný na 3 celky, které je možno upravovat dle měnících se potřeb rodiny. Porotherm dům 2015 Bydlení ve vatě OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST str.1-8 GRAFICKÁ ČÁST str. 9-21 : situace, půdorys 1.NP, pohled severní, pohled jižní, pohled východní a západní, řez podélný, půdorys stropní konstrukce,

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ

ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ podle ČSN EN ISO 13792 Simulace 2005 Název úlohy : Prehrievanie miestnosti s krbom Zpracovatel : Ing.Petr Keller Zakázka : Datum : 15.2.2006

Více