Školní řád I. Docházka do školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád I. Docházka do školy"

Transkript

1 Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží třídnímu učiteli zdůvodněnou žádost o uvolnění do omluvného listu (podepsanou zákonným zástupcem, není-li žák zletilý) Omluvný list je označen pořadovým číslem a podepsán třídním učitelem Chce-li žák odejít ze školy z příčin, které nemohl předvídat, žádá o uvolnění na 1 hod. příslušného vyučujícího, pokud jde o delší dobu, oznámí toto třídnímu učiteli Zletilý žák nebo zákonný zástupce zletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. (v případě tzv. rodinných důvodů jde o záležitosti závažného charakteru vyplývající z potřeb rodiny, které jsou nenadálé nebo je nelze řešit v době mimo vyučování) V případě podezření z nevěrohodnosti (častého opakování) dokladu potvrzujícího nepřítomnost žáka ze zdravotních důvodů, která přesáhne 3 dny, bude součástí omluvenky v omluvném listu také vyjádření ošetřujícího lékaře. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 8 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou školským zákonem, vč. možných důsledků. Provede zápis, do něhož uvede dohodnutý způsob nápravy (odmítnutí případného podpisu nebo zápisu se zaznamená). Při neomluvené nepřítomnosti nad 8 hodin zpravidla svolá ředitelka školy výchovnou komisi ve složení: ředitelka školy, výchovný poradce, třídní učitel, metodik prevence, omlouvající. Pozvání na jednání se provede prokazatelnou formou a o průběhu jednání se provede zápis. Jestliže se žák neúčastní výuky po dobu 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho účast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy. V období vyhodnocování neomluvené nepřítomnosti školou, může ředitelka školy požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dítěte. V případě neomluvené absence nezletilého žáka, která přesáhne 25 hodin, ředitelka školy oznámí tuto skutečnost bezodkladně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Dlouhodobé uvolnění žáka z povinných vyučovacích předmětů ( podle 67 odst.2) povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti, v případě potřeby je žádost doložena lékařským potvrzením. Žák, který je z daného předmětu zcela uvolněn, předmět nenavštěvuje, pokud je na začátku či konci vyučování, pokud je uprostřed 1

2 vyučování stanoví, na začátku školního roku, popř. následně po uvolnění žáka ředitelkou školy, vyučující daného předmětu formu náhradního plnění. II. Organizace učebního dne Vyučování začíná v 8:05 hod. a jeho rozsah je určen rozvrhem vyučovacích hodin. Pokud dopolední vyučování končí v 11:45 hod., odpolední vyučování začíná ve 12:15 hod. Při příchodu do budovy školy a odchodu z ní používají žáci boční vchod u šaten. Do vlastních prostor školy vstupují žáci přezutí. Jako přezůvky je, ze zdravotních a hygienických důvodů, zakázáno používat sportovní obuv. Při odchodu ze šatny jsou žáci povinni šatnu uzamknout Vstup do budovy je možný pouze s použitím magnetické karty v době od 6:45 do 16:00 hod. V odpoledních hodinách mohou žáci vstupovat do školy pouze s doprovodem vyučujících, popř. školníka. Žáci, kterým skončí vyučovací hodina dříve, než je obvyklé (viz harmonogram polední přestávky), neruší na chodbách a případně se zdržují ve studovně. Při příchodu do třídy kontroluje žák pořádek a čistotu v lavicích a hlásí případné nedostatky a závady vyučujícímu. Před odchodem ze třídy po sobě žák lavici uklidí. Po skončení poslední vyučovací hodiny v učebně žáci zvednou židle na lavice. Všechny mimo vyučovací aktivity lze konat jen se souhlasem vyučujícího nebo vedení školy. Do školní jídelny odcházejí žáci přes školní dvůr. Po ukončení studia (tj. po skončení maturitního týdne) žáci čtvrtých ročníků odevzdají klíče od šatny třídnímu učiteli. III. Povinnosti žáků Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu vyučovacích hodin a zúčastňovat se vzdělávání ve všech povinných a volitelných předmětech, do kterých byl zapsán Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen (včetně řádů laboratoří, odborných učeben aj. zařízení školy) Šetřit školní majetek i učební pomůcky a hlásit vyučujícímu zjištěné závady Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy Řídit se pokyny organizačních pracovníků a dozorů při školních akcích Vyřizovat potvrzování dokladů a projednávání dalších formalit se školu prostřednictvím třídního učitele nebo v úředních hodinách k tomu vyčleněných v kanceláři školy Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání Oznamovat škole údaje, které jsou nutné k vedení školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a neprodleně oznámit změny v těchto údajích 2

3 Práva žáků Žáci mají právo na vzdělávání Žáci mají právo na informace o průběhu vzdělávání a výsledcích svého vzdělávání. Toto právo mají v případě zletilých žáků také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost Právo svobodně a demokraticky volit třídní samosprávu a studentskou radu, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy. Ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat Pokud jsou zletilí, mají právo volit a být voleni do školské rady Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání Právo využívat poradenských služeb nabízených školou (profesní a výchovné poradenství, protidrogová prevence, speciální vzdělávací potřeby) Být chráněn před šikanou. Právo obrátit se přímo nebo prostřednictvím anonymní schránky na vyučující nebo vedení školy (schránka je umístěna ve 3 Np.) IV. Všem žákům je zakázáno Kouřit v prostorách školy a jejím okolí a při všech akcích organizovaných školou Přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, cigarety a jiné látky obsahující omamné látky, nabízet je a zneužívat Přinášet do školy a na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro život a zdraví (zejména zbraně) Napovídat při zkoušení, opisovat při písemných zkouškách a používat nepovolené pomůcky Plagiátorství (porušení autorských práv použitím výsledků tvůrčí činnosti jiných autorů bez uvedení tvůrce. Týká se všech zdrojů, vč. prací zveřejněných na internetu) Vzdálit se při vyučování a školních akcích bez souhlasu vyučujícího z určeného místa Manipulovat ovládacími panely a audiovizuální technikou, které jsou umístěny v učebnách (bez dozoru učitele) Vyklánět se z okna a sedat na ně Manipulovat v průběhu vyučování s mobilním telefonem a rušit jeho vyzváněním vyučování. Opouštět budovu školy během přestávek, mimo pauzu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním Vpouštět cizí osoby do budovy školy! V. povinnosti žákovské služby Službu ve třídě konají po dobu týdne dva žáci, uvedení v třídní knize Služba zajišťuje přinášení učebních pomůcek a přípravu tabule Dbá na úklid učebny po skončení vyučovací hodiny Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zvonění, oznámí tuto skutečnost neprodleně v kanceláři školy 3

4 VI. Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření Kázeňským opatřením je: podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo třídní učitel Kázeňským opatřením je: podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností daných školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností Pokud u žáka vznikne neomluvená absence v trvání 1-2 vyučovací hodiny bude žákovi udělena důtka třídního učitele. Při neomluvené absenci ve výši 3 8 vyučovacích hodin pak důtka ředitele školy. Opakované pozdní příchody (3x) do vyučování jsou hodnoceny jako jedna neomluvená hodina. Každý případ neomluvené absence bude hodnocen individuálně třídním učitelem. V případě velmi závažných přestupků jako je např. omezování osobní svobody a násilí vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, šikanování, úmyslné ničení školního majetku, úmyslné poškozování počítačového systému školy, vnášení, distribuce a zneužívání návykových látek v prostorách školy, v areálu školy a na školních akcích může ředitelka gymnázia rozhodnout (podle 31 odst. 2,3,4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka školy. VIII. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka Práva zákonných zástupců žáků: Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. O závažných prospěchových nebo kázeňských problémech žáka budou zákonní zástupci informováni doporučeným dopisem, telefonicky nebo em. O udělených výchovných opatřeních jako důtky třídního učitele, ředitele školy nebo snížená známka z chování nebo o dodatečných a opravných zkouškách žáka, budou zákonní zástupci informováni doporučeným dopisem. Právo být voleni do školské rady Právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem vzdělávání žáka Právo na informace a poradenskou pomoc školy ve věcech vzdělávání Povinnosti zákonných zástupců žáků: 4

5 Zajistit řádnou docházku žáka do školy Na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka Poskytnout škole informace o zdravotním, popřípadě sociálním znevýhodnění žáka Podat informace o změnách zdravotní způsobilosti či zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání Doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu se školním řádem VII. Závěrečná ustanovení Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj žáků nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí Přílohy školního řádu: o Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků o Časový harmonogram vyučovacích hodin a přestávek Schváleno školskou radou při Gymnáziu Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 dne 15. října V Litovli dne 15. října 2014 RNDr. Jitka Krausová ředitelka školy 5

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Č. j.: 1572/2013/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. září 2013 Školní řád SOŠ od 1.9.2013 1 Obsah Čl. 1 Docházka do školy... 3 Čl. 2 Změna studijního oboru a přestup do jiné školy...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Střední škola pro sluchově postižené a OU Gellnerova 1, 63700 Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Ivoš Hájek, ředitel školy Ing. Ivoš Hájek, ředitel školy Pedagogická rada

Více

Střední odborná škola

Střední odborná škola Střední odborná škola NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Bělisko 295 PSČ 592 31 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců A. Žáci mají právo 1. Na vzdělávání a svobodný přístup ke všem informacím,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Čl. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ I. Školní řád Střední průmyslové školy Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace,

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace, Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Školní řád Úvod Školní řád je interním předpisem Gymnázia Jana Palacha v Mělníce vydaným v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon),

Více

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Střední průmyslová škola ve Volyni poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a výchovu ve studijních oborech: 82-41

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Pedagogická rada projednala dne 27.

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Š K O L N Í Ř Á D platný pro žáky střední školy Č.j. 1076/2014 ze dne 7. 7. 2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Tento

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Projednáno Pedagogickou radou dne: 29. listopadu 2013

Více

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád SPŠ textilní v Liberci

Školní řád SPŠ textilní v Liberci Školní řád SPŠ textilní v Liberci Z organizačních i výchovných důvodů jsou tímto řádem v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (změna 472/2011) a s vyhláškou MŠMT č 13/2005 Sb. o středním vzdělání a metodickým

Více

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK - 1 - Školní řád Článek 1. Obecná ustanovení Školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců

Více

Školní řád platný od 15. 10. 2014 vydaný v souladu s 30 zákona 561/2004 Sb., školského zákona.

Školní řád platný od 15. 10. 2014 vydaný v souladu s 30 zákona 561/2004 Sb., školského zákona. Strana: 2/17 Školní řád platný od 15. 10. 2014 vydaný v souladu s 30 zákona 561/2004 Sb., školského zákona. I. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 1. Žáci jsou podle zákona 561/2004 22 odst. 1

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav)

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) (podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění (dále jen školský zákon), Vyhlášky

Více