Vnitřní předpis 2009_012. Školní řád. Datum Jméno Podpis Schválil Mgr. Miluše Horská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis 2009_012. Školní řád. Datum Jméno Podpis Schválil 26. 8. 2013 Mgr. Miluše Horská"

Transkript

1 Vnitřní předpis 2009_012 Školní řád Datum Jméno Podpis Schválil Mgr. Miluše Horská Vlastník vnitřního předpisu Mgr. Markéta Hujerová Platnost od Platnost dokumentu do neomezena Identifikační znak vnitřního předpisu SVI_RAD_2009_012_V5 Verze V5 Nahrazuje předpis / pokyn číslo SVI_RAD_2009_012_V4 SVI_RAD_2009_012_V5 1

2 Školní řád Tento školní řád zahrnuje vnitřní řád školní druţiny a vnitřní řád speciálně pedagogického centra. Poslání Posláním Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem, mládeţi a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postiţením vzdělávání a další sluţby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běţného ţivota na základě individuálních potřeb a moţností. Docházka do školy 1. Ţák je povinen zúčastnit se výuky podle rozvrhu hodin. 2. Nepřítomnost ve škole můţe být omluvena jen pro nemoc nebo z váţných rodinných důvodů. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na 1 den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Písemnou ţádost o toto uvolnění musí ţák nebo zákonný zástupce předloţit předem. O důvodech nepřítomnosti na vyučování informují zákonní zástupci ţáka třídního učitele včas, nejpozději do jednoho dne a to osobně, písemně nebo telefonicky třídnímu učiteli, po návratu ţáka do školy na omluvném listu v ţákovské kníţce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců. Omluvenku předloţí ţák třídnímu učiteli ihned po příchodu do školy. Odchod z vyučování před jeho ukončením je moţný pouze se souhlasem třídního učitele na základě písemné ţádosti zákonných zástupců. V odůvodněných případech škola můţe vyţadovat písemnou omluvu potvrzenou lékařem. 3. Ţák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě. 4. Vyučování probíhá ve vyučovacích blocích, kdy si učitel sám volí přestávku dle potřeb své skupiny dětí. Orientační časy vyučovacích bloků: 1. hodina 08:00 08:45 1. hodina 08:00 08:45 1. hodina 08:00 08:45 2. hodina 08:55 09:40 2. hodina 08:55 09:40 2. hodina 08:55 09:40 3. hodina 10:00 10:45 3. hodina 10:00 10:45 3. hodina 10:00 10:45 4. hodina 10:55 11:40 4. hodina 10:55 11:40 4. hodina 10:55 11:40 oběd 11:40 12:30 5. hodina 11:50 12:35 oběd 11:40 12:15 5. hodina 12:30 13:15 oběd 12:35 13:05 5. hodina 12:15 13:00 6. hodina 13:25 14:10 6. hodina 13:05 13:50 6. hodina 13:05 13:50 7. hodina 13:55 14:40 7. hodina 13:55 14:40 Ţáci jsou povinni být ve škole nejpozději v 7.45 hod. SVI_RAD_2009_012_V5 2

3 Telefony Pevná linka Pracovní mobil ředitelka školy Mgr. Miluše Horská zástupce ředitele pro Mgr. Markéta Hujerová školu zástupce ředitele pro Ing. Bc. Marcela Švadlenková správu školy vedoucí učitel Pardubičky Bc. Markéta Štěpánková vedoucí učitel Polabiny Mgr. Magdalena Procházková vedoucí vychovatel Antonín Vašina Pardubičky vedoucí vychovatel Mgr. Andrea Vakulenková Polabiny vedoucí speciálně Mgr. Petra Macasová pedagogického centra vedoucí sociálních sluţeb Bc. Aneţka Kralovanská manaţer vztahů Mgr. Štefan Švestka s veřejností fundraiser Jaroslava Bohuslavová administrativní pracovník Soňa Bulíčková mzdová účetní Eva Kvapilová účetní Dana Pavlíková sborovna speciálně pedagogické centrum psycholog krizový intervent Mgr. Petra Macasová Mgr. Markéta Jirásková Jitka Ryšavá Mgr. Kateřina Kopecká PhDr. Lidmila Pekařová Bc. Marta Kanno sociálně terap. dílna Tranzitní program bezpečnostní technik Mgr. Andrea Hovorková (Pardubičky) Iveta Potůčková (Polabiny) kuchyň Eliška Pecková Centrum sociálních sluţeb Vysoké Mýto Bc. Lenka Krčilová třídy herna rehabilitace speciálně pedagogické centrum Domov pod Kuňkou Kancelář Domova pod Kuňkou Řidiči svozová auta MHD Bílý svoz Červený svoz Ţlutý svoz Amálka SVI_RAD_2009_012_V5 3

4 Zaměstnanci 1. Práva a povinnosti zaměstnanců se řídí Organizačním řádem, Provozním řádem, Pracovním řádem, Etickým kodexem a dalšími vnitřními předpisy Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. 2. Škola má 2 zástupce ředitele (na budově v Pardubičkách jsou zástupce ředitele pro školu a zástupce ředitele pro správu školy), 2 vedoucí učitele a 2 vedoucí vychovatele (na budově v Pardubičkách je vedoucí učitel Pardubičky a vedoucí vychovatel Pardubičky, na budově v Polabinách je vedoucí učitel Polabiny a vedoucí vychovatel Polabiny), vedoucího sociálních sluţeb a vedoucího speciálně pedagogického centra. Zástupce ředitele pro školu zodpovídá za úsek školy v Pardubičkách a v Polabinách včetně detašovaných pracovišť, za speciálně pedagogické centrum a za sociální sluţby. Zástupce ředitele pro správu školy zodpovídá za ekonomiku, údrţbu budov, úklid a výdej stravy, školní dopravu a nestátní zdravotnické zařízení. Chování žáka 1. Ţáci dbají všech pravidel hygieny a bezpečnosti. 2. Ţáci dodrţují zásady slušného chování. 3. Pro vstup a k odchodu ze školy pouţívají hlavní vchod a to vţdy za doprovodu dospělé osoby. Ţákům není dovoleno vzdalovat se samostatně během vyučování z budovy školy.vjezd autem k brance školy v Polabinách je povolen pouze zákonným zástupcům s imobilními dětmi. 4. Ţáci nenarušují průběh vyučovací hodiny. O přestávkách se mohou volně pohybovat po patře školy. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti dospělého. 5. Ţákům není dovoleno pouţívat samostatně výtah ani plošinu a vyklánět se z oken v učebnách. 6. V jídelně se řídí ţáci řádem jídelny a pokyny dozírajících dospělých osob. Zachovávají pravidla kulturního stolování. 7. Ţáci se přezouvají do domácí obuvi. Do tělocvičny vstupují jen ve zvláštní sportovní obuvi se světlou podráţkou a převlečeni do sportovního oděvu a bez šperků, hodinek a podobných ozdob, které by mohli ohrozit bezpečnost ţáka i ostatních osob. 8. Do dílen se ţáci přezouvají a převlékají do pracovního oděvu. 9. Do školy ţák nesmí nosit cenné věci nesouvisející s výukou a věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohroţovat mravní výchovu. Cenné věci, mobilní telefony a peníze nenechávají odloţené v oděvu ani v odloţených aktovkách. 10. Během vyučovací hodiny není ţákům dovoleno telefonovat z mobilních telefonů, posílat SMS SVI_RAD_2009_012_V5 4

5 zprávy a rušit výuku jejich vyzváněním. 11. Uţívání drog, pití alkoholu a kouření je pro ţáky školy nepřípustné. Zacházení se školním majetkem 1. Ţáci školy jsou povinni udrţovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního uţívání nebo péče. Ţák školy je povinen v určeném termínu odevzdat zapůjčené učebnice a pomůcky třídnímu učiteli. 2. Svévolné a úmyslné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. ţák uhradí. 3. Zjistí-li ţák poškození školního majetku, či on sám poškození způsobí, oznámí to okamţitě dospělé osobě. Organizace školního dne Družina 1. Provoz školní druţiny je ráno od 6.45 hod. (Vysoké Mýto od 7.00 hod. z důvodu provozu budovy) do 7.45 hod. a odpoledne od hod. do hod. O přijetí do školní druţiny rozhoduje ředitel školy. Do školní druţiny se ţáci přihlašují písemně vyplněním zápisního lístku 1. den školního roku. 2. Vyučující předávají ţáky po skončení dopoledního i odpoledního vyučování vychovatelům. Ţák je vydán pouze zákonným zástupcům nebo zletilé osobě, kterou určí zákonní zástupci písemně v zápisním lístku druţiny. Mimořádné uvolnění je moţné pouze na písemnou, podepsanou a datovanou ţádost zákonných zástupců. 3. Ţáci odkládají oděv a obuv v šatnách. Do školy nosí pouze věci potřebné k výuce. Pokud cenné věci musí ţák odloţit, např. při výuce tělesné výchovy, odloţí je na místo určené učitelem. Jízdní kola si ţáci odkládají do stojanu u školy a uzamykají je. 4. Ţáci stravující se ve školní jídelně jsou doprovázeni učitelem, vychovatelem nebo asistentem. 5. Ţáci pouţívající školní svozové autobusy k přepravě do školy a ze školy jsou povinni dodrţovat v dopravních prostředcích kázeň a uposlechnout pokynů doprovodné osoby. Ţáci jsou povinni v autobusech sedět na určeném místě. Jestliţe ţák do školy nejede, nahlásí tuto okolnost předem řidiči zákonný zástupce. Dále viz. Přepravní řád, který je součástí provozního řádu. 6. Doprovodná osoba ve školních dopravních prostředcích předává ţáka zákonným zástupcům nebo zletilé osobě, kterou určí zákonní zástupci. Chodí-li ţák sám od dopravního prostředku domů, je nutné písemné prohlášení zákonných zástupců, které je zaznamenáno v zápisním lístku školní druţiny. Stejné pravidlo platí i pro ranní přebírání ţáků. SVI_RAD_2009_012_V5 5

6 7. Od školního autobusu MHD do školy a odpoledne od školy k autobusu, je ţák povinen přecházet ve skupině pod dohledem doprovázející osoby. Zastávky MHD pro školu Svítání jsou předem pevně stanoveny dopravním podnikem. 8. Ţáky od školních vozidel ráno přebírají učitelé, vychovatelé nebo asistenti a odpoledne je předávají doprovodné osobě příslušného vozidla. Zastávky školních vozidel se řídí vnitřním předpisem školy. 9. Ţáci odcházející domů ze školní druţiny oznamují svůj odchod vychovateli. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáka 1. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků vychází z posouzení míry dosaţení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je: - pedagogicky zdůvodněné - odborně správné a doloţitelné - respektuje individuální potřeby ţáků a doporučení školského poradenského zařízení 2. Hodnocení a klasifikace ţáků Základní škola a Základní škola praktická - klasifikace, slovní hodnocení nebo kombinace obou forem, klasifikaci výsledků vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem Základní škola speciální - slovní hodnocení Praktická škola dvouletá klasifikace, slovní hodnocení nebo kombinace obou forem - zda bude ţák na vysvědčení hodnocen slovně, kombinací obou forem nebo bude klasifikace výsledků vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech doplněna slovním hodnocením, navrhuje třídní učitel po dohodě se zákonnými zástupci, kombinace klasifikace a slovního hodnocení je určena ţákům se specifickými poruchami učení Základní pravidla pro pouţití klasifikace - klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo - všechny písemné práce jsou včas oznámeny, aby se ţáci měli moţnost na ně připravit - tradiční ústní zkoušení u tabule je minimalizováno a je nahrazeno efektivnějšími způsoby SVI_RAD_2009_012_V5 6

7 zjišťování vědomostí a dovedností ţáků - při pouţití klasifikace se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: o 1 výborný o 2 chvalitebný o 3 dobrý o 4 dostatečný o 5 nedostatečný - výsledky vzdělávání ţáka jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku - klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon Základní pravidla pro pouţití slovního hodnocení - hodnocení je ţákovi sdělováno formou, která je přijatelná jeho chápání - hodnocení má ţáka pozitivně motivovat pro další učení a práci - učitel hodnotí osobní pokrok ţáka, porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce - hodnocení je vţdy adresné a osobně se obrací k tomu, komu je určeno - k ţákovi - při pouţití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak: o aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu a ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku o zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jeho vývoji, ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka o obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat o výsledky vzdělávání ţáka konci prvního pololetí lze souhrnně hodnotit za všechny předměty Zákonní zástupci jsou o prospěchu ţáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: - průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky nebo studijního průkazu - nejméně 4x ročně na rodičovských schůzkách - po předchozí domluvě na poţádání zákonných zástupců ţáka SVI_RAD_2009_012_V5 7

8 Pravidla pro hodnocení chování Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou je hodnoceno klasifikací nebo klasifikací doplněnou slovním hodnocením. Při pouţití klasifikace se chování hodnotí na vysvědčení stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé - pokud škola pouţije pro hodnocení chování klasifikaci doplněnou slovním hodnocením, předem informuje zákonné zástupce Přestupky proti školnímu řádu a vnitřnímu řádu školy mohou být: a) méně závažné přestupky postihované napomenutím třídního učitele - nezdraví - nepřezouvá se - časté zapomínání / nenosí pomůcky, cvičební úbor,... / - úmyslné poškozování školního majetku - vyrušování výuky mobilním telefonem - vulgární chování ke spoluţákům a pracovníkům školy - úmyslné lhaní b) opakované méně závažné přestupky postihované třídní důtkou - nezdraví - nepřezouvá se - časté zapomínání / nenosí pomůcky, cvičební úbor,.../ - úmyslné poškozování školního majetku - vyrušování výuky mobilním telefonem - vulgární chování ke spoluţákům a pracovníkům školy c) středně závažné přestupky postihované ředitelskou důtkou - záškoláctví - pití alkoholu, kouření - krádeţ - nošení předmětů do školy, které mohou ohrozit zdraví a mravní výchovu dětí a mládeţe - agresivní chování ke spoluţákům a pracovníkům školy d) hrubé porušení školního a vnitřního řádu školy postihované druhým a třetím stupněm z chování - fyzické napadení s následkem poškození zdraví - poţívání a distribuce návykových látek, drog opakované krádeţe - přestupky na veřejnosti vyšetřované policií opakované záškoláctví - opakované krádeţe - opakované záškoláctví - opakované agresivní chování ke spoluţákům a pracovníkům školy SVI_RAD_2009_012_V5 8

9 Komisionální a opravné zkoušky 1. Má-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení ţáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka. 2. V případě, ţe se ţádost o přezkoumání výsledů hodnocení týká chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy dodrţení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků uvedených ve školním řádu. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy výsledek hodnocení změní. Nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení ţádosti. 3. Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Pravidla pro sebehodnocení žáků 1. Ţáci se mohou sebehodnotit ústně nebo své sebehodnocení mohou zaznamenávat. 2. Ţáci zaznamenávají své sebehodnocení do ţákovských kníţek písemnou nebo obrázkovou formou. 3. Učitel respektuje ţákovu individualitu při formě sebehodnocení, jeho vlastní názor a rozhodnutí. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 1. Ţáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a po pouţití WC. Imobilní ţáci a ţáci, u nichţ je to nutné, jsou doprovázeny na WC dospělou osobou. 2. Ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru dospělé osoby. 3. Při přechodu ţáků na místa vyučování mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 4. Při výuce v tělocvičně a odborných učebnách zachovávají ţáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit ţáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit ţáky, kteří chyběli. 5. Preventisty BOZP jsou Mgr. Andrea Hovorková (Pardubičky), Iveta Potůčková (Polabiny). 6. Školním metodikem prevence je Mgr. Markéta Hujerová ( budova Pardubičky). SVI_RAD_2009_012_V5 9

10 Školní úraz 1. Zjistí-li dospělá osoba vykonávající dohled nad ţákem poranění, konzultuje ho se zdravotníkem školy. 2. Drobná poranění ošetří zdravotník školy. Při váţnějších úrazech je přivolána lékařská pomoc nebo je zajištěn doprovod dospělou osobou k lékaři. 3. Je informován ředitel nebo zástupce ředitele pro školu, případně vedoucí učitel (pro školu Pardubičky nebo Polabiny) a třídní učitel ţáka. 4. Skutečnost o úrazu je neprodleně oznámena zákonným zástupcům ţáka. 5. Dospělá osoba, která vykonávala nad ţákem dohled, provede s pověřenou osobou (se zdravotníkem) zápis do knihy úrazů popř. vyplní záznam o úrazu. Nálezy a ztráty 1. Nalezené věci se odevzdávají třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele pro školu, případně vedoucímu učiteli (pro školu Pardubičky nebo Polabiny). 2. Při ztrátě věci se postupuje následovně: a) ţák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli b) pokus o dohledání věci c) zákonný zástupce si vyzvedne v kanceláři zástupce ředitele pro správu školy v Pardubičkách tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení d) hlášení pojistné události se vyplní za ţáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce ţáka e) oba vyplněné tiskopisy se odevzdají zpět do kanceláře zástupce ředitele pro správu školy, který zkontroluje úplnost, zaloţí kopii, originál zašle na pojišťovnu f) vyrozumění o likvidaci škodné události po obdrţení zástupce ředitele pro správu školy uloţí Práva žáka 1. Ţák má právo na vzdělání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností podle příslušného školního vzdělávacího programu. 2. Ţák má právo na svobodu myšlení, projevu a náboţenství. Za svoje názory nemůţe být postihován a to tělesně ani duševně. Své připomínky k činnosti školy můţe vznést sám nebo prostřednictvím zákonných zástupců. Má právo obrátit se přímo na ředitele školy. SVI_RAD_2009_012_V5 10

11 3. Ţák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí. 4. Ţák má právo na ochranu před všemi návykovými látkami, které ohroţují jeho tělesný a duševní vývoj. 5. Ţák má právo na odpočinek a oddechové činnosti odpovídající jeho věku a zdravotnímu stavu. 1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Povinnosti žáka 2. Účastnit se mimoškolních aktivit, na které je přihlášen. 3. Dodrţovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byl seznámen. 4. Má povinnost chovat se ukázněně, neubliţovat jinému, chránit mladší a slabší spoluţáky, být zdvořilým k dospělým. 5. Chovat se tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani svých spoluţáků. Neuţívat návykové látky, nepoţívat alkohol, nevyvíjet násilí. 6. Plnit pokyny zaměstnanců školy, které jsou v souladu s právními předpisy a školním řádem. 7. Nepoškozovat majetek školy a spoluţáků. Práva zákonných zástupců 1. Být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování svého dítěte. 2. Mají právo iniciovat skupinovou rodičovskou schůzku nebo konzultaci pro rodiče. 3. Volit a být voleni do školské rady. 4. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí jejich dítěte. 5. Poţádat o uvolnění svého dítěte z výuky podle pravidel tohoto řádu. 6. Mají právo na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti, v záleţitostech týkajících se vzdělávání, psychologické a sociální pomoci a výchovného poradenství. 7. Pedagogické poradenství: třídní učitel 8. Sociální poradenství: Bc. Aneţka Kralovanská (vedoucí sociálních sluţeb) SVI_RAD_2009_012_V5 11

12 9. Psychologické poradenství a linka krizové pomoci: Prim. PhDr. Lidmila Pekařová 10. Krizový intervent: Bc. Marta Kanno 11. Výchovné poradenství: Mgr. Magdalena Procházková (budova Polabiny) Povinnosti zákonných zástupců 1. Zajistit, aby ţák docházel řádně do školy, aby byl upravený, čistě umytý včetně vlasů s ostříhanými nehty a vyčištěnými zuby. 2. Zákonný zástupce je povinen při zjištění jakéhokoliv infekčního onemocnění a výskytu vší u ţáka vyzvednout ţáka neprodleně ze školy. 3. Neprodleně dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování. 4. Účastnit se rodičovských schůzek. 5. Kaţdý rok umoţnit vyšetření ţáka školním psychologem nebo dodat zprávu z vyšetření od jiného psychologa. 6. Na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se ţáka. 7. Neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti ţáka (kopie vyšetření od odborných lékařů) nebo o jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na psychiku a vzdělávání ţáka. 8. Neprodleně oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a případnou změnu údajů. 9. Zákonný zástupce je povinen včas zajistit ţákovi školní a hygienické pomůcky dle pokynů učitele. V případě uţívání invalidního vozíku ţákem je zákonný zástupce povinen zajistit kompletní invalidní vozík se všemi funkčními bezpečnostními prvky a bez závad. Speciálně pedagogické centrum 1. Posláním Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ je poskytovat dětem, mládeţi a dospělým lidem s kombinovaným postiţením speciálně pedagogické, sociální, psychologické a krizové poradenství a péči s cílem podpořit jejich rozvoj jejich osobnosti a usnadnit jim integraci do společnosti. 2. Cílová skupina jsou klienti s kombinovaným, tělesným nebo mentálním postiţením, s narušenou komunikační schopností a poruchou autistického spektra. 3. Provoz speciálně pedagogického centra je od 8,00 do 16,00 hodin. Činnosti probíhají ambulantně SVI_RAD_2009_012_V5 12

13 (v prostorách centra) a v terénu (v rodinách, školách, dětských domovech, zařízeních poskytující sociální sluţby atd.). 4. O přijetí klienta do péče rozhoduje vedoucí speciálně pedagogického centra. O přijetí do péče speciálně pedagogického centra ţádá klient, zákonný zástupce nebo opatrovník. Bliţší informace a aktuality o škole: Schváleno pedagogickou radou dne Schváleno školskou radou dne Mgr. Miluše Horská ředitelka školy SVI_RAD_2009_012_V5 13

14

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089 Školní řád I. Práva ţáků a zákonných zástupců Ţák má právo: 1. Na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10 Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 197/10 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2010 Mgr. Monika Nezbedová Směrnice nabývá účinnosti

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D O b s a h : 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a zákonných zástupců ve škole 1.1 Podrobnosti k výkonu práv

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola Pačejov,

Základní škola Pačejov, Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace Školní řád ZŠ Pačejov stanoví podle zákona 561/2004 Sb. 30 a vyhlášky.48/2005 Sb. tento školní řád: 1. Práva a povinnosti žáků 2. Práva a povinnosti

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Č.j.:ZŠ Mo/412/2012 Ve Zlíně dne 5. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy 1. Obecná ustanovení Školní družina, dále jen družina, slouží k výchově vzdělávání, přípravě na školní vyučování,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC. okres Pelhřimov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC. okres Pelhřimov ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC okres Pelhřimov Na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Školní řád pro OA a JŠ Jihlava Obsah 1 Obecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců... 3 2.1

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval : Mgr. Ivana Melichárková Schválil Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne : 31.8.2015

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Obsah: Článek I Úvodní ustanovení

Obsah: Článek I Úvodní ustanovení Školní řád Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: Pedagogická rada dne: 31. 8. 2011 Schválil: Školská rada dne: Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1. Školní řád. Čl. 1

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1. Školní řád. Čl. 1 Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Školní řád. 1. Docházka do školy

Školní řád. 1. Docházka do školy Školní řád Zákon č. 561/2004 Sb. 21, 22, 30 ve znění pozdějších předpisů Základní škola Žamberk, 28. října 581, se sídlem ul. 28. října 581, Žamberk 564 01 1. Docházka do školy 1. Žáci jsou povinni účastnit

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek. Školní řád. Docházka a pobyt ve škole:

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek. Školní řád. Docházka a pobyt ve škole: Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek Školní řád Docházka a pobyt ve škole: 1. Školní budovy se otevírají pro všechny žáky v 7.00 h. Žáci přicházejí nejpozději v 7.45 h do školy.

Více

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Příloha k ŠVP školní druţiny č. 1 Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace, nám. Svobody 88, 675 31, Jemnice P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

Školní řád Základní školy Praha - Petrovice

Školní řád Základní školy Praha - Petrovice 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Školní řád Základní školy Praha - Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ10/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 A. Obecná ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci (studenti) mají právo

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více