Vnitřní předpis 2009_012. Školní řád. Datum Jméno Podpis Schválil Mgr. Miluše Horská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis 2009_012. Školní řád. Datum Jméno Podpis Schválil 26. 8. 2013 Mgr. Miluše Horská"

Transkript

1 Vnitřní předpis 2009_012 Školní řád Datum Jméno Podpis Schválil Mgr. Miluše Horská Vlastník vnitřního předpisu Mgr. Markéta Hujerová Platnost od Platnost dokumentu do neomezena Identifikační znak vnitřního předpisu SVI_RAD_2009_012_V5 Verze V5 Nahrazuje předpis / pokyn číslo SVI_RAD_2009_012_V4 SVI_RAD_2009_012_V5 1

2 Školní řád Tento školní řád zahrnuje vnitřní řád školní druţiny a vnitřní řád speciálně pedagogického centra. Poslání Posláním Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem, mládeţi a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postiţením vzdělávání a další sluţby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běţného ţivota na základě individuálních potřeb a moţností. Docházka do školy 1. Ţák je povinen zúčastnit se výuky podle rozvrhu hodin. 2. Nepřítomnost ve škole můţe být omluvena jen pro nemoc nebo z váţných rodinných důvodů. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na 1 den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Písemnou ţádost o toto uvolnění musí ţák nebo zákonný zástupce předloţit předem. O důvodech nepřítomnosti na vyučování informují zákonní zástupci ţáka třídního učitele včas, nejpozději do jednoho dne a to osobně, písemně nebo telefonicky třídnímu učiteli, po návratu ţáka do školy na omluvném listu v ţákovské kníţce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců. Omluvenku předloţí ţák třídnímu učiteli ihned po příchodu do školy. Odchod z vyučování před jeho ukončením je moţný pouze se souhlasem třídního učitele na základě písemné ţádosti zákonných zástupců. V odůvodněných případech škola můţe vyţadovat písemnou omluvu potvrzenou lékařem. 3. Ţák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě. 4. Vyučování probíhá ve vyučovacích blocích, kdy si učitel sám volí přestávku dle potřeb své skupiny dětí. Orientační časy vyučovacích bloků: 1. hodina 08:00 08:45 1. hodina 08:00 08:45 1. hodina 08:00 08:45 2. hodina 08:55 09:40 2. hodina 08:55 09:40 2. hodina 08:55 09:40 3. hodina 10:00 10:45 3. hodina 10:00 10:45 3. hodina 10:00 10:45 4. hodina 10:55 11:40 4. hodina 10:55 11:40 4. hodina 10:55 11:40 oběd 11:40 12:30 5. hodina 11:50 12:35 oběd 11:40 12:15 5. hodina 12:30 13:15 oběd 12:35 13:05 5. hodina 12:15 13:00 6. hodina 13:25 14:10 6. hodina 13:05 13:50 6. hodina 13:05 13:50 7. hodina 13:55 14:40 7. hodina 13:55 14:40 Ţáci jsou povinni být ve škole nejpozději v 7.45 hod. SVI_RAD_2009_012_V5 2

3 Telefony Pevná linka Pracovní mobil ředitelka školy Mgr. Miluše Horská zástupce ředitele pro Mgr. Markéta Hujerová školu zástupce ředitele pro Ing. Bc. Marcela Švadlenková správu školy vedoucí učitel Pardubičky Bc. Markéta Štěpánková vedoucí učitel Polabiny Mgr. Magdalena Procházková vedoucí vychovatel Antonín Vašina Pardubičky vedoucí vychovatel Mgr. Andrea Vakulenková Polabiny vedoucí speciálně Mgr. Petra Macasová pedagogického centra vedoucí sociálních sluţeb Bc. Aneţka Kralovanská manaţer vztahů Mgr. Štefan Švestka s veřejností fundraiser Jaroslava Bohuslavová administrativní pracovník Soňa Bulíčková mzdová účetní Eva Kvapilová účetní Dana Pavlíková sborovna speciálně pedagogické centrum psycholog krizový intervent Mgr. Petra Macasová Mgr. Markéta Jirásková Jitka Ryšavá Mgr. Kateřina Kopecká PhDr. Lidmila Pekařová Bc. Marta Kanno sociálně terap. dílna Tranzitní program bezpečnostní technik Mgr. Andrea Hovorková (Pardubičky) Iveta Potůčková (Polabiny) kuchyň Eliška Pecková Centrum sociálních sluţeb Vysoké Mýto Bc. Lenka Krčilová třídy herna rehabilitace speciálně pedagogické centrum Domov pod Kuňkou Kancelář Domova pod Kuňkou Řidiči svozová auta MHD Bílý svoz Červený svoz Ţlutý svoz Amálka SVI_RAD_2009_012_V5 3

4 Zaměstnanci 1. Práva a povinnosti zaměstnanců se řídí Organizačním řádem, Provozním řádem, Pracovním řádem, Etickým kodexem a dalšími vnitřními předpisy Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. 2. Škola má 2 zástupce ředitele (na budově v Pardubičkách jsou zástupce ředitele pro školu a zástupce ředitele pro správu školy), 2 vedoucí učitele a 2 vedoucí vychovatele (na budově v Pardubičkách je vedoucí učitel Pardubičky a vedoucí vychovatel Pardubičky, na budově v Polabinách je vedoucí učitel Polabiny a vedoucí vychovatel Polabiny), vedoucího sociálních sluţeb a vedoucího speciálně pedagogického centra. Zástupce ředitele pro školu zodpovídá za úsek školy v Pardubičkách a v Polabinách včetně detašovaných pracovišť, za speciálně pedagogické centrum a za sociální sluţby. Zástupce ředitele pro správu školy zodpovídá za ekonomiku, údrţbu budov, úklid a výdej stravy, školní dopravu a nestátní zdravotnické zařízení. Chování žáka 1. Ţáci dbají všech pravidel hygieny a bezpečnosti. 2. Ţáci dodrţují zásady slušného chování. 3. Pro vstup a k odchodu ze školy pouţívají hlavní vchod a to vţdy za doprovodu dospělé osoby. Ţákům není dovoleno vzdalovat se samostatně během vyučování z budovy školy.vjezd autem k brance školy v Polabinách je povolen pouze zákonným zástupcům s imobilními dětmi. 4. Ţáci nenarušují průběh vyučovací hodiny. O přestávkách se mohou volně pohybovat po patře školy. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti dospělého. 5. Ţákům není dovoleno pouţívat samostatně výtah ani plošinu a vyklánět se z oken v učebnách. 6. V jídelně se řídí ţáci řádem jídelny a pokyny dozírajících dospělých osob. Zachovávají pravidla kulturního stolování. 7. Ţáci se přezouvají do domácí obuvi. Do tělocvičny vstupují jen ve zvláštní sportovní obuvi se světlou podráţkou a převlečeni do sportovního oděvu a bez šperků, hodinek a podobných ozdob, které by mohli ohrozit bezpečnost ţáka i ostatních osob. 8. Do dílen se ţáci přezouvají a převlékají do pracovního oděvu. 9. Do školy ţák nesmí nosit cenné věci nesouvisející s výukou a věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohroţovat mravní výchovu. Cenné věci, mobilní telefony a peníze nenechávají odloţené v oděvu ani v odloţených aktovkách. 10. Během vyučovací hodiny není ţákům dovoleno telefonovat z mobilních telefonů, posílat SMS SVI_RAD_2009_012_V5 4

5 zprávy a rušit výuku jejich vyzváněním. 11. Uţívání drog, pití alkoholu a kouření je pro ţáky školy nepřípustné. Zacházení se školním majetkem 1. Ţáci školy jsou povinni udrţovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního uţívání nebo péče. Ţák školy je povinen v určeném termínu odevzdat zapůjčené učebnice a pomůcky třídnímu učiteli. 2. Svévolné a úmyslné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. ţák uhradí. 3. Zjistí-li ţák poškození školního majetku, či on sám poškození způsobí, oznámí to okamţitě dospělé osobě. Organizace školního dne Družina 1. Provoz školní druţiny je ráno od 6.45 hod. (Vysoké Mýto od 7.00 hod. z důvodu provozu budovy) do 7.45 hod. a odpoledne od hod. do hod. O přijetí do školní druţiny rozhoduje ředitel školy. Do školní druţiny se ţáci přihlašují písemně vyplněním zápisního lístku 1. den školního roku. 2. Vyučující předávají ţáky po skončení dopoledního i odpoledního vyučování vychovatelům. Ţák je vydán pouze zákonným zástupcům nebo zletilé osobě, kterou určí zákonní zástupci písemně v zápisním lístku druţiny. Mimořádné uvolnění je moţné pouze na písemnou, podepsanou a datovanou ţádost zákonných zástupců. 3. Ţáci odkládají oděv a obuv v šatnách. Do školy nosí pouze věci potřebné k výuce. Pokud cenné věci musí ţák odloţit, např. při výuce tělesné výchovy, odloţí je na místo určené učitelem. Jízdní kola si ţáci odkládají do stojanu u školy a uzamykají je. 4. Ţáci stravující se ve školní jídelně jsou doprovázeni učitelem, vychovatelem nebo asistentem. 5. Ţáci pouţívající školní svozové autobusy k přepravě do školy a ze školy jsou povinni dodrţovat v dopravních prostředcích kázeň a uposlechnout pokynů doprovodné osoby. Ţáci jsou povinni v autobusech sedět na určeném místě. Jestliţe ţák do školy nejede, nahlásí tuto okolnost předem řidiči zákonný zástupce. Dále viz. Přepravní řád, který je součástí provozního řádu. 6. Doprovodná osoba ve školních dopravních prostředcích předává ţáka zákonným zástupcům nebo zletilé osobě, kterou určí zákonní zástupci. Chodí-li ţák sám od dopravního prostředku domů, je nutné písemné prohlášení zákonných zástupců, které je zaznamenáno v zápisním lístku školní druţiny. Stejné pravidlo platí i pro ranní přebírání ţáků. SVI_RAD_2009_012_V5 5

6 7. Od školního autobusu MHD do školy a odpoledne od školy k autobusu, je ţák povinen přecházet ve skupině pod dohledem doprovázející osoby. Zastávky MHD pro školu Svítání jsou předem pevně stanoveny dopravním podnikem. 8. Ţáky od školních vozidel ráno přebírají učitelé, vychovatelé nebo asistenti a odpoledne je předávají doprovodné osobě příslušného vozidla. Zastávky školních vozidel se řídí vnitřním předpisem školy. 9. Ţáci odcházející domů ze školní druţiny oznamují svůj odchod vychovateli. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáka 1. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků vychází z posouzení míry dosaţení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je: - pedagogicky zdůvodněné - odborně správné a doloţitelné - respektuje individuální potřeby ţáků a doporučení školského poradenského zařízení 2. Hodnocení a klasifikace ţáků Základní škola a Základní škola praktická - klasifikace, slovní hodnocení nebo kombinace obou forem, klasifikaci výsledků vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem Základní škola speciální - slovní hodnocení Praktická škola dvouletá klasifikace, slovní hodnocení nebo kombinace obou forem - zda bude ţák na vysvědčení hodnocen slovně, kombinací obou forem nebo bude klasifikace výsledků vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech doplněna slovním hodnocením, navrhuje třídní učitel po dohodě se zákonnými zástupci, kombinace klasifikace a slovního hodnocení je určena ţákům se specifickými poruchami učení Základní pravidla pro pouţití klasifikace - klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo - všechny písemné práce jsou včas oznámeny, aby se ţáci měli moţnost na ně připravit - tradiční ústní zkoušení u tabule je minimalizováno a je nahrazeno efektivnějšími způsoby SVI_RAD_2009_012_V5 6

7 zjišťování vědomostí a dovedností ţáků - při pouţití klasifikace se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: o 1 výborný o 2 chvalitebný o 3 dobrý o 4 dostatečný o 5 nedostatečný - výsledky vzdělávání ţáka jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku - klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon Základní pravidla pro pouţití slovního hodnocení - hodnocení je ţákovi sdělováno formou, která je přijatelná jeho chápání - hodnocení má ţáka pozitivně motivovat pro další učení a práci - učitel hodnotí osobní pokrok ţáka, porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce - hodnocení je vţdy adresné a osobně se obrací k tomu, komu je určeno - k ţákovi - při pouţití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak: o aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu a ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku o zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jeho vývoji, ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka o obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat o výsledky vzdělávání ţáka konci prvního pololetí lze souhrnně hodnotit za všechny předměty Zákonní zástupci jsou o prospěchu ţáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: - průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky nebo studijního průkazu - nejméně 4x ročně na rodičovských schůzkách - po předchozí domluvě na poţádání zákonných zástupců ţáka SVI_RAD_2009_012_V5 7

8 Pravidla pro hodnocení chování Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou je hodnoceno klasifikací nebo klasifikací doplněnou slovním hodnocením. Při pouţití klasifikace se chování hodnotí na vysvědčení stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé - pokud škola pouţije pro hodnocení chování klasifikaci doplněnou slovním hodnocením, předem informuje zákonné zástupce Přestupky proti školnímu řádu a vnitřnímu řádu školy mohou být: a) méně závažné přestupky postihované napomenutím třídního učitele - nezdraví - nepřezouvá se - časté zapomínání / nenosí pomůcky, cvičební úbor,... / - úmyslné poškozování školního majetku - vyrušování výuky mobilním telefonem - vulgární chování ke spoluţákům a pracovníkům školy - úmyslné lhaní b) opakované méně závažné přestupky postihované třídní důtkou - nezdraví - nepřezouvá se - časté zapomínání / nenosí pomůcky, cvičební úbor,.../ - úmyslné poškozování školního majetku - vyrušování výuky mobilním telefonem - vulgární chování ke spoluţákům a pracovníkům školy c) středně závažné přestupky postihované ředitelskou důtkou - záškoláctví - pití alkoholu, kouření - krádeţ - nošení předmětů do školy, které mohou ohrozit zdraví a mravní výchovu dětí a mládeţe - agresivní chování ke spoluţákům a pracovníkům školy d) hrubé porušení školního a vnitřního řádu školy postihované druhým a třetím stupněm z chování - fyzické napadení s následkem poškození zdraví - poţívání a distribuce návykových látek, drog opakované krádeţe - přestupky na veřejnosti vyšetřované policií opakované záškoláctví - opakované krádeţe - opakované záškoláctví - opakované agresivní chování ke spoluţákům a pracovníkům školy SVI_RAD_2009_012_V5 8

9 Komisionální a opravné zkoušky 1. Má-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení ţáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka. 2. V případě, ţe se ţádost o přezkoumání výsledů hodnocení týká chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy dodrţení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků uvedených ve školním řádu. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy výsledek hodnocení změní. Nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení ţádosti. 3. Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Pravidla pro sebehodnocení žáků 1. Ţáci se mohou sebehodnotit ústně nebo své sebehodnocení mohou zaznamenávat. 2. Ţáci zaznamenávají své sebehodnocení do ţákovských kníţek písemnou nebo obrázkovou formou. 3. Učitel respektuje ţákovu individualitu při formě sebehodnocení, jeho vlastní názor a rozhodnutí. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 1. Ţáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a po pouţití WC. Imobilní ţáci a ţáci, u nichţ je to nutné, jsou doprovázeny na WC dospělou osobou. 2. Ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru dospělé osoby. 3. Při přechodu ţáků na místa vyučování mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 4. Při výuce v tělocvičně a odborných učebnách zachovávají ţáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit ţáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit ţáky, kteří chyběli. 5. Preventisty BOZP jsou Mgr. Andrea Hovorková (Pardubičky), Iveta Potůčková (Polabiny). 6. Školním metodikem prevence je Mgr. Markéta Hujerová ( budova Pardubičky). SVI_RAD_2009_012_V5 9

10 Školní úraz 1. Zjistí-li dospělá osoba vykonávající dohled nad ţákem poranění, konzultuje ho se zdravotníkem školy. 2. Drobná poranění ošetří zdravotník školy. Při váţnějších úrazech je přivolána lékařská pomoc nebo je zajištěn doprovod dospělou osobou k lékaři. 3. Je informován ředitel nebo zástupce ředitele pro školu, případně vedoucí učitel (pro školu Pardubičky nebo Polabiny) a třídní učitel ţáka. 4. Skutečnost o úrazu je neprodleně oznámena zákonným zástupcům ţáka. 5. Dospělá osoba, která vykonávala nad ţákem dohled, provede s pověřenou osobou (se zdravotníkem) zápis do knihy úrazů popř. vyplní záznam o úrazu. Nálezy a ztráty 1. Nalezené věci se odevzdávají třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele pro školu, případně vedoucímu učiteli (pro školu Pardubičky nebo Polabiny). 2. Při ztrátě věci se postupuje následovně: a) ţák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli b) pokus o dohledání věci c) zákonný zástupce si vyzvedne v kanceláři zástupce ředitele pro správu školy v Pardubičkách tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení d) hlášení pojistné události se vyplní za ţáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce ţáka e) oba vyplněné tiskopisy se odevzdají zpět do kanceláře zástupce ředitele pro správu školy, který zkontroluje úplnost, zaloţí kopii, originál zašle na pojišťovnu f) vyrozumění o likvidaci škodné události po obdrţení zástupce ředitele pro správu školy uloţí Práva žáka 1. Ţák má právo na vzdělání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností podle příslušného školního vzdělávacího programu. 2. Ţák má právo na svobodu myšlení, projevu a náboţenství. Za svoje názory nemůţe být postihován a to tělesně ani duševně. Své připomínky k činnosti školy můţe vznést sám nebo prostřednictvím zákonných zástupců. Má právo obrátit se přímo na ředitele školy. SVI_RAD_2009_012_V5 10

11 3. Ţák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí. 4. Ţák má právo na ochranu před všemi návykovými látkami, které ohroţují jeho tělesný a duševní vývoj. 5. Ţák má právo na odpočinek a oddechové činnosti odpovídající jeho věku a zdravotnímu stavu. 1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Povinnosti žáka 2. Účastnit se mimoškolních aktivit, na které je přihlášen. 3. Dodrţovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byl seznámen. 4. Má povinnost chovat se ukázněně, neubliţovat jinému, chránit mladší a slabší spoluţáky, být zdvořilým k dospělým. 5. Chovat se tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani svých spoluţáků. Neuţívat návykové látky, nepoţívat alkohol, nevyvíjet násilí. 6. Plnit pokyny zaměstnanců školy, které jsou v souladu s právními předpisy a školním řádem. 7. Nepoškozovat majetek školy a spoluţáků. Práva zákonných zástupců 1. Být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování svého dítěte. 2. Mají právo iniciovat skupinovou rodičovskou schůzku nebo konzultaci pro rodiče. 3. Volit a být voleni do školské rady. 4. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí jejich dítěte. 5. Poţádat o uvolnění svého dítěte z výuky podle pravidel tohoto řádu. 6. Mají právo na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti, v záleţitostech týkajících se vzdělávání, psychologické a sociální pomoci a výchovného poradenství. 7. Pedagogické poradenství: třídní učitel 8. Sociální poradenství: Bc. Aneţka Kralovanská (vedoucí sociálních sluţeb) SVI_RAD_2009_012_V5 11

12 9. Psychologické poradenství a linka krizové pomoci: Prim. PhDr. Lidmila Pekařová 10. Krizový intervent: Bc. Marta Kanno 11. Výchovné poradenství: Mgr. Magdalena Procházková (budova Polabiny) Povinnosti zákonných zástupců 1. Zajistit, aby ţák docházel řádně do školy, aby byl upravený, čistě umytý včetně vlasů s ostříhanými nehty a vyčištěnými zuby. 2. Zákonný zástupce je povinen při zjištění jakéhokoliv infekčního onemocnění a výskytu vší u ţáka vyzvednout ţáka neprodleně ze školy. 3. Neprodleně dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování. 4. Účastnit se rodičovských schůzek. 5. Kaţdý rok umoţnit vyšetření ţáka školním psychologem nebo dodat zprávu z vyšetření od jiného psychologa. 6. Na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se ţáka. 7. Neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti ţáka (kopie vyšetření od odborných lékařů) nebo o jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na psychiku a vzdělávání ţáka. 8. Neprodleně oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a případnou změnu údajů. 9. Zákonný zástupce je povinen včas zajistit ţákovi školní a hygienické pomůcky dle pokynů učitele. V případě uţívání invalidního vozíku ţákem je zákonný zástupce povinen zajistit kompletní invalidní vozík se všemi funkčními bezpečnostními prvky a bez závad. Speciálně pedagogické centrum 1. Posláním Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ je poskytovat dětem, mládeţi a dospělým lidem s kombinovaným postiţením speciálně pedagogické, sociální, psychologické a krizové poradenství a péči s cílem podpořit jejich rozvoj jejich osobnosti a usnadnit jim integraci do společnosti. 2. Cílová skupina jsou klienti s kombinovaným, tělesným nebo mentálním postiţením, s narušenou komunikační schopností a poruchou autistického spektra. 3. Provoz speciálně pedagogického centra je od 8,00 do 16,00 hodin. Činnosti probíhají ambulantně SVI_RAD_2009_012_V5 12

13 (v prostorách centra) a v terénu (v rodinách, školách, dětských domovech, zařízeních poskytující sociální sluţby atd.). 4. O přijetí klienta do péče rozhoduje vedoucí speciálně pedagogického centra. O přijetí do péče speciálně pedagogického centra ţádá klient, zákonný zástupce nebo opatrovník. Bliţší informace a aktuality o škole: Schváleno pedagogickou radou dne Schváleno školskou radou dne Mgr. Miluše Horská ředitelka školy SVI_RAD_2009_012_V5 13

14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 Skartační znak: A5 Nahrazuje dokument C vnitřní řád školy a dokument V klasifikační řád ze dne14.11.2002 Razítko

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD sm/02/2013 Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy Mgr. Pavel Tichý,

Více

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011.

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011. Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011 ředitel školy 1 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných

Více

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny:

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných zástupců

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec.

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice Dne: 21. 11. 2012 S účinností od

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených. Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Ţamberk Preambule ŠKOLNÍ ŘÁD Ţáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články tohoto řádu. V průběhu studia napomáhá

Více