Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost ode dne: Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků. 1. Provoz a režim školy 1. Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin a časovým rozvrhem školní družiny. I mimoškolní činnost žáků ve škole probíhá podle rozvrhu. 2. Budova školy se otvírá v 6.25 hod. pro žáky ŠD, pro dojíždějící žáky, kteří využívají přespolní třídu, nebo pro žáky, kterým začíná vyučování v 7.00 hod. 3. Žáci od autobusu přicházejí do školy nejpozději v 7.10 hod., jinak čekají před budovou školy. V přespolní třídě se řídí řádem přespolní třídy. Žáci, kteří se účastní vyučování nebo přípravy na vyučování od 7.00 hod., čekají na místě určeném vyučujícím. 4. Ostatní žáci přicházejí do školní budovy nejdříve 20 minut před zahájením vyučování a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsou na svém místě ve třídě. 5. Žáci, kteří jezdí do školy na kole, je ukládají na vymezené místo na školním dvoře. Kola si uzamykají. 6. Pro příchod a odchod používají žáci přední (hlavní) vchod. Projdou do šaten, kde odloží oděv a přezují obuv. K přezutí nesmí sloužit z důvodů hygienických a provozních sportovní obuv a žádný druh obuvi, který zanechává tmavé stopy (obuv s černou podešví). 7. V šatnách pobývají jen nezbytně dlouhou dobu, za pořádek zodpovídá určená žákovská služba. 8. Šatny se uzamykají, klíče v tř. uloží služba na určené místo ve třídě, v tř. má služba klíče u sebe po celou dobu výuky. Po skončení vyučování pověsí klíče u šatny. 9. Škola je během dopoledního provozu uzamčena. O vstup do školy je v tuto dobu možné požádat zvonkem u hlavního vchodu. 10. Podle určení třídních učitelů vykonávají žáci služby k zajištění bezchybného fungování třídy, šatny. 11. Vyučovací jednotka trvá 45 minut. Přestávky jsou 10 minut, po druhé vyučovací hodině trvá přestávka 15 minut. Slouží k odpočinku mezi vyučováním, k přípravě na další hodinu, svačině a hygienickým potřebám.

2 12. K přecházení na školní pozemek nebo hřiště se používá hlavní vchod do školní budovy. Na vyučování v odborných učebnách žáci čekají ve své třídě a přecházejí jen za doprovodu vyučujícího. 13. Během vyučování smí žák opustit učebnu jen se svolením vyučujícího. Před ukončením vyučování nesmí žák bez vědomí svého třídního učitele opustit školní budovu. Žáci mohou být v době vyučování uvolněni k lékaři pouze pokud si je zákonný zástupce osobně vyzvedne ze školy. 14. Větrání učebny provádí vyučující během hodiny, o přestávkách jsou okna zavřena, dveře otevřeny. Žáci nesetrvávají u otevřených oken, nevyklání se z nich, nevyhazují odpadky. Manipulace s okny a žaluziemi provádí žáci pouze na pokyn učitele. 15. Polední přestávku má každá třída stanovenou rozvrhem. Na oběd odcházejí jednotlivé třídy v doprovodu vyučujícího. Žáci si odloží aktovku v šatně a dále se řídí pokyny učitelů dozírajících v jídelně. 17. V době polední přestávky se žáci zdržují v určené třídě. Budovu školy neopouštějí. 18. Po ukončení vyučování ve třídě nebo odborné učebně uvedou žáci své pracovní místo a jeho okolí do pořádku. Zvednou židle a vyrovnají lavice. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 19. Při odchodu ze školy si žáci nechávají obuv na přezutí pověšenou v sáčku. Cvičební úbor nelze nechávat v šatně ani třídě. (Žákům třídy je povolena výjimka.)

3 2. Režim při akcích mimo školu 1. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 2. Při akcích konaných mimo školu smí na jednoho pedagog. pracovníka připadnout nejvíce 24 žáků, výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění ředitelka školy. 3. Společně s pedagogickým pracovníkem může akci zajišťovat i další zaměstnanec školy. 4. Součástí výuky je také výuka plavání a lyžařský výcvik, mohou být zařazeny další aktivity např. bruslení, vždy s písemným souhlasem rodičů 5. Při zapojení školy do soutěží zajišťuje bezpečnost a zdraví žáků po dobu dopravy škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 6. Kde to charakter soutěže vyžaduje nebo stanoví organizační řád soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví vysílající škola v plném rozsahu, pokud se s zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

4 3. Vnitřní režim pro žáky Příprava na vyučování Po příchodu do školy si připravují na vyučování. Plní zadané domácí úkoly. Nesplnění domácího úkolu a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy pozdraví tím, že tiše vstanou. Po zazvonění na začátek hodiny sedí žáci tiše na svém místě a vyčkávají příchodu vyučujícího. Pokud se vyučující do 5 minut nedostaví do třídy, třídní služba jde ohlásit jeho nepřítomnost do sborovny nebo vedení školy. Vyučování Pozorně sledují a aktivně se účastní vyučování a neruší ostatní spolužáky. Dbají pokynů vyučujícího. Pracují poctivě a svědomitě nenapovídají, neopisují. Dodržují učitelem stanovený zasedací pořádek (je uložený v třídní knize). Totéž platí i pro učebnu fyziky. Po ukončení vyučovací hodiny zůstávají na svých místech, až na pokyn vyučujícího pozdraví tak, že vstanou a potom si skládají své věci. Přestávky Uklidí si své pracovní místo, připraví se na další hodinu nebo k odchodu do jiné učebny. Nepřecházejí o přestávkách do jiného patra ani do šaten nebo školní jídelny, nevstupují do jiných tříd. Z patra do přízemí mohou přejít jen pro nápoj k nápojovému automatu. Vstup do šaten je povolen pouze se svolením vyučujícího a v doprovodu služby. Po zadním schodišti přecházejí jen v doprovodu vyučujícího do dílen, kuchyňky, haly. Pokud během přestávky potřebují žáci mluvit s vyučujícím ve sborovně, požádají o to učitele vykonávajícího dozor na chodbě. Na sborovnu neklepou, ani do ní nevstupují. Odchod ze školy Vyučující odvádí třídu po skončení vyučování do šatny v šatně i na chodbě se žáci chovají ukázněně.

5 Pokud se stravují ve školní jídelně a nemají odpolední vyučování, odloží si aktovku v šatně a dále se řídí pokyny učitelů dohlížejících v jídelně. Dojíždějící žáci po ukončení vyučování nebo po obědě mohou vyčkat odjezdu autobusu v přespolní třídě. Žáci 1. stupně přicházejí na oběd v doprovodu vychovatelky, vyučujících nebo asistentky pedagoga. Okolí školy Dbají na čistotu okolí školy. Papíry, odpadky odkládají do košů u autobusových zastávek, nepoškozují keře a další zeleň. K příchodu do školy i odchodu využívají výhradně chodníků, nevstupují na zatravněné plochy. Po vyučování se nezdržují před hlavním vchodem do budovy školy, nesedají na schody ani na zábradlí.

6 4. Zacházení se školním majetkem Se zařízením školy, učebními pomůckami a učebnicemi žáci zacházejí šetrně, nepoškozují je, učebnice nosí zabalené. V případě jejich poničení nebo ztráty stanoví vyučující výši finanční náhrady podle pokynu ředitelky školy. Žákům jsou bezplatně poskytovány učebnice a některé učební texty. Žáci prvního ročníku tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků jsou povinni je vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. O takto půjčený majetek školy jsou povinni řádně pečovat, chránit před ztrátou a poškozením. Žáci odpovídají za svá místa, proto po příchodu do učebny zkontrolují lavice, židle a případné závady hlásí vyučujícímu. Dojde-li k úmyslnému nebo z nedbalosti způsobenému poškození majetku školy žákem, zákonní zástupci uvedou toto do původního stavu nebo škodu uhradí.

7 5. Vnitřní režim pro zaměstnance školy Všichni pracovníci školy respektují režim provozu školy. Do školy může vstoupit každý pracovník, který obdržel proti podpisu klíče od školy, klíče jsou nepřenosné na jakoukoli další osobu, není přípustné pořizovat duplikáty těchto klíčů, případně zapůjčovat klíče osobám, které nejsou k zaměstnavateli v zaměstnaneckém poměru. V případě ztráty svěřených klíčů je zaměstnanec povinen okamžitě toto nahlásit vedení školy. V průběhu dopoledne je škola trvale uzavřena, návštěvám umožní vstup do školy zaměstnanec školy pomocí domácího telefonu. Během vyučovacích hodin není umožněn návštěvě vstup do hodin, návštěvy, které přicházejí v úředních záležitostech, se hlásí přímo u ředitelky školy. Pedagogický pracovník má v době výuky vypnutý mobilní telefon. Všichni průběžně sledují situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. Každý pracovník, který opouští školu po hod., uzamyká vchod do školy.

8 6. Práva a povinnosti žáka Žák má právo: na vzdělávání a školské služby podle školského zákona na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností na speciální péči po dobu platnosti vyšetření PPP na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na třídního učitele obracet se na ředitelku školy prostřednictvím třídního učitele, ve vážných důvodech i přímo nebo prostřednictvím schránky důvěry na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání využít po dohodě s vyučujícím konzultací k upevnění a rozšíření vědomostí a dovedností na důstojné zacházení ze strany vyučujících a zaměstnanců školy na zachování anonymity při diskusi o svých problémech Povinnosti žáka: A docházka do školy docházet do školy pravidelně a včas, čistý a řádně upravený, řídit se rozvrhem hodin a časovým rozvrhem školní družiny omlouvat známou nepřítomnost ve škole písemně předem v žákovské knížce: a) na jednu vyučovací hodinu vyučujícímu nebo třídnímu učiteli b) 1 2 dny třídnímu učiteli c) uvolnění z vyučování na více dnů předložit třídnímu učiteli písemnou žádost (rozhoduje ředitelka školy) každou nepřítomnost ve škole řádně omluvit, třídnímu učiteli předložit omluvenku v žákovské knížce do 3 dnů po návratu do školy, v odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení z rodinných důvodů může být žák uvolněn pouze 1 den v průběhu pololetí

9 zaspání, zmeškání odjezdu autobusu není důvodem pro celodenní nepřítomnost ve škole, ve výjimečných případech může být omluveno 1x za pololetí v případě neomluvené nebo časté nepřítomnosti žáka je škola povinna informovat o docházce žáka odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Domažlice, v souladu s klasifikačním řádem při velké nepřítomnosti a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace náhlou nevolnost nebo zdravotní problémy nahlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, ten informuje zákonné zástupce žáka a dohodne způsob odchodu žáka ze školy navštěvovat lékaře v době vyučování jen ve výjimečných případech a to na dobu nezbytně nutnou předložit omluvenku, pokud se nemůže zúčastnit plaveckého výcviku, hodin tělesné výchovy platit poplatky ve stanoveném termínu (ŠD, kroužky, pracovní sešity, výlety) B - chování dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy a školní družiny k ochraně zdraví a bezpečnosti zdravit učitele, zaměstnance školy a všechny dospělé osoby pozdravem Dobrý den, Nashledanou nepoužívat v slovním projevu vulgárních, hrubých a hanlivých výrazů na hodiny pracovních činností si nosit vhodné oblečení, na hodiny Tv cvičební úbor a sportovní obuv, při cvičení nenosit hodinky, šperky, nemít dlouhé nehty a volně rozpuštěné vlasy nosit do školy učebnice a potřeby podle rozvrhu a pokynů učitele, peníze a cenné věci (hodinky, kalkulačky, mobilní telefony apod.) mít pod vlastní kontrolou, v hodinách TV odložit podle pokynů učitele na určené místo ztráty či poškození oznámit okamžitě vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, škola neodpovídá za ztráty či poškození věci, které si žáci přinesou bez vědomí učitelů a nemají souvislost s vyučováním mobilní telefon a jiná záznamová zařízení při vyučování nepoužívat a ani s nimi manipulovat při vstupu do školní budovy vypnout je vypnout, zapnout je až při ukončení vyučování a odchodu ze školy, při nedodržení můžou být žákovi odebrány a po vyučování předány rodičům po vyučování před hlavním vchodem do budovy školy nesedat na schody ani na zábradlí

10 upozornit třídního učitele nebo jiného vyučujícího na šikanu ve škole nepoškozovat dobrou pověst školy, při stanovení známky z chování bude brán zřetel i na chování ve školní družině a akcích pořádaných školou svým chováním reprezentovat školu na veřejnosti C bezpečnost a ochrana zdraví při všech školních činnostech se chovat tak, aby nedošlo k ohrožení svého zdraví, svých spolužáků a ostatních osob poranění nebo úraz oznámit okamžitě vyučujícímu nebo zaměstnanci školy, podle svých schopností poskytnout první pomoc, úraz nahlášený druhý den nebude považován za školní úraz chodit řádně a čistě oblečen, dodržovat základní hygienická pravidla nenosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz (např. zápalky, zapalovače, nože, zbraně a jiné bodné a nebezpečné předměty) hlásit okamžitě kterémukoliv pracovníkovi školy závadu, která by mohla způsobit požár nebo jinou škodu je přísně zakázáno: manipulovat s elektrickými přístroji a zasahovat do elektrického zařízení a rozvodů plynu manipulovat s otevřeným ohněm otevírat okna a manipulovat se žaluziemi bez přítomnosti vyučujícího, sedat na topení nebo kryty topení a okenní parapety nosit, distribuovat a zneužívat návykové látky, pít alkoholické nápoje a kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách školy a akcích mimo školu (za vnější prostory školy jsou považovány oplocený areál školy, schodiště a zatravněná plocha před budovou školy, asfaltová plocha a chodníky k autobusovým zastávkám a jejich okolí) šikanovat spolužáky (tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.)

11 7. Práva a povinnosti zákonných zástupců Práva zákonných zástupců: svobodně volit školu pro své dítě být informován o výsledcích vzdělávání a o chování žáka na třídních schůzkách, konzultacích a během klasifikačního období po předchozí dohodě s třídním učitelem i učitelem kteréhokoliv předmětu, k průběžné informaci slouží žákovská knížka volit a být voleni do školské rady vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí na informaci a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle platného školského zákona nahlížet do výroční zprávy, školního vzdělávacího programu, pořizovat si z nich opisy a výpisy aby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bylo poskytnuto vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem Povinnosti zákonných zástupců: zajistit, aby žák docházel řádně do školy na vyzvání ředitelky školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - omluvit em, telefonicky, osobně oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2) a 3) školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích - údaje o žákovi, údaje o zákonném zástupci (adresa pro doručování písemností, telefonické spojení a pod.)

12 8. Povinnosti pedagogických pracovníků přicházet do školy nejpozději 15 minut před začátkem své první vyučovací hodiny a dostatečně včas před výkonem dohledu nad žáky, nemůže-li se vyučující dostavit do školy, neprodleně uvědomí vedení školy seznamovat se s úkoly v měsíčním plánu školy a denně sledovat plán zastupování odcházet včas do prostoru konání dohledu, odkud se nevzdalovat, důsledně dbát na dodržování provozu školy nosit do prvních vyučovacích hodin TK a odnášet ji po poslední vyučovací hodině do sborovny, za zápisy v TK zodpovídá každý vyučující, třídní učitel TK pravidelně kontroluje na začátku prvních vyučovacích hodin zapsat nepřítomné žáky do TK, docházku kontrolovat i v dalších vyučovacích hodinách, zejména při odpoledním vyučování třídní učitelé pravidelně sledovat docházku žáků, zjišťovat příčiny zameškaných hodin a provést v TK omluvení nebo neomluvení hodin chybí-li některý žák častěji, prověřit si omluvenky, informovat se u rodičů telefonicky, informovat vedení školy třídní učitelé - provést poučení o bezpečnosti na počátku školního roku a potom vždy každý první týden v měsíci na třídnické hodině, poučit žáky také před činnostmi organizovanými mimo školní budovu a před prázdninami, záznam zapsat do třídní knihy, dodatečně poučit i právě nepřítomné žáky vyučující předmětů fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovních činnosti - provést poučení na počátku první vyučovací hodiny v novém školním roce a seznámit žáky s provozním řádem odborné učebny, záznam zapsat do třídní knihy a dodatečně poučit i právě nepřítomné žáky pravidelně se zúčastnit třídních schůzek a konzultací a poskytovat rodičům žáků všechny potřebné informace, ve zvlášť opodstatněných důvodech poskytovat rodičům informace individuálně. průběžně sledovat situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňovat různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků Projednáno na školské radě: Projednáno na pedagogické radě: Jarmila Nováková ředitelka školy

13 DODATEK č Vnitřní režim pro zaměstnance školy ruší se: Do školy může vstoupit každý pracovník, který obdržel proti podpisu klíče od školy, klíče jsou nepřenosné na jakoukoli další osobu, není přípustné pořizovat duplikáty těchto klíčů, případně zapůjčovat klíče osobám, které nejsou k zaměstnavateli v zaměstnaneckém poměru. Každý pracovník, který opouští školu po hod., uzamyká vchod do školy. nahrazuje se: Do školy může vstoupit každý pracovník v době od 6.00 h. do h. Škola je elektronicky zabezpečena, proto ji otevírají a zavírají pověření zaměstnanci školy. Pokud zaměstnanec z pracovních důvodů bude opouštět školní budovu po h., oznámí ředitelce školy pravděpodobný odchod. Zaměstnanci školy obdrží proti podpisu klíče od sborovny, šatny pro zaměstnance apod. Klíče jsou nepřenosné na jakoukoli další osobu, není přípustné pořizovat duplikáty těchto klíčů, případně zapůjčovat klíče osobám, které nejsou k zaměstnavateli v zaměstnaneckém poměru. V Klenčí p. Č Mgr. Jarmila Nováková, ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec 12 IČ: 65642350 Telefony: 482 725 220, 733 143 194, e-mail: zs21@volny.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní řád I. Společná ustanovení 1) Vyučování začíná v 8.00, končí nejpozději v 15.15 hodin. 2) Budova 2. stupně se otvírá v 7.30, budova 1. stupně v 7:40. Pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace platný od 1. 9. 2014 Zpracovali: PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy RNDr. Jiří Trávníček, statutární zástupce ředitele

Více