ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Zájem dítěte je prvořadým hlediskem při jakékoli činnosti. Dítě má právo formulovat své vlastní názory, svobodně je vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho přímo dotýkají. Žáci i pracovníci školy chtějí : Naučit se všemu, co potřebujeme pro současnost i budoucnost. Najít si své místo, které nám umožní radost z práce i pocit úspěšnosti. Být spolu, žáci učitelé i ostatní pracovníci školy, vždy v dobré náladě a pohodě, nečinit si zbytečné příkoří. Podílet se na vytváření dobrého jména školy. 1. Tento řád stanovuje podrobnosti provozu školy, práva a povinnosti žáků, podmínky výchovně vzdělávacího procesu ve škole, včetně vztahů mezi účastníky tohoto procesu a povinnosti pracovníků školy. 2. Řád školy je závazný pro všechny žáky a pracovníky školy. 3. Pro některé součásti školy je vydán samostatný řád, tj. podrobnosti provozu a pravidel chování. Jmenovitě jde o : Školní družinu Školní jídelnu Školní hřiště Řády učeben II. Provoz školy a docházka žáků do školy 1. Provoz školy je v pracovní dny od 6,30 do 19,00 hodin. Přítomnost jakýchkoli osob mimo tuto pracovní dobu nebo v jiné dny v prostorách školy musí vždy schválit ředitel školy nebo jeho zástupce. 2. Pro žáky se budova otevírá v 6,30 7,15 hodin pro příchod žáků do školní družiny a v 7,40 hodin pro příchod ostatních žáků, kteří přicházejí do školy, tak, aby nastoupili nejpozději v 7,55 do učeben a začali se připravovat na vyučování. Na odpolední vyučování se otevírá budova školy 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. 3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se neudržují a nevysedávají tam.

2 V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího a šatnáře. 4. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 5. Pobyt žáků ve škole je dán rozvrhem povinných a nepovinných předmětů, rozvrhem zájmových kroužků a organizací školní družiny a školní jídelny. Jinak je žákům pobyt ve škole povolen jen tehdy, je-li určen nebo schválen některým z pedagogických pracovníků školy, který vykonává pedagogický dozor nad žáky. 6. Dopolední vyučování začíná v 8,00 hodin, odlišný začátek musí vždy schválit ředitelka školy. Vyučování končí nejpozději v 17 hodin.. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 minut a po třetí hodině přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut. 7. Rozvrh hodin : 1. hodina 8,00 8,45 10 minut přestávka 2. hodina 8,55 9,40 15 minut přestávka 3. hodina 9,55 10,40 20 minut přestávka 4. hodina 11,00 11,45 10 minut přestávka 5. hodina 11,55 12,40 10 minut přestávka 6. hodina 12,50 13,35 10 minut přestávka 7. hodina 13,45 14,30 10 minut přestávka 8. hodina 14,40 15,25 8. Vyučování probíhá podle schváleného rozvrhu, včetně rozmístění tříd. Jakékoli změny je třeba včas projednat se zástupkyní ředitelky a musí být zaznamenány v plánu týdne nebo v rozvrhu suplovaných hodin ve sborovně. Pokud jde o změny, které se týkají doby příchodu nebo odchodu žáků ze školy, musí být zaznamenány v žákovské knížce žáka a předem potvrzeny podpisem zákonného zástupce. 9. Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování, zájmového kroužku nebo jiné předem plánované aktivity mohou žáci opustit budovu školy jen se souhlasem třídního učitele, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele či ředitele či zástupce třídního, a to na základě písemného potvrzení zákonného zástupce žáka. V případě náhlých zdravotních potíží žáka je nutné jeho osobní předání rodičům, ve výjimečných a odůvodněných případech je nutný alespoň telefonický souhlas rodičů s odchodem dítěte ze školy. 10. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitelka školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonů. 11. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo učebnu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy. 12. Nejvyšší počet žáků ve třídě, oddělení je obecně Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných lze třídu dělit na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. 14. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině V případě úrazu nebo akutních zdravotních potíží zajistí škola doprovod žáka k lékaři bez prodlení a rodiče jsou o této skutečnosti informování v co nejkratší době. 2

3 16. Nemůže li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce o uvolnění žáka : třídního učitele, jde li o nepřítomnost v rozsahu nejvýše 3 vyučovacích dní ředitelku školy, jde li o nepřítomnost delší než 3 vyučovací dny, v tomto případě je vždy nutná písemná žádost rodičů, kterou žák předá třídnímu učiteli, který se k ní písemně vyjádří a předá ředitelce školy. 17. Žák je povinen se zúčastňovat výuky všech předmětů učebního plánu podle rozvrhu, mimořádných a předem oznámených vyučovacích hodin (laboratorní práce, třídnické hodiny apod.), všech výchovných a vzdělávacích akcí označených školou jako povinné. Jako povinné mohou být označeny pouze takové akce, které nevyžadují finanční úhradu ze strany rodičů. Pokud se žák nezúčastní mimoškolní akce, která probíhá v době běžného vyučování, stanoví mu škola náhradní zaměstnání, na které je jeho docházka rovněž povinná. 18. Docházka na volitelné nebo nepovinné vyučovací hodiny a předměty, na které se žák na začátku školního roku nebo pololetí přihlásil, je pro něj rovněž povinná. Změna je možná po souhlasu ředitelky školy vždy jen na konci pololetí, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 19. Veškeré akce mimo objekt školy (exkurze, vycházky, výlety, kulturní a sportovní akce apod.) musí být předem projednány se zástupcem ředitelky nebo se ředitelkou školy. Zástupkyně ředitelky zajistí mj. vykonávání dozoru nad žáky a další provozní a bezpečnostní podmínky akce. 20. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných pracovních dnů ve školním roce. 21. Školní družinu (ŠD) navštěvují žáci ročníku po písemném přihlášení. Provoz školní družiny je od 6,30 do 7,45 hodin, děti mohou přicházet od 6,30 7,15 hodin. Dále po skončení vyučování do 17 hodin. Vyučující předávají žáky vychovatelkám nebo i jiným způsobem po vzájemné dohodě. Dítě smí samo opustit ŠD pouze na základě písemného svolení rodičů nebo zákonného zástupce. Provoz ŠD se řídí řádem ŠD. 22. Školní klub (ŠK) navštěvují žáci ročníku nebo mladší žáci nenavštěvující školní družinu. K pravidelné docházce do ŠK žáky písemně přihlašují rodiče nebo zákonní zástupci. Provoz školního klubu je od 12,30 do 17,30. Žáci přicházejí pouze na zájmový kroužek, kam je přihlásili rodiče. 23. Za pobyt žáka ve ŠD a ŠK platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitelka školy ve směrnici. Poplatek je splatný předem. III. Povinnosti žáků 1. Žák je povinen se ve škole a při všech akcích pořádaných školou chovat slušně, respektovat pokyny pedagogů a dodržovat základní mravní principy a pravidla společenského chování. Zejména se musí zdržet takového jednání, které by : Ohrožovalo či poškozovalo zdraví jeho samého nebo jeho spolužáků Snižovalo důstojnost či porušovalo práva kteréhokoli spolužáka Vedlo k poškozování či znehodnocování učebnic, školních potřeb, školního majetku a majetku spolužáků Jakkoli narušovalo průběh vyučování nebo jiné akce pořádané školou. 2. V celém areálu školy a při všech akcích pořádaných školou platí pro žáky zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek a to včetně alkoholu a tabákových výrobků 3

4 3. Žák je povinen v případě negativního hodnocení svého chování ze strany pedagogických pracovníků usilovat o nápravu. 4. Každý žák je povinen dodržovat základní hygienická pravidla (podrobnější informace obdrží od třídního učitele). 5. Každý žák zodpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a podílí se podle svých možností na udržování čistoty a estetického vzhledu celé učebny a ostatních společných prostor školy. Způsobí li jakékoli poškození zařízení školy, učebních pomůcek nebo majetku spolužáků, je povinen to ihned hlásit učiteli, je li škoda způsobena úmyslně, jsou rodiče povinni ji v plné míře uhradit. Za pořádek v učebně (včetně čistoty tabule) odpovídá služba, určená třídním učitelem. 6. Po ukončení přestávky se každý žák zdržuje na svém místě v učebně, je povinen mít před zahájením vyučování připraveny své věci a pomůcky tak, aby je průběhu vyučovací hodiny mohl co nejefektivněji používat. Dostaví li se do učebny pozdě, ihned se omluví vyučujícímu. 7. Žákům je přísně zakázáno nosit do školy jakékoli předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení zdraví vlastního nebo jiných osob (nože a jiné zbraně, jedovaté a nebezpečné látky, pyrotechnické výrobky apod.). 8. Žák nesmí nosit do školy mimořádně cenné věci (nejde li o součást oblečení, obutí nebo jiného běžného používaného a potřebného vybavení např. mobilní telefony viz čl. 9) a větší částky peněz (nejde li o peníze vybírané školou v určený den, například na školu v přírodě apod.). 9. Používání mobilního telefonu je zakázáno v době, kdy by mohlo jakkoli narušovat činnost učitele a ostatních žáků, tj. zejména při výuce, během zájmových kroužků, činnosti školní družiny a společných akcí mimo školní budovu (např. návštěvách koncertů, divadelních představení, muzeí apod.). V této době je žák povinen telefon vypnout. 10. Žák má svůj telefon v osobním opatrování po celou dobu pobytu ve škole nebo na akcích, které organizuje škola, s výjimkou případů, kdy si jej musí odložit na pokyn učitele na stanovené místo nebo kdy si jej musí odložit na místo k tomu určené v souvislosti s činnostmi, které přímé opatrování telefonu vylučují (např. výuka tělesné výchovy, pohybových a sportovních aktivit, sportovní kroužek, práce v keramické dílně, práce na pozemku apod.). V době, kdy má žák svůj telefon v přímém opatrování, nenese škola za jeho ztrátu, poškození či odcizení odpovědnost a žák (resp. jeho zákonný zástupce) nemá nárok na náhradu škody. Všichni žáci jsou ale povinni si počínat tak, aby ke škodám pokud možno nedocházelo. 11. Žáci jsou ve škole upraveni a oblečeni přiměřeně prostředí a činnostem, které vykonávají. 12.Žák je povinen nosit na všechny vyučovací předměty i na akce pořádané školou žákovskou knížku, kterou pravidelně (minimálně 1x týdně) předkládá ke kontrole rodičů. V případě, že vyučující dá pokyn žákovi, že žákovskou knížku na akci mimo objekt školy nemusí nosit, tak s sebou žákovskou knížku nenese. Dále je žák povinen nosit všechny příslušné pomůcky na vyučování a učebnice podle pokynu vyučujících. 13. Po vstupu do budovy jsou žáci povinni se přezout a boty a svrchní oděv odložit v šatně. V případě, že žák jede do školy na jízdním kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích apod. a zanechá je v šatně nebo kdekoliv v objektu školy, činí tak na své riziko a v případě ztráty nebo odcizení nemá nárok na náhradu škody. 14. Každý žák se snaží podle svých možností přispívat k tomu, aby ve škole vládla klidná a přátelská atmosféra, aby se množství hluku snížilo na minimum a aby práce ve vyučovacích hodinách probíhala co nejefektivněji. 15. Pravidla slušného a společenského chování dodržují žáci i na prostranství školního areálu, školního hřiště a před školní budovou, a to i v době mimo vyučování. 4

5 16. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníků školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností žáka. 17. Po nepřítomnosti ve škole je žák povinen ihned po návratu do školy omluvenku podepsanou zákonným zástupcem předložit třídnímu učiteli. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat lékařské potvrzení. Žák je povinen toto potvrzení předložit. IV. Práva žáků 1. Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 2. Žák má právo svobodně vyjadřovat své názory, a to ve všech záležitostech, které se ho týkají a při dodržení pravidel slušné komunikace. Jeho názorů musí být věnována patřičná pozornost. 3. Žák může při dodržení zásad slušné komunikace vznášet dotazy k učitelům a má právo na své dotazy obdržet odpověď (aniž byl kárán za nevědomost nebo vyrušování. 4. Žák má právo využívat v maximální možné míře vzdělávací nabídku školy, která je dána rozvrhem vyučovacích hodin a dalších akcí, pořádaných školou. Právo účasti žáka na akcích mimo objekt školy však může být omezeno v případě, že by touto účastí mohly být ohroženy zdraví nebo bezpečnost jeho samého nebo jiných (např. v důsledku obtížně zvladatelného chování žáka). 5. Žák má právo využívat přiměřeně svému věku a schopnostem materiální vybavení školy, školní zařízení a prostory, určené žákům, a to v souladu s tímto řádem a případně dalšími obecně stanovenými provozními pravidly. 6. Žák má právo využívat podle možností školy dostupné informační technologie, vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace (pokud to není v rozporu s jinými obecně závaznými předpisy ochrana osobnosti, autorská práva apod.). 7. Žák má právo na respektování svých individuálních zvláštností a odlišností a zdravotního stavu. 8. Žák má právo na osobní bezpečí v prostorách školy i na všech akcích pořádaných školou a na účinnou pomoc v ohrožení. 9. Nově přijatý žák má právo na pomoc při adaptaci v nových podmínkách. 10. Žák má právo kdykoli se obrátit na pedagogického pracovníka školy se žádostí o pomoc, radu či informaci. 11. Žák má právo účastnit se soutěží a prezentace svých prací, výrobků a nápadů. 12. Žák má právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď přímo k učiteli nebo řediteli školy, popřípadě prostřednictvím schránky důvěry. 13. Žák má právo učit se v pěkném a čistém prostředí a na pozitivní klima ve třídě. 14. Žák má právo na spravedlivé hodnocení s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a osobním handicapům a na včasné a objektivní seznámení se svým hodnocením. 15. Žák má právo na pomoc výchovného poradce a speciálního pedagoga. 16. Žák má právo být zvolen a volit své spolužáky do žákovského parlamentu rady (v souladu s pravidly pro činnost parlamentu). V. Práva zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci žáků mají právo : na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte volit a být voleni do školské rady 5

6 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu VI. Povinnosti zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci žáků mají povinnost : zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dokládat důvody nepřítomnosti žáka do 48 hodin ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, toto lze učinit písemně, mailem nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje zákonný zástupce. oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561 / 2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích VII. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými i ostatními pracovníky školy 1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost věnují všichni zaměstnanci ochraně před návykovými látkami. 3. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi ( zdravotní způsobilost atd.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101 / 200 sb., o ochraně osobních údajů. 4. Vyzve li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. 5. Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví. 6. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informování jiným způsobem. 6

7 VIII. Režim ve školní jídelně 1. Ve školní jídelně se žáci stravují za předpokladu, že zde plní všechna příslušná pravidla řádu školy, školní jídelny, včetně pokynů pedagogických pracovníků školy a zaměstnanců školní kuchyně. 2. Do jídelny přicházejí žáci v určený čas, chovají se zde slušně, dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Po obědě uklidí svá místa. 3. V případě, že některý žák opakovaně poruší kázeň ve školní jídelně, může být po předchozím upozornění rodičů vyloučen na určitou dobu ze stravování. O vyloučení rozhoduje ředitelka školy. 4. Poslední dozor v jídelně končí s odchodem všech dětí z jídelny. 5. Podle vyhlášky č. 107 / 2005 Sb. O školním stravování 2, odst. 3 stanovuje ředitelka školy podmínky pro poskytování školního stravování směrnicí. IX. Žákovský parlament 1. Žákovský parlament je orgánem žákovské samosprávy a partnerem vedení školy a pedagogického sboru při projednávání všech záležitostí, které se přímo týkají žáků školy. 2. Žákovský parlament se skládá z volených zástupců tříd. Na základě dohody mohou docházet volení zástupci i z nižších ročníků. 3. Žákovský parlament volí svého předsedu. Jednání se uskutečňují podle potřeby, svolává je předseda z vlastní iniciativy nebo na požádání členů rady či je svolává zástupkyně ředitelky školy. 4. Žákovský parlament může předkládat vedení školy své návrhy, připomínky a podněty, které se týkají žáků a žádat jejich projednání. X. Úmluva mezi žáky a učiteli 1. Komunikace mezi žákem a učitelem se odehrává na základě slušnosti, vzájemného respektu a tolerance. Nejsou přípustné žádné urážky a ponižování, ztrapňování, zesměšňování, vulgární vyjadřování atd. 2. Kolektivní tresty nejsou přípustné (učitel nemůže trestat všechny žáky za přestupky jednotlivců či menších skupin). 3. Učitel i žák budou respektovat čas začátku i konce vyučovací hodiny. 4. Učitel vždy žákům předem ohlásí, že se bude psát společná klasifikovaná písemná práce v rozsahu větším než polovina vyučovací hodiny. V jednom dnu nesmí docházet ke kumulaci více písemných prací. 5. Žák nebude zneužívat svých práv, deklarovaných v oddílu IV. 6. Žák bude respektovat učitele, a to i tehdy, když mu nevyhovuje současný stav nebo když se domnívá, že učitel postupuje nesprávně. 7. Každý žák se podle svých schopností a sil snaží přispívat k tomu, aby vzájemné vztahy mezi žáky a žáky, žáky a učiteli navzájem byly vytvářeny na základě vzájemného respektu a tolerance. 8. Žák nebude ve školní jídelně nucen do jídla. XI. Povinnosti pracovníků školy Všichni pracovníci : 7

8 1. Každý pracovník se ve své práci řídí závaznými předpisy, zejména Zákoníkem práce a Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení a dále konkrétními pokyny a směrnicemi, vydanými ředitelkou školy. Jejich konkrétní pracovní náplň je určená ředitelkou školy. 2. Ve škole nekouří. 3. Po skončení vyučování překontrolují uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů, dále pak uzavření dveří u kabinetů, sborovny či třídy. 4. V budově mohou používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice odpojena od el. energie. Učitelé : 1. Všichni učitelé přicházejí do školy nejpozději 15 minut před začátkem své první vyučovací hodiny nebo pohotovosti. 2. Nemůže li se vyučující dostavit z nepředvídatelných důvodů do školy, je povinen o tom včas uvědomit vedení školy. 3. Každý učitel je povinen se včas seznámit s pokyny v týdenním plánu školy, denně při příchodu do školy a při odchodu ze školy zkontrolovat svoji přihrádku ve sborovně, seznámit se s přehledem suplování, případně s aktuálními pokyny na nástěnce ve sborovně. 4. Každý učitel by měl denně kontrolovat svoji mailovou adresu, zda mu nepřišla nějaká pošta. 5. První vyučovací hodinu nosí vyučující třídní knihu do třídy. Vyučující, který končí dopolední či odpolední vyučování, odpovídá za její opětovné uložení do sborovny. Každý učitel odpovídá za správnost svých zápisů v třídní knize a zejména zápis nepřítomných žáků. 6. Učitelé se řídí řádem školy a jsou povinni vyžadovat jeho dodržování od všech žáků, i když sami nevykonávají dozor. 7. Každý učitel ve svých vyučovacích hodinách a dalších činnostech, které řídí, plně zodpovídá za bezpečnost žáků, za dodržování pravidel duševní i tělesné hygieny v práci žáků (za spolupráce s ostatními vyučujícími ) a podle možnosti i za hygienu pracovního prostředí (větrání, čistoty apod.). 8. Při zápisech do žákovských knížek se učitel řídí metodickým pokynem ředitelky školy pro vedení žákovských knížek. 9. Správce učebny (dílny, kabinetu apod.) zodpovídá za stav inventáře, pravidelně jej kontroluje a zjištěné závady hlásí, zvláště mají-li vliv na bezpečnost žáků. Zodpovídá také v rámci možností za estetickou a funkční úpravu svěřeného interiéru. 10. Vyučující jednotlivých předmětů ( popř. službu konající učitelé) poskytují třídnímu učiteli průběžné informace o změnách prospěchu žáků, o jejich chování a individuálních zvláštnostech. 11. Každý úraz hlásí vyučující neprodleně vedení školy a řídí se v této otázce zvláštním pokynem ředitelky školy k řešení školních úrazů. 12. Pokud učitel vybírá od rodičů či žáků jakékoli finanční částky, řídí se zvláštním pokynem ředitelky školy pro tuto oblast. 13. V oblasti ochrany majetku školy osob se učitel řídí směrnicí školy pro ochranu majetku. 14. V případě, že učitel zjistí závady v úklidu školy, ohlásí tuto skutečnost paní zástupkyni. 15. Po uplynutí kalendářního měsíce odevzdá učitel zástupkyni ředitelky výkaz práce za daný měsíc. Tento výkaz je podkladem pro vyplacení mzdy a zároveň kontrolou správnosti evidence pracovní doby. Třídní učitelé : 1. Třídní učitel koordinuje výchovně vzdělávací činnost ve třídě, shromažďuje poznatky o prospěchu, chování, individuálních zvláštnostech a problémech žáků a vede o nich 8

9 přehledným způsobem dokumentaci. Na základě informací od jednotlivých učitelů ovlivňuje hygienické podmínky výuky a domácí přípravy. 2. Zodpovídá za dodržování individuálního přístupu k žákům se specifickými poruchami učení a chování, se zdravotními problémy a dalšími handicapy. 3. Probere se žáky na začátku školního roku pravidla řádu školy a vysvětlí je. Rodiče prokazatelným způsobem seznámí s řádem školy (s částmi, které se jich týkají). 4. Je povinen denně sledovat docházku žáků, zjišťovat příčinu absencí a nejpozději jednou za týden provádět v třídní knize omluvení či nemluvení zameškaných hodin. 5. Zodpovídá za vedení třídní knihy, třídního výkazu a žákovských knížek všech svých žáků v souladu s platnými předpisy a pokyny ředitelky. 6. Zodpovídá za úroveň spolupráce s rodiči žáků, za jejich informovanost o vzniklých problémech a v případě jejich zájmu je povinen jim nabídnout konzultace mimo obvyklou pracovní dobu. 7. Zodpovídá za předání všech materiálů pro rodiče všech žáků. 8. Alespoň jedenkrát za měsíc organizuje třídnické hodiny. 9. Stanovuje ve své třídě žákovské služby a kontroluje a hodnotí jejich činnost. Pracovníci vykonávající dozor : 1. Dozor nad žáky začíná 15 minut před zahájením dopoledního (odpoledního ) vyučování, Dozírající učitel odpovídá za bezpečnost a chování žáků v určeném prostoru, za klidný a plynulý provoz (chodby, šatny) a v rámci svých možností za čistotu a hygienu prostředí. 2. Při akcích, kdy místem pro shromáždění žáků není prostor školy, zajišťuje pedagogický pracovník dozor na určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce skončí zajišťování dozoru na předem určeném místě a v předem určeném čase toto místo a čas musí pedagogický pracovník oznámit rodičům i vedení školy nejpozději 1 den před konáním akce. 3. Dozor je v určeném úseku vykonáván tak, aby pedagog měl co nejlepší přehled o dění ve všech prostorách tohoto úseku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm prostorám, které představují větší riziko z hlediska porušování kázně, možností šikanování, vandalství apod. 4. Povinnost vykonávat dozor je určena rozvrhem dozorů, který je vyvěšen ve sborovně a v každém úseku školy. Pokud pověřený pedagogický pracovník nemůže z jakéhokoli důvodu dozor vykonávat, je o tom povinen neprodleně informovat zástupkyni ředitelky nebo za sebe zajistit náhradu. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovy školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázející osoby. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích. V laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné pracovny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných pracoven tvoří přílohu vnitřního řádu školy. Poučení na začátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména : se školním řádem se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a při příchodu do školy a na veřejných komunikacích 9

10 se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním s postupem při úrazech s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně, nebo před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či na školních pozemcích. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu například vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky. Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dozor. Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který : varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známosti s neznámými lidmi apod. upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni varuje před koupáním v místech, která neznají atd. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. Záznam o školním úrazu: Kniha úrazů je uložena v kanceláři zástupkyně ředitelky. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Zápis do knihy úrazů provádí: vyučující příslušného předmětu ( např. úraz při hodině TV) učitel vykonávající dozor ( např. o přestávkách) vedoucí kurzu ( např. při úrazu na lyžařském kurzu) třídní učitel (všechny ostatní případy). V knize úrazů se uvede pořadové číslo úrazu jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného popis úrazu popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události zda a kým byl úraz ošetřen podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. Osobní údaje, které jsou součástí Knihy úrazů, mohou být zpracovány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 10

11 XII. Pravidla hodnocení žáků. Klasifikační řád samostatný materiál schválený pedagogickou radou dne 29. srpna XIII. Závěrečné ustanovení. Školní řád projednala pedagogická rada dne 30. května Školní řád nabývá účinnosti dne 1. záři Kontrolou provádění ustanovené této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeni všichni vedoucí pracovníci. O kontrole se vedou písemné záznamy. Podle 30 školského zákona č. 561 / 2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád následujícím způsobem : vyvěšením v koutku generála Peřiny a ve sborovně školy. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni dne 30. května2005. Žáci jsou s tímto řádem seznámeni vždy na začátku školního roku. Zákonní zástupci žáků jsou informování vždy na první třídní schůzce. Řád je pro ně zpřístupněn v koutku generála Peřiny a na webových stránkách školy. V Praze dne 1. září 2005 Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy 11

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více